Vous êtes sur la page 1sur 2

BÀI TẬP TỔNG HỢP PHƯƠNG TRÌNH MŨ

1/ Giaûi caùc phöông trình sau (ñöa veà cuøng cô soá hoaëc logarit hoaù):
b)  3  2 2 
2x
3 x 1
a) 9  38 x 2  32 2
2 2 2
x 3 x  2 6 x 5 3 x  7 2x x 2x x
c) 4  4x  42 x 1 d) 5  7  5 .35  7 .35  0
x 2
1 2
2 2 2
1 x x2 4
e) 2  2x  3x  3 x f) 5  25
x 2 2 x 7 12 x
1 4 3 x 1 1
  2   .  2
2 2 2
h)
g)
x x1 x 1 x x 1
i) 3 .2  72 k) 5  6. 5 – 3. 5  52
x 10 x 5 x 1
x 1
16 x 10
 0,125.8 15 m)  5  2  5  2  x 1
x
l)
3/ Giaûi caùc phöông trình sau (ñaët aån phuï daïng 1):
x 1 x 1 4 x 8
x x1
a) 4  2  8  0 b) 4  6.2  8  0 c) 3  4.32 x 5  27  0
2 2
x x1 x
x x
d) 16  17.4  16  0 e) 49  7  8  0 f) 2
x
 22 x  x  3.

g)  7  4 3    2  3   6
x x
2 x 5
 36.3 x 1  9  0
2
cos2 x
h) 4  4 cos x
3 i) 3
2 x 1
k) 3
2 x 2 2 x 1
 28.3 9  0 l) 4  9.2x2  x
8  0 x 2 2 x2 2
m) 3.5  2.5 x 1  0,2
5/Giaûi caùc phöông trình sau (ñaët aån phuï daïng 2):
x x x
a) 64.9  84.12  27.16  0 b) 3.16  2.81  5.36 c) 6.3  13.6  6.2  0
x x x 2x x 2x

x x 2 x1
d) 25  10  2
x x x x x x
e) 27 +12 =2 . 8 f) 3.16  2.81  5.36
1 1 1 1 1 1 1 1 1
  
h) 4  6  9 i) 2.4  6  9
x x x x x x
g) 6 . 9 −13 . 6 +6 . 4 =0 x x x

6/Giaûi caùc phöông trình sau (ñaët aån phuï daïng 3):

b)    
x x

a)  2  3    2  3   14
x x
2 3 2 3 4

d)  5  21   7  5  21   2 x 3
x x x x
c) (2  3)  (7  4 3)(2  3)  4(2  3)
x x
73 5   73 5 
   7   8
e)  5  24    5  24   10 2 
x x
 2  
f)
4
 2 3   2  3
( x 1)2 x 2  2 x 1

    
x x

g) 6  35 6  35  12 h) 2 3

i)  3  5   16  3  5   2 k)  3  5    3  5   7.2  0
x x x x
x 3 x

m)  3  8    3  8 
x x

l)  7  4 3   3  2  3   2  0
x x 3 3
 6.
7/ Giaûi caùc phöông trình sau (söû duïng tính ñôn ñieäu):

b)  3  2  3  2  5
x x x
   2 3   4x
x x
a) 2  3 

d)  3  5   16.  3  5   2 x3
x x x x
c)  3  2 2    3  2 2   6x
x
 3 7
   2    
x x x

e)  5  5 f) 2 3 2 3  2x
2
x 1 x x
x x x
g) 2  3  5  10
x x x
h) 2  3  5
x
i) 2  2  ( x  1)2
x x x 1 x
k) 3  5  2 x l) 2  3  x m) 2  4  x  1
x
x x x 2 x +1 3x
n) 2 3 2 1 o) 4 +7 =9 x +2 p) 5 −5 −x +1=0

8/Giaûi caùc phöông trình sau (ñöa veà phöông trình tích):
x x x x x x1
a) 8.3  3.2  24  6 b) 12.3  3.15  5  20
x 3 x x x x
c) 8  x.2  2  x  0  d) 2 +3 =1+6
2 2 2
x 2−3 x +2 x 2+ x ( x+1 )2
+4 x +6 x+5 =42 . x +3 x+7 + 1 1−x
e) 4 f) 4 +2 =2 +1
2 x x 3 2 2 x 1 x x x x 1
g) x .3  3 (12  7 x )   x  8 x  19 x  12 h) x .3  x (3  2 )  2(2  3 )
sin x 1sin x y
i) 4  2 cos( xy )  2  0 2( x 2  x ) 2 2
 x ) 1 x 2
k) 2  21 x  22( x .2 1  0
9/Giaûi caùc phöông trình sau (phöông phaùp ñoái laäp):
2
x 4 x 6 x 10 sin x
a) 2  cos x , vôùi x  0 b) 3   x2  6 x  6 c) 3  cos x
 x3  x  2 x 2 +1
2.cos2    3 x  3 x |sin √ x| 22 x− x =
d)  2  e) π =|cos x| f) x
2 2
x x
g) 3 =cos2 x h) 5  cos3 x

Vous aimerez peut-être aussi