Vous êtes sur la page 1sur 16

Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016

MISSA IOANNIS PAULI SECUNDI


GO: Flute 8', Bourdon 8', 4'
Pos: Flute douce 8', Gamba 8' Henryk Jan Botor
P: Soubbasse 16', Bourdon 8'
2 kwietnia 2016 roku
Kyrie w XI rocznicę przejścia do Domu Ojca
Papieża Jana Pawła II.
q = 63
° #4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Soprano & 4

#4
Alto & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

#4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tenor & 4

? #4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bass
¢ 4

q = 63
#4 œœœ œœœ œ œ̇ œ œw œ œ œ
& 4wœ #œ œ œ œ œ œ #œ̇ œ œ̇ œ ˙ œ œ œ œœ œœ ˙œ˙ œ ˙˙œ œ ˙ w œw œ œ œ

{
w
mf G.O.
˙˙ ˙˙ ˙˙ œ˙ œ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙
˙ œ˙ œœ
Organ
œw œ œ œ
? # 4 ˙œ œ ˙˙ ˙˙ ˙˙ ˙ w
4

? #4 ˙ #˙ n˙ ˙ ˙ w
Pedals 4w ˙ ˙ ˙ w

° #
8 mf
j j j j
S. & ∑ ∑ ∑ œ #œj œ œ œj œ œ œ œ ˙ ∑ ∑
Ky - ri - e Ky-ri - e e - le - i - son.
# ∑ ∑ ∑
mf
A. & j j j j j j ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
Ky - ri - e Ky-ri - e e - le - i - son.
mp mf mf
# j j j j j j j j œj œj œj œj œ œ ˙
T. & ∑ œœœ œœœœ œ œ ˙ œ œœ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ ˙
J
‹ Ky-ri - e Ky-ri - e e - le - i - son. Ky - ri - e Ky-ri - e e - le - i - son. Chri-ste Chri-ste e - le - i - son.
mp
œ œ œ œ œ œ œJ œ œ ˙ mf
j j
mf
œ œ œ œ œ œœ œ œ ˙
B.
¢
?# ∑ J J J JJ œ œ œ œj œj œj œj œ œ ˙ JJ
Ky-ri - e Ky-ri - e e - le - i - son. Ky - ri - e Ky-ri - e e - le - i - son. Chri-ste Chri-ste e - le - i - son.

Pos
#
& œ œ œ œ w˙ œ˙œ œ̇ œ œ œ̇ œ œ œ œœ œœ ˙œ# œ œ˙ œœ œ œ̇ œ

{
w ˙ ˙˙ œ œ˙ œ œ
G.O. Pos.
Org.
˙˙
?# w ˙˙ ˙˙ ˙ ˙˙ ˙
Pos
wœœ œ œ ˙˙ ˙ ˙ #˙˙ œ˙ œ ˙˙ ˙˙ ˙ ˙˙œ œ˙ œ ˙
˙ œ ˙

?# w ˙ Ó ∑ ˙ ˙ ˙ ∑ ∑
Ped. ˙
Copyright © 2016 Henryk Jan Botor
3

° #œ
15 f
S. & œ œ œ œ œ œJ œ #œ ˙ ∑ ∑
J
Chri - ste Chri - ste e - le - i - son.

# f
j j ∑ ∑
A. & œ œ œ œ œ œ œ ˙
Chri - ste Chri - ste e - le - i - son.
f mp
# j j j j j j j j
T. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
‹ Chri - ste Chri - ste e - le - i - son. Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.
f mp
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ ˙
B.
¢ œ œ J J ˙ J J J J J
Chri - ste Chri - ste e - le - i - son. Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.

#
& œ˙ œ œ œ œ œ œ œ̇ ˙˙ œœ œ œ œ œ̇ œ œ œ

{
˙ œ ™ œœ œœ œ̇
J œ
Org. G.O. Pos.

? # ˙˙ ˙˙ œ̇˙ ˙ ˙˙ œ œ œ œ œ˙ œ #˙˙
˙˙
˙

Ped.
?# ˙ ˙ ˙ ∑ ∑
˙

rit.
° # mpj j
19
j j j U
S. & œ œ œ œ œj œ œ œ œ ˙
∑ ∑ ∑
Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.

# mp U
A. & j j j j j j ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ
Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.
# j j j j U
T. & œj œj œ œ œ œ œ œ œ ˙ ∑ ∑ ∑
‹ Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.

? # œj œj œ œ œ œ œ U
B.
¢ J J J J œ œ ˙ ∑ ∑ ∑
Ky - ri - e Ky - ri - e e - le - i - son.

rit.
w U
w
# œ œ œ œ w
& œ œ œ œ̇ œ œ œ ˙ œ w

{
œ œ̇ œ ˙œ # œ œ̇ ˙
œ
Org.
w U
w
? # n˙˙ ˙˙ w w w
˙ n˙ #w
w
˙ ˙ w

?# ˙ ˙ U
Ped. ˙ ˙ #˙ n˙ ˙ n˙ w
Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016

MISSA IOANNIS PAULI SECUNDI


Henryk Jan Botor
Gloria 2 kwietnia 2016 roku w rocznicÛodejcia
Allegretto q=75 do Domu Ojca Papie a Jana Pawła II

° 4
Soprano &4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Alto &4

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tenor &4

?4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bass
¢ 4
Allegretto q=75
œ œœœ œ ˙ œœ œ̇ œ œ̇ œ œ œj œ œ œ œœ œ˙ œ œ ˙œ ˙˙
4w ˙˙ ˙˙
˙ œœ ‰Œ œ œ˙™œ œ œ œ œ œ ˙ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ
&4 w ˙ Œ œ ˙

{
f G.O. ... .
˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙ œœ̇ ˙˙ #˙˙˙ œœœ œœœ œœ ˙˙˙ œ œ œœœ
? 44 ˙ẇ ˙ œ ˙
œœ œ ˙ ™
Organ
˙ ™™ œ ™
w Œ ™ œ n˙ œ œ
Ó̇

? 44 œ œ ˙
Pedals
˙™ œ ˙ œ œ ˙ ˙ #˙ œ œ n˙ ™ œ ˙ œ œ w

j j j
mf
œ œ œj œj œj œj œj j 43 œ œj œj œ œj 42 œ œ 43
8
° ∑ ∑ ∑
S. & œ
et in ter-ra pax ho-mi-ni - bus bo -nae vo-lun - ta - tis

j j j j j
mf
A. & ∑ ∑ ∑ œ œ œ œj œj œj œj œj 43 œ œj œ œ œj 42 œ œ 43
(Kantor) et in ter-ra pax ho-mi-ni - bus bo -nae vo-lun - ta - tis
f
j j j j j 3 2 3
T. & ∑ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ ˙ ∑ 4 ∑ 4 ∑ 4
‹ Glo - ri - a in ex-cel-sis De - o

? ∑ ∑ ∑ ∑ 3 ∑ 2 ∑ 3
B.
¢ 4 4 4

˙˙ ™™ 3 2 3
& ˙™ Œ ∑ ∑ œ̇ œœ œ œœ œ 4 œœ œœ œ œœ œ 4 œ̇ œ 4

{

Org.
˙™ ˙˙ œœ bœœ 3 œ œœ bœœ 2 ˙
? ˙˙ ™™
mf
Œ ∑ ∑ ˙ œ 4œ œ 4˙ 3
4

? ˙™ 3 2 3
Ped.
˙™ Œ ∑ ∑
˙ œ bœ 4œ œ œ 4œ œ 4
mf
2

° 3 ‰f œ œ j 4 ‰ œ œ œ œ j 3 j j j 4 j j j j œ œ œ œ œ œj 42
14

S. & 4 J J œ œ 4 J J J J œ œ 4 œ œ œ œj œ 4 ‰ œ œ œ œ œj œ JJ J
Lau-da-mus Te. Be-ne-di-ci-mus Te. A -do-ra-mus Te. Glo-ri - fi - ca-mus Te. Gra-ti-as a - gi-mus

3 j 4 j 3 j j j 4 j j j j œ œ œ œ œ œj 42
& 4 ‰ œJ œJ œ œ 4 ‰ œJ œJ œJ œJ œ œ 4 œ œ œ œj œ 4 ‰ œ œ œ œ œj œ
f
A.
JJ J
Lau-da-mus Te. Be-ne-di-ci-mus Te. A -do-ra-mus Te. Glo-ri - fi - ca-mus Te. Gra-ti-as a - gi-mus

j 4 j j j j j j œ œ œ œ œ œj 42
3 3 œ œ œj œj œ 44 ‰ œ œ œ œj œj œ
f
T. & 4 ‰ œJ œJ œ œ 4 ‰ œJ œJ œJ œJ œ œ 4 JJ J
‹ Lau-da-mus Te. Be-ne-di-ci-mus Te. A -do-ra-mus Te. Glo-ri - fi - ca-mus Te. Gra-ti-as a - gi-mus

? 43 ‰ J œJ œJ œ 44 ‰ œJ œJ œJ œJ œJ œ 43
fœ œ œœœ œ œ 2
œœœ œ œ 4‰œ œœœ œ œ JJ J J 4
B.
¢ J J J J 4 J JJJ J
Lau-da-mus Te. Be-ne-di-ci-mus Te. A -do-ra-mus Te. Glo-ri - fi - ca-mus Te. Gra-ti-as a - gi-mus

3 j 4 j 3 4 j œ˙ œ œœ œœ œ 42
& 4 ‰̇ œ œ œ œœ 4 ‰œ œ œœ œœ œœ œœ 4 œœ œœ œ œœ 4 ‰̇ œ œ œ œ œœ œœ ˙ œ œ
œ œ
Org.

{? 43 ˙˙˙ œœ 4 œœ
4
œœ œœ œœ 3 œ̇
4
œ œœ 4 ˙˙

œœ œ œœ ˙˙ œœ œœ 2
4

? 43 4 3 4 2
˙ œ 4œ œ œ œ 4˙ œ
4 œ œ œ œ œ œ 4
˙
Ped.

mp
4 j j j j j j2
19
° 2 4 j j j j j 2
S. &4 œ œ 4 œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4 ∑ ∑ œ œ œ œ œ œ œj 4
Ti - bi prop-ter mag-nam glo - ri-am Tu - am. De-us Pa-ter o - mni-po-
mp
2 4 2 4 j j j j 2
A. & 4 œ œ 4 œj œj œj œj œ œj œj 4 œ œ 4 ∑ ∑ œ œ œ œ œ œj œj 4
Ti - bi prop-ter mag-nam glo - ri-am Tu - am. De-us Pa-ter o - mni-po-
mp
2 4 2 4 2
T. & 4 œ œ 4 œJ œJ œJ œJ œ œJ œJ 4 œ œ 4 œ œ œj œj œ œ œ œ œ œ œ ∑ 4
‹ Ti - bi prop-ter mag-nam glo - ri-am Tu - am. Do - mi-ne De - us Rex coe - les - tis
mp
? 2 œ œ 44 œJ œJ œJ œJ œ œJ œJ 42 œ œ 4 œœœ œ œ œ œ œœœ œ ∑ 2
B.
¢ 4 4 J J 4
Ti - bi prop-ter mag-nam glo - ri-am Tu - am. Do - mi-ne De - us Rex coe - les - tis

2 4
& 4 œ̇ œ 4 ˙˙˙ œ œœ œœ 42 œœ œ œ 44 ˙w œ œ œ̇˙ œ œ̇ œ œœ
˙ ˙
2
œ œ 4
œ w

{
mp

? 42 ˙˙˙ œ˙ œ 2 œ̇ œ 4 ˙˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙˙
Org.
4 ˙˙ ˙˙ ˙˙ 2
4 4˙ 4 4

? 42 4

2


4 œ œ Œ Ó 2
4
Ped.
˙ œ œ ˙ ˙ œ
3
25
° 2 4
S. &4 ˙ 4 ∑ ∑ œ œœœ œ ∑
tens. Je - su Chris - te.

2 4 ∑ ∑ ∑
A. &4 ˙ 4 œ œœœ œ
tens. Je - su Chris - te.

2 4 j j j
T. & 4 ∑ 4 œ œ œj œj œ œ œœœ œ œj œ ∑ j j
œœœ œ œ œ
‹ Do - mi-ne fi - li u - ni- ge ni -te Do - mi-ne De - us,

?2 4œ œ œœ œ œœœ œœœ œ œ œ œJ œ œ
¢ 4 ∑ 4 œJ J JJ JJ ∑
B.
J
Do - mi-ne fi - li u - ni- ge ni -te Do - mi-ne De - us,

2 4 œ ˙
& 4 ˙œ 4 ˙˙ œ̇ œ œ ˙˙ œ
œ
œœ œ œ̇ œ ˙˙ œ̇ œ œ œ œœ œ œœ
œ
œ
Org.

{ ? 42 ˙
˙
4 ˙˙˙
4
˙˙
˙
˙˙ œœ œœ ˙˙ ™ œ œ
œ
˙˙ ˙˙

? 42 ∑ 44 ˙
Ped.
˙ œ œ œ œ œŒ Ó ˙ ˙

œ œ œj œj œ œ œ œ j j j j j j
30
° j
p
S. & ∑ j
œ œœœ œ Œ œ œœœœ œ Œ œ œ œ œ
Fi - li - us Pa - tris. Qui tol - lis pec - ca - ta mun-di mi-se-re-re no - bis. Qui tol - lis pec
p
∑ j j j j j j j
A. & œ œ œj œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ
Œ
œ œ œ œ
Fi - li - us Pa - tris. Qui tol - lis pec - ca - ta mun-di mi-se-re-re no - bis. Qui tol - lis pec
p
T. & œ œ œœ œ ∑ Œ œ œ œJ œJ œ œ œ œ œ œœœœ œ Œ œ œ œ œ
J JJJ
‹ A - gnus De - i Qui tol - lis pec - ca - ta mun-di mi-se-re-re no - bis. Qui tol - lis pec

? œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ
p
B.
¢ ∑ Œ J J J JJJ Œ
A- gnus De - i Qui tol - lis pec - ca - ta mun-di mi-se-re-re no - bis. Qui tol - lis pec

œ œ̇ œ œ œ̇
& œœœ œœ œ œ̇ œ œ ˙ œ ẇ œ œ œ ẇ œ œ œ ˙˙ ˙˙ ẇ œ œ œ

{
p

œ̇ œ
Org.
˙˙ œ œ ẇ ẇ ˙˙ œ̇ œ ẇ
Rec.(III)

? œ œ ˙˙ ˙ ˙˙ ˙
˙

? ∑ ∑ ∑
Ped.
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
4
f
j j j j j œj 43 œj j œ œ 44 Œ j
œ œj 44
36 mf
° œ
S. & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ca - ta mun - di sus - ci - pe de -pre - ca - ti - o-nem nos - tram. Qui se - des ad

j
œ œj 44
f
j j j j j j 43 j j 4Œ
mf
& œ œ œ œ 4 œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A.

ca - ta mun - di sus - ci - pe de -pre - ca - ti - o-nem nos - tram. Qui se - des ad

j j j j
œ œj 44
f
œ œ œ œJ œJ œJ œJ 43 œ œJ œ œ 44 Œ
mf
T. & œ œ œ œ œ œ
‹ ca - ta mun - di sus - ci - pe de -pre - ca - ti - o-nem nos - tram. Qui se - des ad

œ
f
œ
œ œ œ œJ œJ œJ œJ 43 œJ œJ œ œ 44 Œ
? œ œ œ œ
mf
œ œ 4
J J 4
B.
¢ J J
ca - ta mun - di sus - ci - pe de -pre - ca - ti - o-nem nos - tram. Qui se - des ad

œ œ œœœœœœœœœ
j 3 4 œ œ œœ4
& ˙˙ œ̇ œ ˙˙ ˙˙œ™ œ 4 œ œ œ̇˙ œ 4 œ 4
œ

{
f GO.
Org.
˙ ˙˙ ˙˙ œœœ œœ œ œ œ œ œ
? ˙ ˙˙ 3 ˙ œ 4œ œ œ œ œ œ 4
˙ 4 œ̇ 4 4

? 3 4 4
˙ œ œ 4œ œ ˙ 4 4
˙ ˙ ˙ ˙
Ped.

j j j j
40
° 4 2 2 4œ œ œ œœ
4 œj œ œ œj 4 œ
mf ff
S. &4 œ œ œ œ œ œ 4J J J J œ ˙ ˙
dex - te - ram Pa - tris mi - se - re - re no - bis. Quo-ni-am Tu so - lus San - ctus.

4 j j 2
mf
2 4œ œ œ œœ
ff
A. &4 œ œ œ œ œ 4 j j j j 4œ
œ œ œ œ œ 4J J J J œ ˙ ˙
dex - te - ram Pa - tris mi - se - re - re no - bis. Quo-ni-am Tu so - lus San - ctus.

4 j j 2
mf
2 4œ œ œ œœ
ff
T. &4 œ œ œ œ œ 4 œJ œJ œJ œJ 4 œ œ 4J J J J œ ˙ ˙
‹ dex - te - ram Pa - tris mi - se - re - re no - bis. Quo-ni-am Tu so - lus San - ctus.

? 44 œ œ œ œ œ 2œ œ œ 2œ œ 4 œJ œJ œJ œJ œ œ ˙ ˙
mf ff
B.
¢ J J 4 J J œJ J 4 4
dex - te - ram Pa - tris mi - se - re - re no - bis. Quo-ni-am Tu so - lus San - ctus.

œœœœ œ
4 œœ œœœœœ
œ œœ 2 œœ
2 œ œ œ œ œ 4 œ˙˙ œ œ œœœ œ ˙ œ ˙˙
&4 œ4 œœ œ œ œ œ 4 œœ œ 4 œ œ œ œ œœ ˙œ ˙˙

{ œ œ œ œ œ œ œ̇ œ ˙
ff + Trompet 8
œ œ œ œ̇ ˙ ˙˙˙˙˙
? 44 œ œ œ œ œ œ œ œœ 42 œ œœ œ œœ 42 ˙ œ 4 ˙˙˙ ˙˙
Org.
˙˙
4

? 44 2 2 4˙
+Bombarde 16'

˙ 4œ œ 4˙ 4 œ œœ
Ped.
˙ ˙ ˙ ˙
5

‰ œj œ j j
45
° Œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
S.
J J
Tu so - lus Do - mi - nus. Tu so - lus al - tis - si - mus, Je - su Chri - ste.

& Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
A.
J J
Tu so - lus Do - mi - nus. Tu so - lus al - tis - si - mus, Je - su Chri - ste.

& Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ j j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T.
J J
‹ Tu so - lus Do - mi - nus. Tu so - lus al - tis - si - mus, Je - su Chri - ste.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? Œ ‰ œJ J J J J œ
B.
¢
Tu so - lus Do - mi - nus. Tu so - lus al - tis - si - mus, Je - su Chri - ste.

œœ œ
œœ œœœ œœœ œ˙ œ œœ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ
œ˙ œ œ œœœ œ
& ŒŒ œ œ œ œ Œ œ œ˙™ œ œ œœ ≈œœœ

{ œœœ œœ œœ œ œ œ œR
5
œ œœ # œœ œœ n ˙˙ ™™™ œœ ˙˙˙
? œœœ œ œœ œ œœ
Org.
œ œ œ ˙ œ ˙ œ
≈ ≈ ‰

? ˙
Ped.
˙ ˙ #˙ ˙ n˙ ™ œ ˙ ˙

rit.

° ‰ff œ œ œ œ œ j j œ œ œ œ œ U
49
fff
& J J J J J œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ w
S.
J J
Cum San-cto Spi - ri - tu in glo - ri - a De - i Pa - tris. A - men.

j j
fff
U
& ‰ œJ œJ œJ œJ œJ œ œ œ œJ œJ œ œ
ff
A. œ œ ˙ ˙ ˙ w
Cum San-cto Spi - ri - tu in glo - ri - a De - i Pa - tris. A - men.

j j œ œ ˙ ˙
fff
œ œ œ U
w
œ œ œJ œJ œ œ
ff
T. & ‰ œJ œJ œJ œJ œJ œ
‹ Cum San-cto Spi - ri - tu
U
œ œ œJ œJ œ œ
in glo - ri - a De - i Pa - tris. A - men.

? ‰ œJ œJ œJ œJ œJ œJ œ œ ˙ w
ff
˙
fff
B.
¢ J ˙
Cum San-cto Spi - ri - tu in glo - ri - a De - i Pa - tris. A - men.
rit. -
œj œ œ˙ œ œ˙ œ œœ œœ ˙˙˙ œ̇œ ˙˙ ˙˙ œ œ U
w
w
‰ œœ œœ œœ˙ œ œ œ œ œ œ œœ ˙ w
& ‰ J œ
Org.

{ ˙
? ˙˙
˙˙˙˙ ˙˙˙
˙
˙˙
˙
œœ œœœ ˙˙˙
œ ˙
˙˙˙˙™+ 16' ˙ œ œ U
˙ ˙
w
w
w

? ˙ ˙ U
˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙ w
˙ w
Ped.
1)
GO: Principal 8', Bourdon 8', Prestant 4', Doublette 2'
Pos: Bourdon 8', Gamba 8', Flute 4'
Rec: Bourdon 8', 16', Anches 16',8',4'
P: Fonds 16',8',4' Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016
Pos/P, Pos/GO
MISSA IOANNIS PAULI SECUNDI
Henryk Jan Botor

Sanctus 2 kwietnia 2016 roku


w XI rocznicę przejścia do Domu Ojca
Maestoso q=78 Papieża Jana Pawła II
° bb 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& b4

b3
Alto & b b4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

b3
Tenor & b b4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? bb 43 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Bass
¢ b
Maestoso q=78
b3 j œ̇ œ œ
& b b 4 œ˙ ™™ œ œ œ œœœ œ˙œ œ œ ™
˙™
˙˙ ™™ ˙œ ˙ œœœ ˙˙˙ ™ œ œ˙ ™ œj œ
˙™ ˙ ™ ˙ ™™
Organ

{ Pos. mp

? bb 43 œ œ
b œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœœ
œ œœ œ œ
œ
œ œœœœ œœœœœœ œœœ œœ
œ

? bb 43 ˙™ ˙ œ ˙ œ œ
Pedals b ˙™ ˙™ ˙™ ˙

° bb œ œ œj œj œj j œj ˙
8 mp mf
j
& b ∑ œ œ œ œj œ J œ
œ œ œ œ œ œ
˙
San - ctus, San - ctus,San - ctus, Do - mi-nus De-us Sa ba- oth. Ple - ni sunt cae - li et

b œ œ œj œj œj œj œj ˙
mp mf
&b b ∑ œ œ œj œj œ J
œ œ œ œ œ œ
˙
A.

San - ctus, San - ctus,San - ctus, Do - mi-nus De-us Sa ba- oth. Ple - ni sunt cae - li et

b œ œ œj œj œj j œj ˙
mp mf
&b b ∑ œ œ œj œj œ J œ
œ œ œ œ œ œ
˙
T.
‹ San - ctus, San - ctus,San - ctus, Do - mi-nus De-us Sa ba- oth. Ple - ni sunt cae - li et
mp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
mf
?b ∑ J J J J œJ œJ ˙
B.
¢ bb J J ˙
San - ctus, San - ctus,San - ctus, Do - mi-nus De-us Sa ba- oth. Ple - ni sunt cae - li et

b
& b b œ˙™œ œ œ ˙˙ ™™ ˙˙˙™ œ œ̇ œ œœ œ œœ œ œ̇ œ ˙˙™™ ˙˙ ™™
œ ˙™
Org.

{ b
œ
? bb œ œ œ œ œ ˙˙ ™™
˙™
˙˙ œœ ˙™
˙ œ
œ œ œ ˙˙™™ ˙™
˙™

?b ™ œ œ ˙™
Ped. bb ˙ ˙™ ˙ œ ˙ œ œ ˙™
1) Dobór głosów organowych jest tylko orientacyjny. Ilość użytych głosów zależy od intensywności śpiewu wiernych.
2

° bb œ œ œ j j j œ œ œœ œ
15
¶f
& b J J œ œ œ œ œ ™™ œ œ œJ œ œ œ œ JJ œ œ œ œ œ
ter-ra glo - ri - a Tu - a. Ho - san-na in ex - cel - sis Ho - san-na in ex - cel - sis Ho - san - na Ho -

bb œ œ œ œj j ¶ f ™™ j j
A. b
& J J œ œ œ œ œ œ œj œj œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ
ter-ra glo - ri - a Tu - a. Ho - san-na in ex - cel - sis Ho - san-na in ex - cel - sis Ho - san - na Ho -

b j j ¶ f j j œ œ œœ œ œ œ œ œ
T. & b b œJ œJ œ œ œ œ œ œ ™™ œ œ œ œ œ œ œ JJ
œ
‹ ter-ra glo - ri - a Tu - a. Ho - san-na in ex - cel - sis Ho - san-na in ex - cel - sis Ho - san - na Ho -

? bb œJ œJ œ œJ œJ œ œ ¶ œ ™™ œ œ œJ œJ œ œ œ œJ œJ œ œ œ œ œ œ
f
œ œ
B.
¢ b
ter-ra glo - ri - a Tu - a. Ho - san-na in ex - cel - sis Ho - san-na in ex - cel - sis Ho - san - na Ho -

b
1) + Mixtur 3x
œ œ œ̇ œ œ œ œœ ™™ œœ. œœ. œœ. ™™ œœ. œœ. œœ. œœ. >œ™ . œ. œ. œœ. œœ.
& b b ˙˙™ œœ œ œ ™™ œœœ œœœ œœ œ œœ œœœ œ ™ œœœ ™ œœœ œ œ. œœ œ
GO.

œ œ
Org.

{? bb ˙˙
b
œ
œ
f
œ̇ œ œ ™ ˙˙˙™™™

œ œ
œ˙œ œœ œœ
˙˙ ™™™
˙˙™ ˙˙˙ œœœœ ˙˙ ™™
˙˙ ™™

?b ˙ ˙ œ ™™ ˙ œ ˙ œ
Ped. bb œ ˙™ ˙ œ ˙ œ

° bb œ
22

1. 2.

& b ˙™ ™ Œ ∑ ∑ ∑
œ œ ˙ œ ™ ˙
san - na Ho - san - - na. Ho - na.

b ¶
A. &b b œ œ œ ˙™ ˙

œ ™ ˙ Œ ∑ ∑ ∑
san - na Ho - san - - na. Ho - na.
mp
b ˙ œ ˙ ¶ ™ ˙ j 3j j
T. &b b œ œ œ œ ™ Œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
J J œ œ
‹ san - na Ho - san - - na. Ho - na. Be - ne - di-ctus qui ve - nit in no-mi-ne
mp
?b œ œ œ ˙ ¶ œ ™™ ˙ Œ ˙ œ œ œ œ œ œ œJ œJ œJ 3œJ œ
B.
¢ bb ˙™ J
san - na Ho - san - - na. Ho - na. Be - ne - di-ctus qui ve - nit in no-mi-ne

bb œ ™ œ œ œœ œ. œ. œ̇ ™ œ œ œ œ œœœ ˙˙ ™ ˙˙
1. 2.
b Œ œœ œ œ˙™œ œ ˙˙˙
3
& œ ™ œœ œ. œ. . œ œ ˙ œ ™ ˙ ˙˙ œœ œ œ
. ˙
Org.

{ ˙
? b ˙˙
bb
œœ
œ
œ̇ ™
˙™
œœœ ˙˙
˙
˙
œ ™™ ˙˙ Œ
Pos. mp

œ œœ œœ
œ
˙˙ ™ œ œœ œ
œ
œœ
œ

? bb ˙™ œ ™™ ˙ Œ ˙™
Ped. b˙ œ œ œ ˙ ˙™ ˙™
1) Przy powtórce można dodać Mixtur 3x
3

œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj œ œj j œ ¶ œ ™™ œ œ œ œj œ œ œ
f
° bb Ó œ œ œœ
29
mf
& b œ J JJ
Qui ve - nit qui ve - nit in no - mi-ne Do-mi- ni. Ho -san -na in ex - cel - sis. Ho - san-na in ex-

œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj œ œj j œ ¶ œ ™™ œ œ œj œj œ œ œ
f
b mf
j j
A. &b b Ó œ œ œ œœ
Qui ve - nit qui ve - nit in no - mi-ne Do-mi- ni. Ho -san -na in ex - cel - sis. Ho - san-na in ex-

j j j
f
b
mf
& b b œj œj œ Œ

T. ∑ Ó œ œ ™ œ œ œj œj œ œ ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
JJ
‹ Do-mi- ni. in no - mi-ne Do-mi- ni. Ho -san -na in ex - cel - sis. Ho - san-na in ex-

œ œ™ œJ œ œ œ œ ¶ œ ™™ œ œ œJ œJ œ œ œ
mf f
?b œ œ œ Œ ∑ Ó œ œ œJ œJ
B.
¢ bb J J J J
Do-mi- ni. in no - mi-ne Do-mi- ni. Ho -san -na in ex - cel - sis. Ho - san-na in ex-

œ̇ œ œ œ
GO. +Mixtur 3x (Przy powtórce: + Trompette 8', Bombarde 16')

b j œœ
& b b œœ œ œœ œœ œ̇˙ œ œœœ œœ œ˙ œ œœ ™œœœ œœ œ̇ œ œ œ ™™ œœœ œœœ œœ œ œœ œ œ œ ™
Org.

{ œ œ œœ ˙˙ ™™
œ
? bb œ œ œœ ˙™
b
˙
˙ œ œ™
œœ ˙ œj œ ˙œ f
œœ ˙ œ œ ™™ ˙˙™™
˙™ œ œ
œ˙œ œœ œœ
˙˙˙ ™™™
˙™

? bb œ œ œ ˙™ œ ˙™ œ œ ™™ ˙™ ˙ œ ˙ œ
Ped. b ˙ œ

° bb œ
37 ff
b ™™ œ œ œ œ
1. 2.
œ œ œ œ œ ˙™ ¶ ™
& b œ œ œ ˙ œ ™ ˙ œ JJ
cel - sis. Ho - san - na Ho - san - na Ho - san - na. Ho - na. Ho - san-na in ex-

b
ff

&b b œ œ œ œ œ œ œ œ ˙™ ˙
¶ ™
œ ™ ˙ œ b ™™ œ œ œj œj
A.
œ
cel - sis. Ho - san - na Ho - san - na Ho - san - na. Ho -na. Ho - san-na in ex-

b œ œ œ œ œ ˙ œ ˙ ™ ˙
ff

T. &b b œ œ œ œ œ ™ œ b ™™ œ œ œ œ
JJ
‹ cel - sis. Ho - san - na Ho - san - na Ho - san - na. Ho -na. Ho - san-na in ex-

?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ¶ œ ™™ ˙
ff
œ œ œ œœ
b ™™ JJ
B.
¢ bb ˙™
cel - sis. Ho - san - na Ho - san - na Ho - san - na. Ho -na. Ho - san-na in ex-

œœ. œœ. œœ. ™™ œœ. œœ. œœ. œœ. >œ™ . œ. œ. œœ. œœ. . . œ 1.
b œ
& b b œ ™ œœœ ™ œœœ œ œ. œœ œ œœ ™™ œœœœœœ œœ. œœ œœ œ̇ ™ œœœ œ œœ ˙˙˙ ™ ˙ b ™™ œœœ œœœ œœ œ
2.

... œ ™ ˙˙ œ

{ œœœœ ˙˙˙˙ ™™™™


ff
˙˙˙ ˙˙ œœ œ̇ ™ œ œ œ ˙˙ ˙ + Rec/Go ˙ œœ
œ ™™ ˙˙ œ b ™™ ˙˙
Org.
? bb ˙ œ ˙™ ˙ œ
b

? bb ˙™ œ ™™ ˙ œ b ™™ ˙ ™
Ped. b˙ œ ˙ œ ˙ œ œ œ ˙
4

œ œ œ œ œ
44
° bœ
& J J œ œ œ œ œ
œ œ
cel - sis. Ho - san - na in ex - cel - sis. Ho - san - na Ho -

j j œ
A. &b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
cel - sis. Ho - san - na in ex - cel - sis. Ho - san - na Ho -

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
T. &b œ œ J J
‹ cel - sis. Ho - san - na in ex - cel - sis. Ho - san - na Ho -

?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ J J
B.
¢
cel - sis. Ho - san - na in ex - cel - sis. Ho - san - na Ho -

œ̇ . . .™ œœ. œœ. œœ. œœ. . .


œ œ œ œ œ œœ™™ œœœ œœœ œœœ™™ œ ™ œ. œ. œœ. œœ. œœ œœ
& b œœ œ œ œ ™ œ œ œ œ
Org.

{ ? b œ˙
œ œœ
œ
œœ
œ
˙˙˙ ™™™
˙™
˙˙
˙
œœœ
œ
˙˙˙ ™™™
˙™

?b ˙ œ
˙ œ œ ˙ œ
˙
Ped.

>˙™ ™™ U
48 1. 2.
° bœ ¶ Œ
& œ œ ˙ œ ˙
san - na Ho - san - - - na. Ho - na. -

¶ U
A. &b œ œ œ >˙
™ ˙ œ ™™ ˙ Œ


san - na Ho - san - - - na. Ho - na. -

˙ U
T. &b œ œ œ œ ¶
œ ™™ ˙ Œ
‹ san - na Ho - san - - - na. Ho - na. -

? œ œ œ ˙™ ˙ ¶ œ ™™ U
˙ Œ
B.
¢ b >
san - na Ho - san - - - na. Ho - na. -

œœ. œœ. œ. œ œ œ œ œœœ ˙˙ U


˙˙
1. 2.

& b œœ ™™ œœ œœ œœ. œ œ̇™ ˙ œ ™™ ˙ Œ


. .

{ ˙ œ̇ ™ œ œ œ ˙˙ U˙˙
? b ˙˙ œœ ˙™ ˙ ˙˙
Org.
œ ™™ Œ

?b U
˙ ™™ Œ
Ped.
œ ˙™ ˙ œ ˙
1) GO. (I) Flutes 8', Rec/GO
Pos: (II) Flutes 8', 4'
Rec: Gamba 8', Voix celeste 8' Bourdon 8'
Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016
P: Soubbasse 16', Bourdon 8', Rec/P

MISSA IOANNIS PAULI SECUNDI Henryk Jan Botor


2 kwietnia 2016 roku
Agnus Dei w XI rocznicę przejścia do Domu Ojca

° 4
Andante q=65 Papieża Jana Pawła II

Soprano &4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Alto &4

4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&4

Tenor

?4
¢ 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

{
Bass

Andante q=65
4 œ œ œ œ
& 4 œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ ˙œœœ œœ œ œœœœ œœœœ ˙œœ œ œœ œ œœœœ œœœœ
GO.

œœœœœœœœ
p legato
œœ œœœ ˙˙ ˙˙˙
mp
œ̇ œ w
Organ
? 44 w w ˙˙ ˙
Rec.

w œ̇ œ w

? 44 w w w w ˙
Pedals ˙

°
6

S. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

A. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

T.

?
¢ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

{
B.

œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙
? ˙˙ ˙˙˙ ˙˙˙ ˙
Org.

www ẇ
w

?
Ped. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w w
Copyright © 2016Henryk Jan Botor
1) Dobór głosów organowych jest tylko orientacyjny. IloÊ i rodzaj głosów zale y od intensywnoci piewu wiernych..
° p
2
11 p

& ˙ œ œ ˙ œ œœ œ œ œJ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ
S.
J
A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di: mi - se - re - re
p p

& ˙ œ œ ˙ œ œœ œ œ œJ œ œ ˙ ˙ œ œ
A.
J œ œ
A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di: mi - se - re - re
p
& ∑ ∑ ∑ ∑ œ œ œ œ

T.

mi - se - re - re

? œ œ œ œ
¢
p
B. ∑ ∑ ∑ ∑

{
mi - se - re - re

Rec.

& œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ
œ
œ œ
w
? w w ˙˙ œœ œœ
Org.
w w w
w w

? w
Ped. w w w w

°
16

& ˙ œ œ œ ∑
S.
˙ œ ˙ ˙
no - bis mi - se - re - re no - bis.

& ˙ ∑
˙ œ œ œ œ ˙
A.
˙
no - bis mi - se - re - re no - bis.
mp
& ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ
‹ no
T.
˙ ˙
- bis mi - se - re - re no - bis. A - gnus

œ
mp
? ˙ œ œ œ
¢
B.
˙ œ œ ˙ ˙ ˙

{
no - bis mi - se - re - re no - bis. A - gnus

œ œ Ó Œ Œ
& œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ Ó œœœ œœ
œ œœ
œ
mf
œ
œ œ œ œ
legatissimo

˙˙ ˙˙ ˙
Org.
? w ˙˙ œœ œ
Pos.

w ˙ œ

?
+ Pos/P

˙ w
w ˙ w
Ped.
°
3
20

S. & ∑ ∑ ∑

A. & ∑ ∑ ∑

mf

& ˙ œ œ œ œ œ œJ œ œ ˙ ˙
‹ De
T.
J
- - i, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di:

œ œ œ œ œJ œ
? ˙ œ
mf
œ ˙ ˙
¢
J

{
B.

De - - i, qui tol - lis pec - ca - ta mun - di:

& Œ œœœœ œœ Œ œœœœ œœ Œ œœœœ œœ


œœ œ œœ œœ œ œœ œ
œ œ œœ œ œœ
Org.
œœ œœ œ
? œœ œ œœ œœ Œ
Œ œœ Œ œ œœ
œ
œ œœ

? w
Ped. w w

°
23

S. & œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ
mi - se - re - re no - bis mi - se - re - re

A. & œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ
mi - se - re - re no - bis mi - se - re - re

& œ œ œ œ ˙ ˙ bœ œ œ œ
‹ mi
T.

- se - re - re no - bis mi - se - re - re

? œ œ œ œ œ œ
¢
B.
˙ ˙ œ œ

{
mi - se - re - re no - bis mi - se - re - re

œœœœ œ
œœ œœœ Ó œœ
& Ó œœ œœ Œ œœœ
œ œ œœœœ
œ œœ
œœœ œbœ
œ œ œœ œ œœŒ œ œœ bœ œ œ œ œœ
Org.
? œœ œ œ œœ œ œ
œ

?
Ped.
w w ˙ ˙
°
4

bœ œj œ œ œ
26
f
& ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙
S.
˙ J
no - bis. A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di:
f
& ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
˙
A.
˙
no - bis. A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di:
f
& ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ bœ œ œ œ œ ˙ ˙
‹ no
T.
˙
- bis. A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di:

? ˙ ˙ ˙
f

¢
B. ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙

{
no - bis. A - gnus De - i, qui tol - lis pec-ca - ta mun - di:

œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ bœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ
+Pos/GO

& œœ Œ Ó œœœœœœœœ
œœ œ œ
Org.
œœ œœ
GO.
œfœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ
? Œ œœ œœ j ‰ w w w w
œ
?
+GO/P

Ped.
˙ œ œ w w w w

°
31 mf mp p
S. & œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙
œ œ œ œ ˙
˙ œ œ œ œ ˙ ˙
do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem. do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem.
mf mp p
A. & œ œ œ œ ˙
˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ <n> ˙ œ œ œ œ ˙
˙ ˙
do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem. do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem.

& œ œ<n>œ œ ˙ ˙
mf mp p
œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ bœ œ œ œ ˙
‹ do - na no - bis pa - cem
T.
˙ ˙
do - na no - bis pa - cem. do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem.
mf p
? œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙
¢
mp
B.
˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙

{
do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem. do - na no - bis pa - cem do - na no - bis pa - cem.

& œœ œœ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ œœ œ ˙ ˙˙
œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œ ˙
œ ˙ ˙˙ œ œ ˙ ˙˙

? œw œ ˙ œ̇ ™ œ œ œ ˙ œ œ œ œ w
Pos. Rec.
˙ bœ œ ˙
Org.

˙ ˙˙ ˙ ˙˙ œ œ œ œ w œ œ ˙ ẇ ˙
˙ w
-GO/P

? w ˙ ˙ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑
Ped.
˙ w
°
5
39

S. & ∑ ∑ ∑

A. & ∑ ∑ ∑

& ∑ ∑ ∑

T.

?
¢
B. ∑ ∑ ∑

{
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ
legato

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ ˙˙
˙˙˙ ˙˙
˙˙˙ ˙˙
Org.

? ˙ ˙ ˙ ˙

? ˙
-Pos/P

Ped. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

° U
42 rit.

S. & ∑ ∑ ∑ ∑

U
A. & ∑ ∑ ∑ ∑

U
& ∑ ∑ ∑ ∑

T.

? U
B.
¢ ∑ ∑ ∑ ∑

{
œ œ œ œ œ œ œ œ U
rit.

& œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
w
w
w
œ œ œ œ œ œ
p
U
w
Org.

? ˙˙˙ ˙˙˙ ww
w ẇ
w
˙ w
w

?
˙ ˙ w w
w
Ped.

Vous aimerez peut-être aussi