Vous êtes sur la page 1sur 2

1> \ t ~ N I K

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
15 marca N218. Rok 1930.

TREŚC:
USTE\WA
Poz.: 136-z dnia 12 futego 1930 r. w przedmiocie wstrzymania eksmisji d zierżawców gruntów, zajętych

api!lacyjnych w WarSzawie, Lublinie i Wilnie. .


pod bud ynki , i położonych w ob~rębie miast, miasteczek, wsi i osad" ha obszarze okręgów sądów
, ' ., • • • • 172

ROZPORZF\DŻENI1\ MINISTRÓW:
Poz.: 137-Skarbu z dnia 24 hitego 1930 r. wydane !IV porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu oraz
RQlnictwa w sprawie uregulowailiaceny cukru ". 172
138-Pracy i Opieki Społecznej z dóia 4 marca 1930r. w sprawie przyzn~nia prawa do zasiłków
częściowo ' zątu!dniogym robotnikom zakładów hutniczych, połotonych na lerenie działania Zarządu
Opwodowego Funduszu Bezrobocia w Katowicach,! : . . . .- . . . . . . . , . 1-72
139-Sprawiedliwości ' z ' dnia: 6 marca 1,9 30 r. :o zmiame : okręgów sądów p3wiatowychw Białymstoku
iJ(nyszynie w okręgu sądu okręgowego w Białymstoku > • . , • 172

Zf\RZI\DZENtE MINIST.iE\
Poz.: 140-Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1930 r. o ponownych wyborach do Sejmu w okrę~u
'\ryborczym Nr. 33 ," . . • _ 17J

OŚ WI1\DCZENI1\ RZF\DOWE:
Poz.: 141-z' dnia 3 stycznia 1930 r. w spraWie ratyfikacji przez Japonję. Łotwę,. Niemcy i Jugosławję kon.
wencji międzynarodowej, .dotycząc,j opju.~, podpisanej w Genew1e dnia 19 lutego 1925 roku 173
142-z dnia 27 stycz.nia1930 rokiJ w ; sprawi~ przystąpienia Syrji i Ub/mu do Konwencji i Statutu
o wolności tranzytu, podpisanych w Barpelonie dnia 20 kwietnia 192>1 roku 17J
143-~ dnia 27 stycznia 1930 roku w . sprawie przystąpienia W M. Gdańska do Traktatu Przeciwwo·
!enn~g o, podpisanego w Paryżu .$i~ 27, sierpni~ ~ 928 r.. . ... . '. ' . . . . .. . " ' . : 174
144-z dOla 11 lutego 1930 r. w , sprawie przystąpIeOla JugosławJl do MIędzynarodoweJ KonwenCJI
o zakazie używania białego ' (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek. podpisanej w Bernie dnia
26 wrześni a 1906 r. . 174
145-z dnia 17 lulego 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanję Konwencji i Statutu o ustroju
międzynarodowym Kolei 1:elaznych, wraz z Protokółem podpisania, podpisanych w Genewie
dnia C) grudnia t 923 r. . 174
146-z dniIL24 lutego t 930 r. w sprawie przystąpienia Japonji do Międzynarodowego Porozumienia
l) utworzeniu w Paryżu Międzynarodowego Urzędu dla zwalczania epizootii, podpisanego w Paryżu

~ia 25 stycznia 1924 roku .• • '. •• 114

OBWIESZCZENIE MINISTRR
Poz.: 147-Sprawiedliwości z dnia 6 marca 1930 r. w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 24 czerWca 1929 r. • 174
172 Dziennik Ustaw. Poz. 136, 137, 138 i 139. Nr. 18.

136. § 1. Najwyżsżą cenę cukru ·wypuszczonego


przez cukrownie na rynek wewnętrzny ustala się na
Na mocy uL 44 Konstytllcji ogłaszam ustawę następu­
iłłcej treści:
czas od 8 lipca 1929 r. na sto cztery i pół złotego
(104 zł 50 gr) za kwintal kryształu białego netto lbez
USTAWA worka) loco cukrownia.
z dnia 12 lutego 1930 r. § 2. Przekroczenia niniejszego rozporządzenia
W przedmiocie wstrzymania eksmisji dzierżawców będą karane w sposób przewidziany wart. 13 wyżej
gruntów, zajętych pod budynki i położonych w obrę­ wymienionej ustawy.
bie miast, miasteczek, wsi i osad na obszarze okrę­ § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­
~ów sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 8 lip-
i Wilnie. ca 1929 r.
Art. 1. Właściciele budynków mieszkalnych Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski
i stanowiących ich przynależność zabudowań g,o spo-
darczych, wybudowanych na wydzierżawionych grun- Mi,nister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
tach na obszarze okręgów sądów apelacyjnych Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyński
w Warszawie, Lublinie i Wilnie, nie mogą być
z gruntów, zajętych pod te budynki, eksmitowani,
chociażby odnośne umowy dzief'Żawne wygasły lub 138.
budynki uległy zniszczeniu. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI
Art. 2. Właściwy sąd I instancji wstrzyma do SPOŁECZNEJ .
dnia 1 kwietnia 1933 r. na wniosek strony intereso- z dnia 4 marca 1930 r.
wanej wykonanie wyroku, choćby wydanego przez
sąd wyższy, jeżeli wyrok, dotyczący - jednej z osób, w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo
wymienionych wart. 1, orzeka eksmiSję z dzierża­ zatrudnionym robotnikom zakładów hutniczych, po-
wionego gruntu lub 'obowiązek zniesienia zabudowań. łożonych na terenie działania Zarządu Obwodowe~o
Funduszu Bezrobocia w Katowicach.
Art. 3. Opłata dzierżawna ' w wypadkach
ukończenia umowy dzierżawnej, przewidzianej Na podstawie art. 3-go ustawy z dnia 18 lipca
wart. 1, O ile nie jest już zapłacona, wynosi 1 zł od 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
każdego rubla, którego płacono z tegoż tytułu we- (D~. ,U. R. P. Nr. 67, poz. 650) na wniosek Ząrządu
dług kontraktu, lub w braku kontrąktu - według Główne~o Funduszu Bezrobocia zarządzam co na..
miejscowych normdzierżawnyc~ z 1914 r. i będzie stęI>uje:
płatna do dnia 31 stycznia każdego roku za okres § 1• . Przyznaje się w miesiącu marcu 1930. r.
roczny, roz'poczynający się od dniiil 1 kwietnia roku prawo do zasi~k ów na wypadek bezrobocia tymczę­
poprzedniego. ' śc i owo zatrudnionym robotnikom zakładów hutni-
Opłata dzierżawna może być uiszczona także czych na : tereuie działania Zarządu Obwodowego
za pośrednictwem poczty. . Funduszu · Bezrobocia w Katowicach, .którzy bdpo-
Art. 4. W razie niezapłacenia oznaczonego wiadjłją w:arunkomarL 3-go ustawy z dnia 18 .lipca
wart. 3 czynszu z winy dzierżawcy mają zastosową.­ 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia
nie przepisy ogólnie obowiązujące. (Dz; U. R.P. Nr. 67, poz. 650).
; Wysokość zasiłkó:w, stosownie do ustępu 2-go
Art. 5. Wykonanie niniejszej ustawy powierza tegoż artykułu, określi Zarząd Główny Funduszu
się Ministrowi Spra wiedliwQści, Bezrobocia. ,
Att. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w tycie § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty-
z dniem 1 kwietnia 1930 r. i obowiązuje do dnia cie ż dniem ogłoszenia.
1 kwietnia 1933 r.
Minister Pracy i Opieki Społeczne;: A. Pryslol
Prezydent Rzeczypospo1itej: 1. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości: Dutkiewic% 139.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLI.
WOśCI
137. z dnia 6 marca 1930 r.
ROZPO~ZĄDZENIE MINISTRA SKARBU o zmianie okręgów sądów powiatowych VI Białym­
z dnia 24 lute):!o 1930 r. stoku i Knyszynie w okręgu sądu okręllowe~o w Bia-
wy~anew poroZlUl"'ieniu z Ministrami: Przemysłu łymstoku.
i Handlu oraz Rolnictwa w sprawie uregulowania Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów
ceny cukru. powszechnych (Dz. U. R. P. Z 1928 r. Nr. 12, pOl. 93)
zarządzam co następuje:
Na podstawie art. 9 i 16 ustawy z dnia 22 lipca
1925 r. o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze § 1. Gminę Obrubniki wyłącza się z olkrę!!u
Rzeczyp,'spcHtej (Dz. U. R. p. Nr. 90, poz. 630) za- sądu powiatowego w Knyszynie i włącza się ją do
. rządza się co następuje: okręgu sądu powiatowego w Białymstoku.