t.

1\ N I K

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
/p
26 lutego
N2 15.
Rok 1931.
.. <;
T R E Ś Ć
TRI\KT1\T
Poz.:
72-0 ę ą ż i koncyljacji ę ą a ą podpisany w Hadze
dnia 12 k.vietnia 1930 r. • . • . . . • • . • • • • 137
ś ą z dnia 31 stycznia 19'31 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyj-
nych traktatu ę ą a ą o ę ą ż i koncyljacji, pod-
pisanego w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r.. . . • • • • • • • • • • . • • • • 143
ROZPORZI\DZENII\ MINISTRÓW:
Poz.:
74-Skarbu, ł i Handlu oraz ' Rolnictwa z dnia 31 stycznia 1931 r. w sprawie ę ś
zmiany taryfy celnej. . . • • • 144
ł i Handlu z dnia 19 lutego 1931 r. o zmianie przepisów tymczasowych o. ż
ł wybuchowych przy robotach górniczych. . . . • . . • • • • • • . • • 144
72.
TRAKTAT
o ę ą ż i koncyljacji ę ą a ą podpisany w Hadze dnia
12 kwietnia 1930 r. .,
ł
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
MY, IGNACY Ś
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
wszem wobec i ż zosobna, komu 'o tern wie-
ć ż wiadomem czynimy:
Dnia dwunastego kwietnia ą ę ć
t.rzydziestego roku podpisany ł w Hadze ę
dzy ą Rzeczypospolitej Polskiej a ą
Królestwa Holandji tTakt,at -o ę ą
wem, ż i koncyljacji o. ę ą brzmie-
niu ł
TRAKTAT
o ę ą ż i koncyljacji
.. ę ą i ą
Prezydent Rzeczypospolitej Pol'skiej li Jej Kró-
lewska ś ć Holandji, ż 'Pragnie-
,niem ś ę ł ź które ł ą ą Pol-
ę i , ę oraz sprzyjania ł w dro-
dze pokojowej we wszy,stkich wyp.adkach sporów
AU NOM DE LA RltPUBLIQUE DE POLOGNE.
NOUS, IGNACY Ś
PRltSIDENT DE LA RtPUBLIQUE DE POLOGNE,
a tous ceux qui ces presentes Ł verront,
Salut:
Un Traite de Reglement Judiciaire, d'Arbitrage
et de Conciliation ayant ete signe a La Haye entre
Je GOouvernement de la Republique de Pologne et le
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas le ,douze
avril mil neuf cen,t rm-ente, Tnite, dont la teneur
suit:
TRAITE
De reglementjudiciaire, d'arbitrage et de conciliation
la Pologne et les Pays-Bas. .
Le Ł de la Repub1ique de Polo,gne, et
sa Majeste la Reinedes Pays-Bas, animes du desir
de resserrer le,s Hens d'amitie qui unis,sent la Po-
logne et les et de favoriser lereglement
pacifique, dans tous les cas, des diHerends et conflits.
138 Dziennik Ł Poz. 72. Nr.1S.
i zatargów jakiegokolwiek rodzaju, które ł
ż ć obydwa kraje, postanowili ć w tym
celu traktat i mianowali swymi ś ł
mocnikami, a mia·nowioie:
P.rezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
P. ł Ę ł Nadzwy-
czajnego i Miinistn ł
P. Profesora Juljana MAKOWSKIEGO,
Praw, Naczelnika ł Traktatowego w
Minislterstwie Spraw Zagranicznych.
Jej Królew.ska ś ć Królowa Holandji:
Jonkheera Frans BEELAERTS VAN BLOKLANDA,
Swego Ministra Spraw Zagranicznych,
KTóRZY, po z.akomunikowaniu sobie swych
ś ł uznanych za dohre i w na-
ż tej formie, z.godzi1i ę na ę ą postano-
wienia:
ł pierwszy.
Wysokie Strony ą ę ą ą
ę nawzajem nie ą ż ć w ż wypadku inaczej
jak tylko na drodze pokojowej do ł spo-
rów, lub zatargów jakiegokolwiek rodzaju, które
ł ć ę ą a ą ą i które
nie ł ć ę we ł ś cza-
sie zwyklemi s'posobami dyploma t ycznemi.
ł 2.
Wszystkie jakiegokolwiek rodzaju spory, ma-
ą za przedmiot pewne prawo ł przez
ą z Wysokich Stron ą ę i zaprze-
czane przez ą a które nie ł ć ł
twione polubownie ł sposobami dYPll oma-
tycznemi, ę ą poddane dla ą ł
ł ś ę W wy-
ą wypadkach i z powodów natury specjal-
nej, ż ze Stron ę ł p1"awo ż ą ć aby
te sprawy ł oddane ł Rozjemcze-
mu, jak to jest przewidziane ż Rozumie ę ż
spory w tym ę ą te mia-
nowide, o których wspomina art. 13 Paktu Ligi Na-
;rodów. '
ą to stosuje ę tylko do tych spo-
Il'ÓW, które ł po ratyfikacji niniejszego
traktatu, z powodu faktów pótniejszych od tej raty-
fikacji.
Spory, dla których ę przewi'r
dziane jest lub ę specjalne ę przez
inne ą ą ę Wysokiemi Stronami
ą ę konwencje, ę ą ł zgod-
nie z postanowieniami tych konwencyj.
ł 3.
Przed ę jakiego ą ź ę
w ł Trybunale ś ę
dowej i przed ę jakiego ą ź ę
roz;emczego, spór ę ł ć za ą zgo-
ą Stron, poddany w celu koncyljacji, ł ę
narodowej komisji zwanej ł ą ą Koncyljacyj-
ą ą zgodnie z niniejszym traktatem.
de quelque nature qu'ils soient, qui vie·ndraient fi. di-
viser les deux pays,
ont resolu de conclure un traite fi. cet eHet et ont
nomme pour leurs Plenipotentiaires respectifs, savoir:
Le P,resident de la Republique de Pologne:
M. ł Ę Ń Envoye EXltraordinaire
et Ministre Plenipotentiaire;
M. le Prof. Juljan MAKOWSKI, docteur en droit,
che f de la section des Traites au Ł des
Affaires Etrangeres,
Sa Majeste la Rei'ne des Pays-Bas:
Jonkheer Frans BEELAERTS VAN BLOKLAND,
. Son Ministre des AHaires Etrangeresi
LESQUELS, apres s'etre communique leurs
pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne et due
forme, sont convenus des .dispositions suivantes:
ArticIe premier.
Les Hautes Par.ties contractantes s'engagent re-
ciproquement a ne rechercher, dans aucun cas autre-
men t par voie pacifique, le reglement des litiges
ouconflits, de quelque nature qu'ils soieut, qui vien-
draient a s' elever entre la Pologne et les Pays-Bas,
et qui n'auraient pu etre resolus, dans un ć
raisonnable, par les proce des diplomatiques ordi·
naires.
Artic1e 2.
Tous Ie's ljHges, de quelque nature qu'ils so:ent,
ayant pour objet un droLt allegue paif une des Hautes
Parties contractantes et conteste pa.r l'autre, et qui
n'aUJraien,t pu etre regles fi. l'amiable par les proce·des
'diplomatiques ordinaires, seront s.oumis pour juge-
ment a la Cour Permanente de Jusfce inf.ernationale.
Dans les cas exceptionnels et pour des raisons d'ordre
speciaJI chacune des Parties aun le droit de deman-
der que ces litiges soient dcHeres fi. UD Tribunal arbi-
tral, ainsi qu'il est prevu ci-apres. Il est entendu que
les litiges vises dans cet alinea comprennent notam-
men t ceux que mentionne l'article 13 du Pacte de la
Societe des NatioDs.
Cet engagement ne s'applique qu'aux ł
Hons qui s'eleveraient apres la ratification du present
Traite, au sujet de fai,ts posterieUlrs fi. cetle ratifica-
Hon.
Les contestations pour la soJuHon de.squet1es
une procedure speciale est ou sera prevue pait
d'aut1"es conventions en vigueur entre les ą
Parties contractantes, seront reglees conf·ormement
aux dispositions de ces conventions.
A1'tic1e 3.
A vant toute procedure devant Ja COUT perma ..
nente de Justice internationale et avant toule proce-
arbitrale, le Iitige pouna etre, d'un commun ac-
cord entre les Parties, soumis fi. fin de cO'f)ciliation
ci une Commission internationale permanente, clite
Commission pe'rmanente de conciliation, conslituee
conformemeDlt au present Traile.
Nr. ts. Dziennik Ustaw. Poz. 72. 139
ł 4.
ż w wypadku jednego ze sporów, wspo-
mnianych wart. Z-im obydwie Strony nie ł
ł ę do ł Komisji Koncyljacyjnej, lub ż
ta ostatnia nie ł ł ć Stron, wówczas
spór ZJostanie ł ż za ą ą w dro-
dze zapisu ą ź ł ł Sprawiedli-
ś ę który o'l'zek,nie ł pro-
cedury i na warunkach przewidzianych przez jego
.statut, lub w wypad'kach ą wspomnia-
nych wart. 2-gim i o ile jecln.a z Wysokich
ą ę tego ż ą - ł
Rozjemczemu, który orz,eknie ł procedu!'y i na
warunka'ch przewidzianych przez ę ą
Z 18 ź 1907 r. o pokojowem ł
sporów ę
W braku porozwmienia ę Stronami, w wy-
padku ę roz.jemczego, co do wyznacze- .
nia arbitrów, Prezydent ą Szwajcarskiego
ę proszony przez obie Strony lub przez ą
z nich O dokonani.e ę ń
W braku zawaiJ'cia zapisu w termin:e 3-ch mie-
ę ą od daty utworzenia ł
spór ę wniesiony do 'tego ostatniego w drodze
podania jednej lub drugiej Strony.
ż ż z Wysokich Stron ą
ę nie ż ą aby sprawa ł poddana ł
wi Rozjemczemu i w braku porozumienia ę
Stronami co do warunków zapisu, jedna lub druga
Z nich, po uprzedzeniu na dwa ą zgóry, b"dzie
ł ś ć ś ę w drodze poda-
nia do ł ł ś ę
narodowej.
ł 5.
o ile chodzi Q spór, które),(o przedmiot, ł
ustawodawstwa ę jednej ze Stron, pod-
lega kompetencji j'ej ą krajowych, wówczas
spór ten ę ł ć poddany ę
przewidzianemu przez niniejszy kaktat tylko po
uprawomocnieniu ę wyroku wydanego we ł ś
wym terminie przez ą ą ł ę
ą ą
ł 6.
Gdyby orzeczenie ą lub ż za-
ł ś ż pewna ę decyzja
ą nakaza'ni! przez ą ł ę ą
ą lub ą ą ł ę jednej ze ę
ą w sporze, ,pozostaje ł lub ę ś
wo w ś z prawem ę
i, . ż prawo konstytucyjne tej Strony nie pozwa-
ł w,cale, ą ź ł w niedostatecznym
tylko stopniu na uchylenie skutków tej decyz,ji ą ź
tego ą Strony ą ę ż Stronie po-
szkodowanej winno ć udzielone na podstawie te-
go olrzeczenia ą lub ż ł
ś ć .
ł 7.
Wszystkie sprawy, c'o do których Wysokie
Strony ą ę ę ą ż nie ą
ich ą ć polubownie ł sposD'bami
dyplomatycznemi, do których ę nie
ż ą ż ć w drodze wyrOoku ą tak, jak
Article 4.
Si, dans le cas d'un des Iitiges vises ł I'article 2,
le's deux Partie,s n'D'nt 'pas eu recours a la Comm: ss:on
permanente de Ł ou si celle-ci n'a pas re us-
si ł concilier les Parties, le litige sera soumis d'un
commun a'ccord par voie de comprom:s soit a la Cour
pe'rmanente de Ł Ł qui Ł
dans les cQ'nditions et suiva'nt la procedure prevues
palr son statut, soit dans les cas exceptiD'nnels vtis es
fi l' article 2, e,t si l'une des Ł Part ies contrac-
tantes le demande, fi un Tribu'nal arb:bral qui statuera
dans les cO'ndit :Qns et suivant la procedu're prevues
par la Convention de La Ha ye du 18 Ł 1907
pOU'l' le reglement pacifique des conflits internatio-
naux.
A d'accord entre les Parties, en cas de
procedu're arbitrale, sur la designat:on des arbitres, le
president de la Confederation suisse sera prie par les
deux Parties ou par rune d'elles de procede,r aux de-
signatio'ns necesswires.
Faute de condusion d'un compromis dans un
delai de tro:s mois ł partir de la const itution du Tri-
bunal, celui-ci sera sa,i si du litige par requete de )'une
ou de I'autre des Parties.
Si aucune des deux Hautes Parties Ł
tes n'a demande que la question soit soumise a un
Tribunal arbitraJ, et ł defaut d'accord entre le,s Par-
ties sur les termes du compromis, rune ou I'autre
d' entre elles, aP'l'es un prea vis de deux mD'is, aura la
faculte de porter directement la question par voie
,de requete devant la Cour permanente de Justice
internationale.
Article 5.
S'i) s'agit d'une contestation dont robjet,
d'a;pre,s la legisJation i'ntel'lieure de rune des Parties,
releve de la competence des lribunaux nationaux de
celle-ci. Je differend ne pourra eta-e soum:s ł la pro-
cedure prevue par la present Traite qu'apres juge-
ment passe en force de cJJose jugee et rendu dans des
delais raisonnahles par l'autorite judiciaire nationaJe
competente.
Article 6.
Si la sentenee judiciaire ou arbitraJe declarait
qu'une decision prise ou une mesure ordonnee par
une auto'fite judiciaire ou toute autre auto'rite de l'un,e
des en litig'ese trouve entierement ou partiel-
Jemen t en opop'osition avec le droit international, et si
le droit constitutionn'el de ladite partie ne Ł
pas ou ,ne permetta'it qu'impadaitement d'effacer les
consequen·ces de cette decision ou de cette mesure,
les Pa'rties conviennent qu'il devra etre accorde pa'T
la sentence judiciaire ou arbitrale, ł la Partie lesee,
une Ł equitable.
Article 7.
ł quesHon,s sur lesquelles les Hautes Par-
ties conbradantes seraient divisees sans pouvoir les
resoudre fi l'amiable par les procedes diplomatiques
ordinaires, questions don t la solution ne pourrait etre
reooel"'chee par un jugement ainsi qu'il es.! prevu par
140 Dziennik Ustaw. Poz. 72. Nr. 15.
to test przewidzia,ne przez art. 2 niniejszego trakta-
tu i dla których ł nie ł ż przewi-
dziane pewne ę w jakim, traktacie IUlb
konwencji ą ą ę Stronami, poddane
ę ą ł Komisji Koncyljacy;nej, która winna ę
dz'ie ć Stronom ę ż
we do. ę a w ż Tazie ł ż ć im spra.
wOZlda'nie.
W braku ,porozumienia ę Stronami CD do
podania, ą ć przedstawionem Komisji, jed-
na lub dtuga z ę nich ę ł ć
ę wspomnianej Komisj,i ś po uprze-
Ż na jeden ą naprzód.
We wszystki.ch wypadkach, gdy powst.anie ę
dzy' Stronami ż ń co do tego, czy spór po-
siada lub nie charakter sporu wymieni,onego
w caff. 2-gim i ą ć wskutek Itego, rozstrzy-
ę w drodze ą ta kwest ja sporna, przed
ę jakiego ą ź ę w ł Ko-'
pDddana ę uprzednio de-
cyzji ł ł ś ę
rodowej za ą Wysokich Stron ą ę
l'ub , w br,aku w drDdze podan,ia jednej ze
. '
ł 8.
ł Komis.ja Koncyljacyjna, prz,ewidziana
przez niniejszy ,traktat, ł ć ę ę z ę
ł którzy ą wyznaczeni ,jak ę
Wyso'kie Strony ą ę ą ż
po jednym komisarzu, wybranym z ś jej oby-
wateli i ą za ą ą l-clh innych ko-
misaTzy z ś obywateli mocarstw trzeciahj -ci
kzej komisarze ą ż ć do ż narodo-
ś i z ś nich Wysokie Strony ą
ę ą ą komisji.
. Komisarz'e miao>ow!lJni ą na 3 lataj mandat iclh
ż ć odnawiany . . ę ą oni ł swoje funk-
ż do ą ich, a w ż razie, ż do
ń ich prac ę ą w toku w chwili wy-
ś ę -ich mandatu.
Wakans,e, któreby ę ł wskutek ś
ci, dymisji lub z jakiejkolwiek innej przeszkody sta-
ł lub chwiJ.Dwej, ę ą obsadzone jak ż naj-
ę w terminie, który nie powinien ć
3-c,h' ę w trybie ustalonym dla nomi'Iiacyj.
ł 9.
ł Komi,sja Koncyljacyj,na ę utwmzo-
na w ą roku ę ą po wymianie ratyfi-
kacyj niniejszego traktatu.
ż mianowanie ł ą ć
znaczonymi wspólnie, nie ą we wspomnianym
terminie lub, w razie ę w ą 3-ch mie-
ę ą od zawakowania miejsca, Prezydent
ą Szwajcarskiego ę w braku innego
porozumienia,' proszony o dokonanie ę
ń
ł 10.
Sprawy ę ą wnoszo,ne do ł Komisji Kon-
cylia.cyjnej w drodze podania, skierrowa'nego do prze-
ą z zachowaniem wa'runków przewidzia-
nych, stosownie do wypadku, pil'zez ł 3-d
i 7-my,
l'adicle 2 du p'Tesent Traite et pour lesquelles une
procedure de reglement ne seTait pas dej,a prevue par
un traite ou une convention en vigueur entre les Par-
ties, seront soumises ci la Commission permanente de
conciliation qui sera chargee de proposer aux Parties
une solution acceptable. et dans tous les ' cas de leur
presenter un rapport.
A defaut d'accord entre les Pa,rties sur la re-
quet.e a presenter a la Commissio'O, l'une ou l'autre
ł elle s aura la faculte de soumettre directe-
ment, apres un preavis d'un mois, la question ci ladi-
te Commj,ss'ion. .
Dans tous les cas, s'iI ya ,conf.esta,tion ent,re les
Par He s sur la question de savo:r si l.e differend a ,ou
'Ilon la na tur e d'un Litige vLse dans l'article 2 et 'sus-
ceptihle de ce chef 'd'etreresolu pa'r un ju,gement,
cette contestation sera, Ł ł Ł proce-
dUlre devant la Commission pe'rmanente de concilia·
Hon, soumise ł la decision de la Cour permanente de
Justice Ł Ł d'accord Ł les Haute's PaIt'-
ties Ł Ł ł defa ut d'accor,d ł la requete
de Ł elles.
Article 8.
La Comtmission permanente de conciliation pre"
vue paor le present Traite sera c'omposee de ą
membres, qui seront designes comme ł suit, savoir:
les Ł Pad!es Ł nommeront 'chacune .
un Commissair,e c,hoisi parrni leurs nationaux respe- -
ctifs et designeront ,d'un cornmun ,accor,d les trois
aut'res Commiss.ai,res p.arrni les il'eSsDrtissants ,de tier- ·
ces Puj,ssancesj ces t'rois CDmmissaires devront etre
de nationa1ites diHerentes et, p!lJrmi eux, les Hautes
Parties contractantes designeront le la '
Commission.
Les Commi,ssaiil'es son,t nommes' pour troi,s anSi
Ieur mandat est renouvelable. lIs reste'ront en
ctions jusqu'ci leur rempla,cernent et, dans tousles
cas, jusqu'a I'achevement de leurs travaux en coors
au moment de l'eXiP,iration de leur manda:t.
II se,ra pourvuaussi rapidement que possible et
dans un delai qui ne devra pas exceder trois mois, aux
vacances qui viendiraient a se produiire par suit e de .,
deces, de demission ou de quelque empe'chement ,per-
manent . ou temporaire en suivant le mode fixe Pour
les nominaHons.
Article 9.
La Commission permanente de conciIiation sera
constituee dans l'annee qui suivra l'echangedes rali·
fj,cations du present TraHe.
Si la nomination des membres li designer en
commun n'intervenait 'pas dans ledit delai ou, en cas
de <remplacement, dans les tr,ois mois acompter de la
vaci:mce du siege, le Presi,de,nt ,de la Confederatiori '
suisse serait, ł ,defaut d'autTe entente, prie de' proce-
der aux designations necessaires.
, A1"ticle 10.
La Comxni,sision permanente de conciHa:Hon sera
s!lJisie par vDie de requete adrres'see au President da'ps
les conditions prevues, selon les cas, par les articles
3 et 7.
. ( : , "
Nr.· 15. Dziennik Ustaw. Poz. 72. 141
Podanie, po ł ż pokrótce przedmiotu
SpOI;U, ć ę wezwanie do komisji o pod-
ę wszelkich ą ń ą ć
do pojednania.
ż poda'nie od jednej tylko Strony,
ę ono podane ł przez ę ę dO'
ś Stronie przeciwnej.
ł 11.
W terminie 15 dni, ą od daty, w której jed-
na z Wysokich Stron ą ę wniesie spór
ł Komisji Koncyljacyjnej, ż ze StrDn ę
dzie ł w celu zbadania tego SpOiW ą ć swe-
.go kDmisarza przez ę ą ą ą
ę w danej sprawie. .
. . St-rO'na, która skórzystaz tegO' prawa iPowiado-
mió fe;m' ł ą ę -ta ę
dzie ł ż ś ć w tyin wypadku ą ć w ten
sam sposób w terminie 15 dni ą od daty, w któ-
rej ł zawiadomienie.
ł 12.
ł Komisja Koncyljacyjna ę ł za
zadani·e ś ć kwestj.e sporne, ć w tym celu
wszelkie ż info'rmacje w drodze badania
lub w inny sposób i ł ć ć Skony. ę
dzie 'Dna ł pO' zbadaniu sprawy, ć 'stronom
wa'runki porO'zumienia, które ę ę jej wydawa-
ł ś oraz, ś tego zajdzie potrzeba, wyzna-
ć im termin dla wypowiedzenia ę .
. . PO' ń swych prac, komisja ą
sprawozdanie, ą ich wynik, a któregO' je-
den egzemplarz ę ę ż ze Stron.
S:trony nie ę ą nigdy ą ę
faktycznemi, prawnemi lub innemi, na którychby
komisja ę opada.
Z ż postanowienia art. 7-go
ust 3-gD, prace komisji winny ć ń D ile
StrDny nie ż ą ę ina·czej, w terminie ś
ę ą od dnia pierwszego posiedzenia ko-
misji. .
ł 13 .
. . ' Z ą odmiennych ń ,specjal-
nych, ł Komisja Koncyljacyjna sama ustali SWD-
ą . ę która w ż razie. winna ć
kontradyktDryjna. W sprawie ń o He
nie zdecyduje ł ś inaczej, zastosuje ę dO'
ń ł III ę
ń KDnwencji Haskiej z dnia 18 ź
1907 r. o pDkojDwem ł sporów ę
rDdowych.
ł 14.
. ł Komisja Koncylja.cyjrna ę ę zbie-
ł . 0 ile Strony ł ż ą ę inaczej, w miejscu
wyZ1naczDnem .prz:ez jej ą
ł 15.
Prace ł Komisji KDncyljacyjnej ę ą ę
ł publicznie j·edyniena mocy decyzji ę
tej przez ę za ą Stron.
. WysDkie StrDny ą ę ą ą
ę nie ć wyniku prac kDmisji bez uprzed-
niego naradzenia ę
La t'equete, apres avoir expD'se sDmmairement
l' Dbj-et du litige, contiendra l'in,vitation a la Commis-
siDn de proceder a toutes me.sures pt'opres a <:on·
duire a une cDnciliation.
Si la requete emane d'une seule des Pa'rties, elle
sera noti.fiee pal" celle-ci sans delai a la Partie ad·
verse.
AlJ'tic1e 11.
Dans un delali de 15 joUJts a <:ompter de la date
DU l'une des Hautes Parties contractantes aurait pode
une conteslatio'n devant ·de la CommissiDn pe,rmanen·
te de 'Conc,iliation" chacune desParties pourra, pDur
1'examen ·deceUe .contestation, -remplacer son Com-
missa.ire pat' une per,SDnne pos<sedant une competence
specia\.e ,dans la matiere. .
. La Partie qui use-rait de ce droit en fenit imme·
diatement la nDtificatiDn a l'autre Partie; celle-ci
aura, dans ce cas, la faculte d'agir de meme da·ns. un '
delili de 15jours, a compter de la date OU la notifica:'.
tion lui sera parvenue. .
Artic1e 12.
La Commi.ssion permanente ,de c o n'Ciliatio n aura
pDur tache d'eludder les questiDns en litige, · de re·
cueillir a cet eHet tDutes les informaHons utiles par'
vOlie d'enquete ou autrement et de s'effDrcer de CDn-
cilier les Parties. Elle pDurra, apres examen de 1'af-
faire, exposer aux Padie,s les termes de l'arraO'ge-
ment qui lui paraitrait convenable, et, s'iI y a Hellt
teur impa-rtir un delai pDur se prOnDnCed'.
, . A la fin de ses travaux, la Commission dre!;sera
un -rappDrt qui en constatera te resultat et dont UD
exernplai,re se-ra remi.s a oha'cune des Parties.
Les Part1es ne seiront jamais liees par les
derations de fait, de droit ou autres auxquelles la
Commis,sion se sera' arretee.
SDUS reserve de la dispositiDn de l'article 7,
alinea 3, les travaux de la Commission devront a' .
mDins que les Pa·rties en conviennent diHeremment,
elre ·termines dans un delai de six moj.s a compter du
jDur de la premiere seance de la CDmmisMDn.
Article 13.
A mDins de stipulatiD'OS speciales contraires, la
CommissiDn permanente de conciliatiDn regled'a elle-
meme sa procedure qui, dans tous les cas, devra etre
cDntradi-ctoire. En matiere d'enquetes, la Commis-
siDn, si elle n'en decide autrement a l'unanimite se
cDnformera aux dispositiDns du Titre III
intemationale d'Enquete) de la CDnvention de La
Haye du 18 octDbre 1907 pour le reglement pacifique
des conflits internatiDnaux.
Articl-e 14.
La Commi.ssion permanente de conciliation se
'1'eunira, sauf a'CcDrd cDntracrr'e entre les Parties, au
lieu designe par son President.
Artide 15.
Les travaux de la Commission permanente de
cDnciliation ne sDnt publics qu'en vertu d'une deci-
sion pdse pat' la CDmmissiDnavec l'as,s-entiment des
Parties.
Les Hautes Parties con!ractantes s'engagent a
ne pas pubHer le resuHat des travaux de la Commis-
sioo sans s'etre prealablement <:onsultees.

f42 Dziennik Ustaw. Poz. 72. Nr. t5.
ł t6.
Strony ę ą reprezentowane w ł Komisji
Koncyljacyjnej przez agentów, których zadaniem ę
dZ.ie ś ć ę niemi a ą Strony ę
ą ł poza tem, ć z pomocy ' doradców
i rzeczo.znawców, mianawanych przez nie w tym ce-
lu, oraz ż ą ć ł osób, któ-
rych ś ł ę iin ż
Komisja ę ł ze swej strony, ż ą ć
ś ń ustnych od agentów, doradców i rzeczo-
znawców obydwóch Stron a ż Dd wszystkich
osób, których stawienie ę przed ą za ą ich
ą komisja ł za ż
ł 17.
Z ą odmiennych ń niniej-
szego <traktatu, decyzje ł K{)IIl1isji Koncyliacyj-
nej ę ą ł ę ś ą ł
c . Komisja ę ł ą ć ę co do
istoty sporu tylko D ile wszyscy ł byli na-
ż wezwani i ą Dbecni.
ł 18.
WysDkie Strony ą ę ą ą
ę ł ć pra<:e ł Komisji Kon<:yljacyjnej
i w ś ć jej pomoc ich ł
kDmpetentnych, ć jej w ż jaknaj-
szerszej mierze wszystkie ż dokumenty
i info'rmacje, ()Ifaz ć po1rzeblne ą
aby ć komisji ć na ich teryto-
rium wez.wania i ł ś lub rze-
czoznawców oraz wizje lokalne.
ł 19.
Padczas trwania pt"ac ł KDmisji Koncylja-
cyjnej, ż z komisarzy ć ę wy-
nagrodzenie, któ,rego ś ć ę ustalona za
ą ą Wysokic,h Stron ą ę
i którego ą ę ś ć poniesie ż Strona.
ł 20.
We wszystkic1h wypadkach, a ł ż
kweSltja, z powadu której Strany ą ż wy-
nika z czynów ż dokonanyc,h lub które wkrótce
ą ą ć ł ł ś ę
ł ą zgodnie z art. 41-ym swego
Statutu, lub, ż od wypadku, ł Roz,-
jemczy, ż ą w terminie ż najkrótszY'ffi.t
jakie ą prowizoryczne ą ć pOCZyn10-
nej ł Komisja Koncyljacyjna ę ł ś
zajdzIe potrzeba, ą ć w ten sam sposób po :po- .
rozumieniu ę Stron.
ż z Wysokic,h Skon ą ę
ą ę ć od wS2)elkiegD ą
dzenia, ą ć ę szkodliwIe na wykona-
niu decyz,ji lub na ·po1'ozumieniach, któreby ł za-
proponowane przez ł ą ę ą
i wogóle nie ć ż ś jakiego-
kolwiek ą ź rDdzaju, ą ę ć lub '1"'0z:-
ć spór.
ł 21:
ł niniejszy ę stosowany ę Wy-
sok'iemi Stronami ą ę ż i w tym
wypadku, gdy inne mocarstwa ą zainteresowane
ł sporze.
Article 16.
Les Parties seront re:presentees aupres de la
Commission permanente de conciliation par des
agents ayant mission de servir d'intermediaires entre
eUes et la Commis.sionj elles pourront, enoutre, se
fai're assister par des conseil.s et expe·rts nommes. ą
ehles ci cet eHet et demander l'audition de toutes per-
sonnes dont le temoignage leur paraitrait utile.
La Commission aura, de son cote, la facul te de
demander des explications oraJ.es aux a:gents, conse-
[1s et experts des deux Parties, ainsi qu'ci t'outes per-
sonnes qu'elle jugerait utile de faire compa,raitre avec
l'assentiment de leur Gouvernement.
Article t7.
Sauf disp.osition,s contraires du present Tnite
les decisions de la Commission pe'rmanente de cond-
liation seront prises ci la majDrite des VDix.
La Commis,sion ne pourra prendre ·de dedsion
portant sur le fond du differend que si tous les mem-
bres ont convoques et s'ant presents.
Article 18.
Les ł Partie,s cont'ractantes ł
faciHter les travaux de la Commis,sion ł
de cDnciliation et, en particulier, ci assurer ci ce!le-ci
l'assistance de leurs autorites cDmpetentes, ci lui (Dur-
rur dans la plus large meSlLre possible tous documents
et infarmations utiles et ci prendre les mesures neces-
saires pour permettre ci la Commission de proceder
sur leur territDire ci la citation et ci l'auditiDn de te-
moins DU d' experts et ci des transpDrts sur les lieux.
A'l'tic\.e 19.
Pendant la duree des travaux de la Commis.sion
permanente de conci1iatian chacun des Commissaires
receV'l'a une indemnite dont le montantsera arrete
d'un commun ac-co,rd entre les Hautes Parties con-
wactantes qui en suppo'l"teront chacune une :part
egale.
Article 20.
Dans tDUS les cas et nDtamment si la question
au sujet de laquelle les Parties sont divisees resulte
d'actes dejaeffectues DU sur le point de l'etre, la Cour
permanente de Justice internatiDnale statuant con.-
f.orme.ment a \' artide 41 de son Statut ou, selon le
cas, le Tribunal arbitra!, indique.ront dans le plus bref
delad possible quelles mesures provisoi,res doivent
etre prisesj la Commission permanente de concilia-
lion pourn, ł y a lieu, agi'l' de ę apres entente
entre les Parties.
Chacune des Hautes ł s'en-
gage ci s'abstenir de toute mesure susceptibled'avoir
une repercussion prejudiciable ci l'execution de la de-
cisi.on ou aux aNangements qui se.raient propos.es par
la Commi,ssion pemlanente de conci\,iation et, en ge-
neral, ci ne proceder ci aucun acte de quelque nature
qu'i1 sDit susceptible d'aggraver DU d'etendre le ł
ferend.
Artic1e 21.
Le present Tra1te '1"este applicable entre les
Hautes parties contractantes encore que ł
Puissances aient egaleme'nt un <interet dans le diffe-
rend.
Nr. 15.
\
Dziennik Ustaw. Poz. '12 73. 143
ł 22.
Gdyby ł ę Wysokiemi Stronami
ą ę jaka kwest ja sporna ą in-
terpretacji niniej,&zego traktatu, kwestia ta Ł
wniesiona, o ile nie ę innego porozumie'nia,
w drodze podania obydwóch, Lub jednej ze Stron do
ł ł Sprawi ł ś ę
dowej.
ł 23.
Tlraktat niniejszy ę ratyfikowany. Doku-
menty ntyfikacyjne ę ą wymienio'ne w Warszawie
jak ż ś
ł 24.
Til"aktat nlnj,ejszy wejdzie w ż w trzydzie-
stym dniu po wymianie dokumentów ratyfikacYJ,nych
i ć ę 5 Lat, ą od ś jego
w ż O ile nie ę on wypowiedziany na
ś ć ę przed ł tego okresu, ę
ż za odnowiony ą na nowy okres' lat
ę i tak
ż w chwili ś ę niniejszego t'l'ak-
tatu, jakiekolwiek ę na mocy tego
traktatu ł w ł Komisji Ko'ncyLjacyjnej,
w ł Trybunaloe ś ę
dowej lub w Trybunale Rozjemczym, ę
, to ę doprowadz,one ż do jego. ń
NA DOWóD CZEGO, ż wspomnia,ni ł
n,omocnicy podpisali niniejszy tTaktat i ę na
nim swe ę
ą w Hadze, w podwójnym
plarzu, dnia 12 kwietnia 1930 r.
St. ę ń Beelaeris van Blokland
Dr. J, Makowski
Zaznajomiwszy ę z ż traktatem
ś go i uznajemy z,a ł zarówno w ca-
ł ś jak i ż z zawa,rtych w nim ń
ś ż ,' jest ę ratyfikowany i po-
twierdzony i przyrzekamy, ż ę niezmiennie
zachowywany.
Na dowód czego ś Akt niniejszy,
, opatcz01ly ę ą ż .
W Warszawie, dnia 9 ś 1930 r.
f-) 1. ś
Przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Prezes Rady Ministr6w:
f-) J. ł
,Minister Spraw Zagranicznych:
f-) August Zaleski
Article 22.
Si queIque contestation venait a surgir entlI'e les
Hautes Partie s contractantes reLativement a !'inter-
pretationdu Ł T mite, .. cette contestation sera,it
portee, sauf accord contrai,re, devant la Cour perma-
nente de Justice internationale ci. la requete des deux
Parties ou de l'une d'EUes.
Article 23.
Le present Traite sera ratifie. Les ratiHcations
en seront echangees fi. Vac50vie aussitót que faire se
pourra.
Artic1e 24.
Le present Traite entrera en vigueur le tren-
tieme jour apres l' echa'llge des ratifications et aura
une duree de cinq ans a compter de son enLree en
vigueur. S'iI n'estpas denance six mois avant l'expi-
ration de cette periode, ł sera considere coomme re-
'llouvele ladtement pOUil' une nouveUe periode de
cinq ans et ainsi de suite.
Si, Io'rs de I'expintion du present Traite, une
procedure quelconque en vertu de ce Traite se trou-
vait pendante devant la Commission permaoente de
'conciliation, devant la eour permanente de Justice
internationale ou devant le Tribunal d'arbitrage, cette
procedure serait poulsuivie jusqu'a son acheve-
ment.
EN FOl DE QUOI les Plenipotentiaires susnom-
mes ant signe le present Traiteet y ont appose leurs
cachets.
Fait ł La Haye en double exemplaire le 12 Avril
1930. .
St. ę ń
Dr. J. Makowski
Beelaeris van ' Blokiand
Apres avoir vu et examine ledit Traite, NOUS
I'avons approuve et approuvo'llS en toutes et chacune
des dis'positions qui y sont contenues; declarons qu'il
es! accepte, ratUie et confirme et promettons qu'il
sera inv,iolablement observe.
En fai de quoi NOUS avons donne les presen-
tes LetLres revetues du Sceau de la Republique.
A Va;rsovie, le 9 septembre 1930 T.
f-) l. ś
Par le President de la Republique
Le Ł du Conseil des Ministres:
f-) J. ł
Le Ministre des Affaires Ł
(-) August Zaleski
73.
Ś Ą
z dnia 31 stycznia 1931 r.
w sprawie w'Ymian'Y dokumentów ratyfikacyjnych traktatu ę ę a ą o ę
ę ż i koncyljacji, w Hadze dn, 12 kwietnia 1930 r.
Podaje ę niniejszem do ś ż w wykonaniu ł 23 traktatu ę ą
4 ą ę ą ż i koncyljacji, podpisanego w Hadze dn, 12 kwietnia 1930 r.,
ą ł w Warszawie w dniu 27 stycznia 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych ż traktatu.
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski