Vous êtes sur la page 1sur 86

வஞசிமா நகரம

1. மோகாைைக கைரயிோே...

பரணவாகினி எனற சிறபபிததச ொசாலேபபடம ொபானவானியாற


கடொோட கேககமிடம, அனற அநை மனனிரவ ோவைையில அழக
மிகநத ோைானறியத. ொபௌரணமிகக மறநாைாைகயினால சிறித
காேநைாழநத உைிதைாலம நிோவின ொபாேிவ அநை இடதைின
ொபாேிவகக ொமரக ஊடடயத. ொபானவானியாறறின ொசநநிற நீரம
மோகாைைக கடேின நீே அைேகளம கேககமிடம ஆணைமயம,
ொபணைமயமாகிய கணஙகோை சநைிததக கேபபதோபால வனபப
நிைறநைைாயிரநைத. கடைே ஆணைமயாகவம, நைிையப
ொபணைமயாகவம கறபைன ொசயயம எணணதைைககட அநைச
சஙகமத தைறோய பைடததக ொகாடதைத.

அடரநை மரககடடஙகளகக அபபால ொபானவானியாறறின


கைரோயாரமாகோவ ொசனறால ோசர நாடடன வரீத ைைேநகரமாகிய
ொகாடஙோகாளைர அைடநத விடோம. கைரோயாரமாக ொைனோமறோக
பததநாழிைகப பயணதைில வஞசிமா நகரம இரநைத.
ொகாடஙோகாளைர ஒடடக கடோோரமாகோவ இரநை மசிறியில
இரணட மனற நாடகைாகப பரபரபபடடம பயஙகரச ொசயைிொயானற
பரவிப ொபாதமககைைப பயமறதைிக ொகாணடரநைத. ோமறகக
கடேின ொகாடய ொகாளைைககாரனாகிய கடமபர கறநிே மனனன
ஆநைைககணணன மசிறிையக ொகாளைையிடப ோபாகிறான எனற
ொசயைிைான காடடத ைீபோபாேப பரவிக ொகாணடரநைத. ொபர
மனனராகிய கடல பிறக ோகாடடய ொசஙகடடவ ோவநைர ஊரேிரநைால
கவைே இலைே. அவரம ொபரம பைடகோைாட இமயதைிறகம
கயிோலவதைிறகம ொசனறிரநைார. ொகாடஙோகாளரப
பைடகோகாடடதைில கட அைிகமான பைடவரீரகள இலைே.
மசிறியிேிரநை ோபாரககேஙகைையம, கடறபைடையயம ொகாணட
ஆநைைககணணைன எைிரகக மடயமா? எனபதம ொைரயவிலைே.
மோகாைைக கைரயின இரபத காை தரமம இைைபபறறிோய ோபசசாக
இரநைத. ொகாடஙோகாளரக ோகாடைடயின நாறபககதத
வாயிலகைையம கட அைடததவிடடாரகள. பாதகாபப ஏறபாடகள
விைரவாககபபடடன. கணவாயிற ோகாடடதத அரச தறநைிரநை
இைைய ோசரர இைஙோகா அடகள அரச காரயஙகைில ஆோோசைன
கறம வழககமினைமயால அவைரயம அணகிக ோகடக
மடயாமேிரநைத.

ொகாடஙோகாளரக ோகாடைடப பாதகாபபப பைடதைைேவன கமரன


நமபிகக நிைேைமைய எபபட எைிரொகாளவொைனற சிநைைன எழநைத.
மோகாைைக கைரயின இரபத காை தரதைில, ோபரயாற, ொபானவானி,
அயிைர ோபானற பே நைி மகததவாரஙகள அஙகஙோக இரநைைனால
ஒவொவார மகததவாரதைிறகம பாதகாபப அவசியொமனற
ோைானறியத. மகததவாரஙகைின வழியாகக ொகாளைைககாரரகைின
படககோைா, கபபலகோைா உளோை பக மடயமானால கடட நாடட
நகரஙகள எலோவறைறயோம சைறயாடவிட மடயம. ொபானனம,
மணியம, மததம, பவைமம நிைறநை மோகாைைககைர நகரஙகைின
கைி எனன ஆகோமா எனற பை
ீ ி எஙகம பரவத ொைாடஙகியிரநைத.

ோசைனதைைேவனம ொபரமபைட நாயகனம ஆகிய விலேவன ோகாைை


மாமனனோராட வடைிைசப பைடொயடபபிறகச ொசனறிரநைான. வஞசிமா
நகரதைின அரணமைனயான கனக மாைிைகக ோகாடடதைில அைமசசர
அழமபில ோவள மடடோம இரநைார. ொசயைி கனக மாைிைகைய
எடடவைறகம அைிக ோநரம ஆகவிலைே. ஆநைைககணணன மோகாைைக
கைர நகரஙகைைக ொகாளைையிட இரககிறாொனனற ொசயைி-
ொமயயாயிரநைாலம, ொபாயயாகோவா பரபபபபடடரநைாலம அைமசசர
அழமபில ோவள அைறகான பாதகாபப ஏறபாடகைைக கவனிகக
ோவணடயவராக இரநைார. ொகாடஙோகாளரக கமரைன உடோன
ைைேநகரகக அைழதத வரமாற ைமமைடய அநைரஙக ஒறறரகைாகிய
வேியைனயம, பழியைனயம அனபபிைவதைார அழமபில ோவள.
ொகாடஙோகாளரப பைடக ோகாடைடத ைைேவனாகிய கமரன
இைமபரவதைினன - ோபார மைறகைிலம எைிரகைை மறியடககம
ைநைிரஙகைிலம விலேவன ோகாைைையப ோபால அவவைவ வலேவன
இலைே எனறாலம ோபரழகன. கமரனைடய கமபர
ீ ோம ைனி. மீ ைச அரமபத
ொைாடஙகம பரவதத இைைஞரகைின ோமல அழமபில ோவளகக
அவவைவாக நமபிகைக கிைடயாத. மதைமையயம அரச ைநைிர
ொநறிகைையோம ொபரைாக மைிககிறவர அவர. எனறாலம இபோபாத
ொகாடஙோகாளரக கமரன எனற மீ ைச அரமபம பரவதத இைைஞைனக
ொகாணடைான ைம காரயஙகைைச சாைிததக ொகாளை ோவணடயிரநைத
அவரகக. எைைகொகாணட எநைக காரயதைை எபோபாத சாைிககோோமா
அைைகொகாணட அநைக காரயதைை அபோபாத சாைிகக ோவணடம எனபத
அழமபில ோவைின மடவ. சிறிய கரவிகைைக ொகாணடம ொபரய
காரயஙகைைச சாைிககோம. ொபரய கரவிகைைக ொகாணடைான ொபரய
காரயஙகைைச சாைிகக ோவணடொமனபைிலைே. எபபடச
சாைிததகொகாளகிோறாம எனபதைான மககியம - எனற கவனிககிறவர அவர.
எைனால சாைிககிோறாம எனற காரணோமா, காரயம நிைறோவறியபின
பயனறறைானாலம ஆகிவிடோம எனறம பே சமயஙகைில அவர
கறவதணட. அரச ைநைிரச சிநைைனகைில ோசர நாட மழவதம
ோைடனாலம அழமபில ோவளகக இைணயானவரகள கிைடயாத எனற
மடவாகியிரநைத. அதைைகய அரசியல வலேவர ோபரரசரம ொபரம
பைடதைைேவரம ஊரலோை இசசமயதைில ொகாடஙோகாளரக கமரைன
அைழததவரப பணிதைிரநைார எனறால அைில ஏோைா அநைரஙகம இரகக
ோவணடொமனோற ோைானறியத. மோகாைைக கைரயில
ொகாடஙோகாளரேிரநத ஆடகமாடம வைரயில
கடறொகாளைைககாரரகைையம அவரகள ைைேவனான
ஆநைைககணணைனயம பறறிய பயம நிைறநைிரககிற சமயதைில அைறகத
ைகக ைீரைிறனாகக ொகாடஙோகாளரக கமரைன அழமபில ோவள
ோைரநொைடபபார எனபத பேர எைிரபாராை ஒனற. ோவைாவிகோகா
மாைிைகயிலம, கனக மாைிைகச சறறபபறஙகைிலம வஞசிமா நகர அரச
கரம வடடஙகைிலம இசொசயைி வியபைபோய அைிதைத.

மோகாைைக கைர எனற அைழககபபடட வநை ோமறகக கடறகைர


நகரஙகளம, சிறறரகளம, ோபரரகளம எககாேதைிலம -
கடறொகாளைைககாரரகைாகிய கடமபரகள கறமபரகள ொைாலைேைய
அறிநைிரபபினம ோபரரசர ைைேநகரல இலோை காேொமனற காரணதைால
எஙகம பரபரபப அைிகமாயிரநைத. நைிகைின மகததவாரஙகைிலம
கைரோயாரததக கடறபகைிகைிலம அைிகமான படககளம மரககேஙகளம,
நாவாயகளம, ோபாககவரவ இரககம. இபோபாத சிே நாடகைாக அநைக
கேகேபபான கடறபகைிகளம, மகததவாரஙகளம எைைோயா எைிரபாரததச
சழநதவிடட பயஙகரததடனம, ைனிைமயடனம காடசியைிதைன.
ொவறிசோசாடப ோபாயிரநை கடறகைரப பகைிகளம, மகததவாரப பகைிகளம
பாரபபைறக எனனோவா ோபாேிரநைன. அைமசசர அழமபில ோவைின
ஆைணொபறறக ொகாடஙோகாளரக கமரைன அைழதத வரவைறகாகச
ொசனற வேியனம, பழியனம கடறகைரப பகைிகைிலம
மகததவாரஙகைிலம ஏறபடடரநை இநை மாறைலகைை எலோம
கவனிதைாரகள. வஞசிமா நகைரயம, ொகாடஙோகாளைரயம இைணதை
சாைே மிகவம அழகானத. இரமரஙகிலம அடரநத ொசறிநை பசைமயான
மரஙகள அணிவகதைாற ோபால அழகற அைமநைிரநைன. வேியனககம,
பழியனககம அதைைகய சாைேயில கைிைரயில ொசலவோை சகமாக
இரநைத. ஆயினம எஙகம நிேவிய சழநிைே மடடம மனநிைறவ
ைரவைாக இலைே. யாைனபபாகரகள சிேரமடடம ைஙகளைடய
மகபடாமணிநை யாைனகோைாட சாைேயில கறககிடடாரகள. நீணட
ொகாமபகோைாட மகபடாம அணிநை யாைனகள ைஙகளைடய மணிகள
அைவாக விடட விடட ஒேிககமபட சாைேயில ொசலவோை கமபர
ீ மாகவம,
கவரசசியாகவம இரநைத. வேியனம, பழியனம பரவிகைில பயணம
ொசயைாரகள. பயணதைினோபாத இரவரம பே ொசயைிகைைப
ோபசிகொகாணோட பயணம ொசயைாரகள.

"ொகாடைம மிகநை ொகாளைைககடடத ைைேவனாகிய ஆநைைக


கணணைனயம அவன ஆடகைையம ொவலவைறகக ொகாடஙோகாளரக
கமரனின சாமரதைியோம ோபாதொமனற நமபகிறாயா நீ?" - எனற பழியைனக
ோகடடான வேியன.

"ொகாடஙோகாளரக கமரன - இதவைர - ொபணகைின பனனைகையத ைவிர


ோவொறைையம ொவறறிக ொகாணட பழககபபடவிலைே" எனற மறொமாழி
கறினான பழியன.

"ஆனாலம எலோம ொைரநைவராகிய அைமசசர ொபரமாோன நம கமரைன


எைிரபாரககிறார எனறால அைில ஏோைா சிறபபிரகக ோவணடொமனற
ோைானறகிறத."

"அபபடயம இரககோம. ஆனால ொபரம பைடதைைேவரம, ோபரரசரம,


வடைிைசப பைடொயடபப ோமறொகாணட ொசனறிரககிற இசசமயதைில
ொகாடஙோகாளரக கமரைனயம விடடால ோவற யார ைான இஙக
இரககிறாரகள?"

"அைறகச ொசாலேவிலைே! ொபாதவாக நம அைமசசர ொபரமானகக


விடைேப பரவதத இைைஞரகள ோமல அைிகமாக நமபிகைககள
கிைடயாத."

"எலோச சமயதைிலம, எலோைரயோம நமபாமல இரநதவிட மடயாத


அலேவா? அபபறம ஆநைைககணணன பாட ொகாணடாடடமாகி விடோம?"

-ோபசிக ொகாணோட ொகாடஙோகாளரச சாைேயில விைரநைாரகள


அைமசசரன அநைரஙகத தைரகள. அவரகள ொகாடஙோகாளைர ொநரஙகிக
ொகாணடரநைோபாத ஊர அைமைியைடநைிரநைத. இயலபாகோவ
அைமைியைடகிற ோநரொமனற ொசாலேி விடவைறகம இலைே. மோகாைைக
கைர ொநடகிலம பரவியிரநை ஆநைைககணணன பயம ொகாடஙோகாளரல
மடடம கைறநத விடமா எனன? ொகாடஙோகாளரக ோகாடைட வாயிலகள
அவரகள ொசனற ோவைேயில அைடககபபடடரநைன. ோமறகப பககமாக
இரநை ொபரங கைவகைிோே மடடம நீடடவாசல சிறிைைவ ைிறநைிரநைத.
உளோை ோபாயத ொைரநத ொகாளை ோவணடய அவசியமிலோமல
வாயிேிோேோய உணைம ொைரநைத. ொகாடஙோகாளரக கமரன பைடக
ோகாடடதைினளோை இலைேொயனற வேியனககம பழியனககம ைகவல
அறிவிககபபடடத. எனன ொசயவொைனற இரவரம ைிைகதைனர.
நிைேைமோயா அவசரமாக இரநைத.
கமரன பைடக ோகாடடதைில இலைேொயனறறிநை வேியனம, பழியனம,
அரகில ோகாடைட மைிறபறதைிேிரநை பநோைாடடம ஒனறில நைழநைனர.
ோபசிக ொகாணோட அநைப பநோைாடடதைில சறறிச சறறி வநை அவரகள மிக
அழகாகக கடடபபடடரநை ஒர ொசயகனறின அரோக வநைதம அஙோக
வியபபககரய காடசி ஒனைறக கணடாரகள. அவரகள எநைக
ொகாடஙோகாளரக கமரைனத ோைடவநைாரகோைா அநைக கமரோன அஙக
ோபரழகியான இைம ொபண ஒரதைிோயாட அமரநத ொகாஞசிக கோவிக
ொகாணடரநைான. வேியனம, பழியனம, அரகிேிரநை பைொரானறில
மைறநத நினற கவனிககோனாரகள.

"நாட மழவதம ொகாளைைககாரரகைைப பறறிய பயம சழநைிரககம


இநை ோவைையில ொகாடஙோகாளரப பைடக ோகாடடத ைைேவர எதைைகய
காரயதைில ஈடபடடரககிறார பாரதைாயா?"

"விவரம ொைரயாமல ோபசகிறாோய பழியா! உேகில ஏறபடம காைல


நிகழசசிகோை ொபரமபாலம இதைைகய சநைரபபஙகைிலைான
ோைானறவைாகச ொசாலகிறாரகள..."

"எனன இரநைாலம நம கமரன நமபிகக வாயதை காைேிையப ோபால


இதைைன ோபரழகி உேகில ோவொறஙகோம இரகக மடயாத."

"அபபடயானால ொகாடஙோகாளரப பைடக ோகாடடப பாதகாபைப விட


இநைக காரயதைை நம கமரன நமபி ொசமைமயாகச ொசயய மடயொமனற
ொசால!"

"ோகாடைட விடகிறவரகள அைாவத ஒர ொபணணிடம ைஙகள ொசாநை


மனதைைோய ோகாடைட விடகிறவரகள எஙகாவத ோகாடைடையப பாதகாகக
மடயமா?"

"ொபாற! அவரகள இரவரம ோபசிக ொகாளளகிறாரகள. ோகடோபாம."

"காைேரகள இரவரம ோபசிக ொகாளவைை ஒடடக ோகடபத பாவம."

"பாவோமா, பணணியோமா, அொைலோம எனககத ொைரயாத. இநைப


ோபசைச ஒடடக ோகடடாலைான நாம அைமசசர ொபரமானிடம ைிரமபிச
ொசனற ஏைாவத விவரஙகள கறமடயம..."

"இைை எலோம அைமசசர ொபரமானிடம கறினால அவரககக


ொகாடஙோகாளரக கமரன ோமேிரககிற சிறிைைவ நமபிகைகயம கடப
ோபாயவிடம பாவம!"
"விைைவகைைப பறறி நாம ஏன கவைேபபட ோவணடம? அைமசசர
ொபரமானின அநைரஙக ஒறறரகள எனற மைறயிோே எத நம கடைமோயா
அைை நாம ொசயைாக ோவணடம."

"அவரகள ோபசிக ொகாளவைிேிரநத ொகாடஙோகாளரோேோய ொபரய


இரதைின வணிகர ஒரவரைடய மகள அவொைனற ொைரகிறத..."

"உறறக ோகடடால இனனம பே உணைமகள ொைரயோம. ொபாறதைிரநத


ோகடோபாம. கமரன நமபியம அவன காைேியம இஙகிரநத பறபபடடச
ொசனற பின - நாமம ோவற வழியாக இஙகிரநத ொவைிோயறி - அபோபாதைான
பைிைாக வரகிறவரகளோபால ோகாடைடயில ோபாயக கமரன நமபிையச
சநைிபோபாம" எனற அவரகள இரவரம ைீரமானம ொசயத ொகாணடாரகள.
இபபடொயலோம இவரகள நினற கவனிபபைை அறியாை கமரன நமபி ைன
காைேியிடம உரகி உரகிப ோபசிக ொகாணடரநைான.

"ொபணோண! இனற எதைைகய சழநிைேயில இஙக நான உனைனச


சநைிகக வநைிரககிோறன ொைரயமா? மோகாைைக கைர மழவதம
கடறொகாளைைககாரரகைைப பறறிய அசசம பரவியிரககிறத. ோபரரசோரா,
ொபரம பைடத ைைேவோரா, ைைேநகரல இலைே. ொகாளைைககாரரகள
பயதைைத ைவிரககப பாதகாபப ஏறபாடகள ொசயயமாற அைமசசர அழமபில
ோவைிடமிரநத எநை விநாடயில எனககத ைகவல வரொமனற ொசாலே
மடயாத..."

"எலோம எனககத ொைரயம. ஆனால உஙகைை ஒர நாள ஒர


ோவைையாவத சநைிககா விடடால எனனால உயிர வாழ மடயாத..."

"வரீரகைைக காைேிபபவரகள இவவைவ ோகாைழகைாக இரககக கடாத


ொபணோண!"

"ோகாைழதைனமம மனம ொநகிழநத ொபரகம உணைம அனபம எநை


இடதைில எநை அைவோகாோல ோவறபடகினறன எனபைை இனனம நீஙகள
உணரவிலைே எனற ொைரகிறத..."

"ொைரயாமொேனன? நனறாகத ொைரகிறத. ஆனாலம அைமசசரைடய


கடடைைையோயா என பைவிககான கடைமகைைோயா நான பறககணிகக
மடயாைவனாக இரககிோறன. எநை ஆபதைான சழநிைேயிலம என ைககள
விைரநத பாதகாகக ோவணடய அழகச ொசேவம நீைான எனபைை நான
உணரகிோறன. ஆயினம நட நடோவ எனனைடய பைவிக கடைமகள
எனனால பாதகாககபபட ோவணடய மோகாைைக கைர மழைமையயம
எனகக நிைனவபடததகினறன."
"அைனால எனன? உஙகள பிரயததககரயவள எனற மைறயில
ைனிபபடட பாதகாபைப அைடயவிலைேயானாலம - உஙகளைடய
பாதகாபப எலைேககடபடட மோகாைைக கைரயிேிரபபவள எனற
மைறயிோவத அத எனககக கிைடககமலேவா?" எனற கறி அவள
சிரதைாள. அநைச சிரபப எதைைகய ஆணைமையயம
பிடவாைமளைவைனயம மயககிவிட மடநைைாக இரநைத.

"உனகக அமைவலேி எனற ொபயர சடடயவரகைை மறமைறயம


பாராடடோவணடம ொபணோண! அமைதைின ொபறவைறக அரய ைனைம உன
பனனைகயிலம நிைறநைிரககிறத. அமைம ோைவரகைைச சாவினறி நிதைிய
இைைமோயாட வாழ ைவககிறத எனகிறாரகள. உன பனனைகோயா -
எனைனப ோபானற மனிைைனோய நிதைிய இைைமோயாட வாழ ைவததவிடம
ோபாேிரககிறோை...?"

"ைிடொரனற எனைன அைவககைிகமாகப பகழத ொைாடஙகி விடடரகோை?"

"ஒர ொபணைண ஓர ஆண மகன எவவைவ ோவணடமானாலம


பாராடடோொமனற இேககியதைிோேோய இடமைிதத, 'நேம பாராடடொே'னற
ொபயரம சடடயிரககிறாரகள."

"பாரதைீரகைா? அைில கட ஆணகளககதைான அைிக உரைம


அைிககபபடடரககிறத. ொபணகைைதைான கவனிபபார இலைே!"

"ஏன இலைே? அைறகதைான ஆணகள இரககிறாரகோை? நாஙகள


பகழவைறகாகவம நேம பாராடடவைரகாகவம ைாோன நீஙகள எலோம
அழகாகப பைடககபபடடரககிறர
ீ கள!" எனற ொகாடஙோகாளரக கமரன நமபி
கறிய ோபாத அமைவலேியின மகதைில நாணம விைையாடயத. சிறித
ோநர உலோச உைரயாடலககபபின அவரகள பிரய ோவணடய ோவைை
வநைத.

"நாைைகக இோை ோவைையில இஙக வர மறநத விடாோை! ஊொரலோம


ஆநைைககணணன பயமாயிரககிறோை எனற ோபசாமல இரநத எனைன
ஏமாறறிவிடாோை. உன ைநைையார வயிறறில ொநரபைபக
கடடகொகாணடரபபார. எஙோக இரதைினஙகைைொயலோம
ஆநைைககணணன வாரக ொகாணட ோபாயவிடவாோனா எனற அவரககக
கடல நடஙகம. உன ைநைை ைனனிடமளை எலோ இரதைினதைைப
பறறியம கவைேபபடடடம. ஆனால ஒோர ஒர இரதைினதைைப பறறி மடடம
அவர கவைேபபடவைை விடட விடோம."

"எநை இரதைினதைைப பறறிச ொசாலகிறர


ீ கள?"
"பரயவிலைேயா? இோைா என எைிோர நினற ோபசிக ொகாணடரககமிநை அழக
இரதைினதைைப பறறிதைான ொசாலலகிோறன" - எனற அவள பஙகரதைைப
பறறினான கமரன. பினப ொமலேிய கரேில அவள ொசவியரோக ொநரஙகிக
கறோனான: "எனைனப ொபாறதைவைர அவர ொபறறிரககம
இரதைினஙகைில உயரநைதம விைே மைிபபறறதம இதைான."

"அைிகம பகழ ோவணடாம. நான நாைைகக அவசியம வரகிோறன" - எனற


நாணமம ொமனைமயம இைழநை நைினக கரேில கறியபட அவனிடமிரநத
ைன கரஙகைை விடவிததக ொகாணடாள அமைவலேி. அவள ொசலலம
வழிையத ைிரமபித ைிரமபிப பாரதைவனாகப பைடகோகாடடததப பாைையில
நடநைான கமரன. அவனைடய ொநடதயரநை ோைாறறதைிறகம
இைைமமிடகக நிைறநை அநை வரீ கமபர
ீ நைடககம ொபாரதைமாக
இரநைத. சிஙக ஏற பாரபபதோபால அநை எடபபான பாரைவோய அவனககப
ொபரமிைமைிதைத. அவன பைடக ோகாடடதைிறகள நைழயம ோபாோை
வஞசிமா நகரேிரநத அைமசசரன தைரகள வநைிரககம ொசயைிையக
காவேரகள அறிவிதத விடடாரகள. வநை தைரகள எஙோக
ொசனறிரககிறாரகள எனற உடோன அறியத தடதைான.

"சிறித ோநரதைில மறபடயம ைஙகைை வநத காணபைாகக கறிச


ொசனறாரகள" - எனறான ோகாடைட வாயிற காவேன. ததவரகள வநை
ோநரதைில ைான பைடகோகாடடதைில இலோமற ோபாயவிடோடாோம எனற
கழிவிரககமம, அவரகள வரைவ மீ ணடம எைிரபாரககம ஆவலமாகக
காதைிரநைான. வேியனம, பழியனம சிறித ோநரதைிோேோய வநத
ோசரநைாரகள. அவரகைை மகமன கறி வரோவறறான கமரன. "அைமசசர
ொபரமான ைஙகைைக ைகோயாட ைைேநகரகக அைழதத வரச
ொசாலேியிரககிறார" - எனற ததவர இரவரம ஏககாேதைில கறிய
ொபாழத கமரனகக ஒனறோம ஓடவிலைே. அநை அகாேதைில
அவரகோைாட ைைேநகரககப பறபபடடால அமைவலேிககத ைகவல
ொைரயாத ோபாயவிடோம எனற கவைேபபடடான அவன. 'மறநாள ைான
ொகாடஙோகாளரகக எபோபாத ைிரமப மடயொமனற ொைரயாைைனால
அநாவசியமாக அவள பநோைாடடதைிறகத ோைட வநத அைேவாோை? ைான
ைைேநகரககப பயணமாவைை எபபட அவளகக அறிவிபபத?' - எனற
வரநைினான.

"நீஙகள இரவரம விைரநத ொசனற என வரைவ அைமசசர


ொபரமானகக உைரபபைறகள நான பின ொைாடரநத வநத விடகிோறன"
எனறான கமரன. அைைக ோகடட வேியனம, பழியனம ஒரவர மகதைை
ஒரவர பாரததப ொபாரள ொபாைிநை பனனைக பரநைனர. அபபடோய
ொசயவைாகவம கறிவிடடப பறபபடடனர. ஆனால அவரகள ொகாடஙோகாளர
நகொரலைேககடக கடநைிரகக மாடடாரகள. அைறகள பயஙகரமான
ொசயைிொயானற கடறகைரப பககமிரநத பைடக ோகாடடததகக
வநதவிடடத.

3. ஆநைைககணணன

ோமறோக கடேில கணணகொகடடய ொைாைேவில ைீபபநைஙகோைாட


கடய ொகாளைைககாரரகைின படககள ொைரவைாகக கடறகைரப
பாதகாபபப பைடயினர வநத ொைரவிதை ோபாத ொகாடஙோகாளரல
பரபரபப அைிகமாகிவிடடத. அநை நிைேயில கமரனகக எனன
ொசயவொைனோற ொைரயவிலைே. அைமசசர ொபரமானைடய
அைழபைப ஏறற உடோன வஞசிமா நகர ொசலவைா அலேத
ொகாடஙோகாளரோேோய ைஙகிக கடறபைடயிலம, மகததவாரதைிலம
பாதகாபப ஏறபாடகைை அைிகமாககவைா? எைைச ொசயவத எனற
சிநைிதத மனம கழமபினான அவன. அைமசசரைடய கடடைைைய
அேடசியம ொசயைத ோபாேோவா, பறககணிதைத ோபாேோவா
விடடவிடவதம ஆபதைில வநத மடயம எனபத அவனககத
ொைரயம. அைமசசர ொபரமாைனச சநைிததவிடட இரோவாடரவாகத
ைிரமபிவிடோொமனற அவன எணணினான. பைடக
ோகாடடதைிேிரநை வரீரகைைொயலோம ஒனற ோசரதத உடோன ொசயய
ோவணடய பாதகாபப ஏறபாடகைை அவரகைிடம ஒபபைடததவிடட
வஞசிமா நகர பறபபடடான அவன. பறபபடவைறக மன எபபடயாவத
அமைவலேிையச சநைிகக ோவணடம எனற அவன மயனற மயறசி
வண
ீ ாகிவிடடத. அநை அகாேதைில இரதைின வணிகரைடய
மாைிைகையத ோைடச ொசனற அவைைக காணபத மடயாை காரயம.
ைான வஞசிமா நகர பறபபடகிற ொசயைிையயம அவைறியச
ொசயவைறக வாயபபிலைே எனபைை உணரநைான.
மகததவாரதைிேிரநத கபபிட தரதைில ொகாளைை மரககேஙகள
ொநரஙகிவிடடைாகத ைகவல பரவிக ொகாணடரநைத. எனோவ
ைைேநகரககப பறபபடவைறக மன ொகாடஙோகாளரக கடறகைரககச
ொசனற நிைேைமைய ோநரல கணடறிய ோவணடொமனற ோைானறியத
கமரனகக. அவன ைைேநகரககப பறபபடட பயணதைின ோபாோை
ோபாகிற வழியில கடறகைரப பககமாகத ைிரமபினான.
வாதைியஙகைின ஒேிகளம, கீ ைஙகளம ோகடகம கேகேபபான
ொகாடஙோகாளர வை
ீ ிகள அனற இரணட கிடநைன. எஙகம
ொவறிசோசாடப ோபாயிரநைத. கடறகைர ஓரததச ோசாைேகளம, மணல
ொவைிகளம கட ஆைரவமறற இரநைன. ொகாடஙோகாளரச ோசரமான
பைடகோகாடடதைைச ோசரநை வரீரகள மடடம ஆஙகாஙோக பைரகைில
மைறநத காவல பரநைவணணம இரநைனர. பைடகோகாடடத
ைைேவனான கமரைனப பாரதைதம அவரகைில சிேர ஓட வநத
வணககம ொசலதைினர. கடேில ொைாைே தரதைில ொசமபளைிகைாகத
ைீபபநைஙகள எரயம மரககேஙகள இரைில மிைநத வரம ஒர நகரம
ோபால ொைரநைன. பயநை மனபபானைமோயாட பாரபபவரகளககக
ொகாளைிவாயப பைஙகோை வாழம பயஙகரமான ைீவ ஒனற ொமலே
ொமலே கைரைய ோநாககி நகரநத வரவத ோபால ோைானறியத.
அபோபாத அநை ொகாளைை மரககேஙகள இரநை இடதைில இரநத
கைரைய ொநரஙக எவவைவ காேமம எனொனனன மயறசிகளம
ோைைவ எனபவறைறயம அனமானம ொசயத ைான கைரயிோே
ொசயைிரககம பாதகாபப ஏறபாடகைையம ஒபப ோநாககிச சிநைிதை
பினப ைான ைைேநகரககப ோபாயவிடட வர அவகாசம இரபபைைத
ொைைிநைான கமரன. ொகாடஙோகாளரேிரநத வஞசிமா நகரததககப
பயணம ொசயயம ோவைையில வாய ோவகமாகப பறககம பரவி மீ த
அமரநைிரநைாலம மனம அைமைி இழநைிரநைத. ோசரநாடடப
ோபரைமசசர அழமபிலோவள எனன கடடைையிடவாோரா -
எவொவவவாற பாதகாபப ஏறபாடகைைச ொசயயச ொசாலவாோரா
எனொறலோம சிநைிததக ொகாணோட ொசனறபடயினால பயணதைில
நிைனவ அழநைிரககவிலைே. மனனால ொசனற தைரகைான
வேியனம, பழியனம அைமசசர ொபரமானிடம எனன
கறியிரபபாரகோைா எனற ையககமம, அசசமமகடக கமரனிடம
இரநைத. ோபரரசரம ொபரம பைடதைைேவரம ோகா நகரேிரககம
சமயமாயிரநைால இபபட அைமசசர ொபரமான ைன வைரககம
கீ ழிறஙகிக கடடைையிடத தணிநைிரகக மாடடார எனபைைக கமரன
உணரநதைான இரநைான

வஞசிமா நகரம ொநரஙக ொநரஙக அவன கவைே அைிகரதைத. ோகாடைட


ொகாதைைஙகளம மாடமாைிைககளம, கட ோகாபரஙகளமாக இரவின
விைகொகாைி விோநாைஙகோைாட வஞசிமா நகரம ொைனபடோயிறற.
ோவைாவிகோகா மாைிைகயில வநத அைமசசர அழமபிலோவைைச
சநைிககமாற அவரைடய ஒறறரகளம, ததவரகளமான வேியனம,
பழியனம கறிவிடடச ொசனறிரநைைை நிைனவ கரநைபடோய நகரககள
நைழநைான கமரன. ைைேநகரதைின வை
ீ ிகள ைிரவிழாக ோகாேம பணடைவ
ோபால ோைானறின. ோபரரசர ைைேநகரதைை விடடப பேகாை தரம
ொசனறிரககம ோபாோை இபபடொயனறால அவர ோகா நகரல இரநைால நகரம
இனனம எததைண மஙகேமாக இரககம எனபைை எணணிக கறபைன
ொசயத பாரதைான கமரன. ஒைிமயமான இரதைின வணிகர வை
ீ ி, மதத
வணிகர வை
ீ ி, ொபான வணிகர வை
ீ ி மைேியவறைறக கடநத பககளம,
சநைனமம, பிற வாசைனப ொபாரடகளம விறகம வை
ீ ியில
அமைவலேிைய நிைனவ கரநத, ோவைாைர ொைரககைையம அநைணர
ொைரககைையம கணடபின அரச வை
ீ ிகைில பகநைான கமரன. அரசவை
ீ ியின
நீைமம, அகேமம இர மரஙகிலம நிரமபியளை - நிமிரநத பாரபோபாைரப
பிரமிகக ைவககம கடடடஙகளம கமரைன மரடடன. எஙகம அகிறபைக
வாசைன, மாடஙகைில எலோம விைவிைமான விைகொகாைிகள, அஙகஙோக
மணிோயாைசகள, இனிய மஙகே வாதைியஙகைின ஒேிகள. ோவைாவிகோகா
மாைிைகயம அரணமைனயாகிய கனக மாைிைகயம அரகரோக இரநைன.
இரவ ோநரமாக இரநதஙகட அரசகமபர
ீ ம நிைறநை அநை மாைிைககைின
மனறிலகக வநைவடன கமரனகக மைேபபத ைடடயத. இரவில யாரம
அைடயாைம கணட ைனனிடம ோபசவர வாயபபிலோை அநை இடதைில கட
கடடடஙகைின ொபரமிைத ோைாறறதைிறக மன ஒர விைமான ைாழவ
மனபபானைமைய உணரநைான அவன.

ோவைாவிகோகா மாைிைகககச ொசலலமன பே அரஙக ோமைடகைையம,


அதைாணி மணடபஙகைையம, ோவதைியல நடனசாைேகைையம,
பஙகாககைையம, வாவிகைையம கடநத ொசலே ோவணடயிரநைத. கனக
மாைிைகயாகிய அரணமைனப பகைிககம, ோவைாவிகோகா மாைிைகககம
இைடோய அடரநை மரதோைாடடம இரநைத. அநை மரககடடஙகளகக
அபபால மகிலகள மைறதை ொவணமைி ோபால அழகிய ோவைாவிகோகா
மாைிைக ொைரநைத. ோவைாவிகோகா மாைிைகயரகில சிறித ொைாைேவில
ோபரரசரன வசநை மாைிைகயாகப பயனபடம இேவநைிைக ொவளைி மாடம
அைமநைிரநைத. ோசர அரசரகோைா, அைமசசர ொபரமககோைா ோைரநொைடதை
காரயஙகைை மடடோம ோவைாவிகோகா மாைிைகயில ைவததப ோபசவத
வழககம. ஆநைைககணணனின ொகாளைைக கடடதைை ஒடககவதபறறித
ைனனிடம ோபசவைறக அைமசசர ோவைாவிகோகா மாைிைகையத
ோைரநொைடதைைிேிரநோை அைன இனறியைமயாைமையக கமரனம
உணரநத ொகாணடரநைான. ோவைாவிகோகா மாைிைககக இைறக மனப
எபோபாத ைனியாக அவன வர ோநரநைைிலைே. ொபரம பைடதைைேவர
விலேவன ோகாைைோயாட ோசரநத இரணொடார மைற வநைிரககிறான.
விலேவன ோகாைை ோபரரசரடன கயிோலவததககச ொசனறிரநைைனால
மைன மைோகத ைனிோய ோவைாவிகோகா மாைிைக எனனம அரசைநைிரக
கடடடதைிறகள பகநத அைமசசைர எைிரொகாளளம வாயபபக கமரனகக
ஏறபடடரநைத. அைமசசர அழமபிலோவள அரசைநைிரப ோபசசககைிலம
விவாைஙகைிலம வலேவர எனபைையம கமரன அறிவான. ஆனால அவைர
எணணி அவன ஒோரயடயாக அஞசிவிடவிலைே. ோவைாவிகோகா
மாைிைகைய ொநரஙகி அைன மனறிேில பரவிைய நிறதைிவிடட உளோை
ோபாகிறவைர அவன மனம பரபரபபாயிரநைத. மாைிைக வாயிேில
ொகாஙோகாளரககத தத வநத ைிரமபிய அைமசசரன ஒறறரகள கமரைன
எைிர ொகாணடாரகள. அவரகள ொைரவிதை ொசயைி கமரனகக ஓரைவ
ஏமாறறதைை அைிதைத.

"ஐயா! இபோபாத அகாேமாகி விடடத. ைஙகைை அைமசசர ொபரமான


நாைை ைவகைறயில சநைிததப ோபசவார. அதவைர இநை ோவைாவிகோகா
மாைிைகயில உளை விரநைினர பகைியில ைஙகள விரபபபபட
கைைபபாறோம" எனறாரகள அைமசசரன தைரகள. அைமசசர ைனைன
வரசொசாலேியிரநை அவசர உணரவ கமரனைடய மனதைில
ைைரநதவிடடத. ஒறறரகைான வேியனம, பழியனோமா,

"ஆநைைககணணன ொகாடஙோகாளரக கைரைய ொநரஙகி விடடானாோம?


கணககறற ொகாளைைககாரரகளம, மரககேஙகளம உடன வநைிரபபைாகப
ோபசிக ொகாளகிறாரகோை? உணைமயா?" எனற ொகாளைைககாரர வரவ பறறி
விசாரககத ொைாடஙகிவிடடாரகள. அவரகைிடோம இைைொயலோம பறறிப
ோபசோமா கடாைா எனற ையககம ோமேிடடக கமரன ொமௌனமாக இரகக
ோவணடயைாயிறற. ோவைாவிகோகா மாைிைக நைடமைறகைைப பறறியம,
அைமசசர அழமபிலோவள மனிைரகைைப பரடைச ொசயத ோைறம
விைஙகைைப பறறியம ொகாடஙோகாளரக கமரன நிைறயக
ோகளவிபபடடரநைான. 'ைனனிடம ோபச ோவணடய ொசயைிகைைத ைனத
ஏவோைரகைிடோம ோபசி மடததவிடகிற ஒர பைடதைைேவைனப பறறி
அைமசசர அழமபில ோவல எனன நிைனபபார?' எனபைை எணணிய அவன
நடஙக ோவணடயவனாக இரநைான. அவரகோைா அவைன ோமலம ோமலம
ோசாைைன ொசயைாரகள.

"ொகாடஙோகாளர ஆநைைககணணன ைகயில சிககிறறானால அைனபின


ோசர நாோட ஒனறமிலைே எனறாகிவிடம. எபபாடபடடாவத மைேில
ொகாடஙோகாளைரக காபபாறறிவிட ோவணடம. அைன ொபாரடடதைான
அைமசசர ொபரமான எஙகள இரவைரயம அவவைவ அவசரமாக
அனபபினார." - எனற ோபசசக ொகாடததப பாரதைாரகள. அைறொகலோம பிட
ொகாடததப பைில கறாை கமரன, "இவவைவ அவசரமாக எனைன
வரவைழதை அைமசசர ொபரமான இரவிோேோய எனககான கடடைைைய
இடட எனைனக ொகாடஙோகாளரகக அனபபியிரபபாரானால மிகவம
நலேைாகியிரககம. நான அைிக ோநரம இஙோக ைஙகத ைஙகக
ொகாடஙோகாளர நிைேைமையப பறறிய கவைேைான என மனதைில
அைிகமாகிறத" - எனற மடடம பேமைற அவரகைிடம வறபறதைி
வினாவினான. அைறக அவரகள கறிய பைிைேக ோகடட அவன
ைிடககிடடான. "ைஙகைைப ோபாேோவ கவைே மிகநத ொகாடஙோகாளர
நிைேைமைய அறிநத வர அைமசசர ொபரமாோன அஙோக ொசனறிரகக
நியாயமிரககிறைலேவா?" - எனற சிரததக ொகாணோட கமரைனக
ோகடடாரகள அவரகள. விைையாடடாக அபபட அவரகள கறகிறாரகைா?
அலேத ைனைன ஆழம பாரககிறாரகைா எனற பரயாமல ைிைகதைான
கமரன. "ோபரைமசசரககக ொகாடஙோகாளர வர ோவணடொமனற உதோைசம
இரநைிரககமானால அடோயன அஙோகோய அைமசசர ொபரமாைன
எைிரொகாணட சநைிதைிரபோபோன?" - எனற ோைைவகக அைிகமான
விநயததடோனோய அவரகைைக ோகடடான. உடோன அவரகள ோபசச ோவற
விைதைில மாறிவிடடத.

"ஐயா பைடதைைேவோர! அைமசசர ொபரமான எஙோக ோபாயிரககிறார


எனற எஙகளகக உறைியாக எதவம ொைரயாத. ைாமாகோவ எஙோகா ொசனற
உணைம கணடறியம நகர பரோசாைைன ோநாககடன அவர பறபபடடப
ோபாயிரககிறார. எபோபாதோம உடனிரபபவரகைாகிய எஙகைைககட உடன
அைழததச ொசலேவிலைே எனறால பாரததக ொகாளளஙகோைன. நாஙகள,
'அவர ொகாடஙோகாளரககச ொசனறிரககோோமா' எனற ஓர அநமானதைில
கறிோனாோம அனற உறைி கறவிலைே. ஒர ோவைை அவர ோவொறஙகாவத
ொசனறாலம ொசனறிரககோம" எனற அநைப ோபசசககத ைனிச சிறபப
அைிககாமல அைைப ொபாதவாககி விடடாரகள. அவரகள ோபசைசக ோகடட
ோமலம கழபபம அைடநைான கமரன. அநை விநாடயில ஆநைைககணணைன
விடக ொகாடயவரகைாகத ோைானறினாரகள அவரகள. ோமலம அைிக ோநரம
ோவைாவிகோகா மாைிைக மனறிேிோேோய அவரகைிடம ோபசைச வைரததக
ொகாணடராமல ைஙகவைறகாக விரநைினர பகைிககச ொசனறான கமரன.
கவைே நிரமபிய மன நிைேயம, உறககம வராை சழநிைேயமாகக கழிநை
அநை இரவில பேமைற அவன அமைவலேிைய நிைனவ கரநைான.
அவைை நிைனதை சவடோடாட ஆநைைககணணனின ொகாளைை
மரககேஙகள ொகாடஙோகாளைர ொநரஙகி மகததவாரதைில பகநைிரநைால
எனொனனன பயஙகரஙகள விைையம எனற விரபபமிலோமோே
மனதைினள ஒர கறபைன வைரநைத, கிைைதைத

மறநாள ைவகைறயில நீராடக காைே ோவைையில காதைிரநை கமரைன


அைமசசரன ததவரகள வநத அைழததச ொசனறாரகள. கமபர
ீ மான
ோைாறறமம எைிோர வநத நிறபவரகைை ஊடரவிப பாரககம கணகளமாக
அைமசசர அழமபிலோவள பாரைவயில படடதோம கமரன அவரககப
ொபாரதைமான வாரதைைகைைப ொபாரதைமான இடதைில பைில ைரோவணடய
எசசரகைகையத ைன மனைிறக அைிதைான. ோவைாவிகோகா மாைிைகயின
நட மணடபதைில அஙகம இஙகமாக உோவிகொகாணோட சிநைிததக
ொகாணடரநை அழமபிலோவள அோை நிைேயிலைான கமரைன வரோவறறார.

"பைடதைைேவோர ஓர - இரவ ைாமைிகக ைவததவிடோடன. ஒர ோவைை


ொகாடஙோகாளரபபைடக ோகாடடத ைைேவரகக எனோமல சிறித ோகாபம
கட உணடாகியிரககம ோபால ோைானறகிறத..."
"அபபடொயலோம ஒனறமிலைே. மைியகியான ைாஙகள எைை உடோன
ொசயயோவணடம, எைைச சிறித ைாமைிததச ொசயயோம எனபைை
எனைனவிட நனக அறிநைிரபபர
ீ கள."

இைைக ோகடடப பைில ஒனறம கறாமல அவன மகதைைோய சிே


விநாடகள ொமௌனமாகக கரநத ோநாககினார அவர. அவனைடய அநைப
பகழசசி விநயதைின அடயாகப பிறநை உணைமப பகழசசியா? அலேத
வஞசப பகழசசியா எனற ொகாடஙோகாளரக கமரனின கணகைில ோைடனார
அவர. பினப சபாவமாகக ோகடகிறவர ோபால அவைனக ோகடகோனார:-

"நமமைடய ததவரகள ொகாடஙோகாளரகக வநைிரநை சமயதைில


நீயம கடப பைடகோகாடடதைில இலைே ோபாேிரககிறத."

"ஆம! பாதகாபப ஏறபாடகைைக கவனிபபைறகாகச ொசனறிரநோைன."

"எனன பாதகாபப ஏறபாடகோைா?" - இைறக மறொமாழி கறவைறகச


ொசாறகள கிைடககாமல கமரனகக நாககழறியத. அவனைடய அநைப
பேவன
ீ தைை ோமலம ொைாடரநத ைாககாமல, "அைனால எனன கமரா?
பாதகாபப ஏறபாடகைைத ைகக சமயம பாரததக கவனிததச ொசயலபட
ோவணடயதம உன கடைமைாோன?"

எனற அநைப ோபசைசயம சபாவமாகத ைிரபபினார. அடதைாறோபாே அவர


ோகடட ோகளவிைான ொபரஞசநோைகதைைக கிைரச ொசயவைாயிரநைத.

"ஆமாம! உனனிடம ஒனற ோகடகோவணடம கமரா! ொகாடஙோகாளரப


பைடகோகாடடதைிறக அரோக ஓர அழகிய பநோைாடடம உணடலேவா?"

"ஆம! உணட."

"அநைப பநோைாடடம மனோபாேோவ இபோபாதம ொசழிபபாயிரககிறைா?


ொகாடஙோகாளர நகரதைில எனகக மிகவம விரபபமான இடம
இயறைகயழக ொகாழிககம அநைப பநோைாடடம ைான."

இபோபாதம மறொமாழி கற நாககழறியத அவனகக.

"என வயதககம மதைமககம இபபடபபடட அழகிய பஙகாககைில


பிரயம ைவபபத அவவைவாகப ொபாரதைமிலைே எனற உனககத
ோைானறோம கமரா! பஙகாககைையம, ொபாழிலகைையம உன ோபானற மீ ைச
அரமபம பரவதத வாேிபப பிளைைகள ைான நனறாக அனபவிகக மடயம
எனறாலம என ோபானற மைியவரகளகக இயறைகயழகின ோமலளை
பிரயம ஒர நாளம ோபாயவிடவைிலைே."
அநைப பஙகாைவப பறறி அவரைடய ோபசச வைர வைர அவனைடய
பயம அைிகமாகியத. ோபசச எஙோக எபபட வநத மடயம எனபைை அவனால
கணிகக மடயாமல இரநைத. ைனைன வரசொசாலேியிரநை காரயஙகைை
எலோம விடடவிடட எைறகாக இபபடப பஙகாைவப பறறிப ோபசத
ொைாடஙகிவிடடார எனபத பரயாமல ைவிதைான. எைறகாகச சறறி வைைதத
அநைப ோபசைச இழககிறார எனபத பரநைத ோபாேவம இரநைத. அோை
சமயதைில அவர ஒரவிை உளைரதைமம இலோமல சபாவமாகப ோபசவத
ோபாேவம இரநைத. எனோவ ைடமாறறம ொைரயாைபட அவரகக மன நிறக
இயோமல ைவிதைான அவன. அவோரா ோபசைச மீ ணடம இயலபாகத
ைிரபபினார.

"எைறகாகச ொசாலே வநோைன எனறால அதைைகய அழகிய பஙகாககளம,


ொபாழிலகளம, வாவிகளம, நீோராைடகளம நிைறநை ொகாடஙோகாளர
நகரதைை நாம உயிைரக ொகாடதைாவத பாதகாகக ோவணடம.
ொகாடஙோகாளர நகரல ைான ோசர நாடடோேோய பகழொபறற இரதைின
வணிகரகொைலோரம இரககிறாரகள. இநைச ோசர நாடடோேோய அழகான
ொபணகளம ொகாடஙோகாளரல ைான இரககிறாரகள. அத மடடம அனற
கமரன நமபீ! உனைனப ோபால வாைிபபான உடற கடடளை சநைர
வாேிபரகளம கடக ொகாடஙோகாளரலைான இரககிறர
ீ கள" எனற கறி
நிறதைிவிடட அநை வாரதைைகள ொகாடஙோகாளரக கமரன நமபிைய எநை
அைவகக நிைேைடமாற ைவதைிரககினறன எனற கவனிககத
ொைாடஙகினார அழமபிலோவள. அவரைடய ொசாறகைைத ைாஙகவைைக
காடடலம பாரைவையத ைாஙகவைைக கடைமயாக உணரநைான கமரன
நமபி.

"அைமசசர ொபரமானகக எனன காரணதைினாோோ இனற என ோமல


அைவ கடநை கரைண பிறநைிரககிறத. எனைனயம ஒர ொபாரடடாக
மைிததப பகழவைைக ோகடட ொவடகமாக இரககிறத."

"ொபாதவாக வரீரகள எைறகம ொவடகபபடக கடாொைனற


ொசாலலவாரகள. வரீரகோை நாணமம ொவடகமம படக கடாொைனறால
வரீரகளகொகலோம ைைேவனாகிய பைடதைைேவன நிசசயமாக
ொவடகபபடக கடாத."

"அைமசசர ொபரமான எனைனக கபபிடடனபபிய கடடைைைய அறிநத


ொகாளை மிகமிக ஆவோயிரககிோறன."

"அைை நான ொசாலேிதைான இனி நீ அறிநத ொகாளை ோவணடம


எனபைிலைேோய? ொகாளைைக கடடதைாரடம இரநத மோகாைைக கைர
நகரஙகைைக காககோவணடம. ோநறறிரவ நான இஙகிரநத
ொகாடஙோகாளரவைர மாறோவடதைில நகர பரோசாைைனககாகச ொசனற
வநோைன. உனைன இஙோக வரசொசாலேிவிடட - உனககத ொைரயாமல நான
ொகாடஙோகாளர ொசனறைறகாக நீ எனைனத ைவறாகப பரநத ொகாளைாமல
இரகக ோவணடம. நான அனபபியிரநை தைரகோைாட கடோவ நீயம
வநைிரநைால இநை மடவகக வநைிரகக மாடோடன நான. விநாடகக விநாட
ொகாடஙோகாளைரப பறறிக கவைேபபடமபடயான ொசயைிகள வநத
ொகாணோட இரநைன. அைறோகறறாறோபாே நீயம அஙகிரநத வராமற
ோபாகோவ எனகக ஒனறம பரயவிலைே. ைைேநகரேிரநத
ொகாடஙோகாளரகக வரம ொபரஞசாைேயில நான
ொசலேவிலைேயாைோல உனைனயம இைட வழியில சநைிகக
வாயபபிலைே. ொகாடஙோகாளரகக நான ோபாயிரநைோபாத ோகளவிபபடட
ஒர ொசயைி எனைனப ொபரஙகேககததகக ஆைாககிவிடடவிடடத."

"அபபட எனன பரபரபபான ொசயைி அத? ோநறற மனனிரவிலைாோன


நானம அஙகிரநத பறபபடோடன? எநைச ொசயைிையயம நான
ோகளவிபபடவிலைேோய?"

"எனன ொசயவத? நீ அஙகிரநத பறபபடட ோபாத அபபடபபடட ொசயைி


எைைபபறறியம நீ ோகளவிபபட ோநரவிலைே. நான ோபாயிரநை ோபாத
ோகளவிபபட ோநரநத விடடத."

"எனன நடநைத ொகாடஙோகாளரல?"

"ொபரைாக ஒனறம நடநதவிடவிலைே! ோசர நாடடோேோய அழகான


ொபணகள ொகாடஙோகாளரலைான இரககிறாரகள எனற கறிப
ொபரைமபபடோடோன?"

"ஆம! ொபரைமபபடடரகள. அைறகம ொகாடஙோகாளரல ோநறறிரவ


நைடொபறற சமபவதைிறகம எனன ொைாடரப?"

"ொைாடரப இரபபைனால ைான ொசாலகிோறன கமரன நமபி!


ொகாடஙோகாளரோேோய அழகிற சிறநை ொபணொணாரதைிையக
கடறொகாளைைககாரரகள ொகாணட ோபாய விடடாரகள! அைை நிைனககம
ோபாதைான வயிறொறரசசோக இரககிறத."

"அபபட ஒனறம நடநைிரபபைறோக சாதைியமிலைேோய? ஏொனனறால


நான அஙகிரநத பறபபடமோபாோை ொகாளைை மரககேஙகள கடேில
ொவகதரதைில அலேவா இரநைன?"

"எனன நடநைத? எபபட அநைப ொபணைணச சிைறபபிடததக ொகாணட


ோபானாரகள எனபோை ஒரவரககம ொைரயவிலைே. கடறகைரப பககமாக
உோவப ோபானவைைக காணவிலைே எனற இரதைின வணிகர மனம
கமறிக ொகாணடரககிறார."

"எனன? இரதைின வணிகரா?"

"ஆம! ொகாடஙோகாளரோேோய ொபரய இரதைின வணிகரன மகைான


அமைவலேிையதைான காணவிலைே. கடறொகாளைைககாரரகைான
ஆநைைககணணனின ஆடகளைான சிைறபபிடததக ொகாணட ோபாயிரகக
ோவணடம எனற ோபசிக ொகாளகிறாரகள."

"ஆ" எனற அேறல கமரனின வாயில ொசாலோக ஒேிககத ொைாடஙகித


ைைடபபடடத. அவன மகதைிேிரநை ைடமாறறதைைக கவனிதை அைமசசர
ொபரமான, "ஏன இவவைவ பைறறமைடகிறாய? உனகக ொகாடஙோகாளர
இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிையத ொைரயோமா?" எனற ோகடடவிடட
அவன நிைேையக கரநத கவனிககோனார அைமசசர.

5. கமரனின சீறறம

"ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகரன மகள அமைவலேிையக


ொகாளைைககாரரகள சிைறபபடதைி விடடாரகள" - எனற ொசயைிைய
அழமபிலோவள கறியோபாத கமரனால ைன உணரசசிகைைக
கடடபபடதைிக ொகாளைோவ மடயவிலைே. அவன மகதைில ோகாபம
ொைரநைத. மீ ைச தடதடதைத. கணகைில கிைரசசி ோைானறியத.
அவனககப பரயாைபட ைான அவைன நனறாகப பரநத ொகாளவைறக
அநை விநாடகைைப பயனபடதைிக ொகாணடார அைமசசர
அழமபிலோவள.

"உடோன எனைனக ொகாடஙோகாளரகக அனபப அைமசசர


ொபரமான மனமிைசய ோவணடம. இதைைகய அககிரஙகள
ொகாடஙோகாளரல நடபபைை எனனால ஒர கணமம ொபாறகக
மடயாத" எனற அவன கமறியைைக கட அழமபிலோவள ொைைிவான
நிைானததடன ஆராயநைார.

"இரதைின வணிகரன மகள அமைவலேிைய நீ ஏறொகனோவ


அறிநைிரபபாய ோபாேிரககிறத கமரா!"

"....."

அழமபிலோவைின ோகளவிகக மறொமாழி ஏதம கறாமல ைைே


கனிநைான கமரன. ோமலம அவைன விடாமல ோகளவிகைால
தைைககோனார அழமபிலோவள. அவோனா அவரைடய எலோக
ோகளவிகைையம ொசவிமடதை பின, "அறிநைவரகோைா,
அறியாைவரகோைா - யாரககத தனபம ோநரநைாலம ொகாடஙோகாளரப
பைடக ோகாடடதைின ைைேவன எனற மைறயில என கடைமைய நான
ொசயைாக ோவணடம. அைறகான கடடைைைய எனகக அைியஙகள
அைமசசர ொபரமகோன!" - எனறான கமரன. இவவாற கறியபின
அழமபிலோவள ோமலம அவைனச ோசாைிகக விரமபவிலைே.

"கடறொகாளைைககாரரகைின பைடொயடபபிேிரநத
ொகாடஙோகாளைரப பாதகாககம ஏறபாடகைைச ொசயயமாற இபோபாத
உனககக கடடைை இடகிோறன. உனகக உைவியாயிரககவம
ொசயைிகைை அவவபோபாத நாம அறியச ொசயயவம இநை மாைிைகயின
ஊழியரகைான வேியனம பழியனம உனனடன ொகாடஙோகாளர
வரவாரகள. அவரகைையம உடனைழததக ொகாணட நீ
ொகாடஙோகாளரககப பறபபடோம" எனற கடடைையிடடார
அைமசசர.

கமரன எைறகாகோவா ையஙகி நினறான. அைமசசர அழமபிலோவைை


அநை விநாடயில அவனால பரநத ொகாளை மடயவிலைே. ைனோனாட
வேியைனயம, பழியைனயம எைறகாகக ொகாடஙோகாளரகக
அனபபகிறார எனபோை அவனககச சநோைக மடடயத. ோவைாவிகோகா
மாைிைகககச ோசர நாடடன அரச ைநைிர மாைிைக எனற மறொறார
ொபயர உணட. மாைிைகயில உரவாகிற மடவகளககப பினனால
ஏைாவொைார அரச ைநைிர ோநாககம நிசசயமாக இரககம எனபைை
அவன அறிவான. ைனைன நிைானம ொசயத ொகாணட அைமசசர
ொபரமானிடம மறபட ோபச அவனககச சிே விநாடகள பிடதைன.

"ஐயா! ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடதைிலளை வரீரகைையம


கடறபைடயினைரயம தைணகொகாணோட ஆகோவணடய பாதகாபபக
காரயஙகைை நான கவனிததக ொகாளை மடயம. ைஙகளகக
எபோபாதம உறதைணயாயிரககம ஊழியரகைை எனோனாட
அனபபினால ைாஙகள சிரமபபட ோவணடயிரககோம?"

"அபபட ஒனறம சிரமமிலைே! என அநைரஙக ஊழியரகைான


வேியனம பழியனம உனோனாட தைண வராமல இஙக ைஙகினால
ைான ொகாடஙோகாளரச ொசயைிகள ொைரயாமல நான சிரமபபடோவன.
அநைச சிரமம, சறறமன ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகரன மகள
கடறொகாளைைககாரரகைால கடதைிக ொகாணட ோபாகபபடடாள எனற
ொசயைிையக ோகடடவடன நீ அைடநை சிரமதைைப ோபாேிரககம" எனற
கறிவிடடப பனனைகோயாட அவைன நிமிரநத பாரதைார அைமசசர.
அவர மனைில ஏோைா உளோநாககம ைவததக ொகாணட
ோபசகிறாொரனபத அவனககப பரநதவிடடத. அநை நிைேயில
அவோராட அைிகம ோபசி விவாைிகக விரமபவிலைே அவன. ஆனால,
கமரனின மனதைிோோ சீறறம ொபாஙகி ொகாணடரநைத.

அமைவலேி சிைறபபடடாள எனறறிநைைனால வநை சீறறதைை அைமசசரன


உைரயாடலகள ோவற அைிகமாககின. ஆனாலம, ைன சினம ொவைிோய
ொைரயாமல அடககிக ொகாணட அவரககப பணிநைான அவன. உடோன அவன
அஙகிரநத ொகாடஙோகாளரககப பறபபட விரமபியைறகக காரணம
கடறொகாளைைககாரரகைை எைிரதத அடககம ோநாககம ஒனறமடடமலே.
ோவைாவிகோகா மாைிைகயிேிரநத எவவைவ விைரவாக ொவைிோயற
மடயோமா அவவைவ விைரவாக ொவைிோயறிவிட ோவணடம எனபதம ஒர
ோநாககமாயிரநைத. எதைைன ொபரய ைீரனாக இரநைாலம ோவைாவிகோகா
மாைிைகககள நைழநத விடடால அவனகக ஒர ைாழவ மனபபானைம
வநத விடம. பிறர ோமல ோகாபம வரவைறகப பைில ைனககத ைனோமோேோய
ஒர ைகயாோகாை ோகாபம வரம. இைனால எலோம ைான கமரனகக
அஙகிரநத விைரவில ொவைிோயற ோவணடொமனற எணணம உணடாயிறற.

நணபகேில கமரன ோவைாவிகோகா மாைிைகயிேிரநத பறபபட மடநைத.


அைமசசர ொபரமானின கடடைைபபட வேியனம, பழியனம கட உடன
வநைாரகள. வஞசிமா நகர எலைேையக கடககிறவைர பரவிகைை
விைரவாகச ொசலதைிக ொகாணட ோபாக மடயவிலைே. அரச வை
ீ ிகளம,
வாணிகப ொபரந ொைரககளம கேகேபபாயிரநைன. நகர எலைேையக
கடநைதம ொகாடஙோகாளரககச ொசலலம சாைேயில விைரநத ொசலே
மடநைத. வழியில எைிரபபடடவரகைிடம எலோம ொகாடஙோகாளர
நிைேையபபறறி அவரகள ோகடடறிநைாரகள. ொகாடஙோகாளர மழவதம
ொகாளைைககாரரகைைப பறறிய பயம பரவியிரபபைாக
வழிபோபாககரகைிடமிரநத ொைரநத ொகாளை மடநைத. வழிபோபாககரகள
சிேரடம இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிையப பறறிக ோகடடான
கமரன நமபி. ொகாடஙோகாளர நகரலம அநைப ொபண காணாமற ோபாயவிடட
ொசயைி பரபரபைப உணட பணணியிரபபைாக அவரகள ொைரவிதைாரகள.
கமரன இவவாற வழியிைட எைிரபபடடவரகைை விசாரதை ோபாொைலோம
வேியனம, பழியனம உளளற நைகததக ொகாணடாரகள. "அநை
ஆநைைககணணைனயம அவன கேதைினைரயம பணோடாட ோவரறபோபன"
எனற வஞசினம கறினான கமரன. ைைேநகரககம ொகாடஙோகாளரககம
இைடபபடட சிறறரகைிலம அமபேஙகைிலம கடப பயமம பரபரபபம
பரவியிரநைன.

கைிரவன மைேவாயில விழவைறக மனனைாகோவ அவரகள


ொகாடஙோகாளைர அைடநதவிடடாரகள. பைடகோகாடடதைில இரநை
வரீரகள யாவரம ொபானவானியாறற மகததவாரதைிலம கடறகைரோயாரப
பகைிகைிலம காவலகக அனபபபபடடரநைைனால ோகாடடதைில வரீரகள
அைிகமாக இலைே. இரணொடார காவேரகளம மிகச சிே வரீரகளோம
இரநைனர. அவரகைைக ோகடடோபாதம "ொகாடஙோகாளர இரதைின
வணிகரன மகள அமைவலேி காணாமற ோபானத உணைமோய" - எனற
ொைரவிதைாரகள. அோை சமயதைில இனோனார உணைமோயாட
மரணபடவைாகவம இரநைத இநைச ொசயைி.

கடேில ொகாளைைககாரரகைின மரககேஙகள மைல நாள மாைே எநை


இடதைில நினறிரநைனோவா அநை இடதைிேிரநத மனோனறோவா,
பினவாஙகோவா இலைே எனறம கறினாரகள. அமைவலேி காணாமற
ோபாயவிடடாள எனற ொசயைியம ொகாளைை மரககேஙகள கடேில அோை
இடதைில ைான இரககினறன எனபைையம இைணததப பாரதைோபாத
ஒனோறாொடானற ொபாரநைவிலைே. ஆனால சிநைிபபைறக ஒர காரணமம
இரநைத. மகததவாரதைிேிரநத நகரககள வர ஏறறபட
ொபானவானியாறறின காலவாய ஒனற இரதைின வணிகரன மாைிைகப
பறககைடைய ஒடடச ொசலகிறத. அநைக காலவாய வழிோய சிற
மரககேஙகள - பாயமரப படககள ஊரககள ோபாகக வரவ உணட எனபைை
நிைனவ கரநைான கமரன.

ஒர கணம இரதைின வணிகரன மாைிைககோக ோநோர ொசனற நிைேகைை


அறியோமா எனற ோைானறியத அவனகக. அடதைகணம அபபடச ொசயயப
பகவத சரயிலைே எனற ோைானறியத. அைமசசர ொபரமானால ைனோனாட
அனபபபபடடரககம வேியனம, பழியனம, ைான எஙக ொசனறாலம உடன
வரவாரகள எனபதம அவன அபபடச ொசயவைறக ஒர ைைடயாயிரநைத.
ோமலம ொகாடஙோகாளர நகரம மழவதோம கடறொகாளைைககாரரகைைப
பறறிய பரபரபபில ஆழநைிரககமோபாத பைடகோகாடடததத ைைேவனாகிய
ைான இரதைின வணிகரைடய மாைிைகைய மடடம ோைடச ொசலவத
பேரககச சநோைகஙகைை உணடாககககடம எனறம அவனால உணர
மடநைத.

அநை ோவைையில அவனகக உணடாகிய சீறறம உடோன ொசயோறற


மடயாை சீறறமாக இரநைத. எபபடயம அனறிரவ ோைரநொைடதை வரீரகள
சிேோராட படகில ொகாளைை மரககேஙகள நிறதைபபடடரககம பகைிககள
நைழவொைனற ைிடடமிடடான அவன. கடமபரகள எனனம ொகாளைைககாரர
கடடதைை நிரமேமாககிவிட ோவணடம எனனம அைவிறக அவனள
ஆதைிரம நிைறநைிரநைத. எஙகம பயமம பரபரபபம நிைறநைிரநை
சழநிைேயில ொகாடஙோகாளர நகரோம உறஙகம நளைிரவ ோவைையில
கடறபிரோவசம ொசயவொைனற ைீரமானிதைான கமரன நமபி. வேியைனயம
பழியைனயம கட இயனறவைர ைவிரகக விரமபினான அவன. அைனால
அவரகள உறஙகியபின ைன கழவினரடன ொபானவானிக காலவாய வழிோய
படகில பறபபட ோவணடொமனபத அவன ைிடடம.

"அோை காலவாய வழியாக நாம பறபபடகிற ோவைையில ொகாளைை


மரககேதைைச ோசரநைவரகள கடேிேிரநத நகரககள வநத
ொகாணடரநைால எனன ொசயவத?" - எனற வினாவினான கமரனின வரீர
கழவில ஒரவன. அைறகக கமரன மறொமாழி கறினான:

"ொசயவொைனன? இரசாராரம எநை இடதைில சநைிககிோறாோமா, அநை


இடதைில ோபார மளவைைத ைவிர ோவற வழியிலைே..."

"இதைைகய கடறோபாரல ொவலலம நணககஙகைை நம ோபரரசரம கடல


பிறகோகாடடயவர எனற சிறபப அைடொமாழி ொபறறவரமான மாமனனர
ொசஙகடடவர நமககப பழககியிரககிறார எனறாலம இரவ ோவைையில நாம
மனொனசசரகைகயாகோவ ொசலேோவணடம."

"ஆம! இதைைகய பேக கைறவான ோவைைகைில பதைிைய விட


பகைிையோய அைிகம பயனபடதை ோவணடம" எனறான கமரன.

ொகாடஙோகாளரப பைடக ோகாடடதைிறக அரகிேிரநை ொபானவானியாறறக


கிைைக காலவாயிேிரநத நளைிரவ ோவைையில அநைப படக பறபபடடத.
படகில ொகாடஙோகாளரக கமரன நமபியம அவனகக
அநைரஙகமானவரகைாகிய பைடகோகாடடதத வரீரகள மவரம இரநைனர.
அைமசசர அழமபிலோவைின ஊழியரகைாகிய வேியனம பழியனம
பைடகோகாடடதைில உறஙகிக ொகாணடரநைோபாத அவரகளககத
ொைரயாமோே கமரன பறபபடடரநைான. மகததவாரதைை ொநரஙககிற
வைர அநைக காலவாயின இரபறமம அடரநை ோசாைேகள இரநைன.
இயலபாக இரணடரநை சழைே இநைச ோசாைேகள ோமலம
இரைாககியிரநைன. எனோவ பிறரறியாமற ொசலவைறக அநைச சழநிைே
மிகவம தைண ொசயைத.

நடககடலககள அவரகளைடய படக ொசனறோபாத அைேகள


அைிகமாயிரநைன. கடேில கடமபரகளம ஆநைைககணணனம
மரககேஙகைை நிறதைியிரநை இடோமா - ஒனறைர நாழிைகப
பயணததககரய ொைாைேவ இரககொமனற ோைானறியத. கடேில அநைப
பகைியினரோக ஒர சிற ைீவம அைமநைிரநைத. படகில ோபாயக
ொகாணடரககம ோபாோை எனன ொசயவத எனபத பறறிக கமரன நமபி
ைிடடமிடத ொைாடஙகினான. அவன சறசறபபாகவம ைீவிரமாகவம சிநைிககத
ொைாடஙககிறான எனபைறிநை நணபரகள மகிழநைனர.

'இநை அகாேதைில ஆநைைககணணன உடபட எலோக


ொகாளைைககாரரகளம ைதைம மரககேஙகைில இரபபாரகைா? அலேத
கேஙகைிேிரநத இறஙகித ைீவில ஓயவ ொகாணடரபபாரகைா? ைீவில
இரபபாரகைானால நாம கேஙகைில நைழயோம. கேஙகைில
இரபபாரகைானால நாம ைீவில நைழயோம. இவரகள சிைறபபிடதத வநை
இரதைின வணிகரன மகைை எஙோக ைஙக ைவதைிரககிறாரகொைனபதம
நமககத ொைரய ோவணடம' - எனொறலோம சிநைிககத ொைாடஙகினான அவன.
ொமலே ொமலே அவரகள படக ொகாளைை மரககேஙகள நிறதைபபடடரநை
பகைிைய ொநரஙகியத. ைீவில ஒதககமாயிரநை ஒர பகைியில இறஙகிச
சறறச சழலகைை அறிநை பின ோமோே எனன ொசயய ோவணடோமா அைைச
ொசயவொைனற மடவ ொசயைான கமரன.

அவரகளைடய படக ைீவரோக ஒதஙகிய ோபாத ைீவ அைமைியாயிரநைத.


கரமபைஙகைைப ோபால அடரநை மரஙகள ொைனபடடன. நாலவரம படைகக
கைரயரோக இழதத அத உடகடலகக நகரநதவிடாமல மரததடன இறககிக
கயிறறால பிைணதைபின ைீவககள ொசனறனர. ைீவில ொகாளைைககாரரகள
யாரம ைஙகியிரபபைறகான எநை அைடயாைமம ொைரயவிலைே.
ைீோவாரமாக நிறதைியிரநை மரககேஙகைில எநை மரககேதைில
ொகாளைைககாரரகள ைைேவனாகிய ஆநைைககணணன ைஙகியிரபபான
எனற அநமானம ொசயய மைனநைான கமரன. மைேில அத அவவைவ
சேபமான காரயமாயிலைே. ோநரம ொசலேச ொசலே கவைேயம
அைிகமாகிக ொகாணடரநைத. இறைியில கமரோன ைனககள ஒர மடவ
ொசயத ொகாணட அைை மறறவரகளகக விவரதைான.

"நணபரகோை! நீஙகள யாவரம இஙோகோய ைஙகியிரகக ோவணடம! நான


ைிரமபி வரகிறவைர கணடபபாக இஙகிரநத அைசயக கடாத. நான
ைிரமபவைறகத ைாமைமானால நீஙகைாகோவ எனகக ஏோைனம
அபாயொமனற கறபைன ொசயத ொகாளைவம ோவணடயைிலைே. படைக
மடடம நான ொகாணட ொசலோவன. அைடயாைமாக நான - உஙகைை இரககச
ொசாலகிற இடதைிோேோய நீஙகள இரகக ோவணடயத மிக மிக அவசியம.
ஏொனனில நான எநை அவசரதைில ைிரமபி வநைாலம நீஙகள உடோன
எனோனாட பறபபட ஆயதைமாயிரகக ோவணடம. ைிரமபி வநத நான ைீவில
இறஙகி உஙகைைத ோைடமபட ஆகிவிடககடாத."

அவன கறியபடோய ஆயதைமாயிரகக அவரகள இணஙகினர. கமரன


படகில பறபபடடான. அநைக ொகாளைை மரககேஙகளககிைடோய ொசலவத
மிகவம கடனமாயிரநைத. சிே மரககேஙகைில உரவிய வாளடன
கடமபரகள காவலகக நினறாரகள. இனனம சிே மரககேஙகள
அைமைியைடநைிரநைன. ைான அநை நிைேயில அபோபாத மிகமிக
அபாயமான காரயதைைச ொசயத ொகாணடரககிோறாம எனபைைக கமரன
ஒவொவார கணமம உணரநைான. ொகாளைைககாரரகைின மரககேஙகளகக
இைடோய ைான படகில ொசலவைை அவரகைில யாராவத பாரதத விடடால
எனன ஆகம எனபைை நிைனககத ொைாடஙகியோபாோை பாைாைிோகச பரயநைம
நடஙகியத.

படக ொசலதைிச ொசலலம ோபாதம கவனமாகச ொசலதைிச ொசலே


ோவணடயிரநைத. இரைின மிகைியினால வழி ொைரயாமோோ
கவனககைறவாகோவா ொபர மரககேஙகைில எஙகாவத ைன படக இடதோைா,
ோமாைிோயா, ஓைச எழநைால - உடோன பாயநோைாட வரம மரடடக
கடமபரகைிடம ைான சிககிக ொகாளை ோநரடம எனபைையம நனக உணரநத
ைன விழிபோபாட இரநைான கமரன. ஒனறம பரயாமல பைிர ோபாேிரநை பே
மரககேஙகைின பககஙகைில நைழநத ைிரமபி வநை பின நனக
அேஙகரககபபடடதம மறறவறைறக காடடலம சிறபபாக ோவறபடடத
ோைாறறமைிதைதம, மிகப ொபரயதமான ஒர மரககேம ொைரநைத. அைன
உசசியில கபாேமம, ொகாடவாளமாகப பறநை கடமபரகைின கரரமான
ொகாட ோமல ைைதைில நாடடயிரநை ைீபபநை ஒைியில மஙகோகத ொைரநைத.
எலோ மரககேஙகைிலோம கடமபரகைின ொகாட பறநைத எனறாலம இநைப
ொபரய மரககேதைில - மிகப ொபரயைாகவம அைிக உயரதைிலம பறநத
ொகாணடரநைத. ைைதைில காவேரகளம நினற ொகாணடரநைனர. கமரன
ைனககள சிநைிதைான:

'சழநிைேகைையம ோைாறறதைையம ொகாணட ஆராயமிடதத இதைான


ஆநைைககணணனின மரககேமாக இரககோவணடம. இநை மரககேதைில
ஏறிப பாரபபைறக மடடம ஒர வாயபபக கிைடதைால என ஆரயிரக காைேி
அமைவலேி எஙோக சிைறபபடடரககிறாள எனபைைக கணடபிடதத
விடோம.'

'ோமோே எனன ொசயயோம? எனன ொசயைால ைான நிைனதைத ைககடம?'


- எனொறணணியபடோய அநைப ொபர மரககேதைின நானக பககததச
சழநிைேகைையம கணிதைறிவைறகாக வேம வரவத ோபால படகில
ஒரமைற சறறி வநைான.

மரககேதைின ஒர பகைியில வேிைமயான கயிறற ஏணி ஒனற


ொைாஙகிக ொகாணடரநைத. கடறபரபபிேிரநத மரககேதைின ோமற
ைைதைிறக ஏறிச ொசலவைறக அதைான ஒோர வழி எனபைை அவனால
உயததணர மடநைத. ஆனாலம 'அபபடக கயிறோறணி வழியாக ஏறிச
ொசலவைறக மன - மறற மரககேஙகைில காவலககாகத ைைதைில
நிறபவரகளககத ைான கயிறோறணியில ஏறம காடசி ொைரயமா? அநைக
காடசியினால அவரகள கவரபபடவாரகைா?' எனபைைச சிநைிகக
ோவணடயிரநைத.

நலே ோவைையாகக கயிறோறணி ொைாஙகிய பகைிகக ோநர எைிோர


பாரைவயிேிரநை மரககேதைின ைைதைில ைீபபநைஙகோைாட காவலகக
நினற வரீரகள அபோபாதைான பநைஙகைை அவிததவிடட உறஙகப ோபாகத
ொைாடஙகியிரநைாரகள. அைைத ைவிர மறற மரககேஙகளககக காடசி
ொைரயாைபட ஆநைைககணணனின கேோம மைறதத விடம எனற ொைரநைத.

ைான வநைிரநை சிற படைக ஆநைைககணணனின மரககேதோைாட


பிைணததவிடடக கயிறோறணியில ஏறவைறகத ொைாடஙகினான கமரன.
காறறினால ஒர ொைாலைே ஏறபடடத. அவன மரககேதோைாட பிைணதை
படக - காறறில மரககேதோைாட உராயத ொைாடஙகியைனால ஏறபடட ஓைச -
ோவற மரககேஙகளகக எடட யாராவத அைைக கவனிகக ோநரடோமா எனற
ையஙகினா கமரன.

கடல அைேகைின ஓைசயில அநை ஓைச ொபரைாகக ோகடகாைைினாோோ


அலேத அபபட ஒர சபைம பே மரககேஙகள அரகரோக நிறதைியிரககம
கடறபகைியில இயலபாகோவ உணடாகம எனற பிறர எலோம
கரைிவிடடைனாோோ, கமரனககம ஓர அபாயமம ஏறபட அநை ஓைச
ஏதவாகவிலைே. கயிறோறணியில அடககட ஏறிப பழககமிலோை
காரணதைால விைரவாக ஏற மடயவிலைே. அநை மனநிைேயில இரநை
பைறறமம, பழககமிலோை கயிறோறணியில ஏறம காரயமம ோசரநத
கமரைன விைரவாக இயஙக மடயாமற ொசயைன. ொைாயைலம,
சழலைலமாகிய நிைேயில கயிறோறணிையத ைாஙகி ொமலே ொமலே
ோமோேறிய ோவைையில ோமோே கபபேின மரச சடடஙகைாோகிய ைைதைில
யாோரா நடநத ொசலலம காேடோயாைச ோகடகோவ கயிறோறணிோயாட
பககவாடடல ஒணடக ொகாளை ோவணடயைாயிறற.

இவவாற நீணட ோநரம மயனற ோமல ைைதைை அைடநைான கமரன. ோமல


ைைதைிேிரநத படகைில இறஙகி உளோை மரககேதைின பகைிகளககச
ொசலே மடயாமல அநைபபட இறஙககிற வழியில உரவிய வாளடன
கடமபன ஒரவன அமரநைிரநைான. அவன கணணயரகிறவைர கமரன நமபி
காதைிரநைான. 'படகைில இறஙகமோபாத யாராவத எைிோர வநைால எனன
ொசயவத?' எனபைைொயலோம சிநைிகக ோநரோமா, வாயபோபா இலைே.
மரககேதைின உடபககதைில ஒவோவார ைடபபாகத ைடககபபடடரநை
அைறகைில எைிோவத ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகரன மகளம ைன
ஆரயிரக காைேியமாகிய அமைவலேி சிைற ைவககபபடடரபபாைா? எனற
கணடபிடபபோை அவனைடய மைனைம ோநாககமாயிரநைத.

படயிறஙகியதம மைற கடதைில பைம படதத உறஙகவத ோபால


ொபரஙகறடைட விடட உறஙகிக ொகாணடரநைான ஆநைைககணணன. அநை
மாமிச மைேயின அரோக மதக கடஙகள கவிழநத கிடநைன. விகாரமாகக
கால பரபபி வழ
ீ நத கிடககம அநைக ொகாளைையர ைைேவைனப
பாரபபைறோக பயமாகவம, அரவரபபாகவம இரநைத. ொகாளைையடககிற
ொபாரளகைையம, ொபான, மணி, மதத மைேியவறைறயம பாதகாபபாக
நிைறதத ைவககிற பகைிகைையம அநை மரககேதைினளோை சறறிப
பாரதைான கமரன நமபி. பேநாள மறறைகககரய உணவப ொபாரளகளம,
ஏறபாடகளம அநை மரககேதைில இரபபைை அவனால பரநத ொகாளை
மடநைத. ஆயினம அமைவலேிையப பறறிய விவரம எதவம
ொைரயவிலைே.

ோவற சிே மரககேஙகைிலம அவன ஏறி இறஙகினான. ஒர ொபரய


மறறைகககம, ொகாளைையிடலககம ோவணடய எலோ ஏறபாடகளடனம
அநைக கேஙகள வநைிரபபத விநாடகக விநாட உறைிபபடடத அவன
மனதைில. ஆள வேிைமயம, ஆயைஙகைின வேிைமயம கட அவரகைிடம
மிகைியாயிரபபைை அவன அஙோக ொைைிவாகக கணடணரநைான.
ஒறறறிவைறகாக ஏறி இறஙகிய மரககேம ஒனறில காவலககிரநை
ொகாளைை வரீரகள இரவரைடய உைரயாடைேோய அவன ஒடடக ோகடக
ோநரநைத.

"இநை மறறைகயினால நமககப ொபரம பயன வரப ோபாகிறத. நலே


வாயபப இத. ோசர ோவநைர ொசஙகடடவர வட ைிைசயில கயிோலவம வைர
பைடத ைைேவரகளடனம, ோசர ைசனயதைின ொபரமபானைமயான
வரீரகளடனம பைடொயடததச ொசனறிரககிறார. ொகாடஙோகாளரோோ,
வஞசிமா நகரதைிோோ பைடவரீரகள அைிகமிலைே. இநை இரணட
ொபரநகரஙகைிலம உளை ொசலவஙகைைக ொகாளைையிட இைைவிடப
ொபானனான சமயம நம ைைேவரகக வாயககாத" எனறான மைற கடமபன.

"ஆம! ோநறறிரவ கட நமமவரகைிற சிேர கடேிேிரநத


ொபானவானியாறற மகததவாரதைின வழிோய ொகாடஙோகாளரன நிைேைய
ஒறறறிவைறகாகச ொசனற வநைாரகைாோம? எபபட இரககிறத நிைேைம?"
எனற மைலவைனக ோகடடான இரணடாங கடமபன.

இநை இடதைில கமரன நமபியின பேனகள கரநத ஒனறாகி அநைப


ோபசைச உறறக ோகடடன. அபபடப ொபானவானி மகததவாரதைின வழிோய
ஒறறறியச ொசனற கடமபர கழவினராலைான அமைவலேி சிைறபபடடரகக
ோவணடொமனற அவனால யகிகக மடநைத.

அனற நளைிரவில உடன வநை வரீரகைை நடககடல ைீவில காதைிரககச


ொசயதவிடடக கடமபரகைின ொகாளைை மரககேஙகைில பகநத உைவறியச
ொசனற கமரன நமபி ைிரமபி வரத ைாமைமான ஒவொவார விநாடயம
காதைிரநை ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடதத வரீரகள கணககறற சநோைக
நிைனவகைால கழபபமைடயோனாரகள. ஒர ோவைை கமரன நமபி
கடமபரகைின ைகயிற சிககிச சிைறபபடட விடடாோனா எனற சநோைகமம
இைடயிைடோய மனதைில ோைானறி அவரகைைப பயமறதைியத. நலே
ோவைையாக ோமலம அவரகளைடய ொபாறைமையச ோசாைிககாமல கமரன
நமபி ைிரமபி வநத ோசரநைான.

வநைதம வராைதமாக, "உடோன வநைத ோபாேோவ கைரககத ைிரமபி


விடோவாம! ொகாடஙோகாளரப பைடக ோகாடடதைிறகச ொசனற
மறறவறைறச சிநைிபோபாம எனற அவரகைை விைரவபடதைினான கமரன
நமபி. அவன அவவாற விைரவபடததவைறக ஏோைனம காரணம இரகக
ோவணடொமனற உணரநைவைாக அவரகளம உடோன அவோனாட படோகறிப
பறபபடடனர. படக கடேில அைேகள நிைறநை பகைிைய எலோம கடநத
ொபானவானி மகததவராதைை அைடகினறவைர அவரகள
ஒரவோராொடாரவர அைிகமாக எதவோம ோபசிகொகாளைவிலைே.

கைர ோசரநை பின விடவைறகச சிறித ோநரோம இரநைத. கமரன நமபி


உடபட யாவரோம கைைதைிரநைாரகள. ோபசி மடவ ொசயய
ோவணடயவறைறக காைேயில ோபசிக ொகாளைோம எனற எணணோம
அவரகளகக அபோபாத ோைானறியத. உறஙககினற மனநிைே யாரககோம
இலைேொயனறாலம உடலகக ஓயவ ொகாடகக ோவணடயிரநைத. மறநாள
ொபாழத பேரநைதம பைடகோகாடடதத வரீரகள கேநத ோபசினாரகள. கமரன
நமபியின மனம ொகாளைைககாரரகைால கடதைபபடடைாகக கறபபடட
அமைவலேியின நிைே எனனோவா, ஏோைா, எனபைைப பறறிய கவைேயில
ஆழநைிரநைாலம வரீரகைிைடோய அவன சிே ைிடடஙகைைக கறோனான.

"பேமைற நமமைடய ொபரமனனர ொசஙகடடவரால ஓட ஓட


விரடடபடடரககம இநைக ொகாடய கடற ொகாளைைககாரரகைான கடமபரகள
மறபட சமயம பாரதத மறறைகயிடடரககிறாரகள. நம மனனரம ோசர
நாடடப ொபரம பைடகளம வடகோக பைடொயடததச ொசனறிரபபைை
அறிநோை ொகாளைைககாரக கடமபரகள இநை ஏறபாடைடச
ொசயைிரககிறாரகள. ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடதைிோோ நாம சிேர
ைான இரககிோறாம. ைைேநகரல ோவைாவிகோகா மாைிைகயிேிரநத ைமைம
வநத சநைிககமபட அைமசசர அழமபிலோவள எனகக
கடடைையிடடரநைார. அவைரப ோபாயப பாரதத வநோைன. கடறகைரயிலம,
ொபானவானி மகததவாரதைிலம, ொகாடஙோகாளர நகரலம பாதகாபப
ஏறபாடகைைப பேபபடததமாற எனைன அைமசசர ொபரமான ோவணடக
ொகாணடரககிறார. ோமலம..." எனற ொசாலேிக ொகாணோட வநை கமரன
நமபி ையஙகிப ோபசைச நிறதைினான.

"ோமலம எனன?... ஏன ொசாலே வநைைைப பாைியிோேோய


நிறதைிவிடடரகள?" எனற வினாவினான பைடகோகாடடதைைச ோசரநை
வரீொனாரவன. ஆனால கமரன நமபிோயா ைன ையககதைைத ொைாடர
விடடவனாக ோமலம சிநைைனயில ஆழநைான. அவன ொசாலவைறகிரநத
ொசயைிோயா ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகன மகள அமைவலேி
காணாமற ோபானைைப பறறியத. அைைத ைாோன பைட வரீரகைிடம ைன
வாயொமாழியினால ொசாலேி விவரபபைறக அவன மனம ோவைைனப படடத.
எனன காரணதைினாோே இவவைவ பாதகாபப ஏறபாடகைையம மீ றிக
ொகாடஙோகாளரல அபபட ஒர நிகழசசி நடநைிரககம எனபைை அவன
மனம நமப மறதைத.

ஆனால ொகாடஙோகாளர நகொரஙகம அபபட ஒர நிகழசசி நடநைைையம,


அைை அோை இரவில நகர பரோசாைைனககாக வநைிரநை அைமசசர
அழமபிலோவள அறிநத ொசனறைையம பறறிப பரபரபபாகப ோபசிக
ொகாணடரநைாரகள. இரதைின வணிகர வட
ீ டல ைாோன ோநரற ொசனற
இசொசயைி பறறி அறியக கமரன நமபி கசினான. ஆனால இரதைின வணிகர
வட
ீ டலம அைறகரய ோசாகம பரவியிரபபைாகோவ மறறவரகள மேம
அவன ோகளவிபபடடறிய மடநைத. இபோபாத வரீரகள ைிரமபத ைிரமப
அவைனக ோகளவிகைால தைைககத ொைாடஙகினர. எனோவ அவன ைன
மனதைில ஏறபடட சநோைகதைைக கற ோவணடயைாயிறற. கபபேில
கடமபரகள ோபசிக ொகாணடரநைைை ஒடடக ோகடடைிேிரநத அமைவலேி
காணாமற ோபான இரவில அவரகள ொபானவானி மகததவாரதைின வழி வநத
ைிரமபியிரககிறாரகள எனோற ொைரநைத. ைான ொகாளைைக கபபேில ஒடடக
ோகடடறிநை ொசயைிையக கறாமோே "அமைவலேி ொகாளைைககாரரகைான
கடமபரகைிடம சிைறபபடடரபபத சாதைியொமனற உஙகளககத
ோைானறகிறைா?" எனற ைன நணபரகைான பைடகோகாடடதத வரீரகைிடம
ோகடடான கமரன நமபி.

"சாதைியொமனற ோைானறவிலைேைான பைடதைைேவோர! ஆனால


சாதைியமிலைே எனற எபபட மறபபத?" எனோற அவரகைிடமிரநத
மறொமாழி கிைடதைத.

அைன பின அநை வினாவகக விைட காணபைை விடதத


மறறைகயிடடரககம ொகாளைைககாரரகைின மரககேஙகைை
விரடடயடபபத எவவாற எனபைையம அவரகைிடமிரநத இரதைின
வணிகரன மகள அமைவலேிைய மீ டபத எவவாற எனபைைப பறறியோம
பைடகோகாடடதத வரீரகோைாட அவன கேநைாோோசிகக ோவணடயிரநைத.
பே ொகாளைை மரககேஙகைில எணணிகைக நிைறநை மரடடக
ொகாளைைககாரரகோைாட மறறைகயிடடரககம கடமபரகைைக
ொகாடஙோகாளரப பைடதைைதைிேிரககம சிே வரீரகைைக ொகாணட
மடடோம ோநரகக ோநர எைிரபபொைனபத சாதைியமிலைே. ஆகோவ
சாதரயதைால எைிரகைை மடகக ோவணடய நிைேயில ைாஙகள இரபபைை
கமரன நமபி நனக உணரநைிரநைான.

ைிடொரனற இரநைாற ோபாேிரநத நணபரகைிடம விோநாைமான


ோவணடோகாைை விடதைான:

"ோசர நாடட அரச மதைிைரயாகிய விறொகாட இேசசிைனோயாட கடய


பதைம பதக ொகாடத ைிைரசசீைேகள சிே நற இபோபாத உடோன ோவணடம.
நமத சழசசிைய அைவ மேோம ொைாடஙக மடயொமனற ோைானறகிறத."

"பைடத ைைேவோர! உஙகள ோவணடோகாள விோநாைமாக இரககிறத.


வேிைமயான ஆடகள இரநைாோே ொகாடயவரகைான கடமபரகைை ொவறறி
ொகாளவத அரைம. நீஙகோைா ோசர நாடடக ொகாடச சீைேகைைக ொகாணோட
அவரகைை ொவனறவிட நிைனககிறர
ீ கள" எனற சநோைகமம ையககமமாக
ஒர வரீனிடமிரநத பைடத ைைேவன கமரன நமபிகக மறொமாழி
கிைடதைத.

கமரன நமபி அைைக ோகடட மனநைைரோவா ையஙகோவா ொசயயாமல


சிரதை மகததடோனோய அநை வரீனகக மறொமாழி கறோனான: "மரதைை
ோநாககிக கறகைை எறிோவாம. கறகைால மாஙகாயகள உைிரமானால
நமககப பயன ைாோன? காயகள விழாவிடடால நமகொகனன? மறபட ோவற
கறகைை எறிோவாம. அரச ைநைிர சழசசிகள யாவோம இபபடதைான. நாம
நிைனககிறபடோய ைான மடய ோவணடம எனற ைிடடமிட இயோத. ஆனால
நாம நிைனககிற படோய ைான மடயோவணடொமனற ைிட
நமபிகைகயடோனோய ொசயைேத ொைாடஙக ோவணடம. அைில எளைைவம
ைைரசசியிரககககடாத.

"மாஙகாயகள விழவைறகப பைிோக நாம எறிநை கறகோை நமோமல ைிரமபி


விழவதோபால ோநரநத விடடால என ொசயவத?" எனற ஒர வரீன
ோகடடான.

"ைீவிைன வசதைால சிேரகக அபபடயம சிே சமயஙகைில ோகடகள


ோநரோம. ஆனால அபபட ோநரொமனபோை நம எணணமாக மன
நிறகமானால நாம எைையோம தணிநத ொசயவைறக உரயவரகைாக
மடயா."

கமரன நமபியின இநை மறொமாழிககப பின வரீரகள யாரம அவைன


எதவம வினாவத தணியவிலைே. ோசர நாடட விறொகாடச சீைேகைைக
ொகாணட வநத ோசரககம ொபாறபப வரீரகள சிேரடம ஒபபைடககபபடடத.
கமரன நமபி ைன மனதைினள ைிடடம வகககத ைைேபபடடான.
கடமபரகைை ஒடககி ஒழிகக அவன மனைில இரணட காரணஙகைால
இபோபாத அவன சபைம ோமறொகாளை ோவணடயிரநைத. நாடடக
கடைமையத ைவிர அனபக கடைமயம இைில இரநைத. அவனைடய
ஆரயிரக காைேிையத ோைடம கடைமயம இைில கேநைிரநைைனால
சபைததகக உறைி அைிகமாகி இரநைத. அவனைடய ைிடடததககான எலோ
ஏறபாடகளம நிைறோவற அநை நாள மழவதம ஆயிறற. அனறிரவ மீ ணடம
அவரகள கேநத ோபசித ைிடடமிடவைில கழிநைத. அடதை நாள இரவ மீ ணடம
ொபானவானி மகததவாரதைின வழிோய கடேிற ொசனற
ொகாளைைககாரரகைின மரககேஙகைை அைடய ோவணடம எனறம ைஙகள
சழசசிகைைச ொசயோககிக கடமபரகைை மறியடகக ோவணடொமனறம
அவரகள ைீரமானிதைிரநைாரகள. பதைம பைிய ைிைரசசீைேகைில எழைபபடட
ோசரரகைின விறொகாடகள சிே நற ஆயதைமாகி இரநைன. அடதை நாள
பகறொபாழத மழதம ஓயவாக இரநைாரகள அவரகள. இரவில
உறககமினறிக கழிகக ோவணடயிரநைைால கமரன நமபியம பைடக
ோகாடடதத வரீரகளம, அனற பகறொபாழைில கைைபபாற ோவணடயிரநைத.

8. மரககேஙகள எஙோக?

கமரன நமபியம அவன நணபரகைான பைடகோகாடடதத வரீரகளம


ஆவோோட எைிரபாரதைிரநை அடதை நாள இரவம வநைத. ொபானவானி
மகததவாரதைில அவரகள பறபபடடச ொசலவைறகாகப படககள
வரைச வரைசயாகக காதைிரநைன. படககைைப பைடகோகாடடதத
வரீரகோை ொசலதைிக ொகாணட ோபாவைில சிே இைடயறகள இரநைன.
ஒர கறிபபிடட எலைேைய அைடநைவடன படககைில இரககம
வரீரகள ைாஙகள எநைக காரயதைைச ொசயய வநைாரகோைா அநைக
காரயதைைச ொசயவைறகாகப படககைிேிரநத நீஙகிச ொசனறால
அவரகள மறபட ைிரமபி வரகிறவைர உரய இடதைிோே ைபபித
ைிரமபிச ொசலவைறகப படககள நிறதைபபடடரகக ோவணடொமனற
கரைிப ொபாறபப வாயநை படோகாடடகைை உடன அைழததச ொசலே
ஏறபாடாகியிரநைத அனைறகக.

ோமலம அனறிரவ அவரகள ைிடடமிடடரநை சழசசிையப ோபாய


நிைறோவறறவைறகம, நிைறோவறறிவிடடத ைிரமபி வரவைறகம -
சநைரபப ோவகதைையம, அவசரதைையம உணரநத அைறோகறறபட
படைகச ொசலததவைறகம அவசியம இரநைத. அைனால கடேில எநை
நிைேயிலம படக ொசலததவைில சரரகைான படோகாடடகள சிேைர
மனகடடோய தைணகக ஏறபாட ொசயைிரநைான கமரன நமபி.
படககள நடச சாமதைிறகக கடலககள ொசலே ோவணடொமனபத
ஏறபாட. அைறக மன கமரன நமபியம பைடக ோகாடடதத வரீரகளம
ொபானவானிககைரப படகத தைறயில கடவிடடாரகள. அநை இரைில
ைீபபநைஙகைின ஒைியில மரஙகள அடரநத அைமைி நிைறநை
ொபானவானிக கைரயில மனிைரகள கட நிறபத ஏோனா
அசாைாரணமான காரயஙகள நிகழப ோபாகினறன எனபைை அறிவிபபத
ோபாேிரநைத. ஒவொவார பைடகோகாடடதத வரீனின மகதைிலம
கணகைிலம ொசயயப ோபாகிற காரயதைைப பறறிய கவைேயம
கடைமயணரவம ஒைிரநைன. கமரன நமபி அவரகைிடம ைன
ஏறபாடைட விைககினான.

"வரீரகோை! உஙகைிடம நமமைடய ோசரநாடட வில இேசசிைனக


ொகாடகள சிே ைரபபடடளைன. அநைக ொகாடச சீைேகைை இடபபப
படைடகைிலம, மாரக கசைசகைிலம நானகாக மடதத ைவததக
ொகாளளஙகள. ொபானவானி மகததவாரதைிேிரநத கடேில
பறபபடமோபாத படககள ஒர கறிபபிடட வியகதைில ைனித ைனிோய
விேககிச ொசலதைபபட ோவணடம. எலோப படககளம ோசரநைாற
ோபால அணிவகததச ொசலவைால அகபபடடக ொகாளை ோநரநைாலம
ோநரநதவிடம. ொபானவானி மகததவாரதைைக கடநத
ொபரஙகடலககள நம படககள பகவைறக மன படககைில உளோைார
ைஙகள ைீபபநைஙகைை அைணதத விட ோவணடம. மறபட அைவ
நமககத ோைைவயானால ொகாளைை மரககேஙகள மறறைகயிடடளை
கடறபகைிைய அடதைிரககம சிற ைீைவ அைடநைதம அவறைற
எரயமபட ஏறறிக ொகாளைோம. அஙகம கட அவறைற ஏறறி எரயச
ொசயவத அபாயதைைோய ைரோம. ொகாளைை மரககேஙகைின
ைைஙகைில காவலகக நிறகிற கடமபரகள யாராவத ைீவில
ைீபபநைஙகள எரவைால கவனம கவரபபடட நமைமக கணடபிடகக
ஏதவாகி விடக கடாத. அபபட ஆனால நாம ோபாகிற காரயம எதோவா
அைைச ொசயய மடயாமற ோபாயவிடம. இனி நாம ொசயய ோவணடய
காரயம எனன எனபைைக கவனிககோம. ைீைவ அைடநைதம
படககைைத தைணொகாணட ைனிதைனிோய ொகாளைை மரககேஙகைை
ொநரஙக ோவணடம. நமமிடமிரககம ோசர நாடடக ொகாடகைை -
வநைிரககம ொகாளைை மரககேஙகள - பாைி
எணணிகைகயளைவறறில - பாயமரக கமபஙகைில ஏறி - அஙகிரககம
ொகாளைைககாரக கடமபரகைின ொகாடைய அகறறிவிடட அைறகப
பைிோகக கடடவிட ோவணடம. அபபடக ொகாடகைை மாறறிக கடடம
ோபாதம ொகாளைையரகைின எலோ மரககேஙகைிலம கடட விடக
கடாத. அவவாற கடடனால ஒர ோவைை நமத ோநாககோம
பாழானாலம ஆகிவிடோம. கவனமாக அைரவாசி மரககேஙகைின
ொகாட மரஙகைில நம ொகாடகைை ஏறறி மாறறிவிடட மீ ைி அைரவாசி
மரககேஙகைில கடமபரகைின ொகாடகோை பறககமபட விடட
விடோவணடம."

இநை இடதைில கமரன நமபியின ோபசசில கறககிடட வரீொனாரவன ோகளவி


ோகடடான.
"அவவாற சிே ொகாடகைை மடடம மாறறிவிடடச சிே ொகாடகைை
அபபடோய விடவைனால நமமைடய எநை ோநாககம நிைறோவறம?"

"கடமபரகோை ைஙகளககள ஒரவர ோமல ஒரவர சநோைகபபடட அடததக


ொகாணட சாவாரகள. சழசசிகைில இத மிதைிர ோபைமாகம."

"இநை மிதைிரோபைம நாம ைிடடமிடகிற மிதைிர ோபைமாகாமல அவரகள


ைஙகளககள ஒரவைர ஒரவர பரநத ொகாணட ொகாடகைை மாறறியத
பிறர சழசசியாக இரககோம எனற எணணவாரகைானால எனன ஆகம?"

"ொபரமபாலம இநை மிதைிரோபைம பேிககொமனற நமபிதைான


ொைாடஙககிோறாம! விடநைதம அரகரோக நிறகம கபபலகைில மாறறார
ொகாடகைைப பாரதைால அநைக கபபலகைைத ைாககத ோைானறவதைான
இயலப" எனறான கமரன நமபி.

பைடகோகாடடதத வரீரகள அைறக ோமலம ைஙகள ைைேவைனக ோகளவி


ோகடட விவாைிகக விரமபவிலைே. எலோரம பறபபடடனர. இரைில
படககள விைரநைன. படககள நைி மகததவாரதைைக கடநத ொபரஙகடேில
நைழநைதம மைல ோவைேயாக எலோரம ைீபபநைஙகைை
அைணததவிடடாரகள. ொகாளைை மரககேஙகள மறறைகயிடடரநை
நடககடல ைீைவ ோநாககிக ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடதத வரீரகைின
படககள விைரநத ொசலேத ொைாடஙகின. கமரன நமபியின படக ைைேைம
ைாஙகிச ொசலவத ோபால மனனால ொசனறத. ஆனால கடேில ோமோே
ொசலேச ொசலேக கமரன நமபியின மனதைில கழபபம அைிகமாகியத. ைான
வழி ைவறிவிடோடாமா அலேத இரைில கடமபரகைத மரககேஙகள நிறபத
ொைரயவிலைேயா எனபத பரயாமல ைிைகதைான அவன.

நடககடல ைீைவ ொநரஙக ொநரஙக அவன சநோைகம அைிகமாகியத.


பாரைவ காடடகிற ொைாைேவ வநைதம அவன சநோைகம ைீரநதவிடடத.
கடமபரகைின மரககேஙகைில ஒனற கட மைல நாள நினறதோபால அநை
ைீைவ ஒடட நிறகவிலைே. ைீவ சனியமாயிரநைத. கைரயிலம மனிை
சஞசாரோம இலைே. இபோபாத கமரன நமபியின நிைே இரணடங ொகடட
ைனைமயில ஆகிவிடடத. 'கடமபரகள ைஙகள மரககே மறறைகைய
இரோவாடரவாக இடம மாறறி விடடாரகள எனற மடவ ொசயவைா? அலேத
மரககேஙகைைத ைீவின மறபகக மைறவில நிறதைிவிடடக கேஙகைில
இரநைவரகள மடடம - ைீவில இறஙகி எைிரகைைத ைிடொமனற ைாகக
மைறநைிரககிறாரகைா? ஒனறம பரயவிலைேோய?' எனற மரணடான
கமரன நமபி. ைீைவ ொநரஙகிக கைரைய அணகவம அவனககத ையககமாக
இரநைத. மரககேஙகளம, ொகாளைைககாரரகளம எஙோக மாயமாக
மைறநத ோபானாரகள எனபத மரமமாயிரநைத. ஒனறம ொசயயத
ோைானறாமல எலோப படககைையம நடக கடேிோேோய நிறகச
ொசயவைறகரய ஏறபாடைட ோமறொகாணடான அவன.
"எனன ஆயிறற? ோநறற இரவம, அைறக மநைிய ைினமம
மைேமைேயாக இநை இடதைில நினற ொகாளைை மரககேஙகைைத
ைிடொரனற காணவிலைேோய?" எனற ைிைகபோபாட ைஙகள பைடத
ைைேவைன ோநாககினாரகள உடனிரநை வரீரகள. கடமபரகள மரடட
இனதைவராயினம கடறொகாளைைககாரரகளகோக உரய சழசசிகள யாவம
நிைறநைவரகள. மைறவத ோபால மைறநத, ோைானற மாடடாரகள எனற
நமபியிரககிற ோவைையில ைிடொரனற வைைககம ொகாடய காரயதைை
அவரகள ொசயய மடடாரகள எனபைறக எநை உறைியமிலைே. படககோைாட
பினவாஙகவோை நலேொைனற கமரனககத ோைானறியத. எலோப
படககைையம பினவாஙகமபட ஆைணயிடம எணணதோைாட அவன ஏோைா
கடடைையிட வாய ைிறநைோபாத, உடனிரநை வரீன ஒரவன 'அோைா, அோைா!'
எனற ோவோறார ைிைசையச சடடக காடடனான. எலோோர கணகளம
ஆவோோட அதைிைசயில ைிரமபின.

9. கடமபர சழசசி

உடனிரநை வரீன சடடககாடடய ைிைசயில பாரதை கமரன நமபி


ைிடககிடடான. கடமபரகள 'இனன இடதைில இவவைவ கபபலகோைாட
மறறைக இடடரககிறாரகள' எனபைாக மநைிய ைினஙகைில ோநரல
கணடறிநத உறைி ொசயை ைிடடொமலோம ொபாயயாகமபட அவரகள
ோவொறார ைிைசயில மனோனறி நகரதைை ஒடடய கடற பகைிககச
ொசனறிரபபத ொைரயவநைத. எைிரபாராை விைமாகக கவனததககக
ொகாணட வரபபடட இநை உணைம அைிரசசிைய அைிபபைாய இரநைத.
ைனனைடய மனோனறபாடம ைிடடஙகளம இபோபாத காேங
கடநைைவயாயம, பயனறறைவயாயம ஆகிவிடடைை அவன
உணரநைான. சறறி இரநை அைனவர மகதைிலம கேவரம
ொைரவைையம - கேககம படரவைையம அவன உணரநைான.

இரவ மழவதம கணவிழிதத நணககமாகவம, அரச


ைநைிரதோைாடம ொசயை ஏறபாடகள எலோம வண
ீ ாகிவிடடன
எனொறணணம ோபாத ோவைைனயாய இரநைத. கடற
ொகாளைைககாரரகளைடய மறறைகையத ைகரததத ைன ஆரயிரக
காைேியம ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர மகளமாகிய
அமைவலேிையச சிைற மீ டட - ோவைாவிகோகா மாைிைக எனனம
அரசைநைிரக கடதைில - அைமசசர அழமபிலோவைை ொவறறிப
ொபரமிைதோைாட சநைிககோம எனற எணணதைிேிரநை அவனகக
இநை ஏமாறறம அைிரசசிைய அைிபபைாயிரநைத. இனி உடனடயாக
எனன ொசயவத எனபைை அவன விைரநத மடவ ொசயய ோவணடய
நிைேயில இரநைான. விடவைறகள ஏோைனம ொசயய ோவணடம.
அலேத கைரயைடவைறகம, ைிரமபவைறகம மயறசியாவத
ோமறொகாளை ோவணடம. விடநைால உடபறக கடேில
ொநடநொைாைேவில இரககம இவரகள படககள கைரைய ஒடட
இரககம கடமபரகளகக மிகவம ொைைிவாகத ொைனபடோம. அைனால
அவரகோை இவரகைைக கைரயைடய விடாமல வழிமறிககவம
ோநரடோம.

"எனன ொசயவத?" - எனபத சிநைைனககரயைாக இரநைத. உடன


வநைவரகைில படோகாடடகைைத ைவிர மறறவரகைின கரதைைக
ோகடட மடவ ொசயய விரமபினான கமரன நமபி.

"ொகாளைைககாரரகைின மரககேஙகைை வைைதத விரடடவைறக


எதவம ொசயயாமல இபபடோய இரோைாட இரைாகக கைர
ைிரமபோவாமானால இரணட இரவகள அயராத கண விழிததப
பாடபடடத வண
ீ ாகிவிடம. மறபடயம நாைை நாம ைிடடமிடவைறகள
எத - எத எபபட எபபட இரககோமா? இபோபாோை நாம மறறிலம
எைிரபாராை விைதைில கடமபரகள மோகாைைககைரைய ொநரஙகிய
மைறயில ைஙகள மறறைகைய மாறறிக ொகாணடாரகள. ஆகோவ
வநைத வநத விடோடாம. மடநைைைச ொசயய மயனற பாரககோமா?
உஙகள கரதத எனன? இைில எநை அைவ நீஙகள எனோனாட
ஒததைழககத ைிடடமாயிரககிறர
ீ கள?" - எனற அவரகைை நனக
உணரவைறகாக வினாவினான கமரன நமபி.

"பைடதைைேவர எபபடக கடடைையிடகிறாோரா அபபடச ொசயயச


சிதைமாயிரககிோறாம" எனகிறாரகள அவரகள. உடோன எலோரமாகச
ோசரநத விைரநை மடவ ஒனறிறக வநைனர.

கடமபரகள அபோபாத கடேில ைஙகள மரககேஙகைை


நிறதைியிரநை இடம மோகாைை கைரயிோே ொபானவானி
மகததவாரததகக அரகில இரநைாலம விடவைறகள இரோைாட
இரைாக அநை இடதைிறோக ொசனற அவரகைையம அவரகளைடய
கேஙகைையம வைைதத விடவத எனற மடவ ொசயைனர.
ஏறொகனோவ ைிடடமிடடரநை சழசசிைய நிைறோவறறி மடபபத எனற
உறைி பிறநை பின படககள மறபட விைரநைன. மோகாைைக கைரயிோே
ொகாளைை மரககேஙகள நினற ைிைசைய ோநாககி இநைப படககள
விைரநை ோபாத ஏறொகனோவ ைிடடமிடபபடட மிதைிரோபை சழசசிோய
இவரகள மனதைில நிைறநைிரநைத.

ஆனால காரய அவசரதைிலம, ைிடொரனற எைிரகைின கேஙகள இடம


மாறியிரநைைைக கணடைிலம பரபரபப அைடநைிரநை அவரகள சிேவறைற
நிைானமாகச சிநைிககத ைவறியிரநைாரகள. ைீபபநைஙகைை எலோம
அைணதைிரநைைனாலம, ொகாளைை மரககேஙகள நினறிரநை பகைி சறோற
ொைாைேவிேிரநைைனாலம அரகில ொநரஙகிய பினபைான சிே உணைமகள
அவரகளககப பரய வரோயின. கடமபரகைின ைைேவனான
ஆநைைககணணன எவவைவ மனொனசசரகைகோயாட இரநைான எனபத
அரகில ொநரஙக ொநரஙகதைான ொைரநைத.

ொகாளைை மரககேஙகைில உளைவரகள யாவரம விழிபோபாடரநைனர.


கேஙகொைலோவறைறயம வடடவடவில சககரவியகமாக ஒர ோகாடைட
ோபால நிறதைியிரநைனர. நடவில நீர இைடொவைிபட மரககேஙகைைோய
வடடவடவாக நிறதைி ஒர கடறோகாடைட கடடனாற ோபால ொசயத
ஒவொவார ைைதைிலம வரீரகள காவலகக ோவற நினறாரகள. நடககடேில
இரநைவைர எபபடயானாலம கைரைய ொநரஙகிய பினப பாதகாபப
அவசியம எனற எணணியத ோபால ஏறபாடகைைச ொசயைிரநைான
ஆநைைககணணன. அைனால இவரகள நிைேைம ைிரபபதைிறகளைாகியத.

கடேில ஓர எலைேவைர எைிரகைின மறறைகப பகைிைய ொநரஙகிய


பினோப இவறைற எலோம கமரன நமபியம உடனிரநை நணபரகளம
அநமானிததத ொைரநத ொகாளை மடநைத. அைனால மறபட வநை வழிோய
ைிரமபவைறகம மடயாத. வநைத வரடடம எனற அவரகள தணிய
ோவணடயிரநைத. கடமபரகைின மரககேஙகைாகிய கடறோகாடைடைய
ொநரஙக ொநரஙக விைைவகள ோவறவிைமாக மாறதொைாடஙகின. ஒர
கறிபபிடட ொைாைேவிோேோய இவரகள வநத ொகாணடரபபைைக
கபபலகைில இரநைவரகள பாரததவிடடாரகள ோபாலம. அைன விைைவாகக
ொகாளைைககாரரகள படககைில காதைிரநத வைைககத ொைாடஙகினாரகள.
ைிடொரனற மறறிலம எைிரபாராை விைமாகச சழநிைே மாறைல அைடநைத.
கமரன நமபியம அவோனாட வநைவரகளம கடமபரகைின மரககேஙகைை
வைைபபைறகப பைில - அவரகளைடய சிற படககைை - ஆயதைமாகக
காதைிரநை கடமபரகள ைஙகள படககள மேம வைைததப பிடதைனர.
கமரன நமபியம, நணபரகளம எபபடத ைபபவத எனற ோயாசிபபைறகக கட
வாயபபிலோை ொநரககதைில ைிடொரனற கடமபரகைிடம சிககினாரகள.
கமரன நமபி மைேியவரகளைடய கரஙகள மறகோகறிய
ைாழஙகயிறகைால பிணிககபபடடன. அவரகள ஏறி வநை படககளம
கடமபரகைால ைகபபறறிக ொகாளைப ொபறற அவரகளைடய மிகபொபரய
மரககேஙகோைாட பிைணதத மிைகக விடபபடடன.

கமரன நமபியம அவோனாட சிைறபபிடககபபடடவரகளம


ஆநைைககணணனின கபபல ைைதைிோே ொகாணட ோபாய நிறதைபபடடாரகள.
வாயில கள நாறறமம, உரணட உரணட விழிககம, கரரமான
ஆநைைககணகோைாட கடய மகமம, பைாகரமான உயரநை ோைாறறமமாக
அநைக ொகாளைைககாரர ைைேவன அவரகளககத ோைாறறமைிதைான.
அவைனக கணடோபாத கயிறகைால பிைணககபபடடரநைவரகைத ொநஞச
'ைிக ைிக' எனற அடததக ொகாணடத. அவோனா பாைி கிறஙகிய விழிகளடன
ைைதைில வநத நினற ஏோைா பழபபசசிகைைப பாரபபத ோபால அவரகைைப
பாரககோனான. யாைரயோம கரைண ோநாகோகாட பாரகக இயோைபட பிறவி
இயலபிோேோய ொகாடரமாக அநைக கணகைைப பைடதைிரகக ோவணடம
கடவள. அநைப ோபரரவம வநத நினற விைதைிோேோய கபபைின ைைம
அைிரநைத. இவரகைைப பாரததக கரரமாக ஒர ோபயச சிரபபச சிரதைான
அவன.

"இவரகள ோசர நாடடக ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடதத வரீரகள.


நமத மரககேஙகைை ோநாககிப படககைில வநைாரகள. ைகபபறறிோனாம"
எனபைாக ஒர ொகாளைைககாரக கடமபன ைஙகள ைைேவனான ஆநைைக
கணணனிடம இவரகைைப பறறி எடததக கறினான.

"ொைரகிறத! ொைரகிறத! இனறளை சழநிைேயில இவவைவ கைறநை


ொைாைகயளை வரீரகள ோசர நாடடேிரநத ைான வநைிரகக மடயொமனற
நனறாகத ொைரகிறத. பாவம ோசர நாடடபபைட மழவதம வடைிைசப
பைடொயடபபிறகச ொசனறிரககிறத ோபால ோைானறகிறத. நாம ொகாடதத
ைவதைவரகள. இநை ோவைை நமககதைான நனைமயாகவம, சாைகமாகவம
வாயதைிரககிறத. ொகாடஙோகாளைரயம, வஞசிமா நகைரயம ஏன
மோகாைைக கைரயிலளை ொசழிபப வாயநை எலோ நகரஙகைையம - நாம
ொகாளைையிடவைறக இைைவிட வாயபபான ோநரம ோவற கிைடகக
மடயாத. இரதைின வணிகரகைையம, மதத வணிகரகைையம,
ோைடபபிடததக ொகாளைையிட ோவணடம" எனற ோகடக அரவரபபான
கடஙகரேில மழஙகினான ஆநைைககணணன.

கமரன நமபி மனம ொகாைிககப ொபாறைமயாகக ோகடடக ொகாணட


நினறான. அவோனாட உடனிரநை ோசர நாடட வரீரகள ைஙகள ைைேவனான
அவனைடய மகதைைோய பாரததக ொகாணடரநைாரகள. அவோனா எதவோம
ோபசவிலைே. உளோை பேவிைமான சிநைைனகைால அவன மனம ைவிததக
ொகாணடரநைத. ோவைாவிகோகா மாைிைகயின நடககடதைில ைவதத
அைமசசர அழமபிலோவள ைனனிடம கறியவறைற எலோம நிைனவ
கரநைான அவன. அவவைவ ைிடடமம இபோபாத இநை விநாடயில பாழாகி
விடடைை உணரநத அவன மனம ொகாைிதைத.

அநை இரவில ைஙகைிடம சிைறபபடடவிடட கமரன நமபி மைேிய


ொகாடஙோகாளர வரீரகைைக கபபேின கீ ழதைைதத இரைில ொகாணடோபாய
அைடதைாரகள கடமபரகள. அைிேிரநத எபபடத ைபபவத எனற வழிோய
ோைானறாமல ோசரநாடட வரீரகள இரைில ைவிதைாரகள. அவரகளைடய
மனதைில கடமபரகள ைஙகைிடம அகபபடடக ொகாணடவரகைை எபபட எபபட
எலோம சிதைிரவைை ொசயைிரககிறாரகள எனற ோகளவிபபடடரநைைவ
எலோம நிைனவ வநத பயமறதைின.

கமரனைடய உளைதைிோே எவவைோவா கவைேகள இரநைாலம ஒர


சிற நமபிகைகயம மினனி மினனி மைறநைத. ொகாடஙோகாளர இரதைின
வணிகர மகள அமைவலேி கடமபரகைால சிைறபபடதைப படடரநைால,
இோை மரககேதைிோோ, அலேத இஙகளை ோவற மரககேஙகைிோோ ோைட
இரபபிடம அறிய மயேோம எனபதைான அநை நமபிகைகயாயிரநைத.
மறநாள ொபாழத பேரநைதம அவரகள மறபடயம கபபேின ைைதைில
ஆநைைககணணனகக மனப ொகாணடோபாய நிறதைபபடடாரகள.
அவரகைில கமரன நமபியின ோைாறறதைைக ொகாணடம, மறறவரகள
அடககட அவன மகக கறிபைபோய எைிரபாரதைைில இரநதம, அவன ைான
கழவின ைைேவன என ஆநைைககணணனால அநமானிகக மடநைத.
எனோவ அவன ோசர நாடட நிைே பறறியம, ொகாடஙோகாளர நகரல
பாதகாபப ஏறபாடகள எபபடயளைன எனபத பறறியம ோகளவிகைைக
ோகடகத ொைாடஙகினான. கமரன நமபி அநைக ோகளவிகளகக எலோம
மறொமாழி கறாமல ொமௌனம சாைிககோவ ஆநைைககணணனின விழிகைில
சீறறம பனமடஙகாகியத.

"கடமபரகைிடம சிைறபபடடவரகள உயிோராட மீ ணட ொசலே


ோநரநைைிலைே எனற நீ ோகளவிபபடடரபபாய!"

"ஆம! அோை கடமபரகைை எஙகளைடய ோபரரசர கடல பிறகோகாடடய


ொசஙகடடவர பேமைற ஓட ஓட விரடடயிரககிறார எனபைையம
ோசரதததைான ோகளவிபபடடரககிோறன."

"இரககோம இைைஞோன! ஆனால அைறொகலோம ோசரததப


பழிவஙகவைறகதைான இபோபாத சமயம பாரதத வநத இநை மோகாைைக
கைரைய மறறைகயிடடரககிோறாம எனபைை மறநதவிடாோை..." என இட
மழககம ோபானற கடைமயான கரேில கமரன நமபிகக மறொமாழி
கறிவிடடக கடகடொவன அரககச சிரபபச சிரதைான ஆநைைககணணன.
ோபசோசாட ோபசசாக அவனிடம இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிையக
ொகாடஙோகாளரல இரநத சிைறபபிடதத வநை ொகாடைமையக கடநத
கமறோம எனொறணணி அபபட எணணிய சவடோடாட அைை அடககிக
ொகாணடான. ஒர ோவைை அமைவலேி அஙோக சிைறபபடடரபபாோையாகில
ைான கமறவத காரணமாகோவ ஆநைைககணணன அவைைத ைனோனாட
ோசரதத உணரநத - அவன அவைைக ொகாடைமபபடதைக கடோமா என
அஞசி அநை எணணதைைக கமரன நமபி ைகவிடடான.

"நாைை இரவில உஙகள ொகாடஙோகாளர நகைரச சைறயாடோவாம.


அபபட உஙகள அரைமயான நகரம சைறயாடபபடவைை நீஙகளம இோை
கபபேின ோமல ைைதைிேிரநத காணோம. உஙகைை இநைக கபபேின
பாயமரஙகைிலம சடடஙகைிலம கடட ைவதத விடோவாம..."

"ஒர நாளம இத நைடொபறப ோபாவைிலைே."

"நிசசயமாக நாைை நைடொபறப ோபாகிறத! அைை நீயம பாரககதைான


ோபாகிறாய இைைஞோன!" எனற ைனனைடய ஒர ைகயில இனொனார
ைகவிரலகைை மடககி ஓஙகிக கதைியபடோய கறினான ஆநைைககணணன.
ஒவொவார ைடைவ ோபசி மடககம ோபாதம அவன பறகைை நறநறொவனற
கடதத ஓைச எழபபவத ோகடகக ோகாரமாக இரநைத.

10. ஒோர ஒர இரவ

கடமபரகைிடமிரநத எபபடத ைபபவத எனற சிநைைன கமரன


நமபிைய வாடடயத. காேமம அைிகமிலைே. ஒர பகலம ஓர
இரவோம மீ ைமிரநைன. எனன ொசயத எபபடத ைபபவத எனற
சிநைைனகக விைடயாக ஓர உபாயமம ோைானறவிலைே. அடதை நாள
இரவில ொகாடஙோகாளைரச சைறயாடக கபபலகைில வாரக ொகாணட
ோபாவைறகான ஏறபாடகள ைஙகைைச சழ நடநத ொகாணடரபபைை
அவரகோை அஙக கணடாரகள. பேமைற ோசர மாமனனர
ொசஙகடடவரடம ோைாறற ோைாலவிகளகொகலோம பழி வாஙகவத
ோபால இமமைற அறோவ ொகாளைையடததக ொகாணட ோபாகம
எணணததடன ஆநைைககணணன ஏறபாடகைைச ொசயத
ொகாணடரபபத யாவரககம பரநைத.

கமரன நமபிகோகா சிைறபபடட ோவைைனையப ோபாேோவ பிறிோைார


ோவைைனயம உளைதைை வாடடக ொகாணடரநைத.

'இநைக கபபலகைில ஏோைா ஒனறில அமைவலேி சிைறபபடடரநதம


அவள எஙோக எபபடச சிைறபபடடரககிறாள? அவைை எவவாற
விடவிபபத?' - எனற கவைேகள அவைன வாடடன. நகரதைையம
நாடைடயம காபபாறற ோவணடய கவைேகள ஒர பககம எனறால
இையதைைக கவரநைவைைத ோைடக கணடபிடததக காபபாறற
ோவணடய கவைேகள மறொறார பககம சழநைன. கடமபரகைின
கடடககாவோோ மிக அைிகமாகவம, கடைமயாகவம இரநைன.
ைபபவைறகான வழிகள அரைாயிரநைன.

பகேில அவரகளகக மைறயாக உணவ கட வழஙகபபடவிலைே.


நாறறிைசயம கடல நீைரத ைவிர உைவிகக வரவார யாரம
ொைனபடாை நிைேயில இரைவ எைிரபாரதத நமபிகைகோயாடரநைான
கமரன நமபி. அவனைடய பயொமலோம அைமசசர அழமபிலோவள
ைனைனப பககவமைடயாை விடைேபபிளைை எனற கறமபட
வாயபபைிதத விடோகாோை எனபதைான.

அவரகள ொகாடஙோகாளரல இரநத ொகாணட வநைிரநை படககைை


எலோம ஆநைைககணணன ைகபபறறிக ொகாணடோைாட மடடம
அனறிப படோகாடடகைையம சிைறபபடதைி விடடான. கமரன நமபி
மைேிய வரீரகைை ஒர மரககேதைிலம, இவரகளககப படோகாடட
வநைவரகைை ோவொறார மரககேதைிலமாகப பிரததப பிரததச சிைற
ைவதைிரநைைனால ஒரவோராொடாரவர சநைிககவம வாயபபினறி
இரநைத.

ோநரம ஆக ஆகத ைபபிககவம - ைிரமபவம மடயொமனற நமபிகைக


கைறநத ொகாணோட வநைத. கைிரவன மைறகினற ோநரமம
ொநரஙகியத. கடமபரகைின ொகாளைை மரககேஙகைில மறநாள
ொகாடஙோகாளர நகைரக ொகாளைையிடவைறகான ஏறபாடகள
ைீவிரமாக நைடொபறறக ொகாணடரநைன. எலோரம ைபப
மடயாவிடடாலம யாராவத ஓரரவர ைபபினாலம ோபாதம எனற
கைறநை நமபிகைகையயம நிைறோவறறிக ொகாளை வழி
ொைரயவிலைே அவரகளகக. எைைச ொசயவைாயிரநைாலம அநை
இரவககள ொசயத மடதைிட ோவணடம. மனொனசசரகைகயாக
நகரககள ஒரவர ொசலே மடநைாலம ொபானவானி மகததவாரக
காவல பைடையயம, மோகாைைக கைரக கடறபைடையயம
கடடபபாடாக எைிரநிறதைிக கடமபரகைை மறியடககோம எனற
கமரன நமபிககத ோைானறியத. ஆனால வழிைான பிறககவிலைே.
மனனிரவம வநைத. மறபட ஆநைைககணணன ோகாரமான ஏைனச
சிரபபடன அவரகள மன வநைான.
"உஙகைில சிேர உயிர பிைழககோம! ஆனால அைறகம நிபநைைன
உணட. ொபானவானியாறறின மகததவாரதைிறகள நைழவைறகம -
நகரல ொசலவஙகைைக ொகாளைையிடவைறகம எஙகளகக
வழிகாடடயைவகிறவரகளகக - நாஙகள உயிரப பிசைசயம
ொகாளைையில சிறித பஙகம ைரோம. ஆனால அபபட எஙகைை நமப
ைவதத நடததவிடட நடவிோே காைே வார விடகிறவரகைைச
சிதைிரவைை ொசயவைறகம ையஙகமாடோடாம" எனற கறினான அவன.

அவனைடய அநைப ோபசைசக ோகடட ஒரவர மகதைிோவத


மேரசசி ஏறபடவிலைே. மாறாக ொவறபபடன ஏறிடடப பாரதைாரகள
அவரகள. ஆனால இொைனன? அவரகள கண காணோவ மறறிலம
எைிரபாராை இடதைிேிரநத ஆநைைககணணனகக வரோவறபக கிைடதைத.
அநை வரோவறைப அைிதைவன ைைேவோன ஆயினம அவைன ஒர பழைவப
பாரபபத ோபால தககமாகவம, ஆதைிரமாகவம உறததப பாரதைாரகள மறற
வரீரகள. அவரகள மனஙகள கமறின.

ஆம! ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடததத ைைேவனாகிய கமரன நமபி


ைான அநை ொகாடந தோராகதைைப பரயவம, ஆநைைககணணனகக நகைரக
ொகாளைையிடவைில உைவி பரயவம மனவரவத ோபால
மகமேரநைிரநைான.

"ஒரவனைடய உைவிைய நாடமோபாத ைககைைப பிணிததச சிைற


ைவததக ொகாணட நாடவத உஙகளகோக நனறாயிரககிறைா? ஒர ோவைை
நீஙகள பிணிதைிரககிற ைககைினால உஙகளகோக உைவி ோவணடமானால
அபபடச ொசயவத அழகாயிராோை?" எனற கமரன நமபி பனமறவோோட
ைானாகோவ வலவில ஆநைைககணணோனாட ோபசசக ொகாடதைத
மறறவரகளகக ஒர சிறிதம பிடககவிலைே.

ோகவேம உயிைரயம வாழவின ஆைசகைையம காபபாறறிக


ொகாளவைறகாகப ொபாறபப வாயநை ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடத
ைைேவன இவவைவ இழிவான காரயதைைச ொசயய மனவரவான எனபைை
அவரகைால நமபோவ மடயவிலைே. ஆனால அவரகள நமபியம ஆக
ோவணடயிரநைத.

கரரமான அநைக ொகாளைைக கடடத ைைேவன ஆநைைககணணைன


அணகி ஓர அடைமையவிடப பணிவாகவம கைழவாகவம ோபசத ொைாடஙகி
விடடான கமரன நமபி.

"உஙகளககத ோைைவயான உைவிைய நான ொசயய மடயம. ஆனால


அைறக நீஙகள எனைன மழைமயாக நமப ோவணடம. நாைைக காைேயில
நீஙகள நகரல ொகாளைையிட வரகிறர
ீ கள எனறால இனறிரோவ நகரதைை
அைறக ஏறறபட உஙகளகக ஒர ைைடயமினறிச ொசயதைவகக எனனால
மடயம. ஆனால எனன இரநைாலம நான அபபடச ொசயத ைவககிோறன
எனற ொசாலலகிற வாரதைைைய மடடோம நமபி எனைனத ைனியாக
எனனைடய நகரததககள அனபபிைவககம நமபிகைக உஙகளகக வராத.
எனோவ எனோனாட, நான உஙகளககத தோராகம ொசயதவிடாமல எனத
வாககறைிையக காககிோறனா இலைேயா எனற கணகாணிகக எனைனவிட
வேியவரகைான கடமபரகள சிேைரயம உடன அனபபி ைவதைால கட நான
மறககமாடோடன. அவரகைையம உடனைழததச ொசனற நகரதைில எலோப
பாதகாபப ஏறபாடகைையம நீககி உஙகள வரைககக வாயபபாக
ைவதைிரபோபன. அபபட நான ொசயயத ைவறினால எனோனாட உடன வரகிற
உஙகள ஆடகைிடோம எனைனக ொகானற ோபாடமாற ஆைணயிடட
அனபபஙகள" எனற கமரன நமபிோய ஆநைைககணணனிடம உரகியோபாத
உடனிரநை ோசரநாடட வரீரகளகக அநைப பசைசத தோராகதைைக
கணமனோன கணட இரதைம ொகாைிதைத. 'சீ இவனம ஒர ஆண மகனா?'
எனற கமரனநமபிைய இழிவாக எணணினர அவரகள.

அோை சமயதைில ஆநைைககணணனம கமரன நமபியின ைிடர


மனமாறறதைை உடோன நமபிவிடவிலைே எனற ொைரநைத.

"தோராகம ொசயய மனவரகிறவரகைை அவரகள நணபரகளம


நமபககடாத. விோராைிகளம நமபககடாத எனபாரகள. அைனால ைான
உனைன நமப மடயவிலைே இைைஞோன!" எனற கறி அவன மகதைைோய
கரநத கவனிககோனான ஆநைைககணணன. அவனைடய உரளம
விழிகள கமரைனத தைைதைன.

"எனைன மறறிலம நமப ோவணடாம! உஙகள ஆடகைையம உடன


அனபபஙகள எனற ைாோன நானம கறகிோறன" எனறான கமரன.

"இைில நயவஞசகம ஏதமிலைேோய?" எனற மறபடயம மிரடடனான


ஆநைைககணணன.

"உஙகைை எைிரதத யாராலம நயவஞசகம பரய மடயாத" எனற


ஆநைைககணணைனப பகழநத மறொமாழி கறினான கமரன.
ஆநைைககணணனின மகதைில நமபிகைக ஒைி படரோயிறற.

11. அைமசசரன சிநைைனகள

இரோவாடரவாகக கடலககள ொசனற கமரன நமபியம உடன தைண


ொசனறவரகளம ைிரமபவிலைே எனபோைாட ொகாளைைககாரரகைின
மரககேஙகள ொகாடஙோகாளைர ொநரஙகிவிடடன எனபதம அைமசசர
அழமபிலோவைின கவனததககக ொகாணட வரபபடடன. உடோன அவர
அைிகப பரபரபபைடநத விடவிலைே எனறாலம ோவைாவிகோகா
மாைிைகயில ஓர மநைிராோோசைன நிகழதைினார.

"கமரனநமபியம அவனைடய ொகாடஙோகாளர பைடகோகாடடதத


வரீரகளம ொகாளைைககாரர மறறைகைய மடயடககத ைவறினால
அடதத எனன ஏறபாட ொசயவொைனற இபோபாத நாம சிநைிகக
ோவணடம?" எனற அைமசசர கறியோபாத ோசரநாடட அரசைவோயாட
ொபரந ொைாடரபைடய வஞசிமா நகரதத மைறிஞர சிேர கமரன
நமபியின கைறநை ஆறறைேயம இைம பரவதைையம கைறவாக
மைிபபிடடக கரததத ொைரவிதைாரகள. மறறைகயிேிரநத ோசர
நாடடக கடறகைர நகரஙகைை மீ டகம ொபாறபைபக கமரன நமபிையப
ோபானற ஓர இைைஞனிடம ஒபபைடதைத ைவற எனற கட
அவரகைில சிேர கரதவைாகத ொைரநைத.

"ொபர வரீரம ொபரமபைடத ைைேவரம மாமனனோராட வடைிைசப


பைடொயடபபிறகச ொசனறிரககிறாரகள. இநநிைேயில கமரன
நமபிையத ைவிர ோவொறவரம இலைே. நீஙகள நிைனபபத ோபால
எலோக காரயஙகைையம வயத மைிரநைவரகோை நிைறோவறறித
ைரவாரகள எனற எைிர பாரகக மடயாத. சிே காரயஙகைை வயத
மைிரநைவரகைை விட இைைஞரகள ஆரவதோைாட நிைறோவறறிதைர
மடயம. இத அபபடபபடட காரயமாக ஆககிோய கமரனநமபிைய
அனபபி ைவதைிரககிோறன" எனறார அழமபிலோவள.

மநைிராோோசைனயில கேநத ொகாணடரநை மறறவரகளகக இத


பிடககவமிலைே, பரயவமிலைே. ஆனால ோவைாவிகோகா மாைிைக
எலைேயில இரநத ொகாணட அழமபிலோவைை எைிரததப ோபசவம
அவரகள அஞசினாரகள. அழமபில ோவோைா மறறைகைய
நீககவைறக கமரன நமபிைய விட ோவற ைகைியான ஆைிலைே
எனோற வாைிதைார. ைைேநகரப பாதகாபபிறொகனற இரநை சிே
வரீரகளம ொகாடஙோகாளரகக அனபபபொபறறனர. ோவைாவிகோகா
மாைிைக எனற அரசைநைிரக கடடடம இைறக மன இவவைவ
பரபரபைப அைடநைோை கிைடயாத.

அநை மாைிைகயின தணகள கடடடதைை மடடம ைாஙகி


நிறபைிலைே. மாொபரம அரசைநைிர நிகழசசிகைையம அைிராமல
ைாஙகி நினறிரககிறத. ோசர நாடடன ொபரய ொபரய அரசியல மடவகள
எலோம இநை அரசைநைிர மாைிைகயில ைான ைீரமானிககப
படடரககினறன. அழமபிலோவள வஞசிமா நகரதைின
மைியவரகோைாட மநைிராோோசைன மடதத அவரகைை எலோம
அனபபி விைட ொகாடதத அனபபி விடடாலம ைமககள ைவிரகக
மடயாை சிநைைனயில ஆழநைார. இநைப ொபாறபபில
ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடததத ைைேவனாக கமரன நமபி எநை
அைவ நிைறோவறறியிரககிறான அலேத நிைறோவறறவிலைே
எனபைை அவரால இனனம கணிதைறிய மடயாமேிரநைத.

அவன ொசாநைமாகோவ பரபரபபக காணபிகக ஏறற காரணம


ொைைிவாகோவ கறபபடடரநதம அைை அவன விைரநத
நிைறோவறறினானா இலைேயா எனபத ொைரய மோகாைைக கைரயில
ொகாடஙோகாளரேிரநதம, மசிறியிேிரநதம ஒவொவார விநாடயம
ொசயைிகைை எைிரபாரதை வணணம விழிதைிரநைார அழமபிலோவள.
வேியனம, பழியனம அவரகக உறதைணயாக
உடனிரநைனொரனறாோவத சிறித ஆறைோயிரககம.
அவரகைையம கமரோனாட ொகாடஙோகாளர அனபபியாயிறற.
ொகாடஙோகாளரேிரநத அவரகள கைடசியாக அைமசசர
ொபரமானகக அனபபிய ொசயைி:

'கமரன மைேில ஒரமைற நிைேைமயறிவைறகாகக கடலககள


ொசனற வநைத ைவிர மீ ணடம சிே வரீரகோைாட கடமபர மரககேஙகள
உளை கடறபகைிககப ோபாயிரககிறான. ோபான இடதைில அவனககம
அவனடன ொசனறவரகளககம எனன ோநரநைொைனோற இதவைர
ொைரயவிலைே. ஆனால ஒர மாறைல மடடம மோகாைைக கைர
மககள யாவரம ொவைிபபைடயாகக காணமபட ோநரநைிரககிறத.
மனப கடேில ொவக ொைாைேவில ஒர ைீவினரோக நினறிரநை
கடமபர மரககேஙகள இபோபாத ொகாடஙோகாளரககம, மசிறிககம
மிகமிக அரோக ொநரஙகியிரககினறன.' இநைச ொசயைிையத
ைமமைடய அநைரஙக ஊழியரகைாகிய வேியனம பழியனோம
அனபபியிரநைைனால ஒர வாரதைையம மிைகயாகோவா,
கைறவாகோவா இரககொமனற ோைானறவிலைே.

'கமரன ைனனடன ொசனறவரகோைாட கடமபரகைிடம பிடபடடரபபாோனா?'


- எனற சநோைகமம அவர மனைில இரநைத. ைைேநகரதைில ோபரரசரம,
பைடதைைேவரம பிறரம உளை ோநரமாயிரநைால அைமசசர
அழமபிலோவள மிகமிக இனறியைமயாை இநைப பாதகாபப ஏறபாடடறக
இபபடக கமரன நமபிையப ோபானற ஓர இைைஞைன நமபி அனபபியிரகக
மாடடார. ஆனால யாரம ைைேநகரல இலோை நிைேைய எணணி,
இரபபவரகைைக ொகாணட எலோவறைறயம நிைறோவறற
ோவணடயிரநைத.

எனோவ ைான கமரன நமபிையயம நமபி - அநைப பாதகாபபில


அவனைடய ொசாநைக காைேிோய மைேில பாைிககபபடடரபபைையம அவன
கவனததககக ொகாணட வநத - அைன பின அவனிடம அநைப ொபாறபைப
ஒபபைடதத அனபபியிரநைார அைமசசர. ொபாதக காரயமாக உளை
ஒனைற ஆறற ோவணடயவனிடம அைை அவனைடய ொசாநைக
காரயமாகவம மாறறி ஒபபைடககம ோபாத அைறக இரடைடப ொபாறபப
வநதவிடகிறத. கமரன நமபியம அனற ோவைாவிகோகா மாைிைகயில
ைனைனச சநைிதைோபாத அதைைகய ொபாறபோபாடம, உணரசசி
ோவகதோைாடம ைான ைிரமபிச ொசனறிரநைான எனபைை
அனமானிதைிரநைார அவர. அநை அனமானம ொபாயயாகாொைனறாலம
ோபாரககைச சழநிைேயில மனிைரகைை மீ றியம காரயஙகள நைடொபற
மடயம - எனறம எணண மடநைத.

'கமரைனப பறறிய எநை ொசயைியம ொைரயவிலைே எனற ொைரய


வநைதம, ொகாளைை மரககேஙகள வைைததத ைாகக ோவணடம
எனபைையம, தரதை ோவணடம எனபைையம விட அநை மரககேஙகைில
ஏைாவொைானறில ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர மகள அமைவலேி
சிைறபபடடரபபைாகக கரைி அவைை மைேில மீ டபோை ைன கடைம எனற
எணணதைில ொசயலபடட - அைன காரணமாகோவ கமரன அகபபடடக
ொகாணடரபபாோனா' எனறம உயததணர மடநைத அைமசசரால. ஆனாலம
அவர அயரநத விடவிலைே. நமபிகைகோயாட - ோவைாவிகோகா
மாைிைகயிேிரநை ோவொறார வரீன மேம - ொகாடஙோகாளரககக
கடடைைகைை அனபபினார.

'கமரனம அவோனாட ொசனறவரகளம ைிரமபவிலைே எனபைறகாகக


கேஙக ோவணடாம. எநைச சமயதைில - மோகாைைக கைரயின எநைப
பகைியிேிரநத - கடமபரகைின மரககேஙகள நகரதைைக ொகாளைையிட
ொநரஙகினாலம அநைப பகைியின கைரபபகைியில எலோவிைஙகைிலம
எைிரததத ைாககவம, ைடககவம ஆயதைமாக இரககமாற' - ொசயைிகள
ொைரவிககபபடடரநைன. ொகாளைைககாரரகள மோகாைைக கைர நகரஙகைில
ஊடரவவைறகக காரணமான இடமாகப ொபரமபாலம ொபானவானி,
ஆயிைர, ோபரயாற ோபானற ஆறகைின மகததவாரஙகோை பயனபடக
கடமாைோல அநை மகததவாரஙகைில காவைேயம, கடடத
ைிடடதைையம, விழிபபாகச ொசயயமாறம ொைரவிககபபடடரநைத.
இவவைவ ஏறபாடகைையம ொசயைிரநதம, ோவைாவிகோகா
மாைிைகயிேிரநை அைமசசர அழமபிலோவளகக மன நிமமைியிலைே.
உளைம ஒர விநாடகட விடபடாை சிநைைனகைில மழகியிரநைத.

ொகாடஙோகாளரகக உடன ொசனற பழியனம, வேியனம அஙோக பைடக


ோகாடடதைில இரபபைால சமோயாசிைமாக ஏைாவத ொசயத அவரகள
நகரதைைக காபபாறறவாரகள எனற நமபிகைகயம இரநைத. நலே
ோவைையாக எலோ நிைேயிலம, எலோச சமயஙகைிலம கமரன
நமபிோயாட உடன ொசலலவோை ைஙகள கடைம எனற எணணி அநை
இரவரம கடமபர மரககேஙகள இரநை கடறபகைிககச ொசனற
அகபபடடகொகாணட விடவிலைே எனபத அைமசசரகக நமபிகைக
அைிதைத. அவரகளம கடறபகைிககச ொசனற கமரைனப ோபால
ைிரமபாமேிரநைால ைமககச ொசயைி ொைரயவம, ைாம ொசயைிகைைத
ொைரவிககவம ொகாடஙோகாளரப பைடக ோகாடடதைில நமபிகைக வாயநை
மனிைரகோை இலோமல ோபாயிரபபாரகள எனபைை அைமசசரம
உணரநதைான இரநைார. அைமசசர இவவாற சிநைிததக ொகாணடரநை
ோவைையில கடமபர மரககேஙகைில இரநை கமரனம அவனடன
ொசனறவரகளம எனன ஆனாரகள எனபைை இனிோமல கவனிககோம.

12. கமரன ைிரமபகிறான

ைஙகள ைைேவனாகிய ொகாடஙோகாளரக கமரன நமபி


ஆநைைககணணனகக விடடக ொகாடதத அபபடத ைிடொரனற மனம
மாறியைைச சிைறபபடடரநை ோசர நாடட வரீரகைில யாரோம
விரமபவிலைே.

"எனைன உஙகள வரீரகோைாட ொபானவானி மகததவாரதைிறக


அனபபஙகள; ோவணடய உைவிகைை நான ொசயகிோறன" எனற கமரன
நமபிோய ஆநைைககணணனிடம மகமேரசசியடோன ோவணடயோபாத
யாராலம அைை நமப மடயவிலைே. மைேில ஆநைைககணணோன
அைை நமபவிலைே. கமரோனாட வநைிரநை ோசர நாடட வரீரகோை
அவனைடய இநைச ொசாறகைைக ோகடட அவைன ொவறபப உமிழப
பாரதைைையம, காறித தபபியைையம கணட ஆநைைககணனன, 'இவன
இனதத வரீரகோை இைறகாக இவைன ொவறபபைால இநைத
தோராகதைை உயிரககப பயநத ொகாணட இவன உணைமயில ைான
ொசயய மன வரகிறான ோபாலம' எனற ைன மனததககள
நிைனதைான. 'எநை எைிரைய அவனடன உளை அவன இனதைவோர
ொவறபபைாகத ொைகிறோைா அநை எைிரையத ைனகக நணபனாககிக
ொகாளை மடயம' எனற மடவகக ஆநைைககணணன வநை பின அவன
கமரைனத ைன இனதைவராகிய கடமபரகோைாட ொபானவானி
மகததவாரதைிறக நிைேைம அறிநத வர அனபபி ைவபபத எனற
மடவ ொசயத ொகாணட விடடான.

"உன இனதைவரககத தணிநத இபபடத தோராகம ொசயய மன


வரகிற நீ அடதை விநாடோய எனககம தோராகம ொசயயத
தணியமாடடாோய?" எனபதோபால ஒர வினாைவ இரணட மனற
மைற கமரனிடம ஆநைைககணணன வினாவினான.

எனறாலம கமரைனத ைன காரயதைிறகச சாைகமாகப பயனபடதைிக


ொகாளவொைனற ைீரமானம ஆநைைககணணனின அநைரஙகதைில
ஏறபடடவிடடத. கமரோனாட ோசரநத சிைறபபடட மறற வரீரகைை
ைவததக ொகாணட கமரைன மடடோம ைன ஆடகோைாட ஆறற
மகதைிறக அனபபி ைவபபைறகான ஏறபாடகைை ஆநைைககணணன
ொசயயோனான.

ஆநைைககணணனின மாொபரம ொகாளைை மரககேதைின அரோக


சிற படக ஒனறம வநத நினறத. சறறிலம படகில ைன ஆடகைாகிய
மரடடக கடமபரகைை அமரச ொசயத நடோவ கமரைன இரககச
ொசயய ோவணடம எனற நிைனதைான ஆநைைககணணன. கமரனின
காத ோகடகோவ ைன ஆடகைிடம அவவாற கறவம ொசயைான.

"இநைப பைடதைைேவன உஙகோைாட வரகிறான எனபைறகாக


இவைனோய மறறிலம நமபிவிடாைீரகள. ொபானவானி
மகததவாரதைை ொநரஙகியதம இவைன உடன ைவததக ொகாணட
எனொனனன நிைேைமகைை அறிநத ொகாளை மடயோமா அைை
மடடோம அறிநத வாரஙகள மகததவாரதைின வழிோய கைரப
பகைியில அைிகமாக உளோை நைழநதவிடவம கடாத. அபபடச
ொசயைால ஒர ோவைை நீஙகோை இஙோக ைிரமபி வரமடயாை
நிைேைமகள ஏறபடடாலம, ஏறபடடவிடோம" என ஆநைைககணணன
ைன வரீரகளககக கடடைையிடடோபாத அநைக கடடைையின
ஒவொவார ொசாலைேயம, ஒவொவார ொசாலேின ொபாரைையம,
ொபாரளககப பினனிரநை ொைானிையயம அைறகப பினனாேிரநை
அரசைநைிரக கறிபபகைையம கமரன நமபி கரநத கவனிததக
ொகாணட ைான இரநைான.

"கடமபரகோை! நாம ொகாடதத ைவதைவரகள. ஏொனனறால நமத


மறறைகையக கைரயிேிரநத எைிரதத மறியடகக ோவணடய
ோசரநாடடக ொகாடஙோகாளரக ோகாடைடயின பைடதைைேவோன
நமககத தைணயாக கைரவைர வரபோபாகிறான எனபத எவவைவ
ொபரய உைவி எனபைைச சிநைிததப பாரஙகள. வரீரகைில யாராவத
உயிரககப பயநத அலேத ொபானைனப ொபாரைை நயநத
தோராகிகைாக மாறவாரகள. நாோமா, ஒர கடடதைின ைைேவோன
தோராகியாக மாறி நமகக உைவி பரய மனவரமாற சநைரபபதைை
உணடாககிவிடோடாம" எனற ொகாளைைக கடடத ைைேவன
கறியோபாத அைைக ோகடட ைனககள நைகததக ொகாணடான கமரன
நமபி.

கமரன நமபிோயாட உடனிரநைவரகோைா ொவறபைபயம கடநத 'இபபடயம


ஒர பசைசத தோராகம உணடா?' எனற ொவறககம எலைேயிேிரநத
விரகைி எலைேககப ோபாய நிைனககத ொைாடஙகியிரநைாரகள.

அவரகளைடய ொவறபைபோயா, விரகைிையோயா ொபாரடபடதைாமல


கடமபரகோைாட ஆறற மகதைிறகப பறபபட ஆயதைமாகிவிடடான.
ோபாகமோபாத ைனனடன வநை ோசர வரீரகைை ோநாககி, 'ோபாரககைதைிலம,
ஆபதைான சழநிைேகைிலம கறிபபறிைல மிக மிக அவசியம' எனற கறிய
வாககியததகக எனன அரதைம எனப பரநத ொகாளை மயனறனர. கமரன
நமபி அநை வாககியதைை எைறகாக எனன ொபாரைில ைஙகைை ோநாககிக
கறிவிடடச ொசனறான எனபைைப பரநத ொகாளை அவரகள ொபரமயறசி
ொசயய ோவணடயிரநைத.

கைரைய ோநாககிப பறபபடவைறக மன கமரன நமபி ோவணடக


ொகாணடரநைபட அவனைடய ைககைைப பிணிதைிரநை கடடககைை
அவிழதத விடமாற ஆநைைககணணன கடடைையிடடான.
கடடைையிடடவன கமரனிடம எசசரதைான:

"உன உைவிைய நாடகிற சமயதைில ைககைைப பிணிததச சிைற


ைவததக ொகாணட நாடககடாொைனற சறற மன நீ கறினாய! அைனால
உன கடடககைை அவிழககச ொசயதவிடோடன. இநை நிைேைய நீ ைவறாகப
பயனபடதைிக ொகாளை மயனறால உயிோராட ைபப மாடடாய எனபைை
மடடம நீ நிைனவ ைவததகொகாணடால ோபாதம."

"நான ைான அபொபாழோை கறிோனோன கடமபர ைைேவோர! உஙகைை


எைிரதத யாராலம நயவஞசகம பரயமடயாொைனபத எனககத ொைரயாைா
எனன? எைைச ொசயய ோவணடோமா அைை நான அவசியம ொசயோவன எனற
நமபிகைகோயாட எனைன அனபபஙகள" எனறான கமரன நமபி.

படக கைரைய ோநாககிப பறபபடடத. கமரன நமபிையக கடடவிழதத


விடடவிடடாலம படகில அவைனச சறறி வாோைநைிய மரடடக கடமபரகள
அமரநத ொகாணடாரகள. அவரகோைா எணணிகைகயில ஐவர. அவோனா
ஒரவன. அவரகைிடம கரவிகளம பைடககேஙகளம இரநைன. அவோனா
ொவறஙைகயனாக ஆககபபடடரநைான. கைர ொநரஙக ொநரஙகக கமரன
நமபியின சிநைைன விைரவாக ோவைே ொசயைத. கடமபரகைின ொகாளைை
மரககேஙகைிோேோய சிைறபபடடத ைஙகிவிடட ைன நணபரகள ோவற
ைனைனத ைவறாகப பரநத ொகாணடவிடடாரகோை எனற கவைேயம அவன
மனதைில இரநைத.

கைரகக அரகில வநத படகில அவைனச சழ இரநை கடமபரகள


அவைனச சறறி ொநரககமாக வைே பினனினாற ோபாே இனனம
ொநரககமாக உடகாரநைாரகள. அவனிடம ோகளவிகைையம ோகடகத
ொைாடஙகினாரகள.

"மகததவாரதைை ஒடடோயா, கைர ஓரதைிோோ எஙகம ோசரநாடடப


பைடவரீரகள ஆயைஙகோைாட மைறநைிரபபாரகோைா? உளைைைக கற...!
எஙகைிடம எைையாவத மைறததப ொபாய கறினாோயா உன உயிரைான
ோபாகம..."

"ோசரநாடடல இபோபாத வரீரகள இரநைாலைாோன மைறநைிரநத


உஙகைைத ைாகக மடயம? ோசரநாடடல ைான இபோபாத வரீரகோை
இலைேோய? எலோ வரீரகளம வடகோக கயிோலவப பைடொயடபபில
அலேவா இரககிறாரகள?" எனற கமரன நமபி அவரகளகக மறொமாழி
கறினான.

"ஆறறின இரபறமம வரீரகள யாரம மைறநைிரககவிலைே எனபத


உறைியானால ைான இநை இடதைிறக ோமோே நாம ோபாகோம" எனறாரகள
அவரகள.

"எனைன அைறகாக எனன ொசயயச ொசாலலகிறர


ீ கோைா, அைை நான
ொசயகிோறன" - எனறான கமரன.

"நீோய ஒர விநாட கைரயில இறஙகிப பாரததச ொசால! வரீரகள யாராவத


ொைனபடடால பைடதைைேவன எனற மைறயில அவரகைைத ைிரமபப
ோபாகச ொசாலேிக கறிவிடோம. நாஙகோை இறஙகிப பைரகைில ோைடனால
வரீரகள மைறநைிரபபாரகைாயின அவரகளககம எஙகளககம ைககேபப
மளம" -

"இறஙகிப பாரபபைில எனகக மறபப ஒனறம இலைே. ஆனால அோை


சமயதைில நீஙகள எனைன நமப ோவணடம. இறஙகிப பாரபபைறகப பைில
நான ைபபி ஓட விடோவோனா எனற என ோமோேோய உஙகளககச சநோைகம
வநதவிடக கடாைலேவா?"

இைைக ோகடடதம படகிேிரநை கடமபரகள ஒரவர மகதைை ஒரவர


பாரததக ொகாணடனர. கமரன அவவாற ொவைிபபைடயாகத ைனனைடய
மனதைிேிரநைைைக ோகடடோை அவரகளைடய சநோைகதைைத
ைணிததவிடடரநைத. அவரகள அவன கைரயிறஙகிப பைரகைில வரீரகள
மைறநைிரககிறாரகைா எனபைைப பாரககச ொசானனாரகள. அவவாற
அவரகள மைன மைற கறிய ோபாத அவன வாைா இரநத விடடான.
மனறாவத மைறயம வறபறதைிய ோபாோை படைக ஒதககச ொசாலேிக
கைரயில ொமலே இறஙகினான.

இவவாற ையஙகித ையஙகி அநைக காரயதைை அவன ொசயைைனால


அவனககத ைஙகைிடமிரநத ைபபி ஓடம எணணம இலைே எனபத ோபால
அவரகள பரநத ொகாணடாரகள. ஆனாலம அவரகள ைகயிோே உரவி
ைவதைபட இரநை ொகாடவாளகள இனனம அபபடோய இரநைன.
கைரயிறஙகிய கமரன பைரல ொமலே ொமலே மைறநைான. சிே விநாடகள
அவன ொைனபடவிலைே. கால நாழிைகககப பின மறபடயம பைர
சேசேதைத. கமரன ைிரமபினான. கமரன மடடமலே, அவனககப பின
ஒவொவாரவராகப பே ோசர வரீரகளம வநைனர.

ஓைசபபடாமல கமரன ைன பினோன அைழதத வநை ஐமபத ோசரநாடட


வரீரகளம பைரகைிேிரநத அநைப படைக வியகமாக வைைதைத ோபால
பலோவற ைிைசகைிேிரநத ொவைிபபடடனர. ைிடொரனற இபபட
நிைேைமைய எைிரபாராை கடமபரகள ஒனறம ொசயய மடயவிலைே.
உரவிய வாளகோைாட கைரயில கைிதைனர. மைேில கமரன ோமல பாயநத
அவைனக கதைிக ொகாலவத அவர மயறசியாயிரநைத. ோசர வரீரகைில
பேர விலலம அமபம கட ைவதைிரநைைனால பைரகைில பலோவற
ோகாணஙகைிேிரநத கடமபரகள ோமல அமப மைழ ொபாழியோயிறற. அநை
அமப மைழயினிைடோயயிரநத ைபபிக கமரைனக ொகாலே அவரகைால
மடயவிலைே.

அைறக ோநரமாறாகக கமரோனாட படகில வநை மரடடக கடமபரகைில


மவர இறநத ோபாயினர. இரவர ொகாடஙோகாளர வரீரகைிடம
சிைறபபடடாரகள. அவரகள வநை படக ோசரநாடட வரீரகைால
ைகபபறறபபடடத. இறநைவரகைின சடேஙகைை அநைப படகில ோபாடடக
கைரோயாரமாக அைைக ொகாணட ோபாய மிைகக விடடவிடமாற ைன
ஆடகளககக கடடைையிடடான கமரன நமபி. அபபடோய ொசயயபபடடத.
உடோன மோகாைைககைர நகரஙகளககக கடல வழிோய சிற
மரககேஙகைிோோ, படககைிோோ உள நைழயம மனோற வழிகைான
அயிைர, ொபானவானி, ோபரயாற ஆகியவறறின வழிகைை வில அமபகோைாட
கடய வரீரகள பாதகாகக ஏறபாட ொசயயபபடடத. கடமபரகைின ஒோர பேம
கடலைான. மரககேஙகைில இரநைபடோய ோபார பரயோவா,
கடறொகாளைைகள ொசயயோவா, அவரகளககத ொைரநை அைவ ைைரயில
எைிரபபவரகைை மைறயாக எைிரொகாணட ோபார ொசயய அவரகளககத
ொைரயாத. அவரகளைடய ஒோர பேம கடலம மரககேஙகளம ைான. ைைர
எனபத அவரகளைடய பேவன
ீ மான கைம எனபைைக கமரன நமபி மிக
நனக அறிநைிரநைான.

சிைற பிடககபபடட இரணட கடமபரகைைக ொகாடஙோகாளர


ோகாடைடயின உளோை பதைிரமான அைற ஒனறில அைடதை ோபாத, 'உளோை
ொசலேச ொசலே நிைேைமகைை நீஙகள இனனம நனறாக அறியோம' -
எனற மனப அவரகைிடம கறியிரநை ஒர வாககியதைைோய ோவற அரதைம
ொைானிககமபட இபோபாத ைிரமபவம கறிவிடட ஏைனமாக நைகதைான
கமரன நமபி.

ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடதைில அைமசசர அழமபிலோவைால


அனபபபபடட ைஙகியிரநை வேியனம, பழியனம கமரன நமபிைய அவன
மிகவம சாமாரதைியமாகக கடமபரகைிடமிரநத ைபபி வநைைறகாகப
பாராடடனாரகள. அநை விவரஙகைை உடோன ஒர வரீன மேமாகத
ைைேநகரலளை ோவைாவிகோகா மாைிைகககச ொசாலேி அனபபினாரகள.
அைன பினபம அவரகள இரவரம கமரன நமபியிடம ோபசமோபாொைலோம
ஒர ொசயைிைய வறபறதைிக ொகாணடரநைாரகள. அைை ஏன அவரகள
அவவைவ தரம ைனனிடம வறபறததகிறாரகள எனபைைக கமரன
நமபியாலம பரநத ொகாளை மடயவிலைே. ைறொசயோக
வறபறததகிறாரகைா? அலேத ஏைாவொைார அரதைதோைாட எைையாவத
பரநதொகாணட வறபறததகிறாரகைா எனபைை அவனால விைஙகிக ொகாளை
மடயாமல இரநைத.

"பைடதைைேவர கடமபரகைின ொகாளைை மரககேதைிேிரநத அவரகள


தைணயடோனோய ைபபி வநைத சாமரதைியமான காரயம ைான எனறாலம
இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிைய மீ டகிற வைர நாம
ொபரைமபபடவைறக ஒனறோம இலைே - எனபைையம நிைனவிற ொகாளை
ோவணடம" - எனற அைமசசர அழமபிலோவைின ஆடகைாகிய அவரகள
ைனனிடம அடககடக கறி வநைைன பினபேதைில எனன சிநைைன மேமாக
இரககிறொைனபைை அறிய மயனறான கமரன. ஆனால அோை சமயதைில
அவரகள அபபட அடகொகார மைற இரதைின வணிகர மகளம ைன
ஆரயிரக காைேியம ஆகிய அமைவலேிைய நிைனவடடக
ொகாணடரநைைில அவனகக ஒர மகிழசசியம இரநைத. கடமபரகைை
எபபடயம மறியடதத அவைை மீ டக ோவணடொமனற ஆவலம தணிவம,
உறைிபபட அவரகளைடய வாரதைைகள தைண ொசயகினறன எனற
மைறயில அவறைற அவன விரமபினான, வரோவறறான.

அடதத அவனைடய சிநைைன ஆநைைககணணனிடம


சிைறபபடடரககம மறறவரகைை எபபட விடவிபபத எனபைில ொசனறத.
ைனனிடம சிககியிரககம கடமபரகள இரவைரக ொகாணட அவரகைிடம
சிககியிரககம ொகாடஙோகாளர வரீரகள, படோகாடடகள இரவைரயம எபபட
மீ டபத எனற சழசசிகைை ஒவொவானறாகச சிநைிககோனான கமரன நமபி.
ஏறொகனோவ கடமபரகைிடம சிைறபபடடரககம ொகாடஙோகாளர வரீரகள
ைான ைிரமபி வரமோபாத ைனனைடய சழசசி ோநாககதைை விைஙகிக
ொகாளைாமல ைனைனத ைவறாகப பரநத ொகாணடரககிறாரகள. ைான உயிர
ைபபவைறக ஆைசபபடடக ொகாணட கடமபரகளககக ொகாடஙோகாளைரக
காடடக ொகாடபபைறகாகப பறபபடட விடடைாக அவரகள நிைனதத விடடத
அவனககத ொைரநதைான இரநைத. அவரகள அைனவைரயம
சாமரதைியமாகக கடமபரகைிடமிரநத மீ டகிறவைர எதவம ோமோே
ொசயவைறக இலைே எனபைையம கமரன நமபி உணரநைான.

அநை வரீரகைை மீ டபைறக மன மறறைக இடடரககம கடமபர


மரககேஙகைைத ைாககவம மடயாத. அலேத கடமபரகோை
ொகாடஙோகாளைர ொநரஙகினாலம கட அவரகைிடம சிைறபபடடரககம
ொகாடஙோகாளர வரீரகள ைபபிவிட மடயாத. நகரககள கைரைய ொநரஙகி
வநதவிடடால இஙகளை நிைேைமையயம நான ைபபிவிடோடன
எனபைையம ஆநைைககணணன அறிய ோநரடம. அைை அவன அறிய
ோநரநைதம அவனகக ஏறபடகிற மைற கடஙோகாபததககப பேியாகிறவரகள
அவனிடம சிைறபபடடரககம ொகாடஙோகாளர வரீரகைாகதைான
இரபபாரகள எனபத நிசசயம. அபபட ஒர நிைே ஏறபடவைறக மன
ொகாடஙோகாளர வரீரகைை அஙகிரநத காபபாறறி விட ோவணடம எனபைில
கமரன நமபி அைிகக கவனமாயிரநைான. அைறகாகவம அவன ஒர சழசசி
ொசயய ோவணடயிரநைத.

ைனனிடம சிைறபபடடரககிற கடமபரகைில ஒரவனிடமிரநத -


ஆநைைககணணனகக அவன ைானாகோவ எழதவத ோபால ஓர ஓைே எழைி
வாஙக ோவணடயிரநைத. அநை ஓைேயில 'வழிகைைக காடடவைறகாகச
ோசரநாடட வரீரகைின தைணோயாட - மனற படககைில நம
கடமபரகைையம ோசரதத இனறிரவ ொபானவானி மகததவாரதைின வழிோய
நகரககள அனபபவம. இஙக யாவம நமகக உறைியான
நனனிைேயிலளைன. இநை ஓைேையக ொகாணட வரபவன ஒர ொசவிடட
ஊைம. கமரன நமபி நமகக மிகவம தைணயாயிரககிறார. இநை
ஓைேையக ொகாணட வரபவன ோமலம என ோமலம ைாஙகள
சநோைகபபடாமேிரபபைறகாக - இைை நாஙகள இஙக வநை அோை படகில
அனபபகிோறன' - எனற ஆநைைககணணனகக ஓர ஊைமயிடோமா, அலேத
ஊைம ோபால நடகக மடநைவனிடோமா ொகாடதத அனற கடமபரகைின
பிணஙகோைாட கடறகைரயில மிைககவிடட படகில பிணஙகைை நீககி விடட
அவைன அனபபவொைனற ைிடடமிடடான கமரன நமபி.
இநைத ைிடடம நிைறோவறவத அவன ைகயில மடடமிலைே. எழதகிற
ஓைேயில சிைறயிேிரககம கடமபரகைில யாராவத ஒரவனைடய
ைகசசாததக கிைடகக ோவணடம. இலோவிடடால ஆநைைக கணணன
அைை நமபவத அரொைனபத கமரனககத ொைரயம. ஒறற ோவைைகைில -
ோபாரக காேஙகைில ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடததககப
பயனபடவைறகாக ஊைமகள ோபாேவம, ொசவிடரகள ோபாேவம நடததப
பைகவைர ஏமாறறி - இரகசியஙகைை அறிநத வரவைறகச சிேர இரநைனர.
அவரகைில ஒரவரைடய உைவிைய இபோபாதம நாடவத எனற கமரன
நமபி மடவ ொசயத ொகாணடான.

கடமபரகைிடம சிைறபபடடரககம ொகாடஙோகாளர வரீரகைை


மீ டபோைாட - அநை வரீரகோைாட கடமபரகைில பேைரயம ொபானவானி
மகததவாரததகக வரவைழததக ொகானற விடடால ஆநைைககணணனின
மறறைக ோபரைவில வேிைம கனறியைாகப ோபாயவிடம. ைன வசமளை
வரீரகைின வேிைம கைறயக கைறய ஆநைைககணணன மறறைக
ோைாலவிைய அைடவைைத ைவிர ோவற வழி இலைே. அலேத அவன
ைனனைடய ொகாளைை மரககேஙகோைாட ோமலம சிே நாடகள ைாமைிதைால
கட நலேதைான எனொறணணினான கமரன நமபி. மறறைக நீடகக நீடககக
கயிோலவதைிறகச ொசனறிரககம ொபரம பைடயடன ொபரமனனர ைிரமபி
வரகிற சமயமம ொநரஙகி விடோம. பைடகைின வரோவாட மனனரம
ைிரமபி விடடால பினப ஆநைைககணணைன ஓட ஓட விரடடோம.

ஆனாலம அநை வழிையவிட மைேில சிநைிதை வழிோய நலேத


எனொறணணினான அவன. ஓைே எழைபபடடத. கடமபரகைில
சிைறபபடடரநை இரவரம அநை ஓைேயிற ைகச சாதைிட மறதைனர.
நீணட ோநரம சிதைிரவைை ொசயத வைைதை பின ஒரவன ைகசசாதைிட
இணஙகினான. அைறகப பின மறொறாரவைனயம எவவைோவா ொகாடைமப
படதைி வறபறதைியம பயனிலோமல ோபாயிறற. அைறகபபறம
பைடகோகாடடதத ஒறறரகைில ைனனநைனிோய ொசவிடடைம ோபாே நடதத
ஆநைைககணணைனச சநைிககப ோபாவைறக ஒர ைீரைனத ோைட
ோவணடயிரநைத. சழநிைேைய எணணி ஆநைைககணணனிடம ொசனறால,
உயிரகக ஆபதைாகோம எனற நடககதைினால பேர அஞசினாரகள. கமரன
நமபியின நீணட உறைிொமாழிகளககப பின ஓர இைமபரவதத ஒறறன அநை
ோவைேையச ொசயய மன வநைான.

இைறகிைடோய அவன இடகிற ஒவொவார ைிடடதைையம, ொசயகிற


ஒவோவார ஏறபாடைடயம அைமசசர அழமபிலோவைின ஆடகைாகிய
வேியனம, பழியனம அரகிேிரநத கவனிததக ொகாணோட இரநைாரகள.
கவனிபபொைலோம நைடொபறவன பறறிய ொசயைிகைை அைமசசரகக
அனபபவைறகதைான எனபைைக கமரன நமபி விைஙகிக ொகாணடான.
ஒவொவானறாகச சிநைிததக ொகாணோட வரம ோபாத, பைிைாக ோவொறார
கவைேயம அவனகக உணடாகியத. ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர
மகள அமைவலேிையக கடேிலளை ைஙகள ொகாளைை மரககேஙகைில
ஏைாவத ஒனறில கடமபரகள சிைற ைவதைிரபபாரகைானால அவைையம
அைிேிரநத அநைரஙகமாக விடவிதைாக ோவணடம. எலோக கடமபரகளம
ஒோரயடயாக ஆநைைககணணோனாட சிறசிற படககைில ொபானவானி
மகததகக வநத விடவாரகோையானால கடேில அவரகள கேஙகள
ைனியாயிரககம. இரணட மனற ோசர நாடட வரீரகோைாட ைாோனா ோவற
யாோரா - அவர கேஙகைைத ோைடப ோபானால அமைவலேிைய மீ டடக
ொகாணட வநத விடோொமனற ோைானறியத. ஆனால
ொகாடதைனபபியிரககம ஓைேகக - எைிர விைைவாக ஆநைைககணணன
எனன ொசயயப ோபாகிறான எனபைைப ொபாரதோை ோமறொகாணட எைையம
ைிடடமிடோம ோபாேத ோைானறியத. எககாரணதைைக ொகாணடாவத
கடமபரகள அஞசிக கடேில பின வாஙகவாரகோையானால அவரகள ைஙகள
மரககேஙகைைத ைிரபபிகொகாணட ைான விைரநத ஓடவாரகள. அபபட
ஓடமோபாத - மரககேஙகைில ஏைாவத ஒனறினள சிைற
ைவககபபடடரபபைாகக கரைபபடம அமைவலேியம கேதோைாட ோபாக
ோநரடம. அபபட ோநரவைறகள மநைிக ொகாணட விடோவணடம.

"இவவைவ அரமபாடபடடம இறைியில என உயிரக காைேிைய நான


இழநதவிடக கடாத" எனற நிைனதைான கமரன நமபி.
ஆநைைககணணனைடய எைிர விைைவ எபபடயானாலம அைறோகறபத
ைிடடஙகைை நிைனததைவததக ொகாணடபின அவனம ொபானவானி
மகததவாரததககச ொசனற பதஙகி இரநைான. ோநரம ஆக ஆகக கவைே
அைிகமாகியத. நட இரவம கடநைத. மகததவாரதைில படககள எைவயோம
ொைனபடவிலைே. ைாஙகள எைிரபாரககிற ோநரதைை விடடவிடட - எலோரம
அயரநை பின எைிரபாராை ோநரதைில ைிடொரனற வநத ைாககோொமனற
எணணதைில ஆநைைககணணன ைாமைம ொசயகிறாோனா எனறம
ோைானறியத. கமரன நமபிையப ோபாேோவ ோபார நிைேகைை அறிநத
ோவைாவிகோகா மாைிைககக உடனககடன அறிவிபபைறகாக அைமசசர
அழமபிலோவைின ஆடகளம ொபானவானி மகததவாரததப பைரகைில
பதஙகியிரநைனர. கமரன பதஙகியிரபபைை அவரகளம, அவரகள
பதஙகியிரபபைைக கமரனம மைேில கவனிககவிலைே எனறாலம சிறித
ோநரதைில இரசாராரோம சநைிககமபட ோநரநதவிடடத. மைேில வேியன
ைான கமரன நமபியிடம ோபசினான.

"கடமபரகைிடமிரநத ைபபி வநைைறகாகப பைடதைைேவரககத ைமத


மனம நிைறநை பாராடடைலகைைத ொைரவிககமாற கறியனபபியிரககிறார
நம அைமசசர ொபரமான."
"இைில எனைனப பாராடடவைறக எதவோம இலைே! சநைரபபம
ஒததைழககாமல ோபாயிரநைால நாோன ைபபியிரகக மடயாத. நான ைபபி
வநதவிடடாலம எனோனாட ோசரநத சிைறபபடட ொகாடஙோகாளர வரீரகள
இனனம கடமபரகைின ொகாளைை மரககேஙகைிோே ைான சிைறபபடட
வாடயிரககிறாரகள. அவரகைை இனியம காேைாமைமினறி மீ டக ோவணடம.
இலோவிடடால என உயிரகக ஆைசபபடட நான மடடம ைபபிவிடோடன
எனபைாக எணணி அவரகள மனஙகமற ோநரடம. இநை நிைேகள எலோம
ொைைிவாக ோவைாவிகோகா மாைிைககக அறிவிககபபடடரககினறனோவா
இலைேோயா, எனககத ொைரயாத!" - எனற கமரன நமபி கறியவடோன
உடன அவனகக மறொமாழி கறாமல வேியனம, பழியனம ைஙகளககள
ஒரவர மகதைை ஒரவர பாரததக ொகாணடனர.

சிறித ோநர ொமௌனததககப பின கமரன நமபிைய ோநாககி "ொகாடஙோகாளர


வரீரகைையம காபபாறற ோவணடம. இரதைின வணிகர மகள
அமைவலேிையயம ோைடபபிடததக காபபாறறி மீ டட வர ோவணடம
எனபைை அைறகள மறநதவிடடரகைா, பைடதைைேவோர?" எனற அவரகள
இரவரம ோகடடனர.

கமரன நமபி உடோன சிறிதம ையஙகாமல "ஒரோவைை நான


மறநதவிடடாலம ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர மகள
அமைவலேிையப பறறி எனகோக அடககட நிைனவடடவைறக
நீஙகைிரவரம இரககமோபாத நான ஏன கவைேபபட ோவணடம?" எனற
கறமபதைனமாகச சிரததக ொகாணோட கறினான. பைடகோகாடடததத
ைைேவனான அவன அவவாற கறியைை அவரகளம ைவறாக எடததக
ொகாளைவிலைே.

"ஒர ோபசசககாக இபபட மறொமாழி ொசாலகிறர


ீ கள எனற நிைனககிோறாம
பைடதைைேவோர! உணைமயிோே உஙகள இையம இவறைற எலோம
அவவைவ எைிைாக மறநதவிட மடயமா, எனன?" பைிலகக
வினாவினாரகள அவரகள.

அைறகபபின கமரன நமபி அவரகைிடம எதவம ோபசவிலைே. கீ ழதைிைச


ொவளதத விடநதவிடோமா எனற பயபபடமைவகக ோநரம ஆகிகொகாணோட
இரநைத. ோபானவோனா, படககோைா, ஏன இனனம ைிரமபவிலைே எனற
கமரன நமபிககச சநோைகம ைடடயத. ஓைேைய எடததச ொசனற
ொசவிடடைம எனன ஆனான, அவனகக எனன ோநரநைத எனபைைப பறறி
எலோம ஒனறம ொைரயாைத கவைேககிடமாக இரநைத.

அநை ோவைையில ொபானவானி மகதைில தடபபககள நீைர அைையம


ஒேி ொைாைேவில ொமலேக ோகடகோயிறற. எலோரம ொசவிகைைத ைீடடக
ொகாணட ோகடகோயினர. பைரல மைறநைிரநை வரீரகைை எழசசிோயாடம,
உணரசசிோயாடம இரககமாற ோவணடனான கமரன நமபி.

எலோம கமரன நமபி எைிரபாரதைபடோய நடநைிரநைத. ஆனால மறறிலம


எைிரபாராைொைார மாறைலம இரநைத. மகததவாரதைில பகநத உளோை
வரகிற படக கணணககத ொைனபடடதம ைான அநை மாறைல பரநைத. வநை
படகில அவன எைிரபாராை விைதைில அணிவகபப இரநைத.
ஆநைைககணணனிடம சிைறபபடடரநை ோசர நாடட வரீரகைிடம இரநத
ைனைன ோநாககிப பழிவராமல இரபபைறகாகோவ இநை ஏறபாடைடக கமரன
நமபி ொசயைிரநைான. ஆனால, இபோபாதம அநைப பழி வராமல காபபாறறிக
ொகாளை அரய மயறசி ொசயய ோவணடய நிைேயில ைான அவன இரநைான.

மகததவாரதைிறக வநை படகில ைிரமப வநைிரநை ோசர நாடட


வரீரகைின எணணிகைககக அைிகமாகக கடமபரகள சறறி இரநைனர.
எனோவ கடமபரகைை அழிககவம ொகாடஙோகாளர வரீரகைைக காபபாறறவம
ஒோர சமயதைில உபாயம ோைட ோவணட இரநைத.

ொபானவானிக கைரயின இரமரஙகம பைரகைில மைறநைிரநை ோசர


நாடட வரீரகள மகததவாரதைிறகள மனோனறம படைகப பாரததம - எனன
ொசயவொைனற கமரன நமபியின ைசைகைய எைிரபாரதைிரநைாரகள.

படகில வரகிறவரகைில கடமபரகைை மடடம ைனிோய பிரததத


ைாககவோைா, அமப ொசலததவோைா சாதைியொமனற ோைானறவிலைே.
அபபடோய ஒவொவாரவராகத ோைடக கறிைவததக கடமபரகள ோமல அமப
ொசலதைி விடோம எனறாோோ - அைன விைைவாக உடனிரககம
ொகாடஙோகாளர வரீரகளககக கடமபரகைிடமிரநத எனொனனன
ொகடைலகள உடோன உணடாகோமா எனற ையககமம இரநைத.

இநை நிைேயில ையககததடன கடய விநாடகள நகரநத ொகாணடரநைன.


படகம ொநரஙகிக ொகாணடரநைத. மடநை வைர சாதரயமாக நிைேைமைய
எைிரொகாளை விரமபினான கமரன நமபி.

படகிலளை கடமபரகைிடம ஆயைஙகள இரநைன. ொகாடஙோகாளர


வரீரகைிடம ஆயைஙகள எதவோம இலைே. கடமபரகைிடம
சிைறபபடடவரகள எனற மைறயிலைான இனனம ொகாடஙோகாளர வரீரகள
இரநைனர.

ைான கடலககள அனபபியிரநை 'ொசவிடடைம' ஒறறன - படகில ைிரமபி


வரவிலைே எனபைையம கமரன நமபி கவனிதைிரநைான. படகிேிரநை
ொகாடஙோகாளர வரீரகைைச சழநத மரடடக கடமபரகள ஆயைஙகோைாட
அமரநைிரநைைனால, அவரகைை எைிரததத ைாககோவா, எவைரயம
ைாககாமோே ொகாடஙோகாளர வரீரகைை மடடம மீ டகோவா
மடயாமேிரநைத. படகிேிரநை கடமபரகைின கணகைிலம, மகதைிலம
ொைைிவான ைீவிரமான நமபிகைக எதவம ொைரயவிலைே.

'ொசவிடடைம' - ஒறறைன நமபாமல அவைனத ைனனிடோம


ைவததகொகாணட, ொகாடஙோகாளர வரீரகைை அனபபவத ோபால அனபபி
அவரகளககக காவோகக கடமபரகைையம ோசரதத அனபபியிரபபைால -
ஆநைைககணணன மழ நமபிகைகோயாட - எைையம ொசயயவிலைே எனற
கமரன நமபியால அநமானம ொசயத ொகாளை மடநைத.

ைனனால அனபபபபடட 'ொசவிடடைம' ஒறறைன எபோபாத


ஆநைைககணணன ைிரபபி அனபபவிலைேோயா அபோபாோை அநை ஒறறைன
அவன மழைமயாக நமபவிலைே எனபைையம - ஒறறனின ஓைேயில
இரநை ொசயைிையயம மழைமயாக நமபவிலைே எனபைையம உயததணர
மடநைத.

ொகாடஙோகாளர வரீரகைையம உடன ைவததகொகாணட படகில


ொபானவானி மகததவாரதைின வழிோய மனோனறம அநை ோவைையில
கடமபரகைின மனநிைே எனனவாக இரககம எனபைை எணணிப பாரகக
மயனற ொகாணடரநைான ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடத ைைேவன.

'வழிகைைக காடடவைறகாகச ோசர நாடட வரீரகைின தைணகோைாட நம


பைடகைைச ோசரநை கடமபரகைையம ோசரதத இனறிரவ ொபானவானியாறற
மகததவாரதைின வழிோய நகரககள அனபபவம இஙக யாவம நமகக
உறைியான ைனனிைேயில உளைன. இநை ஓைேையக ொகாணட வரபவன
ஒர ொசவிடடைம. கமரன நமபி நமகக மிகவம தைணயாயிரககிறான.
இநை ஓைேையக ொகாணட வரபவன ோமலம என ோமலம ைாஙகள
சநோைகபபடாமேிரபபைறகாக இைை நாஙகள இஙக வநை அோை படகில
அனபபகிோறன' - எனற ைான அனபபியிரநை ஓைேயின ொசயைிைய
மீ ணடம நிைனவ கரநைான.

படகில உளோை வநை ொகாணடரபபவரகள ைஙகைைக கமரன நமபி


எைிரொகாணட வரோவறபான எனற எைிர பாரககவம கடம.

அோை ோவைையில படகில உடனவரம ோசர நாடட வரீரகோைா ஒனறோம


ொைைிவாகப பரயாமல ையஙகவம கடம. கமரன நமபிோய ொபானவானி
மகததவாரதைில எைிர ொகாணட வரோவறபான எனற எைிரபாரதைபடோய
படகில வரம ஆநைைககணணனின வரீரகளகக யாரோம ைஙகைை
எைிரொகாளைாை இநநிைே வியபைபத ைராமல ோபாகாத.

ைாஙகள கைரோசரப ோபாவைைோயா, கடமபரகைின ைககைிோே சிககி


அழியபோபாவைைோயா - எைையோம நிரணயிகக மடயாமல படகில
உடனவரம ொகாடஙோகாளர வரீரகளம மனம கழமபிப ோபாயக கமரன
நமபியின ோமற ோகாபமாயிரபபாரகள.

இபபடபபடட ஒர நிைேைமயில படகில வரகிற கடமபரகைை


அழிககவம உடன வரகிற ொகாடஙோகாளர வரீரகைை அழியாமல
காபபாறறிக கைரோசரதத மீ டகவம ஒோர சமயதைில மயேோவணடய
நிைேயில இரநைான அவன.

ைீவிரமாக அவன இபபடொயலோம சிநைிததக ொகாணடரநை சமயதைில


வேியனம, பழியனம அரகில வநத ஏோைா ோபசசக ொகாடதைாரகள.
உளளற அவரகள இரவர ோமலம அவனககத ைாஙகமடயாை ோகாபம
ஏறபடடாலம அைை ொவைிக காடடக ொகாளை மடயாமல இரநைத.

"நாம இஙகிரநத அனபபிய 'ொசவிடடைம' ஒறறன இனனம ைிரமபி


வரவிலைே. அநை ஒறறைன மடடம ஆநைைககணணன ஏன ைிரபபி
அனபபவிலைே எனபத உஙகளககச சநோைகதைை அைிககவிலைேயா
பைடதைைேவோர?" - எனற பரபரபபைடநத வினாவினான வேியன.

"ஒறறன ஏன ைிரமபி வரவிலைே எனற கவைேபபடவைைவிட


வநைிரபபவரகைில நமகக ோவணடயவரகைை எபபடக காபபாறறிக கைர
ோசரபபத? எனபைைப பறறிக கவைேபபடவத பயனளைைாக இரககம.
ோநரமாகிறத. ொபாழத நனறாக விடநத விடடத. படக உளோை வரவர இஙக
நிேவம மயான அைமைிையப பாரதத அவரகள மனதைில சநோைகம
அைிகமாகோம ைவிரக கைறயப ோபாவைிலைே. படகிலளை
ஆநைைககணணனின வரீரகைைத ைவிர நமமைடய வரீரகளககம சநோைகம
உணடாவைை இனிோமல ைவிரகக மடயாத. எனோவ நிைேைமையத
ைநைிரமாக எைிரொகாணட எனொனனன ொசயயோம எனற ோயாசிதத
வரகிோறன நான" - எனற வேியனககக கமரன நமபி கறிய பைிேில
அவனைடய ோகாபமம ொமலே ஒேிதைத.

"அைறகாகக ோகடகவிலைே பைடதைைேவோர! அைமசசர ொபரமான


இஙக நிகழம நிகழசசிகைைத ொைரநத ொகாளை ஆவோக இரபபார.
அவரககச ொசயைி ொசாலேி அனபபோவ உஙகள உளைககிடகைகைய
வினாவிோனாம" எனற சிறித ைணிவான கரேிோேோய பைில கறினான
பழியன.

அவரகள இரவரம இவவாற அடககட அைமசசர ொபரமானின ொபயைர


நிைனவடடக ொகாணடரபபைையம கமரன நமபி விரமபவிலைே. ஆனால
மறொமாழி எதவம கறாமல ோமோே ஆக ோவணடய காரயதைைச
ொசயறபடதைோனான அவன. இோை அைமைிையத ொைாடரவிடடால ஒனற
படகில வரம கடமபரகள ோசர நாடட வரீரகைையம ைிரமப அைழததக
ொகாணட வநை வழிோய மீ ணடம ொசனற விடவாரகள அலேத - ைஙகளகக
ஏறபடட ொவறபபினாலம - உடனிரககம ொகாடஙோகாளர வரீரகைைத
தனபறதைத ொைாடஙகவாரகள. இநை இரணட விைைவகளோமா அலேத
இரணடல ஏைாவத ஒனோறா ஏறபடாமல ைவிரகக ோவணடமானால
உடனடயாகச ொசயலபட ோவணடம. சிறித ோநரத ைாமைம கட விைைைவ
மாறறிவிடம.

மினனல ோநரதைில கமரன நமபியின உளைதைில ஒர சழசசி


ோைானறியத. ைானம சிே வரீரகளம எைிரபபடட - மகததவாரதைில வநத
ொகாணடரககம கடமபரகைின படைக - அவரகளைடய சைிககத
தைணயாகிற விைதைில வரோவறபத ோபாே வரோவறறக
கைரயிறககவொைனறம, கைரயிறஙகியதோம கடமபரகைை மடடம
சிைறபபிடபபொைனறம மடவ ொசயத ொகாணடான அவன. இநை மடவகக
உடன தைண வரவைறக ஏறற வரீரகள பேைர அரகிோேோய பைரகைில
மைறநைிரககச ொசயவொைனறம ைீரமானிததக ொகாணடான. இைில ஒர
ொைாலைேயம இரநைத. படைக எைிரொகாணட கடமபரகைைத ைான
அவரகளகக ோவணடயவன ோபால நடதத வரோவறறக ொகாணடரகைகயில
படகிேிரககம ொகாடஙோகாளர வரீரகள - ைனைனத ைவறாகப பரநத
ொகாணடால எனன ொசயவத எனறம ையஙகினான கமரன நமபி. இநைத
ையககமம சிறித ோநரம ைான இரநைத.

கமரன நமபியின மனம தணிநத விடடத. அநை நாடகதைை நடதோை


ைீரோவணடய நிைேயில ைான இரபபைை அவன உணரநைான. ைனனடன
வரோவணடய வரீரகளககம, வேியன, பழியன ஆகிோயாரககம ைிடடதைை
விைககி விடடச ொசயேில இறஙகினான கமரன நமபி.

அவனம அவனடன அநை வஞசக நாடகதைில நடகக இரநை வரீரகளம


பைரகைிேிரநத ொவைிபபடடத ோைானறினர.

கமரன நமபி மனனால நடநத ொசனற கைரயில நினறபடோய படைக


ோநாககிப பனமறவல பதைான. "வரோவணடம வரோவணடம நணபரகோை!
ஆநைைககணணனின ைிடடததகக நனறிோயாட உைவி ொசயய நாம ோசரநத
பாடபடோவாம. இனனம சிறித ோநரதைில இநைக ொகாடஙோகாளர - கடமபர
வசமாகிவிடம" எனற இைரநை கரேில அவன படைக ோநாககிக கதைியோபாத
- படகிேிரநை கடமபரகைின மகதைில மேரசசியம, ொகாடஙோகாளர
வரீரகைின மகதைிோே சீறறமம ோைானறோயின. அைைக கமரன நமபியம
கவனிககத ைவறவிலைே.

படக கைரைய ொநரஙகிறற. ஒவொவாரவராகத ையஙகியபடோய


கைரயில இறஙகினர.
கடமபரகைை ஓர ஓரமாகவம, ஆநைைககணணனின கபபேிேிரநத சிைற
மீ ணடவநை ொகாடஙோகாளர வரீரகைை ஓர ஓரமாகவம கைரயில பிரதத
நிறதைினான கமரன நமபி. அபபட இரசாராைரயம பிரதத நிறததவத
கடமபரகைின மனதைில உடனடயாக எநை விைமான சநோைகதைையம
உணடாககி விடக கடாோை எனற கரைி, "இநைச ோசர வரீரகள நமமிடம
சிைறபபடடவரகள. ஆைகயால இவரகைைத ைனிோய பிரததப பாதகாகக
ோவணடம! பாரஙகள! இபோபாத இவரகைை எனன ொசயயப ோபாகிோறன
ொைரயமா? இவரகள ைபபி ஓடாமல இவரகைைப பிடததக கடடப ோபாடவம
என ஆடகைை நமைமச சறறிலம ஆயைபாணிகைாக மைறநைிரககச
ொசயைிரககிோறன. அவரகைை இோைா இநை விநாடோய ைகைடட
அைழததவரச ொசயகிோறன! அவரகள வநத அடககினால ைான
இவரகளைடய ொகாழபப ஒடஙகம" எனற கறியபடோய இரணட
ைககைையம ோசரததத ைடட ஒேி எழபபினான கமரன நமபி.

அடதை விநாடோய அநை ஒேியின விைைவாகச சறறிலம இரநை


பைரகைிேிரநத நறறககணககான ொகாடஙோகாளர வரீரகள ைிரணோடாட
வநைனர. அபபட ஓட வநைவரகள மறறிலம எைிரபாராை வணணம
கடமபரகள நினற ொகாணடரநை பககமாகத ைிரமபி விைரநத அவரகைை
வைைததக ொகாணடாரகள.

கடமபரகோைா பைரகைிேிரநத வரம ோசர வரீரகள ைஙகைை ஒனறம


ொசயயப ோபாவைிலைே எனற எணணதைில எநை விைமான மன
எசசரகைகயமினறி நினற ொகாணடரநைாரகள. இபபட ஒர ைாககைைே
எைிரபாராை கடமபரகள அைனவரம ொகாடஙோகாளர வரீரகைிடம சிைறபபட
ோநரநைத.

"எபபட என ைநைிரம? உஙகைை ஆபதைினறி மீ டகோவ இபபட ஒர ைநைிரம


ொசயோைன" எனற கறியபடோய பனமறவல பதை மகதோைாட
ஆநைைககணணனிடமிரநத சிைறமீ ணட வநை ைன நணபரகைை
ொநரஙகினான பைடக ோகாடடத ைைேவன கமரன நமபி.

"இபபட ஒர ைிரபபம இைில நிகழொமனபைை நாஙகோை கட நமப


மடயாைபட ொசயத விடடரகோை? எஙகைைப ொபாறதைரை ோவணடம
பைடத ைைேவோர! ஆநைைக கணணனைடய மரககேதைில இரநத நீஙகள
ைபபி வநை விநாடயிேிரநத இநை விநாட வைர எஙகள மனதைிேிரநை
சநோைகஙகள யாவம இபோபாதைான நீஙகின பைடத ைைேவோர! உஙகள
ைநைிரஙகைை அபோபாோை பரநத ொகாளைாமற ோபானைறகாக நாஙகள
ொபரதம வரநதகிோறாம" எனற அவரகள கமரன நமபியிடம மனனிபபக
ோகடகோனாரகள.
கமரன நமபிோயா அவரகைில ஒவொவாரவைரயம ைனிதைனியாகப ொபயர
ொசாலேி அைழதத அனபடனம, கரைணயடனம உைரயாடோனான.

அவரகளம அவைன அனபடன எைிர ொகாணடனர.

16. மீ ணடம ோவைாவிகோகா மாைிைக

சிைறபபடட கடமபரகைைச சிைறயிேைடததம, சிைற மீ டகபபடட


ோசர வரீரகளகக உணடாடட நிகழதைியம ொகாணடாடக ொகாணடரநை
கமரன நமபி மறநாள பைட வரீரகளடன கடேிற பகநத
ஆநைைககணணைன வைைககத ைிடடமிடடரநைான.

கடமபரகைில பேைரச சாதரயமாகப ொபானவானி


மகததவாரதைிறக அைழததச சிைறபபிடதத விடடாலம, கமரன
நமபியின மைனைமயான ோநாககம எனனோவா இனனமம
நிைறோவறாமோேோய இரநைத. ஆநைைககணணனிடம
சிைறபபடடவிடட இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிைய மீ டக
ோவணடொமனபோை அவனைடய ோநாககமாயிரநைதம அநை உயிர
ோநாககம இநை விநாட வைர நிைறோவறோவ இலைே. அைறகான
வழிதைறகைைச சிநைிததச சிநைிதத மடவில ஆநைைககணணன
ோமல பைடொயடதத அவனைடய மரககேஙகைை மறிததச ோசாைைன
இடவொைனற மடவகக வநைிரநைான.

ஆனால அைறக மனோன இரதைின வணிகர வட


ீ டலம இரதைின
வணிகர வை
ீ ியிலம அவன அநைரஙகமாக அறிநத ொகாளை ோவணடய
சிே ொசயைிகள இரநைன. அவறைற அறிவைறக அவன மயனறான.
காேைாமைதைால வரம விைைவகைையம அவன சிநைிதத
ைவதைிரநைான. இநை ோவைையில மீ ணடம உடோன வஞசிமா
நகரதைிறக வநத ைனைனச சநைிககமாற அைமசசர அழமபிலோவள
அைழதத விடடார.

மீ ணடம ோவைாவிகோகா மாைிைகயில நைழவைறகரய


ைைரயதைை அவன ைனனள நிரபபிக ொகாளை ோவணடயிரநைத.
அைமசசர அழமபிலோவைைச சநைிககச ொசலவைாயிரநைால -
அதவைர ஆநைைககணணைன வைைபபைறகாகக கடலககள
ொசலவைைத ைளைி ைவகக ோவணடயிரககம. அபபட ைளைி
ைவபபைனால - ைான ஆநைைககணணைன ோநாககிச ொசலே ோவணடய
அவசியம ோநரமன - ஆநைைககணணோன ொபானவானி
மகததவாரதைின வழிோய ொகாடஙோகாளைரயம ைனைனயம ோைட
வரக கடய நிைே ஏறபடட விடக கடாோை எனற பயமம அவனகக
இரநைத.

அைமசசரன கடடைைைய அறோவ மறதத ஒதககவம


தணிவிலைே. ைனனடோனோய சறறிக ொகாணடரநத மகா
மணடோேசவரரகக இைணயான அைமசசரகக அடககட
ொகாடஙோகாளர நிைேைமகைைச ொசாலேிவரம வேியன, பழியன
ஆகிய இரவர ோமலம அவனத சினம ைிரமபியத. சினம ொகாணட
அவரகைை அவனால ஒனறம ொசயதவிட மடயாத எனறாலம,
அைமசசர அைழதைனபபக காரணமான ஏைாவொைார ொசயைி
ொகாடமபாளரேிரநத ோவைாவிகோகா மாைிைககக வநைிரகக
மடயமானால அத வேியனாலம, பழியனாலம ைான வநைிரகக
மடயொமனபைைக கமரன நமபி அநமானிததத ொைரநத ொகாளை
மடநைத. எவவைவக ொகவவைவ விைரவாக ோவைாவிகோகா
மாைிைகககச ொசனற ைிரமபகிோறாோமா அவவைவககவவைவ
விைரவாக மறறக காரயஙகைைக கவனிககோம எனற ோைானறோவ
உடோன அவன வஞசிமா நகரததககப பயணம பறபபடடான.

அநைப பரவிப பயணதைைத ொைாஙகம ோபாத மன மாைே ோநரம.


மனனிரவ ோநரதைிறகள அைமசசைரக கணட ோபசிவிடட
நளைிரவககள மீ ணடம ொகாடஙோகாளரககத ைிரமப
எணணியிரநைான அவன. எனன காரணதைினாோோ அவன
ொகாடஙோகாளரககப பரவிப பயணம பறபபடட ோவைையில -
அைமசசர ொபரமானின அநைரஙக ஊழியரகைான வேியனம
பழியனம உடன பறபபடாமல ொகாடஙோகாளரோேோய
ைஙகிவிடடாரகள. இத ோவற கமரன நமபியின மனதைில சநோைகதைை
உணடாககியத.

ைனைன ோவைாவிகோகா மாைிைககக அனபபிவிடட இவரகள


இரவரம மடடம ொகாடஙோகாளரல ைஙகவைன மரமம
எனனொவனபைைத ைனனால ஆன மடடம சிநைிததப பரநத ொகாளை
மயனறான கமரன நமபி. மடயாை காரயமாகப ோபாயிறற அத.

ொகாடஙோகாளைரயம - ோகா நகரமான வஞசிமா நகைரதைையம


இைணககம ொநடஞசாைேயில இயலைப மீ றிய அைமைி நிேவியத.
இயலபான வழககமான ோபாககவரோவா, மககள நடமாடடோமா அநைச
சாைேயில இலைே. அநை அைமைி பைியைாகவம ொபரயைாகவம இரநைத.
ஏோைா ஒர பயம, அலேத இயலபறற நிைே நாட மழைமயம பறறி ஆடடக
ொகாணடரபபைை அவன உணர மடநைத. ஒர வைகயில அநை அைமைி
அவனககப பயனபடடத. பரவிைய மிக ோவகமாகச ொசலதைிக ோகா
நகரதைைக கறகிய ோநரதைில அைடவைறக அநை அைமைி உைவவைாக
இரநைத.

ோவைாவிகோகா மாைிைக ொநரஙக ொநரஙக - அநை அரச ைநைிர


மாைிைகைய அணகம ஒவொவார மைறயம ஏறபடம ையககமம, மனப
பைறறமம இனறம ைவிரகக மடயாமல ஏறபடடன.

ோவைாவிகோகா மாைிைககக அைறக மநைிய மைற ொசலே ோநரநை


சழநிைேையயம இனற ொசலகிற சழநிைேையயம ோசரதத நிைனதை ோபாத
ொசனற மைறைய விட இநை மைற அத இனனம சழசசியம
அநைரஙகஙகளம அைிகமாகிவிடட இடம ோபால மனதைிறகள ஒர பிரைம
ஏறபடடத.

ோைாடடதைில பகநத பரவிையக கடடவிடட அவன அநை மாைிைகயில


நைழயம ோபாத ோமலவானதைில மாைேையப ோபாேோவ அவன மனமம
கழமபிக கேஙகிப ோபாயதைான இரநைத.

அரணமைனயின மறறப பகைிகைில அநைி விைகககைை ஏறறிக


ொகாணடரநைாரகள. கீ ைசாைேகைில மகைிர மணமணககம இனிய
பணொணாேிகள அரணமைன அநைபபரப பகைியிேிரநத ோவைாவிகோகா
மாைிைகச சவர வைர எைிொராேிதைத. அைறகபபால அநை அரசைநைிர
மாைிைகககளோை நைழய அஞசவத ோபால வநை வழிோய ைிரமபி விடவத
ோபால ோைானறியத கமரன நமபிகக.

அைமசசைர அணக இைச மைேிய நைின கைேகளககக கட அசசம


ோபாேிரககிறத. ோவைாவிகோகா மாைிைகைய ொநரஙக மனிைரகள
பயபபடவாரகள எனறால இைசயின ஒேிகடப பயபபடவத ோபால அலேவா
ொைரகிறத - எனற ைனககத ைாோன நிைனததப பாரதை ோபாத கமரன
நமபியின இைழகைிோே பனனைக ைவழநத மைறயத ைவறவிலைே.

மாைிைகயின கடதைில அைமசசைர சநைிபபைறகாக அவன நைழய


ோவணடய கடதைில மடடம இரணட காவேரகள ோவோேநைியபட
நினறாரகள. அைமசசரடம ைன வரைவத ொைரவிககமாற அவரகைில
ஒரவனிடம கமரன நமபி ோவணடனான. ஆனால காவேன கறிய
மறொமாழி அவைனத ைிைககக ைவபபைாக இரநைத.

"அைமசசர ொபரமான இபோபாத மாைிைகயில இலைே. இனனம சிறித


ோநரதைில வநதவிடவார. ைாஙகள அத வைர காதைிரகக ோவணடொமனபத
கடடைை" - இைைக ோகடடக கமரன நமபி ஆதைிரமைடநைாலம - ைன
ஆதைிரதைை அவனால ொவைிக காடடக ொகாளை மடயாமேிரநைத.

ஒவொவார மைறயம அைமசசர அழமபிலோவள ைனைனத ோைட


வரகிறவனககத ைாழவ மனபபானைம உணடாகமபடயாக இபபட ஏைாவத
ொசயத ொகாணடரபபைை அவன ொவறதைான. ோைட வரகிற எைிராைிையச
சநைிககம மனோப அவனைடய அகஙகாரதைை ொவறறி ொகாணட
விடவதைான ோைரநை அரசைநைிரககாரரகளைடய மைறோயா எனற
அவனள ஒர சநோைகம எழோயிறற.

அவன அைமசசர ொபரமாைனச சநைிககிற ஒவொவார மைறயம


ோகாபதோைாட வரகிறான. வநை ோவகதைில ைனனைடய அகஙகாரதைை
இழககிறான. அபபட அகஙகாரதைை இழநை மறகணோம அவைரச சநைிகக
ோநரடகிறத. அவோரா அவன மனதைில ைாழவ மனபபனைம கிைறமபட
ொசயத விடகிறார. ைாழவ மனபபானைமோயா அவனைடய அகஙகாரதைை
அவோன மறநத ோபாகமபட ொசயத விடகிறத. இனறம அோை நிைேயில
ைான அவன இரநைான. அவர வரகிறவைர ோைாடடதைில உோவிக
ொகாணடரககோம எனற அவன பறபபடட ோபாத அவைன அவவாற ொசயய
விடாமல அவோர வநத விடடார. அவைரத ைிடொரனற எைிோர பாரதைவடன
அவனககக ைகயம காலம ஓடவிலைே. அநைக கமபர
ீ த ோைாறறதைை
எைிரொகாளவத கடனமாயிரநைத. அவரகக வணககம ொசலதைி வரோவறற
சவடோடாட - உடன உளோை ொசனறான கமரன நமபி.

"ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடத ைைேவன இநைச சிே நாடகைில


அரசியல சாகஸஙகைில ோைரநதவிடடைாகத ொைரகிறத. கடமபரகைின
ைைேவைனோய ஏமாறறம அைவிறக வைரநை ைிறைமையப பாராடட
ோவணடயதைான" எனற அவர ொைாடஙகிய ோபாத அவனகக மறொமாழி
எதவம கறவைறகச ொசாறகள கிைடககவிலைே. அவன வாைா நினறான.

ொமௌனமாக இைைப பாரதைபட அைமசசர அழமபிலோவள உோவிவரத


ொைாடஙகினார. உோவிக ொகாணோட வநைவர, ைிடொரனற ஒர ைிரமக
ஓைேைய எடதத, "இநை ஓைே இனற காைேயில எனககக கிைடதைத.
பைடமகதைிேிரநத வநைிரககிறத. இைைக கவனிதைால நீ ொசயய
ோவணடய காரயஙகைில உனகக எவவைவ விைரவ ோைைவொயனற உடோன
பரயம."

"ஓைேைய நான கவனிககமபட எனன இரககப ோபாகிறத அைமசசர


ொபரமாோன! கடடைை இட ோவணடயைை நீஙகோை இடோம."

"கடடைைைய நான இடாவிடடாலம ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர


மகள அமைவலேிைய மீ டக ோவணடொமனற பைடதைைேவனகக ஆவல
இரககாைா எனன?"

"நாடைடக காககோவணடய கடைம எனகக இரககிறத. நாடடல


அமைவலேிையக காபபதம ஒர சிற கடைமோய ைவிர - அமைவலேிையக
காபபோை என ோநாககமாயிரகக மடயாத. நான ைஙகள கடடைைையச
ொசயயக கடைமபபடடவன. எனககக கடடைையிடஙகள..." எனற அவன
கைழநைைைப பாரதத அைமசசர அழமபிலோவள அவைனோய உறறப
பாரதைார. அவர கணகள அவைன ஊடரவின.

17. அமைவலேிையத ோைட

நீணட ோநரம அவன மகதைைோய உறததப பாரதத விடடப பினப


ஓைேைய அவனககப படததக காடடனார அைமசசர அழமபிலோவள.
ஓைேயிேிரநத கயிோலவப ோபாரல ோசர நாடடப பைடகளகக
ொவறறிோமல ொவறறி கிைடததக ொகாணடரபபைாகவம - விைரவில
மனனரம, பைடகளம ைைேநகரககத ைிரமபக கடம எனற
ொைரநைத.

"இநைச ொசயைிைய எனகக அறிவிபபைறகாகவா இவவைவ விைரநத


எனைன வரவைழதைீரகள? இைைத ைாஙகள அறிய ோவணடயத
அவசியம ைான. நான அறிநத ஆகப ோபாவத எனன?" எனற கமரன
நமபி வினாவியோபாத அைமசசர அழமபிலோவள மறொமாழி ஏதம
கறாமல பனமறவல பதைார.

இநைப பனமறவல பைடத ைைேவனின சினதைைக கிைறச


ொசயைத. ொகாடஙோகாளரல ைான விைரநத ொசயய ோவணடய பணிகள
இரககம ோபாத - ைனைனக காரணமினறி வஞசிமா நகரதைிறக
வரவைழதை அைமசசர ொபரமான ோமல ோகாபம ோகாபமாக வநைத
அவனகக. அவனைடய அநை ோநரதத மனநிைேைய உணரநைவர
ோபாே அைமசசர கறத ொைாடஙகினார.

"இநை விநாடயில உன மனம என ோமல எவவைவ ஆதைிரம


ொகாணடரககிறத எனபைை நான நனக அறிோவன கமரா! ோபரரசரம
பைடத ைைேவரகளம ைிரமபி வரவைறகளைாவத
கடறொகாளைைககாரரகைிடமிரநத நகரதைைக காபபாறறி ொவறறி
வாைக சடோவணடம. உன ொவறறிச ொசயைிைய மனனரககத
ொைரவிககம வாயபைப எனககக ொகாட. யாரைடய தைணயமினறிக
ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடததத ைைேவோன
கடறொகாளைைககாரரகைைத தரதைினான எனற ொபரைமைய நீ
அைடயோவணடம. அழகச ொசலவமாகிய அமைவலேிைய
மீ டகோவணடம எனபைையம மறநதவிடாோை" எனற மிக நிைானமாக
அவர மீ ணடம வறபறதைியோபாத, அவன உளைதைில அவர மீ ைிரநை
சினம சறோற ைணிநைத.

அமைவலேிககம ைனககம இைடோயயளை ொைாடரப ொைரநத அவர


அவவாற வறபறததகிறாரா அலேத இயலபாகோவ வறபறததகிறாரா
எனற பரயாமல ையஙகினான அவன. உளைதைிேிரககம நிைனவ
எதோவா அைைோய அவரம வறபறதைோவ அவனைடய உறசாகம
அைிகமாகியத. அைமசசர ொபரமானகக மனனால சளைர கறவம
தணிநதவிடடான அவன.

"ொபரமனனரம, பைடத ைைேவரகளம கயிோலவதைை ொவறறி


வாைக சடத ைிரமபவைறக மனனர கடற ொகாளைைககாரரகைாகிய
கடமபரகைை ொவனற வாைக சடோவன என இனற இநை விநாடயில
ோசர நாடடன மிகச சிறநை மைியகியம, அரச ைநைிர விதைகரம ஆகிய
ைஙகள மன சளைரககிோறன. நான ொவறறி வாைக சடோவன எனற
கறம இநை உறைியிோேோய இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிைய
மீ டோபன எனற உறைியம அடஙகியிரககிறத. ைாஙகள இனியாவத
எனைன நமபி விைட ொகாடகக ோவணடம. பே விைஙகைில
கைரோயாரதத மரககேதைில ைஙகியிரககம ஆநைைககணணனின
ஆதைிரதைைக கிைறிவிடடரககிோறன. ஆகோவ, இனி ஒவொவார
விநாடயம நான ொகாடஙோகாளரல எசசரகைகோயாட காதைிரகக
ோவணடம. இநை ோநரதைில ைஙகள அைழபைபப ொபாரடபடதைிோய
வநோைன!"

"நீ ொபாரடபடததம அைவிறகப ொபாறபபளைவன எனபைாோேோய


நானம உனைனக கபபிடோடன. மாமனனர வடைிைசயிேிரநத
ைிரமபமன கடமபர கடல மறறைகையத ைீரதத விடோவணடம.
மீ ணடம அைை வறபறததகிோறன" எனறார அைமசசர.

அவரகக மீ ணடம அநை உறைிொமாழிைய அைிததவிடடப


பறபபடடான கமரன. இைை வறபறததவைறகாக மீ ணடம அவர
ைனைன ோவைாவிகோகா மாைிைககக அைேய ைவதைைை அவன
ொவறதைாலம, 'மனனர வடைிைசயிேிரநத ைிரமபவைறக மன
ோபாைர ொவறறிகரமாக மடகக ோவணடம' எனற விரமபம
அவரைடய அநைரஙக விரபபைை மனமாரப ோபாறறினான கமரன.
கடமபரகைைப ொபாறதைவைர கடைமககாக அவரகோைாட ோபாராட
ோவணடயத ைவிரக காைலககாகப ோபாராட ோவணடய அவசியமம
அவனகக இரநைத. கைடசியாக அமைவலேிையச சநைிதை
ோவைைையயம, ோபசிய ோபசைசயம நிைனவ கரநைான அவன.

"நாைைகக இோை ோவைையில இஙக வர மறநத விடாோை அமைவலேி!


ஊொரலோம ஆநைைககணணைனப பறறிய பயமாயிரககிறோை எனற
ோபசாமல இரநத எனைன ஏமாறறிவிடாோை. உன ைநைையார வயிறறில
ொநரபைபக கடடக ொகாணடரபபார. எஙோக ைமமைடய இரதைினஙகைை
எலோம ஆநைைககணணன வாரக கடடக ொகாணட ோபாயவிடவாோனா
எனற அவரககக கடல நடஙகம. உன ைநைை ைனனிடமளை எலோ
இரதைினஙகைைப பறறியம கவைேபபடடடம. ஆனால, ஒோர ஒர
விைேமைிபபறற இரதைினதைைப பறறி மடடம அவர கவைேபபடவைை
விடடவிடோம" எனற கறிவிடட, 'நீைான அநை விைேமைிபபறற
இரதைினம அமைவலேி!' எனற ைான அவைைப பகழநதைரதைைையம
வஞசிமா நகரதைிேிரநத ொகாடஙோகாளரககத ைிரமபிக ொகாணடரநை
இநை ோவைையில நிைனவ கரநைான பைடதைைேவன கமரன நமபி.

அமைவலேியின வசீகரமான மகமம, எழில நிைறநை பனசிரபபம,


பரகம விழிசசடரகளம நிைனவ வநத அவைன உரககின. இரவின
கைிரநை காறறம, சாைேயின ைனிைமயான சழலம அவன உளைதைை
ொநகிழச ொசயைன. அநை ொநகிழசசியில மனததககினியவைின நிைனோவ
ொபரகியத. வழிொயலோம அநை நிைனவின இனிைமயிோேோய கடநைான
அவன. ொகாடஙோகாளைர அைடயமோபாத நளைிரவகக ோமல ஆகிவிடடத.
பைடகோகாடடதைில வாயிறகாபோபாைரத ைவிர ோவொறவரம இலைே.
வரீரகள அைனவரம ொபானவானியாறற மகதைிோேோய காதைிரபபைாகத
ொைரய வநைத. அைமசசரன அநைரஙக ஊழியரகைாைகய வேியனம,
பழியனம கடப பைடகோகாடடதைில இலைே. அவரகளம கட
உறககதைைக ொகடததக ொகாணட - ஆறற மகதைிறகச ொசனறிரபபைாகக
காவல வரீரகள கறினாரகள.

கமரனம உடோன ஆறற மகதைிறக விைரநைான. வரீரகள ைஙகள


ைைேவைனக கணடதம மகமேரநைனர. ைைேவன அைமசசரடம இரநத
அறிநத வநை ொசயைிையப பறறித ைஙகளகக ஏோைனம கறவாோனா எனற
எணணமம ஆரவமம பைட வரீரகளகக இரநைத. ஆனால அதைைகய
ஆரவம எதவோம இலோமல நிைானமாக இரநை இரவரம அககடடதைில
விரபப ொவறபபறறக காணபபடடனர. அவரகோை வேியனம, பழியனம
ஆவாரகள. அைமசசர கமரைன எைறகாகக கபபிடடனபபினார எனபைைத
ொைரநத ொகாளவைில அவரகள சிறிதம ஆரவம காடடவிலைே.

அத கமரனகோக வியபைபயம ைிைகபைபயம அைிககக


கடயைாயிரநைத. ஏைனய வரீரகைிடமம அைமசசைரச சநைிககச ொசனறத
பறறி அவன எதவம கறவிலைே. "மறறைகைய விைரவில மறியடகக
ோவணடம" எனபைைப ொபாதவாகக கறினார எனற ொைரவிததவிடட ோமோே
ஆக ோவணடய காரயஙகைைக கவனிககத ொைாடஙகினான கமரன நமபி.
விடவைறகள கடமபரகள படககள மேம - ஆறற மகததகக வரோொமனற
கமரனின அநமானதைிறகத ோைானறியத. அபபட அவரகள வநைால உடோன
அவரகைை எைிரதத அழிபபைறகம சிைறபபிடபபைறகம ோவணடய
ஏறபாடகைை இபோபாைிரநோை ொசயயத ொைாடஙகினான அவன.

மறறைகயிேிரககம ொபரமபாோன கடமபரகைை - அவரகளைடய


கபபலகளககச ொசனோற அழிகக மயலவோைா, எைிரகக மயலவோைா
ஆபதைான காரயம எனபைால அவரகைை அணி அணியாகப ொபானவானி
மகததவாரதைிறக வரசொசயத அழிககோவா சிைறபபிடககோவா ொசயய
ோவணடம எனற கரைினான கமரன நமபி. அவன எைிரபாரதைபட
நிகழமானால மறறைகயில இரககம கடமபரகைின ொகாளைை
மரககேஙகைில ஆள பேம படபபடயாகக கைறயம. ஆள பேம கைறயக
கைறய அநைக கபபலகள வேிைமயறறைவயாக ோநரடம. கபபலகள
வேிைமயறறைவயாகிவிடட பின - கமரன ைன வரீரகளடன கடேில பகநத
ொகாளைை மரககேஙகைைக ைகபபறறி அவறறில ஏைாவொைானறில
சிைறைவககபொபறறிரபபைாகக கரதம அமைவலேிைய மீ டகோம.
அமைவலேிைய மீ டபைறக இைைத ைவிர ோவற வழி இலைே எனபைைப
பைடத ைைேவன நனக அறிநைிரநைான.

எனோவ அவன அைறகான ஏறபாடகைில ைீவிரமாக மைனநைிரநைான.


அவன எைிரபாரதைபடோய நடநைத. பினனிரவ ொநரஙகிக ொகாணடரநை
ோவைையில மனற ொபரய படககைில கடமபரகள ஆயைபாணிகைாகப
ொபானவானியாறற மகததவாரதைில நைழநைாரகள. மைறநைிரநை
ொகாடஙோகாளர வரீரகைை ஏறகனோவ இைை எைிரபாரதத எசசரகைகயாக
இரககச ொசயைைனால - உடோன ைாககைலகக ஏறபாட ொசயய மடநைத.

படககைில வநத ொகாணடரநைவரகள - பைரகைில ொகாடஙோகாளர


வரீரகள மைறநைிரநைைை எைிரபாரதைிரகக மடயாைைனால சிைறி
நிைேகைேநைனர. அநை அகாே ோவைையில கடமபரகள இைை மறறிலம
எைிரோநாககி இரககவிலைே. ஒர படக ஆறறில கவிழநைத. சிேர
இறநைனர. நீநைிக கைரோயறியவரகைைக ொகாடஙோகாளர வரீரகள உடோன
சிைறப பிடதைனர. ஆறற மகததவாரதத வழிோய நீநைிக கடலககள ோபாயத
ைபபிவிடோொமனற பறபபடட சிே கடமபரகைையம நீரல கைிதத மறிததச
சிைறப பிடதைாரகள ொகாடஙோகாளர வரீரகள.

விடவைறகள அநை மகததவாரததப ோபார மடநதவிடடத.


கடமபரகைில இறநைவரகள ைவிர எஞசிோயாைரச சிைறப பிடதைாயிறற.

"இனி அமைவலேிையத ோைடப பறபபட ோவணடயதைான" எனற


ைனககள சிநைிதைான கமரன நமபி. படககள ஆயதைமாயின.
ொகாடஙோகாளர வரீரகள யாவைரயம படககைில அணியணியாகப பிரதத
அமரச ொசயைான ைைேவன. கடமபரகைின ொகாளைை மரககேஙகள
மறறைகயிடடரநை கடற பகைிைய நாோ ைிைசகைிேிரநதம வைைததக
ொகாணட ஒோர சமயதைில ைாகக ோவணடொமனற ைன வரீரகளககக
கறியிரநைான பைடத ைைேவன. கடமபரகைின ொகாளைை மரககேஙகைில
ஒனற கடத ைபபிச ொசனற விடாமல எலோவறைறயம வைைததக
ொகாணட ைாகக ோவணடொமனபதம யாவரககம ொைைிவாகக
கறபபடடரநைத. ைாககைல மடநைதம ஒவொவார ொகாளைை
மரககேதைையம ோசாைைனயிடடத ோைடோவணடம எனறம
ைிடடமிடபபடடரநைத.

எலோ இடஙகளககம தரதைித தரதைி உடன வநை அைமசசர


அழமபிலோவைின அநைரஙக ஊழியரகைான வேியனம, பழியனம எனன
காரணதைினாோோ கடலககள படககள பறபபடட ோபாத மடடம ொமலே
நழவி விேகிச ொசனற விடடாரகள.

கடமபரகைின ொகாளைை மரககேஙகைைத ைானம ைன நணபரகளம


வைைததத ைாககச ொசலவைை அவரகள ஏன அவவைவ அககைறயாகக
கவனிகக வரவிலைே எனபத கமரன நமபிகக ஓரைவ ஐயபபாடைட
உணடாககியத. அமைவலேிையத ோைடக கணடபிடகக ோவணடொமனபத
அைமசசர மேமம, அவரைடய அநைரஙக ஊழியரகள மேமோம
அைிகமாக வறபறதைபபடடரகக அைைச ொசயறபடததம ோபாத,
அவவழியரகள காணாைதோபாே விேகிச ொசனறவிடடைைச சிநைிததப
பாரகக ோவணடய நிைேயில இரநைான கமரன நமபி.

ஆனால, ைனிோய அைை மடடோம சிநைிததப பாரககவம அபோபாத


அவனகக வாயபபிலைே. ஒர ொபரய கடல மறறைகையத ைைரதைி,
எைிரகைின மரககேஙகைில பகநத ோசாைைனயிட ோவணடய காரயததககாக
விைரநத ொகாணடரநைான அவன. அநை நிைேயில அழமபிலோவைின
அநைரஙக ஊழியரகைான அவரகள இரவரம ஏன ைஙகைைப பின
ொைாடரவிலைே எனபைைப பறறிோய கவைேபபட மடயாமேிரநைைறகாக
அைிகம வரதைபபடாமல ைன ொசயலகைைக கவனிததச ொசயயோனான
ொகாடஙோகாளரப பைடக ோகாடைடத ைைேவன.
18. கடமபர மரககேஙகைில

ைிடடமிடடபடயம எநொைநைத ைிைசகைிேிரநத எபபடத ைாககவத


எனற வகததக ொகாணடபடயம - ொகாடஙோகாளரப பைடவரீரகள
படககைில மனோனறிக ொகாணடரநைாரகள. நலே ோவைையாகக
கடமபரகைின ொகாளைை மரககேஙகள எலோம இனனம மனனிரநை
இடதைிோேோய இரநைன. எநை மரககேமம எணணிகைகயில
கைறயவிலைே எனபத பைடத ைைேவனககத ைிரபைியைிதைத.
ொபாதவாகக கடமபரகைின ொகாளைையிடம மைற எபபடொயனறால,
ொகாளைையிடட ொபாரளகளடனம - சிைறபபிடதை, பைகவர நாடட
ஆடவர, மகைிரடனம கடய மரககேம ொகாளைையம ோபாரம
மடவைடவைறக மனோப ொசாநை நாடடககத ைிரமபிச ொசனற
பதைிரமாகத தைறயைடயமபடக கடதைபபடடவிடம. ஆனால எனன
காரணதைினாோோ இமமைற மைேில எதைைன ொகாளைை
மரககேஙகள தைறகக வநைனோவா அதைைன மரககேஙகளோம
அபபடோய இரநைன.

மைல நாள அநை மரககேஙகைில ஒறறறிவைறகாகச ொசனறோபாோை


ஒர காரயததககாக அவறைற எணணிக கணககிடட ைவததக
ொகாணடான கமரன நமபி. இபோபாதம அநை மரககேஙகள அபபடோய
இரநைன. ஒர ோவைை கடமபரகள ைஙகளைடய ோைாலவிையப
பறறித ைாஙகோை இனனம சரயாக அறியவிலைேோயா எனற
ோைானறியத பைடத ைைேவனகக. அவரகள எநை விநாடயிலம
ைஙகள ொகாளைை மரககேஙகோைாட ைிரமபி ஓடோொமனற
கரதைிலைான ைனனைடய வரீரகைையம, படககைையம
விலேமபகோைாடம ோவற பே பைடககேஙகோைாடம கடமபர
கேஙகைை நானக பறமம வைைககமாற வகததக ொகாணட
மனோனறினான அவன.

மைல நாள இரவ மழவதம ொபானவானி ஆறறமகப பைரல


மைறநைிரநதம கடமபரகைை எைிரததப ோபாரடடம
கைைதைிரநைாலம பைடவரீரகோைா, ைைேவோனா ஓயநத
விடவிலைே. கடமபர ொகாளைை மரககேஙகைைச சைறயாடப
ோபாகிோறாம எனற உறசாகதோைாடம ஊககதோைாடம மனோனறிக
ொகாணடரநைாரகள அவரகள. அரகில ொநரஙககிறவைர கடமபர
மரககேஙகள அைமைியாயிரநைன. சறறி வைைததக ொகாணடதம
கடமபரகளம ஒனற ோசரநத ைம மரககேஙகைின ோமல ைைஙகைில
விலேமபகோைாட ோைானறினாரகள. ோபார மணடத. கமரன நமபி
எைிரபாரதைத ோபால மரககேஙகைில மீ ைமிரநை கடமபரகைின
எணணிகைக மிகவம கைறவாகோவ இரநைத.

ஆயினம மிகக கைறநை எணணிகைக உைடயவரகைாக இரநதம,


அநைக கடமபரகள கடைமயாகவம உறைியாகவம எைிரததத
ைாககினாரகள. ோபார சிறித ோநரம நீடதைத. மடவில
கடறொகாளைைககாரரகைால எைிரதத நிறக மடயாமல ோபாகோவ,
அவரகள ைஙகள ைஙகள மரககேஙகைில ஓட ஒைிநைாரகள.

அதைான சமயொமனற - பறதோை அநை மரககேஙகைை வைைதத


மறறைகைய நீககோவா, ைைரதைோவா ொசயயாமல அபபடோய நீடககச
விடடவிடடத ைானம சிே ோைரநொைடதை வரீரகளமாக ஒவொவார
மரககேதைையம ோசாைைனயிடடப பாரபபைறகாகப பறபபடடான
கமரன நமபி.

அவன ொசனற மைல மரககேதைிோேோய மறறிலம எைிரபாரதைிராை


உைவி ஒனற அவனககக கிடடயத. அவனால மனப
அனபபபபடடரநை ொசவிடடைம ஒறறன ஒரவன அநை மரககேதைின
பாயமரதைில கடடபோபாடபொபறறச சிைற ைவககபபடடரநைான.
அவைன விடவிததக காபபாறறியோைாட, மரககேஙகைில
ோசாைைனயிடவைறக உைவி ொசயயமாற ோவணடனான கமரன நமபி.

மைன மைோக ஊைம ோவடதைைத தறநத மக மேரசசிோயாட


பைடத ைைேவனிடம ோபசத ொைாடஙகினான விடவிககபபடட வரீன.

ஆநைைககணணனைடய மரககேதைில ைான அமைவலேி சிைற


ைவககபபடடரககோம எனற சநோைகம இரநைாலம ஒவொவார
மரககேமாகச ோசாைைனயிடத ொைாடஙகினான அவன.

அபபடச ோசாைைனயிடத ொைாடஙகியோபாத சிே மரககேஙகைின


கீ ழைறகைில பதஙகியிரநை கடமபரகள சிேர சிைறபபடடனர.

மைல ொகாளைை மரககேதைை அண அணவாகச ோசாைைனயிடட


மடதைதம கமரன நமபிகக ஒர ோயாசைன ோைானறியத.

கறறயிரம கைேயயிரமாயக கைதைில காயபபடடவரகைை


விடடவிடம வழககபபட கடறோபாரல காயமறற வரீரகளம, ஏைனோயாரம
- அவரகள ைைேவனான ஆநைைக கணணனம ைபபி ஓடவைறக ஒர
மரககேதைைத ைிரபபி அைிததவிடட மறைறய மரககேஙகைைச
ோசாைைனயிடட பின ொநரபபககிைரயாககி விடோம எனொறணணினான
அவன.

எலோ மரககேஙகோைாடம கடமபரகைைத ைபபவிடடால - மறமைற மிக


விைரவிோேோய அவரகள பைடொயடதத விடவாரகள எனபத உறைி. எலோக
கடமபரகைையம அவரகள ைைேவனான ஆநைைககணணன உடபடச
சிைறபபிடததக ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடதைில ொகாணட ோபாய
அைடபபத எனபதம சாதைியமான காரயோம இலைே, அபபடச ொசயவத
அரச ைநைிரமம ஆகாத.

கடமபரகைைக ொகாடஙோகாளரல அைிகமாகச சிைற ைவபபத


ொகாடஙோகாளர நகரதைிறோக பிறகாேதைில ொகடைோக மடயககடயத.
கடேில ொகாளைைககப ோபானவரகள ைிரமபி வரவிலைே எனறால
அஙகஙோக பனனரீாயிரம மநநீரப பழநைீவகைில இரககம எலோக
கடமபரகளம ஒனற கடப பேநற மரககேஙகைில ொகாடஙோகாளைர
ோநாககிப பறபபடட விடவாரகள.

எனோவ ொபரமனனர ொசஙகடடவரம கடமபரகைை அவவபோபாத


அடககித தரததவத வழககோம ஒழியக கணோடாட சிைறப பிடபபத
வழககமிலைே.

அநை மைறயில ைான இபோபாத கமரன நமபியம ொசயறபட


விரமபினான.

எனோவ மைேில ோசாைைன ொசயத மடதை மரககேதைை - அபபடோய


ஆநைைககணணன மைேியவரகள ைபபி ஓடவைறகக ொகாடதத விடோம
எனபத கமரன நமபியின எணணமாயிரநைத.

"சிைறபபடட கடமபரகைையம அவரகளைடய ைைேவனான


ஆநைைககணணைனயம இஙக அைழதத வாரஙகள" எனற ைன
வரீரகளகக அவன கடடைையிடடான.

எலோக கடமபரகைையம அவரகள ைைேவைனயம அடககி ஒடககிப


பிடததக ொகாணட வநத ோசரகக ஒர நாழிைக ோநரதைிறக ோமோயிறற.

ஆநைைககணணன ைககள பிணிககபபடடத ைன எைிோர ொகாணட


வரபபடட ோபாத, "நீ ொகாடஙோகாளரேிரநத சிைறபபிடததக ொகாணட வநை
இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிைய எநைக கபபேில அைடதத
ைவதைிரககிறாய எனபைை மைறககாமல உடோன ொசாலேிவிடவத
உனககம நலேத எனககம நலேத" எனற அவைன ோநாககிச சீறினான
கமரன நமபி.

இநை வினாைவச ொசவிமடதைதம ஆநைைககணணனின உரணைட


விழிகைில கனல பறநைத.

"எனன உைறல இத பைடத ைைேவோர? ொகாடஙோகாளரககள


வரவைறக மனோப எஙகள கைி இபபட ஆகிவிடடத. நாஙகைாவத இரதைின
வணிகர மகைைச சிைறபபிடபபைாவத; நாஙகைலேவா இபோபாத
உஙகைிடம சிைறபபடடத ைவிககிோறாம? அபபடயிரககம ோபாத பைடத
ைைேவர கறம ொசயைிகள பதைமயாக அலேவா இரககினறன?" எனற
ொகாைிபோபாட கறினான அவன.

ஆனாலம கமரன நமபிகக அவன கறியைில உடோன நமபிகைக


உணடாகவிலைே. மீ ணடம இைரநத கபபாட ோபாடடான: "கடமபரகள
ொகாளைையடபபாரகள எனற ைான ோகளவிபபடடரநோைன. இபோபாோைா
அவரகள ொபாய ொசாலலவாரகள எனறம ொைரகிறத."

"ோகாைழகள ைான ொபாயகைைச ொசாலலவாரகள. கடமபரகள எனறோம


ோகாைழகைாக இரநைைிலைே. உஙகள ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகரன
விைே மைிபபறற இரதைினஙகைையம மததககைையம மணிகைையம
அைவகள நிைறநைிரககம வணிகக கிடஙககைையம ொகாளைையடககம
ஆைச எஙகளகக உணட; அைை நீஙகோை அறிவரீகள. உேகோம அறியம.
ஆனால நீஙகள ஏோைா பதக கைைைய அலேவா ொசாலலகிறர
ீ கள?
ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகரன மகைை நாஙகள சிைறபபிடதத
வநைிரபபைாக நீஙகள கறவத விோநாைமாக அலேவா இரககிறத! அபபட
ஒர வணிகரன மகைைச சிைறபபிடதத எஙகளகக எனன ஆக ோவணடம?"
- எனற ஆநைைககணணன பிடவாைமாக மறததக கறினான.

அவன வாரதைைகைை நமபவைைவிட எலோ மரககேஙகைையம


ோசாைிததப பாரதத விடவோை நலேொைனற ஆநைைககணணனம அவன
ஆடகளம நினற ொகாணடரநை மரககேதைை மைேிோேோய ோசாைைன
ொசயதவிடட காரணதைால ோவற மரககேஙகைைக கமரன நமபியம அவன
ஆடகளம ோசாைைனயிடத ொைாடஙகினாரகள.

நிைானமாகவம ொபாறைமயாகவம, ஒர மரககேம விடாமல ோைடத


தைைததப பாரததம - அமைவலேிையக காணவிலைே. கடமபரகள
ொபானவானி மகததவாரதைின வழியாக நகரககள வநத அமைவலேிையச
சிைறபபிடததக ொகாணட ோபாயிரநைால நிசசயமாக அவரகளைடய
ொகாளைை மரககேஙகைில ஏைாவத ஒனறில ைான ைவதைிரகக ோவணடம.
இதைைன மரககேஙகைில எைிலம அவள இலைே எனறவடன கமரன
நமபியின மனதைில சநோைகம எழநைத.
அைமசசர அழமபிலோவளம அவரைடய அநைரஙக ஒறறரகளம
எைறகாக இபபட ஒர ொபாயையத ைனனிடம கறினாரகள எனபைை அவனால
பரநத ொகாளை மடயவிலைே.

உணைமயில அபபடோய ஆநைைககணணன அமைவலேிையச


சிைறபபடதைிரநைாலம இபோபாத நான அவன பயனபடததவைறொகனற
ொகாடதைிரககம அநை ஒோர ஒர மரககேதைின மேமாகதைான அவைைத
ைனனைடய ைீவககக ொகாணட ோபாக மடயம. அவனைடய கடடோமா
இபோபாத மிகமிகச சிறிைாகிச சிைறபபடடவிடடத. அநைக கடடதைிலம
ொபணகள யாரோம இலைே. இரநைாலம அவரகைைக கமரன நமபி
அறியாமல இபோபாத ஆநைைககணணன ைிரபபி அைழததச ொசலே
வாயபோப இலைே. எனோவ ஏோைா ஒர காரணதைிறகாக அைமசசர
அழமபிலோவளம, அவரைடய அநைரஙக ஒறறரகளம ைனனிடம
உணைமைய மாறறிோயா ைிரதோைா கறியிரகக ோவணடொமனற கமரன
நமபிககத ோைானறியத.

கமரன நமபி - ஆநைைககணணைனயம, அவனடனிரநைவரகைையம


ஒோர ஒர மரககேததடன விடடவிடட ஏைனய மரககேஙகளககத ைீ
ைவகக ஏறபாட ொசயைான. ைீயம ைவககபபடடத. அைைவிடக கடஙோகாபத
ைீயடன ொகாடஙோகாளரககத ைிரமபினான.

மறநாள - அைமசசர அழமபிலோவைைக காண ோவைாவிகோகா


மாைிைகககம ொசனறான.

கடற ொகாளைைககாரரகைாகிய கடமபரகைைத தரதைியோைாட மடடமினறி


அவரகளைடய ஒோர ஒர மரககேதைைத ைவிர ஏைனய மரககேஙகள
அைனதைையம ொநரபபிடட அழிதை - கமரன, ொகாடஙோகாளரம, ோசர
நாடடக கடறகைர நகரஙகளம அநை ொவறறிப ொபரமிைதைில ஆழநைிரககம
ோபாத ைான மடடம ைீரகக மடயாை கடஙோகாபதோைாட - ோவைாவிகோகா
மாைிைகைய ோநாககி விைரநைான.

அைமசசர அழமபிலோவள ைனைன ஏமாறறி விடடார எனற எணணம


அவன மனதைைக ொகாைிபபைடயச ொசயைிரநைத. ொகாடஙோகாளரப
பைடகோகாடடததத ைைேவன எனற மைறயில அைமசசரன
கடடைைகைை நிைறோவறறக கடைமப படடவன அவன.

ஆனால அவர இபபடச சறறி வைைததக கறித ைனைன ஏமாறறியைை


அவனால ொபாறததக ொகாளை மடயவிலைே. அைமசசர அழமபிலோவள
கடறொகாளைைககாரரகைின மறறைகையக காணபிதத எவவைோவா
பரபரபபக காடடனாலம - அநை ொவறறிைய வாஙகிக ொகாடதை மயறசியம,
சாதரயமம ைனனைடயைவோய எனபைைக கமரன நமபி நனக
உணரநைிரநைான.

எனோவ ைான அவனகக அைமசசர அழமபிலோவள ோமல ொபாறததக


ொகாளை மடயாை ோகாபம வநைத.

ோவைாவிகோகா மாைிைகைய விட உேகம பரநைத - விரநைத எனற


உணரைவ அைமசசரகக உணடாககிக காடட ோவணடம ோபாேத
தடதடபபாக இரநைத அவனகக.

அழமபிலோவைின ோமலம, ோவைாவிகோகா மாைிைகயின கடடைைகள


ோமலம அவனகக நமபிகைகயம பயபகைியம உணடைான.

ஆனால அைறகாக அைமசசரடமம, ோவைாவிகோகா மாைிைகயிடமம


ஏமாநத ோபாகிற அைவ ைாழநதவிட விரமபவிலைே அவன.

ைைேநகரலம, ொகாடஙோகாளரலம பைடகள கைறவாக இரநை


சமயதைில மிகவம கடைமயான கடறொகாளைைககாரர மறறைகைய மீ டட
நாடடகக ொவறறி ோைடக ொகாடதைிரககிறான அவன. அவைன ஒர
ொபாரடடாக மைிககாமல ஏமாறறகிற எநைக காரயஙகைையம இபோபாத
அவன ொபாரடபடதை மடயாத.

ோவைாவிகோகா மாைிைகைய அவன அைடநை ோபாத இனறம அைமசசைர


உடோன சநைிகக மடயவிலைே. வடைிைசக கயிோலவப ோபாரல ொவறறி
ொபறறப ொபரமபைடயடன வஞசிமா நகரககத ைிரமப வநத
ொகாணடரககம ோபரரசர ொசஙகடடவைரயம, ொபரம பைடதைைேவனான
விலேவன ோகாைைையயம சிறபபாக வரோவறபைறகான ஏறபாடகைை
மநைிரச சறறதைினரடன கேநத ோபசிக ொகாணடரநைார அைமசசர
அழமபிலோவள.

நாடடககம, கடறகைரோயார நகரஙகளககம உடனடயான - ஆபதைிைனத


ைரவலே கடறொகாளைைககாரரகைை விரடடயடதத ொவறறிவாைக
சடகொகாணட வநைிரககம ைனைன ஏொனனற ோகடகோவா எைிரொகாணட
வரோவறகோவா மனிைரகைிலைே எனபைை அவன அபோபாத உணரநைான.

அநை உணரவ அவன மனதைைப பணபடதைினாலம அழமபிலோவைைச


சநைிதை பினோப ொகாடஙோகாளர ைிரமபவத எனற ொபாறைமோயாட
காதைிரநைான அவன.

கடமபரகைை இைறகமன பேமைற ொவனறவரகள யாவரம கறகிய


காேதைில கறகிய பைடவசைிகைின தைணொகாணட ொவனறோை இலைே.
ொபரமனனர ொசஙகடடவர ோகா நகரல இலோை சமயதைில இதைைகய
ொவறறிச ொசயைே அவன பரநைிரககிறான எனபத இனனம சிறபபான
காரயம. அநைச சிறபபான காரயததககாகக ொகாடஙோகாளரல
பலோயிரககணககானவரகள அவைனக ொகாணடாடக காதைிரநதம - அவன
அைவகைை எலோம விடடவிடட வஞசிமா நகரதைின ோவைாவிகோகா
மாைிைகயில அைமசசர அழமபிலோவைைத ோைட வநைிரநைான.

ோைாறோறாடய கடமபரகைைோயா ஆநைைககணணைனோயா சநோைகிகக


ஒனறமிலைே எனறம ோைானறியத. அைமசசோரா அவரைடய அநைரஙக
ஊழியரகோைா கறியபட ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர மகள
அமைவலேிைய ஆநைைககணணன சிைறபபிடதத ைவதைிரகக
மடயமானால - அவனைடய மரககேஙகள அைனதைையம ைகபபறறித
ைான ோசாைைனயிடடோபாத அவள கிைடதைிரகக ோவணடம.
அபபடயிலோைைால ைான அைமசசர அழமபிலோவைின ோமல அவனைடய
ோகாபொமலோம ைிரமபியத.

ஆநைைககணணன கறியைிேிரநத - அவோனா அவனைடய ஆடகோைா -


ொகாடஙோகாளரககள வநத எைையம கடதை மடயவிலைே எனற
ொைரநைத.

ஆகோவ அமைவலேிைய அவோனா அவனைடய ஆடகோைா


சிைறபபிடதைிரகக வழிோயயிலைே. சிைறபபிடதத விடடத ைனனிடம
மைறககோவா, ொபாய ொசாலேோவா கடமபரகைால மடயாத எனபதம கமரன
நமபிககத ொைரநைத.

கடறொகாளைைககாரரகைிடமிரநத நகரதைை மீ டகத ைனைன மைன


மைோக அைமசசர கபபிடடனபபிய ோபாத ோவைாவிகோகா மாைிைககக
வநைைிேிரநத இநை விநாட வைர நிகழநைவறைற ஒனறவிடாமல
சிநைிககத ொைாடஙகினான கமரன நமபி.

மைன மைோக அவைரச சநைிதைவடன கடறொகாளைைககாரரகைின


கடல மறறைகையப பறறி எதவோம விசாரககாமல, ொகாடஙோகாளரப
பைடகோகாடடதைிறக அரகிலளை பநோைாடடதைைப பறறி அைமசசர
ைனனிடம விசாரதைைை நிைனவ கரநைான அவன. அபபட அவர ைனைன
விசாரதை நாைைகக மநைிய நாள மாைே ோவைையிலைான அோை
பநோைாடடதைில ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிையச
சநைிததப ோபசிக ொகாணடரநைைை அறிநத அவர அவவாற ோகடடாரா
எனறறிய மடயாமல - அபோபாத ைனகக ஒரவிைமான மனக கேககம
ஏறபடடைையம நிைனவ கரநைான அவன.

ைிடொரனற அவர அநைப பஙகாைவப பறறிக ோகடடதம ைான


நாககழறிபோபாய அவரகக மறொமாழி கற மடயாமல ைிைகதை
ோவைையில, "என வயதககம, மதைமககம இபபடபபடட அழகிய
பஙகாககைில பிரயம ைவபபத அவவைவாகப ொபாரதைமிலைே எனற
உனககத ோைானறோம கமரா! பஙகாககைையம, ொபாழிலகைையம உன
ோபானற மீ ைச அரமபம பரவதத வாேிபப பிளைைகள ைான நனறாக
அநபவிகக மடயொமனறாலம எனோபானற மைியவரகளகக
இயறைகயழகின ோமலளை பிரயம ஒரநாளம ோபாயவிடவைிலைே" எனற
அவைன ோநாககி விஷமமாகச சிரததக ொகாணோட ோமலம விைககினார
அவர.

மன நிறகம பைடகோகாடடததக கடைமகைை மறநதவிடட அைறகப


பககதைிலளை மேரபொபாழிேில ைான அமைவலேிையச சநைிததப ோபசிக
ொகாணடரநைைை அறிநத ைவததக ொகாணடைான அவர இபபடத ைனனிடம
அஙகைமாகப ோபசகிறாோரா எனற அசசம அனற அவைனப பிடதைாடடயத.

அநை அசசததடனம, பைறறததடனோம அனற அவரகக


மறொமாழிகைைச ொசாலேிக ொகாணடரநைான அவன. இனோறா அவன
வநைிரககம நிைேைம மறறிலோம ோவறானத.

மனப ோகா நகரகக வநை ோவைைகைில எலோம - ோவைாவிகோகா


மாைிைகயின ோமலம அைமசசர அழமபிலோவைின ோமலம இனம பரயாை
அசசமம, பிரமிபபம, மைேபபம அவனள நிரமபியிரநைன.

இனோறா அைமசசர ைனைன ஏமாறறிவிடடார எனற ஆதைிரம மடடோம


அவனள நிரமபியிரநைத. ஆதைிரதைில அசசம, பிரமமிபப, மைேபப ஆகிய
பிற உணரவகள யாவம அடபபடடப ோபாயவிடடரநைன.

ோவைாவிகோகா மாைிைக அவைன அசசறதைவிலைே. ஆதைிரமடடயத.


அஙோக வநைவடோன அவன அைமசசைரச சநைிகக மடயவிலைே எனபத
ஆதைிரதைை ோமலம ோமலம வைரபபைறகக காரணமாக அைமநைோை ைவிரக
கைறககவிலைே.

அவன இவவாற ோவைாவிகோகா மாைிைகயின ைைேவாயிேில


ஆதைிரதோைாட உோவிக ொகாணடரநை ோவைையில - ோவைை ொைரயாமல
வேியனம பழியனம அவைனச சநைிகக வநத ோசரநைாரகள. மைறககாக
அவைனப பாராடடவம ொசயைனர.

"எஙகள மனமாரநை பாராடடைலகைைத ைஙகளககத ொைரவிததக


ொகாளகிோறாம பைடத ைைேவோர! கடற ொகாளைைககாரரகைை இவவைவ
விைரவில ொவறறிொகாணட மீ ணட ைஙகள ைிறைமைய எவவைவ
பாராடடனாலம ைகம" எனற அவரகள இரவரம பாராடடத ொைாடஙகிய
ோபாத அநைப பாராடைடப பறகணிதைாறோபால அேடசியமாயிரநத
விடடான கமரன நமபி. வேியனம, பழியனம இநை அேடசியதைை
எைிரபாரககவிலைே.

"ைிறைமைய பாராடடகிறவரகள எநை அைவகக மனபபரவமாகப


பாராடடகிறாரகள எனபைைத ொைரநத ொகாளைாமல சிே ோவைைகைில
பாராடடககைைக கட ஏறறக ொகாளை மடவைிலைே" எனற பைடத
ைைேவன ைன வாரதைைகைால அவரகைைச சாடனான.

அவரகளகக அவனைடய ஆதைிரதைின காரணம பரயவிலைே. ோமோே


அவனடன ொைாடரநத உைரயாட விரமபவிலைே. ஆைோல அவரகள
அஙகிரநத ொசனற விடடனர.

சீறறமைடநை சின ோவஙைகையப ோபால அவன மடடோம ைனியாக


ோவைாவிகோகா மாைிைக மனறிேில உோவத ொைாடஙகியிரநைான.

நீணட ோநரம ோவைாவிகோகா மாைிைக மனறிேிோே நடநத நடநத காலகள


ஓயநத எஙகாவத சிறித ோநரம உடகாரோம எனற கமரன நமபி நிைனதை
ோபாத அவன மறறிலம எைிரபாராை விைமாக அைமசசர அழமபிலோவோை
அஙக வநதவிடடார.

"பைடத ைைேவனகக எலோ மஙகேஙகளம நிைறயமாக!


ொபரமனனரம, ொபரம பைடதைைேவரம, பைடகளம ோகா நகரல
இலோை ோவைையில ொகாடஙோகாளரப பைடக ோகாடடதைிலளை மிகச சிே
வரீரகைைக ொகாணோட கடற ொகாளைைககாரரகைின மறறைகைய
மறியடதை உன ைிறைமைய எவவைவ பாராடடனாலம ைகம. இநை ொவறறி
ைநைிரமான ொவறறி. சாமரதைியமான ொவறறி" எனற வாய நிைறயப
பாராடடக ொகாணோட அவனரகில வநை அைமசசர, ைனனைடய
பாராடடககள அவன மகதைில எநை விைமான மேரசசிையயம,
மகிழசசிையயம உணடாககாைைைக கணட ைிைகதைார.

ஆயினம ைம ைிைகபைப ொவைிககாடடக ொகாளைாமல, "மாமனனரம,


பைடதைைேவன விலேவன ோகாைையம பைடகளம கயிோலவப ோபாரல
ொவறறி ொபறறத ைிரமபி வநத ொகாணடரககிறாரகள. நீேமைேயில
ைறசமயம அவரகள பாடயிறஙகியிரபபைாகத ொைரகிறத. அோநகமாக
இனனம இரணட நாள பயணதைில அவரகள இஙோக ோகா நகரகக
வநதவிடக கடம! மாமனனர ொசஙகடடவைரயம, பைடதைைேவைரயம
ோசர நாடடப பைட வரீரகைையம ொவறறி வரீரகைாக வரோவறக நம நகரம
விழாகோகாேம பணப ோபாகிறத" எனற ோவற ைிைசககப ோபசைச
மாறறினார.
அைைகோகடகம ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடததத ைைேவன அைிகம
ோபசாமல, "அரசர ொபரமானம பைடகளம ொவறறிவாைக சடக ோகா
நகரககத ைிரமபகிறாரகள எனபைை அறிநத மகிழகிோறன அைமசசோர!"
எனற மடடம அைவாக மறொமாழி கறினான.

"மனனரன வடைிைசப பைடொயடபப ஒனைற மடடமிலைே; எஙகம


பைடொயடககாமோே கடமபரகைை நீ ொவனற ொவறறிையயம ோசரதோை நாம
இஙோக ொகாணடாட ோவணடம கமரா! இபோபாத நாம ொகாணடாட ோவணடய
ொவறறிகள ஒனறலே; கமரா! இரணட ொவறறிகைையோம நாம ொகாணடாட
ோவணடம" எனற அைமசசர கறியோபாத,

"நான ொபறறதம ஒர ொவறறி என நீஙகள ொகாணடாட மன வநைிரபபத


ைஙகள கரைணையக காணபிககிறத அைமசசோர!" எனற ோவகமாக உடன
மறொமாழி கறினான கமரன நமபி.

ைநைிரமான அவனைடய இநை விநயதைின ொபாரள அவரகக உடோன


விைஙகவிலைே.

"ஏன அபபடச ொசாலகிறாய கமரா?" எனற அவன கணகைில மினனம


உணரசசி ோரைககைைக கவனிதைபடோய அவைனக ோகடடார அைமசசர
அழமபிலோவள.

கமரன நமபிோயா ஆதைிரதைின காரணமாக கடடபபாடறற மனநிைேயில


இரநைான அபோபாத. எனோவ அவனாலம அைமசசைர எைிரொகாணட
ொபாரதைமான மறொமாழி கறிவிட மடயவிலைே.

சிறித ோநரம ஒரவர மனநிைேைய ஒரவர எைடோபாடம மயறசியில


ொமௌனமாகக கழிநைத. அநை விரமபதைாகாை ொமௌனதைிறகப பின கமரோன
ோபசினான.

"கடமபரகைை ொவனற தரதைிய ொபரைம எனகோகயரயைா அலேத


அைமசசர ொபரமானககரயைா எனபத ைான எனககப பரயவிலைே.
ஏொனனறால இநை ொவறறியில நான ஒர சாதரயமான கரவியாகப
பயனபடதைிக ொகாளைபபடடரககிோறோன யலோமல - நமபிகைகககரய
பைடத ைைேவனாகோவா ொவறறிககரய விரனாகோவா பயனபடதைிக
ொகாளைபபடவிலைே எனற ொைரகிறத. ஒரவைன நமபிகைகோயாட
ோபாறறவத ோவற, கரவியாகப பயனபடதைிக ொகாணட அைன மேம
ொவறறி ொபறறபின பாராடடவத ோவற."

"இபபடொயலோம நீயாக நிைனதைால அைறக நான எனன ொசயயமடயம


கமரா?"
"இலைே! நிசசயமாக இைில கறபைன எதவோம இலைே. நடநை
நிகழசசிகைிேிரநத இைை நான அனமானிககிோறோன ொயாழிய கறபைன
எதவம ொசயயவிலைே."

"எநை அைவ கறபைன? எநை அைவ அநமானம? எனபைைப பைடத


ைைேவனாகிய நீோய கறிவிடடால நலேத கமரா!"

"அைமசசர ொபரமாோன! ோகளவியிலம மறபட ைநைிரம ோவணடாம.


ொவைிபபைடயாகோவ ோகளஙகள; ோபாதம. 'கறபைன எதவம இலைே,
அநமானம மடடோம உணட' எனற கறிய பினபம, 'எநைைவ கறபைன? எநை
அைவ அநமானம?' எனற நீஙகள ோகடபத எனைனப ொபாறியில சிகக
ைவககச ொசயயம மயறசியாக இரககிறத எனபைை இநைக கணதைில நான
உணரகிோறன."

"மிகவம நலேத பைடதைைேவா! கறபைனககம, அநமானததககம


எனன ோவறபாட எனபைையாவத நீ அறிவாய அலேவா?"

"அைை அறிவைறக நான ைததவ ஞானிோயா, ைரகக சாதைிர வலலநோனா


இலைே. நான ஒர ொவறம பைட வரீன. பைடவரீனககத ைரகக சாதைிரதைில
அநமானதைிறகம, கறபைனககம உளை ோவறபாடகள எனொனனன எனபத
ொைரநைிரகக ோவணடயத அவசியொமனற ைாஙகள கரதவரீகைாயின
அவறைறத ொைரநத ைவதைிராைத என கறறொமனோற நான ஒபபக ொகாளை
ோவணடயிரககம. அவவாற நான ொசயய ோவணடொமனற நீஙகள
எைிரபாரககிறர
ீ கைா அைமசசோர?"

"நான எைையோம உனனிடம இரநத எைிரபாரககவிலைே கமரா!


காரணஙகைை ைவதத மடவ ொசயவத அநமானம. காரணஙகள
இலோமோே மடவ ொசயவத கறபைன. எனைனபபறறி நீ ொசயைிரககம
மடவகள 'அநமானஙகைா' 'கறபைனகைா' எனபைை இபோபாத நீ ொைைிவ
ொசயதவிட இயலம எனொறணணகிோறன. ஏொனனறால கறபைனககம,
அநமானததககம இைடயிலளை ோவறபாடைட நாோன
கறிமடததவிடோடன."

"நீஙகள கறியபடோய ைவததக ொகாணடாலம உஙகைைப பறறிய என


மடவகள அநமானஙகள ைான அைமசசோர!" - எனற அவன உறைியாக
மறொமாழி கறினான.

ோபசச ஒர கடைமயான ைிரபபதைை அைடநைிரநைத. அைமசசரம


ைைரநத விடவிலைே.

"உளோை ோபாயப ோபசோம வா!" - எனற அவைன உளோை அைழததச


ொசனறார அைமசசர.

அநை ோவைாவிகோகா மாைிைகயின உளோை ொசனற எைை விவாைிதைாலம


அத அைமசசரககச சாைகமாக மடயொமனற உணரவ ஒனற கமரனகக
உளளற இரநைத.

மைேில அவன ையஙகியம அவர வறபறதைி உளோை அைழததச


ொசனறவிடடார. கமரனாலம அநை மாைிைகககள ொசனறவடன மனதைில
ஏறபடம ைாழவ மனபபானைமையயம பிரைமையயம ைவிரகக
மடயவிலைே.

ோவைாவிகோகா மாைிைகககளோைோய பைடதைைேவன கமரன நமபிைய


அைழததச ொசனறவடன அைமசசர அழமபிலோவள ொைைிவான கரேில
அவனிடம வினாவினார.

"கடற ொகாளைைககாரரகைாகிய கடமபரகைைத தரதைிக


ொகாடஙோகாளைரயம, ோசர நாடடக கடறகைர நகரஙகைையம
காபபாறறமாற, உனகக நான கடடைையிடடைில எநை இடதைில எநை
விைதைில ைநைிரம இரககொமனற நீ அநமானிதைாய? உனைன நான
கரவியாக மடடோம பயனபடதைிக ொகாணோடன எனற நீ எவவாற கற
மடயம?"

"ைகக காரணஙகோைாட கற மடயமாயினம - உஙகளைடய இநைக


ோகளவிகக மறொமாழி கறமன உஙகைை நான சிே ோகளவிகள
ோகடகோவணடம. அைறக வாயபபைிபபர
ீ கள அலேவா?" எனற அைமசசைரப
பைிலகக வினாவினான ொகாடஙோகாளரப பைடகோகாடடததத ைைேவன.

அைமசசர அழமபிலோவள சிே கணஙகள ையஙகியபின, "எனைனக


ோகளவிகள ோகடக உனகக உரைமயிலைே எனற நான கறமடயாத. உன
ோகளவிகைை நீ இபோபாோை எனைனக ோகடகோம" எனறார.

உடோன அஙக நிேவிய அைமைிையத ொைாடரநத அநை அைமைிையக


கிழிபபத ோபானற உரதை கரேில கமரன நமபி ோபசோனான.

"மோகாைைக கைரயில கடறொகாளைைககாரரகைின பயம அைிகமாகியதம


மைனமைறயாக நீஙகள எனைன இோை ோவைாவிகோகா மாைிைககக
அைழதத அனபபினரீகோை; அபோபாத இஙோக நமமிரவரககம இைடோய
நிகழநை சிே உைரயாடலகைை இனற மீ ணடம நிைனவடட ோவணடய
நிைேயிேிரககிோறன.

"ொகாடஙோகாளரோேோய அழகிற சிறநை ொபணொணாரதைிையக


கடறொகாளைைககாரரகள ொகாணட ோபாய விடடாரகள. அைை நிைனககம
ோபாதைான வரதைமாக இரககிறத" எனற கறி அனைறகக இரநைாற
ோபாேிரநத எனைனப பரபரபபைடயச ொசயைீரகள.

"அபபட ஒனறம நடநைிரபபைறோக சாதைியமிலைேோய? ஏொனனறால


நான அஙகிரநத பறபபடம ோபாோை ொகாளைை மரககேஙகள கடேில ொவக
தரதைில அலேவா இரநைன?" எனற பரபபரபோபாட உஙகைைக ோகடோடன
நான.

"எனன நடநைத? எபபட அநைப ொபணைணச சிைறபபிடததக ொகாணட


ோபானாரகள எனோற ொைரயவிலைே. கடறகைரப பககமாக உோவச ொசனற
இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிையக கடமபரகள பிடததக ொகாணட
ோபாய விடடைாக நகர மழவதம பரபரபபாக இரககிறத" எனற உறைியாகக
கறினரீகள நீஙகள."

"ஆம! நான அவவாற ொசாலேி மடபபைறகளோைோய பைறறமைடநை உன


வாயிேிரநத 'ஆ' ொவனற அேறல ொவைிபபடட விடடத. அைையம நான
கவனிதோைன. 'ஏன இவவைவ பைறறமைடகிறாய கமரா! உனககக
ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிையத ொைரயமா?'
எனற கட நான ோகடோடன."

"ஆம! நீஙகள எனைனக ோகடடரகள. ஆனால எனனிடம அபோபாத நீஙகள


கறியைில ஒனறம மடடம ொபாய. ொகாடஙோகாளர நகரககள கடமபரகள
வரவம இலைே; யாைரயம கடதைிக ொகாணட ோபாகவம இலைே. அபபட
எலோம ஏோைா நடநைைாக நீஙகள எனனிடம ஏன கறினரீகள எனபதைான
எனககப பரயவிலைே. கடமபரகைை நான ொவனற அவரகள
மரககேஙகைைச ோசாைைனயிடடைில யாரோம அவரகைிடம
சிைறபபடடரககவிலைே எனபைை ொைரநத ொகாணோடன. நீஙகோைா அபபட
ஒர ொசயைிையக கறி என ஆவைேத தணடனரீகள. ஏன அவவாற
ொசயைீரகள எனபைை நான அறியோவணடம" எனறான கமரன.

மைேில மறொமாழி கறாமல அவன மகதைை ோநாககிப பனமறவல


பதைார அைமசசர அழமபிலோவள. பினப ொமலே அவைன ஒர ோகளவி
ோகடடார.

"உணைமயிோேோய நான கறிய ொசயைி உன ஆவைேயம, பரபரபைபயம


தணடயத அலேவா?"

"ஆம! ஏன அவவாற தணட மயனறர


ீ கள எனபதைான இபோபாத என
ோகளவியாக இரககிறத?"

"உன ோகளவிகக மறொமாழி கற இயோை நிைேயிேிரககிோறன கமரா!


ஆனால ஒனற மடடம நிைனவ ைவததக ொகாள; ஒர நாடைட ஆபதைான
சமயஙகைில காபபைக ோவணடய அரசைநைிர மைறகைில எைை
ோவணடமானாலம அைன அைமசசர ோமறொகாளைோம."

"ொபாயையப ோபானற ஒனைறக கறவத கட அரச ைநைிர மைறகைில


அடஙகம எனற இபோபாதைான மைன மைோகக ோகளவிபபடகிோறன
அைமசசோர!"

"எைைப ொபாயொயனற ொசாலலகிறாய நீ?"

"ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிையக கடமபரகள


சிைறப பிடததக ொகாணட ோபாய விடடாரகள எனபத ொபாயொயனகிோறன."

"பிடததக ொகாணட ோபாயவிடடாரகள எனபத உணைமோய. கடமபரகள


ைான பிடததக ொகாணட ோபானாரகள எனற நான உறைியாக எதவம
கறவிலைேோய. கடமபரகோை அைைச ொசயைிரககோம எனபத என
அநமானமாக இரநைத."

"அநமானமான ஒர ொசயைிையக கறி அரச ைநைிர மைறகைில ோைரநை


ஒர அைமசசர ஒர பைடதைைேவனிடம எனன பயைன எைிரபாரதத விட
மடயம எனபதைான ொைரயவிலைே."

"எைிரபாரதை பயன எனககக கிைடதததைான இரககிறத கமரா?


ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிையக கடமபரகள
சிைறபபிடததக ொகாணட ோபானாரகள எனற கறியைால ைான எனனால
இநை ொவறறிையோய அைடய மடநைத."

"இபபட நீஙகள கறவைன கறிபப எனனொவனபத ொைரயவிலைேோய?"

"இபோபாோை ொைைிவாக உனககத ொைரயதைான ோவணடொமனறால அைைச


ொசாலவைறக நான ையஙக ோவணடய அவசியமிலைே. பைடத
ைைேவனாகிய உனகக இநைப ோபாரல ொவறறி கிைடதைைறகக
ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர மகள அமைவலேியம ஒர காரணம
எனபைை நீ எனனிடம மறகக மடயமா?"

"...." - அைமசசரகக மறொமாழி கறமடயாமல ையஙகித ைைேகனிநத -


மகதைில நாணம கவிழநத சிவகக நினறான பைடதைைேவன.

எநை எலைேயில நிறகம ோபாத அவன மிகவம பேவன


ீ மானவோனா அநை
எலைேயில அவைனக ொகாணட வநத நிறதைி விடடார அைமசசர. அோைாட
விடடவிடவிலைே அவர. ோமலம ொைாடரநைார:-
"கடமபரகைின கடல மறறைகையத ைகரபபைறகான - ஏறபாடகைைக
கேநத ோபசவைறகாக - மைன மைோகப பைடதைைேவன இஙக
அைழககபபடட ோபாத - ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகரன மகைிடம ைான
விைடபொபறறக ொகாணட வநைார. அநை அழகிய ொபணணிடம ொசனற
ைனனைடய ொவறறிப ொபரமிைதைைப பஙகிடடக ொகாளை
மடயவிலைேோய எனற காரணதைினால ைான பைடதைைேவனகக
எனோமல ோகாபம வரகிறத. ோகாபம ைவிரகக மடயாைத ைான."

"'உன ைநைை ைான கவிதத ைவதைிரககம எலோ இரதைினஙகைையம


பறறிக கவைேபபடோம. ஆனால இநை இரதைினதைைப பறறி மடடம அவர
கவைேபபட ோவணடய அவசியமிலைே' எனற பைடதைைேவன
அனைறகக விைட ொபறமன அமைவலேிகக அபயமம பாதகாபபம
அைிததப ோபசினான. அநை அபயதைையம - பாதகாபைபயம நாடட மககள
அைனவரககம அைிபபைறக - அைமசசர மறொறார ைநைிரம ொசயைால அத
எபபடத ைவறாகம?"

"....." - இபோபாதம பைடத ைைேவன மறொமாழி எதவம கற மடயாமல


ையஙகிோய நினறான. ொமலே ொமலே அநை ோவைாவிகோகா மாைிைக
ொபரைாகி அஙகாயதத - வாய விரததத ைனைன விழஙகிக ொகாணடரபபத
ோபால உணரநைான அவன. ைனைனப பறறி அைமசசரகக இவவைவ தரம
ொைரநைிரகக மடயொமனற அவன எைிரபாரககோவ இலைே.

"ோபரரசர இஙக ைிரமபி ொவறறி மஙகேம ொகாணடாடகிறவைர இஙோக


ோகா நகரதைில ைஙகி இர. ொவறறி மஙகே விழாவில உனககப பரசைிததப
பாராடடப ோபாகிோறன" - எனற ைன எைிோர ையஙகித ைைே கனிநைபட நினற
ொகாணடரநை பைடத ைைேவைன ோநாககிக கமபர
ீ மான கரேில
கடடைையிடடார அைமசசர அழமபிலோவள.

அபோபாத அவைர எைிரதோைா மறதோைா ோபசம மனத தணிவ அவனகக


இலைே. அரச ைநைிர மாைிைகயாகிய அநை ோவைாவிகோகா மாைிைக இநை
மைறயம அவைன ொவறறி ொகாணட விழஙகி விடடத. ோபரரசைரயம
சநைிபபைறக வாயபபாக இரககொமனற காரணதைினால பைடதைைேவன
கமரன நமபி ோகா நகரல ோமலம சிே நாடகள ைஙகினான. ைானம
அமைவலேியம, பம ொபாழிேில ொகாடஙோகாளரப பைடக ோகாடடதைின
பினபறதைில சநைிதைதம உைரயாடயதம எபபட அைமசசரககத ொைரநைன
எனபைை விைஙகிக ொகாளை மடயாமல மனம மறகினான அவன.
அைமசசரன அரச ைநைிர விழிபபாரைவயானத ோகா நகரன ோவைாவிகோகா
மாைிைகயிேிரநத நாட மழவதம பாரககவம அறியவம, உணரவம
ஆறறல ொபறறிரபபைை அநை விநாடயில அவன ொைரநத ொகாளை
மடநைத. இமமைறயம ோவைாவிகோகா மாைிைக அவனககத ைாழவ
மனபபானைமையோய ைநைத.
22. பைடத ைைேவனககப பரச

பைடத ைைேவன கடமபரகைை ொவறறிக ொகாணட தரதைிய பின


அைமசசர அழமபிலோவைின ோமல ைீராை ோகாபததடன ோவைாவிகோகா
மாைிைககக வநை பின இரணட நாடகள கழிநதவிடடன. மனறாவத
நாள ைவகைறயில வஞசிமா நகர பரபரணமான விழாக ோகாேம
பணடரநைத. ோைாரணஙகள நிைறநை வை
ீ ி. வாரணஙகள பட
ீ நைட
ோபாடம ொபரந ொைரககள. ொவறறி மஙகேம பாடவலே பேவரகளம,
பாணரகளம, பாடனிகளம, கதைரகளம, விறேியரகளம, ொைரககள
ோைாறம கடயிரநைனர. கீ ை சாைேகைில கீ ைஙகைின ஒேிகள,
ோவளவிச சாைேகைில ோவை மழககஙகள, எலோம நிைறநைிரநைன.

நகரம எஙகம பககைின நறமணம, இைசகைின இனொனாேி, நடன


மகைிர காறசிேமபகைின கிண கிணி நாைம, இைவோய நிைறநத
ொபாஙகின. மஙகே ோவைையில வடைிைசக கயிோலவதைிேிரநத
ோகா நகர ைிரமபிய ோபரரசர ொசஙகடடவரம ொபரம பைடத ைைேவர
விலேவன ோகாைையம ோசர நாடடப பைடவரீரகள பின ொைாடரநத வர
நகரககள நைழநைனர. நகர மககள வை
ீ ி ோைாறம மனனைரயம பைடத
ைைேவைரயம வாழதைிய வாழதொைாேி விணணைிர ஒேிதைத.
மாடஙகைிேிரநொைலோம மனனர மீ தம பைடதைைேவர மீ தம
பைடகள மீ தம பமார ொபாழிநைத. அரணமைன மனறிேில
ொபரஙோகாப ொபணடரம, அநைபபர மகைிரம மேர தவி மஙகே ைீபம
ஏநைி ஆரதைி சறறிக ொகாடட அரசர ொபரமாைன வரோவறறனர.

அைமசசர அழமபில ோவைைக கடடத ைழவிக ொகாணடார அரசர.


அரணமைன ஐமொபரங கழவினர, ஆயதைார மகதைில எலோம,
அரசர ோகா நகர ைிரமபிய மகிழசசி ொைரநைத. எஙகம மேரநை
மகஙகோை ொைரநைன. அரசரடம ொகாடஙோகாளரப பைடத ைைேவன
கமரன நமபிைய அைழததச ொசனற அவன சாைைனைய வியநத
கறிய அைமசசர அழமபிலோவள,

"இநைச சாைைனகக ஈடாக நான அைிகக இரககம பரைச


மாைேயில அரணமைனக ொகால மணடபதைில நிகழ இரககம ொவறறி
மஙகே விழாவில அரசர ொபரமாோன இநை இைம பைடத ைைேவனகக
அைிககோவணடம" - எனறம அரசைர ோவணடக ொகாணடார.

"அவசியம ொசயகிோறன! இைைஞரகளககப பரசைிபபொைனபத


எபோபாதம எனகக விரபபமான ொசயோே" எனற அரசரம
மகிழசசிோயாட அைமசசரன ோவணடோகாளகக இணஙகினார. இைவ
எலோம ொகாடஙோகாளரப பைடத ைைேவனகக மகிழசசிைய
அைிதைாலம - அவனைடய உள மனதைில ஒர கவைேயம இரநைத.
ைன உயிரககான அமைவலேி - எனன ஆனாள எனபைை அறிய
மடயாை ோவைைன அவன மனதைை வாடடயத.

அைை யாரடமம ொவைியிடடப ோபசவம வாயபபிலைே.


ோபரரசரைடய வடைிைச ொவறறிையக ொகாணடாடக ொகாணடரககம
ோகா நகரன அரச ைவபவக ோகாோகேஙகைின இைடோய அவனைடய
சிறிய மனோவைைனையப பகிரநத ொகாளை அவனகக யாரோம
கிைடகக மடயாதைான.

காைலககம அைன சக தககஙகளககம அநை உணரைவ


ஆளபவரகள ைான ொசாநைககாரரகள. இனொனாரவனைடய தைணைய
அைறக நாட மடயாத ோபாலம எனொறணணி அநை உணரவகைைத
ைனனளோைோய பைைததக ொகாணடான பைடத ைைேவன.

ோபரரசர ொவறறி வாைகோயாட நகரப பிரோவசம ொசயை ைினதைனற


மாைேயில அரணமைனக ொகால மணடபதைில ொவறறி மஙகேவிழா
நிகழநைத. பேவரகள ோபரரசரைடய ொவறறிையப பகழநத பாடப
பரசிலகள ொபறறனர.

பாணரகளம, பாடனிகளம, அரசரைடய ொவறறிைய இைசததப


பரசில ொபறறனர. கதைரகளம, விறேியரகளம அரசர
ொபரமானைடய ொவறறிைய ஆடககைிதத மகிழநைனர. அநை
ஆடடததகக ொவகமைியாகப பரசம ொபறறனர.

இறைியாகப பைட ொவறறிககத தைணயாக இரநை வரீரகளககம


பைடயணித ைைேவரகளககம பரசகள வழஙகபபடடன.

மைேில கயிோலவப ோபாரல ஈடபடட ொவறறி ோைடக ொகாடதை


வரீரகளககம, பைடயணித ைைேவரகளககம பரசகள
ொகாடககபபடடன.

இறைியாக அைமசசர அழமபிலோவள மன வநத "ொகாடஙோகாளரப


பைடகோகாடடதத ைைேவன கமரன நமபி, கடற
ொகாளைைககாரரகைை ொவனற ொவறறிககான ஈட இைணயறற பரசப
ொபாரைைப ொபற இபோபாத வரமாற அைழககிோறன" - எனற
கறியவடன கமரன நமபி ையஙகித ையஙகி அடகக ஒடககமாக நடநத
மன வநைான.

அைமசசர அரசைவயின உளோை நைழயம வாயிறபறதைில நினற


ஒர பணிப ொபணைண ோநாககி ஏோைா ைசைக ொசயைார.

அவள ஒர விநாட உளோை மைறநைாள. அடதை விநாட, அநைப


பணிபொபண அைழதத வநத நிறதைியவைைப பாரதை ோபாத கமரன
நமபியால ைன கணகைைோய நமப மடயவிலைே. ஆம!
ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர மகள அமைவலேிைான
சரவாேஙகாரஙகைாலம அேஙகரககபபடட அவன மன ொகாணரநத
நிறதைபபடடாள.

சைபயில ஒோர மகிழசசிக கபபாட. ஆரவாரம, சிரபொபாேி எலோம


அடஙக நீணட ோநரமாயிறற. அைமைி நிேவியவடன மறபட அைமசசர
அழமபிலோவைின கரல சைபயில ஒேிககத ொைாடஙகியத:-

"இநைப ொபண அமைவலேிையக ொகாடஙோகாளரப


பைடதைைேவன கமரன நமபிகக மணமடததக ொகாடககமாற
ோபரரசர சாரபில இரதைின வணிகரககக கடடைையிடகிோறன" எனற
அைமசசர கறியவடன, அோை அைவயில வணிகரகள அமரநைிரநை
பகைியிேிரநை இரதைின வணிகர எழநத வநத மேரநை மகதோைாட,
"அைமசசர கறியவாற ொசயய எனத பரண சமமைதைைத ொைரவிததக
ொகாளகிோறன" - எனற இணஙகினார.

அநை ோவைையில அைமசசர அழமபிலோவள ொகால மணடபதத


ோமைடயிேிரநத இறஙகி வநத கமரன நமபி காைரகில ொநரஙகி,
"இபோபாத உணைமையச ொசாலேி விடகிோறன கமரா! இவைை யாரம
எஙகம சிைறப பிடததக ொகாணட ோபாகவிலைே. எனனைடய
ோவணடோகாைினபட ொகாடஙோகாளர இரதைின வணிகர இவைைத ைம
வடீ டோேோய சிைற ைவதைிரநைார எனபத ைான உணைம. நீ மைன
மைோக இஙோக வஞசிமா நகரததகக ோவைாவிகோகா மாைிைகயில
எனைனக காணத ோைட வநைிரநை ைினதைனற இரவ நான உனைன
இஙோக காகக ைவததவிடடக ொகாடஙோகாளரககப ோபாயிரநைத
இநைச சழசசிககாகதைான. இபபட ஒர சழசசி ொசயத காரயதைைச
சாைிததக ொகாணடைறகாக எனைன மனனிததவிட. இவைைக
கடமபரகள சிைறபபிடததப ோபானைாக உனனிடம நான ொபாய
கறியிராவிடல இவவைவ விைரவில ொவறறி கிைடதைிரககாத
எனபைை நீயம ஒபபகொகாளைதைான ொசயவாய" எனறார.

ொகாடஙோகாளரப பைடத ைைேவன இைைக ோகடட அைமசசர


ோமோே ோகாபபபடவிலைே.

அநை ஒர விநாடயில வஞசிமா நகரம மழவதோம ஒர ொபரய


ோவைாவிகோகா மாைிைகயாகிவிடடத ோபால ோைானறியத அவனகக.

அவன கைடககணணால அமைவலேியின மகதைை ோநாகக


மயனறான. அவள பனமறவல பதத அநைப பாரைவைய
வரோவறறாள.

"இநைப பனமறவலககாக எைையம ொபாறததக ொகாளைோம"


எனற அவள காைரோக ொமலேிய கரேில கறினான பைடதைைேவன.

அபோபாத அவரகள இரவர ைைேயிலம யாோரா பமார


ொபாழிநைாரகள.

ைிரமபிப பாரதை பைடதைைேவன அைமசசர சிரததக ொகாணோட


பககோைாட அரகில நிறபைைக கணடான.

"அைமசசரகக என ொசாநை வரீதைிலம ைிறைமயிலம நமபிகைக


இலைே. இவைைக கடமபரகள சிைற பிடதைைாகக கறினால ைான
எனகக வரீோம பிறககொமனற மடவ கடடவிடடரகள ோபாேிரககிறத"
எனறான கமரன.

"உணைமோய அதைான கமரா! வரீம எனறோம காைேின மறபறமாகத


ைான இரககிறத. சீைை சிைறபபடவிலைேயானால இராமன வரீனாக
ோநரநைிரககாத அலேவா?" - எனற அைமசசர அவனகக மறொமாழி
கறிய ோபாத அைவ மழவதம சிரபொபாேியால ொபாஙகியத. அநைச
சிரபப ொவளைதைில கமரனம - அமைவலேியம ோசரநத நைகதை
சிரபபின ஒேியம கேநதைான இரகக ோவணடம.
(நிைறவறறத)