Vous êtes sur la page 1sur 1

Absolutne miary skośności (asymetrii):

- Was=X|-D ; e3=E(Xi-X|)3ni/N ; wynikają z wykresu


Jak należy postępować, aby prawidłowo porównać
graficznie populacje przy pomocy histogramów lub
wieloboków liczebności?
W przypadku histogramu (gdzie na jednym rysunku
można stworzyć tylko jeden wykres) jeśli długości klas są
stałe to rysujemy go dla liczebności, natomiast w
przeciwnym wypadku dla natężeń liczebności.W
przypadku wieloboku liczebności, jeśli mamy jedną
populację to badamy czy długości klas są stałe i równe –
jeśli tak to wykres dla liczebności, jeśli nie – dla gęstości
wyprowadzonych z liczebności.Jeśli mamy więcej
populacji i ich liczebności są równe to postępujemy tak
jak powyżej.Jeśli mamy więcej populacji i ich liczebności
nie są równe, to przechodzimy na wskaźniki częstości –
jeśli klasy są stałe i równe to wykres rysujemy dla tych
wskaźników częstości, w przeciwnym wypadku – dla
gęstości wyprowadzonych ze wskaźników częstości.
Co naprawdę mierzą miary zróżnicowania i miary
asymetrii?
Miary zróżnicowania mierzą rozrzut jednostek populacji w
obszarze zmienności badanej cechy.Miary asymetrii w
istocie mierzą jaka część jednostek badanej populacji
znajduje się powyżej średniej, a jaka poniżej.
Na czym polega zabieg standaryzacji, ile wynosi
średnia arytmetyczna i wariancja dla zmiennej
standaryzowanej?
Zmienna standaryzowana liczona dla konkretnej
jednostki populacji pozwala łatwo określić jakiego typu
jest to element (typowy, mały, duży, itp.).Zi=(xi-
x’)/sigma.Średnia dla Zi = 0.Wariancja (również
odchylenie) dla Zi = 1.
Jak należy postępować, aby prawidłowo porównać
graficznie populacje przy pomocy skumulowanych
wieloboków liczebności?
Jeśli mamy do czynienia z jedną populacją kumulatę
wykreśla się dla liczebności skumulowanych. Jeśli zaś
mamy do czynienia z więcej niż jedną populacją, to
kumulatę wykreśla się również dla liczebności
skumulowanych jeśli w przypadku, gdy liczebności są
równe lub dla częstości skumulowanych, gdy liczebności
nie są równe.
Typy zb stat : nie- skończenie liczne,jedno-
wielowymiarowe,statyczne/dynamiczne,względnie
jednorodne
Szer.Stat - – zbiór wyników obserwacji jednostek
populacji wg jednej cechy.Jedn. stat. – element
zbiorowości statystycznej, Cecha stat. – treść wrażenia
wywołanego przez daną rzecz
rzeczowa – książki;przestrzenna – czytelnia;czasowa –
marzec;jakościowa-rodzaj okładki;ciągła – szerokość
okładki w cm;skokowa – liczba stron;pozornie ciągła –
wartość książki w zł;quasi ilościowa – przybliżona waga
Rozkładem teoretycznym nazywa się
przyporządkowanie kolejnym wartościom zmiennej xi
odpowiadających im liczebności w oparciu o
wyidealizowany model
Zależności między miarami,a momentami: m2=x2’,
m3=x3’, m4=x4’; σ2=e2 ; A=e3/ σ3 – trzeci moment centralny
standaryzowany; K=e4/ σ4 – kurioza
Twierdzenie Czybyszewa jest bardzo ogólnikowe,
ponieważ mówi ono o tym, że w danym przedziale +/- k
odchyleń od średniej znajduje się co najmniej 1-(1/k^2)
populacji.Np. 75% danych każdego zbioru musi mieć
musi mieć wartości różniące się od śr. O co najwyżej 2
odch.std.Jak nice wiemy jaki to rozkład- niestosujemy
tw.cz.A-dla k=1 tw.cz. nice stosuje się,lub w przedziale+/-
1 odch std od śr,mieści się jeden El. Populacji.
Sendecor- N/sigma, 5-R/2;10-R/3,25-R/4,50-R/4,5;100-
R/5;200-R/5,5;500 i w.-R/6
Skala nominalna- Dla dowolnej pary elementów
możemy jedynie powiedzieć czy jest pod pewnym
względem jednakowa czy też nie; porządkowa- polega
na uporządkowaniu elementów bez możliwości
określenia odległości między nimi; przedziałowa- polega
na przyjęciu stałej różnicy jako jednostki porównań
między elementami w sytuacji, gdy nie istnieje (lub go nie
znamy) naturalny porządek. Zostają ustalone obiekty
wzorcowe oraz wzorcowa różnica;stosunkowa-polega
na uporządkowaniu z oznaczeniem odległości elementów
od naturalnego porządku.
Pojęcie statystyka-nazwy zbiorów danych dotyczących
zjawisk gospodarczych, itp. (np. statystyka
ludności).MTC-określają przeciętny poziom cechy;przec
wkl klas- stanowią wypadkową wartości cechy
wszystkich Bad. Jedn. Zbior. ; pozycyjne- są
wyznaczane dla niektórych jednostek (M) lub grup jedn.
(D).Wyznaczanie kwantyli: 1)określenie numeru
El.,który dzieli populację w zadanej dla kw.
Proporcji;2)znalezienie wartości El. O numerze
ustalonym w 1 kroku.Graf,wyzn(D)-GG kl.
Poprzedzającej najliczniejszą i częstość w tej klasie z GG
przedziału D i częstością w tej klasie;DG następującego
z DG D.Zal i wady D- trudna w obliczeniu,niemożliwe
alg. Przekształcenia,stanowi cenną char. Zmiennej.(M)-
latwiejsza do obl niż śr,badziej lub nice mniej stab niż
śr,niepożądane stos do zm. Ciągłej, slg przekszt niemożl
lub trudne.Harmon-gdy wart zm. Podawane są w formie
odwrotnej.GEom-badanie szer. Czas, przy określ przeć,
tempa zmiany; opisie zjawiska przy zastosowaniu
wykładniczej f.trendu.Absolut-miary
mianowane,najczęściej w tych samych mianach, co anal
cecha(wyj-wariancja);stosunkowe- miary
bezmianowi,czasem zwyczojow wyrażane w %.Jako
ilorazy,sluza do określania siły.VAR=nadX2-x2|;Vzk-
sigma-śr;Sprzeczne wahania miar wynikają z: 1)kazda
z miar podchodzi do skośności z innego pkt widzenia tj.
y3-uwzglednia odch. Wszystkich jedn od śr;wsk as.
Interesuje się tylko wartościami śr i D;2)Wskazania miar
pozycyjnych traktujemy z duza doza ostrożności jeśli z
wykresu nice wynikaja wnioskiodnosnie kier
asym,zwlasza gdy śr i dom SA blisko siebie3)wyzej
cenimy zawsze m.klasyczne,bo formula uwzglednia
wszystkie El. Pop.