Vous êtes sur la page 1sur 50

ைஷலஜாவின்

ைஷலஜாவின்

‘காலெம லா காத்தி ப்ேபன்’

- காத ைர ெதாட

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 1 OF 50


ைஷலஜாவின்

அத்தியாய க

அத்தியாய - 1

அத்தியாய - 2

அத்தியாய - 3

அத்தியாய - 4

அத்தியாய - 5

அத்தியாய - 6

அத்தியாய - 7

அத்தியாய - 8

அத்தியாய - 9

அத்தியாய - 10

அத்தியாய - 11

அத்தியாய - 12

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 2 OF 50


ைஷலஜாவின்

காலெம லா காத்தி ப்ேபன்!

இ ஒ காத - ைர ெதாட

அத்தியாய 1.
*************************

சாைலயி ெச இள ெப க எ லா ஒ நிமிஷ த மாறி


நி கிறா க என்றா அந்த இடத்தி சார கன்
நடந் ேபா ெகா கிறான் என் அ த்த ! ஊட் ேகரட் நிறத்தி ,ஆற -
அைர அ ல உயரத்தி , ெகா ச யா ெகா ச ப் த்விரா என்ற
கலைவயிலான கத்தி அைனவைர கவ ன்னைக ெகா ட சார கன்
ப த்த (எ பி ஏ) ப ப் சிறி அலட் ெகா ளாத அட க , எள ைம!

த அத்தியாயத்தின் த பாராவிேலேய சார க கியத் வ


ெகா கிறேபாேத உ க த் ெதrந்தி கேவ ேம?

ெய ஆ கெர ட்!

சார கன் தான் இந்த கைதயின் கதாநாயகன்!


அவனப்ப றி ெகா ச ெதrந் ெகா க ..

ெபய ..சார கன் என் சார .

ெதாழி .. ெப க r ராக எ ட்ட ப்ைரச என்றபிரபல க ெபன யி


தலைமப்ெபா ப்பாள .

வி ப்ப ...உபந்நியாச க ஆன்மக ெசா ெபாழி க ேகட்ப .

ெகா ைக..ெப ைமையமதிப்ப அவ க தந்திரத்தி தைலயிடாம


இ ப்ப .

ண க -வா ைம ேந ைம ெபா ைம,

வய ..மா பத்ெதான்பதா ேததி இ பத்தி ஏ

ந ப க ,.. அைனவ .

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 3 OF 50


ைஷலஜாவின்

க யாண ... அ ைமயி ஆன மைனவிெபய ராதிகா.

மறந்த .. காதலித்த மாலதிைய

இன கைத ெச லலா .

ராக எ ட்ட ப்ைரசஸி அைனவர அன் நட் பாத்திரமான


சார கன், ராகின ைய
அதிகமா கவ ந்தான். அவன்ம அவ ஒ க அ ல இர க . "வாட்
எ ைந ைக ! இவைன மாச ன்னா நான் பா த்தி க டாதா?
வைள சிப்பி சிப்ேபாட் ப்ேபேன என் வைல ? யாேரா ராதிகாவாேம
அவ அ சி ஜா பாட்!" என் ராதிகாைவப்பா காமேலேய அவ ம
ெபாறாைமப்பட்டா . ராகின அந்த க ெபன யி கியெபா ப்பானபதவியி
இ ப்பவ . ேரயாவின் உட வாகி ,ேஜாதிகாவின் ப்பான
கெவட் க ெபன யி பல ஆ கள ன் காத ேதவைத.

சார கன் பாவத்திேலேய சா என்றா சின்ன வயதி தா தந்ைதைய


விபத்தி இழந்த அவைன விட பத் வய த்தவளான அ கா மித்ராவின்
வட் தான் வள ந்தான்.

மித்ராவின் கணவன் சீன வாசன் ேர , சீட் , ேபாைதப்ெபா ட்க , என சகல


ெகட்டப்பழ க க அ ைமயாகி இ ந்தான் . மித்ராைவ
அ த் த் ன் த் வான் .
ஆனா சார கன ட மட் ெவ ப்ைப காட்டமாட்டான் .தன ழந்ைத
இ லாததா பி காலத்தி சார கன் தன நன் ச பாதித் உத வான்
என் அவன ட ைழவான். ஆனா மித்ராைவ வா த்ைதகளா தன்
ெச ைககளா சித்திரவைத ெச வான். சா ட்.

சார கன் நன் ப த் லியி ேவைலகிைடத் ேபா ேபா அ காைவ


அவ கணவைன தன்ேனா வ ப அைழத்தான்.

" லி பாைஷ ெதrயாத ஊ ப்பா.. என இ க வா நிைறய


ெவத்திலேபாட் கிட் சீட் விளா ட் ஊைர ஜாலியா த்த நம அந்த
ஊ சrப்படா உ க காைவ ேவணா ட் ப்ேபா.. அவ த்தான்
த சா ப கத் இந்தகிராம ேபார சி "என்றான் சீன வாசன்.

ஆனா மித்ரா த பிேயா லிேபாகவி ைல.சின வா ைன ஊr தன ேய


விட்ட இன் ெகட்டப்பழ க கள கிவி வான் என் அவ
த கிவிட்டா

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 4 OF 50


ைஷலஜாவின்

"சார கா! மாசாமாச உன்ச பளப்பணத் ல பாதி இ கஅ ப்ப


ெதr தா?'

'அ ப்பேறன் மாமா..ந கமட் அ காைவஅ காம ெகா ளாம அன்பா


வ சி கிட்டா , ச பள ேம அ ப்பிடேறன்' என் ெசா ல ைதrயமின்றி
தைலையமட் ஆட் னான்.

அ காைவப்பிr ேபா க ண ட் ய .
மித்ரா அவன ன் உ சந்தைலைய ேகாதிவிட் ,"ேபா வா த ப,
ந லாஇ ப்பா...க யாண கட் கிட்டா உன் மைனவிைய அன்பா
அ சரைணயா வ சி ேகாப்பா.. உன் மாமாமாதிr சந்ேதகப்படற
வா த்ைதகள த சியி டற டா ப்பா"என் ெசா லி
வி பினா .

"அ கா !என் ண ெமன்ைமன் உன த்ெதrயாதா? அ சr, ந இவேராட


20வ ஷ வா ந் என்னபலன் க ேட கா?உதறித்த ள ட் என் ட லி
வந் ..உன்ைன த கமா வ சி நான் காப்பத்தேறன்.."

"எப்ப சார கா விடற ? ந ம அ மா அப்பா ந ைம அப்ப


வள கலேயப்பா..?அதிக ப கேலன்னா அன்பினா ஆகாத எ மி ல
ெபா த்தா மி ஆ வா ெபrயவ க ெசா லி ேகட் இ ேகேனப்பா?
என்ன காவ நம வி , ஒள பிற ந பேறன் ...ந ேபா வாத பி!"

லி ெசன்ற சார கன் தவறாம மாதாமாத பண அ ப்பினான்.


lவி ஊ வ ேபாெத லா
நிைறய ெபா ட்க டன் வ வான்.

அ த்த ைற அவன்வ ெபா அைவஎ லா


காணாம ேபாயி . மிதரா ேவதைன டன்
ெசா வா ,: எ லா சீட்டாட்டத் ேம பணமா மாறிப்
ேபாயி ப்பா.. என்கிட்ட
ெசா லாமேலேய.."

"ஏன் அ கா இைத ந தட் ேக க டாதா?"

"ேகட்ட கிட ச பrைசப்பா ப்பா.."

மித்ரா ைககள ன் பின் றத்ைத பாத கைள கா பித்தேபா சார கன்


காண சகியாம க கைள ெகா டான்.

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 5 OF 50


ைஷலஜாவின்

ஊ ப் றப்ப ேபா சீன வாசன் ,"சார கா உன தி வா ல


ஒ ெபா பாத் ேகன்.. கிrப சி கா ..பா க ந லாேவ
இ ..உன சrயான ேஜா தான் உயரத்தி ெநறத்தி "
என்றான்.

"த பி ஒ வாட் ேந ல பாத் ெசா லேவணாமா க?"

"என்ன அவன்பா க ?நா வள த்த ைள 'தாலிகட்றா'ன்னா கட்றான்..


பா க மாேம? ஏன் உன பா க மா?என் ேமல ந பி ைக இ ைலயா
உன , நாேய.. ?அ பின்ன ேவன்.." ேம
ெகட்டவா த்ைதகேளா ெப ட்ைட கழ றினான்.

"மாமா ந க ெசா ற ெபா ைணெய கட் கேறன் .அ த்தவாட் ஊ வரப்ேபா


நி சய ெச க."
என் கல கிய க க டன் அ காைவப் பா த்தப ேய சார கன் கிள பினான்.

சீன வாச பயந்ேத அவன் லிஅ வலகத்தி தன்ைன


தவிரமா காதலித்த மாலதிைய
நிராகr கேவ வந்த . ஆனா மாலதி விடவி ைல.

மாலத?

அவைளப்ப றி...

(அ த்த அத்தியாயத்தி )

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 6 OF 50


ைஷலஜாவின்

அத்தியாய -2

காலெம லா காத்தி ப்ேபன்


***********************************************

மாலதி, லியி சார கேனா அ வலகத்தி ஒன்றா பணி rந்தவ .


அறி அட க அழ ேச ேபா அ ேக அலாதியான க கைள
ஏ ப ேம கவன த்தி கிற களா அ மாலதியிட
ஏராளமாகேவ உ .

பலவ ஷ க ன்ேப ெதாழி நிமித்த லி ெபய ந்த


பல ப கள மாலதியின் ப ஒன் . மாலதியின் அப்பா மிநாதன்
பிரபல ேமஜி நி ண . தன் ஒேர வாrசான மாலதிைய தன ப்பின்
இந்த கைலைய க அந்த கைலைய ேம பிரபலப்ப த்த
நிைனத்தா . மாலதி க ெகா டா .ஆனா அப்பாைவப்ேபால அைதேய
ெதாழிலா கி ெகா ள அவ மன இட தரவி ைல. இல கிய ச க ேசைவ
ஆன்மக என்ேற சின்னவயதிலி ந் அைவகள மன நாட்ட
ெகா விட்ட . அதனாேலேய ஏற ைறய தன் ரசைன ேக ப இ ந்த
சார கன ன் ம அவ ப ஏ பட . அழ ேதவைதயான மாலதியின்
கைட க பா ைவ எத்தைனேயா லி இைளஞ க ஏ கித்தவமி க
அவேளா சார கைன மானசீகமா வி ப ஆர பித்தா .

ெப க இேலசி காத வயப்படமாட்டா க , அப்ப ப்பட் விட்டா அைத


நிைறேவ றி ெகா ள எைத ெச யத் தய கமாட்டா க .

அன் அ வலக ல ேநரத்தி தன ைமயி சார கைன சந்தித் தன்


உ ள கிட ைகைய ெதrவித் விட த மான த்தா . ஆனா பாழா ப்ேபாகிற
நாண ேபசவிடாம த த்த . இந்தகாலத் ப்
ெப தான் என்றா அவ வள ப் அவ சில நியதிகைள
நிைன ப த்திய . மன ப்பி த்த ஒ ஆைண அழகினா
வசப்ப த் வைதவிட அறிவினா அன்பினா ெந வ எள என்பைத
rந் ெகா ந்தா .

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 7 OF 50


ைஷலஜாவின்

தன் உண சிகைள கவிைதயா கி ெகா டா .

r ஆ ேகாபி தட் ைவத் ெகா ேமைஜயி சாப்பிடத்தயாரான


சார கன் தன் அ கி மாலதி வந்தி நி க திைகப் டன்," வா க மாலதி ல
ப்ேளட் எ த் ட் இப்ப உட்கா க" என் தன் அ கி இட ெகா த்தான்.

"உ க மனசி என ஓ இட ேவ சார கன்" என் தன் மன


அ த் ெகா வைத மாலதி உண ந்தா .

'என்ன ஆயி என ?ப வ மட் ம ல அந்தப்ப வ வயதி ெசா லாம


ெகா ளாம வ வ
காத தாேனா? காத வந்தா மன சிறக த் த்தான் பற ேமா?ஆேத
ேநர ெமௗனேம
பா ைவயா நாணேம ஜாைடயாகி வி ேமா?

என்ன ேப வ எப்ப ஆர பிப்ப ?'

தய கி நின்றாள சில கண . ஆனா இைதவிட்டா பிற சார கைன


சந்தி க இப்ப ஒ வா ப் கிைட கா என நிைனத் சட்ெடன ெசா ல
ஆர பித்தா .

"சார ! நான் ஒ கவிைத எ.எ தி இ கிேறன்" என் ெசா லி நி த்தினா .


சந்தன நிறத்தி கைடந்த சி பமா ன்னைகதவழ பறித்த மலரா
அ கி வந் நின்றவைள பரவசமா ப்பா த்தான்
சார கன்.

"ெசா க மாலதி.ஆய கைலக அ பத்தி நாலி உ க ெதrயாத


கைலகேள இ ைலேபாலி ேக? பாட் ஓவிய ப ப் ேமஜி கைல இப்ப
ஏ கனேவ ைகயி திறைமகேளா
இ கீ க..இப்ேபா கவிைத மா? என கவிைத எ த வர ஆனா
ப கப்பி எ ேக உ கள கவிைதக ?"

மாலதி தன் இதயப்ப திைய ட் காட் விட் ,"கவிைதகைள இதய ஏட்


எ தி வ சி ேகன் சார !
என் ெசாந்த இதழி வாசித் காட்டட் மா?" என் ப் ன்னைக டன்
ேகட்டா .

"ஆஹா ஆர பேம அம களமாயி ேக வாசி க மாலதி"

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 8 OF 50


ைஷலஜாவின்

மாலதி தன்ைககைள ெந ேக கட் ெகா சார கைனேய


ஆழமா ப்பா த்தா பிற ெசா ல ஆர பித்தா .

" உன காக சிr


இந்த உத க '
வத் விடாேத ெந ப்

உன காகப்பற
என்மனப்பறைவயின்
சிற கைள
ெவட்ட டாத
உன் ெபா ப்

விர கைளெவட் னா
வைணயா வாசி க ?
விr காத காத வைலயி
வ வ ஒ க தாேன?

உன் கைட க பா ைவ
ச மதேம ெபா ளானா
அந்தப்பா ைவ கா நான்..
காலெம லா காத்தி ப்ேபன்"

உண சி மா ெசா லி த்தவ , சார கைன ம ப அ த்த நிைறந்த


பா ைவ பா த்தா .

சார க ப் rயாம இ ைல.இ கவிைத அ ல என்பைத அவ


உண ந்தான். உண ந்தாேலயன்றி உண கைள மதி க இயலா .

மாலதிையப்ேபான்ற அழகான த்திசாலியானெப தன கிைட கெகா த்


ைவத்தி கேவ என எ ேபா மன மகி சியி திைள க
ஆர பித்த .
தன்ைன அவ ேநசி கிறா எ நிைனேவ ெந ைச நிைறத்த .
ேநசிப்பைத காட் ,ேநசி கப்ப வ சிறப்பான .

ஒ கண தான் அந்த இன ய உண கள மிதந்தான் அ த்தகணேம


தாrத் ெகா டான் சார கன்
கால காலமா காத ேக நி ஜாதிமத அதன் உட்பிr க
என் தைடக சீன வாசன் ரலி அசrrயா காதி வி ந்தன.மத

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 9 OF 50


ைஷலஜாவின்

ஒன்றானா ஜாதி உட்பிr கைள காட் சீன வாசன் மாலதிைய தன


மைனவியா கமாட்டான் ,வறட் பப்ெப ைமேபசி திr
சிலமன த கள அவ ஒ வன்என்பைத சார கன் நிைனத் ப்பா த்தான் .மறி
ெச ெகா டா சீன வாசன் தன் ேகாபத்ைத அ காவிட காட் வி வான்
என்பைத நிைனத்தேபா உட ேபந கிய .

மனைத அட கி ெகா டான்.

பிற மாலதியிட ," அ ைமயான கவிைத மாலதி. பத்திrைக


அ ப் க..இைணயத் ல ேபா க
ந லா "என்றான் .

மாலதி அவைனவிடவி ைல ,அப்ேபா சார கன் ேவ வழியின்றி


சீன வாசைனப்ப றி
ெசா ல ேவ வந்த .

மாலதி ம வாரேம அவைன சந்தி க கிராமத்தி


வந்தா .ேபசிப்பா த்தா .ஆனா சீன வாசேனா,
"ேபா மா ெவள ல.. வரைசவ ெவ ளாள ப இ ,இ கவந்
ச மந்த ேபசறவ கஇ லஉ பிr ல மாறி இ ந்தா ட நான்
ச மதி கமாட்ேடன்...உன் ப இந்த பிr லஇ ல... ல ேகாத்திர
பா காம க ணால ெச ற எ க பத் ல கிைடயா ..கால எ வெளா
மாறினா இைதெய லா ெகட் யாபி சிட் என்ைனமாதிr
இ காவலா இ கறவ க இ கா க.. அதான் இந்த கலாசார
அழியாம இ . இந்தவட்ல காத கத்தி கா ைழய யா
ெதr தா ேபா ேபா"என் சீறிஅ ப்பிவிட்டான்.

மித்ரா, பதட்ட டன் மாலதி ப் பrந் ெகா வந்தேபா ைகயிலி ந்த


ைடயினா அப்ப ேய அவைளஒ சாத் சாத்தினான் சீன வாசன். .நிலைம
rந் மாலதி ெவள ேயறிவிட்டா .

லிவந்த அ த்த வாரேம ஒ நா அலவலகத்தி ேநேர எ யிட ெசன்


தன ராஜினாமா க தத்ைத ெகா த் விட்டா .

சார கன ன் ேகபின ஒ கவைரைவத் விட் ெமௗனமா ெசன் விட்டா .

சார க அவன் அ கா லமா எ லாவிஷய ெதrந்தி ந்த


ேவதைன டன் அந்த கவைரப்
பிrத்தான். கவிைத எ திய அந்த கவிைதைய ெந
கன கப் ப கத்ெதாட கினான்.

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 10 OF 50


ைஷலஜாவின்

உ சந்தைலயி ெந ப் கிrட
உ கி ெகா ேட
ெம வ த்தித வ
ெவள ச

இயந்திரப்ப க
இைடேய மிதிப
க த வ
ச கைர

உன்ன டமி ந்
உடலா
விலகிப்ேபா
என் உன் நிைன க
என் அழியா சித்திர

னரபி ஜனன
னரபிமரண
ம ஜன்ம
அ ேவ என் த ண

சார கன் க கல கிய . ெமன்ைம தன்ைன இ வைத உண ந்தேபா


தன்மேத ெவ ப்பாக வந்த . ஆனா வள த் தன்ைன ஆளா கிய
அ காைவ நிைனத்தேபா காத உண நரைலேம ேதான்றிய நிழலான .

கவிைதத் தாைள கிழித் ப் ேபாட்டவன், மாலதிைய அ க ேம


அ ேயா மறந்தான்.

அ த்த சில நாட்கள ெப க ேவைலமா ற


ேகட் வந் விட்டான்...அ த்த சிலமாத கள
சீன வாசேன மன உவந் ேத ப் பா த் ைவத்த ெப ணின்கர பி த்தான்.

அழ சிைலயா இ ந்தா ராதிகா. ஆனா அவள ட அலட்சிய


ஆணவ ேப சி ெதறிப்ப
கணவனான சார க திரா இ ந்த .

ஒ ெவா ஆன ன் பாவத்தி ெப தன்ைம இ மா அேதேபால


ஒ ெவா ெப ணி இேலசான ஆ தன்ைம இ மா .

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 11 OF 50


ைஷலஜாவின்

ராதிகாவின் பாவ , பிற ேபராபத்தி ெகா விடப்ேபாவைத அப்பாவியான


சார கன் அறிந்தி க நியாயமி ைலதான்!

(ெதாட )

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 12 OF 50


ைஷலஜாவின்

அத்தியாய 3

" ட்மா ன சார !" வினா ராகின ..

இட ராக எ ட ப்ைரஸின் ன்றாவ தள .

ேநர காைல பத் மணி பத் நிமிட க .

சார கன் அப்ேபா தான் ஆப ைழந் ேவகேவகமா தன அைறைய


ேநா கி நடந் ெகா ந்தான்.

" ஓ,காட்!..பத் நிமிஷ ேலட்டா வந்தி ேகேன" த்தப


நடந் ெகா ந்தவ ராகின காைலவண க றிய
காதி விழேவயி ைல.

திய ைசன ேசைலயி ,அத ேமட்சாக க த்தி ேசா க அணிந் ெகா


ப் ட் பா லr ேந ைஹைலட் ெச ெகா ட
ெம ன்வ ண கா றி பற க ேதவைதேபால நி தன்ைன
ஏெற த் பா காம ேபான சார கனன்ம ெச ல
ேகாபமா வந்த .

அைற ெசன்ற தன் இ ைகயி அம ந்த சார க ேகா அந்த ஏசி


ளr விய க ஆர பித்த .

தாமதமா ஆபி வந் பழ கமி லாததா ஏேதா ற உண சியி மன


க தவிப்பா காணப்பட்டான்.

இன் எப்ெபா ேபால காைல சீ கிரேம எ ந் ள த்


ைஜகைள த் பைன சாப்பிட் ஷூ அணிந் ெகா
ைப கிேலறிஉட்கா ேபா தான் பின் ச கர ப ச ஆகி இ ப்பைத
கவன த்தான் சார கன்.

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 13 OF 50


ைஷலஜாவின்

"என்ன ஆ ?" உரத்த ரலி ேகட்டப ராதிகா அந்த நான்காவ மா யின்


பா கன வந் நின்றா .

அந்த யா அபா ட்ெம


ெமாத்த ஆ ப்ளா க . அதி சி ப்ளா கின் நான்காவ மா யி தான்
சார கன் - ராதிகா இ கிறா க . இர ெபட் ஹா கி சன் என்ற
அளவிலான அழகிய ◌ஃப்ளாட். ேப ெம ட் சி வ க விைளயாட இட
உ . ஆ ப்ளா க மா
ெபrய ந த்ெதாட் , ந ச ள . ேப ெம ட் ◌ஃப்ளாட் வசிப்பவ க
வாகன கைள நி த்த வசதியா பா கி இ கிற .

"ப ச "என்றான் சார கன் ேமேல நின்ற ராதிகாைவ நிமி ந் பா த் .

அ த்த நிமிட ராதிகா கீ ேழ வந் விட்டா . இர உைடேயா அவ அப்ப


தடதடெவன் ஓ வ வைத ◌ஃப்ளாட் ன் கீ இ ப்பின சில
ேவ ைகபா த்தன .

ராதிகா யாைர லட்சிய ெச யாம , ◌ஃப்ளாட் ன் வாட் ேமைன உர க


அைழத்தா ."ேவைல யா ேவல யா எ க ேபா த்
ெதாைல சீ க?"

"ராதிகா...அவைர எ இப்ேபா அைழ கிேற? பாவ வயசானவ ராத்திr


எ லா க ழி சி, இப்ேபாதான் அந்த ஓரமா
ப த் ப்ேபானா .." என் த த்தான் சார கன்.

"ந க மா இ க... "என் அதட் விட் ஓ வந்த வாட் ேமன ட சீறத்


ெதாட கினா .

"என்ன யா கிழவா ந காவ கா கிற லட்சணமா இ ? உன்ைன ந பிதாேன இ க


வ கைள எ லா விடறா க? மாசாமாச ச பள
மட் வா கி கறிேய ,இ க நி த் வாகன கைள
ஒ கா கவன சி க ப் இ லயா உன ?எ க ைப ைக
யாேரா ப ச ெச தி கா க அைத ந த த்தி கேவணாமா? இ யட்.
..கிழவைனெய லா காவ வ சா இதான் கதி.. அ த்தமாச
◌ஃப்ளாட்மட் ல உன்ைன ேவைலய விட் எ க ெசா ேறன் பா "

"எ......என ஒ ெதrயா மா..யா இ க வரலேய?"

வாட் ேமன் அ பைத கடந்தவ .ராதிகாவின் சலி அர ேபா ைககட்


ன ந் நின்றா .

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 14 OF 50


ைஷலஜாவின்

"ராதிகா ப்ள அவைர எ ெசா லேத மா.." சார கன் ெக சினான்

"வயசான ஆேளன் பா ேறன்.. இ ேலன்னா அைற சி ப்ேபன் ரா க "

"ஐேயா ராதிகா... எ லா பா றா க மா,,,சத்த ேபாடாேதேயன்.. வாட் ேமன்


ேமல எந்தத் தப் இ ல. நாந்தான் ேநத்தி ஆப சி
ெவள லவரப்ேபா ைப ைக ஆப ல என்ேனா ேவைலபா ம நாத்
என்பவ கிட்ட தந்ேதன் ." அ மா உட சீrய ஆ பித்rேபாக என்
வ ச வ ேபாயி .. உ கவ தா க"ன் ேகட்டா . அவ தான்
ராத்திr ைப ைக இ கவ சிட் நான் ஆன்மக
ெசா ெபாழி ேபாயிட்டதினா ,ந க டாமா உன் ேதாழி ட ஷாப்பி
ேபாயிட்டதா , ைப சாவிைய
எதி ◌ஃப்ளாட் பத்rசா கிட்ட ெகா த் ப் ேபானா . ம நாத் ேக ப ச
ஆன ெதr சி கா , பாவ "

ராதிகா பட்பட் என் தைலயி அ த் ெகா டா .

"அந்த ம நாத் த ய வ ைய தராத கன் நான் ன்னேம


ெசான்ேனன் ..அப்ேபா ஒ வாட் உ ககிட்ேட வா கிட்
3நா கழி சி தி ப்பி ெகா த்தான். அவ உ களமாதிr அந்த ஆப ல
ெபrயெபா ப் ள ேவைலல உ ளவன் ெசா லி காத க
ேகவலமாஇ "

" ேசேச..ம நாத் ந லவ ராதிகா. என்ைனவிட வய தான் த்தவ .


என ன்னா ேய இந்த க ெபன ல ேச ந்
பணி rயறவ "

'அெதன்னேவா அவைன க டாேல என ப்பி கல.அன்ன ஒ நா


நா ந க சின மாதிேயட்ட ல இன்ட வ ல
பா த்தப்ேபா, ந க த த ல அறி க ெச ச நாேள என
அவைனப்பி கல..அவன் சி அவ .."

"யாைர ெவள த்ேதா ற ைவத் எைடேபாட டா மா..சr...வ


சாவிைய ெகா வட்ல ைவ சி . நான் ஆட்ேடா ல
ேபா கேறன்"

'ஒ கா வா கமாட் க... ேகட்டா ெப க ல இப்ேபா ட்ராஃபி அதிக .


ஆப ேநரத் ப் ேபாக னா ைப தான் வசதின் ெசா ல ேவ ய ..
ஒ ெச ேபான் வ சி கமாட் க..அ ஒ காரண . 'லா ட் ைலன்
ேபா என ..ஆப ேபானா அ க ேமைஜல நா ேபான் இ .. என

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 15 OF 50


ைஷலஜாவின்

எ ெச ேபான் ேவறதன யா?"ன்


ெசா லேவ ய .நிஜமா ந கஅதிசயப்பிறவ
தான். " ைநட் சின் ேலசிைன இ கியப த்தா ராதிகா.

சார கன் சிrத்தப ,"வேரன்ராதிகா" என்றான்.

"ஒேக நான் இன்ன சா ந்திர அ மணி forum ல ஒ கைடல ேச


ேக ேவைலஇ கா ..
விசாrத் வரேபாகப்ேபாேறன்..."

"ராதிகா ந எ மா ேவைல ப்ேபாக ?நான் தான் ைகநிைறய


ச பாதி கிேறேன?"

"ஐேயா 18 றா ம ஷனாட்ட ேபசாத க.


ெப க ேவைல ப்ேபாவ ச பாதி கமட் மா? வட்லேபா அ க...
என் ப ப் நான் என்ன சாஃப்ட் ேவ க ெபன யிலா ேவைலபா க ?
ஏேதா இ ேவ என் பைழய ேதாழி ெஜயந்தி
ஏ பா ெச தேரன்னா..ேம வட்ல இ ந்தா ஒ நிமிஷ வாச
கதைவதிறந் வ சி க யறதி ைல..எதி வட் பத்r கிழ என்ைனேய
வி "

" ேசேச...ெபrயவ கைளப்பத்தி அப்ப ெய லா ெசா ல டா மா.. சr,


நான் சாய கால ெஜ நக ேகாயி ல
உபந்நியாச ேகட் ேலட்டா தான் வ ேவன்...என காக சாப்பிடாம ெவயிட்
ெச யாத மா...சrயா?"

இப்ப ராதிகாவிட ேபசிவிட் ஆட்ேடா கிைடத் ஏறி றப்பட் வர


தாமதமாகிவிட்டதி வ த்தமா அம ந்தி ந்தவைன ராகின , இன்ட்ட காமி
அைழத்தா .

"ஒ கியமான விஷய ேபச , இப்ேபா நான் உ க வரலாமா


சார ?"

லா ட ெப ◌ஃப் மண க அைற ைழந்த ராகின ,சார கைன


க ட ,"வா ! இந்த ேரகல ட்ல you look awesome! "என்றா .

"தா . என்னேவா கியமா ேபச ன கேள?"

ஆமா ... ந ம எ . . இன் வரவி ைல....ெச ேபான ேபச ய சித்தா


எ கேவஇ ைல.. சாதாரணமா அவ இப்ப

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 16 OF 50


ைஷலஜாவின்

இ கமாட்டா . உ கைளப்ேபால கன அன் மன த கைள மதி


ந லப ெகா டமன த . அதான் கவைலயா இ கிற ."

"ெசன்ைன ஏேதா க யாணத் ேபாகேபாவதா என்ன ட ெசா லி


இ ந்தா . என ைட இ க வந் வி வா
ெவயிட்ப லாேம ேபான ெதா ைலெச வைதவிட?"

"சr...கா லதான் ேபாயி கா ...ேநரா ெசன்ைனயிலி ந் இ க ஆப ேக


வந் டலா "

"ம நாத் வந்தமாதிr ெதrயைலேய? அவ அ மா உட சீrய


ெசான்னா பாவ "

"ம நாத்தின் அ மா சீrயசா?"சிrத்த ராகின .

பிற ,"சார ..ெவ த்தெத ல பா உ க .. அப்பாவி ந க. ஆனா அந்த


ம நாத் ேநத் சந்ேதா திேயட்ட ல தன் ேக ◌ஃப்ர ட் ட உ காந்திட்
சின மா பா த்தைத என் த பி கவன சிட்டான், அவன் அவ க பின்
சீட் லதான் உ காந் ந்தானா .
'ர சின மா பாத்ேதன்கா "ன் தைலயி அ சிட்டான். என்
த பி ன் ஓ நா ஆப என்ைனப்பா க வந்தேபா ,
ம நாத்ைத நாந்தான்
அறி கப்ப த்திைவத்ேதன்.. .ம நாத் இெத லா சகஜ "

ராகின இப்ப ெசா ேபாேத தடதடெவன ஷூ ஒலி க அந்த இடத்தி


பிரேவசித்தான் ம நாத்.

திைரப்படவி லைனேபான்ற க . ஆற உயர , ஒ லியான உ வ . ஆனா


ரட் த் ேதா ற .ராகின யிட ஒ ைற
ம நாத் ஆபாசமா ேபச ஆர பித் அைறவா காம தப்பித் ப்
ேபாயி கிறான். ஆ ஏ றப ேப வதி அவன் வ லவன்.எ யிட
அப்ப ேபசிப்பழகிேய ந லெபயைர ச பாதித் ெகா ப்பதி ராகின
மிக க ப் .

ம நாத் அ வந்த சார கைன ராகின ைய


ஏறிட்டவன்;'சாr...உத்தரவின்றி உ க அைற வந் விட்ேடன் சார ...
நிைலயின் பதட்ட என்ைன இ க வரவைழ ச ...ந ம எ
ெசன்ைனயிலி ந் வந் ெகா ந்த கா ச ன்
விபத் ளாகி விட்ட . அவ பாட்ல மரணமா .. இப்பதான் என
ெமேச வந்த " என்றான்.

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 17 OF 50


ைஷலஜாவின்

ஆபேச தி கிட்ட ,அ தாபமா ெகாட் ய .

.அவர மைறைவெயாட் வி ைற என் அறிவி கப்பட்ட .

சார கன் மனேவைத டன் வ வந்தான்.

காலி ெப ைல அ த்தினான்.

ந டேநரமாகி ராதிகா வந் கதைவத் திற கவி ைல.மணிபா த்தான் ,


காைல மணி11 -30தான் .
இந்தேநரத்தி ராதிகா எ ேக ேபானா ?

(ெதாட )

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 18 OF 50


ைஷலஜாவின்

காலெம லா காத்தி ப்ேபன்

அத்தியாய 4
"யார சார கனா?"

மா ப்ப யி இற கஇ ந்தவைன எதி ப்ளாட் ன்


வாச கதைவத்திறந்தப ெவள ேய வந்த பத்rயின் ர தி ப ைவத்த .

நிைலப்ப யின் ப்ளா மாவிைலத்ேதாரணத்தி கீ ேழ ைகைவத்த


ெவ ைளபன ய டன் ேலசான ன் வ ைக டன் ண வி வநாதன ன்
ஜாைடயி பத்r நின் ெகா ந்தா . ேப வ அவைரப்ேபாலேவ இ .

அ ைமயி தான் அ ச அ வலகப்பணியின் ஓ ெப றவ . ஒேரமக


தி மணமாகி ப பாயி இ கிறா . தி மதி பத்r அைமதியா இ ப்பவ .

பத்rயின் வட் எ எ சின் பாட கேளா அ ல ஜி என்


பியின் சாகித்ய வர கேளா ஒலி காத நாள ைல.ச கீ த ெதrந்தவரா
த சந்திப்பிேலேய ெசா லி இ கிறா . இப்ேபா உளேளயி ந் ' ைற
ஒன் மி ைல' என்றா எ எ தன் ேதன் ரலி .
.

"ந லா கீ களா பத்rசா ?" சார கன்ேகட்ட அவ சிrத்தா .," எ


எ பாட் ேகட் ேபாேத ெதrய ேம உன ? ஆமா ஆப ேபாகலயா
இன்ன ?'

"இ ைல சா .." என் ஆர பித் காரண விவrத்தவன்,"சா !


ராதிகா எ கவட் சாவி உ க கிட்ட ெகா த்தாளா?" என் ேகட்டான்
.
பத்r சிrப்ைப பதிலா கினா . "அ அ ல வந் .." தய கினா .

"ஏன் சா சிr கற க? தய கற க?'

"சார கா! உன் ெபா ைம ெபrயவ கைள மதி கிற ப என


ெரா பப்பி .இ ல கா ப உன் மைனவி இ கலா "

"ராதிகா ெவள ப்பைடயா ேபசி வா... மன ல வ சி கத்ெதrயா எைத


பாவ "

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 19 OF 50


ைஷலஜாவின்

"ேப பத்தி ெசா லவி ைல.. அ பிறவி ணமா இ கலா ..ஆனா


வி ப்ப கைள ேத ெச யலாமி ைலயா? இந்த ◌ஃப்ளாட்ல இ கிற
ெப க எ வளேவா விதத்தில ெபா ைத ந லா கழி கறா க...பாட் பஜைன
ைதய வ ப் ஓவியப்பயி சி க ப் ட்ட வ ப் ன் எ லாேம இ க
ஆ ெகா வ ெபா ப்ேபத் நடத்தறா க..அதி ஒன்றி ராதிகா
கலந் கிறதி ைல மாறா
நடத்தறெப கைள கி ட ெச கிறாளா . 'ஏ'ப்ளா விஜி வ த்தப்பட் கிட்டா
அன்ன என் வ வந்தப்ேபா..."

"ராதிகா எ காவ ெவள ல ேபா ேவைல ெச ய ஆ வமா சா "

"இப்ேபாேவ தின ந ஆப ேபான கதைவப் ட் ட் ெவள லதான்


ேபாயிடறா,,மாைல நவ ேபா கெர டா வந் டறா..ஒ நா
நான் இைத ேகட்டேபா ஷட்அப் ன் திட் ட் ேபாயிட்டாப்பா..ெரா ப
ணி சலானெபா தான்"

"ராதிகா ஒ தந்திரப்பறைவ. அவ விஷயத்தி நான் தைலயிடேவ மாட்ேடன்


சா . ெபா வா ெப கைள நான் மிக மதிப்பவன்
ராதிகா சா ல உஙகட்ட நான் மன்ன ப் ேகட் கேறன்"

"அதி ல சார கா.. அதிந் வராத ஷ தி ந் வராத சாத


உபேயாகமி ைலன் பழெமாழி ெசா வா க.. சr அதி கட் ந
◌ஃப்ளாட் எதிேர ெபrய காலிைமதான இ ந்தேத அ ல ேவகமா
ஒ கட் ட வ ேத, ந பா த்தியா?"

ஆமா சா என்ன கட் ட அ ?

"அ கஒ அனாைத இ ல வரப்ேபா தாம...உrைமயாள .. அ க


கட் டப்பணிைய பா ைவயிட இ க வரா களா .. ந லமாதிrயா
இ கா கன் ◌ஃப்ளாட்ல எ லா ேம ெசா றா க... கட் டத்திறப் விழா
அன்ன ந ம ◌ஃப்ளாட்
ெப கள ன் கைலநிக சிக நடத்த அ மதி தந்தி கா களா .."

"ஓ அப்ப யா? ந ல ேசைவ ெச யறா க!:"

சார கன் இப்ப ெசா ெபா ெச ப் சத்த ப கள ேகட்ட .

ராதிகா!

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 20 OF 50


ைஷலஜாவின்

"நான்ெசன் ,,பவ இ ல லிஃப்ட் ேவைல ெச யாதா ...ேபட்டr


சrெச ைவ கேவணாேமா என்ன ◌ஃப்ளாட் இ ? வாடைகமட்
பதிைன சாயிர பா வ கிட்றா க.. ....ஆமா ந க என்ன தி
வந்தி கீ க?" என் க க த்தவ .
சார கைனப் பா த் ேகட்டா வியப் டன்.

கதைவத்திறந்த அவள ட கமா ெசா லிவிட் பத்rயிட


தி பிப்பா த் ,"வேரன் சா ..நன்றி, இ வள ேநர ேபசி என
க ெபன தந்தத "என்றான்.

"சில வாச கதைவதிறந் வ சிட் யா எ கேபாறா கன் பா றேத


ேவைல?" என் ராதிகா பா ைவயி வா த்ைதயி அனைல க க , பத்r
உ ேள
ந வினா .

"ெபrயவ ககிட்ட மrயாைதயாப்ேபச மா ராதிகா" ெசா லியப ேய

பாத் ேபா வந்தவன்,"ராதிகா! பாத் ல சிகெரட் பா த்ேதன்"என்றான்.

"ஆ அ அ வா? "

" ழா rப்ேப கார வந்தாரா என்ன?"

"ஆ அ ஆமா ...அவந்தான் ெல ◌ஃெபேலா ..அ க சிட்


ேபாட் ப்பான்.."

"ப வா ல... நான் சா கைடல த ள விட் ட்ேடன்.. ஆமா ராதிகா!!ஏேதா


இன்ட வி ன் ெசான்ன ேய இப்ேபா அ விஷ மாவா ெவள ல ேபாயி ந்தா ?
மாைலயிலதான் ெசான்ன நிைன என .ஆ ஐ ரா ?"

"நான் rைலயன் ◌ஃப்ெர ேபா கா பழ வா க ெவள லேபாேனன்....ேம


நான் அந்த இ ட ேபாகேபாறதி ல"

"ஏன்மா?'

"என்னேவா பி கல..வி க.."

"அப் யா?ராதிகா !!எதிேர ஒ அனாைதஇ ல வரப்ேபா தா ..அ நேய


வால யரா ஏ ேசைவ ெச யலாேம?மன நிைறவா இ ேம?"

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 21 OF 50


ைஷலஜாவின்

'அ ேயா! ஒ அனாைத இ லமா அ கவரப் ேபா ? நான் ஏேதா


டா ேஹாட்ட இ ல டான் ளப் நின ேசன்...
சின மாதிேயட்ட வந்தா ந லா இ ந்தி ...சின மால ந க ஆைசப்பட்ட
என தின சின மாேபா பா கவாவ
சி ..இ எ மி ல ேச ேச.."

"சின மால ந க மா உன ?"

"ஆமா க..ஒ ேஜாதிகா அ ல நயனதாரா மாதிr வர ..நான் பா க


அழகாத்தாேன இ ேகன் ந க டாதா என்ன?"

சார கன் தன் இள மைனவிைய ழப்பமா பா த்தான் .


இவ என்ன ஆ ப்பr கடலா? ெகாட் அ வியா?

ன்னைக டன் நின்றவன ன் ைககைள இ கப்பி த் ெகா டா .

ேதாள க சா தப ,"ைநட் ன்ன தா ேபாகலமா?" என ேகட்டா .

அந்த கன்ன கள ன் ெச ைம க கள ன் ப் சார கைன


தி காடைவத்தன.அப்ப ேய அவைள இ க
அைணத்தப " ..அத ன்.."என் அவள ன் சிவந்த இத ேநா கி ன ந்தான்.

சட்ெடன விலகிய ராதிகா."இப்ேபா ேவணா ப்ள 'என் நக ந் விட்டா .

க யாண ஆன இந்த ஆ மாதமா அ கி வ ேபாெத லா இைதேய


தான் ெசா கிறா ,சார க ெபா ைமயாகத்தான் இ கிறான் .
கிண ந தாேன ஆ ெவ ளமாஅ த் ெகா ேபா என நிைனத்
சமாதான ெச ெகா கிறான்.

பாவ அவ த் ெதr மா, ெவ ள ேவ திைசயி அ த் ெகா


ேபா ெகா ப்ப ?

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 22 OF 50


ைஷலஜாவின்

காலெம லா காத்தி ப்ேபன்

அத்தியாய 5

ெசன்ைன மா பல , ெப க ம ேல வர . தமிழ க அதிக


ெகா ட இட . அ ேவ ேகாபாலன் சந்நிதி மிக
பிரசித்த அ க அ ஆன்மக ெசா ெபாழி க நைடெப வ வழ க .

அன் அ கிசிவ அவ கள ன் ெசா ெபாழி நடந் ெகா ந்த .


ன்வrைசயி ேபா அம ந்தி ந்த சார கன் கிசிவத்தின் த கமான ேப சி
லயித்தி ந்தான்.

"...........இன்பேமா கேமா ெபா வாக ெவள ேய இ ைல நம தான் இ கிற .


மகி சி ஆனந்த ன்ப வ த்த என்பைவக எ லா உ க
உ ளத்திலி ந்ேத ஊ ெற கிற . றத்தி இ ந் அைவ வரவி ைல.
ஆனா ந க அப்ப நிைன கிற க அ ஒ மய கேம அறியாைமேய.
உ க உ ைமய ஒ காக இ ந்தெதன்றா உலகேம உ க பா ைவ
ஒ கா ெதன்ப .உ க உ ைமயத்தி ேகாளா ஏ பட் விட்டா பிற
உ கைள றியி ப்பைவ எ லா உ க எதிரானைவயாகத் ேதான் .
றி ளவ க எதிrயாகிவி வா க .க ணி ேகாளா இ ந்தா
காட்சிக பிைழயாகத்தான் ேதான் ...'

சார க ெசா ெபாழி ந் ெவள ேய வ ேபா மன அல பி


விட்டமாதிr இ ந்த , சிலநாட்களா அைலபா ந்தி ந்த மனதி த் த
கிைடத்தா ேபால உண ந்தான்.

ராதிகாவின் ேபா ைக அன் ஒ நா பத்r ேலசா எ த் ெசான்ன , பிற


◌ஃப்ளாட் ேவ சில சார கன ட
ஜாைடமாைடயா ெசா ல ஆர பித்தா க . ந பி வந்தவைள சந்ேதகப்பட்டா
தன அ காவின் கணவன் சீன வாச என்ன
வித்தியாச என் சார கன் ழ பினான். மித்ராவிட ெகா த்த வா தி
என்னாவ ? மைனவிைய சந்ேதகதயி வ சrயா? அ சrத் த்தன
நடத் ப அ கா ெசான்னைத நிைனத் ப்பா த்தான்.

ஆனா ராதிகாவின் அலட்சிய அவைன பலேநர கள திைக கைவத்த .

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 23 OF 50


ைஷலஜாவின்

ஆபசி எ யின் மகன் ேர தைலைம


ெபா ப்ேப ெகா டதிலி ந் சார க ம நாத்தி பணியி
ெபா ப் க அதிகமாகித்தான் ேபாயின. இன் ம நாத் சீ கிரமாகேவ
ஆபைசவிட் கிள பிவிட்டான்.

"தைலவலி தா கைலப்பா...டா ட கிட்ட ேபாக வேரன்" என்


றப்ப ேபா ,"சார ! உன இன்ன என்ேவைல ேச த் க
ராத்திr 12 ஆயி இ ைலயா?" என் ேகட்டான்.

சார " ேநா ப்ராப்ள ..நான் சிடேறன்..ந க உ க உட ைபப் பா க"


என்றான்.

ம நாத் "தா "என் நலா பr ைடலி ச ட் அ த் நக ந்தான்.

அவன் எப்ேபா உ ைமேப கிறான் எப்ேபா ெபா ெசா கிறான் என்


சார கனா இன்ன க பி க யவி ைல..ராகின ேவ அ க
ம நாத்ைதப்ப றி எ சrத் ெகா ேட இ கிறா .

எ ைய விட அவ மகன் ேர -இைளஞன்தான் - மிக கன வானவனா


இ ந்தான் சார கன ட .

"எ ந கமட் இப்ப ஒ ப ற கஒ அவசரமி ைல நாைள


ெச ெகா ளலா ..வட் ப்ேபா க" என் அ கி வந்தவன் அன்பா
அ மதி தந்தான்.

சார கன், ராதிகாவி அப்ேபா தான் ேபான் ெச வர இர நாழி ஆ என்


ெசா லி இ ந்தான்.

ம ப சீ கிர வ வைத ெதrவி க நிைனத்தவன் ஏேதா நிைனவி


மறந்தவனா ேநரா ெசா ெபாழி ேபா விட்
எட் மணி வட் தி பிவந்தான்.

காலி ெப ைல அ த்தி ெவ ேநர கழித் கத திறந்த .

கச கிய ேசைல ட கைலந்ததைல ட நின்ற ராதிகா "எப்ப


சீ கிர வந்த க? ேலட்டா ெசான்ன கேள ?" என்
தி கிட்டா .

"ஆமா மா.. எ என்ேம பrதப்பட் வட் ேபா கன் அப்ேபாேவ


அ ப்பிட்டா .. நா கிசிவ ெசா ெபாழி ேபாயிட்ேடன்.. ஸாr ராதிகா"

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 24 OF 50


ைஷலஜாவின்

என்றவன் அப்ேபா தான் அவ ேகாலத்ைத கவன த்தவனா ," கிட் யா


என்ன?
மணி எட் தாேன ராதிகா? என ேகட்டான் வியப்பாக.

"ஆ ஆமா க .. கிட்ேடன்.."

"ஓ ..ெதாந்தர ெச ட்ேடனா நான்? ..ந மா.. நாேன


ேபாட் சாப்பிட் கேறன்.."

ைடன ேடபிைள ேநா கி நடந்தவன் , ஹாைல ஒட் ய அைறயின் நிைலவாச


திைர சீைல கீ ேழ ஒ ேஜா ஷூ ெதrவைத
கவன த்தான்
."ராதிகா! என ஏ ஷூ வா கின யா என்ன? தா ேசா ம ...அைத அ க
வாசலி ெகா வ சி கிேய மா?
கீ ப் இட் இன் த ஷூ ரா ப்ள "

" ஆமா ஆமா ஷூ.. ஷூ நான் வா கிேனன்.."

ராதிகா அைறவாச ஒ னா .

ெச ேபான் ஒலிெய ப்பிய .

"என்ன இ உன் ெச ேபான ேடா ன் வித்தியாசமா இ மாத்திட் யா


ராதிகா?"

க ெவள றிய ராதிகா சட்ெடன,"'என தைலவலி ம ைடயப்பிள "


என்றா .

"அட! உன மா? ஆபிசி ம நாத் தைலவலியா சீ கிரேம


ேபாயிட்டா "

"அெத லா என த் ெதrயா ... உடேன ேபா என தைலவலி


மாத்திைர வா கிவா கேளன்..வட்ல ஒ டஇ ல"

"இப்ேபாவா? ஐய ட ட் ராதிகா"

"அப்ேபா, தைலவலில என் உயி ேபாக மா?"

" இேதா ேபாேறன் ராதிகா.."

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 25 OF 50


ைஷலஜாவின்

சார கன் ெச ப்ைபமாட் ெகா ெவள ேயறிய ராதிகா ேவகமா


அைற ைழந் கத ப் பின்நின்ற உ வைத
ெவள ேயஇ த்தா .

."ேபா க சீ கிர .. ஷூகாேலா கட்டன் பின்னா நின் ட் களா? ந ல


ேவைள தப்பி ேசன்..இப்ேபாஉ கள ெவள ல அ ப்ப தைலவலிநாடக
ேபாட்ேடன் .. கிள க.. வி வி " என் கி கி த்தா .

அந்த உ வ தைல ெதறி க ஒ ப்ேபாவைத அப்ேபா தான் எதி


கட் டத்தி காr வந்த உ வ நன் கவன த் ெகா ட .

(ெதாட )

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 26 OF 50


ைஷலஜாவின்

காலெம லா காத்தி ப்ேபன்

அத்தியாய 6

ராக எ ட ப்ைரச .

மாேனஜி ைடர ட ேரஷின் பிரத்திேயக அைற.

ஏசியின் அந்த ைமயி ேரஷு விய த் ெகாட் ய . உட ேப ப றி


எrகிற மாதிr இ ந்த .எதிேர ைககட் ெகா
சார கன் அைமதியாக நின்றி ந்தான்.அவ ேரைஷப்ேபால ஆத்திர
வரவி ைலெயன
ம நாத் இப்ப ெச விட்டதி மன ேவதைனப்பட ந்த .

க ெபன யின் சீன ய ேமேனஜ என்ற ைறயி ம நாத்ைத மிக


ந பியி ந்தா விபத்தி மைறந் ேபான ேரஷின் அப்பா.
.அதனா அப்ேபா ெவள வராத உ ைமக எ லா இப்ேபா ெதrயவந்தன.
அவன் ஊழ ெச விட்டத ஆதாரமான ◌ஃைப க ஒ ெவான்றா
ெவள ேய வர ேர அதி ந் ேபானான்.

"சார கன்" என்றான் ேர உைடந்த ரலி .

"ெய சா ' என்றான் ப யமா சார கன்

" இந்த ம நாத் நிைறய தி ெச தி கிறான். ரா க அவ


எத்தைன ைதrய பா க? ஆமா... அெமr கா கா ேபாட்
ேபசிட் களா?"

"ெய ஸா ... அெமr கா ேபசிட்ேடன்.. ேபசின காைல ேடப் ெச விட்ேடன்"

" ெவr ட்...ஒrஜின ெகாட்ேடஷன்20% ேபாட் க, 9%ன் ெகாட்ேடஷன்


ெசட்டப் ஆகி உ ள இ ைலயா சார கன்?"

ஆமா சா .. 11%வித்தியாச வ கிற ... கண கி பதினா லட்ச


ைறகிற ."

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 27 OF 50


ைஷலஜாவின்

"பதினா லட்ச ! ேரட் அெமௗ ட் யா ..!அத்தைன கிட்டான


ம நாத்.அவைன அவைன.."

"சா .. பி கா ப்ள ...நான் உ க எ லா வைகயி


உதவேறன்அைமதியா இ க.."

"உ க உதவிலதாேன எ லாேம அ பலமயி ? ஐ ஷுட் தா சார கன்...


ஆமா,ஆ ட்ல ெதrயாம ேபாயி மா? ம நாத் என்ன ைதrயத் ல இப்ப
ெச தான்?'

:'"அதான் சா என ஆ ச யமா இ !"

"ஆ ட்ட ஒ வாகன ல சமா வா கித்தந்தி ப்பான். ேவெறன்ன..


அவைன வ ந பிய பைழய எ யின் தப் .அவ என் அப்பாவா
இ ந்தா என்ன ஒ மன தைன எந்த அள ந ப அ பவத் ல
ெதr சி க ேவ டாமா அவ ?"

"ம நாத்ைத ஒ ந பன் என்கிற ைறல நான் விஜாrத் ப் பா கட் மா சா ?


கிெளrக எ ர மாதிr அைமத் அந்தப்பணத்ைத கட்டைவத் விடலா .."

"ேவற வழி? மட் என் ெகா ேபானா க ெபன யின் ம ற ெபrய


அதிகாrக தைலயிட் ப் ேபாlைச வரவைழ க ெசா வா கஅ அவ
தைல ன , ந ம க ெபன அவமான "

"ம நாத் அத்தைனேமாசமானவ இ ைல சா .. மன்ன ப் ேகட் ெகா வா


என ந பேறன்"

"சார கன்1 இன்ன அந்த ேராகிைய ந க சிலாகி சி ேப வ வியப்பா


இ ! லட்ச கண கி க ெபன பணத்ைத வாகா ெச விட் ஒன் ேம
நட காத ேபால இத்தைன நாளா இ ேக ேவைல ெச ெகா கிறான்.
ந ைம ட்டா என
நிைனத் விட்டான். அெமr காவிலி ந் ெமஷின் வரவைழ கலா
என் அவன் ெசான்ன அவைன றி ந பி,
அதி இற க ைவத்த என் அப்பாவின் தப் தான் அதான் இத்தைன
விபrதத் காரண "

" சா !உ க அப்பா- எ க பைழய எ -உத்தமமான மன த சா .. எ லாைர


ந பி அவ கைளத்தட் ெகா த் ேவைலவா பவ அவ
ந பி ைக ேராக ெச தவ ம நாத்தாேன தவிர உ க அப்பாம எந்ததப்
இ ைல. எப்ப ேயா ம நாத் தன

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 28 OF 50


ைஷலஜாவின்

ஒrஜின ◌ஃ◌ஃைபைல தவ தலா தன் காபின் ேடபி ட்ராயr


ைவத்தி க ,ஏேதா ேவைலயாக அந்த ட் ராயைரத் திற கப்
ேபான என் க ணி பட் விட்ட ...ப த் ப்பா த்த திைகத் ப்ேபாயிட்ேடன்
சா ,அதான் உங உடேன ெதrவித்ேதன்"

"சார கன்...ந க மட் பா கேலன்னா எ ேம என ெதrயவந்தி கா .


ேபாலியாக ஒ ெகாட்ேடஷன் தயா ெச
பதிேனா ப சன்ட்ைட தன் ப சன ெசல எ த் கிட் ,இந்த க ெபன ல
மாசமா என் ப கத் லேய இைழ சிேபசிட்
இ ந்தி கான் ம நாத், இ ெதrயாம இவைன நான் வந்த்தியாசமானவன்
அதிசயமா பா த் இப்ப ஏமாந்ந்தி கிேறன் எப்ேப ப்படா ட்டா நான்?
ம நாத் ஒ ◌ஃப்ராட் சீட் அேயா கியன்.."

ேமைஜயிேல ஓ கி த்தினான் ேர .

"ஸா ப்ள .."

"ஓ ெக ஒேக,,என அ ந்த அேயா கியைன ேந ல பா க பி கல சார கன்.


நான் ெவள ேய ேபாகிேறன் ,ந க பா த் பி த்
விசாரைண ெச என ேபான் ெச க.."

"ெய சா "

ேர ெவ ப் விர தி மா ெவள ேய ெசன்றான்.

சீட் லி ந்த ராகின ேரஷின் கேம ஏேதா விபrதத்ைத ேகா காட்ட


சார கன ட வந் நின் ," என்ன ஆ சா அவ ?"'என் ேகட்டா .

"அ வந் ... சின்ன ப்ராப்ள ராகின ...அப் றமா விவர ெசா ட் மா இப்ேபா
ெகா ச ேவைல இ ேக ப்ள ?'

சார கன் இப்ப ெசா ேபா ராகின அவன் கத்ைதேய ரசித்தப


பா அவன ட ," ைகயி ◌ஃப் ட் வ சிடா அச கால ட
ண தான் சார ந க! எத்தைன அழகான க உ க ! 'மிள ந்
ெச வr ஓ ந ட அப்ெபrயவாய க க என்ைனப் ேபதைம ெச தனேவ"
ன் அமலனாதிபிரான் அர கைனப்பா ேபா பா ய பாட நிைன
வ ..உ கக க இப்ேபா என்ைனப்பாடா ப த் ! பா ைவ ஒன்ேற
ேபா ேம என்கிறெத லா இதனா தானா சார ?"

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 29 OF 50


ைஷலஜாவின்

சார கன் ெவட்க கலந்த ன்னைக டன் நகர எதிr ம நாத் வர


சrயாக இ ந்த .

"வழ க ேபால சா ேலட் இன்ன ஆப !எ க த்திட் வராேரா


யா க டா க?" ராகின ம நாத்ைத க ட
த்தப ேபா விட்டா .

சார கன ட ராகின ேபசி ெகா ந்தைத அத சார கன்


ெவட்கப்பட்டைத த்த்திலி ந் கவன த் ெகா வந்த ம நாத்," வாட்
ேமன்! அழ ேதவைத ஏ அட ட் ஒன்லிேஜா அ சிதா உன்கிட்ட?
கன்னெம ல இப்ப் சிவந்தி உன ? ெகா த் வ சவன்பா...எ லாப்
ெபா க உன்ைனேய த்தறா க..."என் ெசா லி க கைள
சிமிட் னான்.

சார கன் அத கத்ைத


சகஜமா ைவ ெகா ,"ம நாத் !உ க டதன யாேபச "என்றான்.

"எ என்ன விஷய ?" கத்தி க ப்ேபற ம நாத் ேகட்டான்.

"அ அ வந் .."

"என்ன ப சன விஷயமா?" இப்ப் ேகட் ேபா க ெவள றிய


ம நாத்தி .

"இ ைல இ அஃபஷிய .."

ெப விட்டப ேதாைள கிய ம நாத், சார க ட


அந்த அைற ைழந்தான்.

சார கன் றிவைள காம அைனத்ைத றிவிட் அைமதியா நின்றான்.

"ஓேஹா இத்தைன நதான் கராணமா ?" ம நாத்


ட் வி வ ேபால பா த்தான்.

க ெபன யின் ஊழியன் என்கிற ைறயி என்கடைமைய ெச ேதன் ம நாத்"

அப்பாவிம மாதிr இ ந்திட் என ேக ழி பறி கிறியா? என்ைன


ஒ வா த்ைதேகட்காம எ கிட்ட எ லாத்தி
ெசா l இ க மா ?அைதவிட அெமr கால நான் ெமஷின் வா கின

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 30 OF 50


ைஷலஜாவின்

க ெபன ேபான் ெச சவிசாrத் அைத


ேடப்பி பதி ெச திட் யா ? ேட ,ந ப்பறி கைத அதிக ப ப்பாேயா?"

"ம நாத் என ேவ வழி ெதrயவி ைல ...என்னா இப்ேபா


ந்தெத லா ேகாபமா இ ந்த ேரைஷ சமாதான
ெச ய ச தான்.. அவ மட் இப்ேபா உ க ன் இ ந்தா உ கைள
ேபாlசி பி சி த ள இ கலா "

"ஷட் அப்..இந்த நிைலைமைய ேமாசமா கியேத நதான்.. அைத நான் உடேன


எr சி க விட்டதா உன் க ணி பட் "

"ேபாகட் ம நாத்! எ த்தபணத்ைத க ெபன கட் கஎ லா


சrயா .."

"இ ேலன்னா?"

"விஷய ைடர ட மட் வைரேபா உ க கைத அ பலமாயி "

"என்ன மிரட்டறியா?"

ேநா ேநா எ யின் அ த்த நடவ ககீ வா இ என்கிேறன்"

சார கா.. சா மாதிr இ ந் கிட் இப்ப சாம த்தியமான காrய ெச ட்ேடா


ெப ைமயாஉன ?"

ெப ைம ஏ மி ல... கடைமதான், க ெபன யின் ஊழியன் என்கிற


வைகயி .. இப்ேபா ேமாசமி ைல.உ கள காப்பத்த தான்
ந க க ெபன லமா எ த்த பணத்ைத தி ப ேபாட ெசா ேறன்.."

அ பதிலா ந ஒ ெச

என்ன ெசா க.

"ஆ ட்டைர ஏ கனேவ கவன சிேடன்.. உன ஒ லட்ச


தந் டேறன்.. ேரைஷ சமாள சிட் ஒrஜின ◌ஃைபைல என்கிட்ட
ெகா த்தி "

"ேநா ம நாத்..நான், ேந ைமயா இ கேவ வி பேறன்.."

"ஆமா டா, ெபrய ேந ைம, நதின் வா கிழியப் ேப க ...நாட்ல அவனவன்

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 31 OF 50


ைஷலஜாவின்

ேகா ேகா யா ட்டறான் ..


எேதா சில லட்ச அ சா என்ைனமாட் வி கடா..ேட இப்ப ெசா ேறன்,
உ களா ஆனத பாத் க..".என் கத்திவிட்
காைல தைரயி அ த்தி சத்தமா ஓ கி ஒ மிதி மிதித்தான்.

சார ச ேற ெவ ப் பய மா தைல ன ேபா , கா கைள


அலட்சியமா தைரயி த்தி ைவத் நின்
ெகா ந்தவன ன் பாத கைள இ ந்த அந்த ஷூ கைள சட்ெடன
கவன த்தான்.

சில நாட்க ன் இேத சா ேலட்ப்ர ன் கலr , ேல ேபா மிடத்தி


சின்னதா பித்தைளவ ணத் ப் சி அம ந்த நிைலயி ,இேத
ஷூ க இர ைட தன்வட் அைறயின் திைர சீைலயின் கீ ேழபா த்த
நிைன வந்த .

தி கிட்டவன் நிமி ந்தேபா ம நாத் அ இ ைல.

சார கன ன் ெந சி சந்ேதக லிைழயா ைழய ஆர பித்த .


(ெதாட )

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 32 OF 50


ைஷலஜாவின்

காலெம லா காத்தி ப்ேபன்

அத்தியாய -7

சந்ேதக லிைழ கயிறாக ன் அைத அ த் எறிய நிைனத்த சார கன், அன்


வ வந்த ராதிகாைவ அைழத்தான்.

"என்ன இ சா இ ரைல உய த்தி என் ேபைர ெசா லி ப்பிடற க?"


வியந்தா ராதிகா.

'காரண இ ராதிகா..ஆமா அன்ன என காக வா கினதா ந கா பித்த


அந்த பித்தைளபட்ட ப்ைள வ ச ஷூ எ க?
ஷூ ரா கில காேணாேம?' என் சார கன் ேகட்டான்.

"அ அ அ வந் ... அந்த மாட உ க அழ எ படா ன் கைடல


ெகா ேபா ெகா த் அ பதிலா என ஒ சப்ப வா கிட்ேடன்."

நிஜ தாேன இ ராதிகா?

பின்ன நா நான் என்ன திட்ட ேபாட் ெபா ெசா ேறனா ? சr அபத்தமா


ேபசறைதவிட் இந்த காஃபிைய க நான் ெஜ நக ஷாப்பி கா ப்ெள
ேபாக .."

எ ேபாக ?

என்ன ேக வி இ ? ெவஜிடபி வா கிவரத்தான்..

என் ட ைப ல வாேயன் நான் அைழ சிட் ப்ேபாேறன்

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 33 OF 50


ைஷலஜாவின்

ேபா உ க ட ைப கில வந்தா பின்னா வ ைச கி ஓவ ேட ெச


ந மவ ைய அ வேளா ெம வா ஓட்டற க!"

ேலா அ ட் ெட நான்

என பட் தான் பி சr நான் ஆட்ேடா ல ேபாயிட் வேரன்

அம களமா அல கrத் ெகா அவ றப்பட சார கன் அைழத்தான்.

'ராதிகா?'

அடட்டா எனா இன்ன உ க ? மா ப்பிட்டற க ஏேதேதா


ேக கற க?

ராதிகா! இ ட்டப்ேபாற ேநரத் ல உன் க த் லஎ இப்ப ஒ டா


அ ெந ல ? ஆமா அ என்ன ைவரமா இப்ப
மின் கிறேத?

ைவரமா? அெத லா சாத்தியமா நம ?எ லா ேபாலிக க தான்..நைக


த கேமஇ ல...கவr தான்"

அப்ப யா ைகலெகா நான் பா கிேறன்

ஹேலா எ உ க ெப க நைகெய லா ?

ெகா கறியா இ ைலயா?

சார கன ன் உ ண ரலி ச ேற அதி ந்த ராதிகா ெந லைச கழ றினா

ேகாபமா "இந்தா க" என்றா

ெந லைசவா கிய ேம அ கனத்த . க கள ன் மிதமான ஒள ைவர என்பைத


உ திப்ப த்திய .

ேபாலிக தான் அதிகமா மின் ..அச த்தான் கன அதிக .


த கச கிலியி பதி கப்பட்ட ைவரெந ல தான் அ என்பைத உண ந்த
சார கன் அைத தி ப்பி அவள டேம ெகா க வா கி அணிந்தவ
வி ட்ெடன ெவள ேயறினா .

அவ நக ந்த வாச கதைவத் தாள ட்டான் சார கன்.

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 34 OF 50


ைஷலஜாவின்

அைற ைழந் ராதிகாவின் பேராைவத்திறந்தான். த்தன வந்த


அவ ஆைசப்பட்டாேள என வா கித்தந்த பேரா.அவ ைடயத ெகன தன
வா ட்ேராப் இ கிற .உைடகள ட கணவேனா ேச ந் இ க
வி பாத ெப தன மைனவியாக வா த்தைத எ ணி ஒ கண
வ ந்தினான்.

ம றவ ெபா ட்கைள -அ மைனவியாக இ ந்தா - ெதாடவி பாத


சார கன் ,க கள எr சேலா பேராைவ ைடந்தான்.

ேசைலக தா க ஜன் டாப் உ ளாைடக என்


அைடத் ைவத்தி ந்தா .அ கி ஒ காக எ ேமஇ ைல.
ராதிகாவின் மனைதப்ேபால அ சிதறி காணப்பட்ட . அைவகள எைதேயா
ேத னான்.

சி நிமிட கள க பி த்தான்.

அ ஒ ெவ ெவட்நைகப்ெபட் .

அைதத்திறந்தான்.

ெபட் யி நைக இ ைல ஆனா ஒ சீட் இ ந்த .

எ த்தான் பிrத்தான் ப த்தான்.

'வித் ல ைம வட்கா ட் ◌ஃப்ர ம 'என் எ தி இ ந்த .

அதிேலேய ெந ல வா கிய ரசீ இ ந்த .. ைணயாெசட்


நைக கைடயி ைவரெந ல ஒன் நான் லட்சத்தி வா கின ரசீ .

"ம நாத்! ேராகி!' சார கன ன் வா ேகாபமா கத்திய .

ஷூவி ஏ பட்டசந்ேதக காரணமா ெந ல விஷயத்ைத ேசாதைன ெச ய


உ ைமெதrயவந்த .

க ெபன யி ட் ய பணத்தி தன் மைனவி -அவ ைடய காதலி -


ம நாத் ெந ல வா கி ெகா த்தைத தன் க களா
பா க ேநrட்டைத தா க இயலாதவனா நின்றான்.

பைழ ப பேராைவ ட் விட் ஹாலி ைழந்தான்.

படபடப்பா வந்த .

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 35 OF 50


ைஷலஜாவின்

த ண க சைமயலைற ப் ேபா ெபா காலி ெப அ கப்பட


தய கிப்பின் திறந்தான்.

வாசலி பத்r நின் ெகா ந்தா .

இவைன க ட ,
"சார கா! என்னப்பா கெம ல சிவந்தி ?அன்றல ந்ததாமைர ேபால
எப்ேபா ேம இ ேம உன் க ?

உட சr ைலயாப்பா? நான் உன்ைன எதி கட் டத்திறப் விழான் இன்ன


நட க இ கிற ஆன்மிக ெசா ெபாழி அைழத் ப் ேபாக
வந்ேதன்...இன்ன ேகா லா டமிதின ெதr மா உன ?" என்றா .

'ேகா லா டமியா இன்ைற ? உலைக ரட்சி க ட கைள அழி கஅவதார


ெச த ணின் ஜன்ம தினமா? இைத ெகா டாட ட ேநரமி லா ஊ
கிறா ராதிகா!

நரகா ரன் என்கிற அ ரைன அழி க நாராயணன் அவதார ெச தா . ராவணைன


அழி க ராமாவதார நடந்த .
ட கைள அழி க கட கேளஅவதார எ கிறா க .

நான் ராமனாக இ கிேறன் ஆனா என் மைனவி சீைதயாக இ ைலேய..

ந பிய என அவ ேராக ெச கிறா , அப்ப யானா நா


அவதார ஷன ன் ெசயைல ெச தா என்ன?'

என்னப்பா ேயாசி கேற?" என் பத்rேகட்க தாrத்த சார கன்

"நான் வேரன் சா உ க ட" என்றான்.

சார கன் ஒ ேவா அவ டன் றப்பட்டான்.

ெதாட ----
.

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 36 OF 50


ைஷலஜாவின்

காலெம லா காத்தி ப்ேபன்

அத்தியாய 8
" மித்ரா! மித்ரா!"

எதி வட் பா யா அலறி ெகா ஓ வந்தா

ேகா லா டமி காக ைஜ அைறைய அல கrத் ெகா ந்த மித்ரா


நிமி ந்தா .

"வா பா யா!ெரா ப பதட்டமா ெதrயறிேய, உ கா ந் நிதானமா ெசா ேலன்?'


என்றா
ெமன்ைமயான ரலி .

சார கைனப்ேபால மித்ராவி அதி ந் ேபசிப்பழ கமி ைல.

" மித்ரா...உன் ெபா ைம ேசாதைன வந்தி சி...ஆமா..உன் ஷைன..உன்


ஷைன.."

"என்னா பா யா? என் ஷ என்னா ?" மித்ரா பதட்டமா ேகட்டா .

"உன் ஷைன ேபாl பி சிட் ப்ேபாயிட் சி.."

"என்ன, ேபாlசா?"

"ஆமா..ேமலத்ெத லஇ கற உ க ச மந்தி-அதான்
சார கன்மாமனாைர உன் ஷன்
அrவாள ெவட் ப்ேபாட் ட்டானா "

"ஐேயா"

'ேப வா த்ைதயில ஆர பி சி கைடசில அ இப்ப ஆயி சின் பாத்தவ க


ெசான்னா க.. "

மித்ரா தைலயி அ த் ெகா டப ேபாl ேடஷ ப்ேபானா .

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 37 OF 50


ைஷலஜாவின்

லா கப்பி இ ந்த சீனவாசன் இவைள க ட கதறி அழ ஆர பித்தான்.

" மித்ரா! என்ைன மன்ன சி . நான் உன உன் த பி ேராக


ெச சிட்ேடன்...அந்தப்
ெபா ராதிகா ந ல ெபா இ ல. சின மா ஆைசல ஒ வ ஷ
ன்னா யாேராடேயா
ப பா ேபாயி த்திட் வ வந்தவ. அெத லா ெதr அவன் அப்பன்
என பண த ரதா
ெசான்னதால உ கர ேப கிட்ட அைத மைற சி சார க
ராதிகாைவ கட் வ ேசன். இப்ேபா என ப் பண ேவ அவன்கிட்ட
ேக கப்ேபாயி அவன் இ ைலன்ன ேகாபத் ல கத்திேனன்,"ஏ டா..உன்
ெபா கைத ெதr சா எவன் கட் வான் நான் பrதாப்பட்
சார க கட் வ ேசன்,,அ லியா அப்பப்ேபா பண
ேக கேறன் த ல ஒத் கிட் இப்ேபா யா ன் ைகவிr கிறிேய மக
க த் ல தாலி ஏறி அவ ெப க ல சந்ேதாஷமா த்தன நடத்தற திமிரா
உன ?'ன் ேகட்ேடன்.
அ அவன்'ராதிகா சார கேனாட சந்ேதாஷமா இ காேளா இ ல
தன் ேபா ல வழ க ேபால எவன் ட த்தறாேளா என கவைல இ ல.என்
ெபா ப்
விட்ட ...ஏேதா ஊ வாய அைட க ஒ க யாண ெச அ ப்பிட்ேடன்
அ வேளாதான். என் காrய ஆ சி. உன ைபசாகா தரமாட்ேடன்னான்.
ெக சிேனன் கதறிேனன் ..கைடசில....கைடசில.."

ெசா லிவிட் தைல ன ந்தவைன எr ச டன் பா த்தா மித்ரா.

:ஐேயா ..என் வா ைகைய நாச ெச ச ேபாதா ன் என்


அன் த்த பிவா ைகைய நாச
ப ணிட் ேய பாவி ம ஷா ?சார கன் ெவ ள ,அவைன ஏமாத்தற
லப ..அந்த ராதிகாமட் என் த பி டஒ கா வாழாம இ ப்பதா என
ெதrயவந்தி சி, அவைள என்ைகயாலேய தி த் கட் ட்
நா உன் ட ெஜயி வேரன் இப்பேவ ேந ல ேபா பா த் டேறன்.."

மித்ரா ஆ றாைமயா தைலயி அ த் ெகா இ ட்டத் ெதாட கிய


அந்தேநரத்தி ப டா வந்தா .

ெதாட .....

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 38 OF 50


ைஷலஜாவின்

காலெம லா காத்தி ேபன்

அத்தியாய 9

"ஹேலா ம நாத்?"

ெஜ நக ேபாவதாக சார கன ட ெசா லிய ராதிகா ெத ைனயிலி ந்த


பா கி ேபா ஒ ெப சி
உட்கா ந் ெகா டா . றி பா ைவைய ைழத்தப ெச ேபான
ம நாத்ைத அைழத்தா

ஏ கனேவ ஆபசி தான் வசமா மாட் ெகா விட்ட கவைலயி வட்


ட கி கிடந்த ம நாத்
ராதிகாவின் அைழப்ைப வழ க ேபா ஆர மா ஏ காம ரத்தி லாம "
ஹேலா ?"என்றான்.

" ேஹ ம , ேவ ஆ யா? இ க, சார க சந்ேதக


வந்தி சி..இன்ன ஆபிசிலி ந் வந்த த ேக வியா ேகட்
தா கறா . ந வா கித்தந்த ைவரெந லைச சந்ேதகமா ைகயி
வா கிப்பாத்தா நான் கவr அ சி ெசா லிட்ேடன்.ஆனா க
சrயாஇ ல... என பயமா இ ..சா மிர டா கா ெகா ளா பா க
இ ல?"

உன் ஷன் க சrயா இ லாம ேபாக காரண ஆபிசி என் ேகா மா


ெதr ேபான லதான்
ந கவைலப்படாேத ய .. அப்ேறா ஒ விஷய ...."

"என்ன ெசா ?"

"ரா ,அந்த ைவரெந லைச தி ப்பித்தந் ேடன்?"

"ஐேயா!எ தர ?ஆைசயா நான் ேகட்ேடன் ந வா கித்தந்திேய


மறந்திட் யா?"

"ஆபசி நான்பணத்ைத தி ப கட்ட ராதிகா...ைகல ைபசா கா


இ ல..ெந லைச வித் த ல ெகா ச கட் டலா
பா ேறன் இ லாட் ேவைல ேபா "

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 39 OF 50


ைஷலஜாவின்

"ேஹ ேபாடா..உன என இன்ன ேநத்தி ப் பழ காமா?


என்ப ள ட நாள நான் ெசன்ைன எ க ஷன் ேபானேபா அ க ப சி
என்ைன ந பாத் க ண ேச .அப்ேறா என்ைனேய ◌ஃபாேலா ெச
என் ஊ வந்ேத..அ க ேதாப் ல சந்தி சிட்ேடா .ேபான்ல ெலட்ட ல
நிைறய நாம ேபசிட் இ ந்ேதா ..ந ல நாந்தான் ேவைலவிஷ மா ப பா
ேபாேனன் பிசியாயிட்ேடன்..நம ள ெதாட ேப இ லா ேபா சி..ஆனா
கைடசில உன்ைன எதி பாராம இேத ஊ ல சந்தி ச ஷியாேபா சி.
உன காக நான் எத்தைனதடைவ என்ைன இழந்தி ப்ேபன்? ந என கா அந்த
ைவரெந லைசஇழ க டாதா ?'

'ராதிகா! நான் சி க ல மாட் ட் இ ேகன். பண


கட்டேலன்னா ெஜயி ேபாக .
அதான் ேக கேறன் இதபா ,நாைள சார கன் ஆப றப்பட் ப் ேபான
நான் வ வேரன்
ெந லைச என்கிட்ட ெகா ப்ள "

"......................"

...அடப்பாவி ஒ த்தன் சி க ல மாட் ட் க டப்படேறன் ெசா ேறன் ந


ெந லைச தர ம கிேற?
பாதகி! காrயவாதி! ந சார கைன ஏமாத்தலா என்ைன ஏமாத்த நின ேச..மகேள
உன்ைனநான் ெதாைல சி கட் ேவன் ஆமா.."

ம நாத் இைணப்ைப த்த ராதிகா அர ேபானா .

ம நாத் ைகயி இன கா கிைடயா


ேபாலி கிறேத ?ெகா த்த நைகையேய தி ப்பி
ேகட்கிறாேன?
இவைனந பி இன வாழ யா .. ேவற ஆைளப்பா க ேவ ய தான்..
ேபசாம வட் ப்ேபாயி
ணிமணிகைள ட்ைடகட் ட் வி யற ளஎ காவ
ஓ ப்ேபாயிட .. ேவற
கவா ைகேத க .. ஷ உஷாராயிட்டான் ..க ள காதல
காசிபணமி லாத நிைலல இ கான்...இன இ க நம
சrப்படா ..'

ழப்பமா தன் அபா ட்ெம ட் வந்தவைள கீ ◌ஃப்ளாட்


இ ப்பவ கள ன் ழந்ைத அைழத்த .

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 40 OF 50


ைஷலஜாவின்

"ஆன் ட் ?"

ராதிகா லிஃப் ஏற இ ந்தவ தி பினா .

'ைஹ...வ ஷா ட் யா? என்ன தன யா இ ட் ல நி கற க ?"

"எதிர ஒ ெபrய பி வந்தி ேக அ ல இன்ன சிறப்


நிக சியா ..ேகா லா டமின் ராத்திr ரா பஜைன பாட் டான் எ லா
இ ....ந ம ◌ஃப்ளாட்ல எ லா ேபாயிட்டா க ..சார அ கி
அ கதான் இ கா ,நான் என்ேனாட டான் சல ைக எ த் ட் ப்ேபாக
மறந்திட்ேடன் அதான் தி பவ வந்ேதன்... இப்ேபா ேபாயிட்ேட
இ ேகன்.ந க வr களா
ஆ ட் ? " என்ற அந்த ஆ வய சி மி.

"நான் நானா? இ ல மா ேவைல வட்ல நிைறய இ ..இன் ன்னேர


ெச யல ... ந ேபா ட் வா..."
என்றா ராதிகா..
'ஓேக ஆ ட் "

வட் ைழந் பா கன ஓரமா நின் ெவள ேய பா த்தா .

எதி கட் டத்திலி ந் ைம கி ஒ ெப ணின் ரலி த கமான


ெசா ெபாழி நடந் ெகா ந்த காதி விழ ஆர பித்த .
'தத்வ விேவகா வி ராணாத் என் வி ராணத்ைத மிக
ெகா டா ப்ேப கிறா ஆதிச கர . எ வியாபித்தி கிற பரமாத்மா தான்
கி ணபகவான். அவன ட ஆத்மா த்த ப தி ெகா ட மிணி. அவ
கி ண ஏ ேலாக கைள எ தி அ ப்பினா .அதி ஏழாவ
ேலாகமாக,'இந்த ஜன்மத்தி ந என கிைட காவிட்டா அ த்த
ஜன்மத்தி அத அ த்த த்த ஜன்மத்தி ெதாட
ஜன்ம கள உன்ைனேய ெதாட ந் அைடய ய சி ெச ேவன்' என்
ெபா பட எ தினா . ஜனம என் மிணி கண ெசா வ
எ ணி ைகைய றி க அ ல. ஆயிர ஆயிர என் ேவத
ெசா வெத லா ெவ ஆயிர இ ைல. அேனக என்ற ெபா ள
உபேயாகப்ப கிற .'சத 'என்ப எ ணி ைகைய றி க வந்ததன் .
அேதேபாலத்தான் சஹ ர என்ப . உலைகேய அளந்தவைன
எ ணி ைகயி அட கிவிட இய மா?சஹ ரநாம க இ ப்பி

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 41 OF 50


ைஷலஜாவின்

'ேகாவிந்தா' என் ப தன் ர ேகட்ட ஓ வ பவன் ணன். அத ம


தைல ேபாெத லா தன் அ யா க இன்ன வ ேபாெத லா
அவ கைள ரட்சி க அவதார எ ப்பவனகட .

பrத்ராணாய சா னா வினாசாய தா
த மச தாபனா த்தாய ச பவாமி ேக ேக!
.

ராதிகா சட்ெடன தன் ெசவிகைள கர களா ெகா டா ." பிடா


இ இந்தப்ேப ெச லா ! ...இந்த மாதிr பைழய கைத ேபசிேய
ம கைள உ ப்படாம அ கிற ட்ட இ ... ஆன்மகமா ெசா ெபாழிவா !
அழகா ஒ ேகா டான் வ சி கலா .'
த்தப அ த் என்ன ெச யலா எனதிட்டமிட்டவ
ேயாசித் ழ பி ஒ வி வந்தேபா மணி ந நிசிைய த்தா
விட் ந்த . ப பாயி ெகா சநா இ ந்தேபா பழகிய ஒ ஹிந்தி கார
இைளஞன ன் நிைன வந்த . பா கன வr சா ந் ெகா ,அவ
ேபான் ெச தா .
"ரத்தன் சி ! நான் ப பா வேரன்....உன் டத கப்ேபாேறன் ..சrயா?
ஓ..ல லிபா ! ேசா வட் ஆஃப் ! ஆமா ...க யாண வா ைகேபா
அ ...அதான் இ ைபைப ெசா லிட் உன்ைனப்பா க வேரன்..
கிள பிட்ேட இ ேகன் ரத்தன்சி ..ப பா வந் ேபான் ெச ேறன்.."
ேபாைன ைவத் விட் பா கன யிலி ந் அைற வந்தா .
எதி கட் டத்திலி ந் யாேரா
'அன்ப க பிரசாத ெப ெகா ெச லேவ ெமன
ேகட் ெகா கிேறா ' ப கr யாேரா உர க ேகட் ெகா டா .

"ஓ நிக சிக சி சா?அப்ேபா எ லா


◌ஃப்ளாட் த்தி பி வா க...அ ன்னா ஜூட் விட ேம?'

ராதிகா ட்ேகசி ேவ யைத அைடத் ெகா அைறயின ன்


ஹாலி வந்தா . வாச கதைவத்திற க இ ந்தவைள
சட்ெடன த த் நி த்திய ஒ கர .
ராதிகா ெவள றிேபான கத் டன் நிமி ந்தா .
உட வ க ப் த் ணி ேபா த்தி ெகா ந்த அந்த உ வ ,
ராதிகாைவ ட் த்த ள வ ைலயி ெகா நி த்திய .
'ஏ யா ந.? யா ? நான் ேபாlைச ப்பி ேவ....." ப்பத அவ
ெச ேபாைன பி கி ெகா ட அந்த உ வ , தன் ைகயிலி ந்த rவா வைர

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 42 OF 50


ைஷலஜாவின்

அவைள ேநா கி நட் ய .


ராதிகா பயத்தி க க நிைல த்த அப்ப ேய நின்றா .

ெதாட

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 43 OF 50


ைஷலஜாவின்

காலெம லா காத்தி ப்ேபன்.

அத்தியாய -10.

எதி கட் டத்தி ேகா லா டமி நிக சிக ந் விட்டன.


அப்பா ட்ெம ட் அைனவ த கள ◌ஃப்ளாட் த் தி ப சார கன்
மட் அந்த தியான ம டபத்தி
ஒ ஒரமாக சா ந் உட்கா ந்தி ந்தவன் அந்த ஆன்மிக ெசா ெபாழிவின்
உ அ த்த நிைறந்த கைதைய ம ப அைச ேபாட்டான். சட்ெடன உட
சிலி த் ப்ேபான . ஏேதா rந்த மாதிr இ ந்த , அைமதியான அந்த இடத்தி
கா ம ம அந்த ர எதிெராலித்த .

"இந்த ஜன்மா ந என கிைட காவிட்டா ,அ த்த ஜன்மாவி அத


அ த்த ஜன்மாவி ,........'

எ ேகேயா ேகட்ட ர ! அந்த ரைல உண ந்தான் சார கன். எத்தைன


ஆ க ஆனா என்ன,
மன த கைள காணாதேபாதி அவ கைள உணரைவ அைடயாள
ஒலிதாேன? ஒள மைறயலா ;ஒலி வில மா? க ப் லப்படாத
ஒலிைய கா றின்வழிேய பி த் ேசமித் ைவத் வி கிேறா .

சார க க பன க ஆர பித்த .

"மா....மாலத, நயா? அன் நான் ஏ ெகா ளவி ைல என்பதா இன் இந்த


இள வயதிேலேய சந்நியாசின ேபால
ஆகிவிட்டாயா தாேய? உன் மனைத அன் நான் rந் ெகா , உன்ைன
மனதார வி பி நிராகrத்தத இன் என ஒ ந பி ைக ேராகி
மைனவியா கிைடத் இ கிறா . மன்ன சி மாலதி இந்தப்பாவிைய?'
வா விட் ப் ல பி விட்டான். ர ேகட் அந்த இ லத்தின் ெசயலாள ஓ
வந்தா .

சார கைனப்பா த்த "சா ... ந க


இன் வட் ப்ேபாகலயா? எ லா ேபாயிட்டா கேள... இ கேய
த கலா னா த கி கலா .. உ ளவா க".என் கன ேவா ெசான்னா .

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 44 OF 50


ைஷலஜாவின்

அந்த அன் கன அந்த இ லத்தி


பணி rபவ கள ன் சிறப் ண க .

அன் தான் அ தா ெமாழி.

அந்த அ ப வய மதி கத்த க ெபrயவைரப்பா த் சார கன்," "ஐயா! இந்த


இ லத்தைலவி ெசாந்த ஊ எ அவ கேளாட வா கேப என்ன ?அவ க
இந்த தாபன அைம க யா உதவி ெச தா க ?இெத லா
ெகா ச ெசா கேளன் " என் ேகட்டான்

"ெசா ேறன்..." என் ஆர பித்த அந்தெபrயவ கைதைய றி


த்தேபா ெசா ெபாழிவா றிய அந்த்ப்ெப ,க ணானந்தமய என்ற ெபயr
இப்ேபா ம றவ களா அறியப்பட்டா அ லியி தன்ைன ஆழமா
காதலித்த
மாலதிதான் என்ப சார க உ தியாகிப்ேபான .

அவ: அப்பாவின் ெசாத் க ேகா ட் ேகசி இ ப்பதாக ன் ெசா லி


இ ந்தா அைவ இபெபா ைக வர , அவ அப்பா மரணமைடய
மாலதி ெப க வந் அனாைத இ ல ஆர பித்தி கிறா ,அ
சார கன் இ ந்த ப தி எதிrேலேய.

எதிேரேய எட் மாத களா வந் ேபா ெகா ந்தவைள இத்தைன நா


பா காமேலேய இ ந்தி கிேறனா?

"ஐயா நான் அவ கைளஉடேன பா த் ப்ேபச உதவ இய மா?" சார கன்


அவசர அவசரமா ேகட்டான்.

'வா க ! தன்ைன எந்த ேநரத்தி யா பா க வந்தா


தைலவி ம கமாட்டா க."..அந்தப்ெபrயவ சார கைன
மாலதியின் அைற அைழத் ெசன்றா .

ஆனா அ மாலதி இ ைல

ெதாட

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 45 OF 50


ைஷலஜாவின்

**************************************************************************************
*******

காலெம லா காத்தி ப்ேபன்

அத்தியாய 11

"யா மா ந க? இந்த யா ·ப்ளாட் ல யாைரப்பா க ?"

க கல கத்தி கா ப ட் கதைவத் திறந்தப ேவல யா ேகட்டான்.

ஆட்ேடா கார அவ மட்ட ேம ேகட்ட பணத்ைத ப சிலி ந்


எ த் ெகா த் விட் வந்த மித்ரா,"என் த பி

சார கைனப்பா க வந்ேதன்ப்பா.... யா ·ப்ளாட் நாலாவ ப்ளா ல


வ ன் அட்ர ல ப ச ஞாபக . அ க ேபாக .ெகா ச வழி
காட்டறியா? நான் ஊ ப் " என் ெக ரலி ேகட்டா

"சார கன் ஐயா வ களா? அந்த த பி கத் ல ெபா வி யறத்


ன்ேன இப்ப ழி சா என இன்ன்ன ப்ெபா

ந லாேவேபா சந்ேதகேம இ ல...அவ அ காவா மா ந க? அதான்


மகாலட் மி மாதிr இ கீ க... கத் ல இப்ப ஒ

சாந்த கைள எ லா வரா மா... என் ேப ேவல யா...வாட் ேமன் நான்


தான் இ க... ந க வா க மா... த பி வட் நான் ெகா ேச கேறன்"

சி ப்ளா கின் அந்த நான்காவ மா ப்ேபா வழியி ேவல யா


ேபசி ெகா ேட வந்தான்.

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 46 OF 50


ைஷலஜாவின்

"ராத்திr ரா எதிேர சா கட் சிவந்தி கிற அைண இ லத் ல


ேகா லா டமி நிக சி நடந்தி சி..எ லா தாமதமாதான் இ க வந்
ப த்ேதா . அதான் நா ந க ஆட்ேடால வ ர ெதrயாம க அசந்
கிட்ேடன். பிரசாத வந்தவ க ெக லா வயி நிைறய சாப்பா
ேபாட் ட்டா களா ந லா சாப்பிட் ப த்த தான் ெதr ...என் ேவைலேய
ராத்திr க ழி சி இ க காவ கா க . ஆனா பா க ேநத்
அ சப்ேபாட்டாப் கி இ ேகன்...·ப்ளாட்ைட கவன கற லட்சண
இ தானான் யா ேகட்டா இன்ன நான் வாயத்திற க
யா .. என்னேவா ேபா க...ம ஷ க எப்ேபா என் ேந ன்
யா த்ெதr ?ஆ ..சார கன் த பி வ வந்தா சி..இதா மா
அவ ·ப்ளாட் ..ெப அ க. கதவ ெதாறப்பா க.."

மித்ரா காலி ெப லி விர ைவத் அ த்தினா .உ ேள வி


ன் ைற கத்தி ஓ ந்த .

"யா திற க காேணாேமப்பா? ஊ கீ ேபாயிட்டா களா?' என்றா


மித்ரா ழப்பமா .

"கதைவத்தட் ப்பா க மா...எ லா இ ப்பா க...த பிய ராத்திr ரா


எதி கட் டத் ல நான் பாத்ேதேன? "

"அப்ப யா?' என்ற மித்ரா கதைவத் தட் னா . தட் ேபா கத தானா உ


ேநா கி நக ந்த .

"அட! கத திறந்ேத இ தா? எ ந்திட்டா களா காைலல நா மணி ேக?


ஆ சrயமா இ ேக ?" ேவல யன் வியப் டன்
உ ப க பா த் இ ட் ட்ேட ரலா வியப ழாவினான்.

"த ப உ க அ கா வந்தி கா க.."

உ ள ந் பதி இ ைல.

மித்ரா ச க அர டவளா ."என்ன ஆ சி? ராதிகா இ ைலயா


வட்ல? " என்றா .

ேவைல யா ைகயிலி ந்த டா ைலட் னா ஹா ஒள வட்டமிட்


வr ெதrந்த விட்ைச விரலா தட் னான்.

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 47 OF 50


ைஷலஜாவின்

ேவகமாக ஹா வந்த மித்ரா பா த்தவ ,"அந்த ஓரமா


ப் ற கவி ந் கிடப்ப யா ?" என் வறிட்டப அ ேக ஓ னா .

அ த்தகண ,"ஐேயா' என் அலறினா .

ெதாட ..

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 48 OF 50


ைஷலஜாவின்

அத்தியாய 12

ெஜ நக ேபாl ேடஷன்.

இன் ெப ட பசவரா தன த்ெதrந்த அைர ைற தமிழி ேபச ஆர பித்தா .

"ெசா ப்பா ம நாத்.!..எ ந அந்த மாேவ ெகாேல ெச ேத? "

அவ எதிr க இ கி நின் ெகா ந்த ம நாத் சட்ெடன,"


இன் ெப ட ! நான் ராதிகாைவ ெகாைல ெச யல... இேதா நின்ன ட்
இ காேன சார கன், இவ த்தான் மைனவி ேமல சந்ேதக அதான்
த த் கட் இ றான்...ஆனா ◌ஃப்ளாட் ல அந்த பத்r கிழவ ஏேதா என் ட
ராதிகா எப்பேவா ெவளல த்தினதா ெசான்னைத காரணமா வ சி என்ைன இ க
அைழ சி இப்ப விசாr கற சr இ ல ஆமா?" என் கத்தினான்.

"இ கா என் த பி ஒ எ த நிைன க ட மன வரா


அவன் இந்த ெகாைலைய ெச தான் ெசா ற அபா ட .உ ைமயி நான்
தான் ராதிகாைவப்பத்தி என் ஷன் ஊ ல ெசான்ன இ கவந்தவ
அவைளப்பா த்த ப்பா கில ட் ட்ேடன்" என்றா மித்ரா.

"அ கா! என்ன உள ற க? உ க ப்பா கிய ைகயில பி கத்ெதr மா?


என காக பழிையப்ேபாட் காத க" சார கன் ேவதைன டன் கத்தினான்.

"என்னப்பா ெச வ ? உன்ைன காப்பாத்த என ேவற வழி ெதrயல.." அ தா


மிதரா.

சார கன் இன் ெப டைர த கமா பா த்தான் பிற ," இன நான்


உ ைமைய மைற கவி பல..ம நாத் ெசான்ன சrதான் ..ேநத்
எதி கட் டத்தி ெரா ப ேநர அம ந்தவன் வி வத ெகா சேநர ன்பா
வ வந்ேதன். என் மைனவியின் கத்ைதப்பா த்ேதன்...என்ைன ஏமா றி
வ கிறா அவ என்பைத நிைனத்தேபா ெந ெகாதித்த . நான்
சா தான் .ெமன்ைமயான பாவ காரன் தான் ஆனா ேநத் அைவ எ லா

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 49 OF 50


ைஷலஜாவின்

காணாமல ேபா மி கமாயிட்ேடன்,,ஆத்திரத்தி அவைள ட் த்த ள ட்


ெவள ல வந்திட்ேடன்... நாந்தான் றவாள இன் ெப ட என்ைன ைக
ெச க.."

"பாத்த களா நான் ெசா லல இன் ெப ட ? கி அவைன ெஜயி லேபா க


அேயா கிய ரா க சார கன்" ம நாத் கி டலா சிrத்தான்.

பசவரா சட்ெடன," ஹேலா ெகா ச வாைய க...ேபாlைஸ ட்டாளா


நின சி ந கஎ லா ேபசிட்ேட ேபாற கேள? எ க த்ெதr
உ ைமயான றவாள யா ன் ...அவ கேள இப்ப இ க வரேபாறா க
பா க?" என்றா .

அைனவ ழப்பமா அவைரப்பா ேபா அ த்த சில நிமிஷ கள


அ ேக வந்த நபைரப்பா த்த சார கன் அதி சியி விவிட்டான். "மாலத?"

அவைன ஆழமா பா த்த மாலதி," ஆமா சார ..நாந்தான் உ க


மைனவிைய ெகாைல ெச ேதன் ..ைசலன்ஸ ெபா த்திய ப்பா கில ட்ேடன்
அைதத்தான் உடேன இ க வந் இன் ெப ட கிட்ட ெசா லி
சரணைடந்ேதன்..உ கஎ லாைர இ க வரவைழத் விவர ெசா ல
வி பிேனன்.

"சார ! நா எட் மாத களா என் இ லத் கட் டேவைலைய


ேம பா ைவ பா கவ ேபாெத லா ராதிகா ெப பா ம நாத் டன்
த்தறைத காண ேந ந்த .ேமஜிககைல ெதrந்த என அவ க அறியாம
ெதாட ந் ேபசினைத எ லா ேகட்க . கைடசியி ம நாத்ைத
றந் ராதிகா ப பா ேபாகேபாவைத ேநத் ராத்திr பா கன
மைழ ழா லமா ஏறிவந் , மைறவா நின் ட் இ ந்த என அவ
ேபான ேபசியேபா ெதrயவந்த . றப்பட இ ந்த அவைளத்த் த்ேதன்.
அட்ைவ ெச பா த்ேதன் . அவ ேகட்கவி ைல. சார கன் மாதிr அன்
ெபா ைம நிைறந்த ம ஷைனப் r சி கத்ெதrயாம ேபானவைள
ெகாைல ெச வைதத்தவிர என ேவ ெதrயவி ைல. " மாலதி
த் விட் க பன த்தா .

அவ ைகயி வில மாட்டப்பட்டேபா சார கன ன் க க அவ


க கைள பrேவா சந்தித்தன.

அைவக ,'இந்த ஜன த்திேலேய உன காக காத்தி ப்ேபன் மாலதி 'என்


ெசா லாம ெசா லின.

----------------- --------------

காலெம லா காத்தி ப்ேபன் காத - ைர ெதாட 50 OF 50