Vous êtes sur la page 1sur 1

TỔ QUỐC YÊU THƯƠNG

Violoncelli
Nhạc và lời: HỒ BẮC
Andante maestoso {q = 63} Chuyển soạn: Trần Mạnh Hùng

? b 4 Ó ˙ ˙
bb 4 œ œœœœ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œœœœ
f
A

? b ˙ ˙
œ œœœœ œ œ œ nœ œ œ œ ˙ .. œ Œ œ Œ
pizz.

˙
5

bb ˙
3

? bb œ Œ œ Œ œ Œ œ Œ Œ œ œ œ Œ Œ Œ Œ œ ‰œ
10

b œ œ œ œ œ œ J
cresc.

? b œ Œ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ œ œ ˙ n˙
arco

˙ ˙
16

bb ˙ ˙ ˙
P
œ- œ- œ- œ œ œ- . œ- œ- œ- œ- œ œ
C arco

? bb Œ œ œ Œ Œ œ Œ Œ Œ Œ œ
pizz.

b œ œ œ J
p P
œ --
? b œ- œ- œ œ j œ . œ- œ- œ- œ- œ œ- œ- œ œ œ- œ- œ œ œ ˙ œœœœ
D

œ œœœœ ˙
28

bb œ ˙
F

? b j ˙ œ œ œ œœœ
b b œ. œ œ nœ ˙ bœ œ œ œ œ nœ œ œœ œœœœ˙
33 1.

rit.

? b ˙ ˙ œ œ œ nœ œ œ œ ˙ .. œ œ # œ œ œ œ n œ œ
œ œœœœ
2.

˙
38

bb ˙
3

œ. >œ >œ >œ > > U


œ œ >˙
a tempo rit.

? bb ‰ ˙ ˙ ˙
œœœœ
43

b œ œ æ
f ƒ
3

Vous aimerez peut-être aussi