Vous êtes sur la page 1sur 6

αεράµυνα

ΑΕΡΟΜΑΧΙΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

35 χρόνια
υπεροχής ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΜΑΝΟΥΣΗ

Κατά καιρούς ακούµε για τουρκικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εθνικό µας εναέριο χώρο
και ότι στη συνέχεια αναχαιτίζονται από ελληνικά µαχητικά αεροσκάφη. Όµως, κάποιες φορές,
αυτό το κλασικό πλέον σενάριο δεν έχει πάντα αίσια κατάληξη για τα µαχητικά αεροσκάφη
της γείτονος. Οι εµπλοκές µεταξύ των µαχητικών αεροσκαφών των δυο χωρών, που τις πε-
ρισσότερες φορές εξελίσσονται σε σκληρές αεροµαχίες, κάποιες φορές τελειώνουν µε την
πτώση κάποιου µαχητικού. Το αποτέλεσµα είναι να γίνεται ένας αγώνας δρόµου στον τοµέα
της έρευνας και της διάσωσης, αλλά και στο διπλωµατικό επίπεδο όσον αφορά τις εντυπώσεις
που δηµιουργούνται.

» 40
Αναµνηστική φωτογραφία ιπτάµενων της 343 Μοίρας στη Σούδα.
Ο αείµνηστος σµηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης (Ι) διακρίνεται δεύτερος από δεξιά.

Η καθηµερινή µάχη στους ουρανούς του Αι- κάδες παθήµατα των Τούρκων πιλότων, που σχόλια περιττεύουν… Το παρόν άρθρο κάνει
γαίου έχει γίνει πλέον ρουτίνα για όλους µας είτε επέστρεφαν άρον άρον πίσω στην Τουρ- µια καταγραφή των κυριότερων αεροπορικών
που τον παρακολουθούµε µέσω των ΜΜΕ, τα κία από διάφορα «µηχανικά» προβλήµατα ατυχηµάτων-καταρρίψεων που έχουν συµβεί
οποία µας ενηµερώνουν µε απλούς αριθµούς, είτε εγκατέλειπαν τα αεροσκάφη τους πριν στο Αιγαίο και έχουν γίνει γνωστά στο ευρύ
πόσες παραβιάσεις και πόσες εµπλοκές µε- φτάσουν στις βάσεις τους, αφού τις περισ- κοινό τα τελευταία τριανταπέντε χρόνια, ώστε
ταξύ τουρκικών και ελληνικών αεροσκαφών σότερες φορές, υπό την πίεση των Ελλήνων να θυµούνται οι παλιοί και να µαθαίνουν οι νε-
γίνονται καθηµερινά. Όµως, η πραγµατικότη- χειριστών, χανόταν στο Αιγαίο, µε αποτέλεσµα ότεροι.
τα είναι πολύ διαφορετική και πολλές φορές να εξαντλείται το καύσιµό τους. Συγκεκριµένα,
οι Πολεµικές Αεροπορίες των δύο χωρών τη δεκαετία του 1980, δύο ελληνικά F-4E της Η πρώτη Αεροµαχία
πλήρωσαν βαρύ φόρο αίµατος σε αυτόν τον 337 ΜΠΚ ανάγκασαν τον Τούρκο πιλότο ενός Το πρωί της 20ής Ιουλίου του 1974 βρή-
αγώνα αµφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωµά- F-104G να εγκαταλείψει το αεροσκάφος του, κε την Κύπρο να δέχεται την επίθεση του Αττί-
των από τη µια και υπεράσπισης του εθνικού νοτίως της Ρόδου, λόγω έλλειψης καυσίµου λα µε τα γνωστά σε όλους µας αποτελέσµατα.
εναερίου χώρου από την άλλη. Η ιστορία των υστέρα από µια «περιήγηση» του τουρκικού Στην ελληνική επικράτεια, οι Ένοπλες ∆υνά-
παραβιάσεων του FIR Αθηνών από τουρκι- αεροσκάφους στο Αιγαίο. Ενώ στην πρώτη νυ- µεις άρχισαν µε σπασµωδικές ενέργειες να κι-
κά αεροσκάφη ξεκινάει από πολύ παλιά και, χτερινή αναχαίτιση, όταν ένα ελληνικό Mirage νητοποιούνται. Η Πολεµική Αεροπορία τέθηκε
δυστυχώς, η ελληνική πλευρά δεν φρόντισε F1 φώτισε µε τον πλευρικό του προβολέα ένα σε συναγερµό και έθεσε όλα τα αεροσκάφη
από την πρώτη στιγµή να βάλει φρένο σε αυ- τουρκικό F-4E, οδήγησε τον Τούρκο πιλότο της σε ετοιµότητα των 5 και των 2 λεπτών. Οι
τήν τη δραστηριότητα. Τα αρχικά δειλά βήµατα στο να νοµίζει ότι συνάντησε UFO…!, φωνά- Τούρκοι από την πρώτη κιόλας µέρα άρχισαν
των Τούρκων δεν αντιµετωπίστηκαν δυναµικά, ζοντάς το από τον ασύρµατο, καταδεικνύοντας να προβαίνουν σε παραβιάσεις στο Αιγαίο µε
όταν η Πολεµική µας Αεροπορία διέθετε και έτσι την ποιότητα των Τούρκων πιλότων. Επί- αεροσκάφη F-5 και F-102, µε αποτέλεσµα
σύγχρονα µαχητικά αεροσκάφη, αλλά και ποι- σης, η εµφάνιση ελληνικών Mirage-2000 σε να διεξαχθούν και οι πρώτες εµπλοκές µε-
οτική υπεροχή σε σχέση µε το επίπεδο των ρόλο αναχαίτισης, στις αρχές της δεκαετίας ταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών.
Τούρκων χειριστών. Οι πρώτες αναχαιτίσεις του 1990, έκανε τους Τούρκους πιλότους να Στις 22 Ιουλίου του 1974 και ενώ οι µαζικές
κατέδειξαν την ανωτερότητα της Πολεµικής φωνάζουν έντροµοι στους ασυρµάτους τους παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη συνε-
Αεροπορίας µε πανηγυρικό τρόπο µε τα δε- «Mirage... Mirage» όταν τα συναντούσαν - τα χίζονταν, δύο ελληνικά F-5A της 337 ΜΑΗ
41 «
1

» 42
έλαβαν την εντολή για scramble µε σκοπό ταν το Mirage F1 δεν του δίνει πολλά περιθώ- F-16C. Ο Τούρκος χειριστής, προσπαθώντας
να αναχαιτίσουν δυο «άγνωστα» ίχνη. Τα F-5 ρια έγκαιρης απαγκίστρωσης, µε αποτέλεσµα να ξεφύγει από τους διώκτες του, εκτελεί βύ-
στα οποία επέβαιναν οι υποσµηναγός Ιωάννης να συγκρουστεί στη θάλασσα. Ο Τούρκος διώ- θιση µε µεγάλο βαθµό καθόδου κάτι το οποίο
∆ινόπουλος και ανθυποσµηναγός (Ι) Θωµάς είχε ως αποτέλεσµα να βάλει το αεροσκάφος
κτης του (Ilhan Filiz), που τον ακολουθεί σε αυ-
Σκαµπαρδώνης απογειώθηκαν από την 111 τήν τη βύθιση, καταφέρνει τη τελευταία στιγµή του σε πορεία σύγκρουσης µε τη θάλασσα
ΠΜ στη Νέα Αγχίαλο και περί ώρα 1.30 µ.µ. και επαναφέρει το αεροσκάφος του και γλιτώ- χωρίς να µπορεί να το επαναφέρει. Ο Τούρ-
στην περιοχή του Αγίου Ευστρατίου εντόπισαν νει τη σύγκρουση µε τη θάλασσα. Οι Τούρκοι κος χειριστής υποσµηναγός Mustafa Yildirim
ένα ζεύγος τουρκικών F-102. Τα τουρκικά αποχωρούν από την περιοχή, όµως ένας Έλ- καταφέρνει να εκτιναχθεί µε επιτυχία από το
αεροσκάφη κατάφεραν µετά από συνεχείς ληνας πιλότος χάθηκε στα νερά του Αιγαίου αεροσκάφος του, ενώ το τουρκικό F-16C
περιστροφές να βρεθούν πίσω από το αερο- υπερασπιζόµενος την πατρίδα του από τους συντρίβεται δεκαέξι µιλια νοτίως της Ρόδου.
σκάφος του ανθυποσµηναγού Σκαµπαρδώνη εισβολείς. Προς τιµήν του κατασκευάστηκε Αµέσως απογειώνεται ένα ελικόπτερο έρευ-
και µάλιστα να εκτοξεύσουν και έναν πύραυλο στον Άγιο Ευστράτιο µνηµείο, µε το έµβληµα νας και διάσωσης ΑΒ-205 από τη Ρόδο και,
AIM-4 Falcon εναντίον του, χωρίς ευτυχώς να της 342 ΜΠΚ που υπηρετούσε. Επίσης, εκεί- αφού καταφέρνει να περισυλλέξει µε επιτυχία
βρει τον στόχο του. Παρακολουθώντας όλη νη η άκρη ονοµάστηκε Ακρωτήριο Νικόλαος τον Τούρκο χειριστή, στη συνέχεια τον µετα-
την εµπλοκή από µεγαλύτερο ύψος, ο υπο- Σιαλµάς. Το ελάχιστο που θα µπορούσε να φέρει στο νοσοκοµείο της Ρόδου για να του
σµηναγός ∆ινόπουλος εκτόξευσε δύο ΑΙΜ- κάνει η πολιτεία για να τιµήσει έναν πιλότο πουπαρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο Τούρ-
9Β εναντίον των δυο τουρκικών αεροσκαφών έδωσε την ίδια του τη ζωή για την προάσπιση κος υποσµηναγός δέχεται και την επίσκεψη
µε αποτέλεσµα να καταρρίψει το ένα τουρκικό των δικαιωµάτων της χώρας µας. Οι χειριστές του Τούρκου προξένου στο νοσοκοµείο, ενώ
F-102. Το δεύτερο F-102 πανικόβλητο προ- όµως της 342 ΜΠΚ, τρία χρόνια αργότερα, η τουρκική πλευρά δήλωσε ότι το ατύχηµα
σπάθησε να επιστρέψει στη βάση του, πλην πήραν το αίµα τους πίσω, για τον τόσο άδικο οφείλεται σε «µηχανική βλάβη» του συστήµα-
όµως λόγω εξάντλησης των καυσίµων του χαµό του συναδέλφου τους. τος τροφοδοσίας καυσίµου… Μετά τη νοση-
καταστράφηκε στην προσπάθειά του να προ- λεία του, ο Τούρκος πιλότος µεταφέρθηκε µε
σγειωθεί µε αποτέλεσµα τον θανάσιµο τραυ- Ρόδος, 8 Φεβρουαρίου 1995 ελληνικό C-130 πίσω στην Τουρκία για να ενη-
µατισµό του Τούρκου χειριστή. Το περιστατικό Η συγκεκριµένη µέρα θα µείνει χαραγµένη µερώσει τους συναδέλφους του για το πόσο
απέδειξε την υπεροχή και τον επαγγελµατισµό στη µνήµη των χειριστών που υπηρετούσαν φιλόξενοι είναι οι Έλληνες…
των Ελλήνων χειριστών. Παρά την αρχική ψυ- τότε στη 342 ΜΠΚ. Ήταν µια συνηθισµέ-
χρολουσία που υπέστησαν οι Τούρκοι, συνέχι- νη µέρα µε σχηµατισµό -αποτελούµενο από Λέσβος, 27 ∆εκεµβρίου 1995
σαν να παραβιάζουν τον εναέριό µας χώρο... τέσσερα τουρκικά F-16- να παραβιάζει το FIR Τον ∆εκέµβριο του 1995, σειρά να γευ-
Αθηνών νοτίως της Ρόδου. ∆ύο ελληνικά τούν τι σηµαίνει ελληνική αναχαίτιση είχαν οι
Η πρώτη απώλεια, 18 Ιουνίου Mirage F1CG παίρνουν την εντολή να απο- χειριστές Phantom της τουρκικής Μοίρας 112
1992 γειωθούν από την 126 ΣΜ στο Ηράκλειο της Filo. Συγκεκριµένα, δυο τουρκικά F-4E µετά τις
Η συγκεκριµένη ηµέρα έµελλε να είναι Κρήτης για να αναγνωρίσουν τα «άγνωστα» 2 µ.µ. παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο
µια από τις πιο µαύρες στην ιστορία της ΠΑ, ίχνη. Οι δυο σχηµατισµοί εµπλέκονται έξι µίλια της Χίου και συνέχισαν την πορεία τους βόρεια
αφού εκείνη την ηµέρα χάθηκε ένας από τους δυτικά της Καρπάθου και παρότι οι δυνατότη- προς τη Λέσβο. ∆υο ελληνικά F-16C επιφυλα-
ηρωικούς πιλότους της Αεροπορίας µας. τες τον σύγχρονων F-16 ήταν ανώτερες των κής, που ανήκαν στη 330 Μ∆, απογειώνονται
Εκείνο το πρωί, δυο ελληνικά Mirage F1CG ελληνικών αεροσκαφών, οι Έλληνες χειρι- από τη 130 ΣΜ της Λήµνου για να αναχαιτί-
της 342 ΜΠΚ απογειώνονται από την 135 στές εφαρµόζοντας τις κατάλληλες τακτικές σουν το ζεύγος των βαρβάρων. Ο ελληνικός
ΣΜ στη Σκύρο για να αναχαιτίσουν τον σχη- καταφέρνουν να αποµονώσουν ένα τουρκικό σχηµατισµός εντόπισε τους δυο εισβολείς
µατισµό τουρκικών F-16. Πίσω από πιλοτήριο
του ενός Μirage F1CG βρίσκεται ο υποσµη- 3
1. Τα Mirage F.1CG
ναγός Νικόλαος Σιαλµάς. Οι δυο σχηµατισµοί, της ΠΑ έχουν πια απο-
ύστερα από την αναγνώριση που γίνεται από τα συρθεί, αφού επί 30
χρόνια φύλαξαν τους
ελληνικά αεροσκάφη, εµπλέκονται σε κλειστή ελληνικούς ουρανούς.
αεροµαχία στην περιοχή του Άγιου Ευστρατίου
2. Ένα σηµαντικό
δυτικά της Λήµνου. Οι Τούρκοι πιλότοι, απο- πλεονέκτηµα που
καλούµενοι και ως «µπούφοι» από τους από απέκτησαν τα τουρκικά
F-16 µε την απόκτηση
τους πιλότους µας, εκµεταλλευόµενοι την αεροσκαφών εναέριου
ανωτερότητα των επιδόσεων που προσφέρει ανεφοδιασµού ήταν ότι
µπορούσαν να επιχει-
ένα αεροσκάφος 3ης γενιάς, όπως το F-16 σε ρήσουν από βάσεις στα
σχέση µε ένα αεροσκάφος 2ης γενιάς, όπως ενδότερα της χώρας
καθώς και να παραµέ-
το Mirage F1 κατάφερε ένας απ’ αυτούς να
νουν στον αέρα πολύ
βρεθεί στην ώρα 6 του ελληνικού αεροσκά- περισσότερο.
φους. Ο υποσµηναγός Σιαλµάς αρνούµενος 3. Η συνήθης κατά-
να δεχτεί έναν «µπούφο» στην ουρά του, εκτε- ληξη. Εγκλωβισµένο
τουρκικό F-16 «εκπαι-
λεί βύθιση µε σκοπό να αποφύγει τον διώκτη δεύεται» σε σύγχρονες
του. Όµως, το χαµηλό υψος στο οποίο βρισκό- τακτικές αεροµαχίας...

43 «
1

δυτικά της Λέσβου και γρήγορα η αναγνώριση µας χώρο. Οι Τούρκοι πιλότοι, αδιαφορώντας Κάρπαθος, 23 Μαΐου 2006
εξελίχθηκε σε σκληρή αεροµαχία. Η ανωτε- για τους κανόνες ασφαλείας, προσπαθούν
ρότητα των ελληνικών F-16 και των Ελλήνων να εγκλωβίσουν τα ελληνικά µαχητικά χωρίς Το πιο πρόσφατο αεροπορικό επεισόδιο
χειριστών αναγκάζει τον Τούρκο πιλότο Altug επιτυχία. Τότε στο τουρκικό διθέσιο F-16D µεταξύ των δυο Αεροποριών της Ελλάδας και
Karaburun να εκτελέσει έναν ακραίο ελιγµό, σηµειώνεται µια έκρηξη… Ο χειριστής Osman της Τουρκίας, αφορά τη σύγκρουση δυο µα-
µε αποτέλεσµα το τουρκικό F-4E µε σειριακό Cicekli προλαβαίνει να εκτιναχθεί από το F-16 χητικών αεροσκαφών F-16C, εικοσιένα µίλια
αριθµό 67-301 να καρφωθεί στη θαλάσσια ενώ ο Τούρκος πιλότος Nail Erdogan χάνεται ΝΑ της Καρπάθου, που είχε ως αποτέλεσµα
περιοχή της Λέσβου και να παρασύρει στον θά- µαζί µε το αεροσκάφος του… Αιτία της έκρη- τον τραγικό χαµό του Σµηναγού Κωνσταντίνου
νατο τον χειριστή του. Ο συγκυβερνήτης Ogur ξης ήταν ένας ελληνικός πύραυλος Magic-2 Ηλιάκη. Συγκεκριµένα, εκείνη την ηµέρα ένας
Kilar καταφέρνει να εκτιναχθεί µε επιτυχία και που εκτοξεύτηκε από το ένα Mirage-2000 µε σχηµατισµός τουρκικών αεροσκαφών, αποτε-
διασώζεται από ένα ελληνικό ελικόπτερο ΑΒ- σκοπό να τερµατίσει τις επικίνδυνες ενέργειες λούµενος από ένα φωτο-αναγνωριστικό RF-4E
205, το οποίο τον µεταφέρει στο νοσοκοµείο του Τούρκου πιλότου. Τα ελληνικά ΑΒ-205 και δυο F-16C της 192 Filo που παρείχαν συ-
της Λέσβου. Η συνέχεια είναι γνωστή, αφού για ακόµα µια φορά ανέλαβαν τον ρόλο της νοδεία (Escort) στο RF-4E, παραβίασε το FIR
το δοθεί ένας κλάδος ελαίας, µεταφέρεται διάσωσης του Τούρκου χειριστή. Το δεύτερο Αθηνών, κατευθυνόµενος στην Κρήτη µε σκο-
πίσω στην Τουρκία. Η Πολεµική Αεροπορία F-16C, µη θέλοντας να έχει την κατάληξη του πό να εντοπίσει και να φωτογραφίσει τις θέσεις
φρόντισε να κάνει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο συναδέλφου του, διέφυγε προς τα τουρκικά των πυραύλων S-300. ∆υο ελληνικά F-16C
στην Τουρκική Αεροπορία που θα το θυµόταν παράλια. Ο πιλότος Osman Cicekli νοσηλεύ- της 343 Μοίρας απογειώθηκαν από την 115
για πολύ καιρό. τηκε στο νοσοκοµείο της Χίου και επέστρεψε ΠΜ στη Σούδα για να αναγνωρίσουν τον εχθρι-
στην Τουρκία, µεταφέροντας τις εντυπώσεις κό σχηµατισµό. Νοτιοανατολικά της Καρπάθου
Χίος, 8 Οκτωβρίου 1996 του από τις ελληνικές θάλασσες… Στα παρα- εντοπίστηκε ο σχηµατισµός και ο Σµηναγός
Εκείνη τη µέρα ένα πακέτο τουρκικών αε- λειπόµενα αυτής της κατάρριψης είναι και η Ηλιάκης κατευθύνθηκε προς το τουρκικό RF-4E
ροσκαφών, αποτελούµενο από δυο F-16C/D ταυτότητα του πιλότου που διασώθηκε, αφού για να αναγνωρίσει το ατρακτίδιο που έφερε το
και τέσσερα F-4E, παραβίασε το FIR Αθηνών διέρρευσε η φήµη ότι δεν ήταν Τούρκος αλλά τουρκικό αεροσκάφος, αλλά και να καταγράψει
και κατευθύνθηκε προς τη Σκύρο. Η ελληνική Ισραηλινός πιλότος που συµµετείχε στα πλαί- και τον σειριακό αριθµό του RF-4E. Ο Τούρκος
αντίδραση ήταν άµεση. ∆υο ελληνικά Mirage- σια της τουρκικής δραστηριότητας στο Αιγαίο. χειριστής (Hali Ibraim Osdebir) του F-16 που
2000 της 331 ΜΠΚ απογειώνονται από την Στο ελληνικό αεροσκάφος µε σειριακό αριθµό συνόδευε το RF-4E στην προσπάθειά του να
135 ΣΜ της Σκύρου για να αντιµετωπίσουν 236 βάφτηκε ένα Kill-mark µε την επιγραφή εµποδίσει την αναγνώριση από το ελληνικό
άλλη µια «εκπαιδευτική» πτήση των γειτόνων. «mehmetcik-busters», δυστυχώς όµως όχι F-16C του σµηναγού Ηλιάκη εκτέλεσε επικίν-
Σε λίγη ώρα τα δυο ελληνικά Mirage-2000 για πολύ καιρό, αφού γρήγορα ξεβάφτηκε… δυνους ελιγµούς µε αποτέλεσµα να χτυπήσει
και τα δυο τουρκικά F-16 ξεκινούν µια αερο- Μετά από χρόνια, η ελληνική πλευρά παραδέ- την καλύπτρα του ελληνικού αεροσκάφους
µαχία µε τους ισχυρογνώµονες Τούρκους χτηκε αυτήν τη κατάρριψη, όµως την απέδωσε και να βρει τον θάνατο ο Έλληνας χειριστής. Ο
χειριστές να µην αποχωρούν από τον εναέριο σε λάθος του Έλληνα χειριστή… Τούρκος χειριστής πρόλαβε να εκτιναχθεί και να

» 44
περισυλλεγεί από ξένο εµπορικό πλοίο και στη κερ τούς βοηθά να παραµένουν όλο και πε- νται αυτή την υπεροχή της αεροπορίας µας,
συνέχεια παρελήφθη από τουρκικό ελικόπτε- ρισσότερο χρόνο πάνω από το Αιγαίο. Απένα- δείχνοντας συνεχώς δείγµατα υποχώρησης.
ρο. Ένας ακόµα ηρωικός πιλότος της ΠΑ έπεσε ντί τους όµως βρίσκουν πάντα τους ηρωικούς Η τουρκική Αεροπορία µε τις συνεχείς παρα-
υπερασπιζόµενος την ελληνική κυριαρχία που πιλότους της ΠΑ. Οι Έλληνες χειριστές, µε το βιάσεις του εθνικού µας εναερίου χώρου έχει
τόσο έντονα αµφισβητείται τα τελευταία χρόνια. υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που λαµβάνουν διπλό όφελος: αφενός αµφισβητεί τα κυριαρ-
και έχοντας το δίκιο µε το µέρος τους, αφού χικά µας δικαιώµατα, και αφετέρου παρέχει
Επίλογος µάχονται εντός έδρας, κρατούν τις εναέριες δωρεάν εκπαίδευση στους πιλότους της µε
Αυτός ο ιδιότυπος αεροπορικός πόλεµος Θερµοπύλες απόρθητες από τους επίδοξους τις συνεχείς εµπλοκές µε τα ελληνικά αερο-
στο Αιγαίο συνεχίζεται µέχρι σήµερα και γίνε- εισβολείς... Ο κίνδυνος όµως ενός καινούρ- σκάφη. Ας ελπίσουµε ότι ο άδικος χαµός του
ται όλο και πιο σκληρός, µε τους Τούρκους γιου αεροπορικού ατυχήµατος παραµένει σµηναγού Ηλιάκη θα είναι και ο τελευταίος σε
πιλότους να γίνονται όλο και πιο επιθετικοί. Το ανοιχτός και για τις δυο πλευρές του Αιγαίου. αυτό τον ακήρυκτο αεροπορικό πόλεµο, ώστε
ποσοστό έµπειρων Τούρκων χειριστών όλο ∆υστυχώς, οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες να µη χρειαστεί ξανά να θρηνήσουµε άλλη
και αυξάνεται, ενώ η ύπαρξη ιπτάµενων τάν- των τελευταίων χρόνων, δεν εκµεταλλεύο- απώλεια Έλληνα αεροπόρου.

1. F-16 Block 30
της 330 Μοίρας.
Ήταν από τα πρώτα
ελληνικά µαχητικά
αεροσκάφη 3ης
γενιάς που πέταξαν
στο Αιγαίο.
2. Το έµβληµα
της 342 Μοίρας
όπου υπηρετούσε ο
αείµνηστος Σιαλµάς
στον Άγιο Ευστράτιο.