Vous êtes sur la page 1sur 4

Pa«stwo - "Platona"

jb

October 31, 2006

1 ks. I

1.1 Wst¦p

Dialog rozgrywa si¦ w nocy zaraz po pewnych misteriach. Uroczysto±¢ miaªa


miejsce w Pireusie, znajduj¡cym si¦ pod Atenami. Kiedy miaª wraca¢ Pole-
march o i Ademajos zatrzymuj¡ ich prawie siª¡ w Pireusie i zmuszaj¡ do roz-
mowy.
Kefalos narzeka »e Sokrates »adko schdozi do Pireusu, by z tam rozmawia¢.
Mówi »e gdyby sam maiª siª¦ sam by chodziª do Aten, a tak Ateny musz¡ pój±¢
do niego.
Filozofowie musz¡ schodzi¢ do ludu, do owej Plato«skiej jaskini zanosz¡c to
co udaªo im si¦ uchwyci¢ na górze, w ±wiecie idei

2 ks. VI

Gdzie mowa o Pa«stwie i lozofach, ale co wa»niejsza o dobru i jego istocie

2.1 O dobru

Dobro jest najwa»niejsz¡ spraw¡ na ziemi. To ono nadaje sens, nadaje prawdziw¡
jako±¢ (nadaje tekstur¦) wszystkiemu innemu. Wszystko jest niczym bez Dobra.
Ale je±li jej [postaci dobra] nie znamy, to cho¢by±my wszystko
inne i najlepiej znali,wiesz, »e na nic nam si¦ to nie przyda, zu-
peªnie tak samo jak by±my posiedli cokolwiek, a Dobra by w tym nie
byªo. Czy ty uwa»asz, »e warto posi¡±¢ wszystko, co tylko posi¡±¢
mo»na nie posiadªszy tego co dobre? Albo my±le¢ sobie wszystko, co

. [505 B]
pomy±le¢ mo»na, tylko nie to, co dobre, i w ten sposób nie my±le¢
sobie niczego dobrego

Ontycznie dobro jest czym± na ksztaªt . Jak¡± zasad¡ bytu. Jego


fundacj¡, tym co jest ponad, poza, ideami czym± co sankcjonuje ich istnienie.
arché

1
2.1.1 Metafora sªo«ca

A czy± nie zastanawiaª si¦ nad tym, jak to twórca naszych zmysªów

najkosztowniej utworzyª zdolno±¢ widzenia i widzialno±ci? [507 C]

Ka»dy zmysª do odczuwania potrzebuje dwóch rzeczy: tego co mo»e by¢


odczuwane, i tego co mo»e odczuwa¢. Wzrok potrzebuje do tego jeszcze jednej
rzeczy: . A wzrok jest najdoskonalszym naszym zmysªem. To za pomoc¡
wzroku najpewniej poznajemy ±wiat materialny, to takie poznanie jest dla nas
Sªo«ca

odskoczni¡ do ±wiata Idei.


Dobro jest niczym Sªo«ce  o±wietla ±wiat idei i funduje nasze poznanie
bytu samego w sobie. I jak niczym sªo«ce jest trudne do poznania. Bowiem
sªo«ce  fundator wzroku o±lepia, i ci¦»ko je dojrze¢.
Wi¦c ja (...) sªo«ce nazywam dzieckiem dobra;

Ale, tak jak nic by nie mogªo by¢ na tym ±wiecie, gdyby sªo«ca nie byªo:
bowiem to dzi¦ki niemu ro±nie ±wiat, rosn¡ ro±liny  to ono daje ±wiatu ciepªo.
Tak dobro funduje ±wiat idei.
To poprzez dobro zawarte w ideach i w rzeczach, mo»emy te rzeczy i idee
pozna¢. Gdy badamy rzeczy w których nie ma dobra, kr¦cimy si¦ w kóªko i
bª¡dzimy we mgle. Badaj¡c ¹le poj¦te sprawiedliwo±ci z ks. I, bª¡dzili±my po
omacku, bowiem nie byªy one ufundowane w dobru, a tym samym w rzeczywis-
to±ci.
2.1.2 Hierarchia bytu

Tak wi¦c i przedmiotem poznania nie poznawalno±¢ dzi¦ki


przysªuguje, ale równie» istnienie, oraz istota ich od niego pochodzi,
Dobru

Dobro
. [509 B]
chocia» to nie jest istota, tylko co± ponda wszelk¡ istot¦, co±
wy»szego i mocniejszego o wiele

2.2 Parabola odcinka

Gdzie Platon za pomoc¡ Paraboli odkrywa pustk¦ parabol i my±lenia obrazami.

Ale Zaraz po u»yciu tej przeno±ni Platon zmienia temat i wyja±nia nam
pustk¦ parabol. Wyja±nia »e s¡ one najni»szym stopniem poznania. Niweczy
blask krajobrazu, który przed nami rozpostarª.
2.2.1 Podziaª odcinka

"Wi¦c we¹ sobie jakby lini¦ przeci¦t¡ na dwa nierówne odcinki i ka»dy jej odcinek
przedziel znowu w tym samym stosunku, zarówno odcinek rodzaju widzialnego,
jak i my±lowego, ab b¦dziesz miaª przed sob¡ ich wzajemny stosunek, ze wzgl¦du
na jasno±¢ i niejasno±¢ [509 D]" Cze±¢ szersza to ±wiat przedmiotów widzialnych
a w¦»sza my±li.

2
2.2.2 Szersza cz¦±¢ cz¦±ci widzialnej

Jest to my±lenie obrazami  "cienie rzucone, potem odbite w wodach [510 E]".
Greckie nazwy!

Mamy tu: cienie, obrazy, odbicia przedmiotów (mo»e nawet wszystkie dane
zmysªowe).
2.2.3 W¦»sza cz¦±¢ cz¦±ci widzialnej

Tutaj mamy rzeczy same: Ro±liny zwierz¦ta, ludzi, ich wytwory rzemie±lnicze.
‘wiat przedmiotów jest ni» ±wiat obrazów.
prawdziwszy

2.2.4 Szersza cz¦±¢ cz¦±ci w¦»szej

Ta cz¦±¢ poznania, która obrazami si¦ga ku ideom  Geometrzy patrz¡c na


obraz trójk¡ta ma si¦ga ku Trójk¡towi (dzi± taka jest ka»da nauka  modele).
Poznanie to cho¢ mocne, musi mie¢ fundament w aksjomatach, a aksjomaty
b¦d¡ce fundamentem, w pewnej chwili staja si¦ ci¦»arem i nie pozwalaj¡ zerwa¢
si¦ do lotu ku krainie idei.
2.2.5 W¦»sza cz¦±¢ w¦»szej cz¦±ci

I tak zbli»amy si¦ co klimaksu, do dziedziny Rozs¡dku, do poznania bytu samego


w sobie, poznaniem tym zajmuje si¦ dialektyka, ona te» ma zaªo»enia, ale dla
niej nie staj¡ si¦ one nigdy kul¡ u nogi, s¡ tylko szczeblami by wspina¢ si¦
wzwy». Ku Niebu.
1
Nauka zajmuj¡ca si¦ tym zwie si¦ , czyli sztuk¡ m¡rej rozmowy.
dialtektyk¡

3 ks. VII

3.1 Metafora jaskini

Zobacz! Oto ludzie s¡ niby w podziemnym pomieszczeniu na ksztaªt

jaskini. Go groty prowadzi od góry wej±cie zwrócone ku ±wiatªu, sze-

rokie na caª¡ szeroko±¢ jaskini. W niej oni siedz¡ od dzieci¦cych lat w

kajdanach przykute ma j¡ nogi i szyje tak, »e trwaj¡ na miejscu i patrz¡

tylko przed sienie; okowy nie pozwalaj¡ im obraca¢ gªów. Z góry i z dalega

pada na nich ±wiatªo ognia, który pali si¦ za ich plecami, a pomiedzy og-

niem i lud¹mi przykutymi biegnie ±cie»ka, wzdªu» której widzisz murek

zbudowany równolegle do niej(...) [514 B]

Wi¦c zobacz, jak wzdªu» tego murku ludzie nosz¡ ró»norodne wytwory,

któe stercz¡ ponad murek, i pos¡gi i inne zwierz¦ta z kamienia, i z drzewa

i wykonane rozmaicie i oczywi±cie jedni z tych co je nosz¡ wydaj¡ gªosy

a drudzy milcz¡. [515 A]

Ludzie ci nei co innego rbaliby za prawd, jak tylko cienie pewnych

wyrobów.[515 C]

1 Naci¡gane nie ;-)

3
Gdyby którego± z tych kajdaniarzy wyzwoli¢, i zaci¡gn¡¢ pod gór¦ o±lepi-
aªoby go ±wiatªo ognia i cierpiaªby, a my±laªby »e pokazuj¡ my zªud¦ straszliw¡,
a za rzeczywisto±¢ ci¡gle braªby to co widziaª w gª¦bi jaskini. Gdyby jednak na
tym nie poprzesta¢ i wyciaga¢ go dalej "po kamieniach i stromiznach" ±wiatªoby
go tak o±lepiªo »e w ogóle nic by nie widziaª.
Naprzód by mu najªatwiej byªo dojrze¢ cienie, potem w wodach
odbicia ludzi
I Gdyby go przystosowa¢ do »ycia w ‘wietle, a potem kaza¢ wróci¢ okaza-
ªoby si¦ »e w jaskini sam nic nie mo»e zobaczy¢, ani »adnych cieni na ±cianie
rozpozna¢  skoro tak do Prawdy przywykª. I jego twoa»ysze bye si¦z niego
±miali.
Tak Filozof wznosi si¦ ponad to co widz¡ oczy do ±wiata Idei, i tam bytuje
z bytem samym w sobie. A gdyby wróciª do ±wiata ludzi, na agor¦ do mówców,
którzy kªuc¡ si¦ o sprawiedlwio±¢ ani na chwil¦ nei zaznawszy prawdziwej Spraw-
iedliwo±ci, nie radziªby sobie. I staªby si¦ po±miewiskiem. Dlatego dzisiejsi Filo-
zofowie nie wracaj¡ do tªumu, do tªuszczy, bowiem (jak powie w Li±cie VII) to
nie Filozof powinien zabiega¢ o poklask tªumu, a na odwrót.
W Pa«stwie idealnym b¦dzie inaczej. Filozof, który miaª dost¦p do Idei,
b¦dzie wracaª do spoªecze«stwa i b¦dzie do tego zmuszany. I po powrocie i przy-
wykni¦ciu do mroku, b¦dzie widziaª lepiej ni¹li ludzie, bowiem znaj¡c prawdziwe
ksztaªty, tym pewniej rozpozna cienie. B¦dzie przywódc¡ i wojskowym.