Vous êtes sur la page 1sur 24

Perquè s’escolti la

teva veu, vota EU-IU.


Compromisos
i no promeses.
Programa Abrera
Presentació
Fa quatre anys, a les eleccions del maig de 2007, crèiem que havia arribat
l’hora del canvi. No va ser així. El poble d’Abrera escollia novament el PSC i a
EU-IU ens atorgava un regidor a l’oposició.

Han passat aquests quatre anys en què, malgrat el canvi de persones al front
de l’alcaldia, s’han evidenciat encara més les carències d’un projecte ja esgo-
tat: autoritarisme, immobilisme, incapacitat de reaccionar davant els esdeve-
niments, absència de diàleg amb l’oposició i la societat civil, manca de com-
promís amb els i les que han patit i estan patint la crisi... Un govern que, en
definitiva, s’ha dedicat a deixar passar la legislatura sense pena ni gloria i que
s’ha vist desbordat per la virulència de la crisi. L’hora del canvi va passar i ara
ens enfrontem amb la necessitat de donar resposta a aquells reptes que no
s’han plantejat ni resolt en aquests anys.

Durant aquest temps hem treballat des de l’oposició i des del carrer defensant
el nostre programa anterior i explicant les nostres prioritats de transformació
social. Hem après d’encerts i errors, de la pràctica quotidiana de fer política, i
ara recuperem totes aquelles propostes vàlides de fa quatre anys i que encara
queden pendents i les enfortim amb l’experiència i la reflexió de la nostra as-
semblea i dels amics i amigues que ens han donat suport.

La proposta electoral d’EU-IU és una proposta d’esquerres, que no s’amaga.


Continuem creient que la nostra societat s’ha de construir des del compromís
amb els treballadors i treballadores, la majoria de la població, amb aquells i
aquelles que estan patint una crisi que no han provocat, i que aquest com-
promís passa per l’enfortiment dels serveis públics i no per retallar l’estat del
benestar. Continuem creient que la participació ciutadana és l’eina clau per
aconseguir un poble de qualitat, solidari amb els i les que més ho necessiten,
respectuós amb el medi ambient i amb un urbanisme que generi qualitat de
vida i afavoreixi el desenvolupament econòmic.

El teu vot el 22 de maig per la candidatura d’EU-IU és un primer pas per acon-
seguir construir entre tots i totes el poble que somniem.

Perquè s’escolti la teva veu, vota EU-IU.


Compromisos i no promeses.
Iván Serrano
per Abrera
Participació ciutadana
1. Creació d’una regidoria de Participació Ciutadana.
2. Elaboració d’un pla de foment del teixit associatiu local.
3. Implantació progressiva dels pressupostos participatius. Creació dels Con-
sells de Barri i potenciació de l’audiència pública de pressupostos.
4. Impulsar el Consell d’Infants per donar veu als ciutadans més petits i pro-
moure des de la infància una cultura de participació en la vida local, seguint
la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l’adolescència.
5. Impulsar la realització d’una fira d’entitats municipals amb periodicitat fixa.
6. El desenvolupament d’un Pla formació ciutadana en la participació, tant
dirigit a persones individuals, com a entitats.
7. Establirem un model de mediació veïnal amb la finalitat de resoldre negoci-
adament els petits conflictes de convivència que es donen en el municipi.
8. Ampliació dels espais de participació ciutadana en els mitjans de comuni-
cació públics municipals: butlletí d’informació, Ràdio Abrera i Web munici-
pal.
9. Fomentar l’ús per part de la ciutadania dels mecanismes de participació (ini-
ciativa popular i ciutadana, petició, referèndum, Comissió Especial de Sug-
geriments i Reclamacions, etc.) recollits en el Reglament de Participació.
10. Realització de referèndum o consultes en els temes importants i, en tot
cas, en els projectes claus de transformació urbanística.

Urbanisme i territori
1. Un poble compacte minimitzant els habitatges unifamiliars a favor de les
multifamiliars i la protecció oficial, apostant per introduir el concepte de sos-
tenibilitat mediambiental en qualsevol nou pla urbanístic.
2. Moratòria de qualificació de nous terrenys com urbanitzables.
3. Eliminar la C-55 que divideix el poble i urbanitzar la zona del pont que uneix
i separa el centre amb el Rebato.
4. Planificar una zona pacificació trànsit que pugui tenir una façana lúdic /
comercial contínua que es converteixi en una zona de passeig i compres.
5. Urbanitzar la Rambla del Torrentet fins a la via dels FGC.
6. Estudiar la possibilitat de construir pàrquings subterranis per descongesti-
onar l’actual saturació de cotxes al carrer.
7. Fer una nova sortida a l’autovia.
8. Oposició a la nova carretera de connexió entre el IV Cinturó i l’A-2 pel
nostre municipi.
9. Rehabilitar la Masia de Sant Hilari.
10. Fer un pas de vianants elevat per desplaçar des del nucli urbà al polígon
industrial Sant Ermengol.
11. Reordenar la zona esportiva per a incloure nous equipaments (pista d’at-
letisme, rocòdrom ...), conservant l’actual camp de futbol.
12. Conservar les zones agrícoles i forestals existents impedint la modificació
de l’ús del sòl per a altres fins.
13. Exigir l’execució dels plans dels sectors de la Vinya i C / Rosales, qualifi-
cats com a urbanitzables.
14. Dignificar l’entrada al poble per Las Matas, fent la vorera a banda i banda
del carrer i posant mesures d’insonorització al pas de la C-55 per zones
habitades, mentre aquesta existeixi.
15. Recuperació de la ribera est del Llobregat com passeig fluvial per a via-
nants i bicicletes.
16. Passarel·la de connexió entre el nucli urbans i els barris de l’altra banda
del riu.
17. Adequar els guals existents a les instruccions del Ministeri de Foment.
Model social alternatiu
1. Diagnòstic socioeconòmic per orientar les polítiques socials.
2. Augment significatiu de la partida pressupostària del Departament de Ser-
veis Socials, Dones i Igualtat.
3. Elaborar un Pla Local de Lluita contra l’exclusió social.
4. Aprovació d’un reglament de gestió dels ajuts econòmics de Serveis So-
cials.
5. Introducció de conceptes de dret laboral i sindical en els cursos de forma-
ció oferts per l’Ajuntament.
6. Condicionar la signatura de contractes públics amb l’Ajuntament a la no
superació d’un 10% de treballadors temporals.
7. Aplicació de les clàusules socials aprovades pel Ple de l’Ajuntament a pro-
posta d’EU-IU, en els plecs de condicions concursals. Potenciar la repre-
sentació social en les meses de contractació.
8. Revisió de tots els serveis subcontractats / privatitzats per l’Ajuntament i
estudi de la recuperació de cada un d’ells.

Habitatge
1. Prioritzar en l’adjudicació d’habitatges de protecció oficial a persones i famí-
lies de rendes baixes o en risc d’exclusió social.
2. Adhesió de l’Oficina Local d’Habitatge a la Xarxa de Mediació per al Lloguer
Social. Creació d’una borsa d’habitatge de lloguer local.
3. Promoure cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
4. Fomentar un model d’habitatge basat en sistemes locals de cicle circular
d’energia, aigua (reutilització d’aigües grises), residus i materials.
5. Dotar-se d’un parc públic d’habitatges per a situacions d’emergència.
6. Rebuig en futures promocions d’habitatges de protecció oficial de la cate-
goria de preu concertat, apostant pel regim general, molt més econòmic.

Sostenibilitat
1. Oferir formació específica en matèria d’agricultura ecològica als / les agri-
cultors / es del municipi.
2. Estudiar i promoure la creació de nous connectors biològics i vetllar per la
preservació dels ja existents i els sistemes fluvials associats.
3. Estudiar la viabilitat de la implantació d’una petita central pública de capta-
ció d’energia solar fotovoltaica per a cobrir en part o totalment l’enllumenat
elèctric públic.
4. Promoure campanyes d’estalvi energètic i d’aigua.
5. Manteniment i difusió dels senders naturals del municipi.
6. Elaboració d’una guia excursionista i naturalista del municipi en col·laboració
amb les entitats i persones interessades.
7. Actualització de l’Agenda 21 Local i estudi i aplicació de l’Agenda 21
escolar.
8. Vetllar de forma més efectiva per la cubeta d’Abrera.
9. Promoure la creació d’un espai intermunicipal de residència canina.
10. Promoure la creació de nous espais agrícoles i manteniment dels existents
com a forma de preservar la diversitat d’usos del sòl, potenciant l’agricultura
biològica en el municipi i elaborant un catàleg de productes ecològics.
11. Preservar les fonts del terme municipal.
12. Implantació d’un pla d’estalvi energètic i d’aigua en els equipaments pú-
blics municipals.
13. Implantació d’un pla de reducció del consum de paper en l’administració
local, mitjançant la progressiva ampliació del tràmit electrònic.
14. Implantació d’un pla de renovació progressiva del parc de vehicles munici-
pal cap a models elèctrics de baix consum.
15. Reducció de l’IBI en aquells habitatges on es duguin a terme millores d’aï-
llament o instal·lació d’energies renovables.
16. Revisió de l’ordenança reguladora de la incorporació de sistemes d’ener-
gia solar en les construccions.

Joventut

1. Elaboració d’un pla de dinamització del teixit associatiu juvenil. Fomentar i


donar suport a les associacions juvenils
2. Creació d’un òrgan estable de participació juvenil, antecedent de la futura
comissió de gestió del Casal de Joves.
3. Revisió anual participativa del Pla Local de Joventut.
4. Proposar la implantació a l’Institut i en primària d’un crèdit variable sobre
participació i associacionisme.
5. Servei local de Transició Escola-Treball.
6. Punt descentralitzat d’informació juvenil a l’Institut.
7. Beca d’investigació jove per a treballs sobre Abrera.
Cultura
1. Programació estable de teatre.
2. Elaborar un pla municipal d’equipaments.
3. Foment de la producció cultural local:
Finançament a exposicions d’artistes locals.
Edició d’obres literàries premiades.
Representació d’obres teatrals d’autors locals.
4. Programació d’activitats culturals i socials en diferents franges horàries i
millorar la seva publicitat.
5. Garantir les funcions formatives i informatives dels mitjans de comunicació
municipals. Establir un consell rector de mitjans integrat per partits, associ-
acions i treballadors.
6. Potenciar la participació ciutadana en l’organització de la festa major com a
vehicle d’expressió cultural i identitari del poble.
7. Implantació de zones wi-fi en espais i equipaments públics.

Esports

1. Construir una pista esportiva polivalent de lliure accés les 24 hores.


2. Construir una pista d’atletisme.
3. Millorar el manteniment de les instal·lacions esportives.
4. Inclusió de carril bici a totes les noves trames urbanes i en aquelles vies
actuals en les que sigui tècnicament viable.
5. Crear competicions esportives municipals estables.
6. Creació d’un patronat municipal d’esports amb la participació dels clubs i
associacions esportives.
Salut
1. Iniciar negociacions amb la Mútua de Terrassa per recuperar el centre ubicat
al Rebato, actualment abandonat, per a usos com a equipament públic.
2. Exigir la construcció d’un nou ambulatori en terreny públic amb capacitat
per a especialistes.
3. Servei d’ambulància permanent
4. Servei d’urgències les 24 hores
5. Servei de farmàcia de guàrdia més eficient.
6. Pediatria a Can Vilalba
7. Donar suport i reivindicar la construcció del nou hospital comarcal públic a
Martorell.

Educació
1. Garantir l’accés de la ciutadania d’Abrera a les TIC (Tecnologies de la In-
formació i Comunicació) incrementant el nombre d’ordinadors públics per
habitant i oferint cursos formatius.
2. Impulsar l’elaboració d’un Pla Educatiu d’Entorn a Abrera.
3. Pressionar la Generalitat perquè agilitzi la construcció de la nova escola i
l’institut.
4. Promoure la incorporació de Mòduls de Formació Professional en el nou
institut.

Economia, lluita contra la crisi i fiscalitat


1. Fomentar la utilització de programari lliure en els sistemes informàtics pú-
blics.
2. Promoure el comerç local mitjançant una planificació urbanística que faciliti
la implantació de nous comerços i la consolidació dels ja existents.
3. Potenciar els mercats de productors enfront de l’actual model de mercat
d’intermediaris.
4. Promoure el comerç just a Abrera.
5. Estudiar la viabilitat de la creació d’una empresa pública de gestió de ser-
veis municipals.
6. Augmentar la plantilla de personal de l’administració local adequant-la al
nombre d’habitants i a les necessitats reals d’Abrera.
7. Augment significatiu de la partida pressupostaria del Departament de Pro-
moció Econòmica.
8. Fer un estudi anual de costos de serveis públics.
9. Promoció del cooperativisme com a forma de constitució de noves
empreses, oferint assessorament i formació a les persones emprene-
dores que apostin per aquesta fórmula.
10. Introducció de la progressivitat fiscal (que pagui més qui més té) en les
ordenances fiscals municipals com a criteri bàsic d’establiment de les ma-
teixes.
11. Creació d’un banc de terres municipal per fomentar l’agricultura de proxi-
mitat.
12. Creació de microlocals per a arrendament a preu taxat a noves PIMES
(Viver d’empreses).
13. Incrementar l’oferta pública formativa professionalitzadora dirigida a per-
sones en situació d’atur, especialment en noves tecnologies, energies reno-
vables i sector assistencial.

Seguretat
1. Elaboració de plans d’actuació integral que, amb la participació d’associ-
acions i ciutadania, puguin prevenir l’aparició de conductes antisocials.
2. Garantir la participació de la ciutadania i les seves associacions en la Junta
Local de Seguretat.
3. El desplegament de la Policia de barri a peu per part de la Policia Local i la
coordinació amb el cos dels Mossos d’Esquadra.
4. Exercir un control més efectiu de la circulació temerària de vehicles en el
casc urbà i els barris.
5. Vigilància i presència policial en els llocs més característics del municipi
amb assignació de zones de patrullatge i realització de controls de segure-
tat conjunts.

Barris

1. Exigir a la Generalitat la reordenació de la carretera BV1201 (carretera de


les Carpes) per convertir-la en una via urbana amb accessos dignes als
diversos barris de la ribera est del Llobregat.
2. Crear els consells territorials previstos en el Reglament de Participació Ciu-
tadana.
3. Cercar fórmules per garantir la comunicació directa entre els barris de l’altra
banda del riu amb el centre urbà.
4. Exigir a l’administració competent mesures d’insonorització al pas de l’A-2
pel barri de les Carpes.
5. Planificació (mitjançant procés participatiu) i execució dels equipaments
dels barris.
1 2 3
Iván Raúl Vanessa
Serrano Montesinos Mena

7 8 9
Loli Diego Sergio
Alamo Jimenez Mena

13 14 15
Ester Miguel A. Susana
Jurado Montes Velázquez
4 5 6
Valeri Rebeca Jesús
Mena Villacorta Martínez

10 11 12
Viki Ramón Juan
Sánchez Porta Aparicio

16 17
Antonio Javi
Martín Elizondo
4. Ejercer un control más efectivo de la circulación temeraria de vehículos
en el casco urbano y los barrios.
5. Vigilancia y presencia Policial en los lugares más característicos del mu-
nicipio con asignación de zonas de patrullaje y realización de controles de
Seguridad conjuntos.
Barrios
1. Exigir a la Generalitat la reordenación de la carretera BV1201 (Carretera de
Las Carpas) para convertirla en una vía urbana con accesos dignos a los
diversos barrios de la ribera este del Llobregat.
2. Crear los Consejos Territoriales contemplados en el Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana.
3. Buscar fórmulas para garantizar la comunicación directa entre los barrios
del otro lado del río con el centro urbano.
4. Exigir a la administración competente medidas de insonorización al paso de
la A-2 por el barrio de Les Carpes.
5. Planificación (mediante proceso participativo) y ejecución de los equipa-
mientos de los barrios.
6. Aumentar la plantilla de personal de la administración local adecuándola al
número de habitantes y a las necesidades reales de Abrera.
7. Aumento significativo de la partida presupuestaria del Departamento de
Promoción Económica.
8. Hacer un estudio anual de costes de servicios públicos.
9. Promoción del cooperativismo como forma de constitución de nuevas em-
presas, ofreciendo asesoría y formación a las personas emprendedoras
que apuesten por esta fórmula.
10. Introducción de la progresividad fiscal (que pague más quien más tiene)
en las ordenanzas fiscales municipales como criterio básico de estableci-
miento de las mismas.
11. Creación de un banco de tierras municipal para fomentar la agricultura de
proximidad.
12. Creación de microlocales para arrendamiento a precio tasado a nuevas
PYMES (Vivero de empresas).
13. Incrementar la oferta pública formativa profesionalizadora dirigida a per-
sonas en situación de desempleo, especialmente en nuevas tecnologías,
energías renovables y sector asistencial.
Seguridad
1. Elaboración de planes de actuación integral que, con la participación de
asociaciones y ciudadanía, puedan prevenir la aparición de conductas an-
tisociales.
2. Garantizar la participación de la ciudadanía y sus asociaciones en la Junta
Local de Seguridad.
3. El despliegue de la Policía de barrio a pie por parte de la Policía Local y la
coordinación con el cuerpo de los Mossos d’Esquadra.
Salud
1. Entablar negociaciones con la Mútua de Terrassa para recuperar el centro
ubicado en el Rebato, actualmente abandonado, para usos como equipa-
miento público.
2. Exigir la construcción de un nuevo ambulatorio en terreno público con ca-
pacidad para especialistas.
3. Servicio de ambulancia permanente
4. Servicio de urgencias las 24 horas
5. Servicio de farmacia de guardia más eficiente.
6. Pediatría en Can Vilalba
7. Apoyar y reivindicar la construcción del nuevo hospital comarcal público en
Martorell.
Educación
1. Garantizar el acceso de la ciudadanía de Abrera a las TIC (Tecnologías de
la Información y Comunicación) incrementando el número de ordenadores
públicos por habitante y ofreciendo cursos formativos.
2. Impulsar la elaboración de un Plan Educativo de Entorno en Abrera.
3. Presionar a la Generalidad  para que agilice la construcción de la nueva
escuela y el instituto.
4. Promover la incorporación de Módulos de Formación Profesional en el nue-
vo instituto.
Economía, lucha contra la crisis y fiscalidad
1. Fomentar la utilización de software libre en los sistemas informáticos pú-
blicos.
2. Promover el comercio local mediante una planificación urbanística que faci-
lite la implantación de nuevos comercios y la consolidación de los ya exis-
tentes.
3. Potenciar los mercados de productores frente al actual modelo de mercado
de intermediarios.
4. Promover el comercio justo en Abrera.
5. Estudiar la viabilidad de la creación de una empresa pública de gestión de
servicios municipales.
Cultura
1. Programación estable de teatro.
2. Elaborar un plan municipal de equipamientos.
3. Fomento de la producción cultural local:
Financiación a exposiciones de artistas locales.
Edición de obras literarias premiadas.
Representación de obras teatrales de autores locales.
4. Programación de actividades culturales y sociales en diferentes franjas ho-
rarias y mejorar su publicidad.
5. Garantizar las funciones formativas e informativas de los medios de comu-
nicación municipales. Establecer un consejo rector de medios integrado por
partidos, asociaciones y trabajadores.
6. Potenciar la participación ciudadana en la organización de la fiesta mayor
como vehículo de expresión cultural e identitario del pueblo.
7. Implantación de zonas wi-fi en espacios y equipamientos públicos.
Deportes
1. Construir una pista deportiva polivalente de libre acceso las 24 horas.
2. Construir una pista de atletismo.
3. Mejorar el mantenimiento de las instalaciones deportivas.
4. Inclusión de carril bici en todas las nuevas tramas urbanas y en aquellas
vías actuales en las que sea técnicamente viable.
5. Crear competiciones deportivas municipales estables.
6. Creación de un patronato municipal de deportes con la participación de los
clubes y asociaciones deportivas.
12. Implantación de un plan de ahorro energético y de agua en los equipa-
mientos públicos municipales.
13. Implantación de un plan de reducción del consumo de papel en la adminis-
tración local, mediante la progresiva ampliación del trámite electrónico.
14. Implantación de un plan de renovación progresiva del parque de vehículos
municipal hacia modelos eléctricos de bajo consumo.
15. Reducción del IBI en aquellas viviendas en las que se lleven a cabo mejo-
ras de aislamiento o instalación de energías renovables.
16. Revisión de la ordenanza reguladora de la incorporación de sistemas de
energía solar en las construcciones.
Juventud
1. Elaboración de un plan de dinamización del tejido asociativo juvenil. Fo-
mentar y apoyar a las asociaciones juveniles
2. Creación de un órgano estable de participación juvenil, antecedente de la
futura comisión de gestión del Casal de Joves.
3. Revisión anual participativa del Plan Local de Juventud.
4. Proponer la implantación en el Institut y en primaria de un crédito variable
sobre participación y asociacionismo.
5. Servicio local de Transición Escuela-Trabajo.
6. Punto descentralizado de información juvenil en el Institut.
7. Beca de investigación joven para trabajos sobre Abrera.
6. Rechazo en futuras promociones de viviendas de protección oficial de la
categoría de precio concertado, apostando por el régimen general, mucho
más económico.
Sostenibilidad
1. Ofrecer formación específica en materia de agricultura ecológica a los/as
agricultores/as del municipio.
2. Estudiar y promover la creación de nuevos conectores biológicos y velar por
la preservación de los ya existentes y los sistemas fluviales asociados.
3. Estudiar la viabilidad de la implantación de una pequeña central pública de
captación de energía solar fotovoltaica para cubrir en parte o totalmente el
alumbrado eléctrico público.
4. Promover campañas de ahorro energético y de agua.
5. Mantenimiento y difusión de los senderos naturales del municipio.
6. Elaboración de una guía excursionista y naturalista del municipio en colabo-
ración con las entidades y personas interesadas en ello.
7. Actualización de la Agenda 21 Local y estudio y aplicación de la Agenda 21
escolar.
8. Velar de forma más efectiva por la cubeta de Abrera.
9. Promover la creación de un espacio intermunicipal de residencia canina.
10. Promover la creación de nuevos espacios agrícolas y mantenimiento de
los existentes como forma de preservar la diversidad de usos del suelo, po-
tenciando la agricultura biológica en el municipio y elaborando un catálogo
de productos ecológicos.
11. Preservar las fuentes del término municipal.
Modelo social alternativo
1. Diagnóstico socioeconómico para orientar las políticas sociales.
2. Aumento significativo de la partida presupuestaria del Departamento de
Servicios Sociales, Mujeres e Igualdad.
3. Elaborar un Pla Local de Lluita contra l’exclusió social.
4. Aprobación de un reglamento de gestión de las ayudas económicas de
Servicios Sociales.
5. Introducción de conceptos de derecho laboral y sindical en los cursos de
formación ofertados por el Ayuntamiento.
6. Condicionar la firma de contratos públicos con el Ayuntamiento a la no su-
peración de un 10% de trabajadores temporales.
7. Aplicación de las clausulas sociales aprobadas por el Pleno del Ayunta-
miento a propuesta de EU-IU, en los pliegos de condiciones concursales.
Potenciar la representación social en las mesas de contratación.
8. Revisión de todos los servicios subcontratados/privatizados por el Ayunta-
miento y estudio de la recuperación de cada uno de ellos.
Vivienda
1. Priorizar en la adjudicación de viviendas de protección oficial a personas y
familias de rentas bajas o en riesgo de exclusión social.
2. Adhesión de la Oficina Local de Vivienda a la Red de Mediación para el
Alquiler Social. Creación de una bolsa de vivienda de alquiler local.
3. Promover cooperativas de vivienda en cesión de uso
4. Fomentar un modelo de vivienda basado en sistemas locales de ciclo circu-
lar de energía, agua (reutilización de aguas grises), residuos y materiales
5. Dotarse de un parque público de viviendas para situaciones de emer-
gencia.
5. Urbanizar la Rambla del Torrentet hasta la vía de los FGC.
6. Estudiar la posibilidad de construir parkings subterráneos para desconges-
tionar la actual saturación de coches en la calle.
7. Hacer una nueva salida a la autovía.
8. Oposición a la nueva carretera de conexión entre el IV Cinturón y la A-2 por
nuestro municipio.
9. Rehabilitar la Masia de Sant Hilari.
10. Hacer un paso peatonal elevado para desplazarse desde el casco urbano
al polígono industrial Sant Ermengol.
11. Reordenar la zona deportiva para incluir nuevos equipamientos (pista de
atletismo, rocódromo...), conservando el actual campo de futbol.
12. Conservar las zonas agrícolas y forestales existentes impidiendo la modi-
ficación del uso del suelo para otros fines.
13. Exigir la ejecución de los planes de los sectores de La Vinya y C/ Rosales,
calificados como urbanizables.
14. Dignificar la entrada  al pueblo por Las  Matas, haciendo la acera a ambos
lados de la calle y colocando medidas de insonorización al paso de la C-55
por zonas habitadas, mientras esta exista.
15. Recuperación de la ribera este del Llobregat como paseo fluvial para pea-
tones y bicicletas.
16. Pasarela de conexión entre el núcleo urbanos y los barrios del otro lado
del río.
17. Adecuar los badenes a las instrucciones del Ministerio de Fomento.
Participación ciudadana
1. Creación de una concejalía de Participación Ciudadana.
2. Elaboración de un plan de fomento del tejido asociativo local.
3. Implantación progresiva de los presupuestos participativos. Creación de los
Consells de Barri y potenciación de la audiencia pública de presupuestos.
4. Impulsar el Consell d’Infants para dar voz a los ciudadanos más pequeños
y promover desde la infancia una cultura de participación en la vida local,
siguiendo la LEY 14/2010, del 27 de mayo, de los derechos y las oportuni-
dades en la infancia y la adolescencia.
5. Impulsar la realización de una feria de entidades municipales con periodi-
cidad fija.
6. El desarrollo de un Plan formación ciudadana en la participación, tanto diri-
gido a personas individuales, como a entidades.
7. Estableceremos un modelo de mediación vecinal con el fin de resolver ne-
gociadamente los pequeños conflictos de convivencia que se den en el
municipio.
8. Ampliación de los espacios de participación ciudadana en los medios de
comunicación públicos municipales: boletín de información, Radio Abrera
y Web municipal.
9. Fomentar el uso por parte de la ciudadanía de los mecanismos de partici-
pación (iniciativa popular y ciudadana, petición, referéndum, Comissió Es-
pecial de Suggeriments i Reclamacions, etc.) recogidos en el Reglamento
de Participación.
10. Realización de referéndum o consultas en los temas importantes y, en
todo caso, en los proyectos claves de transformación urbanística.
Urbanismo y territorio
1. Un pueblo compacto minimizando las viviendas unifamiliares a favor de las
multifamiliares y la protección oficial, apostando por introducir el concepto
de sostenibilidad medioambiental en cualquier nuevo plan urbanístico.
2. Moratoria de calificación de nuevos terrenos como urbanizables.
3. Eliminar la C-55 que divide el pueblo y urbanizar la zona del puente que une
y separa el centro con el Rebato.
4. Planificar una zona pacificación tráfico que pueda tener una fachada lúdico/
comercial continua que se convierta en una zona de paseo y compras.
Presentación
Hace cuatro años, en las elecciones de mayo de 2007, creíamos que había lle-
gado la hora del cambio. No fue así. El pueblo de Abrera escogía nuevamente
al PSC y a EU-IU nos otorgaba un concejal en la oposición.
Han pasado cuatro años en que, pese al cambio de personas al frente de la
alcaldía, se han evidenciado aún más las carencias de un proyecto ya agotado:
autoritarismo, inmovilismo, incapacidad de reaccionar ante los acontecimien-
tos, ausencia de diálogo con la oposición y la sociedad civil, falta de compromi-
so con los y las que han sufrido y están sufriendo la crisis ... Un gobierno que,
en definitiva, se ha dedicado a dejar pasar la legislatura sin pena ni gloria y que
se ha visto desbordado por la virulencia de la crisis. La hora del cambio pasó y
ahora nos enfrentamos con la necesidad de dar respuesta a aquellos retos que
no se han planteado ni resuelto en estos años.
Durante este tiempo hemos trabajado desde la oposición y desde la calle de-
fendiendo nuestro programa anterior y explicando nuestras prioridades de
transformación social. Hemos aprendido de aciertos y errores, de la práctica
cotidiana de hacer política, y ahora recuperamos todas aquellas propuestas
válidas de hace cuatro años y que aún quedan pendientes y las aumentamos
con la experiencia y la reflexión de nuestra asamblea y de los amigos y amigas
que nos han apoyado.
La propuesta electoral de EU-IU es una propuesta de izquierdas, que no se
esconde. Seguimos creyendo que nuestra sociedad debe construirse desde el
compromiso con los trabajadores y las trabajadoras, la mayoría de la población,
con aquellos y aquellas que están sufriendo una crisis que no han provocado,
y que este compromiso pasa por el fortalecimiento de los servicios públicos y
no por recortar el estado del bienestar. Seguimos creyendo que la participación
ciudadana es la herramienta clave para conseguir un pueblo de calidad, solida-
rio con los y las que más lo necesitan, respetuoso con el medio ambiente y con
un urbanismo que genere calidad de vida y favorezca el desarrollo económico.
Tu voto el 22 de mayo por la candidatura de EU-IU es un primer paso para
lograr construir entre todos y todas el pueblo que soñamos.
Para que tu voz se escuche, vota EU-IU.
Compromisos y no promesas.
Iván Serrano
por Abrera
Para que tu voz
se escuche, vota EU-IU.
Compromisos
y no promesas.
Programa Abrera