Vous êtes sur la page 1sur 4

PROPIETES DES 27 NAKSHATRAS

I/ Divnités régentes

Nakshatra Adi Devatta Pratyadi Ishta Devata Graha Shakti


(Vedic) Devatta (Dieu Hindou) Devatta (Essence
(Dieu (Planète énergetique)
Tutelaire) Régente)
Ashwini Ashvin Ganesh Saraswati Devi Ketu shidhra
Kumaras vyapani shakti
Pouvoir
d'acceder
rapidement
aux choses
Bharani Yama Mahalakshmi Ashta Bhuja Shukra apabharani
Durga shakti
pouvoir d'oter
les choses
Krittika Agni Rudra Subrahmanya Surya dahana shakti
pouvoir de
bruler
Rohini Brahma Devi Parvati Krishna Chandra rohana shakti
pouvoir de
croissance
Mrigashira Someshvara Kartikeya/ Chandra Mangala prinana shakti
Kaali Sudeshvara pouvoir de
donner
l'accomplissem
ent
Ardra Parameshvara Durga Shiva Rahu yatna shakti
pouvoir de
l'effort
Punarvasu Adithi Dakshina Raamachandra Brihaspati vasutva
Moorthy prapana shakti
pouvoir
d'obtenir la
prosperité, la
substance
Pushya Brihaspati Shiva/Kaala Dakshina Shanishvara brahmavarchas
Bhairava Moorthy a shakti
pouvoir de
creer l'énergie
spirituelle
Ashlesha Nagas Vishnu Adisesha Budha visasleshana
shakti
pouvoir
d'empoisonner
Magha Pitridevatta Ganesha Surya Ketu tyage kshepani
Narayana shakti
pouvoir de
quitter le corps
Purva Aryaman Mahalakshmi Andal Devi Shukra prajanana
Phalguni shakti
pouvoir de
procréation
Uttara Bhaga Rudra Mahalakshmi Surya chayani shakti
Phalguni pouvoir
d'accumulatio
n des richesses
Hasta Aditya Devi Parvati Gayatri Devi Chandra hasta
sthapaniya
agama shakti
pouvoir
d'obtenir ce
que l'on
recherche
Chitra Twashtri Kartikeya / Sudharshana Mangala punya cayani
Kaali Chakrazhwar shakti
pouvoir
d'accumuler
les mérites
Swathi Vaayu Durga Narasimha Rahu pradhvamsa
shakti
pouvoir de
disperser
comme le vent
Visshaakha Indragni Dakshina/ Subrahmanya Brihaspati vyapana shakti
Moorthy pouvoir de
rechauffer et
d'éclairer , de
recolter ce que
l'on a semé
Anuraadha Mithra Shiva / Kaala Lakshmi Shanishvara radhana shakti
Bhairava Narayana pouvoir
d'adorer
Jyeshta Indra Vishnu Varaha Budha arohana shakti
pouvoir
d'obtenir le
courage dans
la bataille
Moola Nirriti Ganesh Anjaneya Ketu barhana shakti
pouvoir de
briser les
choses
Purva Ashada Varuna Mahalakshmi Jambukeshara Shukra varchograhana
(Shiva) shakti
pouvoir
d'invigoration
Uttara Vishwedevas Rudra Ganesha Surya apradhrisya
Ashada shakti
pouvoir
d'obtenir une
victoire
incontestable
Shravana Vishnu Devi Parvati Hayagreeva Chandra samhanana
shakti
pouvoir de
connecter les
choses entre
elles
Dhanishta Vasus Kartikeya/ Narayana Mangala khyapayitri
(Bhishma) Kaali shakti
pouvoir de
donner
l'abondance et
la célébritée
Shatabiisha Varuna Durga Mrtyunjayeshv Rahu bheshaja shakti
ara (Shiva) pouvoir de
guerison
Purvaproshta Ajaikapada Dakshina Shiva, Jyiothir Brihaspati yajamana
Bhadra Pada Moorthy Linga udyamana
shakti
pouvoir
d'élévation
spirituelle
Uttara Ahirbhudhnya Shiva / Kaala Maheshvara Shanishvara varshodyaman
Bhadra Pada Bhairava a shakti
pouvoir
d'amener la
pluie
Revati Pusha Vishnu Ranganatha Budha kshiradyapani
Swami shakti
pouvoir de
nourrir