Vous êtes sur la page 1sur 11

天略の巻

Ten Ryaku no Maki


UKEMIGATA TAIHEN JUTSU
受身型体変術

Kûhen no Kata 空変の型

Taihen Ukemi Gata 体変受身型


Mae Gaeri/Zenpõ Kaiten 前返り前方廻転
Yoko Gaeri 横返り
Ushiro Gaeshi 後ろ返し
Zenpõ Ukemi 前方受身
Ryusui 流水
Suiryū 垂流
Hidari Yoko Ruisui 左横流水
Migi Yoko Ryusui 右横流水
Tomoe Gaeshi 巴返し
Kuruma Gaeshi 車返し
Shizen 自然の手
Shihō Tenchi Tobi 四方天地飛び
Shō Ten no Jutsu 昇天の術
Hokō Jutsu 歩行術
Sokushin Sosoku Hō 早心早速法
Hyojō Hokō 氷上歩行
Muon no Hō 無音の法
Shizen Gyoūn Ryusui
 自然行雲流水

SHOSHIN GOGATA GOGYŌ NO KATA


初心五型五行の型

Chi no kata 土型
Sui no kata 水の型
Ka no kata 火の型
F no kata 風の型
Ku no kata 空の型

2
KIHON HAPPO GATA
基本八法型
KOSSHI KIHON SANPŌ 骨子基本三法
Migi Ichimonji no Kamae 右一文字の構え
Migi Hicho no Kamae 右飛鳥の型
Migi Jūmonji no Kamae 右十文字の型

TORITE KIHON GATA GOH 捕手基本型五法


Omote Gyaku表逆
Omote Tsuki 表突き
Ura Gyaku 裏逆
Musha Dori 武者捕
Muso Dori 武双捕

KYU KAMAE
九構え

Fudōza no Kamae不動座の構え
Shizen no Kamae 自然の構え
Hira Ichimonji no Kamae 平一文字の構え
Ichimonji no Kamae 一文字の構え
Doko no Kamae 怒虎の構え
Hichō no Kamae飛鳥の構え
Hoko no Kamae 抱圍の構
Kōsei no Kamae攻勢の構え
Jumonji no Kamae 十文字の構え

TAIHENJUTSU MUTŌDORI NO GATA


体変術無刀捕の型
Hira no Kamae平の構え
Ichimonji no Kamae一文字の構え
Jumonji no Kamae 十文字の構え

3
HOKEN JURROPO
宝拳十六歩
Kikaku Ken 鬼角拳
Shuki Ken 手起拳
Fudo Ken 不動拳
Kiten Ken 起転拳
Shishin Ken 指針拳
Shitan Ken 指端拳
Shako Ken 蝦古拳
Shito Ken 指刀拳
Shikan Ken 指環拳
Koppo Ken 骨法拳
Happa Ken 八葉拳
Sokuyaku Ken 足舞拳
Sokki Ken 足起拳
Sokugyaku Ken 足逆拳
Tai Ken 体拳
Shizen Ken自然拳

4
地略の巻
Chi Ryaku no Maki

5
HAJUTSU KYUHŌ
破術九法

Te Hodoki手解き
Uchi Mawashi 内回し
Soto Mawashi 外回し
Tai Hodoki体解き
Oya Goroshi親殺し
Ko Goroshi子殺し
Koshi Kudaki 腰砕き
Happo Geri 八法蹴り
Keri Kudaki Ichi 蹴り砕き一
Keri Kudaki Ichi 蹴り砕き二
Ken Kudaki 拳砕き
Henka Kudaki 変化砕き

TORITE KIHON DORI NO KATA


捕手基本捕りの型

Migi Te Dori 右手捕り


Uke Migite Omote Gyaku Taoshi受け右手表逆落
Migi Uke Ura Gyaku Dori 右受裏逆捕り
Suwari Gata 坐型

HAPPO KERI HENKA NO KOTO


八法蹴り変化の事
Sukui Keri 救蹴リ
Hito 飛倒
Kappi 括飛
Jumonji十文字
Keri Sukui 蹴リ救
Ashidome足止め

6
GYAKU WAZA
逆技

Omote Takeori 表竹折


Ura Takeori 裏竹折
Omote Gyaku 表逆
Ura Gyaku裏逆
Hon Gyaku本逆
Omote Oni Kudaki 表鬼砕き
Ura Oni Kudaki 裏砕き
Musha Dori 武者捕り
Muso Dori 武双捕り
O-Gyaku大逆

NAGE KATA
投型

Ganseki Nage岩石投
Ganseki Otoshi 岩石落し
Ganseki Oshi 岩石押
Ganseki Ori 岩石折
Harai Goshi 払い腰
Gyaku Nage 逆投
Taki Otoshi 瀧落
Osoto Gake大外掛け
Uchimata/Uchigake 内股内掛け
Hane Goshi Nage 跳ね腰投
Itami Nage 痛み投
Ryusui iki 流水行き
Tomoe nage 巴投
Tachi nagare 立流
Yoko nagare 横流
Temakure 手枕

7
SHIME WAZA GO KATA
締め技五型
Hon Jime 本締め
Gyaku Jime 逆締め
Itami Jime 痛み締め
Sankaku Jime 三角締め
Do Jime 胴締め

8
人略の巻
Jin Ryaku no Maki

9
Ichi Geki 一激
Osae Komi 抑込
Ude Ori 腕折
Kanashibari 金縛り
Tengu Dori 天狗捕
Ketsu Miyaku 締脈
Tai Jime 体締
Jigoku Otoshi 地獄落KERI NI TAISHITE
蹴リに対して
Koto 虚倒
Huko 伏虎Nage Gaeshi
投げ返し
O Gyaku 押虚
Atami Dori 頭捕
Fukan 不諱
Koyoku 抗抑
Hoteki 放擲
Ate Nage 当投
Settō 折倒
Hisaku 飛搾
Hito 飛倒
Seion生音
Yume Makura夢枕
Ryote Gake 両手掛
Fudo 不動
Gokuraku Otoshi 極楽落
Teiken 蹄拳
Setsuyaku雪耀
Musan霧散
Gekkan 月肝
Katamaki方巻き
Koshiki 扣鬼
Ugari鵜刈

10
Haibu yori 背部より
Yubi Kudaki 指砕
Sakketsu 殺締
Kin kudaki 金砕
Unjaku雲雀
Hitō 飛倒
Koshi 腰
Sōtō 抓倒
Shiho dori 四方捕
Moguri dori 潜捕
Kokū虚空
Renyo 輦輿
Saka nagare 逆流
Kasasagi 鳥鵲
Ransetsu 乱雪

MUTO DORI KATA


無刀捕型
Ken Nagashi拳流

SANTO TONKO NO KATA


鼠逃遁甲の型
Kata ude tonso kata 片腕遁走型
Sayū Tonsō Kata 左右遁走型
Kubisugi tonso kata 首筋遁走型
Atekomi tonso kata 当込遁走型
Kote uchi tonso kata 小手打遁走型
Migi uchi tonso gata 右打遁走型
Sayu kumogakure kata 左右雲隠型
Kosei kirigakure kata 攻勢霧隠型
Happo kirigakure kata 八方霧隠型

11