Vous êtes sur la page 1sur 21

ⵉⵜⵓⴰⵙⴽⴰⵔ ⵙ

ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ
ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ:
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵎⵓⵎⵏ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵎⴰⵢⵎ
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵄⵡⴰⵏⵉ
ⴰⵀ ⵉ ⵍ
ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ
ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵜ
ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵕⴹⵉⵚ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵖⵔ ⵢⴰⵏ
ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵉⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵜ.
ⴰⵔ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵏⴰⵍⵙ ⴳ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ, ⵉⵖⵉⵢ
ⴰⴷ ⵉⵣⵏⴽⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵏⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ
ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ.
ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ:

1. ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
2. ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵏⵏ
3. ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵎⵉⵍⵉⵜⵏ
4. ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵙⵇⵙⴰⵢⵏ
5. ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵔⵓⵏⵎⵉⵍⵏ
ⵜ ⴰⵙⵜ ⵓⵜ

ⵜⵣⴷⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰ(forme) ⵏ ⴽⵓ ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ


ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ: ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴳⴳⴰⵢ(ⵓⵙⵍⵉⵖ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ).
ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ, ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ, ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵏⵣⵖⵜ,
ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ. ⴽⵓ ⴰⵙⴷⴷⵉ(serie) ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ
ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ: ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵡⴰⵙⵓⴼ, ⴽⵕⴰⴹ ⴳ
ⵓⵎⴰⴳⵓⵜ. ⴱⴹⴰⵏ ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ:
ⵏⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵏⵉⵏⵉ ⴰⵡⴷ‘’ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵏ’’,
ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⴷⵍⴰ
ⵜⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵜ.
ⵜⵖⵉⵢ(ⵉⵥⴹⴰⵔ) ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵍⵉ:
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⴰⵢ (ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ-C.Exp
ⵏⵖ ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ-IT) ⴰⵎⵎ:
ⵛⵛⵉⵖ ⵏⴽⴽⵉ _ ⵏⴽⴽⵉ ⵛⵛⵉⵖ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵣⵓⵏⴷ:
ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ _ ⵓⵔ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ
ⴰⵎⴰⵢ/ⴰⵡⵜⵎ ⵓⵏⵜⵉ/ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ

ⴰⵙⵓⴼ/ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ - ⵓⴷⵎ1 : ⵏⴽⴽ ⵓⴷⵎ1 : ⵏⴽⴽ


-ⵓⴷⵎ 2 : ⴽⵉⵢ ⵓⴷⵎ2 : ⴽⵎⵎ
- ⵓⴷⵎ 3 : ⵏⵜⵜⴰ ⵓⴷⵎ3 : ⵏⵜⵜⴰⵜ

ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ/ⴰⵙⵓⴳⵜ ⵓⴷⵎ1 : ⵏⴽⴽⵏⵉ ⵓⴷⵎ1 : ⵏⴽⵏⵜⵉ


ⵓⴷⵎ2 : ⴽⵏⵏⵉ ⵓⴷⵎ2 : ⴽⵏⵉⵏⵜⵉ
ⵓⴷⵎ3 : ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵓⴷⵎ3 :ⵏⵜⵏⵜⵉ
ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⵓⵙⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵣⴷⵖⴰⵔ
(remplacer) ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵙⵍⵖⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⴳ, ⵙ
ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷ ⵜⵏⵣⵖⵜ.
ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵎⴰⵙⵉⵏ, ⵥⵕⵉⵖ ⵜ.
ⵏⵜⵜⴰ ⵥⵕⵉⵖ ⵜ.
ⵎⴰⵛ ⵓⵔ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ:
ⵜ, ⵥⵕⵉⵖ ⵜ.
ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ ⵓⵙⵍⵉⵖⵏ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ
ⵡⴰⵏⴰⵡⴰⵏ:
ⴷⴰ ⴰⵙⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵡⴷ ‘’ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵜⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵉⵏ’’
(indice de personne) ⵏⵖ ⴷ‘’ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ
ⵜⵉⵎⵢⴰⴳⴰⵏⵉⵏ’’ (désinence verbale).
ⴷⴰ ⵙⵍⵍⵖⵏ ⴷ ⵓⴼⴳⴳⴰⴳ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴳ.
ⵉ..../ⵜ...../.....ⵖ/ⵜ.... ⵎ
ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵥⵕⵉⵖ-ⵉⵥⵕⴰ-ⵜⵥⵕⴰ-ⵜⵥⵕⴰⵎ...
ⴱⴹⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ:
 ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ:
ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵖⵏ(ⵜⵜⴰⵎⵣⵏ) ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ
ⵓⵙⵔⵉⴷ.
(ⵉⵢⵉ/ⵉ,ⴽ,ⴽⵎ,ⵜ,ⵜⵜ,ⴰⵖ/ⴰⵖⵏ,ⴽⵯⵏ/ⵡⵏ,ⵜⵏ,ⵜⵏⵜ)
ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵙⵖⵉⵖ ⴰⴷⵍⵉⵙ  ⵙⵖⵉⵖ ⵜ.
ⵉⵙ ⵉⵙⵖⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ?  ⵉⵙ ⵜ ⵉⵙⵖⴰ ?
ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵡⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ:
ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵖⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ
(ⵉⵢⵉ,ⴰⴽ,ⴰⵎ,ⴰⵙ,ⴰⵖ/ⴰⵖⵏ,ⴰⴽⵯⵏ/ⴰⵡⵏⵜ,ⴰⵙⵏ/ⴰⵙⵏⵜ)
ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵉⴼⴽⴰ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ.  ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⴰⴷⵍⵉⵙ.
ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ/ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ:
ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵉⴳⵉⵜ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵣⵡⵓⵔ
ⵓⵎⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵡⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ
ⵓⵙⵔⵉⴷ.
ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵍⴰⵡⵜ:
ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ.  ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵙⵏ ⵜ.
ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⴱⴷⴷⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⴰ
ⵉⵥⵍⵉ(qu’il détermine) . ⴰⵔ ⵉⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ(le
possesseur) ⵓⵔ ⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ(l’objet possédé) .
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⴽ  ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⵎ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ : ⴰⵎⴰⴳⵏⵓ
(ordinaire) ⵏⵖ ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵜ (Nom de parenté).
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴽ (ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⴰⴳⵏⵓ) _ ⴱⴰⴱⴰⴽ (ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵜ)
ⴳ ⵓⴷⵎ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵙⵜ ⵉⴳⴰ
ⵓⵏⵜⵉⵍ(ⵓⴼⴼⵉⵔ) (à valeur zéro).
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⴱⴰⴱⴰ/ⵉⵎⵎⴰ/ⴷⴰⴷⴷⴰ...
ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵖⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⴰⵏⵣⵖⴰⵏ, ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ
ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵣⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵣⴰⵖ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴰⴷ
ⵜⵜⵓⵙⴼⵜⵉⵏ .
ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵜⵏ:
ⵉ,ⴽ/ⵎ,ⵙ,ⵏⵖ,ⵓⵏ/ⵓⵏⵜ,ⵙⵏ/ⵙⵏⵜ
ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵖⵓⵔⵉ-ⵖⵓⵔⴽ-ⵖⵓⵔⵙ.....
ⴷⴰⵔⵉ-ⴷⴰⵔⴽ-ⴷⴰⵔⵙ....
ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵖⵏ(ⵜⵜⴰⵎⵣⵏ) ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵎⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ
ⴳⵉⵙⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ:
 ⵡⵉⵏ ⵓⵍⵎⵉⵍⵉ: ⵡⴰⴷ/ⵡⴰ,ⵡⵉⴷ/ⵢⵉⵏⴰ,ⵜⴰⴷ/ⵜⴰ,ⵜⵉⴷ/ⵜⵉⵏⵏⴰ
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰ ____ ⵡⴰⴷ/ⵡⴰ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴷ ____ ⵜⴰⴷ/ⵜⴰ
 ⵡⵉⵏ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳ: ⵡⴰⵏⵏ/ⵡⵉⵏⵏ,ⵡⵉⵏⵏ/ⵢⵉⵏⵉⵏⵏ,ⵜⴰⵏⵏ/ⵜⵉⵏⵏ,ⵜⵉⵏⵏ/ⵜⵉⵏⵉⵏⵏ
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵏⵏ ____ ⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⵏⵏ ____ ⵜⴰⵏⵏ
 ⵡⵉⵏ ⵓⵙⴽⵉ/ⵜⴰⵏⴰⴱⴱⴰⵢⵜ:
ⵡⴰⵍⵍⵉ/ⵡⵏⵏⴰ,ⵡⵉⵍⵍⵉ/ⵡⵉⵏⵏⴰ,ⵜⴰⵍⵍⵉ/ⵜⵏⵏⴰ,ⵜⵉⵍⵍⵉ,ⵜⵉⵏⵏⴰ
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵍⵍⵉ ___ ⵡⴰⵍⵍⵉ/ⵡⵏⵏⴰ
ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ____ ⵜⴰⵍⵍⵉ/ⵜⵏⵏⴰ
ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵖⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴷ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵎⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ.
ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵜⵏ:
ⵡⵉⵏⵓ; ⵡⵉⵏⵏⴽ;ⵡⵉⵏⵏⵎ;ⵡⵉⵏⵏⵙ...
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵏⵓ  ⵡⵉⵏⵓ
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵏⵓ  ⵡⵉⵏⵓ

ⵜⵉⵏⵓ;ⵜⵉⵏⵏⴽ;ⵜⵉⵏⵏⵎ;ⵜⵉⵏⵏⵙ...
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵜⴰⴱⴰⵏⴽⴰ ⵉⵏⵓ  ⵜⵉⵏⵓ
ⵜⵉⴱⴰⵏⴽⵉⵡⵉⵏ ⵉⵏⵓ  ⵜⵉⵏⵓ

ⵉⵏⵓ: ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ


ⵡⵉⵏⵓ/ⵜⵉⵏⵓ:ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⵉⵎⵉⵍⵉ
ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵙⵇⵙⴰⵢⵏ ⴰⵔ ⵣⴷⵖⴰⵔⵏ ⵜⴰⴷⵍⴰ ⵜⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ
ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵇⵙⵉ. ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⴼⵕⴹⵉⵕ
‘’ⵎⴰ’’ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴹⴼⵓⵕ ‘’ⴰⴷ’’ ⵏⵖⴷ ‘’ⴰⵢ’’, ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵏ
ⵉⵎⵇⵇⵉⵏ ⵉⵙⵇⵙⴰⵢⵏ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵏⵉⵢⵜ(fonction
syntaxique).
 ⵎⴰ/ⵡⵉ/ⵓ
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴰⵜⴰⵢ?
ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⵇⵙⴰⵢ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⴳⴰⵢ.
 ⵎⴰ/ⵎⵉⵏ/ⵓ
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵎⴰ/ⵎⵉⵏ ⵜⵙⵖⵉⴷ?
ⴰⵎⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ.
 ⵎⴰⵏⵡⴰ/ⵎⴰⵏⵡⵉ/ⵎⴰⵏⵜⴰ/ⵎⴰⵏⵜⵉ
ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵎⴰⵏⵜⴰ ⵜⵙⵖⵉⴷ?
ⵎⴰⵏⵡⵉ ⴷⴷⴰⵏⵉⵏ?
 ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵙⵇⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵏⵣⵖⴰⵏ: ⵉⵎⵉ/ⵙ ⵎⵉ/ⵅⴼ
ⵎⵉ...
ⴰⵔ ⵜⵏ ⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉⴳ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵇⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵎⵓⴷ
ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵜⴰⵏⵣⵖⵜ.
ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵏⵉⵔ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉ ⵙⵉⴼⴰⵡ  ⵉ ⵎⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵏⵉⵔ
ⴰⴷⵍⵉⵙ?
ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ  ⵅⴼ
ⵎⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⴹⵕⵉⵚ?
ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵜⵏ:
 ⴽⵔⴰ/ⵛⵔⴰ/ⵛⴰ:
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵏⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ _ ⵣⵔⵉⵖ ⵛⴰ
ⵉⵎⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⴹⴼⵓⵕ ⵜⴰⵏⵣⵖⵜ ‘’ⵏ’’; ⴷ ⵢⴰⵏ
ⵡⴰⵔⵓⵏⵎⵉⵍ ⵣⵓⵏ ⴷ ‘’ⵃⴷⴷ’’ , ⵢⴰⵏ/ⵉⵊⵊ.
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵎⵓⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ
 ⵡⴰⵢⴹ/ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ/ⵡⵏⵏⴹⵏⵉ:
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⵙⵖⵉⵖ ⵡⴰⵢⴰⴹ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ
 ⴰⵎⴰⵜⴰ
 ⴰⵎⴷⵢⴰ:
ⴰⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵓⵔ ⵜⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ
ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ
 Abdellah Boumalk et autres, Vocabulaire
grammatical Amazighe,IRCAM.
 Abdellah Kassi et autres,(2010),Mon premier
dictionnaire (français-amazighe-arabe).
 Alhiane, Ayad(2011), Cours d’orthographe de
l’amazighe marocain standard.
 Boukhris, Fatima et autres,(2008), La
Nouvelle Grammaire de l’Amazighe.
 Lahcen Oulhaj,Mohamed
Oudadess,Vocabulaire Amazighe
moderne(Francais-Amazighe-Arabe).

Vous aimerez peut-être aussi