Vous êtes sur la page 1sur 1

Bài Ca Hy Vọng

q=114 Dây + choll

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙+ ™™
b 3% F‹ C‹/E¨
œ œ ˙ ˙™
D‹7(b5) B¨/C C7

& b bb 4 œ œ œ œ œ
D¨Œ„Š7
˙™
+™
V VJ ‰ Œ V̇ VJ ‰ Œ fill V VJ ‰ Œ V JV ‰ Œ fill

( guitar sau & solo + ríp drum)

°D¨Œ„Š7 Œ Œ Œ ™™ ü† ∑
A F‹

œ
F‹
œ
˙™ ¢™ œ œ œ ˙ œ ˙™
9 F‹/A¨
b
& b bb œ nœ œ œ ˙™
B¨ C‹7 F(“4) F

(lần 2 dùng quay lại) từng đôi


18
b b
B¨/F D¨Œ„Š7 C‹7 B¨‹11 E¨13 E¨13/G B¨‹7 G/B C(“4) B¨/D
&b b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Œ
A¨Œ„Š7 F/A

29 E¨9
b
& b bb ∑
C7(“4) F7(b9) B¨‹7 B¨‹7
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
D¨Œ„Š7 F‹/A¨ G‹7(b5) C‹7 E¨9
X2 X2
đường

bœnœ °™™ ˙™
dây tự oánh
40 B A¨ E¨
b
E¨(“4) Dây

& b bb ∑ ¢
D¨Œ„Š7
œ
B¨‹7 B¨/D F/A
∑ ∑ ∑ œnœ œ œ œ œ œnœ œ ∑ ∑
hoa thơm xuân nào tương lai ngày
đẹp =
49 B¨‹7
b
& b bb ∑
F‹/A¨ E¨/G B¨‹7 E¨
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
out band B¨‹7 E¨ C‹7 B¨/D
vào rip œ œ œ
áo mới chưa chan niềm tin
60 E¨9 C‹7 E¨9
b œ ˙™
& b bb œ œ œ œ œ
Fill A¨ C‹7

V V V V V V V V V
∑ ∑ ∑ ∑
D¨Œ„Š7


tương lai

œ œ œ œ Œ Œ B¨‹
69 A¨Œ„Š7
b
& b bb + ™
C‹7
Ó œ œœœ Œ Œ
B¨‹ E¨
∑ Ó ∑ ∑ ∑
vấn vương gió mưa buồn thương mùa đông mây mù

™™ ü
% œ nœ œ œ œ
78 D¨Œ„Š7
b
& b bb †
A¨ Fill
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
sẽ tan +™

A¨/C B¨‹ E¨ A¨ E¨ A¨
œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ
84
b b b œ œ œ œ œ ‰
&b b + ™ +™ +™
Œ Œ
+ V V