Vous êtes sur la page 1sur 1

Biển Hát Tình Ca

(piano olly) % F‹œ> œ E¨/G


œ 4 œ œ> ™ œ> œ œ œ
B¨‹7 B¨‹7

& b b Ó ™ ‰ œ œ œ >œ œ œ œ œ ≈
D¨Œ„Š7
b b4 >œ > œ A¨/C B¨‹7 œœ 2
œ
œ >
2
≈ œ ≈J ≈
4 4 4 4

œ ™ œ ˙ ° A¨(“2)
B¨‹7 D¨/E¨ E¨7 [A]
F‹
™ ∑ Ó™ Œ
D(“2) E¨/G B9 B¨‹9

¢™
5
b 2 œ œœ œ E¨/D¨
& b bb ≈ 4 J ∑ ∑ ∑ ∑
4 4
xin chào

13
[B]
B‹7 D¨Œ„Š7 E¨7(“4) E¨  A¨ B‹7 C‹7 C/E F‹ B‹7 E¨(“4) D¨Œ„Š7
b b
bb Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó
&
tia nắng Band on

D¨™
™ ü œ> ™ œ> Œ œ> >œ Œ Ófill
D¨Œ„Š7 A¨/C B¨‹7 A¨
V
1. 2.

V V‰ J Œ Œ ™ † Ó Ó
19
Dº E¨7(“4) E¨7 fill E¨ B‹7 E¨E¨
b
& b bb Ó Ó ∑ J
bài hát
[C] solo
& b b ∑ Ó ™ ≈ VJ ™ Ó Ó Ó
25
D¨Œ„Š7 C‹7 B‹7 B¨‹7 D¨/E¨ A¨ A¨7 D¨Œ„Š7 D¨‹6 C‹7 F(“4) F B¨‹7 A¨/C
Π+
+
b b Ó Ó Ó Ó Œ

[D]
%  ° A¨
∑ ¢ ™™ Ó
32
bbb D¨Œ„Š7 B‹7 C‹7 C/E F‹ B‹7 E¨(“4) D¨Œ„Š7
V
& b Œ Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó

™™ ü Ó
38 1. 2. D¨Œ„Š7 Sax
E¨7(“4) E¨7 B‹7 E¨

b bb Ób Dº Ó ∑
fill
Ó
> jœ j œ
œ œ œ ≈œ œ Œ œ œ œ
&


42 B¨‹7 C‹7 F(“4) F
C‹7 F(“4) F œœ ˙ D¨Œ„Š7 E¨ F
b œ
&b b œ œ œ ≈ J œ œ œ œ œ ≈ Œ œ
b Ó œ œ œ œœ w
out band
Rall