Vous êtes sur la page 1sur 2

Allegretto Quê Me ̣

q=67
#
## 4 Ó Œ
% F©‹ E/G© A
œ œ œ ™ œ œ j ™
D E
œ œ™ œ œ œ œ œ œ™
A j Ϫ
A/C©
œ
B‹/D
& 4 œœœ œœ œ œ
J œ œœ

>

(Rip Vào)

### Aœ œ œ œ œE ™ j œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ™ œj œj œ™ œ >œ ™ œ


> œ >
(Fill)
5
>F©‹ E/G©
A
D E
A A/C© B‹/D
& œ œ J œ
(sau da ̣o)
A (Piano + hihat nố t đen)
### œ ™ œ œ F©‹ (Tu ti phầ n đêm)
& Ó œœ ˙ “ ” ‘∑
9 E ̣ F©(“4) A DŒ„Š7
‰ j ∑ ∑
Œ ™ œ œ >œ >œ œ œ œ ˙ ‚ ‚‚ ‚‚
bát ngát
Quê hương

V ™ VJ ‰ VJ V
### B‹7∑ ‘ ‘
15
E(“4) A B‹7 C©7 F©(“4) A DŒ„Š7
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B‹7
&

B (dây tư ̣ chơi)
### ∑ °™ ™™ ü D ‚ A ‚ ÓE AÓ
E(“4) F©(“4) (Piano) Fill

¢™
œœ œœ œ œ œ œ œ
24 Fill

† ‚ ‚‚
Ó Ó Ó Ó
B‹ C©(“4) B‹/D C©(“4)
& œ œ œ œ œ œœ œ
Ϫ
œ
phận đời

> ™™™ œ%
Œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ ˙ œ¸
B‹ >
### DÓ E A B‹ C©(“4) B‹/D C©(“4) F©‹ > ≈> > >F©‹
Ó Ó Ó Ó Ó Œ Œ œœ T
A
&
Ó ŒS
C
 (Tacce) (câu fill) 6
###
∑ Ó ‰V V
E

V
A F©‹ D D

V
Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó
B‹ C©(“4) A

VVV nôi ấ m
&
ru tren tay V

(châ ̣m la ̣i) √ (piano)


√ √ √
### E ∑ œ œ
Ó ‰ œJ œœ œ œœ œœ œœ œ
E B‹

V
F©‹
Œ Ó ∑ Ó Ó ∑
F©‹ B‹ F©‹ B‹
& œ ˙˙
xanh mãi năm nôi nghe me hat ngày xưa me ̣ hát câu dân ca
2

Quê me ̣ tờ 2
D (Kick đầ u tăng)
∑ Œ ™ œ œ ‰ œœ œ ≈œœ Ó
### j œ œ
& ∑
ngọt
(bass) (Đáy tư ̣ do.......)
F©‹ F©‹
∑ ≈ œ≈œœ‰ ≈ œ≈ r r
œ≈œœ≈≈œ≈œ‰ j ≈ œ≈œœ‰ ≈ œ≈
œ œ œ œ™ œ œ œ œ

### œ E/G©
œ™ œ Aœ œ œ œ œ
F©‹

& ∑ ∑ ∑
F©‹ √ Fill
## r
& # œ œ ≈ œ œ ≈ ≈ œ ≈ œr œ œœ≈
≈ œ™ Ó ∑
(Rall)

œ œ œœ œœ ˙
œ me ̣ ru

### œ ™ œ œ œ œ Aœ™ j œA/C© œ œ™ œ œ œ™ œ œ œ œ ˙


(Rall)
D E E F©‹
j œ™ ∑

Œ ™ “œ œ œ œ œ œ œ ˙
B‹/D
& œ J Ó

### F©‹
& ∑ ∑ ∑ ∑