Vous êtes sur la page 1sur 850

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬

‫‪www.hebrewbooks.org‬‬
‫ע״י חיים תש״ע‬

‫מצרעת‬
‫עננליע‪-1‬ייר‪¥‬‬
‫ייריעו‪ -‬עכנליעו‬
‫ווערטערכוך‬
‫א ו ר י א ל וויינרייך‬
‫פ ר א פ ע ס א ר פ ו ז י ן ד י ש ע ר ש פ ר א ר ‪ ,‬א י ט ע ר א ט ו ר ארז ק ו א ט ו ר‬
‫אויןמ ד ע ר ק א ט ע ד ר ע א ׳ י נ פ ‪ .‬ז‪ .‬א ט ר א ז ‪ ,‬ק א א א מ ב י ע ־ א ו נ י ו ו ע ר ם י ט ע ט‬

‫©‬
‫יידישער ו ו י ם נ ש א ‪ 5‬ט ל ע כ ע ר א י נ ס ט י ט ו ט ‪ -‬י י ו ו א‬

‫ניו־יארק ‪1990‬‬
‫מצרעת‬
‫עננליען־יידען‬
‫ייריען־עננליען‬
‫ווערטערבוך‬

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬


‫‪www.hebrewbooks.org‬‬
‫ע״י חיים תש״ע‬
‫די איצטיקע אויפלאגע פונעם‬
‫״מאדערן ענגליש־יידיש יידיש־ענגליש ווערטערבוך‬
‫פון אוריאל ווי_ינרי_יך‬
‫גייט אתים א דאנק דער ברייטזזארציקער הילף‬
‫פון אוהב־יידיש‬
‫ד ד זעליג ב״ק‪.‬‬
‫ד א ס ז ע צ ן ח ‪ $‬ס א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א י ז ס י ג ל ע ך געווארן‬
‫א ד א נ ק א ן אפשרי‪-‬יב ‪ 5‬ו ן ה ׳ ש ל מ ה ב ^ ג א ר א ד )‪ (1964-1884‬פ ו ן ר א ט ש ע ס ט ע ר ‪ ,‬נ״‬
‫א ו ן צוויי באוויליקונגען פ ו ן ד ע ר א ט ר א ן ־ פ ו נ ד א צ י ע‬
‫צ ו ם יידישן ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ן א י נ ס ט י ט ו ט — ייווא‬
‫‪5‬אר מצנע קינדער‬
‫סטעפאניע־שיפרה און דן‬
‫ו‬
‫א תארט ‪5‬ר?ער‬

‫)א( ק ו מ ע ן צ ו ה י ל ף ד ע ם יידיש־‬ ‫פ א ר זיך צוויי צילן‪:‬‬ ‫ווערטערבוך האט‬ ‫איצטיקע‬ ‫דאס‬


‫)ב( א פ ג ע ב ן ר ע ם יידישן ש פ ר א ך ־ כ ל ל א פראוויזארישן דין־וחשבון וועגן ד ע ר‬ ‫לערנער‪ ,‬און‬
‫א גענויערע כ א ר א ק ט ע ר י ז י ר ו נ ג‬ ‫ל ע ק ס י ק א ל י ש ע ר אנטוויקלוננ פ ו ן א ו נ ד ז ע ר ל י ט ע ר א ט ו ר ־ ש פ ר א ך ‪.‬‬
‫פון א ט ד י צ י ל ן ‪ ,‬א ו ן א פ ר ט י מ ד י ק ע ד ע ר ק ל ע ר ו ע פ ו ן ר ע ם אופן‪ ,‬ווי אזוי ד ע ר מ ח ב ר ה א ט גע־‬
‫יל ד יש ע‬ ‫די‬ ‫פרוווט זיי ד ע ר ג ר י י כ ן ‪ ,‬ווערט פ ו ב ל י ק י ר ט ב א ז ו נ ד ע ר ד ו ר כ ן ייווא אין א בראשור‬
‫יאר­‬ ‫צ ו ו א נ צ י ק ס ט ן‬ ‫ה ע ל פ ט‬ ‫צ ו ו י י ט ע ר‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫כ ל ל ־ ש פ ר א ך‬
‫וואס ד י נ ט פ א ר איינס ווי א פ ו ל ע ר ע ר ארי_ינפיר צ ו ם א י צ ט י ק ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬ ‫ה ו נ ד ע ר ט‪,‬‬
‫אינעם ״ווארט פ ר י ע ר ״ איז ד ע ר י ב ע ר נענונ צ ו פ ר ע ז ע נ ט י ר ן ד י כוונות און ד י שיטה פ ו נ ע ם ב ו ך‬
‫נאר ב ת כ ל י ת ״ ה ק י צ ו ר ‪.‬‬

‫)א( ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז אויסן ק ו ד ם ־ ב ל צ ו ה ע ל פ ן ד ע ם יידיש־לערנער סי_י בי_ים‬


‫אינעם‬ ‫יידיש‪ ,‬םי_י בי_ים שרי‪-‬יבן א ו ן ר ע ד ן ד א ס לשון ק א ר ע ק ט און א י ד י א מ א ט י ש ‪.‬‬ ‫לייענען‬
‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז ארי_יעעפרעסט א ה י פ ש ע ר ס כ ו ם א י נ פ א ר מ א צ י ע ‪ ,‬א ו ן צ ו ל י ב אי_ינשפארוננען‬
‫מיר עצהן דעם‬ ‫אין א ר ט איז ד י א י נ פ א ר מ א צ י ע ק א נ ד ע נ ס י ר ט אויף וויפל ם ׳ א י ז נאר מ י ג ל ע ך ‪.‬‬
‫ב א נ ו צ ע ר ‪ ,‬אז א י י ד ע ר ע ר גייט צ ו צ ו ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך גופא‪ ,‬ז א ל ע ר זיך ב א ק ע נ ע ן מיט ד י םימ־‬
‫ב א ל ן און קירצוננען וואס זגינען ד ע ש י פ ר י ר ט אין ד י ט א ב ע ל ע ס אויף ז׳ ‪ x x i‬און זז׳ ‪x l i i i - x l‬‬
‫א ח ו ץ ד י ם פ ע צ י ע ל ע ט ע כ נ י ש ע ה מ צ א ו ת וואס‬ ‫און מ י ט ד י א ו י פ ק ל ע ר ו נ נ ע ן אויף זז׳ ינ‪-‬טז‪.‬‬
‫זי_ינען נייטיק א י ן א ב ו ך מ י ט צוויי א ל ף ־ ב י ת ן )וואס ל י י ע נ ע ן זיך נ א ך ד ע ר צ ו א י ן פ א ר ש י י ד ע נ ע‬
‫ריכטוננען( איז ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך נעבויט אויף ד י ז ע ל ב י ק ע פ ר י נ צ י פ ן ווי ד י וואס ווערן געניצט‬
‫עם ה א ט א י ן זינען א ן א י נ ט ע ל י נ ע נ ט ן ב א נ ו צ ע ר וואס איז א ב י ס ל נעניט‬ ‫אין א נ ד ע ר ע ש פ ר א כ ן ‪.‬‬
‫ד א ס צונויפשטעלן ״פארגרינגערטע" ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל ע ך פ א ר‬ ‫א י ן ארגינקוקן א י ן ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ע ר ‪.‬‬
‫ק י נ ד ע ר א ד ע ר פ א ר ווייניקער ע ב ר י ד י ק ע א ר ג י נ ק ו ק ע ר ס בלי_יבט פ א ר ד ע ר יידישער ל ע ק ס י ק א ־‬
‫נ ר א פ י ע א ן ע ו ב ד ה אויף ל ה ב א ‪.‬‬
‫עם ווילט זיך ה א פ ן ‪ ,‬אז ווי א ש ל י ס ל צ ו ד ע ר יידישער ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ע ר ל י ט ע ר א ט ו ר ‪ ,‬צ ו‬
‫ד ע ר פ ו ב ל י צ י ס ט י ק א ו ן צו ד ע ר ו ו ע ל ט פ ר ע ס ע פ ו ן ד ע ר הגינטיקער צי_יט איז ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך‬
‫גענונ כ ו ל ל ד י ק ‪ .‬א ריי אויספרווון ה א ב ן א ב ע ר נעוויזן‪ ,‬אז אויך ב ע ם לייענען ד י שיינע ל י ט ע ר א ט ו ר‬
‫ק ע ן ד א ס א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ד י נ ע ן גאר גיט צ ו פ א ר ז י נ ד י ק ן ‪.‬‬
‫ב ה ס ב ס מ י ט ן ה ו י פ ט צ י ל פונעם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך זי_ינען ד י פ ר א ק ט י ש ע אנווניזונגען ווענן זי_ין‬
‫גראמאטיש‪ ,‬פ א נ ע ט י ש און פ ר א ז ע א ־‬ ‫באגוץ גענעבן ב א ר י כ ו ת נ א ד אויף ענגליש )זז׳ ‪. ( x l i i i - x i i i‬‬
‫פארשטייט זיך‪ ,‬אז‬ ‫לאניש א נ א ל י ז י ר ט איז נאד ר ע ד יידישער‪ ,‬ניט ד ע ר ענגלישער מ א ט ע ר י א ל ‪.‬‬
‫א י ן א געוויסער מ א ס ק ע ן ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך צ ו גיץ ק ו מ ע ן א ילדיש־קעגער בי_ים ל ע ר נ ע ן זיך‬
‫א ב ע ר פ א ר איין וועגס אנטקעגגקומען ס י ם ט ע מ א ט י ש‬ ‫עגגליש )א שטייגער מ ח ו ץ צ פ ו ן ־ א מ ע ר י ק ע ( ‪.‬‬
‫פרלער‬ ‫ווארט‬ ‫א‬ ‫ח‬

‫ב א ד ע ר פ ע נ י ש ן אויך פון יענעם ט י פ ב א נ ו צ ע ר וואלט פ א ר נ ר ע ס ע ר ט ד א ס ב ו ך א י ב ע ר ד י‬ ‫די‬


‫נ ר ע נ ע צ ן פון ד ע • מ ח ב ר ס און ד י א ר ו י ם נ ע ב ע ר ס ׳ א י צ ט י ק ע מ י ג ל ע כ ק י י ט ן ‪.‬‬
‫)ב( ווי א דין־וחשבון פון ד ע ם כ ל ל ־ ש פ ר א כ י ק ן ו ו ע ר ט ע ר ־ א ו צ ר איז ד א ס א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ־‬
‫יל ד י ש ע ר‬ ‫דער‬ ‫פון‬ ‫אוצר‬ ‫ב ו ך א ן ע ר ש ט ע ר פרווו‪ .‬ע ט פ א ר ב ג י ט ניט נ‪ .‬ס ט ו ט ש ק א ו ו ס‬
‫)ניו־יארק‪ :‬ייווא‪ ,(1950 ,‬וואס איז אויסן נעווען א ר צ נ צ ו נ ע מ ע ן א י ן ז י ך ד א ס נ א נ צ ע‬ ‫ש פ ר א ך‬
‫ה א ב ־ א ו ך נ ו ט ס און ע ס א ו י ס ש ט ע ל ן לויט ס ע מ א נ ט י ש ע ג ר ו פ ע ס ; א ו ן א ו ו ד א י איז ע ס‬ ‫לעקסישע‬
‫יל ד י ש ע ר‬ ‫ד ע ר‬ ‫פ ו ן‬ ‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך‬ ‫גרויסער‬ ‫פרינציפיעל אנדערש ו ו י ד ע ר‬
‫)ניו־יארק‪ :‬ב א נ ד ‪ ,1961 ,1‬א — אום; ב א נ ד ‪ ,1967 ,2‬א ו ם — אי_ינבינדערי_י(‪ ,‬מ י ט‬ ‫ש פר א ך‬
‫זי_ין מ א ק ס י מ א ל כ ו ל ל ד י ק ע ר פ ר א נ ר א ם און מ י ט זי_ינע א י ל ו ס ט ר א צ י ע ס און אויפווי‪-‬יזן‪.‬‬
‫ש ו י ן — קען דורכ־‬ ‫א י צ ט י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך — א ח ו ץ ד ע ם וואס ע ם ע ק ס י ס ט י ר ט‬ ‫דאם‬
‫קאנפראנטירן‬ ‫פ י ר ן א פ ו נ ק צ י ע וואס ד י א נ ד ע ר ע ‪ ,‬נ ר ע ס ע ר ע ווערק זי_ינען ד ע ר צ ו ניט מסונל‪:‬‬
‫א ז א ק א נ פ ר א נ ט י ר ו ע ניט אונדז א‬ ‫יידיש מ י ט א צווייטער ב ר י י ט א נ ט ו ו י ק ל ט ע ר ק ו ל ט ו ר ש פ ר א ך ‪.‬‬
‫השנה פ ו ן ד ע ם וואס מ י ר פ א ר מ א נ ן און וואס ע ם פ ע ל ט אונדז‪ .‬זי ר ו פ ט אונדז א ר ו י ס צ ו ב א ל א נ ‪-‬‬
‫ס י ד ן ר ע ם נ ח ת פ ו ן סינאנימעךרי_יכקייט אויף ט י י ל שטחים מ י ט א ד א נ ה וועגן ד ע ם דערווי‪-‬יליקן‬
‫ד ו ח ק אויף א נ ד ע ר ע שטחים‪.‬‬
‫ד י יידישע כ ל ל ־ ש פ ר א ך ה א ל ט ז י ך א י ן איין ב א ר י י כ ע ר ן ‪ ,‬גאר ניט א י ן פ ר א פ א ר צ י ע צום‬
‫א פ ק ו ם פון ר י י ד ע ר ס א ו ן ש ר נ י ב ע ר ם ב ע ת און נ א ך ד ע ר צווייטער וועלט־‬ ‫קאטאסטראפאלן‬
‫בי! ד ע ר צעזייטקייט און צ ע ש פ ר י י ט ק י י ט‬ ‫חידושים ק ו מ ע ן צ ו §ון פ א ר ש י י ד ע נ ע קוואלן‪.‬‬ ‫מלחמה‪.‬‬
‫פ ו נ ע ם יידישן ש פ ר א ך ב ל ל זי‪.‬ינען א ב ע ר ד י ‪ 5‬א ר ש י י ד ע נ ע ב א ר י י כ ע ר ־ פ ר א צ ע ס ן ניט ק א א ר ד י נ י ר ט ‪.‬‬
‫אז זיי ווערן ניט‬ ‫נוציקע ני‪-‬יווערטער פ ו ן איין י ח י ד א ד ע ר איין קרי‪-‬יז ד ע ר נ י י ע ן ניט צ ו א נ ד ע ר ע ‪.‬‬
‫פ א ר צ י י כ נ ט אין קיין נ ע ה ע ר י ק איינקוקבוך‪ ,‬זיינען זיי ניטא צ ו ד ע ר ה א נ ט ווען מ ע ד א ר ף זיי ה א ב ן‬
‫א צווייט מ א ל ‪ .‬נ א נ צ ע ז א ר נ ע ו ו ד י ק ק א נ ס ט ר ו ל ר ט ע ט ע ר מ י נ א ל א ג י ש ע ס י ס ט ע מ ע ן לינן פ א ר ג ע ס ע נ ע‬
‫ס׳נייט א י ן ניוועץ ה מ צ א ה ד י ק י י ט אויף אומנייטיקע א י מ פ ר א ו ו י ז י ר ט ע‬ ‫אין זעלטענע אויסנאבעס‪.‬‬
‫ד ו ב ל ע ט ן ‪ ,‬ב ש ע ת פ א ר ד ר א ס י ק ע בלויזן בלי_יבן ניט־אויסגעפילט‪.‬‬
‫א י י נ ש פ ר א כ י ק ע ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ע ר זי_ינען ב א ר ע כ ט י ק ט אנצוטייען פון ד ע ם ניט־‬ ‫כוללדיקע‬
‫א נ ט ק ע ג ן זשע פ י ר ט‬ ‫פ ל א נ י ר ט ן אנוואקס‪ ,‬צ ו זען א י ן א י ם א ס י מ ן פון עשירות א ו ן ל ע ב ע ד י ק י י ט ‪.‬‬
‫ד י ק א נ פ ר א נ ט י ר ו נ ג מ י ט א צווייטער ל י ט ע ר א ט ו ר ־ ש פ ר א ך ארילן א נ ד ע ר ע מ א ס ן וואס זגינען פ ו נ ק ט‬
‫אזוי ב א ר ע כ ט י ק ט ‪ :‬מ א ם ן פ ו ן שפארעוודיקייט‪ ,‬פון פ ר ע צ י ז ק י י ט ‪ ,‬פ ו ן א ק א ל י ב ר י ר ט ק י י ט מ י ט‬
‫בי_י א ז ע ל כ ע מ א ם ן ווערן ד י צ ע ו ו א ק ס ו נ נ ע ן און ד י‬ ‫באגריפן־סיםטעמען‪.‬‬ ‫אינטערנאציאנאלע‬
‫בלויזן פ ו ן יידיש א נ ד ע ר ש ב א ל ו י כ ט ן ‪ .‬ד י ש פ ע ק ע ן ד ע מ א ל ט א ו י ס ק ו מ ע ן ווי א ן א י ב ע ר י ק י י ט ‪ ,‬ב פ ר ט‬
‫נ א ד ד י נייטיקםטע וואריאנטן און פ א ר א ל ע ל י ז מ ע ן נ ע ה ע ר ן א י ן א‬ ‫כל־זמן ע ס פ ע ל ן נייטיקייטן‪.‬‬
‫א י ן יידיש־עעלישן ח ל ק פ ו ן ד ע ם א י צ ט י ק ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך זי_ינען זיי‬ ‫צוויישפראכיק ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬
‫נ ע ג ע ב ן מ י ט א ב ר י י ט ל ע כ ע ר ה א נ ט ‪ ,‬ווי א ה י ל ף ר ע ם ל י י ע נ ע ר פ ו ן פ א ק ט י ש ע יידישע ט ע ק ס ט ן ‪.‬‬
‫א י נ ע ם ענגליש־יידישן ח ל ק ק ו מ ע ן זיי א ס ך ש פ א ר ע ו ו ד י ק ע ר ‪.‬‬
‫בי_ים צונויפשטעלן ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ה א ט ד ע ר מ ח ב ר ניט נעוואלט א פ ש פ י נ ל ע ן ד א ס‬
‫א ו מ ב ע ל ־ ה ב ת י ש ע ״עשירות" וואס ז ע ט זיך‪ ,‬ל א מ י ר זאנן‪ ,‬א י ן ד י ט ע ר מ י נ א ל א נ י ש ע‬ ‫כלומרשטע‪,‬‬
‫אימפראוויזירוננען אויף ד ע ר ה י י ם ע ר מ ע ו ט אויפן ש ט ח פ ו ן מ ל ח מ ה ־ פ י ר ו ע ‪ ,‬ק א ס מ א ס ־ פ א ר ש ו נ נ ‪,‬‬
‫ד ע ר א פ ק ל ט ב פון‬ ‫ד ע ר י ב ע ר איז א ו י ס ג ע ק ו מ ע ן א ס ך א פ צ ו ק ל ג י ב ן ‪.‬‬ ‫אד״נל‪.‬‬ ‫יוריספרודענץ‬
‫צווישן ד ע ר ש פ ע ב א מ ע ר ק ט ע פירלייגן איז נעבויט אויף א ן א ר ט נ ק ל ע ר א י ן זייער פ י נ ק ט ל ע כ ק י י ט ‪,‬‬
‫טערמינאלאנישע‬ ‫וואקסנדיקע‬ ‫מיט‬ ‫אויסנעשטימטקייט‬ ‫זייער‬ ‫און‬ ‫אידיאמאטישקייט‬ ‫זייער‬
‫סיסטעמען‪.‬‬
‫אין ד ע ר א ו נ ט ע ר ש ט ע ר שורה זגינען ד י ר ע ק א מ ע נ ד א צ י ע ס וואס ווערן ג ע מ א כ ט אין ר ע ם‬
‫קיין רשות‬ ‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬בפירוש א ד ע ר געדרונגענערהייט‪ ,‬געבויט אויף ד ע ם מ ח ב ר ם געשמאק‪.‬‬
‫צו א ס ר ן א ד ע ר כשרן ו ו ע ר ט ע ר א י ן נ א מ ע ן פון כ ל ל ה א ט ע ר ניט; א ב ע ר א ר ו י ס ד ר י י ע ן זיר פונעם‬
‫ט‬ ‫פריער‬ ‫ווארט‬ ‫א‬

‫קיינער נ א ר ט ז י ך ניט‪ ,‬אז א ל ץ וואס‬ ‫א ח ר י ו ת צ ו ר ע ק א מ ע נ ד י ר ן ה א ט ע ר א ו י ך ניט געקענט‪.‬‬


‫סע‬ ‫ו ו ע ר ט ד א ר ע ק א מ ע נ ד י ר ט וועט אננענומען ווערן מ י ט ב י י ד ע ה ע נ ט ‪ 5‬ו ן א ל ע יידיש־ניצערס‪.‬‬
‫מ ע ג א ב ע ר א פ ש ר י א ה א פ ן ‪ ,‬א ז י ע ר ע ר איינער — א פ י ל ו ד ע ר נ ע נ י ט ס ט ע ר ס ט י ל י ס ט ‪ ,‬ווי ש ט א ר ק‬
‫ע ר ז א ל ניט זי‪.‬ין נעוווינט צ ו בויען אויף זי_ין איינענעם ז כ ר ו ן א ו ן אויף זיינע ה מ צ א ו ת — וועט‬
‫נוטע ו ו ע ר ט ע ר א ו י ס נ ע ל י י ז ט ע פ ו ן פ א ר ‪-‬‬ ‫נעפינען א י ן ר ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך פ ו ן וואס נהנה צ ו זי_ין‪:‬‬
‫נעסנקייט א ד ע ר פ א ר ו ו א ר פ נ ק י י ט ‪ .‬ז א ל י ע ד ע ר ע ר נ ע מ ע ן וואט ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך גיט א י ם ‪ ,‬א ו ן‬
‫ז א ל ע ר פירליינן ב ע ס ע ר ס אויב ע ר ק ע ן ‪ .‬ד ע ר מ ח ב ר זאגט פ ו ן פ א ר ו י ס זיין ד א נ ק פ א ר ע צ ו ת‬
‫וועגן פ א ר ב ע ס ע ר ן ד א ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א י ן ד י ווי_יטערדיקע א ו י ס נ א ב ע ס ‪.‬‬
‫ד י ס כ נ ו ת פ ו ן ד ו ר כ ל א ז ן נייטיקס‪ ,‬פ ו ן אפטי_יטשן ניט נענוג פ י נ ק ט ל ע ך ‪ ,‬פ ו ן פ א ר ב ר א ק י ר ן‬
‫נוטס א ד ע ר מ ת י ר זי_ין פ ס ו ל ס ט ש א ט ע ו ו ע ן אויפן צ ו נ ו י פ ש ט ע ל ע ר פ ו ן א ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך אויף י ע ר ע ר‬
‫ב א א ר ב ע ט ווערן‪ ,‬ע ס מוז א ר ו י ס ק ו מ ע ן ווידער א מ א ל און‬ ‫מוז‬ ‫ד א ס ווערטערבוך‬ ‫טראט‪.‬‬
‫א ב ע ר א מ א ל א י ן א פ א ר ב ע ס ע ר ט ע ר פ א ר ע ם ; ווענן ד ע ם ק ע ן קיין ס פ ק ניט זי_ין‪ .‬ביי ווגיטער־‬
‫אבער‬ ‫ר י ק ע ב א א ר ב ע ט ו ע ע ן ד א ר ף ווערן פ י נ ק ט ל ע כ ע ר ד י אפמשלונג פ ו ן ד ע ם ש פ ר א כ ב א נ ו ץ ‪.‬‬
‫א ח ו ץ ר ע ם וועט ז י ך ד א ך ד ע ר ב א נ ו ץ א ו י ך ווגיטער בניטן — א ו ן א ‪ 5‬ש ר א ‪ 8‬י ל ו צ ו ם ב ע ס ע ר ן ווי א‬
‫פ ע ו ל ה פ ו ן ד ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ :‬א י ן ט י י ל פ ר ט י ם וועט ד ע ר כ ל ל א נ נ ע מ ע ן ד א ס וואס ס ׳ ו ו ע ר ט‬
‫ד א ר ע ק א מ ע נ ד י ר ט ‪ ,‬א י ן א נ ד ע ר ע וועלן י ח י ד י ם ר ע א נ י ר ן מ י ט פירליינן ב ע ס ע ר ס ‪ .‬א כ ל ל ־ ש פ ר א ך‬
‫וואס ל ע ב ט ד א ר ף ז י ך א פ ט ״ ל ע ק ס י ק א נ ר א פ י ר ן " א ו ן ז י ך א ר א פ נ ע מ ע ן א מ ו ס ר פ ו ן ד י ח ס ר ו נ ו ת‬
‫וואס זי ד ע ר ז ע ט ביי ז י ך א י ן ל ע ק ס י ק א נ ר א פ י ש ן ש פ י נ ל ב י ל ד ‪.‬‬
‫א ר א פ נ ע ר ע כ נ ט ד ע ם ו ו א ק א ב ו ל א ר וואס איז צ ו נ ע ג ע ב ן צ ו ‪ * C o l l e g e Y i d d i s h‬איז איינער‬
‫פ ו ן ד ע ם מ ח ב ר ם פרללקע פרווון א י ן ל ע ק ס י ק א נ ר א פ י ע נעווען ד א ס צונרייטן א ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל‬
‫וואס ה א ט ג ע ה א ט א י ן זינען ד י ב א ד ע ר פ ע נ י ש ן פ ו ן ד י ת ל מ י ד י ם א י ן יידישע אנהייב־ א ו ן מ י ט ל ־‬
‫ד י א ר ב ע ט ה א ט ז י ך אנגעהויבן א י ן ‪ 1948‬אויף ד ע ר איניציאטיוו פ ו ן ל ע ר ע ר ־ ק א מ י ט ע ט‬ ‫שולן‪.‬‬
‫וואס פ ׳ יוסף כ ר א מ א ו ו ה א ט נ ע ה א ט געשאפן‪ .‬מ י ט א י א ר ש פ ע ט ע ר איז ד ע ר כ ת ב ־ י ד געווען‬
‫א ו י ס נ ע פ א ר ט י ק ט ‪ ,‬א ב ע ר ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל איז קיין מ א ל ניט ארויס‪ ,‬ווגיל פ ׳‬ ‫פיל־ווינציק‬
‫כ ר א מ א ו ו איז אוועק פונעם פ ר א י ע ק ט א ו ן ר ע ד ל ע ר ע ר ־ ק א מ י ט ע ט ה א ט א ו י פ נ ע ה ע ר ט ע ק ס י ס ט י ר ן ‪.‬‬
‫ד ע ר מ ח ב ר וואלט א ב ע ר ד א וועלן ד ע ר מ א נ ע ן מ י ט ד א נ ק פ ׳ י ש ר א ל ז י ל ב ע ר ב ע ר נ ן א ו ן פ ׳ מ ע נ ד ל‬
‫ה א פ מ א נ ע ן און אויך ד י פ א ר ש ט א ר ב ע נ ע יוסף כ ר א מ א ו ו ‪ ,‬ד ״ ר חיים פ א מ ע ר א נ ץ א ו ן ריווע ט ש ע ר י ‪-‬‬
‫ק א ו ו ע ר פ א ר זייער מונטערונג א ו ן ה י ל ף ב ש ע ת ע ר ה א ט ג ע א ר ב ע ט אויף יענעם ו ו ע ר ט ע ר ב י כ ל ‪.‬‬
‫פ ו ן זינט ד ע ם ס ו ף פ ע ר צ י ק ע ר י א ר ן ה א ט ד ע ר א י נ ט ע ר ע ם פ א ר ילדיש א ו ן פ א ר ש ט ו ד י ר ן‬
‫ילדיש ז י ך כ ס ד ר נענומען ש ט א ר ק ן א י ן ד י א י נ ט ע ל ע ק ט ו ע ל ע קרי_יזן פ ו ן א מ ע ר י ק ע ‪ ,‬און צ ו ז א מ ע ן‬
‫ד ע ר מ י ט ה א ט ז י ך א ל ץ ב ו ל ט ע ר ארויסנעוויזן ד א ס ב א ד ע ר פ ע נ י ש א י ן א ן ענגליש־ילדישן‪ ,‬ילדיש־‬
‫זינט ד י‬ ‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך וואם ז א ל א פ ש פ י ג ל ע ן ד י מ א ד ע ר נ ע ילדישע ק ו ל ט ו ר ש פ ר א ך ‪.‬‬ ‫ענגלישן‬
‫פרללקע פ ו פ צ י ק ע ר יארן ה א ט ד ע ר מ ח ב ר געגרייט ד א ס א י צ ט י ק ע ב ו ך ‪ .‬ע ר ד ע ר מ א נ ט ז י ך מ י ט‬
‫ד א נ ק א י ן ד ע ם א י נ ט ע ר ע ס וואס פ ר א פ ע ס א ר חיים פ י י פ ע ר ה א ט י ע מ א ל ט ארויסגעוויזן צ ו ד ע ר‬
‫ווען ס ׳ ה א ט ז י ך א י ן ‪ 1964‬ג ע ע פ נ ט ד ע ר וועג צ ו פ ו ב ל י ק י ר ן ר א ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬ה א ט‬ ‫ארבעט‪.‬‬
‫ד ע ר מ ח ב ר ש ט א ר ק א ו י ס ג ע ב ר י י ט ע ר ט א ו ן גרונטיק ר ע ו ו י ד י ר ט זיין מ א ט ע ר י א ל ביז וואנען ע ר‬
‫ה א ט אים ד ע ר ב ר א כ ט צו ד ע ר איצטיקער מדרגה‪.‬‬
‫ע ם בלי_יבט ג א ך ארויסצוזאגן א ן א ו י פ ר י כ ט י ק ן ד א נ ק ד י א ל ע וואס ה א ב ן ג ע ה א ל פ ן מקיים‬
‫זי_ין ד ע ם א ל ט ן ח ל ו ם פ ו ן א צ ו ו י י ש פ ר א כ י ק ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ .‬פ ׳ ר ח מ י א ל צ ו ק ע ר מ א ן ה א ט געגעבן‬

‫‪* College‬‬ ‫‪Yiddish.‬‬ ‫‪A n Introduction to the Yiddish Language and to Jewish Life and‬‬
‫‪Culture by Uriel Weinreich (YIVO, New York, 397 pp.).‬‬
‫ערשטע אויסנאבע ‪ ;1948‬פ ע ר ט ע נ ע ב ע ס ע ר ט ע אויסגאבע‪ ,‬צווייטער ^ פ ד ר ו ק ‪ 399 ,1966 ,‬זז׳‪.‬‬
‫‪5‬ריער‬ ‫ווארט‬ ‫א‬ ‫י‬

‫פ ר א ‪ 5‬ע ס א ר מ א ק ס ותינרייך ה א ט געגעבן צ ו שטייער א ס ך‬ ‫א שפאר ביםל געראטענע עצות‪.‬‬


‫‪S‬׳ ש מ ע ו ן‬ ‫צ י ט א ט ן ‪5‬ון זיינע ‪ 6‬א ר צ י י כ ע נ ו ע ע ן א ו ן ר ע ק א מ ע נ ד א צ י ע ס וועגן א פ ק ל י י ב ן וואריאנטן‪.‬‬
‫דאווידאוויטש‪ ,‬מ י ט א ר ב ע ט ע ר ©רן ייווא‪ ,‬ה א ט ג ע ג ע ב ן ה י ל ף א י ך ל ש ע ר א י ווי א מ ו מ ח ה א י ן ת ו ך‬
‫ז א כ ן א י ווי א ן ע ר ש ט ק ל א ס י ק ע ר ק א ר ע ק ט א ר ‪ .‬א ב ע ר מ ע ר ווי ו ו ע ל כ ע ר ע ס איז א נ ד ע ר ‪ 6‬א ק ט א ר‬
‫ה א ט ד י מוסר־נ‪5‬שדיקע‪ ,‬ב ק י א ו ת ד י ק ע מ י ט ה י ל ף ‪6‬ון פ ר א ‪ 6‬ע ס א ר מ ר ד כ י ש ע כ ט ע ר ן ‪ 6‬א ר ז כ ע ר ט ‪,‬‬
‫אז א י ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ז א ל ז י ך א פ ש פ י ג ל ע ן ד ע ר ב ע ס ט ע ר מ א ד ע ר נ ע ר ב א נ ו ץ ‪ .‬ד א ס א ח ר י ו ת ‪ 6‬א ר‬
‫ע ס איז ד ע ‪ 5‬ע ק ט ן ל י ג ט אוי‪6‬ן מ ח ב ר ‪ ,‬א ב ע ר ד ע ם ק ר ע ד י ט ‪ 6‬א ר מ ע ל ו ת וואט ד א ס‬ ‫וועלכע‬
‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך &ארםאגט מ י ל ע ר י ו ש ר ד י ק ט י י ל ן מ י ט זי‪.‬ינע ה ע ל ‪ 5‬ע ר ס ‪ ,‬א ו ן ד ע ר ע י ק ר ט י ט‬
‫פרא‪5‬עסאר שעכטערן‪.‬‬
‫ד״ר מ א ר י ס ד ז ש י י ק א ב ס איז ת מ י ד געווען גרייט א ו י ס צ ו ‪ 6‬א ל נ ן ד י ה א ר ב ע ד ר ו ק ט ע כ נ י ש ע‬
‫‪ 5‬׳ פ י ש ל הערשטיין‪,‬‬ ‫‪ 5‬א ד ע ר ו ע ע ן וואס ש ט ע ל ן ז י ך בי_י א ז א ק א מ פ ל י צ י ר ט ע ר אונטערנעמונג‪.‬‬
‫ז ע צ ע ר ‪8‬ונעם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א י ן ד״ר ד ז ש י י ק א ב ס ע ס ד ר ו ק ‪ ,‬ה א ט מ י ט גרויס אי‪-‬ינ‪5‬עליקייט‬ ‫רעד‬
‫א ו ן א ן א שיעור ט י ר ח ה נ ע ט א ן זיינם צ ו ד ע ר ‪ 6‬י ר ן ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך צ ו זי‪.‬ין א י צ ט י ק ע ר ט ע כ נ י ש ע ר‬
‫שלמות‪.‬‬
‫מ י ט ג ע ‪ 5‬י ל ן ‪5‬ון ד א נ ק ד ע ר מ א נ ט ז י ך ד ע ר מ ח ב ר א ו י ך א י ן ד ע ר מ ו ט י ק ו ע וואס ע ר ה א ט‬
‫ב א ק ו מ ע ן ‪8‬ון ‪ 6‬א ר ש ט א ר ב ע נ ע ם א ה ר ן ‪8‬ישמאנען ‪5‬ון ‪ 8‬י ל א ד ע ל ‪ 8‬י ע ‪.‬‬
‫צ ו ם ס ו ף וויל ד ע ר מ ח ב ר א ר ו י ס ב ר ע נ נ ע ן זיין ד א נ ק ש א ‪ 6‬ט צ ו זיין ‪5‬רוי‪ ,‬ב י נ ה ס י ל ו ו ע ר מ א ך‬
‫וויינרגיך‪ ,‬וואס ה א ט א נ ט י י ל נענוםען א י ן ד ע ר א ר ב ע ט ‪6‬ון ד ע ר ה ת ח ל ה ביזן ס ו ף א ו ן ה א ט צו־‬
‫געלייגט א ה א נ ט א י ן א י ט ל ע כ ע ר ס ט א ד י ע ‪5‬ון ד ע ר א ר ב ע ט ‪© ,‬ון ד י ס ו ב ט י ל ס ט ע פ ר א ב ל ע ס ע ן‬
‫‪6‬ון פ ל א נ י ר ן ביז ד י ס א מ ע ס ק א ר ב א ו ו ע ט ע כ נ י ש ע ד ע ט א ל ן ‪.‬‬
‫א ר י י נ פ ר ע ס ן א ש פ ר א ך א י ן ‪ 6‬ו ר ע ם ‪5‬ון א צ ו ו י י ש פ ר א כ י ק ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך מוז ‪ 5‬א ר ש ט י י ט ז י ך‬
‫ע י ר ן ד ע ר צ ו ‪ ,‬אז א י ר ס ט ר ו ק ט ו ר א ו ן א י ר ה א ב ־ א ו ך ג ו ט ם ז א ל ן זיין פ ר ע ז ע נ ט י ר ט א ב י ס ל ס ו ב ־‬
‫ס ׳ א י ז שוין לאנג צייט‪ ,‬מ ע‬ ‫א ב ע ר אויף א י י ב ק א פ ש ט ו פ ן ד י ע ו ב ד ה ט א ד מ ע ן ניט‪.‬‬ ‫יעקטיוו‪.‬‬
‫ז א ל ע ר ג ע ץ ווו אנהייבן‪ ,‬א ו ן ד ע ר נ א ך ז א ל ן ק ו מ ע ן ה ו ס ‪ 6‬ו ת וואס וועלן מ ת ק ן זצן‪ .‬ס ׳ א י ז צ ו ה א ‪ 8‬ן ‪,‬‬
‫אז ד י א ו י ס ב ע ס ע ר ו ע ע ן וואט וועלן ק ו מ ע ן וועלן א ו י ס מ א ל ן מ י ט מ ע ר פ י נ ק ט ל ע כ ק י י ט ד ע ם פ ר א ‪ 6‬י ל‬
‫«ון ד ע ר ש פ ר א ך א ו ן א ו י ך א פ ש פ י נ ל ע ן ד ע ם ו ה י ט ע ר ד ק ן ב ט ט וואט וועט ז י ך ‪ 8‬א ר ל ו י ‪ 6‬ן א י ן‬
‫א ד א נ ק ‪ 8‬א ר ו י ס ‪ 5‬א ר ק ר י ט י ש ע ב א ם ע ר ק ו ע ע ן און ‪ 8‬א ר פירלייגן תיקונים‪.‬‬ ‫שפראכבאטץ‪.‬‬

‫או‪ .‬וו‪,‬‬
‫יא‬ ‫‪5‬רלער‬ ‫ווארט‬ ‫א‬

‫ד ע ם ט ע ק ס ט פ ו נ ע ם ווארט ‪5‬רלער ה א ט ר ע ד מ ח ב ר ג ע ה א ט א נ נ ע ו ו א ר פ ן אין ד י ל ע צ ט ע ח ד ש י ם‬


‫ר ע ם ‪ 3 0‬ס ט ן מ א ר ץ ‪ 1967‬איז א ו ר י א ל וויונרגיך א ו ו ע ק פון ד ע ר וועלט‪ ,‬ווען ע ר‬ ‫‪5‬ון זיין ל ע ב ן ‪.‬‬
‫ע ר ה א ט ניט ז ו כ ה געוויען צ ו זען א פ ג ע ד ר ו ק ט ד א ס‬ ‫איז נ א ך ניט נעווען א ל ט קיין ‪ 5‬ו ל ע ‪ 41‬יאר‪.‬‬
‫ער האט אבער‬ ‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬א י ן ו ו ע ל כ ן ע ר ה א ט א ר ט ע ע ל י י נ ט אזוי פ י ל י א ר ן ה א ר ע ו ו א נ י ע ‪.‬‬
‫יא באוויזן צ ו ‪ 6‬א ר ע נ ד י ק ן ד ע ם גאנצן פ ת ב ־ י ד פון ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬צ ו לייענען ד י נאנצע ע ר ש ט ע‬
‫ק א ר ע ק ט ו ר א ו ן א היפשן ט י י ל ‪5‬ון ד ע ר צווייטער‪ .‬אויך ה א ט ע ר נ א ך א ר ו מ ג ע ר ע ד ט מ י ט ן פ א ר ‪-‬‬
‫ל א נ מ ע נ ר א ־ ה י ל פ א ר ש י י ד ע נ ע ט ע כ נ י ש ע פ ר ט י ם פ ו נ ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך וואס איז א י ם געווען אזוי‬
‫ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך נייט א י צ ט א ר ו י ס אין פ ו ל ן ה ס כ ם מ י ט ד ע ם מ ח ב ר ם‬ ‫נאענט צ ו ם ה א ר צ ן ‪.‬‬
‫כוונות א ד א נ ק ר ע ם וואס פ ר ׳ ב י נ ה וויינרייך ה א ט זיך א י ן ד ע ם אריינגעטאן בלב־ונפש א ו ן וואס‬
‫פ ר ׳ חנה מ ל א ט ע ק‬ ‫ד י ‪ 6 5‬׳ שמעון דאווידאוויטש א ו ן מ א ק ס ווי_ינרי_יך ה א ב ן צוגעלייגט א ה א נ ט ‪.‬‬
‫ה א ט ‪ 5‬ר י י נ ד ל ע ך מ י ט נ ע ה א ל ‪ 5‬ן ביים ל י י ע נ ע ן ד י ל ע צ ט ע ק א ר ע ק ט ו ר ‪ .‬ה ה ׳ י צ ח ק ה א פ מ א ן א ו ן‬
‫מ א י ר ווייציל א י ן ד״ר ד ז ש י י ק א ב ס ע ס ד ר ו ק ה א ב ן א ו י ס נ ע ש ט ע ל ט ד י זייטן א ו ן ב ש ל מ ו ת א ר ס ‪-‬‬
‫נעענדיקט די ארבעט‪.‬‬
‫ווען מ י ר ה א ב ן זיך א י ן ‪ 1964‬געווענדט צ ו ד׳׳ר א ו ר י א ל ווי_ינרי_יכן וועגן א ר ו י ס ג ע ב ן זי‪-‬ין‬
‫ילדיש־עננליש ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ד ו ר כ ן ייווא‪ ,‬ה א ב ן מ י ד ג ע ר ע כ נ ט ‪ ,‬אז זי‪-‬ין כ ת ב ־ י ד‬ ‫עננליש־ילדיש‪,‬‬
‫ער האט נאך‬ ‫ד ע ר מ ח ב ר אליין ה א ט ג ע ה א ל ט ן א נ ד ע ר ש ‪.‬‬ ‫איז ‪6‬יל־ווינציק גרייט צום זעצן‪.‬‬
‫געוואלט ארי‪-‬יעעבן ה ו נ ד ע ר ט ע ר ני_יע א י ד י א מ ע ן און צ ע נ ד ל י נ ג ע ר א ו י ס ד ר ו ק ן וואס ה א ב ן א שי‪-‬יכות‬
‫צ ו ילדיש ל ע ב ן און ילדישער ק ו ל ט ו ר ; א י ן ר ע ם זגינען נעווען א ה י פ ש ב י ס ל א ו י פ נ ע ק ל י ב ע נ ע ד ו ר כ ן‬
‫ק א ל א מ ב י ע ־ א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע ט ‪ ,‬וואס א ו ר י א ל ווי_ינרי_יך‬ ‫פון‬ ‫ש פ ר א ך און קולטור־אטלאס‬ ‫ילדישן‬
‫ע ר איז ווידער ד ו ר כ ג ע ג א נ נ ע ן ד ע ם‬ ‫ה א ט נעשא‪5‬ן און א נ נ ע ‪ 5‬י ר ט ווי זיין ע ר ש ט ע ר ד י ר ע ק ט א ר ‪.‬‬
‫פא־‬ ‫באפרידיקן די הויכע‬ ‫צו‬ ‫פ ר א ז ע א ל א ג י ש ן אנאליז‪,‬‬ ‫פאנעטישן און‬ ‫גראמאטישן‪,‬‬ ‫גאנצן‬
‫ד ע ר ו ע ע ן ‪ ,‬צ ו ו ו ע ל כ ע ע ר ה א ט זיך נ ע ה א ט ד ע ר א ר ב ע ט אין זי_ינע פ א ר ש ע ר י ש ע דערגרייכונגען‬
‫‪5‬ון ד י ל ע צ ט ע יארן‪ .‬ע ר ה א ט ה י י ס ט ע ס א י ב ע ר נ ע א ק ע ר ט ד ע ם גאנצן כ ת ב ־ י ד פ ו ן אנהייב ביזן‬
‫א י ן מ ש ך פון א ק א ד ע מ י ש ן יאר ‪ , 6 6 / 1 9 6 5‬ב ש ע ת ע ר איז געווען פרי! פ ו נ ע ם ח ו ב צ ו געבן‬ ‫סוף‪.‬‬
‫ל ע ק צ י ע ס א ו ן פ א ר ב ר א כ ט א י ן צ ע נ ט ע ר פ א ר ה ע כ ע ר ע ש ט ו ד י ע ס אין אויפפיר־וויסנשאפטן א י ן‬
‫אומגע־‬ ‫ס ט א נ ‪ 5‬א ר ד ‪ ,‬ק א ל י פ ' ‪ ,‬ה א ט ע ר א פ נ ע נ ע ב ן ר ע ם ג ר ע ס ט ן ט י י ל צגיט אויפן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬
‫ק ע ר ט זיך צ ו ם ק א ל א מ ב י ע ־ א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע ט אין ס ע פ ט ע מ ב ע ר ‪ 1966‬און ביז א פ א ר ט ע נ פ א ר‬
‫ד ע ר מ א ט ע ר י א ל וואס‬ ‫זיין פ ט י ר ה ה א ט ע ר ו ו י ד ע ר צ ו ם מ ע ר ס ט ן ג ע א ר ב ע ט אויפן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪.‬‬
‫ווערט ד א ד ע ר ל א נ ג ט איז ב כ ן ר ע ד שפיץ פון ר ע ם ‪ ,‬אויף וואס מ י ד מ ע נ ן זיך פ ו נ ע ם מ ח ב ר ר י כ ט ן ‪.‬‬
‫ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז ג ע נ ר ו נ ט פ ע ס ט י ק ט אויף זי_ינע ט י פ ע ש ט ו ד י ע ס א י ן ס ע מ א נ ט י ק און ל ע ק ס י ק א ־‬
‫גרא‪6‬יע‪ ,‬וואס ה א ב ן א י ם נ ע ב ר א כ ט ב ר י י ט ע א נ ע ר ק ע נ ו ע א י ן ר ע ם א י נ ט ע ר נ א צ י א נ א ל ן צ י ב ו ר פ ו ן‬
‫ליננוויסטן‪.‬‬
‫פריער‬ ‫ווארט‬ ‫‪8‬‬ ‫יב‬

‫י י ד יש ע‬ ‫די‬ ‫א י ן זי_ין ווארט פ ר ל ע ר ד ע ר מ א נ ט ד״ר ווי_ינרי_יך ד י נ ע פ ל א נ ט ע ב ר א ש ו ר‬


‫יאר­‬ ‫צ ו ו א נ צ י ק ס ט ן‬ ‫ה ע ל פ ט‬ ‫צ ו ו י י ט ע ר‬ ‫דער‬ ‫אין‬ ‫כ ל ל ־ ש פ ר א ך‬
‫וואס ע ר ה א ט זי נ ע ו ו א ל ט א ר ו י ס ג ע ב ן איינצי‪-‬יטיק ס י ט ן א י צ ט י ק ן ו ו ע ר ק כ ד י‬ ‫ה ו נ ד ע ר ט‪,‬‬
‫ארויסצוברעעען ד י טעארעטישע יסודות און די פראקטישע צילן פונעם ווערטערבוך אין א‬
‫א ב ע ר ס׳זי‪-‬ינען‬ ‫ג ע ה ע ר י ק ן ה י ס ט א ר י ש ן ק א נ ט ע ק ס ט ‪ .‬א ט ד י ש ט ו ד י ע איז ג ע ב ל י ב ן ניט־אנגעשריבן‪.‬‬
‫פ א ר א ן א ס ך נ א ט י צ ן וואס ד ע ר מ ח ב ר ה א ט א י ב ע ר נ ע ל א ז ט ‪ ,‬א ו ן מ ע ן ק ע ן ז י ך ס ו מ ך זי_ין אויף‬
‫זי_ינע פ ו ב ל י ק י ר ט ע א ר ב ע ט ן א י ן ד ע ם פ ע ל ד ‪ ,‬אויף זיין ק א ר ע ס פ א נ ד ע נ ץ מ י ט ד י מ י ט ה ע ל פ ע ר ס‬
‫און‪ ,‬פ א ר ש ט י י ט זיך‪ ,‬א ו י פ ן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך גופא‪ .‬ד ע ר ייווא פ א ר ה א פ ט א ר ו י ס צ ו ג ע ב ן א ט ד י באלייט־‬
‫ש ט ו ד י ע צ ו ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך נ א ך א י ן מ ש ך פ ו ן ‪.1968‬‬
‫ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך איז פ א ר נ ע ל י י נ ט געווארן ד ו ר ך ד י ארויס‪-‬‬ ‫מ א ד ע ר ן‬ ‫ד י באצייכענונג‬
‫עס שטעקט אין א ט‬ ‫ג ע ב ע ר ס פ ו ן מ ע ג ר א ־ ה י ל ‪ ,‬און ר ע ד מ ח ב ר ה א ט זי ג ע ה א ט א ק צ ע פ ט י ר ט ‪.‬‬
‫ד ע ם נ א מ ע ן א ה ת ח ע ב נ ת צ ו ה א ל ט ן ד י ו ו י י ט ע ר ד י ק ע א ו י ס ג א ב ע ס א י ן ט ר א ט מ י ט ד ע ר צי_יט‪ ,‬א ו ן‬
‫ד ע ר ייווא פ ו ן זיין זייט איז מ ב ט י ח ‪ ,‬אז ע ר וועט ט א ן א ל ץ וואס ס ׳ א י ז א י ן זגינע כ ו ח ו ת ניט צ ו‬
‫ב ל נ י ב ן ה י נ ט ע ר ש ט ע ל י ק ‪ .‬בי_ים ד ו ר כ ‪ 5‬י ר ן שינויים ש פ ע ט ע ר צ ו ‪ ,‬וואס וועגן זייער נייטיקייט ר ע ד ט‬
‫ר ע ד מ ח ב ר אזוי ק ל א ר א י ן זי‪.‬ין ווארט § ר י ע ר ‪ ,‬איז פ א ר ד י ב א נ ו צ ע ר ס פ ו נ ע ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך א ר ך‬
‫ב כ ן ווערט ד א מ י ט ן פ ו ל ן מויל א י ב ע ר נ ע ח ז ר ט ר ע ם מ ח ב ר ם‬ ‫א חשו‪5‬ע ר א ל ע ‪.‬‬ ‫אעעצייכנט‬
‫דארף‬ ‫קארעספאנדענץ‬ ‫אז ד י ב א נ ו צ ע ר ס ז א ל ן פ א ר ל י י נ ן ה ו ס פ ו ת א ו ן תיקונים‪ .‬ד י‬ ‫בקשה‪,‬‬
‫ווערן א ד ר ע ס י ר ט צ ו ם ייווא‪ 1048 ,‬פ י נ פ ט ע עוועניו‪ ,‬ניו־יארק‪ ,‬נ״י ‪.10028‬‬
‫ייווא ניט א פ א ה א ר צ י ק ן ד א נ ק זי_ינע נוטע־פרי_ינד וואס ה א ב ן מ י ט נ ע ה א ל פ ן צ ו‬ ‫דער‬
‫קודם־כל‬ ‫ב ר ע ע ע ן ר ע ם א מ ב י צ י ע ז ן פ ל א ן פ ו ן פ ו ב ל י ק י ר ן א ט ר א ם ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך צ ו א גמר‪.‬‬
‫ק ו מ ט ד ע ר ד א נ ק ה ׳ ס א ל א מ א ן ב א נ א ר א ד ן ע״ה פ ו ן ר א ט ש ע ס ט ע ר ‪ ,‬נ״י‪ ,‬וואס זי_ין אפשרי‪-‬יב א י ן‬
‫ה א ט מ י ג ל ע ך ג ע מ א כ ט פ א ר ן ייווא צ ו נ ע מ ע ן ט ר א כ ט ן ווענן א ר ו י ס ב ר ע נ ג ע ן מ כ ו ח א ל‬ ‫‪1964‬‬
‫ה פ ו ע ל א ו ר י א ל ווי_ינרייכס ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ‪ ,‬א ו ן ד ע ר א ט ר א ן ־ פ ו נ ד א צ י ע ‪ ,‬נ י ר י א ר ק ‪ ,‬וואס צוויי ברייט־‬
‫ה א ר צ י ק ע באוויליקוננען א י ר ע ה א ב ן נ ע ה א ט א נ ו ו א ל ד י ק ע ו ו ע ר ד ע א י ן ד י ווי_יטערדיקע ס ט א ד י ע ס‬
‫פ ו ן ד ע ר א ר ב ע ט ‪ .‬ווייטער ו ו ע ר ט ד ע ר מ א נ ט מ י ט ד א נ ק ד י צ ו ה י ל ף פ ו ן ד י פ פ ׳ ה ‪ .‬א‪ .‬א ב ר א מ ם א ן ‪,‬‬
‫ל א ה אייזענבערנ‪ ,‬י ו ד ל בארענשטיין‪ ,‬ד י מ ש פ ח ה ס א ל ב ר א ד ס ק י און אי‪-‬ידע ס ע ל צ ע ר ‪ ,‬פ י ל י פ א ו ן‬
‫ע ד ו ו א ר ד ס א ל א מ א ן א ו ן יוסף פ ע ר ל א ו ו צ ו ם א נ ד ע נ ק פ ו ן זי_ין פ ר ו י ד א ר ע ‪.‬‬

‫א פ ר י ל ‪1968‬‬
‫ץדישער ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ע ר אינסטיטוט ‪ -‬ץווא‬
‫אויפקלערונגען ווי אזוי צו ניצן דאם ווערטערבוך‬
‫א ל ע ס י ס ב א ל ן און קירצונגען‪ ,‬סי‪.‬י ילדישע סין עננלישע‪ ,‬זץנען‬
‫אנאליזירט אין ד י ט א ב ע ל ע ס אויף ז׳ ‪ xxi‬און זז׳ ‪. x l i i i - x l‬‬

‫‪ .1‬אויםשטעל פון מ א ט ע ר י א ל אין ילדיש־ענגלישן ח ל ק‬

‫)א( א ד י נ ע ר ע ר ‪ ,‬נ א ע נ ט צ ו ם‬ ‫צוויי מינים מ ק ף ‪:‬‬ ‫א‪ .‬ס ד ר &ון אלף־בית‬


‫ש ו ר ה )־(‪ ,‬אנצוווייזן‪ ,‬אז ד י ש ו ר ה איז‬ ‫מיטן‬
‫ד ע ר ס ד ר ‪5‬ון א ל ף ־ ב י ת איז ב א ש ט י מ ט פ ו ן ד י‬
‫געווען צ ו ק ו ר ץ ארי_ינצונעמען ד א ס ^ נ א נ צ ע ווארט;‬
‫״תקנות §ון יידישן אויסליינ״ וואס ד ע ר י י ד י ש ע ר‬
‫)ב( א נ ר ע ב ע ר ע ר ‪ ,‬ס א מ ע אויבן אין ד ע ר שורה‬
‫ו ו י ס נ ש א פ ט ל ע כ ע ר א י נ ס ט י ט ו ט — ייווא ה א ט פ ר א ־‬
‫)־(‪ ,‬אנצוווייזן‪ ,‬אז א י ן ד ע ם א ר ט ק ו מ ט ת מ י ד א‬
‫אן אות‬ ‫פאר‬ ‫‪ 3‬נילט‬ ‫‪.1936‬‬ ‫אין‬ ‫קלאמירט‬
‫א שטייגער‪:‬‬ ‫ע ל ־ פ י ד י אויסליינ־תקנות‪.‬‬ ‫מקף‬
‫וואס איז ב א ז ו נ ד ע ר פ ו ן ב; ד ע ר י ב ע ר ק ו מ ט ל מ ש ל‬
‫לייגט מ ע ן א ר ס‬ ‫ז א פ א ס ט י ר‬ ‫אונטער‪,‬‬
‫ד ע ס ט נלגיכן זיינען‬ ‫א ב‪.‬‬ ‫פ ר י ע ר פון‬ ‫א ב ע ר‬
‫ד י שורה צו קורץ‬ ‫ט א מ ע ר איז‬ ‫איינעם;‬ ‫אין‬
‫כ א ו ן כ ‪ ,‬פ א ו ן פ ‪ ,‬ש און ‪ ,to‬ת א ו ן ת ב א ז ו נ ד ע ר ע‬
‫ארי‪-‬ינצונעמען ד א ס ג א נ צ ע ווארט‪ ,‬ט ר א ג ט מ ע ן‬
‫א ו ת י ו ת וואס ק ו מ ע ן א י ן ד ע ם אננעוויזענעם ס ד ר ‪.‬‬
‫ז א ־ פ א ס ‪ -‬ט י ר‬ ‫אונ־טער‪,‬‬ ‫אריבער‬
‫וועד ן‬ ‫זשע‬ ‫אנטקעגן‬ ‫מקף‪.‬‬ ‫דינעם‬ ‫א‬ ‫מיט‬ ‫א נ ט ק ע ג ן זשע ר ע כ ע נ ע ן ז י ך א ‪ ,‬א א ו ן א פ א ר‬
‫נ י ט ־‬ ‫ט ע ל ע נ ר א פ ן ־ א נ ע נ ט ו ר ‪,‬‬ ‫איין אות; ד ע ם ט נלי_יכן ו א ו ן ו‪ ,‬י א ו ן י‪ ,‬יי א ו ן י_י‪.‬‬
‫תמיד‬ ‫ק ל א ץ ־ ק ש י א‬ ‫ד ע ר ז א ג נ ד י ק‪,‬‬ ‫ו ו א ש ן‪,‬‬ ‫‪6‬אר‬ ‫ו ו א ר‬ ‫קומט‬ ‫דעריבער‬
‫א ו י ס נ ע ל י י נ ט מ י ט א מ ק ף א ו מ א פ ה ע נ נ י ק פ ו ן זייער‬ ‫אאז״וו‪ .‬נ א ד א י ן‬ ‫ו ו י י נ ע ן‬ ‫פאר‬ ‫ו ו יי ז ן‬
‫א ר ט א י ן ד ע ר שורה; א ו ן ד א נ י צ ט ד א ס ו ו ע ר ט ע ר ־‬ ‫‪ 5‬א ל ן ווען ד י נ ק ו ד ה איז ר ע ד א י י נ צ י ק ע ר ח י ל ו ק‬
‫בוך דעם גרעבערן מקף‪.‬‬ ‫צווישן צורי ו ו ע ר ט ע ר ק ו מ ט א פ א ר א אאז״וו‬
‫מאן(‪.‬‬ ‫פאר‬ ‫)מאן‬
‫ד י א ק צ ע נ ט ן א ו ן ב י י ד ע מינים מ ק ף ק ו מ ע ן א י ן‬
‫פון‬ ‫איינסן‬ ‫ווען‬ ‫‪5‬אלן‪,‬‬ ‫זעלטענע‬ ‫די‬ ‫אין‬
‫יידישע ווערטער אין ביידע ח ל ק י ם ווערטערבוך‪.‬‬
‫ל ש ו ך ק ו ד ש ן א פ ש ט א ם שיידן ז י ך א ו נ ט ע ר בלויז‬
‫א י ן ד ע ר נ ק ו ד ה ‪ ,‬נייען ק ו ד ם ־ כ ל ד י ו ו ע ר ט ע ר מ י ט‬
‫ג‪ .‬געבוי פון ארטיקלען‬ ‫שווא )נול( א ו ן ד ע ר נ א ך נייט ד ע ר א ל ף ־ ב י ת ־ ס ד ר‬
‫ל‬ ‫ג‬ ‫״‬ ‫‪E‬‬ ‫‪YE1A o u O Y‬‬
‫פון‬ ‫סדר‬ ‫דער‬ ‫איז‬ ‫ארטיקל‬ ‫יערער‬ ‫אין‬ ‫א״אנד‪.‬‬ ‫ס מ ך‬ ‫ח‪5‬ר‪,‬‬ ‫זכר‪,‬‬ ‫אונטער‬
‫מ א ט ע ר י א ל אזא‪:‬‬
‫זוכווארט‪ ,‬ד ״ ה ד א ס יידישע ז ו כ ו ו א ר ט‬ ‫דאס‬
‫ב‪ .‬אקצענט; צוויי מינים מקף‬
‫פ א ר ע ם נ א ך איז‬ ‫נ א ך זיין ג ע ש ר י ב ע נ ע ר‬ ‫וואס‬
‫ד ע ר א ר ט פונעם א ר ט י ק ל אין ס ד ר‬ ‫באשטימט‬ ‫ד י מ ע ר ס ט ע מ ע ר ט ר א ‪ 5‬י ק ע יידישע ו ו ע ר ט ע ר‬
‫פון אלף־בית‪.‬‬ ‫ד ע ם א ק צ ע נ ט אויפן ‪ 5‬א ר ל ע צ ט ן ט ר א ף ‪.‬‬ ‫האבן‬
‫ד י באצייכענוננ פ ו ן נ ר א מ א ט י ש ן ק ל א ס )און‬ ‫א י ן ו ו ע ר ט ע ר וואס ו ו ע ר ן א ק צ ע נ ט י ר ט ניט א ו י ‪ 5‬ן‬
‫בני ס ו ב ס ט א נ ט י ו ו ן — ד י באצייכענונג ‪5‬ון מין(‬ ‫הויפטאקצענט‬ ‫דער‬ ‫ווערט‬ ‫טראף‬ ‫פארלעצטן‬
‫צ ו ו ו ע ל כ ן ע ס ג ע ה ע ר ט ד א ס זוכווארט; ב א צ י י כ נ ט‬ ‫באצייכנט ד ו ר כ ן סימן י לינקס ‪5‬ון נ ע ה ע ר י ק ן אות‪,‬‬
‫ד ו ר ך א קירצונג מיט פעטיט־אותיות‪ ,‬ד ע ר ק ל ע ר ט‬ ‫א ר גי'ן‪,‬‬ ‫ניטא'‪,‬‬ ‫ק ע י ש ע נ ע‪,‬‬ ‫למשל‪:‬‬
‫א י ן ר ע ד ט א ב ע ל ע א ו י ף זז׳ ‪. x l i i i - x l i i‬‬ ‫מ א ר ש יי ר ט ‪.‬‬ ‫אוייסנענראבן‪,‬‬
‫אין‬ ‫א ו י ב שייך‪:‬‬ ‫ווארט‪,‬‬ ‫פונעם‬ ‫בייגונג‬ ‫די‬ ‫אין ד ע ם איצטיקן ו ו ע ר ט ע ר ב ו ך ווערן געניצט‬

‫יג‬
‫‪I‬‬

‫אויפקלערונוי״‬

‫ע נ ד י ק ט ע ר אפטי_יטשונג א ו ן א נ ע ס ט ו ו א ר ט ‪ ,‬שטייט‬ ‫ל ב נ ו ת ד י מ ע ר צ א ל פ ו ן סובסטאנטיוון‪,‬‬ ‫האלבע‬


‫ד ע ר ס י מ ן ||‪ .‬ל מ ש ל ) פ א ר פ ש ו ט ע ר ט ( ‪:‬‬ ‫ד ע ר פ א ר נ א נ נ ע נ ע ר פ א ר ט י צ י פ פ ו ן ווערב‪.‬‬
‫ד ע ר י ו ו י ר ט ע פ א ר מ ע ס ‪ :‬דימינוטיוון א ו ן ווצב‪-‬‬
‫בלינד מאכ|ן ‪blind‬‬ ‫ב ל י נ ד •יי ‪b l i n d‬‬
‫ל ע כ ע פ א ר מ ע ס פ ו ן סובסטאנטיוון‪ ,‬ק א ט פ א ר א ט י ו ו ן‬
‫<>־־־©‬ ‫‪(D‬‬ ‫<^־‪(D‬‬ ‫©‬ ‫פ ו ן א ד י ע ק ט י ו ו ן ‪ ,‬אויסנעטיילט ד ו ר ך ס פ ע צ י ע ל ע‬
‫ס י מ ב א ל ן )זען ט א ב ע ל ע אויף זז' ‪. ( x l i - x l‬‬
‫אויב נ א ך א ן עננלישער אפטטטשוננ‪ ,‬וואם איז‬
‫קאנסטרוק־‬ ‫סינטאקטישע‬ ‫אויף‬ ‫אנווי‪-‬יזוננען‬
‫פ א ר ע נ ד י ק ט אויף א?א א ו פ ן ‪ ,‬ק ו מ ט א ני_י יידיש‬
‫פרע־‬ ‫אדער‬ ‫ביינפאל‬ ‫ציעס — באהערשטער‬
‫נ ע ס ט ו ו א ר ט ‪ ,‬איז ע ס א פ נ ע ט י י ל ט פ ו נ ע ם ס ו ף ‪6‬ון‬
‫פאזיציע‪ ,‬דערעיקרשט נאך ו ו ע ר ב ן ) ב ר י ר ה ד י ק ע‬
‫ד ע ר א פ ט ט ט ש ו ע מ י ט ן ס י מ ן ‪-‬ן‪ .‬ד ע ר ס י מ ן הייסט‪:‬‬
‫ק א נ ס ט ר ו ק צ י ע ס א י ן ו ו י נ ק ל ד י ק ע ק ל א מ ע ר ן < >(•‬
‫אויף‬ ‫ס׳שטייט‬ ‫וואס‬ ‫דאס‬ ‫לייענען‬ ‫קודם־כל‬
‫א ר ו י ם ר ע ד פ ו ן ווארט‪ :‬א י ן ק א נ ט י ק ע‬ ‫דער‬
‫ר ע כ ט ס ‪ ,‬ווי_יל ד א ס איז ד ע ר ה מ ש ך פ ו ן ד ע ר‬
‫לשון־קודשן‬ ‫ביום ר ו ב איינסן פ ו ן‬ ‫קלאמערן‪,‬‬
‫פ ר י ע ר ד י ק ע ר שורה‪ .‬ל מ ש ל ‪:‬‬
‫ארויסצודריננען רעם‬ ‫ווו• ס ׳ א י ז ניט‬ ‫אפשטאם‬
‫‪glance,‬‬ ‫;‪gaze‬‬ ‫)ן(‬ ‫בליק‬ ‫א ר ו י ם ר ע ד פ ו ן ד ע ר גראפישער פ א ר ע ם ‪.‬‬
‫ד י עננלישע אפטגיטשוגג פ ו ג ע ם זוכווארט‪.‬‬
‫< >‬ ‫—‬ ‫©‪-‬־‬
‫‪ (- glimpse‬אוי‪6‬ן ערשטן ב ל י ק‬
‫ד‪ .‬נעסטווערטער‬
‫<‬ ‫‪0‬‬ ‫® ‪h‬‬ ‫>‬
‫א י ן פ ש ו ט ע א ר ט י ק ל ע ן ווערט א פ נ ע ט צ ט ש ט נ א ד‬
‫‪glance‬‬
‫ר א ם זוכווארט‪ .‬א ר ט י ק ל ע ן א י ן ו ו ע ל כ ע ע ם גייט‬
‫>—‪0‬‬ ‫אדיין־ •נ‪-‬יט נ א ר ד א ס זוכווארט גופא‪ ,‬גאר א ו י ך‬
‫פונעם‬ ‫)וואריאנטן‬ ‫פארמעס‬ ‫יידישע‬ ‫אנדערע‬
‫ווערט‬ ‫איבערחזרונגען‬ ‫‪5‬ארשפארן‬ ‫בדי צו‬
‫זוכווארט א ד ע ר פ ר א ז ע ס מ י ט ן זוכווארט( ה י י ס ן‬
‫ד א ס זוכווארט‪ ,‬אויב ע ס ק ו מ ט ע ט ל ע כ ע מ א ל‬
‫ו ו ע ר ט ע ר ג ע ס ט ן ‪ .‬א ן אפנעטי‪-‬יטשט ווארט א ד ע ר א‬
‫אין ר ע ד נעסט‪ ,‬פארשטריכלט‪ .‬אין ד י אקערשט‬
‫פ ר א ז ע א י ן א נ ע ס ט ה י י ס ט א געסטווארט‪.‬‬
‫דוגמות ה א ט מ ע ן ד י נעסטווערטער‬ ‫געגעבענע‬
‫אויב א זוכווארט א ד ע ר נ ע ס ט ו ו א ר ט ה א ט מ ע ר‬
‫געקענט איבערנעבן‬ ‫בל יק‬ ‫אדער‬ ‫בל י נד‬
‫די‬ ‫זיך‬ ‫לייענט‬ ‫אפטטטש‬ ‫עגגלישן‬ ‫איין‬ ‫ווי‬
‫ט א ק ע א י ן יידיש־‬ ‫ד ו ר ך בי; א ו ן אזוי שטייט‬
‫פון‬ ‫לאטטגישן ס ד ר ‪,‬‬ ‫איגעם‬ ‫סעריע‬ ‫עגגלישע‬
‫עננלישן ח ל ק ‪ .‬ט י י ל מ א ל ק ע ן צ ו ד ע ר ‪ 5‬א ר ־‬
‫ל י נ ק ס אויף ר ע כ ט ס ‪ .‬למשל‪:‬‬
‫ש ט ר י כ ל ט ע ר ק י ר צ ו נ ג צ ו נ ע נ ע ב ן ווערן א ן ענדוננ;‬
‫באטייט‬ ‫אוינ‬ ‫א שטיינער א י ן א י ן נ ע ס ט ו ו א ר ט‬
‫‪servant, a t t e n d a n t‬‬ ‫ב א ד י נ ע ר יעי )ס( ‪B‬‬
‫א ו י ג ן‪.‬‬
‫א ט איז א ד ו ג מ א ‪ 5‬ו ן א נ ע ס ט מ י ט ב י י ד ע ר ל י י‬ ‫אויב א י ן א שורה ק ל ע ק ט ניט קיין א ר ט צ ו‬
‫א פ ט י י ל ־ ס י מ נ י ם ‪ || ,‬א ו ן ‪ ,h‬מ י ט א ן אנווייז א ו י פ ן‬ ‫א ן עננלישע אפטטטשוננ‪ ,‬נייט ד י‬ ‫פארענדיקן‬
‫רעם‬ ‫לייענען‬ ‫דארף‬ ‫מע‬ ‫וועלכן‬ ‫אין‬ ‫סדר‪,‬‬ ‫אפטגיטשוננ ווצטער א י ן ד ע ר ר ע כ ט ע ר זי_יט פ ו ן‬
‫מ א ט ע ר י א ל ‪ ,‬און מיט א פ א ר ש ט ר י כ ל ט נעסטווארט‪:‬‬ ‫ד ע ר ק ו מ ע נ ד י ק ע ר שורה‪ .‬ל מ ש ל ‪:‬‬
‫‪day‬‬ ‫איבער מ'‬ ‫‪|| t o m o r r o w‬‬ ‫מ א ר ג ן »ייי‬
‫)ן( ; ‪t o r m e n t ; labor, p a i n s‬‬ ‫מאיטערניש‬
‫>»‪®-‬‬ ‫®‬ ‫‪II (D‬‬ ‫<‬ ‫>‬ ‫‪0‬‬
‫©‬ ‫><‬ ‫)!(‬
‫‪the d a y‬‬ ‫‪ \- after t o m o r r o w‬אויף מ ׳ ) ס (‬
‫‪hardship‬‬
‫‪((7‬‬ ‫><‬ ‫‪h(D‬‬ ‫®‬ ‫<‬
‫‪after‬‬ ‫®‬ ‫<‬
‫פ א ר א נעסטווארט‪ ,‬א ד ע ר צווישן א פ א ר ־‬
‫טו‬ ‫אויפקלערוננען‬

‫די‬ ‫‪ s‬י צ י נ ק‪.‬‬ ‫איז‬ ‫ד א ס ש ט צי ב ע ל ע‬


‫ה‪ .‬גראמאטישער אנאליז‬
‫ב צ אן א ד י ע ק ט י ו ו ב א צ י י כ נ ט ‪ ,‬א ז ס ע‬ ‫קירצונג‬
‫ק ע ן א י ם ניצן נ א ד פ ר ע ד י ק א ט י ו ו ‪ .‬א שטייגער‬ ‫נ ו ס ח )אות(‬ ‫נ ז י ר )ים(‪,‬‬ ‫נ ו ס ע ר )ן(‪,‬‬
‫ד ע ר‬ ‫ס׳קען זצן‬ ‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז‬ ‫יי־‬ ‫ראוי‬ ‫פון‬ ‫מערצאל־פארמעס‬ ‫די‬ ‫אז‬ ‫באטצט‪,‬‬
‫רעד‬ ‫א ב ע ר ניט‪:‬‬ ‫ראוי‪,‬‬ ‫א יז‬ ‫מענטש‬ ‫נזירים‪,‬‬ ‫נ ו מ ע ר ן‪,‬‬ ‫ד י ו ו ע ר ט ע ר זצנען‬
‫מענטש‪.‬‬ ‫ראוי‬ ‫)—( ב א ט צ ט ‪ ,‬אז מ ע ר צ א ל א ו ן‬ ‫נוסחאות‪.‬‬
‫פאר־‬ ‫לבעת דעם‬ ‫ב צ ם נעבן אין ה א ל ב ע‬ ‫פ ער ד‬ ‫א י י נ צ א ל זצנען אידענטיש‪ ,‬א שטיינער‬
‫ז י ך‬ ‫פ א ד ט י צ י פ פון א ווערב מיט‬ ‫נאעענעם‬ ‫י * )—( ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ס צ א י י נ צ א ל ס צ מ ע ר צ א ל‬
‫ז י ך ניט א י ב ע ר נ ע ח ז ר ט ‪ .‬א שטיינער‪:‬‬ ‫איז ד ע ר‬ ‫טייל מ א ל ווערט ‪ 5‬ו ן ק ל א ר ק י י ט‬ ‫פ ע ר ד‪.‬‬ ‫איז‬
‫באטצט‪,‬‬ ‫)נ ע ד אי כ ט (‬ ‫ז י ך‬ ‫ד א כ ט| ן‬ ‫א‬ ‫מערצאל־פארמע‪,‬‬ ‫פולע‬ ‫נענעבן ד י‬ ‫ווענן‬
‫ז י ך‬ ‫ד א כט| ן‬ ‫אז ד י פ א ר נ א ע ע נ ע צ צ ט פ ו ן‬ ‫ו ו א ל ד‬ ‫)ק ע פ ( ׳‬ ‫ק א פ‬ ‫שטיינער‪:‬‬
‫אויב ד י‬ ‫ג ע ד א' כ ט ‪.‬‬ ‫ז י ך‬ ‫ה א ט‬ ‫איז‬ ‫) פ ו ר ל צ ט(‪,‬‬ ‫פור מאן‬ ‫)וועלדער(‪,‬‬
‫פ א ר נ א נ נ ע נ ע צ צ ט פ ו ן א ו ו ע ר ב ווערט נ ע פ ו ר ע מ ט‬ ‫איינצאל‬ ‫אויב ד י‬ ‫)צוואות(‪.‬‬ ‫צוואה‬
‫שטייט א י ן ד י ה א ל ב ע‬ ‫ז צ ן‪,‬‬ ‫מיטן העל‪5‬ווערב‬ ‫פ ו ן סובסטאנטיוו ע נ ד י ק ט ז י ך אויף י א ו ן ד י‬
‫א י ז‪.‬‬ ‫פארן פארנאננענעם פארטיציפ‬ ‫לבנות‬ ‫מ ע ר צ א ל ־ ע נ ד ו ע איז ) ע ן ( ‪ ,‬ו ו ע ר ט א י ן מ ע ר צ א ל‬
‫נ ע­‬ ‫)אי?‬ ‫ת‬ ‫ק ו מ| ע ן‬ ‫שטיינער‪:‬‬ ‫א‬ ‫ד ע ר י א ר ט א נ ר א פ י ש פ א ר ב י ט ן ד ו ר ך י; א שטיינער‬
‫ע ר‬ ‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ‪ he c a m e‬א י ז‬ ‫ק ו מ ע ן(‬ ‫ברי‬ ‫)ען( ב א ט צ ט ‪ ,‬אז מ ע ר צ א ל פ ו ן‬ ‫ב ר י‬
‫נ ע ק ו מ ע ן‪.‬‬ ‫אי!‬ ‫ב ר י ע ן‪.‬‬ ‫ו ו ע ר ט אויסנעליינט‬
‫א ק א נ ו ו ע ר ב וואס אח א י ן א י נ פ ע י ט י ו ו פ ר ע ‪-‬‬ ‫ב צ דימינוטיוון מ י ט ד י ס ו פ י ק ס ן ל ‪ ,‬לע« ע ל ע‬
‫פ ק ס י ר ט צ ו ם ש ט א ם פ ו ן ו ו ע ר ב א־יז א י ן ד ע ם‬ ‫איז ד ע ר א ר ט י ק ל א ל ע מ א ל י*־‪ .‬דימינוטיוון וואס‬
‫אפנעצייכנט דורך א ווערטיקאל‪.‬‬ ‫ווערטערבוך‬ ‫ווערן נ ע פ ו ר ע מ ט מ י ט א נ ד ע ר ע ס ו פ י ק ס ן ב ל צ ב ן‬
‫) א ו יי ס ­‬ ‫א ו י ס | נ ר א ב | ן יי‬ ‫א שטייגער‬ ‫ב צ ם נראמאטישן מ י ן פ ו ן ד ע ר נ ר ו נ ט פ א ר מ ע ‪ :‬א י ן‬
‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז א י ן ד ע ר א י צ ט י ק ע ר‬ ‫! ע נ ר א ב ן(‬ ‫ד י נ ע צ י י ל ט ע פ א ל ן ווו ד ע ר נ ר א מ א ט י ש ע ר מין‬
‫אויס‪,‬‬ ‫צ צ ט איז ד י ק א נ י ו נ א צ י ע א י ך ג ר א ב‬ ‫‪6‬ון דימינוטיוו איז א ן א נ ד ע ר ע ר א י י ד ע ר א י ן ד ע ר‬
‫ד ע ר פאר־‬ ‫אאזיוו;‬ ‫אויס‬ ‫נראבסט‬ ‫דו‬ ‫בפירוש בא־‬ ‫נ ר ו נ ט פ א ר מ ע איז ר ע ד א ר ט י ק ל‬
‫א ו יי ס ג ע ג ר א ב ן‪.‬‬ ‫גאנגענער פ א ר ט י צ י פ א י ז‬ ‫)ה צ ז ע ר(‬ ‫ה ויז‬ ‫שטיינער‬ ‫א‬ ‫צייכנט‪.‬‬
‫‪ 0‬איז ד ע ר פ א ר ‪-‬‬ ‫יי‬ ‫א פ| פ א ל י ר | ן‬ ‫אין‬ ‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ד ע ר‬ ‫ה צ ז ל ‪/‬י׳ ה צז ק ע‬ ‫‪A‬‬
‫אויב‬ ‫אי פ פ א ל י ר ט ‪.‬‬ ‫נאגגעגער פ א ר ט י צ י פ‬ ‫האט‬ ‫ה צז ל‬ ‫א ר ט י ק ל פ ו ן ה צ ז ק ע איז י ׳ ;‬
‫ד ע ר ש ט א ם פ ו ן ודערב ע נ ד י ק ט ז י ך אויף י‪ ,‬ו ו ע ר ט‬ ‫ד ע ם א ר ט י ק ל י*־ )און ד ע ר פ א ר איז ע ר ניט‬
‫ד ע ר י א ר ט א נ ר א פ י ש פ א ר ב י ט ן אויף י א י ן ד י‬ ‫באצייכנט(‪.‬‬
‫צי‪,‬‬ ‫א י ך‬ ‫פ א ל ן ‪ ,‬ווו נ א ך א י ם ק ו מ ט א ן ע ‪:‬‬ ‫אויב א ן א ד י ע ק ט י ו ו איז גענעבן ניט א י ן ד ע ד‬
‫צ יי ‪-‬‬ ‫צ י ע ן‪,‬‬ ‫אאז׳׳וו‪ ,‬א ב ע ר ‪:‬‬ ‫ציס ט‬ ‫דו‬ ‫ש ט א מ פ א ר מ ע ‪ ,‬גאר א י ן ד ע ר געבויגעגער פ א ר מ ע‬
‫ע נ ד יק‪.‬‬ ‫די‬ ‫פראזע‪ ,‬א ח‬ ‫ווי א ט י י ל פ ו ן א ילדישער‬
‫)ז י ך (‬ ‫פ א ר ב עי ס ע ר ן‬ ‫א נ א ט י ר ו מ ווי‬ ‫א‬ ‫ווערטיקאל‪,‬‬ ‫א‬ ‫דורך‬ ‫אפגעטיילט‬ ‫ענדוע‬
‫פ א ר­‬ ‫‪ i m p r o v e v t / v i‬ב א ט צ ט ‪ ,‬אז‬ ‫יי ‪O‬‬ ‫ק ל א מ ע ר ‪ :‬יעי‬ ‫ק אנטי ק| ער‬ ‫שטייגער‪ :‬יעי‬
‫מיטן‬ ‫‪improve‬‬ ‫איבער‬ ‫ניט‬ ‫ב עי ם ע ד ן‬ ‫ג ו ט | ע ר ־ ב ר ו ד ע ר ‪ .‬ד א ס ב א ט צ ט ‪ ,‬א ז אויב ד י‬
‫פ א ר ב עי ס ע ר ן‬ ‫טצטש און‬ ‫טראנסיטידזן‬ ‫פ ר א ז ע ז א ל ק ו מ ע ן גיט א י ן גאמיגאטיוו‪ ,‬ד א ר ף ד י‬
‫‪ improve‬מיטן אומטראנסיטיוון טצטש‪.‬‬ ‫זי ך‬ ‫)דעם(‬ ‫שטייגער‪:‬‬ ‫א‬ ‫ווערן‪,‬‬ ‫געביטן‬ ‫ענדונג‬
‫נ ע מ ע ן יי ‪ t a k e‬ד א ר ף מ ע ן‬ ‫א שטיינער פ ו ן‬ ‫נ ו ט ף‬ ‫)דעם(‬ ‫)קלאמער(;‬ ‫ק אי נ ט י ק ן‬
‫אין‬ ‫מ י ך‪.‬‬ ‫נעם‬ ‫דריננען‪ ,‬אז ‪ t a k e me‬איז‬ ‫ברוידער‪.‬‬
‫י ‪ O‬י ‪ telephone‬ב א ‪-‬‬ ‫ט ע ל ע פ אניר ן‬ ‫א ש ט ע ר נ ד ל ב צ א ן א ד י ע ק ט י ו ו באצייכגט‪ ,‬אז‬
‫איז‬ ‫‪telephone‬‬ ‫‪me‬‬ ‫אז‬ ‫י‪,‬‬ ‫דער‬ ‫טצט‬ ‫מ ע ק ע ן א י ם ניצן נ א ר אטריבוטיוו‪ .‬א שטייגער‬
‫מ‬ ‫ה ע ל פ ן‬ ‫פון‬ ‫מיד‪.‬‬ ‫ט ע ל ע פ א נ י י ר‬ ‫ד א ס‬ ‫ב א ט צ ט ‪ ,‬אז ס ׳ ק ע ן ז צ ן‬ ‫פ י צ י נ ק*‬
‫ה ע ל פ ן‬ ‫)י( ‪ h e l p‬ד א ר ף מ ע ן דריננען‪ ,‬אז ב צ‬ ‫ניט‪:‬‬ ‫אבער‬ ‫ש ט צי ב ע ל ע ‪,‬‬ ‫פ יי צ י נ ק ע‬
‫אוי‪5‬קלערוננען‬ ‫‪R9‬‬

‫אביעקט אין א ביינ‪5‬אל‪ ,‬דארף ער זטן אין‬ ‫קען נעמאלט זיין אויך א קאנסטרוקציע ווי‬
‫דאטיוו‪ .‬א שטיינער ה ע ל ף מ י ר‪.‬‬ ‫ה ע ל ף ש ר ע ב ן; אבער אויב ס׳קומט אן‬

‫‪ .2‬אויםשטעל פון מ א ט ע ר י א ל א ץ ענגליש־־ילדישן ח ל ק‬

‫‪ w‬אינבצסן )ס(‪ ,‬י*> )‪dinner (main meal‬‬ ‫ווי אין יידיש־עעלישן ח ל ק לייענען זיך‬
‫‪0‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סעריעס עעלישע ווערטער ‪5‬ון לינקס אויף‬
‫רעכטס און סעריעס יידישע ווערטער ‪5‬ון רעכטס‬
‫אויף לינקס‪.‬‬
‫יעי םיטאנ ‪ •H (midday) a l s o‬ווארמעס )ן(‬
‫א טראנסקריפציע מיט לאטצנישע אותיות אין‬
‫>‬ ‫® ‪(D H‬‬ ‫><‬ ‫®‬ ‫קאנטיקע קלאמערן רעכנט זיך ווי דער לעצטער‬
‫טייל ‪5‬ון א יידישן ווארט צו וועלכן זי איז‬
‫)ן(‬ ‫שייך‪.‬‬
‫®>‬ ‫אויב אויף א שורה איז ניטא קיין ארט ‪:‬גו‬
‫*!ארענדיקן א יידישע אפטייטשוע‪ ,‬נייט זי ווטטער‬
‫אויף אפצוטיילן אן עננליש נעסטווארט ‪£‬ון‬ ‫אין דער לינקער העלפט פון דער קומענדיקער‬
‫א יידישער אפטייטשוננ‪ ,‬וואס איז אנגעהויבן און‬ ‫שורה‪ .‬למשל‪:‬‬
‫‪5‬ארענדיקט אויף דער זעלביקער שורה‪ ,‬נילט‬
‫דער סימן ||‪ .‬אט איז א דוגמא פון א נעסט ווו‬ ‫)‪dinner (main meal‬‬ ‫י*> אינבייסן)ס(‪ ,‬ד*־‬
‫ס׳ווערן געניצט ביידע אפטייל־סימנים‪ ^ ,‬און ||‪,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫<‬ ‫>‬ ‫©‬
‫מיט אן אנווייז אויפן סדר אין וועלכן סע דארף‬
‫לייענען דעם מאטעריאל‪:‬‬ ‫ווארטעס )ן(‬
‫>‬ ‫)‪(3‬‬
‫‪ ) h a y‬י ע י באפל )ען( ‪n. 1fork .‬‬ ‫(‬ ‫||‬ ‫יי ווידלע‬
‫©‬ ‫>»‬ ‫—‪© II CD‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אויב נאכן סוף ‪5‬ון אזא יידישער אפטצטשונג‬
‫קומט א ני‪.‬י עננליש נעסטווארט ווערט עס אפגע־‬
‫|| יעי שיידווענ)ן( )‪) H (road‬ס(‬ ‫אנ|־‪v.2.‬‬
‫טיילט פון דעם המשך פון דער יידישער‬
‫‪«£H(D—X‬‬ ‫®־><־<‪0lld‬‬ ‫אפטגיטשונג טיטן סימן \‪ .-‬דער סימן הייסט‪:‬‬
‫קודבדכל לייענען וואס עס שטייט אויף לינקס‬
‫שטעכ|ן אויף א גאפל‬ ‫‪8‬ון אים‪ ,‬ווארן דאס איז דער המשך פון דער‬
‫>‬ ‫@‬ ‫‪8‬ר!ערדיקער שורה‪ .‬למשל‪:‬‬
‫א‬

‫א‬
any ‫ || א ׳ א ווארט‬a n y ‫אע״‬-‫ איי‬.1 ‫ א י ב י‬/ ‫א ב י י‬ letter of Y i d d i s h a l p h a - [ALEF] ‫י׳‬/‫א יעי‬
anything; at ‫| א ׳ וואס‬- w o r d a t a l l bet (not pronounced); numerical
anywhere ‫ ־( א ׳ ווו‬the d r o p of a h a t v a l u e : 1; c a l l e d • ^ (‫ שטומע)ר‬t o d i s -
anyhow, carelessly, h a p - ‫|| א ׳ ווי‬ t i n g u i s h i t f r o m ‫ א‬, ‫ ; א י‬cf. ‫א ל ף‬
‫ || א ׳ וועד‬a n y t i m e ‫ ־( א ׳ ווען‬h a z a r d l y v a r i a n t of the [PA‫׳‬SEK.h-A*.EF] ‫יי‬/‫א יעי‬
nobody/ ‫ ו ו ע ר‬/ ‫ נ י ט א ׳ ו ו א ס‬f‫ ־‬a n y b o d y letter ‫ ; א‬p r o n o u n c e d [A]
as w .2 (‫ ־‬n o t h i n g t o be sneezed a t || some, a b o u t 2. ‫מיה‬ || a ( n ) ‫ ארט‬.1 ‫א‬
only ‫| א ׳ צ ו זי_ין מ י ט ד י ר‬- l o n g as, o n l y per » 3 .•‫ ||יע‬some 30 d a y s ‫ ט ע נ‬30 ‫א‬
t o be w i t h y o u 500 r e v o l u - 500 ‫מינויט‬
graduate ‫א ב י ט ו ר י ע י נ ט יעי )ן( ם‬ tions per m i n u t e
Abyssinia (‫א ב י ס יי ניע )יי‬ (the L a t i n letter) A (‫א יעי ) ע ן‬
object (‫א ב י ע י ק ט יעי )ן‬ v a r i a n t of t h e [ K O ‫ ׳‬M E T S ‫ ־‬A L E F ] ‫י־‬/‫א דעי‬
|| objective, i m p a r t i a l ‫ *יי‬.1 ‫א ב י ע ק ט י י ו ו‬ l e t t e r ‫ ; א‬p r o n o u n c e d [o]
lens (of c a m e r a etc.) ( 2 . ‫דעי ) ן‬ O, Oh ‫א אמט‬
police r a i d , search ( ‫א ב ל א ו ו ע יי ) ס‬ , ‫ || ר ע ד א‬d e m o n s t r a t i v e element •‫א •*י‬
compulsory, obligatory ‫א ב ל י ג א ט א ר י ש «יי‬ ‫ || ד א א‬these ‫ || ד י א‬t h i s ‫ דאס א‬,‫די א‬
bond, debenture (‫ )ס‬n ‫אבלינאציע‬ r i g h t here
graduate ‫א ב ס א ^ ו ו ע י נ ט יעי )ן( ם‬ (the L a t i n letter) O ( ‫א יעי ) ע ן‬
absolute ‫א ב ם א ^ ו י ט *יי‬ a n d o t h e r s ; etc. ‫א ״ א ־ א ו ן א י נ ד ע ר ע‬
absorption ‫א ב ס א ר ב י ר ו נ נ יי‬ and so f o r t h , ‫ווצטער‬ '‫אאז״וו=און אזר‬
absorb O ‫אבסארביר|ן י‬ etc., a n d t h e l i k e
|| a b s u r d , preposterous ‫ »יי‬.1 ‫א ב ס ו י ר ד‬ oasis (‫א א ז י ס יעי )ן‬
absurdity ( 2 . ‫דעי ) ן‬a n d o t h e r s ; e t c . ‫א ״ א נ ד ־ א ו ן א י נ ד ע ר ע‬
obstetrics ‫א ב ס ט ע ט ר י ק יי‬ c/o ‫ון‬5 ‫ן א ד ר ע ס‬5‫=אוי‬5‫אא״‬
obstetrician ‫אבסטעיטריקער )ס( ם‬ l a m p shade (‫א ב א ז ש ו י ר יעי )ן‬
abstract O ‫אבסטראהיר|ן״‬ s u b s c r i p t i o n (fee) °*‫א ב א נ י ר ־ נ ע ל ט י‬
abstract ‫א ב ס ט ר א י ק ט »יי‬ subscribe (to) <») O ‫א ב א נ י ר | ן יי‬
abstraction (‫ )ס‬n ‫אבסטראקציע‬ subscription (‫א ב א נ ע מ ע י נ ט יעי )ן‬
(legally) obstruct, o « ‫אבסטרויר|ן‬ subscriber (‫א ב א נ ע י נ ט יעי )ן‬
filibuster oboe ( ‫אבאע י ׳ ) ס‬
(legal) o b s t r u c t i o n , ( ‫א ב ס ט ר ו ק צ י ע י• ) ס‬ abortion (‫א ב א י ר ט יעי )ן‬
filibuster abortionist ‫ נ י צ ע‬- ‫א ב א ר ט נ י ק יעי ) ע ס ( ם‬
observer ‫אירן( • ש ע‬...) ‫א ב ס ע ר ו ו א ט א ר יעי‬ abdicate <‫ון‬6) O ‫א ב ד י ק י ר | ן יי‬

3
‫א‬

‫אדמיניסטראציע‬ 789 ‫אבסערוואטאריע‬

agency (‫א ג ע נ ט ו י ר יי )ן‬ observatory ( ‫אבסערוואטאריע י ׳ ) ס‬


the Jewish ‫י י ' ד י ש | ע אנעיבץ‬ ‫די‬ :‫אנעינץ‬ observation (‫א ב ס ע ר ו ו א צ י ע יי )ס‬
Agency observe, w a t c h O ‫א ב ס ע ר ו ו י ר | ן יי‬
stallion ( ‫א ג ע ר יעי ) ס‬ || a t h i r d t i m e ( ‫ א ׳ ) א מ א ל‬:‫ »ייי‬.1 ‫א ב ע ר‬
safety p i n ( ‫א ג ר א פ ק ע י׳ ) ס‬ * 2 . ‫ק‬ || t i m e a n d a g a i n ‫א׳ און ווידער‬
agriculture ‫א ג ר י ק ו ^ ט ו י ר יי‬ b u t he; ‫\ ע ר א ׳‬- b u t , h o w e v e r ; i n t u r n
agricultural ‫יי‬8 ‫א ג ר י ק ו ל ט ו ר ע י ל‬ he i n t u r n
gooseberry (—) ‫א ג ר ע ס יעי‬ -‫גליי‬ ,‫אי_יגגלייבענישי‬ !‫י א ב ע ר ג ל ו י ב ן זע‬
aggressive ‫יי‬6 ‫א ג ר ע ס י י ו ו‬ ‫בעכץ‬
aggression ( ‫א ג ר ע י ס י ע י׳ ) ס‬ ‫ב ר ע ם יעי‬ ‫א י ב ע ר ע ם ׳עו‬
‫ד א נ ק‬ ‫ || *־יל‬t h a n k s to ‫א ד א נ ק ־יע־‬ ‫א פ צ א ם‬ ‫א ב צ א י ס יעי )ן( ׳עו‬
adoption (‫א ד א פ ט י ר ו נ נ י י ) ע ן‬ A b , the 11th m o n t h i n the J e w . ‫א ב יעי‬ 1

a d o p t (a c h i l d ) O ‫א ד א פ ט י ר | ן יי‬ calendar, coinciding with parts of


and the l i k e ‫ ד ע ס גלי_יכן‬/ ‫ד א ס‬ ‫אד״גל=און‬ July and August
lawyer, attorney ‫א ד ו ו א ק א י ט יעי )ן( ש‬ ancestor, forefather; ( p i . ) (m) 2
‫א ב יעי‬
b a r (association) •‫א ד ו ו א ק א י ט נ ש א פ ט י‬ also the biblical Patriarchs Abra-
adverb (‫א ד ו ו ע י ר ב יעי )ן‬ h a m , Isaac, a n d J a c o b
‫מלך‬. ‫א׳‬ || my lord [ADOYNI] ‫טיטל‬ ‫אדוני‬ loss [ A V E Y D E ] (m—) ‫א ב ד ה יי‬
‫[ ־| א ׳‬MEYLEKh] sire, m y l o r d king [EVYEN—EVYOYNIM] ‫•טע‬ (‫)ים‬ ‫א ב י ו ן יעי‬
m y lord [PORETS] ‫פ ר י ץ‬ pauper, poor m a n
..‫ד ו ר כ‬ ,‫דורך‬ 1‫ ׳ע‬. . ‫ א ד ו י ר כ‬, ‫א ד ו י ר ך‬ [OVL—AVEYLIM] ‫•טע‬ (‫)ים‬ ‫יעי‬ ‫אבל‬
o n the s u b j e c t ‫אד״ט=אויף דער טעמע‬ mourner
good-bye [DY] ‫א ד י ע ' אינט‬ bereavement [ A V E Y L E S ] ‫א ב ל ו ת ד*ס‬
adjective [DY] (‫א ד י ע ק ט י י ו ו יעי )ן‬ touch- [EVN-BO'YKJIN] ( ‫א ב ך ב ו ח ן יעי ) ס‬
addict ‫א ד י י ק ט יעי )ן( • ק ע‬ stone
addiction ( ‫א ד י ק צ י ע י׳ ) ס‬ [ E ' V N T O V — A V O - ( ‫א ב ך ט ו ב דעי ) א ב ג י ם ־ ט ו ב ו ת‬
nobility ‫א ד ל יעי‬ NIM-TO'YVES] gem, jewel
noble ‫יי‬8 ‫א י ד ל ד י ק‬ stumbling block [NE'GEF] (‫א ב ך ג ג ף יעי )ן‬
thaw (‫אי ד ל יגע יי )ם‬ || limb [EYVER—EYVRIM] (‫)ים‬ ‫יעי‬ ‫אבר‬
nobleman ( ‫א י ד ל מ א ן יעי ) א י ד ל ל ג י ט‬ penis ‫) מ ע ' ג ל ע כ | ע ר ( א׳‬
eagle ( ‫א ד ל ע ר יעי ) ס‬ (the [AVRO'M OVINU] » ‫אבינו‬ ‫אצרהם‬
noblewoman (‫א י ד ל פ ר ו י י׳ ) ע ן‬ Patriarch) Abraham Our Ancestor
stark ‫ || א ׳ נ א ק ע ט‬A d a m [ODEM] » ‫א ד ם‬ so-called ‫א״ג=אזוי' גערופץ‬
naked i n c i d e n t a l l y , b y the way [AGEV] rm ‫א ג ב‬
‫ליג|ן‬° || (hum.) earth [ADOME] ‫א ד מ ה י׳‬ by the way, in [U'RKIIE] ‫א ג ב ־ א ו ר ח א »ייי‬
|| be i n a m i s e r a b l e s t a t e ‫אין ר ע ד א׳‬ passing
‫ ה א ב | ף‬° || go t o h e l l ‫גיי|ן* א י ן ד ע ר א ׳‬° incidental [ 1 ‫אגבדיק‬
hold i n contempt, not ‫ד ע ר א׳‬ ‫אין‬ legend; Aggadah, [AGODE] ( ‫א נ ד ה י ׳ ) — ו ת‬
give a d a m n about the n o n - l e g a l , i l l u s t r a t i v e m a t e r i a l i n
Adam, [ODEM-HORI'SIIN] » ‫א ד ם ה ר א ש ו ן‬ the Talmud and rabbinical litera-
the first man t u r e , as o p p o s e d t o H a l a k a h
administrative ‫יי‬8 ‫א ד מ י ג י ס ט ר א ט י י ו ו‬ agitation, electioneering ( ‫א נ י ט א צ י ע יי ) ס‬
administration, (‫)ס‬ ‫י־‬ ‫אדמיניסטראציע‬ a g i t a t e , electioneer O ‫א ג י ט י ר | ן יי‬
management agent; operative ‫א נ ע י נ ט יעי )ן( • ק ע‬
‫אוואנטוריםט‬ 788 ‫אדמיניסטרירן‬

one-way ‫אהיננאס‬ || o n e - w a y ..‫אהייג‬ administer O ‫אדמיניסטריר|ן ת‬


street admiral (‫א ד מ י ר א י ל יעי )ן‬
put (in no (‫)אהייננעטאן‬ ‫י‬ ‫אהינ|טא|ף‬ ode (‫אדע יי)ס‬
‫\ ווו ה א ס ט ו ע ס א ה י י ע ע ־‬- definite place) ‫ל ע ב | ן ווי נ א ט א י ן א ׳‬ || O d e s s a » ‫אדלס‬
where o n e a r t h d i d y o u p u t i t ? ?‫טאן‬ l i v e the life of R i l e y
go (to no definite place), d o ‫|| א ׳ ז י ך‬ Cologne water (‫א ד ע ק א ל א י ן יעי ) ע ן‬
w i t h oneself adequate ‫א ד ע ק ו ו א י ט «יי‬
backward ‫א ה י נ ט ע ר «חז‬ v e i n , b l o o d vessel; ( f i g . ) (‫יעי )ן‬/‫א ר ע ד יי‬
‫אה י ן‬ ‫א ה י י ן צ ו ) צ ו ( יעז‬ a n n o y , ‫\ ט ר ע נ | ע ן י ד י א ׳ ן‬-streak, s t r a n d
go; ( r e v . ( ‫א ה י נ | ק ו מ | ע ן יז )איז א ה י י נ ג ע ק ו מ ע ן‬ bleed vt. ‫ן ש ל א נ | ן י צ ו ד ע ר א ׳‬- v e x
‫| ווו א י ז ע ר אהיינגע־‬- c o n . ) become of || either ... o r ‫ א ׳‬... ‫ || א ׳‬or * ‫ק‬ ‫ארעד‬
w h a t became of h i m ? where ?‫קוטען‬ t a k e i t o r leave i t ! !‫א׳־א׳‬
is he n o w ? ‫א ד ר וי ף‬ ‫א י ד ע ר ו י ף יעי זעז‬
‫אי־בי^עט‬ || round-trip ...‫אהיין־קרייק־‬ capillary ( ‫א י ד ע ר ל ייזס ) ע ך‬
round-trip ticket A d a r , the s i x t h m o n t h i n [ODER] ‫א ד ר יעי‬
round trip (‫א ה י י ן ־ ק ר י י ק ־ פ א ר לעי )ן‬ the J e w . c a l e n d a r , u s u a l l y c o i n c i d i n g
here, t o t h i s place, this w a y ‫ *־יי‬. 1 ‫א ה ע י ר‬ w i t h p a r t s of F e b r u a r y a n d M a r c h
here, ( ‫ || א ׳ צ ו ) צ ו‬h i t h e r t o ‫|| ביז א ׳‬ not at all, on [ A ‫ ׳‬D ( E ) R A B E ] ‫א ד ר ב א אינט‬

o n the w a y ‫ ־| א ׳ צ ו ווענס‬to this place the c o n t r a r y ; i n fact; b y a l l m e a n s ;


come ‫ || א ה ע ר | ק ו מ | ע ן‬here ‫ קיי‬.2 | ‫ ־‬h e r e y o u are w e l c o m e
here by all [ V E A ‫ ׳‬D ( E ) R A B E ] ‫א ד ר ב א ־ ו א ד ר ב א אעט‬
hand over ( ‫א ה ע ר | נ ע ב | ן * יי ) א ה ע י ר ג ע ג ע ב ן‬ means, w i t h the greatest of pleasure
‫א ה ע ר‬ ‫א ה ל ר צ ו ) צ ו ( יעז‬ d o w n p a y m e n t , deposit (‫א ד ר ו י י ף יעי )ן‬
Aaron [ARN H A R O Y E N ] a ‫הכהן‬ ‫אהרן‬ make a down payment ‫|| געב|ן* א ׳‬
(the P r i e s t ) , b r o t h e r of M o s e s ‫ || א ו י פ ן א ׳ ע ו ן‬address ( ‫ ע י ס ן‬. . . ) ‫א ד ר ע ם יעי‬
(the letter) U ( ‫א ו יעי ) ע ן‬ i n care of, c / o
‫א ווו ע ר ט ו ר‬ ‫א ו א ו ו ע ר ט ו ר ׳עז‬ addressee ‫א ד ר ע ס א י ט יעי )ן( ם‬
U-turn (‫אוי־אויסביינ יעי )ן‬ address O ‫א ד ר ע ס י ר | ן יי‬
‫ || ז ו י ' ע ר | ע א ׳‬c u c u m b e r ( ‫א ו י ג ע ר ק ע י־ ) ס‬ directory ( ‫ ) ״ ב י כ ע ר‬°<p ‫א ד ר ע י ס ן ־ ב ו ך‬
pickle; ( f i g . ) wet blanket I see; so there! ‫א ה א י אינט‬
[ O Y E V - Y I S R O ‫ ׳‬E L — (‫א ו ה ב ־ י ש ר א ל יעי )אוהבי־‬ WOW! ‫א ה א י אעט‬
O'YEVE] friend of the J e w s (divine) love [A'AVE] ‫א ה ב ה י׳‬
(Jew.) structure [OYEL] (‫א ו ה ל יעי )ים‬ lump sum ‫ || א ׳ ־ ס ו מ ע‬l u m p ...‫אהויל‬
over the tomb of an important blanket u ‫אהו^נע‬
person home(ward) ‫ייי‬8 ‫אהייים‬
1
a n d the f o l l o w i n g (‫א ״ ו ו = א ו ן ווי_י'טער)דיקע‬ there, to ( ‫ א ׳ ) צ ו צ ו‬, ( ‫ ייייי א ׳ ) צ ו‬.1 ‫א ה י י ן‬
I.Q. ‫א״ו^אינטעליגלנץ־וויפלער‬ back ‫ צ ו ר י י ק‬/ ‫ א ׳ א ו ן א ה ע י ר‬h t h a t place
gosh! dear me! w o w ! ‫ארואי אינט‬ ‫ניט א ׳ ניט‬ \- a n d f o r t h , to a n d fro
‫ווו‬ !‫אוואו ׳ע‬ ‫ || א׳‬neither here nor there ‫אהעיר‬
( 2 : ‫יעי )ין‬ || o v a l , e l l i p t i c ‫ »יי‬.1m a‫ל‬k‫א י‬e‫א ו ו‬u p y o u r m i n d ! !‫אהעיר‬ ‫אדער‬
o v a l , ellipse || o n the w a y there ‫|| א ׳ צ ו ווענס‬
vanguard (‫א ו ו א נ ג א י ר ד יעי )ן‬ ‫ || א ה י נ | ט ר א ג | ן‬there, to t h a t place2.‫קיי‬
adventurer, ‫•קע‬ (‫)ן‬ ‫א ו ו א נ ט ו ר י י ס ט יעי‬ ‫אהינ|פאר|ן‬ \- c a r r y to that place
fortune h u n t e r t r a v e l there, t r a v e l t h a t w a y

5
‫אויב ן‬ ‫‪787‬‬ ‫אוואנטורע‬

‫‪desertion, abandon-‬‬ ‫אוועיקווארפונג י י ) ע ן (‬ ‫‪adventure; scandal‬‬ ‫א ו ו א נ ט ו ר ע יי ) ‪( 0‬‬


‫‪ment‬‬ ‫)‪advance (payment‬‬ ‫אוואינם יעי )ן(‬
‫‪discard,‬‬ ‫א ו ו ע ק | ו ו א ר פ | ן יי ) א ו ו ע י ק ג ע ו ו א ר פ ן (‬ ‫‪advance v i .‬‬ ‫אוואנסיר|ן ת ‪O‬‬
‫‪d u m p ; a b a n d o n , q u i t , forsake, desert‬‬ ‫‪outpost‬‬ ‫א ו ו א נ פ א י ס ט יעי )ן(‬
‫‪seat, p u t , place pf.‬‬ ‫א ו ו ע ק | ז ע צ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪ || cheer, o v a t i o n‬געבן* י‬ ‫א ו ו א צ י ע י• ) ס (‬
‫‪snatch away, kidnap‬‬ ‫א ו ו ע ק | כ א פ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪cheer, a c c l a i m‬‬ ‫אן אוואציע‬
‫) ‪set o u t (on a t r i p‬‬ ‫א ו ו ע ק | ל א ז | ן ז י ך יי >‪<3‬‬ ‫‪avocado‬‬ ‫א ו ו א ק א ד א יעי ) ס (‬
‫‪put,‬‬ ‫‪set‬‬ ‫‪down,‬‬ ‫א ו ו ע ק | ל י י ג | ן יי >‪l a y , <$‬‬ ‫‪accident, crash‬‬ ‫א ו ו א ר י ע י־ ) ס (‬
‫‪place‬‬ ‫;‪pf.‬‬ ‫;‪overcome‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪overwhelm,‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪course,‬‬ ‫‪cer-‬‬ ‫]‪[AVADE‬‬ ‫א ו ו ד א י »חי‬
‫‪0‬‬
‫‪lie d o w n‬‬ ‫‪ h‬א ׳ זין־‬ ‫‪kill‬‬ ‫‪tainly‬‬
‫‪sneak a w a y , s l i p‬‬ ‫א ו ו ע ק | מ א כ | ן ) ז י ך ( יי >‪<S‬‬ ‫ווו‬ ‫א מ ו ' זע!‬
‫‪shrug‬‬ ‫‪ h away‬א׳ מיט ד ע ר האנט‬ ‫‪vt/vi‬‬ ‫או ו א‬ ‫אוווא' ״מ‬
‫‪off, b r u s h off‬‬ ‫)‪(fig.‬‬ ‫‪uvula‬‬ ‫אויווולע ‪) n‬ס(‬
‫‪p a c k off v t / v i‬‬ ‫א ו ו ע ק | פ ע ק ל | ע ן ) ז י ך ( יי >‪<$‬‬ ‫‪overture‬‬ ‫א ו ו ו ע ר ט ו י ר י• )ן(‬
‫‪departure‬‬ ‫א ו ו ע ק פ א ר יער )ן(‬ ‫א ו י ט א‪...‬‬ ‫יאווטא‪ ...‬׳ע!‬
‫‪depart,‬‬ ‫א ו ו ע ק | פ א ר | ן יי )איז א ו ו ע י ק ג ע פ א ר ן (‬ ‫‪aviator‬‬ ‫א ו ו י א ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן ( • ש ע‬
‫‪leave vt.‬‬ ‫‪ h leave v i .‬א ' פ ו ן‬ ‫‪aircraft carrier‬‬ ‫א ו ו י א מ ו ט ע ר י׳ ) ס (‬
‫‪dis-‬‬ ‫אוועיקנעקומען(‬ ‫א ו ו ע ק | ק ו מ | ע ן יי )איז‬ ‫‪airplane‬‬ ‫אוויאין יעי ) ע ן (‬
‫‪appear‬‬ ‫א ו ו י א צ י ע יי ‪a v i a t i o n ; a i r force‬‬
‫‪wrench‬‬ ‫אוועק|רי_יס[ן יי ) א ו ו ע י ק נ ע ר י ס ן (‬ ‫‪advice, notification‬‬ ‫אווייז יעי )ן(‬
‫‪w a s h out, erode‬‬ ‫א ו ו ע ק | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫‪advise, notify‬‬ ‫אוויזיר|ן יי ‪O‬‬
‫‪place, s t a n d ; f o u n d ,‬‬ ‫א ו ו ע ק | ש ט ע ל | ן יי >‪<3‬‬ ‫)‪bad o d o r ; (poet.‬‬ ‫‪air‬‬ ‫אוויר יעי ]‪[AVER‬‬
‫‪establish‬‬ ‫‪attentions‬‬ ‫אווירוננ יי‬
‫‪send a w a y ; t u r n b a c k /‬‬ ‫א ו ו ע ק | ש י ק | ן יי׳‪<£‬‬ ‫‪cultivate, woo‬‬ ‫א ו ו י ר ע | ן יי ‪O‬‬
‫‪away‬‬ ‫‪suitor‬‬ ‫א ו ו י ר ע ר יעי ) ס (‬
‫‪w r i t e (a‬‬ ‫אוועק|שרי_יב|ן יי ) א ו ו ע י ק ג ע ש ר י ב ן (‬ ‫‪in‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪ || e v e n i n g‬א י ן א ׳‬ ‫אוונט יעי )ן(‬
‫‪send for‬‬ ‫)‪ \- letter‬א ׳ נ א ך‬ ‫‪good evening‬‬ ‫‪ e v e n i n g‬־( א גוטן א ׳‬
‫‪usurper‬‬ ‫א ו ז ו ר פ א ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן (‬ ‫‪supper‬‬ ‫איוונטברויט י»ס‬
‫‪usurpation‬‬ ‫א ו ז ו ר פ י ר ו ע יי ) ע ן (‬ ‫‪evening gown‬‬ ‫)ער(‬ ‫איוונטקלייד‬
‫‪usurp‬‬ ‫א ו ז ו ר פ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪night school‬‬ ‫איוונטשול י־ )ן(‬
‫‪pattern‬‬ ‫א ו ז ע ר יעי ) ס (‬ ‫‪no m a t t e r w h a t‬‬ ‫אווע־טאיווע »ייי‬
‫‪Utopia‬‬ ‫א ו ט א פ י ע י• ) ס (‬ ‫א ו ו ע ל כ | ע ר ׳ע! ו ו ע ל ך‬
‫‪Utopian‬‬ ‫א ו ט א פ י ש איי‬ ‫‪ || gone‬ייי« ‪|| a w a y , off 2.‬‬ ‫א ו ו ע י ק ‪ms .1‬‬
‫‪utilitarian‬‬ ‫א ו ט י ל י ט א ר י ש »ד־‬ ‫קיי‪a w a y , off, f o r t h4.‬‬ ‫!‪|| begone‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫ינט»‬
‫‪oh! ( f r i g h t ,‬‬ ‫!‪p a i n ) ; ouch‬‬ ‫אוי אינט‬ ‫‪take away‬‬ ‫|| א ו ו ע ק | נ ע מ | ע ן‬
‫!‪oh-oh! and how‬‬ ‫אוי־אר' ‪OTH‬‬ ‫‪p l u n d e r vt.‬‬ ‫א ו ו ע ק | נ ז ל | ע ן יי >•< ]‪[GAZL‬‬
‫‪if‬‬ ‫א ר ב קאנ‬ ‫א ו ו ע ק | נ י י | ן * י י ) א י ז אוועיקגענאנגען( ‪|| leave v i .‬‬
‫‪locket, medallion‬‬ ‫א ו י ב ל דעי ) ע ן (‬ ‫‪go u p‬‬ ‫‪ || leave vt.‬א ׳ מ י ט ן ר ו י ך‬ ‫א׳ פון‬
‫‪ ) || a b o v e ; u p s t a i r s‬פ ו ן ( א׳‬ ‫א ו י ב ן ‪» .1‬חי‬ ‫‪in s m o k e‬‬
‫‪ || o n the surface‬ס א מ ע ) פ ו ן ( א ׳‬ ‫אויף‬ ‫‪|| steal pf.‬‬ ‫א ו ו ע ק | נ נ ב ע | נ ע ן יי >•< ]‪[GANVE‬‬
‫‪at the h e a d‬‬ ‫‪ H u p p e r m o s t‬א ׳ א ן )פון(‬ ‫‪sneak a w a y‬‬ ‫א׳ זין־‬
‫) ‪ h (of table, o r g a n i z a t i o n‬א ר ו י ס | ש ט ע ל | ן‬ ‫‪|| g i v e a w a y‬‬ ‫א ו ו ע ק | נ ע ב | ן * יי ) א ו ו ע י ק נ ע נ ע ב ן (‬
‫‪con-‬‬ ‫‪ || feature‬פ ו ן א ׳ א ר א י פ‬ ‫א׳ אן‬ ‫‪check‬‬ ‫א׳ א י ן ב א נ א י ז ש ‪ /‬נ א ר ד ע ר א י ב‬
‫‪ d e s c e n d i n g l y , c o n t e m p t u o u s l y‬״\ ק ו ק ן‬ ‫‪k i l l pf.‬‬ ‫‪ °‬א ו ו ע ק | ה ר נ ע | נ ע ן יי >•< ]‪[HARGE‬‬

‫‪6‬‬
‫אויטאריטעט‬ 786 ‫אויבנארף‬

supervisor ‫א ו י י ג ה א ל ט ע ר דעי ) ס ( ם‬ ‫ || א ׳ ד ע ר ־‬p a t r o n i z e ‫פון א ׳ אראיפ אויף‬


August (‫אויגויסט יעי )ן‬ ( 2 . ‫יעי )ם‬ || a b o v e (-mentioned)
eyeball (‫א ו י י נ ן ־ א פ ל י*ס )ען‬ top
glimpse; instant (‫*אוייננבליק יעי )ן‬ surface (‫אויבבאוייף יעי )ן‬
‫ || מ ח ו ץ ר ע ם א ׳‬i n s i g h t ‫ א י ן א ׳‬: ‫אוייגנגרייך י ע י‬ superficial, c u r s o r y , per- ‫אויםנאויפיק >!י׳‬
[M1Khu‫׳‬Ts] o u t of s i g h t functory
oculist ‫אוייגן־דאקטער יעי)־דאקטוירים( • ש ע‬ h e a d (of t a b l e ) , place (‫א ה ב נ א י ן יעי )יען‬
eyelid ( ‫ א ו י י ג ן ־ ל ע פ ל דאס ) ע ך‬/ ‫א ו י י ג ך ל ע ד ל‬ of h o n o r
glaring, conspicuous ‫א ו י י ג ך ר ט ס י ק איי‬ .. ‫א י י ב ע ר‬ ‫ ׳׳ש‬. . ‫י א ו י ב ע ר‬
conspicuous; flam- ‫א ו י ' ג ך ש ט ע כ ) ע ד ( י ק איי‬ || e y e ; peephole ‫איינל‬ A (‫)ן‬ ‫אזינ *ס‬
‫ד‬

boyant; flagrant in private; face-to‫־‬face ‫אויף א ׳‬ ‫א׳‬


audience, public; (‫)ם‬ ‫י׳‬ ‫אוידיטאריע‬ || c o n f r o n t ‫|| ש ט ע ל | ן ) ז י ך ( א ׳ א ו י ף א ׳ מ״יט‬
auditorium ‫ || א ו י פ ן א ׳‬t i t for t a t ‫אן א׳ מ א ר אן א׳‬
audience (inter- [DY] (‫א ו י ד י ע י נ ץ ד׳ )ן‬ make a ‫ט ר ע פ | ן אויפן א ׳‬ |- rcmghly
view) || j u s t l i k e ‫\ א ר ס ן א ׳‬- r o u g h guess
broadcast ( ‫א ו י ד י צ י ע יי ) ס‬ just like (his) ‫א ר ס ן א׳‬ ‫שאטע‬ ‫דער‬
dear me! m y goodness! ‫אוי־וויי'! אינט‬ || p r i v a t e l y ‫\ א ו נ ט ע ר פ י ר א י ן‬- father
o v e n , stove, furnace ‫ אייוול‬A ( ‫א ת ו ן ד ע י ) ס‬ ‫ || א י ן ־אס א י ן‬to one's face ‫אין ד י אין‬
above ‫א ת ו ן »ייי‬ ‫\ ה י נ ט ע ר ד י א י ן‬- i n the e s t i m a t i o n of
car, automobile ( ‫א ו י ט א דעי ) ס‬ || behind one's back; in absentia
bus (‫א ו י ט א ב ו י ס יעי )ן‬ before, i n the s i g h t of ‫פ א ר י אין די א׳ ן‬
autobiography ( ‫א ו י ט א ב י א ג ר א פ י ע יי ) ס‬ ‫ || אויס|־‬be g r e e d y ‫|| ח א ב | ף גרוי׳סע א י ן‬
autobiographical ‫א ו י ט א ב י א ג ר א פ י ש »יי‬ l o n g desperately ‫ | ן זיך ד י א׳ ן א ר ף‬pip
autograph (‫א ו י ט א ג ר א י ף דעי )ן‬ ( ‫ויפ|שטעל|ן א פ א ר א ׳ ן ) א ו י ף‬:‫ א‬, - ( ‫ ־( א ר ס‬f o r
autograph O ‫א ו י ט א ג ר א פ י ר | ן יי‬ ‫\ ה א ב | ן * א ן‬- stare, g l a r e ; l o o k p u z z l e d
auto-da-f6 (execu- (‫א ו י ט א ד א פ ע ' יעי )ען‬ ‫האב|ף‬ || h a v e i n prospect ‫יא׳ אויף‬
t i o n , u s u a l l y b y b u r n i n g , of J e w s a n d ‫ || ה א ל ט | ן‬h a v e a n eye for ‫אן א׳ פאר‬
C h r i s t i a n heretics b y the I n q u i s i t i o n ) keep a n eye o n , w a t c h , ‫א ן א׳ אויף‬
car, a u t o m o b i l e (‫א ו י ט א מ א ב י י ל יעי )ן‬ (rev. con.) ‫ ־( ווארפ| ן א ן א ׳ א ו י ף‬supervise
motorist ‫א ו י ט א מ א ב י ל י י ם ט יעי )ן( • ק ע‬ ‫ ו ו א ר פ | ן ז י ך ) י ( א י ן ד י‬h c a t c h the f a n c y of
automat; automaton (‫י )ן‬ ‫ד ע‬ ‫אויטאמאיט‬ s t a n d o u t , be c o n s p i c u o u s (to), ‫אין‬
automate O ‫א ו י ט א מ א ט י ר | ן יי‬ ‫| פ א ר ב י נ ד | ן י ד י א ׳ ן‬- s t r i k e the eye of
automatic ‫אויטאמאטיש מי־‬ lose ‫פארליר|ן פון די אין‬ ‫ן‬- b l i n d f o l d
automation ‫א ו י ט א מ א צ י ע י׳‬ || fall asleep ‫\ צ ו | מ א כ | ן א ן א ׳‬- s i g h t of
automate O ‫א ו י ט א מ י ר | ן יי‬ ‫( || ק ו ק | ן‬rev. con.) rue ‫קומ|ען י צו ד י א׳ ן‬
autonomous ‫אויטאנאים איי‬ ‫ד‬ ‫ || ק ו ק | ן‬keep a s h a r p l o o k o u t ‫מיט אין‬
a u t o n o m y , home rule ‫א ו י ט א נ א מ י ע י׳‬ idolize, obey w i t h devotion ‫אין די אין‬
expressway, freeway (‫א ו י ט א ס ט ר א י ד יעי )ן‬ flatter; s h o w off ‫|| ק ר י כ | ן <י> א י ן ד י א ׳ ן‬
autocracy ( ‫אויטאקראיטיע י ׳ ) ס‬ distastefully (before); m a k e a nui~
author ‫אירן( • ש ע‬...) ‫א ו י ט א ר יעי‬ ‫| רי_ים|ן )י( ד י א י ן‬- sance of oneself
authorization (‫י י ) ע ן‬ ‫אויטאריזירונג‬ (‫ש ט ע כ | ן )י( ד י א ׳ ן )מיט‬ (‫ ־‬be g l a r i n g
authorize O ‫א ו י ט א ר י ז י ר | ן יי‬ irritate (by); flaunt
authoritarian ‫א ו י ט א ר י ט א ר י ש *י־‬ private, confidential ‫יי‬8 ‫אויגאויפאויגיק‬
a u t h o r i t y (power) (‫ י־ )ן‬.1 ‫א ו י ט א ר י ט ע י ט‬ surveillance ‫אוייגהאלטונג י׳‬
‫אויסברייטערונג‬ 785 ‫אויטענטיקירן‬

b a k e pf. (‫א ו י ס | ב א ק | ן יי )אוייסנעבאקן‬ authority (trustworthy ( 2 . ‫י ע י )ן‬ ||


(‫ || א ׳ )בי_י‬lend (to) (‫א ו י ס | ב א ר נ | ן יי <•> )י‬ person)
b o r r o w (from) authenticate O ‫א ו י ט ע נ ט י ק י ר | ן יי‬
b u i l d pf. <•> ‫א ו י ס | ב ו י | ע ן יי‬ authentic ‫יי‬8 ‫אויטענטיש‬
‫א ל ע וויסטע‬ ‫ א ׳‬:[BATL] <•> ‫א ו י ס | ב ט ל | ע ן יי‬ authenticity ‫אויטעינטישקייט יי‬
revile [KhALOYMEs] ‫ח ל ו מ ו ת אויף‬ ‫ || א ׳ ה א ט‬also, t o o ; furthermore ‫»ייי‬ ‫אויך‬
bend, curve (‫א ו י ס ב ״ ג י ע י )ן‬ ‫ || א ׳ א‬f u r t h e r m o r e he said ‫ע ר געזאיגט‬
b e n d , c u r v e (‫א ו י ס | ב י י ג | ן ) ז י ך ( יי)אוייסגעבויגן‬ either (neither), nor ‫\ א ׳ ניט‬- a n o t h e r
vt/vi || n o t m u c h of a ; w o u l d - b e ‫|| א ׳ מ י ר‬
exchange, b a r t e r (‫יט י ע י )ן‬-‫אויסבי‬ || not m u c h of a feat ‫א׳ מיר אן אויפטו‬
change <‫אויס|בי_יט|ן יי )אוייסגעביטן( )אויף‬ as w e l l as ‫ווי א ׳‬
0
‫ א ׳ ז י ך‬j - vt.; s w i t c h ; b a r t e r ; exchange ‫אויכעט = א ו י ך‬
trade, exchange, interchange ^‫)מיט‬ ‫ || זי איז א ׳‬no more, t h r o u g h !‫ איי‬.1 ‫א ר ס‬
education, training ‫* א ו י י ס ב י ל ד ו נ נ יי‬ ‫ || ס ׳ א י ז‬she is a c h i l d no longer ‫קינד‬
educate (for a special <$> ‫* א ו י ס | ב י ל ד | ן יי‬ [YONTEV] ‫ ד ע ר יום־טוב איז א ׳‬,‫א ר ס יום־טוב‬
purpose) and !‫| א ו ן אי‬- the holiday is o v e r
necktie (D) ‫א ו י י ס ב י נ ד ע ר י ע י‬ ( r e v . c o n . ) ‫ זי_ין* ™* א ׳ מ י ט‬h t h a t ' s a l l !
fade; b l e a c h O ‫א ר ס | ב ל יאק יד | ן יי‬ ‫ ־| ס ׳ א י ז אויס‬be t h r o u g h , be no more
uncover, denude, strip <$> ‫א ו י ס | ב ל י י ז | ן יי‬ of, 2. ‫־יעפ‬ || he is t h r o u g h ‫מיט אים‬
o u t l o o k , view, v a n t a g e ; (‫א ו י ס ב ל י ק יעי )ן‬ ‫ || א ׳ נוטסקייט‬of glass ‫) א ׳ גלאז‬- o u t of
prospect o u t of the ‫ ־| א י ן ווענ‬o u t of k i n d n e s s
p o i n t of view (‫א ו י י ס ב ל י ק פ ו נ ק ט י ע י )ן‬ (a) com- ‫ קיי‬.3 (‫ ־‬w a y ; farfetched
become stale <E> ‫א ו י ס | ב ל ע ז ל | ע ן ז י ך יי‬ plete . . . i n g ; ( b ) empty, extract by
pad (‫א ו י ס ב ע ט י ע י )ן‬ ...ing; ( c ) undo b y ...ing; ( d ) cover
m a k e (a b e d ) ; (‫אויסןבעטןן יי)אוייסגעבעט‬ 1 ‫אויס|־‬ f‫ ־‬a distance/area by ...ing
pad ( a ) d r i n k to the e n d ; h a v e ‫טרינק|ען‬
obtain by (‫)אוייסגעבעטן‬ ‫יי‬ 2
‫אויס|בעט|ן‬ || ( a ) fire a shot ‫( אויס|שיס|ן‬- a d r i n k
pleading, wheedle out ‫ ( || אויס|־‬b ) squeeze o u t ‫אויס|קוועטש|ן‬
amendment (‫א ו י י ס ב ע ס ע ר י ע י )ן‬ ‫ ל א י נ ט ע ר | ן‬5 | ‫ ( || א ו י ס‬b ) p i c k o u t ‫קלי_יב|ן‬
depart- (‫א ו י י ס ב ע ס ע ר ־ ד ע פ א ר ט ע מ ע נ ט י ע י )ן‬ ‫ ( ־| אויס|ניי|ן* ד י נ א נ צ ע גאס‬c ) u n t a n g l e
m e n t of c o r r e c t i o n ( d ) w a l k the l e n g t h of the street
house of c o r - (‫יזער‬-‫ )־הי‬w ‫א ו י י ס ב ע ס ע ר ־ ה ו י ז‬ exhale <$> ‫א ו י ס | א ' ט ע מ | ע ן וו‬
rection refine <$> ‫א ו י ס | א י י ד ל | ע ן יו‬
correction, revision, ( ‫אוייסבעסערונג י ׳ ) ע ן‬ reconcile; m a k e u n i - <:> ‫אויס|איינ|ען וי‬
amendment form
correct, a m e n d <$> ‫א ו י ס | ב ע ' ס ע ר | ן יי‬ engineer O ‫אויס|אינזשעניר|ן וו‬
roast pf. ( ‫א ר ס | ב ר א ט | ן יי ) א ו י י ס נ ע ב ר א ט ן‬ manufacture, pro- (‫א ו י י ס א ר ב ע ט ו ע י׳ )ען‬
outbreak, outburst, (‫)ן‬ ‫אויסבראך יעי‬ duction; finish; workmanship
eruption w o r k out; produce, 0 ‫א ו י ס | א ' ר ב ע ט | ן יי‬
reject O ‫א ו י ס | ב ר א ק י ר | ן יי‬ manufacture; ( d i a l . ) knit pf.
‫א ו י ס ב ר א ך‬ 1‫*אויסברוך ׳ע‬ || b a t h e v t / p f ( ‫א ו י ס | ב א ד | ן יי ) א ו י י ס נ ע ב א ד ן‬
breed (‫א ו י ס ב ר י יעי )ען‬ take a bath ‫א׳ זיך‬
( h u m . ) conclusion (‫ י ע י )ען‬.‫אויסברי‬
,
hide, (‫)אוייסבאהאלטן‬ ‫מ‬ ‫אויס|באהאלט|ן‬
expansion (‫אוייסברייטערונג י׳ )ען‬ conceal

8
‫אויסנעפינעריש‬ 784 ‫אדסברייטערן‬

|| give (in marriage),, marry off expand, widen |‫י‬


<$> ‫א ו י ס | ב ר י ט ע ר | ן )זיך( יי‬
pose as, impersonate ‫פאר‬ ‫זיך‬ ‫א׳‬ vt/vi
lend itself to ‫|| א ׳ זין־ צ ו‬ (hum.) conclude <$> ‫אויס|ברי_י|ען יי‬
longed-for ‫א ו י י ם ג ע ב ע נ ק ט איי‬ be ‫ || א ׳ ז י ך‬h a t c h vt. <$> ‫א ו י ס | ב ר י | ע ן יי‬
e x p i r e d ; (time) u p ‫א ר י ם נ ע נ א ע ע ן איי‬ hatched
evaporated •‫א ו י י ס ג ע ד א מ פ ט אי‬ b r e a k out, ( ‫א ו י ס | ב ר ע כ | ן יי ) א ו י י ס ג ע ב ר א כ ן‬
haggard, emaciated ‫א ו י י ס ג ע ד א ר ט אי־׳‬ erupt; vomit, throw up
retired (official, officer); ‫אוייסגעדינט »י־‬ squan- |‫י‬
(‫או סגעבראכט‬/>$<) ‫א ו י ס | ב ר ע נ נ | ע ן יי‬
veteran der
trite, hackneyed ‫א ו י י ס ג ע ד ר א ש ץ איי‬ spendthrift ‫א ו י י ס ב ר ע נ ג ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬
threadbare ‫א ו י י ס נ ע ד ר י ב ל ט אדי‬ wasteful, p r o d i g a l ‫א ו י י ס ב ר ע נ ג ע ר י ש איי‬
consistent ‫א ו י י ס ג ע ה א ל ט ץ איי‬ burn (a hole etc.); <‫א ו י ס | ב ר ע נ | ע ן יי <נ‬
consistency ‫א ר י ס נ ע ה א ל ט נ ק י י ט י׳‬ fire (pottery)
former; defunct ‫א ר י ס נ ע ו ו א ר ־ ן אי־‬ change ( m o n e y returned) ‫אויסגאב יעי‬
specula- [...KhKiRET] ‫א ו י י ס ג ע ח ק י ר ה ט איי‬ publication; edition (‫א ר י ם ג א ב ע י׳ )ם‬
tive o u t l e t ; issue; v e n t (‫אויסגאנג יעי )ען‬
conspicuous ‫א ו י י ס ג ע ט י י ל ט איי‬ o u t p o u r (ing), discharge (‫אויסגאס יעי )ן‬
well-worn, beaten ‫איי‬ ‫אוייםנעטראט־ן‬ ‫א ו י ס נ א ס‬ ‫*אויסגוס יעז‬
*(path) savor to the end; O ‫א ו י ס | ג ו ס ט י ר | ן יי‬
fancied, imaginary, ‫אי־‬ ‫אוייסנעטראכט‬ m a k e the most of
invented, untrue die, e x p i r e ; (‫|גיי|ן* י י ) א י ז אוייסנענאננען‬,‫אויס‬
fully a w a k e ‫א ו י י ם נ ע ט ש ו כ ע ט איי‬ lapse; (time, m o n e y , strength) run
lewd, d e b a u c h e d , profli- •‫א ו י י ס נ ע ל א ס ץ אי‬ walk the length and ‫ א ׳ א‬f‫ ־‬out
gate be i m p a t i e n t for, ‫א׳ נ א ך‬° f‫ ־‬w i d t h of
lewdness, d e b a u c h e r y , ‫א ו י י ס ג ע ל א ס נ ק י י ט י׳‬ ‫ א ׳ פ א ר‬h y e a r n for; be i n love w i t h
profligacy go o u t (with) ‫( *א׳ )מיט( אסעי‬- die of
twisted, s p r a i n e d ‫א ו י י ס ג ע ל ו נ ק ע ן איי‬ p o u r out, e m p t y , (‫אויס|ניס|ן יי)אוייסנעגאסן‬
weary, e x h a u s t e d ‫א ו י י ם ג ע מ א ט ע ר ט איי‬ spill v i . ‫ ־| א׳ ז י ך‬s p i l l vt., v e n t
famished ‫א ו י י ס ג ע ס א ר ע ט איי‬ stare (at) ( ‫ א ׳ ד י א ר נ ן ) א ו י ף‬: >$< ‫א ו י ס | נ ל א צ | ן יי‬
mixed; promiscuous ‫אוייסגעמישט איי‬ slip, lapse (‫א ר ס נ ל י ט ש יעי )ן‬
promiscuity ‫אוייםגעמישטקייט יי‬ slip, s k i d <$> ‫אויס|נליטש|ן ז י ך יי‬
embroidered ‫אוייסגענייט איי‬ settlement, (re)con- (‫)ן‬ ‫אויסגלגיך יעי‬
well-fed, p l u m p ‫א ו י י ם נ ע פ א ש ע ט איי‬ ciliation; adjustment
dressed u p ; flamboyant ‫א ו י י ם ג ע פ ו צ ט איי‬ straighten, (‫אוי'סגעגליכן‬/>3<)‫אויס|גלי_יכ|ן יי‬
dressed u p ‫|| א ׳ א י ן ע ס י ק א ו ן א י ן ה א נ י ק‬ e v e n off, l e v e l ; a l i g n ; e q u a l i z e ; a d -
in fancy clothes also a r r i v e at ‫ ־( א ' ז י ך‬just, reconcile
convex ‫א ו י י ס ג ע פ ו ק ל ט איי‬ a settlement
well-trodden ‫א ו י י ס נ ע פ א ר ץ איי‬ smooth (‫א ו י ם | ג ל ע ט | ן יי )אוייסגעגלעט‬
flamboyant ‫א ו י י ס ג ע פ ט נ ט איי‬ wrought ‫א ו י י ס ג ע א ר ב ע ט איי‬
invention (‫אוייסגעפינס דאס )ן‬ crooked, curved, arched ‫אוייסגעבויגין איי‬
learn, dis- (‫א ו י ס | ג ע פ י נ | ע ן יי )אוייסגעפונען‬ ‫אונטער‬ || pretense (‫)ען‬ ‫י׳‬ ‫אוייסנעבונג‬
cover, find o u t ; devise, i n v e n t u n d e r false pretenses ‫פאלשע א׳ען‬
inventor • ( ‫א ו י י ס נ ע פ י נ ע ר יעי ) ס‬ intimate <‫אוייסנעבונד־ן איי <מיט‬
resourceful, i n v e n t i v e ‫א ו י י ס ג ע פ י נ ע ר י ש איי‬ spend ( m o n e y ) ; (‫א ו י ס | ג ע ב | ן * יי)אוייסגענעבן‬

9
‫אויסהסכמען‬ ‫‪783‬‬ ‫אויסגעצויגן‬

‫א ו ים ־‬ ‫א ו י ס | ד ו כ ט | ן ז י ך ״ ) א ו י י ס ג ע ד ו כ ט ( ׳ע!‬ ‫‪stretched‬‬ ‫;‪out‬‬ ‫‪out-‬‬ ‫‪8‬יי‬ ‫אוייסגעצויגן‬


‫ז י ך‬ ‫דא כט ן‬ ‫‪stretched, p r o s t r a t e ; supine‬‬
‫‪illusion, delusion‬‬ ‫א ו י י ס ד ו כ ט ע נ י ש ח* )ן(‬ ‫‪excellent, a d m i r a b l e‬‬ ‫אוייםגעציייכנט »יי‬
‫‪obtain‬‬ ‫)אוייסגעדונגען(‬ ‫וו‬ ‫אויס|דינג|ען‬ ‫‪ || e l e c t e d ; ...-elect‬ד ע ר‬ ‫א ו י י ס ג ע ק ל י ב י ן ‪8‬יי‬
‫‪(cheaply) b y h a g g l i n g‬‬ ‫‪the presi-‬‬ ‫או 'םגעקליבענ|ער פרעזידעינט‬ ‫י‬

‫)‪gouge (out‬‬ ‫אויס|דלובע|ן ״ ‪O‬‬ ‫‪dent-elect‬‬


‫‪ || expression‬ק ו מ | ע ן צ ו ם א ׳‬ ‫אויסדרוק יעי)ן(‬ ‫‪crooked‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ק ר י מ ט איי‬
‫‪be expressed‬‬ ‫‪well-rested‬‬ ‫אוייםגערוט איי‬
‫‪turn‬‬ ‫א ו י ס ד ר י י יעי )ען(‬ ‫‪worn, threadbare‬‬ ‫אוייםגעריב־ן ‪8‬יי‬
‫; ‪t u r n vt., t w i s t , s p r a i n‬‬ ‫א ו י ס | ד ר י י | ע ן וי >‪<$‬‬ ‫‪suffer‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ר י ס ן ויער( ן יי )איז א ׳ געווארן(‬
‫‪turn around‬‬ ‫‪ w r i n g‬־( א ׳ ז י ך‬ ‫‪judicious,‬‬ ‫‪sensible,‬‬ ‫‪8‬יי‬ ‫אוייסגערעכנט‬
‫‪wring out‬‬ ‫אויס|דרינג|ען מ )אוייסגעדרועען(‬ ‫‪prudent‬‬
‫או יס ד ר ו ק‬ ‫א ו י ס ד ר י ק רעד )ן( זעו‬ ‫א ו י י ם ג ע ר ע כ נ ט ק י י ט יי ‪prudence, foresight,‬‬
‫‪expressive‬‬ ‫א ו י י ס ד ר י ק ל ע ך «יי‬ ‫‪forethought‬‬
‫‪express; manifest‬‬ ‫* א ו י ס | ד ר י ק | ן וי <ג<‬ ‫‪extinct‬‬ ‫אוייסגעשטארב־ן ‪8‬יי‬
‫‪r i d oneself of,‬‬ ‫א ו י ס | ה א ב | ף יו )אוייסגעהאט(‬ ‫||‬ ‫‪exposed; o n v i e w‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ש ט ע ל ט ‪8‬יי‬
‫‪stamp out‬‬ ‫‪subject to‬‬ ‫א ׳ אויף‬
‫‪raise, b r i n g u p pf.‬‬ ‫א ו י ס | ה א ' ד ע ו ו ע | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪exposure‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ש ט ע ל ט ק י י ט י׳‬
‫‪support,‬‬ ‫‪maintenance,‬‬ ‫א ו י ם ה א ל ט יעי‬ ‫‪starry, studded with‬‬ ‫ייי׳‬ ‫אוייסגעשטערנט‬
‫‪u p k e e p ; resistance, endurance‬‬ ‫‪stars‬‬
‫‪maintenance,‬‬ ‫‪upkeep,‬‬ ‫א ו י י ס ה א ל ט ו ע י׳‬ ‫;‪well-rested‬‬ ‫)‪(hum.‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ש ל א פ ץ איי‬
‫‪subsistence‬‬ ‫‪latter-day‬‬
‫‪resistant, d u r a b l e‬‬ ‫א ו י י ם ה א ל ט י ק ‪8‬יי‬ ‫‪cut‬‬ ‫;‪out‬‬ ‫‪low-necked‬‬ ‫אוייסגעשניטין ‪8‬יי‬
‫‪s t a m i n a , en-‬‬ ‫א ו י י ס ה א ל ט ־ כ ו ח דעי ]‪[KOYEKII‬‬ ‫)‪(dress‬‬
‫‪durance‬‬ ‫‪exhausted, s p e n t ; pros-‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ש ע פ ט ‪8‬יי‬
‫‪endure,‬‬ ‫)אוייסגעהאלטן(‬ ‫יי‬ ‫אויס|האלט|ן‬ ‫‪trate‬‬
‫‪s t a n d , resist; m a i n t a i n , s u p p o r t ; sus-‬‬ ‫‪pass6‬‬ ‫א ו י י ס ג ע ש פ י ל ט ‪8‬יי‬
‫‪t a i n ; pass (an e x a m i n a t i o n ) ; l i v e u p‬‬ ‫‪outcry,‬‬ ‫‪exclama-‬‬ ‫אוייסגעשריי יעי ) ע ן (‬
‫‪|| subsist o n‬‬ ‫‪ t o ; be v a l i d‬־‪ f‬א ׳ זין־ מ י ט‬ ‫‪tion‬‬
‫‪w o r k one's‬‬ ‫א׳ זיך אליי'ן אין קאלעדזש‬ ‫‪dugout‬‬ ‫א ו י ס ג ר א ב יעי )ן(‬
‫‪w a y t h r o u g h college‬‬ ‫‪excavation‬‬ ‫א ו י י ס ג ר א ב ו ע י׳ )ען(‬
‫‪durable‬‬ ‫אוייסדזאלטעוודיק ‪8‬יי‬ ‫;‪d i g , m i n e pf.‬‬ ‫אויס|גראב|ן יי)אוייסגעגראבן(‬
‫‪supporter‬‬ ‫א ו י י ס ה א ל ט ע ר יעי ) ס ( ם‬ ‫‪excavate; unearth‬‬
‫)אוייסגעהאפט‪/‬אוייסגעהאפטן(‬ ‫יי‬ ‫אויס|האפט|ן‬ ‫‪e n g r a v e pf.‬‬ ‫אויס|גראוויר|ן יי ‪O‬‬
‫‪embroider‬‬ ‫‪g r o u p pf., arrange‬‬ ‫א ו י ס | ג ר ו פ י ר | ן יי ‪O‬‬
‫‪knock‬‬ ‫;‪out‬‬ ‫‪chisel,‬‬ ‫יי‬ ‫אויס|האק|ן‬ ‫)‪(hum.‬‬ ‫‪be‬‬ ‫מפעי‬ ‫>‪<E‬‬ ‫יי‬ ‫זין־‬ ‫אויס|גרינ|ען‬
‫‪hew pf.‬‬ ‫‪Americanized‬‬
‫‪famish, s t a r v e vt.‬‬ ‫א ו י ס | ה ו ' ע ע ר | ן יי >•<‬ ‫)י(‬ ‫)אוייסגעדאכט(‬ ‫י^־איא‬ ‫זיך‬ ‫אויס|דאכט|ן‬
‫‪g u a r d , protect‬‬ ‫א ו י ס | ה י ט | ן יי )אוייסגעהיט(‬ ‫‪( r e v . c o n . ) seem pf.‬‬
‫‪Pf-‬‬ ‫‪evaporate v t / v i‬‬ ‫א ו י ס | ד א מ פ | ן )זיך( מ >‪<S‬‬
‫‪be c u r e d ,‬‬ ‫‪ || cure‬א ׳ זין־‬ ‫•‬ ‫אויס|הייל|ן מ‬ ‫״אויס|דאמפ|ן=אויסדאמפ ן‬
‫‪heal u p‬‬ ‫‪endurance, perseverance,‬‬ ‫*אוייסדויער יעי‬
‫‪b r i n g (facts‬‬ ‫א ו י ס | ה ס כ מ | ע ן יי >‪[ H E S K E M ] <$‬‬ ‫‪resistance, s t a m i n a‬‬
‫‪etc.) i n t o line‬‬ ‫‪apparent‬‬ ‫א ו י י ס ד ו כ ט י ק ייי׳‬
‫אויסטייטשוע‬ ‫‪782‬‬ ‫אויסהעלף‬

‫‪e v a p o r a t e ; wear off,‬‬ ‫א ו י ס | ו ו ע פ | ן ז י ך יי >•<‬ ‫‪aid‬‬ ‫א ו י ס ה ע ל ף יעי )ן(‬


‫‪become stale‬‬ ‫‪auxiliary‬‬ ‫אויסהעלפ‪...‬‬
‫‪|| r e v e a l , disclose, d i v u l g e‬‬ ‫אויס|זאג|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪helpful‬‬ ‫א ו י י ס ה ע ל פ י ק ‪8‬יי‬
‫‪tell o n‬‬ ‫‪ || t i p off‬א ׳ אויף‬ ‫א׳ י‬ ‫‪help pf.‬‬ ‫א ו י ס | ה ע ל פ | ן יי ) א ו י י ס נ ע ה א ל פ ן ( )י(‬
‫‪p i c k , select; l o o k up‬‬ ‫א ו י ט | ז ו כ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪shingle‬‬ ‫א ו י י ס ה ע ע ל י*ס ) ע ך (‬
‫‪curse, scold pf.‬‬ ‫א ו י ס | ז י ד ל | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫‪post, p u t u p‬‬ ‫אויס|העע|ען יי)אוייסנעהאננען(‬
‫‪( n o t used‬‬ ‫אויס|זי_יף י י ) א י ז אוייסנעווען( » ‪i n‬‬ ‫)‪(notices‬‬
‫‪present‬‬ ‫)‪tense‬‬ ‫‪have been i n‬‬ ‫‪(many‬‬ ‫א ויט­‬ ‫) א ו י י ם ג ע ה א פ ט ן ( זעו‬ ‫א ו י ס | ה ע פ ט | ן יי‬
‫‪he‬‬ ‫)‪- places‬ן ע ר וועט א ׳ ד י גאנצע ש ט א ט‬ ‫ה א פט ן‬
‫‪will‬‬ ‫‪have‬‬ ‫‪been‬‬ ‫‪everywhere‬‬ ‫‪in‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪listen to, hear to the‬‬ ‫א ו י ט | ה ע ר | ן יי >‪<3‬‬
‫‪city‬‬ ‫‪e n d ; auscultate‬‬
‫?‬
‫א ו יס ב ל י ק‬ ‫א ו י ס ז י כ ט זע!‬ ‫‪kill‬‬ ‫‪off,‬‬ ‫]‪[HARGE‬‬ ‫א ו י ס | ה ר נ ע | נ ע ן יי >‪<$‬‬
‫ה א פ ע נוננ‬ ‫י א ו י י ס ז י כ ט ל א ז יעז א ן;‬ ‫‪massacre‬‬
‫ז‬
‫‪sing pf.‬‬ ‫אויס|זיע|ען יי)אוייסנעזועען(‬ ‫א ו י ס ו ו ו‪...‬‬ ‫אויסוואו‪ ...‬׳׳«‬
‫ז‬
‫‪h a t c h pf.‬‬ ‫א ו י ס | ז י צ | ן יי )איז אוייסנעזעסן(‬ ‫א ו י ס ק ל ‪ !:‬ב‬ ‫א ו י ם ו ו א ל ׳עז‬
‫‪schedule‬‬ ‫א ו י ס | ז מ נ | ע ן יי >‪[ZMAN] <$‬‬ ‫‪e m i g r a t i o n ; exodus‬‬ ‫אוייסוואנדערוע י־)ען(‬
‫‪looks, semblance, appear-‬‬ ‫אויסזע דעי )ען(‬ ‫;‪grow up‬‬ ‫אויס|וואקס|ן יי )אוייסנעוואקסן(‬
‫‪ance‬‬ ‫) ‪come i n t o existence; ( h u m .‬‬ ‫‪appear‬‬
‫אויס|־ ‪2.‬‬ ‫‪|| looks, appearance‬‬ ‫אויסןען ‪.1‬‬ ‫‪hatch,‬‬ ‫‪in-‬‬ ‫)זיך( מ >‪3‬‬ ‫אויס|ווא'רעמ|ען‬
‫‪seem, l o o k , appear‬‬ ‫ז ע | ף יי )אוייסגעזען(‬ ‫‪cubate v t / v i‬‬
‫‪to a l l appearances‬‬ ‫|| ווי ע ס ז ע ט אויס‬ ‫‪outcast, s c o u n d r e l‬‬ ‫א ו י ס ו ו א ר ף יעי )ן(‬
‫; ) ‪seat (each i n his p l a c e‬‬ ‫א ו י ס | ז ע צ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪rebuke,‬‬ ‫א ו י ס | ו ו א ר פ | ן יי )אוייסגעווארפן( ) י ‪(e‬‬
‫‪set, compose (in t y p e ) pf.; k n o c k o u t‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪reproach‬‬ ‫)‪(sb.‬‬ ‫‪for,‬‬ ‫‪criticize‬‬ ‫‪(sb.),‬‬
‫‪sit d o w n (each‬‬ ‫)‪ (teeth etc.‬־| א ׳ ז י ך‬ ‫)‪b l a m e (sb.) for h a v i n g (stg.‬‬
‫)‪i n his place‬‬ ‫‪eradicate, u p r o o t‬‬ ‫א ו י ס | ו ו א ר צ ל | ע ן יי >‪<3‬‬
‫‪convert‬‬ ‫]‪[KIIILEF‬‬ ‫>‪<$‬‬ ‫יי‬ ‫אויט|חילופ|ן‬ ‫‪outgrowth; derivative‬‬ ‫אויסוווקס יעי )ן(‬
‫)‪(money‬‬ ‫א וי ס וו א ר ף‬ ‫*אויסווורף ׳ע!‬
‫‪wheedle out‬‬ ‫]‪[KhANFE‬‬ ‫>•<‬ ‫יי‬ ‫אוים|חנפע|נען‬ ‫‪seem‬‬ ‫אויס|ווי‪-‬יז|ן ז י ך יי)אוייסגעוויזן(‬
‫‪take‬‬ ‫‪off‬‬ ‫)אוייסנעטאן(‬ ‫יי‬ ‫אויס|טא|ן*‬ ‫‪suffer‬‬ ‫;‪the p a i n of‬‬ ‫א ו י ס | ו ו י ט י ק | ן מ >‪<$‬‬
‫י|‬

‫‪un-‬‬ ‫‪ (clothes), undress‬־‪ 1‬א ׳ ז י ך‬ ‫‪vt.‬‬ ‫‪be‬‬ ‫‪ j - o b t a i n b y suffering‬ה א ל ט | ן א י ן א ׳‬


‫‪d r o p (a respon-‬‬ ‫‪ dress v i .‬־| א ׳ ז י ך פ ו ן‬ ‫‪i n the throes of‬‬
‫)‪sibility‬‬ ‫א ו י ס ק ל י_י ב ן‬ ‫'אויס|ווייל|ן ׳ע!‬
‫‪dance v t / p f‬‬ ‫א ו י ס | ט א נ צ | ן יי >•<‬ ‫א ו י ס נו וי י ני ק‬ ‫אוייסווייניק ׳עז‬
‫‪t u r n (on a lathe) pf.‬‬ ‫א ר ס | ט א ק | ן יי >•<‬ ‫; ‪have a (good) c r y‬‬ ‫אוים|וויינ|ען ז י ך יי >‪<3‬‬
‫א ו י ס | ט א ר א ש ט ש ע | ן יי ‪ : O‬א ׳ ד י א ר נ ן )אויף(‬ ‫‪c r y one's‬‬ ‫‪ K c r y enough‬א ׳ ז י ך ד י א ר נ ן‬
‫‪stare at‬‬ ‫‪heart o u t‬‬
‫‪shuffle (cards) pf.‬‬ ‫א ו י ס | ט א ש | ן יי ‪O‬‬ ‫‪unwrap‬‬ ‫א ו י ס | ו ו י ק ל | ע ן יי >‪<5‬‬
‫‪aptitude‬‬ ‫אויסטוינ דעי )ן(‬ ‫)‪line, r u l e (paper‬‬ ‫אויט|ווירע|ן יי‬
‫‪be a d e p t (at),‬‬ ‫א ו י ס | ט ו י נ | ף ז י ך יי >‪) <S‬צו(‬ ‫‪d r y , w i p e pf.‬‬ ‫אויס|וויש|ן יי‬
‫‪1‬‬
‫)‪be fit (for‬‬ ‫‪weave pf.‬‬ ‫אויםןוועבןן יי >‪<S‬‬
‫א ו י ס ב י_י ט‬ ‫*אויסטויש ׳עז‬ ‫א ו י ס | ו ו ע ב | ף ז י ך יי ‪ O‬׳עז א ו י ס ו ו ע פ ן ז י ך‬
‫‪interpretation‬‬ ‫אויסטגיטש יעי )ן(‬ ‫‪o u t l e t ; a l t e r n a t i v e , re-‬‬ ‫אויסווענ יעי )ן(‬
‫‪i n t e r p r e t a t i o n , ex-‬‬ ‫א ר י ס ט ט ט ש ו נ נ י־ )ען(‬ ‫‪course, w a y out‬‬
‫‪planation‬‬ ‫‪volatile‬‬ ‫אוייסוועפיק •ויי‬

‫‪11‬‬
‫אויסלענדער‬ 781 ‫אויסטייטשן‬

|| e n d ; leave out, o m i t <•> ‫א ו י ס | ל א ז | ן יי‬ i n t e r p r e t pf.; construe S> ‫אויט|טי_יטש|ן יי‬


take (an emotion) out on, ‫צו‬ ‫א׳‬ distribution; men- (‫)ען‬ ‫י׳‬ ‫אוייסטיילונג‬
end (‫ א ׳ ז י ך )מיט‬h w r e a k (anger) o n tion, specification
‫| א ׳ זין־ צ ו‬- ( i n ) ; c o m e to, result i n distinctive ‫א ר י ט ט י י ל י ק «יי‬
i n v o l v e i n the end dispense, distribute, O ‫יי‬ ‫אויס|טייל|ן‬
‫זין־ פ ו ן‬ ‫א׳‬ || ridicule <•> ‫א ו י ס | ל א כ | ן יי‬ hand out; farm out; confer vt.;
scoff at specify, cite, single out, distinguish,
b l a b ; scold [LEYMER] <S> ‫א ו י ס | ל א מ ר | ן יו‬ be d i s t i n c t i v e / (‫ ־| א ׳ זיך )מיט‬set off
‫ || א י ן א ׳‬foreign countries ‫א ו י ם ל א נ ד דאס‬ o u t s t a n d i n g ; be d i s t i n g u i s h e d (by)
‫ || קיין א ׳‬f r o m a b r o a d ‫\ פ ו ן א ׳‬- a b r o a d p l a s t e r pf. <$> ‫א ו י ס | ט י ' נ ק ע ו ו ע | ן יי‬
a b r o a d , to a n o t h e r c o u n t r y present [TAYNE] (‫> )סיט‬$< ‫א ר ס | ט ע נ ה | ן ז י ך יי‬
foreign (‫אירן‬...) ‫א ו י י ס ל א נ ד ־ מ י נ י ס ט ע ר דעי‬ one's a r g u m e n t s (to); argue things
minister out (with)
scan <$> ‫אוים|לוג|ן לי‬ test, test-fire O ‫א ו י ס | ט ע ס ט י ר | ן יי‬
eulogize <•> ‫א ו י ס | ל ו י ב | ן יי‬ oyster (‫א ו י ס ט ע ר יעי )ס‬
lapse; (‫אוייסגעלאפן‬ ‫)איז‬ ‫יי‬ ‫אויס|לויפ|ן‬ queer; quaint, out- ‫י־‬8 ‫אוייסטערליש‬
overflow v i . , b o i l o v e r landish, bizarre
air, v e n t i l a t e pf. <3> ‫א ו י ס | ל ו ' פ ט ע ר | ן יו‬ deliver (mail); (‫אויס|טראג|ן יי)אוייסגעטראגן‬
extradition ( ‫אוייסליווערונג י ׳ ) ע ן‬ ‫\ ד ע ר ש כ ל ט ר א ג ט אויס א ז‬- a m o u n t to
extradite <•> ‫א ו י ס | ל י ' ו ו ע ר | ן יי‬ [SEYKhL] it s t a n d s to reason t h a t
spelling (‫אויסלייג יעי )ן‬ t h i n k up, ( ‫א ו י ס | ט ר א כ ט | ן יי ) א ו י י ס ג ע ט ר א כ ט‬
s p r e a d , arrange, g r o u p ; <3> ‫א ר ס | ל י י ג | ן יי‬ d e v i s e , i n v e n t ; m a k e up, f a b r i c a t e
spell; advance, lay out (money); Australia (‫א ו י ס ט ר א י ל י ע )יי‬
i n t e r p r e t (dreams) Australian ‫ם‬ (—) ‫א ו י ס ט ר א י ל י ע ר י ע י‬
d r a i n , e m p t y vt. <$> ‫א ו י ס | ל ד י ק | ן יי‬
| ‫י י‬
Australian ‫א ו י ס ט ר א ל י ש אי־‬
redemption (‫אויסלייז יעי )ן‬ d r i n k pf. ( ‫א ו י ס | ט ר י נ ק | ע ן יי ) א ו י י ס ג ע ט ר ו נ ק ע ן‬
ransom ‫א ו י י ס ל י י ז ג ע ל ט דאי־‬ || dry, d r a i n pf. <•> ‫א ו י ס | ט ר י ' ק ע נ | ע ן יי‬
redemption, ransom (‫אוייטלייזונג י׳ )ען‬ drain, d r y up v i . ‫א ׳ זיך‬
r a n s o m , d e l i v e r ; redeem, <•> ‫אויס|לייז|ן יי‬ t r a i n pf. O ‫א ו י ס | ט ר ע נ י ר | ן יי‬
save r i p (sewing, k n i t t i n g ) 0 ‫א ו י ס | ט ר ע נ | ע ן וי‬
redeemer, s a v i o r (‫א ו י י ס ל י י ז ע ר יעי )ם‬ Pf-
‫ || א ׳ זיך‬p u r i f y pf. <•> ‫אויס|לי_י'טער|ן יי‬ wake up com- <$> ‫זיך יי‬ ‫אויס|טשוכע|ן‬
(sky, weather) clear p l e t e l y , shake off sleep; come t o one's
l e n d (to) pf. (‫אויס|לי_י|ען יי )אוייסגעליגן( )י‬ senses
b o r r o w (from) pf. (‫•|| א ׳ )בי_י‬ weed pf. (‫א ו י ס | י ע ט | ן יי )אוייסגעיעט‬
g i l d ; s p r e a d w i t h foil <‫א ו ס | ל י י ש | ן יי <׳‬
‫י‬
rear <$> ‫א ו י ס | כ א ו ו ע | ן יי‬
line, rule O ‫א ו י ס | ל י נ י ר | ן יי‬ scoop (‫א ו י ס כ א פ יעי )ן‬
sprain (‫א ו י ס | ל י נ ק | ע ן יי )אוייסגעלונקען‬ snatch up, snatch <$> ‫יי‬ ‫אויס|כאפ|ן‬
‫א ו י ס ל י ו ו ע ר ן‬ ‫> ׳ען‬3< ‫״ א ו י ס | ל י ' פ ע ר | ן יי‬ a w a y ; usurp
l i v e (one's life) to the ‫> א‬$< ‫א ו י ס | ל ע ב | ן יי‬ run (on mer- (‫)אויף‬ ‫א ו י י ם כ א פ ע נ י ש דאס‬
derive satisfaction ‫\ א ׳ זיך א י ן‬- e n d chandise)
from ( o c c u p a t i o n , e n v i r o n m e n t ) unload ( ‫א ר ס | ל א ד | ן יי ) א ו י י ט ג ע ל א ד ן‬
foreign, alien ‫י־‬8 ‫א ו י י ס ל ע נ ד י ש‬ e n d i n g , close, c o n c l u s i o n ; (‫א ו י ס ל א ז יעי )ן‬
foreigner, alien ‫א ו י י ס ל ע נ ד ע ר יעי )—( ם‬ omission

12
‫אויססטיליזירן‬ 780 ‫אויסלערנען‬

erase, efface, cross out <$> ‫א ו י ס | מ ע ק | ן יי‬ teach, i n s t r u c t pf. («) <$> ‫א ו י ס | ל ע ר נ | ע ן יי‬
1
‫ארס ן = א ר ס רעם‬ l e a r n pf. (»™/») ‫|| א׳ ז י ך‬
2
mean, intend; ‫ א ׳ זי_יף א‬:‫ ״יעי‬.1 ‫א ו י ס ן‬ outage (‫א ו י ס ל ע ש יעי )ן‬
‫ ( ־| ר א ם איז ע ר‬r e v . c o n . ) be the p o i n t of put out, ex- (‫א ו י ס | ל ע ש | ן ת )אוייסנעלאשן‬
out(side)2.‫קיו‬/‫טז־וו‬ || t h a t is his p o i n t ‫א ׳‬ tinguish pf.
be left (‫|| א ׳ בלי_יב|ן=אויסנ|בלי_יב|ן )פון‬ emaciate <•> ‫א ו י ס | מ א ' נ ע ר | ן יי‬
(‫ ־( א׳ ל א ז | ן = א ו י ס נ | ל א ז | ן )פון‬out (of) tire out, exhaust <$> ‫א ו י ס | מ א ' ט ע ר | ן יי‬
leave out (‫ || א׳ )י‬a m o u n t to <3> ‫א ו י ס | מ א כ | ן יו‬
‫א וי ס נ ע ם‬ !‫*אויסנאם ׳ע‬ it ‫\ ע ס מ א כ ט ס י ר ניט א ר ס‬- m a t t e r (to)
obtain by fraud (‫< )בי_י‬S> ‫א ו י ס | נ א ר | ן יי‬ pick ‫ ־| א ׳ א‬does not m a t t e r to me
(from); cheat (sb.) of (teeth etc.)
outside, e x t e r n a l l y ; ‫ איוו‬.1 ‫אוייסנווייניק‬ representation (‫א ו י י ס מ א ל ו ע י׳ )ען‬
|| from the outside ‫\ פ ו ן א ׳‬- b y heart paint pf.; describe, <$> ‫א ו י ס | מ א ל | ן יי‬
‫ || א ר ס | ל ע ר נ | ע ן‬b y heart ‫ א ו י ף א׳‬/ ‫פ ו ן‬ ‫ א׳ זיך‬h p o r t r a y ; picture, imagine v t .
( 2 . ‫יער )ן‬ || m e m o r i z e ‫א׳‬ ‫אפלון ן‬/ ‫ ניט א ו י י סאצרו ףמ‬h picture, imagine v i .
outside, exterior u n i m a g i n a b l e , inconceivable ‫זין־‬
outside, e x t e r n a l , ex- *‫אוייסנווייניקסט איי‬ famish <$> ‫א ו י ס | מ א ר ע | ן יי‬
terior m a r k out, a l l o t ; m a p ; O ‫א ו י ס | מ א ר ק י ר | ן יי‬
‫ א ו י ם נ י צ ן‬1‫ ׳ע‬O ‫אוים|נוצ|ן יי‬ arrange (stg.) so as to
ferret o u t <•> ‫א ו י ס | נ י ו כ ע | ן יי‬ exhaust, r u n d o w n 3> ‫אויס|מוטשע|ן יי‬
e m b e z z l e m e n t (‫אוייסנייזוע יי )ען‬ scold, r e p r o a c h [MUSER] <$> ‫א ו י ס | מ ו ס ר | ן יי‬
embezzle <$> ‫אויס|נייז|ן יי‬ Pf‫׳‬
embezzler ‫אוייסנייזער דעי )ס( • ק ע‬ t r a i n , d r i l l O ‫אויס|מושטיר|ן יי‬
e m b r o i d e r y (‫אוייסנייעכץ יאק )ן‬ manage v i / p f <$> ‫א ו י ס | מ י ט ל | ע ן זיך יי‬
e m b r o i d e r <•> ‫אויס|ניי|ען יי‬ evasion ( ‫א ו י י ס מ י י ד ו ע י י ) ע ן‬
sober up v i . <•> ‫א ו י ס | נ י ' כ ט ע ר | ן ז י ך יי‬ evasive ‫אוייסמיידיק »ד‬
m a k e use of, utilize, t a k e <$> ‫אויס|ניצ|ן יי‬ a v o i d , dodge; (‫אויס|מי_יד|ן יי )אוייסנעמיטן‬
a d v a n t a g e of, exploit, trade o n ; ex- miss each ‫\ א ׳ ז י ך‬- evade, elude
ercise (rights, power) other
2
‫ ׳עז א ו י ם ן‬O ‫אויסנ|לאז|ן יי‬ evasive ‫אוייסמיידנדיק איי‬
exception (‫אויסנעם יעי )ען‬ c o i n , m i n t <$> ‫אויס|מינצ|ן יי‬
e x c e p t i o n a l ‫אוייסנעמיק איי‬ m i x vt/pf, b l e n d , m i n g l e <$> ‫אויס|מיש|ן יי‬
be a (‫א ו י ם | נ ע מ | ע ן יי )אוייסגענומען( )בי_י‬ be m i x e d ‫ א ׳ ז י ך‬h v t . , l u m p together
‫ ניט א ׳‬f‫ ־‬success, m a k e a hit (with) up, m i x v i .
t a k e out (a girl) ‫\ יא׳ *־עי‬- fall flat furnish pf. ( p r o v i d e O ‫א ו י ם | מ ע ב ל י ר | ן יי‬
‫ א ׳ ז י ך‬II s t i p u l a t e (‫ אז‬...‫|| א ׳ )בי_י‬ w i t h furniture)
r u n out m i l k pf. <$> ‫א ו י ס | מ ע ל ק | ן יי‬
s t i p u l a t i o n (‫א ר י ס נ ע מ ע נ י ש דאס )ן‬ become respect- <$> ‫א ו י ס | מ ע נ ט ש ל | ע ן זין־ יי‬
t a k i n g of the T o r a h ‫אוייםנעמענס *ס‬
‫ד‬ able/mature
scrolls from the synagogue a r k ‫ || א י ן דרי_י‬d i m e n s i o n (‫א ו י י ס מ ע ס ט ו ע י׳ )ען‬
sort out O ‫א ו י ס | ם א ר ט י ר | ן יי‬ three-dimensional ‫א ׳ ע ן‬
arrange, p u t i n [SADER] <$> ‫א ו י ס | ס ד ר | ן יי‬ measure, (‫א ו י ס | מ ע ס ט | ן יי )אוייסנעמאםטן‬
order ‫( ניט‬- s u r v e y pf.; dispense (justice)
style O ‫א ו י ס | ס ט י ל י ז י ר | ן יי‬ immeasurable ‫אוייסצומעסטן‬
13
‫אויספעל‬ 779 ‫אויססיסטעמירן‬

compliance (with), (‫אוייספאלגוננ י־ )פון‬ systemize O ‫א ו י ס | ס י ס ט ע מ י ר | ן יי‬


fulfillment (of) finish, r o u n d out, p u t <$> ‫א ו י ס | ע ' נ ד י ק | ן יי‬
execute, fulfill, i m p l e - S> ‫א ו י ס | פ א ל נ | ן יי‬ the finishing touches to
ment; comply with, accommodate file O ‫א ו י ס | ע נ צ ל | ע ן יי‬
(snow) fall; (‫אויס|פאל|ן יי)איז אוייסנעפאלן‬ etch <S> ‫א ו י ס | ע צ | ן יי‬
|| (hair etc.) fall out; turn out ‫ || י א ׳ ר ע ם‬besides, except ‫רע‬8 ‫אויסער‬8*
fall o n (a date) ‫אין‬/‫א' אום‬ beside oneself, ‫זיך‬ ‫א׳‬ (- besides
complete, make <£> ‫יי‬ ]!‫אויסןפאירטיק‬ furious
ready, perfect extraordinary, |
‫א ו י ' ס ע ר נ ע ו ו י י נ ) ט ( ל ע ך «יי‬
travel («) ( ‫א ו י ס | פ א ר | ן יי )איז א ו י י ס נ ע פ א ר ן‬ exceptional; eminent
t h r o u g h a l l of pf. outward, external ‫יי‬8 ‫* א ו י י ס ע ר ל ע ך‬
(clearance) sale (‫י ־ )ן‬ ‫דע‬ ‫אוייספארקויף‬ ...‫א ו י ס ל א נ ד ־‬ ‫ ׳ען‬. . . ‫י א ו י ס ע ר ך‬
sold o u t ; o u t - o f - p r i n t ‫א ו י י ס פ א ר ק ו י פ ט *יי‬ out-of-town ‫א ו י י ס ע ר ש ט א ט י ש *•׳‬
correct ( ‫א ו י ס | פ א ר ר י כ ט | ן יי ) א ו י י ס פ א ר ר י כ ט‬ slap the face of <£> ‫א ו י ס | פ א ט ש | ן יי‬
Pf w e e d (out) O ‫א ו י ס | פ א ל ע | ן יי‬
inquiry, investiga- (‫אוייספארשונג י־ )ען‬ u n p a c k vt. <3> ‫א ו י ם | פ א ק | ן יי‬
tion; exploration; inquest evaporate v t / v i <J> ‫א ו י ס | פ א ר ע | ן )זיך( יי‬
investigate pf., in- <3> ‫א ו י ס | פ א ר ש | ן •י‬ fatten <$> ‫א ו י ס | פ א ש ע | ן יי‬
q u i r e i n t o ; explore puff o u t <$> ‫אויס|פויש|ן יי‬
f o r m , m o l d , fashion ‫א ו י ס | פ ו ' ר ע מ | ע ן יי‬ (‫י‬-‫ || א ׳ )בי‬effect [POYEL] <$> ‫א ו י ס | פ ו ע ל | ן יי‬

Pf o b t a i n b y persuasion (from)
s h o w off v i . , swagger ‫־‬$< ‫אויס|פי_ינ|ען ז י ך יי‬ || clean pf.; dress u p vt. <$> ‫א ו י ס | פ ו צ | ן יי‬
s h o w off vt. (‫|| א ׳ ז י ך )מיט‬ dress u p v i . ‫א׳ זיך‬
show-off ‫אוייספי_ינער יעי ) ס ( • ק ע‬ hatch ‫ || א ׳ ז י ך‬peck o u t • ‫יק|ן ת‬3|‫אויס‬
ostentation °<n ' ‫א ו י ס פ ט נ ע ר נ י‬ vi/pf
boastful, ostentatious ‫א ו י י ס פ ט נ ע ר י ש איי‬ spawn v t / v i <‫א ו י ם | פ ל א ד י ע | ן )זיך( יי <ג‬
beautify <$‫ י ' נ ע ר | ן יי ׳‬: ‫א ו י ם | פ‬ flatten out <‫א ו י ס | פ ל א ' ט ש י ק | ן )זיך( יי <ג‬
boo vt. <‫ארם|פי_יפ|ן יי <ג‬ vt/vi
fill (out), fill (in) pf. <$> ‫א ו י ס | פ י ל | ן מ‬ disentangle, un- <$> ‫א ו י ס | פ ל א ' נ ט ע ר | ן יי‬
conclusion, deduction, (‫א ו י ם פ י ר דעי )ן‬ tangle
conclude ‫ ־( ק ו מ | ע ן צ ו ם א ׳‬inference ‫א ו י ס | פ ל א נ י ר | ן יי < > = א ו י ס פ ל א נ ע ו ו ע ן‬
‫ || א ו י ' ס פ י ר ־ ב א א מ ט | ע ר‬e x e c u t i v e ...‫אויספיר‬ p l a n pf., design <S> ‫א ו י ס | פ ל א ' נ ע ו ו ע | ן יי‬
executive b u r s t o u t (...ing) (‫> )מיט‬5< ‫א ו י ס | פ ל א צ | ן יי‬
execution, perform- (‫אוייםפירונג יי )ען‬ raffle off (‫אויס|פלעט|ן יי)אוייסנעפלעט‬
ance ‫א ו י ם פ ר ו ו ו ן‬ ‫א ו י ס | פ ר ו א ו ו | ן יעז‬
feasible, w o r k a b l e ; d e - ,
‫יי‬8 ‫א ו י י ס פ י ר ל ע ך‬ || trial, test, tryout (‫א ו י ס פ ר ו ו ו י ע י )ן‬
tailed test ‫ || א ׳ ־ פ ל ל ע ר‬d r y r u n ‫א׳ אויף טרוקן‬
execute, accomplish, <3> ‫א ו י ס | פ י ר | ן יי‬ flier
effect; p r a c t i c e ; h a t c h ; succeed, pre- test, t r y out, rehearse <j> ‫א ו י ס | פ ר ו ו ו | ן יי‬
|| v a i l , w i n out, achieve one's purpose Pf
have my/your/ /‫די_ינס‬/‫מי_ינם‬ ‫א׳‬ ‫ || א ׳ ז י ך‬i r o n pf.; e x t o r t <$> ‫א ו י ס | פ ר ע ס | ן יי‬
frustrate ‫\ ניט ל א ז | ן א ׳‬- w a y ‫ ע ם וועט ז י ך א ׳‬h be straightened out
blast, b u r s t (‫אויספלאם יעי)ען‬ i t w i l l be a l l r i g h t
shortage (‫א ו י ס פ ע ל יעי )ן‬ sally (‫א ו י ס פ א ל י ע י )ן‬

14
‫אויסראמןןן‬ 778 ‫אויספעלן‬

be r e c o n - ( ‫א ו י ס | ק ו מ | ע ן יי )איז א ו י י ס ג ע ק ו מ ע ן‬ be l a c k i n g ; (rev. (‫< )י‬$> •™-n ‫ ע ל | ן‬5 | ‫א ו י ס‬


v e r t e d t o J u d a i s m ; a m o u n t t o ; seem, con.) lack
manage, get a l o n g (‫ א ׳ )מיט‬f- a p p e a r quiz, poll; inquiry (‫א ו י ס פ ר ע ג יעי )ן‬
|| (with); make both ends meet interrogation; de- ( ‫י• ) ע ן‬ ‫אוייספרעגוע‬
(rev. (‫ א ׳ איסי« )י‬J| dispense w i t h ‫א׳ אן‬ briefing
|| con.) happen, have t h e occasion question, poll; examine; <3> ‫רעג | ן ת‬51 ‫אויס‬
‫ע ס איז מ י ד א ו י י ס ג ע ק ו ם ע ן צ ו זגין ד א ר ט ן‬ q u i z , i n t e r r o g a t e ; debrief
I h a p p e n e d t o be there on ' ‫ || אויף א‬d i s b u r s e m e n t ‫א ו י ט צ א ל יעי‬
sustenance, subsistence ar ‫אוייסקומעניש‬ the i n s t a l l m e n t p l a n
make a living ‫ א ׳‬OP * ‫|| ה א ב | ן‬ disbursement (‫א ו י י ס צ א ל ו ע י• )ען‬
|| o u t l o o k , hope, prospect (j)‫אויסקוק יעי‬ pay up; pay installments <S> ‫א ו י ס | צ א ל | ן יי‬
hopeless ‫אן אן א׳‬ default (on) ‫ ־( ניט א ׳‬o n ; disburse
await « ‫ || א ׳‬p r y <•> ‫א ו י ס | ק ו ק | ן יי‬ ac- [KhEzhBOYNEs] ‫|| חשבונות צ ו ם א ׳‬
scout ‫אוייסקוקער יעי)ס( ם‬ counts payable
beat o u t ; c o i n ; beat <$> ‫א ו י ס | ק ל א פ ] ן יי‬ installment ( ‫ פ ל ע נ ע ר‬. . . ) ‫א ו י י ס צ א ל פ ל א ן יעי‬
(‫ א ׳ )אויף ד ע ר מאשי'ן‬h the d u s t o u t of plan
type t a p (contents of) pf. <$> ‫א ו י ס | צ א פ | ן יי‬
c l a r i f y , elucidate <3> ‫א ו י ס | ק ל א ר | ן יי‬ excerpt, e x t r a c t ; state- (‫אויסצונ יעי )ן‬
choice, v a r i e t y ; o p t i o n (‫א ו י ס ק ל ג י ב דעי )ן‬ m e n t (of a c c o u n t )
elective ...‫אויםקלצב‬ chisel pf. O ‫א ו י ס | צ י ז ע ל י ר | ן יי‬
p i c k , select, ( ‫א ו י ס | ק ל י י ב | ן יי ) א ו י י ס ג ע ק ל י ב ן‬ mature O ‫א ו י ס | צ י י ' ט י ק | ן זין־ יי‬
‫ || א ׳ זיך‬elect (as) ‫\ א י פ א ר‬- choose pf. distinction; award (‫אוייסצייכענוננ י׳ )ען‬
get a r o u n d to (at last) (‫)צו‬ excel (in) (‫> )אין‬$< ‫א ו י ס | צ י י ' כ ע נ | ע ן ז י ך יי‬
dress (up) vt. <•> ‫א ו י ס | ק ל י י ד | ן יי‬ stretch, draw (‫א ו י ס | צ י | ע ן יי )אוייסגעצויגן‬
figment (‫א ו י ס ק ל ע ר לעי )ן‬ s t r e t c h o u t v i . , fall ‫ ־| א ׳ ז י ך‬o u t vt.
t h i n k u p , devise <$> ‫א ו י ם | ק ל ע ר | ן יי‬ adorn <$> ‫א ו י ס | צ י ר | ן ת‬
k n e a d , shape (‫א ו י ס | ק נ ע ט | ן יי )אוייסנעקנאטן‬ emaciate • ‫א ו י ס | צ ע ר | ן יי‬
Pf forge (e. g . i n a s m i t h y ) <S> ‫א ו י ס | ק א ו ו ע | ן יי‬
obtain by fighting <$> ‫א ו י ס | ק ע מ פ | ן יי‬ c a t a l o g pf. O ‫אויס|קאטאלאניר|ן ת‬
turnover, volume ‫א ו י ס ק ע ר דעי‬ r o l l , w a l l o w pf. <$> ‫א ו י ס | ק א ט ש ע | ן ז י ך יי‬
leeway, m a r g i n (‫א ו י י ס ק ע ר ב ר י י ט י׳ )ן‬ c o o k pf. ‫א ו י ס | ק א כ | ן יי‬
turn (inside out); <•> ‫יי‬ ‫אויס|קער|ן‬ devise, c o n t r i v e O ‫א ו י ס | ק א מ ב י נ י ר | ן יי‬
sweep pf. compose (music) pf. O ‫א ו י ס | ק א מ פ א נ י ר | ן יי‬
‫ || א ׳ זיך‬t u r n v t / p f <:> ‫א ו י ם | ק ע ' ר ע ו ו ע | ן יי‬ outbid; w i n out over O ‫א ו י ס | ק א נ ק ו ר י ר | ן יי‬
t u r n v i . ; m a n a g e t o get a l o n g clear (of s t u m p s ) , ^ ‫א ו י ס | ק א ' ר ט ש ע ו ו ע | ן יי‬
(hair) fall (‫אויס|קריכ|ן יי)איז אוייסגעקראכן‬ g r u b pf.
out squeeze o u t <$> ‫אויס|קוועטש|ן יי‬
twist, warp v t / v i <•> ‫א ו י ס | ק ר י מ | ע ן )זיך( יי‬ slaughter a l l of (a <S> ‫א ו י ס | ק ו י ל ע | ן ת‬
engrave pf. <$> ‫א ו י ס | ק ר י צ | ן יי‬ group)
suffer for <$> ‫ א ו י ם | ק ר ע נ ק | ע ן יי‬° b u y u p ; r a n s o m , redeem <^ ‫א ו י ס | ק ו י פ | ן ה‬
extermination (‫אוייסראטונג יי )ען‬ atone (for) (‫|| א ׳ ז י ך )פון‬
exterminate (‫א ו י ס | ר א ט | ן יי )אוייסגעראטן‬ sustenance ‫א ו י ס ק ו ם יעי‬
clear away; clear, <£> ‫א ו י ס | ר א מ | ע ן יי‬ compatible ‫א ו י י ס ק ו מ י ק »יי‬
e m p t y (of m o v a b l e things) c o m p a t i b i l i t y ‫אוייסקומיקייט יי‬

15
‫אויסשליסונג‬ ‫‪777‬‬ ‫אויסרובריקירן‬

‫‪dust‬‬ ‫אוים|שטויב|ן יי >‪<2‬‬ ‫‪pigeonhole‬‬ ‫א ו י ס | ר ו ב ר י ק י ר | ן יי ‪O‬‬


‫‪bear,‬‬ ‫אויס|שטיי|ן* יי ) א י ז אוייסגעשטאנען(‬ ‫‪rest vt/vi‬‬ ‫א ו י ס | ר ו | ע ן )זין־( יי‬
‫‪a‬‬
‫‪ge‬‬ ‫‪ suffer, p u t u p w i t h‬־| א ׳ ) ז י ך (‬ ‫‪exclamation; roll-call‬‬ ‫א ו י ס ר ו ף יעי )ן(‬
‫‪vt/vi‬‬ ‫‪call‬‬ ‫‪out,‬‬ ‫‪ex-‬‬ ‫)אוייסגערופן(‬ ‫א ו י ס | ר ו פ | ן יי‬
‫‪e q u i p m e n t , outfit‬‬ ‫אוייסשטייער יעי )ן(‬ ‫)‪c l a i m ; p r o c l a i m ; c a l l the r o l l (of‬‬
‫‪compatible‬‬ ‫א ו י י ס ש ט י מ ל ע ך מיי‬ ‫‪crier‬‬ ‫א ו י י ס ר ו פ ע ר יעי ) ס (‬
‫‪reconcile, p u t i n‬‬ ‫א ו י ס | ש ט י מ | ע ן מ <‪< >$‬מיט<‬ ‫‪exclamation point‬‬ ‫א ו י י ס ר ו ף ־ צ י י כ ן יעי )‪(D‬‬
‫‪tune (with); integrate‬‬ ‫א ו י ס ר י י ד י ע י ) ן ( ‪r e p r o a c h , r e p r i m a n d ; pre-‬‬
‫‪display; layout‬‬ ‫א ו י ס ש ט ע ל יעי )ן(‬ ‫‪text‬‬
‫‪exhibition, show‬‬ ‫אוייסשטעלונג י י ) ע ן (‬ ‫א ו י ס ־‬ ‫) א ו י י ס ג ע ר ע ד ט ( ׳עו‬ ‫ת‬ ‫אויס|רייד|ן‬
‫‪showroom‬‬ ‫א ו י י ס ש ט ע ל ז א ל יעי )ן(‬ ‫ר ע ד ן‬
‫א ו ט | ש ט ע ל | ן יי >‪g r o u p , line u p , l a y o u t ; <S‬‬ ‫י‬
‫‪s m o k e pf.; fumigate‬‬ ‫א ו י ס | ר י כ ע ר | ן יי >‪3‬‬
‫י |‬

‫‪display,‬‬ ‫‪e x h i b i t ; m a k e o u t (check‬‬ ‫‪c l e a n pf.; purge‬‬ ‫א ו י ס | ר י י ' נ י ק | ן יי >‪<S‬‬


‫‪|| expose, subject t o‬‬ ‫)‪ |- etc.‬א ׳ )אויף(‬ ‫‪rank‬‬ ‫א ו י ס | ר י י | ע ן יי >‪<$‬‬
‫‪flaunt‬‬ ‫א׳ זיך מיט‬ ‫‪outfit; equipment‬‬ ‫א ו י ס ר י כ ט יעי )ן(‬
‫‪,‬‬
‫‪pstentation‬‬ ‫א ו י ם ש ט ע ל ע ר י י י*־‬ ‫‪equipment‬‬ ‫א ו י י ס ר י כ ט ו ע י׳ ) ע ן (‬
‫‪ostentatious‬‬ ‫א ו י י ס ש ט ע ל ע ר י ש «יי‬ ‫‪e q u i p ; fit o u t ,‬‬ ‫אוים|ריכט|ן יי)אוייסגעריכט(‬
‫‪radiation‬‬ ‫אוייסשטראלוע יי)ען(‬ ‫‪outfit‬‬
‫‪radiate‬‬ ‫א ו י ס | ש ט ר א ל | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪arrange‬‬ ‫א ו י ס | ר כ ט ע ו ו ע | ן יי ^<‬
‫י |‬

‫‪cross‬‬ ‫אויס|שטרי_יכ|ן יי )<‪/>$‬אוייסגעשטראכן(‬ ‫‪run, leak‬‬ ‫א ו י ם | ר י נ | ע ן יי ) א י ז א ו י י ס ג ע ר ו נ ע ן (‬


‫‪out, s t r i k e o u t‬‬ ‫‪out, t r i c k l e o u t‬‬
‫א ו י ס | ש ט ר י כ ל | ע ן יי >‪cross o u t , s t r i k e o u t <S‬‬ ‫;‪reproach, reprimand‬‬ ‫א ו י ס ר ע ד יעי )ן(‬
‫‪k n i t pf.‬‬ ‫א ו י ס | ש ט ר י ק | ן יי >‪<z‬‬ ‫‪pretext‬‬
‫‪s t r e t c h o u t , e x t e n d vt.‬‬ ‫א ו י ס | ש ט ר ע ק | ן יי >‪<S‬‬ ‫‪utter; rebuke, reprimand‬‬ ‫א ו י ס | ר ע ד | ן יי >‪<$‬‬
‫‪rash‬‬ ‫אויסשיט יעי )ן(‬ ‫ב ר ח ל‬ ‫|| א ׳ ז י ך <‪5‬אר( )‪51| confide (to‬־נל‬
‫‪spill, empty,‬‬ ‫אויס|שיט|ן יי )אוייסגעשאטן(‬ ‫‪con-‬‬ ‫ה ק ט נ ה || א ׳ י ד א ס ה א ר ץ‬ ‫ב ת ך‬
‫‪spill v i . ; erupt‬‬ ‫‪ d u m p vt.‬־| א ׳ ז י ך‬ ‫‪sole‬‬
‫‪dress d o w n , s c o l d‬‬ ‫‪°‬אויס|שיייגעצ|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪calculation‬‬ ‫אוייסרעכענונג י־)ען(‬
‫אויסשייד־ יעי )ן( ‪secretion (secreted s u b -‬‬ ‫;‪c a l c u l a t e pf.‬‬ ‫‪enu-‬‬ ‫א ו י ס | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי >‪<$‬‬
‫)‪stance‬‬ ‫‪merate, l i s t ; design‬‬
‫‪(process of) secretion‬‬ ‫אוייםשיידונג י׳ ) ע ן (‬ ‫‪rehearse pf.‬‬ ‫א ו י ס | ר ע פ ע ט י ר | ן יי ‪O‬‬
‫‪secrete‬‬ ‫אויס|שייד|ן מ >‪<$‬‬ ‫‪blast, report,‬‬ ‫‪firing‬‬ ‫א ו י ס ש א ס יעי )ן(‬
‫‪emerge,‬‬ ‫‪ || d e t a c h‬א ׳ זין־‬ ‫אויס|שייל|ן מ >‪<$‬‬ ‫‪rinse pf.‬‬ ‫א ו י ם | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי >‪<E‬‬
‫‪evolve‬‬ ‫‪training‬‬ ‫אויסשול‪...‬‬
‫‪s c o u r pf.‬‬ ‫אויס|שי_י'ער|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪t r a i n i n g , schooling‬‬ ‫א ו י י ס ש ו ל ו נ ג י׳‬
‫‪go off; fire v i .‬‬ ‫אויס|שיס|ן יי )אוייסגעשאטן(‬ ‫א ו י ס | ש ו ל | ן יי >‪s c h o o l , t r a i n , e d u c a t e pf. <S‬‬
‫‪fire‬‬ ‫|| א ׳ פ ו ן‬ ‫‪equipment‬‬ ‫א ו י י ס ש ט א ט ו נ ג יי ) ע ן (‬
‫;‪knock out‬‬ ‫אויס|שלאג|ן יי )אוייסגעשלאגן(‬ ‫‪stuff‬‬ ‫א ו י ס | ש ט א פ | ן יי >‪<3‬‬
‫) ‪- s t r i k e (the h o u r‬ן א ׳ ) ז י ך ( ד י ה ו צ א ו ת‬ ‫‪taxidermist‬‬ ‫א ו י י ס ש ט א פ ע ר יעי )ס(‬
‫]‪[HETSOES‬‬ ‫‪c o v e r one's expenses‬‬ ‫‪equipment‬‬ ‫א ו י י ס ש ט א פ י ר ו נ ג יי ) ע ן (‬
‫‪get‬‬ ‫)אוייסגעשלאפן(‬ ‫זיך ‪n‬‬ ‫אויס|שלאפ|ן‬ ‫‪equip‬‬ ‫א ו י ס | ש ט א פ י ר | ן יי ‪O‬‬
‫‪enough sleep; w a k e u p (to a r e a l i z a -‬‬ ‫‪extinction‬‬ ‫א ו י ס ש ט א ר ב יעי‬
‫)‪tion‬‬ ‫‪die out,‬‬ ‫א ו י ס | ש ט א ר ב | ן יי)איז א ו י י ס ג ע ש ט א ר ב ן (‬
‫‪exclusion‬‬ ‫א ו י י ס ש ל י ם ו ע יי‬ ‫‪become e x t i n c t‬‬

‫‪16‬‬
‫גאננ‬5‫אוי‬ 776 ‫אויסשליסיק‬

earshot ‫א ו י י ע ר ג ר י י ך יעי‬ exclusive ‫אוייסשליםיק »יי‬


earmuff ( ‫ ) ע ך‬0«‫ ע ק ל ד‬T ‫א ו י ' ע ר‬ exclusively ‫אוייסשליסלעך»ייי‬
eye (of a ( A ‫)אויער‬ (‫)עך‬ ‫א ו י ' ע ר ל י*־‬ exclude, b a r ; (‫אוים|שליס|ן יי)אוייסגעשלאסן‬
needle), ear (of a pot) || e l i m i n a t e ; s w i t c h off, disconnect
ear lobe ( ‫א ו י י ע ר ־ ל ע פ ל י*« ) ע ך‬ ‫ || א ׳‬p r e c l u d e [MIMEYLE] ‫) מ מ י ל א ( א ׳‬
large e a r r i n g (‫אוייעררינג יעי )ען‬ foreclose ( ‫)אין פ א ר ו י י ס‬
fruit ( c o l l . ) ‫א ו י פ ט יאק‬ (electric) s w i t c h ( 0 ) ‫אוייטשליסער יעי‬
on, [AF] ‫ ר ע ־‬2 . 8 || up, a w a k e »« .1 ‫ר ף‬forge
‫א‬ pf. (e.g. in a O ‫אויס|שמיד|ן מ‬
u p o n ; i n (a language); at (occasion); smithy)
for (a t i m e , a p u r p o s e ) ; b y (unit; c l i p p i n g , c u t ; excision (‫אויסשניט י ע י )ן‬
o n the ‫\ א ׳ ד ע ר וואנט‬- m u l t i p l i c a t i o n ) excision ( ‫ידונג י ׳ ) ע ן‬-‫אוייסשני‬
[| in(to) English ‫ענגליש‬ ‫א׳‬ |- w a l l c u t out, c l i p (‫ארט|שני_יד|ן יי )אוייסגעשניטן‬
‫ || א ׳ א ק ו ר צ ע ר צייט‬at a b a l l ‫א׳ א ב א ל‬ o u t ; excise
b y the ‫\ א ׳ ד ע ר מגיל‬- for a s h o r t t i m e ( ‫ || א ׳ ) ז י ך‬b l o w (nose) pf. <•> ‫אויס|שנייצ|ן יי‬
|| five by seven 7 5 ‫אויף‬ h mile b l o w one's nose ‫ד י נאז‬
(a) on, up; raise b y ...ing; ! 3 . ‫קי‬ w h i t t l e , c a r v e pf. <$> ‫אויט|שניצ|ן יי‬
( b ) open b y . . . i n g ; ( c ) together; j o i n slaughter (‫)אוייסגעשאכטן‬ ‫יי‬ ‫אויס|שעכט|ן‬
(a) put up, ‫ אויפ|שטעל|ן‬h by ...ing a l l of (a g r o u p )
( b ) untie, open b y ‫( א ו י פ | ב י נ ד | ן‬- raise exhaustion ‫אוייסשעפונג י׳‬
(c) r o l l up, r o l l ‫ א ו י פ | ו ו י ק ל | ע ן‬f‫ ־‬u n t y i n g exhaustive ‫יי‬8 ‫א ו י י ס ש ע פ י ק‬
together e x h a u s t ; deplete <S‫א ו י ם | ש ע פ | ן יי ׳‬
on-the-spot, i m m e d i a t e ‫א ו י פ א נ א ר ט י ק «יי‬ clipping (‫אויסשער י ע י )ן‬
construction ‫אויפבוי יעי‬ c l i p out (‫א ו י ס | ש ע ר | ן יי )אוייסגעשוירן‬
erect (a building, a <•> ‫א ו י פ | ב ו י | ע ן יי‬ unharness, u n h i t c h ‫א ו י ס | ש פ א נ | ע ן יי‬
theory) s p i t pf. (‫אויס|שפי_י|ען יי )אוייסגעשפיגן‬
incite to rebellion, <•> ‫א ו י פ | ב ו ' נ ט ע ו ו ע | ן יי‬ p l a y (a tune) pf. <$> ‫א ו י ם | ש פ י ל | ן יי‬
arouse ( m i l i t a r y ) intelligence ‫אויסשפיר י ע י‬
u n t i e ; tie to- (‫א ו י פ | ב י נ ד | ן יי )אוייפגעבונדן‬ ferret out, spot, t r a c k <•> ‫א ו י ס | ש פ י ר | ן יי‬
gether down
flurry (‫א ו י פ ב ל א ז יעי )ן‬ ‫ה ב ר ה‬ ;‫א ר ו י ם ר ע ד‬ ‫* א ו י ס ש פ ר א ך זעז‬
1

blow up, (‫)אוייפגעבלאזן‬ ‫יי‬ ‫אויפ|בלאז|ן‬ expression (‫* א ו י ם ש פ ר א ך דעי )ן‬


2

inflate; exaggerate spread, expanse; fir- (‫אויסשפרייט י ע י )ן‬


b o o m , sudden prosper- (‫א ו י פ ב ל י יעי )ען‬ mament
ity; revival (‫)אוייסגעשפרייט‬ ‫יי‬ (‫)זיך‬ ‫אויס|שפרייט|ן‬
blossom f o r t h ; (begin <$> ‫א ו י פ | ב ל י | ע ן יי‬ spread, e x p a n d v t / v i pf.
to) prosper; flourish m a k e out (a (‫אויס|שרי_יב|ן יי )אוייסגעשריבן‬
flash pf. <$> ‫א ו י פ | ב ל י צ | ן יו‬ c h e c k e t c . ) ; subscribe t o ; order by
c a n opener (‫א ו י י פ ב ל ע כ ל ע ר י ע י )ס‬ m a i l ; discharge (from a n i n s t i t u t i o n )
spurt (‫אויפברויז י ע י )ן‬ exclaim (‫אויס|שרי_י|ען יי )אוייםגעשריגן‬
break open ( ‫א ו י פ | ב ר ע כ | ן יי ) א ו י י פ ג ע ב ר א כ ן‬ || ear; ear (of a pot) (‫)ן‬ ‫דאס‬/‫דעי‬ ‫אויער‬
deposit, d o w n p a y m e n t (‫א ו י פ ג א ב י ע י )ן‬ up to one's ears ‫די אין‬ ‫איבער‬ ‫ביז‬
p r o b l e m , assignment, (‫*אוייפגאבע יי )ס‬ p r i c k up one's ( ‫|| א נ | ש ט ע ל | ן ד י א י ן ) א ו י ף‬
‫יי‬
job, task ‫\ צ ו | ל ג | ן‬- ears, listen a t t e n t i v e l y (to)
rise (‫אויפגאנג יעי ) ע ן‬ listen to, l e n d a n ear (‫א ן א ׳ )צו‬

1
‫אוי‪6‬זיעען‬ ‫‪775‬‬ ‫אויפניין‬

‫‪support; stay, sojourn‬‬ ‫א ו י ‪ 5‬ה א ל ט י ע י )ן(‬ ‫אויפ|ניי|ף מ ) א י ז א ו י י פ נ ע נ א ע ע ן ( ) ‪(sun; d o u g h‬‬


‫‪maintenance‬‬ ‫א ו י י פ ה א ל ט ו נ נ יי‬ ‫‪rise‬‬
‫‪support,‬‬ ‫)אוי'‪5‬נעהאלטן(‬ ‫יו‬ ‫אוי‪|5‬האלט|ן‬ ‫‪rising, ascendant‬‬ ‫אוייפנייענדיק ‪8‬יי‬
‫‪stay‬‬ ‫‪ h maintain‬א׳ זיך‬ ‫;)‪serve (food‬‬ ‫א ו י פ | נ ע ב | ן * יי ) א ו י י פ נ ע נ ע ב ן (‬
‫א ו י ‪ 5‬ה י י ב ן‬ ‫א ו י ‪ 5‬ה ו י ב ן ״מ‬ ‫?‬
‫‪charge‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪,‬‬
‫‪ \- g i v e up, r e l i n q u i s h‬א ׳ )י( ‪v‬‬
‫)‪c o n s e r v a t i o n (of resources‬‬ ‫יעי־‬ ‫אוי‪5‬היט‬ ‫) ‪(sb.) w i t h (a t a s k‬‬
‫‪preserve, keep,‬‬ ‫א ו י פ | ה י ט | ן יי ) א ו י י פ נ ע ה י ט (‬ ‫‪(radio, T V ) t r a n s -‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ב ע ר י ע י )ס(‬
‫‪save‬‬ ‫‪mitter‬‬
‫‪ascent, c l i m b‬‬ ‫א ו י פ ה י י ב יעי )ן(‬ ‫‪enraged, i n d i g n a n t‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ב ר א כ ט »יי‬
‫‪raise, lift, p i c k‬‬ ‫אויפ|הייב|ן יי)אוי'‪5‬געהויבן(‬ ‫‪erect‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ה א ד ע ר ט »יי‬
‫;‪up‬‬ ‫‪bring up‬‬ ‫; ) ‪(in d i s c u s s i o n‬‬ ‫‪give‬‬ ‫‪a l o f t ; lifted‬‬ ‫אוייפנעהויב־ן ‪8‬יי‬
‫‪get u p , rise, c l i m b ,‬‬ ‫‪ H rise t o‬א ׳ ז י ך‬ ‫‪excited‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ה ג י ט ע ר ט •־י‬
‫‪lift v i . , a s c e n d ; t a k e off‬‬ ‫‪w o r k e d up, e x c i t e d ; i n -‬‬ ‫אוייפנעטראנ־ן »יי‬
‫‪exhilarate‬‬ ‫אוי§|הי_ טער|ן יי‬
‫י|‬
‫‪o n friendly t e r m s‬‬ ‫‪ d i g n a n t‬־( א ׳ מ י ט‬
‫לאז|ן א׳‬ ‫‪|| s o u n d v i .‬‬ ‫א ו י פ | ה י ל כ | ן וו >•<‬ ‫‪with‬‬
‫‪s o u n d vt.‬‬ ‫‪indignation‬‬ ‫א ו י י פ ג ע ט ר א נ נ ק י י ט י׳‬
‫‪h a n g vt/pf,‬‬ ‫א ו י פ | ה ע ע | ע ן יי ) א ו י י פ נ ע ה א ע ע ן (‬ ‫‪throng, motley crowd‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ל א ף דאס )ן(‬
‫‪suspend‬‬ ‫‪swollen‬‬ ‫א ו י י פ ג ע ל א פ ־ ן די‬
‫‪8‬‬

‫‪ || i n c i t e m e n t‬א ׳ )צו‬ ‫א ו י י פ ה ע צ ו נ נ יי )ען(‬ ‫‪c h i p p e r , cheerful, w e l l -‬‬ ‫אוייפנעליינט י י‬


‫‪8‬‬

‫‪sedition‬‬ ‫ב ג י ד ה ]‪([BGIDE‬‬ ‫‪disposed, i n h i g h s p i r i t s‬‬


‫‪i n c i t e , inflame, s t i r u p‬‬ ‫א ו י פ | ה ע צ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪puffy‬‬ ‫אוייפגעפוישט ‪8‬יי‬
‫א׳‬ ‫)א](‬ ‫א!‬ ‫‪II‬‬ ‫‪cessation‬‬ ‫אוי‪5‬הער יעי‬ ‫‪furious, i n d i g n a n t , ex-‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ק א כ ט ‪8‬יי‬
‫)‪ceaseless(ly), endless(ly‬‬ ‫‪asperated‬‬
‫‪ || s t o p , cease‬ניט א ׳ צ ו‬ ‫א ו י פ | ה ע ר | ן יי >•<‬ ‫‪parvenu, upstart‬‬ ‫א ו י ' פ ג ע ק ו מ ע נ | ע ר דעי‪-‬נעב‬
‫‪keep o n ...ing‬‬ ‫‪enlightened‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ק ל ע ר ט ‪8‬י־‬
‫‪awaken v i .‬‬ ‫א ו י פ | ו ו א כ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪cleaned, neat‬‬ ‫א ו י י פ ג ע ר א מ ט ‪8‬יי‬
‫‪grow up‬‬ ‫א ו י פ | ו ו א ק ס | ן וו )איז אוייפגעוואקםן(‬ ‫א ו י י פ ג ע ר י כ ט ו ו ע ד | ן י י ) א י ז א ׳ געווארן( ‪become‬‬
‫‪charge,‬‬ ‫‪reproof,‬‬ ‫‪re-‬‬ ‫)ן(‬ ‫אויפווארף יעי‬ ‫‪prosperous‬‬
‫‪proach‬‬ ‫‪upset, e x c i t e d‬‬ ‫״אוייפגערענט »י•‬
‫‪blame,‬‬ ‫א ו י פ | ו ו א ר פ | ן יי ) א ו י י פ נ ע ו ו א ר פ ן ( י »‬ ‫‪up, arisen‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ש ט א נ ע ן ‪8‬יי‬
‫)‪r e p r o a c h (sb.‬‬ ‫‪for/with‬‬ ‫‪up, erected‬‬ ‫א ו י י פ נ ע ש ט ע ל ט ‪8‬יי‬
‫;‪instance‬‬ ‫‪indication,‬‬ ‫)ן(‬ ‫אויפווי_יז י ע י‬ ‫‪agitated‬‬ ‫אוייפנעשרויפט איי‬
‫‪(piece of) e v i d e n c e‬‬ ‫נ יי‬ ‫אויף ד א ם ני_י ״מ‬
‫‪attest, show,‬‬ ‫י )אוייפגעוויזן(‬ ‫אויפ|ווי_יז|ן‬ ‫‪discovery; unveiling‬‬ ‫א ו י י פ ד ע ק ו נ נ י׳ )ען(‬
‫‪prove‬‬ ‫;‪u n c o v e r , bare, expose‬‬ ‫א ו י פ | ד ע ק | ן יי >‪<$‬‬
‫‪r o l l up, w i n d u p vt.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א ו י פ | ו ו י ק ל | ע ן וו‬ ‫‪unveil; discover‬‬
‫‪bring (milk) to a boil‬‬ ‫א ו י פ | ו ו ע ל | ן יו ‪O‬‬ ‫ו ו א ך‬ ‫א ו י ף ד ע ר וואך ׳ע!‬
‫‪a w a k e n , arouse‬‬ ‫•‬ ‫א ו י פ | וועק | ן יי‬ ‫‪alert‬‬ ‫א ו י פ ד ע ר ו ו א י ך יעי )ן(‬
‫‪gather, c o l l e c t v t / v i pf.‬‬ ‫א ו י פ | ז א מ ל | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫ד ע ר ו י ף‬ ‫אויף ד ע ר ו י י ף ׳ע!‬
‫;‪look up‬‬ ‫‪find‬‬ ‫א ו י פ | ז ו כ | ן יי >‪<S‬‬ ‫נ א כ ט‬ ‫אויף ד ע ר נ א כ ט ׳ע‪1‬‬
‫‪b o i l pf.‬‬ ‫א ו י ‪ | 5‬ז י ד | ן יי )אוייפנעזאטן(‬ ‫זיך‬ ‫א׳‬ ‫‪|| r o l l u p‬‬ ‫‪vt.‬‬ ‫א ו י פ | ד ר י י | ע ן יי >‪<3‬‬
‫א ו י פ ז י כ ט י׳ ‪(legal) c u s t o d y ; *supervision‬‬ ‫‪roll up v i . , coil up‬‬
‫‪strike up‬‬ ‫‪(a‬‬ ‫אויפ|זינג|ען יי )אוייפנעזוננען(‬ ‫‪raise, rear pf.‬‬ ‫א ו י פ | ה א ' ד ע ו ו ע | ן יי ‪O‬‬
‫)‪song‬‬ ‫‪straighten up v i .‬‬ ‫א ו פ | ה א ' ד ע ר | ן ז י ך יי >‪<$‬‬ ‫י |‬

‫‪18‬‬
‫ריילעכן‬5‫אויפ‬ 774 ‫זיצן‬5‫אוי‬

alert, a t t e n t i v e , ob‫־‬ •‫" א ו י י פ ס ע ר ק ז א ם מי‬ mount (‫ | ז י צ | ן ה ) א י ז א ו י י פ נ ע ז ע ס ן ( )אויף‬5 ‫א ו י‬


s e r v a n t ; considerate, thoughtful (a horse)
;‫אויפסעו־ק‬ ‫יי זעו‬ ‫*אוייפסערקזאסקייט‬ charge, care, s u p e r v i s i o n ‫ ז ע יעי‬£ ‫א ו י‬
‫א יי נ ז ע ע נ י ש‬ superintendent, ‫ם‬ (‫)ס‬ ‫ ז ע ע ר יעי‬5 ' ‫א ו י‬
‫ "אויף ד ע ר‬, ‫א ו י פ ן = א ו י ף ד ע ם‬ foreman, overseer
open slightly O ‫|ניינ|ן י‬6‫אוי‬ p u t u p o n (as o n a horse) <$> ‫ | ז ע צ | ן יי‬6 ‫א ו י‬
m a k e (a g a r m e n t ) , sew O ‫א ו י פ | נ י י | ע ן וי‬ get u p o n ‫ || א ׳ זין־ א ו י ף‬sit u p ‫ א ׳ זין־‬j |
Pf stirrup (‫אוייפזעצרוע יעי)ען‬
reception ( ‫נעם י ע י ) ע ן‬5‫אוי‬ accomplish, (‫)אוייפנעטאן‬ ‫יי‬ ‫|טא|ף‬6‫אוי‬
r e c e p t i v e , responsive ‫ נ ע ס י ק מיי‬6 ' ‫א ו י‬ achieve
receive (‫)אוייפגענוםען‬ ‫יי‬ ‫|נעס|ען‬£‫אוי‬ e x p l o i t , feat; a c c o m p l i s h - (‫טז יעי )זןן‬5‫אוי‬
(guests, news); entertain (guests); ment, achievement
take, react to, respond to p r o d u c t i v e , efficient •‫ ט ו י ק מי‬8 ' ‫א ו י‬
|| (radio) receiver ( ‫ יעי ) ס‬.1 ‫א ו י י פ נ ע ס ע ר‬ efficiency ‫טויקייט יי‬6'‫אוי‬
receptionist 2. ‫יעי ) ס ( ם‬ surface v i . <$> ‫|טונק|ען יי‬1<‫אוי‬
‫כוח‬ ‫א ו י ף ס ׳ כ ו ח »מ‬ concussion, shock ( ‫טרייסלז׳ננ יי ) ע ן‬5'‫אוי‬
‫נ י_י‬ !‫א ו י ף ס'ני_י ׳ע‬ s h a k e (up) pf., s h o c k ‫א ו י פ | ט ר י י ס ל | ע ן יי‬
‫א ו י ף‬ ‫עט זעו‬6‫אוי‬° appear ( ‫ י פ | ט ר ע ט | ן יי )איז א ו י י פ ג ע ט ר א ט ן‬1 ‫א‬
II eat (food) pf. ( ‫ | ע ס | ן יי ) א ו י י פ נ ע נ ע ס ן‬5 ‫א ו י‬ (on stage), perform
regret b i t t e r l y (‫א ׳ ז י ך ) ד ע ר פ א י ר וואט‬ rip open ^ ‫|טרענ|ען מ‬5‫אוי‬
open up 0 ‫ | ע ' פ ע נ | ע ן יי‬5 ‫א ו י‬ rendezvous (‫ ט ר ע ף יעי )ן‬5 ‫א ו י‬
supervise, t e n d , (‫)אויף‬ ‫אויפ|פאס[ן י‬ ferment pf. (‫נעיוירן‬5‫|יער|ן יי)אויי‬6‫«וי‬
watch snatchy u p , pick up <$> ‫ | כ א פ | ן יי‬1 ‫א ד‬
c a m p counsellor ‫ פ א ס ע ר יעי ) ס ( ם‬6 ‫א ו י י‬ || (sounds, r u m o r s ) ; t a k e up (song)
disentangle ‫א ו י פ | פ ל א ' נ ט ע ר | ן יי‬ wake up v i . ‫א׳ ז י ך‬
throw open 0 ‫ | פ ר א ל | ן יי‬5 ‫א ו י‬ edition, printing ( ‫אוויי&לאנע י י ) ס‬
conspicuous ‫ פ א ל י ק מיי‬6 ‫* א ו‬ |‫י‬
swell; (‫ן‬8‫געלא‬8'‫אוי‬ ‫)איז‬ ‫יי‬ ‫|ן‬8‫|לוי‬5‫א*י‬
be c o n - (‫ א ל ן ( )י‬5 ‫ ג ע‬5 ' ‫' א ו י פ | פ א ל | ן וי )איז א ו י‬ (crowd) assemble ‫ א׳ זיך‬h shrink
spicuous (to) cheer u p <$> ‫ | ל ו י ט ט ״ ק | ן יי‬6 ‫א ו י‬
‫כ א נ ע ם‬ ‫ א ט ו נ ג יען‬5 5 ‫' א ו י‬ fold; dispatch 3> ‫|ל׳ייג|ן יי‬6‫אד‬
break a / t h e ( ‫ א ס ט‬5 ‫ נ ע‬5 ' ‫ א ס ט | ן יי ) א ו י‬8 | ‫א ו י פ‬ dissolve <$> ‫|לייז|ן יי‬8‫*אוי‬
fast boom, revival ‫ ל ע ב יעי‬6 ‫א ו י‬
c o n d u c t , b e h a v i o r ; bear- (‫ י ר יעי )ן‬6 ‫א ו י פ‬ r e v i v e v t / v i ; c o m e t o life; <$> ‫ | ל ע ב | ן יי‬5 ‫א ו י‬
behavioral . . . ‫\ א י‬- i n g , d e m e a n o r b r i n g t o life
performance, (theater) (‫ירוע יי)ען‬65‫אויי‬ undo ‫ | ן יי‬3 ‫ | ס א‬8 ‫א ד‬
s h o w i n g ; demeanor, c o n d u c t encouragement ‫מונטערונג יי‬5'‫א»־י‬
stage, produce (a p l a y ) ; <‫ י ר | ן יי <ג‬5 | 6 ‫א ו י‬ cheer u p vt., en- ‫ | ס ג נ ט ע ר | ן יי‬1 ‫א ו י‬
4

behave (well) (‫ א ׳ זין־)שיין‬h render courage, r a l l y


p r o d u c e r (of a p l a y , ‫ י ר ע ר י ע י ) ס ( ם‬5 6 ' ‫א ו י‬ h o a r d pf. J m a t m e n ] $> ‫ | ס ט ס ו ג ] ע ן יי‬1 ‫א ד‬
f i l m , etc.) || r e v i v e , i n v i g o r a t e <$> ‫א ו י פ ן ס י י נ ט ע ד ן ן יי‬
behavior pattern ( ‫ ו ר ע ם יעי ) ס‬5 ‫ י ר ־‬5 6 ' ‫א ו י‬ perk u p ‫א' ויך‬
flame u p , flare u p ^ ‫ ל א מ | ע ן יי‬5 | 5 ‫א ו י‬ o p e n (a b o o k ) ‫סיש|ן יי‬:|8‫אוי‬
flare u p ^ ‫א ו י פ | פ ל א י ק ע ר | ן יי‬ ‫ || א פ | ו ו ע נ ד | ן » * ־ א ׳‬a t t e n t i o n ‫ מ ע ר ק יעי‬8 ‫א ד‬
cheer u p 3> ‫ ר י י ' ל ע כ | ן יי‬5 | 5 ‫א ו י‬ divert, distract

19
‫אויפשיינען‬ 773 ‫אויפפרעםן‬

b u r s t , blast, e x p l o s i o n (‫א ר פ ר י י ם יעי )ן‬ d e v o u r pf. ( ‫א ו י פ | פ ר ע ס | ן יי ) א ו י י פ ג ע פ ר ע ס ן‬


‫ || ש ט א ר ק‬explosives ( c o l l . ) ‫אוייפרגיסווארגיאס‬ s t a r t , be s t a r t l e d <•> ‫א ו י פ | צ א פ ל | ע ן יי‬
h i g h explosives ‫א׳‬ pageantry ‫אויפצוג יעי‬
explosive ‫א ו י י פ ר י י ס י ק איי‬ morrow; morning (‫א ו י פ צ ו מ א ר נ נ ס י ע י )ן‬
tear/pry open; ( ‫אויפ|רי_יס|ן יי ) א ו י י פ ג ע ר י ס ן‬ after
|| explode, blow up vt/vi; set off contraction (‫א ו י פ צ י יעי )ען‬
s t a r t up ‫א׳ זיך‬ breeding ‫אוייפצלונג י׳‬
warhead (‫א ר י פ ר צ ס ש פ י ץ יעי )ן‬ start, shudder, thrill ‫א ו פ ) צ י ' ט ע ר | ן יי‬
‫י‬

(source of) p r o v o c a t i o n (‫א ו י פ ר י י ץ יעי )ן‬ vi.


(state, process of) (‫אוייפרייצונג יי )ען‬ raise, breed (‫א ו י פ | צ י | ע ן יי )אוייפגעצויגן‬
provocation, incitement; exaspera- foster p a r e n t ‫א ו י י פ צ י ע ר י ע י )ם( ש‬
tion foster c h i l d (‫ )ער‬w ‫אוייפציקינד‬
provoke, incite, ex- <$> ‫א ו י פ | ר י י צ | ן ת‬ b o i l pf., b r i n g / c o m e to a <S> ‫א ו י פ | ק א כ | ן יי‬
asperate b o i l ; enrage, exasperate
sincere ‫* א ר י פ ר י כ ט י ק איי‬ b u y up <$> ‫א ו י פ | ק ו י פ | ן יי‬
sincerity ‫* א ו י י פ ר י כ ט י ק י י ט י׳‬ rise, origin(s) ‫א ו י פ ק ו ם יעי‬
restore ( ‫ ג ע ר י כ ט‬5 ' ‫א ר פ | ר י ב ט | ן יי ) א ו י‬ awaken, ( ‫א ו י פ | ק ו מ | ע ן יי )איז א ו י י פ ג ע ק ו מ ע ן‬
stir, c o m m o t i o n , excite- (‫א ו י פ ר י ר יעי )ן‬ arise; o r i g i n a t e , s p r i n g u p , c o m e i n t o
ment, flurry; sedition existence; r i p e n
s t i r , excite <$> ‫א ו י פ | ר י ר | ן יי‬ compilation (‫א ר פ ק ל י י ב יעי )ן‬
seditionist ‫א ו י י פ ר י ר ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬ gather, c o l - ( ‫אויפ|קלי_יב|ן יי ) א ו י י פ ג ע ק ל י ב ן‬
seditious ‫א ו י י פ ר י ר ע ר י ש איי‬ assemble, ‫ א ׳ רך‬H lect, r o u n d u p pf.
excitement ( ‫*אריפרעגוע י ׳ ) ע ן‬ gather v i .
excite, upset, a g i t a t e , <$‫* א ו י פ | ר ע ג | ן יי ׳‬ enlightenment; clarifica- ‫א ר י פ ק ל ע ר ו נ ג י׳‬
get/be excited ‫ ־( *א׳ ז י ך‬rouse tion
‫צ ו נ ו י פ ר ע ד ן‬ ‫^ ׳עז‬ ‫זין־ וי‬ ‫אויפ|רעד|ן‬ e n l i g h t e n ; clear u p , <$> ‫א ו י פ | ק ל ע ר | ן יי‬
‫זיר‬ clarify
draft (rough version) (‫א ר פ ש ו ו א י ר ץ יעי )ן‬ unbutton O ‫א ר פ | ק נ ע פ ל | ע ן יי‬
shudder (‫א ר י פ ש ר ד ע ר יעי )ן‬ clean up <$> ‫א ו י פ | ר א מ | ע ן יי‬
s h o c k ; s h u d d e r , be <•> ‫א ו י פ | ש ו ד ע ר | ן יי‬
|‫י‬
cleaning woman, (‫)ס‬ ‫יי‬ ‫אוייפראמערין‬
shocked chambermaid
revolt, uprising, insur- (‫א ר פ ש ט א נ ד יעי )ן‬ stir, commotion (‫א ו י י פ ר ו ד ע ר י ע י )ן‬
rection stir, commotion (‫א ו י י פ ר ו ד ע ר ו ע י׳ )ען‬
arouse, s t i r <$> ‫א ו י פ | ש ט ו ' ר ע מ | ע ן יי‬ s t i r , excite, i n c i t e , <i> ‫א ר פ | ר ו ' ד ע ר | ן יי‬
rise, ascent ‫א ר פ ש ט י י ג יעי‬ a g i t a t e , arouse
rise, get ( ‫ | ש ט י י | ן * יי )איז א ר י פ ג ע ש ט א נ ע ן‬5 ‫א ר‬ call, appeal (‫אויפרו־ף י ע י )ן‬
up; stand up; revolt c a l l u p o n (sb.) (‫ן‬5‫אויפ|רופ|ן יי)אוי'פגערו‬
erect; p u t u p , set u p ; <$> ‫א ו י פ | ש ט ע ל | ן יי‬ t o r e a d the T o r a h i n a synagogue;
‫א׳‬ || s t a n d up ‫רך‬ ‫א׳‬ |‫ ־‬e s t a b l i s h c a l l u p (troops)
reestablish; right (‫)צורייק‬ c a l l i n g of a b r i d e g r o o m t o ‫א ו י י פ ר ו פ נ ס יאס‬
rebel ‫א ו י י פ ש ט ע נ ד ל ע ר יעי ) ס ( ם‬ r e a d the T o r a h i n the synagogue o n
b o t t l e opener ( ‫א ו י י פ ש ט ע ר צ ל ע ר יעי ) ס‬ the S a b b a t h p r e c e d i n g the wedding
flare (up), l i g h t u p v i . ; <‫אויפ|שי_ינ|ען ת <ג‬ (connected w i t h a n e x t e n s i v e celebra-
(sun) rise tion)

20
‫אומבאטעמט‬ ‫‪772‬‬ ‫אויפשלאגן‬

‫‪irrespon-‬‬ ‫א ו מ א ח ר י ו ת יאי־ ]‪[U'MAKIIRA'YES‬‬ ‫;‪break open‬‬ ‫א ו י פ | ש ל א ג | ן יי ) א ו י י פ ג ע ש ל א ג ן (‬


‫‪sibility‬‬ ‫‪open,‬‬ ‫;)‪set u p (a business‬‬ ‫‪pitch‬‬
‫‪irresponsible‬‬ ‫א ו מ א ח ר י ו ת ד י ק איי ] [‬ ‫‪(tents); m a r k u p (prices); w h i p u p‬‬
‫‪impolite, improper‬‬ ‫א ו י מ א י י ד י ל איי‬ ‫‪egg beater‬‬ ‫א ו י י פ ש ל א ג ע ר יעי ) ס (‬
‫‪unpleasant,‬‬ ‫‪disagree-‬‬ ‫א ו י מ א ג י י נ ג ע נ ע ם איי‬ ‫‪unveil‬‬ ‫א ו י פ | ש ל ' ע ר | ן ת >‪<$‬‬
‫י י‬

‫‪able‬‬ ‫‪unlock‬‬ ‫אויפ|שליס|ן יי)אוייפגעשלאסן(‬


‫‪unconquerable‬‬ ‫א ו י מ א נ י י נ נ ע מ י ק איי‬ ‫‪unzip‬‬ ‫א ו י פ | ש ל ע ס ל | ע ן יי >‪<S‬‬
‫‪irresolute; unsettled‬‬ ‫* א ו י מ א נ ט ש ל א י ס ץ איי‬ ‫) ‪cold cuts ( c o l l .‬‬ ‫א ו י פ ש נ י ט יעי‬
‫)‪(issue‬‬ ‫‪cut o p e n , s l i t‬‬ ‫א ו י § | ש נ י י ד | ן יי ) א ו י י פ ג ע ש נ י ט ן (‬
‫‪indecision‬‬ ‫* א ו י מ א נ ט ש ל א י ס נ ק י י ט י׳‬ ‫‪coil u p v t / v i‬‬ ‫א ו י פ | ש פ ו ^ | ן ) ז י ך ( יי >‪<$‬‬
‫‪i m p r o p e r , obscene‬‬ ‫* א ו י מ א נ ש ט ע נ ד י ק איי‬ ‫‪unbutton v t / v i‬‬ ‫א ו י פ | ש פ י ל י ע | ן ) ז י ך ( יי >‪<$‬‬
‫;)‪i n d e p e n d e n t (of‬‬ ‫א ו י מ א פ ה ע נ ג י ק איי )פון(‬ ‫)‪s t r i k e u p (a tune‬‬ ‫א ו י פ | ש פ י ל | ן יי >‪<$‬‬
‫)‪irrespective, regardless (of‬‬ ‫‪start‬‬ ‫אויפ|שפרינג|ען יי)איז אוייפגעשפרונגען(‬
‫‪independence‬‬ ‫א ו י מ א פ ה ע נ ג י ק י י ט יי‬ ‫‪up, j u m p u p‬‬
‫‪undeniable‬‬ ‫א ו י מ א י פ ל י י ק נ ד ל ע ך איי‬ ‫‪agitate, excite‬‬ ‫א ו פ | ש ר ו י פ | ן יי >‪<S‬‬‫י‬

‫‪indelible‬‬ ‫א ו י מ א י פ מ ע ק ל ע ך איי‬ ‫‪inscription‬‬ ‫א ו י פ ש ר י פ ט י•)ן(‬


‫‪unappetizing; nau-‬‬ ‫א ו י מ א פ ע ט י י ט ל ע ך איי‬ ‫‪startle‬‬ ‫א ו י פ | ש ר ע ק | ן יי ) א ו י י פ ג ע ש ר א ק ן (‬

‫‪seating‬‬ ‫‪treasury‬‬ ‫א ו י צ א ר נ י ע י׳ )ס(‬


‫‪unimpeachable; ir-‬‬ ‫א ו י מ א י פ פ ר ע ג ל ע ך איי‬ ‫‪earring‬‬ ‫א ו י י ר י ע ל יאס ) ע ך (‬
‫‪refutable‬‬ ‫‪ultimatum‬‬ ‫א ו ^ ט י מ א ט ו ם יעי ) ס (‬
‫‪irrevocable‬‬ ‫א ו י מ א י פ ש ר י ‪ -‬י ל ע ך איי‬ ‫אוי^טראראדיקאיל‬ ‫||‬ ‫‪ultra‬‬ ‫אולטרא‬
‫‪unofficial‬‬ ‫א ו י מ א פ י צ י ע י ל איי‬ ‫‪ultraradical‬‬
‫‪non-public, unlisted‬‬ ‫א ו י מ א י פ נ ט ל ע ך איי‬ ‫)‪o d d ( n o t even‬‬ ‫א ו ם א»‬
‫‪disorder‬‬ ‫י׳)ען(‬ ‫אוימארדענונג‬ ‫פסח‬ ‫) ‪ || o n , d u r i n g ( h o l i d a y‬א ׳‬ ‫‪8‬אום פיע‬
‫‪dishonest, unfair‬‬ ‫א ו י מ א י ר נ ט ל ע ך איי‬ ‫]‪ |- [PEYSEK.11‬א ׳ ש ב ת‬ ‫‪d u r i n g Passover‬‬
‫‪indispensable‬‬ ‫א ו י מ ב א ג י י י ל ע ך איי‬ ‫]‪[shABES‬‬ ‫‪on Saturday‬‬
‫‪unfounded, baseless‬‬ ‫א ו י מ ב א ג ר י י נ ד ט איי‬ ‫כ ד י‬ ‫י א ו ם ‪ HP‬יעז‬
‫‪u n l i m i t e d , absolute,‬‬ ‫א ו י מ ב א ג ר ע י נ ע צ ט איי‬ ‫‪around,‬‬ ‫‪over‬‬ ‫‪(unproductive‬‬ ‫קיי‬ ‫אום‬
‫‪boundless‬‬ ‫)‪complement‬‬
‫‪absolute,‬‬ ‫‪uncondi-‬‬ ‫* א ו י מ ב א ד י י נ ג ט ‪ .1‬איי‬ ‫)‪(negative prefix‬‬ ‫א ו מ ‪un..., dis...; . .‬‬
‫‪w i t h o u t f a i l ; be sure t o‬‬ ‫‪2 .‬‬ ‫אייו‬ ‫‪\- t i o nuanl - A m e r i -‬‬ ‫‪ . . .‬־ ‪ n o n‬־| א ו י מ א מ ע ר י ק א י נ י ש‬
‫‪be‬‬ ‫‪sure‬‬ ‫‪to‬‬ ‫שרצבן‬ ‫|| " ז א ל ס ט מ י ד א ׳‬ ‫||‬ ‫‪dissatisfied‬‬ ‫אוימצופרידץ‬ ‫‪ c a n‬־|‬
‫‪write me‬‬ ‫‪non-comformist‬‬ ‫אוימקאנפארמייסטיש‬
‫א ו י מ ב א ה א י ל פ ץ איי ‪c l u m s y , inept, helpless‬‬ ‫אוימבא‪-‬‬ ‫‪|| un...able, in...able‬‬ ‫אומ‪..‬לעך‬
‫‪p r o h i b i t i v e ; unfea-‬‬ ‫א ו י מ ב א ה י י י ב ל ע ך איי‬ ‫אוימפאר‪-‬‬ ‫||‬ ‫‪indescribable‬‬ ‫שרי‪-‬ייבלעך‬
‫‪sible‬‬ ‫‪unforgettable‬‬ ‫געיסלעך‬
‫‪off one's g u a r d‬‬ ‫א ו י מ ב א ו ו א י ר נ ט אי•‬ ‫אוימ־‬ ‫‪|| un...able, in...able‬‬ ‫אוימ״עוודיק‬
‫א ו י מ ב א ו ו ג י י ב ט איי ) ‪single ( m a n‬‬ ‫‪inaudible‬‬ ‫העירעוודיק‬
‫‪motionless‬‬ ‫א ו י מ ב א ו ו ע י ג ל ע ך איי‬ ‫‪immeasurable‬‬ ‫א ו י מ א ו י י ס מ ע ס ט ל ע ך איי‬
‫‪unconcerned‬‬ ‫א ו י מ ב א ז א י ר ג ט איי‬ ‫‪inexhaustible,‬‬ ‫‪un-‬‬ ‫א ו י מ א ו י י ס ש ע פ ל ע ך איי‬
‫‪unsung‬‬ ‫א ו י מ ב א ז ו י נ ג ע ן איי‬ ‫‪failing‬‬
‫‪invincible‬‬ ‫* א ו י מ ב א ז י י ג ל ע ך איי‬ ‫א נ א ו י פ ה ע ר ד י ק‬ ‫א ו מ א ו י פ ה ע ר ל ע ך ׳ע!‬ ‫ז‬

‫‪insignificant‬‬ ‫א ו י מ ב א ט ט י ט י ק איי‬ ‫א ו מ א ח ד ו ת דאס ]‪MAKhDEs‬׳‪d i s c o r d , d i s - [u‬‬


‫‪tasteless‬‬ ‫א ו מ ב א ט ע מ ט אי• ] ‪[ U ' M B A T A ' M T‬‬ ‫‪unity‬‬

‫‪21‬‬
‫אומגראד‬ 771 ‫אוסבאטראכט‬

keep (‫א ו י מ ג ע ג א ע ע ן ( )מיט‬ ‫יי ) א ח‬ ‫אוס|גיי|ף‬ ill-considered, rash ‫א ו ״ ט ב א ט ר א י כ ט איי‬


‫| א ׳ א י ן‬- c o m p a n y , g o a r o u n d ( w i t h ) immaterial ‫א ו י ט ב א ט ר ע י פ י ק איי‬
haunt haanimate •‫א ל י מ ב א ל ע י ב ט אי‬
invalid ‫א ו י ט ג י ל ט י ק איי‬ single ( w o m a n ) ‫א ו י מ ב א מ א י נ ט איי‬
unfavorable, untoward, ‫א ו י מ ג י נ צ י ק איי‬ unmanned ‫א ו י מ ב א מ ע י נ ט ש ט איי‬
adverse unnoticed ‫א ו י מ ב א מ ע י ר ק ט איי‬
i n c r e d i b l e , u n b e l i e v a b l e ‫א ו י מ נ ל י י י ב ל ע ך איי‬ inconceivable ‫א ו י מ ב א נ ע י מ ל ע ך איי‬
u n e q u a l , u n e v e n , rugged •‫א ו מ נ ל י י ך אי‬ stainless; i m m a c u l a t e ‫א ו י מ ב א פ ל ע י ק ט איי‬
misfortune; accident, (‫א ו מ ג ל י ק ד*> )ן‬ dissatisfied, m a l c o n - ‫א ו י מ ב א פ ר י י ד י ק ט איי‬
un- ‫| צ ו ם א ׳‬- c a l a m i t y ; undoing tent
fortunately unsatisfactory ‫א ו מ ב א פ ר י י ד י ק נ ד י ק איי‬
unfortunate, unhappy, •‫א ו י מ ג ל י ק ל ע ך אי‬ obscure, u n k n o w n ‫א ו י מ ב א ק א נ ט איי‬
wretched uneasy, u n c o m f o r t a b l e , ‫א ו י מ ב א ק ו ו ע ם איי‬
accident (‫* א ו י מ ג ל י ק פ א ל יעי )ן‬ (rev. ‫י‬ ‫ןגין* איספ א ׳‬ |r inconvenient
uneducated ‫א ו י מ ג ע ב י י ל ד ט «יי‬ c o n . ) be uneasy
vicinity ‫* א ו י מ ג ע ג נ ט יי‬ inconvenience, ‫א ו מ ב א ק ו ו ע ' ם ) ל ע ב ( ק י י ט יי‬ |

impatience ‫א ו י מ ג ע ד ו ל ד יי‬ discomfort


impatient •‫א ו י מ ג ע ד ו י ל ד י ק אי‬ ill-considered, t h o u g h t - ‫א ו י מ ב א ק ל ע י ר ט איי‬
negligent ‫א ו י מ ג ע ה י י ט איי‬ less
negligence ‫א ו י מ ג ע ה י י ט ק י י ט יי‬ untouchable; inviol- ‫א ו י מ ב א ר י י ר ל ע ך איי‬
tremendous, e n o r m o u s ‫א ו י מ ג ע ה ט י ע ר מיי‬ able
w i t h hands unwashed ‫א ו י מ נ ע ו ו א י ש ץ איי‬ unjustified, u n w a r - ‫א ו י מ ב א ר ע י כ ט י ק ט איי‬
|
unusual, uncom- ‫א ו מ ג ע ו ו י י י נ ) ט ( ל ע ך איי‬ ranted
mon, novel, extraordinary incalculable ‫א ו מ ב א ר ע ' ב נ ) ד ( ל ע ך איי‬ ,

indefinite (article) ‫א ו י ם ג ע ו ו י י ס י ק איי‬ ill-considered ‫א ו י מ ב א ר ע י כ נ ט •יי‬


reciprocal (number) ‫א ו י ם ג ע ו ו ע נ ד ט איי‬ merciless ‫א ו י מ ב א ר ע מ ה א י ר צ י ק איי‬
forthwith, without delay ‫א ו י ם ג ע ז א י מ ט אייו‬ vague, indefinite ‫א ו י מ ב א ש ט י מ ט איי‬
unleavened ‫ י י ע ר ט איי‬- ‫א ו י ס נ ע ז י‬ indeterminate ‫א ו י מ ב א ש ט י י מ ל ע ך איי‬
illegitimate, unlawful ‫א ו י מ ג ע ז ע צ ל ע ך איי‬ irresolute; u n d e c i d e d ‫א ו י מ ב א ש ל א י ם ־ ן איי‬
undivided ‫א ו י מ ג ע ט י י י ל ט איי‬ indecision ‫א ו י מ ב א ש ל א י ס נ ק י י ט י׳‬
false, faithless ‫או'סגעטרי_י אי‬ r i g i d , inflexible ‫א ו י מ ב י י י ג ע ו ו ד י ק איי‬
awkward, clumsy ‫א ו י מ ג ע ל ו י מ פ ע ר ט איי‬ immutable ‫א ו מ י ב ג י י ט ע ו ו ד ק איי‬
‫ע ר ך‬ (‫ )אן‬, ‫ב ע ר ך‬ ,‫א ר ום‬ ‫' א ו מ ג ע פ ע ר ׳עז‬ ignoble; [ U ' M B E K O ' V E D I K ] ‫א ו מ ב כ ב ו ד ק איי‬
unbridled, rampant ‫א ו י מ ג ע צ ו י י מ ט איי‬ dishonorable
innummerable, untold ‫א ו י מ ג ע צ י י י ל ט איי‬ [U'MBERAKIIMO'NES- ‫איי‬ ‫אומברחמנותדיק‬
k i l l e d p e r s o n , fa- ‫נעב‬-‫א ו ' מ ג ע ק ו מ ע נ | ע ר יעי‬ DIK] merciless, pitiless, heartless,
tality ruthless, relentless
u n e x p e c t e d ; unawares ‫א ו י מ ג ע ר י כ ט איי‬ kill (‫אוימנעבראכט‬/>$<)‫א ו מ | ב ר ע נ ג | ע ן וי‬
accidentally, unintentional- ‫אוימגערןאייי‬ [U'MBETA'RBESDIK] ‫איי‬ ‫אומבתרבותדיק‬
l y ; * u n w i l l i n g l y , *grudgingly rude
u n w i t t i n g , u n i n t e n t i o n a l ‫א ו י מ ג ע י ד נ ד י ק איי‬ intercourse, dealings ‫* א ו מ ג א ע יעי‬
w r o n g , unjust ‫א ו י מ ג ע ר ע כ ט איי‬ ‫ש מ ו ע ס ש פ ר א ך‬ ‫' א ו מ ג א ע ש פ ר א ך ׳עז‬
crude ‫א ו י מ ג ע ש ל י י פ ץ איי‬ resent, t a k e ‫נעמ|ען פ א ר א ׳‬ :‫א ו מ ג ו ט אייי‬
o d d (not even) ‫א ו מ ג ר א ד איי‬ amiss
‫אומנארםאל‬ 770 ‫אומנרייכלעך‬

nonsense, r u b b i s h ‫א ו י מ ז י נ ע ן דע!־‬ inaccessible ‫א ו י מ נ ר י י כ ל ע ך איי‬


fruitless, futile, useless; ‫ אי־‬.1 ‫א ו מ ז י י ס ט‬ ingratitude ‫א ו מ ד א נ ק יעי‬
i n 2. ‫אייו‬ (- g r o u n d l e s s ; g r a t i s , free thankless, ungrateful ‫* א ו י מ ד א נ ק ב א ר איי‬
|| vain, to no avail; unnecessarily indiscreet ‫א ו י מ ד י ט ק ר ע י ט איי‬
‫ || א׳־אומניישט‬v e r y c h e a p l y ‫ה א ל ב א׳‬ indiscretion ( ‫אוימדיסקרעיטקייט י י ) ן‬
for n o reason, i n n o c e n t l y indirect, roundabout ‫א ו י מ ד י ר ע ק ט איי‬
futile ‫א ו מ ז י ס ט י ק איי‬ u n d e c i d e d , irresolute ‫א ו י מ ד ע צ י ד ־ י י ר ט איי‬
invisible ‫אוימזעלק איי‬ merciless •‫א ו י מ ד ע ר ב א י ר ע מ ד י ק אי‬
‫אוימזעיעוודיק א י י ־ א ו מ ז ע י ק‬ unheard-of ‫* א ו י מ ד ע ר ה ע י ר ט איי‬
|| d i s f a v o r , dislike [UMKIIEYN] ‫א ו מ ח ן יעי‬ unbearable, in- ‫״ א ו י מ ד ע ר ט ר ע י נ ל ע ך אי־‬
take a dislike t o ‫ו ו א ר פ | ן א ן א ׳ אויף‬ tolerable
disfavor [U'MKIIESED] ‫א ו מ ח ס ד יעי‬ ill-bred, naughty ‫א ו י מ ד ע ר צ ו י י ג ־ ן איי‬
disreputable, [ u ‫ ׳‬M K h o s h E v ] ‫א ו מ ח ש ו ב איי‬ undaunted, fearless ‫א ו י מ ד ע ר ש ר א י ק ־ ן איי‬
ignoble turn, spin, revolution ( ‫א ו מ ח ־ י י יעי ) ע ן‬
reluctance [u‫׳‬MK.hEYshEK] ‫א ו מ ח ש ק יעי‬ dis- [ U ' M D E R K I I E ' R E T S ] ‫א ו מ ד ר ך א ר ץ יעי‬
tactless ‫א ו י מ ט א ק ט י ש איי‬ respect
(moral) blot, (‫)עך‬ un ‫אוימטיידערל‬ n a t i o n , people [UME] (‫א ו מ ה י׳ )—ות‬
blemish, stain unholy ‫א ו י מ ה י י ל י ק איי‬
|
indivisible ‫א ו מ ט י י י ל ) ע ו ו ד ( י ק איי‬ incurable ‫א ו י מ ה י י י ל ע ו ו ד י ק איי‬
unerring, [U'MTO'ESDIK] ‫א ו מ ט ע ו ת ד י ק איי‬ weird, uncanny ‫* א ו י מ ה י י מ ל ע ך איי‬
infallible dis- [ U ' M H E S K E M ] <‫א ו י מ ה ט כ ם יעי ) ס ( )מיט‬
distaste [UMTAM] ‫א ו מ ט ע ם יעי‬ agreement, disapproval
intransitive ‫א ו י מ ט ר א נ ם י ט י י ו ו איי‬ knock down, (‫אומ|ווארפ|ן מ )אוימגעווארפן‬
drifter ‫יבער יעי ) ס ( • ק ע‬-‫אוימטרי‬ strike d o w n
injustice [U'MYOYSIIER] ‫א ו מ י ו ש ר יעי‬ unimportant, insignifi- ‫א ו י מ ו ו י כ ט י ק איי‬
unjust, unfair [ ] ‫א ו מ י ו ש ר ד י ק איי‬ cant
intentionally, on ‫אייו‬ ‫אומישנע‬/‫אומיסטן‬ reluctance ‫אוימווילן יעי‬
unwittingly ‫\ ניט א ׳‬- p u r p o s e unconscious ‫אוימוויסיק איי‬
‫נומ י ק‬ ‫א ו מ י ק יעז‬ (the) unconscious ‫אוימוויטיקייט י׳‬
disgrace, dis- [ U ' M K O V E D ] ‫א ו מ כ ב ו ד יעי‬ ignorance w ‫אוימוויסן‬
‫י‬ *‫אנ|טא|ן‬ f‫ ־‬h o n o r ; disrespect, snub ignorant ‫אוימווייסנדיק איי‬
snub ‫אן א׳‬ roundabout way; detour (‫*אומוועג יעי )ן‬
derogatory [] ‫א ו י מ פ ב ו ד י ק אי־‬ unworthy •‫א ו י מ ו ו ע ר ד י ק אי‬
illogical ‫א ו י מ ל א נ י ש איי‬ indignity; unworthi- (‫ )ן‬n ‫א ו י מ ו ו ע ר ד י ק י י ט‬
disagreeable (to) (‫א ו מ ל י ב «פ)י‬ ness
‫ פ י ר‬5 ‫ || א ׳ | ע ר א ו י‬i m p r o p e r ‫א ו י מ ל י י ט י ש איי‬ the [ U M E S - H O O ' Y L E M ] ‫טצ‬-‫יי‬ ‫אומות־העולם‬
disorderly conduct gentile n a t i o n s
undeniable ‫א ו י מ ל י י י ק נ ד ל ע ך איי‬ volume, turnover ‫*אומזאץ יעי‬
illegal ‫א ו י מ ^ ע נ א י ל איי‬ counter-clockwise ‫א ו י מ ז י י י ג ע ר ד י ק איי‬
immoral ‫א ו י מ מ א ר א י ל י ש איי‬ ‫א ומז ע י ק‬ ‫י א ו מ ז י כ ט ב א ר יעז‬
impossible ‫א ו י מ מ י י ג ל ע ך איי‬ unsure, u n c e r t a i n , p r e c a r i - ‫א ו י מ ז י כ ע ר איי‬
impossibility ‫א ו י מ מ י י ג ל ע כ ק י י ט י׳‬ ous
‫או מ מיג ל ע ך‬ ‫א ו י מ מ ע י ג ל ע ך איי יעז‬ ‫א ומז ינ ע ן‬ ‫״אומזין יעז‬
abnormal ‫א ו י מ נ א ר מ א י ל איי‬ senseless ‫אוימזיניק איי‬

23
‫אומקומען‬ 769 ‫אומנייטיק‬

indigestible ‫יי‬8 ‫ י י ל ע ך‬- ‫א ו י מ פ א ר ד י‬ needless, unnecessary, u n - ‫אוימגייטיק «יי‬


­ ‫ ג ע‬s ‫נ י ט ־ נ ע ה י ט; א‬ ‫י א ו מ פ א ר ז י כ ט י ק ׳עז‬ called-for
‫ ג ע וו א ר נ ט‬,‫ה י ט ן‬ i n v a i n , to n o a v a i l , for ‫אומניישט «חי‬
imperishable ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ל ע י ג ד ל ע ך‬ n o reason
tireless, i n d e f a t i - ‫א ו י מ פ א ר מ א י ט ע ר ל ע ך »יי‬ sports- [u'MNATSKho'Nish] ‫אומגצחניש ו ד‬
gable, u n f a i l i n g manly
direct, immediate, ‫•ד‬ ‫אוימפארמייטלט‬ disorder [U'MSEYDER] ‫א ו מ ס ד ר יעי‬
outright unstable ‫יי‬8 ‫א ו י מ ס ט א ב י י ל‬
inevitable, unavoid- ‫יידלעך יי‬-‫אוימפארמי‬
8 disagreeable (to) (‫א ו י מ ס י מ פ א ט י ש »י• )י‬
able slack ( ‫א ו י מ ס ע ז א ן רעי ) ע ן‬
informal ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר מ ע ל‬ illiterate [U'MI'VREDIKJ ‫א ו מ ע ב ר י ד י ק «יי‬
unanswered, moot ‫א ו י מ פ א ר ע י ג ט פ ע ר ט »יי‬ illiteracy [ ] ‫א ו מ ע ב ר י ד י ק י י ט יי‬
m i s u n d e r s t a n d i n g .(‫אוימפארשטיייענישי*״ )ן‬ ‫א ו מ ע ט ו ם‬ !‫״ א ו מ ע ד ו י ם ׳ע‬
incomprehensible, ‫״ א ו י מ פ א ר ש ט ע י נ ד ל ע ך •יי‬ ‫א ו מ ע ט י ק‬ !‫״ א ו י מ ע ד י ק ׳ע‬
unintelligible sadness, g l o o m (‫א ו מ ע ט יער )ן‬
0
i m p u d e n t , shameless ‫א ו י מ פ א ר ש ע י מ ט «יי‬ ‫א ו מ ע ט ק ו י = א ו ם קיי‬
incomplete ‫' א ו י מ פ ו ל ש ט ע ג ד י ק •יי‬ everywhere ‫ייו‬8 ‫אומעטוים‬
vermin ‫ס‬8‫א ו מ פ ל י י ט י‬ ubiquitous ‫א ו מ ע ט ו מ י ק איי‬
incapable ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ ע י ק‬ sad, cheerless, lonesome ‫אוימעטיק יי‬
8

infallible ‫אוי מ פ ע ל יק »יי‬ spurious ‫א ו מ ע כ ט «די‬


|| inconclusive, hesitant ‫יי‬8 ‫א ו מ פ ע ס ט‬ infinite ‫יי‬8 ‫א ו י מ ע י ג ד י ק‬
irresolute (‫א ׳ )בי_י זיך‬ infinity ‫א ו י מ ע י ג ד י ק י י ט יי‬
fruitless •‫י‬8 ‫א ו י מ פ ר ו כ ט י ק‬ infinite ‫יי‬8 ‫* א ו י מ ע י ג ד ל ע ך‬
barren,, fruitless ‫א ו י מ פ ר ו י כ פ ע ר ד י ק »׳־׳‬ infinity ‫* א ו י מ ע י נ ד ל ע כ ק י י ט י׳‬
unkind, unfriendly ‫יי‬8 ‫ינדלעך‬-‫אוימפרי‬ ineffective, inefficient ‫יי‬8 ‫א ו י מ ע פ ע ק ט י י ו ו‬
im- [U'MTSDO'DIMDIK] ‫א ו מ צ ד ד י מ ד י ק »יי‬ ineffectiveness, in- ‫א ו י מ ע פ ע ק ט י י ו ו ק י י ט יי‬

p a r t i a l , dispassionate efficiency
impartiality [ ] ‫א ו מ צ ד ד י מ ד י ק י י ט י־‬ g l o o m , dejection ‫א ו מ ע ר יעי‬
mistrust, distrust ‫א ו י מ צ ו ט ר ו י יעי‬ dishonest, c r o o k e d ‫יי‬8 ‫א ו י מ ע י ר ל ע ך‬
discontented, dissatis- -» ‫א ו י מ צ ו פ ר י ד ץ‬ dishonesty ‫א ו י מ ע י ר ל ע כ ק י י ט יי‬
fied, d i s g r u n t l e d unwell, indisposed ‫־‬8 ‫אומפאט‬
d i s c o n t e n t , displeas- ‫אוי מ צ ו פ ר ידגקייט יי‬ improper, unsuitable, ‫יי‬8 ‫אוימפאסיק‬
ure, d i s s a t i s f a c t i o n unbecoming; ill-timed
immature ‫א ו י מ צ ג י ט י ק »יי‬ impartial ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ט י י י י ש‬
countless, i n n u m e r a b l e ‫א ו י מ צ י י ל י ק איי‬ inaccurate; unpunctual ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ י נ ק ט ל ע ך‬
indivisible |
‫יי‬6 ‫א ו ' מ צ ע ט י י ל ) ע ו ו ד ( י ק‬ bland; corny ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ י ק א נ ט‬
unshakable ‫יי‬8 ‫א ו י מ צ ע ט ר י י י ס ל ע ך‬ recoilless ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ ר א ל י ק‬
inseparable ‫א ו י מ צ ע ש י י י ד ל ע ך «יי‬ disproportionate ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ ר א פ א ר צ י א נ ע י ל‬
inconsistent ‫יי‬8 ‫א ו י מ ק א נ ס ע ק ו ו ע י ג ט‬ ada- [u‫׳‬MPsho‫׳‬RESD1K] ‫יי‬8 ‫א ו מ פ ש ר ו ת ד י ק‬
inconsistency (‫א ו י מ ק א ג ס ע ק ו ו ע י נ ץ י׳ )ן‬ mant, uncompromising
u n s k i l l e d (labor) ‫יי‬8 ‫א ו י מ ק ו ו א ל י פ י צ י י ר ט‬ fall, t u m b l e ( ‫א ו מ | פ א ל | ן יו )אי? א ו י מ ג ע פ א ל ן‬
(mass) d e a t h ; h o l o c a u s t ‫א ו מ ק ו ם יעי‬ irresponsible ‫יי‬8 ‫*אוימפאראיגטווארטלעך‬
p e r i s h , die (‫אומ|קומ|ען יי)איז אוימגעקומען‬ undying ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ג י י י י ק‬
a violent death incomparable ‫יי‬8 ‫א ו י מ פ א ר ג ל י י י כ ל ע ך‬

24
‫אונטערביין‬ 768 ‫אומקוקן זיך‬

rude [ ] ‫א ו מ ת ר ב ו ת ד י ק איי‬ p a y some a t t e n - (‫א ו מ | ק ו ק | ן ז י ך יו ^ )אויף‬


‫ || ע ס‬a great d e a l ‫ || יי א ׳ מ‬a n d *‫און ק‬ t i o n (to), l o o k a r o u n d (at)
i t r a i n s a great deal ‫רעגנט א׳ רעגנט‬ fuzzy, unclear, d i m , vague, ‫יי‬8 ‫א ו י מ ק ל א ר‬
.. ‫א ו מ‬ !‫ זע‬. . ‫א ו נ‬ ‫ז‬
obscure, i n d i s t i n c t
U.N. ‫יעי‬/‫יי‬ ‫אמא‬ ignorance ‫א ו י מ ק ע נ ט ע נ י ש י»ס‬
Hungarian ‫אועער יעי)ן( ם‬ return ‫א ו מ ק ע ר יעי‬
Hungarian ‫א ו י ע ע ר י ש איי‬ r e t u r n vt., restore, r e f u n d ; <i> ‫א ו מ | ק ע ר | ן יי‬
Hungary (<*!)‫אוי נגער ן‬ return v i . , ‫ א ׳ זיך‬f‫ ־‬m a k e g o o d (loss)
us ( ‫ מ י ר‬:‫א ו נ ד ז • י * )נאט‬ come back
our ‫אד׳‬-‫א ו נ ד ז ע ר פאס‬ a t ease ‫א ו י מ ק ר ע מ פ י י ר ט »יי‬
for o u r sake; as far ‫ פ ו ן א ׳ וועגן‬: ‫א ו ג ד ז ע ר ט‬ g a d a b o u t , m e r c u r i a l per- (‫א ו מ ר א ס דעי )ן‬
as we are c o n c e r n e d son
ours ‫א ו י נ ד ז ע ר י ק »די‬ mercurial ‫א ו י מ ר א ט י ק איי‬
below, u n d e r n e a t h , d o w n - ‫ אייו‬.1 ‫א ו נ ט ן‬ irrational ‫א ו י מ ר א צ י א נ ע י ל איי‬
bottom; downstairs ( 2 . ‫דעי )ס‬ \- stairs pendulum (‫א ו מ ר ו יעי )ען‬
under(neath), beneath, ‫רעפ‬8 .1 ‫אונטער‬ anxiety, uneasiness, (‫)ען‬ ‫יעי‬/‫יי‬ ‫אומרו‬
(a) (from) beneath; ‫ קיי‬.2 |‫ ־‬b e l o w disturbances, *0 f- apprehension
‫ א ו נ ט ע ר | ל י י ג | ן‬H (6) to a s l i g h t degree riots, (political) unrest, t u r b u l e n c e
‫אונטער|־‬ |‫( ־‬a) put (from) beneath uneasy, restless, t r o u b l e d , ‫א ו י מ ר ו י ק איי‬
6) ‫א ו ג ט ע ר | ־‬ | ‫) ־‬ wait a little ‫ווארט|ן‬ a n x i o u s ; t u r b u l e n t ; i l l a t ease
( b ) hop ‫שפרינג|ען‬ a n x i e t y ; restlessness, u n - ‫אוימרויקייט י׳‬
subordinate (‫א ו נ ט ע ר יעי )ס‬ rest
under..., sub..., i n f r a . . . ; l o w e r ; ..‫אונטער‬ u n c l e a n , foul ‫אומריין איי‬
under ‫אוינטערסעקרעטאיר‬ |‫־‬ deputy impurity; impurities ( c o l l . ) ‫אומריינם דאס‬
under- ‫| א ו י נ ט ע ר ו ו א י ס ע ר ד י ק‬- s e c r e t a r y irregular ‫א ו י מ ר ע נ ו ל ע י ר איי‬
‫ || אוינ־‬subclass ‫( א ו י נ ט ע ר ק ל א ס‬- w a t e r w r o n g , injustice ‫א ו מ ר ע כ ט דאס‬
-‫אוינטער‬ || infrahuman ‫טערמעינטשיש‬ innocence ‫א ו מ ש ו ל ד י׳‬
‫ || א ו י נ ט ע ר ב י י ר ג ע ר ־‬L o w e r A l s a c e ‫ע^זאס‬ innocent ‫א ו י מ ש ו ל ד י ק איי‬
deputy mayor ‫מגיסטער‬ circumstance (‫א ו מ ש ט א נ ד יעי )ן‬
hurry v t / p f <$> ‫אונטער|אי_יל|ן יי‬ immortal; undying ‫א ו י מ ש ט א ר ב י ק איי‬
underdeveloped ‫א ו י נ ט ע ר א נ ט ו ו י י ק ל ט איי‬ immortality ‫א ו י מ ש ט א ר ב י ק י י ט י׳‬
subdivision (‫א ו י נ ט ע ר א פ ט י י ל יעי )ן‬ knock over (‫אומ|שטוים|ן יי)אוימגעשטויסן‬
non-commissioned (‫א ו י ג ט ע ר א פ י צ י ר יעי )ן‬ ‫ג ע ־‬ ‫מ יש ט י י ג ס‬ D‫געזאיגט ״‬ ‫אומשטיייגס‬
officer ‫ז א ג ט‬
subordinate <3> ‫א ו נ ט ע ר | א ' ר ד ע נ | ע ן יי‬ voiceless ‫אוימשטימיק איי‬
(the) subconcious ‫'אוינטערבאווויסטזגין לאס‬ immortal, undying ‫" א ו י מ ש ט ע ר ב ל ע ך איי‬
subconscious ‫*אוינטערבאווויסטזיניק »יי‬ immortality •‫* א ו י מ ש ט ע ר ב ל ע כ ק י י ט י‬
subway (‫)ען‬-‫אוינטערבאן י‬ insomnia ‫א ו מ ש ל א ף יעי‬
decline, (down)fall, (‫אויגטערגאנג יעי )ען‬ harmless ‫א ו י מ ש ע ד ל ע ך איי‬
doom; epidemic; blight illiterate ‫א ו י מ ש ר י פ ט י ק איי‬
basement (‫א ו י ג ט ע ר ג א ר ן יעי )ס‬ illiteracy ‫א ו י מ ש ר י פ ט י ק י י ט י׳‬
submissive ‫א ו י ג ט ע ר ג י ב י ק איי‬ un- [u'MSE'YKhLDiK] ‫איי‬ ‫אוימשכלדיק‬
go (‫אויגטערגעגאנגען‬ ‫)איז‬ ‫יי‬ ‫אונטער|גיי|ף‬ reasonable, u n s o u n d
d o w n , (ship) s i n k ; (state, m o v e m e n t , rudeness [U'MTARBES] ‫א ו מ ת ר ב ו ת יאס‬

25
‫אונטערליען‬ ‫אונטערניסן‬

‫‪undershirt‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ה ע ם ד י*! ) ע ר (‬ ‫)‪custom‬‬ ‫‪decline,‬‬ ‫‪become‬‬ ‫;‪extinct‬‬


‫‪incite‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ה ע צ | ן י י >‪3‬‬ ‫‪(sun) set‬‬
‫‪r a b b l e rouser‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ד ז ע צ ע ר יעי ) ס (‬ ‫‪add‬‬ ‫‪.‬־‪(li‬‬ ‫)אוינטערנענאסן(‬ ‫מ‬ ‫אונטער|גיס|ן‬
‫טעלע־‬ ‫‪|| e a v e s d r o p p i n g‬‬ ‫א ז י נ ט ע ר ה ע ר יעי‬ ‫)‪quid); prime (pump‬‬
‫‪wiretapping‬‬ ‫‪5‬א'ניש|ער א ׳‬ ‫]‪[GANVE‬‬ ‫)צו(‬ ‫‪<fc‬‬ ‫ת‬ ‫זיך‬ ‫אונטער|ננבע|נען‬
‫)זיך(‬ ‫‪ || o v e r h e a r‬א ׳‬ ‫^‬ ‫א ו נ ט ע ר | ה ע ר | ן יי‬ ‫‪sneak u p o n‬‬
‫‪eavesdrop‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר נ ע ב צ י*!)ען( ‪substructure; under-‬‬
‫‪submarine‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו א ס ע ר ־ ש י ף י• )ן(‬ ‫‪pinnings‬‬
‫‪a ban-‬‬ ‫)או'נטערנעוואר‪5‬ן(‬ ‫אונטער|וואר‪|6‬ן ת‬ ‫‪add‬‬ ‫)אוינטערנענעבן(‬ ‫מ‬ ‫אונטער|נעב|ף‬
‫)‪|| d o n ( c h i l d ) , p l a n t (stolen goods‬‬ ‫‪sur-‬‬ ‫)‪ |- ( s m a l l a m o u n t s of‬א ׳ ז י ך )י<‬
‫‪throw‬‬ ‫‪(to), subject‬‬ ‫)‪(to‬‬ ‫א ׳ )‪ ... 8‬י(‬ ‫)‪render v i . (to‬‬
‫)‪s u b m i t (to‬‬ ‫ז י ך )י(‬ ‫|| א '‬ ‫‪subject‬‬ ‫;)‪(to‬‬ ‫)י(‬ ‫מיי‬ ‫או'נטערנעוואר‪6‬ץ‬
‫‪rising generation‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו ו ק ס דעי )ן(‬ ‫‪found-‬‬ ‫‪ a b a n d o n e d‬־| א ׳ ק י נ ד‬ ‫)‪(child‬‬
‫‪subconscious‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו י ס י ק מיי‬ ‫‪ling‬‬
‫‪(the) s u b c o n s c i o u s‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו י ס י ק י י ט יי‬ ‫‪trim‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר נ ע פ ו צ ט מיי‬
‫ו ו ע ג‬ ‫א ו נ ט ע ר ו ו ע נ ) נ ( ס זעו‬ ‫‪trim‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר נ ע ש ו י ר ץ מיי‬
‫‪underworld‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו ע ל ט יי‬ ‫; ) ‪w h i t e n e d (soup e t c .‬‬ ‫‪,‬‬
‫א ו י נ ט ע ר נ ע ש ל א נ ן מי•‬
‫‪foundling‬‬ ‫א ו ' נ ט ע ר ו ו ע ר ‪ 5‬ל י ע יעי ) ע ן (‬ ‫)‪b l a c k (eye‬‬
‫‪underclothes, u n d e r w e a r‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ו ו ע ש י*־‬ ‫‪undersigned‬‬ ‫א ו ' נ ט ע ר ג ע ש ר י ב ע נ | ע ר יעי‪-‬נענ‬
‫‪prompt‬‬ ‫^‬ ‫א ו נ ט ע ר | ז א ג | ן וי‬ ‫‪under-‬‬ ‫)אוינטערנענראבן(‬ ‫א ו נ ט ע ר | ג ר א ב | ן יי‬
‫‪examination, inquiry‬‬ ‫״אונטערזוכוע יי)ען(‬ ‫‪mine‬‬
‫‪examine‬‬ ‫' א ו נ ט ע ר | ז ו כ | ן יי‬ ‫‪underground‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר נ ר ו נ ט יעי‬
‫‪s i m m e r vi.‬‬ ‫)אוינטערנעזאטן(‬ ‫אונטער|זיד|ן ״‬ ‫‪underground‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ‪ -‬ר ו י נ ט י ק מיי‬
‫‪( p o l i t i c a l ) sub-‬‬ ‫ם‬ ‫א ו י נ ט ע ר ט א נ ע ר יעי ) ס (‬ ‫* א ו נ ט ע ר ד ר י ק ו ע יי ‪suppression, o p p r e s s i o n‬‬
‫‪ject‬‬ ‫‪suppress, oppress‬‬ ‫' א ו נ ט ע ר | ד ר י ק | ן יי >‪<$‬‬
‫||‬ ‫‪submerge‬‬ ‫‪vt.‬‬ ‫יי‬ ‫אונטער|טונק|ען‬ ‫‪oppressor‬‬ ‫" א ו נ ט ע ר ד ר י ק ע ר יעי ) ס (‬
‫‪d i v e , submerge v i .‬‬ ‫א׳ זיך‬ ‫א ו נ ט ע ר ע ר ד י ש‬ ‫א ו נ ט ע ר ד ר ע ר ד י ש ׳עז‬
‫‪II d u c k , submerge vt.‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ט ו ק | ן יי ‪0‬‬ ‫‪sup-‬‬ ‫)אוינטערנעהאלטן(‬ ‫יי‬ ‫אונטער|האלט|ן‬
‫‪d i v e , submerge‬‬ ‫א׳ זיך‬ ‫‪port, s u s t a i n ; bear o u t , u p h o l d‬‬
‫‪subdivide‬‬ ‫^‬ ‫א ו נ ט ע ר | ט י י ל | ן יי‬ ‫‪ 5‬א ר ה א נ ד ל ו נ נ ע ן‬ ‫' א ו נ ט ע ר ה א נ ד ל ו נ נ ׳עז‬
‫‪|| s u b m i s s i v e , servile‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ט ע נ י ק מיי‬ ‫‪i n c i t e , set a g a i n s t‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ה ו ד ־ י ע | ן יי‬
‫‪subjugate‬‬ ‫א׳ מאכ|ן‬ ‫‪drawers‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ה ו י ז ן ‪*0‬‬
‫‪subject, subjugate‬‬ ‫" א ו נ ט ע ר | ט ע ' נ י ק | ן יי ‪<fc‬‬ ‫‪cough‬‬ ‫)אוינטערגעהוסט(‬ ‫יי‬ ‫אונטער|הוסט|ן‬
‫‪coaster‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ט ע צ ל י*־ ) ע ך (‬ ‫‪s l i g h t l y ; (engine) s p u t t e r‬‬
‫‪shock,‬‬ ‫)אוינטערנעטראנן(‬ ‫יי‬ ‫אונטער|טראנ|ן‬ ‫‪lift‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ה י י ב יעי‬
‫‪wait on‬‬ ‫‪ \- exasperate‬א ׳ )י<‬ ‫‪lift‬‬ ‫‪up,‬‬ ‫)אוינטערנעהויבן(‬ ‫א ו נ ט ע ר | ה י י ב | ן יי‬
‫‪urge o n ,‬‬ ‫יי)אוינטערנעטריבן(‬ ‫אונטער|טרייב|ן‬ ‫‪boost, p e r k u p‬‬
‫‪goad‬‬ ‫‪(lifting) j a c k‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ה י י ב ע ר יעי ) ס (‬
‫||‬ ‫‪hurry,‬‬ ‫‪urge‬‬ ‫‪on‬‬ ‫^‬ ‫א ו נ ט ע ר | י א נ | ן יי‬ ‫‪m a k e a fire i n (the‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ה י י צ | ן יי >‪<$‬‬
‫‪h u r r y vi.‬‬ ‫א ׳ זין־‬ ‫)‪stove‬‬
‫‪subjugate‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | י א כ | ן יי >‪<3‬‬ ‫;‪hobble‬‬ ‫יי)אוינטערנעהונקען(‬ ‫אונטער|הינק|ען‬
‫‪undersea‬‬ ‫א ו ב ט ע ר י מ י ש מיי ]‪[U'NTERYA'MISII‬‬ ‫‪( e x p l a n a t i o n etc.) be f a u l t y‬‬
‫‪|| p u t‬‬ ‫)‪(underneath‬‬ ‫^‬ ‫א ו נ ט ע ר | ל י י נ | ן יי‬ ‫‪help‬‬ ‫י י ) א ו י נ ט ע ר ג ע ה א ל ע ן ( <י<‬ ‫אונטער|העלפ|ן‬
‫) ‪line ( w i t h‬‬ ‫א ׳ )מ מיט<‬ ‫) ‪(a l i t t l e‬‬

‫‪26‬‬
‫אונטערשמירן‬ ‫‪766‬‬ ‫אונטערלענען‬

‫‪slip, petticoat‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ק ל י י ד ד*י ) ע ר (‬ ‫‪have‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ל ע נ | ע ן מ <«‪ :‬א ׳ ד ך ר א ם ה א ר ץ‬


‫‪cellar‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ק ע ל ע ר יעי )ן(‬ ‫‪a bite to eat‬‬
‫‪s u b h e a d i n g , sub-‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ק ע פ ל ד*־ ) ע ך (‬ ‫א ו נ ט ע ר | ל ע ק | ן ד ך מ ‪) 0‬צו( ‪f a w n , flatter‬‬
‫‪title‬‬ ‫א ו י נ ט ע ן ־ ל ע ק ע ר י ע י ) ס ( • ק ע ‪flatterer, s y c o -‬‬
‫‪s l i p , h a n d secretly,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ר ו ק | ן יי‬ ‫‪phant‬‬
‫‪make inconspicuously available‬‬ ‫‪pancreas‬‬ ‫אוינטערמאגךדריז יי)ן(‬
‫‪rupture‬‬ ‫אונטערןרי_יס|ןזיך י י ) א ו י נ ט ע ר ג ע ר י ט ן (‬ ‫‪forge, counterfeit‬‬ ‫‪ °‬א ו נ ט ע ר | ס א כ | ן יי >‪<$‬‬
‫‪oneself; m a k e a s t r e n u o u s effort‬‬ ‫‪j u n i o r h i g h school‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר מ י ט ל ש ו ל י׳ )ן(‬
‫‪dub‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ר ע ד | ן מ >‪<j‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ן ־ א ו נ ט ע ר ר ע ם ‪ ,‬״אונטער ד ע ר‬
‫‪underrate,‬‬ ‫‪under-‬‬ ‫יי‬ ‫אונטער|שאצ|ן‬ ‫‪u n d e r t a k i n g , enter-‬‬ ‫אונטערגעמוננ י׳ )ען(‬
‫‪estimate‬‬ ‫יי‬ ‫‪prise; v e n t u r e‬‬
‫‪erosion‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ו ו ע נ ק ו ע י׳‬ ‫א מ ט ע ר | נ ע ט | ע ן זיך יי ) א ו י נ ט ע ר נ ע ג ו מ ע ן ( <*‪/‬צו<‬
‫‪erode vt.‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫‪be e q u a l t o‬‬ ‫‪ \- u n d e r t a k e‬ק ע נ ע ן ד ך א ׳‬
‫‪b o t t o m , lower, lowest‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ט «יי*‬ ‫‪enterpreneur,‬‬ ‫ם‬ ‫)ס(‬ ‫יעי‬ ‫אונטערנעמער‬
‫)‪ || d o w n t o w n (area‬א י ן א ׳‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ט א ט יי‬ ‫‪contractor‬‬
‫‪downtown‬‬ ‫‪enterprising‬‬ ‫א ו נ ט ע ר נ ע י מ ע ר י ש איי‬
‫‪,‬‬
‫‪downtown ; suburban‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ט א ט י ש איי‬ ‫‪underground‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ע ר ד יי‬
‫‪low-income‬‬ ‫‪groups‬‬ ‫יעי‬ ‫אוינטערשטאנד‬ ‫‪underground,‬‬ ‫‪sub-‬‬ ‫«יי‬ ‫אוישערעירדיש‬
‫)‪{coll.‬‬ ‫‪terranean‬‬
‫‪push along‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש ט ו פ | ן יי‬ ‫‪lieutenant-‬‬ ‫)עס(‬ ‫יעי‬ ‫אוינטערפאלקאווניק‬
‫‪support, backing‬‬ ‫א ו נ ט ע ר ש ט י צ ו ע י׳ )ען(‬ ‫‪colonel‬‬
‫‪s u p p o r t , b a c k , en-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש ט י צ | ן יי‬ ‫‪underprivileged‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר פ ר י ו ו י ^ ע נ י ר ט איי‬
‫‪dorse‬‬ ‫)אוינטערפארדועען(‬ ‫יי‬ ‫אונטער|‪6‬ארדיע|ען‬
‫‪|| p u t‬‬ ‫)‪(underneath‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש ט ע ל | ן יי >•<‬ ‫‪sublease‬‬
‫זיך‬ ‫איר‬ ‫שטעלט‬ ‫וואס‬ ‫||‬ ‫‪dare‬‬ ‫זיך‬ ‫א׳‬ ‫‪take‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ‪ $ 6‬ר | ן מ )איז א ו ' נ ט ע ר ג ע ‪ 6‬א ר ן (‬
‫? ‪how dare y o u‬‬ ‫אונטער?‬ ‫‪a short r i d e ; (plane) t a x i‬‬
‫‪u n d e r t o w , under-‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ט ר א ם יעי )ען(‬ ‫‪hitchhiker‬‬ ‫א ו ' נ ט ע ר ‪ $ 6‬ר ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬
‫‪current‬‬ ‫‪ || rot s l i g h t l y‬א ׳ זיך‬ ‫א ו נ ט ע ר | ‪ 8‬ר ל | ן יי •‪3‬‬
‫)^‪/‬אוינטערנעשטראכן(‬ ‫יי‬ ‫אונטער|שטרי_יכ|ן‬ ‫‪be a l i t t l e l a z y‬‬
‫‪u n d e r l i n e ; emphasize, stress‬‬ ‫‪accompany; give a‬‬ ‫אונטער|‪8‬יר|ן מ‬
‫‪difference‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש י י ד יעי )ן(‬ ‫‪lift to‬‬
‫‪differentiation‬‬ ‫א ו נ ט ע ר ש י י ד ו ע י׳ ) ע ן(‬ ‫‪best m a n‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר פ י ר ע ר יעי )ס(‬
‫‪distinctive‬‬ ‫' א ו נ ט ע ר ש י י ד ל ע ך איי‬ ‫‪bridesmaid‬‬ ‫אז נטער‪6‬ירערין י׳)ס(‬ ‫|‬

‫‪d i s t i n g u i s h , differen-‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש י י ד | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪(act of) a r s o n‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר צ י נ ד ו נ ג י• )ען(‬


‫‪differ‬‬ ‫‪ h tiate‬א ׳ זיך‬ ‫‪set fire to‬‬ ‫אונטער|צינד|ן יי)אוינטערגעצונדן(‬
‫‪substratum‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש י כ ט יעי )ן(‬ ‫‪arsonist‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר צ י נ ד ע ר יעי )ם(‬
‫‪cavil‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש י ס ע ל ע יא<־ )ך(‬ ‫‪subdivide‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | צ ע ט י י ל ] ן יי ‪O‬‬
‫‪line (a‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש ל א נ | ן יי )אוינטערנעשלאנן(‬ ‫‪lieutenant-‬‬ ‫)ן(‬ ‫יעי‬ ‫אוינטערקאלאנעל‬
‫)‪g a r m e n t etc.‬‬ ‫‪colonel‬‬
‫‪lining; back-‬‬ ‫א ו י נ ט ע ר ש ל א ק יעי ) ‪ . . .‬ש ל ע ק (‬ ‫א ו י נ ט ע ד ק א ל ע ח ש יעי )ן( ‪j u n i o r college‬‬
‫‪ground‬‬ ‫‪bribe‬‬ ‫אונטער|קוי‪|6‬ן מ ‪0‬‬
‫)‪shoe (a horse‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש מ י ד | ן יי >‪<z‬‬ ‫‪come‬‬ ‫אונטער|קומ|ען י י ) א ת אוינטערגעקומען(‬
‫) ‪a d d grease t o ; ( h u m .‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ש מ י ר | ן יי >•<‬ ‫‪around; join a waiting group‬‬
‫‪bribe‬‬ ‫‪peek, peep‬‬ ‫א ו נ ט ע ר | ק ו ק | ן ד ך יי‬

‫‪27‬‬
765 ‫אונטערשניידן‬

great-grand- ( ‫ ) ע ך‬°‫ יא‬.1 ‫אויראייניקל‬ under- (‫א ו נ ט ע ר | ש נ י י ד | ן מ )אוינטערגעשניטן‬


2. ‫יעי‬/‫יאס‬ b daughter, great-grandchild cut; curtail
great-grandson ( ‫) ע ך‬ prop, support (‫א ו י נ ט ע ר ש פ א ר יעי )ן‬
ancient ‫' א ו ר א ל ט איי‬ bolster, p r o p u p 0 ‫אונטער|שפאר|ן מ‬
Uranus ‫א ו ר א י ן יעי‬ ( ‫א ו נ ט ע ר | ש פ ר י ע | ע ן יי ) א י ז א ו י נ ט ע ר נ ע ש פ ר ו ע ע ן‬
uranium ‫א ו ר א י נ י ו ם דעי‬ hop, bounce
urbane ‫א ו ר ב א י ן איי‬ || s i g n ( ‫אונטער|שרי_יב|ן וו ) א ו י נ ט ע ר ג ע ש ר י ב ן‬
urbanization ‫א ו ר ב א נ י ז י ר ו ע יי‬ s i g n one's n a m e ( ‫ א ו נ ט ע ר‬/ ‫א ׳ זין־ ) א ו י ף‬
c l a m p , vise (‫אורוואנט יעי )ן‬ (to)
‫ס י ב ה‬ ‫י א ו ר ז א ך ׳עז‬ signature ( ‫אוינטערשריפט י ־ ) ן‬
visitor, [OYREKh—ORKhiM] ( ‫א ו ר ח יעי ) י ם‬ d e p a r t m e n t store (‫א ו נ י ו ו ע ר מ א י נ יעי )ן‬
guest (esp. f r o m a f a r ) ; (poor) guest universe ( ‫אוניוועירס י ע י ) ן‬
for t h e S a b b a t h de‫־‬ ‫ || א ׳ ־ ק ר א ם‬u n i v e r s a l ‫א ו נ י ו ו ע ר ס א י ל איי‬
‫מ יש פ ט‬ ; ‫א ו ר ט ל‬ ‫' א ו ר ט י י ל יען‬ p a r t m e n t store
‫ ט ן‬s ‫מ יש‬ ‫י א ו ר ט י י ל ן יעז‬ university (‫א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע י ט יעי )ן‬
sentence ( ‫א ו ר ט ל יעי ) ע ן‬ university ‫א ו נ י ו ו ע ר ס י ט ע ט י ש איי‬
Urim [ U R I M - V E T U ' M I M ] ‫אורים־ותומים יעי‬ Unitarian ‫א ו נ י ט א ר י ע ר יעי ) ס ( ם‬
and Thummim, a b r e a s t p l a t e used Unitarian ‫א ו נ י ט א ר י ש איי‬
b y the H i g h Priest i n biblical times unison ‫אוניסאיןיעי‬
as m e d i a for r e v e a l i n g t h e d i v i n e w i l l uniform ( ‫ ר מ ע ן‬. . . ) ‫א ו נ י פ א ר ) ע ( ם יי‬
urine ‫א ו ר י י ן יעי‬ unify O ‫ י צ י ר | ן יי‬5 ‫א ו נ י‬
urinal (‫א ו ר ינאי ל יעי )ן‬ unique copy ( ‫א ו י נ י ק ו ם יעי ) ס‬
urinate O ‫אוריניר|ן!ו‬ compulsion [OYNES] ‫אונס יעי‬
, - | ‫ || א פ‬leave, furlough (‫א ו ר ל ו י ב יעי )ן‬ ounce ( ‫אונץ י ׳ ) ן‬
furlough vt. ‫ארויס|לאז|ן אויף א ׳‬ ‫א ונא‬ ‫א ר ע י ן יעי ׳עז‬
urn; ballot box ( ‫אורנע י ׳ ) ס‬ phew! ‫אוף א״‬
guests, i . e. t h e [ushpizN] » ‫א ו ש פ י ז י ן‬ whew! ‫נט‬-‫ י א‬$ ‫א ו נ‬
Patriarchs Abraham, Isaac, Jacob, way, [OYFN—OYFANIM] ( ‫א ו פ ן יעי ) י ם‬
Joseph, Moses, Aaron and King at best ' ‫| א ו י פ ן ב ע ס ט ן א‬- m a n n e r
David, who, according to legend, treas- [OYTSER—OYTSRES] ( ‫א ו צ ר יעי ) ו ת‬
c o m e as v i s i t o r s i n t o t h e S u k k a h of ure, h o a r d ; t r e a s u r y ; a d o r a b l e t h i n g
every J e w Secretary of the ‫|| א ׳ ־ ס ע ק ר ע ט א ר‬
letter, [os—OYSYES] ( ‫דאס ) א ו ת י ו ת‬/‫א ו ת דעי‬ natural ‫נאטירלעכע איות‬ (- T r e a s u r y
spell (‫ זאנ|ן ד י א ׳ י ו ת )פון‬h c h a r a c t e r resources
(a w o r d ) treasurer [ ] ( ‫א ו צ ר ע ר יעי ) ס‬
literally, letter [OS‫־‬BEO‫׳‬S] ‫א ו ת ־ ב א ו ת איוו‬ treasury [ ] (‫אוצר־קאמער יי)ן‬
for letter obliquely ‫ || א ו י ף א ׳‬s l a n t ‫א ו ק א ס יעי‬
literal [ ] ‫א ו ת ־ ב א ו ת י ק איי‬ oblique ...‫אוקאס‬
‫רנע‬ ‫א׳‬ ‫די‬ || very [OYSE] ‫אמיי‬-‫איי‬ ‫אותו‬ Ukrainian ‫א ו ק ר א י י נ י ש איי‬
[REGE] this very instant the U k r a i n e (‫א ו ק ר א י י נ ע )יי‬
Christ (expres- [Hoi'sh] ‫אותו־האיש יעי‬ Ukrainian ‫אוקראיינער יעי)—( ם‬
1
sion used to a v o i d mentioning the great- ‫ || א ו י ר א ו י ר א י י י נ י ק ל‬great-... ..‫אור‬
name itself) great-grandchild
t h a t ; if, w h e n w ‫אז‬ ...‫ק ד מ ו ן ־‬ 2
‫ יעז‬. . ‫א ו ר‬ ?

28
‫אטאמיש‬ 764

as m a n y as ‫ טענטשן‬15 ' ‫ א‬h a l l the w a y such; a k i n d of ( ‫ א ז ע ל כ ע‬: » ) ™•H-TB '$$‫אז‬


a l l the w a y ‫ א ׳ ביז ניו־יארק‬h 15 people ‫ || א ש פ י ל א ׳‬s u c h a g a m e ‫|| א ׳ ש פ י ל‬
u n t i l ; (so m u c h ) w> . 2 (- t o N e w Y o r k a k i n d of g a m e
‫ ע ר א י ז נ ע נ א ע ע ן א ׳ ע ר א י ז נע־‬1‫ ־‬t h a t nitrogen ‫א ז א י ט יעי‬
|| he w a l k e d u n t i l he a r r i v e d ‫קוסען‬ s u c h ( e q u i v a l e n t t o ‫ א ז א‬, used ‫איייי‬-‫א ז א י ן איי‬
(after i n f l e c t e d v e r b ) i n fact, *r*» .3 optionally before words with initial
- ‫ ־[ ע ר א י ז ש ר ע ק ל ע ך מ י ד‬a c t u a l l y , e v e n vowels)
he is v e r y t i r e d ; ‫ע ר ק ע ן א ׳ ניט שטיין‬ w a t c h o u t ! d o n ' t y o u dare! 0™ ( ‫א ז א ' ס ) י ע‬
i n fact, he c a n n o t s t a n d u p heat, e x c i t e m e n t ; g a m b l i n g ‫א ז א י ר ט יעי‬
up to date ‫«ייי‬/»8 ‫אזשויר‬ game of c h a n c e ; ( p i . ) (‫א ז א ר ט ש פ י ל יי )ן‬
up-to-date ‫אזשוריק איי‬ also gambling
blackberry ( ‫איזשענע יי ) ס‬ gambler ‫א ז א י ר ט ש פ י ל ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬
(Jew.) oneness (of [EKJIO'D] ‫א ח ד יעי‬ ‫ || א ז ב ע ס ט ־ ן «יי‬asbestos ‫א ז ב ע י ס ט יעי‬
God); the last word of the J e w . warning [AZHORE] ‫א ז ה ר ה יי )—ות( ל‬
credo; cf. ‫ישראל‬ ‫ש מ ע‬ so, t h u s ; i n s u c h a w a y ; as ‫א ז ר ' »ייי‬
unity [AKJIDES] ‫א ח ד ו ת יאס‬ ‫ || א ׳ אז‬likewise ‫ פונקט א׳‬h follows
except, b u t , a p a r t [AKIIU'TS] •‫א ח ו ץ •יע‬ thus (‫ארומער)ט‬/‫ארוים‬ ‫ א ׳‬h so t h a t
moreover, ‫ א ׳ ר ע ם‬h from, e x c l u s i v e of is t h a t so? ?‫ א ׳ נאר‬h ( b y t h i s means)
besides since, as, inas- ‫ א ׳ ווי‬h y o u d o n ' t s a y !
(per- [AKh1M-LETso‫׳‬RE] »> ‫א ח י ם ־ ל צ ר ה‬ as . . . as ‫ ווי‬. . . ‫ ־־| א ׳‬m u c h as; i n v i e w of
sons) i n the same b o a t (fig.) ‫ || א ׳ א ו ן א ׳‬as g o o d as he ‫|| א ׳ נ ו ט ווי ע ר‬
after- [ A K I I E R - H A M A ' Y S E ] ‫ה »י־יי‬1‫אחר־המעע‬ in a certain w a y ; blah-blah; thus a n d
w a r d s , after the e v e n t fair; for n o ‫ || א ׳ זין־‬t h u s ‫ א ׳ נ א ך‬h so
[AKJIREN AKJIREN ‫ח ב י ב «י‬ ‫אחרון‬ ‫אחרון‬ at a l l ‫ א׳ צ י א׳‬h particular reason
KhovEv] last b u t n o t least make up your !‫ א ׳ צ י א׳‬f‫ ־‬events
responsibility; [AKJIRAYES] ( ‫א ח ר י ו ת ד א ס ) ן‬ || as follows ‫ ־| אזויי צ ו זאנן‬m i n d !
liability so t o s p e a k ; i n t h e f o l l o w - ‫א ' צ ו זאג|ן‬
responsible, reliable [ ] ‫א ח ר י ו ת ד י ק אי־‬ t h u s ; t h a t ' s the !‫ א ט א׳‬H i n g w o r d s
Ahasue- [AidiAshvEYREsh] » ‫אחשוורוש‬ w a y ! a t t a b o y ! t h a t ' s better!
rus, P e r s i a n k i n g p r o m i n e n t i n the so-called ‫יי‬8 ‫ ץ‬5 ‫א ז ר ' נ ע ר ו‬
P u r i m story ‫אזויינס א ו ן א ז ע י ל כ ס‬ || s u c h ‫אזוינ|ער «יי‬
here, there ( i n p o i n t i n g ) ; j u s t ; ‫א ט איוו‬ stg. exquisite/delightful
‫ א ט דאס‬,‫ א ט די‬, ‫ אט ד ע ר‬h presently thus ‫א ז ו י ׳ ע ר נ א ך אייל‬
the f o l l o w i n g ‫ ־| א ט ו ו א ס ע ר‬this, these Asiatic [ZY] ‫א ז י א י ט יעי )ן( • ק ע‬
‫ א ט‬. . . ‫ || א ט‬as follows (‫|| א ט ווי )אזויי‬ Asiatic [ZY] ‫אזיאטיש איי‬
n o w ... n o w o'clock ‫א זיינער‬
presently, i n a m o m e n t ‫א ט ־ א י ט אייי‬ asylum (‫א ז י י ל יעי )ן‬
imminent ‫א ט ־ א י ט י ק איי‬ otherwise; (or) else ‫א ז י י ס ט אייי‬
atoll (‫א ט א י ל יעי )ן‬ Asia ‫א י ז י ע י׳‬
|| a t o m i c . . . ‫ || א ט א י מ‬a t o m (‫אטאים יעי)ען‬ Asian ‫א י ז י ע ר יעי )•־־( ם‬
a t o m i c scientist ‫א׳־וויטנשאפטלער‬ ‫ה ז כ ר ה‬ ‫א ז כ ר ה ׳עז‬
atomic scientist/ (‫)ס‬ ‫א ט א י מ י ק ע ר יעי‬ such ‫א ז ע ל כ | ע ר איי‬
technician lake ( ‫איזערע י ׳ ) ס‬
atomic ‫א ט א מ י ש איי‬ as m u c h as, as m a n y as; ‫ מייי‬. 1 ‫אזש‬

29
‫איבערבלצבן‬ 763 ‫אטאם־מורשטער‬

‫ || א‬every other, alternate ‫ א׳ א‬. . . ‫א‬ atom smasher ( ‫אטאים־מורשטער יעי ) ס‬


‫ || א' א יאר‬every other day ‫נ‬$‫טאנ א׳ א ט‬ atomic pile (‫אטאמקויפ יעי )ן‬
day after ‫מארנן‬ ‫ א׳‬h next year attack (‫אטאיק יעי )ן‬
(a) re..., again; 2. ‫קת‬ h tomorrow attack O !‫א ט א ק י ר | ן י‬
(6) . . . i n excess; ( c ) transfer by attach^ (‫אטאשע' יעי )ען‬
(a) recon- ‫איבער|טראכט|ן‬ |‫־‬ ...ing Atlantic ‫א ט ל א נ ט י ק יעי‬
|| (a) weigh again ‫ ־| איבער|וועג|ן‬sider Atlantic ‫יי‬8 ‫אטלאנטיש‬
‫איבער|־‬ || ( b ) oversalt ‫איבער|זאלצ|ן‬ atlas (‫א ט ל א ס יעי )ן‬
‫איבער|גיס|ן‬ || ( b ) overcook ‫קאכ|ן‬ athlete ‫אט^עיט יעי )ן( • ק ע‬
( c ) transfer by pouring, pour into athletics ‫אט^עטיק י׳‬
( c ) re- ‫ א י ב ע ר | ז ע צ | ן‬h another vessel athletic ‫אט^עטיש «יי‬
seat, transfer to another seat ‫יי‬8 ‫ || א י ט ל ע ס י ן‬satin ‫א ט ל ע ס יעי‬
|| over..., super..., supra ‫איבער‬ atmosphere (‫א ט מ א ס פ ע י ר יי )ן‬
‫אייבערסעינ־‬ || overtired ‫אייבערמייד‬ attempted assas- (‫אטנטאיט יעי )ן( )אויף‬
‫אייבערסלוכיש‬ || superhuman ‫טשיש‬ sination (of)
[...MELu'Khish] supranational atheism ‫אטעלזם יעי‬
next year's ‫א י ב ע ר א י א ר י ק איי‬ atheist ‫אטעייסט יעי )ן( • ק ע‬
next week's ‫א י ב ע ר א כ ט ט א ג י ק איי‬ studio, atelier [LY] (‫א ט ע ל י ע ' יעי )ען‬
‫אומעטו ם‬ !‫' א י ב ע ר א ל ׳ע‬ breath- ‫ || א ן ) א ן ( א׳‬breath ( ‫אטעם י ע י ) ס‬
(pair of) overalls (‫א י י ב ע ר א ל ץ יא׳־ )ן‬ ‫ א פ | כ א פ | ן ר ע ם א׳‬h less, out of breath
change, alter pf. <$> ‫איבער|א'נדערש|ן יי‬ catch one's breath
overwork ‫א י י ב ע ר א ר ב ע ט יי‬ respiratory ...‫אטעמ‬
revision (‫א י י ב ע ר א ר ב ע ט ו ע יי )ען‬ breathing spell (‫א י ט ע ם ־ א פ כ א פ יעי )ן‬
revise (‫איבער|א'רבעט|ן יי)אייבערגעארבעט‬ ‫ || ק י ' נ ס ט ל ע כ | ע א׳‬respiration ‫א י ט ע מ ו ע יי‬
overwork ‫|| א׳ זיך‬ artificial respiration
resettle o ‫א י ב ע ר | ב א ז ע צ | ן יי‬ breathe >3< ‫א ' ט ע מ | ע ן מ‬
re- ( ‫א י ב ע ר | ב א ט ר א כ ט | ן יי ) א י י ב ע ר ב א ט ר א כ ט‬ Athens (‫אטע'ן )יאס‬
consider ‫אט נט א ט‬ !‫א ט ע נ ט א ט <ע‬ 7

overpopulated ‫א י י ב ע ר ב א פ ע י ל ק ע ר ט איי‬ diploma, certificate; (‫א ט ע ס ט א י ט יעי )ן‬


overprotective ‫אייבערבאשייצעריש איי‬ testimonial
change ( ‫א י ב ע ר | ב א ש ל י ס | ן י ז ) א י י ב ע ר ב א ש ל א ס ן‬ certify O ‫אטעסטיר|ן ת‬
one's mind attraction ( ‫א ט ר א ק צ י ע י׳ ) ס‬
change, switch (‫א י י ב ע ר ב צ ט יעי )ן‬ attribute (‫אטריבויט יעי )ן‬
change, (‫)אייבערגעביטן‬ ‫איבער|בי_יט|ן יי‬ ‫ || אי ר א ם‬both ... and ‫ אי‬. . . ‫ א י‬:‫אי קאנ‬
switch; interchange even then
‫ || בלי!ב|ן‬excrescence ( ‫אייבערביין יעי ) ע ר‬ (the letter) I (‫אי יעי )ען‬
remain as a vestige ‫ווי אן א׳‬ isn't that so? ‫איא'? אינט‬
breakfast; refresh- ( ‫א י י ב ע ר ב צ ס ן דאי־ ) ט‬ waste [IBED] ‫א י ב ו ד יעי‬
ments, snack ‫נעניטוננ‬ !‫יאיבוע ׳ע‬
bite in (‫)אייבערנעביסן‬ ‫אי'בער|בי_יס|ן מ‬ (rev. con.) be (‫)י‬ >‫<ג‬ ‫אוםפ‬-‫וו‬ ‫'איבל|ען‬
two; breakfast; have a snack nauseated
survival (‫א י י ב ע ר ב ל צ ב יעי )ן‬ ‫זי ך‬ ‫געניטן‬ ‫יאיבן זיך ׳עז‬
re- ( ‫איבער|בלי_יב|ן וי )איז א י י ב ע ר נ ע ב ל י ב ן‬ above, over; in excess of; ‫רע‬8 .1 ‫איבער‬9
main, be left over; persist || across; (unstressed) via; because of

30
‫א י ב ע ר ו ו ע ל ן זיך‬ ‫‪762‬‬ ‫איבערבלצבס‬

‫‪excessive‬‬ ‫א י י ב ע ר נ ע ט ר י ב ץ מיי‬ ‫‪vestige, relic, rem-‬‬ ‫א י י ב ע ר ב ל צ ב ס ימס )ן(‬


‫‪ || overloaded‬א׳ ‪5‬ון‬ ‫אייבערנעלאד־ן מיי‬ ‫‪nant‬‬
‫‪top-heavy‬‬ ‫אויבן‬ ‫||‬ ‫‪survey,‬‬ ‫‪review‬‬ ‫א י י ב ע ר ב ל י ק יעי )ן(‬
‫אייבערגעלאזט מיי ‪left over? posthumous‬‬ ‫‪survey, review‬‬ ‫מ א כ | ן א ן א׳ א י ב ע ר‬
‫‪excessive‬‬ ‫אייבערגענויגיק מיי‬ ‫‪clear,‬‬ ‫‪easily‬‬ ‫‪sur-‬‬ ‫א י י ב ע ר ב ל י ק ל ע ך מיי‬
‫‪overcrowded‬‬ ‫א י י ב ע ר ג ע פ א ק ט מיי‬ ‫‪veyed, lucid‬‬
‫‪timid‬‬ ‫אייבערגעפאל־ן איי‬ ‫‪featherbed‬‬ ‫א י י ב ע ר ב ע ט ד*ס )ן(‬
‫‪conviction‬‬ ‫אייבערגעצצגטקייט יי‬ ‫א י ב ע ר | ב ע ט | ן יי)אייבערגעבעטן( ‪beg pardon‬‬
‫אייבערגערעשט ^ ]‪takeni aback [...RAshT‬‬ ‫א י ך ב ע ט א י ב ע ר א צ ע ד כ ב ו ד ]‪[KOVED‬‬ ‫‪of‬‬
‫‪ cunning‬״ ‪c r a f t y‬‬ ‫אייבערנעשפיצט מיי‬ ‫‪ j- I beg your pardon‬א ׳ זיך ‪make up,‬‬
‫‪oversize‬‬ ‫אייבערנרויס מיי‬ ‫‪be reconciled‬‬
‫‪bedspread‬‬ ‫אייבערדעק יעי)ן(‬ ‫‪break, crisis‬‬ ‫א י י ב ע ר ב ר א ך יעי )ן(‬
‫‪cover‬‬ ‫א י ב ע ר | ד ע ק | ן ת >•<‬ ‫‪break in‬‬ ‫איבער|ברעכ|ן מ)אייבערנעבראכן(‬
‫‪«etell‬‬ ‫א י ב ע ר | ד ע ר צ י י ל | ן יי ‪o‬‬ ‫‪two‬‬
‫‪reprint‬‬ ‫איבער|דרוק|ן!י ‪0‬‬ ‫‪transition, passage‬‬ ‫א י י ב ע ר נ א ע יעי )ען(‬
‫‪turn over, insert,‬‬ ‫א י ב ע ר | ד ר י י | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫‪transfusion‬‬ ‫אייבערגאס י ע י ) ן (‬
‫‪reverse‬‬ ‫‪transitional‬‬ ‫אייבערניי"‪...‬‬
‫‪weather‬‬ ‫א י ב ע ר | ה א ל ט | ן יי )אייבערגעהאלטן(‬ ‫‪pass,‬‬ ‫איבער|גיי|ן* ״ )איז אייבערגעגאעען(‬
‫)‪(difficulties‬‬ ‫פרעסטל‬ ‫איבער א‬ ‫‪ |- cease‬ס׳גייט ס י ר‬
‫‪mainly, chiefly‬‬ ‫א י ב ע ר הויפט מייי‬ ‫‪(conditions) go‬‬ ‫‪ H I feel a thrill‬א׳ )י(‬
‫‪skip, pass over,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איבער|הי'פ)ער(|ן ת‬ ‫‪away, blow over; (rev. con.) get over‬‬
‫‪omit‬‬ ‫‪he'll get‬‬ ‫|| ס׳וועט א י ם א׳ ד י בענקשאפט‬
‫‪overweight; preptonder-‬‬ ‫אייבערוואג י•‬ ‫א׳‬ ‫מצנס‬ ‫‪ h‬זאל‬ ‫‪over‬‬ ‫‪his‬‬ ‫‪nostalgia‬‬
‫‪ance, supremacy‬‬ ‫‪re-‬‬ ‫‪ let it pass; I defer to you‬־| א׳ מ‬
‫‪migrate‬‬ ‫איבער|ווא'נדער|ן יי‬ ‫;‪go over, overflow‬‬ ‫‪ view‬־( א׳ א י ב ע ר‬
‫‪out-‬‬ ‫איבער|וואקט|ן יי )איז אייבערגעוו^קסן(‬ ‫‪repeat, review‬‬
‫‪grow‬‬ ‫‪transfusion‬‬ ‫אייבערניסוע י־ )ען(‬
‫‪wait‬‬ ‫איבער|ווארט|ן יי )אייבערגעומןרט( >•<‬ ‫א י ב ע ר | נ ל ו ס ט | ן ז י ך וי‪-‬אי» )אייבערנעגלוטט( <י<‬
‫)‪until after(wards‬‬ ‫‪ h (rev. con.) want no longer‬ע ס ה א ט זיך‬
‫א י ב ע ר | ו ו א ר ‪ | 5‬ן ך ך מ )אי׳בערנעווארפן( )טיט(‬ ‫‪he no‬‬ ‫א י ם אייבערנעגלוסט ד י וועיטשערע‬
‫‪throw (things) at each other‬‬ ‫‪longer wants his supper‬‬
‫‪winnow pf.‬‬ ‫איבער|ווייע|ן יי >‪<$‬‬ ‫‪jubilant‬‬ ‫א י י ב ע ר ג ל י י ק ל ע ך מיי‬
‫‪wink‬‬ ‫איבער|ווינק|ען זיך « )אייבערנעווונקען(‬ ‫‪superstructure‬‬ ‫א י י ב ע ר ג ע ב צ יאס )ען(‬
‫‪at each other‬‬ ‫‪hand‬‬ ‫)אייבערגעגעבן( )י(‬ ‫איבער|געב|ן* יי‬
‫‪rewrap; swaddle,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א י ב ע ר | ו ו י ק ל | ע ן יי‬ ‫;‪over, deliver, relay; turn in, entrust‬‬
‫‪diaper pf.‬‬ ‫‪ impart; report, communicate‬־| א׳ )י(‬
‫‪swab‬‬ ‫איבער|וויש|ן ת >‪<$‬‬ ‫‪pass the word (to‬‬ ‫)‪sb.‬‬ ‫;‪that‬‬ ‫אז‬
‫;‪outweigh‬‬ ‫איבער|וועג|ן « )אייבערנעוווינן(‬ ‫||‬ ‫‪give‬‬ ‫)‪(sb.‬‬ ‫‪a/the‬‬ ‫‪message‬‬ ‫‪that‬‬
‫‪prevail, predominate‬‬ ‫בעט| ן א ׳ ) י ( אז )‪leave a message (for sb.‬‬
‫איבער|וועל|ן* ך ך י י ‪) « * -‬אייבערגעוואלט( <י<‬ ‫‪surrender to; devote‬‬ ‫‪ that‬־‪ h‬א׳ זיך י‬
‫‪ (rev. con.) want no longer‬־( ע ס ה א ט‬ ‫‪oneself to‬‬
‫ז י ך א י ם שדן אייבעו־געוואלט ד י וועיטשערע‬ ‫‪devoted, affectionate‬‬ ‫אייבערגענעבץ מיי‬
‫‪he does not want his supper any‬‬ ‫‪devotion‬‬ ‫אייבערנעגעבנקייט יי‬
‫‪longer‬‬ ‫‪overgrown‬‬ ‫אייבערגעוואקסץ מיי‬

‫‪31‬‬
‫איבער‪5‬ארן‬ ‫‪761‬‬ ‫איבערזאנן‬

‫‪ || leave behind‬א׳ אויף‬ ‫א י ב ע ר | ל א ז | ן !י ‪0‬‬ ‫‪repeat‬‬ ‫איבער|זאנ|ן יי >‪<$‬‬


‫‪re-‬‬ ‫‪ || forsake‬א׳ זיך מ‬ ‫נאטם באדאיט‬ ‫‪( n o t used‬‬ ‫איבער|זי_ין* ״ )איז אייבערנעווען(‬
‫‪serve, retain‬‬ ‫‪i n present‬‬ ‫)‪tense‬‬ ‫‪sojourn‬‬
‫‪over-‬‬ ‫א י ב ע ר | ל ו י פ | ן יי )איז א י י ב ע ר נ ע ל א פ ן (‬ ‫‪strain vt., filter‬‬ ‫איבער|זיי|ען יי >‪<S‬‬
‫‪flow‬‬ ‫‪saw in two‬‬ ‫איבער|זענ|ן יי >‪<$‬‬
‫‪put in another place‬‬ ‫איבער|ליינ|ן יי‬ ‫‪check, review‬‬ ‫א י ב ע ר | ז ע | ן * יי)אייבערנעזען(‬
‫ניט‬ ‫||‬ ‫‪read‬‬ ‫‪pf.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‬ ‫איבער|ליייענ|ען‬ ‫‪translation‬‬ ‫אייבערזעץ יעי )ן(‬
‫‪illegible‬‬ ‫אייבערצולייענען‬ ‫‪translation‬‬ ‫אייבערזעצוע יי)ען(‬
‫‪experience‬‬ ‫אייבערלעבוע יי)ען(‬ ‫;‪put in another seat‬‬ ‫א י ב ע ר | ז ע צ | ן מ >•<‬
‫‪experience,‬‬ ‫‪undergo‬‬ ‫א י ב ע ר | ל ע ב | ן מ >‪<$‬‬ ‫‪change seats‬‬ ‫‪ h translate‬א׳ זיך‬
‫‪(an experience); survive, outlast‬‬ ‫‪translatable‬‬ ‫אייבערזעצעוודיק מיי‬
‫‪strain, overtire‬‬ ‫א י ב ע ר | מ א ' ט ע ר | ן יו ‪0‬‬ ‫‪translator, inter-‬‬ ‫א י י ב ע ר ז ע צ ע ר יעי ) ס ( ם‬
‫‪change, make over,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א י ב ע ר | מ א כ | ן יי‬ ‫‪preter‬‬
‫‪alter pf.‬‬ ‫‪repetition, review‬‬ ‫אייבערחזרוע יי)ען( ‪[ J‬‬
‫‪shunt‬‬ ‫איבער|מאנעווריר|ן ת ‪O‬‬ ‫||‬ ‫‪repeat‬‬ ‫יי >‪[KIIAZER] $‬‬ ‫איבער|חזר|ן‬
‫‪excess‬‬ ‫א י י ב ע ר מ א ס ‪) n‬ן(‬ ‫א ׳ ז י ך ‪be repeated; recur; be repeti-‬‬
‫‪excessive‬‬ ‫א י י ב ע ר מ א ס י ק מיי‬ ‫‪tious‬‬
‫מארגן‬ ‫א י ב ע ר מארגן ׳׳מ‬ ‫‪change the‬‬ ‫א י ב ע ר | ט א | ף מ )אייבערנעטאן(‬
‫)‪turn (leaves of a book‬‬ ‫איבער|מיש|ן ת ‪0‬‬ ‫‪change clothes‬‬ ‫‪ h clothes of‬א׳ זיך‬
‫>&‬ ‫||‬ ‫‪bear‬‬ ‫)אייבערנעטראגן(‬ ‫א י ב ע ר | ט ר א ג | ן יי‬
‫‪superman‬‬ ‫אייבערמענטש יעי )ן(‬ ‫‪unbearable‬‬ ‫ניט אייבערצוטראנן‬
‫א י י ב ע ר ן ־ א י ב ע ר ר ע ם ‪ ,‬״איבער ד ע ר‬ ‫‪qualm, scruple‬‬ ‫אייבערטראכט יעי)ן(‬
‫‪supernatural‬‬ ‫א י י ב ע ר נ א ט י י ר ל ע ך מיי‬ ‫‪reflection‬‬ ‫אייבערטראכטוע יי)ען(‬
‫‪overnight‬‬ ‫א י ב ע ר נ א כ ט י ק מיי‬ ‫‪be ap-‬‬ ‫א י ב ע ר | ט ר א כ ט | ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ט ר א כ ט (‬
‫‪turn (a coat), re-‬‬ ‫איבער|ני'צעווע|ן מ >‪3‬‬ ‫‪prehensive, be worried; reflect (on),‬‬
‫‪vamp‬‬ ‫‪consider‬‬
‫‪stay‬‬ ‫‪overnight,‬‬ ‫א י ב ע ר | נ ע י כ ט י ק | ן יי‬ ‫‪overdo,‬‬ ‫א י ב ע ר | ט ר י י ב | ן י )אייבערנעטריבן(‬
‫‪spend the night pf.‬‬ ‫‪carry to excess, exaggerate‬‬
‫‪take over,‬‬ ‫א י ב ע ר | נ ע מ | ע ן יי)אייבערנענומען(‬ ‫א י ב ע ר | ט ר ע ט | ן י י ) א י י ב ע ר נ ע ט ר א ט ן ( ‪step over‬‬
‫‪subside‬‬ ‫‪ h assume; intercept‬א׳ זיך‬ ‫)‪(threshold etc.‬‬
‫|| א' זיך מיט ‪take to heart; pride one-‬‬ ‫‪pass, overtake; outrun‬‬ ‫איבער|יאנ|ן יי >‪<$‬‬
‫‪self on‬‬ ‫אייבעריאר ‪ v‬ע י ב ו ר ־ י א ר‬
‫‪rearrange‬‬ ‫א י ב ע ר | ס ד ר | ן יי ‪[SADER] <fc‬‬ ‫‪superfluous,‬‬ ‫‪excess(ive),‬‬ ‫א י י ב ע ר י ק מיי‬
‫‪,‬‬

‫‪abandon (unto an‬‬ ‫א י ב ע ר | ע ' נ ט ‪ 5‬ע ר | ן יי‬ ‫‪the‬‬ ‫‪ undue; remaining‬־‪ 1‬ד א ס ‪ /‬ד י א ׳ ע‬
‫‪enemy); deliver, surrender‬‬ ‫‪rest‬‬
‫‪overeat‬‬ ‫א י ב ע ר | ע ס | ן זיך יי )אייבערנעגעסן(‬ ‫‪redundancy‬‬ ‫א י י ב ע ר ק י י ט יי‬
‫‪test; reexamine‬‬ ‫איבער|פרווו|ן יי‬ ‫‪incidentally‬‬ ‫אייבעריקנס מייי‬
‫‪ambush‬‬ ‫א י ' ב ע ר ‪ 5‬א ל יעי )ן(‬ ‫‪overly‬‬ ‫א י י ב ע ר י ק ס מייי‬
‫א י ב ע ר | ‪ 5‬א ל | ן מ ) א י ז א י י ב ע ר נ ע ‪ 5‬א ל ן ( ‪ambush‬‬ ‫‪have a bite of; over-‬‬ ‫א י ב ע ר | כ א פ | ן יי ‪0‬‬
‫‪ford, passage‬‬ ‫א י ' ב ע ר ‪ 5‬א ר יעי )ן(‬ ‫‪also‬‬ ‫‪have‬‬ ‫‪ hear, intercept‬־‪ 1‬א ׳ ע פ ע ס‬
‫‪sub-‬‬ ‫איבער|פארדיננ|ען יי)אי'בער‪6‬ארדונגען(‬ ‫‪a snack, have a bite to eat‬‬
‫‪let‬‬ ‫‪outwit‬‬ ‫איבער|כייטרעווע|ן יי ‪0‬‬
‫‪run over‬‬ ‫א י ב ע ר | ‪ 5‬א ר | ן יי)איז א י ' ב ע ר נ ע ‪ 5‬א ר ן (‬ ‫‪overbur-‬‬ ‫א י ב ע ר | ל א ד | ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ל א ד ן (‬
‫)‪(in a vehicle‬‬ ‫‪den, overload‬‬

‫‪32‬‬
‫איבעררעדן‬ 760 ‫איבערפורעמען‬

supersonic ‫א י י ב ע ר ק ל א י נ ג י ק איי‬ recast ‫א י ב ע ר | פ ו ' ר ע מ | ע ן יי‬


outsmart, outwit <$> ‫א י ב ע ר | ק ל י ג | ן יו‬ spoil ‫ || א׳ ז י ך‬spoil vt. ‫א י ב ע ר | פ י ר | ן יי‬
|‫י‬
|| choice, d i s c r i m i n a t i o n ‫א ב ע ר ק ל י _ י ב יעי‬ v i . , be spoiled
indiscriminate(ly) ‫א ן א ן א׳‬ transplant <$> ‫א י ב ע ר | פ ל א נ צ | ן יי‬
be fas- ( ‫איבער|קלי_יב|ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ק ל י ב ן‬ overflow ‫א י י ב ע ר פ ל י י ץ יעי‬
|| t i d i o u s , be choosy, be particular obese ‫א י י ב ע ר פ ע י ט איי‬
move (to a new resi- (‫זין־ )אין‬ ‫א׳‬ d e l i n q u e n t (note) ‫א י י ב ע ר פ ע י ל י ק »יי‬
indiscriminately ‫\ ניט א ׳ ד י ק‬- dence) delinquency (of a ‫יי‬ ‫אייבערפעיליקייט‬
fastidious/ ‫•קע‬ (‫א י י ב ע ר ק ל ג י ב ע ר יעי )ס‬ note)
fussy / c a p r i c i o u s person ask a g a i n <S> ‫א י ב ע ר | פ ר ע נ | ן יי‬
selective; fastidious, ‫א י י ב ע ר ק ל ג י ב ע ר י ש איי‬ overpay <•> ‫א י ב ע ר | צ א ל | ן יי‬
choosy, s q u e a m i s h , c a p r i c i o u s wash (‫)אייבערנעצוואגן‬ ‫יי‬ ‫איבער|צוואג|ן‬
hesitation, compunc- (‫א י י ב ע ר ק ל ע ר יעי )ן‬ [MOYEKh] ‫( •[ א ׳ י ר ע ם מ ו ח‬the h a i r of)
tion brainwash
hesitant ‫א י י ב ע ר ק ל ע ר י ק •יי‬ cover, t i d y ; m o v e (to (‫א י י ב ע ר צ י יעי )ען‬
deliberate, recon- <$> ‫א י ב ע ר | ק ל ע ר | ן יי‬ a new residence)
sider v t / v i ; hesitate; w o r r y , be ap- conviction, belief, (‫איבערציינוננ י׳ )ען‬
r a s h l y , indis- ‫( ניט א ׳ ד י ק‬- p r e h e n s i v e persuasion
criminately conclusive, convincing, ‫א י ב ע ר צ י י נ י ק איי‬
reversal, u p h e a v a l , (‫)ן‬ ‫א י י ב ע ר ק ע ר יעי‬ persuasive
overthrow persuade, c o n v i n c e <E> ‫איבער|צי_יג|ן יי‬
reversible ‫א י י ב ע ר ק ע ר ל ע ך איי‬ overripe ‫א י י ב ע ר צ י י י ט י ק איי‬
t i p over, o v e r t u r n vt.; <$> ‫א י ב ע ר | ק ע ר | ן יי‬ timeless ‫א י י ב ע ר צ צ י ט י ש איי‬
t i p over, t u r n o v e r v i . ‫ א׳ זין־‬h i n v e r t trace ( d r a w i n g ) <J> ‫א י ב ע ר | צ י י ' כ ע נ | ע ן יי‬
upset, u p h e a v a l ; (‫א י י ב ע ר ק ע ר ע נ י ש יאס )ן‬ c o u n t pf. • ‫א י ב ע ר | צ י י ל | ן יי‬
coup d'etat ‫ || א׳‬c o v e r (‫א י ב ע ר | צ י | ע ן יי )אייבערגעצוינן‬
seditious, s u b v e r s i v e ‫א י י ב ע ר ק ע ר ע ר י ש איי‬ || m o v e (to a new residence) (‫זין־ )אין‬
imitate, mimic ‫א י ב ע ר | ק ר י מ | ע ן יי‬ ‫| א׳ ד א ס‬j be c o v e r e d w i t h ‫א׳ ז י ך מ י ט‬
surprise (‫*איבערראשונג י׳ )ען‬ c a r r y t h i n g s to excess ‫שטר יקל‬
t a k e a b a c k , surprise <•> ‫* א י ב ע ר | ר א ש | ן יי‬ seat c o v e r ; t o p c o a t (‫א י י ב ע ר צ י ע ר יעי )ס‬
shift (‫א י י ב ע ר ר ו ק יעי )ן‬ cross [TSEYLEM] 0 ‫ד ך יי‬ ‫איבער|צלמ|ען‬
shift <$> ‫א י ב ע ר | ר ו ק | ן יי‬ oneself pf.
‫א י ב ע ר ר ע ד‬ ‫א י י ב ע ר ר י י ד יי ״מ‬ prudery [...TSNIES] ‫א י י ב ע ר צ נ י ע ו ת דאס‬
interruption; inter- (‫אי'בעררי_יס יעי )ן‬ prudish [ ] ‫א י ב ע ר צ נ י ע ו ת ד י ק איי‬
mission turn a somersault <$> ‫א י ב ע ר | ק ו ל י ע | ן ז י ך יי‬
i n t e r m i t t e n t , discon- ‫א י י ב ע ר ר נ י ס י ק איי‬ sur- ( ‫א י ב ע ר | ק ו מ | ע ן יי )איז א י י ב ע ר נ ע ק ו מ ע ן‬
tinuous v i v e ; tide over; live down
interrupt, ( ‫איבער|רי_יס|ן יי ) א י י ב ע ר נ ע ר י ט ן‬ check, i n s p e c t i o n , re- (‫א י י ב ע ר ק ו ק יעי )ן‬
disconnect, c u t s h o r t ; c a l l i t a d a y view; stocktaking
argument; conversa- (‫א י י ב ע ר ר ע ד יעי )ן‬ examine, look over; <$> ‫א י ב ע ר | ק ו ק | ן יי‬
tion ‫ ־| א ׳ זיך‬s u r v e y , s c a n ; revise, review
‫ || א ׳ מ י ט‬persuade (‫> )א‬$< ‫א י ב ע ר | ר ע ד | ן יי‬ exchange glances
have a talk (on a given subject) reiterate, repeat a d <:> ‫איבער|קי_י|ען יי‬
with n a u s e a m ; ( c o n t . ) echo

33
‫איטאליעניש‬ 759 ‫איבעררעכענען‬

idiomatic [DY] •‫א י ד י א מ א ט י ש «י‬ overcharge; item- <3> ‫א י ב ע ר | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי‬


idiosyncrasy [DY] ( ‫א י ד י א ס י נ ק ר א י ז י ע י׳ ) ס‬ ize; r e c a l c u l a t e
idiosyncratic ‫א י ד י א ס י נ ק ר א ט י ש »יי‬ overrate, overestimate ‫א י ב ע ר | ש א צ | ן יי‬
‫א י ד ע ע‬ ‫י י ) ע ן ( יעז‬ '‫אידיי‬ overcome, over- <$> ‫יי‬ ‫איבער|שטארק|ן‬
idyll ( ‫א י ד י י ל י ע י׳ ) ס‬ power
‫י י ד י ש‬ ‫' א י ד י ש זע‬ tide over, pull through <•> ‫א י ב ע ר | ש ט ו פ | ן יי‬
ideal ( 2 . ‫יעי ) ן‬ || ideal ‫ «יי‬.1 ‫י ל‬m
‫ע א‬o‫ד‬v‫י‬e‫ א‬a r o u n d , p u t i n <•> ‫א י ב ע ר | ש ט ע ל | ן יי‬
ideologist ‫ם‬ (‫א י ד ע א ל א י נ יעי )ן‬ another place, switch over; trans-
ideology (‫אידעאלאגיע י׳)ס‬ pose, interchange
ideological ‫א י ד ע א ל א ג י ש «יי‬ cap <$> ‫א י ב ע ר | ש ט ע ר צ ל | ע ן יי‬
idealism ‫א י ד ע א ל י ז ם יעי‬ forward, ship; transmit 3> ‫א י ב ע ר | ש י ק | ן יי‬
idealist ‫א י ד ע א ל י י ס ט יעי )ן( • ק ע‬ cover (‫איבער|שלאג|ן וי)אייבערנעשלאגן()טיט‬
idealistic ‫א י ד ע א ל י ס ט י ש »יי‬ inter- ‫ | א ׳ י ד י ר י י ד‬- (with), mix (with)
ideological •‫א י ד ע י ש «י‬ rupt
identity (‫י•)ן‬ ‫אידענטיטעיט‬ master key ( ‫א י י ב ע ר ש ל י ס ל יעי ) ע ן‬
identification ( ‫א י ד ע נ ט י פ י צ י ר ו ע י׳ ) ע ן‬ switch (‫)אייבערגעשלאסן‬ ‫יו‬ ‫איבער|שליס|ן‬
i d e n t i f y vt/vi O ‫ י צ י ר | ן ) ז י ך ( יי‬6 ‫א י ד ע נ ט י‬ over, shunt
identical ‫א י ד ע נ ט י ש «יי‬ discussion, parley (‫א י י ב ע ר ש ס ו ע ס יעי )ן‬
idea (‫אידעע י׳)ס‬ intersection (‫א י י ב ע ר ש נ י י ד יעי' )ן‬
[IM Y I R T S E H A S I I E ' M ; ‫י ר צ ה ה ש ם‬ ‫אי״ה=אם‬ cut pf., (‫)אייבערגעשניטן‬ ‫ י ד | ן וי‬. ‫א י ב ע ר | ש נ י‬
0
MiRTshEM] G o d willing cross, intersect ‫ א׳ זיך‬H cut in two
|| J o b ; the B o o k of J o b [IEV] » ‫איוצ‬ overtime [...shoEN] » ‫א י י ב ע ר ש ע ה ע ן‬
extreme tor- [YESURIM] ‫י ס ו ר י ם‬ ‫ס‬3‫איו‬ contradict, gainsay <$> ‫א י ב ע ר | ש פ א ר | ן מ‬

[PSU- ‫בשורות‬ ‫ א י ו ב ס‬1‫ ־‬m e n t , suffering o v e r s e n s i t i v e , h i g h - ‫א י י ב ע ר ש פ י י ר ע ו ו ד י ק !ויי‬

RES] a p p a l l i n g news strung


after this S a b b a t h ; next ‫א י ו ו ד ע ו ו א ך ״י־‬ offense, transgression (‫אייבערשפרייז יעי)ן‬
week misdemeanor ( ‫א י י ב ע ר ש פ ר י י ז ל י*־ ) ע ך‬
so, t h e n , « .2 || is (‫זיין‬ ‫ יי‬.1 ‫א י ז‬ transgress 0 ‫א י ב ע ר | ש פ ר ג י ז | ן וו‬
c o n s e q u e n t l y ; well (on resuming a offender, ‫ם‬ (‫)ס‬ ‫יעי‬ ‫אייבערשפרייזער‬

well, ?‫טאן‬ ‫ודלסטו‬ ‫וואט‬ ‫ א ׳‬I- story) transgressor

what do y o u want to do? copy, (‫)אייבערגעשריבן‬ ‫יי‬ ‫יב|ן‬.‫איבער|שרי‬

isolationism ‫א י ז א ל א צ י א נ י ז ם יעי‬ c o r r e s p o n d ‫ ^ א ׳ ז י ך‬rewrite; t r a n s c r i b e

isolationist ‫א י ז א ל א צ י א נ י י ס ט יעי )ן( • ק ע‬ outshout ( ‫איבער|שרי_י|ען יו ) א י י ב ע ר ג ע ש ר י ג ן‬

isolationist •‫א י ז א ^ א צ י א נ י ס ט י ש •י‬ scare, (sudden) f r i g h t (‫א י י ב ע ר ש ר ע ק יעי )ן‬

isolation, insulation (‫איזא^אציע יי)ס‬ frighten, (‫איבער|שרעק|ן יי)אייבערנעשראקן‬

isolation w a r d ; solitary (‫א י ז א ל י י ר יעי )ן‬ a l a r m , scare

confinement ignore, d i s r e g a r d O ‫א י ג נ א ר י ר | ן יי‬

isolation (‫י׳)ען‬ ‫איזאלירוע‬ (the letter) Y (‫א י ג ר ע ק יעי )ן‬


?

isolate; insulate O ‫א י ז א ל י ר | ן יי‬ ‫י י ד‬ ‫א י ד ׳עז‬

b u l l y , jeer ‫ א י ב ע ר‬O ‫איזדיע'קעווע|ן ז י ך מ‬ idiot [DY] (‫א י ד י א י ט יעי )ן‬


idiocy [DY] ( ‫א י ד י א ט י ז ם יעי ) ע ן‬
at, deride, b a i t
idiotic [DY] U ‫א י ד י א ט י ש‬
ism ( ‫א י ז ם יעי ) ע ן‬
idiocy [DY] ( ‫א י ד י א י ט י ש ק י י ט י • ) ן‬
Italy (‫א י ט א י ל י ע )יי‬
idiom [DY] ( ‫א י ד י א י ם יעי ) ע ן‬
Italian [LY] ‫א י ט א ל י ע נ י ש «יי‬

34
‫איידל‬ 758 ‫איטאליענער‬

p r i m a c y , a u t h o r i t y ; a u t h o r i t i e s , es- Italian [LY] ‫א י ט א ל י ע נ ע ר יעי )—( ש‬


tablishment each, e v e r y ‫יי‬8/‫א י ט ל ע ך •י«נ‬
graduate school (‫א י י י ב ע ר ש ו ל י׳ )ן‬ ‫ || ע ס ה א ט ניט ד י ו ו ע ר ט‬egg ( ‫איי י•״ ) ע ר‬
|| supreme, uppermost *‫•יי‬ ‫איייבערשט‬ i t is c o m p l e t e l y ‫קיין א ו י י ס נ ע ב ל א ז ן איי‬
pestle of a m o r t a r ; ‫ד א ס א ׳ | ע פ ו ן שטייסל‬ worthless
( f i g . ) stg. indispensable eh! w a t c h i t ! »™ ‫איי‬
upstate ‫ || א י ן א ׳‬u p s t a t e ‫א י י י ב ע ר ש ט א ט יעי‬ gee! o h b o y ! ( d e l i g h t , ad- a™ .1 ‫איי‬
‫ || א י ן א ׳‬u p t o w n (area) ‫א י י י ב ע ר ש ט א ט י־‬ miration); gosh (regret); oh, well
uptown oh b o y , ‫ אי_י זיננט ע ר‬I- (impatience)
upstate ‫א י י י ב ע ר ש ט א ט י ש •יי‬ oh, that's ‫ ־| אי_י נענוינ ש ר ן‬does he sing!
uptown ‫א י י י ב ע ר ש ט א ט י ש •יי‬ but then (used to w .2 |‫ ־‬e n o u g h !
upper-income g r o u p ‫א י י י ב ע ר ש ט א נ ד יעי‬ introduce r h e t o r i c a l questions which
the L o r d ‫געב‬-‫א י י ' ב ע ר ש ט | ע ר יעי‬ ;‫ ע ר איז נרייט‬h a n t i c i p a t e objections)
gimmick ( ‫א י י י ב ע ר ש פ י צ ל יעס ) ע ך‬ he is ...‫אי_י פ א ר וואס נייט ע ר ניט? ווי_יל‬
eyelet; mesh; ( A m ) (‫)עך‬ ‫אייגל י*״‬ r e a d y ; w h y ( y o u m a y ask) doesn't
‫ מ א כ | ן א י י ג ל ע ך י‬1‫ ־‬s t i t c h (in k n i t t i n g ) he leave then? Because ...
have ‫ א ר ל י ר | ן א ן א ׳‬5 h t h r o w eyes at gee ( m o r e emph. than ‫;)אי_י‬ ‫אינט‬ ‫איי־אייי‬
a r u n ( i n one's s t o c k i n g / k n i t t i n g ) m y goodness! (consternation)
folks, ‫ || ד י איייגענע‬o w n ; same ‫אייג־ן •י׳‬ ‫ || ניט א ז ר א ׳‬w o n d e r f u l ! 1
«‫אצ־אצ־אי! «י‬
|| my folks ‫איייגענע‬ ‫מנונע‬ I- kin not so h o t
one of u s / y o u / t h e m ‫א ן א י י ' נ ע נ | ע ר מ ע נ ט ש‬ e t e r n a l , e v e r l a s t i n g , timeless, ‫א י י ב י ק •יי‬
|| o w n , possess ‫־אס אייננס‬/‫|| ה א ב | ן * • אן‬ ‫ || ד ע ר וואט‬forever ‫\ אויף א ׳‬- p e r p e t u a l
likewise ‫ד א ם איי'נענע‬ the E v e r l a s t i n g ‫ל ע ב ט א׳‬
p e c u l i a r (to) <‫אר‬5< ‫*איייננארטיק •י׳‬
eternity (‫איייביקייט י׳ )ן‬
‫יאייננטום יעו א י י ג נ ס‬
|| chief, supreme, h e a d ; upper ..‫אייבער‬
owner ‫״איייננטימער יעי ) ס ( ם‬
commander-in-chief ‫איייבערקאמאנדיר‬
2. «‫ || יח‬a c t u a l , v i r t u a l ‫ •י׳‬.1 ‫*איייגנטלעך‬
‫ || א י י י ב ע ר ־‬h e a d w a i t e r ‫|| א י י י ב ע ר ס א ר ו ו ע ר‬
as a m a t t e r of fact, a c t u a l l y
‫ || איי י ב ע ר ־‬chief c o n d u c t o r ‫קאנדוקטאר‬
self-interest ‫אייינננוץ יעי‬
Upper Italy [LY] ‫א י ט א ל י ע‬
self-interested ‫אייינננוציק •י׳‬
elevated ( r a i l r o a d ) ( ‫איייבערבאן י ׳ ) ע ן‬
self-interest ‫איייגננוציקייט י׳‬
upper h a n d , s u p e r i o r i t y ‫א י י י ב ע ר ה א נ ט י׳‬
|| property, possession °‫ יא‬.1 ‫אייננס‬
get the u p p e r ( ‫|| ק ר י נ | ן ד י א ׳ ) א י ב ע ר‬
expressly 2. •‫ייי‬ hand, prevail
property, quality, char- (‫איייגנקייט י׳ )ן‬ sovereign (‫א י י י ב ע ר ה א ר יעי )ן‬
acteristic, a t t r i b u t e , feature, peculi- sovereignty ‫ ט י׳‬5 ‫א י י ' ב ע ר ה א ר ש א‬
arity, trait far- [...HAZBORE] (‫א י י י ב ע ר ה ס ב ר ה י׳ )—ות‬
‫י‬
‫ט י ׳ ) ן ( = א י י ג נ ק י י ט‬5‫איי'גנשא‬ fetched i d e a ; s t r a t a g e m
eugenics ‫איינעניק י׳‬ ‫ ט‬6 ‫א י י ב ע ר ה א ר ש א‬ ‫טיען‬5‫*איי'בערהערשא‬
r e l y o n oneself, r e l y <$> ‫א י י ' נ ע נ | ע ן ז י ך וי‬ preponderance ‫איייבערוואנ י׳‬
o n one's o w n m e m o r y overtone ( ‫ ט ע נ ע ר‬. . . ) ‫א י י י ב ע ר ט א ן יעי‬
‫א י י נ ן‬ ‫נעב יעז‬-‫א י י ' נ ע נ | ע ר דער‬ top, cap ( ‫א י י י ב ע ר ל י*׳־ ) ע ך‬
genteel, n o b l e ; p o l i t e , c o u r - ‫אייד־ל •י׳‬ surface (‫ ל א ן ־ י׳ )ן‬5 ‫א י י ' ב ע ר‬
teous; refined; precious ( m e t a l ) ; s l i m , superficial ‫ ל ע כ ל ע ך •י׳‬5 ‫' א י י ' ב ע ר‬
to put it m i l d l y ‫ ־| א ׳ נ ע ר ע י ד ט‬frail sovereignty, superiority, ‫ ט י׳‬5 ‫א י י ' ב ע ר ש א‬

35
‫אי_ינבונד‬ 757 ‫איידלמוט‬

1
urgent, pressing, h a s t y ‫א צ ל י ק *יי‬ n o b i l i t y (of c h a r a c t e r ) ‫א י י י ד ל מ ו ט יער‬
2
‫ה י_י ל י ק‬ ‫איי זעו‬ ‫אצל יק‬ || courtesy, politeness (‫^ י י י ד ל ק י י ט !׳ )ן‬
lubricate <•> ‫א י י ל | ן יי‬ amenities *‫נ‬
‫זיך‬ ‫א׳‬ || h u r r y , rush vt. S> ‫א צ ל | ן יי‬ gem, jewel ( ‫^ י י י ד ל ש ט י י ן יעי ) ע ר‬
‫\ ש ט א ר ק‬- h u r r y , r u s h v i . , m a k e haste son-in-law ( ‫ ע ס‬/ ‫ביידעם יעי ) ס‬
be i n a great h u r r y ‫א ׳ זין־‬ ‫ || א ׳ א י ך ק ו ם‬before; than * ‫ק‬ ‫איידער‬
h u r r y , haste °*‫א צ י ל ע נ י ש י‬ faster ‫ ג י כ ע ר א ׳ א י ך‬h before I come
rush hour [sho] (‫א צ י ל ־ ש ע ה י־ )ען‬ for the present; ‫ ־| א ׳ וואס ווען‬t h a n I
(al)together; ‫ || א י ן א ׳ ע ם‬one ‫ ציי‬.1 ‫איין‬ before y o u k n o w i t
|| 2-‫א י י נ ע ר‬ ,‫א י י נס‬ ‫נל‬ H jointly stopgap; pre- (‫^יידער־וואס־וועין יער )ען‬
‫ || ס ׳ א י ז איין געוואינט‬s a m e ; u t t e r2.‫איי‬ liminaries j
‫ א י ן א ׳ ) ע ( ש ר ע ק‬h i t ' s the same m a t e r i a l ice c o l d , i c y ‫ || א ׳ ק א ל ט‬ice °*‫^ צ ז ר‬
i n u t t e r terror iceberg ( ‫ ב ע ר נ‬. . . ) ‫^ צ ז ב א ר נ יעי‬
u n i c y c l e ‫ || א י י נ ר א ד‬u n i . . . , m o n o ‫איינ‬ the A r c t i c O c e a n [YAM] ‫אציז־ים יעי‬
monosyllabic ‫|| א י י י נ ט ר א פ י ק‬ icy ‫^ צ ז י ק איי‬
year i n a n d ‫ אייו יאר־א׳ יאר־אוייס‬.1 ‫א צ ן‬ d o n k e y , ass ‫<|ייזל יעי )ען( • ט ע‬
‫ ווים[ן* ווו א ׳ א ו ן ווו אויס‬h y e a r out icicle ( ‫ ) ע ך‬w ‫**ציזליכטל‬
be oriented, have one's bearings, ( 2 . ‫ א צ י ז ע נ ע ס‬/ ‫יעי ) ס‬ || i r o n
‫ ניט וויס|ן* ווו‬h k n o w one's w a y a b o u t iron bar; flatiron
in, !2. ‫קי‬ || be a t a loss ‫א ׳ א ו ן ווו אויס‬ railroad (‫^ צ י ז נ ב א ן י• )ען‬
pack, wrap ‫ אצנ|פאק|ן‬h into reinforced concrete ‫א צ י ז ן ־ ב ע ט א ן יעי‬
one-eared; m o n a u r a l ‫אייין־אוייערדיק איי‬ scrap iron ‫^ צ י ז נ ב ר ע ך יאס‬
sole, s i n g u l a r , one a n d ‫איין־און־אייינציק איי‬ hardware 0*‫אציזנווארג ר‬
only h a r d w a r e store (‫א צ י ז נ ק ר א ם י־ )ען‬
inhale <j> ‫א צ נ | א ' ט ע מ | ע ן יי‬ iron ‫^ צ י ז ע ר ן איי‬
inoculate <3> ‫א צ נ | א י י ג ל | ע ן יי‬ icebox (‫א צ י ז ק א ס ט ן יעי )ס‬
come t o feel a t <$> ‫א צ נ | א י י ' נ ע נ | ע ן ז י ך יי‬ ice c r e a m ‫<|צ'זקרעם יעי‬
home sleet (‫^ צ י ז ר ע ג ן יעי )ם‬
i d e n t i c a l (twins) ‫אייינאיייק איי‬ euthanasia ‫א י י ט א נ א י ז י ע י־‬
oil, lubricate <$> ‫א צ נ | א י י ל | ן יי‬ vain ‫א י י ט י ל איי‬

get used (to a (‫אי_ינ|א'רבעט|ן זין־ יי <•> )אין‬ vanity ‫א י י י ט ל ק י י ט י׳‬

g i v e n job) pus ‫א י י ט ע ר יעי‬

a r r a n g e m e n t ; fixture; ( ‫א צ י נ א ר ד ע נ ו נ ג י י ) ע ן‬ udder (‫א צ ט ע ר יעי )ס‬


s u p p u r a t i v e , infected ‫א י י י ט ע ר ד י ק איי‬
facility (installation)
| ‫י‬
suppurate <$> ‫^ י ט ע ר | ן יי‬
fix up, a c c o m m o d a t e , <$> ‫אי_ינ|א'רדענ|ען‬
(dat.-acc. of) y o u ( p i . ) ( ‫ א י ר‬:‫^י_יך ־ י * )נאט‬
arrange one's ‫זין־‬ ‫א׳‬ 1‫־‬ arrange
h e a r t s (in cards) ‫א י י כ ל יאי־‬
affairs, settle d o w n
ell, c u b i t (‫ייל י׳ )ן‬4<
place, p o s i t i o n ( ‫א צ נ | א ר ט | ן יי ) א צ י נ ג ע א ר ט‬
1
oil (‫א י י ל יעי )ן‬
condition O ‫אי_ינ|באדינג|ען יי‬ 2
ale ‫א י י ל יעי‬
embalm O ‫אי_ינ|באלזאמיר|ן יי‬
‫א צ נ ב ו נ ד‬ !‫א צ נ ב א נ ד יעי )ן( זע‬ rush shipment ‫ || א צ י ל ש ק ו ע‬r u s h ...‫אצל‬
single-breasted ‫א י י י נ ב א ר ט י ק איי‬ oil p a i n t i n g ( ‫א י י ל ב י ל ד יאט ) ע ר‬
book <•> ‫א צ נ | ב ו כ | ן יי‬ olive (‫א י י ל ב ע ר ט יעי )ן‬
(book) b i n d i n g (‫א צ נ ב ו נ ד יעי )ן‬ oily ‫אייל יק איי‬
‫אייעעקלאנטער‬ ‫‪756‬‬ ‫איינביינן‬

‫‪( r e v . c o n . ) succeed‬‬ ‫‪ h to c o u r t‬א ׳ זין־ )י(‬ ‫‪b e n d vt., i n c l i n e‬‬ ‫אי_ינ|בייג|ן יי )איייעעבוינן(‬
‫‪ h i n‬ד י א ר ב ע ט ה א ט זיך מ י ר איייננעגעבן‬ ‫‪bend v i . , crouch‬‬ ‫|| א ׳ זין־‬
‫‪1 succeeded i n m y‬‬ ‫‪job‬‬ ‫‪as a‬‬ ‫‪ || t r a d e - i n‬א ו י ף א ׳‬ ‫אי_ינבי_יט י ע י )ן(‬
‫‪ || superstitious‬א ׳ א י ן זיך‬ ‫א י י י ע ע נ ל י י ב ט איי‬ ‫‪trade-‬‬ ‫‪ h t r a d e - i n‬א ׳ ־ ה נ ח ה ]‪[HANOKJIE‬‬
‫‪trust‬‬ ‫‪ v a i n ; c o n c e i t e d‬־( זי_ין* א ׳ א י ן‬ ‫‪in allowance‬‬
‫‪implicitly‬‬ ‫‪trade in‬‬ ‫אי_ינ|בייט|ן י י ) א י י י נ ג ע ב י ט ן (‬
‫)‪successful (enterprise‬‬ ‫איייננעגעבין איי‬ ‫‪|| bite (into) pf.‬‬ ‫אי‪.‬ינ|בי_יט|ן י י ) א ג י י ע ע ב י ס ן (‬
‫‪unyielding, importunate‬‬ ‫א ג י י ע ע ג ע ס ן איי‬ ‫‪tough‬‬ ‫ניט אייינצובי‪-‬יםן‬
‫‪ || d r i e d u p , d r y‬א ׳ ווער־ן ן‬ ‫א ג י י ע ע ד א ר ט אי־‬ ‫א י_י נ ר ע ד ע נ י ש‬ ‫אי_ינבילדוע ׳ע!‬ ‫ץ‬

‫‪shrivel, d r y u p v i .‬‬ ‫) ‪b i n d (a b o o k‬‬ ‫אי_ינ|בינד|ן וי ) א ג י י ע ע ב ו נ ד ן (‬


‫; ‪restrained, t e m p e r a t e‬‬ ‫אגייננעהאלט־ן אי־‬ ‫‪bookbinder‬‬ ‫אגיינבינדער י ע י )ס(‬
‫‪reticent, aloof; p e n t - u p‬‬ ‫‪naturalization‬‬ ‫א צ י נ ב י ר ג ע ר ו ע י׳‬
‫‪restraint,‬‬ ‫‪temper-‬‬ ‫י־‬ ‫אגייעעהאלטנקייט‬ ‫‪ || n a t u r a l i z e‬א ׳ זיך‬ ‫א י י נ | ב ר נ ע ר | ן וי >‪<$‬‬
‫י|‬

‫‪ance, c o n s t r a i n t ; reticence, reserve‬‬ ‫‪be (come) n a t u r a l i z e d‬‬


‫‪hunchbacked‬‬ ‫אי‪-‬ייננעהויקערט איי‬ ‫‪insight‬‬ ‫א י י נ ב ל י ק י ע י )ן(‬
‫‪ || a c c u s t o m‬א ׳ זיך )אין‬ ‫אי!נ|געוויינ|ען יי >•<‬ ‫‪persuade (by‬‬ ‫אי‪.‬ינ|בעט|ן וי ) א י י י ע ע ב ע ט ן (‬
‫‪get a c c u s t o m e d‬‬ ‫‪to, get i n t o the‬‬ ‫™«(‬ ‫‪ H a s k i n g ) , s w a y , b e n d‬ניט א ג י י נ צ ו ב ע ט ן‬
‫‪h a b i t of‬‬ ‫זיך בי_י‬ ‫‪ |- u n b e n d i n g ,‬א ׳‬ ‫‪unyielding‬‬
‫‪settled; resident‬‬ ‫אי‪-‬יינגעזעםץ איי‬ ‫‪persuade (by a s k i n g ) , p r e v a i l‬‬ ‫‪upon‬‬
‫‪gloomy,‬‬ ‫א ג י י ע ע ח ו ש כ ט איי ]‪[...KhoYshEKhT‬‬ ‫‪breakdown‬‬ ‫א י י נ ב ר א ך יעי )ן(‬
‫‪dejected‬‬ ‫)‪b r e a k (down‬‬ ‫אי_ינ|ברעכ|ן י י ) א י י י נ ג ע ב ר א כ ן (‬
‫‪a c c u s t o m e d , in the‬‬ ‫*אגיינגעטרניעט איי‪-‬אסעי‬ ‫‪b r e a k d o w n v i . , collapse‬‬ ‫‪ h‬א ׳ זין־‬ ‫‪pf.‬‬
‫‪habit‬‬ ‫‪b r o w n sauce‬‬ ‫א י י נ ב ר ע ן יעי )ען(‬
‫וועד| ן‬ ‫א׳‬ ‫‪|| d r i e d u p‬‬ ‫אי‪-‬יינגעטריקנט איי‬ ‫‪economy, saving‬‬ ‫איינברענג יעי )ען(‬
‫‪dry up v i .‬‬ ‫‪economical‬‬ ‫א צ י נ ב ר ע נ ג י ק איי‬
‫)‪i n love (with‬‬ ‫אגיינגעליבט »יי )אין(‬ ‫‪save,‬‬ ‫)^‪/‬אגייעעבראכט(‬ ‫אי_ינ|ברענג|ען יי‬
‫‪lie s t i l l ,‬‬ ‫‪ || p i c k l e d‬ל י נ | ן א ׳‬ ‫א צ י ע ע ל י י ג ט איי‬ ‫‪economize o n‬‬
‫‪not m a k e a m o v e‬‬ ‫‪gulf, b a y‬‬ ‫א ג י ע א ס י ע י )ן(‬
‫‪j a m , j e l l y , preserves‬‬ ‫)ן(‬ ‫דאי־‬ ‫אי‪-‬יינגעמאכטם‬ ‫‪straddle‬‬ ‫א י י נ | ג א פ ל | ע ן יי >‪ ) <S‬מ י ט ד י פ י ס (‬
‫‪bundled up‬‬ ‫אניינגענורעט איי‬ ‫‪(rash) go‬‬ ‫אי_ינ|גיי|ן* יי )איז אגיינגעגאנגען(‬
‫‪proficient; i n practice‬‬ ‫אנוינגעניט אי־‬ ‫‪agree, consent (to),‬‬ ‫‪ a w a y‬־‪* f‬א׳ )אויף(‬
‫‪get‬‬ ‫‪into‬‬ ‫)אגיינגעניט(‬ ‫זיך יי‬ ‫אי_ינ|געניט|ן‬ ‫)‪settle (on‬‬
‫‪practice‬‬ ‫אי‪-‬ייננייער יעי )ס( )אין‪/‬בי_י( ‪frequent v i s i t o r ,‬‬
‫‪enjoyable,‬‬ ‫‪pleasant,‬‬ ‫אי_ נגענעמ)ען( אי־‬ ‫י|‬
‫‪ h frequenter‬זי_ין* א ן א ׳ אין‪/‬בי_י ‪frequent‬‬
‫‪agreeable‬‬ ‫‪incorporate‬‬ ‫א י _ נ | ג ל ד ע ר | ן יי >‪<3‬‬
‫י|‬ ‫י‬

‫‪concave‬‬ ‫א ג י י נ נ ע פ ו ק ל ט איי‬ ‫‪superstition‬‬ ‫אייינגלייבעניש דאס )ן(‬


‫‪sunken‬‬ ‫א ג י י נ ג ע פ א ל ץ איי‬ ‫‪dear to (the‬‬ ‫אגיינגעבאק־ן איי י ) א י ן ה א ר צ ן (‬
‫‪w e l l - t r o d d e n ; routine‬‬ ‫אגיינגעפאר־ן אי־‬ ‫)‪heart of‬‬
‫‪(well-)established‬‬ ‫אייינגעפונדעוועט אי־‬ ‫‪bent, s t o o p e d‬‬ ‫אייינגעבויגץ איי‬
‫‪impression, realization‬‬ ‫)ן(‬ ‫יא־־‬ ‫אייינגעפינס‬ ‫‪native, inborn, innate‬‬ ‫א ט י נ ג ע ב ו י ר ץ איי‬
‫‪realize,‬‬ ‫‪find‬‬ ‫אי_ינ|געפינ|ען יי )אי_י'נגעפונען(‬ ‫‪naturalized‬‬ ‫אנוינגעבירגערט איי‬
‫‪(have the‬‬ ‫)‪impression‬‬ ‫‪administer‬‬ ‫)אי‪-‬יינגעגעבן(‬ ‫יי‬ ‫אי_ינ|געב|ן*‬
‫‪involvement‬‬ ‫א ג י י נ ג ע פ ל א כ ט נ ק י י ט י־‬ ‫‪( m e d i c i n e ) ; s u b m i t , file (official d o c u -‬‬
‫י|‬
‫‪defendant‬‬ ‫דעי‪-‬נענ‬ ‫אי_ נגעקלאגט|ער‬ ‫‪sue, t a k e‬‬ ‫) ‪ h m e n t‬א ׳ א י ן ג ע ר י י כ ט אויף‬

‫‪37‬‬
‫אצנזעלנערוע‬ ‫‪755‬‬ ‫אצנגעשוווירענער‬

‫‪attentive‬‬ ‫אגיינהעריק מיי‬ ‫‪jury‬‬ ‫‪ j| juror‬מ‬ ‫אצ'עעשוווירענ|ער מי‪-‬געב‬


‫‪listen,‬‬ ‫‪pay‬‬ ‫)אין(‬ ‫זיך יי <‪>$‬‬ ‫אי_ינ|הער|ן‬ ‫‪taciturn,‬‬ ‫‪uncommuni-‬‬ ‫אציננעשווינ־ן מיי‬
‫)‪a t t e n t i o n (to‬‬ ‫‪cative‬‬
‫א יי נ ו ו ו י נ ע ר‬ ‫אצינוואוינער ״מ‬ ‫‪set, e s t a b l i s h e d ; p r e v -‬‬ ‫א צ י נ נ ע ש ט ע ל ט מיי‬
‫‪immigration‬‬ ‫אצינוואנדערוננ יי‬ ‫‪set u p o n‬‬ ‫‪ a l e n t ; r o u t i n e‬־| א ׳ א ו י ף‬
‫‪immigrate‬‬ ‫אי_ינ|ווא'נדער|ן יי >‪3‬‬ ‫‪included‬‬ ‫*אציננעשלאס־ן מיי‬
‫‪tear d o w n ,‬‬ ‫א צ נ | ו ו א ר פ | ן וי ) א צ י ע ע ו ו א ר פ ן (‬ ‫‪stubborn,‬‬ ‫‪obstinate,‬‬ ‫מיי‬ ‫אציעעשפארט‬
‫‪fell; overthrow‬‬ ‫‪headstrong‬‬
‫אצינוווינער דעי )ס( ם ‪i n h a b i t a n t , resident‬‬ ‫ווער|ן‬ ‫‪ || s h r u n k e n‬א ׳‬ ‫א צ י ע ע ש ר ו מ פ ץ מיי‬
‫‪residents ( c o l l . ) - , po-‬‬ ‫אצינוווינערשאפט יי‬ ‫‪shrink, dwindle, shrivel v i .‬‬
‫‪pulation‬‬ ‫‪inscription‬‬ ‫)ן(‬ ‫אציעעשריפטס‬
‫‪r o c k t o sleep, l u l l‬‬ ‫אי_ינ|וויג|ן וי >‪<$‬‬ ‫‪grade, g r a d u a t e‬‬ ‫‪(a‬‬ ‫‪O‬‬ ‫אצנ|נראדיר|ן ת‬
‫‪soakpf.‬‬ ‫אצנ|ווייק| ן יי >‪<$‬‬ ‫)‪scale‬‬
‫‪w r a p pf,‬‬ ‫‪b u n d l e up,‬‬ ‫‪0‬‬ ‫א צ נ | ו ו י ק ל | ע ן יי‬ ‫‪e n g r a v e pf.‬‬ ‫אצנ|נראוויר|ן ת ‪O‬‬
‫‪swaddle‬‬ ‫‪foothold‬‬ ‫א צ ע ר ו נ ט יעי )ן(‬
‫‪objection‬‬ ‫א צ נ ו ו ע נ ד י ע י )ן(‬ ‫‪establish a foot-‬‬ ‫א צ נ | נ ר ו ' נ ט ע ו ו ע | ן זין־ יי >‪<3‬‬
‫אצינווענדוננ י • ) ע ן ( = א י_י נ ו ו ע נ ד‬ ‫‪hold‬‬
‫‪object to, m i n d‬‬ ‫א צ נ | ו ו ע נ ד | ן יו <•> )קעגן(‬ ‫ט וש ע ן‬ ‫‪ || muffle‬־•יל‬ ‫א צ נ | ד ו ש ע | ן ת >‪<$‬‬
‫‪eunuch‬‬ ‫איינויך י ע י )ן(‬ ‫‪cover, b l a n k e t ; t u c k i n‬‬ ‫א צ נ | ד ע ק | ן יי >‪<$‬‬
‫‪briefing‬‬ ‫אצינזאגוננ י ׳ ) ע ן (‬ ‫‪ || i m p r e s s i o n‬מ א כ | ן א ן א ׳‬ ‫״ א צ נ ד ר ו ק יעי )ן(‬
‫‪brief‬‬ ‫א צ נ | ז א נ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪impress‬‬ ‫אויף‬
‫‪salve‬‬ ‫אי_ינ|זאלב|ן ״ >‪<$‬‬ ‫‪twist v t / p f‬‬ ‫א צ נ | ד ר י י | ע ן יי ‪0‬‬
‫‪salt pf.‬‬ ‫א צ נ | ז א ל צ | ן יי >•<‬ ‫‪persuasion‬‬ ‫א צ י נ ד ר י נ נ ו ע יי‬
‫‪l o n e l y , s o l i t a r y , lonesome‬‬ ‫"איינזאם מיי‬ ‫‪persuade‬‬ ‫אצנ|דריע|ען יי)אציננעדרונגען()י(‬
‫‪loneliness, s o l i t u d e‬‬ ‫*אייינזאמקייט י ׳‬ ‫‪depression, d i p‬‬ ‫א צ נ ד ר י ק יעי )ן(‬
‫‪zone‬‬ ‫א צ נ | ז א נ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪impressive‬‬ ‫א צ י נ ד ר י ק ל ע ך מיי‬
‫‪absorption‬‬ ‫אצינזאפונג י ׳‬ ‫‪doze off, fall asleep‬‬ ‫א צ נ | ד ר ע מ ל | ע ן יי <ג<‬
‫||‬ ‫‪soak i n vt.,‬‬ ‫‪absorb‬‬ ‫א צ נ | ז א פ | ן יי‬ ‫‪restraint, inhibition‬‬ ‫א צ נ ה א ל ט יעי )ן(‬
‫‪soak i n v i . , be a b s o r b e d‬‬ ‫א׳ זיך‬ ‫‪h o l d , check,‬‬ ‫א צ נ | ה א ל ט | ן יי ) א צ י ע ע ה א ל ט ן (‬
‫‪insemination‬‬ ‫א צ י נ ז ו י מ ע נ ו ע יי‬ ‫‪restrain‬‬ ‫זיך‬ ‫‪ h‬א'‬ ‫‪inhibit,‬‬ ‫‪restrain‬‬
‫‪inseminate‬‬ ‫א צ נ | ז ו י ' מ ע נ | ע ן יי >•<‬ ‫‪ h oneself; h o l d one's o w n‬א ׳ ז י ך א ו ן ניט יי‬
‫‪one-sided, u n i l a t e r a l ; par-‬‬ ‫אייינזצטיק מיי‬ ‫‪a b s t a i n from‬‬
‫‪tial‬‬ ‫‪r e s t r a i n , c h e c k pf.‬‬ ‫א צ נ | ה א ' מ ע ו ו ע | ן יי >‪<$‬‬
‫‪one-sidedness, p a r t i a l i t y‬‬ ‫אייינזצטיקייט י ׳‬ ‫‪purchase‬‬ ‫אי_ינ|האנדל|ען יי <ג<‬
‫‪loneliness, solitude‬‬ ‫איינזצן ״!ס‬ ‫‪unicorn‬‬ ‫א י י י נ ה א ר ן יעי )ס(‬
‫אייינזצנקייט י ־ ־ א י י נ ז צ ן‬ ‫‪unity‬‬ ‫איינהייט י׳‬
‫)‪soap (up‬‬ ‫א צ נ | ז י י פ | ן יי >•<‬ ‫‪uniform‬‬ ‫א י י י נ ה י י ט ל ע ך מיי‬
‫‪sink v i / p f‬‬ ‫א צ נ | ז י נ ק | ע ן יי )איז א צ י ע ע ז ו נ ק ע ן (‬ ‫‪consecrate‬‬ ‫א צ נ | ה י י ' ל י ק | ן יי >‪<$‬‬
‫י|‬
‫אצנ|זיצ|ן יי)איז אצינגעזעםן( ;‪remain sitting‬‬ ‫‪m a k e at h o m e ; i n t e -‬‬ ‫א צ נ | ה י מ י ש | ן וי >‪<$‬‬
‫‪also‬‬ ‫‪fidget,‬‬ ‫‪ h sit s t i l l‬ניט ק ע נ | ע ן * א ׳ ‪be‬‬ ‫‪grate‬‬
‫‪i m p a t i e n t / restless‬‬ ‫)‪l i g h t a fire (in stove‬‬ ‫א צ נ | ה י י צ | ן וי >‪<$‬‬
‫‪allowance; realization‬‬ ‫א צ נ ז ע י ע י )ען(‬ ‫‪wrapper‬‬ ‫א צ נ ה י ל יעי )ן(‬
‫‪realization‬‬ ‫אצינזעונג י ׳ )ען(‬ ‫‪wrap, envelop‬‬ ‫א צ נ | ה י ל | ן יי >‪<3‬‬
‫‪induction‬‬ ‫א צ י נ ז ע ל נ ע ר ו נ ג יי‬ ‫|‬ ‫‪attention‬‬ ‫א צ נ ה ע ר יעי‬
‫איינסקייט‬ 754 ‫אי_ינזעלנערן‬

l u l l , r o c k to sleep <$> ‫אי_ינ|ליוליע|ן יי‬ induct <$> ‫אי_ינ|זע'לנער|ן יי‬


pledge, deposit; tear <•> ‫אי_ינ|לייג|ן יי‬ || d i s c r e t i o n , r e g a r d (‫ יאס )פאר‬.1 ‫אגינזען‬
d o w n (a house) realize, recog- ( 2 .
get used to l i v i n g ‫> מ י ט‬3< ‫אי_ינ|לעב|ן זיך יי‬ nize, u n d e r s t a n d
grow to be at ‫זיך א י ן‬ ‫ א ׳‬1‫ ־‬w i t h c o n s i d e r a t i o n , indulgence ‫איןינזעעניש דאס‬
home in || bear w i t h (sb.) ‫פאר‬ ‫|| ה א ב | ף א ׳‬
d r i l l , coach <‫ מיט‬... •< >•< ‫אי_ינ|לערנ|ען יי‬ be considerate of (stg.) ‫ה א ב | ן * א׳ מ י ט‬
(sb. in) || beg the indulgence of ‫|| ב ע ט | ן א ׳ בי_י‬
coach ‫אי_ נלערנער יעי ) ס ( ם‬ |‫י‬
unreasonable; incon- (‫)פאר‬ ‫א׳‬ ‫אן‬
preserve (food); soil <$> ‫אי_ינ|מאכ|ן יי‬ considerately ‫ מ י ט א ׳‬h siderate (of)
‫מאל‬ ‫איין מ א ל ׳עז‬ considerate, indulgent, ‫אילינזעעריש »יי‬
single, o n e - t i m e ‫א י י י נ מ א ל י ק »י־‬ reasonable
installation ‫א ט י נ מ א נ ט י ר ו ע י־‬ jail, imprison <S> ‫אי_ינ|זעצ|ן מ‬
T
‫י‬
soil [KhAZER] ‫אי_ינ|חז ר|ן יי‬
install O ‫אי_ינ|מאנטיר|ן יי‬
memorize [KhAZER] <$> ‫אי_ינ|חזר|ן יי‬
|| collect (one's due) <$> ‫אי_ינ|מאנ|ען יי‬
d a m up; bridle <$> ‫אי_ינ|טא'מעווע|ן יי‬
ac- [KhEzhBOYNEs] ‫א׳‬ ‫צום‬ ‫חשבונות‬
drab, monotonous ‫אייינטאניק איי‬
counts receivable
wrap <j> ‫א י י נ | ט ו ל י ע | ן יי‬
(tax) collector (‫אי_י'נמאנער יעי )ס‬
immersion (‫אגינטונק י ע י ) ע ן‬
place, p o s i t i o n <•> ‫אי_ינ|מאסטע|ן יי‬
d i p pf., i m m e r s e , sub- <‫אי_ינ|טונק|ען יי <ג‬
fasten; s t r e n g t h e n ; 0 ‫אי_ינ|מאיצעווע|ן יי‬
reinforce merge
wall in <$> ‫אי_ינ|מוי'ער|ן יי‬ univocal ‫יטשיק איי‬-‫אייינטי‬
tire, fatigue <•> ‫אי_ינ|מיד|ן יי‬ ‫א נ ט י י ל‬ ‫ || פ־יל‬p a r t (‫אי_ינטייל י ע י )ן‬
snuggle i n <•> ‫אי_ינ|נורע|ן זיך יי‬ division, partition (‫אגיינטיילונג י ׳ )ען‬
get into (‫אי_ינ|ניט|ן ז י ך יי )אי_י'ננעניט( )אין‬ divide, partition; allot <S> ‫א ט נ | ט י י ל | ן יי‬
the h a b i t (of) plead, [TAYNE] ‫מיט‬ >$< ‫יי‬ ‫אי_ינ|טענה|ן‬
conquest (‫אייננעם יער )ען‬ reason w i t h
2. ‫אי_ינ|נעמ|ען‬ || c o n q u e s t °*‫ י‬.1 ‫איויננעמען‬ admission ‫*אגינטריט י ע י‬
capture, overrun, con- (‫יינגענומען‬-‫יי )אי‬ get (‫א י ן י‬ ; 6 ‫> »סעי )צו א ז‬$< ‫״אי_ינ|טרי_יע|ן זיך יי‬

quer (territory); appease, subdue, i n t o h a b i t (of)


p a c i f y ; t a k e (medicine) Judaize <$> ‫א ט נ | י י ' ד י ש | ן יי‬
‫י‬

moisten, wet pf. <$> ‫אי_ינ|נעצ|ן יי‬ a l l alone ‫אי 'נינק|ער אלייין»־‬
|| (the n u m b e r ) one (‫)ן‬ ‫י׳‬/‫ דער‬.1 ‫איינס‬ united, i n accord ‫אייניק »יי‬
3. ‫ציי‬ || i t e m , unit; entry ( 2 . ‫)ן‬ ‫דעי‬ unity ‫איייניקייט יי‬
all the '‫אלץ א‬ H one (in counting) grandchild, grand- (‫)עך‬ ‫דאס‬/‫דער‬ .1 ‫א י י ' נ י ק ל‬
regardless . . . / ‫ ו ו א ס‬/ ‫ א ל ץ א ׳ ו ו ע ר‬h same grand- ( 2 . ‫ד ס )עך‬ 8 \- s o n ; desc
at the same ‫\ פ א ר א ׳‬- of w h o / w h a t / . . . daughter
reach a n agree- (‫ וועד| ן א ׳ )מיט‬h t i m e some » - ‫״איייניקע א י י‬
m e n t , c o m e to t e r m s (with) invitation (‫יינלאדוע י ׳ )ען‬-‫*אי‬
file [SADER] <•> ‫אי_ינ|סדר|ן יי‬ invite (‫יינגעלאדן‬-‫״ א י י נ | ל א ד | ן יי )אי‬
thread <:> ‫אי_ינ|סיליע|ן יי‬ s h r i n k vt. (‫ייננעלאפן‬-‫אי_ינ|לויפ|ן יי )איז אי‬
one o ' c l o c k ‫א י י נ ס ע «ייי‬ fall i n love (with) (‫> )אין‬$< ‫א י י נ | ל י ב | ן ז י ך יי‬
i n no t i m e , i n s h o r t o r d e r ‫איינס־צורי' &דיי‬ || lie s t i l l (‫ייעעלעגן‬-‫)איז אי‬ ‫אי_ינ|ליג|ן יי‬
oneness ‫איינסקייט י׳‬ be restless ‫ניט ק ע נ | ע ן * א ׳‬

39
‫אצנקעסטלען‬ 753 ‫איינעכטן‬

payment, deposit (‫א צ נ צ א ל י ע י )ן‬ ‫אי י ע ר נ ע כ ט ן‬ ‫א י י י נ ע כ ט ן יעז‬


pay in, make a pay- <•> ‫ ל | ן יי‬$ ‫א צ נ | צ‬ n a r r o w vt., q u a l i f y <3> ‫א צ נ | ע נ ג | ע ן יי‬
ment s t i c k (to), ( ‫אצנ|עס|ן זיך י י ) א צ י ע ע ג ע ס ן ( ) א י ן‬
depositor ( ‫א צ י נ צ א ל ע ר דעי ) ס‬ c l i n g (to)
hedge; c o n t a i n m e n t ( ‫אי_ינצאם י ע י ) ע ן‬ be(come) [AKsh'N] <$> ‫א צ נ | ע ק ש נ | ע ן ז י ך יי‬
stockade; restraint; ( ‫יינצאמונג י• ) ע ן‬-‫אי‬ stubborn
containment n o one, ‫ || קיין א ׳ ניט‬one ‫איינ|ער‬
fence i n , h e m i n , c u r b <$> ‫א צ נ | צ א מ | ע ן וו‬ || each o t h e r ‫ א׳ ד ע ם אינדערן‬H nobody
pf., tame ‫ || ביז איינעם‬u n i q u e ‫א׳ אין ד ע ר וועלט‬
simultaneous ‫אייינצצטיק ז ד‬ ‫ א י ן איינעם‬h t o a m a n , t o the last m a n
indentation ( ‫אצינציינדלונג י י ) ע ן‬ || i t depends ‫ ווי ב צ איינעם‬H together
indent <3> ^ ‫אי_ינ|ציינדל|ען‬ a certain ‫א׳ א‬
contract, (‫א צ נ | צ י | ע ן )זיך( יו )אצינגעצויגן‬ impanel O ‫א צ נ | פ א נ ע ל י ר | ן יי‬
tighten, shrink v t / v i ; indent || p a c k , w r a p , p a c k a g e pf. <•> ‫א צ נ | פ א ק | ן מ‬
one, o n l y , sole, s i n g l e ; i n - ‫ י י‬8 ‫איינציק‬ p a c k one's t h i n g s ‫זין־‬ '‫א‬
dividual; unique place, p o s i t i o n O ‫א צ נ | פ ל א צ י ר | ן יי‬
s i n g l y , one b y one ‫אייינציקווצז אי״‬ t r a m m e l pf. 0 ‫א צ נ | פ ע נ ט ע | ן וי‬
crimp O ‫א צ נ | ק א ר ב י ר | ן יו‬ ‫פשוט‬ ‫י א י י נ פ א ך יעז‬
n o t c h , score <•> ‫א צ נ | ק א ר ב | ן יו‬ ‫ || נ ע נ י א ל | ע ר‬i d e a , n o t i o n (‫א צ נ פ א ל יעי )ן‬
double up v t / v i S> ‫א צ נ | ק א ר ט ש ע | ן )זיך( יי‬ for ‫אויף א׳‬ || b r a i n s t o r m [NY] ‫א ׳‬
put up, quarter O ‫א צ נ | ק ו ו א ר ט י ר | ן יי‬ ( b u d g e t a r y ) contingencies
d i p , depression (‫א צ נ ק ו ו ע ט ש י ע י )ן‬ tumble, col- (‫אצנ|פאל|ן ת)איז אציעעפאלן‬
depress ( p h y s i c a l l y ) 3> ‫א צ נ | ק ו ו ע ט ש | ן מ‬ (idea) o c c u r t o (‫ א ׳ )י‬h lapse, c a v e i n
purchase (‫א צ נ ק ו י ף י ע י )ן‬ set, m o u n t (jewels) <3> ‫א צ נ | פ א ם | ן וו‬
b u y ; s h o p (for) <•> ‫א צ נ | ק ו י פ | ן וו‬ drive-in ‫ || א ׳ ־ ק י נ א‬d r i v e - i n (‫אצנפאר יעי)ן‬
s h o p p e r ; (profes- • (‫אצינקויפער י ע י )ס‬ movie
sional) b u y e r inn ( ‫ ה צ ז ע ר‬. . . ) ‫א צ י נ פ א ר ה ו י ז «ס‬
‫ד‬

a t cost ‫ || צ ו ם א ׳‬cost ( ‫אצינקויפפרצז י ע י ) ן‬ c o v e r (a d i s - ( ‫א צ נ | פ א ר | ן י ו ) א י ז א צ י נ נ ע פ א ר ן‬


attention; scrutiny (‫א צ נ ק ו ק י ע י )אין‬ tance)
reference b o o k (‫ביכער‬...) ‫י*<־‬ ‫אצינקוקבוך‬ establish firmly 0 ‫א צ נ | פ ו ' נ ד ע ו ו ע | ן וי‬
look, have a good (‫> )אין‬$< ‫א צ נ | ק ו ק | ן ז י ך יי‬ dampen ( ‫א צ נ | פ צ כ ט | ן וי ) א צ י נ נ ע פ צ כ ט‬
l o o k (at), peer (at), s c r u t i n i z e p u t i n quotes <$> « ‫א צ נ | פ י ס ל | ע ן‬
hand- ‫די הענט‬ ‫י‬ ‫א׳‬ ‫>•׳‬$< ‫יי‬ ‫אצנ|קייטל|ען‬ custom (‫א צ נ פ י ר יעי )ן‬
cuff initiation ( ‫א צ י נ פ י ר ו נ נ י׳ ) ע ן‬
indictment (‫י ׳ ) ע ן‬ ‫אצינקלאנוננ‬ introduce, institute <$> n ‫אצנ|פיר|ן‬
indict <$> ‫א צ נ | ק ל א נ | ן יי‬ (custom, system); make it a rule
bracket <$> ‫א צ נ | ק ל א ' מ ע ר | ן יי‬ that; install, initiate
‫ה ס כ ם‬ ‫י א צ נ ק ל א נ ג יעז‬ implant, inculcate <3> ‫א צ נ | פ ל א נ צ | ן יי‬
c l a m p , c a t c h (as i n a <•> ‫א צ נ | ק ל ע מ | ע ן יי‬ influence (‫* א צ נ פ ל ו ם יעי )ן‬
vise) influential ‫* א צ י נ פ ל ו ס ר צ ך »יי‬
fold pf. <$> ‫אצנ|קנייטש|ן יי‬ bottle <S> ‫א צ נ | פ ל ע ש ל | ע ן יי‬
|| learn thoroughly <j> ‫יי‬ ‫אצנ|קנעל|ן‬ thread <$> ‫א צ נ | פ ע ' ד ע מ | ע ן יי‬
c o a c h (sb.) i n (‫א ׳ )מיט‬ freeze v t / p f (‫אצנ|פריר|ן יי)אציעעפרוירן‬
b o x (in) <$> ‫א צ נ | ק ע ס ט ל | ע ן יי‬ singular (‫א י י נ צ א ל י־ )ן‬

40
‫אצנשפארונג‬ 752 ‫אצנקריצן‬

‫י‬
‫בי_י‬/‫ א׳ א ן‬h s t i l l ; h o l d one's o w n score, engrave <$> ‫אי_ינ|קריצ|ן ת‬
be ‫ ־( ניט ק ע נ | ע ן * א ׳‬s t a y , lodge w i t h w h i s p e r (stg. to) (‫ )» י‬O n ‫ינ|רוימ|ען‬.‫אי‬
restless pacify <3> ‫אי_ינ|רו'?ק|ן יי‬
stiffen vt. <•> ‫א צ נ | ש ט צ פ | ן וו‬ summons (‫א צ נ ר ו ף יעי )ן‬
lull (]) ‫א צ נ ש ט י ל דעי‬ summon ( ‫אי_ינ|רופ|ן י י ) א ט י נ נ ע ר ו פ ן‬
h u s h , silence; appease, <3> ‫א צ נ | ש ט י ל | ן יי‬ be i n d u c t e d i n t o service <$> ‫אי!נ|רוק|ן יי‬
die d o w n , ‫ א ׳ זין־‬h c a l m , p a c i f y ; q u e l l rub in (‫יינגעריבן‬-‫אי_ינ|רייב|ן יי )אי‬
a b a t e , subside lotion (‫אי_י'נרי_יבעכץ דאס )ן‬
sedative (‫א צ י נ ש ט י ל ע כ ץ יאס )ן‬ single-breasted ‫אייינריייק !זי׳‬
unanimous ‫יי‬8 ‫אייינשטימיק‬ gap (‫אי_ נר _יס יעי )ן‬ ‫י‬ ‫י‬

agreeable, c o n s e n t i n g ‫יי‬8 ‫א צ י נ ש ט י מ י ק‬ b o o k , register O ‫אי_ נ|רי סטער|ן יי‬ ,‫י‬ ‫י‬

unanimity ‫אייינשטימיקייט י׳‬ make a small (‫אי_ינ|רי_יס|ן יי )אייינגעריסן‬


|| agree ( w i t h ) (‫)מיט‬ ‫אי_ינ|שטימ|ען יי‬ pick a quarrel, <‫ א ׳ זיך )מיט‬h tear i n
consent t o <‫א ׳ <אויף‬ b r e a k w i t h , get into trouble with,
sting pf., (‫)אציננעשטאכן‬ ‫י‬ ‫אצנ|שטעכ|ן‬ r u n afoul of
puncture align ‫אי_ינ|ריי|ען יי‬
risk, g a m b l e ; a t t i t u d e (‫א צ נ ש ט ע ל יעי )ן‬ soil (‫יינגעריכט‬-‫אי_ינ|ריכט|ף יי )אי‬
fix; i n s t i t u t e , e s t a b l i s h ; <‫אי_ינ|שטעל|ן וו <נ‬ ‫א יי נ א ר ד ע נ ע ן‬ ‫י א נ י נ ר י כ ט ף ׳עז‬
|| risk, dare, t a k e chances, g a m b l e ring, circle; parenthe- <$> ‫אי_ינ|ריעל|ען ת‬
‫ || א ׳ זין־ פ א ר‬set in, prevail ‫זיך‬ ‫א׳‬ size
make ‫ ד( א ׳ א ו ן וו‬s t i c k u p for, intercede trouble (hostility) (‫א צ נ ר י ס יעי )ן‬
b o l d to b l a c k e n w i t h soot <$> ‫אי_ינ|ריס|ן יי‬
gamble, venture, (‫< )ן‬HT ‫יינשטעלעניש‬-‫אי‬ coax, c o n v i n c e , per- ‫> י‬3< ‫אי_ינ|רעד|ן יי‬
r i s k ; courage delude oneself, f a n c y ‫ א ׳ ז י ך‬h suade
daredevil ‫א צ י נ ש ט ע ל ע ר יעי )ס( • ק ע‬ m i s c o n c e p t i o n ; de- (‫א צ י נ ר ע ד ע נ י ש לאס )ן‬
daring ‫א צ י נ ש ט ע ל ע ר י ש יי־׳‬ l u s i o n , fantasy, c o n c e i t ; id6e fixe
notch <$> ‫אי_ינ|שטשערבע|ן ״‬ monorail (‫א י י נ ר ע ^ ס יעי )ן‬
embark v i . <$> ‫א צ נ | ש י פ | ן ז י ך יי‬ frame <3> ‫אי_ינ|רעמל|ען וי‬
fall asleep ( ‫א צ נ | ש ל א פ | ן יי )איז א צ י נ ג ע ש ל א פ ן‬ (object of) a c q u i s i t i o n (‫אנונשאף יעי )ן‬
d e v o u r pf., ( ‫אי_ינ|שלינג|ען יי ) א צ י נ נ ע ש ל ו ע ע ן‬ a c q u i s i t i o n , procure- (‫אגיינשאפונג י׳ )ען‬
gobble ment
inclusive ‫א צ י נ ש ל י ם י ק איי‬ acquire, ‫ || א ׳ ז י ך‬p r o c u r e <3> ‫א _ינ|שאפ|ן יו‬ ‫י‬

lock in, shut (‫אי_ינ|שליס|ן וו )אצינגעשלאסן‬ obtain


i n ; "include; s w i t c h o n inaugural ...‫ינשווער‬-‫אי‬
put to sleep <$>«‫אצנ|שלעיפ)ער(|ן‬ inauguration (‫אצינשווערוננ י׳ )ען‬
soil <$> ‫אצנ!שםוצ|ן ״‬ swear in, (‫)אגיינגעשוווירן‬ ‫״‬ ‫אי_ינ|שווער|ן‬
n o t c h , d e n t ; cut, break, (‫ י ט יעי )ן‬/ ‫א צ נ ע‬ inaugurate
incif on impeachment ( ‫אגיינשולדיקונג י ׳ ) ע ן‬
,‫י‬
incisive ‫אי_ נשני_ידיק איי‬ impeach <$> ‫ןנ|שו'לדיק(ן יו‬:‫א‬
cut i n t o vt.; (‫אי_ינ|שני_יד|ן וו )אטיננעשניטן‬ sting; puncture (‫ינשטאך יעי )ן‬-‫אי‬
cut into v i . ‫ א ׳ ז י ך‬H segment domesticate <$> ‫איינןשטו'ביק| ן יי‬
harness pf., h i t c h up <J> « ‫אי_ינ|שפאנ|ען‬ learn thoroughly O ‫נ|שטודיר|ן וי‬1‫אי‬
saving (‫ינשפאר יעי )ן‬-‫אי‬ cage <3> ‫אי_ינ|שט _יגל|ען וי‬ ‫י‬

saving, economy ( ‫אגיינשפארוננ י ׳ ) ע ן‬ stand (‫אצינגעשטאנען‬ ‫)איז‬ ‫אי_ינ|שט י|ן* יו‬


‫י‬

41
‫אימפרעגנירט‬ ‫‪751‬‬ ‫אצנשפארן זיך‬

‫‪illustration‬‬ ‫א י ^ ו ס ט ר א צ י ע י־ ) ס (‬ ‫‪be(come) s t u b b o r n ,‬‬ ‫אי_ינ|שפאר|ן ד ך יי >‪<3‬‬


‫‪illustrate‬‬ ‫א י ל ו ס ט ר י ר | ן יד ‪O‬‬ ‫‪p u t one's foot d o w n ; persist‬‬
‫א ל ע‬ ‫א י ל ע יעז‬ ‫‪s a v e pf.‬‬ ‫איינ|שפ‪$‬ר|ן מ‬
‫א ל ע ר ל י י‬ ‫א י ל ע ר ל י י ' זעז‬ ‫‪hospitalization‬‬ ‫א י י י נ ש פ י ט ^ ל ו ע יי ) ע ן (‬
‫) ‪still; likewise; * ( d i a l .‬‬ ‫‪every-‬‬ ‫א י ל ץ מייי‬ ‫‪hospitalize‬‬ ‫אי_ינ|שפיט‪$‬ל|ן יי >‪<j‬‬
‫‪thing‬‬ ‫‪store‬‬ ‫איינ|שפי‪-‬י'כלער|ן יי ‪0‬‬
‫‪h i m ; it‬‬ ‫א י ם ‪.‬רן> )!*>‪ :‬ע י ‪ /‬ע ט (‬ ‫‪tap‬‬ ‫אי_ינ|שפענטע|ן יי ‪0‬‬
‫)‪imaginary (number‬‬ ‫א י מ א ג י נ ע י ר מיי‬ ‫‪injection‬‬ ‫א י י י נ ש פ ר י צ ו ע י׳ )ען(‬
‫‪emboss‬‬ ‫איסב‪$‬סיר|ן מ ‪O‬‬ ‫‪inject‬‬ ‫א י י נ | ש פ ר י צ | ן יי‬
‫א ינ ג ב ע ר‬ ‫א י מ ב ע ר יעי ׳ע‪1‬‬ ‫‪r e g i s t r a t i o n fee‬‬ ‫א י י י נ ש ר צ ב נ ע ל ט ‪ ) «P‬ע ר (‬
‫‪horror, dread, terror‬‬ ‫א י מ ה י׳ ]‪[EYME‬‬ ‫‪inscription‬‬ ‫אי_ינשרי‪6‬ט יי )ן(‬
‫‪dread(ful), horrible‬‬ ‫א י מ ה ד י ק מיי ] [‬ ‫‪intimidate‬‬ ‫אי‪.‬ינ|שרעק|ן ת ) א י י י ע ע ש ר ^ ק ן (‬
‫)‪i m n r n n e (from‬‬ ‫אימוין מיי)קענן(‬ ‫‪your ( s g . - f o r m a l‬‬ ‫)‪a n dpi.‬‬ ‫א י י ע ר •מ‪-0‬מי‪-‬‬
‫‪immunity‬‬ ‫א י מ ו נ י ט ע י ט יי‬ ‫‪eggcup‬‬ ‫איייער־בעכער י ע י ) ס (‬
‫‪immigrant‬‬ ‫אימיגראינט י ע י ) ן ( • ק ע‬ ‫‪for y o l i r s a k e‬‬ ‫א ט ע ר ט ‪ 5 :‬ו ן א ' וועגן‬
‫‪immigrant‬‬ ‫אימינראנטיש מי•‬ ‫‪d a y before y e s t e r d a y‬‬ ‫א י י י ע ר נ ע כ ט ן מייי‬
‫‪immigration‬‬ ‫א י מ י ג ר א צ י ע יי ) ס (‬ ‫‪ovary‬‬ ‫א י י י ע ר ש ט ^ ק יעי )ן(‬
‫‪immigrate‬‬ ‫אימיגריר|ן ת ‪O‬‬ ‫‪euphemism‬‬ ‫א י י ‪ 6‬ע ס י ז ם יעי )ען(‬
‫‪imitation‬‬ ‫אימיטאציע י י ) ס (‬ ‫‪euphemistic‬‬ ‫א י י ‪ 6‬ע מ י ס ט י ש מי׳‬
‫‪imitate‬‬ ‫א י מ י ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪keen, zealous‬‬ ‫א י י י פ ע ר ד י ק מיי‬
‫ע מ ע צ ) ע ר(‬ ‫א י ' מ ע צ ) | ע ר ( ׳עז‬ ‫‪(sexual) j e a l o u s y‬‬ ‫א י י ' ‪ 6‬ע ר ז ו כ ט יי )ן(‬
‫‪ex-wife‬‬ ‫א י י מ ע ר ו ו י י ב י*׳‪/‬׳״ ) ע ר (‬ ‫א י י ' ‪ 8‬ע ר ד כ ט י ק איי <אויף< ‪( s e x u a l l y ) jealous‬‬
‫‪ex-husband‬‬ ‫א י י מ ע ר מ א ן יעי )ען(‬ ‫‪eucalyptus‬‬ ‫א י י ק א ל י י פ ט יעי )ן(‬
‫‪impressive, c o m m a n d i n g‬‬ ‫א י מ פ ^ ז א י נ ט מי•‬ ‫‪I y a r , the e i g h t h m o n t h i n‬‬ ‫אייר יעי ]‪[IER‬‬
‫‪impotent‬‬ ‫א י מ פ ‪ $‬ט ל נ ט מיי‬ ‫‪the‬‬ ‫‪Jew.‬‬ ‫‪calendar, coinciding‬‬ ‫‪with‬‬
‫‪impotence‬‬ ‫א י מ פ ^ ט ע י נ ץ יי‬ ‫‪parts of A p r i l and‬‬ ‫‪May‬‬
‫‪impress‬‬ ‫אימפ^ניו־ןן מ ‪) O‬י(‬ ‫‪Eurasia‬‬ ‫א י י ר א י ד ע )יי(‬
‫)‪import(ation‬‬ ‫א י מ פ ‪ ' $‬ר ט יעי )ן(‬ ‫‪Europe‬‬ ‫א י י ר ‪ $‬פ ע )יי(‬
‫‪import‬‬ ‫א י מ פ ‪ $‬ר ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪European‬‬ ‫א י י ר ^ פ ע י ש «י־‬
‫‪impulse‬‬ ‫א י מ פ ו ל ס יעי )ן(‬ ‫‪European‬‬ ‫ם‬ ‫)—(‬ ‫א י י ר ‪ $‬פ ע ע ר יעי‬
‫‪implication‬‬ ‫א י מ פ ל י ק א צ י ע י• ) ס (‬ ‫א י ר יש‬ ‫יאי‪-‬יריש יעו‬
‫‪momentum,‬‬ ‫;‪impetus‬‬ ‫)ן(‬ ‫א י מ פ ע ט יעי‬ ‫‪( 2 .‬‬ ‫יעי )ן‬ ‫‪|| I‬‬ ‫א י ך ‪ • .1‬י * ) י ‪ :‬מ י ר ; מ‪ :‬פ י ך (‬
‫‪ $ 5 H zest‬ר | ן ‪ 8 /‬ל י | ע ן ט י ט ן אי א ל י י י ן ‪coast‬‬ ‫‪self‬‬ ‫‪ ) H ego‬א י י ' נ ע נ | ע ר ( א '‬
‫‪runway‬‬ ‫א י י מ פ ע ט ו ו ע נ יעי )ן(‬ ‫‪self‬‬ ‫איך־גו‪5‬א יעי )ס( ] ‪[ G U ' F E‬‬
‫‪vehement‬‬ ‫א י י מ פ ע ט ק מי‪-‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪B o o k of L a m e n t a -‬‬ ‫א י כ ה ]‪[EYKhE‬‬
‫‪flywheel‬‬ ‫איימפעטר^ד יי)‪...‬רעדער(‬ ‫‪tions, r e a d o n the N i n t h of A b‬‬ ‫‪(the‬‬
‫‪imperative‬‬ ‫א י מ פ ע ר א ט י י ו ו יעי )ין(‬ ‫‪anniversary‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪destruction‬‬ ‫‪of‬‬
‫‪imperialism‬‬ ‫אימפעריאליזם יעי)ען(‬ ‫)‪Jerusalem‬‬
‫‪imperialist‬‬ ‫אימפעריאלייסט יעי)ן(‬ ‫‪quality‬‬ ‫א י כ ו ת ׳‪) <v‬ן( ]‪[EYKIIES‬‬
‫‪imperialistic‬‬ ‫ןיי־י‬ ‫אימפעריאליסטיש‬ ‫‪qualitative‬‬ ‫א י כ ו ת ד י ק מיי ] ‪I‬‬
‫‪empire‬‬ ‫א י מ פ ע ר י ע יי ) ס (‬ ‫‪illusory‬‬ ‫אי?!יז‪$‬ריש מיי‬
‫‪improvisation‬‬ ‫א י מ פ ר א ו ו י ז א צ י ע י• ) ס (‬ ‫‪illusion‬‬ ‫אי^ויזיע י י ) ס (‬
‫‪improvise, ad-lib‬‬ ‫א י מ פ ר ‪ $‬ו ו י ד ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪illumination‬‬ ‫א י ^ ו מ י נ א צ י ע יי‬
‫)‪impregnated (material‬‬ ‫א י מ פ ר ע ג נ י י ר ט מיי‬ ‫‪illuminate‬‬ ‫א י ^ ו מ י נ י ר | ן יי ‪O‬‬

‫‪42‬‬
‫אינרניראהדיק‬ ‫‪750‬‬ ‫אימפרעזע‬

‫א י י נ ד י ט ש ק ע י ־ ) ס ( ‪t u r k e y hen‬‬ ‫‪(social) e v e n t ; enter-‬‬ ‫אימפרעזע יי )‪(D‬‬


‫א י נ ד י ס ק ר ע צ י ע יי ) ס ( ‪i n d i s c r e t i o n‬‬ ‫‪prise‬‬
‫א י י נ ד י ע )יי( ‪I n d i a ; Indies‬‬ ‫אימפרעסארי‪ $‬יעי )ס( ‪(artist's) manager,‬‬
‫א י י נ ד י ע ר יעי )—( ם ‪( A s i a n ) I n d i a n‬‬ ‫‪impressario; promoter‬‬
‫א י נ ד י ק יעי ) ע ט ( ‪t u r k e y‬‬ ‫יאימשטאנד ׳ע! )אין( ש ט א נ ד‬
‫א י נ ד י ק א ט י י ו ו יעי )ן( ‪i n d i c a t i v e‬‬ ‫‪deadly‬‬ ‫אימת־מוות יי‪^/‬ס ] ‪[ E Y M E S - M O ' V E S‬‬
‫אינדיש איי ‪( A s i a n ) I n d i a n‬‬ ‫‪fright‬‬
‫א י נ ד ל | ע ן זיך ת ‪surf 0‬‬ ‫‪|| i n ; a t ; t o ; inside, w i t h i n‬‬ ‫אין »‪»m‬‬ ‫‪1‬‬

‫א י נ ד ל ע ר יעי )ס( ם ‪surfer‬‬ ‫א׳ ניט מער ווי א שעה ]‪w i t h i n a n [sho‬‬
‫א י י נ ד נ ב ר א ך יעי ‪surf‬‬ ‫‪ h h o u r‬א ׳ ‪ . . .‬ארוים ‪ || later, hence‬א׳ ‪3‬‬
‫א י נ ד ע ך יעי ‪ || i n d i g o‬א ׳ ב ל א •יי ‪i n d i g o‬‬ ‫י‪$‬ו־ ארוים ‪ || three years later‬א׳ דרי‪-‬יען‬
‫א י ן ר ע י ם •יי! ‪m e a n w h i l e‬‬ ‫‪threefold‬‬
‫א י נ ד ע ק ס יעי )ן( ‪index‬‬ ‫א י ף ־ א י ן רעם‪ ,‬״אין דער‬
‫א י נ ד ע ק ס י ר | ן יי ‪index O‬‬ ‫אין איינעם ׳ע! א י י נ ע ר‬
‫א י ן ד ע ר א מ ת ן ׳ע‪ 1‬א מ ת‬ ‫אינאייינעמדיק מיי ‪j o i n t‬‬
‫א י ן ד ע ר היים ״מ ה י י ם‬ ‫אינאיכטנעמוננ יי ‪c o n s i d e r a t i o n‬‬
‫א י ן ד ע ר וואכן ׳עז ו ו ‪ $‬ך‬ ‫אין אמתן ׳עז א מ ת‬
‫א י ן דערי_יין ׳עז ד ע ר יי ן‬ ‫אינ‪$‬קוליר|ן מ ‪i n o c u l a t e O‬‬
‫א י נ ד ע ר ל ע נ נ י ק •יי ‪l o n g i t u d i n a l‬‬ ‫אין נאנצן ׳ע! נ א נ ץ‬
‫א י ן ד ע ר מ י ט <עז מ י ט י‪-‬‬ ‫איעבער יעי ‪ginger‬‬
‫א י ן ד ע ר ‪ 5‬ר י ׳ע! ‪ 5‬ר י‬ ‫אייעבער־וואסער י*> ‪ginger ale‬‬
‫א י נ ד ע ר ‪ 5‬ר י ' יעי )ען( ‪m o r n i n g‬‬ ‫אין ניכן ׳ע! נ י ך‬
‫א י נ ד ע ר ‪ 6‬ר י י ק •יי ‪e a r l y - m o r n i n g‬‬ ‫יאיעל ׳ע! י י נ נ ל‬
‫א י ן ד ר ו י ם ן ׳ע! ד ר ו י ס ן‬ ‫אי ננעווי‪viscera » T‬‬ ‫‪L‬‬

‫א י נ ד ר ו י ס ן יעי ‪o u t d o o r s‬‬ ‫יאיעער ׳ע! י ו נ נ‬


‫א י ן ד ר ׳ ע ר ד ׳עז ע ר ד‬
‫איננרעדיעינט יעי)ן( ]‪ingredient [DY‬‬
‫‪c o n t e n t ( s ) ; subject‬‬ ‫א י נ ה א ל ט יעי )ן(‬
‫אינד י*)ן( ל ‪w a v e , b i l l o w‬‬
‫‪ h m a t t e r ; table of contents‬מ י ט ן א ׳ אז‬
‫אינד‪$‬קטריניר|ן ת ‪i n d o c t r i n a t e O‬‬
‫‪t o the effect t h a t‬‬
‫אינד‪$‬רסיר|ן ת ‪endorse, b a c k O‬‬
‫א י י נ ה א ל ט ־ צ ע ט ל יעי )ען( ‪table of c o n t e n t s‬‬
‫אינדוסטריאיל יעי )ן( ‪i n d u s t r i a l i s t‬‬
‫א י נ מ א י ז י ע יי ) ס ( ‪i n v a s i o n‬‬
‫אינדוסטריאלייטט יעי)ן( ‪i n d u s t r i a l i s t‬‬
‫אינוואזירער יעי ) ס ( ‪i n v a d e r‬‬
‫אינדוטטריע יי)ס( ‪i n d u s t r y‬‬
‫א י נ ו ו א ל י י ד י ע י ) ן ( ‪i n v a l i d , d i s a b l e d person‬‬
‫אינדוסטריע־‪i n d u s t r i a l ...‬‬
‫איינווייניק יעז א י נ ע ו ו י י נ י ק‬
‫אינדושטריעיל מיי ‪i n d u s t r i a l‬‬
‫איינוריניקסט זע! א י נ ע ו ו י י נ י ק ס ט‬
‫אינדוםטריעל|ער י ע י ‪ -‬ג ע נ ‪i n d u s t r i a l i s t‬‬
‫אינווענטאיר יעי )ן( ‪i n v e n t o r y ; s t o c k‬‬
‫אינדוקציע יי ‪(logical, electrical) i n d u e -‬‬
‫א י נ ו ו ע נ ט א ר י ז י ר ו ע יי )ען( ‪s t o c k t a k i n g‬‬
‫‪tion‬‬
‫א י נ ו ו ע ס ט י צ י ע יי ) ס ( ‪i n v e s t m e n t‬‬
‫אינדזל יעי )ען( ‪i s l a n d‬‬
‫א י נ ו ו ע ס ט י ר ו ע יי ‪(act of) i n v e s t i n g‬‬
‫אינדיאניש מיי ]‪( A m e r i c a n ) I n d i a n [DY‬‬
‫א י נ ו ו ע ס ט י ר | ן יי ‪i n v e s t O‬‬
‫)‪(American‬‬ ‫אינדיאנער יעי )—( ם ]‪[DY‬‬
‫אינויגוראציע יי ) ס ( ‪i n a u g u r a t i o n‬‬
‫‪Indian‬‬
‫א י נ ר נ י ר א ה יעי ) ס ( ] ‪i n v i s i b l e [ E Y N E - N I ' R E‬‬
‫אינדיווייד יעי )ן( ‪i n d i v i d u a l‬‬
‫‪person‬‬ ‫אינדיוויידווט יעי )ט( ‪i n d i v i d u a l‬‬
‫‪invisible‬‬ ‫א י נ ו ־ נ י ר א ה ד י ק ] [ מיי‬ ‫אינדיווידועיל מיי ‪i n d i v i d u a l‬‬

‫‪43‬‬
‫אינטטיטוט‬ ‫‪749‬‬ ‫אינזיכדיק‬

‫‪ || i n t e r e s t i n g‬א ׳ צ י ‪. . .‬‬ ‫א י נ ט ע ר ע ס א י נ ט ‪8‬יי‬ ‫‪introspective, inward‬‬ ‫א י י נ ז י כ ד י ק איי‬


‫‪I / w e w o n d e r if ...‬‬ ‫‪engineer‬‬ ‫אינזשענייר דעי‪) -‬ן(‬
‫‪ || interest‬א ׳ ז י ך )מיט<‬ ‫א י נ ט ע ר ע ס י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪engineering; technology‬‬ ‫אינזשעניריע יי‬
‫)‪t a k e a n interest (in‬‬ ‫‪engineering‬‬ ‫אינזשעניריש »י״‬
‫‪punctuate‬‬ ‫א י נ ט ע ר פ ו נ ק ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪engineer i m p .‬‬ ‫אינזשעניר|ן יי ‪O‬‬
‫‪punctuation‬‬ ‫א י נ ט ע ר פ ו נ ק ט י י ר ־ צ י י כ ן דעי )ס(‬ ‫‪i n t o n a t i o n , inflection‬‬ ‫א י נ ט א נ א צ י ע יי ) ס (‬
‫‪mark‬‬ ‫א י נ ט ו י צ י ע‬ ‫א י נ ט ו א י צ י ע ״מ‬
‫‪punctuation‬‬ ‫א י נ ט ע ר פ ו נ ק צ י ע יי‬ ‫‪intuitive‬‬ ‫אינטולטייוו »־׳‬
‫‪interfere‬‬ ‫א י נ ט ע ר פ ע ר י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪intuition‬‬ ‫אינטולציע יי ) ס (‬
‫אינטערקאנטינענטאיל־ראקעט י ע י ) ן ( ‪I . C . B . M .‬‬ ‫‪intimate‬‬ ‫א י נ ט י י ם »יי‬
‫‪introvert‬‬ ‫א י נ ט ר א ו ו ע י ר ט יעי )ן(‬ ‫‪intimacy‬‬ ‫א י נ ט י מ ק י י ט יי‬
‫‪enthronement‬‬ ‫א י נ ט ר א נ י ר ו נ ג ד׳ )ען(‬ ‫‪integral‬‬ ‫א י נ ט ע ג ר א י ל «יי‬
‫‪enthrone‬‬ ‫א י נ ט ר א נ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪integration‬‬ ‫א י נ ט ע ג ר א צ י ע יי‬
‫‪introspective‬‬ ‫א י נ ט ר א ס פ ע ק ט י י ו ו «יי‬ ‫‪integration‬‬ ‫אינטעגרירונג י׳‬
‫‪introspection‬‬ ‫א י נ ט ר א ס פ ע ק צ י ע די‬ ‫‪integrate v t / v i‬‬ ‫א י נ ט ע ג ר י ר | ן )זיך( יי ‪O‬‬
‫‪schemer, p l o t t e r‬‬ ‫א י נ ט ר י ג א י נ ט דעי )ן( • ק ע‬ ‫‪( 2 .‬‬ ‫יער )ן‬ ‫‪|| i n t e l l i g e n t‬‬ ‫י נ ט ע ל י ג ע י נ ט ‪ .1‬י י‬
‫‪8‬‬

‫‪i n t r i g u e , p u z z l e ; scheme,‬‬ ‫א י נ ט ר י ג י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪intellectual‬‬ ‫•קע‬


‫‪plot‬‬ ‫‪highbrow‬‬ ‫אינטעליגענטיש יי‬
‫‪8‬‬

‫‪intrigue, plot‬‬ ‫א י נ ט ר י ג ע יי ) ס (‬ ‫א י נ ט ע ל י ג ע י נ ץ יי ‪i n t e l l i g e n c e ; i n t e l l e c t u a l s ,‬‬


‫‪originator‬‬ ‫א י נ י צ י א ט א ר דעי ) ‪ . . .‬א י ר ן ( • ש ע‬ ‫‪intelligentsia‬‬
‫‪initiative‬‬ ‫איניציאטייוו י י ) ן (‬ ‫‪I.Q., intelli-‬‬ ‫א י נ ט ע ל י ג ע י נ ץ ־ ו ו י פ ל ע ר יעי ) ס (‬
‫)‪i n i t i a l (letter‬‬ ‫א י נ י צ י א י ל יעי )ן(‬ ‫‪gence q u o t i e n t‬‬
‫‪o r i g i n a t e vt., i n i t i a t e‬‬ ‫איניצליר|ן יי ‪O‬‬ ‫‪intellect‬‬ ‫א י נ ט ע ^ ע י ק ט יעי )ן(‬
‫כעס‬ ‫א י ן כ ע ס ״מ‬ ‫‪intellectual‬‬ ‫א י נ ט ע ^ ע ק ט ו א י ל יעי )ן(‬
‫‪angry‬‬ ‫א י נ כ ע ס איי* ]‪[INKAAS‬‬ ‫‪intellectual‬‬ ‫א י נ ט ע ^ ע ק ט ו ע י ל יזי־‬
‫א׳־דעפארטעמענט‬ ‫‪|| i n t e r i o r‬‬ ‫א י נ ל א נ ד יאס‬ ‫‪c o m m i s s a r y officer‬‬ ‫א י נ ט ע נ ד א י נ ט יעי )ן(‬
‫‪ h‬אי־‬ ‫‪Department‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪Interior‬‬ ‫‪commissary‬‬ ‫א י נ ט ע נ ד א נ ט ו י ר י• )ן(‬
‫‪S e c r e t a r y of the‬‬ ‫‪Interior‬‬ ‫סעקרעטאר‬ ‫‪intense, i n t e n s i v e‬‬ ‫אינטענסייוו איי‬
‫‪domestic, interior; inland‬‬ ‫א י י נ ל ע נ ד י ש &יי‬ ‫‪intensity‬‬ ‫אינטענסיווקייט יי‬
‫‪immense,‬‬ ‫א י ן ־ ל ש ע ר אפ ]‪[EYN-LESIIA'ER‬‬ ‫‪inter‬‬ ‫אינטער‬
‫‪enormous‬‬ ‫‪ || i n t e r v a l‬שרי_יב|ן מ י ט‬ ‫א י נ ט ע ר ו ו א י ל יעי )ן(‬
‫מ י ט ן‬ ‫א י ן מ י ט ן ״מ‬ ‫‪double-space‬‬ ‫א צורי'לקן א ׳‬
‫א ו מ י ס ט ן‬ ‫' א י נ מ י ס ט ן זעו‬ ‫‪interview‬‬ ‫אינטערוויו' ד ע י ) ע ן (‬
‫‪infinity‬‬ ‫אין־טוף דער ]‪[EYNSO'F‬‬ ‫‪interview‬‬ ‫אינטערוויולר|ן יי ‪O‬‬
‫‪plumber; ap-‬‬ ‫א י נ ס ט א ^ א ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן (‬ ‫‪intervene‬‬ ‫א י נ ט ע ר ו ו ע נ י ר | ן יי ‪O‬‬
‫‪pliance installer‬‬ ‫‪intervention‬‬ ‫אינטערוועינץ י י ) ן (‬
‫; ‪(object of) i n s t a l l a t i o n‬‬ ‫א י נ ס ט א ^ א צ י ע יי‬ ‫‪interjection‬‬ ‫א י נ ט ע ר י ע ק צ י ע יי )ס(‬
‫‪facility‬‬ ‫‪interlude‬‬ ‫א י נ ט ע ר ל ו י ד יעי )ן(‬
‫‪(act of) i n s t a l l a t i o n‬‬ ‫א י נ ס ט א ל י ר ו נ ג יי )ען(‬ ‫‪(college) d o r m i t o r y‬‬ ‫א י נ ט ע ר נ א י ט יעי )ן(‬
‫‪install‬‬ ‫א י נ ס ט א ל י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫||‬ ‫‪international‬‬ ‫‪» .1‬יי‬ ‫אינטערנאציאנאיל‬
‫‪d i v i s i o n (of the‬‬ ‫‪judi-‬‬ ‫א י נ ס ט א י נ ץ יי )ן(‬ ‫;‪International‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪Inter-‬‬ ‫‪( 2 .‬‬ ‫דעי )ן‬
‫‪ciary); agency; authorities‬‬ ‫‪nationale‬‬
‫‪i n s t i t u t e ; (social) i n -‬‬ ‫א י נ ס ט י ט ו י ט יעי )ן(‬ ‫‪|| interest (in),‬‬ ‫א י נ ט ע ר ע י ם יעי )ן( ) א י ן ‪ /‬צ ו (‬
‫‪stitution‬‬ ‫‪divert‬‬ ‫‪ \- c o n c e r n‬א פ | צ ל | ע ן ־‪$‬״ א ׳‬ ‫)‪(for‬‬

‫‪44‬‬
‫‪748‬‬ ‫אינסטיטוירן‬

‫‪infrared‬‬ ‫‪ || infra‬א י י נ פ ר א ר ו י ט‬ ‫אינפרא‬ ‫‪institute‬‬ ‫א י נ ס ט י ט ו י ר | ן יי ‪O‬‬


‫צ ו ו יש ן‬ ‫א י ן צווישן ׳עז‬ ‫‪institutionalize‬‬ ‫א י נ ס ט י ט ו צ י ‪ £‬נ י ר | ן יי ‪O‬‬
‫‪incident‬‬ ‫א י נ צ י ד ע י נ ט יעי )ן(‬ ‫‪institution‬‬ ‫אינסטיטוציע י • ) ס (‬
‫‪incinerator‬‬ ‫א י נ צ י נ ע ר א ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן (‬ ‫‪instinct‬‬ ‫א י נ ס ט י י נ ק ט יעי )ן(‬
‫‪incest‬‬ ‫א י נ צ ע ס ט יעי‬ ‫‪instinctive‬‬ ‫אינסטינקטייוו איי‬
‫‪incestuous‬‬ ‫א י נ צ ע ט ט י ק איי‬ ‫‪instruct‬‬ ‫א י נ ס ט ר ו י ר | ן יי ‪O‬‬
‫‪incognito‬‬ ‫א י נ ק א י נ נ י ט א אייי‬ ‫‪instrument‬‬ ‫א י נ ס ט ר ו מ ע י נ ט יעי )ן(‬
‫‪collector‬‬ ‫א י נ ק א ס ע י נ ט יעי )ן(‬ ‫‪instrumental‬‬ ‫‪(music‬‬ ‫אינסטרומעינט־‪...‬‬
‫‪incorporate‬‬ ‫א י נ ק ‪ $‬ר פ א ר י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫)‪etc.‬‬
‫‪incubator‬‬ ‫א י נ ק ו ב א ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן (‬ ‫‪instructor‬‬ ‫א י נ ס ט ר ו ק ט א ר יעי ) ‪ . . .‬א י ר ן ( • ש ע‬
‫‪incubation‬‬ ‫א י נ ק ו ב א צ י ע י׳‬ ‫‪instructive‬‬ ‫א י נ ס ט ר ו ק ט י י ו ו אי־‬
‫‪the I n q u i s i t i o n‬‬ ‫אינקוויזיציע י•‬ ‫‪instruction, direction‬‬ ‫א י נ ס ט ר ו ק צ י ע י• )ס(‬
‫‪incunabulum‬‬ ‫א י נ ק ו נ א ב ל יעי )ען(‬ ‫‪insinuate‬‬ ‫אינסינו?ר|ן יי ‪O‬‬
‫קורץ‬ ‫א י ן ק ו ר צ ן יעי‬ ‫א י ך ס כ נ ה ־ ש ט ע ל ו ע יי ]‪ :[SAKO'NE‬צ ו ו י י י מ א ל י ק | ע‬
‫‪incriminate‬‬ ‫א י נ ק ר י מ י נ י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪double jeopardy‬‬ ‫א'‬
‫‪prohibi-‬‬ ‫]‪[ISER—ISURIM‬‬ ‫א י ס ו ר יעי )ים(‬ ‫‪insect‬‬ ‫א י נ ס ע ׳ ק ט יעי )ן(‬
‫‪t i o n , b a n (esp.‬‬ ‫)‪Jew.‬‬ ‫‪inspiration‬‬ ‫א י נ ס פ י ר א צ י ע י׳ ) ס (‬
‫‪isthmus‬‬ ‫א י ס ט מ א ס יעי )ן(‬ ‫‪inspire‬‬ ‫א י נ ס פ י ר י ר | ן וי ‪O‬‬
‫‪Essene, m e m b e r of a‬‬ ‫א י ס י י דעי )ם( ]‪[ISII‬‬ ‫‪inspector‬‬ ‫•שע‬ ‫א י נ ס פ ע ק ט א ר יעי )‪...‬אירן(‬
‫‪r i g i d l y ascetic J e w . b r o t h e r h o o d from‬‬ ‫‪inspect‬‬ ‫א י נ ס פ ע ק ט י ר | ן יי ‪O‬‬
‫‪the‬‬ ‫‪2nd‬‬ ‫‪century‬‬ ‫‪B . C . to‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪2nd‬‬ ‫אינספעקציע י ׳ ) ס ( '‪inspection‬‬
‫‪century A.D.‬‬ ‫‪dramatize,‬‬ ‫‪make‬‬ ‫‪O‬‬ ‫אינסצענ)יז(יר|ן ת‬
‫‪Islam‬‬ ‫א י ס ל א י ם יעי‬ ‫‪i n t o a p l a y , stage‬‬
‫‪Islamic‬‬ ‫א י ם ל א מ י ש איי‬ ‫‪2.‬‬ ‫יעי‬ ‫||‬
‫‪Iceland‬‬ ‫א י ס ל א נ ד )יאה(‬ ‫‪i n t e r i o r , inside‬‬
‫‪Icelandic‬‬ ‫א י י ס ל ע נ ד י ש איי‬ ‫‪inner, inside, i n t e r i o r ,‬‬ ‫איינעווייניקסט «יי*‬
‫)‪(Jew.‬‬ ‫‪the d a y‬‬ ‫איסרו־חג יעי ]‪[I'SREKIIAG‬‬ ‫‪internal; domestic‬‬
‫‪following a holiday‬‬ ‫אינעם=אין רעם‬
‫;‪every‬‬ ‫*־־‪-‬ייזיז‬ ‫אי•׳‪-‬־יא־־איעדער‬ ‫איעד|ער‬ ‫ע ר נ ע ץ‬ ‫א י ן ע ר נ ע ץ )ניט( יעו‬
‫‪everyone‬‬ ‫‪internal, inner‬‬ ‫* א י י נ ע ר ל ע ך »יי‬
‫‪ || n o w ,‬ביז א ׳‬ ‫‪at‬‬ ‫‪present‬‬ ‫‪ .1‬אייי‬ ‫איצט‬ ‫‪inertia‬‬ ‫א י נ ע ר צ י ע י׳‬
‫יעי ‪2.‬‬ ‫‪|| hereafter‬‬ ‫‪ h hitherto‬פון א׳ אן‬ ‫‪infamy‬‬ ‫א י נ פ א מ י ע י׳‬
‫‪present‬‬ ‫‪foot soldier, i n -‬‬ ‫)ן(‬ ‫א י נ פ א נ ט ע ר י י ס ט יעי‬
‫‪incumbent‬‬ ‫א י י צ ט ה א ל ט ע ר יעי ) ס ( ש‬ ‫‪fantryman‬‬
‫‪present‬‬ ‫א י צ ט י ק אי׳‬ ‫‪infantry‬‬ ‫א י נ פ א נ ט ע ר י ע י׳‬
‫‪(the) present‬‬ ‫א י י צ ט י ק י י ט י׳‬ ‫‪informant‬‬ ‫א י נ ‪ $ 6‬ר מ א ' נ ט יעי )ן( • ק ע‬
‫א י צ ט‬ ‫א י צ ט ע ר ) ט ( ״מ‬ ‫‪information‬‬ ‫א י נ פ א ר מ א צ י ע י• ) ס (‬
‫‪(the letter) X‬‬ ‫א י ק ס יעי )ן(‬ ‫‪i n f o r m e d , abreast‬‬ ‫א י נ פ א ר מ י י ר ט איי )ווענן(‬
‫‪X-rays‬‬ ‫א י י ק ס ש ט ר א ל ן ס*‬ ‫)‪(of‬‬
‫‪1‬‬
‫‪you ( s g . - f o r m a l‬‬ ‫‪and‬‬ ‫א י ר ‪9‬ר* )י‪/‬א‪ :‬אגיך(‬ ‫‪inform‬‬ ‫א י נ פ א ר מ י ר | ן יי ‪O‬‬
‫)‪pi.‬‬ ‫‪inflation‬‬ ‫א י נ פ ל א צ י ע י׳‬
‫‪her‬‬ ‫א י ר ‪8‬ראנ )נאפ‪ :‬זי(‬ ‫‪2‬‬
‫‪influenza‬‬ ‫א י נ פ ^ ו ע נ צ י ע י׳‬
‫‪her,‬‬ ‫‪hers‬‬ ‫־אס‪!-‬זי׳‬ ‫איר‬ ‫‪infectious‬‬ ‫א י נ פ ע ק ט י י ו ו איי‬
‫) ‪reed; reeds ( c o l l .‬‬ ‫א ו י ר יעי‬ ‫‪infection‬‬ ‫א י נ פ ע ק צ י ע י׳‬

‫‪45‬‬
‫אלגעברע‬ 747 ‫איראניע‬

noteworthy ‫א י כ ט ו ו ע ר ד י ק איי‬ irony ‫א י ר א ' נ י ע יי‬


*respect, *regard, "esteem, "de- •‫א כ ט ו ע י‬ Iranian ‫איראניש איי‬
‫ || א ׳‬r e s p e c t f u l l y ‫| " ט י ט א ׳‬- ference ironical ‫איראניש איי‬
m i n d , t a k e care (of); l o o k (‫נעב|ן*)אויף‬ for her s a k e ; as far ‫ פ ו ן א ׳ ווענן‬: ‫א י ר ט‬
see t o i t ...‫ זאל‬w ‫ ־( א ׳ ט א | ף‬o u t (for) as she is c o n c e r n e d
attention! !‫ א׳‬f- t h a t Irish ‫א י ד י ש איי‬
caretaker ‫א י כ ט ו ע ־ ג ע ב ע ר יעי ) ס ( ם‬ Ireland (‫א י ר ל א נ ד )יאס‬
eighth ( ‫א כ ט ל י*׳־ ) ע ך‬ Irishman ‫א י י ר ל ע נ ד ע ר יעי )—( ש‬
eighthly ‫א כ ט נ ס אייי‬ persons » ‫אירע‬
eight o ' c l o c k ‫א כ ט ע אייי‬ ‫ י י ־ א י י ר ע ד י ק ע ק א מ י י ס י ע‬- ‫ || ד ר י‬- m a n ‫״איירעדיק‬
(hum.) eating [AKIIILE] ‫א כ י ל ה יי‬ 3-man c o m m i t t e e
(hum.) eat ‫א כ ל | ע ן יי‬ ‫א י ר ט‬ ‫א י ר ע ט יעו‬
inn [AKhsANYE] (m—) ‫א כ ס נ י א י׳‬ address by the polite <$> ‫יי‬ ‫אירצ|ן‬
reverent(ial) ‫א י כ פ ע ר ד י ק איי‬ form (‫)איר‬
v e n e r a t i o n , homage, r e v - ‫א י כ פ ע ר ו נ נ יי‬ female [ishE—NoshiM] (‫אישה י׳ )נשים‬
erence m a n of [ISII-MEHE'YMEN] ‫איש־מהימן יעי‬
venerable ‫א י כ פ ע ר ל ע ך «י־‬ integrity
revere, venerate, pay <$> ‫א ' כ פ ע ר | ן יי‬ ‫כ ל ל‬ ‫זעו‬ ‫א כלל‬
homage t o ah! ( a d m i r a t i o n ; regret); oh! ‫א ך אעם‬
reverence ‫א י כ פ ע ר ק י י ט י׳‬ (anxiety; disapproval)
eighty ‫א כ צ י ק *י‬ alas a n d !‫ || א ך א ו ן וויי‬alas, woe 1
‫א ך >״ט‬
eightieth ‫א כ צ י ק ס ט איי‬ poor... ! ‫ אז א ך א ו ן וויי צ ו י‬1‫ ־‬a l a c k !
eighteen ‫א כ צ ן ציי‬ ‫ || א ך‬c e r t a i n l y , w i t h pleasure 2
‫א ך אינם‬
moan <$> ‫א כ צ | ן יי‬ certainly, w h y not? ?‫פ א ר וואס ניט‬
eighteenth ‫ א כ צ ע ט איי‬/ ‫א כ צ נ ט‬ [ A K h z E R — A K h z o R i M ] ‫א כ ז ר יעי )ים( • ט ע‬
‫רוח‬ ,‫י א ר‬ ,‫נוטס‬ ,‫ב י י ז ס‬ !‫א ל ׳ע‬ b r u t e , c r u e l person
‫א ל יעו נ א ל‬ cruelty, [AKIIZORYES] (‫)ן‬ ‫א כ ז ר י ו ת יאס‬
but ‫ || א ׳ ניט‬b u t , b u t i f [ELE] HP ‫אלא‬ atrocity, savagery
but ‫ א ׳ וואס ר ע ן‬h i f not, o r else atrocity [ ] (‫א כ ז ר י ו ת ־ א ק ט יעי )ן‬
k la HP a t r o c i o u s , c r u e l , savage, [ ] ‫א כ ז ר י ו ת ד י ק איי‬
‫ || א י כ ט י א ל א י ג‬...ologist ‫ א ל א י נ יעי )ן( ש‬. . . ruthless
ichthyologist / ‫ || נ ע מ | ע ן‬n o t i c e ; c o n s i d e r a t i o n ‫א כ ט י׳‬
‫ || פ א ל ע א נ ט א ל א ג י ע‬...ology ( ‫אלאגיע י י ) ס‬... consider, t a k e i n t o c o n - ‫האלט|ן אין א׳‬
paleontology take ‫ נעמ|ען זיך אין א׳‬H sideration
‫מארפאלאניש‬ || ...ological ‫איי‬ ‫אלאניש‬... take (‫ לייג|ן א ׳ )אויף‬H care of oneself
morphological || n o t i c e (of), a t t a c h i m p o r t a n c e to
allocation (‫אלאקירוע י׳)ען‬ neglect ‫ניט לייג|ן נענויג א ׳ א ו י ף‬
allocate O ‫א ל א ק י ר | ן יי‬ a week ‫ || א י ב ע ר א ׳ ט א ג‬eight ‫ « י‬.1 ‫א כ ט‬
‫א <) א ר ע ם‬ ‫א ^ א ר ם יעו‬ a w e e k ago ‫\ פ א ר א ׳ ט א ג ן‬- l a t e r / h e n c e
a l a r m , alert O ‫א ל א ר מ י ר | ן יי‬ seven a n d ‫ || א ׳ ה א ל ב ן‬e i g h t h 2. ‫איי‬ ||
a l a r m , alert ( ‫א ל א ר ע ם יעי ) ס‬ a half
album, scrapbook ( ‫א ^ ב א י ם יעי ) ע ן‬ observation (‫א י כ ט ג ע ב ו נ ג י • ) ע ן‬
algebraic ‫א ל ג ע ב ר א י ש איי‬ observe (‫אכט|נעב|ן* יי)איכטגענעבן‬
algebra ( ‫א י ל ג ע ב ר ע י• ) ס‬ observer ‫א י כ ט נ ע ב ע ר יעי ) ס ( ש‬

46
‫טאג‬ ‫אלע‬ ‫‪746‬‬ ‫אלגעמיין‬

‫‪of‬‬ ‫‪wine‬‬ ‫‪poured‬‬ ‫‪for E l i j a h‬‬ ‫‪at‬‬ ‫‪the‬‬ ‫‪generally‬‬ ‫‪* || general‬אין א ׳‬ ‫אילגעמיין איי‬
‫‪P a s s o v e r feast‬‬ ‫‪generality‬‬ ‫א י ל ג ע מ י י נ ק י י ט י׳ )ן(‬
‫‪alliteration‬‬ ‫א ל י ט ע ר א צ י ע יי ) ס (‬ ‫נוטס‪,‬‬ ‫ב י י ז ס‪,‬‬ ‫ד י ׳ע‪1‬‬ ‫אל‬ ‫אל דאס‪,‬‬
‫א <) ע ע‬ ‫א ל י י ' י־ ) ע ן ( ׳עז‬ ‫רוח‬ ‫יאר‪,‬‬
‫‪alone; (one)self; f o r / b y one-‬‬ ‫א ל י י ' ן אייי‬ ‫א ל צ דיננ‬ ‫א ל ד י ' נ ג ) ס ( ׳ע!‬
‫‪ h self; sheer, absolute‬ד י ר י י כ ט י ק י י ט א ׳‬ ‫רוח‬ ‫י א ר‪,‬‬ ‫א ל ד ע ׳ען‬
‫‪the absolute t r u t h‬‬ ‫‪universe‬‬ ‫א ל ו ו ע ל ט י׳ )ן(‬
‫‪self-‬‬ ‫אליייךבאדינונג‬ ‫||‬ ‫‪self‬‬ ‫אלייינ‬ ‫‪universal‬‬ ‫א ל ו ו ע ל ט ל ע ך איי‬
‫‪ service‬־ ! א ל י י ' ך פ א ר ו ו א ל ט ו נ ג ‪self-govern-‬‬ ‫‪allusion‬‬ ‫א^ויזיע י ׳ ) ס (‬
‫‪ment‬‬ ‫‪th‬‬ ‫יעי ‪m o n t h [ELEL12‬‬ ‫‪]E‬אלול‬
‫‪self-sufficiency‬‬ ‫י‬ ‫ד ע‬ ‫אליייךאויסקום‬ ‫‪i n the J e w . c a l e n d a r falling i n e a r l y‬‬
‫‪self-‬‬ ‫]‪[BAKO'YEKIIT‬‬ ‫איי‬ ‫אלייין־באכוחט‬ ‫‪a u t u m n a n d c o i n c i d i n g w i t h p a r t s of‬‬
‫‪propelled‬‬ ‫‪August and September‬‬
‫‪(act of) s u i c i d e‬‬ ‫א ל י י נ מ א ר ד יעי )ן(‬ ‫‪early-autumn‬‬ ‫א ל ו ל ד י ק איי ] [‬
‫‪suicide‬‬ ‫‪(per-‬‬ ‫א ל י י י נ מ ע ר ד ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬ ‫‪ || a l u m i n u m‬א ל ו מ י י נ י ע ן איי‬ ‫אלומייניום יעי‬
‫ז‬
‫)‪son‬‬ ‫עס(‪,‬‬ ‫)הייסט‬ ‫היים ן‬ ‫בכן‪,‬‬ ‫א ל ז א ׳עז‬
‫‪privacy‬‬ ‫א ל י י נ ק י י ט יי‬ ‫ק י צ ו ר‬ ‫)א(‬ ‫ט א ‪) ,‬א( כ ל ל ‪,‬‬
‫א ל י י ן‬ ‫* א ל י י י נ ט יעז‬ ‫;‪old‬‬ ‫א ל ט איי ) ‪ A‬ע ל ט ע ר ( ‪b a c k ( n u m b e r of‬‬
‫‪allied‬‬ ‫א ל ל ל י ר ט איי‬ ‫א ל ט צ י_י ט‬ ‫) ‪ h a j o u r n a l‬ד י א ׳ | ע צניט ׳עז‬
‫‪ally‬‬ ‫א ל ל ל ר ט | ע ר דער‪-‬נעב‬ ‫‪alto‬‬ ‫א ל ט יעי )ן(‬
‫‪a l l y oneself‬‬ ‫א ל ל ל ר | ן ז י ך יי ‪O‬‬ ‫‪arbor, bower‬‬ ‫א ^ ט א נ ע י׳ ) ס ( ‪ A‬א ^ ט א נ ק ע‬
‫‪alimony‬‬ ‫א ל י מ ע נ ט ן ‪*°‬‬ ‫‪( C h r . ) altar‬‬ ‫א ^ ט א י ר יעי )ן(‬
‫‪diagonal‬‬ ‫א ל כ ס ו ן יעי ) ס ( ]‪[ALAKIISN‬‬ ‫‪stale‬‬ ‫‪(baked‬‬ ‫;‪goods‬‬ ‫א ל ט ־ ג ע ב א י ק ץ איי‬
‫‪alder‬‬ ‫א ^ כ ע י׳ ) ס (‬ ‫‪also‬‬ ‫)‪fig.‬‬
‫‪alchemy‬‬ ‫א ל כ ע מ י ע יי‬ ‫‪old‬‬ ‫‪clothes, o l d t h i n g s‬‬ ‫א ל ט ו ו א ר ג דאס‬
‫‪why, w h y then‬‬ ‫א ל מ א י אייי ] ‪[ A L E M A ' Y‬‬ ‫אילטילדישיאס‪/‬אי׳ )‪O l d Y i d d i s h (1250-1500‬‬
‫‪almighty, omnipotent‬‬ ‫א ל מ א כ ט י ק איי‬ ‫‪obsolescent‬‬ ‫א ל ט ל ע ך איי‬
‫‪omnipotence‬‬ ‫א ל מ א י כ ט י ק י י ט יי‬ ‫‪old-fashioned‬‬ ‫א י ל ט מ א ד י ש איי‬
‫וועד| ן‬ ‫‪|| w i d o w e r‬‬ ‫א ל מ ן יעי ) ס ( ] ‪[ A L M E N‬‬ ‫‪past m a s t e r‬‬ ‫א י ל ט מ ט ס ט ע ר יעי ) ס (‬
‫‪be(come) w i d o w e d‬‬ ‫אן א '‬ ‫‪Antiquity‬‬ ‫* א י ל ט ע ר ט ו ם א‪0‬‬
‫ד‬

‫‪ || w i d o w‬ש ט ר ו י ׳ ‪-‬‬ ‫א ל מ נ ה י ׳ ) — ו ת ( ]‪[ALMONE‬‬ ‫‪alternative‬‬ ‫א ל ט ע ר נ א ט י י ו ו יי )ן(‬


‫וועד|ן א ן א׳‬ ‫‪|| grass w i d o w‬‬ ‫ענ|עא ׳‬ ‫‪old-fashioned, q u a i n t‬‬ ‫א י ל ט ־ פ ע י ט ע ר י ש אי־‬
‫‪be (come) w i d o w e d‬‬ ‫‪old-fashioned, q u a i n t‬‬ ‫א ל ט פ ר ע נ ק י ש איי‬
‫‪widowhood‬‬ ‫א ל מ נ ה ש א פ ט י׳ ] [‬ ‫‪Antiquity‬‬ ‫א ל ט צ ג י ט י׳‬
‫א ל מ א כ ט י ק‬ ‫א ל מ ע כ ט י ק זעו‬ ‫) ‪a n c i e n t (of A n t i q u i t y‬‬ ‫אילטצי‪-‬יטיש איי‬
‫‪closet‬‬ ‫א ל מ ע ר יעי ) ס (‬ ‫‪precocious‬‬ ‫א ל ט ק ל ו ג איי‬
‫מ ע ש ה‬ ‫ב ת ו ר ת ‪ ,‬ו ו י ‪,‬‬ ‫א ל ס יעז‬ ‫ז‬

‫‪altruism‬‬ ‫א^טרולזם יעי‬


‫‪/‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יא־ ) י ‪: • /‬אלע«‪.‬‬ ‫‪|| a l l ; e v e r y‬‬ ‫א ל ע ‪ .1‬איי‬ ‫א לל ל ר ט‬ ‫א ל י א י י ר ט ׳ע!‬
‫‪all, everyone‬‬ ‫אילעמען(‬ ‫‪alliance‬‬ ‫א ל י א י נ ץ י׳ )ן( ]‪[LY‬‬
‫‪allegory‬‬ ‫א^עגאריע י׳)ס(‬ ‫‪ . a l i a s||2‬קאי ‪alias‬‬ ‫י )ן(‬
‫‪allegorical‬‬ ‫א ^ ע ג א ר י ש איי‬ ‫‪/‬‬
‫אליהרהנביא » ‪HANO/VI-‬׳‪°ELYE‬־‪[ELYO HU‬‬
‫‪intermittent‬‬ ‫א ל ע ו ו צ ל י ק איי‬ ‫]‪NOVE‬‬ ‫‪the p r o p h e t E l i j a h ( i n J e w .‬‬
‫ו ו י! ל ע‬ ‫א ל ע ו ו ט ל ע ״מ‬
‫‪lore, a m i r a c u l o u s s a v i o r of J e w s i n‬‬
‫ט א ג‬ ‫א ל ע ט א ג זען‬
‫‪the‬‬ ‫‪cup‬‬ ‫)‪ distress‬־( א ׳ ס כ ו ס ]‪[KOS‬‬
‫אמטירנדיק‬ 745 ‫אלע מאל‬

den, a l c o v e , c u b i c l e ( ‫א ^ ק ע ר דעי ) ס‬ ‫מאל‬ ‫זעו‬ ‫אלע מאל‬


cubbyhole ( A ‫א י ^ ק ע ר ל יא״ ) ע ך ( ) א ^ ק ע ר‬ ‫אלץ‬ ;‫א ל ע‬ !‫א י ל ע מ ע ן ׳ע‬
all right ‫עי‬0‫א‬-‫אייו‬/«‫' א ל ר י י י ט א‬ ‫אלץ‬ !‫^ ל ע ס זע‬ ‫ז‬

(cont.) up- ‫ נ י צ ע *יעי‬- ‫א ל ר ג י ט נ י ק י ע י ) ס ( ם‬ a v e n u e , tree-lined street ( ‫א ^ ע ע י׳ ) ס‬


start, philistine, parvenu allergy (‫^ערגיע י׳)ס‬
‫נאם‬ ‫׳עז‬ (‫א ם י׳ )ען‬ 1
allergic (‫א ^ ע ר נ י ש איי )צו‬
‫צום‬ 2
‫* א ם ׳עז‬ a l l k i n d s of, v a r i o u s , ‫יתיי‬-‫איי‬ ‫אלערהאינט‬
amateur, dabbler ‫אירן( ם‬...) ‫א מ א ט א ר יעי‬ sundry
talent show (‫יז י ע י )ן‬-‫אמאטאירן־באווי‬ a l l k i n d s of, a v a r i e t y ‫אעיי‬-‫איי‬ '‫^'לערליי‬
dabble O ‫א מ א ט א ' ר ע ו ו ע | ן יי‬ of, v a r i o u s , s u n d r y ;
‫מאל‬ ‫י א מ א ל אייי ׳עז‬ diverse, m u l t i f a r i o u s ‫א ל ע ר ל י י י ק איי‬
past ‫א מ א י ל יעי‬ mountaineering ‫א ^ פ י נ י ז ם יעי‬
past, former; old-time, ‫איי‬ ‫אמאליק‬ Alps »-‫א^פן פצ‬
ancient a l e p h ( ‫ ) א‬, the first [ALEF] (‫יי )ן‬/‫^ ל ף יעי‬
amortize O ‫אמארטיזיר|ןיי‬ ‫| ערן א ׳‬- letter of the J e w i s h a l p h a b e t i
ambassador ‫אירן( • ש ע‬...)‫אםבאסאדאריעי‬ ‫ || א נ | ה י י ב | ן‬from A to Z [TOF] ‫ביז תוו‬
embassy (‫א מ ב א ס א ד ע יי )ס‬ ‫ || ניט ק ע נ | ע ף‬s t a r t from s c r a t c h ‫פון א׳‬
warehouse (‫א מ ב א י ר יעי )ן‬ be i l l i t e r a t e ‫קיין א ׳‬
infirmary (for o u t - ( ‫א מ ב ו ל א ט א ר י ע י• ) ס‬ non-Jewish alphabet (‫^ פ א ב ל ט יעי )ן‬
patients) put in (non-Jew.) O ‫ ל פ א ב ע ט י ז י ר | ן וי‬$ |
ambulance (‫א מ ב ו ל א י נ ס יעי )ן‬ a l p h a b e t i c a l order j
ambush (‫אמבוסקאדע י׳)ס‬ i n (non-Jew.) a l p h a b e t i - ‫א ל פ א ב ע ט י ש איי‬
ambition ( ‫אמביציע י י ) ס‬ cal order \
ambitious ‫א מ ב י צ י ל ז איי‬ alphabet [ A ' L E F B E Y S ] (‫)ן‬ ‫^ ל ף ־ ב י ת יעי‬
the biblical M a t r i - [IMOES] » ‫אמהות‬ ‫ נאכן א׳‬h (esp. the Jew. alphabet) j
archs S a r a h , R e b e c c a h , R a c h e l , and alphabetical
Leah e v e r y - ( ‫ א י ל ע מ ע ן‬/ ‫ א ל ע ם‬/ ‫ א ל ץ‬: ‫ »י* ) י‬.1 ‫א ל ץ‬
‫ || א ׳ ז י ך‬e n t e r t a i n , a m u s e O ‫א מ ח י ר | ן יי‬ || after a l l ‫ ־| נ א ך א י ל ע מ ע ן‬t h i n g , a l l
enjoy oneself, h a v e a g o o d t i m e jj the show is o v e r ‫ס׳איז נאך אילעמען‬
faith; creed; [ E M U N E ] (‫א מ ו נ ה י• )—ות‬ u n w e l l , out of sorts ‫ ניט מ י ט א י ל ע מ ע ן‬j
also lend ‫ ה א ב | ן * א ׳ א י ן‬h confidence a l l the same, regardless, ‫|| א ׳ איינס‬
credence to (unemphatic) c o n - 2. ‫ | א י ״‬- no m a t t e r
ammunition; munitions ‫א מ ו נ י צ י ע י׳‬ || s t a n t l y , c o n t i n u a l l y ; nevertheless
[ A M O Y R E — A M O Y R O I M ] (‫א מ ו ר א יעי )—אים‬ not y e t ‫ || נ א ך א ׳ ניט‬s t i l l ‫נ א ך א׳‬
one of the a m o r a i m ( r a b b i s of the 3 r d identical ‫ןאלצאייין איי‬
to 5th centuries A . D . ) whose dis- ‫אלץ‬ ‫י א ל ץ איינס ׳עז‬
cussions of the M i s h n a h are i n c l u d e d everything ‫א ל צ ד י י ע ־יא־‬
i n the Talmud - ‫ || א ל צ‬k n o w - i t - a l l ‫אלצוריסער יעי)ס( • ק ע‬:
office (‫א מ ט יעי )ן‬ ‫וויייסעריש איי‬ ‫ן‬
logbook (‫א י מ ט ז ש ו ר נ א ל יעי )ן‬ omniscient ‫א י ל צ ו ו י ם י ק איי‬
official ‫א ס ט י ק איי‬ omniscience ‫| א ' ל צ ו ו י ס י ק י י ט י׳‬
serve (in office), act, O ‫ת‬ ‫אמטיר|ן‬ alcohol, liquor (‫| א ל ק א ה א ' ^ יעי )ן‬
officiate alcoholic ‫! א ל ק א ה א י ל י ק ע ר יעי ) ס ( ם‬
acting ‫א מ ט י י ר נ ד י ק •יי‬ alcoholic ‫| א ל ק א ה א ל י ש איי‬

48
(‫אנאנד)ער‬ 744 ‫אמטלעך‬

‫ || מ י י נ | ע ן א ו י ף‬r e a l l y , seriously ‫אויף אן א׳‬ ‫א מ ט י ק‬ !‫״ א ס ט ל ע ך איי ׳ע‬


be i n earnest, m e a n business ‫אן א׳‬ tenure ‫אימטפארנעם יעי‬
t r u t h f u l ; g e n u i n e , heart- 11 ‫ איי‬.1 ‫א מ ת ד י ק‬ ‫אט וזיר ן‬ ‫ ׳עז‬O ‫״אמיזיר|ן יי‬
t r u l y2.‫ודיי‬ H felt; v e r i t a b l e ‫אטע ר‬ ‫אמייין ׳עז‬
|| named after ‫ון‬8 ‫נאמען‬ ‫ן‬6‫א״נ=אוי‬ IIM YIRTSE H A s h E / ° M 1 R ‫ ׳‬M - ‫אם־ירצה־השם‬
Atran Culture ‫א״נ א ט ר א ן‬ ‫קולטורהויז‬ TshEM] (Jew.) G o d willing
House ‫א ומי ש נע‬ ‫״אמישנע ׳עז‬
a, a n (used before words beginning ‫א ן רט‬
8
i n t h a t case; if so; [ I M K E Y N ] ‫א ם ־ כ ן ק*—ל‬
with ‫א‬, ‫א‬, ‫ א‬a«<f ‫) ע‬ then
1
‫ || א ן א צ י ל‬...less ‫ || א ן א‬w i t h o u t »‫א ן •יע‬ omelet (‫א מ ^ ע י ט י ע י )ן‬
without any, devoid ‫ א ן שום‬h aimless amen [ O M E ' Y N ] «‫א מ ן *״‬
of yes m a n [O'MEN] ‫• ק ע‬ (‫א מ ך ז א נ ע ר י ע י )ס‬
‫ || א נ | ש פ א ר | ן ז י ך א ן ד ע י‬a g a i n s t , o n 8
•‫א ן •יע‬ a m e n (emph.) [SE'LO] an ‫א מ ך ס ל ה‬
8:‫אין‬ ‫גל‬ || lean a g a i n s t the d o o r ‫טיר‬ amnesty ( ‫אמנעיסטיע י י ) ס‬
‫ || ©ון א י צ ט‬from ... o n ‫ אן‬...‫ון‬5 :‫אייי‬ .1 ‫א ן‬ amnesty O ‫א ס נ ע ס ט י ר | ן יי‬
(a) a c c u m u l a t e2.‫קיי‬ || henceforth ‫אן‬ blackbird (‫א מ ס ט ל י ע י )ען‬
|| by ...ing; (b) fasten by ...ing amendment (‫אמענדירוננ י ׳ )ען‬
‫( || אנ|־‬a) c o o k a heap of ‫אנ|קאכ|ן‬ amend O ‫אסענדיר|ן ״‬
‫ זיך‬...|‫( || אנ‬b) fasten b y t y i n g ‫בינד|ן‬ t h e n , t h u s ; (followed by a HP ‫א מ ע י ר‬
eat one's fill ‫ א נ | ע ס | ן זיך‬h ... one's fill '‫א‬ |- question) on the other hand
d r i n k one's fill ‫|| א נ | ט ר י נ ק | ע ן זין־‬ ‫ || א ׳ ו ו א ל ס ט ו‬t e l l h i m t h e n ‫זאנ ע ס א י ם‬
button- ‫ || א י נ ק נ ע י פ ל ד י ק‬...less ‫)ד(יק‬..‫אנ‬ hadn't y o u better help ‫ן‬5‫א ו נ ד ז נעהאל‬
less us?
incessant ‫א י נ א ר י ^ ז ע ר ד י ק *י־‬ Americanization ‫אמעריקאניזירוננ י י‬
aside; digression (‫ייט י ע י )ן‬-‫אנאזי‬ ‫ || א ׳ זיך‬A m e r i c a n i z e O ‫א מ ע ר י ק א נ י ז י ר | ן יי‬
anatomy ( ‫אנאטאסיע י י ) ס‬ become A m e r i c a n i z e d
o i l , l u b r i c a t e pf. 3> ‫א נ | א י י ל | ן יי‬ American ‫א מ ע ר ק א נ י ש איי‬
anachronism (‫א נ א כ ר א נ י ז ם י ע י ) ע ן‬ 2. ‫י ע י‬ || A m e r i c a n ‫אמיי‬-‫ איי‬.1 ‫א מ ע ר י ק א נ ע ר‬
analogy (‫א נ א ל א ג י ע י ׳ )ס‬ American ‫ש‬ (—)
analogous ‫א נ א ל א ג י ש איי‬ America (‫א מ ע י ר י ק ע )יי‬
analysis (‫א נ א ל י ז י ע י )ן‬ amputation ( ‫אמפוטירוע י ׳ ) ן‬
analyze O ‫א נ א ל י ז י ר | ן יי‬ amputee ‫יענ‬-‫אמפוטירט|ער דעי‬
analyst ‫א נ א ל י י ט י ק ע ר י ע י )ס( ש‬ amputate O ‫א מ פ ו ט י ר | ן יי‬
analytic(al) ‫א נ א ל י ט י ש איי‬ t y p e (actor's s p e c i a l t y ) (‫א ס פ ^ ו א י י ע י )ען‬
illiterate ‫א נ א ^ פ א ב ע י ט י ע י )ן( • ק ע‬ amplitude ( ‫אמפליטויד י ׳ ) ן‬
illiteracy ‫אנא^פאבעטיזם יעי‬ argue, b i c k e r , w r a n g l e <$> ‫א ' מ פ ע ר | ן ז י ך יי‬
illiterate • ‫אנא^פאבעטיש י י‬ bickering, wrangling, (‫)ן‬ ‫אימפערניש‬
pineapple (‫א נ א נ א י ס י ע י )ן‬ argument
cross- ‫ || א ׳ ־ ב א פ ר ו כ פ ע ר ו נ ג‬cross ‫אנא'נד‬ issue (in a d i s p u t e ) (‫א י מ פ ע ר פ ו נ ק ט י ע י )ן‬
fertilization amphibian ‫א מ פ י ב י ש איי‬
m u t u a l , reciprocal ‫א נ א נ ד י ק איי‬ 2. ‫אייי‬ || true, real •1. ‫אי‬ [EMES]

‫הינטער‬ || each other ‫״יא־‬ (‫אנאנד)ער‬ || t r u t h ( 3 . ‫ י ע י )ן‬h truly; admitte


near ‫א׳‬ ‫לעבן‬ || consecutively ‫א׳‬ in t r u t h ‫ א י ן א מ ת ן ארגיין‬,‫א י ן ) ד ע ר ( אמתן‬
‫ || נ א ך א ׳‬together ‫ מ י ט א ׳‬h each o t h e r || to tell the t r u t h ‫|| ר ע ם א ׳ זאיננדיק‬

49
‫אעעלאין‬ 743 ‫אנאניזם‬

tonsillitis; angina (‫אעינע י י )ס‬ in ‫ ־| גיך נ א ך א ׳‬successive, a l t e r n a t e l y


p o u r pf.; fill w i t h (‫אנ|גיס|ן יי )אינגעגאסן‬ among ‫ צווישן א׳‬f- q u i c k succession
liquid ‫ || א ל ץ‬opposite ‫ ק ע ג ן א ׳‬f‫ ־‬each o t h e r
‫ || אנגלא־‬A n g l o - S a x o n (‫א ע ל א ס א י ק ס י ע י )ן‬ altogether ‫מיט א׳‬
‫ס א ק ס י ש איי‬ masturbation ‫אנאניזם י ע י‬
heat (to a g l o w ) <$> ‫אנ|גלל|ען יי‬ || a n o n y m o u s , nameless •‫ אי‬.1 ‫אנאניים‬
word of English (‫)ען‬ ‫אנגליציזם דעי‬ anonymous writer ( 2 . ‫י ע י )ען‬
o r i g i n used i n s u b s t a n d a r d Y i d d i s h masturbate O ‫א נ א נ י ר | ן יי‬
c o l d sweat » ‫אנגסטן‬ advertisement, commer- (‫א נ א ' נ ס י ע י )ן‬
statement (‫א נ ג ע ב יער )ן‬ cial
leaning, s l a n t i n g , b e n t , ‫אינגעבויגין איי‬ advertise O ‫א נ א נ ס י ר | ן יי‬
stooped advertiser (‫אנאנסירער יעי )ס‬
stoop ‫אינגעבויגנקייט י י‬ anarchist (‫א נ א ר כ י י ם ט י ע י )ן‬
hint ( ‫א י נ ג ע ב ל י*! ) ע ך‬ anarchy ‫אנארכיע י׳‬
i n f l a t e d ; c o n c e i t e d , p o m p - ‫א י נ ג ע ב ל א ז י ן איי‬ bid, offer; tender; offering; (‫א נ ב א ט י ע י )ן‬
ous; s u l k y supply
s t a t e ; s u b m i t ; pass ( ‫א נ | ג ע ב | ף י י ) א י נ ג ע ג ע ב ן‬ bid, offer, tender, (‫אנ|באט|ן יי)אינגעבאטן‬
|| off; c a r r y o n ( p r a n k s ) ; set (tone) v o l u n t e e r vi., ‫ א׳ זיך‬h v o l u n t e e r vt.
a p p l y (for) (‫א ׳ )אויף‬ offer one's services
of- [ . . . B R O ' Y G E S T ] (‫אינגעברוגזט א י י )אויף‬ bidder ‫אינבאטער י ע י )ס( ם‬
fended, a n g r y slant (‫אנביינ י ע י )ן‬
come across, meet u n - <•> ‫א נ | ג ע ' ג ע נ | ע ן יי‬ b e n d pf., t i l t , slant (‫אנ|בייג|ן יי)איננעבוינן‬
expectedly b e n d vi., stoop ‫|| א ׳ ד ך‬
‫ ן‬I ‫ורעו־‬ ‫א׳‬ || swollen •‫א י ע ע ד ר א ל ץ אי‬ scold pf., r e b u k e , ‫א נ | ב י ז ע ר | ן ז י ך יי <•> א ו י ף‬ | ‫י‬

swell vi. bawl out


in a huff ‫איעעדרודלט *י׳‬ main meal; lunch ( ‫אינבגיסן דאס ) ס‬
?
‫צ ונ ע ה ע ר י ק י י ט‬ !‫א ע ע ה ע ר י ק י י ט ׳ע‬ inflatable ...‫אנבלאז‬
T T
‫ז י ך‬ ‫אנ ק ע ר ן‬ ‫ ״מ‬o ‫א נ | נ ע ה ע ר | ן * ז י ך יי‬
puff up, inflate ( ‫א נ | ב ל א ז | ן יי ) א י נ ג ע ב ל א ז ן‬
hodge-podge (‫א י ע ע ו ו א ר ף ח * )ן‬
become i n f l a t e d ; t a k e offense ‫|| א׳ ד ך‬
d e p e n d e n t (on) (‫א י נ ג ע ו ו י ד ן א י י )אויף‬
appearance, resemblance (‫א נ ב ל יק י ע י )ן‬
dependence < ‫אינגעוויזנקייט י ׳ ) א ו י ף‬
|| resemble ‫ כ א פ | ן ד ע ם א ׳ פ ו ן‬° / * ‫|| ה א ב | ן‬
sore, p a i n f u l ; grievous, ‫אינגעו־ו־ייטיקט א י י‬
a t first glance ‫אויפן א׳‬
v e x e d (question)
daybreak ( ‫א נ ב ר א ך י ע י )אויף ט א ג‬
applied ‫אינגעווענדט איי‬
engage; c o m m i t O ‫אננאזשיר|ן יי‬
(‫)י‬ ‫אויפן ה א ר צ ן‬ ‫זי_ין* א ׳‬ : ‫אינגעזאליעט א י י‬
‫ה אננ א ר‬ !‫אנגאיר י ע י )ן( ׳ע‬
(rev. con.) be g l u m / d e j e c t e d , be i n
heap^pile up <$> ‫א נ | נ א ' ר ע נ | ע ן יי‬
low spirits boundless 1
‫אי נגבו ל יק א י י‬
d i s t i n g u i s h e d , e m i n e n t , o u t - ‫אינגעזעין איי‬ gird (‫אנ|גורט|ן יי)איננעגורט‬
standing a r r i v e unex- (‫א נ | ג י י | ף יי )איז אינגענאנגען‬
crammed (‫א י נ ג ע ז ע צ ט איי )מיט‬ p e c t e d l y ; pass, be a l l o w e d ; be c u r -
e n t r u s t (to) <‫ >י‬O ‫א נ | ג ע ט ר ד | ע ן יי‬ concern, matter ‫ א ׳ א‬f‫ ־‬r e n t ; ° g o o n
c l o u d y , s u l l e n , morose, ‫אינגעכמארעט איי‬ t h i s m a t t e r s to me ‫ ד א ס גייט מ י ך א ן‬H t o
‫ א י נ ג ע כ מ ו ר ע ט איי‬h g l u m be acceptable, <‫<פאר‬ ‫א׳‬ * ‫|| ק ע נ | ע ן‬
loaded, laden; charged ‫א י נ ג ע ל א ד ־ ן איי‬ qualify (as)
‫אנהאלטן‬ 742

assault <3> ‫|ן יי‬5‫י‬-‫אנ|גרי‬ clutter, hastily formed (‫א י ע ע ל א ף ד*> )ן‬
anyway ‫א י ן ד א ס אייי‬ crowd
p e r m a n e n t w a v e (hair ( ‫א נ ד ו ל י ר ו נ ג יי ) ע ן‬ w e l c o m e , desirable, a p - ‫א י ע ע ל י י נ ט איי‬
setting) predated
hire (‫א נ | ד י ע | ע ן יי)אייעעדוננען‬ preferable ( A ‫אינגעלייגטער איי )איננעלייגט‬
memento, keepsake, ( ‫א נ ד ע נ ק יעי ) ע ן‬ well-read ‫א י נ ג ע ל י י ע נ ט איי‬
in ‫ צום א׳ פון‬H souvenir; memory forewarned b y experience ‫א י ע ע ל ע ר נ ט איי‬
‫באציי'כענ|ען ר ע ם א׳ פון‬ h m e m o r y of m a d e t o measure, h i g h l y ‫א י ע ע מ א ס ט ץ אי״‬
commemorate very ‫ ווי א ׳‬h s u i t a b l e , c o m m e n s u r a t e
memorial ...‫אנדענק‬ appropriate
memorabilia °‫א י נ ד ע נ ק ו ו א ר נ יא‬ customary, accepted, c o n - ‫א י ע ע נ ו מ ע ן איי‬
memento ( ‫א י נ ד ע נ ק ל יא־ ) ע ך‬ ventional
landmark (‫א י נ ד ע נ ק פ ו נ ק ט יעי )ן‬ convention ( ‫איעענומענקייט י י ) ן‬
|| other; second; next *‫איי‬ ‫אנדער‬ ‫א י_י נ ג ע נ ע מ ע ן‬ ‫א י נ נ ע נ ע מ ) ע ן ( ׳עז‬
‫ || ) ד ע ר ( א ' נ ד ע ר | ע ר‬a n o t h e r ‫)אן( א נ ד ע ר‬ c h o c k - f u l l (of) (‫איננעפיקעוועט איי)מיט‬
‫( ד י א ׳ ע טין־‬- the other, the a l t e r n a t e o v e r c r o w d e d , stuffed ‫א י נ נ ע פ ר א פ ט איי‬
‫ ד א ם‬. . . ‫ נ י ט‬h the second, d o o r ; next d o o r t a u t ; t i g h t , tense, h i g h - ‫א י ע ע צ ו י נ ץ איי‬
‫ || ד י א ׳ ע ט ע נ‬not a w o r d ‫א׳ ע ווארט‬ strung
the last (two) d a y s [PEYSEK.11] ‫פ ס ח‬ tension ‫איעעצויננקייט י י‬
‫א נ־‬ ‫א נ ד ע ר ע׳‬ ‫ן ־•נל‬- of Passover b u r n i n g ; furious, i r a t e ‫א י נ נ ע צ ו נ ד י ן איי‬
‫ד ע ר ש‬ a i m e d ; purposeful ‫א י ע ע צ י ל ט איי‬
‫נייטי‬ ‫אנדערט=א נ ד ע ר‬ ‫י‬
chock-full (of); (‫א י נ ג ע ק ו ו א ל ץ איי )מיט‬
one a n d a half w ‫אנדערטהאלבן‬ swell u p vi. ‫ א ׳ ו ו ע ד | ן‬1‫ ־‬swollen
o t h e r s ; some *‫ס‬-‫א י נ ד ע ר ע *־י‬ accused, defendant ‫נעב‬-‫א ' ע ע ק ל א נ ט | ע ר דעי‬
‫ || ניט א ׳‬d i f f e r e n t ( l y ) ; else ‫»ז־יי‬/*» ‫א נ ד ע ר ש‬ accumulated; pent-up ‫א י ע ע ק ל י ב ־ ן איי‬
none but, n o t h i n g less t h a n ; (‫)ווי‬ sore, infected ‫אינגעריסין איי‬
p o s i t i v e l y , i n v a r i a b l y , b y a l l means, filled, packed, (‫)מיט‬ ‫איי‬ ‫אינגעשטאפט‬
‫ זי_ין* א נ ד ע ר ש‬h w i t h o u t f a i l ; be sure t o crammed
v a r y , differ (from) (‫ון‬5) offended, a n g r y , (‫איננעשטויס־ן איי )אויף‬
somewhere else, else- ‫ווו אייי‬ ‫אנדערש‬ hurt
where congestion, clutter, (‫א י ע ע ש ט ו פ ד*־ )ן‬
‫אנ ד ער ש‬ ‫א נ ד ע ר ש ט ׳עז‬ crush
dissident ‫א י נ ד ע ר ש ־ ט ר א י כ ט נ ד י ק איי‬ employee ‫געב‬-‫א ' ע ע ש ט ע ל ט | ע ר יעי‬
wireless ‫א י נ ד ר א י ט י ק איי‬ intense; strained ‫אינגעשטרענגט איי‬
wind (clock); dial (a <•> ‫א נ | ד ר י י | ע ן יי‬ filled, crowded (‫איננעשלאנץ אי־)טיט‬
p u l l the ‫ א ׳ י ד י אוייערן‬I- n u m b e r ) infected (with radical ‫א י ע ע ש מ ע ק ט איי‬
ears o f ideas)
pressure, stress (‫א נ ד ר י ק יער )ן‬ snowdrift ( ‫אינגעשניי יאס ) ע ן‬
press pf. <$> ‫א נ | ד ר י ק | ן יי‬ t a u t , tense ‫א י ע ע ש פ א נ ט איי‬
(foot)hold, footing, g r i p ; (‫א נ ה א ל ט יעי )ן‬ alert ‫א י נ נ ע ש פ י צ ט איי‬
stronghold; support scolding, rebuke ( ‫אינגעשריי י ע י ) ע ן‬
persistence ‫א י נ ה א ל ט ו נ נ י׳‬ prepare, get (‫)אינגענרייט‬ ‫יי‬ ‫אנ|נרייט|ן‬
persistent ‫א י נ ה א ל ט י ק איי‬ r e a d y vt.
m a i n t a i n ; last, ( ‫א נ | ה א ל ט | ן יו ) א י ע ע ה א ל ט ן‬ assault (‫א נ נ ר ט ף י ע י )ן‬

51
‫אנזען‬ 741 ‫אנהאנג‬

|| i n d i c a t e , i n s t r u c t (‫אנ|ווי_יז|ן יי)אינגעוויזן‬ hold (‫ ־| א ׳ ז י ך )אין‬c o n t i n u e , persist


p o i n t out ‫א ׳ אויף‬ on (to)
painless ‫יי‬8 ‫אינוויייטיקדיק‬ (parliamentary) rider (‫אנהאנג י ע י )ען‬
intimate, hint (‫א נ | ו ו י נ ק | ע ן יי )אינגעווונקען‬ ‫א נ ה י י ב ן‬ ,‫א נ ה י י ב‬ !‫א נ ה ו י ב ן ׳ע‬ ‫ז‬
,‫אנהויב‬ ‫ז‬

foreshadow ‫|| א ׳ אויף‬ heap u p <3> ‫א נ | ה ו י ' פ ע נ | ע ן יי‬


application ( ‫אינווענדונג י י ) ע ן‬ beginning, start; origin (‫א נ ה י י ב י ע י )ן‬
applicable ‫א י נ ו ו ע נ ד ל ע ך איי‬ initial ...‫אנהייב‬
apply, administer (‫> )אויף‬$< ‫א נ | ו ו ע נ ד | ן יי‬ begin, start, (‫)איעעהויבן‬ ‫יי‬ ‫אנ|הייב|ן‬
(to); b r i n g to bear begin, ‫ א ׳ זיך‬h o r i g i n a t e vt.; i n i t i a t e
p o l i s h , w a x pf. <•> ‫א נ | ו ו ע ק ס | ן יי‬ start ‫א׳ ז י ך מ י ט‬° (‫ ־‬s t a r t , o r i g i n a t e vi.
loss (‫אנווער דעי )ן‬ ‫ ניט א ׳ צ ו ווים ן‬H a n argument with
lose; forfeit (‫א נ | ו ו ע ר | ן יי )אינגעוווירן‬ !‫\ ע ם ה י י ב ט ז י ך ) נ א ר ( נ י ט אן‬- h a v e no i d e a
c a n c e l l a t i o n , a n n u l m e n t , ( ‫אנוליו־ונג י י ) ע ן‬ not at a l l ! n o t h i n g of the k i n d !
repeal i n i t i a l l y , at first ‫«ייי‬ ‫אנהייבס‬
cancel, repeal, annul; O ‫יי‬ ‫אנוליר|ן‬ beginner, n o v i c e ‫א י נ ה י י ב ע ר י ע י )ס( ש‬
o v e r r u l e (a r u l i n g ) homeless ‫אינהייימיק «יי‬
r e c e n t l y , the o t h e r d a y ‫מייי‬ ‫אנומלט‬ heat/?/. <J> ‫א נ | ה י י צ ן ן יי‬
recent ‫אנוימלטיק איי‬ ‫ || א ׳ זיך‬foist (‫א נ | ה ע נ נ | ע ן יי )אינגעהאנגען‬
‫א נ ו מ ל ט‬ ‫א נ ו י מ ל ט ן זען‬ h a n g o n (to) (‫אויף‬/‫)אין‬
‫ז‬
‫י ד י ע ה‬ ‫אנונג יעז‬ adherent, p r o p o n e n t , ‫א י נ ה ע ע ע ר י ע י )ם( ש‬
inkling, premonition ‫אגונג י ׳ )ען( ל‬ a d m i r e r , s u p p o r t e r , fan, p a r t i s a n
marra- [ONES—ANUSIM] (‫)אנוסים‬ ‫יעי‬ ‫אנוס‬ following •‫א י נ ה ע נ נ ע ר ש א פ ט י‬
no, secret p r a c t i t i o n e r of J u d a i s m i n a t t a c h (to) (‫אנ|העפט|ן יי)אינגעהאפטן()אין‬
S p a i n or P o r t u g a l whose ancestors, hook up <j> ‫א נ | ה ע ק ל | ע ן יי‬
to escape p e r s e c u t i o n , c o n v e r t e d to hear a lot of, » / ‫< מ י ט‬J> ‫זיך יי‬ ‫אנ|הער|ן‬
C h r i s t i a n i t y at the e n d of the M i d d l e hear one's fill of
Ages ‫ || א ׳ פרווו‬come o n ; w e l l t h e n 0™ .1 '‫אנו‬
message, a n n o u n c e m e n t , (‫אנזאג י ע י )ן‬ ( 2 . ‫י ע י )ען‬ || j u s t t r y ; I dare y o u ‫נאד‬
‫ ־( זי_ין* א ן א ׳‬n o t i f i c a t i o n ; p o r t e n t , o m e n challenge
‫ וואכן‬3 ‫ || מ י ט א ן א ׳ פ ו ן‬p o r t e n d ‫אויף‬ weightless ‫יי‬8 ‫אינוואיגיק‬
w i t h 3 w e e k s ' notice pile u p <S> ‫אנןוואילגערןן יי‬
a n n o u n c e , g i v e a mes- <‫א נ | ז א נ | ן יי <•> )י‬ increase (‫אנוואקס י ע י )ן‬
|| sage (to); notify, inform; warn grow over a (‫)אינגעוואקסן‬ ‫א נ | ו ו א ק ס | ן יי‬
portend, herald ‫אויף‬/8 ‫א׳‬ surface; accrue
announcer ‫אינזאנער י ע י )ס( ם‬ w a r m up vt., heat pf. <$> ‫א נ | ו ו א ' ר ע מ | ע ן יי‬
saddle pf. <$> ‫א נ | ז א ט ל | ע ן יי‬ w a r m u p , heat u p vi. ‫|| א ׳ זיך‬
g a t h e r pf., accumulate <$> ‫א נ | ז א מ ל | ע ן יי‬ draft, o u t l i n e (‫א נ ו ו א ר ף י ע י )ן‬
a c c u m u l a t e vi. ‫ א ׳ ז י ך‬H vt. litter; outline, (‫א נ | ו ו א ר פ | ן יי )איננעווארפן‬
absorb ‫> ט י ט‬$< ‫א נ | ז א פ | ן זיך יו‬ draft, sketch
soap up <S> ‫אנ|זייפ|ן יי‬ hint, intimation; inkling (‫אנווונק י ע י )ען‬
meaningless, senseless ‫יי‬ 8 ‫אינזיינענדיק‬ growth, tumor (‫אנוווקס י ע י )ן‬
satisfy, satiate pf.; <S> ‫יי‬ ‫אנ|זע'טיק|ן‬ indication (‫אנווי_יז י ע י )ן‬
saturate indication; instructions (‫יזוננ י• )ען‬-‫אינווי‬
* ‫ || ה א ב | ן‬esteem, i m p o r t a n c e ‫ י ע י‬.1 ‫א נ ז ע ן‬ indicative n» ‫אינווגיזיק‬
‫אנטענע‬ 740 ‫אנזעעוודיק‬

‫״אנטטוישוע ׳ע! א נ ט ו י ש ו נ ג‬ 2. ‫אנ|־‬ || be i n h i g h esteem ‫נרויט א׳‬


‫״אנטטוישן יעז א נ ט ו י ש ן‬ be v i s i b l e / e v i - (‫זע|ן* זיך יי )אינגעזען‬
a n t i - ‫ || אנטיאמעריקאניש‬a n t i - ‫אנטי‬ dent/apparent/conspicuous; be i n
|| a n t i - J e w i s h ‫ ־| אנטי־יידיש‬A m e r i c a n sight; tell (have a n effect)
a n t i - p o v e r - [ D A L E S ] ‫אנטידלות־פראגראם‬ conspicuous, visible, no- •‫אינזעעוודיק אי‬
ty program ticeable
a n t i b i o t i c (‫אנטיביאטיק י ע י )ן‬ b a n k r u p t c y (‫אנזעץ י ע י )ן‬
a n t i d o t e (‫אנטידאיט י ע י )ן‬ || impose pf.; go broke <$> ‫אנ|זעצ|ן יי‬
antithesis (‫אנטיטעיז י ע י )ן‬ press, beset, insist, i m - ‫א׳ זיך אויף‬
|| part, p a r t i c i p a t i o n (‫אנטייל י ע י )ן‬ p o r t u n e ; g a n g up o n
take p a r t ; (‫ נעמ|ען אן א׳ )אין‬,‫א׳ נעמ|ען‬ i m p o s i t i o n (‫אינזעצעניש דאס )ן‬
,
partake, p a r t i c i p a t e u n w i l l i n g [ . . . K h E Y s h E K . ‫אינחשקדיק איי ] ״‬
p a r t i c i p a n t ‫אינטייל־נעמער י ע י )ס( ם‬ shaft (of a n axe etc.) (D) ‫אנטאבע י ׳‬
derive enjoyment (‫> )פון‬3< ‫אנ|טייע|ן יי‬ a n t a g o n i s m (‫אנטאנאניזם י ע י )ען‬
(from), d e l i g h t i n a d v e r s a r y ‫אנטאנאנייסט י ע י )ן( • ק ע‬
a n t i - S e m i t e ‫אנטיסעמייט י ע י )ן( • ק ע‬ a n t h o l o g y (‫אנטאלאניע י־ )ס‬
a n t i - S e m i t i s m ‫אנטיסעמיטיזם י ע י‬ * 2 . ‫אנ|טא|ן‬ || clothes, a p p a r e l ‫־‬HP
a n t i - S e m i t i c ‫אנטיסעמיטיש איי‬ p u t o n (clothes); dress, ‫יי )איעעטאן( א‬
dislike ( ‫אנטיפאיטיע י י ) ט‬ cause, impose (pain, (‫ ־( א׳ ) י א‬clothe
( 2 . ‫י ע י )ן‬ || ancient, a n t i q u e ‫ איי‬.1 ‫ אנטייק‬get dressed ‫ א׳ זין־‬t‫ ־‬damage)
exquisite, ‫ אן א׳‬1‫ ־‬a n t i q u e , r a r i t y tangible ‫אינטאפיק איי‬
stg. p r e c i o u s / e x q u i s i t e , a h o n e y feel (by touch) pf. <‫אנ|טאפ|ן יי <־‬
a n t i q u a r i a n , second- • ( ‫אנטיקוואיר י ע י ) ן‬ the A n t a r c t i c ‫אנטארקטיק י ע י‬
h a n d bookseller A n t a r c t i c ‫אנטארקטיש איי‬
antique shop; (‫אנטיקוואריאיט י ע י )ן‬ bare, s t r i p O ‫אנטבלויז|ן יי‬
second-hand b o o k shop d i s c o v e r y (‫*אנטדעקוע י ׳ ) ע ן‬
a n t i q u a r i a n ; second- ‫אנטיקוואריש א י י‬ discover O ‫*אנטדעק|ן יי‬
h a n d (book) doze (‫אנטדרעמלט וועד | ן יי )איז א׳ נעווארן‬
a n t i b o d y (‫אינטיקערפער י ע י )ס‬ off
escaped, fugitive; r u n a w a y ‫אנטלאפץ איי‬ c o n t a i n (‫*אנטהאלט|ן יי )אנטהאלטן‬
fugitive ‫ ג ע ב‬- ‫אנטלא'פענ|ער ד ע ר‬ d i s a r m a m e n t ‫"אנטוואיפענוע י ׳‬
escape (‫אנטלוייף י ע י )ן‬ d i s a r m O ‫'אנטווא'פענ|ען יי‬
2. ‫אנטלויפ|ן מ )איז‬ || flight ‫ דאס‬.1 ‫אנטלויפן‬ w e a n O ‫אנטוויינ|ען יי‬
get a w a y , r u n a w a y , (‫אנטלאפן( )פון‬ development, e v o l u - (‫אנטוויקלונג י ׳ )ען‬
escape (from), flee tion
(object of) l o a n , b o r r o w - (‫אנטלי_ ' י ע י )ען‬ ‫י‬
develop, unfold, e v o l v e O ‫אנטוויקל|ען יי‬
ing develop, e v o l v e vi. ‫ א׳ זין־‬f‫ ־‬vt.
(act of) l o a n i n g , b o r r o w - (‫אנטלגיונג יי)ען‬ developer (‫אנטוויקלער י ע י )ס‬
ing e x c i t a t i o n ( ‫אנטוועקונג י ׳ ) ע ן‬
lend (to) (‫אנטללען( )י‬/‫אנטלי_י|ען יי )אנטלינן‬ excite, arouse O ‫אנטוועק| ן יי‬
borrow (from) pf. (‫ א׳ )בגי‬h pf. d i s a p p o i n t m e n t ( ‫אנטוישוננ י ׳ ) ע ן‬
discourage O ‫*אנטמויטיקון יי‬ d i s a p p o i n t O ‫אנטויש|ן יי‬
c a l l u p ( ‫ ) י‬O ‫אנ|טע^עפאניר|ן יי‬ attire, costume (‫אינטועכץ דאס )ן‬
aerial, a n t e n n a (‫אנטענע י ׳ )ס‬ desalinate O ‫״אנטזאלצ|ן יי‬

53
T

‫אנידערזעצן‬ 739 ‫אנטפלעקוע‬

d r i v e (horses), ( ‫נ|טרי_יב|ן יז ) א י ע ע ט ר י ב ן‬$ disclosure, r e v e l a t i o n ( ‫א | ט פ ל ע ק ו ע יי ) ע ן‬


power, r u n vt. bare, r e v e a l , disclose, O ‫א ו | ט פ ל ע ק | ן יי‬
coachman (‫אינטרייבער יעי )ס‬ become d i s - ‫ ־| א ׳ זין־‬expose, unfold!
‫ י נ | ע ן א ׳‬6 ‫ || ג ע‬escape; refuge ‫אנטרינוע י י‬ closed; r e v e a l oneself; u n f o l d vi.
t a k e refuge i n ‫אין‬ revealing, telltale ‫א ט פ ל ע י ק נ ד י ק איי‬
disappear, (‫אנטרונען‬ ‫)איז‬ ‫א נ ט ר י נ | ע ן יי‬ revelatory ‫ ט פ ל ע ' ק ע ר י ש איי‬: ‫א‬
escape, a b s c o n d ‫ ד ע ר מ א מ ע ס מ י ל ך‬: ( ‫ ט פ א ל | ן יי )איז א נ ט פ א ל ן‬: ‫א‬
water (ani- ( ‫א נ | ט ר י נ ק | ע ן וי ) א י ע ע ט ר ו נ ק ע ן‬ I / h e / . . . w a s ter- ‫ א ׳‬. . . / ‫ א י ם‬/ ‫איז מ י ר‬
mals); make drunk r i b l y frightened;
step o n pf. ‫אנ|טרעט|ן יו)אינגעטראטן( אויף‬ delight, charm O ‫"אנטציק|ן יי‬
|| e n c o u n t e r (‫פן‬$‫יעעטר‬$) ‫ נ | ט ר ע פ | ן יי‬$ opposite, vis-^-vis; in ‫ אייי‬.1 ‫אןטקעגן‬
happen upon, hit upon ‫א ׳ אויף‬ i n t u r n , o n the o t h e r ‫ א ׳ זשע‬h r e t u r n ‫ן‬
anchovy (‫אנטשאיוס י ע י )ן‬ || go t o meet ‫ ארויס|גיי|ן*)י( א׳‬h hand
become (‫אנטשוויגן וועד | ן יי )איז א ׳ געווארן‬ • 2 . •‫|| יע‬ contradict ‫ר ע ד | ן )י( א ׳‬
silent, s h u t u p against; opposite, vis-&-vis; com-
apology (‫אנטשוילדיקוע י י )ען‬ pared to; next to; in regard to;
|| p a r d o n , excuse <‫ >י‬O ‫' א נ ט ש ו ' ל ד י ק | ן יי‬ (a) counter, opposite, 3 . ‫קיי‬ (- versus
par- ( ‫ || * א נ ט ש ו ל ד י ק ) ט‬apologize ‫*א׳ ז י ך‬ ‫ אנטקעגנ|לייג|ן‬H a g a i n s t ; (b) t o meet
d o n m e , excuse me - ‫ א נ ט‬h (a) counterpose, l a y opposite
become ( ‫א נ ט ש ט א נ ע ן ווער|ן י י ) א י ז א ׳ ג ע ו ו ן ך ן‬ (b) r u n to meet (sb.) (‫קעגנ|לויפ|ן)י‬
f r i g h t e n e d ; (blood) c u r d l e o p p o s i t e ; o p p o s i n g ; re- ‫א^טקעיגנדיק אי־‬
rise ‫*אנטשטייוע י י‬ ciprocal
‫נ י צ מ ח‬ ,‫ ק ו מ ע ן‬6 ‫א ו י‬ ‫*אנטשטיין י מ‬ counteract (‫)י‬ ‫א^טקעגנ|ווירק|ן יי‬
‫ווער ן‬ coun- (‫א(נטקעגנ|וועג|ן יי )אנטקעיגעעווויגן( )י‬
decisive, c r u c i a l ‫״אנטשייידנדיק א י י‬ ter balance, offset
de- (‫ || א ׳ )צו‬resolute ‫״ א נ ט ש ל א ס ץ איי‬ ( ‫א ^ ט ק ע ג נ | ק ו מ | ע ן יי)איז א נ ט ק ע י ג ע ע ק ו מ ע ן ( ) י ט י ט‬
t e r m i n e d , r e s o l v e d (to) a c c o m m o d a t e (sb.) b y ; c a t e r t o (sb.)
determination • ‫"אנטשלאיסנקייט י‬ what can ? ‫\ מ י ט וואט ק ע ן א י ך אי_יך א ׳‬- b y
fall (‫געווארן‬ ‫ווער|ן יי )איז א ׳‬ ‫אנטשלאפן‬ I d o for y o u ?
asleep pit, oppose (‫)י‬ • ‫ת‬ ‫^נטקעגנ|שטעל|ן‬
unveil O ‫״ א נ ט ש ל י י ' ע ר | ן יי‬ oppose, resist, (‫ א ׳ ז י ך )י‬h (stg.) to
make up (‫)אנטשלאסן‬ ‫*אנטשליס|ן ז י ך יי‬ ‫\ ניט א נ ט ־‬- m a k e a stand (against)
settle o n ‫ ' א ׳ ז י ך א ו י ף‬h one's m i n d irresistible ‫קעיגנצושטעלן זיך‬
compensation ‫״אנטשעידיקוע י י‬ counterpart, cor- ( ‫&נטקעיגענער יעי ) ס‬
compensate O ‫* א נ ט ש ע ' ד י ק | ן יי‬ responding item I
|| attach, hook o‫׳‬n <•> ‫ נ | ט ש ע פ ע | ן יי‬$ bring (unex- (‫)איעעטראגן‬ ‫א נ | ט ר א ג | ן יי‬
p i c k (on) (‫א ׳ ז י ך )אין‬ fill ‫ ־| א ׳ א ט י ט‬p e c t e d l y ) , b l o w i n j
catch up w i t h ; make up <$> ‫ג|ן יי‬$‫אנ|י‬ (a place) b y b r i n g i n g s t g . j
(lost t i m e ) anthropologist ‫א נ ט ר א פ א ל א י ג יעי )ן( ם‬
fall ‫אל | ן‬51 ‫א נ י ד ע ר‬ || down ‫א נ י ד ע ר קיי‬ anthropology •‫^ נ ט ר א פ א ל א ג י ע י‬
down a n t h r o p o l o g i c (al) ‫ פ א ל א ג י ש איי‬$ ‫ ט ר‬%
knock/ ( ‫ ן‬5 ‫ | ן יי ) א נ י ' ד ע ר ג ע ו ו א ר‬5 ‫א נ י ד ע ר | ו ו א ר‬ anthracite ‫^ נ ט ר א צ י י ט יעי‬
throw d o w n , prostrate disappear, ( ‫א נ ט ר ו נ ע ן ורעו־|ן יי)איז א ׳ ג ע ו ו ן ך ן‬
sit d o w n ‫ || א ׳ זין־‬seat O ‫א נ י ד ע ר | ז ע צ | ן יי‬ escape !

54
‫אנפארטיייש‬ 738 ‫אנידערליינן‬

litter, fill with (‫< )אין‬S> ‫א נ | מ י י ס ט י ק | ן יו‬ || p u t / s e t / l a y d o w n <$> ‫א נ י ד ע ר | ל י י נ | ן יי‬


rubbish lie d o w n ‫א׳ זיך‬
! 2 . ‫אנ|מעסט|ן י‬ || fitting o v‫ס‬e«r r.1
u l e‫ע[ס ט ן‬P‫מ‬A‫ נ‬S‫א י‬K / N ] <•> ‫א נ י ד ע ר | פ ס ק ע נ | ע ן וו‬
‫ד‬

fit, t r y o n for size (‫)איעעמאסטן‬ fall, ( ‫א נ י ד ע ר | פ א ל | ן יי )איז א נ י י ד ע ר נ ע פ א ל ן‬


‫ה ע ר ה‬ ;‫ב א מ ע ר ק ו נ נ‬ ‫י א נ מ ע ר ק ו נ נ ״מ‬ p r o s t r a t e oneself
acceptance ‫א נ נ ע ם יער‬ put/set down <S> ‫א נ י ד ע ר | ש ט ע ל | ן וו‬
acceptable •‫י‬8 ‫א י נ נ ע מ ל ע ך‬ m y humble [ A N I ' - H A K O T N ] ‫ל‬-‫•יאי‬ ‫אני־הקטן‬
seize, c l a s p ; pre- (‫א נ | נ ע מ | ע ן מ )איננענומען‬ self
sume, assume; accept, embrace, otherwise, else; or else, i f n o t ‫אייי‬ ‫אנייט‬
adopt; employ, hire; pass, enact legging ( ‫איניטשע י ׳ ) ס‬
(a law); carry (a motion); take credo [ANI-MA'YMEN] (‫)ס‬ ‫יעי‬ ‫אני־מאמין‬
‫מיט‬ ‫ א׳‬h (measures); s t r i k e (pose) ‫א ני טש ע‬ ‫א י נ י צ ע ׳עז‬
|| become a c c e p t e d ‫ א ׳ ז י ך‬h fill w i t h ‫א נ י ט‬ ‫אניישט ׳עז‬
catch (disease); take ‫מיט‬ ‫זיך‬ ‫א׳‬ grasp; bully (‫א נ כ א פ י ע י )ן‬
stick up ‫ א ׳ ז י ך פ א ר‬1‫( ־‬courage etc.) get h o l d of, seize, grasp, <$> ‫א נ | כ א פ | ן וו‬
‫ א ׳ » פ א ר‬h for, s t a n d b y , champion g r a b , s n a t c h ; engage, c l u t c h ; °take
mistake ‫ פ א ר‬8 ‫ ) פ א ל ש ( א ׳‬h t a k e for c a t c h fire; fly ‫ א ׳ זין־‬h as a n e x a m p l e
for g r a s p a t ; get ‫ ־( א ׳ זין־ א י ן‬i n t o a rage
wet, d a b <S> ‫א נ | נ ע צ | ן ״‬ enthusiastic over
infinite, endless [ O ' N S O ' F I K ] ‫א נ ס ו פ י ק איי‬ become c l o u d y <$> ‫א נ | כ מ א ר ע | ן ז י ך יו‬
tune (an i n s t r u m e n t ) pf. «$>‫אנ|סטרויע|ןיי‬ (sky) become c l o u d y ; <•> ‫א נ | כ מ ו ר ע | ן ז י ך יי‬
s t r i n g (onto a thread) <$> ‫א נ | ס י ל י ע | ן י י‬ (person) become g l o o m y ; k n i t one's
indispu- [O'NSO'FEKDIK] ‫«יי‬ ‫אנספקדיק‬ scowl [PONEM] ‫א ׳ ר א ם פנים‬ 1‫־‬ eyebrows
table, u n m i s t a k a b l e , i n d u b i t a b l e l o g (record a d i s t a n c e ) <$> ‫א נ | ל א ג | ן יי‬
‫א נ י טש ע‬ !‫י א נ ע ט ש ע ׳ע‬ l o a d pf., charge (‫אנ|לאד|ן יי)איננעלאדן‬
‫אנעם=אן רעם‬ come r u n n i n g ( ‫א נ | ל ו י פ | ן יי )איז א י נ ג ע ל א פ ן‬
anemia ‫אנעמיע יי‬ gather momentum ‫|| א ׳ ז י ך‬
anemic ‫אנעמיש איי‬ slap on <•> ‫א נ | ל י א פ ע | ן ״‬
have a premonition that ‫> אז‬$< ‫ל‬-‫יו־‬ ‫אנ|ען‬ inflate (‫א נ | ל ו פ ט | ן « )איננעלופט‬
anesthesia ‫אנעסטלזיע יי‬ detour, roundabout w a y ( ‫אינליינווענ י ע י ) ן‬
anesthetic (‫א נ ע ס ט ע ט י ק י ע י )ן‬ || pile, s t a c k , heap u p <$> ‫אנ|ליינ|ן יי‬
anecdote (‫א נ ע ק ד א י ט י ע י )ן‬ make a detour; go by a ‫ווענ‬ ‫א׳‬
anecdotal ‫יי‬8 ‫א נ ע ק ד א ט י ש‬ longer r o u t e t h a n necessary
annex (‫א נ ע י ק ס י ע י )ן‬ ( ‫ א ר ף‬/ ‫ || א ׳ ז י ן ־ ) א י ן‬recline 0 ‫א נ ' ל ע נ | ע ן ז י ך יי‬
annex O ‫א נ ע ק ס י ר | ן יי‬ l e a n vi.
approxi- [ANE'REKJIDIK] ‫יי‬8 ‫אנערכדיק‬ lesson ( ‫אינלערנוננ י ׳ ) ע ן‬
mate t e a c h (sb.) a lesson 8 <S> ‫א נ | ל ע ר נ | ע ן וי‬
a p p r e c i a t i o n , c r e d i t , rec- ‫אנערקענונג י ׳‬ lesson (‫^ )ן‬ ‫אינלערעניש‬
ognition, acknowledgment || cause; m a k e a l o t of ‫אנ|מאכ|ן י‬
recognize, a d m i t O ‫א נ ע ר ק ע נ | ע ן וי‬ soil ( w i t h u r i n e or feces) (‫אויף‬/‫א׳ )אין‬
m a k e a mess; scribble <$> ‫א נ | פ א ט ש ק ע | ן יי‬ map, chart <$> ‫א נ | מ א ' פ ע ו ו ע | ן י‬

Pf* suggestion (‫א נ מ ו ט י ע י )ן‬


cram <$> ‫א נ | פ א ק | ן יי‬ encourage <$> ‫א נ | מ ו ' ט י ק | ן ״‬

maverick ‫יי‬8 ‫אינפארטייייש‬ suggest (‫אנ|מוט|ן יי)אינגעמוט‬

55
‫אנקלאגער‬ 737 ‫נפודערן‬$

toothless ‫אינציייניק »יי‬ p o w d e r pf. <$> ‫א נ | פ ו ' ד ע ר | ן יי‬


aimless ‫א י נ צ י י ל י ק »יי‬ w a t e r (animals) pf. <t> ‫א | | פ ו י ע | ן יי‬
aim <$> ‫א נ | צ י ל | ן יי‬ puff u p <$> ‫ ן | פ ו י ש | ן מ‬$
inflammation (‫י • ) ע ן‬ ‫אינצינדוע‬ b r i n g forth (in great $> ‫ } | פ ל א ד י ע | ן ת‬$
flammable ‫א י נ צ י נ ד ל ע ך »י־‬ numbers)
kindle, spark, (‫)איעעצונדן‬ ‫א נ | צ י נ ד | ן יי‬ say too m u c h <$> ‫ | פ ל ו י ' ד ע ר | ן יי‬: ‫א‬
light, turn on, switch on, ignite; dab <$> ‫ | פ ע ט ש ל | ע ן יי‬: ‫א‬
catch ‫| א ׳ זין־‬- arouse, inflame, fire onslaught (‫ פ ר א ל יעי )ן‬: ‫א‬
fire; l i g h t u p ; get e x c i t e d ; flare u p s p r i n k l e (onto) ( ‫|פראשע|ן י י ) א ו י ף‬:$
lighter (‫אינצינדער יעי )ס‬ fit, spell, s t r o k e , seizure; (‫ א ל יעי )ן‬6 : ‫א‬
stretch, strain, (‫)אינגעצוינן‬ ‫א נ | צ י | ע ן יי‬ a t t a c k , r a i d ; aggression j
tighten vt.; wind (clock); string attack, (‫ א ל ן ( )אויף‬8 ‫ י ע ע‬$ ‫ א ל | ן יי )איז‬6 | ^
(strings o n a n i n s t r u m e n t ) ; k i d , m a k e assail
fun of, p u l l (sb.'s) leg a s s a i l a n t ; aggres- ‫ם‬ ( ‫ א ל ע ר יעי ) ס‬5 ‫^ נ‬
‫ || א ׳ ז י ך‬stuff ( w i t h food) <•> ‫ נ | צ ע ר | ן יי‬$ sor
?
gain weight ‫אנהייבן‬ ,‫א נ ה י י ב‬ !‫ א נ נ ע ן ׳ע‬6 ‫ ' א נ‬, ‫ א ע‬6 ‫» נ‬
outline O ‫ נ ט ו ר י ר | ן יי‬$ ‫ נ | ק‬$ primer ( ‫א י נ פ א נ ג ע ר יעי ) ס‬
feed/)/. O ‫ ר ט ע | ן יי‬$ ‫ נ | ק‬$ full- ‫ || א י ־ פ א ר ט ר ע ט‬full face ‫א ^ א י ס »ייי‬
beam with (‫ון‬5< ( ‫ ל ן‬$ ‫ ' ע ע ק ו ו‬$ ) ‫ נ | ק ו ו ע ל | ן י י‬$ face p o r t r a i t
j o y (at), be d e l i g h t e d (by) a r r i v e (unex- ( ‫ א ר ן‬6 ‫ ר | ן יי )איז א ' ע ע‬$ ‫^ נ | פ‬
heap, s t a c k ; a m a s s <$> ‫ נ | ק ו י פ | ן יי‬$ pectedly) j
arrival, coming ‫אנקוט דעי‬ formless ‫א י נ ^ י ר ע מ ד י ק «יי‬
arrive (‫א נ | ק ו ט | ע ן יי )איז א י נ נ ע ק ו מ ע ן ( )אין‬ (hum.) cheat (‫• )י‬ ‫|ן ת‬3‫י_י‬5|‫נ‬$
( a t / i n ) ; enter (school, o r g a n i z a t i o n ) ; fill, stuff, s t o c k pf.; (‫< )טיט‬S> ‫ י ל | ן יי‬6 | ‫ נ‬£
|| fall t o the l o t of ‫ א ׳ י‬h set in replenish ‫ צ ו ר י ק א ׳‬h infest
‫ || א ׳ צ ו‬be e a s y / h a r d for ‫שוועו־‬/‫א ׳ י נריע‬ direction, management, (‫ י ר ו נ נ יי )ען‬5 ‫א ' נ‬
‫ נ א ך‬. . . ‫ ־( א ' צ ו‬receive assistance from c o n d u c t (of) ( ‫ ־| א י ) ט י ט‬a d m i n i s t r a t i o n
d r a w u p o n (sb.) for; h a v e recourse || d i r e c t ; prosecute (war) O ‫ י ר | ן יי‬5 | ‫ נ‬$
be due (to ' ‫ | ף א‬5 ‫ ד א ר‬h to, resort t o manage, administer, conduct ‫א׳ טיט‬
depend ‫ך‬$‫ נ‬. . . ‫צ ו‬ *‫|ן‬6‫ דאר‬h arrive) leader; m a n a g e r ‫ י ר ע ר יעי ) ס ( ם‬6 ‫* ' נ‬
‫ | ן * א ׳ צ ו ק י י נ ע ם‬6 ‫ ניט ד א ר‬H o n (sb.) for air raid (‫ ל י יעי )ען‬5 ‫* נ‬
be self-sufficient influx, o n s l a u g h t , surge (‫* נ פ ל י י ץ יעי )ן‬
forthcoming, upcoming -!* ‫א י נ ק ו מ ע נ ד י ק‬ inquiry (‫* נ פ ר ע נ יעי )ן‬
inspection (‫א נ ק ו ק י ע י )ן‬ inquire (‫^ )בי_י‬ ‫א נ | פ ר ע נ | ן זין־ יי‬
l o o k at, eye, gaze, r e g a r d ; » $> ‫א נ | ק ו ק | ן יי‬ gorge (‫ ר ע ם | ן ז י ך יי ) א י ע ע פ ר ע ס ן ( )טיט‬5 | ‫ נ‬£
hate the ‫ ניט ק ע נ | ע ן * א ׳‬I- v i s i t (a sight) oneself (on)
sight of ‫אנ צ ו ה ע ר ע ניש‬ ‫^ י נ צ ו נ ע ה ע ר ע נ י ש י * ־ ) ן ( יעז‬
v i s i t o r , sight-seer ‫ם‬ (‫אינקוקער דעי )ס‬ h i n t , i m p l y , sug- ‫׳‬$ (‫ נעב|ן*)י‬:‫אינצוהערן‬
unwed [o‫׳‬NKDu'shND1K] ‫א נ ק י ד ו ש י נ ד י ק »יי‬ gest, i n s i n u a t e i
(mother); illegitimate (child) || h i n t , i n s i n u a t i o n (‫^ ' נ צ ו ה ע ר ע נ י ש י*־ )ן‬
‫ ע ט ע ר‬S ‫י א נ ק ל ׳עז‬ (iro.) a broad hint ‫ א ק א פ ו ל י ע ר א׳‬j
accusation (‫א נ ק ל א נ יער )ן‬ ignition (‫^ נ צ ו נ ד י־עי )ן‬
accuse (of) (‫)אין‬ ‫א נ | ק ל א ג | ן יי‬ draw, trace; draft; $> ‫ נ | צ י י ' כ ע נ | ע ן מ‬£
plaintiff, accuser ‫אינקלאנער י ע י )ס( ם‬ mark

56
‫אנשטענדיק‬ 736 ‫אנקלאפן‬

incite, set (dogs) (‫> )א אויף‬$< ‫א נ | ר י י צ | ן יי‬ || k n o c k , r a p (on) (‫ )אין‬0 ‫א נ | ק ל א פ | ן יי‬


on, t u r n against b u m p (into) (‫א ׳ ז י ך )אין‬
contact, touch (‫א נ ר י ר י ע י )ן‬ ‫א נ ק ל יי ב ן‬ 1‫א נ | ק ל ו י ב | ן ת ) א י ע ע ק ל ו י ב ן ( ׳ע‬
touch, lay hands on, <$> ‫א נ | ר י ר | ן יי‬ (dial.) run (‫אנקלאפן‬ ‫|ן יי )איז‬8‫״אנקלוי‬
v i o l a t e ; affect, i n v o l v e ; injure, ruffle, away
m o v e ( e m o t i o n a l l y ) ; raise, t o u c h u p o n accumulate, (‫)איננעקליבן‬ ‫יי‬ ‫אנ|קלי_יב|ן‬
(a t o p i c ) collect, ‫| א ׳ ז י ך‬- gather vt., r u n u p
incite (to) (‫א נ | ר ע ד | ן יי <•> )צו‬ a c c u m u l a t e vi.
trackless, railless ‫אינרעיי^סיק איי‬ II r i n g Pf. (‫אנ|קלינג|ען יי)אינגעקלוננען()אין‬
foreshadow <j> ‫א נ | ש א ' ט ע נ | ע ן יי‬ ‫ צ ו‬/ ‫ || א ׳ ד‬r i n g the d o o r b e l l of ‫א ׳ ביי‬
sharpen, w h e t pf. <•> ‫א נ | ש א ר פ | ן יי‬ c a l l up (phone)
inverte- [ O ' N S I I E ' D R E D I K ] ‫א נ ש ד ר ה ד י ק איי‬ paste o n , glue, m o u n t <$> ‫א נ | ק ל ע פ | ן יי‬
brate (pictures)
i n s t e a d of, b y w a y of, i n ‫א נ ש ט א י ט פרעפ‬ hook-up (‫א נ ק נ י פ יעי )ן‬
‫ || א׳ ד ע ם‬instead • ‫\ א׳ ד ע‬- lieu of l i n k vt., establish (con- <$> ‫א נ | ק נ י פ | ן יי‬
substitute *‫געב|ן‬/‫לייג|ן‬/‫שטעל| ן‬ l i n k up, be l i n k e d vi. ‫\ א ׳ זין־‬- tacts)
vicarious ‫א נ ש ט א ט י ק אי־‬ questionnaire, poll (‫א נ ק ע ט ע י׳ )ס‬
‫ארי_ינ|־‬ || i n s t i t u t i o n (‫)ן‬ ‫אנשטאילט יעי‬ anchor (‫א נ ק ע ר יעי )ס‬
institutionalize ‫־|געב|ן* אין אן א׳‬/‫נעמ|ען‬ relation (‫א נ ק ע ר יעי )ן‬
c r a m , stuff pf. <3> ‫א נ | ש ט א פ | ן יי‬ be related (‫ נאט‬. . . ‫> ) מ י ט‬$< ‫א נ | ק ע ר | ף זין־ יי‬
surmise (‫אנשטויס יער )ן‬ (to), be connected (with), pertain
guess, (‫אנ|שטויס|ן ז י ך יי )אינגעשטויסן( )אויף‬ ‫ ס י ר ק ע ר ן זיך א ן ש ו ו ע ס ט ע ר ק י נ ד ע ר‬h (to)
(‫אויף‬/‫)אין‬ ‫זיך‬ ‫ א׳‬h surmise, divine we are related as cousins
come across, stumble (on), knock relation (‫אינקערעניש יא׳־ )ן‬
(against), b u m p ( i n t o ) ; h i t , r u n i n t o starch <$> ‫א נ | ק ר א כ מ ל | ע ן יי‬
thrust (‫אנשטופ י ע י )ן‬ susceptible (to) (‫אינקרייטיק איי )צו‬
|| befit ‫אנ|שטיי|ן* יי )איז אינגעשטאנען( י‬ rouge <S> ‫אנ|רוזש|ן יי‬
,‫י‬
be beneath the d i g n i t y of ‫ניט א ׳ י‬ s p a w n pf. <$> ‫א נ | ר ו נ ע נ | ע ן יי‬
tune ( i n s t r u m e n t ) <3> ‫א נ | ש ט י מ | ע ן יי‬ designation (‫א נ ר ו ף יעי )ן‬
trackless ‫אינשטעיגיק איי‬ mention, quote, (‫א נ | ר ו פ | ן יי )אינגערופן‬
s t i c k o n t o (a (‫א נ | ש ט ע כ | ן יי )אינגעשטאכן‬ say (preceded ‫ ־( א ׳ ז י ך‬c a l l , name, d u b
sharp o b j e c t ) ; fork, spear or followed by a direct quotation)
II pretense, make-believe (‫א נ ש ט ע ל י ע י )ן‬ creep u p ; ‫ || א׳ זין־‬p u l l over <$> ‫א נ | ר ו ק | ן יי‬
m a k e believe, pre- ‫ א ן א׳‬/ ‫ד ע ם‬ ‫מאכ|ן‬ impend
|| t e n d , fake; keep up appearances grate pf.; chafe; (‫אנ|רי_יב|ן יי )אינגעריבן‬
feign, pose as, affect ‫מאכ|ן ר ע ם א׳ פון‬ s t r i k e ( m a t c h ) ; get a blister o n
be stuffy ‫|| מ א כ | ן א׳ ן‬ m a k e up (face) <$> ‫א נ | ר י י ט ל | ע ן יי‬
set (watch), t u r n o n , <•> ‫א נ | ש ט ע ל | ן יי‬ ‫זי_ין* א ן א׳‬ || infection (‫)ן‬ ‫אנרי_יס יעי‬
activate (mechanism), fix (gaze), (rev. con.) be i n sudden great ‫אויף‬
|| p o i n t (gun); engage, hire, e m p l o y demand
assume the a i r of ‫א ׳ זין־ פ א ר‬ pick (a b u n c h of); ( ‫אנ|רי_יס|ן י י ) א י נ נ ע ר י ס ן‬
stuffy ‫א י נ ש ט ע ל ע ר י ש איי‬ (per- (‫( א ׳ )בי_י‬- become s o r e / i n f e c t e d
decent, respectable, h o n - ‫*אינשטענדיק אי־‬ formance etc.) m a k e a h i t ( w i t h )
orable inducement, incentive (‫אנרייץ יעי )ן‬

57
‫אסינע‬ 735 ‫אנשטענדיקייט‬

fulcrum (‫א י נ ש פ א ר פ ו נ ק ט י ע י )ן‬ decency, r e s p e c t a b i l i t y ‫* א י נ ש ט ע נ ד י ק י י ט יי‬


r e c o r d (on tape, records, <$> ‫א נ | ש פ י ל | ן יו‬ s t e n c i l vt. <$> ‫א נ ש ט ע נ צ ל | ע ן יי‬
etc.) infection ( ‫א י ו ש ט ע ק ו נ ג יי ) ע ן‬
p r i c k u p (ears), p e r k u p 3> ‫א נ | ש פ י צ | ן יי‬ catching, contagious ‫ ש ט ע ק י ק איי‬: ‫א ' ו‬
stuff, fill <$> ‫א נ | ש פ י ' ק ע ו ו ע | ן יי‬ <‫)מיט‬ ‫זיך‬ ‫א׳‬ || infect <3> ‫יי‬ ‫אנ|שטעק|ן‬
splash, sprinkle (liquid) <•> ‫א נ | ש פ ר י צ | ן יי‬ become infected, c a t c h
vt/pf effort, s t r a i n , e x e r t i o n ( ‫א נ ׳ ט ט ר ע נ ג דעי ) ע ן‬
w r i t e (down) pf., (‫אנ|שרי_יב|ן יי)אינגעשריבן‬ ‫א י נ ש ט ר ע נ ג ו נ ג י׳ ) ע ן ( = א נ ש ט ר ע נ ג‬
scribble ‫ געב|ן* א שרי_יב א ן‬h set d o w n strenuous ‫ ש ט ר ע נ ג י ק איי‬: ' ‫א‬
b a w l out, ‫אנ|שרי_י|ען יי )אינגעשריגן( אויף‬ || exert, s t r a i n pf., t a x <‫א נ ש ט ר ע נ ג | ע ן יי <ג‬
scold m a k e a n effort, s t r a i n vi. ‫א׳ זיך‬
frighten, in- (‫)אינגעשראקן‬ ‫א נ | ש ר ע ק | ן יי‬ ‫א נ ש ט ר ע נ ג י ק‬ !‫א י ג ש ט ר ע נ ג ע נ ד י ק זע‬
timidate embankment, rampart, ( ‫אנן&ןיט דעי ) ן‬
personage (‫א ס א ב ע י י )ס‬ levee
( p a r l i a m e n t a r y ) assem- ( ‫א ס א מ ב ^ ע ע י ־ ) ס‬ heap up, p o u r , fill ( ‫א נ | ש י ט | ן יי ) א י נ ג ע ש א ט ן‬
bly with (dry material)
assonance (‫א ם א נ א י נ ס י ע י )ן‬ || m a k e d r u n k [SIIIKER] <3> ‫א נ | ש י כ ו ר | ן יי‬
‫אם א צ יי ר ן‬ !‫א ס א צ י א י ר ן זע‬ get d r u n k ‫א׳ זיך‬
association (of (‫)ס‬ ‫יי‬ ‫אסאציאציע‬ v i s i t a t i o n (of w r a t h etc.) ( ‫אנ)שיק י ע י ) ן‬
thoughts) affliction, nuisance, ( ‫א י נ ש י ק ע נ י ש דאס ) ן‬
associate ‫נענ‬-‫יער‬ ‫אסאצללרט|ער‬ irksome/troublesome thing/person
‫ || א ׳ ז י ך מ י ט‬associate vt. O ‫אסאצללר|ן יי‬ offer, p r o p o s a l (‫א ג ש ל א ג דעי )ן‬
be ( p s y c h o l o g i c a l l y ) associated with give a beating (‫)אינגעשלאגן‬ ‫א ^ | ש ל א ג | ן יי‬
forbidden, prohibited [ O S E R ] ‫ א<־‬.1 ‫א ס ו ר‬ ‫| א ׳ א י ן‬- t o ; set (tone); offer, propose!
‫ || א ׳ א ו י ב א י ך‬G o d f o r b i d ! ( ‫ ) מ י ר‬m* .2 || ‫אין‬ ‫\ א ׳ ז י ך‬- s t r i k e (stg.) against
I ' l l be d a r n e d if I k n o w ‫ווייס‬ s t r i k e / k n o c k against vi.
gesundheit [ A S ( U S ) E ] ‫אינט‬ ‫אסותא‬ whet, sharpen (‫)אינגעשליפן‬ ‫| ש ל י _ י פ | ן יי‬
asthma ‫אםטמע יי‬ Pf•
astrology ‫אסטראלאגיע יי‬ join; (‫)אין‬ (‫)אינגעשלאסן‬ ‫ז י ך יי‬ ‫"^נ|שליס|ן‬
astronomer ‫א ס ט ר א נ א י ם ל ע י )ען( ש‬ c o n c u r (in)
astronomy ‫אםטראנאמיע יי‬ grease; smear pf.; (cont.) 3> ‫ | ש מ י ר | ן יי‬, ‫א ו‬
astronomical ‫א ס ט ר א נ א מ י ש אי־‬ m a k e u p (face); s c r i b b l e pf.
astronaut ‫א ס ט ר א נ ו י י ט י ע י )ן( ש‬ slice ( ‫ | ש נ י _ י ד | ן יי ) א י נ ג ע ש נ י ט ן‬: ‫א ו‬
astronautics ‫א ס ט ר א נ ו י ט י ק י־‬ draw (liquid) <‫א ? | ש ע פ | ן יי <׳‬
ostracize O ‫א ס ט ר א ק ר | ן יי‬
‫י‬

stretch, t a x ; tense 0 ‫ | | ש פ א נ | ע ן יי‬1 ‫א‬


appropriation (‫אסיגנירונג י־ )ען‬ support, prop; rest, (‫)ן‬ ‫)שפאר י ע י‬1‫א‬
assign, a p p r o p r i a t e , a l i o - O ‫אסיגניר|ן יי‬ fulcrum; refuge
cate, a l l o t lean, rest vt. (against); ( ‫> ) א י ן‬$< ‫ | | ש פ א ר | ן יי‬1 ‫א‬
‫איסיי‬ ‫א ס י י ׳ען‬ (‫\ א ׳ אוספ )ד‬- base; reach, come as far as!
assimila- ‫אירן( • ש ע‬...) ‫א ס י מ י ל א ט א ר יער‬ ‫ ע ס ש פ א ר ט‬h (rev. con.) be impatient
tionist ( ‫ || א ׳ ז י ך ) א י ן‬he is i m p a t i e n t ‫|אים אן‬
assimilation (‫א ס י מ י ל א צ י ע י י )ם‬ lean vi. (against)
a s s i m i l a t e vt/vi O ‫א ס י מ י ל י ר | ן )זיך( יי‬ save u p , h o a r d <$> ‫א | | ש פ א ר | ן יי‬
aspen (‫א ס י נ ע י י )ס‬ prod, spur <•> ‫״ ^ נ | ש פ א ' ר ע נ | ע ן יי‬

58
734 ‫אסיסטענט‬

Appalachians » - » ‫אפאלאכן‬ assistant ‫םקע‬/‫ם‬ (‫א ס י ס ט ע י נ ט דעי )ן‬


oppose (in a debate) O ‫אפאניר|ן מ‬ autumn (‫אסיען יעי )ס‬
tire (‫א פ א נ ע יי )ס‬ a s s e m b l y , meet- [ A S I F E ] (‫א ס י פ ה י י )—ות‬
opponent ‫ ם ק ע‬/ ‫א פ א נ ע י נ ט יער )ן( ם‬ ing
apostle (‫״אילן‬.) ‫א פ א ס ט א ל יעי‬ m a n y , a l o t of1.‫ איטי‬- ‫מ י י‬ [ASA'KJI] ‫א סך‬
apostrophe (‫א פ א ס ט ר א י ף י ע י )ן‬ m u c h , a lot, a great d e a l ‫ייי‬2. 8 |
apoplexy (‫א פ א פ ^ ע י ק ס י ע יי )ס‬ many [ A S A ' K J I E R L E ' Y ] ‫אעיי‬-‫אדי‬ ‫אסכערליי‬
apocrypha » ‫אפאקריפן‬ k i n d s of
apparatus; camera; (‫)ן‬ ‫אפאו־איט יעי‬ ‫א ס א מ ב ^ ע ע‬ !‫י א ס ע מ ב ^ ע ע ׳ע‬
appliances » |- (radio) set; u n i t insurance ‫אסעקוראציע יי‬
a p p a r a t u s ; appliances (‫א פ א ר א ט ו י ר י י )ן‬ insure O ‫א ס ע ק ו ר י ר | ן יי‬
opportunism ‫אפארטוניזם יעי‬ a s p i r a n t ; research ‫ם‬ (‫א ס פ י ר א י נ ט דעי )ן‬
opportunist ‫א פ א ר ט ו נ י י ס ט י ע י )ן( • ק ע‬ student
|| bathe vt/pf (‫)איפגעבאדן‬ ‫א פ | ב א ד | ן יי‬ aspiration ( ‫א ס פ י ו ־ א צ י ע ד• ) ס‬
take a bath ‫א׳ זיך‬ aspirin ‫אספיריין יעי‬
bounce off vt/vi <$> ‫א פ | ב א ' ל ע מ | ע ן )זיך( יי‬ aspect (‫א ס פ ע י ק ט יער )ן‬
offset (‫א פ ב י י ג י ע י )ן‬ ‫ || א ס פ א ל ט ־ ן *יי‬a s p h a l t (‫א ס פ א י ^ ט י ע י )ן‬
alternation (‫א פ ב ג י ט י ע י )ן‬ asphalt O ‫א ס פ א ^ ט י ר | ן יי‬
alternate (‫)איפגעביטן‬ ‫אפ|בי_יט|ן )זיך( יי‬ oscillate O ‫א ס צ י ל י ר | ן יי‬
vt/vi ‫ || א ס ק ע ט י ש «יי‬ascetic (‫אסקעיט יעי)ן‬
bite off ( ‫א פ | בגיס | ן י י ) א י פ ג ע ב י ס ן‬ ‫א י ס ר ו־ חג‬ !‫״אסרו־חג ׳ע‬
untie; discon- ( ‫א פ | ב י נ ד | ן יי ) א י פ ג ע ב ו נ ד ן‬ (esp. Jew.) forbid, [ A S E R ] <$> ‫א ס ר | ן יי‬
nect interdict, prohibit, ban, outlaw
be excused ( ‫א פ | ב ע ט | ן ז י ך יי ) א י פ ג ע ב ע ט ן‬ [ESTER-HAMA'LKE] » (‫אסתר)־המלכה‬
b r u s h off ( ‫א פ | ב ע ר ש ט | ן יי ) א י פ ג ע ב ע ר ש ט‬ Esther, the heroine of the Purim
roast pf. (‫א פ | ב ר א ט | ן י י ) א י פ ג ע ב ר א ט ן‬ story
t a n vt/vi <3> ‫א פ | ב ר ו י נ | ע ן )זיך( יי‬ (Jew.) the [ E S T E R - T O ' N E S ] ‫יעי‬ ‫אסתר־תענית‬
s c a l d pf. <$> ‫א פ | ב ר י | ע ן יי‬ fast o n the d a y before P u r i m
break off; (‫)איפגעבו־אכן‬ ‫יי‬ ‫אפ|ברעכ|ן‬ airplane (‫א ע ר א פ ל א י ן יעי )ען‬
v o m i t pf. aircraft carrier (‫א ע ר א פ ל א י נ ע ן ־ ש י ף י• )ן‬
2. return (‫א'פגעבראכט‬/>3<) ‫א פ | ב ר ע נ ג | ע ן וי‬ ‫קיי‬ || (stage d i r e c t i o n ) exit •« .1 ‫א פ‬
(bring back) (a) a w a y , off; (b) finish ...ing; (c)
|| s c o r c h ; b u r n d o w n vi. <$> ‫א פ | ב ר ע נ | ע ן יי‬ (a) send ‫ א פ | ש י ק | ן‬h u n . . . ; (d) back
t a n vi. ‫א׳ זין־‬ (b) finish ‫ א פ | ע ס | ן‬h a w a y , send off
god, idol (‫אפגאט יעי )איפגעטער‬ ‫אפ|־‬ || (c) u n t i e ‫ אפ|בינד|ן‬h eating
shave vt/vi pf. <$> ‫א פ | ג א ל | ן )זיך( יי‬ (d) grow back ‫וואקס|ן‬
sewage ‫אפגאנג י ע י‬ apogee (‫אפאגיי' י ע י ) ע ן‬
cesspool (‫גריבער‬...) ‫איפגאנערוב יעי‬ opposition ( ‫אפאזיציע י י ) ס‬
drainage d i t c h ( ‫איפגאנגראוו י ע י ) ן‬ apathy ( ‫אפאיטיע י ־ ) ס‬
d r a i n (pipe) ( ‫איפגאנגרער י ׳ ) ן‬ apathetic ‫יי‬8 ‫א פ א ט י ש‬
(kitchen) s i n k (‫א פ ג א ס י ע י )ן‬ respite (‫א י פ א ט ע ם יעי )ס‬
divorce [GET] (‫אפ|גט|ן ״ )איפגעגט‬ sigh w i t h relief; c a t c h 0 ‫א פ | א ' ט ע מ | ע ן יי‬
step aside; ( ‫אפ|גיי|ן* י )איז א י פ ג ע ג א ע ע ן‬ one's b r e a t h , breathe more easily
|| ( t r a i n , b o a t ) d e p a r t ; recede, a b a t e apologetic ‫א פ א ל א ג ע ט י ש <ייי‬

59
‫אפדרוקן‬ 733

o u t of p r a c t i c e •‫א י פ נ ע נ י ט מי‬ ‫( || וואט נייט‬rev. con.) w a n t , l a c k ‫א׳ י‬


devious •‫איפנעניינט מי‬ ' ‫ || ל א ז | ן א‬w h a t is i t y o u l a c k ? ? ‫\ ד י ר א פ‬
w o r n (out), shabby •‫א י פ נ ע נ י צ ט ויי‬ defrost, t h a w vt.
frostbitten ‫ ר ו י ר ץ מיי‬6 ‫א ' פ נ ע‬ (rev. con.) ( ‫י״א ) א י פ ג ע ג א ל ט ן ( ) י‬-‫א פ | נ י ל ט | ן י יי‬
alienated, estranged ‫ ר ע מ ד ט *יי‬6 ‫א ' פ נ ע‬ be s u c c e s s f u l / l u c k y J
t e n d e r l y g u a r d e d , s o l i c - ‫א י פ נ ע צ י ט ע ר ט מיי‬ gild (‫^פ|נילט|ן יי)איפגענילט‬ 2

itously protected || cast, m o l d pf. ( ‫^ פ | נ י ס | ן יי ) א י פ ג ע ג א ס ן‬


gaunt, d r a w n ‫א י פ נ ע צ ע ר ט מיי‬ p o u r (stg.) o n ‫א׳ מ טיט‬
select, c h o i c e ‫א י פ נ ע ק ל י ב ־ ן וזי־‬ reflection (‫ופנלאנץ יעי )ן‬
threadbare ‫א י פ נ ע ק ר א כ ץ מיי‬ be reflected <5> ‫» | נ ל א נ צ | ן יי‬
- ‫ || א י ־ א י פ ג ע‬ragged, s h a b b y ‫איפנעריסיןמיי‬ g l a z e pf. 0 ‫|נלייז|ן יי‬
in rags a n d t a t t e r s , raggle- ‫שליס־ן‬ (rev. con.) be l u c k y / ‫ י‬0 •‫יים‬-‫^ פ | נ ל י ק | ן יי‬
taggle successful ‫ן‬
|| a r r a n g e d ; self-evident ‫איפנערעדט‬ worn out, threadbare ‫^ ' פ נ ע ב א ר ע ט מיי‬
pB ‫ א ׳‬mm *‫ || ?יין‬let a l o n e . . . ‫א ׳ דער&וין וואט‬ faded •‫א י פ ג ע ב ל י א ק ע ו ו ע ט מי‬
(rev. con.) be o u t of the q u e s t i o n deliver, h a n d ; (‫)איפנענעבן‬ ‫ | נ ע כ | ן * יי‬0 ‫א‬
weak, weakened ‫א י פ נ ע ש ו ו א כ ט מיי‬ t u r n i n , surrender; give back, return; \
b a c k w a r d , b e h i n d the ‫א י פ נ ע ש ט א נ ע ן מיי‬ p u t i n ( t i m e ) ; cast ( b a l l o t ) ; d e v o t e , j
times; retarded d e v o t e oneself ‫ ם י ט‬/ ‫ א׳ ד ך י‬h dedicate
l i m p ; lackadaisical ‫ ט מיי‬6 ‫א ' פ נ ע ש ל א‬ to; attend to
i s o l a t e d ; (years) short- ‫א י פ נ ע ש נ י ט ץ מיי‬ (sun)tanned ‫א י פ ג ע ב ר ו י נ ט מיי‬
ened t h r o u g h grief fire-ravaged, burned ‫מיי‬ ‫איפגעברענט‬
skimmed ‫א י פ נ ע ש ע פ ט מיי‬ pfi) ' ‫ ־| א‬d o w n ; left homeless b y fire \
r a t t l e off <S> ‫א פ | נ ר א י נ ע ר | ן ת‬ tanned, sunburned (‫ד ע ר זון‬
abyss, precipice (‫א פ נ ר ו נ ט יעי )ן‬ phantom ‫א י פ ג ע ד ו כ ט מיי‬
r e t u r n a g r e e t i n g (of) (‫> )י‬$< ‫א פ | נ ר י ס | ן יי‬ ' ‫ || ניט א‬c a u t i o u s , careful ‫א ' פ נ ע ה י ט ) ץ ( מיי‬
m a r k off, d e m a r c a t e 3> ‫א פ | נ ר ע ' נ ע צ | ן ת‬ careless
s h e d ; shelter, refuge (‫א פ ד א ך יעי )ן‬ care, c a u t i o n •‫א ' פ נ ע ה י ט ) נ ( ק י י ט י‬
t h a n k pf.; r e c i p r o c a t e (‫< )י‬J> ‫א פ | ד א נ ק | ע ן יי‬ break the <‫ >©ון‬O ‫ז י ך יי‬ ‫אפ|נעוויינ|ען‬
renounce ‫ ו ן‬6 ‫|| א ׳‬ h a b i t (of); get used t o n o t ...ing
d r y u p vi. 0 ‫א פ | ד א ר | ן יי‬ separate; discrete; soli- ‫א י פ נ ע ז ו נ ד ע ר ט מיי‬
phantom; illusion, miscon- ‫א פ ד ו כ ט יעי‬ tary
ception done (‫י״י )איפנעטאנען‬-‫•י״‬/•• ‫איפנעטאן‬
illusory; phantom ‫א י פ ד ו כ ט י ק מיי‬ numb ‫א י פ נ ע ט י י ט מיי‬
seem, (‫ י • ״ • ) א י פ נ ע ד ו כ ט ( )י‬- ‫א פ | ד ו כ ט | ן ד ך י י‬ worn out ‫א י פ נ ע ט ר א נ ץ מיי‬
(rev. con.) h a v e the i l l u s i o n t h a t shabby ‫א י פ נ ע כ ו י מ ל ט מיי‬
illusion, misconcep- (‫א י פ ד ו כ ט ע נ י ש ימס )ן‬ neglected: shabby, dingy, •‫א י פ נ ע ל א ז ־ ן מי‬
tion s l i p s h o d ; negligent, careless, lax
compensate; reciprocate ‫< י‬S> ‫א פ | ד י נ | ע ן יי‬ neglect; negligence •‫א י פ נ ע ל א ז נ ק י י ט י‬
uncover, unveil <S> ‫א פ | ד ע ק | ן יי‬ decrepit •‫א י פ נ ע ל ע ב ט מי‬
imprint, stamp, im‫־‬ (‫)ן‬ ‫א פ ד ר ו ק יעי‬ faraway, remote •‫א י פ נ ע ל ע נ ־ ן מי‬
pression conventional; agreed •‫מי‬ ‫איפנעסאכט‬
(‫ || א ׳ )י‬p r i n t pf., r u n off O ‫א פ | ד ר ו ק | ן יי‬ it's a deal! !‫ ־( אי‬u p o n
fingerprint ‫יעער‬5 ‫די‬ trim ‫א י פ נ ע נ י נ ל ט מיי‬

60
‫אפזעצן‬ 732

tolerance, ‫ ־( ד ע ר ל א ז ט | ע ר א ׳‬d i v e r g e n c e drawback, obstacle; (‫)ן‬ ‫אפהאלט יעי‬


leeway d e l a y ; s t a y , deterrent
variant, aberrant ,
‫איפווגיכיק י י‬ abstention (‫איפהאלטוע י׳)ען‬
deviate, diverge 0 ‫א פ | ו ו י י כ | ן יי‬ s t o p vt.; keep, (‫אפ|האלט|ן יי)איפנעהאלטן‬
wipe pf.; w i p e off; o b - ‫א פ | ו ו י ש | ן יי‬ p r e v e n t ; deter, d e t a i n , r e t a r d ; sus-
literate, efface p e n d ( a c t i v i t y ) ; h o l d ( m e e t i n g ) ; score
weigh vt/pf (‫א פ | ו ו ע נ | ן ת )איפנעווויגן‬ refrain, a b ‫־‬ <pB) ‫ א ׳ זין־‬H (a v i c t o r y )
feint, d i v e r s i o n (‫א פ ו ו ע נ ד י ע י )ן‬ s t a i n (from)
t u r n aside, h e a d off, d i ‫־‬ ‫א פ | ו ו ע נ ד | ן יי‬ cliff (‫אפהאע יעי)ען‬
incon- ‫ ניט א י פ צ ו ו ו ע נ ד ן‬h v e r t , s t a v e off treatise, discourse, (‫א י פ ה א נ ד ל ו ע יי )ען‬
t u r n aside vi. ‫( א ׳ זין־‬- testable dissertation
depreciation •‫איפווערטוע י‬ c u t off, c h o p off; inter- <$> ‫א פ | ה א ק | ן ת‬
w a r d off O ‫א פ | ו ו ע ר | ן יי‬ rupt
[APETROPES—APE- ‫)ים( • ט ע‬ ‫יעי‬ ‫אפוטרופס‬ plane off <$> ‫א פ | ה ו ב ל | ע ן ת‬
TROPSIM] guardian clear one's (‫)איפנעהוסט‬ ‫יי‬ ‫אפ|הוסט|ן‬
guardian- [APETROPSES] <*‫א פ ו ט ר ו פ ס ו ת ד‬ throat
ship observance ‫א י פ ה י ט ו ע יי‬
‫פו תי ק י‬ ‫אפותקי יי)—ות(״מ‬ keep, t a k e care ( ( ‫א פ | ה י ט | ן יי ) א ' פ נ ע ה י ט ) ן‬
refusal; dismissal, dis- (‫)ן‬ ‫אפזאנ י ע י‬ ‫ נ א ט‬h of, c h e r i s h ; observe ( h o l i d a y s )
charge G o d forbid ‫זאל א׳‬
dismiss, fire; d e c l i n e ; be- <$> ‫א פ | ז א נ | ן יי‬ lift; s k i m ( m i l k ) ; (‫אפ|הייב|ן יי)איפנעהויבן‬
refuse vt/vi, <‫ון‬5) ‫־( א ׳ ז י ך‬ queath c u t ( c a r d s ) ; m o v e (corpse) from bed
»‫צ ו אז‬ ‫זיך‬ ‫א׳‬ (- r e n o u n c e ; decline to floor
refuse t o echo, resound, reso- <S> ‫יי‬ ‫אפ|הילכ|ן‬
s a n d (off) <$> ‫א פ | ז א מ ד | ן ת‬ nate
‫א פז ע ץ‬ ‫ || *־יל‬p a r a g r a p h (‫״ א פ ז א ץ י ע י )ן‬ dependent, c o n t i n g e n t (‫א י פ ה ע ע י ק איי)אין‬
r e c o v e r y ; lost-and-found (‫א פ ז ו ך י ע י )ן‬ depend on ‫( ־( זיין* א ׳ א י ן‬upon)
office dependence ‫איפהעעיקייט יי‬
find, recover <$> ‫א פ | ז ו כ | ן יי‬ dependent ‫גענ‬-‫א ' פ ה ע ע י ק | ע ר יעי‬
s e p a r a t i o n , seclusion ‫איפזונדערוננ י י‬ turn on, ‫א פ | ה ע ע | ע ן יי)איז איפנעהאננען( אין‬
cut off, seclude, $> ‫יי‬ ‫אפ|זו'נדער|ן‬ depend on
separate helpless; discouraged, ‫ייי־‬ ‫איפהענטיק‬
time <5> ‫א פ | ז י י י ג ע ר | ז יי‬ despairing
(not used in ( ‫אפ|זי_ין* יי )איז א י פ נ ע ו ו ע ן‬ unhook <‫א פ | ה ע ק ל | ע ן יי <ג‬
present tense) s t a y (as l o n g as) disarmament ‫ענוע יי‬6‫א'פווא‬
heave a sigh <$> ‫צ| ן יי‬6‫א פ | ז י‬ disarm ‫ ע נ | ע ן יי‬5 ' ‫א פ | ו ו א‬
sit (a c e r t a i n ( ‫א פ | ז י צ | ן יי )איז א י פ נ ע ז ע ס ן‬ grow back ( ‫א פ | ו ו א ק ס ן יי )איז א י פ נ ע ו ו א ק ס ן‬
|| t i m e ) ; serve o u t (a p r i s o n term) await pf.; (‫)איפנעווארט‬ ‫יי‬ ‫אפ|ווארט|ן‬
d i s m o u n t vi. <‫ון‬5< ‫א ׳‬ wait until after(wards)
set sail (for) (‫א פ | ז ע נ ל | ע ן יי <•> )קיין‬ reject, d i s a p - ( ‫ ן‬5 ‫ | ן יי ) א ' פ נ ע ו ו א ר‬8 ‫א פ | ו ו א ר‬
sediment; precipitation; (‫א פ ז ע ץ י ע י )ן‬ p r o v e of, t u r n d o w n , repudiate
residue stop wondering <‫ון‬5< ‫א פ | ו ו ו ' נ ד ע ר | ן זין־ יי‬
settle, ‫ || א ׳ זין־‬m a r k e t <S> ‫א פ | ז ע צ | ן יי‬ at
precipitate departure, deviation, (‫)ן‬ ‫אפווייך י ע י‬

61
‫אפלויבן זיך‬ 731 ‫א^זעצעריי‬

‫ א פ ט ר ע ט‬1‫א פ ט ר י ט י ע ר )ן( יע‬ (art or business of) w '‫אפזעצערע‬


repellent ‫איפטרייביק מיי‬ marketing
drive off, repel ( ‫אפ|טרי_יב|ן י י ) א י פ ג ע ט ר י ב ן‬ revive [KhAYE] <$> ‫אפ|חיע|ן יי‬
repellent (‫איפטרייבעכץ י*ס )ן‬ unseal [ K I I A S M E ] ‫אפ|חתסע|נען יי‬
‫ || א׳ זיך פון‬shake off vt. 0 ‫א פ | ט ר י י ס ל | ע ן יי‬ finish doing; (‫א פ | ט א | ף יי )איפנעטאן‬
wash one's hands of || play (trick), perpetrate; turn away
dissident •m ‫איפטריניק‬ play a trick (on) (‫א׳ א שפיצל )י‬
restroom; outhouse (‫א פ ט ר ע ט יעי־ )ן‬ be turned away; (rumpus) ‫ || א׳ זין־‬:
digression ( ‫א י פ ט ר ע ט ו ע י ׳ ) ע ן‬ be going on
defer, (‫אר‬5) (‫א פ | ט ר ע ט | ן ת )איפנעטראטן‬ prank (‫<|פטו י ע י )ע ן‬
|| yield vt., cede, give way (to) immerse cere- [ T O Y V L ] <$> ‫ ל | ע ן יי‬5 ‫א פ | ט ו‬
digress (‫א׳ )פון‬ monially
waylay, ambush, <$> ‫אפ|טשא'טעווע|ן יי‬ dim, subdue (light) <•> ‫<ןפ|טונקל|ען יי‬
stalk prank (‫ )ן‬w ‫*ןיפטועניש‬
kerchoo ‫אפטשו' איש‬ deaden (‫אפ|טייט|ן מ )איפנעטייט‬
revive, bring to one's ‫אפ|טשוכע|ן יי‬ gloss, translation (‫יטש י ע י )ן‬-‫אפטי‬
senses section; compartment; (‫אפטייל י ע י )ן‬
‫| א׳ זיך פון‬j detach <3> ‫אפ|טשעפע|ן יי‬ department, division; squad, de-
shake off, leave alone tachment
opium; {fig.) opiate ‫אפיום יער‬ department, section (‫איפטיילוע י• )ען‬
‫״אפיטרופוס ״« א פ ו ט ר ו פ ס‬ ‫ || ניט איפ־‬detach, separate <$> ‫אפ|טייל|ן יי‬
|| appeal for funds ‫אפייל י ע י )ן( ממעי‬ inseparable; part and (‫צוטיילן )פון‬
United Jew- ‫פאראיי'ניקט|ער י?'דיש|ער א׳‬ parcel of ‫ן‬
ish Appeal pharmacy, dispensary (‫אפטיייק י• )ן‬
[ A P I K O Y R E S — A P I K O R S I M ] ( ‫אפיקורס י ע י ) י ם‬ pharmaceuticals ‫^פטייקווארנ ח*ס‬
(Jew., fig.) heretic medicine (A ‫;^פטייקל י מ ״ )עך( )אפטייק‬
(Jew., fig.) [ A P I K O R S E S ] ‫א פ י ק ו ר ס ו ת ימס‬ chest
heresy ‫ ־( דאס שטיק א׳‬heresy druggist, pharmacist ‫^פטייקער י ע י )ס( ם‬
(Jew., fig.) [APiKORsish] •‫אפיקורסיש «י‬ (profession of) pharmacy °*‫י' י‬-‫אפטייקערי‬
heretical drugstore (‫טפטייקקראם י•)ען‬
hurry through, rattle off <$> ‫א פ | כ א פ | ן יי‬ optimism ‫אפטימיזם י ע י‬
(an act, a ceremony) optimist ‫אפטימייסט י ע י )ן( • ק ע‬
dupe, cheat <$> ‫ א פ | כ ו י כ ע | ן יי‬° optimistic •‫אפטימיסטיש מי‬
nipple (‫א פ ל י ע י )ען‬ type pf. O ‫אפ|טיפיר|ן יי‬
applause ‫א פ ל א ד י ס מ ע נ ט ן סצ‬ optics •‫אפטיק י‬
applaud ( ‫ ) י‬O ‫א פ ל א ד י ר | ן יי‬ optician, optometrist (‫ןאיפטיקער י ע י )ס‬
let go, let loose; abandon, ‫א פ | ל א ז | ן יי‬ option (—) ‫אפטיררעכט ימס‬
drop, release, give up; leave alone, optical ‫!אפטיש מיי‬
‫ון‬5 ‫ א׳‬H relinquish; abate, desist from dull, blunt <3> ‫|אפ|טעמפ|ן יי‬
|| also despond ‫ א׳ ?ין־‬h cut down on take/carry to (‫|אפ|טראג|ן יי )איפנעטראגן‬
haunt ‫ניט א׳ מ‬ its owner, return (carry back); report
laugh at, deride ‫> פון‬$< ‫א פ | ל א כ | ן יי‬ make ‫ א׳ זין־‬h (tattle); wear out vt.
‫ון‬5 ‫ ניט ק ע נ | ע ף זיך א׳‬:>3< ‫אפ|לויב|ן זיך יי‬ off, run away, get away; wear out vi.
rave about, have no end of praise for withdrawal, retreat (‫;אפטראט י ע י )ן‬
‫אפפראלן‬ 730

a p p a r e n t l y , seem- [ A P O N E M ] ‫»ייי‬ ‫א פניט‬ run (its (‫ן‬5‫א'פגעלא‬ ‫)איז‬ ‫יי‬ ‫|ן‬5‫אפ|לוי‬


ingly course) vt/pf
wear a n d tear ‫אפניץ יעי‬ p o s t p o n e m e n t ; deferment (‫אפלייג יעי )ן‬
wear out ‫א פ | נ י צ | ן יי‬ p u t aside, store, l a y b y ; <5> ‫א פ | ל י י ג | ן יי‬
deprivation ‫א פ נ ע ט דעי‬ put off, postpone, procrastinate;
c a l l for, c l a i m , ( ‫א פ | נ ע מ | ע ן יי ) א י פ ג ע נ ו מ ע ן‬ t a b l e (a m o t i o n ) ‫ ^ א ׳ אויפן טיש‬defer
|| p a r a l y z e •‫ ־[״״‬fetch; d e l i v e r ( b a b y ) collect (a debt) <j> ‫א פ | ל י י ז | ן יי‬
his ‫עס ה א ט אים איפגענומען ד י הענט‬ d e n y pf., g i v e the lie to <:> ‫א פ | ל י י ' ק ע נ | ע ן יי‬
a r m s / h a n d s were p a r a l y z e d gild 0 ‫א פ | ל י י ש | ן יי‬
singe pf. ‫א פ | ס מ א ל י ע | ן יי‬ a u c t i o n off O ‫א פ | ל י צ י ט י ר | ן יי‬
poison pf. [ S A M ] ‫א פ | ס מ | ע ן יי‬ applicant ‫א פ ל י ק א י נ ט יעי )ן( ם‬
appetite (‫א פ ע ט י י ט י ע י )ן‬ application ( ‫א פ ל י ק א צ י ע י׳ ) ס‬
appetizing, tempting ‫א פ ע ט י ט ל ע ך ידי‬ come to life; w i t h e r , <$> ‫א פ | ל ע ב | ן יי‬
appeal; roll-call (‫א פ ע י ל י ע י )ן‬ become decrepit
(legal) a p p e a l (‫א פ ע ל א צ י ע י ׳ )ס‬ deduce, infer; l e a r n a <$> ‫א פ | ל ע ר נ | ע ן יי‬
C o u r t of A p p e a l s (‫ )ן‬°‫א פ ע ל י י ר ־ ג ע ר י כ ט ייז‬ lesson
appeal O ‫א פ ע ל י ר | ן יי‬ extinguish (‫)איפגעלאשן‬ ‫יי‬ ‫אפ|לעש|ן‬
appendicitis (‫א פ ע נ ד י צ י י ט י ע י )ן‬ (coals); b l o t ( i n k ) ; slake (lime)
retort, repartee (‫איפענטפער יעי )ס‬ agreement, u n d e r s t a n d i n g , ( ‫א פ מ א ך י ע י ) ן‬
2. ‫א פ | ־‬ || repartee ‫ ל*־‬.1 ‫איפענטפערן‬ bargain, deal; treaty, covenant
|| counter, retort <$> ‫יי‬ ‫ער|ן‬5‫עינט‬ || agree (on a procedure) <z> ‫א פ | מ א כ | ן יי‬
rebut ‫א ׳ אויף‬ arrange w i t h ‫א׳ טיט‬
eat (a meal) pf. ( ‫א פ | ע ס | ן יי ) א י פ ג ע ג ע ס ן‬ representation ( ‫א י פ מ א ל ו ע י׳ ) ע ן‬
‫ה א ר ץ‬ ‫־נל‬8|| p a i n t (object) <5> ‫א פ | מ א ל | ן מ‬
settle (things) w i t h , (‫ )טיט‬0 ‫א פ | ע ק | ן יי‬ collect, c l a i m 0 ‫א פ | מ א נ | ע ן יי‬
finish demarcate, m a r k O ‫א פ | מ א ר ק י ר | ן יי‬
offering, sacrifice ‫א פ ע ר יער ) ס ( ל‬ discourage <$> ‫א פ | ס ו ' ט י ק | ן יי‬
operator (‫אירן‬...) ‫א פ ע ר א ט א ר י ע י‬ mimeograph, run O ‫א פ | מ י מ ע א ג ר א פ י ר | ן יי‬
operation ( ‫א פ ע ר א צ י ע יי ) ס‬ oBpf.
‫ || א ׳ ט י ט‬operate (on) (») O ‫א פ ע ר י ר | ן יי‬ resuscitate <$> ‫א פ | מ י ' נ ט ע ר | ן יי‬
operate vt., operate w i t h minesweeper ( ‫איפמיניר־שיף י • ) ן‬
opera ( ‫א י פ ע ר ע יי ) ס‬ measure pf. ( ‫א פ | מ ע ס ט | ן יי ) א י פ ג ע מ א ס ט ן‬
operatic ...‫איפערע״‬ erase pf.\ efface, raze <S> ‫א פ | מ ע ק | ן יי‬
operetta (‫א פ ע ר ע ט ע י• )ט‬ describe; i l l u s - [MoshL] <S> ‫א פ | מ ש ל | ע ן יי‬
b u r n i s h , shine, polish O ‫א פ | פ א ל י ר | ן יי‬ trate
V• deceit, d e c e p t i o n , hoax, (‫א פ נ א ר יעי )ן‬
clean off, polish, shine <$> ‫א פ | פ ו צ | ן יי‬ fake
(shoes) deceive, d e l u d e ; t r i c k ; <S> ‫א פ | נ א ר | ן ת‬
b r u s h off; m a k e [ P A T E R ] <$> ‫א פ | פ ט ר | ן ט‬ be dis- (‫ ־ ( א ׳ ד ך )אין‬cheat; d i s a p p o i n t
short shrift of a p p o i n t e d (in)
make a hasty [ P A S K ' N ] <$> ‫א פ | פ ס ק ע נ | ע ן ח‬ deceptive, t r i c k y ‫א י פ נ א ר ע ר י ש ייי׳‬
ruling; condemn deviation (‫אפנייג יעי )ן‬
recoil (‫א פ פ ר א ל י ע י )ן‬ deviationist ‫איפנייגלער יעי ) ס ( ש‬
recoil <$> ‫א פ | פ ר א ל | ן ) ז י ך ( יי‬ deviate ‫ || א ׳ ד ך‬deflect <$> ‫אפ|נייג|ן יי‬

63
‫אפקליננען‬ 729 ‫אל‬6*
3
heel (of shoe) (‫א פ צ א י ס יעי )ן‬ garbage, refuse, j u n k ; dregs, ‫ א ל יעי‬5 ‫^ פ‬
‫ || א ׳ זיך‬d r a i n vt., tap <$> ‫ פ | צ א פ | ן יי‬$ scum i
d r a i n vi. fall off; lose ( ‫ א ל ן‬5 ‫ ' פ נ ע‬$ ‫ א ל | ן יי )איז‬5 | ‫^ פ‬
impression, printed copy (‫א פ צ ו נ יעי )ן‬ weight; be out (of consideration),
branch; ramification (‫א פ צ ו ו ט ג דעי )ן‬ drop out !
b r a n c h off <$> ‫אפ|צווי_ינ|ן זין* יי‬ b r e a k a / t h e fast ( ‫ א ס ט | ן י י ) א י פ נ ע פ א ס ט‬£ | ‫^ פ‬
diversion (‫א פ צ י דעי )ען‬ departure (‫א פ פ א ר יעי )ן‬
badge ( ‫א י פ צ י י כ ן דעי ) ס‬ color, d y e pf. ( ‫ ר ב ן‬$ 8 ‫ פ | פ א ר ב | ן יי ) א ' פ ג ע‬$ ‫ן‬
earmark <3> ‫א פ | צ י י ' כ ע נ | ע ן יי‬ ‫ || א ׳ ז י ך ט י ט‬d i s m i s s ‫ א ' ר ט י ק | ן יי‬5 | ‫א פ‬
countdown (‫א פ צ י י ל יעי )ן‬ be t h r o u g h w i t h , finish w i t h i
c o u n t off <$> ‫ פ | צ י י ל | ן יי‬$ depart ( ‫ ר ן‬$ ‫ ' פ ג ע פ‬$ ‫ ר | ן וי )איז‬$ ‫^ פ | פ‬
d r a w aside, d r a i n (‫א פ | צ י | ע ן ת )איפגעצויגן‬ t a k e (to one's d e s t i n a t i o n ) , <3> ‫ פ | פ י ר | ן וי‬$
(‫ א ׳ ) פ ו ן שול‬h off; d i v e r t ( a t t e n t i o n ) t a k e h o m e ; t a k e b a c k (in a v e h i c l e ) ;
play truant l e a d aside
truant ‫א י פ צ י ע ר יעי ) ס ( • ק ע‬ laxative (‫ י ר ע כ ץ ד*> )ן‬6 ‫ ' פ‬$
truancy °<n ' ‫א פ צ י ע ר ג י‬ ebb (‫ ס יעי )ן‬$ ‫ ל‬5 ‫ פ‬$
lose ‫ || א ׳ ז י ך‬e m a c i a t e <3> ‫א פ | צ ע ר | ן ת‬ take-off (‫ ל י יעי )ען‬5 ‫א פ‬
w e i g h t , reduce ebb (‫ פ פ ל י י ץ יעי )ן‬$
b o i l , c o o k pf. <$> ‫א פ | ק א כ | ן וי‬ d r a i n vi., ( ‫ פ | פ ל י ס | ן י! )איז א י פ נ ע פ ל א ס ן‬$
w h i t e w a s h pf. <•> ‫א פ | ק א ל כ | ן יו‬ ebb
decompress O ‫א פ | ק א מ פ ר י מ י ר | ן יי‬ (airplane) ( ‫ ל י | ע ן יי )איז ^ י פ נ ע פ ל ו י נ ן‬5 | ‫ פ‬$
cost pf. (‫אפ|קאסט|ן יי)איפנעקאסט‬ d e p a r t , t a k e off
c o p y pf. O ‫א פ | ק א פ י ר | ן יי‬ refresh, i n v i g o r a t e , re- <$> ‫א פ | פ ר י ש | ן יי‬
c o r d o n off O ‫ פ | ק א ר ד א נ י ר | ן יי‬$ new; brush up on
b u y (from) <‫ <בי_י‬8 >$< ‫א פ | ק ו י פ | ן יי‬ refutation (‫ ר ע נ יעי )ן‬5 ‫ פ‬$
decrease (‫א פ ק ו ם יעי )ען‬ argue vt., contradict, <3> ‫א פ | פ ר ע ג | ן יי‬
suffer, l a n - ( ‫א פ | ק ו מ | ע ן וי )איז א י פ נ ע ק ו מ ע ן‬ un- ‫ ־| ניט א י פ צ ו פ ר ע ג ן‬refute, d i s p r o v e
get a w a y w i t h , get ‫ א׳ מיט‬h guish d i s p u t e d (ly)
‫ ־( א ׳ פ א ר‬off w i t h (a l i g h t sentence) || estrange, a l i e n a t e 3> ‫ פ | פ ר ע מ ד | ן יי‬£
‫ •יגל‬h a t o n e for, make amends for become estranged ‫זיך‬
‫י‬ ‫ש ה י־ פ ה‬ caterpillar (‫ ר ע ם ע ר יעי )ס‬5 ‫ ' פ‬$
hardship, deprivation; (‫איפקומעניש י*!)ן‬ charge, fee; fare; dues; (‫א פ צ ^ ל יעי )ן‬
t o r t u r e , suffering; atonement toll ‫י‬
cool off vt/pf <$> ‫א פ | ק י ל | ן יו‬ toll bridge (‫איפצאלבריק י׳)ן‬
abbreviation (‫א י פ ק י ר צ ו ע יי )ען‬ installment (‫ ל ו ע י־ )ען‬$ ‫ ' פ צ‬$
abbreviate <$> ‫א פ | ק י ר צ | ן יי‬ ‫דער‬ ‫)מיט‬ '‫א‬ || repay <j> ‫יי‬ ‫פ|צאל|ן‬$
echo, r e v e r b e r a t i o n , (‫)ען‬ ‫א פ ק ל א נ נ יעי‬ recipro- ([MATBEYE] ‫מטבע‬ ‫איייגענער‬
repercussion cate
‫א פ ק ל יי ב ן‬ ‫א פ | ק ל ו י ב | ן יי ) א י פ ג ע ק ל ו י ב ן ( זעו‬ dutiable ‫יי‬8 ‫א י פ צ א ל ע ו ו ד י ק‬
resonance, r e v e r b e r a - (‫)ען‬ ‫א פ ק ל ו ע דעי‬ tollgate ( ‫ ' פ צ א ל ־ פ א ר ט ק ע י׳ ) ס‬$
tion duty-free ‫יי‬8 ‫ ' פ צ א ל פ ר י _ י‬$
a s s o r t m e n t , selection (‫א פ ק ל י י ב יעי )ן‬ turnpike (‫ ' פ צ א ל ש ט ר א ז יעי )ן‬$
select ( ‫אפ|קלי_יב|ן י י ) א י פ ג ע ק ל י ב ן‬ enclosure (‫איפצאמוננ יי)ען‬
resound, (‫)איפנעקלוננען‬ ‫יי‬ ‫אפ|קלינג|ען‬ m a r k off, fence off ‫ פ | צ א מ | ע ן יי‬$

64
‫אפשטאם‬ 728 ‫אפקליע־קאסע‬

'‫א‬ ‫ערשט|ער‬ || April (‫)ן‬ ‫יעי‬ ‫אפרייל‬ resonate, reverberate, echo vi.) ring
A p r i l Fool's D a y u p (in a c a s h register)
drain (‫א פ ר י ן י ע י ) ע ן‬ c a s h register (‫איפקליע־קאסע ח )ס‬
d r a i n ‫׳‬1*'.,run off ( ‫א פ | ר י נ | ע ן י י ) א י ז א י פ נ ע ר ו נ ע ן‬ come off (what h a d ‫א פ | ק ל ע פ | ן ז י ך יי‬
apricot (‫א פ ר י ק א י ם י ע י )ן‬ been g l u e d on)
arrangement, agreement; (‫א פ ר ע ד י ע י )ן‬ b l o t pf. <!> ‫א פ | ק ל ע ק | ן יי‬
engagement untie (knot), detach <‫א פ | ק נ י פ | ן יי <ג‬
agree upon, arrange, <$> ‫א פ | ר ע ד | ן יי‬ unbutton <3> ‫א פ | ק נ ע פ ל | ע ן יי‬
settle; m a k e a n a p p o i n t m e n t ; seduce p i t , r e m o v e p i t s from <$> ‫א פ | ק ע ר ל | ע ן יי‬
discourage, advise n o t to, (‫ון‬5< « ‫|| א ׳‬ || t u r n aside vt., deflect <$> ‫א פ | ק ע ר | ן יי‬
make an (‫ז י ך )טיט‬ ‫א׳‬ |‫־‬ dissuade t u r n aside vi. ‫א׳ זיך‬
a p p o i n t m e n t (with) peel off vi. ( ‫א פ | ק ר י כ | ן יי )איז א י פ נ ע ק ר א כ ן‬
d e d u c t i o n ; venge- (‫א י פ ר ע כ ע נ ו ע י• )ען‬ approval (‫אפראבירוננ י־)ען‬
ance, r e c k o n i n g approve O ‫אפראביר|ן ת‬
<‫ || א ׳ ז י ך )מים‬d e d u c t <•> ‫א פ | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי‬ shave vt/vi pf. O ‫א פ | ר א ז י ר | ן )זיך( יי‬
get e v e n ( w i t h ) advise not ‫)איפנעראטן( פון‬ ‫אפ|ראט|ן מ‬
scrape pf. (‫אפ|שאב|ן יי)איפנעשאבן‬ to, dissuade
repeal, a b o l i t i o n , d i s m i s s a l (‫אפשאף דעי)ן‬ save pf., salvage <$> ‫א פ | ר א ' ט ע ו ו ע | ן יי‬
(‫ארבעט‬ ‫דער‬ ‫)פון‬ ‫א׳‬ ‫|| ד ע ר ו ו י ! י ל י ק | ע ר‬ clearance ‫איפראמוע י׳‬
layoff clear, r e m o v e <•> ‫א פ | ר א מ | ע ן יי‬
repeal, a b o l i t i o n , d i s - (‫איפשאפונג י• )ען‬ busboy (‫איפראמער יעי )ס‬
missal ‫ || א ׳ אויף א‬rest, r e l a x a t i o n (‫א פ ר ו יעי )ען‬
abolish, repeal; ( ‫ א י פ ג ע ש א פ ן‬/ ^ ) ‫אפ|שאפ|ן י י‬ respite ‫ווי_ילע‬
dismiss, g i v e n o t i c e t o ( e m p l o y e e ; ‫זיך‬ ‫ || א ׳‬rest, relax vt. <$> ‫א פ | ר ו | ע ן יי‬
estimate; evaluation, (‫)ן‬ ‫א פ ש א ץ דעי‬ rest vi.
critique, judgment response, r e a c t i o n (‫א פ ר ו ף י ע י )ן‬
estimate; estimation, ( ‫א י פ ש א צ ו נ נ יי ) ע ן‬ responsive ‫א י פ ר ו פ י ק »י־‬
appreciation; evaluation, judgment; c a l l off, c a n c e l , ( ‫ | ן יי ) א י פ נ ע ר ו פ ן‬5 ‫א פ | ר ו‬
(book) r e v i e w , c r i t i q u e || speak u p ‫ א ׳ ז י ך‬1‫ ־‬r e v o k e , rescind
rate, value, evaluate, <S> ‫א פ | ש א צ | ן יי‬ react, respond t o ; affect, ‫א ׳ ז י ך אויף‬
‫ ניט א י פ צ ו ש א צ ן‬t‫ ־‬a p p r a i s e ; appreciate have a n effect o n
invaluable, inestimable interval (‫א פ ר ו ק י ע י )ן‬
weaken, undercut <•> ‫א פ | ש ו ו א כ | ן יי‬ || m o v e o v e r vt.; i n d e n t <$> ‫א פ | ר ו ק | ן יי‬
have no (‫)י‬ (‫)איפנעשווינן‬ ‫אפ|שווי_יג|ן יי‬ give w a y (to) ( ‫א׳ זין־ ) פ א ר‬
answer (for), have no comment; operator ‫* א פ ר י י ט ע ר י ע י ) ס ( • ק ע «סעי‬
swallow an insult mopping-up (‫)ס‬ ‫י׳‬ ‫איפרייניק־אקציע‬
erosion ‫איפשווענקוננ י־‬ (operation)
rinse pf.; erode <$> ‫א פ | ש ו ו ע נ ק | ע ן יי‬ clean, clear ,‫י‬
<$> ‫א פ | ר י נ י ק | ן יי‬
‫ || א ׳ זיך‬clear, a c q u i t 3> ‫א פ | ש ו ' ל ד י ק | ן יי‬ tear off, sever, ( ‫אפ|רי_יס|ן יי ) א י פ ג ע ר י ס ן‬
purge oneself (of charges) p r y loose
>‫ א ׳ א וויזייט <<־‬: ( ‫א פ | ש ט א ט | ן יי ) א י פ ג ע ש ט א ט‬ celebrate, per- ( ‫א פ | ר י כ ט | ן יי ) א י פ ג ע ר י כ ט‬
p a y a v i s i t (to) form (ceremony), m a r k (an occasion)
origin(s), d e r i v a t i o n , (‫א פ ש ט א ם דעי )ען‬ ‫ || א ׳ פ ו ן‬w o r s h i p [ A V O Y D E ] ‫ ו ד ה‬5 ‫|| א ׳ ד י ע‬
descent, parentage, e x t r a c t i o n b a c k b i t e , speak i l l of

65
‫פשפאנוע‬$ 727 ‫אפשטאסליע‬

[SIMEN—SIMONIM] (‫)ים‬ ‫ ' פ ש י י ד ־ ס י מ ן דעי‬$ descendant (‫^ןיפשטאסליע יעי )ען‬


d i s t i n c t i v e feature be descended f r o m ‫ ו ן‬5 >$< ‫^ פ | ש ט א מ | ע ן יי‬
peel, pare pf. 0 ‫ פ | ש י י ל | ן יי‬$ ,
g a u g e ; i n t e r v a l , *dis- (‫א פ ש ט א נ ד י ע י )ן‬
glare ( ‫פשי_ין י ע י ) ע ן‬$ ‫ ־( בריייט־‬t a n c e ; *space (in writing) !
be reflected, glare <3> ‫פ|שי_ינ|ען יי‬$ broad-gauge ‫^'פשטאנדיק‬
s k i n pf (‫יפגעשונדן‬$)‫פ|שינד|ן מ‬$ die d o w n , 1
(‫^פ|שטארב| ן יי)איז ^ פגעשט^רבן‬
s a i l vi/pf <‫ פ | ש י פ | ן יי <ג‬$ wither
reference (‫א פ ש י ק י ע י )ן‬ fallout (‫א פ ש ט ו י ב י ע י )ן‬
refer t o ‫ ׳ מ צ ו‬g || m a i l <•> ‫ פ | ש י ק | ן יי‬$ d u s t off; v a c u u m pf. <‫א פ | ש ט ו י ב | ן יי <ג‬
s e n d e r ; hence, r e t u r n ‫'פשיקער יעי)ס( ם‬$ r e p u l s i o n ; rebuff, s n u b (‫ןןפשטויס י ע י )ן‬
address ward off; (‫)איפגעשטויסן‬ ‫יי‬ ‫^פ|שטויס|ן‬
r e p e r c u s s i o n ; reflection (‫א פ ש ל ^ ג י ע י )ן‬ ‫ א ו י מ נ ע ־‬/ ‫ ג ר א ב‬h r e p e l , r e v o l t , nauseate
k n o c k off, re- (‫א פ | ש ל א ג | ן יי )איפגעשלאגן‬ rebuff ‫ריכט‬
‫ ־( א ׳ ז י ך‬p e l , repulse; reflect; dissuade repugnant, repulsive ‫^'פשטויסנדיק *י׳‬
beat a ‫ || א ׳ י ד י ט י ר ן‬b o u n c e off <‫ון‬5) repulse, s e t b a c k (‫ פ ש ט ו פ י ע י )ן‬$
p a t h t o the d o o r of p u s h b a c k ; s t a v e off, set <$> ‫^ פ | ש ט ו פ | ן יי‬
dredge ‫ פ | ש ל א מ | ע ן יי‬$ b a c k , r e p e l , repulse
unveil <$> ‫א פ | ש ל י י ' ע ר | ן יי‬ lag (‫פשטיי יעי )ען‬$
p o l i s h pf. ( ‫ ן‬5 ‫אפ|שלי_יפ|ן יי ) א ' פ ג ע ש ל י‬ be a (‫פ|שטיי|ן* יי )איז א י פ ג ע ש ט א נ ע ן ( )פון‬$
c o n v e r t (a J e w ) [SIIMAD] <$> ‫ פ | ש מ ד | ן יי‬$ loose fit; lag (behind); stand off;
deodorant (‫איפשמוכטער יעי )ס‬ ‫ון‬5 H fall b e h i n d ; r e m a i n aloof I
a p p o i n t m e n t (to meet) (‫ ' פ ש מ ו ע ס י ע י )ן‬$ eschew
|| agree u p o n , a r r a n g e <j> ‫א פ | ש מ ו ' ע ס | ן יי‬ vote (‫אפשטים יעי )ען‬
make an appointment <‫ז י ך )מיט‬ ‫ || מ א כ | ן א ן‬v o t e , p o l l ( ‫'פשטיםוע י ׳ ) ע ן‬$
(with) take a vote ‫ן‬
w h i p , s p a n k pf. ( ‫אפ|שמי_יס|ן י י ) א י פ ג ע ש מ י ס ן‬ take a vote <$> ‫ פ | ש ט י ט | ע ן יי‬$
unlace ‫א פ | ש נ ו ' ר ע ו ו ע | ן יי‬ (bus, t r a i n ) s t o p ; s t o p - (‫ פ ש ט ע ל י ע י )ן‬$
segment; sector; passage (‫א פ ש נ י ט י ע י )ן‬ non-stop ‫ ׳‬0 ‫ ן‬$ h page
‫\ כ א פ | ן א ן‬- ( i n a t e x t ) ; defeat, rebuff stop, discontinue; shut O ‫ פ | ש ט ע ל | ן יי‬$
be defeated, be rebuffed d o w n ; suspend (payment); appoint
c u t off; get off (‫אפ|שני_יד|ן יי )איפגעשניטן‬ stop, pause ‫( א ' זין־‬- (a t i m e , a place)
|| get off w e l l / b a d l y ‫שלעכט‬/‫גוט‬ || dwell upon ‫זיך אויף‬ ||
get b y safely ‫׳ ט ר ו ק ן‬$° punctuation mark (‫איפשטעל־צייכן יעי )ס‬
(wood) shaving; (‫)עך‬ m ‫'פשניצל‬$ s t a m p pf. <$> ‫ פ | ש ט ע מ פ ל | ע ן יי‬$
witticism ‫י שלום־עליכם‬ || u n p l u g ‫| א פ [ ש ט ע ק | ן יי‬
s h a r p e n (pencil) <$> ‫ פ | ש נ י צ | ן יי‬$ [sh0LEM-ALE‫׳‬YKhEM] (esp. J6W.) \
s k i m (off) <$> ‫א פ | ש ע פ | ן יי‬ greet w i t h a c o r d i a l h a n d s h a k e i
c u t , shear pf.; (‫א פ | ש ע ר | ן יי )איפגעשוירן‬ a l l the m o r e , [APshiTE] «> (‫א פ ש י ט א )שרן‬
get a h a i r - ‫זין־‬ H give a haircut to let alone
cut respect, reverence, a w e ‫פשיו יעי‬$
s p l i t off (‫פ|שפאלט|ן)זיך( יי)איפגעשפאלטן‬$ distinctive ‫ י פ ש י י ד י ק מיי‬$
vt/vi separate, d e t a c h , dis- <z> ‫ פ | ש י י ד | ן יי‬$ ;
relaxation (‫ פ ש פ א ן יעי )ען‬$ sociate
‫ פ ש פ א ן‬$=‫יפשפאנוע י־‬$ distinctive ‫'פשיידנדיק מיי‬$ i

66
‫אפרוח‬ 726 ‫אפשפאנען‬

affiliation [LY](‫א פ י ל י א צ י ע י׳ )ס‬ || loosen; relax vt. <$> ‫יי‬ ‫פ|שפאנ|ען‬$


affiliate vt/vt O ‫א פ י ל י י ר | ן ) ד ך ( יי‬ r e l a x vi. ‫א׳ ד ך‬
office ‫* ^ פ י ס י ע י ) ן ( »סעי‬ savings (‫ פ ש פ א ר יעי )ן‬$
official ‫א פ י צ י ע י ל איי‬ savings (‫י׳)ען‬ ‫'פשפארונג‬$
( m i l i t a r y , n a v a l ) officer (‫א פ י צ י ׳ ר י ע י )ן‬ p a r r y ; refute, confute <$> ‫ פ | ש פ א ר | ן יי‬$
afikomon, [AFIKOYMEN] (‫אפיקומן יעי )ס‬ lay b y , save <$> ‫ פ | ש פ א ר | ן יי‬$
piece of m a t z a h h i d d e n b y the h e a d reflection (‫י׳)ען‬ ‫'פשפיגלונג‬$
of the household d u r i n g the P a s s o v e r reflect, m i r r o r <3> ‫ פ | ש פ י נ ל | ע ן יי‬$
feast for the c h i l d r e n t o "steal" a n d unbutton <$> ‫ פ | ש פ י ל י ע | ן יי‬$
h o l d o u t for " r a n s o m " || stage; p l a y (trick) <$> ‫ פ | ש פ י ל | ן יי‬$
model (for r e p l i c a t i o n ) ( ‫ י ע י ) ן‬.1 ‫אפייר‬ (stg. d r a m a t i c ) t a k e place ‫ד ך‬
2. ‫א פ ע ל ־‬ ‫קיי יען‬ || detection ‫ פ ש פ י ר יעי‬$
poster, (play)bill (‫א פ י י ש י ע י )ן‬ detect <$> ‫ פ | ש פ י ר | ן יי‬$
open, overt; blunt, frank, out- ‫א פ ־ ן איי‬ scoff at, ‫)איפגעשפעט( פ ו ן‬ ‫יי‬ ‫פ|שפעט|ן‬$
s p o k e n ; m o o t ( q u e s t i o n ) ; h i g h (seas) r i d i c u l e , deride
ajar ‫ פ ץ‬$ ‫|| ה א ל ב‬ offshoot, s c i o n ; p r o g e n y (‫א פ ש פ ר א ץ יעי )ן‬
sincere, candid, out- ‫א י פ ך ה א ר צ י ק איי‬ bounce ( ‫ פ | ש פ ר י ע | ע ן יי ) א י ז א י פ נ ע ש פ ר ו נ נ ע ן‬$

spoken (off), r e b o u n d , r e c o i l ; (enamel) c h i p


sincerity, candor ‫^'פךהארציקייט י׳‬ off
manifest, patent ‫א י פ נ ו ו א ר איי‬ exorcise (‫)איפנעשפראכן‬ ‫ פ | ש פ ר ע כ | ן יי‬$
rank, candid, straightfor- ‫א י פ נ ט ל ע ך איי‬ s c r a p e (off) pf. <$> ‫ פ | ש ק ר א ב ע | ן יי‬$
ward, outspoken unscrew <$> ‫א פ | ש ר ו י פ | ן יי‬
c a n d o r , frankness ‫'פנקייט י׳‬$ bequest (‫פשרי_יב יעי )ן‬$
offset ( p r i n t i n g process) ‫א פ ס ע ט יעי‬ transfer owner- ( ‫ ' פ נ ע ש ר י ב ן‬$ ) ‫פ|שרי_יב| ן י י‬$
p r i n t b y offset O ‫א פ ס ע ט י ר | ן יי‬ s h i p of, m a k e over, b e q u e a t h ; c o n -
offensive (military) ‫^ פ ע נ ס י י ו ו איי‬ fiscate, seize (assets)
offense (vs. defense); ( ‫ פ ע נ ס י ו ו ע י• ) ס‬$ effect (‫איפגעשריען‬/‫יי)איפגעשריגן‬ ‫פ|שרי_י|ען‬$

offensive the repeal of, h a v e r e v o k e d


forth, out (from under, from ‫א פ ע י ר קיי‬ deterrent (‫א פ ש ר ע ק י ע י )ן‬

‫אפער|קומ|ען‬ |‫־‬ behind); to the fore frighten off, (‫)איפגעשראקן‬ ‫יי‬ ‫פ|שרעק|ן‬$

come out (from under) scare off, deter


ad- (‫אפע'רגעבראכט‬/>$<) ‫א פ ע ר | ב ר ע ע | ע ן יי‬ forbidding ‫א י פ ש ר ע ק נ ד י ק איי‬

v a n c e (example, a r g u m e n t ) ‫א ו י ף‬ ‫א ף יעו‬ ‫ז‬

racketeer, s w i n d l e r ‫א פ ע ר י י ס ט יעי )ן( • ק ע‬ aphorism (‫ריזם יעי )ען‬$5‫א‬


conjure u p [ K I S I I E F ] <•> ‫א פ ע ר | כ י ש ו פ | ן יי‬ at d a y b r e a k ‫י‬8 ' ‫א ף ־ ב ר י‬

(‫צו‬/‫)א‬ (‫)אפעירגענומען‬ ‫יי‬ ‫זיך‬ ‫אפער|נעמ|ען‬ m u c h 2. ‫אייי‬ || m a n y ‫ייניי‬-‫איי‬ .1 ‫ ו ל ע‬5 ‫א‬


undertake, m a k e u p one's m i n d t o often2.‫אייי‬ || frequent, rife ‫איי‬ .1 ‫ ט‬5 $
racket, swindle, hoax (‫א פ ע ר ע י׳ )ס‬ often, frequently, some- ‫|| א ׳ מ א ל‬
stick out, look out <•> ‫א פ ע ר | ק ו ק | ן יי‬ times
stick out 0 ‫א פ ע ר | ש ט א ר צ | ן יי‬ frequency (‫ ט ק י י ט י ׳ )ן‬6 $
feature <$> ‫א פ ע ר | ש ט ע ל | ן יי‬ affidavit (of s u p p o r t ‫י ע י ) ן ( אסעי‬ ‫ידייוויט‬5‫א‬
snipe (‫)אפעירנעשאסן‬ ‫א פ ע ר | ש י ס | ן יי‬ for a p r o s p e c t i v e i m m i g r a n t )
[EFROYEKh—E F R O Y K h l M ] (‫)ים‬ ‫יעי‬ ‫אפרוח‬ not e v e n , ‫א ׳ ניט‬ || e v e n [AFILE] ‫ילואייי‬5‫א‬
fledgling n o t so m u c h as

67
T

‫אקערן‬ 725 ‫א«ריער‬

o c c u p y (hostile t e r r i t o r y ) O ‫ ק ו פ י ר | ן יי‬$ || beforehand; i n advance ‫ ר ! ע ר *־יי‬8 | ‫א‬


also 2. ‫מדיי‬ || m e t i c u l o u s ‫מיי‬ .1 ‫א ק ו ר א י ט‬ l e a d the ‫ || ג י י | ן * א ׳‬precede ' ‫ קוט|ען א‬I
exactly w a y , precede !
midwifery ‫אקושן^ריע י־‬ African ‫ ר י ק א נ י ש מיי‬6 ^
midwife ( ‫א ק ו ש ע ר ק ע יי ) ס‬ African ‫ם‬ ( — ) ‫ ר י ק א נ ע ר יעי‬6 ‫א‬
act, d e e d ; p a i n t i n g of a n u d e (‫א ק ט יעי )ן‬ Africa (‫ ר י ק ע )יי‬8 ' ‫א‬
‫ון ד ע ר‬6 ‫ || א ן א ׳‬a c t s ; files, r e c o r d s » || perhaps, m a y b e [ E F S I I E R ] ‫שר מייי‬61
s t g . unheard-of ‫וועלט‬ now, at present ‫אצינדער)ט(»דיי‬/‫צי'נד‬
October ( ‫ ב ע ר יעי ) ס‬$ ‫ ק ט‬$ academy ( ‫ן א ד ע מ י עי • ) ס‬
octave (‫קטא'וו יי)ן‬$ academician ‫ם‬ ( ‫ן א ד ע י ט י ק ע ר יעי ) ס‬
‫ י ל ם‬6 ‫ || א ׳ ־‬c u r r e n t e v e n t s » ‫אקטואליטעטן‬ academic ‫] א ד ע מ י ש מיי‬

newsreel opportunity ( ‫]אי ז י ע יי ) ס‬


t i m e l y , t o p i c a l , seasonable •‫א ק ט ו ע י ל מי‬ SCat! £0$ ‫{ ו ר נ פ‬
(days of) t h e O c t o b e r ‫ ק ט י א ב ע ר יעי‬$ [NY] ‫• ש ע‬ (‫'רן‬$‫״‬.) ‫יעי‬ ‫ר‬$‫מפאניאט‬$
(1917) R e v o l u t i o n accompanist I
actor (‫א ק ט י ^ י ר יעי )ן‬ (musical) a c c o m - ( ‫א ק ^ מ פ א נ י מ ע י נ ט יעי ) ן‬
active ( 2 . ‫יעי ) ן‬ || a c t i v e ‫ מיי‬.1 ‫א ק ט י י ו ו‬ paniment
assets » (- (voice) a c c o m p a n y (on a n <‫ >י‬O ‫ מ פ א נ י ר | ן יי‬$ ‫ ק‬$
a c t i v i t y (action) (‫א ק ט י ו ו י ט ע י ט יי )ן‬ instrument)
a c t i v a t e (a person) O ‫א ק ט י ו ו י ר | ן יי‬ trench ( ‫ פ ע יי ) ס‬$ ‫ ק‬$
a c t i v i t y (being a c t i v e ) ‫א ק ט י ו ו ק י י ט יי‬ (musical) c h o r d ( ‫ ' ר ד יעי ) ן‬$
actress ( ‫א ק ט ר י ס ע יי ) ס‬ u r g i n g particle, used with ‫ן ^ י ר ש ט •מי״‬
O.K. ‫מסעי‬-‫״^קייי אעט‬ imperatives or hyt-clauses which a r e
‫אנטק ענ ן‬ ‫*אקייגן זעז‬ ‫ נ י ב מ י ר‬H at the same time conditions
O.K. ‫ מ־־עי‬o ‫ ק י י | ע ן יי‬$ " g i v e me ‫ ו ו ע ל א י ך ד י ר ווייזן‬, ‫ ט ב ו ך‬$ ‫א ׳ ד‬
‫ק י צ ו ר‬ ‫א ק י צ ו ר יעז‬ the book, a n d (if y o u d o ) I will
scat! ‫אקייש א«נט‬ ‫מיד‬ ‫ ו ו ע ל ן‬, ‫ ל ע ר א ׳ ק ו מ ע ן‬$ ‫ ז‬I- s h o w y o u
acclimatization ‫א ק ל י מ א ט י ז א צ י ע י׳‬ let h i m come, a n d (if he does) ‫ז ע ן‬
a c c l i m a t i z e vt/vi O ‫א ק ל י מ א ט י ז י ר | ן ) ז י ך ( יי‬ t h e n w e w i l l see
‫נאק ן‬ !‫׳ע‬ ( ‫' א ק ן יעי ) ס‬ ‫א ק ע ר ש ט‬ ‫ ד ש ט יעז‬$ ‫ ק‬$ ‫י‬
axis, axle (‫א ק ט י׳ )ן‬ akdomuth, hymn [AKDOMES] ‫אקדמות‬
ox (‫ ק ס יעי )ן‬$ recited b y Ashkenazic Jews o n the
axiom [SY] (‫א ק ס י א י ם י׳ )ען‬ first d a y of S h a b u o t h
‫ | | ה י י ב | ן טיט ד י א ׳ ע ן‬shoulder (‫אקסל יעי)ען‬ aquarium ( ‫א ק ו ו א ר י ו ם יעי ) ס‬
s h r u g one's shoulders water color (paint, ( ‫ו א ק ו ו א ר ל ל יעי ) ן‬
ox's, o x - l i k e , obtuse ‫ ק ס י ן מיי‬$ painting) !
ocean (‫ ק ע א ' ן יעי )ען‬$ accusative ( ‫! א ק ו ז א ט י י ו ו יעי ) ן‬
o c e a n i c ; ocean-going, seago- ...‫^קעאיך‬ a c u t e (illness) ‫א ק ו י ט מיי‬
ing occult ‫ ק ו ' ל ט מיי‬$

‫אנטק ענ ן‬ ‫א ק ע ג ן זעז‬ (storage) b a t t e r y (‫אירן‬...)‫א ק ו מ ו ל א ט ^ ר יעי‬

plow (‫אקער יעי)ס‬ 1


p e r c h (fish) [ N y ] ( ‫ ק ו ן יעי ) י ע ט‬$
2
acre ( ‫א ק ע ר יעי ) ט‬ acoustics •‫א ק ו ס ט י ק י‬

plowshare ( ‫א י ק ע ר ־ א י י ז ן יעי ) ט‬ acoustic ‫א ק ו ס ט י ש מיי‬

plow, till <3> ‫א ' ק ע ר | ן יי‬ (military) occupation ( ‫א ק ו פ א צ י ע יי ) ס‬

68
‫אראפקוועטשן‬ 724 ‫אקערערד‬

turn down(wards); O ‫אראפ|דריי|ען ״‬ arable land •‫א י ק ע ר ע ר ד י‬


wring a m o m e n t ago, j u s t now ‫דיי‬8 ‫א ק ע ר ש ט‬
depress <$> ‫א ר א פ ן ד ר י ק | ן יי‬ v e r y recent *‫א י ק ע ר ש ט י ק «יי‬
d r o p ; (steep) cliff (‫א ר א פ ה א ע יעי )ען‬ shareholder, stock- (‫)ן‬ ‫אקציאנעיר יעי‬
k n o c k d o w n , k n o c k off, ‫אראפןהאק|ן ת‬ holder
fell (traffic) a c c i d e n t (‫א ק צ י ד ע י נ ט י ע י )ן‬
droop, (‫אראפ|הענג|ען יי)איז אראיפנעהאננען‬ excise (‫א ק צ י י ז י ע י )ן‬
sag; d a n g l e ( c a p i t a l ) share; a c t i o n , ( ‫א ק צ י ע יי ) ס‬
throw (‫)אראיפגעווארפן‬ ‫יי‬ ‫|ן‬6‫אראפ|וואר‬ also shares, s t o c k » }‫ ־‬c a m p a i g n
down; overthrow (government); lay accelerator (‫אירן‬...) ‫א ק צ ע ל ע ר א ט א ר יעי‬
plunge ‫ || א ׳ זין־‬shed ‫ ׳ פ ו ן זין־‬8 (- l o w accent (‫א ק צ ע י נ ט י ע י )ן‬
downwind ‫אראיפ־ווינט»ייי‬ accentuate O ‫א ק צ ע נ ט י ר | ן יי‬
set d o w n ; k n o c k off; <•> ‫א ר א פ | ז ע צ | ן יי‬ a c r o b a t ; turn- ‫•קע‬ (‫)ן‬ ‫אקראבאיט יעי‬
unseat, depose bier
snapshot (‫א ר א פ כ א פ י ע י )ן‬ acrobatics; tumbling ‫אקראבאטיק י׳‬
s n a t c h d o w n ; s n a p (a <j> ‫א ר א פ | כ א פ | ן ת‬ acrobatic ‫א ק ר א ב א ט י ש «יי‬
p i c t u r e of) (first) cut, e n d of a ( ‫אקרי_יטשיק י ע י ) ע ט‬
c h u t e ; descent, l a n d - (‫א ו י א פ ל א ז דעי )ן‬ loaf
ing boiling water ‫א ק ר ע פ יעי‬
chute (‫או־איפלאז־מולטער יעי )ס‬ Arabia (‫א ר א ב י ע )יי‬
t u r n d o w n , lower, let <$> ‫א ר א פ | ל א ז | ן יי‬ Arab; Arabic; Arabian ‫א ר א ב י ש »יי‬
|| keep u p ‫ ניט א ׳‬h d o w n ; launch Arab ‫אראבער יעי)—( ם‬
cut ‫ון‬6 ‫ || א ׳‬d e r a i l ( ‫ ד י ר ע ל ס ן‬pB) ‫א ׳‬ orator ‫אירן( • ש ע‬...)‫אראטאר יעי‬
mark ‫ון פרייז‬8 ‫ א ׳‬H d o w n , reduce oratory; oratorio ‫א ר א ט א ר י ע יי‬
descend; stoop; deign, ‫ א ׳ ז י ך‬1‫ ־‬d o w n aroma (‫א ר א ט א י ט י ע י )ן‬
‫ נ ע ב | ף זיך א ל א ז א ר א י פ‬H condescend ‫א ר מ יש‬ !‫א ר א מ ע י ש זע‬
swoop d o w n ‫ || אראנזש־ן »יי‬orange (color) BH ‫אראינזש‬
debunk <$> ‫א ר א פ | מ א כ | ן יו‬ (musical) arrange- (‫א ר א נ ז ש י ר ו ע י• )ען‬
descend O ‫אראפ|ני'דער|ן מ‬ ment
take d o w n ; (‫אראפ|נעמ|ען מ)אראיפנענומען‬ arrange O ‫אראנזשיר|ן מ‬
l a y off ( w o r k e r s ) ; s u b t r a c t ; h a r v e s t greenhouse, hothouse (‫א ר א נ ז ש ע ר י ע י ׳ )ס‬
‫א ר א פ‬ ‫א ר א פ ע ט יעו‬ 0
|| d o w n ( w a r d ) , d o w n s t a i r s ‫ «ייי‬.1 ‫א ר א י פ‬
parachute O ‫)זיך( יי‬ ‫אראפ|פאראשוטיר|ן‬ d o w n the ‫ || א ׳ ט י ט ן טי_יך‬d o w n ‫א׳ טיט‬
vt/vi || downward(s) (‫צ ו )צו‬ ‫ א׳‬h river
splashdown (‫א ר א פ פ ל ו נ ט ש י ע י )ן‬ 2. ‫קיו‬ || e m a c i a t e d [PONEM] '‫א‬ ‫ון פנים‬8
splash d o w n <!> ‫או*אפ|פלונטש|ן יי‬ || c a r r y d o w n ‫ א ר א פ | ט ר א נ | ן‬H d o w n ; off
fall; (‫אלן‬5‫ארא'פנע‬ ‫)איז‬ ‫וי‬ ‫אל|ן‬5|‫אראפ‬ push d o w n / o f f ‫אראפ|שטופ|ן‬
lose ‫זיך‬ ‫ א ' בי_י‬h (airplane) crash downhill ‫ || בארנ־א׳‬d o w n ‫־אראיפ‬...
heart, lose courage downhill ‫א ר א י פ ־ ב א ר נ יוייי‬
descent (‫ א ר י ע י )ן‬5 ‫א ר א פ‬ bring (‫ארא'פנעבראכט‬/$<)‫אראפ|ברעע|ען וי‬
‫א ר א פ‬ ‫א ר א י פ צ ו ) צ ו ( זעז‬ from afar
strip off, (‫)אראיפנעצוינן‬ ‫ת‬ ‫אראפ|צי|ען‬ descent (‫א ר א פ נ א נ ג י ע י )ען‬
s t r i k e (tents), p u l l d o w n go d o w n , (‫אראפ|ניי|ף וו)איז אראיפנענאעען‬
depress <$> ‫א ר א פ | ק ו ו ע ט ש | ן וו‬ get off ‫ א ׳ ©רן‬h descend

69
I

‫ארגיע‬ 723 ‫אראפקוקן‬

workhouse (‫יזער‬-‫הי‬...)°*‫א י ר ב ע ט ה ו י ז י‬ look/peer down (‫א ר א פ | ק ו ק | ן יי <•> )אויף‬


industrious ‫* א י ר ב ע ט ז א ם ייי׳‬ (upon), overlook
o p e r a t i o n (of a (‫ון‬5/‫ דא<־ <מיט‬.1 ‫א י ר ב ע ט ן‬ crash 0 ‫א ר א פ | ק ר א כ | ן יי‬
( 2 . ‫י י ) ג ע א ר ב ע ט‬get
‫ק\ראא'כרן (ב ע ט | ן‬-‫ג ע‬m
‫י פ‬a‫א‬c‫ר‬h‫א‬i n e‫)איז‬etc.)‫יי‬ ‫אראפ|קריכ|ן‬
|| operate, w o r k vi.; (dial.) knit imp. down, climb down
operate, w o r k vt. ‫ביי‬/‫א׳ טיט‬ tear d o w n , ( ‫אראפ|רי_יס|ן יי ) א ר א י פ ג ע ר י ס ן‬
employee ‫א י ר ב ע ט ־ נ ע מ ע ר י ע י )ס( ש‬ raze, d e m o l i s h ; denounce, p a n
workday (‫טעג‬...) ‫א י ר ב ע ט ס ט א ג י ע י‬ subtract, deduct; <$> ‫א ר א פ | ר ע ' כ ע נ | ע ן יי‬
unemployed ‫א י ר ב ע ט ס ל א ז איי‬ debit
unemployment ‫א י ר ב ע ט ס ל א ז י ק י י ט יי‬ derailment (‫אראפרעלסונג יי)ען‬
working (‫)א'רבעטסלי_יט‬ ‫אירבעטסמאן יעי‬ erode, flush d o w n <$> ‫א ר א פ | ש ו ו ע נ ק | ע ן מ‬
man (in the direction of) ‫א ר א י פ ־ ש ט א ט אייי‬
w o r k i n g person (‫א י ר ב ע ט ס מ ע נ ט ש י ע י )ן‬ downtown
‫א ר ב ע ט ק ר א פ ט‬ ‫א י ר ב ע ט ס ק ר א פ ט י ׳ יעז‬ downstream ‫ייי‬8 ‫**ראיפ־שטראם‬
T T —
|| w o r k e r , w o r k m a n ‫א י ר ב ע ט ע ר דעי־ )ס( ם‬
swallow (‫א ר א פ | ש ל י נ ג | ע ן יי )אראיפגעשלוגגען‬
labor ‫סצ‬
pf.; submit to
Labor Day ‫אפעי‬-‫אירבעטער־טאג יעי‬
oracle (‫א ר א ק ל יעי )ען‬
labor ‫א י ר ב ע ט ע ר ש א פ ט י־‬
watermelon (‫א ר ב ו ' ז יעי )ן‬
-‫ || )מעינטש‬l a b o r force ‫א י ר ב ע ט ק ר א פ ט י־‬
‫ || א ר ו י ס | ל א ז | ן א י ן א ׳‬o r b i t (‫א ר ב י י ט דעי )ן‬
manpower ‫ל ע כ | ע ( א׳‬ put into orbit
the four [ A R B E K O Y S E S ] ‫א ר ב ע כ ו ס ו ת טצ‬ orbital ...‫ארביטייר־‬
c u p s of w i n e d r u n k a t the• P a s s o v e r T

o r b i t vi. O ‫א ר ב י ט י ר | ן יי‬
feast
arbiter (‫א ר ב י ט ע ר יעי )ס‬
the [ A R B E K A N F E S ] (‫)ן‬ ‫ארבע־כנפות יעי‬
arbitration ‫ר‬ ‫ארביטראיזש‬
undergarment worn by orthodox ‫ד ע‬

arbitrary ‫א ר ב י ט ר א ר י ש איי‬
Jews which covers the chest and
‫ל א כ | ן אין א׳‬ || sleeve (—) ‫א ר ב ל יעי‬
u p p e r p a r t of the back, and which
‫ ע ס | ן פ ו ן א ׳‬h l a u g h i n one's sleeve
has an o p e n i n g for the head and
‫ שיט|ן פ ו ן א ׳‬I- l i v e from h a n d t o m o u t h
tassels o n its four corners
improvise, extemporize
‫ || ק ל ע פ | ן ז י ך ו ו י ) א ן ( א ׳‬pea (—) ‫א ר ב ע ס י ע י‬
sleeved ‫יי‬8 ‫א י ר ב ל ד י ק‬
(hum.) be i r r e l e v a n t ‫א י ן וואנט‬
'‫רעד|ן א‬ || a d - l i b b i n g ‫יי‬ ‫אירבל־פראזע‬
orgasm (‫א ר ג א ז ם י ע י )ען‬
T
ad-lib
organ (‫א ר ג א י ן י ע י )ען‬
w o r k ; job, e m p l o y m e n t ; (‫א ר ב ע ט די )ן‬
organizer ‫•שע‬ (‫אירן‬...) ‫א ר ג א נ י ז א ט א ר י ע י‬
function, task; handiwork; work-
(result of) o r g a n i z a - (‫א ר ג א נ י ז א צ י ע י ׳ )ס‬
a good job ‫ א גוט ש ט י ק ל א ׳‬h m a n s h i p
tion
paper, c o m - ‫ ש ר י ' פ ט ל ע כ | ע א ׳‬h (done)
(act of) o r g a n i z a t i o n ‫ארגאניזירונג י ׳‬
a day's ‫\ א ט א ג א ׳‬- p o s i t i o n , theme
o r g a n i z e vt/vi O ‫ארגאניזיר|ן )זיך( יי‬
‫ || ע י פ נ ט ל ע כ ע‬o u t of w o r k ‫| א ן א ׳‬- w o r k
organism (‫ארגאניזם י ע י ) ע ן‬
public works !» ‫א י ן‬
organic ‫ארגאניש איי‬
working ‫ || א ר ב ע ט ש י ך‬w o r k i n g ...‫ארבעט‬
a r g u m e n t (reason) (‫א ר ג ו מ ע י נ ט דעי )ן‬
... ‫א ר ב ע ט ס‬ ‫\ *•>ל‬- shoes
argumentation (‫א ר ג ו מ ע נ ט א צ י ע י ׳ )ס‬
woman worker (‫א י ר ב ע ט א ר י ן ד־ )ס‬
argue (reason) vi. O ‫א ר ג ו מ ע נ ט י ר | ן יי‬
laborer (‫א ׳ ר ב ע ט א ר ע ר יער )ס‬
orgy ( ‫ארגיע י ׳ ) ס‬
employer ‫ם‬ (‫א י ר ב ע ט ־ ג ע ב ע ר דעי )ס‬
70
‫ארויסטרי‪-‬יבן‬ ‫‪722‬‬

‫‪be u n s c r e w e d ; escape, evade, dodge,‬‬ ‫‪(musical) o r g a n‬‬ ‫א ר ג ל י ע י )ען(‬


‫) ‪s h i r k ; get o u t of (a p r e d i c a m e n t‬‬ ‫‪organist‬‬ ‫ארגלער י ע י )ס(‬
‫‪evasive‬‬ ‫א ר ו י י ס ד ר י י ע ר י ש »יי‬ ‫ע ר ג ס ט‬ ‫א ר ג ם ט ׳עז‬
‫‪infer,‬‬ ‫א ר ו י ס | ד ר י נ ג ע | ן יי ‪ ) .1‬א ר ו י י ס ג ע ד ר ו ג ג ע ן (‬ ‫‪Argentina‬‬ ‫ארגענטינע )יי(‬
‫ארוייסגע־‬ ‫)איז‬ ‫‪.2‬‬ ‫־(‬ ‫‪derive,‬‬ ‫‪deduce‬‬ ‫‪Argentine‬‬ ‫א ר ג ע נ ט י נ ע ר »י־‪-‬א־ניי‬
‫)‪follow (be inferred‬‬ ‫ח־ונגען(‬ ‫ע ר ג ע ר‬ ‫א ר ג ע ר ׳ע!‬
‫‪emphasis‬‬ ‫א ר ו י ס ה י י ב י ע י )ן(‬ ‫‪orderly‬‬ ‫א ר ד י נ א י נ ט י ע י )ן(‬
‫ארוייסהייבוננ י ׳ ) ע ן ( = א ר ו י ס ה י י ב‬ ‫) ‪o r d a i n (priest, m i n i s t e r‬‬ ‫א ר ד י נ י ר | ן יי ‪0‬‬
‫‪p i c k o u t ; set‬‬ ‫ארויס|הייב| ן יי)ארוייסגעהויבן(‬ ‫; ‪m e d a l ; order ( d e c o r a t o n‬‬ ‫א ר ד ן י ע י )‪(D‬‬
‫‪off; stress, e m p h a s i z e , h i g h l i g h t ,‬‬ ‫‪play‬‬ ‫)‪organization‬‬
‫‪up‬‬ ‫‪order, a r r a n g e m e n t‬‬ ‫א י ר ד ע נ ו נ ג י ׳ )ען(‬
‫‪assist‬‬ ‫א ר ו י ס | ה ע ל פ | ן יי ) א ר ו י י ס ג ע ה א ל פ ן ( )י(‬ ‫‪usher‬‬ ‫א י ר ד ע נ ע ר י ע י )ס( ם‬
‫‪outgrowth‬‬ ‫א ר ו י ס ו ו א ק ס י ע י )ן(‬ ‫אעם ‪get out! 2.‬‬ ‫‪|| out, f o r t h‬‬ ‫ארוייס ‪8 .1‬ייי‬
‫‪e v o l v e vi.‬‬ ‫א ר ו י ס | ו ו א ק ס | ן יי )ארוייסגעוואקסן(‬ ‫קיי ‪ || out, forth 3.‬א ר ו י ס | ש ט ו פ | ן ‪p u s h‬‬ ‫||‬
‫‪g r o w out of; o u t g r o w‬‬ ‫|| א ׳ פ ו ן‬ ‫‪out‬‬
‫‪output‬‬ ‫ארויסווארג דאס‬ ‫‪out-‬‬ ‫‪ || o u t g o i n g‬א ר ו י י ס ־ ג ע פ א ר‬ ‫ארוייט‪...‬‬
‫‪ejection‬‬ ‫א ר ו י ס ו ו א ר ף י ע י )ן(‬ ‫‪going‬‬ ‫‪traffic‬‬
‫‪oust, t u r n‬‬ ‫א ר ו י ס | ו ו א ר פ | ן יי )ארוייסגעווארפן(‬ ‫׳עז‬ ‫)ארוייסבאנלייט(‬ ‫ת‬ ‫ארויס|באגלייט|ן‬
‫‪out, k i c k out, e x p e l ; eject; e v i c t‬‬ ‫א ר ו יס ב א ל י יט ן‬
‫‪manifestation,‬‬ ‫‪dis-‬‬ ‫)ן(‬ ‫ארויסווגיז י ע י‬ ‫‪v o t e out‬‬ ‫א ר ו י ס | ב א ל א ט י ר | ן יי ‪O‬‬
‫‪play‬‬ ‫‪see‬‬ ‫‪out,‬‬ ‫ארויס|באלייט|ן ת )ארוייסבאלייט(‬
‫‪display,‬‬ ‫‪ex-‬‬ ‫ארויס|ווי_יז|ן יי )ארוייסגעוויזן(‬ ‫‪show o u t ; see off‬‬
‫‪hibit,‬‬ ‫;‪manifest‬‬ ‫;‪evince‬‬ ‫‪render‬‬ ‫‪elicit,‬‬ ‫)ארוייסבאקומען(‬ ‫א ר ו י ס | ב א ק ו מ | ע ן יי‬
‫‪t u r n out‬‬ ‫‪ h (favors‬א ׳ זין־ ) פ א ר (‬ ‫)‪etc.‬‬ ‫‪w o r m out; extract‬‬
‫‪(to be), p r o v e vi.‬‬ ‫‪ex-‬‬ ‫)•‪/‬ארוייסנעבראכט(‬ ‫א ר ו י ם | ב ר ע נ ג | ע ן יי‬
‫‪statement, utterance‬‬ ‫ארויסזאג י ע י )ן(‬ ‫‪press; b r i n g forth‬‬
‫ארוייסזאגונג י• ) ע ן ( = א ר ו י ס ז א ג‬ ‫‪exit‬‬ ‫ארויסגאנג י ע י )ען(‬
‫‪state, express, u t t e r , p u t‬‬ ‫א ר ו י ם | ז א ג | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪go out,‬‬ ‫ארוים|גיי|ן* יי )איז א ר ו י י ס ג ע ג א ע ע ן (‬
‫‪state one's‬‬ ‫‪ f o r w a r d , speak vt.‬־‪ 1‬א ׳ ז י ך‬ ‫‪d e p a r t (on f o o t ) ; be p u b l i s h e d‬‬
‫זיך‬ ‫א'‬ ‫‪h‬‬ ‫‪opinion,‬‬ ‫‪have‬‬ ‫‪one's‬‬ ‫‪say‬‬ ‫‪slip‬‬ ‫;‪out‬‬ ‫)פון(‬ ‫זיך יי <‪>$‬‬ ‫ארויס|גליטש|ן‬
‫‪c o m m i t oneself‬‬ ‫)פאר‪/‬קעגן(‬ ‫‪elude‬‬
‫‪trace, u n e a r t h‬‬ ‫א ר ו י ס | ז ו כ | ן יי >‪<S‬‬ ‫‪s l i p out,‬‬ ‫]‪[GANVE‬‬ ‫>‪<3‬‬ ‫יי‬ ‫ארויס|גנבע|נען)זיך(‬
‫‪ || realize‬א ׳ זיך‬ ‫א ר ו י ס | ז ע | ן * יי )ארוייסגעזען(‬ ‫‪sneak out‬‬ ‫‪vt/vi‬‬
‫‪show vi.‬‬ ‫‪issue,‬‬ ‫‪re-‬‬ ‫)ארוייסגעגעבן(‬ ‫א ר ו י ס | ג ע ב | ף יי‬
‫‪land‬‬ ‫‪(passengers,‬‬ ‫>‪<$‬‬ ‫יי‬ ‫ארויס|זעצ|ן‬ ‫; ‪lease, p u b l i s h‬‬ ‫‪e m i t , give‬‬ ‫‪off,‬‬ ‫‪gen-‬‬
‫‪troops); evict‬‬ ‫‪e r a t e ; surrender, b e t r a y‬‬
‫‪obtain by‬‬ ‫א ר ו י ס | ח נ פ ע | נ ע ן יי >‪[ K I I A N F E ] <$‬‬ ‫‪publisher‬‬ ‫א ר ו י י ט ג ע ב ע ר י ע י )ס( ם‬
‫‪cajolery‬‬ ‫‪publishing‬‬ ‫ארויסגעבערניי דאס‬
‫‪surface vi.‬‬ ‫א ר ו י ס | ט ו נ ק | ע ן ז י ך יי >‪<3‬‬ ‫‪vain,‬‬ ‫‪useless, fruit-‬‬ ‫א ר ו י י ס ג ע ו ו א ר פ י ן »יי‬
‫‪c a r r y out-‬‬ ‫א ר ו י ס | ט ר א ג ן יי ) א ר ו י י ס ג ע ט ר א ג ן (‬ ‫‪thankless‬‬ ‫‪ ) \- less, futile‬ה א ל ב ( א ׳‬
‫) ‪(side); r e t u r n , issue ( v e r d i c t‬‬ ‫‪|| d i g u p‬‬ ‫א ר ו י ס | ג ר א ב | ן יי ) א ר ו י י ס ג ע ג ר א ב ן (‬
‫א ר ו י ס ט ר ע ט‬ ‫א ר ו י ס ט ר י ט י ע י )ן( ׳עז‬ ‫‪exhume‬‬ ‫א׳ )פון ק ב ר ] ‪( [ K E Y V E R‬‬
‫‪expel,‬‬ ‫)ארוייטגעטריבן(‬ ‫יי‬ ‫ארוים|טרי_יב|ן‬ ‫‪evasion‬‬ ‫ארויסדריי י ע י‬
‫‪banish‬‬ ‫‪ || u n s c r e w‬א ׳ ז י ך )פון(‬ ‫א ר ו י ס | ד ר י י | ע ן יי >‪<£‬‬

‫‪71‬‬
‫ארויסשטופן‬ 721 ‫ארויסטרעט‬

withdrawal (‫א ר ו י ם צ י יעי ) ע ן‬ performance, (stage) (‫א ר ו י ס ט ר ע ט י ע י )ן‬


extract; with- (‫א ר ו י ס | צ י | ע ן יי)ארוייסנעצוינן‬ a p p e a r a n c e ; secession
withdraw ‫\ א ׳ ז י ך‬- d r a w (a deposit) ‫ארוייסטרעטוננ י י ) ע ן ( = א ר ו י ס ט ר ע ט‬
vi.; move out come ( ‫א ר ו י ס | ט ר ע ט | ן יי )איז א ר ו י י ס נ ע ט ר א ט ן‬
o u t p u t (jack) (‫א ר ו י י ס ־ ק א נ ט א ק ט י ע י )ן‬ ‫ א ׳ פ ו ן‬h o u t p u b l i c l y , appear o n stage
spring <$> ‫א ר ו י ס | ק ו ו א ל | ן מ‬ leave (an o r g a n i z a t i o n ) ; secede from
outcome, upshot; (‫)ען‬ ‫ארויסקום יעי‬ indiscretion (‫א ר ו י ס כ א פ י ע י )ן‬
edition slip out ‫ || א ׳ ז י ך‬s n a t c h <$> ‫א ר ו י ס | כ א פ | ן יי‬
come ( ‫א ר ו י ס | ק ו מ | ע ן יי )איז א ר ו י י ס נ ע ק ו ט ע ן‬ blurt out ‫ א ׳ ז י ך מ י ט‬h vi.
out, issue; emerge, result, be g a i n e d release; (stock/bond) (‫א ר ו י ס ל א ז י ע י )ן‬
what do ? ‫ ו ' ן‬5 ‫|| וואט ק ו מ ט מ י ר א ר ו י י ס ד ע ר‬ issue; g r a d u a t i n g class
I gain by that? let o u t , e m i t ; issue, p u t <$> ‫א ר ו י ס | ל א ז | ן יי‬
o u t l o o k , prospect, ex- (‫א ר ו י ס ק ו ק י ע י )ן‬ o u t ; v e n t , send f o r t h , g r o w (leaves,
pectation r o o t s ) ; let go, set free; leave o u t , o m i t
look out; stick out, j u t $> ‫א ר ו י ס | ק ו ק | ן יי‬ set o u t , ‫ || א ׳ זין־‬keep i n ‫|| ניט א׳‬
a w a i t eagerly, ‫ ־| א ׳ א ו י ף‬o u t , p r o j e c t (‫ א ׳ ז י ך )אויף‬h t a k e off, s t r i k e out
look forward to; (view) give onto e m b a r k (on)
move ( ‫יב|ן ז י ך יי ) א ר ו י י ס נ ע ק ל י ב ן‬.‫ארויס|קלי‬ expound <‫א ר ו י ס | ל י י נ | ן יי <ג‬
o u t vi. (of a house etc.) obtain b y deception <$> ‫א ר ו י ס | נ א ר | ן יי‬
0
elicit, exact (‫ארויס|קריג|ן יי)ארוייסגעקראגן‬ ‫א ר ו י ס‬ !‫א ר ו י ס ע ט ׳ע‬
rescue <$> ‫א ר ו י ט | ר א ' ט ע ו ו ע | ן מ‬ outgoing mail ‫א ר ו י ס פ א ס ט י־‬
challenge (‫א ר ו י ט ר ו ף דעי )ן‬ s t a r t i n g p o i n t , p o i n t of ( ‫א ר ו י ס פ ו נ ק ט י ע י ) ן‬
summon; (‫ן‬5‫)ארוי'סנערו‬ ‫יי‬ ‫ארויס|רופ|ן‬ departure
page; d e v e l o p ( p h o t o g r a p h ) ; p r o v o k e blurt out ‫> מ י ט‬$< ‫א ר ו י ם | פ ל א צ | ן יי‬
(feeling); c a l l f o r t h , l e a d to, cause, b u n d l e off <S> ‫א ר ו י ס | פ ע ק ל | ע ן יי‬
(‫ ־( א ' )אויף‬raise (question, objection) d i s p a t c h , get g o i n g vt. 0 ‫א ר ו י ס | פ ר א ו ו ע | ן יי‬
challenge (to) get g o i n g vi. ‫|| א ׳ ז י ך‬
‫א ר ו י ט ר ע ד‬ !‫א ר ו י ס ר י י ד י ע י )ן( ׳ע‬ exact, e x t o r t <$> ‫א ר ו י ס | פ ר ע ס | ן יי‬
wrest; (‫)ארוייסגעריסן‬ ‫יי‬ ‫יס|ן‬.‫ארויס|רי‬ challenge (‫א ר ו י י ס פ א ד ע ר דעי )ן‬
w r e n c h ; p u l l (a t o o t h ) challenge (to) <‫ )אויף‬O ‫א ר ו י ס | פ א ' ד ע ר | ן יי‬
leak out, (‫ארויס|רינ|ען יי)איז ארוייטגערונען‬ fall o u t , ( ‫א ר ו י ס | פ א ל | ן יי )איז א ר ו י י ס ג ע פ א ל ן‬
escape drop out
unearth ‫א ר ו י ס | ר י ע | ן יי‬ drop-out ‫ארוייספאלער יעי )ס( • ק ע‬
pronunciation (‫א ר ו י ס ר ע ד י ע י )ן‬ d e p a r t u r e ; o u t i n g ; (iro.) (‫ארויספאר יעי)ן‬
pronounce O ‫א ר ו י ס | ר ע ד | ן יי‬ start, ‫\ ד ע ר ע ר ש ט | ע ר א ׳‬- p e r f o r m a n c e
(‫ארוייסגעשווומען‬ ‫)איז‬ ‫מ‬ ‫ארויס|שווימ|ען‬ beginning; virgin voyage
emerge leave, ( ‫א ר ו י ס | פ א ר | ן יי )איז א ר ו י י ס ג ע פ א ר ן‬
jutting, prominent ‫י־‬8 ‫א ר ו י י ס ש ט א ר צ י ק‬ d e p a r t , sail
s t i c k o u t , project, ‫ארויס|שטארצ|ן מ‬ export (‫א ר ו י ס פ י ר י ע י )ן‬
j u t out, protrude lead out, show out; <‫א ר ו י ס | פ י ר | ן יי <ג‬
ejection; exhaust (‫ארויסשטויס י ע י )ן‬ e x p o r t ; d e r i v e , trace
eject (‫ארויס|שטויס|ן יי)ארוייסגעשטויסן‬ sortie (‫ארויספלי יעי )ען‬
push out, oust; dis- ‫א ר ו י ס | ש ט ן פ | ן יי‬ outflow (‫א ר ו י ס פ ל י י ץ י ע י )ן‬
place; supplant jet, g u s h o u t <$> ‫א ר ו י ס | פ ל י י צ | ן יי‬

72
‫ארומזען זיך‬ ‫‪720‬‬ ‫ארויטשטעלן‬

‫‪impose‬‬ ‫ארויפ|נייט|ן ו י ) א ר ו י י פ נ ע נ י י ט (‬ ‫‪|| p u t out, s t i c k o u t‬‬ ‫א ר ו י ס | ש ט ע ל | ן יי >‪<$‬‬


‫א ר ו י ף‬ ‫‪ °‬א ר ו י ‪ 6‬ע ט יען‬ ‫)‪t u r n o u t (to be‬‬ ‫א ׳ ז י ך )‪5‬אר<‬
‫א ר ו י ף‬ ‫א ר ו י י ף צ ו ) צ ו ( יען‬ ‫‪stick out‬‬ ‫;‪vt/vi‬‬ ‫‪jut‬‬ ‫א ר ו י ט | ש ט ע ק | ן יי >‪<$‬‬
‫‪impose‬‬ ‫״ א ר ו י ‪ | 5‬צ ו ו י ע | ע ן יי )ארוייפנעצוווננען(‬ ‫‪out, p r o t r u d e‬‬
‫‪press o n ; p r y up‬‬ ‫א ר ו י פ | ק ו ו ע ט ש | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪flow o u t‬‬ ‫א ר ו י ט | ש ט ר א מ | ע ן יי >‪<$‬‬
‫)אויף(‬ ‫ארוייפנעקראכן(‬ ‫)איז‬ ‫א ר ו י ‪ | 5‬ק ר י כ | ן וי‬ ‫‪emerge‬‬ ‫ארויס|שייל|ן ז י ך יי >‪<S‬‬
‫‪c l i m b vt/vi,‬‬ ‫‪scale‬‬ ‫‪send, m a i l , d i s p a t c h‬‬ ‫א ר ו י ס | ש י ק | ן יי >‪<$‬‬
‫‪blast-off, l a u n c h i n g‬‬ ‫א ר ו י ‪ 6‬ש א ס יעי )ן(‬ ‫;‪knock out‬‬ ‫ארויס|שלאג|ן יי)ארוייסנעשלאנן(‬
‫ארויי‪6‬געשוווטען(‬ ‫)איז‬ ‫«‬ ‫ארוי‪|5‬שוויט|ען‬ ‫‪gush out; eliminate‬‬
‫‪emerge‬‬ ‫‪lock out‬‬ ‫ארויס|שליס|ן יי)ארוייסנעשלאסן(‬
‫‪emergent‬‬ ‫ארוייפשווימענדיק י י‬
‫‪8‬‬
‫‪hike‬‬ ‫א ר ו י י ס ש פ א צ י ר י ע י )ן(‬
‫‪soar imp.,‬‬ ‫‪float‬‬ ‫‪up-‬‬ ‫א ר ו י פ | ש ו ו ע ב | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪displace‬‬ ‫א ר ו י ס | ש פ א ר | ן יי >‪<$‬‬
‫‪wards‬‬ ‫ארוייסגעשפרוננען(‬ ‫)איז‬ ‫יי‬ ‫ארויס|שפריננ|ען‬
‫)אויף(‬ ‫ארוי'‪6‬נעשטינן(‬ ‫)איז‬ ‫'ארויפ|שטי_ינ|ן יי‬ ‫‪j u m p out, s p r i n g f o r t h‬‬
‫‪ascend‬‬ ‫‪s p o u t , jet‬‬ ‫•‬ ‫א ר ו י ט | ש פ ר י צ | ן יי‬
‫‪b l a s t off‬‬ ‫ארויפ|שיס|ן)זיך( יי)ארוי'‪5‬געשאסן(‬ ‫‪unscrew‬‬ ‫ארויס|שרוי‪|5‬ן יי >‪<$‬‬
‫‪vt/vi‬‬ ‫ןןיא׳ טיט‬ ‫‪up,‬‬ ‫)‪upward(s‬‬ ‫»ייי‬ ‫‪.1‬‬ ‫ארוייף‬
‫‪send up, send aloft‬‬ ‫א ר ו י פ | ש י ק | ן יי >‪<j‬‬ ‫‪u p the r i v e r‬‬ ‫‪ up‬־( א ׳ ט י ט ן ט י י ך‬ ‫)‪(prep.‬‬
‫‪ || p u l l u p‬א ׳ א ו י ף ז י ך‬ ‫א ר ו י פ | ש ל ע פ | ן יי‬ ‫‪ || u p s t a i r s‬א ׳ ‪ . . .‬א ר א י פ‬ ‫|| א ׳ ) ד י ט ר ע פ (‬
‫‪9‬‬
‫‪also‬‬ ‫‪incur‬‬ ‫‪ h m o r e o r less‬א ד א ל א ר א ׳ א ד א ל א ר‬
‫‪alto-‬‬ ‫‪ || a r o u n d‬א ׳ א ו ן א ׳‬ ‫ןד־יי‬ ‫א ר ו י ם ‪.1‬‬ ‫‪a d o l l a r m o r e or less; m o n e y‬‬ ‫אראיפ‬
‫א י ן || ‪• .2‬יע•‬ ‫‪ H gether‬א י ן ‪ . . .‬א ר ו י ם זעו‬ ‫)‪|| u p w a r d (s‬‬ ‫‪ H is no object‬א ׳ צ ו )צו(‬
‫‪ a r o u n d , a b o u t ; a p p r o x i m a t e l y‬־ ‪ f‬ק י י ‪3.‬‬ ‫קיי‪ || up, u p s t a i r s ; o n2.‬א ר ו י פ | ל ו י ‪ | 6‬ן ‪r u n‬‬
‫‪run‬‬ ‫ארומ|לויפ|ן‬ ‫־|‬ ‫‪(a)round,‬‬ ‫‪about‬‬ ‫‪draw on‬‬ ‫)‪ h up(stairs‬ארויפ|ציי'כענ|ען‬
‫‪en-‬‬ ‫(‬ ‫‪4‬‬ ‫‪.‬‬ ‫יעי ) ע ן‬ ‫‪(- a r o u n d , r u n‬‬ ‫‪a buopus t r e a m‬‬ ‫‪ || up...‬ש ט ר א ט ־ א ׳‬ ‫‪...‬־ארוייף‬
‫‪vironment, surroundings‬‬ ‫‪get‬‬ ‫א ר ו י פ | א י ר ב ע ט | ן ז י ך יי ) א ר ו י י ‪ 6‬ג ע א ר ב ע ט (‬
‫‪o r b i t vt/vi‬‬ ‫א ר ו מ | א ר ב י ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪a h e a d , w o r k one's w a y‬‬ ‫‪up‬‬
‫‪roam, ramble‬‬ ‫א ר ו מ | ב ל א נ ק ע | ן )זיך( יי >•<‬ ‫‪uphill‬‬ ‫ארוייף־בארג«ייי‬
‫‪gird‬‬ ‫א ר ו מ | נ א ר ט ל | ע ן יי >‪<S‬‬ ‫‪ascent‬‬ ‫א ר ו י פ נ א ע י ע י ) ע ן(‬
‫‪go‬‬ ‫א ר ו מ | ג י י | ף מ )איז ארוימנענאננען( )ארוים(‬ ‫‪go u p -‬‬ ‫ארויפ|ניי|ן* יי )איז ארוייפנענאננען(‬
‫‪a r o u n d ; circle, s k i r t ; c i r c u l a t e‬‬ ‫‪(stairs); ascend‬‬ ‫‪vt/vi‬‬
‫‪fence i n , d e l i m i t‬‬ ‫א ר ו מ | נ ר ע ' נ ע צ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪cast up‬‬ ‫)ארויי‪5‬געוואר‪5‬ן(‬ ‫א ר ו י ‪ | 5‬ו ו א ר ‪ | 5‬ן יי‬
‫‪revolution, rotation‬‬ ‫א ר ו מ ד ד י י יעי )ען(‬ ‫‪t u r n (sb.) a g a i n s t‬‬ ‫|| אי <‪ ...8‬אויף(‬
‫א ר ו מ ד ר י י‬ ‫א ר ו י מ ד ר י י ו ע י י ) ע ן ( זע!‬ ‫‪upwind‬‬ ‫«יוי‬ ‫ארוייף־ווינט‬
‫‪|| r o t a t e , r e v o l v e vt.‬‬ ‫א ר ו מ | ד ר י י | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫)‪ || seat (high‬א ׳ זיך <אויף<‬ ‫א ר ו י ‪ | 5‬ז ע צ | ן יי ‪0‬‬
‫‪t u r n , r o t a t e , r e v o l v e vi.; loiter,‬‬ ‫א׳ זיך‬ ‫‪mount‬‬ ‫‪vt/vi‬‬
‫‪hang around‬‬ ‫אויף‬ ‫ארוי'‪5‬געטראטן(‬ ‫)איז‬ ‫יי‬ ‫ארויפ|טרעט|ן‬
‫‪w r e a t h e , w r a p pf.‬‬ ‫א ר ו מ | ו ו י ק ל | ע ן יי‬ ‫)‪step pf. o n (to‬‬
‫‪devious‬‬ ‫ארוימוועגיק »יי‬ ‫א ר ו י ‪ | 5‬ל א ז | ן יי >•< ‪ || a d m i t ; let ascend‬ניט א ׳‬
‫א ר ו מז י י מ ע ן‬ ‫א ר ו מ | ז ו י מ | ע ן יי <‪ >$‬׳עז‬ ‫‪keep off, keep d o w n vt.‬‬
‫‪search‬‬ ‫א ר ו מ | ז ו כ | ן יי >‪<$‬‬ ‫‪p u t u p ; impose, inflict‬‬ ‫א ר ו י פ | ל י י נ | ן וי‬
‫‪border, s k i r t‬‬ ‫א ר ו מ | ז י י מ | ע ן יי >‪<$‬‬ ‫)‪(punishment‬‬
‫; ‪look a r o u n d‬‬ ‫א ר ו מ | ז ע | ן * זיך י י ) א ר ו י מ ג ע ז ע ן (‬ ‫‪escalation‬‬ ‫ארוי'‪5‬לייטערוננ י י‬
‫)‪realize (after consideration‬‬ ‫‪escalate vt/vi‬‬ ‫י|‬
‫א ר ו י ‪ | 5‬ל י ט ע ר | ן )זיך( י >•<‬

‫‪73‬‬
‫ארטיסט‬ 719 ‫ארוטטאנצן‬

talk over, discuss <s> ‫א ר ו ס | ר ע ד | ן יי‬ bustle, fuss 0 ‫ןארומ|טאנצ|ן יי‬


sneak about ‫ארום|שאר|ן זיך ת‬ finger; fumble ‫| א ר ו ט | ט א פ | ן יי‬
float about, hover ‫ארוס|שוועב|ן יי‬ carry around (‫א ר ו ם | ט ר א נ | ן יי)ארויםגעטראנן‬
embankment ( ‫ארומשיט י ע י ) ן‬ carry around, go around ‫|| א׳ זיך טיט‬
circum- (‫)ארוים‬ 3< ‫|ן ; ך ך ( ת‬£‫ארום|שי‬ with
navigate surrounding, neighboring *‫ארוטיק איי‬
trim, crop; (‫ארומ|שנייד|ן ה )ארויםנעשניטן‬ embrace vt., hug; engulf <j> ‫א ר ו ם | כ א פ | ן יי‬
pare embrace vi. ‫|| א׳ זיך‬
t r i m (with (‫ארוס|שער|ן יי )ארויםנעשוירן‬ embrace, hug; circum- (‫ארוטנעם י ע י )ען‬
shears o r scissors) ference
pace vt/vi (‫)איבער‬ ‫אנ|ען יי‬8‫ארוס|ש‬ comprehensive ‫ארויטנעמיק «י־‬
(Jew.) [ORN—AROYNES] ( ‫ארון י ע י ) א ר ו נ ו ת‬ embrace vt., (‫ארום|נעם|ען ת)ארויסגענומען‬
coffin, casket em- ‫ א' זיך‬h hug, clasp; comprise
concern ‫ארוע י י‬ brace vi.
|| *down; down a n d under ‫א ר ו נ ט ע ר קיי‬ ‫א ר ו ס נ ע ט י ק‬ ‫ארויםנעמענדיק מ י י ״מ‬
- | ‫ || א ר ו נ ט ע ר‬climb down ‫״ארונטער|קריכ|ן‬ hoe ‫ע|ן יי‬8‫ארומ|סא‬
get under, c r a w l u n d e r ‫ק ר י כ | ן אונטער‬ (‫א ר ו ט ע ר )ט‬ ;‫א ר ו ם‬ ‫א ר ו מ ע ט ׳עז‬ 0

(bed etc.) '‫ || ד א א‬through, around (‫ארוטער)ט‬


‫ארונטער|ניי|ן* י י ) א ח ארוינטערנעגאעען( אונטער‬ through '‫ד א ר ט ן א‬ \- through here
be i n c l u d e d i n , fall u n d e r through the back, '‫ ־| הינטן א‬there
(Jew.) [0RNK0YDEsh] (‫א ר ו ך ק ו ד ש י ע י )ן‬ through '‫\ ווו א‬- the back way around
the H o l y A r k , the repository of the how '‫( ווי א‬- where
T o r a h scrolls in the synagogue slop around 0 ‫ליוכע|ן יי‬5|‫ ארומ‬I
shrew [ARURE] (m—)•‫א ר ו ר ה י‬ <‫)איבער‬ (‫ארויטנעפארן‬ ‫ א ר | ן יי )איז‬5 | ‫ א ר ו ם‬j
bums, [ORKhEPORKhEj » ‫ארחי־»רחי‬ ‫ א׳ ארויט‬I- travel, voyage; cruise; tour ;
hoboes go/get around, circle, skirt j
‫ס א ר ט‬ ;‫טין‬ ;‫ז נ א ל‬ ;‫ ן‬6 ‫א ו‬ ‫׳עז‬ ‫'ארט‬ traveler ‫ ארוימפארער יעי )ס( ם‬j
‫ || •־״י ג ו ט ־ א ר ט‬r o o m , space «*‫ י‬. 1 ‫א ר ט‬ fly (‫לויגן‬6‫ארו'טגע‬ ‫)איז‬ ‫ ל י | ע ן יי‬5 | ‫ א ר ו ט‬j
place, s p o t ; l o c a t i o n ; ( 2 . circle
‫() ע ר ט ע ר‬in
‫)ארוים( י ע י‬
|| ‫( א׳‬- about/around
in ‫ ן א׳‬6 ‫( א ו י‬- seat; locale, locality flight)
place; o n the premises, o n the spot; wreathe ( ‫ ל ע כ ט | ן יי ) א ר ו י ט נ ע פ ל א כ ט ן‬5 | ‫א ר ו ס‬
in place of, i n ‫ אויף •*« א ר ט‬h relevant survey (‫א ר ו ט ע ר ע נ י ע י )ן‬
out of place; '‫ ן א‬8 ‫ ניט א ו י‬h (sb.'s) stead pay.off one's debts <‫א ר ו מ | צ א ל | ן זיך יל <ג‬
‫ י נ | ע ן זיך ק י ץ א׳‬6 ‫ ־( ניט ג ע‬off the premises enclose, fence in <$> ‫א ר ו ט | צ א מ | ע ן מ‬
‫ א ר נ ע ט | ע ן‬6 (‫ ־‬fidget, be uncomfortable scallop <S> ‫ארומ|ציינדל|ען יי‬ !
supersede, replace ‫ר ע ם א׳ פון‬ survey, inspection (‫א ר ו מ ק ו ק י ע י )ן‬
orthography; spelling ‫יי‬ ‫יע‬8‫ארטאט־א‬ look ‫ || א׳ זיך‬look over ‫א ר ו ס | ק ו ק | ן יי‬
system ‫ק ו ק ט זיך ארוים‬ ‫ איידער מ ע‬I- around
orthographical •‫ארטאנראפיש »י‬ before you know it
o r t h o d o x person ‫א ר ט א ד א י ק ס י ע י )ן( ם‬ wreathe • ‫א ר ו מ | ק ר א נ צ | ן יי‬ !
orthodoxy •‫ארטאדאיקסיע י‬ encirclement ‫ארוימריעלוע י י‬
orthodox • ‫ארטאדאקסיש • י‬ (en)circle; surround; <•> ‫ארומ|רינגל|ען יי‬
artillery ‫ארטילעריע יי‬ beset
actor ‫ארטייסט י ע י )ן( • ק ע‬ discussion (‫א ר ו מ ר ע ד י ע י )ן‬

74
‫ארטננעטאן‬ ‫‪718‬‬ ‫ארטיסטיש‬

‫)ארייבערנעקליבן(‬ ‫יי‬ ‫זיך‬ ‫אריבער|קלטב|ן‬ ‫‪actor's‬‬ ‫א ר ט י ם ט י ש &יי‬


‫)‪m o v e (to a new house‬‬ ‫‪actress‬‬ ‫ארטיסטקע י ׳ ) ס (‬
‫א ר י ב ע ר | ק ר י נ | ן זיך יי ) א ר י י ב ע ר נ ע ק ר א נ ן ( )אי‪-‬‬ ‫‪magistrate's‬‬ ‫א ר ט י ק ‪6‬יי* ‪ || l o c a l‬א ׳ נ ע ר י י כ ט‬
‫‪get across‬‬ ‫בער(‬ ‫‪court‬‬
‫א ר י ב ע ר | ש ט ט נ | ן יי ) א י ז ‪ /‬ה א ט א ר י י ב ע ר נ ע ש ט י נ ן (‬ ‫‪articulation‬‬ ‫ארטיקולאציע י׳‬
‫‪be a h e a d of, surpass, exceed; o u t d o‬‬ ‫‪articulate‬‬ ‫ארטיקוליר|ן ת ‪0‬‬
‫‪ferry across‬‬ ‫א ר י ב ע ר | ש י פ | ן יי >‪<$‬‬ ‫א ר ט י ק ל י ע י )ען( ; ‪a r t i c l e , (learned) p a p e r‬‬
‫א ר י ב ע ר | ש פ ר י נ נ | ע ן יי )איז א ר י י ב ע ר ג ע ש פ ר ו נ נ ע ן (‬ ‫‪commodity‬‬
‫‪j u m p over, vault‬‬ ‫)»‪/‬איבער(‬ ‫‪artichoke‬‬ ‫א ר ט י ש א י ק י ע י )ן(‬
‫‪original; oddball‬‬ ‫א ר י נ י נ א י ל י ע י )ן(‬ ‫‪artery‬‬ ‫ארטעריע י ׳ ) ס (‬
‫‪original‬‬ ‫א ר י נ י נ ע י ל יייי‬ ‫‪|| over, across‬‬ ‫א ר י ב ע ר ‪» .1‬ייי‪ :‬א ׳ א י ב ע ר‬
‫‪originality‬‬ ‫א ר י נ י נ ע ל ק י י ט יי‬ ‫קיי ‪2.‬‬ ‫‪|| more t h a n enough‬‬ ‫א׳ און א׳‬
‫‪arithmetic‬‬ ‫א ר י ט מ ע ט י ק יי‬ ‫‪throw‬‬ ‫‪ h over, across‬א ר י ב ע ר | ו ו א ר פ | ן‬
‫‪arithmetical‬‬ ‫א ר י ט מ ע ט י ש •יי׳‬ ‫‪across, t h r o w over‬‬
‫‪|| fly i n‬‬ ‫) ‪ || i n ( t o‬א ר ט נ | פ ל ל | ע ן‬ ‫א ר ט י ן ‪ .1‬קיי‬ ‫‪crossing‬‬ ‫א ר י י ב ע ר נ א נ נ י ע י )ען(‬
‫איש‪come i n (in stage d i r e c t i o n s ) ;2.‬‬ ‫‪go‬‬ ‫אריבער|ניי|ן* יי)איז ארייבערנענאננען( אין‬
‫‪enter‬‬ ‫‪|| exceed‬‬ ‫‪ h over, pass i n t o‬א ׳ א י ב ע ר‬
‫‪incoming‬‬ ‫ארנ!'נ‪...‬‬ ‫‪s w i t c h vi. to‬‬ ‫א ׳ אויף‬
‫א ר ענ­‬ ‫א ר ט נ | ב א נ ל י י ט | ן יי)ארי_י'נבאנלייט( יען‬ ‫א ר י ב ע ר | ג י ס | ן ז י ך יי ) א ר י י ב ע ר נ ע נ א ס ן ( ) א י ב ע ר (‬
‫ב א ל י י ט ן‬ ‫‪overflow‬‬
‫‪vote i n‬‬ ‫א ר ט נ | ב א ל א ט י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪slur over‬‬ ‫א ר י ב ע ר ) ג ל י ט ש | ן ד ך יי <‪ >3‬א י ב ע ר‬
‫‪usher i n‬‬ ‫א ר ט נ | ב א ל י י ט | ן יי)ארי‪-‬יינבאלייט(‬ ‫ארייבערנעווארפענע‬ ‫»יי‪:‬‬ ‫ארי'בערנעוואר‪6‬־ן‬
‫‪bump into‬‬ ‫ארי_ינ|בוצקע|ן ד ך יי <•> א י ן‬ ‫‪knickers‬‬ ‫הויזן‬
‫‪insight‬‬ ‫א ר ט נ ב ל י ק י ע י )ן(‬ ‫א ר י ב ע ר | ו ו א ק ס | ן י י ) א י ז א ר י י ב ע ר נ ע ו ו א ק ס ן ( ‪out-‬‬
‫‪call i n , show‬‬ ‫א ר ט נ | ב ע ט | ן יי ) א ר ט י נ נ ע ב ע ט ן (‬ ‫)‪g r o w (sb.‬‬
‫‪in‬‬ ‫‪outweigh‬‬ ‫א ר י ב ע ר | ו ו ע ג | ן יי )ארייבערנעוווינן(‬
‫‪burglary‬‬ ‫א ר ט נ ב ר ע ך י ע י )ן(‬ ‫‪move‬‬ ‫א ר י ב ע ר | ט ר א ג | ן יי ) א ר י י ב ע ר נ ע ט ר א ג ן (‬
‫)אין(‬ ‫)ארטינגעבראכן(‬ ‫ז י ך יי‬ ‫ארטנ|ברעכ|ן‬ ‫‪vt.‬‬ ‫‪(by‬‬ ‫;)‪carrying‬‬ ‫‪relay,‬‬ ‫‪transfer,‬‬
‫‪break i n ( t o ) ; b u r g l a r i z e‬‬ ‫‪pass,‬‬ ‫‪ m a k e o v e r ; endure vt.‬־‪ 1‬א ׳ ד ך‬
‫‪burglar‬‬ ‫א ר ט י נ ב ר ע כ ע ר יעי )ס( • ק ע‬ ‫‪m o v e vi.‬‬
‫‪ || e n t r a n c e‬א ׳ פ א ר ו ו ע י ר ט‬ ‫ארטננאננ י ע י )ען(‬ ‫‪carry‬‬ ‫א ר י ב ע ר | כ א פ | ן יי <‪ :>$‬א ׳ ד י מ א ם )מיט(‬
‫‪no a d m i t t a n c e‬‬ ‫‪make‬‬ ‫‪ h (stg.) t o excess‬א ׳ ז י ך ) צ ו ‪ /‬ק י ץ (‬
‫א ר ט נ | ג י | ן * י י ) א י ז א ר ט י נ ג ע נ א נ ג ע ן ( ) א י ן ( ‪go i n ,‬‬
‫י‬
‫‪a short visit‬‬
‫‪ enter; frequent; be i n c l u d e d‬־( ניט א '‬ ‫‪b r i n g / g e t across‬‬ ‫א ר י ב ע ר | פ ע ק ל | ע ן יי >‪<S‬‬
‫‪no a d m i t t a n c e‬‬ ‫‪crossing‬‬ ‫א ד י י ב ע ר פ א ר י ע י )ן(‬
‫)‪pour (liquid‬‬ ‫א ר ט נ | ג י ס | ן יי ) א ר ט י נ ג ע נ א ס ן (‬ ‫‪move‬‬ ‫אריבער|פאר|ן יי)איז ארייבערגעפארן(‬
‫‪flow i n , (river) e m p t y vi.‬‬ ‫‪ pf.‬־‪ f‬א ׳ ד ך‬ ‫‪vi.‬‬ ‫‪to a new house; r u n o v e r vt. (in a‬‬
‫‪sneak i n‬‬ ‫א ר ט נ | ג נ ב ע | נ ע ן ) ז י ך ( יי >‪[ G A N V E ] <$‬‬ ‫)‪vehicle‬‬
‫‪vt/vi‬‬ ‫‪transport‬‬ ‫ארי'בער‪5‬יר יעי‬
‫‪enter‬‬ ‫‪vt.:‬‬ ‫)ארטיננעגעבן(‬ ‫יי‬ ‫ארטנ|געב|ף‬ ‫‪transport,‬‬ ‫‪transfer,‬‬ ‫א ר י ב ע ר | פ י ר | ן יי >‪3‬‬
‫‪place, h a n d i n , s u b m i t‬‬ ‫‪m o v e , ferry, c o n v e y‬‬
‫‪ingrown‬‬ ‫א ר ט י נ ג ע ו ו א ק ס ץ אי•‬ ‫‪crossing‬‬ ‫א ר י י ב ע ר פ ל י י ע י )ען(‬
‫‪rapt,‬‬ ‫>ייי(‬ ‫)ארטיננעטאנען‬ ‫א ר ט י נ ג ע ט א ן >«־‬ ‫ארייבערנעפלוינן(‬ ‫)אי?‬ ‫יי‬ ‫אריבער|פלי|ען‬
‫‪absorbed‬‬ ‫‪cross (in‬‬ ‫)‪flight‬‬ ‫)איבער(‬

‫‪75‬‬
‫ארי_ינקום‬ 717 ‫ארגיננערעכנט‬

i n t e r v e n e (as [shoLEM] ‫א ׳ ז י ך א י ן ש ל ו ם‬ inclusive, included (») ‫י־׳‬8 ‫^ ר צ י ע ע ר ע כ נ ט‬


a peacemaker) i n c l u s i v e of the t a x ‫|| ד ע ם שטגיער א ׳‬
get used (to a n (‫ארי_ינ|לעב|ן ז י ך יי <•> )אין‬ penetration (‫^רי_ינדרונג י ע י )ען‬
environment) s l i p i n , sneak i n vi. 0 ‫ינ|דריי|ען ז י ך יי‬-‫ארי‬
festive e n t r y (‫ארגינמארש דעי )ן‬ infiltrator, ‫•קע‬ (‫^רצינדרינגלער יעי )ס‬
interference, i n t e r v e n t i o n (‫ארי_ינמיש דעי• )ן‬ intruder i
‫ארייינמישוננ י י ) ע ן ( = א ר י_י נ מ י ש‬ , pene- (‫^רי_ינ|דרינג|ען יי )איז ארי_י'עעדרונגען‬
mix ‫ || א ׳ ז י ך‬m i x i n vt. <$> ‫ארי_ינ|מיש|ן יי‬ trate, infiltrate ‫ן‬
i n vi., c u t i n , m e d d l e , interfere invader, i n - ‫•קע‬ ( ‫יינדריעער דעי ) ס‬-‫^רי‬
worm one's w a y <$> ‫ארי_ינ|נאדיע|ן ז י ך יי‬ truder
in i n p u t (material) ‫ינווארג דאס‬-‫^רי‬
fool, l u r e , entice (‫ אין‬... 8) 3< ‫ארי_ינ|נאר|ן יי‬ throw in, ( ‫ארי_ינ|ווארפ|ן יי ) א ר ט י נ ג ע ו ו א ר פ ן‬
(into) ‫ א ׳ ז י ך‬h d r o p i n vt., i n j e c t ; interject
capacity (‫די_יננעם י ע י )ען‬£ plunge
capacious; compendious ‫יי‬8 ‫ארגיננעמיק‬ i n p u t (channel) (‫ארי_ינוועג דעי )ן‬ !

take i n , con- ( ‫ארי_ינ|נעמ|ען י י ) א ר ג י י נ נ ע נ ו מ ע ן‬ w o r m one's w a y O ‫ינ|ווע'רעמ|ען זין־ יי‬.‫אהנ‬:


tain, include, embrace; comprise in
‫א ר יי ן‬ u‫ינעט ״‬.‫ארי‬° t e l l off (‫|אריינ|זאג|ן יי <•> )י‬
incoming mail ‫א ר י י נ פ א ס ט יי‬ put in(to) ( ‫;ארי_ינ|טא|ף י י ) א ר נ ו י נ ג ע ט א ן ( ) א י ן‬
fall in; (‫יינגעפאלן‬-‫ארי_ינ|פאל|ן יי )איז ארי‬ become a b s o r b e d (in), (‫|| א ׳ ז י ך )אין‬
lapse ‫| א ׳ א י ן‬- barge i n ; be d e c e i v e d plunge (into w o r k )
into read i n ( t o ) (‫> )אין‬3< ‫!ארי_ינ|טי_יטש|ן יי‬
entry, entrance (in/for (‫ארי_ינפאר י ע י )ן‬ bring in, (‫)ארגיינגעטראגן‬ ‫ןארי_ינ|טראג|ן יי‬
a vehicle) c a r r y i n ; enter vt., file \
drive (‫ארי_ינ|פאר|ן י י ) א י ז א ר ג י י נ ג ע פ א ר ן ( )אין‬ cogitate ( ‫ארי_ינ|טראכט|ן יי ) א ר ג י י נ ג ע ט ר א כ ט‬
i n ( t o ) ; c r a s h (into) think through ‫|| א ׳ ז י ך א י ן‬
introduction; im- (‫)ן‬ ‫יעי‬ ‫ארגינפיר‬ admission, entry ‫ינטרעט דעי‬-‫ארי‬
port(ation) step ( ‫ארי_ינ|טרעט|ן י י ) א י ז א ר י _ י ' ע ע ט ר א ט ן ( ) א י ן‬
introductory ...‫ארגינפיר־‬ i n ( t o ) ; j o i n , enter (an o r g a n i z a t i o n )
importation; initiation ‫יינפירונג י י‬-‫או־י‬ impact, strike (‫א ר ט נ ט ר ע ף דעי )ן‬
lead i n , s h o w i n ; i n t r o - <3> ‫ארי_ינ|פיר|ן יי‬ hit the (‫)ארייינגעטראפן‬ ‫ארי_ינ|טרעפ|ן יי‬
duce; initiate; import mark
put in(to ( ‫ארי_ינ|פלעכט|ן י י ) א ר ג י י ע ע פ ל א כ ט ן‬ snatch up; 0
catch <$> ‫יי‬ ‫ארי_ינ|כאפ|ן‬
c o n t e x t ) , insert (beating, scolding etc.); perform/ i
involvement ‫ארגינצי י ע י‬ seize the (‫\ א ׳ ) א ו ן יי‬- c o n s u m e h a s t i l y !
(hum.) spank, (‫ארי_ינ|צימבל|ען יי <•> )י‬ drop (‫ א ׳ זין־ )צו‬h o p p o r t u n i t y (to) 1
give a whipping in (for a short visit with), slip
pull i n ; enlist (‫ייננעצויגן‬-‫ארי_ינ|צי)ען יי )ארי‬ i n (to)
move ‫ א ׳ ז י ך‬H vt.; i n v o l v e , i m p l i c a t e ‫ || ניט א ׳‬let i n , a d m i t <‫ארי_ינ|לאז|ן יי <ג‬
i n vi. let oneself (‫ א ׳ זין־ )אין‬1‫ ־‬keep o u t !
i n p u t (jack) (‫יין־קאנטאקט י ע י )ן‬-‫ארי‬ i n (to), e m b a r k on (a v e n t u r e ) , go
squeeze i n , j o i n i n <$> ‫ארי_ינ|קוועטש|ן יי‬ i n t o ( d e t a i l s ) ; barge i n (to)
entrance, e n t r y ; scene ( ‫או־יינקום י ע י ) ע ן‬ || p u t i n , insert; i n v e s t <$> ‫ינ|לייג|ן יי‬.‫ארי‬
( p a r t of a n act) || p u t a l l one's effort i n t o ‫א ׳ זין־ א י ן‬

76
‫ארעמקייט‬ 716 ‫אריינקוטען‬

bearings, presence of (‫א ר י ע נ ט י ר ו ע י־ )ען‬ enter ( ‫ארי_ינ|קומ|ען יי )איז א ר י י י ע ע ק ו מ ע ן ( ) א י ן‬


mind; orientation vt/vi
h a v e / g e t ‫ || א ׳ ז י ך‬o r i e n t O ‫א ר י ע נ ט י ר | ן יי‬ ‫ || א ׳ א י ן‬l o o k / p e e p i n <•> ‫ינ|קוק|ן יי‬.‫ארי‬
one's bearings, b e / g e t o r i e n t e d ; k n o w consult, browse i n
one's w a y a b o u t ; have one's w i t s k n o c k i n , d r i v e (nails) <S> ‫|ן יי‬5‫ארי_ינ|קלא‬
l o o k i n t o ‫ א ׳ זין* א י ן‬h a b o u t one m o v e ( ‫אריינ|קלי_יב|ן ז י ך ת ) א ר י י י נ נ ע ק ל י ב ן ז י ך‬
a r c h a i s m ; a r c h a i c ex- (‫א ר כ א י ז ם ד ע י )ען‬ in
pression c o n t e m p l a t e vt/vi (‫> )אין‬$< ‫ארי_ינ|קלער|ן!י‬
a r c h a i c ‫א ר כ א י ש איי‬ get i n ( ‫ינ|קרינ|ן )זיך( יי ) א ר י י י ע ע ק ר א ג ן‬.‫ארי‬
(Chr.) archangel ( ‫א ר כ א ע ל י ע י ) ע ן‬ vt/vi
orchid ( ‫א ר כ י ד ע ע י י ) ס‬ s l i p i n vt., insert <S> ‫א ר י י נ | ר ו ק | ן יי‬
a r c h i v e s (‫א ר כ י י ו ו י ע י )ן‬ 0
r u b i n ; g o b b l e (‫אריינ|רי_יב|ן יי)אריייננעריבן‬
a r c h i v i s t ‫א ר כ י ו ו א י ר י ע י )ן( ם‬ 0
d o w n , p u t a w a y (food)
a r c h i t e c t ‫א ר כ י ט ע י ק ט י ע י )ן( ם‬ break (‫ינ|רייס|ן ז י ך יי )אריייננעריסן( )אין‬.‫ארי‬
a r c h i t e c t u r e (‫א ר כ י ט ע ק ט ו י ר י י )ן‬ i n (to), i n t r u d e (upon), i n v a d e
a r c h i t e c t u r a l ‫א ר כ י ט ע ק ט י ש איי‬ c o u n t , i n c l u d e <j> ‫ארי_ינ|ו*לכענ|ען יי‬
archipelago (‫עלא'נ י ע י )ן‬3‫ארכי‬ including (‫ארייינרעכענענדיק«ייי)א‬
archaeologist ‫א ר כ ע א ל א י ג י ע י )ן( ם‬ stuff i n , j a m i n $> ‫|ן יי‬3‫אריינ|שטא‬
a r c h a e o l o g y ‫א ר כ ע א ל א נ י ע י־‬ e n c r o a c h m e n t ( ‫וננ י ׳ ) ע ן‬5‫אריי'נשטו‬
archaeological ‫א ר כ ע א ל א ג י ש איי‬ || p u s h i n , pile i n vt. <$> ‫|ן יי‬8‫אריינ|שטו‬
a r m a t u r e ; fitting, fixture ( ‫א ר מ א ט ו י ר י ־ ) ן‬ p u s h i n , pile i n vi.; en- (‫א ׳ זין־ )אין‬
a r m y (‫ארמיי' י י )ען‬ c r o a c h (upon)
A r a m a i c [ARAMish] ‫א ר מ י ש איי‬ p u t i n , s t i c k i n , insert <3> ‫ארי_ינ|שטעל|ן יי‬
Armenia (‫ארמעיניע )יי‬ s t i c k i n , t u c k i n <3> ‫ארי_ינ|שטעק|ן יי‬
|| A r m e n i a n ‫ י ע י )—( ם‬.1 ‫א ר מ ע נ ע ר‬ p o u r pf. ( d r y (‫ארי_ינ|שיט|ן ת )אריייעעשאטן‬
Armenian • 2 . ‫אי‬ substance)
bother; c o n c e r n ; (rev. con.) <$> ‫א ר | ן יי‬ send i n , file O ‫ארי_ינ|שיק|ן יי‬
it doesn't ‫ ע ס א ר ט מ י ך ניט‬H m i n d , care d r o p i n (for a short (‫ארי_ינ|שמעק|ן יי <ג>)צו‬
bother me, I d o n ' t care p r y (into) (‫ א ׳ )אין‬h visit)
ornament (‫א ר נ א ס ל נ ט י ע י )ן‬ push ‫ || א ׳ ז י ך‬wedge i n <3> ‫אר|ן יי‬8‫ארי_ינ|ש‬
ornamental ‫ארנאמענטאיל איי‬ one's w a y i n
respectable, honest, fair ‫א י ר נ ט ל ע ך איי‬ longev- [ A R I K I I E S - Y O ' M I M ] op ‫א ר י כ ו ת ־ י מ י ם‬
honesty, i n t e g r i t y , fair- ‫א י ר נ ט ל ע כ ק י י ט י י‬ life ‫ ב א ר ע כ נ ט א ׳‬H i t y , long life
ness expectancy
‫ || ק י ב ע צ א ר נ י ע‬place of ... ( ‫ א ר נ י ע י ׳ ) ס‬. . . l o n g - l i v e d [ ] ‫א ר י כ ו ת ־ י מ י ס ד י ק איי‬
k i b i t z e r s ' g a t h e r i n g place life e x p e c t a n c y [ ] ( ‫אריכות־ימים־שאץ י ע י ) ן‬
arsenal, a r m o r y (‫א ר ט ע נ א י ל י ע י )ן‬ a r i s t o c r a t ‫א ר י ס ט א ק ר א י ט יעי )ן( • ק ע‬
h i g h relief [LY] (‫א ר ע ל י ל ף י ע י )ן‬ aristocracy ( ‫או־יסטאקראיטיע י ׳ ) ס‬
poor, destitute ‫א ר ע ם איי‬ a r i s t o c r a t i c ‫א ר י ס ט א ק ר א ט י ש איי‬
a r m (‫א ר ע • י ע י )ס‬ a r i a (‫א ר י ע י׳ )ס‬
poor m a n (‫א ר ע מ א י ן י ע י )ארעמע־לגייט‬ O r i e n t ‫א ר י ל נ ט יעי‬
0
s q u a l i d ‫א ר ע מ א נ ס ק ע איי‬ O r i e n t a l ‫א ר י ע נ ט א י ל יעי )ן( ם‬
p o o r w o m a n (‫א ר ע ם ־ מ ל נ ט ש ד«ס )ן‬ o r i e n t a l ‫א ר י ע נ ט א ל י ש איי‬
poverty ‫אירעמקייט י י‬ l a n d m a r k (‫א ר י ע נ ט י י ר יעי )ן‬

77
‫אתרוג‬ 715 ‫ארענדאר‬

‫ש ט י יג ע ר‬ ‫א שטייגער ׳ען‬ ‫ר ע נ ד א ר‬ ‫א ר ע נ ד א י ר י ע י )ן( יעו‬


ashtray ( ‫א י ש ט ע צ ל *> ) ע ך‬
‫ד‬ || lease (of estate etc.) (‫א ר ע נ ד ע י׳ )ס‬
(Jew.) Medieval [ A ' S I I K E N A Z ! ‫דאס‬ ‫אשכנז‬ lease (as lessee/ ‫ א פ | ג ע ב | ף אין א׳‬/ ‫נ ע מ | ע ן‬
Germany; Ashkenazic Jewry lessor)
Ashkenazi, [AshKENAzi] (‫אשכנזי י ע י )ם‬ arena (‫א ר ע נ ע י׳ )ס‬
one of the Jews of central and arrest, seizure; d e t e n t i o n , (‫ארעיסט יעי)ן‬
n o r t h e r n E u r o p e a n d t h e i r descend- take into ‫ שטעל|ן אונטער א׳‬h custody
ants, as opposed t o the S e p h a r d i m custody
Ashkenazic [ ] ‫אשכנז יש א י י‬ prisoner, c o n v i c t ‫א ר ע ס ט א י נ ט י ע י )ן( • ק ע‬
­‫[­אשכנ‬ASIIKENEZER] ‫א״י‬-‫י‬-‫אי‬ ‫אשכנזער‬ warrant (‫א ר ע י ס ט ־ ב א פ ע ל י ע י )ן‬
‫ז יש‬ arrest O ‫א ר ע ס ט י ר | ן יי‬
in- [EYsh-LEHo'vE] <‫א ש ־ ל ה ב ה א» <אויף‬ ore (‫א ר ץ יאס )ן‬
furiated prospector (‫א י ר צ ז ו כ ע ר י ע י )ס‬
scallions {coll.) <*r> ‫א ש ל ע ך‬ archbishop (‫א ר צ י ב י ס ק ו פ י ע י )ן‬
Ashmodai, ‫ ד ע ר א׳‬: [ A ' S I I M E D A Y ] ‫אשמדאי‬ Palestine [ E R T S I S R O E L ] (‫א ר ץ ־ י ש ר א ל )יאק‬
A s m o d e u s , (in J e w . lore) the k i n g of Palestinian [ ] ‫א ר ץ ־ י ש ר א ל ד י ק איי‬
demons c r a b a p p l e [ ] (‫א ר ץ ־ י ש ר א ל ־ ע פ ע ל ע יא» )ך‬
ash (wood) ‫אש־ ן א י י‬ gossamer [ ] » ‫ארץ־ישראל־פעדעם‬
' ‫ ק ל א ר )אין י ( ווי א י י ד א י ן א‬: [ A S I I R E ] ‫א ש ר י‬ [RoshE] ‫ || א ר צ ע ר ש ע‬a r c h . . . (evil) ..‫ארצע‬
fully c o n v e r s a n t ( w i t h ) arch-villain
[AShERYO‫׳‬TSERPAPIR] ‫יאס‬ ‫אשר־יצר־פאפיר‬ the A r c t i c ‫ארקטיק יעי‬
toilet paper Arctic ‫א ר ק ט י ש איי‬
m a r r i e d w o m a n [EYshES-1'sh] ‫אשת־איש די‬ orchestra (‫א ר ק ע ס ט ע ר י ע י )ס‬
adulteress [ ] (‫"אשת־אישניצע י י )ס‬ orchestral ...‫ארקעסטער־‬
0
adulterer [ ] ( ‫אשת־אישניק י ע י ) ע ס‬ arshin, a measure of (‫)ען‬ ‫ארשיין י ע י‬
woman [ E Y s h E s - K h A ‫ ׳‬Y E L ] ( ‫אשת־חיל י י ) ם‬ l e n g t h f o r m e r l y used i n R u s s i a , e q u a l
of valor t o 28 inches
"Thou [ATO B O K I I A R T O N U ] ‫אתה בחרתנו»י‬ arsenic ‫א ר ש ע נ י ק י ע י‬
h a s t chosen u s , " a p h r a s e i n a p r a y e r ‫ || מ א כ | ן אש א ו ן ב ל א ט ע פ ו ן‬ash(es) ^ ‫אש‬
referring t o the v i e w of the J e w s as s c o r n , m a k e m i n c e m e a t of
a Chosen People d u s t a n d ashes ‫אש־און־פאירעך‬
ethrog, [ E S R E G — E S R O Y G I M ] ( ‫אתרוג י ע י ) י ם‬ ash (tree) ( ‫ ב י י מ ע ר‬. . . ) ‫אשבוים י ע י‬
c i t r o n , a fruit o v e r w h i c h blessings ‫אישה‬ !‫*אשה זע‬
are said d u r i n g the Sukkoth holi- Assyria (‫אשור )יאס‬
day Assyrian ‫אשור יש איי‬

78
‫ב‬

‫ב‬
fumble a r o u n d , r u m - <$> ‫ב א ב ר ע | ן ך ך יי‬ l e t t e r of the Yiddish [BEYS] ‫יי‬/‫יער‬ ‫ב‬
mage, s t i r alphabet; pronounced [B]; numerical
gifted ‫*באגאיבט איי‬ value: 2
confer u p o n , g r a n t to ‫ א ט י ט‬O ‫ב א ג א ב | ן יי‬ ‫אכט־‬ ,‫אבסערוואציע‬ ‫'באאבאכטועיעו‬
baggage, luggage (‫באגאיזש י ע י )ן‬ ‫ג ע ב ו ננ‬
hypocritical in religious ‫ב א גאט יש איי‬ ‫א כ ט ־‬ ,‫א ב ס ע ר ו ו י ר ן‬ !‫' ב א א ב א כ ט ן ׳ע‬
matters; sanctimonious, bigoted ‫געב ן‬
‫בא נ יל ד ן‬ ‫ ׳עז‬O ‫ב א ג ו ל | ן יי‬ ,‫א ב ס ע ר ו ו א ט א ר‬ ‫* ב א א ב א כ ט ע ר ׳עז‬
r o b vt. [BAGAZL] O ‫וו‬ ‫באגזל|ען‬ ‫א כטג ע ב ע ר‬
fertilization (of soil) ‫באגייטיקונג י י‬ d i s t u r b , a l a r m , per- O ‫באאו'טרויק|ן מ‬
fertilize (soil) O ‫באגי'טיק|ןיי‬ be d i s t u r b e d , ‫ ־| ב׳ ז י ך‬t u r b , t r o u b l e
(‫ ז י י באגייען; איז באגאנגען‬/ ‫* ב א ג י י י ף וו ) מ י ר‬ be a l a r m e d
d o w i t h o u t , spare ‫ ב׳ זיך אן‬h c o m m i t influence O ‫לוס|ן יי‬5‫*באאי_י'נ‬
treat, h a n d l e , w i e l d ‫|| ב ׳ ז י ך ט י ט‬ c l e r k ; official, (civil) ‫געב‬-‫יעי‬ ‫באאטט|ער‬
enthusiasm ( ‫באגיייסטערונג י י ) ע ן‬ officer
enthusiastic ‫באגייסטערט איי‬ cultivation; adapta- (‫באאירבעטוע יי)ען‬
inspire, rouse O ‫ב א מ י ' ט ט ע ר | ן וי‬ tion, revision
gilded, gold-plated ‫באגיילדט איי‬ till, cultivate, ( ‫ב א א ' ר ב ע ט | ן יי ) ב א א ר ב ע ט‬
gild O ‫ב א ג י ל ד | ן יי‬ farm, work vt.; c a n v a s s (an area);
validate O ‫ב א ג י י ל ט י ק | ן יי‬ e l a b o r a t e ; a d a p t , revise
‫ב אג י ל ד ן‬ ‫ב א ג י ל ט | ן י י ) ב א ג י י ל ט ( ׳עז‬ b e a n ; beans (coll.) ‫ ב ע ב ל‬A (‫ב א ב י ע י )עט‬
dawn . ( 2 . ‫)ס‬ ‫דעי‬ || at d a w n ‫*־יי‬ .1 ‫באגינען‬ flowery ‫ב א ב ל ו י ט ט איי‬
favor, be c o n d u c i v e to O ‫ב א ג י ' נ צ י ק | ן יי‬ womanizer (‫באבניק ח!י )עט‬
w a t e r , wet, douse ( ‫ב א ג י ס | ן יי ) ב א ג א ס ן‬ old wives' ‫ב א ב ס ק ע איי‬
t r u s t e d ; d e p e n d a b l e , re- ‫ב א ג ל י י י ב ט אדי‬ hag ( ‫באבע י י ) ס‬
liable, t r u s t w o r t h y || g r a n d m o t h e r ; m i d w i f e (‫ב א ב ע י ׳ )ס‬
...‫ב א ל י י ט‬ ‫ יעז‬...‫באגליייט‬ w h a t d o I care? ! [ D A Y G E ] ‫מגין ב י ס ד א ג ה‬
‫ג ל יי ך‬ (‫באנלי_יך ׳עז )בי_י‬ ‫ז‬
tall story, [MAYSE] (‫באיבע־מעעוה יי)—יות‬
success (‫ב א ג ל י י ק לער )ן‬ f a i r y tale (cont.)
succeed, h a v e g o o d l u c k O ‫ב א ג ל י ק | ן וי‬ hag ( ‫באיבעצע י י ) ס‬
pilfer, rob, [ B A G A N V E ] O ‫ב א ג נ ב ע | ג ע ן וו‬ granny ( ‫באיבעשי י י ) ס‬
steal f r o m b a b k a (a sweet c a k e ) ( ‫באבקע י י ) ס‬
‫ב א נוג ע נ ע ן‬ ‫ב א ג נ ו ' ג ע נ | ע ן יי ג> ׳׳מ‬ garnish, border O ‫ב א ב ר ע ט | ע ן יי‬

79
‫באדראטוע‬ 713 ‫באננעדיקוע‬

regrettably; ‫\ צ ו ם ב׳‬- a b o u t , deplore clemency, pardon (‫באננעידיקוע יי)ען‬


unfortunately show clemency to, O ‫יי‬ ‫באננע'דיק|ן‬
good-for-nothing, rowdy, ( ‫באדיוננ י ע י ) ע ן‬ pardon
loafer bayonet (‫ב א נ נ ע י ט י ע י )ן‬
‫ || ע ר וועט ב׳ ק ר א נ ק‬e v e n ; if o n l y ‫ב א ד י י ' אייי‬ encounter, m e e t i n g ; (‫באגעינעניש ד*ס )ן‬
he would ‫אירבעטן‬ ‫ניט‬ '‫ווערן — אבי‬ ‫בין‬ ‫בייזע‬ || adventures » ‫ן‬- date
‫ ־( ב ׳ ק ו מ ט ע ר‬r a t h e r be s i c k t h a n w o r k vicissitudes
if he w o u l d o n l y c o m e || meet vt., e n c o u n t e r O ‫ב א ג ע ' נ ע נ | ע ן יי‬
‫ב א ט י_י ט‬ ‫* ב א ד ג י ט ו ע י י ) ע ן( זעו‬ meet vt/vi <‫ב ' ז י ך <מיט‬
‫ב א ט י_י ט ן‬ !‫"באדי_יט|ן י י ) ב א ד י י ט ( ׳ע‬ master O ‫ב א נ ע ו ו ע ' ל ט י ק | ן יי‬
service ‫ || ב א ד י י ן ־ א פ צ א ל‬service ...‫באדיינ‬ desire, l u s t (‫ב א נ ע י ר י ע י )ן‬
charge desire, c r a v e , c o v e t O ‫ב א ג ע ר | ן יי‬
0
condition, provision (‫ב א ד י י נ ג דעי )ען‬ s c o l d i n g ; rebuff (‫ב א נ ר א י ב י ע י )ן‬
c o n d i t i o n i n g ; *condition ( ‫באדיעוננ י ׳ ) ע ן‬ b u r y ; (hum.) undo, (‫באנראב|ן יי)באנראבן‬
0
conditioned ‫ב א ד י י ע ט איי‬ s p o i l (an e n t e r p r i s e ) ; rebuff
conditional ‫ב א ד י ע י ק איי‬ comprehend ( 0 / ‫*באגרי_יפ|ן יי ) ב א נ ר י פ ן‬
settle (‫)וועגן‬ (‫)באדועען‬ ‫ז י ך יי‬ ‫באדינג|ען‬ justification (‫ב א נ ר י נ ד ו נ נ י י )ען‬
o n (a price etc.) justify, substantiate O ‫ב א נ ר י נ ד | ן יי‬
service (‫באדינוע יי)ען‬ greeting, welcome (‫ב א נ ר י ס ו ע י י )ען‬
service s t a t i o n (‫ב א ד י י ן־סטאנציע י ׳ )ס‬ greet, w e l c o m e ; a c c l a i m , O ‫ב א נ ר י ס | ן יי‬
serve, w a i t o n ; service, O ‫ב א ד י נ | ע ן יי‬ || h a i l , s a l u t e ; a p p l a u d (an action)
m a k e use ‫\ ב ׳ ז י ך מ י ט‬- t e n d ; c a t e r to greet ‫ב ׳ זין־ מ י ט‬
of concept, notion, idea (‫ב א נ ר י י ף י ע י )ן‬
servant, attendant • (‫ב א ד י נ ע ר יעי )ס‬ conceptual ‫באנריפיק איי‬
0

( b o d y of) s e r v a n t s , (‫ב א ד י י נ ע ר ש א פ ט י ׳ )ן‬ (hum.) undoing (‫ב א נ ר ע י ב ע נ י ש ד*ס)ן‬


service staff restriction, limita- (‫ב א ג ר ע י נ ע צ ו נ נ י ׳ )ען‬
bathrobe (‫ב א י ד כ א ל א ט י ע י )ן‬ tion, qualification; abridgment
badminton ‫באדמינטאין יעי‬ limited; narrow-minded ‫ב א נ ר ע נ ע צ ט איי‬
ground, soil, terrain (‫ב א ד ן יעי )ס‬ l i m i t , confine; a b r i d g e O ‫ב א נ ר ע ' נ ע צ | ן יי‬
‫ || ב ׳ ז י ך‬b a t h e vt/imp ( ‫ב א ד | ן יי ) נ ע ב א ד ן‬ (rights); restrict, qualify
‫( ניי|ן* זיך ב׳‬- b a t h e vi., take a bath || bath(house) (‫)בעדער‬ ‫יי‬ .1 ‫באד‬
bathe ‫ ־( ב׳ זין־ א י ן‬also go swimming (hum.) (‫)ארי_יין‬ ‫ב׳‬ ‫אין‬ ‫)אוועק|(פיר|ן‬°
i n ; w a l l o w i n , float i n , h a v e p l e n t y of; resort ( 2 . ‫יא״ )בערער‬ h dupe,
bask in prudent ‫ב א ד א י כ ט איי‬
cooper ( ‫באדנער י ע י ) ס‬ t h a n k pf. O ‫ב א ד א נ ק | ע ן יי‬
bottom (‫באדעם יעי)ם‬ need (‫ב א ד א י ר ף י ע י )ן‬
c o v e r pf., t o p ; l i n e ; o v e r - O ‫ב א ד ע ק | ן יי‬ <*‫ ( )א; )צו( יי‬O ; ‫י י ) ע ר ב א ד א י ר ף‬ ‫באדארפ|ף‬
run || require, need, h a v e t o ; h a p p e n to
(Jew.) v e i l i n g of the b r i d e !*‫ב א ד ע ק נ ס י‬ properly ‫ווי ס ׳ ב א ד א י ר ף צ ו זיין‬
p r i o r to the w e d d i n g c e r e m o n y bathing cap (‫ )ען‬° ‫ב א י ד ה י ט ל י א‬
need, w a n t , r e q u i r e - (‫ב א ד ע י ר פ ע נ י ש יאס )ן‬ regret (s) ‫באדויער י ע י‬
ment ‫ב א ד ו י ע ר‬ ‫ב א ד ו י י ע ר ו נ נ י י יעז‬
bathing suit (‫ב א י ד ק א ס ט י ו ם י ע י )ען‬ deplorable, r e g r e t t a b l e ‫ב א ד ו י י ע ר ל ע ך איי‬
wiring ‫ב א ד ר א ט ו נ נ יי‬ regret, be s o r r y ‫וואס‬/‫ א‬O ‫ב א ד ר י ע ר | ן יי‬

80
‫באוווםטזגין‬ 712 ‫באדראטן‬

r e s t r a i n t ; m a s t e r y (of a ‫"באהערשונג יי‬ wire, p r o v i d e w i t h (‫באדראט|ן ה)באח־־איט‬


skill) wiring
rule, c o n t r o l , d o m i n a t e ; O ‫" ב א ה ע ר ש | ן יי‬ ‫סבנה‬ (‫ב א ד ר א ע ן ׳ע! ) ש ט ע ל ן אין‬ ‫ז‬

‫ *ב׳ ז י ך‬1‫ ־‬m a s t e r , s u b d u e ; c o m m a n d oppression ‫ב א ד ר י ק ו ע יי‬


control/collect oneself, hold one's oppress O ‫ב א ד ר יק | ן יי‬
temper oppressive ‫ב א ד ר י י ק נ ד י ק «ד׳‬
,...‫ב א ו ו ו‬ ‫׳עז‬ ...‫*באוואוי‬ ,...‫באוואו‬ oppressor ‫ב א ד ר י ק ע ר יעי )ס( • ק ע‬
...‫ב א ו ו ו י‬ anxiety (‫ב א ד ר ע י ע ע נ י ש י«ס )ן‬
police ‫ || פאליציילש ב׳‬g u a r d O ‫ב א ו ו א כ | ן יי‬ versed, proficient; (‫)אין‬ ‫*יי‬ ‫באהאוונט‬
reforestation ‫באוואלדונג י־‬ skillful
irrigation ‫באוואיסערונג י ׳‬ proficiency ‫באהאיוונטקייט י׳‬
irrigate O ‫ב א ו ו א ' ס ע ר | ן יי‬ - 2 . ‫בא‬ || h i d d e n ; c o v e r t ‫ «<־׳‬.1 ‫ל ט ־ ן‬
armed ‫ב א ו ו א פ נ ט איי‬ hide vt., conceal, ( ‫ה א ל ט | ן יי ) ב א ה א ל ט ן‬
armament ‫באוואיפענונג י־‬ ‫\ ב׳ זיך‬- keep (a secret) f r o m ; inter
a r m vt/vi O ‫ב א ו ו א ' פ ע נ | ע ן )זיך( יי‬ hide vi.
overgrown, grown over ‫באוואקס־ן איי‬ shelter (‫ב א ה א ל ט ע ר דעי )ס‬
(with); hairy ‫ב א ה א נ ד ל ו ננ‬ ‫ב א ה א נ ד ל דעי )ען( ׳עז‬
secure(d), proof (‫)קעגן‬ ‫איי‬ ‫באווארנט‬ treatment (‫ב א ה א נ ד ל ו נ נ י׳ )ען‬
(against) treat, h a n d l e ; d e a l w i t h O ‫ב א ה א נ ד ל | ע ן יי‬
‫ || ה י י ץ ־ ב א ו ו א ר נ ט‬...proof ‫ ־ ב א ו ו א ר נ ט איי‬. . . abuse ‫ || פ א ל ש ב׳‬m a l t r e a t ‫|| ש ל ע כ ט ב׳‬
|| w a t e r p r o o f ‫ וואיסער־ב׳‬1‫ ־‬heatproof joined; hyphenated ‫יי‬8 ‫ב א ה א פ ט ־ ן‬
bulletproof ‫קויילךב׳‬ b o l d , brave, courageous, ‫יי‬8 ‫ב א ה א י ר צ ט‬
p r e c a u t i o n , reserva- (‫באוואירעניש לאס )ן‬ b r a v e vt. ‫\ ב׳ ב א נ ע ' נ ע נ | ע ן‬- v a l i a n t
unqualified ‫\ א ן בין‬- t i o n , safeguard courage ‫ב א ה א ר צ ט ק י י ט יי‬
secure, safeguard, O ‫יי‬ ‫באווא'רענ|ען‬ housing •‫באהויזונג י‬
take precautions; ‫ ב׳ זין־‬h m a k e sure house O ‫באהויז|ן יי‬
make provisions; stipulate; make ‫ט ע נ ה ן‬ ,‫ד ר י נ נ ע ן‬ ‫י ב א ה ו י פ ט ן ׳עז‬
sure feasible ‫י־‬8 ‫ב א ה י י ב ל ע ך‬
pelt, ply (‫)מיט‬ (‫)באווארפן‬ ‫ב א ו ו א ר פ | ן יי‬ grasp; manage, (‫)באהויבן‬ ‫יי‬ ‫באהייב|ן‬
with negotiate (an obstacle); h a v e i n one's
gift shower; (Jew.) cere- ‫ב א ו ו א ר פ נ ס יאס‬ be e q u a l to, be ‫ ־| ק ע נ | ע ן * ב׳‬power
m o n y of s h o w e r i n g b r i d a l couple w i t h up to
rice or sweets heating ‫ב א ה י י צ ו ע י׳‬
|| (waves etc.) w a s h (‫באוואש|ן יי )באוואשן‬ heat, p r o v i d e w i t h h e a t i n g O ‫באהייצ| ן יי‬
m e l t i n t o tears ‫ב׳ זיך מ י ט ט ר ע ר ן‬ ‫ב י_י ה י ל פ י ק‬ !‫ב א ה י ל פ י ק ׳ע‬
occupy, inhabit O ‫באוווינ|ען יי‬ affluent ‫ב א ה ע ב י ק איי‬
admiration ‫ב א ו ו ו י נ ד ע ר ו ע י־‬ affluence ‫ב א ה ע י ב י ק י י ט יי‬
a d m i r e , m a r v e l at O ‫ב א ו ו ו ' נ ד ע ר | ן יי‬ concealment, hiding; (‫ב א ה ע י ל ט ע נ י ש י א ס )ן‬
admirer ‫ב א ו ו ו י נ ד ע ר ע ר י ע י )ס( ם‬ hide-out
(well-)known, noted, emi- ‫באווויסט אי־‬ hide-and-seek ‫ב א ה ע י ל ט ע ר ל ע ך פצ‬
nent union; uniting (‫ ט ו נ ג י י )ען‬5 ‫ב א ה ע‬
un- ‫ || *אן ב׳‬consciousness ‫באוווסטזגין י*״‬ join, unite; hy- ( ‫ב א ה ע פ ט | ן יי ) ב א ה א פ ט ן‬
con- ‫י‬ ‫י‬
‫ ב _ ם ב׳‬h conscious, senseless unite vi.; copulate ‫ ב' זין־‬h phenate
unconscious ‫ ־| *ניט בגיס ב׳‬scious horned ‫ב א ה ע ר נ ע ר ט איי‬

81
‫באטאנען‬ 711 ‫באוווסטזיניק‬

separate; d i s t i n c t , par- ‫•ויי‬ .1 ‫ב א ז ו נ ד ע ר‬ conscious (of one's ‫«יי‬ ‫ווו'סטזיניק‬$)‫מ‬


2. ‫מיה‬ || several (!») |‫ ־‬t i c u l a r ; special s t a t u s , cause etc.)j
separately, a p a r t m a r r i e d (man) ‫באווי_י'בט »יי‬
unusually, particularly, ‫ייי‬8 ‫ב א ז ו נ ד ע ר ש‬ || t o k e n ; d e m o n s t r a t i o n (‫ייז יעי )ן‬-‫באווי‬
especially evidence *‫ס‬
c o n q u e r vt., s u b d u e ; de- O ‫*באזיג|ן יי‬ apparition (‫באווי_יזונג י ׳ ) ע ן‬
feat exhibit, show; demon- (‫ב(טווצז|ן יי)באוויזן‬
removal, elimination, ( ‫באזגייטיקונג י י ) ע ן‬ make (‫ ב ׳ )צו‬h strate, s u b s t a n t i a t e
disposal (come o n t i m e f o r ) ; h a v e t i m e for;
r e m o v e d , o u t of the w a y ‫ב א ז נ י ט י ק ט »יי‬ appear, show u p ‫ ב ׳ זין־‬h succeed i n
remove, eliminate, dis- O ‫באז _ טיק|ן יי‬ |‫י‬ ‫י‬
m o u r n , l a m e n t vt. O ‫^ ו ו י י נ | ע ן יי‬
pose of; expel grant ( ‫טאווייליקונג י • ) ע ן‬
silver-plated ‫ב א ז י ל ב ע ר ט איי‬ ‫ || ב ׳ צ ו‬g r a n t , a c c o r d O ‫• א ו ו י ' ל י ק | ן יי‬
celebrate ( i n song (‫באזינג|ען יי )באזונגען‬ deign to j
etc.) affect, influence O ‫ב|אווירק|ן יי‬
conscious ‫יי‬8 ‫ב א ז י נ י ק ט‬ cotton; thread ‫ו ו ל יעי‬
basis (‫ב א ז י ט י ע י )ן‬ junk, poor merchandise <%‫ווול י‬
basic ‫ב א י ז י ס ד י ק «י־‬ cotton gin ( ‫' ו ו ל ־ ד ר ע ש ע ר יעי ) ס‬
icing (‫ב א ז י ם ע כ ץ י*־ )ן‬ move (‫וועיג יעי )ן‬
possession, o w n e r s h i p ‫*באזייץ י ע י‬ motion; movement (‫ווועגוע י• )ען‬
possess, o w n ( ‫ ב א ז ע ס ן‬/ 0 ) ‫' ב א ז י צ | ן יי‬ mobile, movable ‫ו ו ע ג ל ע ך »יי‬
possessor, o w n e r ‫*באזיצער י ע י )ס( ם‬ mobility ‫ו ו ע י ג ל ע כ ק י י ט י־‬
base O ‫באז יר | ן יי‬ m o v e vt/vi; exercise O ‫וועג|ן )זיך( יי‬
alkaline ‫באזיש »יי‬ vt/vi
base; a l k a l i (‫באזע י ׳ )ט‬ cotton ‫א י ו ו ע ל ן «יי‬
occupied; manned ‫ייי׳‬ ‫באזעיצט‬ m a t e r i a l i z e , realize O ‫אוועו־|ן יי‬
seat; o c c u p y , settle vt.; O ‫ב א ז ע צ | ן יי‬ [BOU MAIM A D NEFEsh] ‫א ו מ י ם ע ד נפש «י‬
|| m a n ; g a r r i s o n ; t a k e possession of w e / t h e y / . . . are a t the e n d of o u r /
settle vi. ‫ב ׳ זין־‬ their/... tether
t r a d i t i o n a l seating of g i r l w ‫באזעצנס‬ under compulsion, [ B E O Y N E S ] ‫^ א ו נ ס »ייי‬
on bridal chair, as part of Jew. be forced to ‫ ־| יי ב ׳‬perforce j
wedding ceremony slow, leisurely, deliberate, ‫י‬8 ‫באזאיכט‬
settler ‫ב א ז ע צ ע ר י ע י )ס( ם‬ demure, dispassionate |
charming [ B A K I I E ' Y N T ] ‫י׳‬8 ‫ב א ח נ ט‬ salt O ‫ל א ז א ל צ | ן יי‬
(rain/snow) boot (‫ב א ט י ע י )ן‬ sand, strew w i t h s a n d O ‫ א ז א מ ד | ן יי‬3
elderly ‫ב א ט א י ג ט איי‬ bazaar (‫ א ז א ' ר יעי )ן‬3
h a r d - c o v e r (book) ‫ב א ט א ו ו ל ט מיי‬ anxious, worried ‫י־‬8 ‫נ^אזאירגט‬
panel O ‫ב א ט א ו ו ל | ע ן יי‬ a t t e n d to, see t o ; p r o v i d e O ‫^ א ז א ר ג | ן יי‬
sweet p o t a t o (‫ב א ט א ט ע י ׳ )ס‬ besmirch [ B A Z E V L ] O ‫ א ז ב ל | ע ן יי‬3
battalion [ L Y ] (‫ב א ט א ל י א ' ן י ע י )ען‬ seed O ‫} א ז ו י ' מ ע נ | ע ן יי‬
botany •‫ב א ט א נ י ק י‬ visit; attendance; stay (‫* באזויך יעי )ן‬ 1

botanist ‫באטאיניקער י ע י )ס( ם‬ search (a person); *visit, O ‫ב א ז ו כ | ן יי‬


botanical ‫ב א ט א נ י ש «יי‬ *call u p o n ; *frequent
a c c e n t u a t e , stress O ‫* ב א ט א נ | ע ן יי‬ visitor ‫״ ב א ז ו כ ע ר יעי ) ס ( ם‬

82
‫באלוינען‬ 710 ‫ן‬8‫באטא‬

aged ‫ב א י א ר נ ט «יי‬ feel, p a w O ‫|ן יי‬9‫באטא‬


by no [BEE'YN-O'YFN] ‫מדיי‬ ‫ן‬6‫באיךאו‬ s t y l e , g i v e (sb.) the t i t l e O ‫ב א ט י ט ל | ע ן יי‬
means, i n n o case of
‫ב ו י ק א ט‬ 1‫י ב א י ק א ט יע‬ m e a n i n g , significance (‫ב א ט צ י ט דעי )ן‬
power; propel [BAKOYEKh] O ‫ב א כ ו ח | ן יי‬ significant, r e l e v a n t ‫ב א ט י י ט י ק «יי‬
fascinate, [BAKISHEF] O ‫וו‬ ‫|ן‬6‫באכישו‬ significance •‫באטיייטיקייט י‬
enchant mean, signify, (‫)באטטיט‬ ‫ת‬ ‫באטי_יט|ן‬
thump! bang! 0™ ‫ב א ך‬ denote
river, stream (‫ב א ך י ע י )ן‬ participation ‫ב א ט י י י ל י ק ו ע יי‬
chromium-plated ‫יי‬6 ‫ב א ם ־ א י מ ט‬ participant ‫געב‬-‫יעי‬ ‫באטיי'ליקט|ער‬
1
playing ball (‫ב א ל י ע י )ן‬ t a k e p a r t (in), (‫ )אין‬O ‫ב א ט י י ' ל י ק | ן ז י ך יי‬
2
b a l l (festivity) (‫ב א ל יעי )בעלער‬ p a r t i c i p a t e (in), be a p a r t y (to)
‫ב א ל ע ב ע טש ע ן‬ 1‫ ׳ע‬O ‫ב א ל א ב ע ט ש ע | ן יי‬ hand out (stg.) to, ‫ * ט י ט‬O ‫ב א ט י י ל | ן יי‬
mess, b e d l a m (‫ב א ל א נ א י ן י ע י )ען‬ confer (stg.) u p o n
,‫ ב א ל א ' ג ע ר | ן ״« ב א ל ע ג ע ר ו נ ג‬, ‫ב א ל א י נ ע ר ו ע‬ ‫ויי׳‬ ‫ || ב א ט י ס ט ־ ן‬c a m b r i c ‫יעי‬ ‫באטייסט‬
‫ב א ל ע ג ע ר ן‬ b i d , offer (‫באט|ן יי)געבאטן‬
2. ‫ב א ל א ד | ן ח‬ || laden ‫ »יי‬.1 ‫באלאד־ן‬ tasty, delicious; [ B A T A ' M T ] ‫ב א ט ע מ ט »יי‬
load, burden (‫)באלאדן‬ cute
ballad (‫ב א ל א ד ע י ׳ )ס‬ carpeting ‫עכוע י־‬9'‫באטע‬
balalaika (‫ב א ל א ל י י ק ע יי )ס‬ carpet O ‫עכ|ן מ‬8'‫באטע‬
balloon (‫ב א ל א י ן י ע י ) ע ן‬ small battery; battery ( ‫באטערייקע י ׳ ) ס‬
belong, p e r t a i n 0 ‫״ ב א ל א ע | ע ן יי‬ light
bologna ‫ב א ל א נ י ע ר ווורשט י ע י‬ battery ( ‫באטעריע י י ) ס‬
balance (‫ב א ל א י נ ט י ע י )ן‬ ‫נעמ|ען‬ || consideration ‫באטראיכט יעי‬
poise, balance; counter- O ‫ב א ל א נ ס י ר | ן יי‬ || take into consideration ‫ב׳‬ ‫אין‬
balance be o u t of the ques- ‫ניט ק ו מ | ע ן א י ן ב ׳‬
encumbrance, bur- (‫ב א ל א י ט ט י ק ו ע י• )ען‬ tion
den deliberation, exami- (‫ב א ט ר א כ ט ו ע יי )ען‬
encumber, burden O ‫ב א ל א ' ס ט י ק | ן יי‬ (‫ )מעדיצייניש|ע‬h nation, consideration
charge (an ac- ( ‫ב א ל א ס ט | ן וי ) ב א ל א י ס ט‬ checkup '‫ב‬
count) observe, r e g a r d , ( ‫ב א ט ר א כ ט | ן י י ) ב א ט ר א י כ ט‬
‫ב ע ל ־ ה ב י ת‬ !‫ב א ל ב א י ס י ע י ) ב א ל ב א ט י ם ( זע‬ w a t c h ; e x a m i n e ; consider, contem-
‫ב א ל ע ב ע ט ש ע ן‬ ‫ זעז‬O ‫ב א ל ב ע ט ש ע | ן יי‬ consider vi., ‫ ב ' ז י ך‬H plate, deliberate
soon, shortly, presently; ‫*־״‬ ‫באלד‬ think it over
a l m o s t , n e a r l y ; f r o m the first, at first sad ‫* ב א ט ר י י ב ט }יי‬
whereas, ‫ || ווי ב ׳‬as soon as ‫|| ב ' ווי‬ set foot o n (‫באטרעט|ן יי)באטראטן‬
since amount, sum; value, (‫ב א ט ר ע י ף י ע י )ן‬
i m m e d i a t e , early, p r o m p t •‫ב א ל ד י ק «י‬ ‫ ה א ב | ן * א‬f- i m p o r t ( a n c e ) , significance
0
moron (‫באלוואין יעי )עט‬ count ‫ב׳‬
0
moronic ‫ב א ל ו ו א נ ס ק ע «יי‬ significant, material, •‫»י‬ ‫באטרעפיק‬
reward (‫ב א ל ו י י ן י ע י )ען‬ weighty
reward, decoration (‫ב א ל ו י נ ו ע יי )ען‬ a m o u n t to ( ‫ ן‬8 ‫ | ן יי ) ב א ט ר א‬8 ‫ב א ט ר ע‬
award, (‫ || ב׳ )טיט‬reward O ‫ב א ל ו י נ | ע ן יי‬ 1
‫ב וש ל‬ ‫אינעם( ״מ‬...) ‫באטשאן י ע י‬
‫ מ ע ה א ט א י ט ב א ל ו י י נ ט‬h decorate (with) affirm, c o n f i r m O ‫באיא|ען ת‬

83
‫באמערק־ווערדיק‬ 709 ‫באלזאט‬

siege (‫באללגערוע יי)ען‬ he was awarded a ‫סעדאיל‬ ‫טיטא‬


besiege, l a y siege t o O ‫ב א ל ל ג ע ר | ן יי‬ medal
pamper $> ‫ב א י ל ע ו ו ל ן יו‬ balm ‫ב א ל ז א ם יעי‬
ballet (‫ב א ל ל ט י ע י )ן‬ balmy ‫ב א ל ז א ם י ש מיי‬
playing ball (‫באלעם יעי )ט‬ Baltic ‫ב א ל ט י ש מיי‬
gibber; temporize, O ‫באלעמוטשלן מ‬ b e l o v e d , favorite, p o p u l a r ‫ב א ל י י ב ט מיי‬
dilly-dally, procrastinate portly, stout, corpulent ‫ב א ל י י י ב ט מיי‬
b o u n c e vt/vi (imp.) <$>« ( ‫ב א ' ל ע מ | ע ן ) ז י ך‬ c o v e r , l i n e ; p u t t o b e d ; O ‫ב א ל י י ג | ן יי‬
almemar, synagogue (‫באלעמער י ע י )ס‬ p u t u p (guests); m a i l (letter)
platform from which the T o r a h is i n s u l t , offense (‫ב א ל י י י ד י ק ו ע י י )ען‬
read h u r t , offended ‫ב א ל י י ד י ק ט מיי‬
| ‫י י‬
l i c k one's l i p s / (‫ )טיט‬O ‫ב א ל ע ק | ן ז י ך מ‬ ‫ || ב ׳ ז י ך‬i n s u l t , offend O ‫דיק|ן ״‬ ‫באל‬
fingers (at) be i n s u l t e d , be offended a t , be (‫)אויף‬
ballerina (‫ב א ל ע ר י נ ע י י )ס‬ hurt b y ; take umbrage at
instructive ‫ב א ל ל ר נ ד י ק מיי‬ offensive ‫ב א ל י י י ד י ק נ ד י ק מיי‬
balcony (‫ב א ל ק א י ן י ע י )ען‬ at- ‫ב׳־סימפטאם‬ || a t t e n d a n t ...‫באליייט‬

(evening) g o w n (‫)ער‬ ‫באלקלייד‬ tendant s y m p t o m


b e a m , g i r d e r ; rafter (‫באלקן יעי )ס‬ escort; accompaniment ( ‫ב א ל י י ט ו ע יי ) ע ן‬
transom (—) ‫ב א י ל ק ן ־ פ ע נ צ ט ע ר י ע י‬ escort, a c c o m p a n y , ( ‫ב א ל י י ט | ן יו ) ב א ל י י י ט‬
if [ B E I ' M ] ‫ל‬-‫ב א ם קאנ‬ see h o m e ‫| ב ׳ א ה י י י ם‬- a t t e n d
p a i n t pf. O ‫ב א מ א ל | ן יי‬ escort, c o m p a n i o n ; ‫באלייטער יעי )ס( ם‬
married (woman) ‫באמאינט מיי‬ chaperon
box of c a n d y [NY] ( ‫באמבאניערקע י ׳ ) ס‬ (fern.) companion, ( ‫י־ ) ס‬ ‫באליייטערין‬
inflated, p o m p o u s , s w a g - ‫ב א מ ב א ס ט י ש מיי‬ chaperone
gering (photo) exposure (‫ב א ל י י י כ ט י ע י )ן‬
bombing, shell- (‫באמבארדירוע י י )ען‬ lighting; illumination (‫באלגיכטונג י ׳ )ען‬
ing illumi- (‫באלציכט‬/‫)באלויכטן‬ ‫ת‬ ‫באלי_יכט|ן‬
b o m b , shell O ‫ב א מ ב א ר ד י ר | ן יו‬ n a t e , l i g h t u p ; ( i n p h o t o g r a p h y ) ex-
bombing, bombard- (‫באמבארדע י י )ס‬ pose; e l u c i d a t e
ment g i l d ( w i t h g o l d leaf) O ‫באלייש|ן ת‬
d a n g l e vt/vi <$> ‫ב א מ ב ל | ע ן ) ד ך ( מ‬ washtub (‫ב א י ל י ע י׳ )ס‬
bomb ( ‫באמבע י י ) ס‬ sturgeon (‫ב א ל י י ק יעי )עם‬
[BEEMu‫׳‬NE-shLE‫׳‬YME] ‫מייו‬ ‫באטונה־שלטה‬ diagonally, [BALAKIISN] ‫»דמ‬ ‫באלכסון‬
w i t h complete faith obliquely
effort, e n d e a v o r (‫ב א מ י ו ע י ׳ )ען‬ diagonal, oblique [ ] ‫ב א ל כ ס ו נ ד י ק מיי‬
fertilize, strew w i t h O « ‫באמי'סטיק|ן‬ ‫ב א ל ע מ ו ט ש ע ן‬ 1‫׳ע‬0‫יי‬ ‫באלמוטשע|ן‬

fertilizer bale (‫ב א ל ן יעי )ס‬


|| t r o u b l e , i n c o n v e n i e n c e O ‫ב א מ י | ע ן יו‬ ‫ב ע ל ־‬ ‫״מ‬ (‫)באלעבאטים‬ ‫יעי‬ ‫באלעבאיס‬

s t r i v e , m a k e a n effort, en- ‫ב׳ ד ך‬ ‫ה ב י ת‬


deavor, take pains animated, lively, sprightly; ‫ב א ל ל ב ט מיי‬
man O ‫באמענטש|ן ת‬ animate
notice ‫ב א מ ל ר ק יעי‬ ‫ב׳‬ ‫ווידער‬ || animate O ‫י‬ ‫באלעב|ן‬
remarkable, note- ‫באמלרק־ווערדיק מיי‬ resurrect
worthy babble, chatter O ‫ב א ל ע ב ע ט ש ל ן וו‬

84
‫באעוולען‬ 708 ‫באמערקוע‬

‫ || א ר ו י ס | נ י י | ף פון ב׳‬use, usage (‫באנייץ יעי)ן‬ remark, observation, (‫ב א ט ע ר ק ו ע יי )ען‬


go o u t of use, fall i n t o disuse comment
use, e m p l o y ; c o n s u l t (a O ‫ב א נ י צ | ן יי‬ noticeable, o b s e r v a b l e •‫ב א מ ע ר ק ל ע ך «י‬
use; consult ‫מיט‬ ‫זיך‬ ‫ב׳‬ f‫־‬ book) notice, d i s c e r n ; n o t e ; O ‫ב א מ ע ר ק | ן יי‬
abuse ‫ ק ר ו ם ב׳‬H (a b o o k ) be a w a r e of, be c o n s c i o u s of; re-
user ‫באניצער יעי )ס( ם‬ imper- ‫( ניט צ ו ב׳‬- m a r k , c o m m e n t
nickel-plated ‫באניקלט איי‬ ceptible
conception, comprehen- (‫ב א נ ע י ם י ע י )ען‬ perceptive, observant ‫ב א מ ע י ר ק ע ר י ש איי‬
sion indeed, r e a l l y ; s i n - [ B E E M E S ] ‫אייי‬ ‫באמת‬
cognitive ‫באנעמיק איי‬ cerely
grasp, u n d e r s t a n d ; (‫באנעמ|ען יי)באנומען‬ railroad; train (‫ב א ן י• )ען‬
conceive, c o m p r e h e n d ; r o b commonplace, hackneyed, ‫ב א נ א י ל איי‬
obsession (‫ )ן‬w ‫ב א נ ע ' מ ע נ י ש‬ trite
moisten O ‫ב א נ ע צ ל | ע ן יי‬ banality (‫באנאליטעיט י•)ן‬
m o i s t e n , wet; baste O ‫ב א נ ע צ | ן יי‬ n a m e , designate O ‫ב א נ א ' מ ע נ | ע ן יי‬
railroad worker (‫ב א נ ע ר יעי )ס‬ banana (‫ב א נ א י ן י ע י )ען‬
railroading ‫ב א נ ע ר י י ' יאס‬ ‫ב יי נ א נ ד‬ !‫י ב א נ א נ ד ׳ע‬
‫ || א פ | ל י י נ | ן‬bench ‫ בענקל‬A (‫באנק' י•)בענק‬ ‫ב אנ א ן‬ !‫ב א נ א נ ע י י ) ס ( ׳ע‬
shelve, pigeon- ‫י'ן‬.‫א י ן ד ע ר ל א נ נ ע ר ב׳ ארי‬ m a k e a fool of one- O ‫ב א נ א ' ר י ש | ן זיך יי‬
hole self; c o m m i t a folly, b l u n d e r
(financial) bank (‫)בענק‬ ‫יעי‬/‫יי‬
2
‫באנק‬ sleeping-car b e r t h ( ‫ב א י נ ב ע ט ל יאס ) ע ך‬
o n the average ‫באנק; ד ו ר ך ס׳באנק‬ (rev. con.) (‫)י‬ (‫) ב ׳ געטאין‬ •‫א״‬-‫יי‬ * ‫באנג ט א | ן‬
b u n k , cot ( ‫ב א י נ ק ב ע ט ל י*־ ) ע ך‬ (rev. ‫| ב ' ט א | ן * אויף‬- be s o r r y , regret
banker (‫ב א נ ק י י ר י ע י )ן‬ con.) be s o r r y for
b a n k n o t e , (money) b i l l (‫ב א נ ק נ א י ט י ע י )ן‬ ribbon, band, ‫ ב ע נ ד ל‬A ( ‫ב א נ ד י• ) ב ע נ ד ע ר‬
c u p p i n g glass (former- [Ny] ( ‫באנקע י ׳ ) ס‬ tape
l y used b y p h y s i c i a n s to d r a w b l o o d v o l u m e (book) (‫באנד יעי )בענד‬
to the s k i n , as a r e m e d y for v a r i o u s bandage (‫ב א נ ד א י ז ש י ע י )ן‬
be ‫ | ה ע ל פ | ן ווי א טויטן ב ׳ ס‬- maladies) banjo (‫באנדזשא יעי )ס‬
useless, be ineffective b a n d i t , gangster; rascal (‫ב א נ ד י י ט י ע י )ן‬
banquet, testimonial (‫)ן‬ ‫באנקעיט י ע י‬ gang, b a n d , p a c k (‫ב א נ ד ע י ׳ )ס‬
dinner (mailing) w r a p p e r (‫ב א נ ד ע ר א י ל י ע י )ן‬
banking ‫ב א נ ק ע ר ג י ' ד*ס‬ be satisfied w i t h ‫ מ י ט‬O ‫ב א נ ו ' נ ע נ | ע ן ז י ך יי‬
bank account (‫ב א י נ ק ק א נ ט ע י־ )ס‬ ‫ב א ו ו ל‬ ‫באנוול י ע י יעו‬
bookworm ‫באינקקוועטשער י ע י ) ס ( • ק ע‬ almost ‫אייי‬ '‫באנוי‬
( 2 . ‫י ע י )ן‬ || b a n k r u p t ‫ איי‬.1 ‫באנקראיט‬
possessed (as by an evil ‫ב א נ ו מ ע ן איי‬
bankruptcy spirit); shrieking (yell)
go b a n k r u p t , fail O ‫ב א נ ק ר א ט י ר | ן יי‬ bonus (‫באנוס י ע י )ן‬
bass (voice or i n s t r u - (‫באס י ע י )בעסער‬ ‫ב אנ י ץ‬ 1‫באנויץ י ע י )ן( ׳ע‬
m e n t ) , basso ‫בא ניצן‬ ‫ ׳עז‬O ‫ב א נ ו צ | ן יי‬
bastion [TY] (‫ב א ס ט י א י ן י ע י ) ע ן‬ ‫ב א ני צ ע ר‬ ‫ב א נ ו צ ע ר י ע י ) ס ( ׳עז‬
pool, b a s i n (‫ב א ס י י ' ן י ע י )ען‬ renewal ‫באנטי י ע י‬
wronged; underprivileged [ ] ‫ב א ע ו ו ל ט איי‬ renewal; renovation ‫באני_יוע י י‬
abuse, w r o n g [ B A A V L ] O ‫ב א ע ו ו ל | ע ן יי‬ renew; renovate O ‫י|ען יי‬-‫באני‬

85
‫באקאפטערט‬ 707 ‫באעכטיקוע‬

satisfied, c o n t e n t ‫ב א פ ר י ד י ק ט *־י‬ probate (‫באעיכטיקוע יי)ען‬


satisfy, g r a t i f y ; a c c o m - O ‫ב א פ ר י ' ד י ק | ן יי‬ authenticate, probate O ‫ב א ע ' כ ט י ק | ן יי‬
modate (objection, request) honor O ‫" ב א ע ר | ן יי‬
satisfactory ‫באפריידיקנדיק איי‬ m a r k u p , mess u p O ‫ב א פ א ט ש ק ע | ן יי‬
l i b e r a t i o n ; release, d i s - (‫רי_יוע י י )ען‬5‫בא‬ trimming(s) (‫ב א פ ו י ץ י ע י )ן‬
charge; exemption decoration, trimming, (‫ב א פ ו צ ו נ נ יי )ען‬
|| f a m i l i a r , f r i e n d l y <‫יינדט אי• <מיט‬-‫באפרי‬ ornament
be (good) friends (‫זי_ין* )?ייער( ב׳ )טיט‬ decorate, e m b e l l i s h , t r i m O ‫ב א פ ו צ | ן יי‬
a c q u a i n t , s t a r t a friend- O ‫רי_ינד|ן יי‬5‫בא‬ dot; add vowel points O ‫באפינטל|ען ת‬
m a k e friends ‫ ב ׳ ז י ך‬h s h i p between (to letters)
free, l i b e r a t e ; r i d ; release, O ‫רי_י|ען יי‬5‫בא‬ s p a t t e r (surface) O ‫באפלונטש|ן ת‬
discharge; relieve; exempt s p a t t e r (surface) O ‫ב א פ ל י ו כ ע | ן יי‬
liberator ‫ב א פ ר י י ע ר י ע י )ס( ש‬ attack, mugging (‫ב א פ א י ל י ע י )ן‬
p a y pf., r e m u n e r a t e ; (‫אר‬1< ‫ )י‬O ‫ב א צ א ל | ן יי‬ ‫ א ל‬S ‫יי)ען(=ב א‬ ‫באפאלוע‬
pay, ‫ ב ׳ זין־‬h m a k e g o o d , a n s w e r for attack; invade; ( ‫ א ל ן‬6 ‫ב א פ א ל | ן יי )איז ב א‬
|| p a y a b l e ‫ צו ב׳‬h be worthwhile ‫» נ ר י ע‬0‫ זגין*אי‬1‫ ־‬assault, p r e y u p o n ; m u g
exorbitant ‫ניט צ ו ב ׳‬ (rev. con.) be v u l n e r a b l e ‫צ ו ב׳ א‬
‫ז‬
‫ש י_י כ ו ת‬ !‫ב א צ ו נ ׳ע‬ attacker; mug- ‫•קע‬ (‫ב א פ א ל ע ר י ע י )ס‬
subjugate, (‫)באצווועען‬ ‫יי‬ ‫״באצוויע|ען‬ ger
overwhelm predatory ‫ב א פ א י ל ע ר י ש איי‬
frosting, i c i n g ( ‫באצויקערונג י ׳ ) ע ן‬ hue (‫ א ' ר ב י ע י )ן‬5 ‫ב א‬
» || r e l a t i o n , a t t i t u d e (‫באציונג י ׳ )ען‬ c o l o r i n g s ; hue (‫באפארבוע י־)ען‬
also terms; intercourse color, tinge ( 0 / ‫ב א פ א ר ב | ן יי ) ב א פ א ר ב ן‬
label, (fig.) tag; (‫)ען‬ ‫י׳‬ ‫באציייכענוע‬ plenipotentiary ‫געכ‬-‫ב א פ ו י ל מ א כ ט י ק ט | ע ר דעי‬
designation authorize, empower O ‫ב א פ ו ' ל מ א כ ט י ק | ן יי‬
l a b e l , m a r k ; designate O ‫ב א צ י י ' כ ע נ | ע ן יי‬ dampen ( ‫י_יכט|ן יי ) ב א פ ג י י כ ט‬5‫בא‬
b e d d i n g , bed l i n e n s ‫ב א צ י ע כ ץ יאס‬ humidifier ( ‫באפי_יכטער י ע י ) ס‬
cover (with cloth) (‫ב א צ י | ע ן יי )באצוינן‬ winged ‫ב א פ ל יגל ט איי‬
adorn O ‫ב א צ י ר | ן יי‬ gaudy ‫ב א פ ל יט ע ר ט איי‬
l a b e l , tag, t i c k e t O ‫ב א צ ע ט ל | ע ן יי‬ spangle O ‫ב א פ ל י ' ט ע ר | ן יי‬
cheek ‫ ב ע ק ל‬A (‫ב א ק יי )ן‬ spot, s o i l , s t a i n , t a r n i s h , O ‫ ל ע ק | ן יי‬5 ‫ב א‬
he-goat ‫ בעקל‬A (‫באק יעי )בעק‬ taint; pollute
B a c h e l o r (of A r t s ‫ם‬ (‫באקאלאווער יעי )ס‬ order, c o m m a n d (‫ב א פ ע י ל י ע י )ן‬
etc.) || order, c o m m a n d ‫ב א פ ע ל | ן יי ) ב א פ ו י ל ן ( י‬
baccalaureate (‫ב א ק א ל א ו ו ר א י ט דעי )ן‬ convey, communicate (to) (‫ב ׳ א )י‬
familiar; acquainted; ‫איי‬ ‫באקאינט‬ send w o r d to, give (sb.) ‫|| ב׳ י אז‬
as is k n o w n ‫ ווי ב׳‬h k n o w n , e m i n e n t a / t h e message t h a t
announce, promulgate ‫|| ב׳ מ א כ | ן‬ population ( ‫באפעילקערוננ י ׳ ) ע ן‬
announcement (‫* ב א ק א י נ ט ־ מ א כ ו ע י ׳ )ען‬ populate O ‫ב א פ ע ' ל ק ע ר | ן יי‬
(person of) a c q u a i n t - ‫געב‬-‫ב א ק א נ ט | ע ר דעי‬ fortification; bastion ( ‫באפעיסטיקונג י ׳ ) ע ן‬
ance fortify, s t r e n g t h e n O ‫ב א פ ע ' ם ט י ק | ן יי‬
acquaintance (‫ב א ק א נ ט ש א פ ט יי )ן‬ fertilize O ‫ב א פ ר ו ' כ פ ע ר | ן יי‬
‫ב א ק ע נ ע ן‬ ‫ ׳עז‬O ‫ב א ק א נ | ע ן יי‬ satisfaction; con- (‫ב א פ ר י י ד י ק ו ע יי )ען‬
hooded ‫ב א ק א פ ט ע ר ט אי־י‬ tentment

86
‫בארגארויף‬ 706 ‫באקוועם‬

(‫ ב ׳ ז י ך )צו‬1‫ ־‬get a c q u a i n t e d (with) comfortable; convenient, ‫באקוועים •י־‬


r e v e a l one's i d e n t i t y (to) handy
s h o r t e n i n g «P ‫ ע ט ס‬6 ‫ב א ק‬ » || comfort (‫)ן‬ ‫יי‬ ‫באקוועיטלעכקייט‬
‫ ן ט י ט‬I ‫ || ר ע ד‬m o l a r (‫ציינער‬...) ‫ב א ק צ א ן יעי‬ facilities
speak i n no u n c e r t a i n ‫באיקציינער‬ convenience, c o m f o r t (‫ב א ק ו ו ע ט ק י י ט יי )ן‬
terms, n o t m i n c e w o r d s facilities » ||
b a k i n g o v e n (‫ב א י ק ר י י ע ר יעי )ן‬ get, o b t a i n , receive ( ‫ב א ק ו ס | ע ן י י ) ב א ק ו מ ע ן‬
s u b s t a n t i a t e , cor- O ‫ ט י ק | ן יי‬6 ' ‫ב א ק ר ע‬ go d o w n ‫ || ב׳ י‬a v a i l a b l e ‫|| צ ו ב ׳‬
roborate, v a l i d a t e , bear o u t y o u are ‫ א צ ך ווויל ב ׳‬/ ‫ | ז א ל ע ט ד י ר‬- w i t h
‫ב א ק ר י י ע ר‬ «‫ב א ק ר ע ר ״‬ welcome, enjoy i t
pear (‫ב א ר יי )ן‬ recipient ‫ב א ק ו מ ע ר י ע י ) ט ( ם‬
( d r i n k i n g ) b a r (‫ב א ר יעי )ן‬ examine, l o o k o v e r O ‫ב א ק ו ק | ן יי‬
d r u m (‫ב א ר א ב א י ן יעי )ען‬ bacteriology ‫באקטעריאלאגיע י ׳‬
d r u m O ‫ב א ר א ב א ' נ ע ו ו ע | ן יי‬ bacterium, germ ( ‫באקטעריע י י ) ס‬
rob, p l u n d e r , loot O ‫ב א ר א ' ב ע ו ו ע | ן יי‬ deplorable ‫ב א ק ל א ג ל ע ך • י י‬
vt. (a v i c t i m ) c o m - ( ‫ || ב ׳ ז י ך ) א ו י ף‬l a m e n t O ‫ב א ק ל א ג | ן יי‬
‫ || אויף איייגענעם‬care, c u s t o d y ‫ב א ר א י ט יעי‬ p l a i n pf. (about)
‫ || א י ב ע ר | ל א ז | ן אויף‬o n one's o w n ‫ב׳‬ (medical) percussion ‫ב א ק ל א פ ו ע י י‬
at the ‫ן ב׳ ©ון‬5‫ || אוי‬forsake ‫נ א ט ם ב׳‬ g a r m e n t i n d u s t r y ‫ב א ק ל י י י ד ־ א י נ ד ו ס ט ר י ע יי‬
m e r c y of clothe O ‫ב א ק ל י י ד | ן יי‬
conference, c o n s u l t a t i o n ( ‫ב א ר א ט ו נ ג י ׳ ) ע ן‬ sensible, well-considered; ‫ב א ק ל ע י ר ט • י ׳‬
consult, (‫״ ב א ר א ט | ן זין־ יי ) ב א ר א ט ן ( )טיט‬ deliberate
confer t h o u g h t f u l , j u d i c i o u s ‫באהןלעריק • י י‬
b a r o m e t e r ( ‫ב א ר א מ ע ט ע ר יעי ) ס‬ foresight, forethought ‫באקלעיריקייט יי‬
r a m (‫אינעס‬...) ‫ב א ר א ן יעי‬ ‫ || ב ׳ ז י ך‬consider, ponder O ‫ב א ק ל ע ר | ן יי‬
b a r o n (‫ב א ר א י ן יעי )ען‬ t h i n k i t over, reconsider
‫ || ט ר א ג | ן א‬p i c k a b a c k ‫ב א ר א נ ט ש י ק «ייי‬ ‫ || ב ׳ ז י ך‬bake vt/imp (‫באק|ן מ )געבאקן‬
carry a child pickaback ‫קינד ב׳‬ b a k e vi.
baroness ( ‫ב א ר א נ ע ס ע יי ) ס‬ w h i s k e r s , sideburns » ‫ב א י ק נ ב ע ר ד‬
b a r r a c k (‫ב א ר א י ק יעי )ן‬ rouge ‫באיקן־רייטל י*־‬
2. •‫י׳‬ || b a r o q u e ‫ יעי‬.1 ‫ב א ר א י ק‬ boxing ‫באקס יעי‬
b a r b a r i a n ‫ב א ר ב א י ר יעי )ן( ם‬ b o x (‫ )טיט‬0 ‫ב א ק ם | ן ז י ך יי‬
b a r b a r i a n ‫ב א ר ב א ר י ש •יי‬ boxer, prizefighter ( ‫ב א ק ס ע ר י ע י ) ס‬ 1

wriggle, s q u i r m <$> ‫ב א ר ב ל | ע ן זין־ יי‬ carob pod, St. John's (‫ב א ק ס ע ר י ע י )ס‬ 2

m o u n t a i n ; heap ‫ ב ע ר ג ל‬A ( ‫ב א ר נ י ע י ) ב ע ר נ‬ bread


o n c r e d i t ; o n ‫ || אויף ב ׳‬c r e d i t ‫ב א ר ג יי‬ go w r o n g , go ‫ א ל | ן ב׳‬8 | ‫ א ו י ס‬: ‫ ב א ק ע ט‬°
loan amiss, m i s c a r r y ; b o o m e r a n g
roller-coaster (‫בארנ־און־טאיל־באן י׳ )ען‬ d u d ( ‫ב א י ק ע מ ל י*־ ) ע ך‬
downhill ‫בארג־אראיפ»ייי‬ fight vt., c o m b a t , c o n - O ‫ | ן יי‬6 ‫ב א ק ע ט‬
(descending) slope, (‫ב א ר ג א ר א י פ יעי )ן‬ test
decline ‫ ג ע ב ׳ע! ב א ק א נ ט ע ר‬- ‫ב א ק ע נ ט | ע ר י ע י‬
uphill ‫בארג־ארוייף •ייי‬ i n t r o d u c e (to), (‫ )טיט‬O ‫ב א ק ע נ | ע ן יי‬
(ascending) slope; (‫)ן‬ ‫ב א ר ג א ר ו י י ף יעי‬ || a c q u a i n t w i t h , familiarize w i t h
climb meet, be i n t r o d u c e d (to), (‫ב׳ זין־ )טיט‬

87
‫בארשטש‬ ‫‪705‬‬

‫‪famous, n o t a b l e , e m i n e n t‬‬ ‫באריימט »י‬ ‫‪mountainous‬‬ ‫ב ^ ר נ י ק ‪8‬י•‬


‫‪fame,‬‬ ‫;‪renown‬‬ ‫‪ce-‬‬ ‫)ן(‬ ‫י׳‬ ‫בארימטקייט‬ ‫‪borrow‬‬ ‫)‪ || lend (to‬ב ׳ ) ב י י (‬ ‫ב|ארנ|ן יי <‪) >$‬י(‬
‫‪lebrity‬‬ ‫)‪(from‬‬
‫‪boast,‬‬ ‫‪brag‬‬ ‫)טיט(‬ ‫‪O‬‬ ‫זיך יי‬ ‫בארימ|ען‬ ‫‪mountain climbing‬‬ ‫^ ' ר ג ־ ק ל ע ט ע ר י י י*<‬
‫)‪(about‬‬ ‫‪ridge‬‬ ‫י ת ר ו ק ן יעי )ס(‬
‫‪braggart‬‬ ‫ב א ר י מ ע ר י ע י )ט( • ק ע‬ ‫‪ravine‬‬ ‫ם א ר נ ש פ א ל ט י ע י )ן(‬
‫‪boasting‬‬ ‫‪ || boast‬סצ‬ ‫בארימערי_י' י*> )ען(‬ ‫‪|| b e a r d ; c h i n‬‬ ‫בארד י׳ )בערה( ‪ A‬בערדל‬
‫‪boastful‬‬ ‫ב א ר יי מ ע ר יש »יי‬ ‫‪an old‬‬ ‫ו א מעשה מיט א ב א ר ד ] ‪[ M A Y S E‬‬
‫‪(en)circle‬‬ ‫ב א ר י ע ל | ע ן יי ‪O‬‬ ‫‪story‬‬
‫‪barrier‬‬ ‫ב א ר יעי ר י ע י )ן(‬ ‫‪jaw‬‬ ‫טארדביין יעי )ער(‬
‫‪barricade; roadblock‬‬ ‫ב א ר י ק א ד ע י ׳ )ס(‬ ‫‪bareheaded‬‬ ‫ייי׳‬ ‫באירהייפטיק‬
‫‪touch,‬‬ ‫;‪contact‬‬ ‫‪con-‬‬ ‫)ן(‬ ‫בארייר י ע י‬ ‫ב א ר ו יק ן‬ ‫& א ר ו ' א י ק | ן יי ‪ O‬׳עז‬
‫‪tiguity‬‬ ‫‪n a p (of c l o t h ) ; fuzz‬‬ ‫בארווע י ׳ )ס(‬
‫ב א ר י ר‬ ‫ב א ר י ר ו ע י י ) ע ן ( זעו‬ ‫‪fuzzy‬‬ ‫^ א י ר ו ו ע ד י ק «יי‬
‫‪t o u c h u p o n ; b r i n g u p (a‬‬ ‫* ב א ר י ר | ן יי ‪O‬‬ ‫‪barefoot‬‬ ‫*״‪*/‬־יי‬ ‫ב‪1‬ארוועס‬
‫)‪problem‬‬ ‫‪calm, tranquil‬‬ ‫ב|ארו'ט איי‬
‫‪d i a m o n d , jewel‬‬ ‫ב א ר ל י א י נ ט י ע י )ן(‬ ‫ב א ר א ב ע ו ו ע ן‬ ‫ל א ר ו י ב | ן יי ‪ O‬׳עז‬
‫יי‬ ‫באר‬ ‫ב א ר נ ע י י ) ס ( ׳עז‬ ‫‪q u i e t , c a l m , s o o t h e ; re-‬‬ ‫ל א ר ו ' י ק | ן יי ‪O‬‬
‫‪backbite,‬‬ ‫‪discuss‬‬ ‫)‪(sb.‬‬ ‫‪O‬‬ ‫בארעד|ן ת‬ ‫! ‪assure, set at ease; t r a n q u i l i z e ; ap-‬‬
‫; ‪b e h i n d his b a c k , gossip a b o u t‬‬ ‫‪ca-‬‬ ‫‪pease, p a c i f y‬‬
‫‪lumniate‬‬ ‫‪tranquilizer‬‬ ‫)ן(‬ ‫}ארועכץ‬
‫‪voluble, talkative‬‬ ‫ב א ר ע י ד ע ו ו ד י ק «יי‬ ‫‪impress‬‬ ‫^ א ר ו ש מ | ע ן יי ‪[ B A R O Y S I I E M ] O‬‬
‫‪ || w h e e l e d‬ב ׳ | ע ר אינווענטאיר‬ ‫ייי׳‬ ‫בארעדערט‬ ‫‪boric acid‬‬ ‫גאירזי‪-‬יערס ‪w‬‬
‫‪rolling stock‬‬ ‫‪ || ( s h i p ) b o a r d‬ל י נ ק | ע ר ב ׳‬ ‫^ א ר ט י ע י )ן(‬
‫‪gossip‬‬ ‫בארעדערי_י' דאס‬ ‫‪5 || s t a r b o a r d‬ון ב׳‬ ‫‪ p o r t i‬־‪ 1‬ר ע כ ט | ע ר ב׳‬
‫‪justification‬‬ ‫בארעיכטיקוע י׳)ען(‬ ‫)פון(‬ ‫ב׳‬ ‫אויפן‬ ‫||‬ ‫‪overboard‬‬ ‫אראיפ‬
‫‪entitled‬‬ ‫‪ || justified‬ב ׳ צ ו‬ ‫ב א ר ע כ ט י ק ט «יי‬ ‫‪aboard‬‬
‫‪to‬‬ ‫‪aft‬‬ ‫בארט־אראיפ»ייי‬
‫‪justify, warrant; v i n -‬‬ ‫ב א ר ע ' כ ט י ק | ן יי ‪O‬‬ ‫‪board‬‬ ‫ב א ר ט י ר | ן יי ‪O‬‬
‫‪dicate; entitle‬‬ ‫‪shore, c o a s t‬‬ ‫ב א ר ט ן י ע י )ס(‬
‫‪1‬‬
‫‪p r u d e n t , sensible‬‬ ‫ייי׳‬ ‫בארעכנט‬ ‫‪baritone‬‬ ‫‪ : ,‬א ר י ט א ן י ע י ) ע ן(‬
‫‪prudence‬‬ ‫ב א ר ע י כ נ ט ק י י ט י•‬ ‫ב א ר ע ד ן‬ ‫ב א ר י י ד | ן י י ) ב א ר ע י ד ט ( ׳עז‬
‫‪c a l c u l a t e pf., consider‬‬ ‫ב א ר ע ' כ ע נ | ע ן יי ‪O‬‬ ‫ב א ר ע ד ע ו ו ד י ק‬ ‫כ א ר י י י ד ע ו ו ד י ק «יי ׳עז‬
‫! ‪ || i m a g i n e‬ב׳ ז י ך‬ ‫‪ h vt.‬ב א ר ע כ נ ) ט ( נאד!‬ ‫‪enrich‬‬ ‫בארי_י'כער|ן יי ‪O‬‬
‫‪consider vi.,‬‬ ‫‪recognize, b e t h i n k‬‬ ‫‪one-‬‬ ‫‪overcharge,‬‬ ‫‪fleece,‬‬ ‫‪1‬בארי_יס|ן יי ) ב א ר י ס ן (‬
‫‪self, realize‬‬ ‫‪scalp‬‬
‫‪l o w relief‬‬ ‫ב א ר ע ל י ע י ף י ע י )ן( ]‪[LY‬‬ ‫‪e x t e n s i v e l y , at‬‬ ‫«ייי ] ‪[ B A R I K I I E S‬‬ ‫באריכות‬
‫‪merciful‬‬ ‫>ייי‬ ‫באירעמהארציק‬ ‫‪length‬‬
‫‪mercy‬‬ ‫באירעמהארציקייט יי‬ ‫‪also‬‬ ‫‪ || r e p o r t , a c c o u n t‬מצ‬ ‫‪ 3‬א ר י ' כ ט י ע י )ן(‬
‫‪barge‬‬ ‫בארקע י י ) ס (‬ ‫‪report‬‬ ‫‪ h r e t u r n s :‬א פ | ג ע ב | ן * א ב׳‬
‫‪brush‬‬ ‫בארשט י י )בערשט( ‪ A‬בערשטל‬ ‫)איפגעבן א(‬ ‫א י ב ע ר ג ע ב ן;‬ ‫^ ב א ר י כ ט ן יי ׳עז‬
‫‪beet soup, b o r s h t‬‬ ‫ב א ר ש ט י ע י )ן(‬ ‫ז י_י ן‬ ‫מ ו ד י ע‬ ‫ב א ר י כ ט;‬
‫‪brush‬‬ ‫ב א ר ש ט | ן יי ) ג ע ב א י ר ש ט ‪ /‬ג ע ב א ר ש ט ן (‬ ‫‪report card‬‬ ‫ב א ר י י כ ט ־ ק א ר ט ל דאס ) ע ך (‬
‫ב א רש ט‬ ‫ב א ר ש ט ש י ע י )ן( ׳ע!‬ ‫‪boast‬‬ ‫כ א ר י י ם י ע י )ען(‬

‫‪88‬‬
‫באשמירעכץ‬ 704 ‫בארשענקער‬

o r d e r (for m e r c h a n d i s e ( ‫ב א ש ט ע ל ו נ ג י י ) ע ן‬ bartender (‫באירשענקער יעי )ס‬


‫ ־( מ א כ | ן‬e t c . ) ; a p p o i n t m e n t (to meet) gifted ( w i t h ) (‫באשאנקען איי)טיט‬
m a k e to order ‫אויף ב׳‬ Creation ‫באשאיף יעי‬
c o v e r ( w i t h erect (‫ א )מיט‬O ‫ב א ש ט ע ל | ן יי‬ create ( ‫ ן‬5 ‫ | ן יי ) ב א ש א‬5 ‫ב א ש א‬
order, book (‫־( ב ׳ א )בגי‬ objects) cheat vt., defraud, O ‫ב א ש ו ו י נ ד ל | ע ן יי‬
( f r o m ) ; a p p r e n t i c e (to) swindle
star-spangled ‫ב א ש ט ע ר נ ט איי‬ cumbersome ‫באשוועריק »י׳‬
(ir)radiation (‫ב א ש ט ר א ל ו ע יי )ען‬ implore; make (‫ב א ש ו ו ע ר | ף יי )באשוווירן‬
radiation thera- ( ‫באשטראיל־טעראפיע י ׳ ) ס‬ swear; i n v o k e
py encumber O ‫באשווער|ף ח‬
irradiate O ‫ב א ש ט ר א ל | ן יי‬ shoe O ‫ב א ש ו כ | ן יי‬
punishable ‫ב א ש ט ר א פ ל ע ך איי‬ a c c u s a t i o n , charge (‫ב א ש ו י ל ד י ק ו נ נ יי )ען‬
p u n i s h pf., d i s c i p l i n e O ‫ב א ש ט ר א פ | ן יי‬ accused ‫נעב‬-‫ב א ש ו ' ל ד י ק ט | ע ר יער‬
stud, (‫)טיט‬ 1
(‫באשי ט‬/‫)באשאטן‬ ‫ב א ש י ט | ן יי‬ accuse (of), (‫)• אין‬ O ‫ב א ש ו ' ל ד י ק | ן יי‬
strew (surface); l a v i s h u p o n charge ( w i t h )
solution (‫ב א ש י י י ד י ע י )ן‬ hide, secure ( ‫ב א ש ט א ט | ן יי ) ב א ש ט א י ט‬
soluble; clear, e x p l i c i t ‫ב א ש י י ד ל ע ך !זי׳‬ composition, make-up; ‫באשטאינד יעי‬
modest, u n a s s u m i n g ‫באשייד־ן איי‬ mess
solve O ‫ב א ש י י ד | ן יי‬ ‫ב אש ט י י ט י י ל‬ ‫*באשטאנדטייל י ע י )ן( ׳עז‬
modesty ‫באשייידנקייט יי‬ pollination ‫באשטויבוע י׳‬
evident, manifest, ‫ב א ש ג י י מ פ ע ר ל ע ך איי‬ pollinate O ‫ב א ש ט ר ב | ן יי‬
obvious c o m p o n e n t , i n g r e d i e n t , ( ‫באשטייטייל י ע י ) ן‬
l e n d b e a u t y to O ‫באשיינ|ען יי‬ constituent
throw light on O ‫באשי_ינ|ען יי‬ permanent ‫באשטיייק ייי׳‬
‫ב א ש י_י מ פ ע ר ל ע ך‬ ‫ינפערלעך ׳עז‬-‫יבאשי‬ -‫בא‬ ‫איז‬ ;‫באשטייען‬ ‫זיי‬/‫)מיר‬ ‫יי‬ *‫באשטיי'|ן‬
fire u p o n , shell ( ‫ב א ש י ט | ן יי ) ב א ש א ס ן‬ (‫ || ב ׳ )אויף‬consent, a l l o w (‫שטאנען( )אז‬
‫ || ב א ש י י ץ ־ ה ע נ ט ש ק ע ס‬p r o t e c t i v e ...‫באשייצ‬ || be a m e n a b l e (to); *insist (upon)
p r o t e c t i v e gloves consist of ‫ב׳ פ ו ן‬
defenses » j| p r o t e c t i o n ( ‫באשיצונג י י ) ע ן‬ taxation ‫באשטי_י׳ערונג י ׳‬
secure, p r o t e c t e d ‫ב א ש י י צ ט איי‬ con- (‫ || ב ׳ ז י ך )מיט‬t a x O ‫באשטי_ייער|ן יי‬
p r o t e c t pf., shelter, defend O ‫ב א ש י צ | ן יי‬ tribute
protector ‫באשיצער יעי )ס( ש‬ appointment, designa- (‫באשטימונג י ׳ )ען‬
p r o t e c t i v e ( a t t i t u d e etc.) ‫ב א ש י ' צ ע ר יש !יי׳‬ tion; appropriation; determination;
p r o t e c t , shield, preserve O ‫ב א ש ר ע מ | ע ן יי‬ , ‫י‬
regulation; destination
upholster; line, (‫)באשלאגן‬ ‫ב א ש ל א ג | ן יי‬ definite, set, g i v e n ‫ב א ש ט י י מ ט איי‬
c o v e r ; (sweat, rash) b r e a k o u t o n c o n c l u s i v e , decisive ‫ב א ש ט י מ י ק איי‬
decision, r e s o l u t i o n (‫*באשלויס י ע י )ן‬ a p p o i n t , n a m e , desig- O ‫ב א ש ט י מ | ע ן יי‬
‫ || ב׳ בי_י זיך‬decide ( ‫ב א ש ל י ס | ן יי ) ב א ש ל א ס ן‬ nate; determine, set, fix, define,
m a k e up one's m i n d , d e t e r m i n e assign; a p p r o p r i a t e ; d e c i d e ; schedule
defamation; vilification ‫ב א ש מ ו צ ו ע יי‬ c o n c l u s i v e , decisive ‫ב א ש ט י י מ ע נ ד י ק איי‬
soil, defile, pollute; O ‫יי‬ ‫באשמוצ|ן‬ confirmation; ac- (‫באשטעיטיקונג י ׳ )ען‬
smear, b e s m i r c h k n o w l e d g m e n t ; certificate
smear, coat (with) (‫ )טיט‬O ‫ב א ש מ י ר | ן יי‬ certify, c o n f i r m , cor- O ‫ב א ש ט ע ' ט י ק | ן יי‬
spread (‫ )ן‬°9‫ב א ש מ י ר ע כ ץ י‬ roborate; acknowledge; approve

89
‫בדרךבלל‬ 703 ‫באשעדיקן‬

(Jew.) with [ B E G I L E - R O ' S I I ] ‫בנילוי־ראש»דיי‬ •‫ || זיין* *״‬h u r t , d a m a g e O ‫ב א ש ע ' ד י ק | ן וי‬


h e a d u n c o v e r e d , bareheaded (rev. con.) be v u l n e r a b l e 1|‫ר י ע צ ו ב׳‬
intoxicated, [BEGILUFN] •« ‫בנילולנין‬ endow with, ‫באשענק|ען יי)באשאנקען( טיט‬
tipsy bestow uporl
(Jew.) equal [ B E G I M A ' T R I E ] ‫ב נ י ט ט ר י א אייי‬ employment, pur- (‫ ט י ק ו ע י־ )ען‬5 ' ‫ב ^ ש ע‬
as to n u m e r i c a l v a l u e of its com- suit
81* ‫נ י ט ט ר י א‬ - p o n e n t letters employ O ‫ ט י ק | ן יי‬6 ‫ב ^ ש ע י‬
secretly, covertly, [ B I G N E Y V E ] ‫ב נ נ צ ה »ייי‬ employer ‫ ט י ק ע ר י ע י )ס( ם‬5 ' ‫ב ^ ש ע‬
stealthily creature (‫ ע נ י ש י*־ )ן‬5 ' ‫ב א ש ע‬
( h u m . ) forcibly [ B I G R A N D E ] ‫ב נ ר א נ ד ע אייי‬ Creator ‫ער י ע י‬5‫ב&שע‬
[ B A T K I I N — BATKhoNiM] (‫)ים‬ ‫יעי‬ ‫בדחן‬ i n e v i t a b l e , (pre)destined, ‫ב א ש ע י ר ט איי‬
(Jew.) entertainer at a wedding, givers
specializing in humorous a n d senti- predestination ‫באשערטקייט י׳‬
mental semi-improvised rhymes ‫ב א ש י ר ע ט ע ן‬ v O !‫ ש ע י ר ע מ | ע ן י‬£ ‫ב‬
(Jew.) the p r o - [BATKIIONES] «r ‫בדחנות‬ (food) s u p p l y ‫יזוננ י ׳‬-‫באשפי‬
fession of badkhn; the t y p e of i m ‫־‬ s u p p l y w i t h food, feed O ‫באשפי_יז|ן ת‬
p r o v i s a t i o n c h a r a c t e r i s t i c of badkho- s p r a y (a t a r g e t ) , (‫ )טיט‬O ‫ב ^ ש פ ר י צ | ן יי‬
nim s p r i n k l e , s p l a s h , s p a t t e r vt. (with)i
precise(ly) [ B E D I E K ] ‫אייי‬/‫ב ד י ו ק א״‬ sprinkler (‫ב ^ ש פ ר י צ ע ר י ע י )ס‬
precise [ ] ‫ב ד י ו ק ד י ק איי‬ speckled ‫ב א ש פ ר ע נ ק ל ט איי‬
utterly desti- [BEDILADA'L] ‫בדיל־הדל‬ spatter, sprinkle <‫ )מיט‬O ‫ב א ש פ ר ע נ ק ל | ע ן וי‬
tute vt. (a t a r g e t ) w i t h
afterwards, sub- [ B E D I E V E D ] ‫ב ד י ע צ ד איוו‬ just because; [BANSIIER] HP ‫באשר‬
sequently; in retrospect because i t is s a i d t h a t
i n s p e c t i o n , esp. [ B D I K E ] (‫)—ות‬ ‫ב ד י ק ה י׳‬ (hum.) as, [BEKIIE'YN] HP ‫»שר־בכן‬1‫ט‬
(Jew.) of a slaughtered a n i m a l for [KhoKJiEM] ‫ן ב ׳ ד ו ב י ס ט א ז א ' ח כ ט‬- since
possible i m p u r i t i e s since y o u are so c l e v e r
(Jew.) [BD1KEs-Kho‫׳‬METs] ‫ב ד י ק ת ־ ח ט ץ יעי‬ description (‫ב|&שרי_יבוע י ׳ )ען‬
the ceremonial search for leavened descriptive ‫ב א ש ר ט ב י ק איי‬
d o u g h , c a r r i e d out o n the d a y before put writing upon; ( ‫באשרי_יב|ן ו ו ) ב א ש ר י ב ן‬
the P a s s o v e r , i n w h i c h the house is c o v e r w i t h w r i t i n g ; describe, w r i t e j
c l e a n e d of a l l traces of l e a v e n u n s p e a k a b l e , inde- ‫ ניט צ ו ב׳‬f‫ ־‬u p !
poor; (financially) [BEDALES] * ‫בדלות‬ scribable
I should ! ‫ ־| ב י ן א י ך ב י‬embarrassed ‫ב אנ ר ע נ ע צ ט‬ ‫' ב א ש ר ע נ ק ט ׳עז‬
worry! volumes ‫ב׳=בענד‬3
intend, con- ‫ האב|ן* ב׳‬:[BEDEYE] ‫ב ד ע ה‬ ‫»ינל‬ || Babylonia [BOVL] (‫)יאס‬ ‫ל‬5|‫ב‬
template, propose to vi. ‫ב א ו ו ל‬
see eye < ‫ זי_יף ב ׳ ) מ י ט‬: [ A ' K J I E S ] ‫בדעה־אחת‬ Babylonian [ B A V L I ] (‫לי י ע י )ם‬51‫ב‬
to eye (with) Babylonian [BAVLish] ‫ ל י ש איי‬5 ‫ק‬
[BATKE/BATK‫־‬N] 3> ‫ב ד ק ע | נ ע ן = ב ד ק ע נ | ע ן יי‬ gar- [ B E G E D — B G O D I M ] (‫)ים‬ ‫דן>ס‬/‫דער‬ ‫לנד‬
(Jew.) i n s p e c t (esp. s l a u g h t e r e d a n i - clothes » (- m e n t , piece of c l o t h i n g
m a l for i m p u r i t i e s ) b y force [ B I G V A ' L D ] ‫ל נ ו ו א ל ד אייו‬
as a [BEDEREKh-KLA‫׳‬L] ‫איוו‬ ‫בדרךכלל‬ treason [ B G I D E ] •‫צ נ י ד ה י‬
rule, i n general, g e n e r a l l y treacherous; treasonable [ 1 ‫! ן נ י ד ה ד י ק איי‬

90
‫בוכשטעבלעך‬ 702 ‫בדרךמשל‬

(hum.) d i - ‫פ א ר פ א ר | ן קיין ב ׳‬ :‫בוייבעריק‬ figuratively [MO'SIIL]