Vous êtes sur la page 1sur 3

LEMBAR KERJA SISWA

Pertemuan ke 2

Kelas : VII (TUJUH)- _____


Mapel : BAHASA JAWA
Nama : ___________________________
Komp. : 3.1 Memahami teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, dan eksposisi dalam bentuk
Dasar informasi atau berita secara lisan dan tulis.

Indikator : 3.1.2 Menentukan ciri bahasa teks tanggapan deskriptif secara lisan dan tulis.
3.1.3 Menyimpulkan isi teks tanggapan deskriptif secara lisan dan tulis.

Uraian Tugas
Anak-anak sedaya, wacan ing ngisor iki wacanen kanthi permati!

Masjid Jami’ Tegalsari Ponorogo

Masjid Jami’ Tegalsari mujudake salah sawijine warisan kabudayan Islam kang awujud
wangunan (bangunan) ing Ponorogo. Masjid iki dumunung ing Desa Tegalsari Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo. Mula bukane masjid Jami’ Tegalsari ora bisa uwal saka sawijine kyai kanthi
asma Kyai Imam Besari. Cekaking crita, Kyai Imam Besari kuwi putrane K. A. Anom Besari (K. A.
Grabahan) trah kaping 14 saka Prabu Kertarajasa Jayawardhana ing Kraton Majapahit. Kawitane
crita, Kyai Imam Besari nyuwun idin pangestu rama lan ibune kanggo ngangsu kawruh ing
Pondhok Setono. Ing papan kono, Kyai Imam Besari diwenehi lemah ing sisih wetane Dhusun
Setono yaiku Tegalsari.
Ing Tegalsari, Kyai Imam Besari ngedegake masjid kanthi aran “Masjid Jami’ Tegalsari”.
Sabanjure ing abad kaping 18, Kyai Imam Besari uga ngedegake Pondhok Tegalsari kang kaloka
tumeka ngendi-endi lan santrine saya suwe saya akeh cacahe. Salah sawijine santri pinunjul saka
Pondhok Tegalsari yaiku Raden Ngabehi Ranggawarsita, pujangga kang kasusra ing bab
kasusastran ing Kraton Surakarta Hadiningrat. Wusanane ing surya kaping 12 Sela 1165 H (1747
M), Kyai Imam Besari seda lan disarekake ing kompleks Masjid Jami’ Tegalsari.
Kompleks Masjid Jami’ Tegalsari kaperang dadi telung panggonan, yaiku Masjid Jami’
Tegalsari, Kompleks Pasarean Kyai Ageng Muhammad Besari, lan Dalem Gedhe Kyai Ageng
Muhammad Besari. Saben panggonan kasebut nduweni titikan lan guna kang beda-beda.
Masjid Jami’ Tegalsari kalebu salah sawijine masjid kang ora nate sepi saka wong-wong
kang tansah dedonga apadene sembahyang ing papan kono. Iku katindakake amarga wis dadi
kapercayane masyarakat yen ta dedonga ing papan kono bakal diijabahi dening Gusti Kang Maha
Kuwasa. Masjid iki nduweni wujud arsitektur Jawa kanthi payon kang awujud kerucut nggambarake
kakuwasane Gusti Kang Murbeng Dumadi. Cacahe saka ana 9 kang mratandhani cacahe wali
sanga ing tlatah Jawa.
Masjid Jami’ Tegalsari dikupengi
pager kang awujud tembok kanthi dhuwure
1,5 meter. Ing sajrone masjid iki uga ana
serambi kang wujude segiempat kanthi
ukuran 13,56 x 16,20 meter. Ruwangan
utamane awujud persegi kanthi ukuran 16,25
x 16,25 meter kanthi saka cacahe 36.
Saliyane iku uga ana mihrab kang ukurane 206 x 130 x 217 cm, pewastren kanthi wujud segiempat
kang ukurane 8,25 x 18,42 meter, lan watu “bancik” kang manggon ing sangarepe masjid. Payone
Masjid Jami’ Tegalsari iki arupa payon tumpang telu kang tegese wong Islam kuwi kudu nduweni
Iman, Islam, lan Ihsan.
Perangan Kompleks Masjid Jami’
Tegalsari sabanjure yaiku Kompleks
Pasarean Kyai Ageng Muhammad Besari
kang manggon ing sisih kulon utawa
saburine Masjid Jami’ Tegalsari sing
dikupengi pager kanthi dhuwure 1,5 meter
lan gapura awujud kori agung. Ing sajrone
Kompleks Pasarean Kyai Ageng
Muhammad Besari ana 44 pasarean kang kerep ditekani dening peziarah saka ngendi-endi.
Perangan pungkasan saka kompleks Masjid Jami’ Tegalsari yaiku Dalem Gedhe Kyai
Ageng Muhammad Besari. Dalem Gedhe Kyai Ageng Muhammad Besari manggon ing sangarepe
Masjid Jami’ Tegalsari. Wangunan iki ing jaman biyene digunakake dening Kyai Imam Besari
kanggo punjere pamarentahan Tegalsari kang ambane kurang luwih 1.600 m 2. Miturut juru kunci
Dalem Gedhe Kyai Ageng Muhammad Besari, kadhang kala peziarah kang kepengin njupuk
gambar utawa moto papan sarean Kyai Ageng Muhammad Besari kerep nemoni kedadean aeng,
kayata gambar sing dijupuk mau kadhang kala ilang lan sapanunggalane. Saengga sing bisa
mlebu ing papan iki mung trah saka Kyai Ageng Muhammad Besari. Ing Masjid Jami’ Tegalsari iki
ana paugeran kang uga kudu ditetepi yaiku ora kena nggunakake meja lan kursi nalika ana adicara
tartamtu, nanging lungguhe ana klasa.

1. Gawea dudutan (kesimpulan) adhedhasar teks tanggapan deskriptif sing wis kokwaca mau!
2. Saka teks tanggapan deskriptif ing dhuwur iku golekana panggunaane tembung lingga lan
tembung andhahan !

Vous aimerez peut-être aussi