Vous êtes sur la page 1sur 1

Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay(Tường Văn Band)

Hoàng Dũng
q = 63
intro D¨ G¨ A¨ % D¨
bb
& b b bc Ó Œ ≈œœœ ˙ ™ œ
œ ™ œ œ ™ œ œ œ œœ œ œ
loop trống sáo trúc
harp piano
bb œœœœœœœœœœœ œ œ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œœœ œ
& b b b c ≈œ
4
™ ™ ™ ™ ™ ™ œ œ œ œœ œ œ
G¨ D¨
b b
B¨‹
œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
b
& bb
báo
b b œ œœ œœ œœ œœœœœœœœœ œ œ œœ œ œœ œœœ œœ œ œœ œœ œœ œœœœœœœœœ
& bbb œ œ œ œ
7
™ ™ ™ ™ ™ ™
vocal(strings) D¨
B¨‹ G¨
bb b œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
& bb
drums đánh tom sôi lên
b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& b bbb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
10 D¨
A D¨
harp như intro,loop,piano,nền
F‹7 E¨‹ A¨ 1. D¨
b
& b bbb w ™™ ∑ œ™ œ œ™ œ œ™ œ œ œ w œ™ œ œ™ œ œ œ œœ œœœ œ w
sáo
16 F‹7 E¨‹ E¨/G A¨ 2. D¨ F‹7 B¨‹ E¨‹ A¨ D¨
b
& b bbb ∑ Ó™ Œ ∑ ™™ ∑ ∑ ∑ œ ™ œ œ ™ œ œ œ œœ œ œ
23 B sáo
b b œ ™ œ œ ™ œ œ œ œœ œ œ
G¨ D¨ D¨ A¨/C B¨‹ E¨‹ E¨/G A¨ D¨ F‹7 B¨‹
b
& bb w
ææ Ó™ Œ ∑ Ó™ Œ ∑ ∑ ∑
strings ùa vào all band đẫm sáo rít lên,lồng lên.:))
31 E¨‹ A¨ D¨
E¨‹ F‹7 B¨‹ E¨‹ E¨‹ A A¨ F‹7 E¨6 A¨
bbbb ∑ ∑ ∑% ∑ ∑ Œ Œ Œ Œ ∑ ∑
& b
39 A¨
D¨ A¨/C B¨‹ E¨/G A¨ D¨ F‹7 B¨‹ E¨ E¨
œ ˙
& b b b Ó™
bb Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰J œ œ
47 all band đẫm E¨ tutti tacet
bbb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
D¨ U đón hát
E¨6
˙˙ piano Ó A¨
b ∑
∏∏∏∏∏

& b tacet
˙˙
only nền strings
loop drum,harp in
50
™ ™
D¨ D¨
b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ G¨
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
&b b b œ œ œ œ ææ
only harp+strings
sáo rall
Copyright © BT

Vous aimerez peut-être aussi