Vous êtes sur la page 1sur 1

Không thê Và Có Thê

q=70
G^ A
## 4 Bmw F#m

G^

Bm

A

F#m
∑ ∑ ∑
F#m

& 4
nguoi da
10 G A G
## œ œ(dây)
œœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœ
&


A G A

13
## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ G dây‰vân chayŒ A œœ
Bm
‰ œœŒ
A
œ œ œœœœœœœœœœœœœœ
& œœ œœ œ œ
‚ ‚™ ‚ ‚∑ ‚ Œ ‚
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´œBm œ´ œ œ œ œ´ -œA -œ Bm
´œ œ´ œ œ œ œ´ B-œm -œ A´ œ´ œ´ œ œ œ´ -œA -œ Bm
´œ œ´ œ œ œ œ´ B-œm -œ
17 Bm titu A
# A
& # œœœœœ Œ œ ∑

‚ ‚™ ‚ ‚ ‚ Œ ‚

% Bm Aadd2/C# Bm/D F#m F+ Em7 Em/D Aadd2/C#

œ™ œ œ Œ
23
# F#m A G Aj œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ #œœ œœ nœ œ œ œ œ œ œ œ
& # ∑ ∑ œ n œ n œœ œ œ‰ ™ œœœœ œ œœ œ
œ ‰™ œ ‰™ R œ œ œœ ‰ Œ
R
R
29 Bm G A
# A F#m A tuti
œ¿™œ œ œ¿ œ œ œ¿ œ œ œ¿ œ œ œ¿ œ œ¿ œ
& #∑
‚ ‚™ ‚™ ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ∑ ∑ œ™ œ œ œ ˙
‰ J ≈R‰
B
w
34 Bm ( gt tên lua )
# F#m G^ Bm A/C# D Em A

& # ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ w w jÓ ¿™¿ ‰ ¿J ≈ ¿ ‰ ¿ ¿
œ™ œ ‰œ w R
band tha bom

40 Bm
## F#m ∑ G A Bm F#m
∑‚
G A
∑ œœœ œœ
‚ ‚‚ ‚ ‚
break
& Ó Ó ∑ ∑ œ Œ Ó œ œœœ œœœ

 C
47
# F#m A œ #œ œ ˙E œ #œ œ Bm œ #œ œ
œ ˙
D F#m
& #
break
∑ ∑ Ó Ó Œ Œ Œ œ Œ Œ œ


## ˙ œ #œ œ
53 E G A
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Bm
& Œ œ ˙ Ó

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ %
56 G A G A Bm titu
&