Vous êtes sur la page 1sur 2

Tổ Quốc

(Hào hùng)
° 4 ˙™
D

& ™™ œ ™ J Ó™
q=130
œ œ œ™ œ ˙ œ ™ œJ ˙
A‹ F
œ ˙ w œœ
4 J
(lần 2 GT)
(tum)
™™ 4 ‚ ™
¢ 4 ‚™
j j
& ‚ Œ ‚ ‚ Œ ‚


% [A]
(rải Am) ü A‹ (snare+nền) G
™™ •
7 G
F > C
& w ˙> ˙
m
w w ∑ ∑ ∑ ∑
(l n 2 out band) tổ
™™ ¿ ™ ¿j Œ ¿ ¿æ ¿æ
Snare

• √mC
+
15

+> +>
E‹ D F G E7
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(out band) bút gươm

25
[B]
A‹ q=65 A‹ G/B C œG E7 A‹ G F
& Xây tường ∑ ∑ Ó Ó Ó Œ œœ œœ œ ˙ Ó ∑ Œ Œ Ó
(olly piano) ˙
3

A (dây tự chơi)
32 D‹ E E/D A7/C© A7 D‹ G A‹ G E
C G/B
& Ϊ J
# w œ n œ
œœ œœ # œœ n œœ w w
œ œ #œ œ Ó Ó Ó Œ Œ ∑ ∑
nước mắt √
°
q=130 [C] A‹
vê+luôn 4 O Ó ™™ ™ Œ
C D‹
> E7
39
G A‹ D‹

4 nguyện cầu V V V
F > Fill j

& Jœ Œ ‰ œ Œ 3 œœ œœ œœ œœ œœ ∑
J

4 Rall lại
vị xuyên hương khói
nghĩa cha
™™ ¿ ™ ¿j Œ ¿ ¿æ ¿æ
Snare
¢

ü™ 2. A‹
™† +
45

      
E‹ G/B F 1. 
A‹ C E‹
& ∑

(core+dây)
°™ œœ œ œœ œœ œ œœ Fœœ œ œœ œœ œ œœ
&¢™œ
54 A‹
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w w
2 Tổ quốc tờ 2
(3 lần lần cuois gt solo sau hịch) lần 3 mói cọc 2
1.
58 D F G
& œw œ œ œ œ œ œ œ # œw œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ œ w œ œ œ œ œ œ œ

A‹ (hịc drum fill tom)


ü ˙G > >
2.


A‹
™†
62
Fill > %
& œ w œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙ w ∑ ∑ ∑


°
& ™™ V ™ V Œ V
 A‹
∑ ∑
D‹ E‹ G/B F
∑ ∑ ∑
j A‹ C E‹
∑ Rall

• nhảy coda lân 1 piano


™™ ¿ ™ ¿j Œ ¿ ¿æ ¿æ
Snare
& ¢
q=130
ü™ A‹
Fill
˙™
tom
∑ ™ œ™ œ œ œ™
F
œ ˙ œ ˙ w
& J J
(lần 2 GT)
æ æ
Snare
™™ ¿ ™

j
¿ Œ ¿ ¿ ¿
(ngàn năm)

Ó™
D E‹ A‹

& œ ™ œJ ˙
G
œ œ wF ˙>
> m
w w
˙