Vous êtes sur la page 1sur 127

STT SL LOẠI XE Số SX TG TT BIỂN SỐ XE ĐÃ SỬ D

Tháng 1.2010
E280 (đã qua sử
1 dụng) 4637 x

2 E250 x

3 GLK x
4 311 7268 x

5 C250 6102 x

6 313 x

7 E250 x

8 E300 5966 x

9 E300 x

10 E250 6134 x

11 E250 6136 x
12 E250 6135 x

13 C230 5040 x

14 C250 6068 x

15 E250 6054 x

16 ML 350 (đã qua sử dụng) x

17 311 7315 x
18 E300(Xe Demo) 5452 x

19 E250

1 311 7266 X

2 E250 6149 x
3 C250 x

4 GLk 6070 x
5 C250 6070
6 R350 x
7 313 7561 X

8 E250 6304 x

9 C300 5751 x

10 C300 5747 x

11 313 7562 x

12 311 7317 x

13 E250 6306
14 GLk 5625 x

15 E250

16 313 7587

17 313 7565

18 E250 6291 x

19 GLK 5624
20 311 7608

21 C300 5886 x

22 311 7602

23 311 7502 x

24 311 7501 x

25 C250 6223 x
26 311 7500 x
27 E300 5975 x
Tháng 3 năm 2010

1 E250 6255 x
2 GLK 6243 x
3 C300 6207 X

4 C250 6103

5 GLK 5626 x

6 C300 6208 x

7 E250 6287 x

8 E300 6126 x

9 E250 6143 x
10 GLK 5560 x

11 E250 6302
12 311 7606 x

13 C250 6232 x
14 C250 6222 x

15 C300
16 E300 5969

17 313 7610 x

18 313 7603 x

19 311 7503 x

20 E250 6256 X

21 C250 6105 x

22 E250 6215 x
23 311 7504 x
24 C300 6209
Tháng 4 năm 2010

1 311 x

2 C250 x

3 313 x
4 C250 x

5 E250 6285 x

6 E300 6285 x

7 E250 6310 x

8 313 7811 x

9 311 7611 x

10 E300 x

11 GLK 6343 x
12 E250 6477 x

13 E250 6473 x

14 C250 6426 x

15 C250 6428 x
16 E250 6474 x

17 C300 6319 x
18 C250 6189 x

19 311 7505 x
20 C250 6175 x
21 E300 6545 x
22 C300 6330 x
23 E250 6295 x
24 311 7612 x

25 E250 6296 x

26 E250 x

27 C250 6559 x

28 311 x

29 311 x

30 311 x

31 311 x

32 C250 6560 x

33 S300 x

34 E250 x

35 GLK 6381 x

36 313 7892 x

37 313 x

38 E250 6297 x

39 313 7894 x

40 GLK 5562 x

41 E250 x
42 C250 6563 x
43 313 7895 x

44 C250 6176 x
45 311 x
46 C250 6570 x
47 GLK 5704 x

48 E300 6621 x
49 311 7708 x

50 C250 6233 x
51 C250 6680 x

52 C300 6647 x

53 C250 6572 x

54 E250 6673 x

55 C250 6681

56 C250 6186

57 C300 x

58 313 x

59 313 x
60 E300 6557 x

61 C250 6571 x

62 E300 6536 x
Tháng 5 năm 2010
1 1 SLK x
2 1 C300 6341 x
3 1 311 7670 x
4 1 311 7664 x
5 1 311 7695 x
6 1 C300 6648 x
7 1 GLK 5546 x

8 1 E250 6658 x

9 1 C250 6682 x

10 1 E300 6534 x
11 1 311 7707 x

12 1 311 7709 x
13 1 GLK 5627 x

14 1 311 x

15 1 GLK 5703 x

16 1 C250 6188 x

17 1 GLK 5805 x

18 1 CLS 300 x

19 1 311 7607 x
20 1 313 7922 x

21 1 GLK 6509 x
22 1 C300 6323 x

23 1 E300 6608 x
24 1 313 7939 x

25 1 311 7736 x
26 1 GLK x
27 1 E300 6535 x
28 1 C250 6683 x

29 1 E250 6664 x
30 1 GLK

31 1 E250 6782 x

32 1 E300 6615 x
33 1 C250 6703 x

34 1 E250 6783 x

35 1 313 7546 x

36 1 E250 6784 x

37 1 E250
Tháng 6 năm 2010
1 1 GLK 5705 x

2 1 313 7965 X

3 1 GLK 6715 X

4 1 GLK 6382 x

5 1 E300 6616 x

6 E250 6484 x

7 311 x

8 311 x

9 311 x

10 311 x

11 313 7963 X

12 C300 6634 x

13 E250 6674 x

14 311 7737 x
15 C250 6699 x
16 311 7738 x
17 GLK 5813 x
18 GLK 5644 x
19 C300 6635 x
20 313 7962 x
21 311 7849 x
22 311 7850 x
23 313 7964 x

24 313 7989 x

25 S500 x

26 311 7739 x

27 S300 x

28 E250 6826 x

29 E250 6823 x

30 S300 x
31 313 7990 x

32 313 7991 x
33 c200 6939 x

34 C200 6960 x
35 C200 6966 x

36 C200 6972 x
Tháng 7

1 C200 6962 x

2 313 8080 x
3 311 7855 x

4 C250 6908 x

5 CLS 300 x
6 311 7856 x
7 C200
8 C250 6907 x

9 C250 6712 x

10 S500 x
11 GLK 6720 x

12 E300 6609 x
13 C200 6955 x

14 311 7847 x

15 C250 6317

16 C250 6865 x

17 E250 7009 x
18 GLK 6720 x

19 C200 7009 x
20 311 7858
21 E250 7015 x

22 E250 7010 x

23 E250 7016 x

24 E300 6617 x
25 C250 6868 x

26 GLK 6387 x

27 GLk 5776 x
28 313 8081 x
29 E250 7019 x

30 C200 6984 x

31 GLk 6388 x

32 C250 7061 x
33 C200 6942 x

34 GL450 x

35 GLk 6407 x

36 311 7852 x

37 313 8084 x

38 313 8083 x

39 313 8082 x

40 C250 6711 x

41 E250 7020 x
42 C250 9622

43 311 x

44 311 x

45 311 x

46 311 x

47 311 x

48 311 x

49 313 8197 x

50 C200 7161 x

51 GLK 6344 x
52 GLK 6721
53 C250 6869
54 C200 6712

55 E300 6984
Tháng 8

1 GLK 5775

2 C250 6864 x
3 C200 7183

4 C300 6637

5 E250 7033 x
6 313 8198
7 C200 7177 x

8 C300 6636 x
9 C250 7063
10 S300 x

11 E250 7022 x

12 C200 6938 x

13 C200 7167 x

14 313 8196 x

15 C200 6637 x

16 C200 7186 x

17 GLK x

18 C250 7065
19 GLk 6458 x

20 C250 6924 x

21 313 8199 x

22 C200 7207 x
23 C200 7166 x

24 C200 7200 x
25 GLK 6495 x
26 313 8202 x
27 E250 7027 x
28 C200 7180 x
29 C250 6916 x
30 C200 7198 x

31 313 8200 x
32 C200 7205 x
33 313

34 8203 x

35 C200 7188 x
36 C300 6638 x
37 GLK 5654 x

38 E250 7021 x

39 313 x

40 311

41 311 8020 x

42 E250 7032 x

43 311

44 C200 7315 x
45 E250 6769 x

46 E250

47 GLK 6724 x
48 C200 7208 x
49 C300 x

50 GLK x
51 C300 6652 x

52 C300 5671 x
53 c300 6844 x
THÁNG 9 NĂM 2010

1 GL 450

2 C200 7194

3 E300 7356

4 E300 7355
5 C200 7316 x
6 C250 6925 x

7 E300 7342

8 C300 6861
9 GLK 5683 30Z 9729
10 313 8217
11 C250 6891

12 E250 7414

13 Panel Van 6319

14 Panel Van 6320

15 Panel Van 6322

16 Panel Van 6313

17 Panel Van 6614

18 Panel Van 6615

19 Panel Van 6616

20 Panel Van 6617


21 E300 7340
22 S300

23 C200 7193
24 E300 6987 x

25 E300 7341

26 C200 7399

27 GL450

28 C200 7049

29 Panel Van 6635

30 E250 6780

31 C230 (cũ)

32 C200 CGI 7318

33 E250 7415

34 C300 6852

35 C200 7407

36 E250 7421

37 E250 7411

38 311 7859
39 311 7854

40 Panel Van 6631

41 E250 7424 x
42 C250 7069
43 E250 7428

44 313 8218

45 C200 7317
46 C300 6851
47 E250 7432
48 E300 6838

49 E250 7431

50 E250 7413

51 311 8021

52 GLK 6729

53 E250 7435

54 E300 7482
55 E250 7434

56 S500 x

57 E250 7429
58 GLK 4MATIC

59 GLK 300
Tháng 10

1 E250 7440 X
2 E300 7343 x

3 E300 7359 x

4 313 8267 x

5 313 8244 x
6 313 8228 x

7 313 8259 x
8 C200 7373

9 C200 7387 x
10 C300 AMG 7494 x
11 C200 7381

12 C200 7385 x

13 313 8499
14 311 8028 x

15 E250 7442 x
16 C250 6890 x

17 C250 6927 x

18 S500 x
19 GLK 6716 x
20 C250 7058 x
21 C250 6893 x

22 E250 7459 x
23 GLK 6409 x

24 C300AMG 7506 x

25 C200 7320

26 C250 6926
27 C250 6895 x
28 313 8219 x
29 313 cũ

30 313 8243 x
31 C200 7386 x

32 C300 AMG 7499 x

33 GLK 5684 x

34 C250 7064 x 12K1998


35 C200 7319 x
36 311 8032 x

37 C300 AMG 7512

38 E300 7483 16N-6819


39 E300 7353 x
40 E300 7358 x

41 C200 7374 x

42 GLK 6374 x

43 E250 7455 x

44 313 8222 x

45 C200 7533 x

46 C200 7524 x

47 E300 7484 x
48 C200 7535 x

49 E300 7568
50 313 8230 x
51 C200 7679 x

52 E250 7456 x
53 C200 7680 x
54 311 8036 x

55 GLK 6164 x
56 C200 7538 x

57 GLK 6732 x
58 E350 Coupe x x

59 C300 AMG

60 313 8229 x

61 313 8484 x
62 E250 7631 x
63 E300 7489 x

64 C250 7579 x
65 C300 AMG 7500 x
66 C200 7372 x
67 GLK 6410 x
Tháng 11

1 C200 7681 x
2 GLK 7091
3 C250 6930 x

4 311 8033 x
5 GLK 6373 x

6 E250CGI 7628 x
7 C200CGI 7377 x
8 C200 7539 x
9 GLK 6733 x
10 GLK 6738 x

11 C250 7580 x

12 C250 6935 x

13 C250 16N-7790
14 E250CGI 7633 x
15 E300 7354 x
16 E250 7630 x
17 C200 7537 x
18 C250 7586 x

19 GLK 6363 x
20 313ESP 8448 x
21 GLK 7092 x
22 C200 7542 x
23 C300AMG 7747 x

24 GLK 6378 x
25 E250 7050 x
26 C250 7589 X

27 E250 7636 X
28 E250 7648 x
29 GLK 6362 x

30 C250 7587 x

31 C200 7689 x
32 E300 7712 x

33 GL450 x x

34 313 ESP 8447 x

35 C300AMG 7749 x
36 E250 7049 x

37 C300AMG 7748 x

38 E250 7643 x
39 CLS300 x x
40 GLK (Haxaco) 6508 x

41 GLK (Haxaco) 6717


42 E250 7052
43 E250 7458 x

44 E300 16N-7399
45 GLK 7093 x
46 E250 7629 x

47 C250 7590 x

48 E300
51 C200 7534 X
50 GLK 6497 X 31H0307
49 E250 7638 X
52 311 8038 X 31F 6082

53 S500 X X

54 C200 7691 X
55 C200 7545
56 313ESP 8472 X

57 GLK 6375 X
58 E250
59 C200 7543 x

60 C200 7544
61 C200 7546 x
62 GLK 6419 x
63 C300

64 C200

65 E250

66 313
67 C250

68 C250 7595 x
69 E250 7649 x
70 E300 7896 x

71 GLK 6498 x

72 GLK 6462 x
73 GLK 6450 X

74 C250 7795 x

75 GLK 6597
76 GLK

77 C300 29A00136
78 GLK
79 E250
80 E250
81 C200

82 E250 8311 x
84 C250 7594 x

85 C250

86 C250 x

87 313 ESP 8311 x

88 C200 7541 x

89 GLK 6460 x
90 C250 7608
91 E300 7575 x
92 E250 7637

93 C250 6932 x
94 C250 7610 x
95 C200 7869 x
96 E250 7722
96 C300

98 E250 7173 x
Tháng 12

1 GLK 7095 x

2 Pan 6638

3 311 8041 x

4 311 8037 x

5 C300 7783
6 C200 CGI

7 CLS300 X x

8 C300AMG 7750 x

9 CLS300 x x
10 311 8150 x

11 GL450 X

12 C300AMG 7770 x

13 313 8346 x 29B00216

14 313

15 313 8249 x
16 C300AMG 7771
17 E250 7924 x
18 GLK 6739 x

19 C250 7801 x
20 E300 7895 x
21 CLS300 x x

22 GLK 6455 x

23 313ESP 8435 x
24 E300 7000 x

25 GL450 x

26 E250 7474 x

27 S300 x

28 C200 7564 x 29A01.184


29 E250 7916 x

30 313 ESP 8652 x

31 313 ESP 8598 x

32 313ESP x 29B00225

33 C300AMG 7516 x

34 313 ESP 8444 x

35 C250 7945 x 29A02257

36 C250CGI 7947 x 29A02937

37 E250 8009 x

38 E250 8004 x
39 C300AMG 7751 x

40 C300 AMG
41 C300 AMG 92A00049
42 C200 CGI
43 C200 CGI 7842

44 E300 7488 x 29A04376

45 GLK 6397 x

46 S500 X
47 GL450 x x
48 C200 8035 x

49 E250 7271 X 29A06668


50 C200 8042
51 E300 7894 x 29A04856

52 C300AMG 7786 x

53 C200 8047 x 29A04509

54 C200 8064 x

55 C300AMG 7777 x
56 E300 7711 29a04666
57 GLK 6754 29A03532

58 GLK 6755 x
59 S300 x x
60 C200 7540 x 29A05388

61 Panel Van 6636 x


NĂM SINH
NGÀY TLDN
Mã số thuế NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỨC VỤ

Nguyễn Văn Nam GĐ


Bà Trần Thị Mỹ Bình
LH: Nguyễn Thái SoáiCT Hội đồng thành viên

Bùi Thị Nguyệt Dung


Phạm Đình Quý

23/10/1973 101815908 Nguyễn Sĩ Nông TGĐ

3/4/1952 Lê Đình Thảo Chánh VP

25/2/1977 102702590 Tô Như Toàn TGĐ

101755014 Lê Đức Chiến GĐ

500443514 Bùi Hồng Minh GĐ

5/8/1968 Trần Thị Minh

28/8/1969 101724231 Bà Trần Thị Dư GĐ


100108504 Trịnh Ngọc Hiến GĐ

25/10/1964 Đôn Văn Long GĐ

Nguyễn Thị Thu Ngân

4/1/1977 101687163 Phạm văn Hưng GĐ

102702590 Nguyễn Minh Tuấn TGĐ

Nguyễn Thị Hồng Hạnh


10/8/1979 LH: Nguyễn Văn Sỹ
Hà Kim Mỹ

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Chí Dũng


LH:Mr.Thắng

9/7/1961 2700113027 Vũ Văn Dũng Chủ doanh nghiệp


Lê Thành Đức
4/5/1966 LH:Ms.Chất

1/9/1973 Nguyễn Đức Binh GĐ


9/10/1977 Phạm Thị Thu
24/6/71 Nguyễn Văn Vận
17/6/1972 Đỗ Mạnh Hưng

Cao Thế Trung

11/7/1953 Dương Văn Huỳnh

23/5/1967 2600275063 Đỗ Quang Sơn GĐ

2/2/1969 200584458 Nguyễn Nam Dương GĐ


Đỗ Thị Thu Hà
8/11/1980 102048258 LH:Mr.Thơ GĐ

Nguyễn Huy Quang


15/12/1983 Nguyễn Minh Anh

Bùi Đức Cảnh TGĐ

30/10/1970 Ngô Bá Cử GĐ

1/3/2010 Bùi Đức Long PGĐ

28/6/1961 Nghiêm Thị Trúc Mai

8/4/1973 Đào Minh Quang TGĐ


6/10/1972 Trần Mạnh Dũng

Vũ Thị Việt Hà
16/9 102798821 LH: Mr.Dương Giám đốc

2300235006 Lê Quang Khải TGĐ

25/10 102207525 Nguyễn Văn Thân GĐ

101552173 Từ Khải Trung GĐ

20/6 Nguyễn Thế Công


102726256 Trần Huy Dương GĐ
29/1/1976 800384651 Mai Văn Hà GĐ

4/10/1963 2500292749 Lai Hợp Quốc GĐ


Vũ Quang Dũng
13/11 Trần Văn Tản

103007455 Nguyễn Bá Long GĐ ĐH


Lê Thị Lan
1/6/1959 103991151 LH: Mr.Lập GĐ

101209696 Đoàn Ngọc Dũng GĐ

25/4 Trần Hoàng Anh

23/8 102742681 Vũ Anh Dũng GĐ

2/3/1973 101225867 Trần ngọc Ánh GD


29/5/1979 Trần Mỹ Châu

4/12/1978 101686568 Nguyễn Xuân Đoàn GĐ


Phạm Xuân Học

1/8/1978 Đỗ Trọng Tấn


ko cung cấp Nguyễn Văn Cát

Đinh Thị Lan Hương


8/11/1961 LH:Nguyễn Đình Quảng
1/5/2010 Vũ Thanh Vương

30/6 Nguyễn Ngọc Bình

Nguyễn Thành Lê PGD

Trần Thị Minh GD

8/11/2010 4600366162 Hà Văn Tấn GĐ

29/9 Ngô Thị Hồng Hà

102887038 Vũ THị Ngọc Anh GD


23/11/1970 101438248 Trần Đông Hải Quản lý đội xe
3/4/1962 Nguyễn Huy Đại

21/1/1952 3100316323 Lê Bá Chiến GD

2/4/1977 101380911 Mr Sơn GD

15/8/1956 103742652
19/10/1968 Nguyễn Ngọc Khôi

104109114 Nguyễn Tuấn Sơn GD

20/10/81 100630710 Dương Thị Huệ GD

5/10/1958 102364486 Bùi Xuân Kiền GD

17/10/62 Đỗ Xuân Kính

5-Jun Nguyễn Văn Thêm

Võ Huy Diễm

15/8 101008816 Cù Đức Tố GD


Đào Thị Hà

25/5/1958 101370014 Lê Phụng Thắng GD

24/3/1982 104375571 Trần Bình Minh GD

29/10 Vũ Thị Nhung


Vũ Mạnh Tường

11/3/1980 Bùi Tuấn Cường


9/2/1971 Nguyễn Thị Hồng Vân
Đỗ Thị Thu Hà
8/11/1980 102048258 LH:Mr.Thơ
103408369 Bùi Thị Tuyết
29/10/1956 400125194 Vương Hưng Đức Giám đốc
17/6/1959 500565424 Phạm Thị Phúc Giám đốc
Nguyễn Thị Hợi
Vũ Việt Dũng

7/8/1978 101461631 Trần Thị Thu Hiền GD

4-Aug 101109892 Đoàn Văn Khoa GD

11-Apr 102035139 Nguyễn Doãn Bình GD

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

11-Dec 102143374 Phạm Thị Mai Lan GD

Hoàng Thị hà

1/2/1974 Hà Thị Hương Mai

26/12/1979 101698750 Phạm Đình Văn GD

20/6/1957 2300104644 Đinh Văn Là GD

25/8/1963 Vũ Thị Hồng Hà

6/3/1966 101201746 Đinh Thị Thu Hương GD

16/3/1963 2600643542 Nguyễn Thị Hoài Lan GD

ko cung cấp Nguyễn Bảo Khánh

Lê Thị Thanh Thủy GD


Phan Thị Thanh Hà
25/7/1977 5700252932 Bùi Đức Long GD

101316264 Trần Ngọc Hà GD


Nguyễn Đình Toàn
Trần Thanh Vân
23/8/1971

20/4/1959 Lý Văn Phong GD


23/8/1971 Phạm Bá Hoan (Mr Nguyễn Thế Thắng)

8/10/1980 Nguyễn Diệu Anh


12/6/1980 Trần Văn Thuật

9/10/1987 2500270060

2500270060

6/6/1977 104074013 Nguyễn Hùng Mạnh GD

4/1/1959 500468371 Nguyễn Đình Lập GD

500468371 Nguyễn Đình Lập GD

400124930

12/8/1977 Lê Anh Tuấn

102027642 Nguyễn Thy Phương GD

102596920

101439548 Phạm Hoàng Việt GD


31/1/1980 Đoàn Hữu Khoát
Trương Hoài Hưng
12/1/1957 Nguyễn Ngọc Kửu
31/12/1968 Nguyễn Công Chung
27/9/1988 Đinh Thị Hồng Tâm
6/11/1960 Dương Văn Oai

Bùi Quang Đức PGD

28/9/1987 101349608 Lê Đức Hải Phó TGD

2800231948 Lương Văn Sơn TGD


16/6/1982 Phùng Anh Tuấn

0100111948-001 Nguyễn Văn Thắng GD


Ko cung cấp Mai Bá Loan

100101072004

103890611 Nghiêm Thị Thủy GĐ

1/3/1965 102080011 Nguyễn Xuân Trường GD

18/8/2010 Hoàng Tuấn Hợp

104232830 Nguyễn Minh Hà TGD

3/5/1972 102032233 Nguyễn Vĩnh Hạnh


1/9/1973 Nguyễn Văn Tiến

16/3/1962 800280892 Nguyễn THị Chính GD


1/1/1982 Dương Việt Phương

2700113651 Đỗ Trung Thành Phó TGD


27/7/1955 Nguyễn Đình Lập

9/7/1973 Trần Thị Kim


Trần Xuân Hiền GĐ
4/9/1949 Nguyễn Thành Hỗ
6/6/1970 Vũ Tiến Dũng

8/12/1980 101896431 Nguyễn Thị Hồng Nhung TGD


Lê Thị Thanh Hoa

16/3/1958 Bùi Viết Ngoãn

3/2/1955 Bùi Đức Vượng


Trần Thị Xoan

13/6 101334062 Jang Soon Bong GD

0301825452-001 Nguyễn Quang Chơn GĐ

2/3/1962 Vũ Chu Lai

29/8/1982 Ngô Đắc Hưng

24/5/2010 Trần Công Thịnh

ko cung cấp Ngô Việt Hải

5/10/1974 Trần Nguyên Tường GĐ

10/1/1964 Nguyễn Ngọc Tuấn GĐ

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

23/6/1954 Ngô Tiến Dũng

Ko cung cấp Nguyễn Văn Thiện

27/10/1960 2800145463-001 Nguyễn Văn Ơn GĐ

Nguyễn Hữu Tuyên Chánh VP


4/2/1983 Đàm Hoàng Anh
Nguyễn Danh Hưởng
23/10/1970 Nguyễn Thanh Hòa
27/3/1980 Nguyễn Văn Hưng
30/11/1972 Nguyễn Đăng Khoa
7/9/1949 100110207 Phạm Quang Vinh GĐ
6/6/1974 0100774222-001 Đào Minh Khanh GĐ
6/6/1974 0100774222-001 Đào Minh Khanh GĐ
ko cc Nguyễn Văn Sĩ

2/1/1964 Đặng Đình Thịnh

6/4/1962 2800136638-1 Nguyễn Ngọc Phú Giám đốc

101579898 Nguyễn Bắc Dũng GĐ

19/5/1970 Đào Duy Anh

5/3/1968 Đinh Thị Thu Hương GĐ

22/4/1979 Lê Thị Ngọc Linh

1/8/1975 101647121 Nguyễn Quốc Hiệp GĐ


27/1/1963 Nguyễn Quang Tân

1/8/1975 100989524 Nguyễn Văn Hào GĐ


24/11/1976 Phạm Thị Xuân Dung
Nguyễn Thị Hải Yến
8/3/ LH:Phạm Anh Tuấn
11/2/1953 Nguyễn Thị Sơn

101961465

11/3/1969 Bùi Thị Phương Hà

11/11/1972 Nguyễn Thị Thanh Hoa GD


11/9/1971 Đặng Đình Trường

Nguyễn Thu Thủy GD

Vũ Thị Lan Anh


30/10/1980 Nguyễn Mạnh Cường
ko cung cấp Phạm Phương Hoàn GD

1/2/1974 Tạ Quang Luận TGD

ko cung cấp Trương Tiến Lực TGD


18/8/1982 Nguyễn Hữu Dũng

10/3/1978 Nguyễn Chí Hiếu


Trịnh Thị Huyền Nhung

6/6/1953 Nguyễn Quốc Trượng GD

Lại Ngọc Quỳnh

13/5/1979 Trần Văn Lực GD

17/2/1962 Bùi Văn Lĩnh


21/6/1972 Đỗ Văn Bình

4/10/1974 Phí Tùng Lâm GD


Nguyễn VĨnh Lợi
17/11/1973 Lê Thị Kim Chi

ko cung cấp Hoàng Thái Hà GD

8/5/1970 101269783 Hoàng Tiến Lợi GD

30/12/1959 500394666 Nguyễn Văn Đức Chủ nhiệm


30/6/1962 Phan Đăng Tiến

26/6/1972 Đào Đức Hà

2/2/1973 2900588733 Nguyễn Văn Ngụ GD


4600307826 Toshiyuki Takase TGD
2/9/1965 Lê Bắc Thái

12/11/1969 Phí Thị Hảo

26/7/1982 Lê Minh Trang

12/1/1985 Nguyễn Thanh Hiền


14/1/1972 5700549605 Đào Văn Thành GD

19/12/1973 2500220102 đoàn Thị Xuân Thanh GD

4/7/1981 Phạm Viết Sơn

10/12/1973 Vũ Ngọc Quý

5/8/1971 Đỗ Thư Hùng

26/1/1975 Lương Thị Hồng GD

30/12/1949 Nguyễn Thị Chuyên

6/8/1980 Nguyễn Quốc Bình GD

28/12/1981 Trần Minh Quang GD


27/4/1975 Lương Thị Bích Lộc

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

1600590835-1 Lê Thống Lĩnh

101777868 Trần Thanh Hiệp Hiệu trưởng

9/10/1963 Phạm Mai Hương

101469888 Hoàng Văn Thành TGD


16/8/1973 Phùng Ngọc Hải
Trần Minh Tân
Lê Thị Quy

Nguyễn Văn Anh

22/5/1975 Đào Quang Hưng

.ko cung cap Lê Thu Phương


Nguyễn Chánh Nhân

16/8/1982 Bùi Nguyên Khánh

ko cung cap Trần Thanh Tịnh


100769046 Đỗ Anh Tuấn GĐ
5/8/1980 Phạm Thị Kim Anh

Ko cung cap 5600165309 Nguyễn Văn Hổ GĐ

1/1/1968 Phạm Văn Thực

24/11/1973 101630600 Phạm Văn Tiến GĐ

28/7/1979 Phan Thị Thúy Hằng

15/8/ 101100699 Trần Đăng Tú GĐ

23/11 2800231948 Vũ Trọng Phụ PGĐ

29/12/1982 Nguyễn Thu Hằng

20/4/1987 101522877 Nguyễn Thị Dung GD

17/8/1957 100905718 Phạm Thị Ngân GĐ

15/4/1977 Cao Sơn Hậu


15/10/1950 Nguyễn Cao Luận

4600299501 Nguyễn Thị Tâm GĐ

24/12/1959 Triệu Ngọc Thanh

1/1/1983 Huỳnh Thị Thu Hương


ko cung cấp 101407384 Hà Thị Nga GD

23/1/1978 Nguyễn Phi Thái


30/10/1983 Nguyễn Viết Dương
27/7/1963 Phạm Văn Cao
28/3/1970 Hà Thị Bích Thủy
9/5/1982 Nguyễn Thị Nha Trang
19/8/1985 Đặng Thị Oanh
Vũ Thị Hải Yến

0100100417-046 Lê Minh Tuấn GĐ


3/12/1971 Nguyễn Thị Vân Anh
Võ Thị Hường

Nguyễn Tiến Dũng

1/4/1982 Nguyễn Thắng Anh


29/4/1961 Phan Hoàng Thạch
22/9/1972 5000473237 Nguyễn Văn Chiến GĐ

16/4/1974 102318546 Nguyễn Thị Thanh TGĐ

18/4/1982 Nguyễn Hữu Tú GĐ

4000490778

ko cc Vương Toàn Chiến

24/8/1976 101424291 Nguyễn Hồng Quang GĐ

401361797

13/2/1979 102827399 Nguyễn Khắc Kiểm GĐ


7/6/1967 0700101363-1 Nguyễn Nam Phong GĐ

400448741

2/10/1978 Đinh Văn Thiên


8/10/1984 103852119 Nguyễn Văn Tùng GĐ
26/2 Nguyễn Văn Dũng

15/2/1983 Lê Thanh Tùng


13/8/1984 Nguyễn Tuyết Mai

24/12/1957 Nguyễn Thị Huệ


17/8/1970 Phạm Thúy Nga

ko cung cap Đỗ Thế Quảng

Lương Ngọc Hoàng

13/9/2010 Hoàng Anh Thi CT

1/1/ Phan Thu Hương GĐ


9/7/1983 Nghiêm Xuân Huy
19/6/1957 Nguyễn Thanh Tùng

5/7/1972 6200001604 Đỗ Quang Tuyến GĐ

28/3/1984 Dương Thị Vân Anh


17/10/1972 Nguyễn Xuân Sửu CT HĐQT
6/4/1964 Nguyễn Duy Hòa
không cung cap Lưu Quốc Việt

101204465

101204465

101204465

101204465

101204465

101204465

101204465

101204465
Nguyễn Minh Phương
22/10/1956 Hoàng Thị Phương Điểu

25/11/1983 Hà Huy Hoàng GĐ


6/9/1960 Phan Thu Hà TGD

1/1/1986 Nguyễn Thị Vân Trang GĐ

Trần Thanh Việt GĐ

Lê Thị Thúy Vân

4/1/1977 Nguyễn Tuấn Anh GĐ

Nguyễn Duy Như GĐ

ko cung cap Nguyễn Việt Quang GĐ

8/10/1982 Đỗ Khắc Thống

18/10/1966 Nguyễn Hoài Anh

14/11/1965 Nguyễn Đức Quế

2/9/1976 Đinh Văn Chung

13/9/1965 Nguyễn Xuân Sửu TGD

Nguyễn Hữu Định GĐ

Nguyễn Thị Chiên GĐ


28/9/1976 Nguyễn Thái Lân

Đinh Xuân Hấn TGĐ

100110366 Đinh Khắc Đàn GĐ


25/7/1968 Nguyễn Thị Thơm
Hoàng Thị Thu Hiếu

13/10 500453907 Mai Trung Huấn TGĐ

10/6/1976 vân Phạm Văn Quân GĐ


19/8/1975 Vũ Nguyên Hoàng
14/6 100739203 Đỗ Anh Tuấn GĐ
14/11 200441844 Phạm Thị Lan PTGĐ

13/1/1961 Nguyễn Kim Chung

500446346 Trần Thị Nhất GĐ

Nguyễn Đức Toàn

29/1/1981 101727987 Đỗ Tuấn Thành GĐ

Nguyễn Thế Anh

9/5/1947 '28001097110 Phan Trọng Tiến GĐ


25/5 Lê Nhật Tân

101036186 Hà Văn Khánh CT HĐQT & GĐ

5/1/1961 101390388 Nguyễn Thanh Hằng GĐ


Lê Hồng Thụy

Ngô Thị Năm

11/10/1968 200662346 Đồng Văn Cường GĐ


6/10/1964 5300199427 Võ Mạnh Lịch GĐ

5000217996 Phùng Viết Minh GĐ

1/10/ 400580789 Thân Đức Tiết GĐ

400580789 Thân Đức Tiết GĐ


22/10/81 Nguyễn Văn Minh

400580820 Thân Đức Khánh GĐ


2/1/1952 Bùi Quang Dũng

Đặng Thị Bích Hòa


10/10/1982 Trần Quang Hưng
22/10/0000 Trần Mạnh Dũng

11/3/1982 102184846 Phan Đắc Việt GĐ

0100638385-001
30/08/0000 104663509 Hoàng Xuân Thành GĐ

01/03/0000 104386904 Đỗ Thị Trang TGĐ


26/02/1956 Ms. Võ Thúc Lệ Yên

5/9/1979 2500293559 Nguyễn Văn Cảnh GĐ

Nguyễn Anh Tuấn


5/9/1971 Nguyễn Chân Phương
Nguyễn Thanh Hà
15/12/1984 Ms Nguyễn Hồng Ánh

8/10/2010 Phạm Văn Phích


01/05/0000 Quản Thị Kim Oanh

20/10/0000 Trương Huy Toàn

0100638685-001

25/07/1975 101989358 Cù Huy Bắc TGĐ


8/1/1974 ` Lê Phương Thúy
Trần Văn Hùng
Phạm Hồng Kiên

14/02/1974 5200172823 Đào Văn Quang GĐ


28/03/1976 Mr Mai Thanh Lâm

12/1/1958 5700520740 Trần Thọ Cường GĐ

200720968 Phạm Văn Ninh GĐ

17/06/1960 Nguyễn Văn Sơn


25/10/0000 Nguyễn Trí Tú
2/6/1974 103050179 Đỗ Xuân Thọ TGĐ

0100638685-001

1/6/1958 0100638685-002 Lê Anh Tuấn GĐ


17/06/2010 101525194 Trần Thị Thu Trang TGĐ
Phạm Hoàng Long

20/10/2010 Đinh Ngọc Huy

17/08/1971 2500236991 Đặng Thị Đối TGĐ

Phùng Thị Thanh Hằng

800290587 Nguyễn Trắc Thoãn Chủ nhiệm HTX

4/8/1981 Nguyễn Duy Hùng

9/9/1988 Đoàn Văn Hòa

22/12/1980 Phạm THị Hồng Sâm


24/11/1985 Nguyễn Khắc Vinh

'0100638685-001
19/08/1958 Nguyễn Quốc Chử
31/05/1984 Trần Việt Hải

14/05/1979 102955601 Nguyễn Văn Huy GĐ


27/01/2010 Kiều Bích Phương
23/10/1968 101128581 Nguyễn Đắc Khánh

2/12/1968 101377588 Đặng Trần Anh TGĐ


30/06/2010 Lê Hồng Trang

2/8/1974 Đỗ Thị Hồng Việt


8/4/1982 Đỗ Thị Luyến

0100638685-001

13/03/1973 201003346 Nguyễn Xuân Trường GĐ

201003347 Nguyễn Xuân Trường GĐ


18/9/1962 Đặng Thu Sinh (Ms)
3/8/2010 101119308 Mr Nguyễn Hồng Minh GĐ

31/10/1970 Nguyễn Bá Thụ


24/01/1982 Hàn Thanh Bình
2/9/1978 Nguyễn Hà Thành
28/11/1984 Nguyễn Hữu Quân
9/6/1981 Trần Hùng
Bùi Thị Lệ Dung
4/11/1983 Nguyễn Phú Cường

1/11/1956 Nguyễn Thắng GĐ


14/07/1975 Nguyễn Thị Thanh Tám

23/06/1978 201029120 Lương Phú Đạt GĐ


31/8/83 Trần Tuấn Hoàng
20/03/1979 Ngô Thị Ngọc Huệ
3/9/1971 Phạm Văn Toàn
14/08/1984 Trần Trung Hiếu

1/8/1963 Đỗ Văn Hoan

14/12/2010 Trần Hoàng Linh

Bà Nguyễn Thanh Minh GĐ


13/03/1963 Nguyễn Thu Hương
14/07/2010 Mr Phùng Bá Liên
17/09/1979 Bùi Thị Thu Hiền
27/12 Vũ Thị Thu Trang
3/12/2010 Bùi Đức Hùng

17/9/70 Nguyễn Tuyết Nga


1/9/2010 Đàm Đình Mạnh
1/12/2010 Trần Tiến Đạt
14/02/2010 Nhâm Văn Sáng
4/6/2010 103146635 Đỗ Quý Đường GĐ

26/2/1974 101474687 Nguyễn Thanh Tùng GĐ


10/4/1960 Nguyễn Khắc Hậu
8/8/1957 Lê Khánh Tuấn

27/10 101278259 Nguyễn Văn Thức GĐ


14/3/1971 Bùi Huy Cường
1/6/1954 Trần Xuân Đức

22/4/1959 100697930 Nguyễn An Phong GĐ

Lê Thị Thanh Mai


101886507 Nguyễn Văn Hùng GĐ

5400236707 Phạm văn Long GĐ

22/12 Nguyễn Văn Trung

17/7 Trần Trường Thắng


13/11/1977 Nguyễn Thị Thanh Thủy

5/10/1975 102702590 Nguyễn Minh Tuấn TGĐ

10/10/1969 5000227095 Nguyễn Đức Thịnh PGĐ


1/12/1976 Nguyễn Minh Quang
Cao Thị Thanh Nga

20/9/1969 102752249 Hoàng Văn Nam GĐ


15/6/1971 Nguyễn Hoài Nam
8/9/1979 Vũ Minh Huệ

Nguyễn Ngọc Trường


2-Oct Nguyễn Kim Phương (Ms)

6/9/1974 104602217 Nguyễn Hữu Bắc PGĐ

28/11/1984 Nguyễn Hữu Quân


10/10/1952 Lương Kim Hồng (Mr)
19/5/1963 Tạ Đức Minh GĐ
Nguyễn Tiến Giáp

8/2/1982 Phùng Quang Lanh

8-May Trần Thị Hương Giang GĐ


27/1/1984 Vũ Vi Quốc
9-Sep Nguyễn Minh Phương

16/12/1978 101881280 Phạm Trung Hưng GĐ

5/2/1952 7 Phan Viết Cường

13/7/1968 Phan Thị Ngọc Anh


13/8/1966 Phan Thị Xuân Dung
24/12/1972 Nguyễn Thị Hoa

18/10/1965 Ngô Hồng Phúc

Trịnh Văn Sỹ
27/8 400368451 Phan Thị Hạo Phương Phó Tổng Giám Đốc

21/2 101039719 Phạm Quang Hưng GĐ


20/2 Nguyễn Cao Cường
19/10 100601413 Nguyễn Quỳnh Anh GĐ

Nguyễn Thị Thu Hương

27/12 Lê Thị Hồng Minh

Nguyễn Ngọc Anh

2/12/1966 Hoàng Thị Phương

2/4/2010 600312988 Dương Ngọc Sơn GĐ


20/11 Trần Thị Diệu Thu

700193727 Trương Văn Hùng GĐ

25/6/1974 916534908 Vũ Tuấn Nghĩa GĐ

7/12/2010 101433176 Nguyễn Việt Dũng GĐ

30/1/1974 Hoa Anh Tuấn

27/9 Nguyễn Duy Nội


18/3/79 Phạm Hùng Cường
7-Jan Phan Xuân Viết
1/1/1982 Dương Việt Phương

Trần Duy Khánh


6/8/1980 Lê Viết Tuấn
22/9 Nguyễn Đức Hạnh
Phan ThỊ Kiều Oanh
2/7/1960 400321360 Triệu Quốc Hưng Giám đốc

0200698279-001 Mr Harish Japaria Giám đốc

Nguyễn Văn Dũng

1-Jun 103326155 Nguyễn Tiến Đạt GĐ

16/3 0900187752-001 Đỗ Văn Minh GĐ

Trần Biết ( DN)

17/10/1973 Đỗ Anh Tuấn

Hoàng Quỳnh Hoa

100946471 Lê Đức Bảo TGĐ


Nguyễn Thị Thu Trang

Phạm Bích Thủy

28/8 Phạm Văn Lợi

Phạm Văn Lợi


7/6/1981 Nguyễn Trung Dũng
30/1/1965 Trịnh Văn Chinh
104602217 Nguyễn Hữu Bắc Phó GĐ

103855303 Vũ Ngọc Thắng GĐ


14/8 Đặng Thị Phương Lan
2/8/1976 Phạm Loan Anh

103019406 Nguyễn Hải Đức

28/12 201101495 Trần Tiến Dũng GĐ


Nguyễn Thanh Thủy

101013887 Nguyễn Thị Hồng Minh GĐ

Trần Văn Mạnh

101468323

Nguyễn Hồng Minh (Mr)


Trần Thị Thanh Hương

100142907 Bùi Thị Thanh Thủy Phó GĐ

100142907 Bùi Thị Thanh Thủy Phó GĐ

100142907 Trần Thị Thanh Mai GĐ

18/9/1973 Tạ Minh Tuấn

20/10 3500102365 Nguyễn Huy Hòa Phó TGĐ

4/12/1975 103232813 Đào Xuân Thẩm TGĐ

23/3 500499891 Nguyễn Thanh Thùy (Mr)

101924833 Trịnh Đức Thiện GĐ

102234046 Lê Thanh Tùng GĐ


31/12/72 Bùi Mạnh Hoài

Võ Dân Sanh
4/12/1981 Nguyễn Thành Trung GĐ
Phan Quang Quốc Bảo
27/9/1951 Nguyễn Xuân Chính

Nguyễn Văn Hiền GĐ

Đào Phương Hoa

200575862 Nguyễn Văn Hải GĐ


7/3/1974 Đỗ Thị Huyền Tâm
Đặng Thanh Bình GĐ

28/7/1970 102455486 Lê Thị Hồng Nhung GĐ


4/12/1978 Phùng Thái Linh (Mr)
21/6 Nguyễn Thị Kim Thủy

8/12/1973 Hà Minh Tuyết

22/11/75 Vũ Việt Hùng

Nguyễn Thị Bích Liên

20/8/60 Nguyễn Thị Liên


8/8/1972 Nguyễn Vạn Xuân
1/6/1969 Vũ Hoàng Nguyên

13/10 Nguyễn Thế Anh


5/6/1973 2500225005 Nguyễn Xuân Nga GĐ
25/10/1968 Nguyễn Quang Dũng

2900417618 Võ Thị Việt Hà GĐ


CÔNG TY EMAIL ĐIỆN THOẠI

Công ty CP Xây dựng và phát triển


hạ tầng Tây Hồ 903888145
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm định
xây dựng Đông Dương thaisoai@yahoo.com 983127566

dtlimexco@gmail.com Dương Văn Thám: 0903404848


904800678
Công ty CP Tư vấn truyền thông
Việt Nam nongns.@vntelecom.com.vn 903428099
Văn phòng Viện khoa học và Công
nghệ Việt Nam ldthao@vat.ac.vn 912815805
903411684
Công ty CP Đầu tư Văn phú - Invest thanhtchc@yahoo.com.vn LH:Mr.Thành: 0913325161

Công ty CP Kỹ Thuật Toàn Cầu 933393333


Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh
Đức Việt 903233234

tvhaulinh@yahoo.com 916635849

Công ty TNHH Thị Trường Liên Kết tpham@volny.cz 989307690


Công ty CP Vinafco 04-37684464

Công ty TNHH Nam Long Ko dùng mail 976969699

1213256668
Công ty Cp Thiết bị Công nghiệp và indetras@fpt.vn
dịch vụ thương mại indetras@gmail.com 912227769

Công ty Cp Đầu tư văn phú Invest LH Dương Ngọc Anh '0913536144

Ko dùng mail 976226066


988034626

04-33601113
0928.290.699
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh 0303624252
than mỏ Việt Dũng ko dung mail 0913567659
ko dung mail 0978.182.455
Công ty Cp Xây dựng và thương mại
Thái Hưng ko dung mail 983654162
ly_prettywoman@yahoo.com 982749999
ko dung mail 913380305
ko dung mail 916549309

984156666

ko dung mail 913246117

Công ty TNHH Phú Vĩnh ko dung mail 912740711


Công ty TNHH In và quảng cáo Hợp
Thành ko dung mail 983576738
Công ty Cp Phát triển thương mại
và Du lịch Hà Nội tho.nguyen@ticvietnam.com 0989.559.205

983558868
anhnm@vietabank.vnn.vn 983998399

Công ty Cp Xuất nhập khẩu HTC 435539771


Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải
và du lịch Tần Cử tancu70@yahoo.com.vn 976493135

Công ty TNHH Hương Hải 903229445

ko dung mail 912542806

Công ty CP Xuân Thành Land dmquang@yahoo.com 913323421


ko dung mail 979694751

Công ty CP Đầu tư và thương mại


Bảo Anh thanhduonghn@yahoo.com.vn 904674676
Công ty TNHH Công nghệ thực
phẩm Châu Á 24137141
Công ty TNHH Thương mại và Dịch 0904028588
vụ Vận tải Trang Thanh Hải LH: Mr.Thanh: 09*82668401

Công ty TNHH Điện tử Hoàng Trung 979694751

nthecong@yahoo.com 903418713
Công ty TNHH Quảng cáo Thương
mại và Lữ hành Quốc tế Mặt trời
việt 04-555 8088
Công ty CP Thép Hòa Phát maivanha@hoaphat.com.vn 903276968

Công ty CP Điện Lực Miền Bắc ko dung mail 903469073


vuquangdungvq@yahoo.com 934619979
ko dung mail 1266582902
Công ty CP Giải pháp công nghệ tòa
nhà An Thịnh 04-62688668

Công ty Cp Xây dựng Duy Tiến ko dung mail 912848300

Công ty CP Đầu tư xây dựng và ứng


dụng Công nghệ hóa Polyme doandung@aprotect.vn 913580975

general2000vn@yahoo.com 0909126 629


Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển
kỹ thuật Hà Nội ko dung mail 903414376
Công ty TNHH Dược phẩm Nata -
Hoa Linh anhhoalinh@yahoo.com.vn 913236949
sonndvn@gmail.com 0904149 005

Công ty Cp Thiết bị Tân Thành Đạt doannguyen.ttd@gmail.com 1667896666


913263737

cunsumo_78@yahoo.com 913556627
trungsonvtv@yahoo.com (Nguyễn Trung Sơn)'0983003366

ko dung mail 936633316


ko dung mail 984417667

ko dung mail 904310859


Công ty Điện lực 1 - Tập đoàn Điện
Lực Việt Nam LH chú Mầu: 0913 02 0845
Công ty TNHH Thương mai Dịch vụ
và Vận tải Kim Phát 913225124
Công ty TNHH Thương mại Đúc
gang Ngọc Hưng ko dung mail 913386039

ngohongha208@gmail.com 904386716
Công ty TNHH Vàng Bạc Đá quý
Ngọc Lan 04-38244742
Công ty TNHH Thương Mai và dịch
vụ Nguyên Anh ko dung mail 915978386
linh.nguyen@informabiz.vn 942668999

Công ty TNHH Hải Vân ko dung mail 913078859

Công ty CP Bạch Minh son@vega.com.vn 903280062

0913496695
Công ty CP Đầu tư và Xuất Nhập LH:Mr.Tuyên
khẩu Đông Nam Á ko dung mail 0912766641
ngockhoibqla@yahoo.com 904121049

Công ty CP Tonado Việt Nam 1686669999


Công ty TNHH Thương mại xăng
dầu Minh Hồng quangtuan9h@yahoo.com Mr Tuấn: 0904 44 7777

Công ty CP Dụng cụ cơ khí số 1 ko dung mail 913369516

ko dung mail 913583940

ko dung mail 983531818

903502256
Công ty CP đầu tư xây lắp thương
mại và dịch vụ ko dung mail 913203634

0904234123
Công ty CP Thương mại Citicom havanlong58@gmail.com LH: Mr.Long: 0983989799

Công ty TNHH Thương mại và Xây


dựng Quang Vinh minhlactico@yahoo.com 947045888
LH:Mr.Tùng
daiduongmobi@gmail.com '0976777777
988089266

tanhoanglong.dh@gmail.com 936363366
nguyenhongvan99@yahoo.com 913212484
Công ty Cổ phần Phát triển Thương
mại và Du Lịch Hà Nội tho.nguyen@ticvietnam.com 0989.559.205
Công ty TNHH Dương Hồng 912815995
Công ty TNHH Anh Đức anhduc@yahoo.com 903522122
Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ Phương Đông familywindow@gmail.com 1645489999
1234702070
903413497
Công ty TNHH Sản xuất và thương
mại Sao Việt Linh saovietlinh@gmail.com 904353538
Công ty CP Công nghệ tin học và
Trắc địa bàn đồ Bình Minh binhminh_jfc_vn@yahoo.com 913232972
Công ty CP Xây dựng và lắp đặt
Viễn thông tranminhhai@comas.vn 936181199

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần C.E.O Quốc tế luuducquang@gmail.com Mr Quang '0913235808

913216365

hahuongmai74@yahoo.com 913201357

Công ty CP Phát triển Phần mềm và LH:Mr.Minh


Dịch vụ Di Động minh.tran@sami.vn '0979926688
Công ty TNHH Một thành viên LH:Mr.Thắng'
Thuốc lá Bắc Sơn ko dung mail 0913026747

vuthihongha@vietinbank.vn 912734793
Công ty TNHH Thương mại và dịch
vụ Đông Á thuhuong@gmail.com 912028372

Công ty CP thương mại Lan Hương ko dung mail 912666187

ko dung mail 913202543

Công ty TNHH Liên hiệp Nguyễn Lê 903213936


912936789
Công ty TNHH Hương Hải longcongu@gmail.com 903229445
Công ty TNHH Thương mại Vạn
Thành 904267480
ko dung mail 986920497
04-37197782
Nguyễn Xuân Thanh ko dung mail 913232895
Chi nhánh công ty TNHH Hoàng
Bình ko dung mail 982806059
ko dung mail 912789918
LH:Mr.Thắng
ko dung mail '0988772248
tran.fms@gmail.com 912285544

Công ty CP Eurowindow Holding vutuanviet@gmail.com Mr Việt Trợ lý '0904488887

Công ty CP Eurowindow Holding Mr Việt Trợ lý '0904488887

Công ty TNHH Thiết bị chuyển giao


Công nghệ và Kim khí ALBA Việt
Nam manh@albagroup.com 936308338

Công ty CP Thương mại Hà Phương familywindow@gmail.com 912154049

Công ty CP Thương mại Hà Phương 912154049


Công ty TNHH Thương mại và Giao
nhận Quốc tế Đà Nẵng
Chi nhánh Công ty cho thuê tài
chính II tại Đà nẵng
Công ty CP đầu tư xây dựng và
thương mại Quốc Tế
ko dung mail 904000687
Công ty TNHH Khoa học ứng dụng
V.P.S 989589534
Công ty CP Thuốc thú y Đức Hạnh
Marphavet

Công ty CP đầu tư Trúc Bạch 989956567


khoatdoan@yahoo.com 984487777
905906060
ko dung mail 914817486
ko dung mail 093625 667
LH:Mr.hiếu
hieuph_fpt@yahoo.com 0986989787
ko dung mail 0982 899 961
Công ty Đầu tư và phát triển Hùng
Thịnh 2413794447
Công ty CP đầu tư và thương mại
Hải Linh anhnt.indovision@gmail.com Mr Tuấn Anh '0902250052
Công ty CP dược vật tư y tế Thanh
Hóa 913293117
ko dung mail 912965766
Ngân hàng TMCP công thương Việt
Nam - Chi nhánh TP Hà Nội Ms Thanh:0912132346
ko dung mail 0912 231 508
Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ
Trung trung bộ

Công ty CP Đầu tư Tân Hoàng Việt 935747877

Công ty CP xây dựng và thương mại LH:Ms.Hoa


hà Khánh hoatruonglinh@yahoo.com 0915 005 840

tuanhop@yahoo.com.de 0903 453 003


Công ty CP Truyền thông và Giải trí
Starmesas Mr Minh '0942957688
Trường Thiểu Học Dân lập Nguyễn
Siêu hanhnguyenvinh@gmail.com 0913 210 612
nguyentien239@gmail.com 0989 558 899
LH:Mr.Cường
Công ty Cp Kim Chính ko dung mail 0976854999
ko dung mail 0985 798 888
Ngân hàng Thương mại CP Dầu khí
Toàn Cầu 04-37345345
ko dung mail 973167019
LH: Nguyễn Quang Trung
ko dung mail 0942966988
Công ty Điện Gia Lai 913450397
Công ty CP Viglaceza Hợp Thịnh ko dung mail 983794689
ko dung mail 912061520

Công ty CP Truyền thông Đông Namvanphongdongnam@gmail.com 906956666

ko dung mail 912231508

ko dung mail 1676618888


912231508
Cục quảng trị T26 Văn phòng Trung
Ương Đảng
Công ty TNHH Xây dựng Seog woo
(Việt Nam) nhphuong@yahoo.com LH Ms Phương: 0953383366

Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng

Công ty Cơ điện Lạnh Đà Nẵng

vuchulai@yahoo.com 1235370013
LH: NguyỄn Thu Hồng
ko dung mail '0913060051

thinh1950@yahoo.com.vn 988113568

ko dung mail 963459999

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây


dựng giao thông Bắc Miền Trung nguyentuongbmt@yahoo.com 913577693

Công ty TNHH Hồng Thuận ko dung mail 977757888

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

LH: Đào Thanh Thủy


ko dung mail '0915274244

thienpnb@gmail.com 914122221

Chi nhánh Công ty CP đầu tư xây


dựng và phát triển thương mại Việt
Nam ko dung mail 913081218
Ủy ban Nhân dân Huyện Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội 904003272
anhdh@thanglongsc.com.vn 978580888
913858668
nt.hoavp@gmail.com 913556789
hungnv@hrbe.vn 982501999
ko dung mail 984595919
Nhà Xuất bản Kim Đồng ko dung mail Mr Trịnh Phi Bính 0903 439 144
Xí Nghiệp Vận tải và Du Lịch khangtmc@yahoo.com.vn 912005354
Xí Nghiệp Vận tải và Du Lịch 912005354
ko dung mail 978445601

ko dung mail 916555606


Công ty Kinh doanh Vật Tư Tổng
hợp Phú Hùng ko dung mail '0913293201

Công ty TNHH Ngôi sao Đại Hàn 903443776

ko dung mail 913212668


Công ty TNHH Quảng Cáo Nhật Đặng Bá Linh
Minh balinh@nhatminhmedia.vn '0903556283

ngoclinhvtc@yahoo.com 983111102
CÔng ty CP Đầu tư Dầu khí Toàn LH:Lê Lai Huy
Cầu huylailevt@yahoo.com '0912042663
ko dung mail 989588894
Công ty CP cơ khí chính xá HTMP
Việt Nam nguyen_van_hao@htmp.com.vn 913257359
xuandung@davines.com.vn 903219111

patuan@yahoo.com 912688688
ko dung mail 977517688
Công ty TNHH Văn hóa Quyền Linh
- Nhà sách Quyết Bình

LH:Trần Minh Sơn


trason1969@gmail.com '0915341430
Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc tế
Cali Mỹ hoanamha@yahoo.com.vn 913346550
ko dung mail 989589924
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ
Kỹ thuật số

983490587
julynguyen77@gmail.com 913249290
Công ty Cp Xây lắp Phú Hưng
Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu
Hùng Hưng namvietha68@yahoo.com 988668885
Công ty TNHH Bảo vệ An Ninh Quốc
Gia anninh.quocgia@yahoo.com 906689998

Công ty CP Tập đoàn Hạ Long ko dung mail 913598868


ko dung mail 903460656

chihieu41xf@yahoo.fr 983001428
932573939
Doanh nghiệp Tư nhân Thương
binh Huy Anh konia_doican@yahoo.com 983501954

Công ty TNHH Thương mại Và Dịch


Vụ Ánh Lực ko dung mail 906278727

Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Sen linhhóaen@gmail.com 913033215


ko dung mail 913026077
CÔng ty CP Dược phẩm Trung
Ương 1 tunglam_phi@yahoo.com.vn 913307039
905055585
CT TNHH Thắng Cường ko dung mail 932282456
Công ty TNHH Cơ khí May Hoàng
Hà ko dung mail 903236499

Công ty TNHH Mekong loimekong@yahoo.com 903401923

Hợp tác xã Công nghiệp Cơ khí LH:Nguyễn Khắc Hải


Đồng Tháp haink59@yahoo.com '0903210096
phandangtien@gmail.com 913521028

daoduchavnpt@gmail.com 913526763

Công ty CP Sao Việt ko dung mail 913273193


Công ty TNHH Mani Hà Nội Mr Trường '0982949278
Công ty Tây Hồ Bộ Quốc Phòng ko dung mail 983247634
LH: Trịnh Tùng Lâm
tunglam.thqd@gmail.com '0979000252

lanhtuan75@yahoo.de 916886188

duychinh1201@gmail.com 934439999
LH: Trần Văn Sơn
Công ty CP Minh Anh ko dung mail '0913355934
LH:Lê Minh Huệ
Công ty CP Thanh Xuân leminhhue@thunglungthanhxuan.vn '0989127273

phamvson@gmail.com 945554432

ko dung mail 912270483

hungtom72@yahoo.com 906420808
Công ty TNHH Thương mại xây LH:Lê Tuấn Anh
dựng và Đầu tư Vĩnh An tonlaxao@yahoo.com '0983579237

ko dung mail 982213948


Công ty TNHH Đầu Tư thương mại
Bình Thắng binhthangvk@yahoo.com 903440101

Công ty CP Truyền Thông DTM thminh281@gmail.com LH:Mr.Minh '0933555588


983831998

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH Kim


Hương tại Thành phố Hồ Chí Minh
Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh
Hà Nội

ko dung mail 988296329

Công ty CP Công nghệ Biển Xanh 903407272


phungngochai@gmail.com 904045241
913348066

hung.htmedia@gmail.com 906182888

cạhjubejuju@yahoo.com 907979899
0944.979.899

nguyenkhanhstell@yahoo.com 985688888
LH:Mr.Tuấn'
tuancd@viettel.com.vn 0983000338
Công ty TNHH Hoàn Xa
ducanh_giabao@gmail.com 985645555

Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh


doanh Thương Mại Phương Nam
(DNTN) ko su dung 913353000
Xí Nghiệp tư nhân vĩnh phú 0913.402.012
ko dùng mail 913305406

Công ty CP Dược phẩm Kim Tinh tienpv2001@yahoo.com 913249243

ko dung mail 978552188


Công ty CP Công nghệ tin học và
Điện tử ko cung cap 913208562
Công ty CP Dược vật tư ý tế Thanh
Hóa phuthechaphaco@gmail.com 983520789
0912206886
phamquocbao_1976@yahoo.com.vn or :0904533398
Công ty TNHH TM và Dịch vụ Trấn
Hưng chipttl@gmail.com LH: Mr Triệu Thăng Long 0946146789

Công ty TNHH Song Ngân song_ngan2007@yahoo.com 903413550

ko dung mail 913379495


bscaoluantnt@gmail.com 903211833
Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái LH: Trần Duy Cường
Nguyên cuongtck@gmail.com '0912223505

ko dung mail 0'0988638188


Nguyễn Quang Vũ
keny_nguyen1183@yahoo.com '0977118833
Công ty TNHH Thương mại Hà LH:Từ Quang Chiến
Quỳnh ko su dung '0913223029

thainguyenphi@gmail.com 913254595
ko dung mail 903549999
ko dung mail 972522766
bienthuyphucyen@yahoo.com.vn 958327888
nhatrang.nguyen@vtc.vn 944766789
ko su dung 1223930188
'0988151515

CÔng ty Lưới điện cao thế Miền Bắc 936686168


vananh189gv@yahoo.com 903421663
0987.708.670

977555979

thanganh1482@gmail.com 913067186
thach.phan@yahoo.com 9048800388
Công ty TNHH Nam Chiến ko su dung 912070734
Công ty CP Đầu tư xây dựng và Nội
thất Đức Minh thanh.ducminh@gmail.com 982279974
Công ty TNHH Gia Nguyễn Việt LH':Mr.Đức
Nam quantu802010@gmail.com 0904034887
Công ty TNHH Groz - Beckert Việt
Nam

ko dung mail 903285246


CÔng ty TNHH Thương mại và
Quảng Cáo Quang Việt quangnh@quikat.com 903440363

Doanh Nghiệp Tư nhân Giao Khôi

Công ty CP Đào tại triển khai dịch


vụ công nghệ thông tin và viễn
thông Bách khoa Hà Nội dungnt@pkacad.com 913534544
Công ty TNHH Trí Hường ko su dung 983327759
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và
dịch vụ Thương mại Nhà Bạn 0903.559.911

thiennhien021@yahoo.com.vn 978275555
CÔng ty TNHH Kodai Việt Nam tung_kodaicorp@yahoo.com.vn 936588368
maimanh8888@yahoo.com 978358888

qknd@yahoo.com 912294392
maibin1006@yahoo.com.vn 989898900

ko su dung 1254222999
ngaphuc2003@yahoo.com 903230507

ko su dung 0913 078 006

0914 732 186


Công ty TNHH Công nghệ Hoàng
Gia anhthi@hoanggiajsc.com.vn 0902 190 986
Công ty CP Tập đoàn Đầu Tư Việt LH:Mr.Thành
Nam it.vingroup@gmail.com 0934 593 998
ko su dung 912666886
ko su dung 0988 086 806
Công ty TNHH Xây dựng Tuyền
Phương ko su dung 0912 227 174

anhdtv@vietinbanksc.com.vn 946716666
Công ty CP Machino Việt Nam huylamlinhvi@gmail.com 0913217789.Mr Huy
ko su dung 982889674
ko su dung 986699959
Công ty TNhh Đầu tư Phát triển
Công nghệ Sao Á

Công ty TNHH Thiên Thuận Tường 904115678

Công ty TNHH Thiên Thuận Tường

Công ty TNHH Thiên Thuận Tường

Công ty TNHH Thiên Thuận Tường

Công ty TNHH Thiên Thuận Tường

Công ty TNHH Thiên Thuận Tường

Công ty TNHH Thiên Thuận Tường

Công ty TNHH Thiên Thuận Tường


985798888
tuongdieu@yahoo.com 982374555
Công ty CP Xây dựng Tổng hợp Cẩm LH:Mr.Tùng
Phả xaydungtonghopcp@gmail.com '0912088839
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển
Thương mại Thiên Đức tuannv@fpt.vn 0913203239 A Chính
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và
Thương mại Hoàng Cường trangnv86@gmail.com 1234558989
Công ty TNHH SX và Thương mại
I.N.T..E.C.h 986666368

914896860
Công ty TNHH Thiết bị và Cáp điện LH:Mr.Hùng
Huy Phong nguyenxuanhung1977@yahoo.com '0912049888

Công ty TNHH Tuệ Linh 0914388935 Ms Thủy - PGĐ

Công ty Cp Việt Com ko dung mail 909092289


Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc
CG Việt Nam
LH:Mr.Tuấn
havi@yahoo.com.vn 0912680515

anhnh.hn@indovibank.com.vn 903466359

Công ty CP Cao Đức không dùng 944636969


LH:Mr.Hải
hoangiajsc@gmail.com '0983577889
Công ty CP Sản xuất - Dịch vụ XNK
Từ Liêm ko dung mail 912521817
Công ty CP đầu tư xây dựng
TADICO 04-35143944
Công ty CP Xây lắp và Thương mại 04-35638117
Tân Đạt hoaiquanghn@gmail.com Mr Quang 0912264739
lannguyentravel@gmail.com 948566966
Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 043-8454561
I - Pharbaco Không dùng A, Cường 0913553997
Công ty TNHH Nhà nước Một thành
viên 18-4 Hà Nội 913519423
hoa.hoasinh.cdyt@gmail.com 912347070
Mr Nhưng '0944008968

Mr Tú

Công ty Cổ phần xi măng Mỹ Đức quangtukd@yahoo.com.vn '0913212854

Công ty TNHH Thương mại tổng


hợp và Dịch vụ Y Dược Như Quỳnh phambay_bvdd@yahoo.com 912904537
hoangvn_kuan@yahoo.com 983139968
Công ty Phát triển Công nghệ và
Nhiệt lạnh Môi trường FTD anhtuanstd@gmail.com 903403678
Công ty TNHH CN TM Thái Sơn tuanhoangsadico@gmail.com Mr Tuấn Anh '0903201527

ng_chung131@yahoo.com 913796888

Công ty TNHH Vĩnh Sơn lecongtruong69@yahoo.com Mr Trường '0904695678

989773238

CÔng ty TNHH Điện Lạnh và Thiết bị


CÔng nghiệp Tân Thanh dltanthanh@gmail.com 913500244

andyanh@hotmail.com 906078686
Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ Kỹ
Thuật Thành Minh 913293103
913214436
Công ty TNHH Thương mại và Dịch
vụ Thiết bị Y tế Hà Nội 043-7689996

Công ty TNHH Thắng Hoàng Trung hangnth@thanglongjs.com.vn 904004242

Công ty CP Thương mại & Vận tải


Duy Phong duyphongjs@gmail.com 0313 569 589; 0987112288
Công ty TNHH Hùng Cường 0913378005, Mr Tuyến: 0912227174

Công ty TNHH Mạnh Đức maihuong.md@gmail.com 913095183

Công ty CP Đầu tư 559 05113 699 132

Công ty CP Đầu tư 559 thiet@559investment.com.vn Mr Viễn '05113 699 132


nguyenvanminh221081@yahoo.com 903221081
Công ty CP DLDV & Đầu Tư Xây
Dựng Hội An SĐT sai '05113622784
buiquynh@yahoo.com 915206669

hoang_xuanson@yahoo.com.vn Mr Sơn '0912047504


0936622322; 0979498888
dungtm@fpt.com.vn 090 205 6666
Công ty TNHH MTV Thương mại &
Dịch vụ Việt Hùng 1673357156
Công ty CP TT & DL Thanh Toán An
Du tại TP Đà Nẵng
Công ty CP Du lịch Đường Việt ceo@vietlines.net 0904 528 338
Công ty CP Đầu tư SX & TM Việt
Thanh vietthanhjsc.trang@gmail.com '0989928388
yenvtl@vnpt.vn 01684809916;0904102345
Công ty TNHH XD & TM Toàn Thịnh
An n.canh.vp1979@gmail.com 983143005

ncpht@yahoo.com.vn 913341036
915936363
ha.nguyen1512@yahoo.com.vn
01213146166; LH Mr Bình '0975498686

912355841
982580398

toandatquang@gmail.com 974738593
CN Công ty CP truyền thông & DLTT
An Du tại TP ĐN
Công ty Cp Tư Vấn Xây dựng & 042563377
Quản lý dự án Việt Nam tinhcuhuy@yahoo.co.uk LH Cù Huy Tình: 0949319999
thuymaison@yahoo.com 913229656
0947 244 151
0945 574 805
Doanh nghiệp Tư nhân XD Giao
thông Thác Hoa 987684017
905212222

Công ty TNHH Tùng Khánh 369 0128 316 28 21

Công ty CP ATB - Ngọc Việt 0903 415 283

912542820
hanoilawyer@gmail.com 989386868
CÔng ty CP Đầu tư HT VINA htvina2008@yahoo.com.vn 913383008
CN Công ty CP truyền thông & DLTT
An Du tại TP ĐN

Công ty cổ phần Tam San (CN HP) tuantamsan@gmail.com 903412591


Công ty CP Phong Cách Anh huongthao@fpt.vn 903220623
978884886

989686699
02113874877
Công ty TNHH Công nghệ Cosmos cosmos_vp@hmail.com LH Mr Chuyên 0913544707
0904044990
LH 0912044099
HTX Vận tải hàng hóa hành khách &
Du lịch Tân Việt 912271239

duyhung_audio@yahoo.com.vn 973771111
0988594178
ngoclinh_hl88@yahoo.com LH Vân 01295855958
0989017000
abctulien@gmail.com Mr Thư: 0913292565
khacving.nguyen@me.com 989983663
CN Công ty CP truyền thông & DLTT
An Du tại TP ĐN
988507757
viethai_hn@yahoo.com 904696789
Công ty TNHH TM Đầu tư ĐẠi Phát
Thành Huy thanhhuycompany@gmail.com 982232222
cicil2716@yahoo.com.vn 904630209
Công ty TNHH Như Quỳnh Mr Khánh: 0913208939
Công ty Cp Hóa chất & Công nghệ
Nước quốc tế factory@waterchemvn.com 913086086
htrang1983@yahoo.com Mr Tùng '0936356668
Công ty TNHH VTTB Khoa học &
Công nghệ Mr Tuấn 0903434943
dat_quynhcold@yahoo.com 912350782
CN Công ty CP truyền thông & DLTT
An Du tại TP ĐN
Công ty TNHH TM & DV Du Lịch
Phúc Đại Lợi 912233304
Công ty TNHH TM & DV Du Lịch
Phúc Đại Lợi 912233305
904219949
Công ty TNHH Tiết Vận M& Pminh.nguyenhong@mplogistics.com.vn 0913234553/0937929295

904801678
986726789
hathanh78@gmail.com 988183468
'0944838888
912062264
903227227
989297777

CTY CP TM và XNK Tuấn Tú 904559964


thang_tam1975@yahoo.com Mr Thắng: 0983833522

Công ty CP Thương mại Trọng Quý trongquysteel@gmail.com 934602537


congtu_hangchao83@yahoo.com 906113333
smallhouse07@yahoo.com 983602627
toan21971@yahoo.com 989027508
hieutt.nro@vietnamair.com.vn 977081984
0944811855
LH 0983341963

1678359999

CN Công ty CP TT & DL TT An Du tại


Hải Phòng ( Công ty CP Hà Thành)
Mr Văn 0916665888
info@vifranco.com.vn 913546957
buihien170979@yahoo.com 912720227
trangvietucland@gmail.com 989676999
983098618 915616188

ntn17970@zing.vn 903296899
912976814
Mr Nguyễn Quốc Thắng: 0919998982
sangnham@yahoo.com.vn 972760088
Công ty CP xây lắp Hải Phát nghiemkhachung@gmail.com Hùng '0912156102
Công ty CP Đầu Tư Phát triển Nhất
Nam nguyenthanhtung.hn@gmail.com 983194528
944001960
982228855
Công ty TNHH Xây dựng Hoàng
Phương thuclen@yahoo.com Nguyễn Văn Thức: 0977369999
912038266
913518864

Công ty TNHHH Phong Nam 903429609

904220562
Công ty CP truyền thông Thủ Đô 0914 104 105

Công ty CP khai khoáng Long Đạt 914994598

912521552

Chủ xe: Đỗ Hà Trung cu_yeu_ma_thoi@yahoo.com Đỗ Hà Trung '0914334455


909882468

Công ty CP đầu tư Văn Phú - Invest Dương Ngọc Anh: 0913536144


Công ty TNHH Xây dựng và thương
mại Thanh Giang Nguyễn Hữu THịnh: 0987466868
minhth.lic@gmail.com 934479679
Phong: 0942281888

Công ty CP TM & VT Thiên Hoàng 903203961


903411062
kimngandacan@yahoo.com Ngô Lan Phương: '0913572468
Công ty cổ phần Đức Thái (CN An
Du - Hải Phòng)
912084758
nkp159@gmail.com 903429215

Công ty CP Kinh Doanh Thép hình bacnewsteel@gmail.com 913502074

CN CTY CP An Du - Hải Phòng


944838888
915114868
CT TNHH TM Du lịch Á Đông 912022397
982341756
Công ty TNHH Bất Động Sản trí Tuệ 0904187997
Việt Mr Lanh: 0975975339
CN Công ty TNHH Thiết Bị Nhà Bếp
Bách Hợp Tại Hà Nội mallocahn@gmail.com 983665519
937270184
phuongnhadatvanphu@gmail.com 0902290855;0932331974

Công ty TNHH C.M.Y.K Việt Nam ceo@cmyk.vn 986068666


Công ty Xây lắp Điện Hải Phòng
913031086

Mr Thanh '0903408519
903412744
975456168
Xí nghiệp Datranco

hongphuc.n1@gmail.com 913556636

Công ty CP TM Dược Phẩm Nhật Lệ

Phan Văn Mỳ 01257713717


Công ty CP Thành Lợi 913401303
Công ty TNHH Xây dựng và Thương
mại Siêu Hà 903400806
Mr Toàn 0915170181
Công ty TNHH Tân Hoàng Anh anna.nguyen1910@gmail.com
0913208290;0988810901 (Quỳnh Anh)

986699789

Công ty CP Nhà Thông Minh Hà Nội Mr huy: 0983527340


le.minh@aertextiendong.com.vn 912161975

902256969
Công ty TNHH Điện Lạnh và DV kỹ
thuật Phong Thủy Mr Phong: 0903289148
Lê Văn Thế - Andu HP 0913 375 189
Công ty TNHH Trang Trí nội thất
Hoàng Phương hoangphuongmodel@gmail.com 903234724
CN Công ty An Du - Hải Phòng
CN Công ty An Du - Hải Phòng
CN Công ty An Du - Đà Nẵng
CN Công ty An Du - Hải Phòng

Công ty TNHH Cường Sơn 912267621


dieuthu_piu2@yahoo.com 904428080

Công ty TNHH Xây dựng Đại Hoàng Anh Hoàng '0976226677


Công ty TNHH Sản xuất & TM Hưng
Việt Composite '0916534908
Công ty TNHH DU Lịch Khám phá
Đông Dương 0437164132;0912390617
Công ty TNHH TM Hoàng Gia Lâm
Tuấn Loan hglamtuanloan@gmail.com 913218655

913047211
912223492
983006999
903038888

Mr Trung: 0944566666
913355979
duc22978@yahoo.com 986978888
909626868
Công ty TNHH Vĩnh Hưng vinhhung.ha@dmg.vnn.vn 913480040
Công ty TNHH Alliance Minerals
Việt Nam 0903266997 (Gopi)

Mr Tâm 01238747678
Công ty TNHH Thiết bị Đo lường và
Kiểm nghiệm Mr Bình: 0903231904
Công ty TNHH TM xây dựng và vận
tải du lịch Thành Đạt thanhdattravel_yahoo.com 982470866
CN Công ty TNHH vận tải hành
khách du lịch Minh Vương ctyminhvuong@yahoo.com.vn 913280484
CN Công ty CP TT & DL TT An Du tại
Đà Nẵng
0905 434546

mercedestuan@yahoo.com.vn 1234444474

903482772

Công ty CP kỹ thuật SEEN 903407272


909911986

CN Công ty CP TT & DL TT An Du tại


Hải Phòng (Công ty CP TM Gia
Trang)

904525357

1663156688

CN Công ty CP TT & DL TT An Du tại


Đà Nẵng (Trường ĐH thể dục Thể
thao Đà Nẵng) 511.374699

1663156688
dung070681@yahoo.com 933888868
988854888
Công ty CP Kinh doanh Thép Hình 913502074

Công ty CP Đầu tư xây dựng và


phát triển công nghệ Lam Phương 0466757898; 0912001100
977456879
loananh67@gmail.com 979799688

Công ty CP GAMA Việt Nam 4,355,783,660,904,220,000


Công ty TNHH TM XNK và du lịch
Đức Tín trantiendungdb@yahoo.com.vn 979731285
976679999

DN Tư Nhân Café Minh Tiến 913247557

983296666

Công ty CP đầu tư phát triển xây


dựng và thương mại Cao Phong cabee2308@usa.com 904115588

915281999
98658858
Công ty TNHH Phụ Tùng xe máy ô
tô Machino 438834765
Công ty TNHH Phụ Tùng xe máy ô
tô Machino 438834765

Công ty TNHH Sanli Việt Nam tranvanninh76@yahoo.com Anh Ninh '0912139494

'0977058888
Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt
Nam 437689291
Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Thương
Mại Duy Linh duylinh.tramical@gmail.com Anh Hiếu '0974242222

Công ty CP tư vấn xây dựng và dịch 0433 554 728


vụ thương mại Thành Hưng congtythanhhung@gmail.com 0912124158

Công ty CP Việt Long 972293456

Công ty CP Việt THT 902059889


hoanqldttl@gmail.com 904063399
Công ty TNHH Thương mại và Vận
tải Dân Sanh 903.503646
Công ty TNHH Một Thành viên
Nguyễn Thành Trung 0904.774.774
905.123415
chinhibst@fpt.vn 913215858
Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ
Chí Minh 0913215853;0912572310 (Anh Hùng)

tuanho@vms.com.vn Mr Tuấn '0903206888


Công ty TNHH Sản xuất và Kinh
doanh Mút Xốp Việt Thắng 0903411672;0913 240 142
912775555
Công ty CP Tầm Nhìn 913219881
Công ty CP Thương mại và PT Du
lịch Việt Nam hongnhung@vinatravel.vn 0934466688; Anh Hoàng: 0983453668
ptlinh78@gmail.com 947866666
914704769

Anh Vũ: '0904881273

hung.vuviet@gmail.com 904737679

903443721

988726868
vanxuan1972@yahoo.com.vn 1689558888
vuhoangnguyentd@gmail.com 913510707

aicnewgroup@yahoo.com 988098018
Công ty TNHH Hoàng Ngân congtyhoangngan@gmail.com 912457334
dungnq4p@yahoo.com;dung_nq@baovietbank.vn 904114588

Công ty CP Thương mại Hồng Hà 383833933


ĐỊA CHỈ

Số 7/N406/63 Âu Cơ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội


Số 61 Đường Hùng Vương II, phố Lê Lợi, phường Nam Bình,
thành phố Ninh Bình

Số 11 Tập thể Đại học Tài Chính, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Thôn Vàng, xã Xuân Nai, huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
P1005 JSC 34 ngõ 164 Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính,
Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội


Tầng 16, nhà B, 163.7 No Đường Lê Văn Lương, phường Nhân
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Số 7B ngõ 275 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội
Xóm Chùa, Xã Ngọc Sơn, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà
Nội
Nhà 16 Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, Thành phố Hà
Tĩnh, TỈnh Hà Tĩnh
Số 17 ngõ 132 phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội
36 Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Khu 3, xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Số 10 Lý Văn Phúc, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội


Phòng 221, dãy nhà 5 tầng, ngõ 109, Đường Trường Chinh,
Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Tầng 16, nhà B, 163.7 No Đường Lê Văn Lương, phường Nhân
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số 5/1 An Dương Vương, Phú Thượng, Phú Thượng, Tây Hồ,


Hà Nội
Khu Nam Quan, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
Số 14 ngõ 1 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội

Thôn 84 Kim Quan, Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Cạnh Cầu Gián, Xã Ninh Giang, Huyện Loa Lư, tỉnh Ninh Bình
Thôn Giao Tác, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà
Nội
P201 nhà CT-3 KĐT Mễ Trì Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm,
Thành phố Hà Nội
P808 Nhà 24T2 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Thôn 7 Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
Xóm 8 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Khu Tập thể bao bì xuất khẩu Hoàng Liệt, Hoàng Mai, thành
phố Hà Nội
Số 2 ngách 22 ngõ 61 Trần Duy Hưng, Tổ 14 Trung Hòa, Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội

Khu 2 Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
Số 254 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, Thành phố
Hải Phòng
Số 7 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội
30A Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàng Kiếm,
Thành phố Hà Nội
121 hàng Buồm, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
P8084 tầng 8 nhà A tháp đôi 17 tầng, thị trấn Cầu Diên,
Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Số 17 thập thể công ty Cp ôtô vận tải hà Tây, phường Mộ Lao,
Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Tổ 1 Khu 2A Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ
Long, Quảng Ninh
36 TT Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng, A1 cụm 2, Phường
Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Tầng 17 tòa nhà CEO, Lô HH2, Khu Đô thị Mễ Trì Hạ, Đường
Phạm Hùng, Xã Mễ Trì, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Hoàng Diệu, Liên Mạc, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Nhà 1,2,3,4 Lô A3 - D6 Đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài,


Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Lô G2, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh


Số 8, ngõ 159, tổ 24 khu C15 Phố Hồng Mai, Phường Quỳnh
Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 381 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội
P16 -K6 Bách khoa, Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội
Số 30 ngách 221 ngõ Thịnh Quang, Vĩnh Hồ, Phường Thịnh
Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội
Xã Hiệp Sơn, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Số 10 - S1 Khu Đô Thị Hà Tiên, Phường Liên Bảo, Thành phố


Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Số 26 Xóm Thắng Lợi, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội
P303 nhà C1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
Số nhà 46, ngõ 429, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Quận
Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Thôn An Khoái, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Thành phố
Hà Nội

Số 21 ngõ 199 Trường Chinh, phường Khương Mai, Quận


Thanh Xuân, Hà Nội
Số nhà 56/10D, Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh
Số 9 ngõ 7 Đường Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba
Đình, Thành phố Hà Nội
Số 1 Đường Nghĩa Tân, Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà
Nội
P901 tòa nhà 27, 101 Láng Hạ, Đống Đa, hà Nội
Số 7 ngõ 773 Đường Giải phóng, Phường Giáp bát, Quận
Hoàng Mai, hà Nội
Số 438 Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
A34.TT11 Khu Đô thị Mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn
Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Thôn 8, Thạch Hòa, Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

131 Mai Hắc Đế, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội
Gia cốc, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

Số 263 Thôn Nhuệ, Đức Thượng, Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Số 20 Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà Nội
Số 75 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Thanh Xuân,
Thành phố Hà Nội
Tổ 28, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh
Thái Nguyên
Ngõ 151, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố hà
Nội
Số 48 Phố Cầu Gỗ, Phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Thành phố
Hà Nội
Số nhà 18, ngõ số 5 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội
Số 6 Trần Phú, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh

Số 5/101 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình


Phòng 804, tầng 8, tòa nhà VET, số 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu
Giấy, Hà Nội

Km 3 Quốc lộ 23B Tiên Dương, huyện Đông Anh, Thành phố


Hà Nội
Tổ 22 Yên Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
P503, Tòa nhà CT4, Khu Đô thị mới Mỹ Đình, xã Mễ Trì,
Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Khu đường 3, xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Số 11 ngách 26, ngõ Thái Thịnh II, phố Thái Thịnh, Phường
Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Số 1 tổ 39A, Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà
Nội

Số 20 ngõ 151B Thái Hà, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
K33/32 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành
phố Đà Nẵng
136 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội
Tập thể xe tải, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Tầng 7 Tòa nhà Đại Phát, Lô A2C, Cụm tiểu thủ công nghiệp
và công nghiệp nhỏ, Đường Phạm Hùng, Phường Dịch Vọng,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội

P902 nhà N5D, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
10E Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà
Nội
248 B7 Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
P210 CT5 Đơn nguyên 4, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Thành phố Hà
Nội
9B Hàng Muối, Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số 7 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội
Số 6, ngõ 3, Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội
36 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Số 95 Khu Đô thị Mỗ Lao, Văn Mỗ, Hà Đông, Hà NỘi
Tổ 10 Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
229C tổ 22 Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

A1, tổ 1, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số 24 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội


Số 13, ngõ 97, Phố Khương Trung, Phường Khương Trung,
Thanh Xuân, Hà Nội

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh
Tầng 12, Tháp CEO HH2-1 Đô thị Mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm
Hùng, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Số 129 tổ 2 Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội


27 ngõ 28 Ông Ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội

Số 21B, ngõ 11B, Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Phường Đáp Cầu, Thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh


Tổ 3, Khu 1, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng
Ninh
Số 1 tổ 20 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố
Hà Nội
Số 147 Phố Vàng, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú
Thọ
13 Phạm Hồng Thái, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba
Đình, Thành phố Hà NỘi

Số 24 ngõ 21B phố Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội


Số 34 Tổ 9B, yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tổ 1, Khu 2A Vườn Đào, Phường Bãi cháy, Thành phố Hạ
Long, Quảng Ninh
Số 2 ngõ 8 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long
Biên, Hà Nội
156 Lhu Ga Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Tổ 5 cụm 1 Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội
145 Triệu Việt Vương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

51A Quốc Bảo, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội


101 Tập thể Bộ Tư pháp, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Số 3 Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc


194 Tổ 47 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

TT Thương mại Vật Liệu xây dựng và trang thiết bị nội thất
Mê Linh Plaza, Km 8 Đường Cao tốc Thăng Long Nội Bài, Xã
Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

TT Thương mại Vật Liệu xây dựng và trang thiết bị nội thất
Mê Linh Plaza, Km 8 Đường Cao tốc Thăng Long Nội Bài, Xã
Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Phòng 417 Khu Tập thể C2, phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội

Khối Bạch Đằng, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Bạch Đằng, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

39 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số 144 Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, Đà Nẵng


Lô 02-9A Khu Công nghiệp Quận Hoàng Mai, Phường Hoàng
Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
201 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Số 3D7 Khu Đô thị mới Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
XÓm Chùa, thôn Nhân Mỹ, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Hà
Nội

SỐ 141 Phố Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội


Số 3 Vườn Chay, Phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng
Tổ 27 Mân Lập, Mân Thái, Đà Nẵng
Khu Hòa Sơn, Thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
Xóm Trung Thanh, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội
1B F1 Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội

Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh

P122 + 222 Tòa nhà CT5, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà NỘi

232 Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa
Tổ 47 Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

34 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội


TT Z191 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

137 Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng


Số 42 Đường Thanh Niên, Phường Thượng Thanh, Long Biên,
Hà Nội

Số 4/5 tổ 7E, Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, hà Nội

19D2 Khu ĐT Nam Thăng Long, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Tầng 6, tòa nhà TT Quốc tế, 17 Ngô Quyền, Phường Tràng
Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ 59 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội


Số 3 M10, tổ 23 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Đườgn Hồng Quang kéo dài, Khu 10, Phường Bình Hàn, TP
Hải Dương
49 Đinh Tiến Hoàng, Ngô Quyền, Hà Nội
Tòa nhà Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa
Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số 3 ngõ 603 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, hà Nội

Số 7, ngõ Y, Vạn Phúc, Kim Mã, ba Đình, Hà Nội


114 Trường Chính, TP Pleiku, Gia Lai
Phường Hội Hợp, TP VĨnh Yên, Vĩnh Phúc
nhà số 5 ngõ 189,XÓm 2, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nôi
P304, N1A, KDTM Trung Hòa - Nhân Chính, Nhânh Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội
Số 186 Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
11 ngõ 32A, Tổ 66, Hòa Nam, Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống
Đa, Hà Nội
Trước cửa trường Cao đẳng Thương Mại, Phú Lương, Hà
Đông, Hà Nội
Tập thể Z191 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà NỘi


Tầng 10, tòa nhà 14 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba
Đình, Hà Nội

1B - 1C Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội


Đường số 10, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu,
Thành phố Đà Nẵng

P 208 E4 Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 40 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

27/174 Nguyễn Ngọc Nai, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội


Tổ 15 Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà
Nẵng

Số 106 Đường Đốc Thiết, Khối Yên Phúc A, Phường Hưng


Bình, TP Vinh, Nghệ An
Tổ 1 Phường Hưng Thành, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên
Quang

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

Số 10 ngách 47/12 Nhân Hòa, Thanh Xuân Trung, Thanh


Xuân, Hà Nội
Số 16 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà
Nội

Tầng 5 tòa nhà JSC 34, 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân
Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đường Hồ Tùng Mậu, Thị trấn Cầu Diễn, Huyện Từ Liêm, Hà
Nội
Số 217 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành
phố Hà Nội
Số 26 Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
VT1 - Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Số 11, ngõ 23 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Tổ 10 Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số 55 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 105 Láng hạ, Đống Đa, Hà Nội
Số 105 Láng hạ, Đống Đa, Hà Nội
Thôn 4 Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội

Số 7 Tổ 11 Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Số 5 Lương Thế Vinh, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa


Số 388 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà
Nội
Tập thể Long Giang, Tổ 14 Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
Nhà NV1-8, Số 173 Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng
Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số 18 Ngõ 218 Đường Láng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Số 170 Đường La thành, Ô Chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội


11 Hàng Buồm, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

KCN Quang Minh, Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội


Số 80 Yên Ninh, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

102 E Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội


Tổ 31 Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số 191 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

117 Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội


Số 5 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh
Xuân, Hà Nội
Thôn Lâm Tiên, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
Nhà 8, ngách 575/17, Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Số 8, ngõ 62, phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam,
Thanh Xuân, Hà Nội
Tổ 6A Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Số 66 Hàm Ghi, Thành phố Đà Nẵng
Số 88 Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành
phố Hải Phòng

Lô 11 Hợp tác xã Xuân Sơn, Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội


Tổ 9 Khu 3, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng
Ninh
4/196 - Tổ 13 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
P1501 - 18T2 Khu ĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà
Nội
Tổ 47 Khu 6 Hồng Gia, Hạ Long, Quảng Ninh
Số 19, ngõ 228 phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình,
Hà Nội

Số 03 Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội Da lien lac

Thôn Vạn Điểm, Xã Vạn Điểm, Thường Tín, hà Nội Da lien lac

Số 43 Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, TP Nam Định Da lien lac
Xã Vạn Hòa, Thành phố Lào Cai, Lào Cai Da lien lac
Số 114 Ngõ Thái Thịnh 1, Phường Thịnh quang, Quận Đống
Đa, Hà Nội Da lien lac
33 Nguyễn Phúc Chu, TP Hội An, Quảng Nam Da lien lac
Tổ 11B, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

Số 541 Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội Da lien lac
Số 97 Trần Quốc Toàn, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội Da lien lac

Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội Da lien lac


Số 27 Tổ 21 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Da lien lac
P402 - C3 Tập thể Bưu Điện Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà
Nội Da lien lac
Số 44 Phạm Ngọc Thạch, Phường Hưng Dũng, Thành phố
Vinh, Nghệ An Da lien lac
Tân hương, Phổ Yên, Thái Nguyên Da lien lac
Số 3 ngách 19/2 Liều Giai, Ba Đình, Hà Nội Da lien lac

P214 - CT7A Đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội Da lien lac


P6 - C4 Tập thể cánh đồng Xi, Phường Trung Liệt, Quận Đống
Đa, Hà Nội Da lien lac

Số 112 Quan Thánh, Phường Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội dd


Tổ 11B, Khu 1B, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng
Ninh

Khu Đại Lải, Xã Ngọc Thanh, THị Xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Tập thể Công ty Khảo Sát TK Điện 1 Thanh Xuân Nam, Thanh
Xuân, Hà Nội
Số 012 Tổ 41 Phường Cốc lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào
Cai
sỐ 205 - A11 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà
Nội

Tiểu Khu 2, Phường Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bìn

Số 322 Tổ 33 Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên


Số 21 Đường Cao Lỗ, Thôn Đản Dị, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông
Anh, Hà Nội
Số 4, ngách 178/71 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, ĐỐng Đa, Hà
Nội
65c, ngõ 6A, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

447A Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí


Minh

Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội


Số 14 ngõ 149 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân,
Hà Nội
Lô A1K, Cụm Sản xuất TTCN và CN nhỏ quận Cầu Giấy,
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tổ 13 Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên
Số 12, ngách 462/35 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận
Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Khu phố 1 Đồng Tâm, Vĩnh Yên,Vĩnh Phúc
Số 26, ngõ 92 Phố Nguyễn Sơn, Phường Ngọc Lâm, Long Biên,
Hà Nội

Số B2A - dãy B Học viện Kỹ thuật Quân sự, Xóm 8A - Cổ Nhuế,


Từ Liêm, Hà Nội
P9-A4 TT Công ty Cơ khí Hà Nội, Thượng Đình, Thanh Xuân,
Hà Nội

53 Hàng Lược, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 44A, Tổ 6, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội


Số 29 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội
TT Trại Gà, Tổ 12, TT Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Số 709 Tổ dân phố Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên
Phủ, tỉnh Điện Biên

Số 200 - Tổ 28 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội


Số 4, ngách 11, ngõ 52 Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội
Tổ 1, Tiểu khu 1, Phường Bắc Lý, SN 190, Đường Hà Huy
Tập,Thành phố Đồng Hới, Quàng Bình

F12 nhà L5 Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Số 232 Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa,
Thanh Hóa

Số 1 Tân Ấp, Phường Phúc XÁ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Số 148 Phố Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
Số 27, tổ 5, khối 2B, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà
Nội
Số 51 Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội
Tổ 82 Kim Liên, Đống Đa, hà Nội
Số 3 đường Bắc Nam, Tổ 18 Phường Gia Sàng, Thành phố
Thái Nguyên, Thái Nguyên

Tổ 6 Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Số 214A Tổ 11 Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội


Số 8, Ngõ 295 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà
Trưng, Thành phố Hà Nội
Số 72/229 Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải
Phòng
Tổ Dân phố 1, Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
Tổ 14,TT Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái
Tổ 51 DỊch VỌng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
P 303 B6 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Thôn Hòa Bình, Xã Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình
Tổ 27 Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số 3 AN Dương, Tây Hồ, Hà Nội


Số 15 ngách 189/2 Giảng Võ, Cat Linh, Ba Đình, Hà Nội

Số 82 Đường Ngô Gia Tự, Phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc


Ninh
33B Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn
Kiếm, Thành phố Hà Nội
Tổ dân phố 1 Quận Hà Đông, Hà Nội
Cụm 4 Thôn 2 xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, Hà Nội
Số 6, phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh
Xuân, Hà Nội
Số 12 Ngõ 49 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, hà
Nội
Cụm CN và Tiểu thủ công nghiệp Đại An, Trị trấn Ái Nghĩa,
huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
216 A Nhà B2B, Tập thể Trại Găng, Phường Thanh Nhàn,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
P402 Tòa nhà Thăng Long GTC, 115 Đường Lê Duẩn, Phường
Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổ 15 Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà nẵng

Tầng 5, nhà A17 số 17 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa,


Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Khu CN Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam

279.281 Phan Chu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng


TT Công ty Xây dựng công trình Giao thông 810, Vĩnh Quỳnh,
Thanh Trì, Hà Nội
Số 3 ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Xóm 7, Thôn Thế Trụ, Nghĩa Hương, Quốc Oai, Hà Nội
P 41 C4 Khu TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà
Nội
Số 3 Tổ 16 Dịch VỌng Hâu, Cầu Giấy, Hà Nội
Số 18B phố Hoàng Hoa Thám, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà
Đông, Thành phố Hà Nội

Viện Y học Hàng không Số 225 Trường Chinh, Khương Mai,


Thanh Xuân, Hà Nội
Số 16 ngõ 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân,
Hà Nội
P707 Tòa nhà CT6, KĐT mới Yên Hòa, Phường yên Hòa, Cầu
giấy, HN

Số 191 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, HN


Xóm Chợ, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Tổ 34 Yên Hòa, Cầu Giấy, HN

Khu phố 3, thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu
109 ngõ 291 tổ 7, Đường Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy,
Hà Nội
Số nhà 24, lô A, Khu 7,2ha, Phường Vĩnh Phúc, Hà Nội
Thôn Đông, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội
SỐ 78 Yên Ninh, Quan Thánh, Ba Đình, Hà Nội

428 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng


Số 212 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
Số 212 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
Số 212 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
Số 212 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
Số 212 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
Số 212 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
Số 212 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
Số 212 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội
Số 4 hẻm 194/70/4 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tổ 43 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

CÔng ty CP Xây dựng Tổng hợp Cẩm Phả


SỐ 48 nhà, TT Đại học Thương mại, Mai DỊch, Cầu Giấy, Hà
Nội

Lô T1 - KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội


Tầng 2, số 85 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa,
Hà Nội

Số 16, Lô 11A, Khu Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Số 139 phố Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, Quận ba
Đình, Hà Nội
Số 36, M2, Khu Đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội
Tầng 6, tòa nhà 14-16 Hamg Long, Phường Phan Châu Trinh,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số 2D ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ,
Hà Nội
Số 9/6/89 Lê Lợi, phường Gia Viên, Q. Ngô Quyền, Thành phố
Hải Phòng

B1, TT Học Viện Hồ Chí Minh, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Ngã tư Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc
Ninh

Đơn vị 669 Binh Đoàn 11 Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội


Km 9, Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà
Nội
C6, TT Cục Cảnh sát điều tra, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ
Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội
Thông Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành
phố Hà Nội
Số 12 Hàng Vải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 160 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội


Số 8 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội
B2, TT Laser Hoàng Cầu, Ô CHợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Số 179 Tổ 10 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Thôn Thượng, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh


Phúc
Số 49, TT Báo Tiền Phong, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Lô 7, CN5 Cụm CN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Km 8 + 93 Nam Sơn - An Dương, Thành phố Hải Phòng

Số 24 ngõ 169, Tây Sơn, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Hà Nội

Số 49 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội


Số 5 ngách 596/9 Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây
Hồ, Hà Nội

Số 64 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Số 3, khu TT Điện Ảnh An Dương, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà
Nội

Số 72 Nguyễn Chí Thanh, P.Đông Thọ, Thành Phố Thanh Hóa


Số 23 - A21 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

C7 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Tầng 3, Tòa nhà Anh Minh, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

P612 nhà 18T1, Khu ĐT Trung Hòa - Nhân Chính, P.Nhân


Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Số 8 Phan Chu Trinh, P.Hoàng Văn Thụ,Q.Hồng Bàng, TP Hải


Phòng
Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, TỈnh Lai Châu

Tổ 24, P.Phan Thiết, TX Tuyên Quang.Tỉnh Tuyên Quang

Lô 19-20 B2.2 ,Khu dân cư số 4, Khu ĐT mới Nguyễn Tri


Phương - Trường Sa, P. Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Lô 19-20 B2.2 ,Khu dân cư số 4, Khu ĐT mới Nguyễn Tri


Phương - Trường Sa, P. Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Số 434 Đường Láng, Đống Đa, Hai bà Trưng, Hà Nội

Số 161 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng


Số 162 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

TT Học Viện Quân Y, Tổ 9, P. Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội


Xóm 9, Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội
Số 5, tầng 11 CT1, 181 Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung,
Q.Đống Đa, Hà Nội

Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Số 126 Quang Trung, Q.Hải Châu, Đà Nẵng


Số 23 Đào Duy Từ, P.Hàng Buồm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số 170 Trấn Vũ, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội


Số 3 ngõ 4C Đặng Văn NGữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hội Hợp. TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh
Phúc
Số 17 ngõ 167, đường Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
TT nhà máy Pin, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Số 68 Tống Duy Tân, P.Lam Sơn. TP Thanh Hóa
Số 15 Lãn Ông, P.Hàng Đào, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thôn Bộ Đầu, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Hà Nội


Số 4, Lô D5, Khu ĐT Nam Thăng Long, Q.Tây Hồ, Hà Nội

P708 Lô 3, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

126 Quang Trung, Q.Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng


Số 35 N5, ngõ 58 Triều Khúc, P.Thanh Xuân, Q.Thanh Xuân,
Hà Nội
P515 B6, TT Trung Tự, P.Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Xã Trung Kiên, Huyện Yên Lạc, TỈnh Vĩnh Phúc
721 - H11 - Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội

Phố Cửa Nhì, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái
35 Liên Trì, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số 68, tổ 55, Khối 4, P.Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh
Quảng Ninh

Số 52, Đường Hà Nội, P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Thôn Thâm Mò, Xã Phú Xá, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng sơn

Số 5 Linh Lang, Cống Vị, Ba ĐÌnh, Hà Nội

126 Quang Trung, Q.Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

số 9 dãy A1 lô 8A Lê Hồng Phong, HP


Số 16-18 Ông Ích Khiêm, P.Điện Biên Phủ, Q.Ba ĐÌnh, Hà Nội
Số 21 ngõ 43 Trung Kính - Trung Hòa , Cầu Giấy, HN
201 - N3, TT Công ty XD Thăng Long, Cụm 11 Tân Xuân, Xuân
Đỉnh, TỪ Liêm, HN

Khu CN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tổ 31 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Thôn Cam Lộ, Xã Tân Việt, Thanh Hà, hải Dương


Căn hộ 1A,nhà B, TT Quân đội - Đoàn nghệ thuật TCHC, Xuân
ĐỈnh, Từ Liêm, HN

Tổ 23 khu 4 Hà Khánh, Tp Hạ Long, Quảng Ninh

P410, 195 B2 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội


No 52 ngõ 17A2 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

126 Quang Trung, Q.Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng


Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội
Số 19 ngõ 82 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà 20A ngõ 337, tổ 42 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội


Số 10/131 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Số 138 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Nhà D13, Làng Quốc tế Thăng Long, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy,
HN
32 Thợ Nhuộm, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN

Xóm 16B Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN

126 Quang Trung, Q.Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số 16/72 Nguyễn Công Trứ, P.Hàng Kênh, Q.Lê Chân, HP

Soos16/72 Nguyễn Công Trứ, P.Hàng Kênh, Q.Lê Chân, HP


Tổ 31 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Số 22 phố Láng hạ, P.Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Xóm Trung Bình, Thôn La Dương, Xã Dương Nội, Hà Đông, HN


TT 14 Nguyễn Khuyến, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, HN
Xã Hòa Nam, Ứng Hòa, HN
30 Tôn Đức Thắng, Cát Linh, HN
43, ngõ 156 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
2A ngõ 36 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
10 ngõ 28 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 2, ngách 42, ngõ 222 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà
Nội
Phú Hữu, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội

3/40 đường Đào Đô, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
19 Hàng Cháo, P.Cát Linh,Đống Đa, HN
19N2, Ngõ 72 Quan Nhân, Trung Hòa, Cầu Giấy
37 tổ 42 Đê La Thành, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
150 tổ 11 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Tổ 53 Thị Trấn Đông Anh, HN


Số nhà 81 ngõ 111 đường Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh
Xuân, Hà Nội

Tổ 2, Khu 2 Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh


Xóm Chàng Chợ, Xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội
51 Ngõ Huy Văn, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
Số 9 Yên Bái I, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Xí nghiệp Xây lắp 4, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

P108 nhà D3, TT Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội


501-E9 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
131 Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
317b-C16 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điểm CN sạch Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

P505 - C5, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội


Thôn Đỉnh, Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
Lô số 7-khu A, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội


P410 E5, TT Vĩnh Hồ, P.Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
Khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
Lô 40 G, KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê
Linh, Hà Nội

P102,B5 Tập thể Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội
P511 Nhà cao tầng 8C tập thể Bách Khoa, P.Bách Khoa, Q.Hai
Bà Trưng, Hà Nội

Xã Cuối Hạ, Huyện Kim Bội, Tỉnh Hòa Bình

17 Ngõ 105 Doãn Kế Thiện, Tổ 29, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Tổ dân phố Voi Phục, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
48 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tầng 16, nhà B, lô 3.7 No, Lê Văn Lương, P.Nhân Chính,
Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Đường Minh Thanh, tổ 26, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang,
Tỉnh Tuyên Quang
P503-B8-Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
65 Ngõ 39 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Số 47 ngõ 100, phố Sài Đồng, P.Sài Đồng, Q.Long Biên, Hà Nội
14 Trần Cao Văn, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tổ 61 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Số 12, đường Hà Nội, P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng


Số 89 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
22 Lê Lợi, P.Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Số 96 Bồ Đề, P. Bồ Đề, Q.Long Biên. Hà Nội

Số 12, đường Hà Nội, P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng


30 Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
40 ngõ 81 tổ 2, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Số 7 Khu 10 Gia Cầm, Việt Trì, Phú Thọ
Đội 7- Thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Số 23 Ngõ 81 Láng Hạ, P.Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Số 154 Thái Hà, P.Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội


186 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
28 ngõ 1 Trần Văn Chuông, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội
Số nhà 7B1, ngách 6, ngõ 79, Phố Dương Quảng Hàm, P.Quan
Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

68 Trần Cao Vân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội


Số 10-Ngõ Lý Thường Kiệt, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm,
Hà Nội
168 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
TT Bộ tư lệnh Thiết Giáp, Tổ 18 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

TT sở xây dựng, ngõ II Ngô Thì Nhậm, P.Quang Trung, Hai Bà


Trưng, Hà Nội

Tiểu khu 1 - Bố Trạch


- Hoàn Lão - Quảng Bình
135 Nguyen Van Linh , Da Nang
Số nhà 4, ngách 4/24, ngõ 24 Phố Đặng Tiến Đông, P.Trung
Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Tân Dân, Thị trấn Thứa Lương Tài, Bắc Ninh
156 đường Ngô Gia Tự, P.Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

48 ngách 6/6 phố Đội Nhân, P.Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội


Số B26-BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà
Nội
Tổ 4, P.Phú La, Hà Đông, Hà Nội
Ngõ 6 Quang Trung, Tổ dân phố 11, P.Quang Trung, Q.Hà
Đông, Hà Nội

Số 3 ngách 328/34 Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

Số 7 Tôn Đức Thắng, P.Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

39 Đường Thánh, Thôn La Xuyên, Xã Yên Ninh, Huyện Ý Yên,


Nam Định
321-E1 Phương Mai, P.Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Xã Xuân Khê, H.Lý Nhân, Hà Nam

Thôn Hoàng Môn, Xã Nam Cường, H.Tiền Hải, Thái Bình

Số 63A, Cửa Bắc, P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, Hà Nội

124 Miến Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội


SN 55, Tổ 2 Khu 2, P.Trần Thành Ngọ, Q.Kiến An, TP Hải
Phòng
214 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
28 ngõ 18 Phan Văn Trị, P.Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội
49 Đinh Tiên Hoàng, TX. Sơn Tây, TP Hà Nội
Số 11 ngách 210/3 Hoàng Văn Thái, P.Khương Mai, Thanh
Xuân, Hà Nội
Khối 9, P.Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An
89 Phố Trung Liệt, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội
P4 số 18 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Hà Nội

P402, tầng 4, tòa nhà LOD, số 38 đường Nguyễn Phong Sắc


kéo dài, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

B110-The Manor-Khu ĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Số 88 Âu Cơ, P.Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Hà Nội


Số 15 ngách 101/7 phố Thanh Nhàn, P.Quỳnh Lôi, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

Tổ 25 B, cụm 3 P. Tứ Liên, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Tổ 28,P Hòa Xuân, Q.Cẩm Lô, Đà Nẵng

Căn hộ số 6 nhà B1, Khu TTQĐ Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Tập thể Lữ đoàn 205-tổ 28 P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội


Tòa nhà SEEN, Km13, đường 32. xã Minh Khai, huyện Từ
Liêm, Hà Nội
192D tổ 47, Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

P306-C7 Nam Thành Công, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội

Phòng 8 dãy D, Tập thể Điện Lực Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Số 44 đường Dũng Sĩ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Phòng 8 dãy D, Tập thể Điện Lực Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội
102 ngõ Lương Sử C, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
Số 4, ngách 38 ngõ 249 La Thành, Ba Đình, Hà Nội
Số nhà 96, Phố Bồ Đề, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội

Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội


Số 63 Phố Bạch Mai, P.Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 37 lô C1 Khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Phòng 907 khách sạn thể thao, Làng sinh viên Hacinco,
P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Số 12/120 Ngô Gia Tự, P. Cát Bi, Q. Hải An, Hải Phòng
35 Đoàn Thị Điểm, P.Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Số 32/178 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
Số 9A ngách 1/29 Nhân Hòa, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân,
Hà Nội

Số 198 đường Âu Cơ, P.Tứ Liên, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Số 19 phố Phan Bội Châu, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội


Số 41/25 Lê Lợi, P.Mây Tơ, Q.Ngô Quyền, Hải Phòng

Lô M6, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Lô M6, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội


Số 29, đường 5 Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Q.Ba Đình, Hà
Nội

Số nhà 23, Phố Cửa Nam, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tầng 25, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà
Nội

Số 12/3/560 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Số 615 đường Quang Trung, P.Phú La, Q.Hà Đông, Hà Nội

P210, nhà F4, KĐT mới Yên Hòa, P.Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Phòng 112, tập thể Ban vật giá Chính phủ, Phố Phan Kế Bính,
P.Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
C2, P112 Vĩnh Hồ, P.Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

24 Nguyen Tri Phuong, Da Nang


Dai Loc, Dai Hong, Quang Nam
Tổ 18, Hoa Cuong Bac, Da N
Số 61 ngõ 82 phố Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội

Số 48A Láng Hạ, P.Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội


A5, G142 khu nhà 15-17 Ngọc Khánh, P.Giảng Võ,Ba Đình, Hà
Nội

Số 80 Quang Trung, Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng


Số 147 Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số A5B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Số 30 ngõ 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội


P46- B1 TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
TT CT Dược Liệu TW1, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Số 568 Hoàng Hoa Thám,Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội


Số 29 ngách 155/164 đường Trường Chinh, Phương Liệt,
Thanh Xuân, Hà Nội

Số 164 Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội

Số 39 ngõ 82 Phố chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội


Quan Tự, Đại Hùng, Ung Hòa, Hà Nội
Số 2 ngách 52/21, Ngõ 52 Ngọc Lâm, Long Biên, hà Nội
Số 11, Chung cư 9 tầng, Thôn Đông, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà
Nội
Khu 11 Xã Nguyệt Đức, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Tổ 8 Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội

Số 171 Lê Lợi, Phường Lê Lợi Tp Vinh, NGhệ An


ĐIỆN THOẠI (Chủ
LOẠI XE BIỂN SỐ CHỦ XE/ NGƯỜI xe) EMAIL
GLK Nguyễn Vũ Dũng 1685144576
hoangtrinh77@gmai
GLK Hoàng Văn Trịnh 983063177 l.com
GLK Nguyễn Phú Toại 913052377
GLK Nguyễn Trọng Việt 913525887
GLK Nguyễn Cảnh Phúc Mr Hà '0906100088
0436658812/012570206 phamsanghai@yaho
GLK Phạm Đình Thắng 59 o.com.vn
0903210009 (Anh Tuấn
GLK Lê Thị Thanh Loan Anh) anhct@vms.com.vn
GLK 29A06646 Nguyễn Huy Vân 913035598
0989811561; Anh Thụy:
GLK 29a074070Nguyễn Như Trang 0989811562 cgthuy@gmail.com
GLK Nguyễn Huy Hoàng 936041234
daothuyphuong@g
GLK 15A00755 Đào Thị Thúy Phượng983470578 mail.com
0388607377;090341737 thanglongnghean1@
GLK 27A00826 Nguyễn Mạnh Tường 7 gmail.com
GLK Nguyễn Thị Mai 982266432
GLK 29a07860 Nguyễn Quốc Việt 988765666
GLK
GLK
truongdx@2t-
GLK Đỗ Xuân Trường 913455499 vina.com.vn

0983364916;
0978686969 Nguyễn nguyenkhacphu67@
GLK 14A00686 Nguyễn Thị Kim Yến Khắc Phú yahoo.com
GLK
nhathudo@gmail.co
GLK Nguyễn Trung Trực 975340000 m
cty_icao@yahoo.co
GLK Lê Xuân Đồng 903288440 m
GLK Mai Văn Khoa 1253462960
GLK Vũ Thị Xuân 982579196
GLK 29A10194 Hoàng Tuấn Anh 988698889
thienquanco@yahoo
GLK 29A10549 Đào Anh Quân 989970888 .com
lequocphongps@gm
GLK 29a10504 La Quốc Phong 983218959 ail.com
Dương Hoàng Yến:
GLK 29A12356 Nguyễn Văn Tú '0973648888
GLK Trần Đình Tiến 905468888
GLK Hà Quang Cường 904337339 cuong@dilicom.vn
atat.travel@gmail.co
GLK 29A13353 Nguyễn Việt Dũng 903223307 m
annhathoan@yahoo
GLK 29A13299 An Nhật Hoan 914111965 .com
rongviet386@gmail.
GLK 29A13911 Nguyễn Văn Hiếu 904122353 com
trungnv@mpteleco
GLK 29A15564 Nguyễn Việt Trung 904336868 m.com.vn
GLK Đặng Văn Nam 903.507585
Mr Phan Tú Anh ptuanh2006@yahoo
GLK 29A16591 Trần Thu Hằng '0904888822 .com
dangtrung399@gma
GLK 29A17068 Đặng Văn Trung 913376868 il.com
GLK Nguyễn Chí Mạnh 988450107
ngoc7884@yahoo.c
GLK 29A16879 Phạn Duy Khoa 936336879 om
0912907071;Anh Toàn:
GLK Trần Thị Hạnh 0913001107
01682138663/09122411
GLK Chử Trọng Phương 42
GLK Đỗ Văn Nguyên 904117657
GLK Đặng Yên Lan 944714444

GLK Công Ty TNHH Một Th983503726


GLk Trần Duy Hưng 919386272
GLK Nguyễn Thái Huy 0913 52 9990

GLK Phan Thị Thu Hằng 904040099


GLk Vũ Minh Hải 0906 169 616
GLK Lê Hồng Anh 0907 036 868
GLK Nguyễn Thị Bích Nga903278456

GLK Đoàn Hồng Dũng 043636 2719

GLK Đoàn Hồng Dũng 043636 2719

GLK Đoàn Hồng Dũng 043636 2719


GLK Lê Hùng 913209584
GLK Nguyễn Văn Thái 0983 507 569
GLK Trần Quang Nam 0985 07 9966
Đỗ Thế Đại: 0915 06
GLK Phạm Dương Tuấn 8888
GLK Nguyễn Thị Thanh Vâ988710769
GLK Nguyễn Thị Lan Hươn0912 108 045

GLK 979812468
GLK Hà Thị Bích Hoài 983281973
GLK Nguyễn Thanh Quang935896668

GLK Phan Thị Phương Ch 904274388


GLK Đỗ Quang Sơn 909136688
GLK Lê Trọng Hiếu 905608888
GLK Nguyễn Thị Thanh Ma989891122
GLK Nguyễn Quang Hiện 984289360

GLK Trần Thanh Thúy 912025435

GLK Nguyễn Trường Giang938239999


GLK Lại Hồng Quang 933605555
GLK Phạm Thiên Bách 936023333
GLK Lê Đức Bình 944348327
GLK Nguyễn Kim Long 985851982
GLK Lê Văn Tư 985695814

GLK Trần Bá Dương 435527033


GLK Nguyễn Thế Minh 904119991

GLK Ngô Văn Cường 983111997


nguyenanhpl@yaho
GLK Nguyễn Ngọc Ánh 915898856 o.com
GLK Nguyễn Văn Hạp 943771588

GLK 0936 944 368


GLK Vũ Đình Chỉ 936368484

GLK Nguyễn Văn Vinh 936008698


GLK Nguyễn Thị Vân Anh 983452222

GLK Lưu Thị Thủy 913230174


trinhvantoan.qlđ@g
GLK Trịnh Văn Toàn 913060322 mail.com
GLK Trịnh Quang Dũng
GLK Phạm Ngọc Hiệp 903483728

GLK Hoàng Thị Minh Hươ 904696518


phnghi2002@yahoo.
GLk Phạm Hữu Nghị 903203288 com
GLK
GLK Võ Hải Nam 989911116
0903424386/
GLK Trần Ngọc Mạnh 0906859229

GLK Dương Thị Thịnh 912124158


GLK Đào Đức Lai 1686119268
GLk Nguyễn Thành Vinh

GLK Nguyễn Hồng Thắng 0988 068 668


ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ
Số 16, ngách 123A/19 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

TT XN Dược phẩm I, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội


274 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội
Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội
Số 205 A3 Đơn Nguyên A, TT Viện Dinh Dưỡng, P.Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 139 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội

Số 105 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội


198 Phố Tây Sơn, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội

C101 TT Công ty Vật liệu Điện, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tổ 22, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

21A2 Thái Phiên, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số nhà 40 đường Vương Thúc Mậu, P. Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An
Tổ 25 Đê La Thành, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Số 22/165 đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Khu Xuân Dương, P.Tứ Minh, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Xóm 3-Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Số 262 Cầu Giấy, P.Quan Hoa. Q.Cầu Giấy, Hà Nội


Số 12 ngách 91/35 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội
Số 8 ngách 162/33, KHương Đình, Hạ ĐÌnh, Thanh Xuân, Hà Nội

Số 114 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội

Số 4 ngõ 220 Bạch Mai, P.Ô Cầu Dền, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 19 tổ 52, Trích Sài, P.Bưởi, Q.Tây Hồ, Hà Nội


P10 B28, TT Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà nỘi
Tầng 2, số 5/5 ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

56 Phan Kế Bính, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội

Số 69 đường Phùng Hưng tổ dân phố số 1, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội

Số 208 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số 18 Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội


Tổ 28 Phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Lô 12 khu C, Tổ 15 Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Số 25 đường Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, HN


Số 25 Tổ 6,tập thể Cục Cảnh Sát phòng chống tội phạm ma túy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN

73 ngách 354/159 Trường Chinh, Đống Đa, HN

61 Thúy ái 1, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ


Tổ dân phố 11, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, TP Hà Nội
Số 20 tổ 25 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại nhà ông Nguyễn Quang Thìn, thôn Tống Xá, xã Yên Xá, Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Đội 4, xã Tự nhiên, Thường Tín, Hà Nội
182-184 Lương Ngọc Quyến, tổ 13 Phường Quang Trung, Tp Thái Nguyên

Số 15, lô 11A, đường Trung Hòa, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
814-A6, Tập thể Giảng Võ, P.Giảng Võ, Q,Ba Đình, Hà Nội
SN 11 NGÕ 30, Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN
Số 30 ngõ 26 đường Trần Qúy Cáp, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Số 425 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 425 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 425 Minh Khai, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội


TT Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Tổ 41, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Thánh phố Hà Nội
P 322 E6, Phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

D5, Tổ 19, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội


B19 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
A2007 tầng 20 nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, ĐỐng Đa, Hà Nội

Số 17, NGõ 85 Phố Văn Cao, Phường Liễu Giai, Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Tổ 12, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
24 Ngõ 16 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

303, Nhà D5, Khu tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Thôn Đại Độ, Võng La, Đồn Anh, Hà Nội
50, Tổ 36 Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Tổ 17, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
P403-B2-Khu đô thị mới Mỹ Đình I, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Số 569 Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
71B, Tổ 7, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội
Số 85, Tổ 31A, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
404 TT HVQP-A10-Tổ 34 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
số 06 Hàng Đậu,Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Căn hộ số 407, Nhà 2-67B TLĐLĐ Lương Thế Vinh, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

P103-B7, Khu tập thể Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
31 Ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, Tổ 22 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Km 3+500, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Căn 07-nhà B2, Tập thể quân đội Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Dương Đá, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Số 262 Sơn Tây, Kim Mã, ba Đình, Hà Nội

P602B tầng 6, số 60, ngõ 850 Đường Láng, Tổ 33, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Tổ 2, Khu Đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Số 125A đường Âu cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

410-G23 TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội


Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội
Số 34 Ngõ 155/43, Tổ Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Số 10, Ngõ 55 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội

28B-E1 Phương Mai, Đống Đa, Thành phố Hà Nội


Số 2, nghách 144/89 Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Tổ 59, Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Hợp Tiến, Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
16/23 Chè Hương – Đoạn Xá 2 – Đông Hải – Hải Phòng

Lô 1-16, dỹ B, Tổ 111, Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
TT LOẠI XE Màu Xe Số Hợp Đồ Số Sản xuấSỐ KHUNGSỐ MÁY XE ĐÃ SD

3 GLK AMG 775/201 GLK12ADU0 9954 RLMGG8BX 27294831970138


6 GLK AMG 650/201 GLK12AHA0 9781 RLMGG8BX 27294831970985

12 GLK AMG (650/201 RLMGG8BX 27294831970554


14 GL 450 794/224 GL12ADU001 WDC16487 27392330444320
4 GLK (old) 775/201 RLMGG8BX 27294831423183

10 GLK 300 775/201 GLK12ADU0 9767 RLMGG8BX 27294831957789


21 GL 450 197/224 GL12ADU003 WDC16487 27392330442751

30 GLK AMG 590/201 GLK12ADA0 9777 RLMGG8BX 27294831969816

32 GLK 4M 650/201 GLK12ADU0 10579 RLMGG8BX 27294832032469

11 GLK 4M 197/201 GLK12ADU0 10573 RLMGG8BX 27294832031367


26 GLK 4M 650/201 GLK12ADU0 10582 RLMGG8BX 27294832032425

28 GLK AMG 590/201 GLK12ADU0 9778 RLMGG8BX 27294831970269

7 GLK 775/201 GLK12ADU014  10789 RLMGG8BX 27294832050303


27 GLK Cũ RLMGG8BX 27294831482327
15 GLK 197/201 GLK12ADU022 RLMGG8BX 27294832049240

19 GLK cũ -009.23 RLMGG8BX 27294831482247


27 GLK 4M 775/201 GLK12ADU024 RLMGG8BX 27294832050208
8 GLK 4M 197/221 GLK12ADU0 10941 RLMGG8BX 27294832069437
20 GLK AMG 197/221 GLK12ADU0 10933 RLMGG8BX 27294832050167
7 GLK AMG 197/221 GLK12ADA003 RLMGG8BX 27294832054977
18 GLK 4M 197/201 GLK12AHA004 RLMGG8BX 27294832049738
6 GLK 4M 197/221 GLK12AHA006 RLMGG8BX 27294832074524
24 GLK 4M 755/221 GLK12ADU0 10981 RLMGG8BX 27294832069537
28 GLK 2012 197/201 GLK12ADU0 10576 RLMGG8BX 27294832033331

35 GLK 2013 775/221 GLK12ADU0 10969 RLMGG8BX 27294832049776


38 GLK 2012 197/201 GLK12ADU0 10774 RLMGG8BX 27294832050038
43 GLK 2013 149/221 GLK12ADU0 11436 RLMGG8BX 27294832074493
45 GLK 2013 149/221 GLK12ADU0 11142 RLMGG8BX 27294832069300
46 GLK 2013 197/221 GLK12ADU0 11279 RLMGG8BX 27294832074608
52 GLK 2013 149/221 GLK12ADU0 11429 RLMGG8BX 27294832070483
54 GLK 2013 775/221 GLK12ADU0 10973 RLMGG8BX 27294832069124

57 GLK 2013 197/221 GLK12ADU0 11280 RLMGG8BX 27294832070316


58 GLK 2013 149/221 GLK12ADA007 RLMGG8BX 27294832067722
Ngày sinh (Chủ xe) Giới tính CHỦ XE/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHỨC VỤ

Lê Phi Hùng
TRẦN VIỆT VƯƠNG

Nguyễn Quang Dũng


Dương Ngọc Đức

Đậu Trần Phú


Đinh Cẩm Hà

Nguyễn Thị Thanh Chi

Nguyễn Thị Hoàn

Vũ Đức Nhu
Nguyễn Việt Khoa

Vũ Đức Chi

Phạm Thu Thủy


Trần Quốc Bình
Hoàng thị Hồng

Trần Thị Trang


Nguyễn Đức Sơn
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Vũ Mạnh Tùng
Trịnh Thị Lan Phương
Nguyễn Quang Minh
Trần Lê Thăng
Võ Chung Đông

Phạm Hoàng Anh


Nguyễn Như Ý
Nguyễn Văn Luân
Nguyễn Huy Hoàng
Phạm phú khánh
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Văn Hữu

Phan Thị Vinh Hoa


Nguyễn Thị Thanh Vân
CÔNG TY Mã số thu Điện thoại Email

988142562
983791195
Công ty CP Xây dựng và Thương
mại Thành An 2.5E+09
903425788

Công ty CP Thương mại Dịch vụ


Bắc Đại Dương 1.01E+08 968677777
912426388
Công ty TNHH MTV Vi Đại
Phương 3.2E+09 985210369
Công ty CP Thương mại và Xây 0462581059/
lắp Hợp Thành 1.05E+08 0981933243
Doanh nghiệp thương mại dịch 03203753702/
vụ Nhu Yến 8E+08 0912206458
989990033

Công ty TNHH Trung Nam Hải 1.02E+08 906191989


0983459898/0973
10 899

Công ty Cp Việt Vinh 383855358

Công ty Cp Ô tô Phương Anh


916503038
936222589
913000412
913470978
904228719
913245932
949297777
936639818
Công ty TNHH Sản xuất và
Thương Mại Ong Vàng 913008585
Công ty TNHH Ngọc Đỏ 936373870
988081889
984829339
Công ty TNHH Kim Đỉnh 913990250
942358999
912186681
Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ
và Địa Ốc Interland 985148899
905271456
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Tổ 5, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái
Nguyên

Tổ 2, cụm 1 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng

Số nhà 25A, Phố Lê Chân, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Tổ 3, Khu 9A, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Số 4A/6 Đà nắng, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

Tầng 3, Số 120, Phố hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tổ 14, Phường Túc DUyên, Thành phố Thái Nguyên

03 Hàm Nghi, P. 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Khu tập thể trung tâm 75, Thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Tiền Trung, Ái Quốc, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

18 Yên Bái1, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Số 64, Tổ 3, Láng Thượng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số 4, Ngách 2D3/41 Ngõ 213 Kim Ngưu, Đường Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 20 ngõ 167 đường Giải Phóng, P.Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
Văn Phòng Xưởng Sản xuất Tấm Lợp, KHối 3, P.Trung Đô, Tp Vinh, NGhệ An

Thôn Phúc Am, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Hà Nôi


Xóm 1, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
Số 8, Điện Biên Phủ, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hải Bối,Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội
86 Phan Chu Trinh, Phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi
Số 227 đường Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng
13/4 Ngõ 380 Tô Hiệu, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng
Khối 16, Phường Trường Thi, Vinh, Nghệ An
Số 503, Nhà C, Tập Thể Sợi Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số 15, Ngõ Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội


Xóm Chi, Xã Tam Sơn, Thị Xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Số 71/80, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh
Số 6, Đường TS5, KCN Tiên Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Nhà G3, Ngõ 165, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Số 2, Ngách 140/1, Ngõ 140, Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Số 11 A, Phan Đình Phùng, Vĩnh Linh, Huế
LOẠI XE Màu Xe Số Hợp Đồng Số Sản xuSỐ KHUN SỐ MÁY CHỦ XE/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

THÁNG 1

313 775/TC G12AHA031 RLM90367 6.12E+13 Đặng Mạnh Tùng


313 775/TC G12ADA040 RLM90367 6.12E+13 Trương Quang Phi
313 775/TC G13ADA002 RLM90367 6.12E+13 Bùi Quang Trị

C250 650/228 C13ADU003 10483 RLMGF4HX 2.72E+13 Đoàn Duy Long

C300AMG 775/221 C12ADU250 10291 RLMGF5EX 2.73E+13 Nguyễn Thị Thu

E200 2011 792/201 E13ADU003 9326 RLMHF4JX 2.72E+13 Nguyễn Hồng Công

GLK 2013 197/221 GLK13ADU002 11284 RLMGG8BX 2.73E+13 Tạ Huy Mạnh


GLK 2013 197/221 GLK13AHA001 RLMGG8BX 2.73E+13 Nguyễn Khắc Nhâm

GLK 2013 197/221 GLK13ADU004 11281 RLMGG8BX 2.73E+13 Nguyễn Văn Ninh
GLK 2013 197/221 GLK13ADU003 11282 RLMGG8BX 2.73E+13 Phan Quốc Sơn

E300 AMG197/208 E12ADU170 10753 RLMHF5EX 2.73E+13 Nguyễn Đăng Hùng


313 775/TC G12AHA027 RLM90367 6.12E+13 Đặng Quốc Hưng
C200 149/121 C12AHA017 RLMGF4JX02.72E+13 Đỗ Văn Ngọc

C200 197/121 C13ADU008 11156 RLMGF4JX12.72E+13 Lý Đình Thiện

E300 497/205 E13ADU002 10620 RLMHF5EX 2.73E+13 Nguyễn Hồng Công


E250 197/205 E13ADU009 11360 RLMHF4HX 2.72E+13 Nguyễn Tiến Ngọ
S300 2011 799/211 S13ADU001 WDD22115 2.73E+13 Nguyễn Mạnh Thản
C250 197/221 C13ADU005 10868 RLMGF4HX 2.72E+13 Nguyễn Văn Đài

E350 coup 775/251 E13ADU010 WDD20735 2.73E+13 Trần Đức Thắng


C250 197/221 C13ADU013 10867 RLMGF4HX 2.72E+13 Nguyễn Văn Hữu

E300 197/201 E13ADU011 9723 RLMHF5EX 2.73E+13 Vũ Hữu Đạo

C200 775/121 C13ADU004 10409 RLMGF4JX02.72E+13 Đặng Thị Hải Đường

E200 197/201 E13ADU005 9964 RLMHF4JX 2.72E+13 Phạm Minh Tuấn

E200 197/201 E13AHA001 RLMHF4JX 2.72E+13 Nguyễn Văn Hòa


GLK 2012 590/201 GLK13AHA004 RLMGG8BX 2.73E+13 Phạm Văn Mạnh
C250 590/221 C13AHA001 RLMGF4HX 2.72E+13 Nguyễn Vân Thu
313 775/TC G13ADU001 9880 RLM90367 6.12E+13 Nguyễn Thành Trung
C200 794/121 C13ADU016 10858 RLMGF4JX82.72E+13 Nguyễn Văn Giáp
C200 197/128 C13ADA002 RLMGF4JX22.72E+13 Trần Thị Ngọc Hà
E250 497/205 E13ADA001 RLMHF4HX 2.72E+13 Trần Minh Tuấn

C300AMG 650/221 C13ADU011 10708 RLMGF5EX 2.73E+13 Nguyễn Thanh Tuấn

E300 2011 197/201 E13ADU007 9724 RLMHF5EX 2.73E+13 Nguyễn Ngọc Trọng

E300 2011 197/201 E13ADU006 10011 RLMHF5EX 2.73E+13 Đinh Đức Trung
E250 197/201 E13ADU016 10805 RLMHF4HX 2.72E+13 Trương Thị Hồng

GLK 2013 149/221 GLK13ADU012 11426 RLMGG8BX 2.73E+13 Bùi Kim Tâm
E200 197/208 E13ADU028 10206 RLMHF4JX 2.72E+13 Trần Dũng

C300AMG 149/221 C13ADU034 11491 RLMGF5EX 2.73E+13 Hoàng Thị Thanh Thùy

E250 497/205 E13ADU030 10812 RLMHF4HX 2.72E+13 Trịnh Thu Hoàn


E200 197/208 E13AHA002 RLMHF4JX 2.72E+13 Nguyễn Xuân Hòa

GL450 201197/221 GL13AHA001 WDC16487 2.74E+13 Ms.Hải

E300 197/205 E13AHA003 RLMHF5EX 2.73E+13 Đoàn Xuân Dỵ

E300 197/201 E13ADA002 RLMHF5EX 2.73E+13 Võ Minh Đức

E300 497/201 E13ADU018 10612 RLMHF5EX 2.73E+13 Trần Đức Toàn

C300AMG 197/228 C13ADU022 11411 RLMGF5EX 2.73E+13 Triệu Quang Hưng

C250 650/228 C13AHA004 RLMGF4HX 2.72E+13 Bùi Tiên Ngọc


C200 197/121 C13ADA005 RLMGF4JX 2.72E+13 Vũ Thị Bắc Hà

E200 197/208 E13ADU035 9317 RLMHF4JX 2.72E+13 Đoàn Hiền Lương

E300 197/201 E13ADU024 10009 RLMHF5EX 2.73E+13 Nguyễn Hải Đức


C300AMG 197/228 C13ADU019 11408 RLMGF5EX 2.73E+13 Phạm Văn Thủy

C200 149/128 C13ADU020 11192 RLMGF4JX92.72E+13 Phan Thị Thanh Huyền


GLK 2013 590/221 GLK13ADU010 10963 RLMGG8BX 2.73E+13 Phan Thị Dung

E300 AMG197/201 E13ADU032 11354 RLMHF5EX 2.73E+13 Bùi Quang Dũng


C200 149/128 C13ADA001 RLMGF4JX62.72E+13 Nguyễn Công Thi

C200 149/121 C13ADU040 11184 RLMGF4JX32.72E+13 Nguyễn Thị Vân


S300 2011 197/214 S13ADU003 WDD22115 2.73E+13 Phan Bội Ngọc

C200 149/121 C13ADU042 11185 RLMGF4JX52.72E+13 Đào Dương Hùng

C300AMG 149/221 C13ADU043 11486 RLMGF5EX 2.73E+13 Nguyễn Thị Minh Tâm

C300AMG 149/221 C13ADU031 11483 RLMGF5EX 2.73E+13 Khương Thị Dung

E250 197/201 E13ADU034 11067 RLMHF4HX 2.72E+13 Trần Tú Hải

C200 590/121 C13ADU038 10672 RLMGF4JX02.72E+13 Nguyễn Diệu Đức


C200 149/121 C13ADU041 11178 RLMGF4JX92.72E+13 Nguyễn Mạnh Hòa

E300 197/201 E13ADU037 10010 RLMHF5EX 2.73E+13 Nguyễn Hải Đức


THÁNG 2
E300 497/205 E13ADU025 11126 RLMHF5EX 2.73E+13 Cao Thị Thu Hiền
C200 890/121 C13ADU014 11209 RLMGF4JX62.72E+13 Phạm Thùy Dương
E300 2011 197/201 E13ADU040 10101 RLMHF5EX 2.73E+13 Đỗ Hồng Nhung
S300 2011 197/214 S13ADU006 WDD22115 2.73E+13 Bùi Thanh Nguyên
S500 2011 197/211 S13ADU004 WDD22117 2.79E+13 Hoàng Giang Nam

E300 avant197/205 E13ADU036 11117 RLMHF5EX 2.73E+13 Lê Thúy Hằng


C250 197/212 C13ADU030 10869 RLMGF4HX 2.72E+13 Nguyễn Chí Thiện

E250 650/205 E13ADU015 10563 RLMHF4HX 2.72E+13 Nguyễn Xuân Tùng


E300 2011 197/201 E13ADU041 10102 RLMHF5EX 2.73E+13 Đỗ Hồng Nhung
E200 197/208 E13ADA004 RLMHF4JX 2.72E+13 Hà Thúc Thiết
C250 792/221 C13ADU044 11326 RLMGF4HX 2.72E+13 Đặng Vân Anh

E250 149/205 E13ADU043 11471 RLMHF4HX 2.72E+13 Phan Thanh Hùng

E200 2011 197/208 E13ADU044 10210 RLMHF4JX 2.72E+13 Lê Quang Đạo


E200 197/208 E13AHA004 RLMHF4JX 2.72E+13 Trần Đình Đức
C300AMG 149/221 C13ADU045 11490 RLMGF5EX 2.73E+13 Bùi Mạnh Tùng
C200 197/121 C13ADU039 11164 RLMGF4JX72.72E+13 Nguyễn Đức Tiến
C300 AMG149/221 C13ADA007 RLMGF5EX 2.73E+13 Nguyễn Thị Kim Tuyến

C300 AMG149/221 C13AHA007 RLMGF5EX 2.73E+13 Từ Trung Hiểu

C200 590/121 C13AHA002 RLMGF4JX62.72E+13 Nguyễn Thị Kim Yến


C250 650/228 C13ADA008 RLMGF4HX 2.72E+13 Hoàng Thị Kim Ngọc
E300 197/201 E13ADU042 10101 RLMHF5EX 2.73E+13 Đỗ Đức Toán

E300 197/201 E13ADU017 10009 RLMHF5EX 2.73E+13 Mai Hải Đăng


S500 2011 197/211 S13ADU007 WDD22117 2.79E+13 Ngô Đình Trung

ML350 197/201 ML13ADU001 WDC16605 2.77E+13 Trịnh Quang Dũng

GLK 4M 775/221 GLK13ADU015 10973 RLMGG8BX 2.73E+13 Trần Thị Thu Trang

E300 197/208 E13AHA006 RLMHF5EX 2.73E+13 Vũ Khiếu

C250 197/228 C13ADA010 RLMGF4HX 2.72E+13 Vương Thị Thanh Mai


C250 197/221 C13ADA011 RLMGF4HX 2.72E+13 Nguyễn Công Quyền

GLK 4M 149/221 GLK13ADU005 11429 RLMGG8BX 2.73E+13 Đỗ Thế Đại

C300 AMG197/228 C13ADU053 11409 RLMGF5EX 2.73E+13 Bùi Hữu Định

C250 197/225 C13ADU047 11307 RLMGF4HX 2.72E+13 Nguyễn Thúy Hằng

C250 197/225 C13ADU048 11310 RLMGF4HX 2.72E+13 Trần Thị Minh Ngọc

C200 197/121 C13ADU051 11157 RLMGF4JX32.72E+13 Nguyễn Trọng Khánh


E250 197/205 E13ADU045 11364 RLMHF4HX 2.72E+13 Hồ Viết Cường

C250 197/221 C13ADU050 11042 RLMGF4HX 2.72E+13 Trần Việt Hòa

E200 197/205 E13ADU050 10501 RLMHF4JX72.72E+13 Trịnh Văn Ninh


C300 AMG149/221 C13ADU052 11494 RLMGF5EX 2.73E+13 Bùi Thị Nguyệt Nga
C200 792/121 C13ADU049 11203 RLMGF4JX52.72E+13 Lưu Thị Hà My

E300 2011 197/201 E13ADU053 10104 RLMHF5EX 2.73E+13 Quách Thị Thanh Thủy

E300 197/205 E13ADU054 11118 RLMHF5EX 2.73E+13 Đỗ Minh Tuấn


THÁNG 3
C300 AMG590/221 C13ADU055 10520 RLMGF5EX 2.73E+13 Hà Thị Hiền
E300 792/201 E13ADA006 RLMHF5EX 2.73E+13 Trương Thị Minh Khuyên

C200 197/121 C13AHA008 RLMGF4JX82.72E+13 Ms.Trang

C200 149/121 C13AHA009 RLMGF4JX62.72E+13 Nguyễn Thị Phượng


S500 197/211 S13ADU009 WDD22117 2.79E+13 Mai Thị Anh
E300 497/201 E13ADU056 11119 RLMHF5EX 2.73E+13 Vũ Ngọc Thành

C200 149/121 C13ADU061 11179 RLMGF4JX 2.72E+13 Lê Hồng Anh

E300 2011 197/201 E13ADU060 10105 RLMHF5EX 2.73E+13 Phạm Hùng Việt
E200 197/201 E13ADU059 10498 RLMHF4JX82.72E+13 Phạm Ngọc Thước

C300 AMG149/221 C13ADU056 11495 RLMGF5EX 2.73E+13 Lê Thanh Tùng

E250 197/201 E13ADU061 11071 RLMHF4HX 2.72E+13 Vũ Xuân Phát


C200 590/121 C13ADU069 10674 RLMGF4JX 2.72E+13 Phạm Thị Vân Dung

C250 197/221 C13ADU068 10872 RLMGF4HX 2.72E+13 Nguyễn Vương Quyền

C250 197/221 C13ADU062 11044 RLMGF4HX 2.72E+13 Vũ Dương Tùng

C200 794/121 C13ADU063 10859 RLMGF4JX22.72E+13 Nguyễn Thị Hồng Thái


C300 AMG650/221 C13ADA013 RLMGF5EX 2.73E+13 Ngô Thị Hương

C250 197/221 C13ADU059 10871 RLMGF4HX 2.72E+13 Trịnh Văn Ninh

ML350 794/205 ML13ADU002 WDC16605 2.77E+13 Vũ Công Hưng


ML350 197/205 ML13ADU004 WDC16605 2.77E+13 Lê Ngọc Bách
CÔNG TY Điện thoại

Công ty TNHH TM & Dịch vụ du


lịch Lâm Sơn 903432373
919718918

1656668666
Công ty TNHH Sở Hữu Trí Tuệ
Winco 437628119

Công ty CP Kỹ Thương Hà Nội 903449500

912488422
Công ty CP Thành Đạt 912095519

Công ty TNHH Đúc Nam Ninh 984650699


1675015555
Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ
Nguyễn Đăng 983287777
Công ty CP Đại Hoàng Sơn 988104246
Công ty CP Taxi Trung Thành 983898888

983257269

Công ty CP Kỹ Thương Hà Nội 903449500


983139535
Công ty CP Ao Vua 913288499
972552058
Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ
T&T 903866886
912186681

Công ty CP Dệt Sợi Đam San 987696688


Công ty TNHH Xây Dựng và Phát
Triển Nhà Sơn Tùng 983141181
Công ty Cp Đầu Tư Xây Lắp và
Thương Mại số 18 983706624

Công ty CP Liên Vận Quốc Tế SA 914506523


906145657
913543699
918286156
913249997
914033313
905255859
Công ty TNHH Đầu Tư và Xuất
Nhập Khẩu VT P.L.U.S 903040000
Công ty TNHH Thương Mại Tuấn
Long 912270489
Công ty Cổ Phần Dorico Việt
Nam 913229930
1665476548

916529068
934455626

914938999

903203299
913543699
Công ty TNHH Máy tính Tân An
Thịnh Việt Nam 962810016
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
DỴ THÀNH 913527964

Công ty cổ phần địa ốc- Thương


mại và xây dựng Thành Ngọc 905255859

Công ty TNHH Tùng Dương 913257876

Công ty CP Máy và Thiết Bị Phụ


Tùng Công Nghiệp P.M.G 983004499
Công ty CP XD Công trình Giao
thông và Cơ giới 983809188
914126040
Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành
An 987525666

Công ty CP Gama Việt Nam 904220922


975275868

917226886
9781234566

1669821862
1207896295

942316666
913288380

907708899
Công ty TNHH TM Hợp Tác Đầu
Tư T&C 904112959

906688996
Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng và
Xây Lắp Phú Thọ 912519031

902699999
982048584

Công ty CP Gama Việt Nam 904220922

969697979
988011919
913280483
904699966
969697979

912963388
989868999

1645928661
913280483
Công ty TNHH Phú Đức 905111122
983355599

Công ty TNHH Một Thành Viên


Thương Mại và Sản Xuất An
Hưng 913305524

Công ty TNHH Hoàng Hà Sơn 903494899


903421494
914066666
904991999
935019919
Doanh nghiệp tư nhân Trung
Hiểu 982367777

Công ty TNHH thương mại dịch


vụ và du lịch Yến Nguyễn 934202335
934899998
913071599

944336996
1224563789

Công ty TNHH Thương Thành 915352626

983027777

Công ty CP xây dựng, thương


mại, du lịch và dịch vụ Hưng
Thịnh 912393646
Công ty TNHH Thương Mại Mai
Anh 905255859
903456479

915068888

946795868
Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế và
Hóa Chất Sao Mai 903231988

912768699

915836667
966738889

949526699
Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại
và Xây Dựng Ngân Hà 982031882
904374116
904535788

Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng


Thương Mại Nam Thăng Long 985854545
Công ty TNHH 1 Thành Viên
Phương Hoa 902991199

983617777
915272336
Công ty TNHH thép đặc biệt
Shengli Việt Nam 988283289

904342478
903578338
987616789

Chi Nhánh Công ty TNHH Đầu


Tư và Thương Mại Hà Anh 903469549

904110018
913282801

Công ty TNHH Thương Mại và


Dịch Vụ Xây Lắp Thanh Tùng 904204820
Công ty CP Tư Vấn và Xây Dựng
Công Trình Văn Hóa 912342388
944181988

Công ty CP Xây Dựng Kinh Đô 936967919


Công ty TNHH Khoa Học Kỹ
Thuật Vũ Anh 439843719
Công ty CP Thương Mại và Xây
Dựng Hưng Thái Linh 913075919
905868055
Công ty CP Dịch Vụ Thương Mại
và Xây Dựng Ngân Hà 982031882

982376555
Công ty TNHH Con Rồng 903411607
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ Tỉnh/Thành phố

115A Lạch Tray - Quận Ngô Quyền - Tp Hải Phòng Hải Phòng

45B cù lao trung,vĩnh thọ ,nha tranh ,khánh hòa Khánh Hòa
Số 22, Phương Liệt, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội Hà Nội

Số 343 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

Phòng 401, Lô A2, Đơn Nguyên 4, Đường Nguyễn Khánh Toàn,


KDT Nghĩa Đô- Dịch Vọng, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội Hà Nội
Số 14, Ngõ Đào Duy Từ, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm,
Hà Nội Hà Nội
Tổ 9B, Đức Xuân, Bắc Cạn, Bắc Cạn Bắc Cạn

Tổ 10, Phường Mỏ Chè, Thị Xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên
Tổ 28H, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ Phú Thọ

Số 14-16 Nguyễn Chánh, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội
Lô L4, Hùng Vương, Bắc Giang, Bắc Giang Bắc Giang
278 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng Hải Phòng
Cầu Tiến, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế, Thành Phố Bắc Giang,
Tỉnh Bắc Giang Bắc Giang

P401, Lô A2, Đơn Nguyên 4, Đường Nguyễn Khánh Toàn, Khu


Đô Thị Nghĩa Đô- Dịch Vọng, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà
Nội Hà Nội
SN 27E, Tổ 3, TT Cầu Diễn, Từ Liêm,Hà Nội Hà Nội
Xã Lĩnh Tản, Huyện Ba Vì, Hà Nội Hà Nội
Nguyễn Trãi, Hòa Lương, Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội Hà Nội

Số 351, Tổ 4, Cụm 1, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội Hà Nội
Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc
Lô A4, Đường Bùi Viện, KCN Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tiền
Phong, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình Thái Bình
Tòa Nhà 4F, Phòng 1314, Khu Đô Thị Trung Yên, Phường Trung
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội
Số 14, Ngách 318/84, Đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa,
Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

9/84 Ngọc Khánh, Ba Đình , Hà Nội Hà Nội


177 Lê Hồng Phong, Vi Hoàng, Nam Định Nam Định
Số 29 Hòa Lạc, Hòa Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh Quảng Ninh
Số 1, Ngõ 89, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội
Tổ 66, Khu 7, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh
122 Trần Phú- TP Pleiku- Tỉnh Gia Lai Gia Lai
Tổ 30- Phường Hoà Cường Bắc- Quận Hải Châu- Đà Nẵng Đà Nẵng
Phòng 912, CT5,Đơn Nguyên 3, Khu Đô Thị Mỹ Đình 2, Xã Mỹ
Đình, Từ Liêm, Hà Nội Hà Nội

Khu 1, Xã Tề Lỗ, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc

Số 8, Ngõ 249, Phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội Hà Nội
Tân Diện, Nghi Hòa,Cửa Lò, Nghệ An Nghệ An
Số 32, Ngõ 41, Dốc Bác Cổ, Phường Chương Dương, Quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội Hà Nội
Số 1, Ngõ 89, Phố Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội
56 Hồ Xuân Hương, Lê Lợi, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng
Yên Hưng Yên

Số 14, Ngõ Trạm, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Hà Nội

Số 619 lô 22, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng Hải Phòng

137 Đường Ngô Quyền, Ngô Quyền, Hải Phòng Hải Phòng

Tổ 97, Phường Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Đà Nẵng


Số 52, Đường Hùng Vương, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang,
Tỉnh Bắc Giang Bắc Giang

Số Nhà 2A, Tổ 10, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Hà Nội

1025 Ngô Gia Tự, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng Hải Phòng
04/175 Trần Phú- P Phước Vinh- TP Huế Huế
Phố Tân Lập, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hóa, Tỉnh Thái
Nguyên
Phòng 907, Khách Sạn Thể Thao,Làng Sinh Viên Hacinco,
Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Nội
Tổ 41, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội
Mới 274, Đường Lê Duẩn(cũ 5, Ngõ Hoàng An), Trung Phụng,
Đống Đa, Hà Nội Hà Nội
Tổ 35, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội

Số 315, Tổ 48, Phường Kỳ Bá, Thành Phố Thái Bình, Thái Bình Thái Bình
To 25 phuong Hoa An Quan Cam Le TP Da Nang Đà Nẵng
20 Trần Xuân Soạn, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội Hà Nội
49 Ngô Quyền, Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội Hà Nội
2, nhà B11- TT QD 34A Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba
Đình, Hà Nội Hà Nội
Số 23 ngõ 9, Tổ 8 Huyền Kỳ, PHường pHú Lãm, Quận Hà Đông,
Hà Nội Hà Nội

B4, Số 2 Phố Linh Lang, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội Hà Nội

Tổ 18, Phố Bạch Đằng, Thị Xã Phú thọ, Tỉnh Phú Thọ Hà Nội

Khối Trung Mỹ, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An Nghệ An
Phòng 13, Nhà 13, TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội
Phòng 907 Khách sạn thể thao- Làng Sinh Viên Hacinco,
PHường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Nội

491D, Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội Hà Nội


Nhà 3A, Tổ 16, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hà Nội
A4, Nơ 13, Tổ 28, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội Hà Nội
Số 47, Tổ 5A, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội Hà Nội
491D, Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội Hà Nội
10 Huỳnh Lan Khanh, Phường Hai, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí
Minh Hồ Chí Minh
Khu 16, Xã Phú Hộ, Thị Xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ Phú Thọ
39 Ngách 117/69, Ngõ 117, Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà
Nội Hà Nội
A4, Nơ 13, Tổ 28, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội Hà Nội
399 Lê Duẩn, P Tân Chính, Q Thanh Khê, TP Đà Nẵng Đà Nẵng
P1-D4B, Tập Thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

Số 111, Đường Phan Đình Phùng, TP Vinh, Nghệ An Nghệ An


Lô B1.16, B1.17, B1.18, Khu Đô Thị Bắc Cầu Hạc, Phương Đông
Hạc, Phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa Thanh Hóa
Số 315A Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng Hải Phòng
45 Phố 339, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội
Kiều Mai, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội Hà Nội
34 Bế Văn Đàn, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Xóm 14A, Phú Hà, Thái Nguyên, Thái Nguyên Thái Nguyên

Tổ 4, khu 4B, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh


27 Nguyễn Sơn, Hải Châu, TP Đà Nẵng
Tổ 54, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội
P301-A1, Chung Cư E3, Khu Đô Thị Mới Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu
Giấy, Hà Nội Hà Nội
84 Nguyễn Văn Cừ, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình Quảng Bình
Số nhà 059, Đường Minh Khai, Phường Phố Mới, TP Lào Cai,
Tỉnh Lào Cai Lào Cai
Số 8, Ngách 390/1, Nguyễn Văn Cừ, Tổ 18, Bồ Đề, Long Biên, Hà
Nội Hà Nội

Số 4/86 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng Hải Phòng

54 Hùng Vương, P.Hải Châu I, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng


169 Phan Châu Trinh- Tp Kon Tum- Tỉnh Kon Tum Kon Tum
Lô 81, Đường 3, Tân Hưng, Thành Phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa
Số 9, Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà
Nội

Tổ 9, Định Công, Phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội


Số 16B, Ngách 41/16 Phố Bùi Xương Trạch, Khương Đình,
Thanh Xuân, Hà Nội

Số 80B, Tổ 2, Cụm 5, Cống Vị, Phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội


Khối 8, Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

35 Ngõ 231, Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Tầng 2+3+4+5, Số 16, Nguyễn Như Đồ, Phường Văn Miếu,
Quận Đống Đa, Hà Nội
Số 48, Phan Phù Tiên, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Số 178 Khương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Số Nhà A1, Tập thể XNK Sách Báo, Thôn Hoàng Nam, Xã Cổ
Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Tổ 1, Khu 5, Phường Giêng Đáy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Hồng Dụ, Ninh Giang, Hải Dương Hải Dương

KCN Cầu Nghìn, An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình Thái Bình

10/115 Nguyen Tuong Loan, Nghia Xa, Le Chan, Hai Phong Hải Phòng
Tổ 10, Khu 3, Phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh Quảng Ninh
46D, Ngõ Quan Trạm, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội Hà Nội

28A, Đường Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Tỉnh
Khánh Hòa Khánh Hòa
304 A, Tầng 3, Nhà A1, Tập Thể Viện Khoa Học Thủy Lợi,
Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội Hà Nội
Số 10, Phố Âu Cơ, Phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ Phú Thọ

Số 7, Đường Trường Chinh, P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà


Nội Hà Nội

Số 52/87, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội


Tổ 15, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội Hà Nội

Tổ 19, Thị Trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội Hà Nội

Số 6, Phố Tây Kết, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hà Nội

Số 32 A1, D8, Tập Thể Thông Tin Thanh Trì- Hà Nội Hà Nội

Tầng 2+ 3+4+5 Số 16 Nguyễn Như Đổ,P.Văn Miếu, Hà Nội Hà Nội


Số 20, Ngách 2, Ngõ 203, Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô,
Cầu Giấy, Hà Nội Hà Nội
Số 40A, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội Hà Nội