Vous êtes sur la page 1sur 3

©Kancelaria Sejmu s.

1/3

Dz.U. 1990 Nr 14 poz. 85

USTAWA

z dnia 23 lutego 1990 r.


o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego.

Art. 1.
 
 
 

 
 
 

 !" #
 $

% 
 &  "'

   

 !" #


 $
(
%
 
%1 w brzmieniu:
„Art. 141. §) 

 
 


!#*
#!
 
 


*
 
# #* 
!


+* ,

+
 
! ! 
prawem.
§-
!

 '& 
§'  !


terminie 3 dni od dnia zawiadomienia go o decyzji.
§(. 

! 
 
 
#*/ # 


+  
§%0

 '
 
 


! 


  !
+
# "$
4) w art. 21 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
1  # 
 


* 2
skazanego.”;
3
4
 !" 
 &  "'
*  

 !" #
 $

5
 
" 
 &  "'

 

  

 !" #
 $
4
%4
  ! 
 "
 

 

+
 

* &
 / 
 / &


 "$
9) w art. 49 §( % *  
„§(0
#+ ,

!


#
 !


! &

! 
'&  


§%6

 


 /

 

 
 7!
 ' 

 


!
 
 

 (8!  '
! 

06/29/99
©Kancelaria Sejmu s. 2/3  !'
 
!* , !  + "$
8
%5
 
%51 i 492 w brzmieniu:
„Art. 491. § 1 . Okresy pracy wykonywanej przez skazanego w czasie odbywania kary
*
 
# ' 
'& /

%5§ 4,

+
 
  &  
 
 
  
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
§ 2. Okresy pracy wykonywanej przez skazanego, o którym mowa w § 1,
# 
 
 '& !
#+
 

 
Art. 492-

'& #! 
 #*
/ 

/ *
 
 

 
 * 


*
 
# '2 ! 
#*/ * /
 
/#

 &
  

!

 ! 
#*/ * '

!   !

   / 
/#

 & 
 
"$
11) w art. 51 w §
 
"
 4 "
 

 
* /"'

   
 74 *
 !
 " #
 $
12) w art. 52 w §
 89"
 

 39"$
13) w art. 53 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§6  
#+ #* 

! 
 + # ! 89 
#+ #*
 

! ' 
 +
 
 +!

! 

 &
  /  /


/

 '
 +# ' * #*# 
#
 
:+# 
 , 

#+ 

 +
!#
 + 
 * 

# 
 
#** 

 
  
   + #* '
 + +* , 

!
 #2
# 
 /#* 2  !

 
takiej szkody.”;
14) w art. 56:
a) w § 3:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
(
 # #
 
  
'"
7% #
 '
b) w §%
 
  /"
 

 
  "'


 %" #
 $
15) w art. 57 § 2 otrzymuje brzmienie:

06/29/99
©Kancelaria Sejmu s. 3/3

㤠2. Wymierzenie kary dyscyplinarnej osadzenia w celi izolacyjnej wymaga


! ! 
!"$
16) w art. 69 § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1. Na postanowienie w przedmiocie odroczenia lub przerwy
 
  

  !
+
#  ( $

+
# #!
 
 4 "$
17) w art. 79 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§(0

   
 !# 

+
# 
  ! 
 '


 


 !
# 
7 & +
# 


!'+# + 
o warunkowe zwolnienie - w terminie 3 dni; podlega ono rozpoznaniu w
 !4 $
5§  "$
18) w art. 88 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§6

!# 


!

 #


# #
  
!
! !
penitencjarnego.”;
5 ;
<=0
& / "

575% #
 $
8 ;
<==1  

 !"

5378> #
 $
21) w art. 205 § #
 $

85 #
 $
(
( #
 $
%
%
 # " 
 

"'&* /  

 ! #
 $
25) w art. 2151 w §

/
!"
!

" 
 

#*"'

 #* 
 

 !"
#* 
"
 #
 

Art. 2.


/
2 /
   
+ 
niniejszej ustawy orzeczona kara dodatkowa konfiskaty mienia podlega wykonaniu na
zasadach dotychczasowych.

Art. 3.
?

/ +  % 
! 
' +
85
 
 (  

+ 
 

06/29/99