Vous êtes sur la page 1sur 7

c 

p 

 


   

 

 
 arati  
  
  
 

 
 
 
   
 

 

 
   


 
 
 
 

 
 


p
  
!
 !" #
 $ 
  

  
   
 
 
 % 
   
   &

'
 
   
 
   
  

   

 
'
  p( 
 )

bhumir apo 'nalo vayuh kham mano buddhir eva ca


ahankara itiyam me bhinna prakrtir astadha

!*  

  

 
 
!
 

   +

  
 
 ) 
#
$,  

# 
 $,
#$,  
#
$,
 
#$ 

 

    

    
  
 
 
 
  


 
  "  

 
 

 
 
  
  


 

  
  '

 
ahankara, 


 
  
  

-
  
 

    
 

 arati,  
 
bhuta-suddhi, 
 
 
 

 
 
  
 
siddha rupa,  
    


(
.lila mantra 
 
 bhuta-suddhi
 &  p+ 
 


naham vipro na ca nara-patir napi vaisyo na sudro


naham varni na ca grha-patir no vanastho yatir va
kintu prodyan-nikhila-paramananda-purnamrtabdher
gopi-bhartuh pada-kamalayor dasa-dasanudasah

!'
 brahmana,'
 ksatriya,'
 vaisyasudra/'brahmacari
  vanaprasthasannyasi'

 
 

 
  0p(
 

 gopis 
  
 


 - 
 

!#Padyavali12$
'
 mantrap+ 

 
   varnasrama 
 
  

  
 3 karmic " 


p+ 

 

(
 
 
 gopis'

 arati   
  sadhaka's 
 
 prema  

'
  
arati
 
 # $


 
  
 

 
 
   

#4 $ 
 
# $ 
 #
$

 
 #$ 


  .


 
 
4   

 
    
 

   
'
 
&  
   
 

 
& 

 arati 
 
  
 

 
 Hari-bhakti-vilasap
 
& 
& &  
  
 sankha
 
  

 
 arati 
 


 
 

   
  
 
'
 krama
mukti#
   
 
& 
p
 

& .Brhad-bhagavatamrta$   
 
 

5  
 
   
arati
 
  

 
  
-
 
 (

-
 
  


Arati 

   pujari
  
  
  
 
 arati  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
     


  


arati   dravya-suddhi.

  kriya-suddhi, 

  
 

  
 

. 

 
 
 
  bhava-suddhi.6
.
 
 
 
 
bhava-suddhi
  
(
lila
 
. 

7
  
 
  seva 


 
" (
 
  
  

  
     

 
    &
darsana
   
 

   '
  

+

 p 8 
 


 # $  


arati
 " 
 


7
  
 


    
 

  6  
 

arati 


 %  0 

9 arati    


   

 p  
  
 


  

 gopisarati arati sadhaka
arati siddha 
& 

 raga-marga, 
 & 
sadhaka4 raganuga sadhana, 
 
  
 
 
 raga4  sadhaka 
  

lilas" (

 
 


 raganuga bhakti, sadhaka 

arati
   
 
  " 
(
'
   arati


 
lila(

 
  
  

 
' 
 
   arati
 
 

 (
 
   

 
  


 
(
   

 
 
 
 
 


 
 
 

   9 
 (
.
7 

  (

 
 
 
   
 
/
    

 

.     

 
(
  
 
  

7 : 

 
 
  
p 7   " 

 
 (
. 

 
  #  
   
5 
 gopis$  
 


 

(

 

 
 
; lila% 
 arati  
  .  (


  
    sadhaka 
 mangal arati,

  

 
 nisanta lila, 

 
 
" 

(

 

9 


sadhaka arati 

 

  
 

 sri guru 
siddha

 . 

 lila 
 
" ( 
   
  

 

 
  sadhaka

4 

:   " (
 

 
lila 
 

" 
(

 
 
 

    
 
  

Sri Gita)
ya nisa sarva-bhutanam tasyam jagarti samyami
yasyam jagrati bhutani sa nisa pasyato muneh

!9 
 
  

 

 
  
 !#<=>$

' 
 Vedas  
  

 
 


. 
  - 
kama  .


 :  


 %  9 
 


 

 

 " 

(
 
 
  %
 
 Vedas?9 
 sadhaka
 
 
  :  
sadhaka  
 siddha 
 lila" (
 
sadhaka %

 
  siddha

   
" (
  
 

 
 
 
 

 mangal arati 
  arati

/
)8  *
/ 

brahma-muhurta, 
 
  
   
 arati mangala-arati,
 
  2
 
  

 


  

4 
 
 

 
  

 
 
  ' pujaris
 
    

  

   


 +   

 Gurvastaka 

 
- 
   
  
 
 

brahma-muhurta  
Mangala-arati
  
 

pp" 
(

 nikunja#$ 


 
 
    
Sadhakas    
 
 
 


 
" 
(
 
p
 

 
 
  
mangala-arati  

8 )7

8 

 

 

 
7 :(
 
 
 
"  :
" 
%  #Bala bhoga$p " /
 
(

7 :. 
p mangala-arati, sadhakas 
 
 
 
 
 
seva
 

   +

 
    
 (
.
 p " 
7 :
 4 + - &
'
 
 
   
 0

 


  

8 
);

8 

" 

 

(
 
 

 

 
 
 
  % 
gunja-bead
malas. vaijayanti
 
  
 

    
 (
   
 

 - 
  
 
 


p"    

  
 

p " 
  
 

surya-puja,
 
 
   (
 " 
Sadhaka's
 
   " 
(


 
 

 

dhupa arati*
 
  darsana  
 
   


  % 
 
 

7 
)78 raja-bhoga
   

 


 (
.
 
 
7 : 
 

 
 

 

  p" 
 
 
gopis
 
 
 " 
  
 
    

 Bhaja Bhakata-vatsalaBhoga-arati

 
     -
(
.

%
 

  ) 

8 )
 

 #utthapana$(
%
 Surya puja pujari

 
 
  
 

p  

 

 

 

p) 8 

Sandhya-arati   sandhi%

 %   '  
(
 


 

     arati  


 
 

 arati Gaura-arati& 

 
   p+ 
7 


 Kiba Jaya jaya gauracander

 arati

8)*

8 

 
 

aulai darsana
 
 

 
 ! darsana!(
 

 
 


 
 
 
 
  p" 

 

/ 0)7
 8 

0(
. 

  
 
 

 
 lilas gopis rasa-lila,  
 

 5
 

 
  
  

 
 
 

 arati