Vous êtes sur la page 1sur 12

Detour Ahead

Lyrics by Ellis/Frigo/Carter Georg Furxer

q = 70
4 U 7 3 3 6
Alto &4 ∑ 8 8 4 4

° 4 U
∑ 7 3 3 6
Flute &4 8 8 4 4
4 U 7 3 3 6
&4 ∑ 8 8 ™ 4 ™ 4
#œ n˙
Clarinet in Bb

4 U 7 3
pp
3 6
Alto Saxophone
¢& 4 ∑ 8 8 4 4

° 4 U
Harmon

∑ 7 ∑ 3 3 6
8 jŒ
mute
&4 8 4 4
# œ.
Trumpet in Bb

.
Straight
pp
U 3 # œJ ‰ Œ
mute
? 44 7 3 6
¢
∑ 8 8 4 Œ 4

{
Trombone
pp

U
˙ ™™ œ ™ 4 ˙™ ˙™
4 7 3 3 6
&4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8 ˙™™ 8 œ™ 4
> >.
3 # œJ ‰ Œ Œ
ppp pp
? 44 7 3 6
Piano

8 8 4 4
° * ° pp
4 U 7 3 3 6
Guitar &4 ∑ 8 8 4 4
° 4 . U 7 3 3 6
Marimba

Percussion 1 & 4 œj ‰ Œ Ó 8 8 4 4
pppp
.
3 œJ Œ
A
!
Triangle

4 7 3 6
¢/ 4 w
Tam-Tam

Percussion 2 8 8 4 4
pppp

° 4
pppp
U 7 3 3 6
Violin &4 ∑ 8 8 4 4
U
Viola B 44 ∑ 7
8
3
8
3
4
6
4
? 44 U 7 3 3 6
Violoncello ∑ 8 8 4 4
? 44 U 7 3 3 6
Contrabass
¢ ∑ 8 8 4 4
2

GP
5
6 5 ∑ 4 2 9 2
A. &4 8 4 4 8 4

° 6 j
Ó™ 5 4 #˙ œ. ‰ Œ 2 9 j 2
ord
Fl. & 4 œ ‰ Œ Œ 8 ∑ 4 J 4 8 #w œ 4
. o
pp pppp pp

6 j ‰ Œ Œ 58 4 2 9 ‰™ Œ ‰ 42
Cl. & 4 ˙™ œ
∑ 4 4 8 r Ó
œ.
pp
6 5 4 2 9 2
¢& 4 Œ
Œ ‰ j 8 ∑ 4 4 8 4
œ ˙™
Sax.

o
° 6
ppp
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tpt. & 4
5
8 ∑ 4 Ó
4 œ. ‰ Œ 2
4 8 #w e
9 j 2
J œ 4

4 ~ 9 #œ ™ œ. Œ
pp

? 46 O O œ ˙™
air only
5 2 ‰ 42
ord.

¢ 8 ∑ 4 4 8 Ó

{
Tbn.
p ppp ppp ppp

ææ j
ww ™™
6 5 ∑ 4 Ó Œ ‰ bbœœœ 42 9 2
&4 w 8 4 8 4
œ >.
pp
? 46 5 4 Ó # œ
‰ œJ 42 nœJ ‰ Œ 98
# 2
Pno.

8 ∑ 4 Œ 4
bœ ™
p

4 b œJ ™ ≈ Œ Ó 9 #˙ ˙ #˙ad lib
repeat
6 5 ∑ 2 2
Gtr. &4 8 4 4 8 4
ppp Susp ppp

° 6 .j ‰ Œ Œ 4 #œ. ‰ Œ /Y 2Y
Cymbal

Ó™
bowed
5 9 2
Mar Crotales

Perc. &4 œ 8 ∑ 4 J 4 8 4

ææ soft
pp pp pppp

Ó™ &8 ææ ææ ææ
6 5 4 2 9 2
Templeblocks

¢ ææj 4
Claves Vibraphone

Perc. / 4 ¿ Œ Œ 8 ∑ 4 w mallet 4
pppp ppp
#œ ™ œ ˙ ™ œ
° 6
pp
5 4 b˙ n˙ 2 9 w œ 42
Vln. & 4 8 ∑ 4 b æ˙ ææ˙ 4 æ˙˙ 8 nwæ ææœJ
æ æ æ
B 46 5 ∑ 4 w
ppp
bw 2˙ ˙ 9 #w w œœ 2
Vla. 8 4 4 8 4
w ˙ 9 #w w œœ 2
ppp
? 46 5 ∑ 4 #w 2˙
8 4 4 8 4
>œ ˙ ™
Vc.

#>œ ™
4 ææ 2 ææ ææ ææ ææJ 2
#w n˙ #œ
ppp

? 46 5 9 ææ
¢
Cb. 8 ∑ 4 4 8 4
ppp ppp
3

GP
10
2 6 5 5 5 2
A. &4 ∑ 4 Ó Œ œ ˙ 4 œ Œ Œ œ œœ 4˙ Œ
#œ œ nœb œ 8 b œ
œ œ œ 4
smooth road clear - day but why am I the on-ly one
keys

° 2 ∑ 6 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
only ord

4 Y™ ¿
5 5 5 2
Fl. & 4 4Y œ 4w œ 8 4
p mp p mp pp
2 6 5 5 5 œ™ œ 42
&4 ∑ 4 4 4w œ 8
ord
Cl.
ppp pp
2 6 5 5 5 2
¢& 4 ∑ 4 4 4 Œ Œ Ó 8 4
œ. œ.
Sax.

° 2 ∑ 6
pppp

5 j‰
4 w™
5 Œ Œ Ó 5 2
&4 w™ 4w w œ œ 4 œ 8 j4
>.
Tpt.
#˙ œ
p .
?2 6 5 5 ‰ œJ 5 2
¢ 4 ∑ 4
ppp pp ppp pp
Tbn. 4 4 Œ Œ Ó 8 4

{
ppp

2 6 5 5 5 2
&4 ∑ 4 4 4 8 4
>.
j ææj ææ
? 42 ∑ 46 5 #œœœ‰ ∑ 5 nœ w 5 2
Pno.

4 4‰œ w 8 4
“”
pp pppp

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ord.
&4 ∑ 4 æ 4 æ æ 4
2 6 5 5 5 2
8 j4
œœ œw ˙ œ
Gtr.
w™ w œ

° 2
ppp pp pp

&4 æ æ æ
6 5 5 5 2
/4 ∑ 4
Marimba

4 8 4
œœ w
Perc.

4 wææ ææ 45 ææ ææ 58
2 6 5 2
¢
Tam-Tam pp ppp
Perc. & 4 ∑ 4 4
œ w œ

ææ ææ æ
pppp ppp

° 2 ∑ 6 æ æ ææj
&4 4 w™
5
4 wæ œæ
5
4 w œœ
5
8 œœ ˙˙æ 2
4
w™
Vln.
w
w œ
5 ææ ææ ææ
B 42 ∑ 46 wæ ™ 5 ææj ææ
>>
4 wææ ææ
pppp
5 œ 2
Vla.
æ 4 œœ w 8 #œ ˙ 4
˙
? 42 ∑ 46 w ™
>>
pppp pppp

5 æœ æœ ææ
w 5 æ æ˙
œ
ææ 4 #wææ ææ 4 æ 8 æJ æ
5 œ 2
Vc. 4
w™
pppp

? 42 ∑ 46 ææ 5 wææ ææ ææ ææ ææ ææ
pppp
œ 5 w œ 5 œ ˙ 2
Cb.
¢ 4 4 8 J 4
pppp
4

U
15
2 2 3 4
&4 ΠϪ
œ 4 bœj 8 ∑ 4
œ
A.

° 2
trave - ling this way

2 3 U 4
Fl. &4 4 8 ∑ 4

2 2 3 U 4
Cl. &4 ˙ 4 >˙ 8 ∑ 4
p o
Sax. & 4 æ 4 ææ
U
æ
2 2 3 4
¢
ord.
8 ∑ 4
˙ ˙
ppp pp o
° 2 2 3 U
∑ 4
&4 4˙ 8 4
>
Tpt.
fp o
? 42 #œ. 2 3 U 4
¢
‰ Œ 4 8 ∑ 4
Tbn.
J

{
ppp

2 ‰ Œ 2 3 4
&4 j 4 8œ œ œ œ œ œ œ œ 4

p . ˙ U
? 42 #˙ 2 3 4
Pno.

4 8 ∑ 4
pppp

2 2 3 U 4
Gtr. &4 4 8 ∑ 4
° 2 2 ææ 3¿ 4
G.C. Crot. muted

&4 4 Π8J Π4
Perc.
œ
pp pp

2 2 3 U 4
¢& 4 ∑
Tam-Tam
Perc. 4˙ scratch 8 4
pp with
coin

° 2 ææ U
Vln. & 4 ˙˙ 2 3 ∑ 4
4œ œ œ œ 8 4
o
æ æ
B 42 n˙æ 2 ˙æ 3 U 4
Vla. 4 8 ∑ 4
o
? 42 bb˙˙ 2 ˙˙ U
æ 4æ
3 ∑ 4
8 4
æ æ
Vc.
o
? 42 2 3 U 4
¢
Cb. ∑ 4 ∑ 8 ∑ 4
5

18
4 7 5 ‰ 48 ‰ 42
& 4 Œ #œ œ 4 œ ˙ ‰œ
œ # œ #œnœ œ 8n ˙
Œ Œ Œ
œœ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ™
A.

° 4 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 j‰ ‰ œ. Œ Œ
how strange theroad youloveshouldbe so ea - sy cantherebe a de tour a head?

‰ œJ. œ. œ. Œ 58 œj Œ Œ 8 2
ord.
Fl. & 4 4 œ. J 4 4
w > .
pp poco pp o keys
4 ~ ™™
4 7 5 ΠΠ8 ?2
only to BCl

Cl. & 4 8 j 4 4
¿
>.
pp mf f

Ÿ~~~~~~~~~~~~~
4 ~ ™™ 8 ˙ e œj 4
4 7 5 8 ?2
¢
to T-Sax

Sax. & 4 4
fp pp mf

° 4 Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 w ™™
7 5 8 2
Tpt. & 4 8 4 ~ 4
.
7 Œ Œ Œ ‰ œJ Œ œ
pp p ppp

¢
? 44 4 ‰ #œ ‰58 8
4 bW
2
4

{
Tbn.
pp p o fpp

4 w ™™
4 7 5 8 2
&4 w w w™™ 8 4 4
>. >. ™™
œœ œ Œ 5 œJ. Œ Œ
ppp

? 44 œJ ‰ Œ Ó 7 Œ #œ#œœ ‰ œJ‰‰ œJ Œ 8œj bbœœ ‰w


4 bœ ææ
w™™
Pno.
2
4 J 8 4
pp ° ø ø øøø øø ø sim. p o p J pppp
fast pedalling
.œ œ œ
5 æ˙ ææJ 48
œ

4 7 2
Gtr. &4 4 J ‰ ‰ J ‰ J∑ 4
poco o o
° 4 5 ææ jæ 8 ææ
p ppp

w ™™ œæ 4
7 2
G.C.

&4 4 w™™ 8˙ ∑ 4
Perc.
w
o
æ
7 w™™ ææ
ppp pppp pp
4 5 8 2
¢ 4æ
poco Tam-Tam

Perc. & 4 8 4 4
W
pppp >
° 4
p

7 œ ‰ œJ œ œ Œ 58 8 2
4 œJ ‰ ‰ œJ‰ J Œ
pizz.
Vln. & 4 w 4 4
w
w ™™
ppp ppp f

Vla. B 44 w w 7 w™™
4
5 ˙ ˙ œœ 8
8 4
2
4
o
w ™™
ppp
w w w™™ ˙ ˙ œœ
Vc.
? 44 7
4
5
8
8
4
2
4
ppp
#pizz.
œ œ o
? 44 7 J ‰Œ Œ ‰ J Œ 58 8 2
¢ 4Œ
Cb. Π4 4
pp
6

22
2 3 ∑ 9 3 3 2 2 3 3
A. &4 8 8 8 4 8 4 8 4
> > > >™
° 2 3 9 3 >œ >œ 3 ˙™
>
2 œ 2 œ œ œ œ œ 3 œJ œ 3
ord.
Fl. & 4 8 ∑ 8 8J 4 8 4 8 4
> ™ > > >
> > > >œ™ œ œ œ œ f. >
9 œ œœ œ œ
f p f pp
? 42 b˙ 83 ∑ 8 4 ˙ ™ ˙™
3 œ ‰ ?‰ 3 2 2 3 3
B. Cl. &8 J 8 4 8 4

9 œ™ œ™ Œ ™ Œ™ 3 ™ œ™ 3 >˙ ™ ˙™ 2 œ œ 2 >˙ ˙ 83 #œ ™ œ™ 43
pp mp f fpp
? 42 b˙ 83 8œ
¢ ∑
ord.
Ten. Sax. 8 4 8 4

° 2 3 >™
pp sfz f ppp fp pp
>
3 9
8 ™ Œ™ 8œ
3 ˙™ 2 œ 2 3 3
ord.
&4 O 8 O™ 4 8 4 8 4
˙
Tpt.
o o sfz
æ 9 Œ™
<b>˙ 8 œ™æ
sfz pp pp f f pp

b˙ ™ 8 œ™ 4 ˙™
? 42 3 3 3 2 2 3 3
¢

{
8 8 œ 4 8 4
ord.
Tbn.

o o > >
3 >™ 3 ˙˙ ™™™
sfz pp pp f
>
pp
.
2 3 9 j ‰ ‰ Œ™ Œ™ 2 œœœ 2 œœœ ‰ Œ 3 3
&4 8 ∑ 8 8œ 4˙ 8œ 4 J 8 4
œ
æ æ
? 42<b><b>æ˙˙ 83 nœœœ nœœœ 98 œœœ ‰ ‰ Œ ™ 3 œæœ ™™ 3 ˙æ˙ ™™
p f p f

Œ™ 2 œœ 2 œœj ‰ Œ
Pno.

ææ ææ œ 8 œœ ™™ 4˙ ™
3 3
æ J J > >
8 œ 4œ
.
8 4
> Oo o
O™
æ 2 ææ 2
mf œ
.
˙æ˙ ™™
sfz p
2 3 9 œ. ‰ ≈œ. œ. ‰ œ. ‰ œJ ‰ 83 J Œ 3 3 3
8 J ≈‰ 4
flag.

&4 8 ∑ 8 J J 4 8 œœ 4
˙ ™
Gtr.
œ
sfz pp mf f f pp f p

° 2 æ 3 9 wæ Cymbal æJ 83 ææ
œ œ™ 3 æ˙™ 2 œ 2
8 Ϫ
Sus.

˙æ 8
∑ 3 3
Perc. &4 8 4 8 4˙ 4
ppp f f ppp fp pp

ææ 83 æ ææj 3 .j Œ 3 æ˙™ 2 æœ 2 ææ 3 æ
wæ 8 œ™æ
Triangle

4æ 8æ 4 ˙
2 9 3
¢
Maracas Woodblocks

Perc. & 4 ∑ 8 œ 8œ 4
˙
> > > 3 >œ œææ 3 >˙ ™ ™
sfz pp f ppp fp ppp

° 2 3 b朜 ™
>
3
ææj ææ 98 Œ ‰ Œ™ œ ™ œ œ œ 8 ææJ >œ 4 æ˙™
2 œœ 2 ˙˙
8æ 4æ 8æ
3
æ æ æ
Vln. & 4 8 4
œ œ
3 æ 9 ææ ææj 3 ææ 3 >˙ ™ 3 ææ
> Ϫ
sfz pp p espress. f ff ff p fp ppp
2 æœ 2 æ˙
B 42 8 œ™æ 8æ 4æ
3
ææ
Vla. 8 w œ 8 >œ™ 4 ˙™ 8 4

3 ™ œ 3 æ œ 3 >˙ ™
sfz pp
>j >
ff ff p fpp ppp

˙ 83 #œ ™ œ™ 43
ææJ 8 œæææ 4 ææ
2 œ 2 >˙
? 42 8 ææœ 8 ææ 8æ 4
9 w
æ
Vc.

3 œ™ 9 æœ ™ b˙ ™
sfz pp ff ff p ppp

8 ææ ææ 3 œ™ 3 æ>˙™
> 2 æœ 2 æ>˙
fpp

8 ææ 8 ææ
3 Ϫ
?2 8æ
3
Cb.
¢ 4 4æ 8æ 4æ 4
sfz pp ff ff p fpp ppp
7

30
3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
A. &4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8

° 3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
Fl. &4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8

B. Cl.
? 43 3
4
3
4
5
8
5
8
7
8
3
4
4
4
3
8
2
8
7
8
8
4
1
8

?3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
Ten. Sax.
¢ 4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8

° 3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
Tpt. &4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8

?3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
Tbn.
¢ 4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8

{
3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
&4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8
? 43 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
Pno.

4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8

3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
Gtr. &4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8

° 3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
Perc. &4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8

3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
Perc.
¢& 4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8

° 3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
Vln. &4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8

Vla. B 43 3
4
3
4
5
8
5
8
7
8
3
4
4
4
3
8
2
8
7
8
8
4
1
8

Vc.
? 43 3
4
3
4
5
8
5
8
7
8
3
4
4
4
3
8
2
8
7
8
8
4
1
8

?3 3 3 5 5 7 3 4 3 2 7 8 1
Cb.
¢ 4 4 4 8 8 8 4 4 8 8 8 4 8
8

42 GP GP
1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
A. &8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

° 1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
Fl. &8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

B. Cl.
? 81 6
4
9
8
4
4
3
4
3
4
2
4
2
4
9
8
2
4
3
4
2
4
4
4

?1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
Ten. Sax.
¢ 8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

° 1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
Tpt. &8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

?1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
Tbn.
¢ 8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

{
1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
&8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4
? 81 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
Pno.

4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
Gtr. &8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

° 1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
Perc. &8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
Perc.
¢& 8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

° 1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
Vln. &8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4

Vla. B 81 6
4
9
8
4
4
3
4
3
4
2
4
2
4
9
8
2
4
3
4
2
4
4
4

Vc.
? 81 6
4
9
8
4
4
3
4
3
4
2
4
2
4
9
8
2
4
3
4
2
4
4
4

?1 6 9 4 3 3 2 2 9 2 3 2 4
Cb.
¢ 8 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 4
9

54
4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
A. &4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

° 4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
Fl. &4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

B. Cl.
? 44 5
8
4
4
7
4
5
4
1
4
4
4
5
8
5
4
5
4
4
4
5
8

?4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
Ten. Sax.
¢ 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

° 4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
Tpt. &4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

?4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
Tbn.
¢ 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

{
4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
&4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8
? 44 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
Pno.

8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
Gtr. &4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

° 4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
Perc. &4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
Perc.
¢& 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

° 4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
Vln. &4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8

Vla. B 44 5
8
4
4
7
4
5
4
1
4
4
4
5
8
5
4
5
4
4
4
5
8

Vc.
? 44 5
8
4
4
7
4
5
4
1
4
4
4
5
8
5
4
5
4
4
4
5
8

?4 5 4 7 5 1 4 5 5 5 4 5
Cb.
¢ 4 8 4 4 4 4 4 8 4 4 4 8
10

65
5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
A. &8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4

° 5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
Fl. &8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4

B. Cl.
? 58 4
4
9
8
7
8
1
4
5
4
4
4
7
8
2
4
6
4
7
8
3
4

?5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
Ten. Sax.
¢ 8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4

° 5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
Tpt. &8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4

?5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
Tbn.
¢ 8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4

{
5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
&8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4
? 58 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
Pno.

4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4

5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
Gtr. &8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4

° 5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
Perc. &8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4

5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
Perc.
¢& 8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4

° 5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
Vln. &8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4

Vla. B 58 4
4
9
8
7
8
1
4
5
4
4
4
7
8
2
4
6
4
7
8
3
4

Vc.
? 58 4
4
9
8
7
8
1
4
5
4
4
4
7
8
2
4
6
4
7
8
3
4

?5 4 9 7 1 5 4 7 2 6 7 3
Cb.
¢ 8 4 8 8 4 4 4 8 4 4 8 4
11

76
3 7 2 3 5 2 2 5
A. &4 8 4 4 8 4 4 8

° 3 7 2 3 5 2 2 5
Fl. &4 8 4 4 8 4 4 8

B. Cl.
? 43 7
8
2
4
3
4
5
8
2
4
2
4
5
8

?3 7 2 3 5 2 2 5
Ten. Sax.
¢ 4 8 4 4 8 4 4 8

° 3 7 2 3 5 2 2 5
Tpt. &4 8 4 4 8 4 4 8

?3 7 2 3 5 2 2 5
Tbn.
¢ 4 8 4 4 8 4 4 8

{
3 7 2 3 5 2 2 5
&4 8 4 4 8 4 4 8
? 43 7 2 3 5 2 2 5
Pno.

8 4 4 8 4 4 8

3 7 2 3 5 2 2 5
Gtr. &4 8 4 4 8 4 4 8

° 3 7 2 3 5 2 2 5
Perc. &4 8 4 4 8 4 4 8

3 7 2 3 5 2 2 5
Perc.
¢& 4 8 4 4 8 4 4 8

° 3 7 2 3 5 2 2 5
Vln. &4 8 4 4 8 4 4 8

Vla. B 43 7
8
2
4
3
4
5
8
2
4
2
4
5
8

Vc.
? 43 7
8
2
4
3
4
5
8
2
4
2
4
5
8

?3 7 2 3 5 2 2 5
Cb.
¢ 4 8 4 4 8 4 4 8
12

83
5 3 3 3 7 9 8
A. &8 8 4 4 8 8 4

° 5 3 3 3 7 9 8
Fl. &8 8 4 4 8 8 4

B. Cl.
? 58 3
8
3
4
3
4
7
8
9
8
8
4

?5 3 3 3 7 9 8
Ten. Sax.
¢ 8 8 4 4 8 8 4

° 5 3 3 3 7 9 8
Tpt. &8 8 4 4 8 8 4

?5 3 3 3 7 9 8
Tbn.
¢ 8 8 4 4 8 8 4

{
5 3 3 3 7 9 8
&8 8 4 4 8 8 4
? 58 3 3 3 7 9 8
Pno.

8 4 4 8 8 4

5 3 3 3 7 9 8
Gtr. &8 8 4 4 8 8 4

° 5 3 3 3 7 9 8
Perc. &8 8 4 4 8 8 4

5 3 3 3 7 9 8
Perc.
¢& 8 8 4 4 8 8 4

° 5 3 3 3 7 9 8
Vln. &8 8 4 4 8 8 4

Vla. B 58 3
8
3
4
3
4
7
8
9
8
8
4

Vc.
? 58 3
8
3
4
3
4
7
8
9
8
8
4

?5 3 3 3 7 9 8
Cb.
¢ 8 8 4 4 8 8 4

Vous aimerez peut-être aussi