Vous êtes sur la page 1sur 5

ேமாகனின் ேமாகம் [Archive] - காமேலாகம்.

காம் Page 1 of 5

காமேலாகம்.காம் > தமிழ் வாசல் > புதிய தகாத உறவுக் கைதகள் > ேமாகனின்
ேமாகம்

View Full Version : ேமாகனின் ேமாகம்

anthony 22-05-06, 11:50 AM


ேமாகனின் ேமாகம்.

தகாத உறவுக் கைத

இந்தக் கைத நான் ஆங்கிலத்தில் படித்த ஒரு தகாத உறவுக் கைத.

ேமாகன் ஒரு அரசாங்க அலுவலன். ஆைகயால் அந்தக் கிராமத்தில் அவனுக்கு


நல்ல மதிப்பும் மரியாைதயும் இருந்தது. ஒரு நாள் நகரத்தில் இருக்கும் தன்
உயர் அதிகாரிையப் பார்த்துவிட்டு ேபருந்ைத விட்டிறங்கி, குறுக்கு வழியில்
நடந்து வந்தான். ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாயுள்ள ேவலன் வட்டுக்கு
ீ அருகில்
வந்த ேபாது ஏேதா சத்தம் ேகட்கேவ, மைறந்து நின்று கூர்ந்து ேகட்டான். ஒரு
ெபண் குரலும், ஆண் குரலும் ேபசிக்ெகாண்டிருப்பது ேகட்டது. ேவலனின்
மைனவி விஷக் காய்ச்சலில் இறந்து எப்படியும் இரண்டு வருடங்களாவது
இருக்கும். அப்படி இருக்க ெபண் குரல் ேகட்க காரணம்!.

ஆவல் தூண்டேவ, மைறந்து நின்று ேலசாகத் திறந்திருந்த ஜன்னல் வழியாக


உள்ேள பார்க்க அதிர்ச்சி அைடந்தான். காரணம் உள்ேள ேவலனுடன் இருந்த
ெபண் ேவறு யாருமல்ல. அவனுைடய ெநருங்கிய நண்பன் முத்துச்சாமியின்
மைனவி ெபான்னிதான் அது. முத்துச்சாமி ஒரு சிறிய விவசாயி. அவனுைடய
மைனவி ெபான்னி ஒரு நல்ல நாட்டுக்கட்ைட. சராசரிைய விட சிறிது உயரம்.
பூசினாற் ேபால குண்டு. குண்டு என்ேற ெசால்லலாம்.இப்ேபாது அவள் ெவறும்
ேசைலயுடன், ஜாக்ெகட் இல்லாமல் ேவலனின் அைணப்பில் இருந்தாள். அவளது
ெகாழுத்த உருண்ைட முைலகள் முந்தாைனையயும் மீ றி புைடத்துக் ெகாண்டு
ெவளிேய ெதரிந்தது. அவளது முைலகைளப் பார்த்தவுடேன ேமாகனின் பூல்
ேலசாகத் தூக்கியது. இங்ேக ேமாகனின் பூைலப் பற்றி நாம் கண்டிப்பாக அறிந்து
ெகாள்ள ேவண்டும். நீக்ேராக்கைளப் ேபால சுமார் ஒன்பது அங்குலம் நீளமும்
அதற்குத் தகுந்த பருமனும் உைடய பூல். அவன் சிறுவனாக இருக்கும் ேபாேத
அதன் நீளத்ைதக் கண்ட அவனது பாட்டி பக்கத்தில் யாருமில்லாவிட்டால்
அைத வாயில் வாங்கி ெவறியுடன் ஊம்பிவிடுவாள்.

ெபான்னியா இந்தக் ேகாலத்தில்-ேமாகனால் தன் கண்கைளேய நம்ப


முடியவில்ைல.முத்துச்சாமியின் வட்டுக்கு
ீ ேபாகும்ேபாெதல்லாம் வாங்க
அண்ேண என்று வாய் நிைறய அைழப்பாள். ேமாகனுக்கு அவள் தள தள
உடம்பு ேமல் எப்ேபாதுேம ஒரு கண் உண்டு. அவளது பருத்துக் குலுங்கும்
பாச்சிகைள அவன் கண்டு ரசித்து தனியாக அைத நிைனத்துக் ெகாண்டு
ைகயடிப்பான். முைலகள்தான் அப்படி என்றால் குண்டிகைளப் பற்றிக் ேகட்கேவ
ேவண்டாம். தளதளெவன்று உருண்ைடயாய் அவள் கட்டிக்ெகாண்டிருக்கும்
ைகத்தறி புைடைவையத் தள்ளிக்ெகாண்டிருக்கும். அவள் நடக்கும்ேபாது
ெசால்லேவ ேவண்டாம்-ேமாகனின் சுன்னிக்கு கஷ்ட காலம்தான். ேமலும் கீ ழும்

file://H:\Tamil-Stories\Wc1d76999d96c6.htm 6/29/2006
ேமாகனின் ேமாகம் [Archive] - காமேலாகம்.காம் Page 2 of 5

ஏறி இறங்கி குதித்துக் குலுங்கும். புஷ்டியான அவள் குண்டிகைளப் பற்றிப் பிைசய


ஏங்குவான்.

சரி இனி கைதக்கு வருேவாம். ேவலன் தன் மடியில் உட்கார்ந்திருந்த


ெபான்னியின் முந்தாைனைய விலக்கிவிட்டு அவள் ெபரிய முைலகைள
ெவறிேயாடு பிடித்து பிைசந்தான். “ஏ புள்ள ஒனக்கு முல ெராம்ப ெபரிசு புள்ள.
முத்துசாமி ெகாடுத்து வச்சவன். ெதனம் இத புடிச்சி ெபைசயலாம், காம்ப
கடிக்கலாம், பால் குடிக்கலாம்.”

“ஏன் நீ ெபைசயலியா? பால் குடிக்கலயா? அத என்ன பாடுபடுத்தற?”

“எனக்கு மாசத்துக்கு ெரண்ேடா மூணு தடவதான அந்த சான்ஸ் ெகடக்கிது.


அவனுக்கு ெதனம் ெகடக்கிேத. அத ெசான்னன் புள்ள”

“சரி ேபச்சு அப்றம். ெமாதல்ல காரியத்த கவனி.”

ேவலன் அவள் முைலகள் ேமல் தன் முகத்ைத ேமலும் கீ ழும் ேதய்த்து


விைடத்து நின்ற ஒரு காம்ைப வாயில் ேபாட்டு ெமன்றான். அவள்
அனத்திக்ெகாண்ேட அவன் தைலையக் ேகாதிக்ெகாண்டிருந்தாள்.

ெபான்னியின் ெகாழுத்த பாச்சிகைளப் பார்த்ததுேம ேமாகனின் சுன்னி தன் முழு


அளைவ அைடந்து ெவளிேய வரத் துடித்தது. அவன் ேவட்டிைய ஒதுக்கி ,
ஜட்டிைய கீ ழிறக்கி தன் சுன்னிைய ெவளிேய ெகாண்டுவந்து அைதப் பிடித்து
ஆட்ட ஆரம்பித்தான்.

அங்கும் ேவலனின் சுன்னி ெவளிேய வந்து ெபான்னியின் வாய்க்குள் இருந்தது.


அவள் அைத அருைமயாக ஊம்பிக்ெகாண்டிருக்க, ேவலன் குனிந்து அவள்
ேசைலையயும் பாவாைடையயும் ஒரு ேசரத் தூக்கி அவள் உருண்ைடக்
குண்டிகைளத் தடவி பிைசயத் ெதாடங்கினான். அவளது ெவற்றுக் குண்டிகைளப்
பார்த்தவுடன் , ேமாகனின் சுன்னி ெநக்கு விட்டாடியது. அப்படிேய அவளது ெபரிய
குண்டிகைளப் பற்றிப் பிைசயத் துடித்தான்.

“ தடவுனது ேபாதும். உள்ளாற வுட்டு அடியா. என் மச்சான் வர்ற ேநரமாச்சு.”


என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட எழுந்தாள்.

அவளது புடைவைய ஒேர இழுப்பில் அவிழ்த்து தைரயில் எறிந்த ேவலன்,


அவைள திருப்பி நிற்க ைவத்து, அவள் குண்டிகைளப் பிைசந்து விரித்து பின்னால்
இருந்து அவன் சுன்னிைய அவள் புண்ைடக்குள் ஏற்றினான். பின்னர் என்ன-
அவள் சூத்து குலுங்க குலுங்க நச் நச் என்று ஓத்தான்.

அவர்கள் ஓக்கும் ேவகத்திற்கு ஏற்ப ேமாகன் தன் சுன்னிைய ஆட்டினான்.


ேவலனின் தண்ணி ெபான்னியின் புண்ைடக்குள்ளும், ேமாகனின் தண்ணி
சுவற்றிலும் ஒேர ேநரத்தில் பீய்ச்சி அடித்தன.

…….ெதாடரும்.

வாசன் 22-05-06, 12:16 PM


என்னங்க ெரண்ேட வரிகள்ேல விட்டு ஆட்டி புட்டீங்கேள . . ..

file://H:\Tamil-Stories\Wc1d76999d96c6.htm 6/29/2006
ேமாகனின் ேமாகம் [Archive] - காமேலாகம்.காம் Page 3 of 5

விரிவாகேவ ெசால்லியிருக்கலாம் . . . .

வாழ்த்துக்கள்

MURGUN 22-05-06, 12:56 PM


கைத அருைம. இது தகாத உறவுக் கைத தானா?

rajakumar 22-05-06, 03:36 PM


இந்த கைத தகாத உறவு பகுதியில் பதிய ேவண்டிய அவசியம் என்ன? ஒரு
ேவைள வரும் பகுதிகளில் தகாத உறவு வருேமா?

nicman_1954 22-05-06, 09:01 PM


தகாத உறவு அண்ணா-தங்ைக அக்கா-தம்பி அம்மா-மகன் அப்பா-மகள் இதுதான்.
அந்ேதானிக்கு இது ெதரியும்தாேன

vasugi 22-05-06, 09:08 PM


வரும் பகுதிகளில் இந்த பகுதிக்கான அர்த்தத்ைத தம் கைதயில் நண்பர்
நிைலநாட்டுவார் என நம்புேவாம்.. நன்றி, ெதாடர்ந்து எழுதுங்கள்

Reader 22-05-06, 10:56 PM


இந்தக்கைத என்ன அவசர அடியா. இப்படி படு ஸ்பீடா ஆரம்பிச்சு புளுக்குனு
தண்ணிய ெகாட்டியாச்சு. அடுத்து யாரு நம்ம கதா நாயகன் ேமாகன் ெபான்னிய
ேபாடப்ெபாறானா?

manitha 23-05-06, 01:36 AM


அருைமயான ஆரம்பத்துடன் ெதாடங்கிய கைதைய, இன்னும் கற்பைனைய
விசாலமாக விரித்து அடுத்த பாகத்ைத ெதாடர வாழ்த்துக்கள்.

Rajam 23-05-06, 02:45 AM


நலல ஆறம்பம்... ஆனால் ெகான்சம் விலாவரியாக எழுதியிருக்களாம்.

ஆமாம் தாகாத உறவு என ஆறம்பத்தில் ெசால்லியிருந்தீர்கள். அந்த வாசைனேய


காணும்??

ராஜம்

Blue Eye 23-05-06, 09:54 AM


இரண்டு பாகம் வரேவண்டியைத இரண்ேட வரிகளில் முடித்து
விட்டீேர. கைத மிகவும் அமர்க்களமாக ஆரம்பித்துள்ள ீர்.

file://H:\Tamil-Stories\Wc1d76999d96c6.htm 6/29/2006
ேமாகனின் ேமாகம் [Archive] - காமேலாகம்.காம் Page 4 of 5

ெதாடருங்கள்

arasannan 23-05-06, 12:17 PM


கைத அவசர அடியா ஆயிடுச்சு.

அரசன்.

thambi_h30 23-05-06, 01:27 PM


வாழ்த்துக்கள்

punithan 23-05-06, 05:54 PM


முயற்ச்சிக்கு வாழ்த்துக்கள்.

123123 24-05-06, 01:59 AM


சிரிய கைத ஆனால் பரவாயில்ைல

jollu004 24-05-06, 05:26 AM


ஒரு ேவைள ஆங்கில தளத்தில் படிக்கும் ேபாது இது தகாத உறவு கைதயாக
இருக்கலாேமா என்னேவா.........

இன்னும் ெகாஞ்சம் ெபாறுைமயாக எழுதி இருக்கலாம்

laloonara 24-05-06, 06:00 AM


இவங்களுக்ெகல்லாம் என்ன அவசரேமா? எடுத்தான் ஆட்டினான் குத்தினான்
வழிஞிடுத்து!!

jeyara 24-05-06, 06:42 AM


அது சரி,இதுேல எங்கங்க தகாத உறவு வருது.ஒரு ேவைள என் கண்களுக்கு
அல்லது புலனுக்கு புலப்படவில்ைலேய என்னேவ?

EN THANGAM 24-05-06, 07:07 AM


டூது தகாத உறவுக்கைதயா . . . ஒன்றும் புரியவில்ைலேய . . .இருந்தாலும் கைத
சூப்பர் . . . தகாத உறவு கைதெயன்றால் ெதளிவுபடித்தவும் . . .

selvenselvi 24-05-06, 08:46 AM


அருைமயான சூழ்நிைல கைத ெமன்ேமலும் வளர்த்த சிறதாக ெசால்லி முடித்து
விட்டீர்கேள...

file://H:\Tamil-Stories\Wc1d76999d96c6.htm 6/29/2006
ேமாகனின் ேமாகம் [Archive] - காமேலாகம்.காம் Page 5 of 5

Mannavan 24-05-06, 09:15 AM


கைத அருைம! ெவறு பகுதிக்கு மாற்றிவிடுவார்கள் என்று நம்புகிேறன்!

kudimagan 24-05-06, 11:07 AM


நானும் இந்தக்கைதைய எேஙா படித்த நிைனவு. ஆனால் நன்றாக ெமாழி
ெபயற்கப்பய்ட்டுள்லது

குடிமகன்

anthony 24-05-06, 12:10 PM


நண்பர்கேள உங்கள் விமர்சனங்களுக்கு நன்றி.
சிலருக்கு அவசரம் ஏன்?. தகாத உறவு என்றால் என்ன என்று எனக்குத் ெதரியும்.
அது கைதயின் அடுத்த பாகங்களில் வரும். அதற்குள் சிலருக்கு அவசரம் ஏன்?
ஒரு பதிவு கூடுவதற்காக ஏேனா தாேனாெவன்று எழுதாதீர்கள். நல்ல
விமர்சனங்கைள அளியுங்கள்.

கனவுக்காதலன் 24-05-06, 04:46 PM


நல்ல ஒரு ஆரம்பம்! ெதாடர வாழ்த்துக்கள்

mims 24-05-06, 07:15 PM


என்னங்க ெரண்ேட வரிகள்ேல விட்டு ஆட்டி புட்டீங்கேள . . ..
விரிவாகேவ ெசால்லியிருக்கலாம் . . . .

எப்படி... நீங்க ெசால்வங்கேள


ீ .... ஒருத்திைய ஓக்குறதுக்கு பத்து ெமகா பாகம்
எடுத்துக்குறது அது மாதிரியா????

ஐயா அந்ேதாணி, கைத நன்றாக ஆரம்பமாகி இருக்குதுங்க... ஒரு அருைமயான


ப்ளாக் ெமயில் கைதயாக இது இருக்கும்னு நம்புறமுங்க...
நீங்க அடுத்த பாகத்ைத விைரவாகத் தந்துடுங்க சாமீ ... அத்ேதாட அடுத்த
பாகத்ைதக் ெகாஞ்சம் விரிவாக தந்துருங்க... இந்தப் பாகத்ைதப் ேபால இல்லாம
ெகாஞ்சம் ெபரிசாகவும்.... வாசனின் பாகங்கைளப் ேபால இல்லாம ெகாஞ்சம்
சின்னதாகவும்.... இருக்குறாப்ேபால பாத்துக்குங்க சாமீ மீமீமீமீ.........

karthiraj 25-05-06, 03:50 PM


குண்டி ெகாழுத்தைத ெசால்லி விட்டீர்.புண்ைட உப்பி முடிேயாடு இருப்பைதயும்
ெசால்லி அவள் ெகாழுத்த புண்ைடைய நக்கி சப்பி ஓழுங்கள்

vBulletin v3.5.4, Copyright ©2000-2006, Jelsoft Enterprises Ltd.

file://H:\Tamil-Stories\Wc1d76999d96c6.htm 6/29/2006