Vous êtes sur la page 1sur 23

LA NEGATION - უარყოფა

LA FORME NEGATIVE ( უარყოფითი ფორმა ) = ON NIE QUELQUE CHOSE


( NIER` = უარყოფა )

Ex: Patrick ne range pas sa chmbre პატრიკი არ ლაგებს თავის ოთახს


( ranger = დალაგება)
უარყოფით ნაწილაკებს შორის ჯდება ზმნა

NE . . . . . . . PAS არ ....
NE . . . . . JAMAIS არასდროს
NE . . . . . . . PLUS აღარ
NE . . . . . GUERE აღარ , სულ აღარ
NE . . . . . AUCUN არც ერთI
Ne ……… rien არაფერს

EX : 1.IL RANGE TOUJOURS ის ყოველთვის ალაგებს


IL NE RANGE JAMAIS ის არასდროს ალაგებს
2. IL RANGE TOUT ის ყველაფერს ალაგებს
IL NE RANGE RIEN ის არაფერს ალაგებს
3. IL RANGE ENCORE ის კიდევ ალაგებს
IL NE RANGE PLUS ის აღარ ალაგებს
4.IL RANGE BEAUCOUP ის ბევრს ალაგებს
IL NE RANGE GUERE ის სულ არა ალაგებს, ის აღარ
ალაგებს
5. IL RANGE TOUS LES LIVRE ის ყველა წიგნს ალაგებს
IL NE RANGE AUCUN LIVRE ის არცერთ წიგნს არ
ალაგებს

ანა , როგორც ხედავ ზმნის ადგილი ყოველთვის არის უარყოფით


ნაწილაკევს შორის

Mettez chaque phrase a la phorme negative . L’element sur lequel


portera la negation est souligné :

Vous etes toujours en retard Tთქვენ სულ აგვიანებთ


La responsible s’occupe de tout პასუხისმგებელი
დაკავდება ყველაფრით
Cet enfant lit beaucoup ეს ბავშვი ბევრს
კითხულობს
LA NÉGATION PAR NI...NI
 Ne ... ni ... ni  est la forme négative de <et> ou <ou>. Les articles
indéfinis et partitifs (un, une, des, du, de la, de l') disparaissent. 
Les articles définis (le, la, l', les), les adjectifs possessifs, les adjectifs
démonstratifs et les prépositions ne changent pas.  
Question: Y-a-t-il un Guide Michelin et des cartes sur la table?
Réponse : Non, il n'y a ni Guide Michelin ni cartes sur la table.
Question: Aimez-vous le lait et le fromage?
Réponse : Non, je n'aime ni le lait ni le fromage.
1. Sujet + ne + verbe + ni + infinitif+ni+infinitif :
     Elle ne peut ni étudier ni travailler.  
2. Sujet + n e + verbe + ni + Nom(G.N.,pronom) + ni + Nom
(G.N.,pronom)
      Je n'ai besoin ni de leçon ni de sermon.
3-Ni+Nom(G.N.,pronom)+Ni+Nom(G.N.,pronom)+ne+Verbe....
     Ni les professeurs de cette faculté ni ceux de l'autre ne viennent de 
Chine.
Mettons les phrases suivantes à la forme négative en utilisant la négation
par NI...NI.

Mets la negation :
1. J'ai les chats et les chiens que vous m'aviez confiés.
je n'ai
 que vous m'aviez confiés.
2. Je veux repousser mes études ou les abandonner.
 mes études.

3. Je veux abandonner mes études et mon travail.


Je   mon travail.

4. Je pourrai venir aujourd'hui ou demain.


Je   demain.

5. Le docteur et l'infirmière sont les meurtriers.


 les meurtriers.

6. Son film et sa pièce ont plu au public.


 au public.

7. C'est la place et l'heure pour discuter ce problème.


 pour discuter ce problème.

8. Ils pouvaient expliquer et nous pouvions expliquer ce qui s'est


passé.
 ce qui s'est passé.

9. Il pouvait se débarrasser de moi et se moquer de moi.


Il   de moi.

10. Vous avez tort. J'ai tort.


 tort.

1. J'ai les chats et les chiens que vous m'aviez confiés.


[Pas de réponse]   Je n'ai ni les chats ni les chiens que vous m'aviez
confiés.

2. Je veux repousser mes études ou les abandonner.


[Pas de réponse]   Je ne veux ni repousser, ni abandonner mes études.

3. Je veux abandonner mes études et mon travail.


Je [Pas de réponse]   ne veux abandonner ni mes études ni mon travail.

4. Je pourrai venir aujourd'hui ou demain.


Je [Pas de réponse]   ne pourrai venir ni aujourd'hui ni demain.

5. Le docteur et l'infirmière sont les meurtriers.


[Pas de réponse]   Ni le docteur ni l'infirmière ne sont les meurtriers.

6. Son film et sa pièce ont plu au public.


[Pas de réponse]   Ni son film ni sa pièce n'ont plu au public.

7. C'est la place et l'heure pour discuter ce problème.


[Pas de réponse]   Ce n'est ni la place ni l'heure pour discuter ce
problème.

8. Ils pouvaient expliquer et nous pouvions expliquer ce qui s'est passé.


[Pas de réponse]   Ni eux ni nous ne pouvions expliquer ce qui s'est
passé.

9. Il pouvait se débarrasser de moi et se moquer de moi.


Il [Pas de réponse]   ne pouvait ni se débarrasser ni se moquer de moi.

10. Vous avez tort. J'ai tort.


[Pas de réponse]   Ni vous ni moi n'avons tort.
Les verbes des dexieme gpoupe

Présent de l'indicatif

Le verbe du II e groupe : Présent de l'indicatif


მეორე ჯგუსის ზმნებს ინფინიტივში ანუ საწყის ფორმაში
დაბოლოება აქვთ IR ზე.
( მაგრამ არიან ზმნები ამ დბოლოებით რ.-იც III ჯგ.მეკუთვნება)
II ჯგუფის ზმნები იწარმოებiaნ შემდეგნაირად
ზმნის საწყის ფორმას ,ანუ ინფინიტივს Palir ( გაფითრება)
ჩამოვაშორებთ ir და ფუძეს p a l დავუმატებთ II ჯგ. -ის ზმნების
Présent de l'indicatif დაბოლოებებს
SING. PIU.
I IS ISS – ONS
II IS ISS -- EZ
III IT ISS ---ENT

როგორც ხედავთ,მეორე ჯგუფის ზმნები მრავლობითი რიცხვის


I, II ,III პირში
ზმნის ფუძესა და აწმყო დროის დამოლოებებს შორის ჩაისვამენ
iss .nous pal iss ons,
Vous pal iss ez.
ils pal iss ent

Les verbes du 2e groupe sont tous ceux qui se terminent par -IR et qui, à
la 1, 2 ,3 re personne du pluriel , finissent par –ISSONS,ISSEZ,ISSENT
v.finir

Cours : Exemple :
Je + Radical + IS Je finis
Tu + Radical + IS Tu finis
Il/Elle/On + Radical + IT Il/Elle/On finit
Nous
Nous finissons
+ Radical + ISSONS
Vous + Radical + ISSEZ Vous finissez
Ils/Elles
Ils/Elles finissent
+ Radical + ISSENT
Les verbes de
deuxieme groupe :
Accomplir( შესრულება), agir( მოქმედება,მოქცევა), choisir(არჩევა),
grosser(გასუქება, ფეხმძიმობა), finir(დასრულება,დამთავრება),
nourrir(კვება,გამოკვება), obéir(დამორჩლება), saisir
( ჩაჭერა ,დაჭერა), réagir ( რეგირება საპასუხო ქმედება),
trahir(ღალატი)..attendrir(დარბილება ,ხორცის) bannir -გაძევება,
გაგდება
accomplir – შესრულება დასრულება
Présent
j'accomplis
tu accomplis
il, elle accomplit
nous accomplissons
vous accomplissez
ils, elles accomplissent

ზმნა HAÏR - სიძულვილი მართლწერის და პრონოსის


თვალსაზრისით უმნიშვნელო გამონაკლისია:
Présent
je hais ( იკითხება e) მძულს
tu hais გძულს
il, elle hait სძულს
nous haïssons (იკითხება აი )
vous haïssez
ils, elles haïssent
L’imparfait წარსული დაუსრულებელი

L'imparfait est utilisé pour décrire des situations dans le passé


გამოიყენება წარსულში თხრობის დროს სიტუაციის აღწერისტვის

Il faisait froid, les arbres étaient gelés ციოდა,ხეები გაყინული იყო

Les enfants jouaient dans le jardin ბავშვები ბაღში თამაშობდნენ

Il exprime des actions habituelles ou répétées dans le passé sans notion


de début ni de fin.ის გამოხატავს ჩვეულ ქმედებებს ,ის რაც
მეორდება დროში და არ ჩანს დასრულდა თუ არა მოქმედება

Quand j'étais enfant je venais souvent dans cet endroit.ბავშვი რომ


ვიყავი,ხშირად მოვდიდოდი ამ ადგილას.
Tous les jours je regardais cet arbre grandir. ყოველ დღე ამ ხეს
ვუყურებდი

La formation de l’imparfait
L’imparfait საუღლებლად ზმნის present ის მრ.რიცხ. ის I პირის
ფორმას ჩამოვაშორებთ პრეზანის დაბოლოებას და დავუმათებთ
L’IMPARFAIT დაბოლოებებს
Nous travaill ons (present)
Je travaill ais (imparfait)

SING PL

I AIS IONS
II AIS IEZ
III AIT AIENT
Nous commenç –ONS => je commenç AIS  => nous commenc IONS.
nous mange ONS   => je mange - AIS   => vous mang IEZ
Finiss - ons = je finiss AIS nous finiss IONS

Nous pren - ONS je prenAIS nous pren -IONS


 

1er gr 2 gr 3e -re 3e –ir

I aimer Finir rendre partir

S. j'aimais je finissais je rendais je partais


tu aimais tu finissais tu rendais tu partais
il aimait il finissait il rendait il partait

P. ns aimions ns finissions ns rendions ns partions


vs aimiez vs finissiez vs rendiez vs partiez
ils aimaient ils finissaient ils rendaient ils partaient

ჩასვი ფრჩხილებში მოთავსებული ზმნები limparfait :

1. Dans la rue, j'ai vu un chat. Il    (avoir) les oreilles noires et


le pelage blanc.

2. Quand j'étais petite, j'    (aimer) bien jouer avec mes


barbies.

3. Chaque année, nous    (aller) dans notre maison de vacances.

4. Cet été il    (faire) très beau et très chaud.

5. Je  (devoir) prendre mon médicament, toutes les heures.

6. Quand je ne  (marcher) pas encore, j'étais dans une


poussette.

7. Vous    (vouloir) prendre un bain tous les jours.

8. Tu  (être) très gentil et très aimable.


9. A chaque fois qu'il    (tomber), tu le rattrapais.

10. Quand je suis arrivée, ils    (parler) beaucoup avec moi.

L'ARTICLE PARTITIF
Les articles partitifs s'emploient devant les noms désignant des choses
qui ne peuvent se compter.
Ils désignent une partie plus ou moins déterminée de ces choses.
Exemple : il fait du vent.

Les formes de l'article partitif :


- Au singulier :
"du",
"de la",
"de l'"
- Au pluriel
: "des"

A la forme négative :
- "du" et "de la" deviennent "de"
J'ai mangé du poireau. Je n'ai pas mangé  de  poireau.
J'ai mangé de la salade. Je n'ai pas mangé  de  salade.
- "de l'" devient "d'"
J'ai mangé de l'asperge. Je n'ai pas mangé d'asperge.

- "des'" devient "d'" devant une voyelle ou "de" devant une consonne


J'ai mangé des asperges. Je n'ai pas mangé  d'asperge.
J'ai mangé des pommes de terre. Je n'ai pas mangé  de  pomme de terre.
EXEMPLES :
Je bois du thé. = quantité indéterminée (masc. sing.)
Nous avons de la patience. = on ne peut pas compter (fém. sing.)
Elle met de l'ail dans la soupe. = mot commençant par une voyelle.
Vous mangez des pâtes. = pluriel.
Je joue de la guitare. = instrument de musique (fém. sing.)
Il fait du tennis. = sport (masc. sing.)

À LA FORME NÉGATIVE : toujours "DE" ou "D'"


Je ne bois pas de thé.
Nous n'avons pas de patience.
Elle ne met pas d'ail dans la soupe.
Vous ne mangez pas de pâtes.
Je ne joue pas de guitare.
Il ne fait pas de tennis.

     Trouvez l'article partitif qui convient dans chaque phrase:

1. Je prendrai         riz.

2. Chaque invité a mangé         poulet.

3. Avez-vous acheté         abricots au marché ?

4. Non je n'ai pas acheté         abricots.

5. Je n'avais pas         argent.

6. Avez-vous mangé         confiture ?

7. Voulez-vous encore         frites ?


8. Non merci, je ne veux plus         frites.

Je ne sais pas
9. Il y a quelqu'un dans la maison, je vois         lumière.

10. Je reprendrais bien         crème.

11. Il a gagné         argent en travaillant pendant les


vacances.

12. Je ne prendrai pas         riz.

13. As- tu         espace dans ton bureau ?

14. Non, je n'ai pas         espace pour tout ranger.

 
Genre des noms de pays
Sont féminins les noms de pays terminés par la voyelle E.

Sont masculins les noms de pays qui ne se terminent pas par E.


Irlande (féminin): La verte Irlande
Ouganda et Israël (masculins) 

Exceptions : le Cambodge, le Mexique, le Mozambique, le Zimbabwe, le


Belize
   
 
Prépositions utilisées pour le pays où l'on est, le pays où l'on va :

    devant un nom de pays masculin singulier commençant par


une consonne

Les 'orignaux'    En 1998 l'ouragan Mitch a causé


   au  
vivent au Canada beaucoup de dégâts au Honduras

                         L'été prochain j'irai en vacances au Kenya


puis au Mozambique

                                      devant un nom de pays pluriel

      Magellan est


Aux Seychelles on trouve
mort aux Philippines sur l'île de
   aux  une faune unique
Mactan

                                                  Mes amis voudraient


émigrer aux Etats-Unis
devant un nom féminin et un nom masculin commençant par
une voyelle (sauf le Yémen)

Jean-Sébastien Bach est     Il y a souvent des tremblements


   en   
né en Allemagne de terre en Iran

                                           Pierre projette d'aller en Argentine


et en Uruguay

  Cas des îles კუნძულის შემთხვევები


  Seul l'usage détermine l'emploi d'une préposition ou d'une autre
devant un nom d'île.
à la Réunion,   à Chypre,    en Islande,    dans l'île de Ré

                                         on dit :            je suis,          j'habite,              je


vais...

en Nouvelle- en Terre de
en Crète en Corse en Tasmanie
Zélande Feu

à Cuba à Madagascar à Malte à Terre-Neuve à Taïwan

EXERCICE
Faites le bon choix.

 Les chutes du Niagara sont une merveille de la nature. On peut les


aux au
admirer       Etats-Unis et       Canada.

Le Kilimandjaro culmine à 5 895 mètres      en  Tanzanie.


C'est le point le plus élevé du continent africain.

 Inauguré le 1er juillet 2000, le pont de l'Oresund relie les villes de


Malmö      en  Suède à Copenhague      au
 
Danemark.

 Ce lémurien n'existe qu'      à  Madagascar. L'isolement de


l'île a favorisé le développement d'une faune unique au monde.

 Le diable de Tasmanie vit      en  Tasmanie. Il a disparu du


reste du continent australien. C'est un marsupial carnivore.

au
 Angkor Vat est le plus grand des temples d'Angkor       
Cambodge, il figure sur le drapeau national.

 Le 3 août 1492, Christophe Colomb est       Espagne. Ce


jour-là, il part avec ses 3 navires pour son premier voyage. Après une
escale       Canaries, il entame la traversée de
l'Atlantique. Il accoste       Bahamas, puis vogue d'île en île
à la recherche de gisements d'or. Le 28 octobre, il
débarque       Cuba, il croit qu'il est enfin
arrivé       Japon.

Le genre des pays :

1. Je rêve d'aller       Ecosse.

2. Je vais passer un mois       Canada avec un groupe


d'étudiants.

3. Ils vont aller       Etats-Unis dans deux semaines.

4. Ils ont fait un séjour extraordinaire       Chine.

5. L'été dernier, il a fait un voyage       Texas.

6. Nous sommes invités       Paris.

7. Nous allons faire un séjour de deux semaines       


Danemark.

8. Elle passe ses vacances       Irlande.

9. Il a fait deux séjours linguistiques       Angleterre.

10. Tu vas trois semaines       Japon ? Tu en as de la chance


!
11. Nous avons fait du camping       Bretagne.

12. Tu veux voir des champs de tulipes ? Va       Hollande.

13. Je pars demain matin       Normandie

14. Je vais passer les fêtes de fin d'année       Pays de


Galles.

15. Il part       Antilles. Je voudrais partir avec lui !

1. scribe

(nom m.)ANCIENNEMENT
Celui qui faisait profession d'écrire à la main.
copiste
2. cunéiforme ( n.m) Écriture cunéiforme (des Assyriens, des Mèdes,
des Perses),l’ecriture en forme de clous, de coins.

26.04.2022
Depuis ---- pour ----- pendant
- ----
Fanny et Romain se connaissent Depuis   le jour de l'An.

Tous les soirs, ils se téléphonent pendant une heure.

Ce médicament se prend pendant les repas.

Demain , vous partez en vacances pour deux semaines.

Nous habitons près de Lyon Depuis   1978.

J'étudie l'anglais Depuis   un an.


 

Depuis   quand travailles-tu dans cette entreprise ?

J'ai étudié l'italien pendant un an , puis j'y ai renoncé.

J'attendais Depuis   cinq minutes quand le médecin est arrivé.

Il faut que je réserve une chambre pour deux nuits.

 Je t'attends  depuis une heure.

 dès mon arrivée à Paris, j'ai immédiatement téléphoné à mes parents pour


leur dire que tout allait bien.

Elle m'a téléphoné il y a   une heure pour me demander de venir demain.

  depuis mon arrivée à Paris, je prends des cours de français.

Nous connaissons la famille Martin  depuis cinq ans.

 dès   la fin des classes, nous partirons en Bretagne avec les enfants.
Ils se sont mariés il y a   un an dans cette chapelle.

Ils sont mariés  depuis un an et s'aiment de plus en plus.


  

depuis la fin des cours, j'ai enfin le temps d'aller au cinéma.

J'ai très mal aux dents; j'irai chez le dentiste  dès demain.

Nous avons sympathisé  dès le premier jour de notre première rencontre

Vous aimerez peut-être aussi