Vous êtes sur la page 1sur 17

** Indicates herbs that will not be tested on the visual herb identification section but may be tested on the

written exam 1. HERBS THAT RELEASE THE EXTERIOR 1.1 WARM, ACRID HERBS 1 Ephedrae Herba 2 Cinnamoni Ramulus 3 Perillae Folium 4 Schizonepetae Herba 5 Saposhnikoviae Radix 6 Notopterygii Rhizoma Seu Radix 7 Moslae Herba 8 Ligustici Rhizoma 9 Angelicae Dahuricae Radix 10 Asari Herba 11 Zingiberis Rhizoma Recens** 12 Allii Fistulosi Bulbus 13 Xanthii Fructus 14 Magnoliae Flos 1.2 COOL ACRID HERBS 15 Menthae Haplocalycis Herba 16 Arctii Fructus 17 Cicadae Periostracum 18 Mori Folium 19 Chrysanthemi Flos 20 Viticis Fructus 21 Sojae Semen Preparatum 22 Puerariae Radix 23 Bupleuri Radix 24 Cimicifugae Rhizoma 25 Equisete hiemalis Herba 26 Spirodelae Herba 2. HERBS THAT CLEAR HEAT 2.1 HERBS THAT DRAIN FIRE 27 Gypsum Fibrosum 28 Anemarrhenae Rhizoma 29 Gardeniae Fructus 30 Lophateri Herba 31 Prunellae Spica 32 Citrulli Fructus ** 33 Trichosanthis Radix 35 Cassiae Semen Shi-Gao Zhi-Mu Zhi-Zi Dan-Zhu-Ye Xia-Ku-Cao Xi-Gua Tian-Hua-Fen Bo-He Niu-Bang-Zi Chan-Tui Sang-Ye Ju-Hua Man-Jing-Zi Dan Dou Chi Ge-Gen Chai-Hu Sheng-Ma Mu Zei Fu-Ping Ma-Huang Gui-Zhi Zi-Su-Ye Jing-Jie Fang-Feng Qiang-Huo Xiang ru Gao-Ben Bai-Zhi Xi-Xin Sheng-Jiang Cong-Bai Cang-Er-Zi Xin-Yi-Hua

Cou rse 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 2 2

1 1 2 2 2 1 2 2 ~ 2

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: Lu-Gen 34 Phragmitis Rhizoma http://secure.pacificcollege.edu/ 1~

Jue-Ming-Zi

3. DOWNWARD DRAINING HERBS 3.1 PURGATIVES 68 Rhei Radix Et Rhizoma 69 Natrii Sulfas 70 Sennae Folium 71 Aloe 3.2 MOIST (LUBRICATING) LAXATIVES

Da-Huang Mang-Xiao Fan-Xie-Ye Lu-Hui

1 2 2 2

72 Cannabis Semen 73 Pruni Semen 3.3 HARSH EXPELLANTS (Carthatic Diuretics) 74 Semen Pharbitidis 75 Kansui Radix 76 Euphorbiae seu Knoxiae radix 77 Crotoni Fructus 4. HERBS THAT DRAIN DAMPNESS 78 Poria, 79 Poriae Cutis, 80 Poriae Sclerotium Pararadicis 81 Poriae Rubra 82 Polyporus 83 Alismatis Rhizoma 84 Coicis Semen 85 Plantaginis Semen 86 Talcum 87 Akebiae Caulis 88 Pyrrosiae Foilum 89 Malvae Fructus 90 Junci Medulla 91 Dianthi Herba 92 Polygoni Avicularis Herba
June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 2~

Huo-Ma-Ren Yu-Li-Ren

1 2

Qian-Niu-Zi Gan-Sui Da Ji Ba-Dou 1

2 2

Fu-Ling, Fu-Ling-Pi, Fu-Shen, Chi-Fu-Ling Zhu-Ling Ze-Xie Yi-Yi-Ren Che-Qian-Zi Hua-Shi Mu-Tong Shi Wei Dong Kui Zi Deng-Xin-Cao Qu-Mai Bian-Xu

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

93 Kochiae Fructus Benincasae Semen 94 95 Dioscoreae Hypoglaucae Rhizoma 96 Artemisiae Scopariae Herba Stephaniae Tetrandrae Radix 97 5. HERBS THAT DISPEL WIND DAMP

Di-Fu-Zi Dong-Gua-Zi/Dong Gua Ren Bi-Xie/Bei Xie Yin-Chen/Yin Chen Hao Han-Fang-Ji

2 2 2 2

98 Angelicae Pubescentis Radix 99 Clematidis Radix 100 Erythrinae Cortex 101 Chaenomelis Fructus 102 Bombycis Faeces 103 Taxilli Herba 104 Acanthopanacis Cortex 105 Gentianae Macrophylla Radix 106 Mori Ramulus 107 Siegesbeckiae Herba 108 Agkistrodon 6. HERBS THAT TRANSFORM PHLEGM AND STOP COUGHING

Du-Huo Wei-Ling-Xian Hai-Tong-Pi Mu-Gua Can-Sha Sang-Ji-Sheng Wu-Jia-Pi Qin-Jiao Sang-Zhi Xi-Xian-Cao Qi-She/Bai Hua She

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6.1 HERBS THAT COOL AND TRANSFORM PHLEGMHEAT Qian-Hu 109 Peucedani Radix 110 Fritillariae Cirrhosae Bulbus 111 Fritillariae Thunbergii Bulbus 112 Trichosanthis Fructus 113 Trichosanthis Pericarpium 114 Trichosanthis Semen 115 Bambusae Caulis In Taeniam 116 Eckloniae Thallus 117 Sargassum Chuan-Bei-Mu Zhe-Bei-Mu Gua-Lou Gua-Lou Pi Gua-Lou-Ren Zhu-Ru Kun-Bu Hai-Zao

1 2 2 2 2 2 2 2 2

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 3~

6.2 HERBS THAT WARM & TRANSFORM PHLEGMCOLD 118 Pinelliae Rhizoma Preparatum 119 Arisaematis Rhizoma Preparatum 120 Sinapis Semen 121 Platycodi Radix 122 Inulae Flos 123 Cynanchi Stauntonii Rhizoma 6.3 HERBS THAT RELIEVE COUGH AND WHEEZING 124 Armeniacae Semen 125 Asteris Radix 126 Farfarae Flos 127 Perillae Fructus 128 Eriobotryae Folium 129 Aristolochia Fructus 130 Stemonae Radix 131 Mori Cortex 7. AROMATIC HERBS THAT TRANSFORM DAMPNESS Xing-Ren Zi-Wan Kuan-Dong-Hua Zi-Su-Zi Pi-Pa-Ye Ma Dou Ling Bai-Bu Sang-Bai-Pi Zhi-Ban-Xia Zhi-Tian-Nan-Xing Bai-Jie-Zi Jie-Geng Xuan-Fu-Hua Bai-Qian 1 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2 2

131 Atractylodis Rhizoma 132 Magnoliae Officinalis Cortex 133 Pogostemonis/Agastaches Herba 134 Amomi Fructus 135 Amomi Fructus Rotundus 136 Alpiniae Katsumadai Semen 137 Tsaoko Fructus 8. HERBS THAT RELIEVE FOOD STAGNATION

Cang-Zhu Hou-Po Huo-Xiang Sha-Ren Bai-Dou-Kou Cao-Dou-Kou Cao-Guo 1

2 2 2 2 2

138 Crataegi Fructus 139 Massa Medicata Fermentata 140 Hordei Fructus Germinatus 142 Setariae(Oryzae) Fructus Germinatus

Shan-Zha Shen-Qu Mai-Ya Gu-Ya

1 2 2 2

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 4~

143 Raphani Semen 144 Gigeriae Gallli Endothelium Corneum 9. HERBS THAT REGULATE THE QI 145 Citri Reticulatae Pericarpium 146 Citri Reticulatae Exocarpium Rubrum 147 Citri Reticulatae Viride Pericarpium 148 Aurantii Fructus Immaturus 149 Aurantii Fructus 150 Arecae Pericarpium 151 Cyperi Rhizoma 152 Aucklandiae Radix 153 Linderae Radix 154 Aquilariae Lignum Resinatum 155 Santali Albi Lignum 156 Toosendan Fructus

Lai-Fu-Zi Ji-Nei-Jin

2 2

Chen-Pi Ju-Hong Qing-Pi Zhi-Shi Zhi-Ke (Zhi-Qiao) Da-Fu-Pi Xiang-Fu Mu-Xiang Wu-Yao Chen-Xiang Tan-Xiang Chuan-Lian-Zi

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

10. HERBS THAT REGULATE BLOOD

10.1 HERBS THAT STOP BLEEDING 157 Notoginseng Radix 158 Cirsi japonici Herba seu Radix 159 Typhae Pollen 160 Sanguisorbae Radix 161 Sophorae Flos Immaturus 162 Platycladi Cacumen 163 Imperatae Rhizoma 164 Agrimoniae Herba 165 Bletillae Rhizoma 166 Artemisiae Argyi Folium 10.2 HERBS THAT INVIGORATE THE BLOOD San-Qi Da Ji Pu-Huang Di-Yu Huai-Mi Ce-Bai-Ye Bai-Mao-Gen Xian-He-Cao Bai-Ji Ai-Ye

1 2 3 3 3 3 3 3 3 3

167 Chuanxiong Rhizoma


June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 5~

Chuan-Xiong

168 Salviae Miltiorrhizae Radix 169 Spatholobi Caulis 170 Corydalis Rhizoma 171 Curcumae Radix 172 Leonuri Herba 173 Lycopi Herba 174 Paeoniae Radix Rubra 175 Persicae Semen 176 Carthami Flos 177 Curcumae Rhizoma 178 Sparganii Rhizoma 179 Olibanum 180 Myrrha 181 Achyranthis Bidentatae Radix 182 Cyathulae Radix 183 Vaccariae Semen 184 Trogopterori Faeces

Dan-Shen Ji-Xue-Teng Yan-Hu-Suo Yu-Jin Yi-Mu-Cao Ze-Lan Chi-Shao Tao-Ren Hong-Hua E-Zhu San-Leng Ru-Xiang Mo-Yao Niu-Xi Chuan-Niu-Xi Wang-Bu-Liu-Xing Wu-Ling-Zhi 1

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

11. HERBS THAT WARM THE INTERIOR AND EXPEL COLD 185 Aconiti Radix Lateralis Preparata 186 Zingiberis Rhizoma 187 Cinnamomi Cortex 188 Evodiae Fructus 189 Alpiniae Officarum Rhizoma 190 Zanthoxyli Pericarpium 191 Caryophylli Flos 192 Foeniculi Fructus 193 Piperis Longi Fructus 194 Piperis Fructus 12. TONIFYING HERBS 12. 1 HERBS THAT TONIFY THE QI 195 Ginseng Radix 196 Codonopsis Radix

Zhi-Fu-Zi Gan-Jiang Rou-Gui Wu-Zhu-Yu Gao Liang Jiang Hua-Jiao Ding-Xiang Xiao-Hui-Xiang Bi-Ba Hu-Jiao

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Ren-Shen Dang-Shen

1 1

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 6~

197 Pseudostellariae Radix 198 Astragali Radix 199 Dioscoreae Rhizoma 200 Atractylodis Macrocephalae Rhizoma 201 Jujubae Fructus 202 Glycyrrhizae Radix 203 Lablab Semen Album 204 Polygonati Rhizoma 205 Maltosum

Tai-Zi-Shen Huang-Qi Shan-Yao Bai-Zhu Da-Zao Gan-Cao Bai Bian Dou Huang-Jing Yi-Tang

3 3 3

1 3 1 3 3 3

12.2 HERBS THAT TONIFY THE BLOOD 206 Rehmanniae Radix Preparata 207 Polygoni Multiflori Radix Preparata 208 Angelicae Sinensis Radix 209 Paeoniae Radix Alba 210 Asini Corii Colla 211 Lycii Fructus 212 Mori Fructus 213 Longan Arillus 12.3 HERBS THAT TONIFY THE YANG 214 Cervi Cornu Pantotrichum 215 Gecko** 216 Cordyceps 217 Cistanches Herba 218 Cynomorii Herba 219 Epimedii Herba 220 Morindae Officinalis Radix 221 Trigonellae Semen 222 Psoraleae Fructus 223 Cibotii Rhizoma 224 Juglandis Semen 225 Alpiniae Oxyphyllae Fructus Lu-Rong Ge-Jie Dong-Chong-Xia-Cao Rou-Cong-Rong Suo-Yang Yin-Yang-Huo Ba-Ji-Tian Hu-Lu-Ba Bu-Gu-Zhi Gou Ji He Tao Ren Yi-Zhi-Ren Shu-Di-Huang Zhi-He-Shou-Wu Dang-Gui Bai-Shao E-Jiao Gou-Qi-Zi Sang-Shen Long-Yan-Rou 1 3 3 3 3 3

1 3

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 7~

226 Curculiginis Rhizoma 227 Eucommiae Cortex 228 Dipsaci Radix 229 Drynariae Rhizoma 230 Cuscutae Semen 231 Hominis Placenta 12.4 HERBS THAT TONIFY THE YIN 232 Glehniae/Adenophorae Radix 233 Panacis Quinquefolii Radix 234 Ophiopogonis Radix 235 Asparagi Radix 236 Dendrobii Herba 237 Polygonati Odorati Rhizoma 238 Lilii Bulbus Ecliptae Herba 239 240 Ligustri Lucidi Fructus 241 Sesami Semen Nigrum 242 Testudinis Plastrum 243 Trionycis Carapax 13. HERBS THAT STABILIZE AND BIND (ASTRINGENTS) 244 Corni Fructus 245 Schisandrae Fructus 246 Mume Fructus 247 Chebulae Fructus 248 Myristicae Semen 249 Ailanthi Cortex 250 Hallyositum Rubrum 251 Nelumbinis Semen 252 Euryales Semen 253 Rosae Laevigatae Fructus 254 Rubi Fructus 255 Gingko Semen
June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 8~

Xian-Mao Du-Zhong Xu-Duan Gu-Sui-Bu Tu-Si-Zi Zi-He-Che

3 3 3 3 3 3

Sha-Shen Xi-Yang-Shen Mai-Men-Dong Tian-Men-Dong Shi-Hu Yu-Zhu Bai-He Mo-Han-Lian/Han Lian Cao Nu-Zhen-Zi Hei-Zhi-Ma Gui-Ban Bie-Jia 1

3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Shan-Zhu-Yu Wu-Wei-Zi Wu-Mei He-Zi Rou-Dou-Kou Chun-Pi Chi-Shi-Zhi Lian-Zi Qian-Shi Jin-Ying-Zi Fu-Pen-Zi Bai-Guo

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

256 Tritici Fructus Levis 257 Sepiae Endoconcha 14. SUBSTANCES THAT CALM THE SPIRIT

Fu-Xiao-Mai Hai-Piao-Xiao

3 3

14.1 SUBSTANCES THAT ANCHOR, SETTLE AND CALM THE SPIRIT 258 Fossilia Ossis Mastodi 259 Ostreae Concha 260 Magnetitum 261 Margarita 262 Fluoritum 263 Succinum

Long-Gu Mu-Li Ci-Shi Zhen-Zhu Zi-Shi-Ying Hu-Po

1 3 3 3 3 3

14.2 HERBS THAT NOURISH THE HEART AND CALM THE SPIRIT Suan-Zao-Ren 264 Ziziphi Spinosae Semen 265 Platycladi Semen 266 Polygalae Radix 267 Albiziae Cortex 268 Polygoni Multiflori Caulis Bai-Zi-Ren Yuan-Zhi He-Huan-Pi Ye-Jiao-Teng

1 3 3 3 3

15. AROMATIC SUBSTANCES THAT OPEN THE ORIFICES 269 Moschus 270 Styrax 271 Borneolum 272 Acori Tatarinowii Rhizoma 273 Bovis Calculus

She-Xiang Su-He-Xiang Bing-Pian Shi-Chang-Pu Niu-Huang

1 3 3 3 3

16. SUBSTANCES THAT EXTINGUISH WIND AND STOP TREMORS 274 Saigae Tataricae Cornu
June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 9~

Ling-Yang-Jiao

275 Uncariae Ramulus Cum Uncis 276 Gastrodiae Rhizoma 277 Tribuli Fructus 278 Haliotidis Concha 279 Pheretima 280 Bombyx Batryticatus 281 Scorpio 282 Scolopendra 283 Haematitum 17. HERBS THAT EXPEL PARASITES

Gou-Teng Tian-Ma Ci-Ji-Li Shi-Jue-Ming Di-Long Bai-Jiang-Can Quan-Xie Wu-Gong Dai-Zhe-Shi

1 3 3 3 3 3 3 3 3

284 Quisqualis Fructus 285 Arecae Semen 286 Alli Sativi Bulbus 18. SUBSTANCES FOR EXTERNAL APPLICATION

Shi-Jun-Zi Bing-Lang Da-Suan

3 3 3

287 Alumen 288 Sulfur 289 Cnidii Fructus

Bai-Fan Liu-Huang She-Chuang-Zi

3 3 3

APPENDIX B [1] PACIFIC COLLEGE HERBAL FORMULA EXAMINATION STUDY LIST LISTED BY COURSE AND CATEGORY Herbology 4 Ch. 1 - Formulas that Release the Exterior 1.2 - Formulas that Release Exterior Wind-Cold 1. Ma Huang Tang / Ephedra Decoction 2. Gui Zhi Tang / Cinnamon Twig Decoction 3. Ge Gen Tang / Kudzu Decoction 4. Xiao Qing Long Tang / Minor Bluegreen Dragon Decoction

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 10~

1.3 - Formulas that Release Exterior Wind-Heat 5. Sang Ju Yin / Mulberry Leaf and Chrysanthemum Drink 6. Yin Qiao San / Honeysuckle and Forsythia Decoction 7. Chai Ge Jie Ji Tang / Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer Formulas that Release Exterior with Head and Neck Symptoms 8. Chuan Xiong Cha Tiao San / Ligusticum Chuanxiong Powder to be Taken with Green Tea 9. Cang Er Zi Wan / Xanthium Powder 1.4 - Formulas that Release Exterior Disorders with Interior Deficiency 10. Ren Shen Bai Du San / Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences 11. Jing Fang Bai Du San / Schizonepeta and Ledebouriella Powder to Overcome Pathogenic Influences 12. Jia Jian Wei Rui Tang / Modified Solomons Seal Decoction Ch. 7 - Formulas that Release Interior-Exterior Excess 7.1 Formulas that Release the Exterior and Purge the Interior 13. Da Chai Hu Tang / Major Bupleurum Decoction 7.2 Formulas that Release the Exterior and Clear the Interior 14. Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang / Kudzu, Coptis and Scutellaria Decoction Ch. 4 - Formulas that Clear Heat 4.1 - Formulas that Clear Qi-Level Heat 15. Bai Hu Tang / White Tiger Decoction 16. Bai Hu Jia Ren Shen Tang / White Tiger plus Ginseng Decoction 17. Zhu Ye Shi Gao Tang / Lophatherus and Gypsum Decoction 18. Zhi Zi Chi Tang / Gardenia and Prepared Soybean Decoction 4.2 - Formulas that Clear Nutritive-Level Heat and Cool the Blood 19. Qing Ying Tang / Clear the Nutritive Level Decoction 20. Xi Jiao Di Huang Tang / Rhinoceros Horn and Rehmannia Decoction 4.3 - Formulas that Clear Heat and Resolve Toxicity 21. Huang Lian Jie Du Tang / Coptis Decoction to Relieve Toxicity 22. Xie Xin Tang / Drain the Epigastrium Decoction 23. Pu Ji Xiao Du Yin / Universal Benefit Drink to Eliminate Toxin Ch. 20 Formulas that Treat Abscesses and Sores 20.1 Formulas that Treat External Abscesses and Sores 24. Wu Wei Xiao Du Yin / Five Ingredient Decoction to Eliminate Toxin 4.6 - Formulas that Clear Heat from the Organs 25. Ma Xing Shi Gan Tang / Ephedra, Apricot Kernel, Gypsum & Licorice Decoction 26. Xie Bai San / Drain the White Powder 27. Qing Wei San / Clear the Stomach Powder 28. Yu Nu Jian / Jade Woman Decoction 29. Dao Chi San / Guide Out The Red Decoction 30. Long Dan Xie Gan Tang / Clear The Gallbladder and Drain Fire Decoction
June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 11~

31. Shao Yao Tang / Peony Decoction Ch. 2 - Formulas that Drain Downward 2.1 - Formulas that Purge Heat Accumulation 32. Da Cheng Qi Tang /Major Order the Qi Decoction 33. Xiao Cheng Qi Tang / Minor Order the Qi Decoction 34. Tiao Wei Cheng Qi Tang / Regulate the Stomach and Order the Qi Decoction 2.4 Formulas that Simultaneously Attack and Tonify 35. Zeng Ye Cheng Qi Tang / Increase the Fluids and Order the Qi Decoction 2.2 - Formulas that Warm the Yang and Purge 36. Da Huang Fu Zi Tang / Rhubarb and Prepared Aconite Accessory Root Decoction 2.3 - Formulas that Moisten the Intestines and Unblock the Bowels 37. Run Chang Wan / Moisten the Intestines Pill (Dr. Shen, Dr. Li) 38. Ma Zi Ren Wan / Hemp Seed Pill 39. Ji Chuan Jian / Benefit the River [Flow] Decoction Ch. 3 - Formulas that Harmonize 2.1 - Formulas that Harmonize Lesser Yang-Warp Disorders 40. Xiao Chai Hu Tang / Minor Bupleurum Decoction 41. Hao Qin Qing Dan Tang / Sweet Wormwood and Scutellaria Decoction to Clear the Gallbladder 42. Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang / Bupleurum plus Dragon Bone and Oyster Shell Decoction 2.2 Formulas that Regulate and Harmonize the Liver and the Spleen 43. Si Ni San / Frigid Extremities Powder 44. Xiao Yao San / Rambling Powder 45. Jia Wei Xiao Yao San / Augmented Rambling Powder 46. Tong Xie Yao Fang / Important Formula for Painful Diarrhea 2.3 - Formulas that Harmonize the Stomach and Intestines 47. Ban Xia Xie Xin Tang / Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium 4.7 - Formulas that Clear Heat from Deficiency 48. Qing Hao Bie Jia Tang / Sweet Wormwood and Soft-shelled Turtle Shell Decoction 49. Qing Gu San / Cool The Bones Powder 50. Dang Gui Liu Huang Tang / Tangkuei and Six Yellow Decoction Herbology 5 Ch. 5 - Formulas that Dispel Summerheat 4.3 Formulas that Dispel Summerheat and Facilitate the Resolution of Dampness 51. Liu Yi San / Six-to-One Powder Ch. 6 - Formulas that Warm Interior Cold

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 12~

6.1 - Formulas that Warm the Channels & Disperse Cold 52. Dang Gui Si Ni Tang / Tangkuei Decoction for Frigid Extremities 6.2 - Formulas that Warm the Middle & Dispel Cold 53. Li Zhong Wan / Regulate the Middle Pill 54. Fu Zi Li Zhong Wan / Aconite Accessory Root Pill to Regulate the Middle 55. Wu Zhu Yu Tang / Evodia Decoction 56. Xiao Jian Zhong Tang / Minor Construct the Middle Decoction 57. Da Jian Zhong Tang / Major Construct the Middle Decoction 6.3 - Formulas that Rescue Devastated Yang 58. Si Ni Tang / Frigid Extremities Decoction Ch. 8 - Formulas that Tonify 8.1 - Formulas that Tonify the Qi 59. Si Jun Zi Tang / Four Gentlemen Decoction 60. Liu Jun Zi Tang / Six Gentlemen Decoction 61. Shen Ling Bai Zhu San / Ginseng, Poria and White Atractylodes Powder 62. Bu Zhong Yi Qi Tang / Tonify the Middle to Augment the Qi Decoction 63. Yu Ping Feng San / Jade Windscreen Powder 64. Sheng Mai San / Generate the Pulse Powder 65. Bu Fei Tang / Tonify the Lungs Decoction 8.2 - Formulas that Tonify the Blood 66. Si Wu Tang / Four Substance Decoction 67. Tao Hong Si Wu Tang / Four Substance Decoction with Safflower & Peach Pit 68. Dang Gui Bu Xue Tang / Tangkuei Decoction to Tonify the Blood 69. Shao Yao Gan Cao Tang / Peony and Licorice Decoction 8.3 - Formulas that Tonify the Qi and Blood 70. Ba Zhen Tang / Eight Treasure Decoction 71. Shi Quan Da Bu Wan / All Inclusive Great Tonifying Decoction 72. Gui Pi Tang / Restore the Spleen Decoction 73. Zhi Gan Cao Tang / Honey Fried Licorice Decoction 8.4 - Formulas that Nourish and Tonify the Yin 74. Liu Wei Di Huang Wan / Six Ingredient Pill with Rehmannia 75. Qi Ju Di Huang Wan / Lycium Fruit, Chrysanthemum and Rehmannia Pill 76. Zhi Bai Di Huang Wan / Anemarrhena, Phellodendron and Rehmannia Pill 77. Zuo Gui Wan / Restore the Left [Kidney] Pill 78. Zuo Gui Yin / Restore the Left [Kidney] Drink 79. Da Bu Yin Wan / Great Tonify the Yin Pill 80. Yi Guan Jian / Linking Decoction 81. Er Zhi Wan / Two Solstice Pill 82. Bai He Gu Jin Tang / Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal 8.5 - Formulas that Warm and Tonify the Yang 83. Shen Qi Wan / Kidney Qi Pill 84. You Gui Wan / Restore the Right [Kidney] Pill 85. You Gui Yin / Restore the Right [Kidney] Drink

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 13~

8.5 - Formulas that Tonify both the Yin and the Yang 86. Er Xian Tang / Two Immortal Decoction Ch. 9 - Formulas that Stabilize and Bind 9.1 - Formulas that Stabilize the Exterior and Stop Sweating 87. Mu Li San / Oyster Shell Powder 9.3 - Formulas that Bind Up the Intestines and Secure Abandoned Conditions 88. Si Shen Wan / Four Miracle Pill 9.4 - Formulas that Secure the Essence and Stop Enuresis 89. Jin Suo Gu Jing Wan / Metal Lock Pill to Stabilize the Essence 90. Suo Quan Wan / Restrict the Fountain Pill 91. Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang / Cinnamon Twig Decoction plus Dragon Bone and Oyster Shell

9.5 - Formulas that Secure Irregular Uterine Bleeding and Stop Vaginal Discharge 92. Gu Jing Wan / Stabilize the Menses Pill 93. Wan Dai Tang / End Discharge Decoction Ch. 10 - Formulas that Calm the Spirit 10.1 - Formulas that Nourish the Heart and Calm the Spirit 94. Tian Wang Bu Xin Dan / Emperor of Heavens Special Pill to Tonify the Heart 95. Suan Zao Ren Tang / Sour Jujube Decoction 96. Ding Zhi Wan / Settle the Emotions Pill 97. Huang Lian E Jiao Tang / Coptis and Ass-Hide Gelatin Decoction 98. Gan Mai Da Zao Tang / Licorice, Wheat and Jujube Decoction Ch. 11 - Formulas that Open the Sensory Orifices 11.1 - Formulas that Clear Heat and Open the Sensory Orifices 99. An Gong Niu Huang Wan / Calm the Palace Pill with Cattle Gallstone Formulas that Warm and Open the Sensory Orifices 100. Su He Xiang Wan / Liquid Styrax Pill Ch. 18 - Formulas that Reduce Food Stagnation 18.1 - Formulas that Reduce Food Accumulation and Transform Stagnation 101. Bao He Wan / Preserve Harmony Pill 18.2 - Formulas that Reduce Food Stagnation But Also Tonify 102. Jian Pi Wan / Strengthen the Spleen Pill Ch. 19 - Formulas that Expel Parasites 103. Wu Mei Wan / Mume Pill Herbology 6

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 14~

12.1 - Formulas that Promote the Movement of Qi 104. Yue Ju Wan / Escape Restraint Pill 105. Chai Hu Shu Gan San / Bupleurum Powder to Dredge the Liver 106. Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang / Trichosanthes Fruit, Chinese Chive & Wine Decoction 107. Ban Xia Hou Po Tang / Pinellia and Magnolia Bark Decoction 108. Tian Tai Wu Yao San / Top Quality Lindera Powder 12.2 - Formulas that Direct Rebellious Qi Downward 109. Su Zi Jiang Qi Tang / Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward 110. Ding Chuan Tang / Arrest Wheezing Decoction 111. Ju Pi Zhu Ru Tang / Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction

Ch. 13 - Formulas that Regulate the Blood 13.1 - Formulas that Invigorate the Blood and Dispel Blood Stasis 112. Tao He Cheng Qi Tang / Peach Pit Decoction to Order the Qi 113. Xue Fu Zhu Yu Tang / Drive Out Stasis from the Mansion of Blood Decoction 114. Ge Xia Zhu Yu Tang / Drive Out Stasis Below the Diaphragm Decoction 115. Shao Fu Zhu Yu Tang / Drive Out Stasis from the Lower Abdomen Decoction 116. Shen Tong Zhu Yu Tang / Drive Out Blood Stasis from a Painful Body Decoction 117. Bu Yang Huan Wu Tang / Tonify the Yang to Restore Five [Tenths] Decoction 118. Fu Yuan Huo Xue Tang / Revive Health by Invigorating the Blood Decoction 119. Wen Jing Tang / Warm the Menses Decoction 120. Sheng Hua Tang / Generation and Transformation Decoction 121. Gui Zhi Fu Ling Wan / Cinnamon Twig and Poria Pill 122. Dang Gui Shao Yao San / Tangkuei and Peony Powder 123. Shi Xiao San / Sudden Smile Powder 124. Huo Luo Xiao Ling Dan / Fantastically Effective Pill to Invigorate the Collaterals 125. Dan Shen Yin (Salvia Drink) 13.2 - Formulas that Stop Bleeding 126. Jiao Ai Tang / Ass-Hide Gelatin and Mugwort Decoction 127. Huai Hua San / Sophora Japonica Flower Powder Ch. 14 - Formulas that Expel Wind 14.1 - Formulas that Dredge and Disperse External Wind 128. Xiao Huo Luo Dan / Minor Invigorate the Channels Special Pill 129. Qian Zheng San / Lead to Symmetry Powder 130. Xiao Feng San / Eliminate Wind Powder from Orthodox Lineage 14.2 - Formulas that Pacify and Extinguish Internal Wind 131. Ling Jiao Gou Teng Tang / Antelope Horn and Uncaria Decoction 132. Zhen Gan Xi Feng Tang / Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction
June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 15~

133. 134.

Tian Ma Gou Teng Yin / Gastrodia and Uncaria Decoction E Jiao Ji Zi Huang Tang / Ass-Hide Gelatin and Egg Yolk Decoction

Ch. 15 - Formulas that Treat Dryness 15.1 - Formulas that Gently Disperse and Moisten Dryness 135. Xing Su San / Apricot Kernel and Perilla Leaf Decoction 136. Sang Xing Tang / Mulberry Leaf and Apricot Kernel Decoction 137. Qing Zao Jiu Fei Tang / Eliminate Dryness and Rescue the Lungs Decoction 15.2 - Formulas that Enrich the Yin and Moisten Dryness 138. Mai Men Dong Tang / Ophiopogonis Decoction Ch. 16 - Formulas that Expel Dampness 16.1 - Formulas that Transform Damp Turbidity & Harmonize the Stomach 139. Ping Wei San / Calm the Stomach Powder 140. Huo Xiang Zheng Qi Tang / Patchouli/Agastache Powder to Rectify the Qi 16.2 - Formulas that Clear Heat and Expel Dampness 141. San Ren Tang / Three Nut Decoction 142. Gan Lu Xiao Du Dan / Sweet Dew Special Pill to Eliminate Toxin 143. Yin Chen Hao Tang / Artemisia Yinchenhao Decoction 144. Ba Zheng San / Eight Herb Powder for Rectification 145. Er Miao San / Two Marvel Pill 16.3 - Formulas that Promote Urination and Leach Out Dampness 146. Wu Ling San / Five Ingredient Powder with Poria 147. Zhu Ling Tang / Polyporus Decoction 148. Wu Pi San / Five Peel Powder 16.4 - Formulas that Warm & Transform Water and Dampness 149. Ling Gui Zhu Gan Tang / Poria, Cinn.Twig, Atractylodes and Licorice Decoction 150. Zhen Wu Tang / True Warrior Decoction 16.5 - Formulas that Dispel Wind-Dampness 151. Qiang Huo Sheng Shi Tang / Notopterygium Decoction to Overcome Dampness 152. Juan Bi Tang / Remove Painful Obstruction from Medical Revelations 153. Du Huo Ji Sheng Tang / Pubescent Angelica and Taxillus Decoction 154. Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang / Cinnamon Twig, Peony and Anemarrhena Decoction Ch. 17 - Formulas that Dispel Phlegm 17.1 - Formulas that Dry Dampness and Transform Phlegm 155. Er Chen Tang / Two Aged [Herb] Decoction 17.2 - Formulas that Clear Heat and Transform Phlegm 156. Wen Dan Tang / Warm the Gallbladder

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 16~

157. 158. 159.

Huang Lian Wen Dan Tang / Coptis Decoction to Warm the Gallbladder Qing Qi Hua Tan Tang / Clear the Qi and Transform Phlegm Pill Xiao Xian Xiong Tang / Minor Decoction [for Pathogens] Stuck in the Chest

17.3 - Formulas that Transform Phlegm and Disperse Clumping 160. Xiao Luo Wan / Reduce Scrofula Pill 17.4 - Formulas that Moisten Dryness and Transform Phlegm 161. Bei Mu Gua Lou San / Fritillaria and Trichosanthes Fruit Powder 17.5 - Formulas that Warm and Transform Phlegm-Cold 162. San Zi Yang Qin Tang / Three Seed Decoction to Nourish Ones Parents 17.6 - Formulas that Transform Phlegm and Extinguish Wind 163. Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang / Pinellia, White Atractylodis and Gastrodia Decoction 164. Zhi Sou San / Stop Coughing Powder 19.0 Formulas that Expel Parasites 165. Wu Mei Wan / Mume Pill

June 8, 2011:cm/bd/aj Available on Secure Site: http://secure.pacificcollege.edu/ 17~

Centres d'intérêt liés