Vous êtes sur la page 1sur 65

Violin Dear Evan Hansen

0
BE YOURSELF
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

bow down
[CLICK IN]
Steady, matter-of-fact

### 4 .
Vamp
2 "...be yourself"

& 4 . ..
(Pno, Gtr 2, Pulse)

1-2

# # # pizz.
.
œ . . U œ. ‰ œ. Œ ‰ œ. U
[CLICK OUT]

& ‰ œ Œ ‰ œ ∑ ∑
J J J J
f
3 4 5 6

. œ̆ . œ^
[CLICK: "3-4"]

# # # œ. . . U
lunga

‰ œJ Œ
arco
‰ œ ∑
& J œ œ. œ. flœ œ œ œ
7 8 9
fl
F f

G-6305/802/16-SS-pc-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
1
ANYBODY HAVE A MAP?
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK: "3, 4"]

# # # # # 4 . (Gtr. 1)
Slightly awkward
2
& # 4 . ..
1-2

#### # (Perc. x 's, Bs.) 6 Vamp


.. ..
"Neither do I."

& # ∑
3-8 9 6

H05893/802/16-reh-pc-u-reh-u-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin p. 2. - #1 - ANYBODY HAVE A MAP? Dear Evan Hansen

#### #
10
6 ≥j
& # Œ ‰ œ ˙
(Vocal)

10-15 16
p
#### # 2 2
& # .. ..
17-18 19-20
"Oh, good."

#### # Ó ≥ ≤
last x only

& # Œ " œ. œ œ œ œ.
lead

œ œ :œ œ œ œ œ œ
F
21 23

#### # ‰ Œ Ó
24
2
Ó
pizz.

& # j œ. œ. œ. œ
œ. f
25-26 . 27

#### # ≤j
Poco meno mosso
∑ 24 Œ ‰ 4 " œ.
arco

& # j 4
#œ ˙.
p sub. f
28 29 30

#### #
31
≤ j ≤
& # œ ‰ œj Ó j
œ. ‰ œ. Œ œ œ. ‰ œ. Ó
j
œ. ‰ œ. Œ œ œ
. .
F 32 33 34

#### # ‰ j Ó >
& # œ œ ‰ j ∑ œœœœÓ Œ ‰ œœ œœ. œœœ #
œ. œ ˙ . . .
35. . 36 37
F >
38 39 >
# n œ.
40 Tempo I°
‰ jŒ ‰ j ∑ ‰ jŒ ‰ j ∑
pizz.

& # œ. œ. # œ. œ.
œ.
f
41 42 43

# ‰ j j
& j Œ ‰
œ.
∑ ‰ j Œ ‰
œ.
44 œ. # œ. 45 46 œ. # œ.

# 7 Vamp

.. ∑ .. Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
(Vla.)

&
47-53 54 55
F
H05893/802/16-reh-pc-u-reh-u-B-u-Lac-pv
Violin p. 3. - #1 - ANYBODY HAVE A MAP? Dear Evan Hansen
(Vocal) w/Djembe

# . . ‰ .j Ó
X

‰ œj Ó
56

& œœ . œ œœ ‰ jÓ œ ‰ jÓ
Vla, œ œ œ œ 57
œ
œ. . . œ. 58
œ. . . . 59 œ. . œ. œ.
. . . .
Vcl.

# j Ó ≤j
& œ. œ ‰ j Ó œ. . œ ‰ œ
. j ‰ ‰ œ ˙
. . 60 œ. 61 . 62 œ. p F
# œ œ œ œ
& ∑ Ó Œ
63 64
F
>œ 3 ≤
# J‰Œ Ó
Œ œ œ ˙.
65

Ó œœœ
(Vla.)

& œ
f 66-68 69
F 70

# œ . œ œ œ œ. œ. œ. œ^
& œ œ œ. œ œ œ Ó
œ œ. œ. œ œ. œ. flœ œ. flœ œ. œ. flœ œ. œ. fl . f
fl cresc.fl poco a poco
71 72 73 74

≥. ≤. ≥. ≤. ≥. ≤. ≥ . ≥. ≥. ≤. ≥. ≤. >≥ ≤
# œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ ‰ œœ ‰ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ^œœ
& J J J J J J J J J ‰ J‰ Ó
75 76 77
p ß 78

H05893/802/16-reh-pc-u-reh-u-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
2
WAVING THROUGH A WINDOW
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK: “3, 4”]

### 2
With drive
4
& 4 ΠΠ44
(Pno.)

A : 1-4
5
### (Vocal) 8 (Gtr. 2)

&
5-12

### 8 (Gtr 1,
Bs, Drs.)
&
13-20 3

H05893/G-6305/802/15-u-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin p. 2. - #2 - WAVING THROUGH A WINDOW Dear Evan Hansen

21
### 3 j‰
‰ j
pizz.

& œ
œ œ œ œ œ .
f
21-23 24

### . . . . .
œ . œ̆
œ
Œ ‰ œj œ . œj œ . j ‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ J ‰
arco

& ∑ Ó
œ œ œ . . . . .
25 26
F 27> . . 28
ƒ 29

30
### 8 (Gtr 1,
Bs, Drs.)
&
30-37

### Œ
& Œ Œ œ œ œ Œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ
œ. œ. œ. œ œ.
F. . . . . .
38 39 40 41

### Œ ≥j
j
Œ œ œ œ œ Œ
œœ œœ >œ œ œ ‰ Ó
& ‰
œœ œœ œœ œœ
42
. . . 43 œ. œ œ œ. 44
. f 45

### ∑ Ó Œ ‰

& j
œ ˙ œ œ œ œ
F
46 47 48

### j ‰ Œ ∑ 24 ∑ 44
& œ. œ. œ. œ. >œ
49
f 50 51 (to 58)

# # # 4 . pizz.
52 4x

& 4 . œ ‰ œj Œ ‰ j ∑ ‰ j Œ ‰ œj ∑ ..
. . œ. œ. œ. .
(ß 1st x only) p
53 54 55

#
# # . (Gtr. 1)‰ j Œ ‰
Vamp "No way, José." Solo
. . ≥
> . . œ. œ.
œ
.. œ œ
arco

.œ ∑ œ
&
. œ. œ.
j œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. .
56 57 58
P F 59

H05893/G-6305/802/15-u-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv
Violin p. 3. - #2 - WAVING THROUGH A WINDOW Dear Evan Hansen

# # # >œJ ‰ Œ Ó
Lift
≥ ≤ ≥
‰ j œœ œœ
60

& Ó œ œ œ œ œ. ∑ Ó
f 61 > >œ 62 63
œ.
≥ ≤. >≥œ œ œ
(mute

# # # >œœ ‰ Œ Ó œ œ.
non-vib. ringing

Œ ‰ J
vib.

Ó œœœœœ Ó ‰ œ œ. ‰
strings)

& J J
64 65 > 66 67

3 ≥^
### ‰ j
arco

&
œ. flœ œ. œ œ flœ œ
fl . f
F
68-70 71


### ≥j . . œ. >œ
& ∑ Ó Œ ‰ œ œ ‰ jœ œ. œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
72 73
legato
74
> œ. . 75
f
### 5 ≥ . ≥j j >≥
Œ ‰ œJ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œœ
76

& ∑ Œ
J
76-80
f legato
81 82 83

≥ ≥ ≥
### œ œ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ œœ œœ œœ œœ̆ ‰ œœ œœ̆ ‰ œœ œœ̆ ‰ œœ œœ̆ œœ. œœ̆ œœ.
& œ œ œ̆ œ̆ œ œ œ̆ œ œ. fl
84
J J fl . J fl 85
. fl œ. J fl
86
œ. J fl œ. J fl 87
œ.
simile

# # # œ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ ‰ œ œ œ. œ. >œ œ œ >œ ‰ Ó
(mute
ringing

& œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ œ œ œ̆ œ œ œ̆ œ œ œ œ
strings)

88
J fl . J fl . J fl . fl . fl . J fl . J
89 90 91

### 2 ≤ . œ. œ. œ. œ
‰ j œ œ ‰Œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ̆J
92-93 94
F sub. p f
95

96
### 8
&
96-103

104
### (Vcl.) 3
&
104-106

H05893/G-6305/802/15-u-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv
Violin p. 4. - #2 - WAVING THROUGH A WINDOW Dear Evan Hansen

### Ó ‰ j

& œ œ œ> œ œ >œ œ œ œ >œ
œ œ œ >œ œ. œ. >œ œ œ œ > œ œ œ > œ œ œ œ
107

F 108 . . . 109
. . . . . . . 110 . . . . .
≥j ≤. >≥œ 112œ . œ œ . . ˘œ œ. œ. ˘œ œ. œ. œ. œ^
cresc. poco a poco

### . œ
œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 6 n >œ b 4
& œ‰œ œ J J J 4 ∑ Œ ‰ @J b 4
œ. œ. œ. > .
111 113 114
f
115
ß
b . œ. n >œ . œ. ‰ > . œ. >œ . œ. ‰
4
116

& b 4 æ̇ @ æ̇ J æ̇ @ æ̇ J
117 118 119

b
>. œ. >œ . œ. ‰ ..œ ≥œ̆ œ œ œ^
& b æ̇ @ æ̇ J æ̇ ‰ œ!j œ! œ! !œ ! !
ƒ
≤ ≤
120 121 122 123

≥œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ œ. œ. œ. œ. œ. > ≤. . . . œ. . œ.


b J J J œ œœœœ œ
&b ‰ ‰ ‰ ‰J
f
>≥œ œ≤. œ. œ. œ. œ. >œ ≤ ≤
124 125 126 127

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. >œ ≥. . . œ≤. œ. >≥œ œ œ


b J‰ ‰ J J‰ œ œ œ J‰Ó
&b
128 129 130
f 131

2 ≤ . œ. œ. œ. œ^ ≤
œ
b œ
&b ‰ jœ œ œ œ œ J‰
œ
132-133 134
f œœœœ
135


b ‰œœœ‰œœœ ‰œœœœœœœ
136

&b ‰ j ‰ j ‰ j
œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ J . J . J
F
138 139
137

œ. >œ >œ >œ [CLICK


cresc. poco a poco

œ̆ . œ̆ . . œ̆ . œ̆ . . œ̆ . . œ̆ . > >œ œ. œ.
b œ J
&b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ó
OUT]

. . . ƒ
140
f 141 142 143

b ≤ molto vib.
rall. al fine

&b Ó Ó w ∑
(band)

144
π 145
ƒ 146

H05893/G-6305/802/15-u-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
2A
WAVING THROUGH A WINDOW (Reprise)
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Christopher Jahnke

b
Contemplative, bending as needed
8
b 4
&b b b 4
(Kbd.)

1-8

9
bbb 7 U (High piano figure)
U
"When you're"

b
& b Ó Ó ∑ ∑
9-15 16 17 18

,
In time (conversational)

bbb ≤ U
19 arco "When you're"

b
sneak in
& b ˙. œ œ w ˙. œ œ ˙ ˙
∏ p
21
20 22

w
Colla voce
b .
& b bbb ˙
œ œ w
23
(Gtr. 2)

π 24 25
π P 26

G06960/802/15-u-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
2B
GIVE IT BACK
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

TACET
[CLICK IN]

b4
Moderato
2
b
& 4 64 ∑ 44 ∑
1-2 3 4

G-6305/802/16-SS-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
2C
WAVING THROUGH A WINDOW
(Reprise #2)
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK:
“1, 2, 3...(4)”]

≤j . .
Subtle Anticipation (Vocal)
# # # # 4arco
pizz. (2) (4)

& # 4 ‰ œ. œ œ œ̆J ‰ œœ. œœ. œœ. œœ œœ œœ œœ


. . . .
œœ œœ œœ œœ
. . . .
œœ œœ œœ œœ
. . . .
f F 1 2 3 4

#### œ œ œ œ ≥ (under Vla.)


(6) arco [CLICK OUT]

& # œ. œ. œ. œ. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
5 6
. . . . 7
. . . . aœ w
: 10

G-6305/802/15-SS-pc-u-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
2D
TELL THEM ABOUT YOUR SEX LETTER
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Christopher Jahnke

[CLICK: "3, 4"]

# # # 4 (Gtrs.)
Subtle

non vib.

& 4 ∑ Ó ‰ œj œ œ w ˙. Œ
1 2
P 3 4

### 2 ≤j ≥ ≤ ≥ ≤ ≥
w/vib.

& Ó ‰ œ œ œ œœœœœœœœ
5-6 7
p 8

### ˙ . U
9 [CLICK OUT]

& Œ ∑
10

G-6305/G-6960/802/15-u-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
3
FOR FOREVER (THE ORCHARD SONG)
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

con sord.
Freely
U
Quasi tempo
4
& b 44 ∑
1 2-4, 4A (to 5)

5 Colla voce
2 U "A la Mode."
U
&b ∑ ∑
5-6 7 8

"Drive..." 2 U
"Then we're there"
U "4-leaf..."

&b ∑ ∑
9-10 11 12

6
[CLICK:
13 "clovers" “3, 4”]

&b ∑ Ó Ó
(+Bs.) (Vcl. solo)

13-18 19 20

2 w≤ w
21 In time con sord.
Solo

&b
21-22 23
π 24


senza sord., hold to

w
(+Vla.)
w
[CLICK OUT] enter smoothly, downbeat,

&b ∑ ˙
with presence no dim.

˙
p 25 26 27 28
p
4
[CLICK IN]
29
Più mosso
&b
29-32 8

H05893/802/15-u-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin p. 2. - #3 - FOR FOREVER (THE ORCHARD SONG) Dear Evan Hansen

5 ≤
∑ ∑ ∑
33 39
Vla.

&b Ó Œ w w
œœ
33-37 38
Fœ 40
n.

≤ ˙. œ œ. œ ˙
&b Ó œ œ œ œ ˙. œ J
41
F 42 43 44

[CLICK OUT]
3 [CLICK IN]

&b ∑
45-47 48

49 Hold back
6 ≤r >œ ˙ ≤ œ œ >œ œ œ . œ œ œ
&b ‰. œ œ œ ‰ . œR œ
49-54
F f 55 56

œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. # œ œ œ œ
brushy

&b J J J J J J J J J J J J J J œ
57 58 59 60
[CLICK IN]

œ. ≥ ≤

œ œ œ œ œ. œ œ. j w b
[CLICK OUT] accel.

&b J J œ
∑ Œ # œ œ œœ œ b
œœœœœ œ
F
61 62 63 64 65

^j 2
Faster
b
66

& b bœ ‰ Œ Ó
f 67-68

œ. œ. œ œ œ œœœ
b œ œ œ œ œ J œ
&b Ó Œ
œœœ bœ œ J œ œ
69
F f
70 71

. pizz. œ. .
œ .
œ .
œ .
œ .
œ .
œ ≤
Picking up speed

bb
72

œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ Ó Œ #
arco

& J J J J J J J J œ >œ
sub. F F
73 74

>œ œ œ œ
b œ œœ j œ œ œ œ œœ œœœ œœœ œœœ œ
rit.

&b œœœœœ œ œœœ @


œ@. œ. ‰ œ œ@œ. ‰ œ œ œ œ
75
Í
76
f 77

H05893/802/15-u-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv
U"3, 4"
Violin p. 3. - #3 - FOR FOREVER (THE ORCHARD SONG) Dear Evan Hansen


conducted

˙≤ U
bb
Freely rit.

& 34 Œ Œ Œ 44 ∑
78
f–F f 79 80

4 U U #
bb
81 Slower, freely

& ∑ ∑ ∑
81-84 85 86 87

2 2
[CLICK IN]

#
88 In time, slowly
(+Gtr. 2 trem.)

&
88-89 90-91

#
accel. poco a poco
≤r >œ ˙ ≤ œ œ >œ œ œ . œ œ œ
∑ ‰ œ œœ
. ‰ . œR œ
Vla, Vcl.

& ∑
(+Bs.)

Ó œ œ œ œ
92 93
F 94
F 95

# w ˙. œ œ œ œ w
96 A tempo

&
97 98

œ. ˙ œ œ œ
# ˙. œ œ œ œ œ œ
& œ œ J

o wwo
99 100 101
[CLICK OUT]

# ww 2
Colla voce
"Two friends"

&
102
sub. p 103 104-105

2
[CLICK OUT]

U
[CLICK IN]

# ≤
∑ ≥

106 In time, slowly Vla, Vcl. rall.

& w w ∑
106-107
w
108 w 109
ww 110
p

H05893/802/15-u-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
4
SINCERELY, ME
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK “2, 3, 4”]

# 4 œœ^ œœ^
Upbeat piano rock - swing 8ths
w
& 4 Œ Ó ∑ Œ Ó ∑ wæ w
f 1 2 2A 2B : 3
p 4 æ

# œ^ 7
5 (Vocal)

& œ Œ Ó
f
6-12

7
[CLICK

# U
OUT]

& Ó Ó
13-19 20 (long
dialogue)

# Ó
[CLICK “1, 2”] 22
6
Ó
(ens.)

&
21 22-27

# 5
&
28-32

33
# "I like my parents –" 2
&
33-34

8
[CLICK OUT] [CLICK IN]

#
Vamp
1 .. (Pno.
Π4
.. 4 Ó Ó
"I love my parents..." only) “1, 2” (+Rhy.)
& 4
35-42 43 44

45
# "If I stop smoking crack–" 2 "If I stop smoking pot..." 4
&
45-46 47-50 6
H05893/802/15-u-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Violin p. 2. - #4 - SINCERELY, ME Dear Evan Hansen

6 >
# ˙ œ. œ≤ œ n œ
& wæ æ ∆
51-56
Í
57 58
f
2 ≥ ≥ ≥ ≤ n >œ
# œ̆ œ̆ œ̆
‰ œJ œ ∆
59

& Œ Œ Œ
59-60 61 62

# 2 œ̆ œ̆ œ̆
& Œ Œ Œ ‰ œj # œ œ
63-64 65 66 >∆
# 6
&
67-72

73
# 2 3x
2
.. ..
(last x: +Rhy.)

&
73-74 75-76

77
# (Vocal) 8
&
77-84

# 8
&
85-92

6 >
# ˙ œ. œ œ n œ

"Dude, I'm proud of you" "I can see"

& wæ æ
93-98
Í
99 100
f
2 ≥ ≥ ≥ ≤ n >œ
# œ̆ œ̆ œ̆
‰ œJ œ ∆
101

& Œ Œ Œ
101-102 103 104

# 2 œ̆ œ̆ œ̆ œ # œ >œ
& Œ Œ Œ ‰ J ∆
105-106 107 108

H05893/802/15-u-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv
Violin p. 3. - #4 - SINCERELY, ME Dear Evan Hansen

# 4
&
109-112

# Ó >˙≤ œ
&
˙ ˙ Œ Ó ∑ bb
113 114 115 116

w> œ
b w> > > œ
117
sul pont.
b
& æ w ˙ æ æ
æ æ æ
f 118 119 120

œ œ œ œ œ œ ≥œ
, ord. ≤ ≥
b w> # w> w> œœœ œ
&b æ æ æ
121 122 123 124 3 3 3
>
4
bb
125

&
125-128

V.S.

H05893/802/15-u-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv
Violin p. 4. - #4 - SINCERELY, ME Dear Evan Hansen

≥ œ œ >œ
bb
pizz. arco

& n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ
129
f 130 131
cresc.
132
3

4
bb
legato

& œ œ œ œ œ Œ Ó
Í f>
133-136 137 138

w> w w œ >œ
b n œ
‰ J @
&b æ æ æ æ̇
f
˙ w ~~~~~
139 140 141 142

n˙ ˙ ~~~~~~
~~~~ Ó n œ≤ >œ #
b æ æ æ æ
& b æ̇ Œ
143 144 145 146

147
# œ Œ
short fall
œ̆ œ̆ œ̆ œ >œ
& ∆ Ó ∑ Œ Œ Œ Œ
148 149 150

# œ Œ ≤. œ̆ œ̆
œ. œ. œ̆ œ b œ œ >œ
short fall

& ∆ Ó ∑ œ
151 152 153 154

# ˙ , ≥˙ ˙ ˙ ˙
#˙ ˙. œ ‰
& J
155 156 157 158

. œ. œ. œ.
œ œ. œ. œ. .œ œœ. œœ. œœ. œ. œ. œ. ˙≤ ˙ ˙
off the string
# œ
pizz. arco

& Œ œ œ œ Œ Ó
159 160 161 162 163 164

# œ̆
165

& Œ Ó ∑ n˙ ˙ b˙
˙
F
166 167 168

# offœ. theœ.stringn œ. œ. œ. œ. œ. œ œ # œ >œ œ^


& Œ Ó Ó Œ
f169 170 3 171 172
ß
Applause Segue
H05893/802/15-u-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
4A
"SINCERELY, ME" PLAYOFF
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK: "1, 2, 3, 4"]

# 4 >œ œ œ œ œ œ œ^
Upbeat piano rock - swing e 's
œ≤ n >œ Œ ≤
& 4 ≤ n œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ.
ƒ3
1 3 2 3

# ≤ ≤ n >≥œ œ
œ œ œ
legato

& œ. ‰
œ œ. J œ #œ œ œ nœ #œ
4 œ. œ. # œ. œ. 5 6 7

# U
[CLICK OUT] rit. poco a poco

& ˙ n˙ ˙ ˙ w
f P
8 9 10

H05893/802/15-pc-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
5
REQUIEM
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK: "3-and"]

4
Moderato
# # # # 3 (Gtrs.)
& 4
1-4

5
#### (Vocal) 8
&
5-12 8

H05893/G06960/802/15-u-SS-reh-pc-u-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin p. 2. - #5 - REQUIEM Dear Evan Hansen

#### ∑ ∑ ∑
13 Vla. solo

& ∑ Ó œ
˙ œ œ
14 15 ˙. 16

#### ∑ ∑ ∑ ∑ 44
& œ œ œ œ œ
˙ œ œ. œ
œ œ œ œ œJ J œ œ
17 18 19 20

#### 4
21 PLAY [CLICK OUT]

& 4 œ œ œ w
˙. œ œ œ. ˙ ˙. w
P
22 23 24
n.

####
[CLICK IN]
6 ≥ 34
25

Ó
(Più mosso)
&
˙
p
25-30 31 (to 39)

#### 3 2 ≥
[CLICK IN] legato
44 34 ..
[CLICK OUT] 4x
∑ ∑ .. Œ Œ œ œ .
(Gtrs. only)

& 4 œ
39 40 40A-40B : p ˙ 41 42

≤ ≥
#### ≤
Œ Œ œ œ œj œ j œ
43

& ∑ Œ ∑
œ œ œ œ
44
p F
45 46
p 47

#### ≤
4 3 ‰ œœœœœœœœœœ œ Œ Œ
48B

& Œ 4 ∑ 4 ∑
˙
48 48A 48C
π P 48D

# # # # Œ ‰ œ≤ œ œ œ œ œ ‰ 4 œ. œ œ
& œ œ œ œ œ # œ 4 œ œ œœœœ
œ #œ œ œ œ œ œ
48E
π P 48F 48G
π P 48H

(to 51)

#### ˙ . œ ≥ œ .
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ
51 poco accel.
‰ œœœ
under vocal

& œ œ. ˙ J
F 52 53 54
legato

H05893/G06960/802/15-u-SS-reh-pc-u-reh-B-u-Lac-pv
Violin p. 3. - #5 - REQUIEM Dear Evan Hansen

55
#### w
Poco più mosso
w w w w w
&
56 57 58 59 60

≥j œ œ œ œ œ 3 ≤. . ≥>œ œ ≤. œ. >≥œ œ œ .
#### œ
& ‰ œ œ œ. œ4 œ œ. œ œ " œ œ œ 4
4
61 62 63
f
#### 4
64
3 ≤
& 4 Ó Œ œœœœ
64-66
F 67

≤ ≥
off the strings
≥> œ≤ .
#### ≥ ≥ œ . œ̆ . œ̆ . œ̆ . œ œ
& "œ œ œ œ œ œ œ. "œ œ œ œ œ œ œœ " œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . fl
68 69
ƒ 70

71
#### ˙ ˙
on the strings
>œ œ . >œ œ . >œ œ . >œ . œ œ . ˙ ˙ >œ œ . >œ œ . >œ œ . >œ . œ œ .
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
72 73 74

œœœ œ
[CLICK OUT]

#### U U
œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
legato Colla voce

& ∑ ∑
sub. p F f
75 76 77 78

2 w≥ w 3
[CLICK IN]

#### 34
79 A tempo

&
π 79-80 81 82 83-85

#### 3 ≥ ≥˙ . 4 3
86 [CLICK OUT]

& 4 ∑ ∑ ∑ 4 ∑ 4
˙. π
87
π P
88 89
p 90 91

#### 3 3 rall.
44
92 (+G1, Bs,
Kbd. solo pizz.
Œ Œ Œ ∑ Œ Ó
Cym. roll)

& 4
œ
92-94 95 96 97
F
H05893/G06960/802/15-u-SS-reh-pc-u-reh-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
5A
TACO TUESDAY FAIL
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK:
"3 - 4"]
Allegretto

### 4 3
(Loop (bow down)

& 4Œ Œ ‰ j
only) pizz.
œ œ œ
œ œ œ flœ fl fl fl
fl fl
f fl
1 2-4

### (bow up) 2 ≤


arco (mute)
‰ j
no fermata

& œ œ œ w
œ œ œ flœ fl fl fl p f
fl fl fl
5 6-7 8

G-6305/802/16-reh-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
6
IF I COULD TELL HER
TACET until m.137 Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire
[CLICK:

4
Plain White T’s

#### C .
“1, 2, 3, 4”]
3x

& . ..
1-4

5
#### (Vocal) 8 8
&
5-12 13-20

21
#### "he knew..." 8 8
&
21-28 29-36

37
#### (+Pno) 8 11 "If I could"

& ∑
37-44 45-55 56

57
#### (+Gtr.2) 8 9
&
57-64 65-73

74
#### 8 82
8
.. ..
(Dialogue)

&
74-81 82-89

90
#### 9

"He thought..." (+Bs)

&
90-98 99

#### 8 8
108
(+Shaker)

&
100-107 108-115

116
#### (+Drs) 8 "we're a million..." 9 "If I could"

&
116-123 124-132 2
G07318/802/15-u-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Violin p. 2. - #6 - IF I COULD TELL HER Dear Evan Hansen

#### ≤ j œ. œ œ #
PLAY

∑ ∑
133

& j œ œ
w œ. œ œ
pw :139
134 140
Vla.

# nw w≤ w ˙
Lift
˙
141

&
F 142 143 144

w 2
# ˙ œ œ.
& J
145 146 147-148

# Œ w ˙ ˙
& œ œ œ. ˙ ˙
J
149
P 150 151
F 152

# w 2
w
&
153 154 155-156

# 3 ≤
œ . œj œ œ
157

& ∑
w
157-159 160
F 161 162

# Œ ≤ œ œ ≥œ ≤ œ ≥œ .
œ
j œ
w/Pno.

& œ œ œ. œœ œœœ œ w œ. J J
163 164
J J œ 165 166 167

≤ ≥œ œ œ≤
[CLICK OUT]

# œ.
poco rit.

J U U "But"

& ∑ ∑ ∑
168
f (non dim.)
169 170 171 (to 180)

180
# (Slower) 3 [CLICK IN]
5 [CLICK OUT]

& ∑
180-182 183-187 188

5 U
[CLICK OUT]

#
189 [CLICK IN] rit. abrupt cutoff on cue

& ∑ ∑
189-193 194 195

G07318/802/15-u-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
6
IF I COULD TELL HER
TACET until m.137 (9/26/18 Transp. Down Half Step - in E flat) Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire
[CLICK:

4
“1, 2, 3, 4”]
Plain White T’s

b
3x

& b b C .. ..
1-4

8 8
bbb
5 (Vocal)

&
5-12 13-20

8 8
bbb
21
"he knew..."

&
21-28 29-36

8 11
bbb
37 (+Pno) "If I could"

& ∑
37-44 45-55 56

8 9
bbb
57 (+Gtr.2)

&
57-64 65-73

8 8
bbb
74 82

.. ..
(Dialogue)

&
74-81 82-89

9
bbb
90


"He thought..." (+Bs)

&
90-98 99

8 8
108

bbb
(+Shaker)

&
100-107 108-115

8 9
bbb
116
(+Drs) "we're a million..." "If I could"

&
116-123 124-132 2
G07318/802/15-u-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Violin p. 2. - #6 - IF I COULD TELL HER Dear Evan Hansen

b ≤ j œ. œ œ bbbbbb
PLAY

∑ ∑
133

&b b j
w œ. œ œ œ œ
pw : 139
134 140
Vla.

bbb b bw w≤ w ˙
Lift
˙
141

b
& b
F 142 143 144

w 2
bb ˙ œ œ.
& b b bb J
145 146 147-148

b . w ˙ ˙
& b b b b b Œ œ œJ œ ˙ ˙
149
P 150
F
151 152

2
b
& b bbbb w
w
153 154 155-156

3 ≤
b
& b bbbb œ . œj œ œ
157


w
F
157-159 160 161 162

≤ œ œ ≥œ ≤ œ ≥œ .
œ
w/Pno.

b j œ
& b bbbb Œ œ œ œ . œœ œœœ œ w
J J œ
œ. J J
163 164 165 166 167

ϲ
[CLICK OUT]

ϲ .
poco rit.
≥œ œ
bb J U U
& b b bb
"But"
∑ ∑ ∑
168
f (non dim.)
169 170 171 (to 180)

3 5
bb
180 (Slower) [CLICK IN] [CLICK OUT]

& b b bb ∑
180-182 183-187 188

5 U
[CLICK OUT]
abrupt cutoff on cue
bb
189 [CLICK IN] rit.

& b b bb ∑ ∑
189-193 194 195

G07318/802/15-u-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv (9/26/18 Transp. Down Half Step - in E flat)


Violin Dear Evan Hansen
7
DISAPPEAR
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Christopher Jahnke

2
Colla voce, conversational

bb 4 U
b
& 4 ∑
1-2 3

3 U
bbb
"But"

& ∑
4-6 7

3 ≥
b
(+Vla.) con sord.

&b b Ó Œ ‰ j
œ
8-10 11
p
w≤
vib.

bbb ∑
(+Gtr 2, Bs.)

&
12 w 13 w 14 w 15 16
P
2 4
[CLICK IN]

bb
17
(senza) More in time "to disappear"

& b
17-18 19-22

V.S.

G07318/802/16-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin p. 2. - #7 - DISAPPEAR Dear Evan Hansen

b
senza sord. 2
&b b Œ ‰ j Œ ‰ j Œ ‰ j
œ ˙ w œ ˙ œ ˙
p
23 24 25 26-27 28

b˙ œ.
b ˙ ..
[CLICK IN]
[CLICK OUT] punta d'arco

U œ U ≤ #### #
Faster; with drive

bbb
"to disappear" "Disappear"
accel.
& ∑ æ J‰ ∑ ∑ ‰ œœ‰ œœ‰ #
œ. . .
29 30
π 31 32 33

F
# # # # # ^j
34 A tempo
2
& # #œ ‰ Œ Ó Ó ‰ ‰
f 35-36 37 œ œ. œ œ.
F
# # # # # ^j ‰ Œ Ó 6 ≥
& # œ Ó Œ ‰ œj
38 39-44 45
Í>
#### # ≤ ≥ ≤ j n œ nœ
& # œ ‰ j j œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ n œ >œ œ œ œ œ œ œ n œ œ > œ n œ œ n œ >œ œ n œ. œ. >
46
. . . . . . . . . . > >
> legato
47 48 49
cresc. poco a poco

# # # # # >œ œ œ >œ Œ Ó
50 Lift
3
& #
f 51-53

>œ œ 2 ≥
#### # Œ œ œ ‰ Ó ‰ œ œJ œJ
œ.
& #
54 55-56 57
F
# # # # # >œ œ. 2 ≤j œ
Solo

& # ‰Œ Ó ‰ aœ œ œ
œ >
58 59-60 61 >œ œ

#### # w ≤ > > >œ >œ œ œ. . œ.


& # ∑ ‰ œ œj œj œ œ œ J œ
> > J J
62 63 64
F 65

G07318/802/16-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv
Violin p. 3. - #7 - DISAPPEAR Dear Evan Hansen

# # # # # ˘œ œ. œ. ˘œ œ. œ. ˘œ œ. ˘œ œ. œ. ˘œ >≥œ œ œ # œ œ œ œœ
& # nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ Ó ‰ J œ œ œ
f≥
66 67 68 5
legato
˘œ
#### # J j ≤ œœœ
69

& # ‰ Œ Ó Ó œ. œ. œ. œ. fl ‰ Œ Ó
œ Ó Œ œœœ
70 71 72

≥ ≥ ≥ ≥
6


# # # # œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ. œ. œ. œ. œ . œ œ . œ. >œ œ œ œ œ œ œ œ #
#
& # J‰J‰J‰J‰ J‰J‰ J J ‰J
73
Í f smooth
74 75 76

77
# . (Kbd. only) 4
& . ..
77-80

# . 4
..
(+Gtrs)

& .
81-84

# 2
.. ..
(Cym.) Vamp
& ∑ ∑
85-86 : 91 92

93
# 2

(Vocal) (+Vcl, Vla)

& œ œ œ œ œ œ œ œ
93-94 95 96
p
# ! ! œ œ œ œ œ œ œ
smooth

& œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ !j œ! œ! œ! œ œ > ‰ J œ
97 œ f 98 99
(time)

G07318/802/16-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv
Violin p. 4. - #7 - DISAPPEAR Dear Evan Hansen

# .
100
4 4
.. .. ..
(G2)

& .
100-103 104-107

# 7 [CLICK OUT]
U
& ∑
108-114 115

2
[CLICK IN]
Vamp
# .
[CLICK OUT]

.. 24 œ œ œ 44
3x
.. ∑ .. ∑
(out any phrase)

& .
(Pno, G's) Soli

œ
116-117 117A 117B 117C
p (to 118)

#4w w
: 118 A little relaxed

& 4 ∑
119 120

[CLICK IN]

# ≤ œœœ J
As before

& œ ‰ j œ œ œ œ œ œ œ JJ
œ œ œ œ œ œ
. œ. > . . > J
fl œ. œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. œ. fl œ.
F f
121 122 123 124

p
4
cresc.

#
&
125-128

# ‰ œ. œ. œ. œ œ œ. >œ œ œ. œ. œ. œ œ œ. >œ ‰ ≥j œ œ œ œ œ œ œœœ œ


& J œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ
F
129 130
> > >
. . . > >131
> > 132

> > > >


œ œ œ >
œ œ œ >œ œ
# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
133

&
f smooth sim.
134 135

œ >œ œ œ >œ œ. ≤ ≤ ≥> ≤ ≤ > ≤ ≤. ^ "Disappear"


# . bœ^ .
. bœ nœ œ œ .. œ œ b .
œ œ œ
& œ ‰ bœ œ Ó
136
J 137 138

G07318/802/16-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv
Violin p. 5. - #7 - DISAPPEAR Dear Evan Hansen

139
# (con sord.) 4
&
139-142 (to 147)

2
[CLICK:

U U U
(scene)

#
More Relaxed [CLICK OUT] (Gtr. 2) “3-4”]

& ∑ ∑ ∑ Ó Ó
: 153

wo

147-148 149 150 151

wo

accel. poco a poco
154
#
Allegretto
(+Pno.) 2 con sord. Solo
project clearly w
&
F
wwo
154-155 156 157

˙˙ .
# . wwo
A tempo
Πww
non trem.

&
158 159 160
π æ 161
P
2 ≤ ≥ ≥
# œ œ
Più mosso
œ œ œ œ
162

Œ œ
senza sord.

& œ œ œ
œ œ
162-163 164
p 165

œ bœ . œ. œ ˙ w ≤
# ˙ J J Ó Œ œ œ
&
166 167 168 169
F
# bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ
170 171 172 173

# n >œ . j b œ œ b œ >œ w U
[CLICK OUT] (G.P.)

& œ ∑
174 175
sub. p f
176
Attacca
(time)

G07318/802/16-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
7A
A FEW WORDS
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

TACET
[CLICK:
“4-and”]

#4
q = 60 Adagio q = 78
3 rit. poco a poco

& 4Œ ∑
(Whoosh)

1-3 4

# U
(Gtrs. out) [CLICK OUT]

∑ ∑
(Pno, pulse only)
&
5 6

G-6305/802/16-SS-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
8
YOU WILL BE FOUND
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

#### 4
Reverent
4 (Vocal)

& #4
1-4

5
####
Quasi colla voce
8
& #
5-12

# # # # . (Kbd. only) 2 U
& # . .. ∑ ∑
13-14 15 16

6
[CLICK IN] [CLICK OUT]

####
17 A tempo Solo

# w w
(Vocal) con sord.
&
17-22 23
∏ 24
π (to 29)

#### Ó ≤ ≤
29 [CLICK IN] rit.

‰ ∑ Ó
gentle cut-off
& #
[CLICK OUT]

œ. ˙
P F 30 31
p 32 w n.
33
####
Colla voce
4 "You will be found"

#
(Stgs, Bs. out)

&
33-36
[CLICK IN]

####
A tempo [CLICK OUT]

∑ ∑ ∑
(Vla.)

& #
(Gtr.1, Vcl.)

w
p
37 38 39 40

4
[CLICK IN]

####
41 più mosso

& #
41-44

####
45 remove mute

& # w ˙. œ ‰ ∑
w J
p
46 47 48 8
G-6960/802/16-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Violin p. 2. - #8 - YOU WILL BE FOUND Dear Evan Hansen
49
#### 4 ##
& #
49-52

## 4 ≥œ œ , ≥
senza sord.

!œœœœœ
53
(Bs, Cym.) Solo

& œ .
53-56 57
f œ
## 7 Solo ≤
Œ ! œ œ œ œ œ œ œ.
58

& œ
58-64 65
F
## œ
66
≥ ≥
& Œ ˙ ∑ Ó ˙ ∑
p 67 68 69

## Ó ˙
& ∑ Ó ∑
70
˙ 71 72 73

2 ≥j
## ≥
Œ ‰ œj ˙ Œ ‰ œ ˙
(w/Vla.)

& œ ˙
74-75 76
p 77

## 2 ≤ œ œœ
! j œœ œ œ œ .
œ. œ œ
w/Vcl..

&
œ . œ. œ œ œ. f
78-79
F legato 80 81

3
Poco meno mosso
## w
82 legato; chorale

& ˙. œ
F
≥ ≥ ≥≤
n. 83-85 86

## ˙ œ œ ˙ œœ œœ
& œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. fl œ. . fl . œ. . .
f
87 88 89 90

## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
legato
œœ
&
91
œ. œ. œ. œ. flœ œ. œ. fl œ. œ. . . œ. œ. œ. œ. flœ œ. œ. fl œ. œ. . . flœ œ. œ. fl œ. œ. fl œ. œ. fl œ. œ.
92 93

G-6960/802/16-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv
Violin p. 3. - #8 - YOU WILL BE FOUND Dear Evan Hansen

# # w>
94
w ww ˙ œœ œœ. œ .
& w w @ œ
æ æ̇
ƒæ 95 æ 96 97

# # œ̆ œ. . œ. . œ. œ̆ œ. . œ. . œ. œ̆ œ. . œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
off the string
sim.

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
98 99 100

. .
œ œ œœœ
legato
3
## œ œ œ œ œ . . œ œ
102

& œ œ œ Ó
fl . . fl œ. . fl œ.
œ
101 102-104
F 105

≥^ ≥^ ≥≤ ≤≥ > œ >œ œ œ œ
## œ ≤ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ
legato
" ‰
œ œ. œ. flœ œ. œ. flœ œ. œ œ. œ. flœ œ. œ. flœ œ. œ œ œ œ
& œ œœ œ œ
> . .> . . .
106
fl fl
cresc. poco a poco
107 f 108
109

w> w
Poco meno mosso

## œ >œ
œ Ó
110

& æ æ Ó Œ ‰ j œ œ
Í >œ œ œ œ f
F
111 112

≥ > >œ >œ >œ


113

## œ œ œ œ œ œ . œ œ œ ≥ ≤ >
& œ. œ œ œœ œ. œ œ
œ
œ œ œ œ. œœ œ œœœœœœœœœ œ œ
œ œ
114 116 117
115

œ. œœœ
## w ≤ ˙ œ œ ˙ ˙ œœœœ
118

& ‰
119 120 121
œ
>œ . œ œ œ œ œ œ
# # >œ œ œ . >œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ.
œ œ
& ‰ J œ.
ƒ122 123 124

[“1 - 2 - 3 - 4”]

## U ≤ U ≤ U U ^
[CLICK IN]

w
[CLICK OUT]

& ∑ Ó Ó æ j‰ Œ Ó
˙ ˙ œ
125 (Drone SFX)
π
126
F π
127
F
128
p ß
129

End of Act One


G-6960/802/16-SS-reh-pc-reh-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
9
SINCERELY, ME (Reprise)
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire
[CLICK “2-3-4”]

# 4 œœ^ w
Upbeat Piano Rock - Swing 8ths

& 4 Œ Ó ∑ wæ w
1
ß 2 3
p 4 æ

# œ^ 7
(Vocal)
5

& œ Œ Ó
f
6-12

# w/Vla.
& w nw Œ Ó
w œ.
p
13 14 15 16

# 3 ^
& # œœ Œ Ó ∑
17-19 20
f 21

# ≥œ. ≥˙ ≤ . . .
22
3

& œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œœœ
F 23 24 25

>œ >œ
simile

# >œ >œ
& Ó ∑ œ œ Ó ∑
f 26 27 28 29

# ≤
Poco meno mosso

& w w wæ ˙æ ˙æ
p 30
31
32
Í cresc. poco a poco 33

≤. ≥ ≤ ≥ œ œ œ œ
#
& æw ˙æ ˙æ œ œ œ œ
34 35 36 37
legato

>poco
œ ^ >œ ^ ¥¥≤ .. ~~~ ≥ 40 A tempo
accel.

# ~~~~ n œ ˙ . œ >œ ˙ œ œ œ. U
& ‹‹ ∑
œ œ . >
f 38 39
half-pressed notes
on fingerboard
41 42
(mute)
G-6305/802/15-u-SS-pc-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Violin Dear Evan Hansen
9A
TO THE GARAGE, EVAN
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK: “3, 4”]

# # # # 4 (arco) j j
Moderato

‰ j œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œj ‰ Œ
pizz. arco pizz.

& 4œœ‰œœ‰Œ ‰ j œ œ.
1
F. . . . 2 œ. . . . . . . . . . . 3 4 œ . œ
œ. . œ. .

#### ≤j ≥j
arco [CLICK OUT]

œ. œ. œ. œ ‰ Œ
& ‰
5 fl

G-6305/802/16-SS-u-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
10
TO BREAK IN A GLOVE
(9/28/18 rev G2, Bs)
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK:
“3, 4”]

# # # # 4 (bow down)
Moderato
2 2
& 4 .. ..
1-2 3-4

5
#### (Vocal) 8
&
5-12
[CLICK OUT]

#### U
(vuota) "I guess not."

& ∑ Ó Œ Œ
13 14

#### j Œ
15 [CLICK IN]

j‰ ‰ jÓ Œ œ œ ‰ ‰ jÓ ‰
œ. œ. . œ.
œ
pizz.
& j
œ. œ. œ. . . œ. œ. œ.
F
16
f F
17 18

# # # # œ. ‰ ‰ œ. Ó . . (bow up) 2
œ ‰ ‰ œ ‰ jœ ∑
(dialogue)

& J J J J œ. . œ.
f
19 20 21 22-23

#### . Ó " .. 2 ‰ . r œ
3x
œ
4
[CLICK OUT 3rd x] caesura 3rd x only

& . Ó ∑ 4
œ
4
24 25 26

And though this

#### 4 ≤ #
27 (no port.)

& 4˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ w
p 28
P 29 30

31
# Poco più mosso
[CLICK IN]
8
&
31-38

G06960/802/15-u-SS-reh-pc-u-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


2
Violin p. 2. - #10 - TO BREAK IN A GLOVE Dear Evan Hansen

#
[CLICK OUT]

& ∑ Nw
39 40
π 41-42

#
43 [CLICK IN]

‰ j j‰ Œ ∑ ‰ j j‰ Œ ∑
pizz. under dialogue
& œ. œ.
f œ. œ. 44 45 œ. œ. œ. œ. 46

[CLICK IN]

# . " .. 2 U #### 4
[CLICK OUT 2nd x] "1" "2"
caesura 2nd x only Rhy.
Û
& . ‰ j j‰ Œ ∑ 4 Œ Œ 4
47 œ. œ. œ. œ. 48 49

# # # # 4 n(pizz.)
. . . . . . . . . . . . . . (4)
. .
50

& 4 œ œ ‰ œ œ ‰ Œ œ œ‰œœ‰Œ œœ‰œœ‰Œ œœ‰œœ‰Œ


JJ JJ JJ JJ
f 51 52 53

# # # # œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ Œ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ Œ œ. . (7)
. . ≥
‰ jœ œ œ œ œ œ . #
Solo

œ‰œœ‰Œ
arco

& JJ JJ JJ
54 55 56 57 œ
# nw ≥ œ≤
Lift
‰ j œ. w œ ‰ œ œ. œ œ œ
58 not Country

Ó
Solo

& œ œ J
F
59 60 61

# . . . .
& œœœœœœœœ œœœœœœœœ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bb
.Í . . . . . . . . . . . . . . . N œ œ œ. fl œ œ œ Í fl
F
62 64 65
63

n ˙ . œ œ œ œ œ
b œ ˙ œ ‰ œ. ˙. œ
66

&b J œ œ j ‰ œ œ
F ˙ œ
œ.
67 68 69 70


b œ >œ œ œ .
&b Œ Ó Ó Œ œ œ ˙ Ó Œ ‰ J œœœ
f .
71
F 72 73 74

≥œ
[CLICK OUT]

b j œ œ ≥ ≥ ≤ ˙
rall. Colla voce
U U
b
& œ œ ‰ Ó Ó œ ‰ ‰
œ œ œ œj œj œ œ ˙ Œ
> > ˙.
f F π
75 76 77 78 79

G06960/802/15-u-SS-reh-pc-u-B-u-Lac-pv (9/28/18 rev G2, Bs)


Violin p. 3. - #10 - TO BREAK IN A GLOVE Dear Evan Hansen

3 U
bb "#
80

& ∑
80-82 83

2
[CLICK IN]

# . U
84 A tempo [CLICK OUT] "It's the hard..."

& . .. Ó Ó Ó Ó
84-85 86 87 (to 97)

97
#
Slower little vib. Colla voce
2
& w
Nw
p
98 99-100

# ^
101 A tempo

‰ j j‰ Œ ∑ œ Œ Ó
pizz.
&
œ. œ. œ. œ. f
F
102 103

Applause
Segue

G06960/802/15-u-SS-reh-pc-u-B-u-Lac-pv (9/28/18 rev G2, Bs)


Violin Dear Evan Hansen
10A
TRANSITION TO EVAN'S ROOM
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK: “3, 4”]

≤j œ . œ œ >≤ ≥U
[CLICK

#### 4 ≤
L'istesso tempo OUT]

& 4 ‰ jœ œœ Ó ‰ j#œ œ œ Ó
œ.
‰ œ œ nœ . œ œ œ. œ œ œ ˙
œ. fl fl
f
1 2 3 4

H05893/802/16-u-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
11
ONLY US
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK: “1-2-3, 2-2-3”]


(TACET until m. 49)

bbb b 6
Moderato
8
b
& b 8
1-4, : 4A-4C (to 5)

5
bbb b
(Vocal) 8
b
& b
5-12

8
b bbb b
& b
13-20

3
bbb b ∑
21 Vcl.

b
& b ‰. œ. œ.
œ.
21-23 24 J
2
b bbb b ∑ ∑
& b ˙. ˙.
25 27-28
26

7
b bbb b ∑
(Vla.)

& b
29-35 36

8
bbb b
37

b
"So what if..."

& b
37-44

4
b bbb b
(Vcl.)

& b
45-48
(play!) :
H05893/G-6305/802/15-u-SS-pc-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Violin p. 2. - #11 - ONLY US Dear Evan Hansen

bb bbbbb
& b b bb
PLAY

nœ . bœ . b˙ . ∑
nœ . #œ .
P
49 50 51 52 (to 69)

≥ 2
bbbb
69

& b
b˙ . ˙.
p
70 71-72

bbb ≥ ≤
œ. œ. œ. œ.
bring out

b
& b ˙.
73 74
˙. 75
œ. œ. 76

2
& bbbb b ˙.
77 78
˙. 79 ˙. 80-81

b œ≤ œ œ
& b bbb ˙ .
85

∑ Œ. ˙. ˙.
82 83 84
F 86

5 ≤œ œ . œ . œ .
& bbbb b .
87-91 92
F
b ˙ . ˙. œ.
& b bbb
œ. œ. œ œ œ
93

f 94 95 96

b ˙ . ˙. œ.
b œ. œ. œ œ œ
&b b b
97 98 99 100

bb œ. œ. œ. œ. œ.
& b b b œ. œ. œ. œ.
101 102 103 104

bb œ. j bbb
[CLICK OUT]

& b b b œ. œ. œ œ ˙.
105 106 107
˙.
108

H05893/G-6305/802/15-u-SS-pc-B-u-Lac-pv
Violin p. 3. - #11 - ONLY US Dear Evan Hansen

6 ≤ œ œ œ œ œ œ
bbb ‰ œ œ
109 [CLICK IN]

& Œ.
109-114 115
P 116

bbb œ
. œ. œ.
œ œ. œ. œ œ ‰ œ≤ œ œ œ œ œ
& œ œ J
F
117 118 119 120 6

b
œ. bœ . bœ . b ≥œ b œ œ œ œ
&b b bœ . œ . bœ . Œ. œ
121 122 123 124

≥˙ . ˙.
b ≤
[CLICK OUT]

& b b ˙. ˙.
125 126 127
p 128
n.

4
bbb
129

&
129-132

bb ‰ . ≤ œ U̇ U
rall. poco a poco
b .
Soli

& j . œ. œ. œ.
œ. ˙.
p
133 134 135 136
under cello
Applause Segue

H05893/G-6305/802/15-u-SS-pc-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
11A
"ONLY US" PLAYOFF
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK: “1-2-3, 2-2-3”]


[CLICK
OUT]

œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ
Moderato

œ œ œ. œ.
(abrupt

b 6 œ . œ .
2

Œ.
big and lush cutoff)

&b b 8
1
ƒ 3 4 5

G-6305/802/16-SS-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
11B
WONDER OF WONDERS
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK: “2, 3, 4”]

### 4 ≥ ≥ ≥ ≥
Moderato

& 4‰ Œ œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ œ Œ Œ œ Œ
simile

œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ
F (under Vcl.) .
1 2 3 4

### Œ ≥ U
[CLICK OUT]

‰ œj w
œœ œœ Œ
& Œ œ Œ Œ
œœ
5
. . 6 œ. œ œ. 7
. œ œ. > 8

G-6305/802/16-SS-pc-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
11C
TRANSITION TO HANSEN HOUSE
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[CLICK: “and-4-and”]
Driving Guitar Groove
≥ ≤
>≥œ >≥œ >≥œ ≥ ^ >œ >œ >œ œ. >œ œ œ œ^ OUT]
[CLICK

bb 4 Π.
SD

Œ J ‰ J ‰ J ‰ œ œ œ œœŒ œ
(Loops: swell) e

b
& 4 ‰
J J ‰ ‰ J œœœ
‰ œœ Ó
1
ƒ martellato . .
2 3 . .4
ß

H05893/802/16-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
12
GOOD FOR YOU
[CLICK:
“4-and”] Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

2 6 2
Driving
:
b 4
3 5 (Vocal) Lift

&b b 4 Œ
3-4 5-10 11-12

4 3
bbb 7
13
(Bs, Drs.) (Pno.)

& 8
13-16 17-19

^j
e=e
^j ^j
b
& b b 78 œœ ‰ Œ Œ . œœ ‰ Œ Œ . 44 œœ ‰ Œ Ó 78
20


f 21 22 23

^j ^j ≥j ≥j ≥j
b
& b b 78 œœ ‰ Œ Œ . 44 œœ ‰ Œ Œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œ ‰
œ ‰ œ œ œ œ.
> legato
F >œ
>œ >œ œ. œ.
24 25 27
26

2 ≥ ≥ ≥
b
28

& b b œ̆J ‰ Œ Ó Œ ‰ œj ‰ j ‰ j
fl œ œ
f 29-30
F
31
fl >
b ≥ . ≥œ œ >≥œ >œ≤
&b b œ œ Œ Œ
œ. œ.
Œ œœŒ Œ
œ œ
. œ œ. œ. œ œ
. œ. œ. . . œ. œ. œ. œ. œ œ. . fl fl f
.
32 33 34 35

2 3
Vamp
b
36 Vamp

& b b .. .. .. ∑ ..
(Dialogue) (Gtr.)

36-37 37A-37C 37D (to 38)

8 2
b
46 Vamp "Fuck

&b b .. ∑ ..
(+Pno, Bs, Drs) you."

38-45 46, 46A : 47

6
bbb
48
(Vocal in)

&
48-53

G07318/802/15-u-SS-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin p. 2. - #12 - GOOD FOR YOU Dear Evan Hansen

b 7 ^
55 e = e
œ ^
œ œœ^ ‰ Œ Œ ‰ j 4 œœœœ 7
&b b Ó ‰ œ 8 œ ‰ Œ Œ œ ‰ Œ Œ.
.
(Drs: Toms)

4 8
œ. œ. œ. œ. œ. . fJ J J œ> œ œ œ >
.
F
54 56 57
58

^ ^ . . . . ˘ . . . .
œ . œ.
œ
b 7 œœ ‰Œ Œ 4 œ‰Œ Œ ‰ j
. 4 œ œ bœ œ œ œ ‰ n œJ ‰ œ̆J ‰ œ œ œ
&b b 8 J J œ> œ œ. œ. .
59 60
F 61 f 62 (to 67)

œ ≤ ≤
b
67

&b b œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ œ
fl œ. œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. œ. fl œ. fl . . fl œ. fl œ. .
f 68 69 70

b
&b b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ
fl œ. œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. œ. fl œ. fl œ. œ. fl œ. œ. fl œ. fl . . fl œ. fl . >
71 72 73 74
F
bb ˙ . j œ. . œ œ œ. >œ
75

& b w ‰ œ œ
œ œ
76
œ œ œ 77
. 78

. œ. . .
(heavy, off

. . œ œœ
the string)

b bb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& œ œ
79
œ. fl œ. fl œ. fl œ. fl œ. fl œ. fl œ. fl œ. f. œ. . .
80 81

. . ^ ^ >œ 84 w ≤ w ≤
b .œ œ. œ œ œ œ
J‰ J‰ Œ ‰ J b
sim.

& b b æ̇ œ. œ.n œ. œ.
82
Í f 83 85

>œ w ≤ w ≤
˙ œ . . >
œ .
œ
&b œ œ œ œ œ œ œ ‰ J ‰ J
86
œ. œ. . .
87 88 89

œ̆ . œ̆ . œ̆ œ. . œ. . œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ. œ̆ œ. œ œœ ≤ . ≤
off the string

&b œ œ œ œ Ó œ # œ œ œ œ œ̆ œ œ œ œ̆J ‰
Í f fl . . ...
˘œ œ̆ œ̆ œ^
90 91 92 93

œ̆ . œ̆ . . . . # ^
œ̆
&b œ " œ œ œ œ œ ∑ Ó
œ
Œ
ƒ94 95
ß 96

G07318/802/15-u-SS-reh-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
13
FOR FOREVER (Reprise)
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

U U
Freely
b b 4
& b b bb 4 ∑ ∑
(Gtr.2)

1 2

3
bbb b
Sempre Colla Voce
2 ≤
b
& b w
3-4 5
p F
2
[CLICK IN]

U w≤
(cutoff right

b
& b bbbb
“1 - 2 - 3 - 4”

∑ ∑ ∑
(+Cym.) on downbeat)

6-7 8 9
π
10
ƒ 11

G07318/802/16-SS-pc-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
14
YOU WILL BE FOUND (Reprise)
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

# # 4 (Pno, Gtr. 2) U U
Moderato

& 4 ∑ ∑ ∑ ∑
1 2 3 4

## U U
& ∑ ∑ ∑ ∑
5 6 7 8
[CLICK:

## U U
“3-4”]
(+Gtr. 1)
∑ ∑ ∑ Ó Ó
(Cym. roll)

&
9 10 11 12 6

H05893/802/16-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin p. 2. - #14 - YOU WILL BE FOUND (Reprise) Dear Evan Hansen

## 4 2
˙ ˙
13 (+Gtr. 2)

& Ó
p
13-16 17-18 19

20
## 3
& Ó ˙ ˙
20-22 23
p
## ≥œ
∑ Ó ∑ Ó œœœ
non-vib.
& ˙ œœœ
p œ
p
24 25 26 27

28
## 4
& j ‰ Œ Ó
œ.
F
29-32

≥≤ ≥
## ≤ ≥≤
∑œ ∑ œ œ œ œ.
Vla.

& œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ. w œ œ œ >œ œ œ œ > œ œ œ >
œ œ œ
p f
33 34 35

36
## 4
&
36-39

## . œ. œ. œ.
&
˙. œ ˙.
œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ
f
40 41 42 43

## œ̆ ≤j ≥j ≤j simile j j j œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
44 molto marcato

& J ‰ ‰
œ œ flœ ‰ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ J‰ J‰J‰J‰J‰ J‰J‰J‰ œ
f sub. P fl fl

45 46 47
cresc. poco a poco
> ^
. œ̆ $ œ̆ œ œ œ œ œ
## œ œ œ œ œ œ œ >
œ
œ $œ . .
œ œ
& œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. ‰J Ó
> .> .> . > . > .> .> . > . Í ƒ
f ƒ
48 49 50 51

H05893/802/16-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
15
WORDS FAIL (Part 1)
Music and Lyrics by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Christopher Jahnke & Alex Lacamoire

#4
Adagio
3 U
& 4 ∑
1-3 4

5
#
Adagio-rubato; sempre colla voce
3 U "...the emails"

(Vocal)

&
5-7 8

9
# (+Vcl.) 4 U U "Words"

& Ó Ó
9-12 13

rit.
# ≤
14 Slower, rubato non vib.

∑ ∑
"fail..."

& ˙ ˙
A tempo,
15 16
p
# .
always pushing and pulling 19
4
..
3x (1st x only) (Vocal)

& . w ww
w
F
17 18 19-22

# Vla. 8vb ˙ ∑ 2Œ œ≤ 4
& ˙. ∑ œ œ

œ
#w 4 4
23 24 25
p 26 27
F
#4
28
3
& 4
28-30

V.S.

G-G305/802/16-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin p. 2. - #15 - WORDS FAIL (Part 1) Dear Evan Hansen

# Ó œ≤ œ b˙ ˙
& œ ˙ ˙ w ∑
31
p 3 32 33
F 34
p 35

# ≥ œ
36

& ∑ Œ œ œ Ó
w ˙
37
F 38
39

# ≥
rit. Slower rall.

& Œ œ w ∑ œ œ
œ œ œ œ
40 41 42 43
p
# ˙ n
44 A tempo

˙ Œ
3
& ˙ ˙ œ
˙ œ
F 45 46

œ œ œ œ œ œ œ
˙ ˙
Pushing, with intensity
˙ ˙
47

&˙ œ
48
f 49 50

œ œ œ œ œ œ œ ≥ ≤
œ
rall. Rubato, sempre colla voce
U
"And you

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
want to be-"

& w
sub. F
51 52 53 54
3

U 64 ≤ ≥ U 64 U∑
"-lieve" (+Gtr.) "and you

44 b 44
(Pno.) "so you" think" (Pno.)"everybody" (+Gtrs, Bs.) "needs it" "little bit"

& ∑ ∑ ∑ Ó
œ œ w
p
55 56 57 58 59

U U U U
Freely
4
60

&b 4 ∑ ∑ ∑ ∑
"too"

61 62 63

U
A tempo poco rit. Freely (Vcl. solo)

& b ww w
w
ww ww ∑
p 64
F
65 66
p 67
n. 68 Attacca
(time)
G-G305/802/16-reh-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
15A
WORDS FAIL (Part 2)
(9/18/18)

Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul


Orchestrated by Christopher Jahnke & Alex Lacamoire

6
Rubato, colla voce

& b 44
(Vocal)

1-6

3
[CLICK IN] [CLICK OUT]

U
7 Moderato (Vcl.) (Vla.) poco rit.

&b ∑ ∑ Ó ∑ ∑
(Kbd, Gtr.1)

7-9 10 11 12
ṗ (no dim.)
13 14

4
[CLICK IN]
15 Più mosso

&b
15-18

V.S. (play)

G-6305/802/16-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


>≥œ
Violin p. 2. - #15A - WORDS FAIL (Part 2) Dear Evan Hansen
(9/18/18)

≥ ≥
j ‰ ‰ ≥j œ œ œ œ œ n
poco accel.

b Œ ˙ j‰ Œ ˙ j œ
& œ œ œ œ J œ œ œ œ œ
19
p 20
f 21

˙≤
22

w œ œ œ œ œ œ œ œ ˙.
23 With fervor

œ œ . œ
smooth
œ œ
& œ
J œ
24 25 26

˙
≥œ œ ≤. œ≤. œ œ œ. œ. ˙ œ œ œ. œ ≥œ œ œ≤. ≤. OUT]
[CLICK

˙ ˙ œ J œœœœ
& . œ.
27 28 29 30

. . . . U̇ U˙≤ cutoff right


U U
rit. on downbeat G.P.

& œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ ∑ ∑
sub. π
31 Í 32
ƒ 33 34

35 A tempo
7 poco rit.
U
Ó Ó
(Pno. Solo)
&
35-41 42

43 Quasi tempo
2 U
& ∑
43-44 45

2 U ≤
Rubato, colla voce "So how do I" lead


(Pno. Solo)

& ˙. œ œ w
F
46-47 48 49 50

4 4
[CLICK IN]
51 Moderato "Step into the sun" (+Gtrs, Bs.)
(Pno. Solo)
&
51-54 55-58
[CLICK
OUT]

≤œ œ œ ≥œ œ œ≤ ≥œ Uw
poco rit.
œ œ œ œ œ œ
melody

& J œ w J J
J
59F 60 61
p dolce 62

G-6305/802/16-reh-B-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
16
SO BIG/SO SMALL
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

[TACET till m.47]

Rubato throughout, sempre colla voce

#4
molto accel. molto rit. molto accel. molto rit. (simile)

& 4 ∑ ∑ ∑ ∑
1 2 3 4

5
# (Vocal) 8
&
5-12

13
# 7 "Good-bye"

& ∑
13-19 20

21
# 3 U
"And the house"

& Ó Ó
21-23 24

25
# 8
&
25-32

33
# "That night I tucked you in..." 8 "And the house"

&
33-40

41
#
Quasi a tempo
(+Pno.) 3
&
41-43 3

T-03434/802/15-u-SS-reh-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin p. 2. - #16 - SO BIG/SO SMALL Dear Evan Hansen
molto rit.

# ≤ nœ œ
∑ ∑
PLAY
Œ
œ
Vla.

&
œ œ œ Œ
Œ
œ ˙ ˙ ∑
œ œ F

44 45 46 47
Vcl.

# ˙ ≤
48 Moving Forward (still rubato) molto rall. a tempo

& ˙ ˙ Œ œ ˙
˙
F 49 50

# œ œ ˙. œ ˙ ˙
œ
molto rall. a tempo molto rall.

& œ œ
51 52
P 53
f
#
colla voce
2 U

mute ringing strings; silence

&
54-55 56

57
#
As before
(Gtr.1 only) 6
&
57-62

#
Quasi a tempo
3 rit.
U
Slowly
U
"when it all"

& Ó Ó ∑ ∑
(+Gtr.2, Pno.)

63-65 66 67 68

# ≤
Quasi a tempo
∑ ∑ œ
69 PLAY

& ∑ Œ
Œ œ
n˙ ˙ œ œ
70
Vcl.
œ œ 71
Vla.
72
π
# w w U
senza molto rit.

& ∑ ∑
73 74 75 76

#
Colla voce as before
3 ≤
rall.
∑ Ó Œ œ
(Gtr.1 only)
&
77 78-80 81
F
Segue as one
T-03434/802/15-u-SS-reh-u-Lac-pv
Violin Dear Evan Hansen
16A
A YEAR PASSES
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Christopher Jahnke

œ œ œ
# 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
Sweeping, with constant push and pull
œ œ œ œ œ œ J œ
& 4 J J
f (huge tone!)
1 2 3 4

˙. œ ˙ œ œ ˙. œ œ ˙. œ œ
# œ
&
5
p 6 7
P 8
F
˙. œ œ ˙. œ rit.
U
# œ w ˙ Ó
&
9 10
f 11 12

T-03434/G-6960/802/15-u-SS-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin Dear Evan Hansen
17
FINALE
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire
[CLICK: "3, 4"]
Lift
Gentle
2 4x
2
4
& b 4 .. .. .. ..
(Pno.) (Gtr. 1)

1-2 3-4 (to 11)

11 (Vocal) 4
&b
11-14

(+Vla.) 2 2
&b
(+Vcl.)

15-16 17-18

19 (Pno.) 4 (+Vcl.) 2
&b
19-22 23-24

3 U U U œ≤ œ
[CLICK
OUT] PLAY
(+Gtr. 1)

&b ∑ ∑ Ó
(+Bs.)

25-27 28 29 30
F (to 39)

2
[CLICK IN]


‰ jœ œ œ œ œœœœ
39 Poco meno mosso

&b w œ
40-41 42
p
˙ ˙ œ œ w≤
[CLICK

˙
OUT] rall.

&b œ Œ
œ ˙.
43 44
F 45 46
p
w U U
Œ Œ"
47 under cello rit.

&b ∑ ∑ Ó
∏ w
F
48 49 50 51
(turn page)
End of Play
G07318/802/16-SS-reh-pc-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550
Violin Dear Evan Hansen
18
BOWS
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
Orchestrated by Alex Lacamoire

V.S.
>>>
Violin 2. Dear Evan Hansen
18
BOWS
Words and Music by Benj Pasek & Justin Paul
[CLICK: “1-2-3-4”] Orchestrated by Alex Lacamoire


≥ ≥ >œ . œ œ œ
Moderato
4 œ b
2

b œ
& 4 œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœœœœœœœ œ œ œ bœ œ bœ . œ œ œ œ œ œ œ œ
œ> > >: œ J > > bœ
ƒ smooth
A 3
1

œ œ . œ œ œ
bœ . b œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ b œ J œœ
&b . > .
4 > 5 6

≥ > œ > œ œ bœ œ #
b œ . œ œ œ œ . œ œ œ b œ œ œ
œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
& > > > >
7 8 > > 9

# œ. }œ≤ }˙ œœœœ w œ
œœœ
10

& J œ. œ œ œ. œ œ
11
J 12 13
J
˙ œ œ œ >œ œ œ # œ œ œ œ
# œ. œ œ œ œ ‰ œ #œ œ œ œ œ
& J
>œ ˙œ.
14 15 16

>œ ˙ . œ œ nœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
# œ œ œ œ œ. œ œ >
J ‰ œ≤ œ œ œ œ
œ ###
&
17 18 19
Í 3 20 3

œ. œ ˙ ≥ >
### ≥ œ . œ . œ œ >œ œ . œ ˙ ≥ œ. œ. œ œ œ
J
21

& ‰ œJ œ J ‰ œJ œ
ƒ 22 23 24

˙ œ œœ
## # ˙. œ œœœ œ >œ . œ œ œ >œ œ œ
[CLICK OUT]

& œ ˙.
25 26 27 28 3

H05893/802/15-reh-B-u-Lac-pv Emily Grishman Music Preparation 212-768-2550


Violin p. 3. - #18 - BOWS Dear Evan Hansen

. .
##
29
# œ . œ
œ œ . œ œ .
œ
>œ œ œ. œ œ. œ œ. œ. >œ œ œ. œ œ. œ œ œ. >œ
&
30 31

. >
œ n >
œ œ >œ œ œ œ œ n œ
^
# # # œ œ. œ œ. œ œ œ. n œ n œ n œ n œ œ œ œ œ nœ œ
& ‰ J
32 33 34
smooth

œ . œ œ . œ œ œ. >≥ œ > œ œ œ . œ œ . œ œ œ. ≥
### J J œ œœ J J œ œœœ
35

& J ‰ J ‰ œœœœ
36 37 38

≥ >œ œ œ >œ œ
# # # ‰ œJ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ >œ
&
39 40 41

#
## œ œ œ
molto rall.
U œ^
& œ œ œ æw œ Œ Ó
w
42 fl fl flœ flœ 43 44

H05893/802/15-reh-B-u-Lac-pv

Vous aimerez peut-être aussi