Vous êtes sur la page 1sur 4

Flute 1 Cabaret Burlesc

Peça per a secció de vent d'una orquestra simfònica i piano solista


Amb molt afecte a Andreu Riera, bon amic, gran perssona i grandissim músic

.
b 4 œ̆J ‰ Œ Ó 2 3 j # >œ j >œ . >œ œ . œ. # œ. œ œ. œ. .
Presto 152
˘
Miquel Àngel Aguiló

b
& 4 #œ ‰ Œ Ó œ. œ. œ œ œ
J
f
œ ˙. #˙ œ œ œ #œ
3
œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ
3 œœœ
&b
b 3 œœœœ
#œ œ œ œ
10

J J J 4
p p f
œ œ ˙. ˙. 5
b #œ œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. 4 œj ‰ Œ Ó
&b ∑ Ó
21

J J J J J J 4
f p fl
f
œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ . 6 2
b J œ œ œ œœ .
œ # œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ.
b ‰ ‰ ‰ J‰J‰
34

&
F P
œ. œ. . œ. œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . 9 œœœœ
b œ œ œ œ. œ œ œ œœœœ
b Œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ
46

&
F
4 j # >œ j >œ >œ œ œ. # œ. œ. œ. œ. . œ # œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ
bb œ. œ.
œ. œ. œ œœœ
59

&
F f
œœœ œ œœœ œ œ
b œ œ œ œ # œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ # >œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ œ. œ
&b
66

p f
œ
# œ. œ. œ. . . œ. œ̆ Grave10 œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Presto 152

b œœœœ
&b
œœ ∑ œ œ b œ œ œ œ œ œ 43
70

F
3 ˙. #˙ œ œ œ #œ œ œ ˙. ˙. 20
Moderato 108
b 3 #œ 3
&b ∑
84

4 8
F
œ #œ nœ
bb b œ œ œ œ n œ b œ œ œ œ n œ # œ # œ n œ # œ œ œ b œ œ # œ n œ n œ b œ œ # œ b œ œ œ œ n œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ œ
114

&
P
2 Cabaret Burlesc
bœ œ œ œ œ œ œ. #œ œ œ #œ. œ
œ. #œ œ
nœ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ nœ
bb
121

&

# œ. œ # œ œ #œ.
# œ # œ. œ # œ œ œ œ.
Vivace 185

b # œ. œ # œ œ #œ. 4 œ̆J ‰ Œ Ó
3
&b # œ # œ. Ó ‰.
128

4
f
r œ̆ œ œ œr œ̆ œ œ œr œ̆ œ œ œr œ̆
8 3 œ nœ #œ
bb œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ. .
œ. œ. ‰
137

& œ.
f
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Grave
b 2 w w w œ œ œ œ 2
œ œ œ œ 2 4
&b ∑
151

4 4

4 . . # œ. A œ. œ. . œ. œ. # œ. œ. œ. œ. . .
œ
Vivace 185
b 4 . . . .
œ. œ. œ. œ œ œ œ n œ œ. œ. œ. œ. œœ
&b 4 œ. œ. œ. œ œ.
161

œ. œ œ
. .
f
. œ # œ n œ. œ. . nœ #œ # œ. œ. .
2 nœ
bb # œ. œ. œ. œ. œ. œ # œ œ œ œ œ
∑ ∑
169

&

nœ nœ
œ nœ œ œ œ # œ œ œ œ. œ # œ œ œ œ. 2
bb Ó Ó ‰ ‰ Ó
176

& œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ nœ nœ œ
3 3 3 3

P
œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆ œ̆ 9 15
Moderato 108
bb Œ . . Œ Œ Œ Ó
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œœ
182

&
ƒ
œœœœ j . œ œ
9 #œ œ ˙ ˙ œ œœ
œ .
Grave
b œœœ
&b Ó Œ Œ # œj œ ∑ w
210

P P p
œ œ #œ œ
#œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ 2
b ˙ 2 4
b ˙ ˙ ∑
225

& ˙ 4 4
Cabaret Burlesc 3

.
3 j # >œ j >œ . >œ œ . œ. # œ. œ œ. œ. œ. 20 4
Presto 152 Allegretto 110
b 4 ‰ œ nœ œ œ œ œ œ œ
&b 4 œ. œ. œ œ
232

F f
œ œ. œ œ. œ n œ. . . # œ n ˙ .
œ J nœ #œ ˙ #œ nœ J
bb # œ n œ œ ˙ ‰ œ n œ J n˙ ‰ ‰
262

&

# œ. œ. œ. n œ. Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~


œ œ nœ œ n˙. n œ . >œ .
> 6 Ÿ~~~ Ÿ~~~
bb # œ œ œ œ Œ ‰ ‰ ‰ œ. ‰nœ. ∑
267

&
F Ÿ~~~ P
˘ œ̆ œ. œ̆ œ.
2 œ. œ. œ. œ. n ˘œ œ. œ. œ. œ̆ œ. œ. œ. n œ œ œ. œ. œ.
bb n œ. œ n œ Ó J J Œ Œ
278

& . . nœ
. F
.
œ̆ œ. n œ œ. œ. . 24 #œ
b nœ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ̆ œ. œ̆ .
b Œ Œ nœ
285
#œ #œ nœ nœ nœ
& ≈ ≈ # œ # œ ≈ # œ # œ

F
2 . n œ. œ. œ œ. œ n œ. . . # œ n ˙ .
b b œ œ. œ œ̆ # œ. œ̆ n œ. n œ # œ œ. œ œ œ œ. Œ ∑ ‰
#œ nœ J

& J J
313

f F
. . Ÿ~~~ Ÿ~~~
œ œ œ œ n œ œ # œ œ œ. n œ. nŸ~~~~~~
˙. . >
nœ. >œ . 32
bb # œ œ j # >œ j >œ . >œ
Œ ‰ ‰ œ. œ. œ
320

&
p
œ. œ.
œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. .
bb œ . œ. # œ. œ œ. œ. 2 j # >œ j >œ . >œ œ . œ. # œ. œ œ. œ. .
œ œ. œ. œ œ œ
356

&

5 6 œ # œ # œ. œ.
b # œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. N˙ œ Œ Ó
&b ‰ J‰ J‰ J‰J ‰ J‰ J‰ J‰J Œ
363

P
. . . . . . . .
5 # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. 3 # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ.
bb
378

&
P
4 Cabaret Burlesc

5 w œ 5 29 18
Presto 152 Moderato 108
b 3
&b Œ Ó
388

8
p

b b bœ œ œ œ nœ bœ œ nœ #œ #œ nœ #œ œ œ bœ œ #œ nœ nœ bœ œ #œ bœ œ œ œ nœ bœ œ œ #œ œ
œ œ œ œ
447

&
P
bœ œ œ œ œ œ œ.#œ œ œ . œ
œ.#œ œ
œ œ #œ œ #œ nœ nœ bœ œ bœ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ bœ nœ #œ
bb
453

&

# œ. œ #œ œ #œ. # œ. œ #œ œ
# œ # œ. # œ # œ. 2
Grave
b nœ. 4
&b
461

4
CODA
Tempo I

b œ œœœ œ œ #œ œ > 2 . . . . . .
œ œ œ œ œ œ œ #œ
Presto 152
œœ w ‰œœœ‰œœœ
&b ˙
467

˙
f P F
> > > >
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. w 2
b w
474

& J J J J
P f
j .
œ œ œ. œœœœœœœœ
bb œ. œ œ œœœ œ œ œœ
∑ ‰ J œ. œ. Ó ‰
480

& . œ.
f p ç p f
.œ .
# œ œœ ˙ œ œ. . œ. œ. .
Vivace 185

bb œ. œ. œ. œ. 2 #œ œ œ. œ. . .
#œ nœ #œ œ œ œ. œ. œ
484

& ≈
.# œ. œ.
f p

b w œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆
&b Œ Ó Œ Ó Œ Ó Ó Œ Ó
490

f ƒ

Vous aimerez peut-être aussi