Vous êtes sur la page 1sur 3

Flute 2 Cabaret Burlesc

Peça per a secció de vent d'una orquestra simfònica i piano solista


Amb molt afecte a Andreu Riera, bon amic, gran perssona i grandissim músic

.
2 3 j # >œ j >œ . >œ œ . œ. # œ. œ œ. œ. .
Presto 152 Miquel Àngel Aguiló
b 4
& b 4 œ̆J ‰ Œ Ó j‰ Œ Ó œ. œ. œ œ œ

f fl
3 j 3 œœœ œœœ 7
bb œ. ‰ œ. ‰ œj ‰ œ 3 œœœœ Ó œ. œ.
10

& J . 4 #œ œ
p p f
b . . . 13 ... ... . . ... 2
& b ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. 44 j ‰ Œ Ó ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ
26

J J J œ
p fl P
f
œ. œ. . œ. œ. . .
œ. œ. œ œ. œ. . œ. œ œ. 15 .
j # >œ j >œ . >œ œ . œ. # œ. œ œ. œ. .
bb œ œ Œ œ
œ. œ. œ œ
46

&
F F
3 œ # œ œ œ œ̆
bb œ # œ œ œ n œ œ œ œœœ œ œœœ
œ œ œ œ #œ œ œ œœœ
nœ #œ œ œ
65

& œœœœ œ
œœœ
f f
10 œœ œœœ œ œ 3
bb œ ˙.
Grave
œ # œ œ œ œ œ œ œ œ 3
Presto 152
∑ œ œ œ œ œ œ bœ œœ 4
71

& œ
F F

b 20 œ̆ œ̆ œ̆ œ̆
œ œ œ #œ œ œ ˙. ˙.
Moderato 108
3
& b #˙ ∑ Œ J Œ J Œ J Œ J
88

#œ 8
P

b œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ 4
&b ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ 4
118

bb 4 œ̆ ‰ Œ Ó
Vivace 185
3 13 r œ̆ œ œ œr œ̆ œ œ œr œ̆ œ œ œr œ̆ 2
.
Ó ‰ œ # œ œ œ œ. œ nœ #œ
132

& 4 J
f f
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Grave
2 4
b ˙ w w œ œ œ œ 2 4
&b Ó ∑
153

œ œ œ œ 4 4
2 Cabaret Burlesc

3 2
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. n œ. œ. œ. œ. œ.
Vivace 185

b œ̆ ‰.
&b J‰Œ Ó Ó œ. œ. œ.
165

œ # œ œ œ œ. œ.
f f
. .
. # œ. A œ. œ. . œ œ # œ. œ. œ. œ. . . # œ. . . œ. œ. œ # œ œ œ œ.
œ œ # œ œ œ œ. œ # œ œ œ œ.
bb œ. œ. œ œ. œœ œœ Ó ‰ ‰ Ó
174

&

œ̆ œ̆ œ. œ. œ̆ œ̆
bb ∑ Ó Œ Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œ
179

& œ #œ œ œ œ œ bœ œ œ nœ nœ œ #œ œ œ
3 3 3 3 3

p ƒ

b œ̆ Œ Ó 9 25 .
Moderato 108

Œ œ Œ j œ œ
Grave
b j
∑ ˙
185

& #œ
˙ #˙
# œ œ. w
P p
4 3
j # >œ j >œ . >œ
Presto 152
b 2 4
& b œ #œ œ œ œ Œ Ó ∑ œ. œ. œ
225

4 4
F
Ÿ~~ Ÿ~~~
œ. . 20 10 . œ. . . # Ÿ~~~~~~ >œ . >œ .
bb œ . œ. # œ. œ œ. œ. # œ ˙ . #
Allegretto 110

œ œ œ n œ
œ #œ œ œ œ nœ œ Œ ‰ ‰
236

&
F
3 Ÿ~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~
bb #˙ nœ j‰ Ó ∑ ‰nœ. ‰ œ. ∑ n œ. œ. # œ Ó
270

& #˙ fl n œ. œ. . œ.
P P
. ˘.
2 n œ. œ. œ. œ. .œ œ. œ. œ̆ n œ. œ̆J œ. œJ. n œ œ. œ̆ œ. n œ œ œ̆ œ. œ. n œ. .
bb Œ Œ Œ œ œ.
279

& J J
F
23 #œ #œ
&b
b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ̆ œ. œ̆ œ.
286

≈ # œ # œ n œ ≈ # œ # œ n œ ≈ # œ # œ n œ ≈ # œ # œ n œ

F
. œ. . . #Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~
b . œ̆ œ̆ 6
œ # œ œ n œ ˙. . # >œ . >œ . 32
& b œJ œ œJ # œ. œ. œ
#œ œ œ œ nœ œ Œ ‰ ‰
313
Cabaret Burlesc 3

. .
j # >
œ j >
œ >
œ œ . # .
œ œ. œ. . 2 .œ . œ. œ .œ . œ. œ j # >œ j >œ >œ
b œ œ.
& b œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ.
355

p
œ. . 5 12
bb œ . œ. # œ. œ œ. œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ # œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
œ
362

& J J J J J J J J
P
3
bb # œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. # œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. # œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ. œ.
382

&
P

b 2 8 Presto 152
29
3
&b w œ Œ Ó
388

8
p
18
Moderato 108
b 3 œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆ œ̆
&b 8 ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ ΠJ
429

P
œ̆ 2
bb Œ œ̆ Œ œ̆ Œ œ̆ Œ œ̆ Œ œ̆ Œ œ̆ Œ œ̆ Œ J
Presto 152
4
Grave

J J J J J J J ∑ ∑
456

& 4

b 2 j j
& b Ó. œ w ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. w
468

˙ ˙ J J w
> P P
f F
j .
2 >œ >œ > > # œ œ # œ.
b œ œ ‰ J œ. # œ. œ
&b ∑
477

œœ œœ œœ œœ
. œ. œ
f f .
p
b 2
œœœœœœœœ ‰ œ œ ˙
Vivace 185

&b Ó œ œœœ œ œœ œ # œ
482

≈ œ œ. œ. œ.
#œ nœ #œ .
ç p f
œ. œ. œ. . # œ. . . .
b œ N œ œ œ. œ . . œ w œ̆ Œ Ó œ̆ Œ Ó œ̆ Œ Ó œ̆ œ̆ Ó œ̆ Œ Ó
&b œ œ œ. . œ
488

. œ. œ.
f p f ƒ

Vous aimerez peut-être aussi