Vous êtes sur la page 1sur 64

RENE DESCAR TES

MATICA HRVATSKA
FILOZOFSKA KNJIZNICA

Svezak J·

UR.EDNIK,
RASPRAVA O METODI
VLADIMIR. FILIPOVIC

1 9 5 1

MATICA HRVATSKA

ZAGR.EB
TÌSAK ,.TIPOGRAFIJA" GRAFICKO-NAKLADNI ZAVOD, ZAGREB
Frans Hals: Studija za portret René Dcscartesa
(oko 1649.)
RENÉ DESCARTES
RASPRAVA O METODI
pravilnog upravljanja umom i traicnja istinc u naukama

S FRANCUSKOG PRll.VEO
Dr, NIKO BER.US

NASLOV ORIGINALA :

RENÉ DESCARTES
DISCOURS DE LA MÉTHODE
pour J,ien conduire 11 rai1on et chercber la viriu dans lu 1c.ienc11
SADRZAJ

Raspf'ava o metodi pf'avnnoa upf'avljanja umom i traien;a


bttne u naukama Il
Prvi dio 11
Drug1 dio . 17
'l'.re~ dJo . 25
Cetwtl dllo 31
Peti dio 37
Sestii dio 49

Omovt fUozoftje 63
Osnovi ljruds.ke spoznaje 65

Df'. Niko Bef'us: René Descartes 99

Litef'atuf'a 127
Ako bi se ova rasprava ucinila preduga, da se procita
odjednom, moze se rastaviti u. §est dijelova. U prvom se na-
laze Taziicna razmatrnnja o naukama. U drugom, glavna
pTavila metoàe, koju je autor trazio. U treéem, neka iz ove
metode izveàena pravila morala. U cetvrtom, razlozi, kojima
se dokazuje postojanje boga i Ljudske du§e, §to oboje pred-
stavlja temelje njegove metafi2ike. U petom, niz problema iz
fizike, koje je proucavao, a napose tumacenje o gibanju. srca
i rje§enje nekih drugih te§koéa, koje spadaju u medicinu,
zatim, isto tako, i razHka izmedu nase i zivotinjske duse. 1 u
posljednjem, ono, §to autor smatTa potrebnim, da bi se u
prouèavanju prirode postigao veéi napredak nego dosaci, i
konacno, koji su ga razlozi potakli na pisanje.
PRVI DIO

• Nije.dna stvwr na SV'ijetu nìje bolje ra,sp,otcliijeljena. nego


zdrav razum, jer svia:bk.o smatra, da ga !ima u tol'Ìlkoj mjerd., te
&ik i oni, koje je .najteze zadovoljdti u svemlll drµgOIDl, nemaju
ob1~j da ga :,;e1e vise negoli ga imajrm I Ui tome se vjerojatno
svi ne vairaju; stavùise, to prlje svj*o~ da je ispo$0rbnost pra,-
vilnog suelenja i razl:ikovanja. :i.stiJne .pdl za:blude - a to se
zapraw i zove ro.ra'V lju!dski r&?:Um. ili urm - od p:riirode ìkrod
svili ljudì jedrutka i da, stoga N11zno-vrsnost nai§ilh naromi ne
dolazi. iqd toga, sto su jeclni pametmj'L ,od drug.ih, veé jed:ilno
od toga, sto m!islimo ll8! ra,zliate ~ine lii nem.amo u vidu liste
predm-ete. Nij~ nad:me do.sta imati zdra;v duh, n~o je gla.vno
praivilno ga pr.ianjenjdrv.a.ti. Na1veée idru!e spooobne su za .naj-
ve6e poroike kao i za najiveée v.rline; a om, keijL idu saa:no po-
lako, mogu stiéi, ako se drze uvije'k pravoga, puta, mnogo dalje
od onih, koji dod'U5e j'll!I'e, aillJ d. skreéu s puta,.
Sto se .p ak mene tiice, nikiad in.isam smatrao, dil bi.i m~j dub
ma, u cem.u bio .saivrsen!iJji od duha obitnog oovjeka; st~e.
cest.o sam zazeliio, dai mi misaio buide tako okretna ili ma!ta
taJk:o jasna i !l'a.zgo~etna ili: paméenje ta!ko •Oiko ili urv:ljek
prisebno k-ao llrod n.ekirh drug!ih. A :i, tne po.majem, osian ov.ih,
neldh drugih ooobima, lroje potpom.azu u1s~uv.r§avanje duha.
U pogledu uma ili zdratVQ/g r~zuana moigu pretposta'V'iti, da ga
ima u potpunostii i cjelOIVito svaiki oovjek, bruidooi da je to
jeclimlo, sto nas &là. ljud!ilmai i sto nas TaJZlilruje od 2li'V-Otilnjai,
te se sla~em u ton;i.e s Qpéim misljem:jem. filozofa, koji kazu,
dai O!Znlaike »vise« ili »manje« postoj'e samo medu a:kciden.-
cijama, ali nikruko meau for:mama ili .Prirtodama »pojedinaca«
iste »vrste«.
Medutim, bez ustezanja éu reéi: mislim, da sam bio dosta
sret.a.n, mo sam se od SV10je mladosti nasao na takvim put~

11
vi.ma, koji su me vocld.J.ii, do promatranja. i natela, od kojlih sam poU2d,ana spoznaja, svega, §to je za. !ivot korim>.o, to je bila
stv-O!rio metodu, poonoéu koje mi se Mni, da sam u stanju po- moja na.jveéa zelja <la .iih :12uci.m. A]d., c.iJm sam .svr~o ov-0 àk.alo...
stepeno pro!ir.l!vatd SV'Oje znmje i pod!izati ga mailo po malo vanje, naikon lrojega se po obil:aju stupa u red. u~en.jaka, pot-
do najveée visinle, do JtO'je to dQpust,I. oorednjost moga duh& i Pl.mo sam promijen.io mitlje.nje. Nasaio sam se nainne zapleten
kra:tilcotrajnost ml(Jl€a· zri'vota. On.a mi je, naime, veé oonijela u toltilke 1Sumnje t zabl'u,de, da ani se rpriòinil-0, ka.ko mi moje
takve uspj.e he, da, ,premdai u sudu; ik:oji· dajem O sebi, uvijek nastQjanje da ucim niije donijelo n:ikakve druge koristi osim
nastojian da sam vi.se sklOIIl nepovjerenj'W negoli ~t:im, i sve dubljeg urvjerenja o mojem n,e.manju. Pa. ipak sam stu-
premda, ako posm.atram okom filorofa, raz.lilme ci.ne i postupke d:i:ra-0 n.a, jednoj od najmamenitiljih .§kola. u EVl'O>pi, gdje sam
svlih ljudi, nema go,tov,Q nijednog, koj:iJ mi se ne bi pricinja.o bio uvjeren da tlma .uèe,nih ljudi, alto ili uopée dgdje ina ilmgli
uzaludan i surv.raan, ipaik .p ri SV'em tOlm osjeéam veliko zado- zemaljskoj ima. Uèro sam tu sve, sto i drugi; i, stavi.se, ne
volj.stvo zbog naipre~a, z.a. koji misl:im, da siam veé ucinio u z.àdovolji'VM se n:aukaima, koje su se predavale, procita~ sarn.
prou~rvanju isttl1ne i ga,j!iim taiko velike nade za buduénost; sve lmjige, ko.je su mi dopale u 'l'U'ke, a ikoje gov01·e o .znamo-
da se IU6Udujem misliti, aiko medu zand.manjima ljudi, jedin.o stima, koje se sma,trajui najneobi.èni:jim i na.j,rjedlUn. Osim
ka.o lju!di, imai :nieko. zainimarnje, ikoje je u osnOVIL dobro i zna- to.g.ai bfilo ml. je pomato mi:§1:jenje drugih .o meni i: ne bili
fojno, da je to OIIlO, ikoje sam ,b,~ j.a 1za,b rao. mogao reéi, da SU! me cl:rza.li :manje !Iladar,enim od mojìh sa-
Moguée je svalkaikio, da se vaa-ann i da malo bakra i staJtla \Wel'llÌlka, nu.,. da je veé medu .n.jillla bilo ne!lroliko takvdh, koj:i.
ul7limam pogremo za, zlaoo i dijaanante. Svjestam. sam., koliko su, lbiili odtred:eim dia popune mjfflta. nasiih ·uéi.t.eilj,a,, I, napo-
smo u .{><>gledu sa:mili .sebe sikl~ salmO!pl'}J'evatri i Jooliko bi ~etku, IDI~ mi se v1jellc p ~iaJo listo talk.o napredan i plodan
n81lll i suidovi na~h prdljaitelja trebailii: biti SUID'.lllljiivi, .kad.ar n.am dobrim glavama• kao bilo koji od pr<>Alih. To me je osmjelilo,
i.du u ;priiilo1g. Ali ja, b:ih !elio u ovOlj .x,a.spi-arvi :pokaa;ati putove, da o sv:h.na urug.ima suid.im po seb:L d. da d!rtum, kako na sviijetu
kòjima sam isao, i tnal(."l'taiti u njoj svoj tivot kao p.a slici, da immia, takwg 1UCenj,a, tn.aJ !kJaJkvo su mi ne.kiaid pobudi.vald nade.
tako 1Svaitko moze o tome sudlti, i ·da mi to bude, - kad do- ' Pa lipéllk sam 1Uez;a sve to C!ijendo v,iezbe, koje su predmet
znam iz javnoga mnijenja, st-a se o tom misti, - novo sredstvlO ikolskKJg .rada Zniab sam. da: su jezlci, koji se tamo uée,
za ,pouiku, koje éu d<>daiti on.ima,, kojima se obièno sluzim. potTebru m ra:rum'ijevanje starih djel:a; da 11upkost baoonai
Zato i n.e kaatim naiucarvati ovdje metO!du, ikojom sva'llko potiée dah; da ga znamanri1;,a, povijesna djela podifu i, ako se
treb,a, d.a s,e sluiZi za pravilrno 'UlpOOIVljainje umom, veé samo citaju s razoorom, prldon<>se stvaranju vl&sti.tog suda; da je
po/kalzati, kalko sam ja nastojiao 'Ujpravljati svojrim. Oni, kojd. mtanje ~ vih dobri.h kinjiga nalil< na ugodan raa:govor s naj-
se odvaze na to, dia daju pr01P<ise, tveba da se smatr.?iju spo- odlicm.iljian ljuclima prosl!lh -vjekova, koji su .iih naip:isali, i to
~ na _pomno prlpremljen. razgovor, u kojem nam razotkrl-
sob:nijima· od .cin:ih, kojurna ih daju, i, ako i najmanje pogrijese,
za&uzuju, da zato budu po.kiu.den!L AIJ.i posto ,pod!nosim ovaj
1
vaju samo sv-0je najbolje 1ll1Ìl$li; da u govornIBtvu ima neup<>-
spi<; sanno kao prl!povd.j~ ili, ako vaa:n je milije, kao p:rièu,
red:ivo mnogo lijepa i uzvisena; da pjesnMtvo ;pruza divarn
gdje éete izmedu 1t1ekoli:ko primjera, u koje se mooe ug•l edati, ~t.àik i slast; da je matemaitiik,a bogaita ostroumnim otlo.'IOOimia,
koja mogu mnogo Jror.istlJti kold.lko dai zadoiv'olje znaitii.zeljne,
naéi mozda i nmQgo takrvih, ~ koje ée ,biti p-a:metnruje, da se u
~ ò l dia olaksatlu sve vj.estine ii Ò1aJ smanjé Tla.d: J.jUJdtil; & ,
njih ne ugledate, na.dam se, da ée on nekilma biti odi koristi
djela, koja r~ary,ljatiu o 6'udore'd!nosth, sadHe dbstaJ veoma
a da n:ai.§kocliirti ne ée nfilmme, i da ée mi svi biti za:hvalni za
korisn.ih pouka i opomena za VTl!ialui; dia, teologi.,j.a poucaV'a,
moju prostodusnost.
ka:ko éemo doéi u raj; dai filorzx:xfiiij'al oanoguéuje diw gcxvorimo
BilO sam od malena odgajan u znanooti:ma i., buduéi da su s vjerojatnooéu o sviem.rui di dlaJ bu,rcliem~ predmet clJiwilje.nja, od
me uvjeravali, da. se uz njihovu pomoé moze posti<ti. ja&n.a i strane on!iih koji 1JDl81?1de zna(fiu1; ~ pravo, meddcilniat i ostaJllo

12 13
nauke dOlllose ~ i bogaltstvo on.ima,, 1<:oji se njima bave; i da o moral'u,, uporettivaio s divnim i prekrasnim palaèama, po-
je, najzad, dobro, alko mno ih sve prouèfili, caik i o.ne naj- cli-gnut:lm na pijesku i mekom tlu. Oni naime uzdiht vrllne
praznovjernije i naijlrrubùje, d!a ,bi upoznaili :o.jihovu pravu i p rika.zuju ih dostojrum &vanja iznad svega na svijetu, ali
vmjednost i ocuivali se od prij,evarre. ne naul!avaju dctvolj:no, kako bismo ±h upomali. Cesto nije
Ali dosaio SQ!ll'l do uvj,e renja, da sam veé d051:a vrremena ono, sto Ol11.i nazivia:ju taiko lijepim imenom, nmta drago do
utroài.o na jezike, ai isto tailoo i 1Da éi;tatllje starlh knjiga, jedn.ako bes.mislica, ili cin oholosti ili ol!aja, ili èaik UJbistvo srodnika.
k.a,o i na, ctrtainje bistorijai IL pripovjedaka. Razgovor s ljudi!Ola Duboko sam §tovao 1na,su teoi'logiju i tezio kao svatko da
pl"OMili vjekova slici na putovanje. Dobro je zi111,ti neiro o obi- doaem u r.alj; a,li,, kaJd sam d07Alao kao ne§to sasvtm pou.rzdano,
~ ra:zli~nili llUIXoda, dai se r812Jbcmi.tije moze surclit.i o na,- da je pl.llt onamo otvwen i ID.Wjneuk.ljima !I. inajucem:Ljima, i: da
sima i da ne bismo m:i&ili, ka1ko je sve, Mo je protiv naMh .su istine bogorn dbjavljene, koje onanno vode, i.zn.ad n.a!eg
obièaja, sm.ije!no :ii nerazumno, kao §'bo to obi~vaju raditi oni, razuma, nii:sam se usudio d:a ih pod'V'rgnem ispi:tilvanj'U svoga
koji niàtai nisu v:ùdjeU. Ali tko na, putovanje utrosi suviie vr~ slabog urna. Drzaio sam, da je za: takav poduihva,t i uspjeh po-
mena, otudi se naipokcxn svojo:j zemlji; a• tko je suvise zn:ati- tr~bno imati neku niarocitu !Ilebesku pomoé i bilt!i v:ise nego
zeljain,, sto se je de.~avaJ.c.1 u proolosti, obiiono vrl 0 malo zn.a, obi~an covjek .
sto se desavia damias. Ispustw~ i2: vi'Cla~ dai price rrmoge doga,- O fi!ldzofli1i ne éu dai !Jra,zem m§ta, osim d 1a sam v.idio, kako
daje mnose kao moguée, ma, da to nisu, i da, i najvjernii'je su je gaji,li na,jodli6niiji· umov~,, koji su, livje'l:i, u pros.lim vjeko-
p:rilpovijestf, aiko i ne mijenjaiju i1i ne [Preuveliéàlvaju vrijed- V'.l!ma, pa da: jpaik u Irjaj neJilal jo.§ mjedne reoon:ice, o kojoj se
nost stvMtil da iìh uoine V1,ednjmi c:isteinja., u in.ajmaalju ruku ne bi vod.11ai prepirk;a;, ii k<>dai prema. tam e ne bi biJa, sum.njiva1
1

gofuvo u'Vij-ek izosta,vljaju naj;prosti,j,e i ne.zillatble okiollnosti. Stoga nl.sam bilo toliLko UIOibrazen., dai bL se mogao n.adBJti1 kailèo
Otudai onda dola.zi, da se ostalo ne i!in:i on.ak.v.im, k akv0 jest, éu imati vise 'USpjeha od d!rugih. UzevAi ooim toga u obzir,
i da se svatko, tlro svoje ,postupke ude581Va prema primjerima koliko tu razlifaih :mislj,enj,ai pootoj,i. o jednOiID te istom ,predL-
uzetiln iz njih, iizLaze opasnOISt.d. da uipaidln.e UJ ludorije junaka metu,, ai koja, 'brane uceni ljudii, ma da: nije mJOguée da bi! ili
niash romana i da seibi postavlja ci!l.jeve, koji prelaize njegove bilo vme od jedlll.og, koje je pravo, smartrao sam poigresn:ilm
sna,ge. sve ()(I).O, §to je hilo samo vjeroja1mo.
Mnogo sa,m citj,enruo govornMtvo i bio sam zlllljubljen u !sto tako smatrao saim, da se u pogledu ostalih nauka,
pjesn:istvo; ali bilo sam UJVj~reII.I dai su jedino i drugo prije da- koje polaize od n~a, fi:lozo.fije, n1je m01glo sa.graditi Dista
rov.i. duha negO!li .plodOVi stud.iJja. Tko je ~trOIUIInan ii, dobro cvr.sto na tak.o slabim temeljima. Stoga nisu Ili fast ni korist,
promozga misU., da bi postale jasn.e li! ra:zumljwe, u'V'ijek ée k.oje one obeéavajill, bile u stainju, namamiti me?, da, ih ucim,
moéi nrujbolje i uvjeriti o onoro, ~ predla,ze, mak:ar govor.io jer oo srefom ~ IOSjeéao u ta1kv001 polqzaju, koj:i, b:L me
i najnerazu:mljtvi~:irrn i:narje~jem i nibd ne uau> govorniMvo. silio da od znainostii radi svog izdlda.vamja !E)raivlm zam.at. Ma
A oni, koji imadu: dar prija.rt.nog smisljanja i umiju ga ulkra~eno dia sebi nisaan 'Ì!Zaibraio zamdmanje da .prezilrem sla,vu, kao
i njezno i'Zll'a'Ziti., btt ée 1D.aòlboljii pjesnici, .makal' dm pjesnifka
cirruk, ipak sam veoima· :malo ~zao do one, za koju sam mis!lio,
umjetnoot bila i nepoznata.
da se moze steéi samo kri'vam putem. U pogledw rdaivih utenja,
Naa'VTise mi se svida.la maitema:tika zbog sigurnosti i ja-
1
napOikon, smatt,ao ·sam, da veé dovoljno pozna!jem njihovu
snoée svojih T~ogai; aMi nilkako jos nisam uocio njezinu pravu
vri,j ednast, kako se vi,se ne bi:h izlaiga,o opasnosti! da me zava-
wpotrebu. Drzao sam, dai slum siamo mehalllickim umijeéima
i zato sam se .iznana<livaia, da: se unarto~ ll(jezi!ruim l':vrstim d. ravaju !Ili obeéanja kakviog ailkimista, l1li prorocamstva astro-
solid:nim temeljima ni:je nai njoj sa.gx,adilo rusta: ~enije; ~oea, l1li obmane èa.robnjaka, ni smicaUce ili hvalisanja jeclnog
kao sto sam, naprotiv, djela. ainitrolcih pisaca, koji raspravljaju od oniih, kicij~mà' je zam.ait da znaju vise negoli stvarno znaju.

14 15
Stoga, cim sam prema svojoj dobi mogao da se oslobodim
$V'Ojih ucitelja, potpuno sarn napootio i svoj uceni studij, pa
sam, odlucivsi, da trazim samo onu nauku, koju éu moéi naéi
ili u sebi samom ili u velikoj k,njirzi svijeta, upotrebio ostatak
svoje mlaidooti za putovainja, da vdidrum dvorove i wjske, da
se druzim s ljrudima razlicita Toda, i polozaja, da steknem
razHcita iskustva, da saan sebe provjerim u dagadajima, pred
klO!je bi me postavila sudbina, i da posvuda razmifiljam o DRUGI DIO
3tvarima, koje bih vidio, taJro da iz toga mogu izvuéi neku
korist. Cinilo mi se, naime, da éu rnnogo vi.se istine otkriti u Ta!da sam. se nalazio u Njema~i«.j, kamo S'U me bile dovele
cmim rasudirvanjima, koja svatko primjenjuje u stvarima, -prll.llre rata, koji. twmo jos nije svr.§io. Kwd sann se od ~~h
koje ga se ticu, i koj:ih svrsetak mora da ga karzni cim bude krunldbenlih svecanosti wa.é ao u vojsku, ;poi!eta:k me Je zime
slabo rasudivaia, negoli u rarndtvanjima ucenjaka u njegovu zaddao \l nek,cym z:iIDovaJ:istu, gdje sam, :ne naAavsi ~akvo
kabinetu o mastainjima, koja nemaju nikakvih posljedica i koje zabarvino drustvio i 111.mnajuBi uostail<lttn, na sreéu, rnkakvih
za njegai nemaju drugog znacenja, osiim sto ée .II1JO.Zda iz njih briga ni strasti, koje bi me uznemhri~ale, povaiz~ omajao
izvuéi toliko vilSe tastine, koliko Ollle budu udaljenije od zdra- u ualozenoj sobi,, i tu sam se po vol'J1 mogao ba~ ~ojlm
vog· razuma, jer ée morati 111pOltrebiti toliko vise duha i vje- roiis1Mna. Jedna od prv'ih, koja mi je pala na wn, bila Je, da
Uine pokusavajuéii da ih priikaze vje.rojartm.ima. Ja sam opet sam uio:ci.o, kako !!est-o- nema· tollko saivTsenstvai u d j ~
oduvijek ima.o VTUiéui zelj:u d:a naucim razlikovati istinu od sastavljenim od vi!e ~jelova i, ~vor~ ~~ r~~
zablude, kako bih do:nao ja.san uvid u svoje postupke i u ovom majstora negoli u Oih:inna, ,n,a kopma Je rad10 Jeda!n. l ~
zivotu iisao sigurnittn putem. covjek. Tako v.L'dilmO, da su zgra.de, ~oje je ~du:zeo i d.ovrA~o
lstilnia, je, da sam nasaOI, dOlk sarrn samo promatrao obifaje jedan jedim:iJ aithl'tekt, 101bié:no ljepfo 1 skladniJe od ondh, k~Je
druigih lj.u<li, jedva nesto, cime biih d'OSalO dio 111eke sirgum.osti, je vile njih tPOkt1Wo da P01»'.aiv1i. sluzeéi. se ~m :°m sta;r1m
i primijetio gotovo isto tolilro raznovrsnosti kao i ranije medu zidinamal pod1gnutirl:n u druge swhe. T.a\ko su 1 om stari gra-
misljenjima ftlozofa. II'aikiot da je najveéa korist, koju: sam od dovi, ikoji su is;pocetka bw samo trgo~,sta,, a tokOllll vren1~
toga imoo, bila ta, da sam, - videéi vise toga,, sto druigi veliki postali velegradovi, obU:ino veoma. slabo ·z.gradeni prema. omm
narodi rprimaju i odobravaju - makar nam se to [Pricinjalo ve,;. praviln.ia:n mjestima, koja inzenjer po svom slobodn'Om plrunu
orna pretjeranim i sm.ijesnim, nauoo dà ni u sta ne vjerujem 'izvodi u ravnici. A'ko se promatraju g.l'adev:ine starih gradova
cvrsto, na: sto su me bili sklonuli sama primjerom il obicajem. svaka za sebe, moize se naéi tatnlo dodu§e èesto is~1 tolik:o i
Taiko sam se malo po malo 10.slobadao mnoigih zabludSJ, koje vilie wnjetnooti nego kod ovili novih, ali, kad v.tlidriA, k.ako su
su u stanj'Ui pomra:citi ruuse prilrodno shvata111je i ucitnliti nas te gradeV'i!nle smjestene, tu j~dna velika, tamo àxuga malena,
1

manje sposobruma da priihvatimo1 ono, sto je paimetnò. Ali, i kaiko su zbog njih ulice ,ìskrivljene i nejecln.aik~. reklo bi, se,
nakon sto sam upotrebiio n~koliiko goclinai da tako studiram
da :iih je ta'.ko prije ra.sporedio slucaj n~goli volja, illekih raz-
boritih ljud,i,. A .a.ko se uzme u obzilr, da su 'ipak u sviro vre-
iJz knjige svijeta i ctt n.astojim steéi' neko ils:lmstvo, jedlllog 's am
menima postojaJi neki gradski sluzibenici, ikojih y·je ~adataik
se dana odlucio da uciim. i iz samog sebe i da se koristim svim
bio pa'Zi.ii n,a, zgi·aide ;pojeclimaca, •kalko bi posluzile Javnom
snaigarrna svqga: duha, te da iza:berem ,puteve, kojima treba ukraisu, vidi se, .da mje lako stvoriti n~o savrseno, ako se
da iidem. Tomi, je UJSpjelo mnogo bolje, cini mi se, nego da se i·adi S8!lllO na tvocev:IJD.ama drugih. Tako sam zamillljao, da se
niikad msam udalj:iio od svoje zenùje i od svòjiih knji:ga.
narodi, koji su nek.ad bil<ì poludivlji, i clviJizirali se tek -po-
16 2 Rnspravn o 1netod i 17
sìepeno i stvarali svoje zakdne SIUnO ukoliko su 1h zloì!inl, i mjesto stavim ili druge bolje ili pak one iste, kad ih jednom
sv!lète na to prlsiljavali, ne mogu nalaziti u tako sredenim bwdem prilagodio vimni uma. Bio sam cvrsto uvjeren, da éu
p1'1likama kao on.i, aroji su se od ,samog pooetka, oitlkako su se IliB. taj n.a:cin UJS1Pjet1 da provodim svoj ziVJOlt mnogo bolje
udru.zili, pridrfav.ali ustaiva n~kog 1-a0boritog i mud1·og zaMJ- negoli da gradirrn na starim temeljima ~ oslanjam se na na~a.
lliOdavca. Isto ta.ko je sasvim s:igurn.o, da mora i pr.av8! reli- na koja oo,m se dao skloniti u svojoj m1adosti, ne provjerirvsi
gija, !koje je zapovijedi stvorlo sam bog, biti u u.sporedbi nikada njihovu istinitost. P.remda sam u tome vi dio razJ..itnli
1

s drugima daleko bolje uredena. Ili, da gOlvorimo o ljudskim teskoée, ipa:k :one ni u kojem slufaju :n.isu bile neisaiv,ladljive,
prilikama, moje je mi~ljenje, da, aiko je Sparla nekada, bila niti su se mogle usporediti s oni!lna, na koje se nailazi, k.od
u izvanrednom procvatu, nije to bilo zbog dobrote svakog reforuniranja ma: i ll!ajmanji1h stvari, lroje se ticu jaiV!log zivota.
od njezi.nih zakona napose, buduéi da su neki od njih bili Ova: velika tijela survi:se su teska da se podi.gnu, nakcm sto su
veoma neOlbicni pa cak i u suprotnosti s dohrim obicajima, srusenai, ili opet da se zadrze, cim se pocnU! ljcljati, a njihov
veé zato Mo su ka 0 djelo jednog covjeka svi bili usmjereni na pad mo.ze biti samo veoima jalk. A sto se ti.ce njilhovih nedo-
postizavanje iste svrhe. I tako sam mfa;:lio, da znanostì izlozene stataka, akio i:h ima;du, budu;éi da je sama ramolilkoot, koja
u knjtgama, harem ol!le, kojih su razlozi samo vjerojatni i izmedu njih postoji, dovolj!Ilo jaimstvo, da ih mnoga imaju,
nemaju rukakvih dokaza, a koje su nastajale i prosirivale se praksa hll je 2Ja1Cijelo znatno ulblazila, pa oaik maJo po malo
postepeno misljenjem nd.za razlicnìh osoba, nisu taiko bli,zu uJdO!JliJ.11! ili ispravila mnoge, kod kojih se to predostroomooéu
istini kao jednositavne mislì, koje prirodn.o moze imati jedan ne bi moglo tako liaiko postiéi. A na kraju kirajeva o.nii su
covjek zdrava razuma, o s,tvairima, koje se zbivaju. A o.mn g.otovo uvijek podnosljiviji od njihove promjen:e. Oni slil~e
toga sa.m mislio, da je, - posto smo sVi bili djeca, prije nego vieli:kim cestamai, ikoje vode okio planìna i zbog ceste upotrebe
smo postali ljudi, i posto su nama dugo vremena upravljale s v:rem.enom postaju tako glatke i ugodne, da j e mnogo zgod-
Illak sklonosti i nasi ucitelji, koji su medusobno èesto bili u nije sluziti se njima nego se odluciti ravnim putem penjuéi
.protivrjecnooti, i posto nam ni jedn,i ni drngi nisu po svoj se said preko stijena a1 sad se spmtajuéi do dna pxovalija .
,priUci savjetovali uvijek najbolje, - gotovo nemoguée da bi Stoga ne mogu niJkak.lQ, odobravati postupak onih ljudi
nasi sudavi bili tako cvrsti i soUdni kao sto 'bi bili, da smo smutljive i nemirne éu:di, kojii, ma da n.i po svom porijeklu m
se svojim razumom potpun.o sluzili od svoga rodeinja i da nas po svojoj sudbini :nisu pozvani za upravljanje jaivnim poslo-
je uvijek samo on vodio. vima, ipa'k sebi ne mogu uskratiti, da se bar u mislima sfalno
Nije dodu.se obicaj, da se :ruse sve kuée jednoga gra!da ne ba:ve lllelkim reformama. Da saan svjestan, da u ovom s:pisu
sa.mo zato, da bi se pcmovn,o sagradile :na drugi na:cin i da bi ima ma i najmanja: stvaT, zbO!g koje bi me mogli sumnjiciti
se time njegove uUce. poljepsale, pa ipak vidimo, da, mnogi za takve ludosti, bilo bi mi vemna zao, sto sam dozvolii.o nje-
ruse svioje, ,dai bi ih iponovno pocligli, i da su ponekad cak govo objavljivanje. Nikad moja namjera JJ.ije i.sla dalje od
prisiljeni na to, kad su one u op.a&llOS'ti da se srnse same od ruistojanja da refomtlram svoje vliaistiite mis1i i dai gradim
sebe i ka,d njihovi. temelji nisu dovoljno cvrsti. Stoga sam na osnovi, koja je potpuno :moja. A ako vam od svog djela:,
dosao do uvjerenjia, da stvarno ne bi fan.alo smisla, kad bi s kojim sam prilicno zadovoljan, ovdje prikarujern uz.orak,
pojedinac odlucio preurediti drzavu tako, da u njoj izmijeru ne cinun to zato, sto bih nekome htio savjetovati. da se u
sve od temelja i da je srusi zato, da bi je pcmovn,o podigao, njega wgleda. Oni, koje je bog vise nadario svojtOOn mH.osti,
niti da, se reformira siistem zna1I1osti ili utvrdeni nastavni plan gaj.ilt ée mozda uz~eni:je namj,e re, ali se bojim, da je ova
u skolama. Ali uvidio sam, da je u pogledu svih nazora, koje moja za mnoge veé suvi'se smi01I1a. Veé sama odluka, da se
sam dotad prihvat:ro s po,uzdanoséu, n.ajbolje da ih jednom covjek odrece svih ranije 1Prihvaéeruih nazora, koji su sacinja-
zauvijek iz svog UJVjerenja uklonim stime, da onda na njihovo vali njegovo uvje,renj,e, ne treba da burle primjer, u koji treba

18 19
da se svatko ugleda. Uostalom, na svijetu ima samo dvije i samo malo naipredova,o, u najmanju ruku cuvati da ne pa-
vrste ljudi, kojima to nikako ne prilici. U jednu spadaju oni, dnem. Nisam cak ni htio poceti time, da sasvim odbadm bilo
koji, smatrajuéi se sposobnijima negoli jesu, ne mogu a da se koji od nazora, koji su se ranije mogli uvuéi u moju svijest
ne prenagle u svojim sudovima i nisu do1Voljno strpljivi da n€kritickim putem, a da prethodno sebi ne nadem toliko vre-
sve svoje misli provode prav~m redom. Stoga se desava, da mena, da na.pravim nacrt djela, lmjemu sam pristupao, i da
se, cim su se jednom odvazili da poouilllllljaju o nacelima, koja trazim pravu metodu, kako bih dosa 0 do spoznaje svih onih
su prihvatili, i da skrenu s pravog puta, nikad vise ne ée stvari, za ko'je bi moj duh bio spos oban.
1

moti drzati puta, kojim treba iéi, i ostat ée izgubljeni za Dok sam bio mladi, bavio sam se od filozofijskih disciplina
citava svog zivoita. U drugu vrstu i1du oni, koji su dovoljno nesto malo logikorm, .a od matematickih analizom geometricarn
uvidavni ili skromni da vide, kako su manje sposobni za ra- i a,lgebrom, trima vjestin.ama, ili znanostìma:, za koje mi se
zlikovanje i'Stine od zablude nego oni, od kojih mo,gu biti po- cimilo da ée nesto pridcnijeti mojoj namjeri. Ali proucavajuéi
uceni i stoga se vise moraju zadovoljiti time, da slijede mi- ih opaz:o sa:m, da,, sto se logi.ke tice, njezini sHoigizmi i veéi dio
sljenj.a ,ovih drugih, negoli da sami traze bolja. nj·ezinih naucavanja sluze prije za to, da se drug,:ma, iobjasne
Ja licno pripadao bih bez surrnn.je u red ovih potonjih, da stvari, koje su poznate, ili, stavise, poput vjestine Raymonda
sam imao samo jednog jedinog ucitelja ili da mi nisu bile Lulla, da· se nekrit'ckil govori o onim stvarima1, koje nisu p,o,-
poznate ra'zlike, koje su oduvijek postojale u na,zorima naj- znate, negoJi da se niauce. Ma da logika stvairno sadrzi mnogo
ucenijih. Ali jos sam u skoli naucfo·, da fovjek ne moze izini,- posve :iistinitih i veo:ma dobrih pravila, ima ipaik medu njima
sliti nista tako neobicno i tako nevjeroja,tno, sto ne bi bio veé toliiko ta1kvih, koja su ili stetna ili suvi:sna, dai je gotorvo isto
neki filozo,f ka,zao. Osim toga sam uvidio na svojim putova~ tako tesko odV'()jiti ih od oni.h prvih kaio izraditi Dijanu ili
njima, da 01I1i, koji imaju nazore nasima sasvim suprotne, n:su
1
Mi,nervu iz komada sirovog mramora. Zatim, a.nalitilka starih
zato ni barba,ri ni divljaci, veé da se veéina njih sluze umom i algebra moderndh, ne samo sto se odnose jed.ino na veoma.
isto toliko ili cak i vise od nas. Procijenio, sam takoder, koliko a'I)lstralktne i beskorisne prndmete, veé je prva uvijeik tako
jedarn te isti fovjek s :Lstim duhom, ako je od svoje mladosti vezana za promatrainje geometri:jskih oblika,, da ine moze
bi,o odgajan medu Fraincu:zima ili Nijemcima, po!Staje razlica:n vjezbati um bez veliikog za:maranja maste; a u drugoj je ve-
od onoga, sto bi on bio, da je uvijek zivio medu Kinezima ili zanost za izvjesna pr.avila i izvjesne znakove dovela dotle, da
Kanibalima, i kako nam, sve do samog nacina naseg odije- je od nje postala zamrsena i nejaooa vjestina, koja duh zbu-
vanja, ista stvar, koja nam se svidjela prije deset go<lina i njuje, mjesto da to bude znanm'>t, koja ga usavrsava. Radi
koja ée nam se mozda opet svidjeti prije nego prode deset toga sam sma trao, da treba trnziti neku drugu metodu, koja
1

godina, s·ad i'zgleda pretjerana i smijesna; tako da nas daleko


bi, obuhvaéajuéi predlllosti ovih triju, bila bez njihovih ne-
vise uvjexavaju navika i primjer nego,U bilo kakva pouzdana
dootataka. I kao sto god moostv 0 zakona cesto opravdava
spoznaja. Pa ipak veéina glasova nije dokaz, koji bi nesto
vrijedio u pogledu ,onih istina, koje se malo teze otkrivaju, poroke, tako da, s:e drzavom mnogo bolje upravlja1, ako, ih
buduéi da je mnogo vjerojatnije, da ih je pronasao jedan p~ ima maJo, ali ih se ljudi strog·O' pridrzavaju, taiko sam i ja
jedini fovjek nego citav jedan na1rod. Na taj nacin nisam misHo, da ée mi mje,sto onog velilkog broja pravila, lwja
mogao izabrati n:ikoga, ciji bi mi se nazm·i cinili takvi, da ih sacinjavaju logiku, dovoljn,a bitl cetiri slijedeéa, sa.mo ako se
treba pretprnstavljati nazorima drugih i nasao sam se tako cvrs.to· i trajno odlucim, da ni jedamput ne p1:opustim d 1a ih
reéi prisiljen, da upravljam sam sobom. se pridrzavam.
Ali 'ThaJlik na covjeka, koji hoda sam u mraku, odluci 0 sam Prvo je pravilo bilo, da nikaid nista ne prihvaéam kao
iéi fako po1ako i. biti Qprezan u svakoj stvaTi, da éu se, makar istinito, ai da jas11;0 ne spozn.am, da je takvo, to znaci, da naj-

20 21
brizljivije izbjegavam svako prenagljivanje i neprovjereno postavljam sa'l'llO u, 101ùm objekti:m.al, koji ée mi posht!iti za
donosenje suda, <i da u svojiirn su!dovima obuhvaéam jedino olaksanje moje spoznaje, a da Jh cak ni uz ndih ruka.ko ne
ono, sto je za moj duh tako jasnio i ra7igovijetno, da nemam vetem, kako bi 'h zaiim utoillco lakse mogao iprimijeniti na
nrukaikva, povod,a, o tome sumnj.aiti. sve ostale, kojima bi odgovarali. Zatim sam bfo ;na, èisto s time,
Drugo, da svaku od teskoéa, koju bih proufaivao, podi- da ée mi u svrhu spoznaje ovih odino.sa. i, rarmnjera biti pok1;1,tkad
jelim na onoli!ko didelova, n,a. koliiko je to mo,g uée i koliko je potrebno, -da promatram svaki odnoo za sebe, a ponekad samo
potrebno radi njihova najboljeg rjesenja. da, ih zapaantim ili da ih obuhvatim vise zajedno, i poarrlslio
T.reée, da svoje misli upraivJj,am izvjesnim redom polazeéi ~am, -da bi ih trebao, kaJro bl .iJh pooebice bolje p.romatraio,za-
od naj jed!nostaJvnijih i najrazumljirvijih predmeta, da bih se misljati kao pravce, stoga sto nisam na§ao nistar jednostarvnije
postepeno uzcfu:ao do spoznaj e najslozenijih1 pretpostavljajuti niti :!Ata, !1:la bih mogao 1·wgovjetnije predociti u svojoj ma.mi
red èak izmedu onih, koji po prilrodi ne prethode jedini dru- svojim osjetillma; ali, da bi ih trebailo, kako bi ilh zapamtio ili
gima. obuhvatio vise zajedno, objasniti nekim odredenim sto je mo-
I posljednje, da, posVUida sve tako potptu10 pobroj:im i na- guée kra6im s.im.bolima, i ·d a éu na taj nacin uzeti sve niajbolje
cinim opée preg,lede, da mogu biti siiguran, da nisatrn nista iz geometrijske analize i a:li,geb~e i ispraNiti sve nedootatke
1

izostavio. jedne pomoéu druge.


Du·gi nizovi j'ednostavnib i.i laiko shv,atljirv-.ih razlaga,, kO'ji:ma Stvarno. mog.u re6i, dai mi, je tob1o pridrzavanje ovlh ne-
se iolbib1o slu!e geomet~ari, da bi do.§li do n.ajtezih dokaza, koliko pravila, koja, sam izaibrao, tolilko ola!ksalo 1-jesenje svih
na,veli su me n a pontisao, da sve iStvarl, ina 1k oje se naanj,eri
1 se
pitam.ja,, .na1.Jtoja p~otezu o:ve dvije na'U!ke, da, U d'V'a ili tI"Ì
ljudska spozna,ja, m edmob,oo stoJe u istom odnosu, i da, srumo mjseca, kcrje sam upotrebio za njihow proucawanje - pocevsi
a:ko se U2clctimo da nrijednu stvar n e uzim,a!ln.o kao istinitu, od najjednosta,vnijih i najopéenitijih, i jer mi je svaka istina,
Jroja to niije, i d,a, se uvijetk. pridrzaivamo reda, koji je potTeban, koju sam nasao, zatim s,luztla kao pra.vilo za, pl'Oillalazenje
da se jed:ne izvedu iz drugfu, ne moze biti! tako 1.lldaljenih s:po- d:rugih - ne samo s,to sam rijesio vise njih, koja sam prije toga
z.ncaja, dai napok0!11. ne bi do njih stigli, mti tako sakrlve!nih, da drzao veoma teskima,, veé mi se p~i ikra.ju ucinilo·, da. mo.gu
ih ne bi o,t lrrm. Ni.je mi bilo ni n:airocllto te~o p:r-0naé.i, od kojih utvrditi,, cak i 'U meni nepo;zn•a .fan pmblemima, ka,ko i do koj'e
treba po.ce.ti, jer sam veé zna.o, da su t,o najjle dnootavnije i granice .sie mogu rij esiti. U tome vam se ne éu pricinjavatì
najspoznatljivije. !mao sam na umu, da su od sv:iju, koji su mozda suvise twst, aiko ~mete u obzir, da za svaku stva1r po-
prije tog,a. traiziJi istinu u znainostima, jedimi mart:ematicari bili stoji samo jedna istina i da, tko god je nade, zn.a. 10· njoj toliko,
u stanju ,pronaéi neke dokaize, t.j. neke siigwme i ociite razloge, koliko se o nj.oj moze znati. Taiko moze na pr. dijete vjesto
te nisam nimalo sumnj.aio u to, da su f oni proucavali najjedno- aritmetici, izvrsivsi zbrajanje prema n.ait1JCen:iim pravilima, biti
staV!llije stvari. Stoga sam morao i ja najiprije iispitati ove, sigumo, d~ je naslo u pogledu tr~enog zbroja sve, sfo ljuidski
ma d,a, od toga, nisam ocekivao nilka:kvu druigu korist os:im da duh uopée mo.ze naéi. Metoda naime, koja uci da se ide pravim
éu postepeno n,a,viJmut'i svoj duh da se ispu:njava :ilstinom i da redom i da se tocno uzmu u obzir sve okolnooti on1oga, sto se
se ne zadovoljava krivim razlozima. Medutim, moja namjera tra:zi, sadrzi sve, sto daje izvjesnost pravilima aritanetike.
zato nije bila, da ,pokusaan na.iuciti sve one posebne znanosti, Ali najvise sam -ovom metodom bio zadowljan zato, sto
koje se obiano nazivaju matematickim. Posto sam uvidio, da se mi j e pruiaila jamL5tvo, da se u svemu sluziJm svoj!im. umom, ako
uprkos raznolikosti svojih OJbjekata: ove znanosti ipak sve veé ne potpUiOO, onda u ,n aj manju ruku n_a. najbolji naéin, na
slazu u tome, da n:e proucavaaiu drugo nego razlicne odnose ili koji mogu; tome treba nadodati j,os i to, da, sam primjeéivao,
razmjere, koji postoje me~u stvarillna, do.sao saan do uvjerenja, kako se moj duh, primjenjujuéi je, p,ostepen10 privikava da
da je najbo[je prowèalvati samo ove odnose uopée, i da ih pret- shvaéa objekte jasnije i razgovjetnije, i da sam se uzdao,

12 23
buduéi da je nisam vezao ni za kakav po.seb8Jll predmet, da tu
je mo6i primjenjivati na jednako koristalll na& na probleme
u druglm znatl'lostima ka,o i na p1-obleme u algebrl. Nije to
znacilo, da, tu zato pristupiti 11.ajprije .p1'0ucavainju svili onih, na
koje naidem, jer bi to bilo u su.prot.nJosti s redom, fkoji ona pro-
pisuje. Nego uvidjev§i, da moraju sva njihovai na..l!ela biti, uzeta
od filozofije, u kojoj jos nlilsam n.asao pO'U2Cla:nilh, promislio sam,
da moram pr<Lj.e svega nrustojati da iih u njoj utemeljim. A bu- TRECI DIO
duéi da je t 0 najvaznije i da, tu postoji .najveéa opasnoot za
prenaigljenost i predrasude, smatrao sam, da se ne smijem latiti I najzad, kao fu> god nije dovoljm:>, prije nego oovjek
njiihova rjesavanja, dok ne postanem nesto zrelijii, buduéi da pocne nanovo graditi kuéu, u kojoj prebiva, da je samo sru~i,
oom tada 1<rnao SJVega dva!deset i tri godine, i dOik prethodno ne da se pobr.lne za, gradui gra.ditelje ili da se s8lffi vje.zba; u gra-
posvetim mnogo vremena, da se za to pripremim ko1iko time, diteljstvu i da je osim toga briiljivo napravio i njezin nacrt,
da iz svoga du:ha odstranim sve pogresne nazore stecene ranije, nego da je sebi morao takoder pclrditi i neki d.ru.gi sta.n, gdje
toliko i tako da steknem zalihu iskusta:va, kako bih imao gracie ée se za vrijeme graidnje udobno moél smjestiti, tako sam i ja,
za svoja umovanja, i time, da se uvijek vjezbam u metodi, koju da ne bili ostao ueodlu~an u svojog prakticnoj ,djelatnost:i, dok
saan .sebi odredio, da bi se u njoj sve vise ucvrstio. me um bude prisiljavao da takav ostanem u svoji!lll sudovirna,
a da. bih ipak i tada sto sretnije zi.v,lo, stvorìo sebi privreme:ru
moral, ,koji se sa.stojao saimo od tri illi cetiri maksime, koje éu
vam d.rage volje saopéiti.
Prva je bila, da se poko:ravam zakoorlnna i obicaji!ma, svoje
domovilne, da postojaino zaidrzim vj'eru, u kojoj sam po milosti
bozjoj bio odgajan od svoga djetìtn.jstva. i da u svemru ostalom
zlV'im po najumjerenijim ì najmanje pretjeranim nazorima,
kojih se u iwojoj pra<kticnoj djelatnostL opéenito· prid.rzavaju
oni najrazboritiji l judi, s kojiima éu mOTati zivjeti. Posto sam
uaime otada poceo da svojim vlastiti.m nazorima ne dajem
mkakve cijene, jer sam ih htio ispitati, bio sam uvjeren, dai n.e
mogu uciIDiti n1!.~a bolje nego slìjediti :n.azore najrazboritij1h.
A premda ima mo-lda meciu PerzLjaMima ilì Kinerlma: isto
toldko razboritih ljudi kao i medu 11.a'l'.l'la, cinilo mi se ipak, da
je najkorisnije ravnati se prema ondma, s kojima treba da zivim.
Isto taJro blh mo1·ao dai saznam lctl.-vi su doista njihovi nazori,
v:!Ae paziti na to, .§to ioni rade, negoli, sto gov-Oil'e, ne samo zato,
sto zbog pokvarenosti naslh obi,caja ima mafo ljud1, '.koji. bi bili
vo,ljni ka.zati sve, sto misle, veé · stoga, sto ve&a i sa.ma to ne
zna·; buduéi da je, naime, svjesna djelatnost, kojom nesto mi-
slimo, razlicna o:d djelatnosti, ìkojom spoznajemo, da nesto
m:lslimo, -tose l!esto jedna nalazi bez d.ruge. Nadalje sam meélu

24 ~·
·mnogim n.a:rori.ma, koji su jednako priznati, iza!bra 0 samo naj- mi je otada omoguéìlo da se oslobodim svrukog kajanja i spo-
umjerenije, koliko zato, sto su naj:prikladniji za prakticnu ~tarvanja, koja -0bi&to uz.rujavaju savjest onih slabih i pre-
djelartnost i po svoj priliai najbolji - buduéi da je svako pre- vrtljivlh pniroda, koje u svojoj nepootojanlosti vr.se kao dobre
tjeriivanje obicno lo.se - toliko i zato, da bih se manje udaljio one stvari, za lkoje kasnije drze, da su rdave.
od pravog puta u slucaju da .po,g rijesim, nego kaid bi, izabravsi Treéa je moj.a malksim.a bila, uvijek nast,oljati dai 1•adije
jedan od krajnjih, to bio drugi, kojim bi mi trebalo poéi. Na- pobdjedim sebe negoJ.i sudibinu i da radlje promijen.ìm svoje
pose sam u pretjeranosti lllbrajao sva obeéanja, kojima oovjek zelje negoli red u svijetu i opc'.?en1:tto da se prlviknem na to da
donekle ogranicava .woju slobodu. To ne znaci, da ne bih vjerujem, da rutta .nije potpuno u nasoj vlasti osim nasih milsli.
odobravaio zakorni, :koji, da· bi doskocfili nepostojanosti slabih Ako smo d&kle u pogledu stvari, koje su izv.an nas, uctn11.L sve
duhova, kad covjek ima kakvu rdobru namjeru, ili pa~e sasvim ilt.o smo mogli, onda je sve ilto n.atm ne pofazi potpuno za.
indiferentnu, dopustaju zbog si.gurnosti saobraéaja zavjete ili rukom .zai nas sasvim nemogufe. To samo ~gledalo mi je pot-
ugovore, koji obavezuju na ustrajnost u tome. Ali, jer nisam na puno dOIV'Oljno da me spl'ij.eM, da i ubudu6e ne zazelilm nelito
svijetu vidio nesto, sto bi ostalo uvijek listo, i jer sam sebi obe- nedosti!zi.vo i taiko me je u~o zadovoljndm. N~ai v,olja.,
éavao da éu, sto se mene tice, svoje sudove sve vise usa- nruime, po ' svojoà prirodi tezi saimo za: onim stv,airnma, ko~e
vrsavati, a ne pogorsavati ih, mo,gao bih bio pomisliti, da éu se joj n.as razum prikazuje na netk:il n.aJiful kao .moguée. Stoga Je
uveldke ogrijesiti protiv zdravog razuma, da sam se, zato sto slgu.rno: aiko ipromatrarroo sva dobra, koja, su izva.n Diim, kao
sam taida nesto odobraV1ao, obaivezao uzeti to kao dobro j~ i jednaiko ud9;ljena Old nase moti, ne éemo \l'Ìse zaJ.iiti sto nemamo
nakon toga, kad bi ono veé mozda prestalo biti takvo m :kad ja onìh, za koja nam se cini, da 111Ja1m pripaidaju po nasem rode-
to vi.se ne bih takvim drzao. nju, kad su nam oduzeta bez nase krivice, negoli zalimo za
Moja je d'ruga maksima bila, da budem cvrst i odlu~ u tim, da ne posjedujemo kinesko iliJ mekshlcamsko kra'1jevstvo.
svojoj djelatn1osti koliko je ,g od moguée i da se isto tako ustra.jno TaJko éemo, kako· se ono kaze, od nuzde uci1ni'ti vrlinu i ne
pr.ildT.za~am i najnepouzdanijlih nazoa.-a, kad se jednom za njih 6emo zeljeti, da :smo 2id11a1Vi, '.kad smo, bolesni ili da :smo slo-
budem opredijelio, kao da su sasvim pouzdani. Kod toga sam bodni, kad smo u tamnici, kao sto ne zeli.mo, da su nam tijela
se ugledao u putnitke, koji, izgubivsi se u sumi, ne smiju lu,tati od taiko sla.bo kva rlj.ilv·e tvari kao sto su d'i:jamanti ili da
1

oikretajuéri. se sad ,oivamo sa.d onamo, a, joo manje zaustaviti se imamo krilla, d,a, letimo poput ptica. Ali priznajem, da je po-
na istoon mjestu, veé moraju iéd koliko je god mogu-ée ravno u trebno dugo vjezbanje i cesto pooovnoi Tazm'isljainje, dotk se
jednom smjeru i nika,ko· ga zbo,g neodlucnoshi. mijenjati, makar covj;ek navikne da, sve stvati promatra s ovog stajaUsta. Mi-
ih u pocetku na njega na.veo slucaj. Na taj ée nacin naime, iako slinn, da, - je uglaivnom u tome bila tajnai filozofa, koji su
ne idu uipravo tamo, kamo bi htjeli, ipak na kraju krajeva stiéi nekada bili u stanju da se oolobode vlastil sudbine i da, unatoc
nekamo, gdje ée im po svoj iprilici biti bolje nego usred sume. bolovima i sHroma.stvu, rasprnvljaju s oogovima o sreéi. Bu-
Tako je i, - posto .postupci u zivotu cesto ne dopustaju nikakw duéi dai su se, naime, n€1Jl'res·tairuo ìbavi1i time, dai promatra1u
odgadanje, - saisv:im sigurno, da se moramo tada, ka,d nije u gran.ice, k.oje su im bile naimetnute od p,riJrode, oni su se tako
na:roj moéi da raspoznamo najiistinitije nazore, povoditi za potpuno uvjeril.ii, da rrista ni.je u njihovoj vlasti osi;Jm njihovit.
najvjerojatnijima. Cak i ako u jednd.m.a, ne primjeéujemo vise misli, da je tosa.mo, bilo dovo,ljnOI da ih S(pri.jeci, da bi oojeéali
vjerojatnosti nego UJ drugima, moramo se ipak odluciti za bilo lkalkvu sklon,o,st za nesto drugo. A nad svojim mislima
jedne i drlati ih zatim ne vi.se kao nepouzdane, ukoliko se bl:li su taiko noograinifoni gospodairl, da su u tome .ilmali izvjes-
odnose na prakticnu djelatnost, veé kao sasvi:m istinite i po- nog razloga smatrati se bogatijinna, moénijima, sloibodnijima
uzda.ne, jer je pobuda, koja nas je na njih potakla, takva. 'l'o i sretnijima od 'bilo koga drugog izmedu ljudi, koji'., posto :Ltn

28 27
te :filozoiije nedostaje1 koli!ko god iilm priroda1 iJ. sreéa me na
ruJru nlkiaid ne ra~oldu na taj nacin svi.me, !to zele.
8:1t~
1,vojih ostelli. ruioora. Mlsleéi, da éu s njima la'.lde svrsiti,
se druzim s ljudima1 nego da i dalje ostajem zatvoren u SVOJOJ
iao zavrsetak ovog mor.ala odluc:o sam prouc!ti 1·azlièna
sob~ gdje sam dosa-0 do svih ovih llllisli1, odlu~IO sam da otp~-
zani:manja•, koja lj.udi imaju na O:VOfll'I. svijetu, da .poik~~am
tujem, iako z!ma jos nlje bila sasvìm pl'l kraJu. Todtom ~vili
izab11a,ti najbolje. Ne da b'IJ11 htio iMta kazati o zarumanJlma
devet slijedeéih godina, ~utova,o sam o-vamo i <mamo po sviJet:1,
drugih lj:ud1, mislio sam, da ne mogu uè.itr~iti nista bo~je ~ego
n&Jtojeéi kod toga da rad!ije budem gl~c ~egolil ucesruk
da. i dalje zadrzl.m orno, koje sam janaJO, t. J. da rposvetim èitav
u svim komedijama, koje se u njemu odigravaJu. Kako sam.
svoj zivot UBavrsavanju svog uma 1U da napredujem, ko~ik.o je
kod svaikog pl'edmeta razmisljao na1'0Cito o ouom, sto bi ga
u mojoj moéi, u spo,zm,1ji istine sluzeéi se .metodom, koJu sam
s~bi bio odredlo. OUtalw sam se poèeo sluziti ov·om metodom, moglo uc.i.nitl sumnjìvim i taiko n.am dati povoda da padnemo
dozivljavao sam tako izvanredno veli!ko zadovoljst.vo, da nlsam u zabludu, iskorijenjivao, sam ujedno .i1Z svog duha tll sve za-
vjerovao, kako se u ovom. zivotu moze osjeéati neko drugo blude, koje su netkada kradom u njega usle. Nisam se zato
pl'ijat.nije •il bezazlenije. Posto sam usto sva.kog d ana pom-0éu htio ugledati u skeptike, koji sumnjaju saimo da bi sumnjali,
nje otlnio nekoliko istina, koje su m i! se cinile desta znacajne i pretv,a·raju se, da su uvi'jek neodlucni. Naprotiv, moja je
~ opéen.:to nepoznate d:rugim 1.iudima, to, j<! za:do,voljstvo, koje namjera bila jed:ino da dodem do sigurnostil ~ da odstrani:m
sa.m od toga o;s.jeéao, toliko ispunilo m oj duh, da ml det svega pomicnu zemlju i pijesak, k ako bih dosao do· cvrste stijene
drugoga nije b i[o staJ.o. Osim toga ove su se tri gornje ma- ili do ilovace. To mi je, drzim, prilicno polazilo za rukom,
ksime zasnivale samo na mo,joj namjeri, da i dalje ucim; posto tim vme, sto n!Jsam ---, naistojeéi otkrlti neispravnost ili neiz-
je naime bog svakom od na,s da,o neko svijetlo, da, raizlikujemo vjesnost ispitiva.nih ipostavki, ne nek1m nej,asn.im nagadanjima,
ist:nu od za,blude, ne b.:Jh mo,g ao misliti, da mi se treba, zado- veé jasniim i pouzdanim doikazivanjem - naisao na tako su-
voljiti !ii jedan jedini trenutak nazorima drugih, dai se n1sam nmj·tve, a da iz njih l'.lpak ne b.fu povukao neki prilìcno siguran
odlucio sluziti s·e svojiim vlastitim rasudivanjem, da ih ;pro- zaikljucak, pa maka.r se on sastojao samo u tome, da sama
vjerfun, kad za to dode vri.jreme. Taik.oder se ne bih mogao, postavka ne sadrzi nista sigurno. I kao sto se obiicno kod ru-
postupajuéi prema .njima, otresti sumnje, da se nisam nadao, senj a starog stana, sacuvaju poruseni komadi, da ·b i se upotre-
da ne éu propustitJ:I zato nijednu priliku, da nadem bolje, ako bili za grad:nju novog, ta~o sam ja obarajuéi one svoje nazore,
ih ima. I najzad, ne bih mo,gao ni ograniJciti svoje zelje niti za koje sam drfao, da imaju nesigurnu osnovu, primjenjivao
bJti zaidov,oljan, da, nisam isao putem, za koji sam drzao, da, éu sva:kovrsna promatranja i sticao razEona i:.t:ikustva, koja su mi
na, njemu postiéi i sve spoznaje, za koje budem sposoban, !il sva naknadno posluzila za utvrdivanje sigurnijih pogleda. Osim
dobra, koja ikad budu u mojtoj moéi. Buduéi da nas1a, volja toga sam se i dalje vjezlba,o u metodi, koju sam sebi bio odre-
za necim tezi ili nesto izbjegava ssmo utoliko, ukoliko joj nas d:io. Uza. to, naime, sto s1s.lm brizno pazio na to, da opéenito
razum to prikazuje kaio dobro ili kao zlo, dovoljno je dobro sve svoje misli upravljam iJ·rema nje:z!:tn.:1m pravilima, zadr-
rasudivartì, da se dobro c:lni, i r,asudivati sto je najbolje mo- zavao sam sebi katkad nekoliko sati za to, da je primjenjujem
guée, da se ucini sto, je najbolje mo,guée, t. j, da se pootignu narocito na, proibleme u matematici ili takoder na neke druge,
sve vrline i ujedno sva os fala dobra, koj,a se mogu postiéi. A koje sam mogao uciniti talco reéi slicnim s matemat:iokl,t na,
kad je fovjek siguran, da je to taiko, onda :mora biti 21adovo- os.1-0,bodivsi i:h od svih nacela drug:th nauka, koja mi ris u iz-
ljan. gledala dovoljno solidna, kao sto éete vidjeti u nekilma, koji
Posto sam selbi osiguraio ove maiksiime i sacuvao ih za- su obj,als.lljeni u ovoj knjizi. I dok sam tako na izgled zivio
jedno s vjerskim !ilst:1.lnama, koje su uvijek bile prve u mojem po,put onih, koji nemaju drug01g posla do da provode miran i
uvjerenju, smatrao sam, da se slobod:no mogu odreéi svih bezazlen zivot, nastojeéi odvajati naslade od poroka, i koH se,

28 29
da bjJ u svojoj dokolici uzivali ne dosaduj,u éi se, sluze svim
pristojnim zabavama1, nisam iipa,k presta:jao da ustrajem u
svojoj naikani da napredujem u sipoznaji ist.ine, mozda vise
nego da sam citao knj'.iige .hli se druzio s ucenim ljudima.
Ipalk je ovfr~ devet godina proslo, a da se nillciailco jos nisairn
odlucio u pogledu poteskoéa, o kojima se obicno raspra;vlja
medu ucenjacima. Niisam poceo ni trazi!ti temelje filozofije,
ikoja bi bila pouzdanijai od OiPée poznarte. A primjer nekih CETVRTI DIO
ocllicn!'lh umovai, koji su to prije mene pokusali, ali irrnl po mom.e
misljenju nije poslo z.a, rukom, po'budio je u meni pomisao. o Ne znam, da li bih trebiao s citaocem razgovaraiti ,o prvim
tolikoj teskoéi, da se ne bih mo mo!Zda j os tako brzo usudi.o meditacijama, kojima sam se taimo bav1o, jer su, naClme, taiko
da se toga posla latim, da nisalm primijetio, kakio su neki veé metafizicke i ta1ko neobicne, da mozda ne ée biiti po ukusu
pronije~~ vijest, da sam to postigao. Ne znam, na: cemu se je svakoga. P.a1 ~palk se smatram nekako primo~anim govoriti o
zaisn:valo to njiliovo misljenje; 1aU, aiko sam tome neìlto pri- njima, kako bi se moglo prosuditili, da li su temelji, od kojih
do.ni.o svojim pricanjem, htlo je prije to ,da sia!m -OJlJO., ìlto nisam sam posao, dovoljnio cvrstì. Veé sam odavnai bio prianijetio, da
znao, prii1Jllao iskrenije .negoli to cine oni, koji su nesto utili, se treba u pogledu éudorednosti poik.atkad povoditi za nazo-
i m,:}zda i to, da sam uk~ao na .razloge, koje saim imao, da
rima, 21a, koje se zna, da su vrlo neipouzdani, tako kao dai su
sumnj.am o mnogim stvari.ma, koje drugi drze i.izvjesnim, ne-
izvan sv:a:ke sumnje, kao sto je to veé gore bilo receno. Ali,
gali dai saim se hvalio nekim ucenj,am, Ali, posto sam ibio do-
posto sam tada zelio da se posvetiim samo trazenju ~IStine, sma. .
voljno ponooan, te nilsam zelio da, me drze drukcijim negoM
jesam, mislio sam, da moram na. sve na:cine nastojati da se tI1aio sam, da moram postupiti uprnvo obrnuto i odbaciti, kiao
iskaiem dostojniJn ugleda, koji s:am uzivao. Proslo je up,rarvo saisvim krivo sve, o cemu bih mogao i najmanje sumn:jati, da
ooatm g,odinia,, kaiko me je ova zelja dovela do odluke, da se vidim, ne ée li nakon toga ostati nesto u mome uvjerenju, ìlto
kloniim. sv.i!h mjesta, gdje bili imQgao imati poznanika,, i da se bi bilo sasvtJm izvan SV1ake sumnje. Buduéi da nrus nasa osje-
nastanim ovdje, u zemlji, gdje je dugogodii§nji rat uspostavio tiJa ponekia'Cl varaju, hti,o sam pretpostaviti, da nema stvari,
takav poredaik, da vojske, koje tu borave, sluze, kako, izgleda, koja bi bila taikva, kakvu nam je ona prikiarzuju. Posto ima
samo zato, da se sa ìlto veéom sigurnoséu uzivaju plodovi mi.ira. ljudi, koji se u zakljucivanjima varaju ca'k i u najjednosta.v-
2.iveéi tu usred nmostva velikog i vrlo radinog nar,oda, koji nijim stvar:tma geometrij,e i izvode krive zakljucke, i posto
se vise brine za svoje poslo'Ve negoli pokiazuje znatizelje za sam smatrao, da sam pogresiv poput svaàmg drugog, odbacio
tude, ne oskudijevaju6.il u udobnostima, koje pruzaju najveéi sa!m kao krive sve raz1o,ge, lwje sam ranije ,b io drzao kao do-
gradovi, mogao sam proV1oditì tako osamljen i po'VUcen zìvot kaze. I najzad, s obzirom na to, da nam ìste misli, koje nam se
kiaiO u najudaljenijim pustinjama. javljaju u budnom stanju, mogu doéi i kad spavamo, a da u
tom slucaju nijedna od njih nije i'Stimt,a1, rijesio sam se da
pretpostavLm, da sve stvari, koje su ikJad usle u moju svijest,
isto tako nisu istinite kao ni obmane moj!ih snova. Ali sam
odmah za:tim pr:lmijetio, da, dok sam htio tako misliti, da je
sve krivo, nuzno treba da ja, koji mislim, jesam nesto. I rposto
mi je bilo jasno, da je ova istina: rn i S' li m, d a k 1 e j es a m,
tako cvrsta i tako pouzdana, da je ni najpretjeranije pretpo-

30 81
stavke skeptika nwu u stanju uzd11marti, prosudio sam, da je Lavise od mogn biéa) ukoliko ono posj duje ù~jesno sa,vd~-
bez pom:!sljanja mogu prihvatitt kao prvo nacelo filozo!ije, 7
st.vo, a da. ako nisu iS1i.n:tte, dolaze od mfega, t. J. ~ s':1 u m~1,
koje sam trazio.
jer si1m nesav 1·Aen . .All!I ne moze biti isla stvieur s 1deJom. b16a,
Zatim saan pazljivo proucavao, sta sam, i vidio sam, da koje j e savclenije od mog,a,, jer je ofito uemogu ée, da ga unam
~og~ pretpos_taviti, da nemam tijela i <la ne postoje ni svijet od nifoga. a buduéi da nije ma:nje protivrjeful.o, da bi_ n~to
m mJesto, gdJe se nalazim, alt da ne mogu zato pretpostaviti, savrlieruje bilo posljedica 1 u zavisnosti o d n eceg manJe sai-
da ja ne postoj1i!m i da, naprotiv, bas iz toga, sto namjeravam v1·senog, nego sto je protivrjecno, da, jz ni~ta pr oiz1_S1Jll ne§~o, ta
s~mnjati D istini drugi:r. stv,ari, slijedi veoima ocito i veoma, ideja ne moie potjecati ni ocl mene. 'Iltrlco preostarJe, da JU je
s1gurno, da ja pmstojim. Da sam pak samo prestao misliti usadilo u m ene neko b iée, koje je uistinu savrsenij e od m ene
premda bi sve ostalo, sto sam ikada predocivao, b:110 istinito' i koje u sebi sadrz.L sva satvrsonstva, o kojima sam ja mogao
ne bih imao nik,aikva 11azloga misliti, da sam postoj ao. Iz tog~ imati neku •xdeju, t. j. j ednom r ijeci, koje je bog. Uiz to sam
sam spo.znaio, da sa,m supstancija, koje je citarva, bit ili priroda uviclio, dai ja, posto sa.m upoznao neka savr§enstv.a, koja nisa~
u :ame da samo misli i kojoj za bJvanje nij e potrabno nikakvo tmao, nisam jedino biée, k oje postoji (posluzit éu se ovdJe
:n.Jesto nHi za'Visi od bilo fooje materij1allne stvari. Prema tome s dopu~te;njem èitBJOfevim slobodno r.Ljecima §kole-), veé. da,
Je. ovo j a, ~)- d~a,, kofa me ci<ni onim, sto jesam, potpuno ra- nuzno mora, postojati neko SéWrsenije, od ko,jeg.a sam zav1s,an
Z~Clla od ttJelai 1 moze se cak la.lese spoznati nego· tijelo a da 1 od kojeg sam dob1o sve sto imaim. Da, sam, naime, po;stojao,
nJega .t nema, ona bi i;pak ostala. upravo to, sto jest. ' sam i nezBJvisno od sv,a1kog drugog biéa, tako da bih imao od
Onda sam opéenito r azm:lsljao, sta se trazi od neke po- sa.mog sebe ono malo, sto saim ima.o od savrsenog biéa, mogao
sta_vke,. da bude istinita i izvj esna i posto sam, naime, upr1arvo bih imati od sebe iz istn~a1 razloga i sav suvis·ak, za koji sam
nas.aio Jednu, za koju sam znao, da je takva, mislio sam da Z11Jalo, da mi nedostaje, i tako bi:ti\ be:skonatan, vjecan, nep,ro-
moram i znati, u cemu je ova izvjesnost. I uoè.ivsi da n'.ii u mjenljiv, sveznajuéi, svemogué i na,poikon -posjedovati sva
ov,o~ P~.tavci: m tiJ s I i m, da k le j es a m, ,bas nista drugo savrsen.stva, koja sam moga:o uociti, da su u bogu. Prema gor-
ne Jamc1, da g·ovodm istinu, osim da vidim vrlo jasno, kruko njiun rasudivanjJma, natme, da bih upoznao prirodu bog,a·,
mommo postojati, dai bismo mislili, dosao sam do uvjerenja, ukoliiko j,e mo,j,a vlastita za to bila, u stanju, saimo sam trebao
da i_riog~ postaviti opée pravilo, da su stvari, koje shvaéamo promatrat·i1 u pogledu svih stva,ri, od kojih sam u s~bi nalarzio
·asv1m Jasno O s asvim 1·azgcrvjjetno, potpuno istinite. Ali kod neku ideju, da li nijdhovo posjedovanje zna6 sa,v rsenstvo ili ne,
to~a po.stoj.L izvjesna poteskoéa, naime dai se pravilno uoci i uvjerio se, da se nijedna od onih. koja znaci neiko nesa.vrsen-
koJe su to stva.ri, koje shvaéamo razgovijetno. ' stvo, ne ,nala.zi u njemu, aili da se, naprotiv, sve ostale nafa.ze.
Razmisljajuéi zatim o tome, da sumnjam i da prema tome Tako sam vidio, da sumnja, nepostojanost, zalost i tome slicno
moje biée nije posve savrseno -jer saim natime jasno uvid:o, ne mogu biti u njemu, jer bih ja sam bdo veoma za:dovoljan, da
da spoznaja Z_?aci veée savrsenstvo od sumnje - palo mb je sa,m bez njih. Nadalje, imao saim pored toga ideje o, nizu
na um da traz1m, odaikle siam naucio misliti na nesto savde- osjetno opa,zlj.i.vih tjelesnih stvari; premda sam, nalime, i pret-
nije negoli sam j,ai sam. Spoznao sam Ocito, da to dolazi od postaivlj,2.i0, da sa.njrum, i da je sve ano, sto vidtm Hil zam§ljam,
nekog biéa, koje je stvarno savrsenije. S obzirom na misli krivo, ipak nisam mogaio zanijekati, da ideje ,o tome ne bi
koje sam im~? o. ~ogiim d.rugim stV1a:r:lma izvan sebe, n. pr~ stvarno bile u .moj,oj svijesti. A kaiko sam veé sasvim jasno
o nebu, zemlJ1, sv1Jetlu, topllni i o tlsuéu drugih, nije mi, b ilo spozna10, da je pri:roda, koja misli, ra,zlicita od tjelesne ii. uva...
t~ko tesk,~. sazna.ti, odakle dolaze ; kako, n aime, n·sam primje- zavajuéi, da svaki spoj znaci zavis,nost, a da je zavisnost ociti
favao u nJ)ma nista, sto bi mi izgledalo, da ih MnI nadmoé- nedostata:k, zakljucio s,am odatle, da ne moze bi,ti saivrsenstvo
nijima od mene, mogia.o sam pretpostaviti, da,, ako su istinite, u bogu, aiko je sastavljen od ovih dviju prixoda i da, prema
82 3 l{aspra.va o metodi 33
tome on to nije, alu da mora, ako ima nekih tijela na svijetu nisu bile. Ci.ni mi se, da on!, koji bi se htjeli slu!i.ti svoj,m
ili nekih inteligendj,a ili drugih pri.roda!, koje nisu p,otpuno predsta,vljanjem, da bi raz1llll;le1i ove ideje, postupaju bd
savrsene njihovo biée zavisiiti od njegove moéi na taj na,cin, onako kao kad bi se htjeli 81.uziti ooma, da éuju gla.sove ili da
da ne m~gu ni jedan jedini trenutak postojati bez njega. osjeéaju mirise. Oslm toga postoji jos i ovai razlika, cl.a· nas
Poslije toga htio sam traziti druge istine i prihvativsi se osjetilo vida, i.sto toliko uvjerava o istinitosti svojih ;pr~eta,
predmeta geo.metrlcara, lroji sam zannnsljao kao kontinuirano kofilco i oojetlla njuha ili sluha, dok nas ni nase ipredstavljanje
tijelo ili kao prostor, koji se bezgranicr!IO proteze u duzinu, Dlii nasa. 01Sjeitìla nisu nikad u stanju uvjeriti ni o éemu, a, da
sirinu i vismu ili dulJinu, i djeljiv je na 1·azlicne dij elove, koji pri tome ne dode u pomoé na,s razum.
mogu irrnati razne obli.Jke i velicine i pokretati ,i premjestart1Dse I ,aiko, najz.ad, jo.§ uv'ijek ima ljudi, kode ovi moji ra.zlozi
na sve nacine - geometricari pretpostaivljaju, naime, sve ovo nisu dovoljno uvjerili u postojianje boga i duse, neka znaju, da
u svom predmetu - ukratko sarm. presao nelroli:lko njihovih su sve ostale stvari, o kiojima mozda misle, da su sigurnli!j:i:, kao
najjednostavnijih dokaza. Na:kon sto sam primijetio, da se na pr. da imaju tijelo, da postoje zvijezéla i zemlja i tome
slicno, manje izvjesne. Iako imamo o ovim stvarima moralnu
veliika izvjesnost, koju ovim doikazima svatko pripisuje, te-
sigurnost, koja je tolika, da se 6ilnii kako o njima, osim :aik.o ne
temelji samo na tome, da ih shvaéamo na;zgoV'lljetno - prema
éeinQ ,b iti ludi, ne mozemo swnnjati, ipalk se isto tako, kad se
·gore spomenutom pravilu -, primijetio sam ujedno, dai u
ra,di o metaiizi&oj izvjesnosti, ne mo.ze nijekati, ukoliko .ne
njima nema nista, sto bi me uvjerilo o postojanju njihova éemo blilti bezumni, da postoji dovoljan razlog, da o njima ne
predmeta. Vidto saim n. pr. sasvifan tocno, da, ako zamisljam mozemo biti sa.sviim .sdgurni, ako se, nadme, uzme u obziir, da mo-
trokut, njegova tri kuta moraju biti jednaka dvama pravima, zemo u snu tocno talco sebi predstavljati, da imamo nelko dru-
ali nisam zato vidio nista, sto bi me uvjerilo, dai na sV'iljetu go tij e1o i da vidimo neka dlruga zv.ij ezda i drugu zemlju, a da
postoji i jedan trokut. Sasvim drukcije stoji stvar, kad sam sve to niposto nije tako. Odakle, nadme, znamo, da, su misli, koje
se vratio proucavanju ideje, koju sam imao o sa'Vl'senom biéu,: se javljaju u snu, prije tp0gresne od ostalih, buduéi da èesto po
vidio sam, da je u ovoj ideji egzistencij,a1 obuhvaéena na isti zivahnosti i izrazitosti ne zaostaju za ovima? Makar se i najbolji
nacin, ili mozda jos ocitije, nego sto je u ideji trokuta obu- umovi trudili oko toga kolik.o im drago, ne vjerujem, da bi mo-
hvaéeno, da su njegova tri kuta ravna dvama pravi:mru 11i u gli navesti i jedan jeddni razlog, koji bi bio dovoljan, da se uklo-
tdeji kugle, da su svi njezini dijelovi jednako udaljeni od nje- ni ova sumnja, ako veé unaprijed ne pret;pl()IStave postojanje bo-
zina sredista. Stoga sam uvidllo, da je u najmanju ruku isto ga. J er je, .p rvo, cak i ono, sto sam gore utvrdio kao pravilo,
toliko sigurno, da bog, koji je ovo savrseno biée, jest ili po- na·ime, da su stvari koje shvaéama jasno i razgovijetno, pot-
stoji, kolilko moze biti si]guran bilo koji dokaz u geometriji. puno istinite, sigurne samo zato, jer 1bo,g jest ili posfoji, jer je
A razlog, da su mnogi uvjereni, kako je boga tesko spo- on saivrseno biée i jer sve ono, sto je u nama, dolazi od n:jega.
znaiti, a isto tako i spoznati, sto je ljudS'ka dusa, jest u tome, Otuda ()IIl,da slijedi, òa mor.aju nase ideje !ili ,pojmovi, koji su
da oni svoj dul-. n:lkad ne pod~gnu iznad osjetilnih stvari, veé nesto stvarno, i dolaze od ,bo,ga, u svemu onome, u cemu su
da su toliko naviknuti !Promatrati sve samo putem predsta;v- jasni i razgovijetni, biti istiniti. Almo daOde u ,sebi vrlo cesto
ljanja - a to je nacin promatranja k.aira.kteristican za mate- nalazimo ideje, koje su lazne, to mogu biiti jedino one, koje sa-
rijalne predmete - ,da im se sve Ol!lO, sto nije pristupacno drze nesto nejasno i za.mrseno, jer dolaze od nicega,, t. j. one su
predstavljanju, cini, da nije pristupalmo ni razumu. Vidi se to u namai taiko nejasne samo zato, sto nismo potpuno savmeni.
narocito jasnio· po tome, sto se cak i filozofi u skolama pridr- Ocito je isto taiko·, da, nije manje protivrjecno, da laznost ili ne-
zavaju nacela, da nista nema u razumu, sto nije prije bilo u savrsenstvo kao takvo dolazi od boga', nego da :istina ili savr-
osjetilima, gdje je svakaiko sigurno da !iideje boga i duse nikad seDJStvo dolazi od nicega. A kad ne Msmo znali, da sve, sto

34 35
je u nama stv,amo i i.stilùto, d'Ollazi od nekog savrienog i
beskonaicnog biéa, mi ne bismo ima1i nikakav razlog, h:oji
bi nas uvjerio, da na:se dldej,e, ma koliko one bile jasne i
razgovijetne, posjeduju to savrsenstvo da su istinite.
Daikle, posto :natm je spolZn?·~a: boga i duse donijela izvje-
snost u pogledu ovog pravila, lailw j,e spOiznarti, da nas s.:novi, PETI DIO
koje dozivljavamo kad s,pavamo, ne mogu nikako navoditi u
sumnju o ,istin!lltosti misli, koje imamo u budnom stanju. Jer, V:rlo billl. rado naistaivio i prLkazao ovdje cijeli niz drugih
k.ad bi se, naJime, 6alk i doik spaivamo, desilo, da imamo neku i'S'tina, koje sam izveo iz ovih prvih. Ali, pooto bi u ovu svrhu
ve0ill1a ra~govijetnu i:deju, kao n. pr. da je neki geometricar sada bilo po.trebno govoniti o mnogim problemima, o kojima se
pronasao nov dokaz, njegov san ne hi bio prepreka, da: je vodi prepia-ka medu ucenjacimai, s kojima, se ne bili htio svadati,
doka,z istin.it. A da nam najoobicnij a1 zaibluda u nas;m Sllfr- smatram, da ée biti bolje da od 1:.iotga odustanem i da samo u
vima, koja je u tome, da na1m cmi prillrnzuju razli.cne predmete opéim crtama kazem, koji su to problemi, ikako bi pametniji
na isti nacin ka,o i, nasa vanjska ,osjetila1, izaziva nepovjerenje prosudili, je li ko11isno, da javncst o nji;ma, bude potanje obaivi-
u isbilnu takvih ideja, nije vazno, jer nas one mogu vrlo jestena. Uvdjek saim ostao mst u odluci, koju sam bio stvorio,
cesto v:arati, a da i ne spavamo; '.k,ao n. pr. kad oni, kojdc da ne pretipostavljaim nijedno drugo na1celo do ono, lmjim sam
imaju .zuticu, vide sve zuto, ili kad nam zvijeMa ili droga se u:prraivo pooluzio za dokaz~v:anje postojanja, boga i duse, i da
vrlo udaljena tijela izgledaju mnogo manj,a: negoli jesu. Jer, ne uzimam nista', kao :i!stiilnito, sto mi ne bi izgledalo jasn.ije i
da, zavrsim, buio da bdimo bilo da spav,a mo, nikada se ne izvjesnije nego sto su prije bili dlakazi geometricara. Ipak se
smijemo dati uvjeriti nicim drugim nego ocevidnoséu naseg usudujem tvrditi, da sam ne samo ina:sao nacin.a da za vrlo
uma. I treba svratiti paznju, da kazem »nasega urna«, ai ne kr.zitlw vrijeme zadovoljim samogai sebe u pogledu glavniilh
»nase maste« ili »nasih ,osjetila«. Tako n. pr., premdai vidimo poteskoéa, k,o,je se obiloa1va.ju rpretresaiti u fi1ozofiji, veé i. uocio
sunce vecxma jasno, ~!z toga ne smijemo zakljuciti, da je i,z vjesne zakone, koje je 1hog taiko ucvrstto u prirodi i o kojima
onako veliko, kao sto ga vidimo; ili mozemo veoma, rarzgo- je u. nase duse stavio takve pojmo;ve, da, naikon sto smo o
vijetno zamisljatii glavu lava na tijelu koze, a da iz toga jos ne njima dovoljno razmisljali ne mozemo sumnjati, da se tocno
vrse u svemu, sto jest, ili sto se zbiva u .svijetu. Promatrajuéi
slijedi, da .na: svJjetu ;po~t<>ji himera. Um naim n aiane ne na-
zatim povem11101St ovih zaikona cini mi se, da sam otkrio citav ni.z
laze, da je ono, §to taklo vidimo ili pomisljamo, istinito. Ali
is1:(lna korisnijih i vaznijih od sveg,ai onoga, sto sam r.a,nije
nam sva:kako, nalaze, dai moraju sve nase ideje ili pojmovi
naucio ili se cak nadaio nauciti.
imati neku osnovu istine, jer ne bi bilo moguée, da bi ih bog,
Ali, p:osto sam nastoj,s.10 da naj:glalV'Ilij!e oibj asniim u ra-s-
koji je ipotpuno saivrse:n i poilpuno istillillt, bez nje bio stavio
pravi, koju me izvjesni obzi;ri sprecavaju objav'.ilti, to ih ne bi
u .n;as. A posto nab rasudivanja nisu nikad tElJ{o orcevtldnia.1 mogao bolje stavHi do, znanja .nego da ·o vdje kazem ukratko,
ni taiko potpuna u snu kao ikad bdimo, premda su nase pred- i;to je njezin sa:drzaj. Namjena,vao sam da u njoj obuhvatim
stave tada, isto taiko, ,a;ko ne i vise, zivahne i i.zrazite, um sve, sto sam ,prijie pi:sainja OtVog djela mislio da znam o prirod1il
nam takoder nalé!!Ze, da: ise mora, posto naise mlisli ne mogu materijalnih stvard. Ali kaù sto slikard, buduéi da ne mogu pri-
biti sasvim iistinite, jer nismo potpuno savrseni, :ipak sve, sto kazati na ravnoj slici sve razlione strane trodimenzionalnog
one od i·stine sadrze, zacijelo prij,e naéi u onima, koje doziv- tijela, izaberu jednu od najglavnijih, kio'ju jediinu osvijetle, a
lj,aJVamo, kad bdimo, negoliil u nasim sn.ovima.
37
36
za:sjenivru ostale prlk.a~uju ih sam.o utoliko, ukolik? .se mogu vi- i !Stajacice. Na ovom sam mjestu op.simo govorio o svjetlosti
djeti, aiko gledamo OSV'Ìjetljenu stranu, tako sam 'l Ja, bojeéi se li objasnio u tancine, kakva je ona, kojai mora biti u suncu
da u svoju rasprarvu ne éu moéi unijetl sve, sto saim ~roo, odhl- i zvijezdama i :kaiko odande u j ednom Jedinom trenutku pro--
c.io da 'Il njoj ,oip§irno izlozim, .§to sam znao o ~~etlOSti.i a da z~- lazi :kroz neizmjerni nebeski prostor lii odibijajuéi se od planeta
tim toan prigodom dodam nesw o suncu i o ZVIJ~dama· stajaéi- i ikometa do1azi n:ru zemlju. Tome sam nadoda10 jos mnogo o
caJDa buduéi da svjetlost potje~e uglavnoon od nJ~; o :1ebesko~ supstanciji, poloza:ju, kretanjima i svim razlicnim osobinama
svodu, jer svjetlost prenosi; o planetam&, kometima 1 o zeml]l, ovog neba, i oviJh zvijez<.Ia; tako da sam smatrao, d;a; sam o tom
jer je 10ldbijaju; i napose o svim tijelima, koja su na z';lnlji, ~er dovoljno kazao, kako bi se moglo uvidjeti, da sena, nebu i u
su ili dbojena ili prozirna 'illi svijetla; i kon;Etcrio o &>v3eku, ~er zvijezdi:ma ovog zemaljskog svi.jeta ne moze primijetiti nist:BJ,
je promatrarl! svega toga. Osim toga, da bib sve ovo malo zas3e- sto ne bi moralo, ili/ harem moglo, izgleda1ti sasvim slicno na
nio i slobodnije mog ao ka.zaiti, sto o tome :m:isllin, a da ne moram nebu i u zvijezdima svijeta, koji sam opisiva,o. Zatim sam
ni slii:jediti n1 pobijati poglede, k.oji su raMren~. me~~ u~e- presao na raspravljanje narocito 0 zemlji i pokazao, ka!ko svi
1

njacimiar, odlucio saim ootaviti ovaj zemaLjski SV1J.et nJihO'flDl njezini dijelovi, premda, sam izricno pretpostavio, da bog nije
raspvam.,a i govoriti s.a:mo o tome, sto bi se 21b1velo u ne- stavio nikakvu tezinu u materiju, od koje se ona sastoji, ipak
kom novom svillj,etu, ka1da bi bog stvo1•i() sada negdje ~ teze tocno prema njezinu sredistu; katko iIJOlozaj neba i zvi-
izmi§ljen.om prootoru cl.osta m aterije,da ga sastavi, i ikiada ..b1 jezàa, ·a naToci,to ,m jeseca mora zato, jer nru njezinoj povr-
svakoj:a:ko i bez reda pokrenuo :razlicne clijelove O'V'e ma.ter;i.Je, sini tbna vode i zraika., trunù izazivati plimu i oseku slicnu
talro da bi od njih nacinio takav zamrsen kao:s, kao sto ga u svim oklnostima onoj, koju opazamo u naiSim morima, a
saimo pjesnici mogu izmisliti, i kad bi posli~e toga: p~rodi oo:m toga i izvjesnu vodnu i zra-cnu struju u smjeru od i:stoika
p r uzao samo svoju obi.:cnu pomot i osta.vio Je da dJel uJe po prema zapadu, kao sto je opazamo1 takoder izmedu ·obratnika.
zalkonlihna, koje je ustanovio. Ta.ko sam najprije opisao ovu Na1dalj,e saim pokazai<>, :kako mo.gu na toj zemlji prlrodno1 na-
ma,teriju i pokusao je p,ri'ka:zati tarkvom, da, po .. moin_ie miA: stati pI.anine, mo['a, izvori i rijeke, kako dolaze kovine u rudna
ljenju nema nJ:cega jasni:jeg i razuntljivijeg na sviJetu izuzev!i lezista, kako raste bilje na poljima i k:aik,o se uopée stvaraju
ono, sto je upnavo b:\lo recen<)I o bogu i d.u§i. ~ric:no. sa~ sva slozena tijela. Buduéi da pored zvijeroa ne poznajem
naime pretpostav1o, dai u m ateriji nema n:tlrnkvih o.bhka 1 nista dru,go, sto bi davalo svjetlost, OtSim vatre, nastoja10 sa,m
svojstav:a, o koijima se raspraivlja u skolama, ni u~e .n.ista, veoma jasno protumBJciti njezinu prirodu, kako na;staje, kaiko
cega sporma.j.a ne bi bila nasim dusamai taàto prirodna, da se ne ~e hnam, kaiko ponekad sadrzi samo to.plinu hez svj•etlosti, a
W mogio l!ak ni razm.i.sljati, d a· nam nije p10znatto. Osim toga ponekad samo svjetlost bez topline; za:tùm, kako ona moze u
sam poka,zao, koji su zakoni ~rdrode i-1 ne oolrunjnjuéi se u razlicnim tijelima izazivati razlicne boj e a i druge razl.!ione oso-
svojim rnzloo.iima ni na kakvo drugo na~elo osim na l}eS>-
bine; kalko neka tijela tali, a druga, stv~·duje; kako, ih I®ze go-
k,01niatno savrsenstvo ,b ozje, pokusao dokazati sve o.ne, o
tovo sva uruistiti ili pretvoriti u pepeo i dim; i najzad, kako ona
kojima bi se moglo done'kle sunmj1aiti. Prik&:ao sam, da su ti
od ovog pepela uslijed svog zestoùwg djelovanja, s,tvarr-a st,a...
zakoni' taikV!li, da, i~ko bi bog bio stvorio vise svjetova, ipalk
klo. Buduéi da mi je <Jtvo :pretva1;2,nje p,epela, u staklo irz-
ne bi moglo bi'ti ni!jednoga, gdje se sve ne bi vrsilo prema
njima. Nalron toga pokazao sam, kako bi se najveéi dio ove gledalo isto tako divno kao bilo koje drugo, koje se vrsi u
materij e u kaoticnom stanju uslijed ovih zakon.a moirao ras- prirodi, to s:a m ga opisao s narocitim zadovoljstvorrn.
porediti; i smjestiJti na izvjestan n1aicin, koj~ b~ j.e ~~inio .slicno~ Ipak iz svega ovoga nisam namjerava.o zaikljuciv,aiti, da
nasem n ebeslrom. svodu, i kako bi neki nJezm1 d13elov1 morali je ovaj svl!tiet bio stv-0;ren ta:ko, kako sam ja, to prim~a,o, jer
obraoov:ati zemlju, drugi planete i komete, a drugi opet sunce je daleko vjerojatnije, da ga je bog od samog pofotka ucinio

38 39
taikviim, kaik,a,v je treba10 bi.ti. Ali sigurno je, a to je opée pri-
Da bi se, medutim, moglo vidjeti, na koji sam nacin
hvaéeno misljenje medu teolozima, da je djelatnost, kojom ga c1bradiv,:.,;o ovaj predmet, Olbjasnit éu ,ovdje g,;lbanje srca i
on sad odrzava, sasvim ista kao i ona, pomoéu koje ga je stvo- arterija. Buduéi da je to gibanje prvo .i, najopéenitìje, koje
rio. Da mu je u pol:':etku j dao òbllk kaosa, samo ako mu je, pos- op~amo kod zivo.tinja, laiko ée biti prema. njemu suditi, sta
to je utvrdio zakone prirode, ukaziv-ao svoju pomoé, dase kreée
treba misliti o sv~tma ostaliima. A da bi se Laikse razumjelo,
na svoj obicni naiin, moze se ;pretpostaviti, a da se ne n anese
sto o tonn budem govori10, zeliio b.iJ1 da se oni, koji ne po~aju
steta cudu stvaranj,a, da bi samim tim sve frsto materijal111.e
anatomiju, prije nego ovo pro,cita,ju, pobrinu da se pred nj.ima
stva1ri bile s vremenom mogle postati takve, Jrnkve ih vidimo
razreze srce !lrnkve veli:ke zlvotinje, koja ·ima; !Pluéa, jer ,o no
sada. A 111.jihova se pl'iroda i mo,ze mnogo lalkse razumjem, ako
dostai shci ljudskom srcu, i da im se poika:2:u oibadvije njegove
ih v1di:mo, kako na taj nacin postepeno nastaju, nego ako ih
koanore ili klijetke. Najprije ona na desnoj strani, kojoj odgo.-
p1,omatramo samo kao veé sasvim gotove.
va,raju dvije vrlo siroke cijevi, naime suplja vena, koja j1e
Od opi..sivanja, ,mrtvih tijela i :bi,l ja,k a presa,o sam ,n a o,p:,-
glavno saibirah8te krvi i kao deblo, kojega, grane su sve ostale
sivanje zivotinja a napose covjeka. Alì, buduéi da o tome
vene tijela, i ,arterioz:n:a vena, koja se pogresno zove tako,
nisam j,ds imao dovoljno ;;m anj,a~ da bih mog.a,o govo['iti na
budu6n da je z·apravo arter,i ja, koja polazi od srca. i di,jeli se
isti naciln kao o ostalim stvarima, nad.me lako, da bih poslje-
pri izlasiku iz njega u vi'se grana, koje se sire posvuda u plu-
dice i'zv,odio i·z uzl'oka i da bih pokaza,o, iz k.a,kvih ·klica i
éima. Zat:im lijeva klijetika, k•ajoj opet odgovia,raju dvije cij,evi,
kojfan putem tr. priroda, nuzno stvara, zadoivoljio sam se pret-
i.sto toliko si,roke, ili caik sire od s,pOimenuti:lh, na,i me venozna
pos ta,vkoan, da je bog .stvori,o. ti,jelo covjelmvo pot,p uno naE\k
arterija, opet pogresno ta1ko nazivana,, jer je ustva,ni vena, koja
na: nase i u ·p ogledu vanjskog obli:ka njegovih udova i u po-
dolazi i:z pluéia, gdje je ra,zdijeljena u vise grana isp;re:pletenih
gledu unuta,rnjeg sustava njegovih o,rgana. Naèinio ga je od
s granaana arteriozne vene i gra,nama1 taiko1 zivanog dusnilka,
one ,is,t e materiije, koju sam opiss,o, a da nije siavio u pocetku
kroz koji ulazi zrak za, disanje; i, velika iarterij.ai, kojai iz-
u njega niikaikvu ra,z umnu dusu ni:ti ista drugo, sto hi: mu
lazeéi, i,z srca shi svoje gr,aine krniZ citavo tijelo. Potrebno j,e
sluzilo ka,o vegetativna ili senzitirvna dusa. Samo· je u njegovu
srcu zapalio jednu od onih va:tri bez svijetla, ikoje sam veé \ìto taiko da se brizljlitv,o razgleda jedai!l:aest malih kozica,
bio 0ibj,msnio i kt()lje sam po njihovoj ,pr:lrodi zamislja,o poput kioje nalik na mala vra.tasaa, otva1raju i zaitvar,aju cetid otvora
vatre, koja upaljuje sijeno, kad je spremljeno prije nego se
1
u ov:im klijetkama,. Tr,i od njih nalaze se na ula:sku suplje
osusilo, ili koja izaziva pjenusanje mlaido,g v i,na, lrnd vri .na vene i namjestene su tak,o, da ni!kako ne mogu spreaa:vati
komini. Prouca,vajuéi, nai.me, funkcije, koje se usbjed toga krv, koju ava vena ~Hidrzi., da ne bi nticala u desnu :klijetiku ,
mogu vrsiti u ovom tijelu, nas,al() sam u nj,emu tecno, sve one, ahi je upra,v o, spreca,va,ju, da bi iz nj,ega1 irzfazila. Tri druge su
1k:oje mogu biti i u nama, a da ih ni,smo svjesni, i da dakle na ulazu air teriozne vene, a na,m jestene su upravo suprotno
na,sa dusa, t. j. ,cmaj dio ra,zhéilt od tijela, o kojem sa1m gore gornjima dopusta,iuéi krvi, ko,j a je u O'!Oj klijetci, da od19tzi
ka,za,o da je njegov,a, priroda da misli, tome ne pridonosi. Po u ,p luéa, ali ne krvi u pluéima, da bi se vraéala u klijetiku.
svim ovim funkcijaima m-0ze se kazati, da su nam nerazumne Za,t im dvije druge koiice na ula,sku venozne arierije pusta,ju
zi,votinje slicne. Ali nisam u ovom tijelu mo.gao na6ii nijedne krv iz pluéa, u hl~evu klijetku, ali j.e sprecavaju, da !bi se vra-
od onih funkcija, koje su, buduéi za.visne od svijesti, jedine,
koje nam P'ripada:ju kao ljudima. Njih sam nasao tek onda ,
kad sann pretpostavi:o, da je bog stvoT i1o razumnu dusu i sje-

40
1

dinio je s ovim tijelom na i,zvjestan ne:cin, koji s1am opisa-0. ' éala natrag. Tri, na,pokon, na ulasku aorte, koje pustaju ikrv
iz srca, a,Ii joj ne d:opu~taju ,p ovratak. Razlicnom broju ovih
kozica treba traziti razlog u tome, sto se otvor venozne arterije.
buduéi ovalan zbog mj€st.a,, gdje se nalazi·, mofe lako za,tvarati

41
pomoéu dviju kozica, dak se os tali , koji su okru.gli, mogu lakse
pomc,éu triju. Osìni toga IHtalac bi trebao uociti, da a,orta i gibanje ta;ko nuzno slijedi iz samog rasporeda o:rga,na, ko,je
arterlooma vena iJnaju 1mn1oigo tvrdi i cvrsé1 sastav od venozne se u srcu moze vidjet1 ocima, i iz topline, koja se moze
arterije w od suplje vene i da, se ove dvije potoJ1je prosiruju pr_stima osjetiti, i iz prirode krvi, k,01ja se moze spoznatii:
prije ulaska u srce i na tom mj€Stu saièinj,:11Vaju kiao neke iskustvom, kao sto nuzno slijedi i gibanje sata ,iz snage, polo-
kese, nazvaine pretklijetke, koje se s.astoje od sllcnog mesa! kao zaja i oblika njegovih utega i kota,ciéa.
i srce, i da' je u srcu uvij ek toipUje nego n ai bilo Jcojern drugom Ali na pitanje, kakJo to, da se venozna ikrv ne istrosi,
mjestu tijela; i, najzad, da je ova topllna u stanju kapljicu buiduéi da tako bez prestanka tece u srce, i kako to, da arterije
krvi, koja je usla u iklijetku, naduti i 1'asirtti, kao sto to nisu njome prenapunjene, jer sva on.a., koja prolazi kroz srce,
uopée biva sa svim tekuéin~ma, a:ko ih stpustamo kap po ka;p odlazi tamo, nemam odgovor.iti ni·sta drug, 0 nego to, sto je veé
u j,ako ugrijainu p·osudu. pisao j~dan engleski lijecniik, kojemu treba odati priznanje, da
Nc.kon svega toga nije mi za objasnjenje gibanja: srca, Je prob10 led na ovom mjestu i da je prvi ucio, da p:o~toji na za-
p otrebno re6il nista drug-0 nego da, kaad njegove ddijetke ni.su vrsecima arterija vise malih prolaza, kroz kroje krv, koju one iz
n apunjene kr vlju, onai u nj.iit. nuzno teèe, i to, iz suplje vcn~ ;rea primaju, ulazi u male grnne vena, odakle ponoV!llo ide pre-
u desnu, a iz venoznie arterije u lijevu, buduéi da. su OVltll dva ma srcu, tako da njezin tok nije nista drugo neg,0 stalno kru-
krvna suda krvlju napunjen a 1. da n jihovl otvori, koji su zenje. Ovaj lijecnik to sasvim jasno dokazuje obicnom praksom
okrenuti prema srcu, onda n e mogu biti zatvoreni. Ali, èim kirurga, koji srednje cvrsto za:vezuje ruku iznad mjesta, gdje
tako dvije kap.i. krVii uèlu po jedna u svaiku od Jclìjetu.ka, oue otvar,aju venu, i time postizav,aju, da krv ulz nje izla.z,i obilnije
se uslijed svoje prilicne vellCÙ)e, jer su otvorl, gdje ul arze, nego {a. je uopée ~is~ zavezali. 1!pravo sup,rotno bi se dogodilo,
dosta !ùroki, a 1SU.diovi, odakle d-ola-ze, prepuni krvl, raznjede kad bi Je zavezah nile, natme 1zrnedu zgk1vka ruke i otvo;ra,
i rastegnu zbog topline, koja tamo vlada. Time oine na<]mu ili kad bi je j.aiko cvrsto zav~a'1i tilznad otvora. Ocito je, naime
srce, gUinu 1 zatvoTe pet ll'Htlih vr.art:a"Saca, kojru se nalaze n a ~a umjereno stegnuti zavoj moze sprecavati da s·e krv, koj~
tù~a1<Jibaju sudova, oda.ikle dolaze, sprecavajuéi talco dalje , ·e veé u ruci, ne vralére venama prema, srcu, ali da radi toga
ulaizenje krvi u srce. Ra!Zrnduj uéi se sve vise ove ka1Pljice ne l:U)recava:, da. ne bi arteJ:1ijarrna nadolazila nova, posto se
guraiju i otvaradu sest drttglJ1 vxatasaca, koja se nalaze na one nalaze ispod vena, i da se nj:i,t.o ve tvrde koze ne :mogu tako
uLaz:ma dvaju drugih sudova, gdje rizlaze, naldìmajuéi time laiko stisnuti. Tako krv, koj,a1 dolaiz,:I od srca, s vefom snagom
sve grane arteriozne vene i veliate artedje g,otovo jstovremeno nastoji proéi arterijama ,prema ruci negoli vratiti se odande
sa srcem. I srce i o;ve arterije odmah nakon toga spksnu, jer venama preinia srcu. Pos·t01 ov.a, krv re2'!om u venu izlazi iz
se krv, koja je usla unutra, u nji:ma1 ohladl, a, njihovih se §est ruke, mora
V
se nife od zav.oja, t. j. na kraju ruke kod zglavka
l • , I

vra.tafaca za,tvori, dok se pet drugth, kojà, pri[jadaju su:pljoj nuzno na az1t1 nekoli!ko profaza, kroe: kofo moze iz arter,ltie
veni :il v,enozno,j arteriji, ponovno ot~o,r l · propustl dvjje nove dol~ziiti onam~. Svoja izlaganja o !krvotoku ovaj lijecnik
ka,pljice luvi, koje ponovno nadmu srce i airterije na km uspJelo dokazuJe pomoéu nek:h malih kozica, koje su taiki0 raz-
nacin k·aJO i pridaJS11je. Pcisljedica, toga, da krv, koja1 taik.o ulaz:i. vrstane na razlicitim mjes tima duz vena, da krvi ne dopustaju
1

u srce, prolnzi kro.z one dv1je lkes-e, .nazvane pretklijetkama, i da taimo prolazi od sredine tidela, prema krajeviima nego samo
da se vraéa od krajevai prema srcu. Osim toig~ potvrèluj~
Jest ta, dai je gihanj,e ipre-i:klijeta:kai supr,otno g(!banju sxca~
1.. j. da 0111e splasnu, ka,d se ovo nadme. Da se, uostalom, oni ~r~~tok i iskustvom, koje pokazuje, da moze sva krv iz tijela
kojJ. ne poznaju snagu mat01natièkjh dokaiza, niti su n,a viknuti 1~a~1 ~a vrlo kratko vrijeme kroz jednu jedinu arteriju, premda

raizliloovati p r ave razloge od vjerojatnih, ne pi bez uipiti,vanjA· b1 J: 1 cvr~to zavezali sasvim blizu srca, a prerezali izmedu nje-
odva~ti to nijekati, upozorlL éu ih, da o:vo malo~as 0ibja&1jeno ga 1 za~oJa. t~ko, .da ~e bi. hilo nikakva povoda zamisljati, da
krv, kioJa ba 1z nJega 1zlazila, dolazi odnekle drugdje.
42
43
Postoji, medutim, ni,z drugih okolnosti, koje svjedoce, da
je pravi uzrok ovog gibanja krvi onaj, ~·oji sam ja naveo. U vene u liijevu klijetku, i ciijev, k:ro.z koju krv dolazi iz arte-
prv,Qm redu razlika, koja se priJrnjeéuje ,izmedu krvi, kojai rliozne vene u veliku arteriju, .a da ne prolazi kroz plu6a1. Pa
izlazi i2 vena, !iÌ krvi a!I'terij a, moze potjecati sarno odatle, da onda dalje, kako bi se u zelucu vr·sila probava, da Sl'Ce ne salje
je lu"V, posto se prolazeéit rkroo srce r~ijedi i taiko reéi desti- k:roz arterije onamo t01,Plinu i time ujedno nelroliko na.i-
lilra, fin-ida, zivlja i toplij.ru odmalh nakon svog Jrzlaska iz srca, tecniji!h dijelov.a .k rvi,, ko:j!i. poma·zu rastvarati mesnu hranu,
t. j. u arte1iltiama , negoli nestot prije svog ula~ka1u srce, dalkle koja je onaano stiigla? I zar nije onda, laiko shvaititd. djelatnost,
koja pretvara solk ove mesne hl·ane u krv, ak<> imamo u vidu,
u venama. Ako svratim~ pa,znju nai tlO, vidjet éem.o, da se ova
da se ovaj sak, koji uvijek na novo prolaz i kroz s1·ce, m~d'8!
ra,zlilka narocito istiice samo u smjeru prema srcu, all niposto
sto ili dvjesta puta, dnevno desttllira? I sta treba drugo, da bi
t.aiko jako na mjestimai, koja su od njega veoma, udalj,ena.
se 01b j1aisnila. is:hr.ana, i proizvodnja raznih sokova u Ujelu, nego,
Nad8ilje, tvrdo:é a kofa a,r teriozne vene i velilke artei1ije jasno kazati, da snaiga,, k ojam krv ra2redujuéi se struji od srca prema
p ok:arzuje, da krv uda11,a nai nj11h. s veéom $.Ilag<m:1. nego in.a, vene. krajevima arlerija,, iwrokuje, da se ne'lcl njezini dijelov.i zausta-
I znsto b:ii lij,e va klijetka n1 veliJka arterija bile prosi-raniije i vljaju i:zmedu dijelova udova, g dje se nalaze, i tamo· zau'Zimaju
silre od desne 1ldijetke i a-rlerjiozne vene, da nije krv venozne mjesta nekJih dmgih dijelova, koje odainde otjeruju, i da ée veé
&:rterije, post.o je bila,, nailcon sto je piro~la ~croz srce, 1:,amo u prema polozaju ili dbliku ila. m a,l enosti poraJ, ru\l koj e nailaze,
pluéima, finij:a .ii j•aice seri lakse 1·arzreéluje od krv,i, lkoja dolazi neki dijelovi otiéi na neka mjest a, prije n ego drnig:1, na isti nat:in
neposredn~, l'.lz §uplje vene? A sto mogu lijecnici pipajuéi bilo kao ~o je svatko mogao vidjeti ra~licita re.seta, k oja, jer su na
rnza1brati, ako ne ll'.naj'u·, da krv, prema tom,e kalro .mijenja razne n.acine probu.§ena, sluze za o;dvajanje razlicnih zrna
svoje stanje, mooe usli.ied topline srca biti raa:rijeid:ena j·aée jedn!iih od: druigih. Ali najznacajnije ikod svega je irpak pmizvo,-
tli slaibije i bx~ ili sporije neg.o pr1je? A zarr se ne mo!1:a pri- denje zivotnih duhova:, koji su. i11~lik na veoma fin vjetair ili,
znaJU, a!lro se tspituje, kako se ova toplina. p,renosi na ostale jos bolje, nalik na veoma cist ò. zivaihain plamen, koj,i se bez pre-
udove da se to vrM pe>moéù krvi, koja se prolaze6i kroz srce stanka Ui ve1ikoj !kolicini peinje iz srca u mozak i odatle se ziv-
u njemu ugrije i odande sfa'i chtav:im. t ijelom? Zato, akoi se cima siri u mH\ìée i pokreée sve uidove. Kao uzrok, uslijed kojeg
nekom dijelu oduzme k1·v, ,oduzm:e mu se bais time l to,p1tna. dijelovi krvJ, .koji su zb:og svoje velike pokretljivosti i prodor-
J da je srce taik o u5ijano kao ra,staljeno gvozde, ono ne bi nosti najiprikla,dniji za tvorbu ovih duhova, idu radije u mozak
nego drugaimo, treba uzeti samo, da, su ail"terije, lkoje ih tamo od-
bilo u stanju grijarti noge i ruke O'l'l:ruko kao ~to .iJb. g'rije, kad
nose, airterije, koje iz s,r ca dolaze u naj;r.avnijem pravcu. A pre-
JJe bi bez prestanka onamo1 odasiljiilo novu Jcriv. Iz toga spozna- ma pravili.ma mehanike, koja su ista kao i pravila prirode, tre-
jemo dél!lje, 'Cla je prava upotr®a disanja u tome, da doéle ti ba jos pretpiootaviti, da, kad mnogo stvari zajednièki tezi da se
pluéa, do;vo]juar kolicina, svjezeg zwka,, lrako bi se pomoéi1 toga kre6e prema jednoj te wtoj stranii, gdje nema: dovoljno mje-
krv, Jroja o,naano.r dola?Ji irz. desne :k lijetke, gdje je bila razri- sta za sve, k,ao sto dijelorv:i krvi, koj<i izl.aize 1itz lijeve klijetke
jedena i talko reéi pretvor.jiln se- u p,aru, tu o,pet zgusn.ulai i srca, teze p1·ema mozgu, slaibiji i manje ~retljiv.ìji clijelovL
ponovno posta,l a krv, prlje ,nego nan.ovo ude u lijevu kliiffetlku. moo-aju biti potisnuti\ od jaièih, koji na: taj nirein idu sa.mi tam.o,.
Bez te okolnosti, naime, onl.ll ,n e bi biJ,a1 u stanju $ltl~ii lrno Sve ove stvari bio sam potanko objasnio u raspravi, koju
hri3rul vaitri, koja se tam.o lllalazi, To potvrd'uje i cinjenica, da saim nekada, kanio obja'Viti. DaJje s,am tamo, pokazao, kakav
zivotinje, lcoje nema.j u rplul:a, imaju samo jednu jedinu Sil"CSinu treba da bude ustroj zivaca: ~ misiéa, lj,ud\Skog tijela, da ibi zi-
klijetku , ~ da, djeca, kioja se pluéima, ne mogu slu!itll, dok su vom~ duhovi, k:oji su u njima, imali snagu pokretath njegoNe
u maitertnoj utrobi, llmaju otv"1', kroz koji teèe krv iz §upije udove, k8JO sto vidimo, da se glave, nepooredno nakon .§to su
odsjecene, jos uvijelJc mitu i .grdzu u zemlju, .p reimda u njima
44
45
vise nema duse. Dalje sam pokazao,, kakve promjene trebai da dai ga bolt i t. d. ,ali niposto, da bi rijeci rasporertlvao na razne
loe vrse u mo~gu, kad bdimo, kad spavamo1 i kad sanja.mo, ns1éine, kaJco bi znao odgovoritl na smisa.o svega, et.o se u
ka:ko svijetlo, zvukovL, null'isi, ukusi, vruéina i: sve druge njegovoj prlsutnoisti govori, koo §to to mogu ciniti i najgluplji
osobine vanjskih ìpredmeta1 mogu u njeg.a, pomoéu osjetila utis- ljudi. A drugo sredstv<r. je, da, .jako bi <mi cinill m.noge st-varl
~ttwaiti: razlicne ideje i kako glad, zed i osta1le unutairnje teznje !sto tako dobro ili mozda bolje nego lt.ko od nas, oni bi zar
i.sto tako mo,gu SV'(J,je osjete sfati u mQZak. Onda sam pok.azao, cijelo otkazaH u ne.k.'im dl'Ugima,, uslijed ceg.gi bi se otkrllo, da
st~ se u _mo:zgu ima, sma1trati zajednickim 1osjetiùom, I koje ne postupaju svjesno, vel: saimo zbog takvog raspo1·eda svOfjih
pnmai ove 1deJe, sta paméenjem, koje ih zadr.za,va, i sta mastom orga.na. Dok je n aime um ,c1pée orude, koje mo!e sluziti u svim
koja. ih moze na razne nacine ,mijenja:ti i od njih sastarvljatii moguéim priEk.ama, avi orgaini unoo:aju biti za SV'aiku pojedi-
nove, i kako o,vaj ustvoj, ra:zdijeljujuéii ziv,o.tne duhove u nacnu radnju i na poseban nacùn udesenL. Stoga je nwralno
mis~éin_ia, moze na isti nacin kreiati udove ovog tltiela, nai tolilko nemogul:e, da bi bilo dov-Oljno razlirMtih organa u jednom
1,arzhémh n~ci:1a·, i ka'ko se na 1)0ticaj predmeta, koji djeluju stroju, da postupa u svdm slucajevima u zivotu na isti nacin
na na:sa -0sJehlai, i unuta1rnjik. teznji, koje su u njemu, nasi kao sto postupamo mi., jer im.amo um..
ud~vi _mo,gu kretati, a da ih volja ne v:odi. Sve to ne ée izgle- Dakle, pomoéu oba ova sr edstva moze se uvilijetl rarLli!ka
da11 nt malo cudnovaito onima, koji z.na,du, koUko raznovrsnih
izmedu .ljudi i zi.votiinja. Jer veomai je znacaj na stvar, da nema
a. u t.om.ai t a ili pokretnih strojeva mo~e stvoritr umjesno.st tako tupih i ghpih ljudi, ne izuzevsi fak ni ludake, koji ne bi
!Jud~, Ujpotrebljavajuéi kod to,ga sa.mo nekoliko dijelova u
bili u stanju povezivati zajedno razlicite rijeci i sastavitL od
pored~i s. veli~ ~tvom kostliju, misiéa, ziv,aca, airterija, njih govor, koj:m oni izrazavaju svoje misli, a da, medutim,
vena 1 svih drugvh diJelova, k-0,ji se nal.a12e u tijelu sv.aike zi- nema drugog stv,01renj,a1, kol:.ko g-0d ono bilo savrseno i sretno
voti:n~~· <?nii ée s~~ga· ovo, tijelo posrnatrati kao stroj, koji je, nadareruo, koje bi moglo uraditi to i:sto. Razlog tome nije une-
buduc1 dJelo bo~Jih ruku, neup,orediv,01 bolje ureden i sadrfi dostatku organa, jer vidimo, da svrake 1:1 papige mogu izgovarati
di~je pokrete od bilo kojeg od strojeva, ko.je ljudi mogu pro- rij eci kao mi, p,a ip,a:k ne mogu govoriti k ao lllli; t. j. tako, da
1

naé1. bi p,osvjedocile, da su svjesne toga, sta kafo. Naprotiv, ljudi,


Ovdje sam se narncito zadrfao, da pokazem da kad
ko ji su -rotlem glubonijemi., lùsen:i su organa za1 govor isto toliko
?~ bilo tarkvih strojeva, k,oji ibil amali organe i izgled majmuna ili vise nego f:votillje, ali -0bicavaju pronalaziti sami od sebe
111 kakve druge nerazumne zivotinje, mi ne bismo imali nikakva ilzvjesne znaikove, pomoéu k ojih se sporatzumijevaju s on::hna~
sredstva, da, ras;poznamo, da oni nisu u svemu :tste p,rirode
kCllji, buduéi da stalno s nj :im.a zi.ve, imaju vremena nauciti
k.~~ m,e zi~otinje. Kard bi, naprotiv, postojala st.•orenj.a., koja
njihov jezik. A to ne dokazuje saano, da z.ivotinje i.maju manje
b1 1:ma,la ..shcnosti s nasim tijelima i tolikOI oponas,aila nase rad-
razuma od covjeka, veé da .ga uopée nemaju. Vidimo naime,
nje, ko~o, bi. moralnro bilo moguée, mi bismo :ipaik i.mali uvijek
daga treba samo vrlo mal0:, da se moie govoriti. Buduéii da se
dva. sa~v1m ~1gurna sredstva, da l'aspoznamo, da. ipak ta stvo-
renJa JOS rusu pravi ljudi. Prv:o je, da se ona nikad ne bi osim toga .z.aipaza nejednakost izmedu zivotinja iste vrste isto
mogl~ sltiziti .ri~ecwai ili drugim znakovima~ da ih sastavljaju tako kao i izmedu ljudi i da se jedne mogu laMe obuciti nego
ka,': sto t.o. cm1mo mi, dar drugima saopéujemo svoje misli. druge, n:ae vjero jat.no, da majimun ili pap:,ga, koji bi pripadao
1

Mozemo, naime lako zamisliti, da je neki stroj udesen tako da meélu najsavrsenije svoje vrste, ne bi u tome bio jedna.k. jako
izgo'":~II'a 1:'ij:ci, .Pai. cak ~a i2govara neke povodom tjele~ih glupom ili, u na,jmanju ruku, blesavcim djetetu, da, nije nji-
radnJ1, koJe 1zaz1vaJu u nJegovim organ.ima izvjesne promjene hova dusa sasvim razlicite prirode od n.ase. Takoder se ne smiju
da na ?r: ako rg~ dodirnemo na kakvom mjestu, zapita, .§ta bl zamijeniti, rijeci s p,n:trodnim pokretima, k.oji svjedoce o strasti-
mu htJeli kazati, a ako ga dodirnemo na dru~m, da novice, ma, a mo.gu ili oiponasati i strojevi i zivotinje, ntti zamisljati,

46 47
kao sto to cine nektl/ staa'i, da zivotilnje govore, ina dai mi né
razumijemo njihov .g ovor. Jer, kad bi govorile, one bi se mo:gle,
buduéi da imaju vise 01rg.ana, lroji odgovaraju nasima, s nama
isto tako sporazumijevati kao sa sebi slicnim zivotimjama. Isto
tako je 21nacajno, da, premda ima mnog 0 zivotinja, koje u
izvjesnim svojim postupc:iima pokazuju vi.se okretnosti nego
ljudi, ipak vidimo, da je one iste ne poilrnizuju nikako u mno-
gim drugim postupcima, taJko da to·, sto one rade bolje od nas, SESTI DIO
ne d~kazuje, da éimaju duh, jer bi ga tada imale vise nego
1

bi1o tko od nas i bile bi u svemu nadmoénije. To doikrumje Prosle su sad tui. godine, oikako sam bio zav,r sio rru.pr.a,v u,
prije, daga uopée nemaju, i da u njlima djeluje prir·o da prema koja sadrzi sve ove stva•ri, i pcx:eo· je popravljati, da bih je
ra-sporedu njir.ovih ol'garna. Tako vidimo, da i sat, tkoj:i se mogao predati stamparu. Tadru sam dOllllao, da su osobe, koje
sastoji srumo od lrotaci6a ,i opruga, moze br01j1iti, satove i mje- pootujem i kojib. ugled nema nlista main:je utjecaja na moje
rJ1.i vrijeme mno-go praviilni:je nego mi sa svom nafom razbo- postuplke nego moj vlastilti um, osudile fizi:kalnu hipotezu,
ritoséu. koju j;e nesto ran.ije objavio netko drug-i. Ne éu reéi, da se
Poslije toga opisao saim razumnu dusu i poka2Jao, da se s njom sldem, ali svakako da prije inj,:ihoive c~ure u njoj
nikako ne moze i21vesti i,z sposobnosti matenitje poput drugih nisam zapartio ndsta, sto bi.Jh bi.o .mogao za:mislj:ati da moze
stvari, o kojima sam govorio, veé da mora biti izricno stvo- biti na ustrb vjeri tiùi dr.zaiv:i. i sto ibi me bilo, prema tome,
rena. Takoder sam izlozio, da nije dovoljno, dai je smjestena ~eéavalo da je napii.sem, da me je urn .na1 to, nagovorio. To
u ljudskom tijelu kao kor,milar u brodu mozda samo zato, da me je zabrinulo, da se ne bi i u mojoj raspravi dpak mogla
pokreée njegove udove, veé da mora nuzno bdltrl. spojena i naé.i. mjesta, u k.ojima sam se mozda preV!aorio upcltos svom
tjesn:je sjedinj;ena s njim, da bi osim toga imaù.a osjete i sklo- velikom i stalinom nastoj:anju, da ne :p rihvaéam u svoje uvje-
no:sti sliéne nasill'Ila i tako saic injavala .p ravog é:O'Vjeka. Ovdje renje nove narore, ai da o njima ne b i'h imao veoma: sigurnd.h
saim se, uosta1om, upustio u malo opsi..rnije razmaitranje o dokaza:, i da il1.e objavljujem takve, koji hi: se mogli okrenuti.
predmetu duse, buduéi da prtipada medu najva,znritie; jer, osim na bilo ciju stetu. To je bi.lo dovoljno, da me natjera da
zablude ,onih, koji nijeéu boga - a· kOiju sam, mislim, goTe promijenim odluku o objavljivianju svog spisa. Premda su
clovoljno [PObio - nema ni:j'e dne, koja bi vi.se odvraéala slabe nai:me raizlozi, zbog kojih sam se ranije na to odluoib, bili
duhove od praV10g puta krjeposti nego pomisao, da je dusa veoma j.aJki, 1ipak mi je IllOlja sklonost, da mrzim ovaj zanat
zivotinje iste prirode kao di nasa ,i da se zato nemamo· ni~ega pisanja knjiga, ,smjesta pokazala dos,ta; drugi:h za moje oprav-
bojati niti icemu nad:aiti poslije ovog zivota, fato kao ni muhe danje. A ovi ,razlozi, koji govore 2la i [P'I'Otliv, takvi su, da
ili mravi. Naprotiv, kad znamo, kJoiliko se ljudska i zivotinjska nemam samo ja izvjestan interes, da ih iznesem, veé mozda
dusa medusobno razlikuju, mnugo lakfo razumijemo razloge, i javnost, da il'~ dO'Zna.
lroji d01kazuju, da je nasa, sasvim nezarv:isna -Od t1jela i da N~atd nJisam mnogo drfao do stvari, koje su proizlazile
prema tome ne moze umrijeti zajedno s njim. Buduéi da se iz moga duha i tako dugo, dok n!i.sam ubrao drugih plodova
i inaée ne vii.de nek;i drugi uzroo:i,, ikoji bi je mogli unistiti , od metode, kqjom se slutim, osim da sam udovolji,o sam sebli
u pogledu nekih problema, koji pnilpada:ju spekulatiivnim
dolazi se prtlrodno do zakljuéka, da je :besmrtn.a.
znanostimai, ili pale dai sam nastoj,ao uprav]jati svoje vladanje
prema razlozima, kojima me j'e ona uclila, nisam se smatrao
obavezanim o tome ista ipisati. Jer u po,gledu moI'la~a ima

48 4 Rasprava o metodi 49
svatko toliko mis1ù, da bi se ,moglo rm6. tJolJiko re:formaiora :&:na!Vali njihove uzroke i sva sredstva, s kojima nasi je pri.roda
koliko i glava, kad bi bilo pored oruilh, koje je bog postavio za snabdjela. U JUIIIlljeri dakle, da upotrebim mtav svoj ~vot za
vladaoce in:aid svoj.im nairodi.ma ili kojima je dao dovoljno ristndi.vanje tako potrebne naUke 1 na§avsi put, koji mi se
rnilosti i gorljivostii da budu proroci, do,pusteno :ì drugima da c..ini takav, da se ona ne.minovno mora pr-0naéi, ako ga se samo,
predu'2limaju u tome ma i najmanje pr,omjene. I ma da su mi dr!im, osim al«> me u tome ne sprijec..i ili kxatkofa zi.vota ili
se imoje spekulacije veoma svidjele, vij!erovao sam, da imadu nedostatak iskustva, smatrao sam, da nero.a boljeg sredstva
i drugi takve, koje im se mozda jos vise svidaju. Ali, cim sam pJr.otiv ovi:h dwju zaipreka, nego da javnosti vjerno saopéim
u fiiizici stekao 111eko1iko opéiih pojmov.a i cim sam, posto sam ono malo, sto budem otkdo, i da pozovem sposobne duhove,
.ih p~eo provjeravati kod razlicnih pojedin:atnih pitanja, da idu jos i dalje od toga. Svatko bi morao onda p,remai svojdm
primijetio, dokle oni mogu dov~ti i ko1'iko se 1·azlikuju od sklonostima i sposobnostima pridonijeti iskustvima, koj.a bi
nacela, kotlllma se fizika dosad sluzlaa, smatrao sam, da ih ne bila potrebna, i ta'koder saop<:ìti javnosti sve, sto bi o,t krio,
inogu drla,ti sakrivene, ,ai da se uvel.iike ne ogrijesim o zakon, taiko te bi posljednj1i poceli tamo, gdje su p redasnji sta.li. Time
kojti nas obavezuj'e, da se brinemo, koliko je u nasoj moéi, za biamo, spajajuéi zivot i rad imnogih, stiglri. svi zajedno mnogo
opée dobro svih ljudi. Ovi su mi p,ojmovi naii1me pokazali, da je dalje nego sto to mo·z e svat~o za seibe.
moguée doéi do spoznaja, koje su za zivsot veoma korisne, i da U pogledu iskustava ca:k sam istakao, da su utoliko po-
se mjesto ove speikulativne filozofije, koja se UCT u skoloma, ti-ebnija, ukoliko je u spoznadi ucinjen ve6L napredak. Z.a sam
moze naéi praktrl.cna, pomoéu koje bismo tako tocno, upomali pocetak je, nairne, bolje sluziti se samo onima, koja se nasim
snagu i djelovanje vatre, vode, zraka, zvijezda, nebeskog osjetilima pruzaju sama od sebe i k•oja moramo opaziti, aik.o
svioda i svih drugih tijela, koja nas okruzuju, kao sto poznai- sarrno maJ.o o njima ra:mnisljamo, negoLil tra.ziti rjeda i teze
jemo razlicite strucne vjestine na~lih obrtnika, i mogli rih na objdcjiva. Razlog je u tome, ~to nas ova rjeda cesto varaju,
isti. naci.n upotrebljavati. u sve svrhe, za koje su prikladna, aiko jo! ne poznajem.o uzroke najobicn.ij1ih i da s;u alrolnosti,
te taiko postati gospodarima i vlasnicima ip.ri~ode. Ovo nije od k.ojih ona za.vise, ta'ko ,reéi uvijek svoje vrste i taik:o ne-
po~eljno samo radi pronalaska velikog mnostva vjestina, koje znaitne, da je njihovo uocavanje priUcno tesko. Ja sam u tome
bi omoguéile, da se bez truda uzivaju plodovi zemlje i sve ijiao O'Vim redom: najprije saim kusao otkriti opéenito n~ela
ugodnosti, k.oje se tu pruzaju, veé poglavito i radi ocuvanja dli prve uzroke svega, sto n:al svijetu postoji ili moze postojati
zd.mwlja, koje je bez sumnje prvo dobro rii temelj svih drugU-.: ne uzimajuéi u ovu svrhu u obzir nista drugo do Jedino boga,
dobara u ovom zivotu. Jer cak i duh zavisi u tolikoj mjeri od koji ga je stvoriio, i ne izv:odeéiil iih niodakle drugdje nego iz
temperamenta i od rasporeda tjelesnih organa, da, ako se izvjesnfr.: klica dstina, koje se od prirode naù.aze u nasim
moze naléi nek0i sredstvo, koje bi sasvim opéenito ljude cinilo dusama. Zatim saan prouca1v:ao, koje su prve i najobicni.je
pametnijima i spo60bnijima nego sto su dosad bili, drzill;l, posljedi!ce, koje se iz ovih uzroka mogu izvesti. Time sam,
da ga treba traziti u medicini. Danasnja doduse sadrzi malo kako mi se cini, nasao nebeski sviod, zvijezda, zemlju i, sta-
,s tvari, kojih bi korist bila tako znacajna,; ali, iako nemam ni. vise, na njoj v.odu, zrak, vatru, rude i mnoge druge takve
najma:nje namjere, da je prezirem, siguran sam, da nema. stvari, lmje su najobicnije od svih i najjednostavnije, a stoga
nik,oga, cak ni medu anima, koj~ se n,jome baive, koji ne bi i najspozrratljulvije. Kad sam zatiim htio siti do posebnijih,
prizna9, da sve, sto se u njoj zna, nije tako reéi niAta prema ukaialo se pred mojim ocima toliko najra:zm.ovrsnijih, da po
onome, sto jos p,reostaje, da se u njoj spozna. Ljudi bi se mom misljenju ljudskom duhu nije llllOguée razlikovati oblike
mogli izbaviti od bezbrojnlli tjelesnih i dusevnih bolesti, pa ili vrste tijela, koje se nailaze na, zemlji od beskonacnog broja
cak mozda i od slaibljenja zbog starosti, kad bi dovoljno po,- drugill, koj,e bi tamo mogie biti, kad bi bila vo]ja: bogai, da ih

50
tamo stavi, niti ih pr~ma tome d;ovoditi u vezu s nasOIIIl koristl, promatrani.o uvijek toònije od onog, sto èinimo samo ?.e. sebe.
ako ne polazimo ·od posljedica prema! uzr·ocima i ako se ne Ositm toga. su mi .se èesto stva1•i, koje su mi u po·èetku bile ik:ao
sluzimo rnnostvi.om posebnih poikusa. Kad sann nakon toga :isUnite, prlèiltile pogresnima, kad sam ih h~lo za,bilje-lìti.
presao u duhu sve predmete, koji su se bili uka.zali mojim Naclalje nisam hti•o pTO:Pus1.ò.ti nijednu priliku, a da ne lto,-
o.sjetilima, usudujem se tvrditi, da ni:sam tamo primijetio ristim javnosti, ako m01gu, i u slucaju, .a,ko moja òjela nesito
nista, sto ne lbi:h bio pomo·é u otkirivenih n:aicela u stanju dosta vfi.j,ede, mogu onti., koji ée ir.: nakon moje sm.rti ,p osjedovati,
lako objasni1Jil. Ali moram takoder priznati, da je moé prirode postupati s njima1 onako, ka:ko to bude najbolje. Ali nisam
tako prostrana i ogromna, a orva mo,ja. nacela talko jednostavna smiò nikakio pristati na to, da budu obj.avljena zai mog.a zivota,
i ·opéenita, da ne opazam tako reéi vi.se nijednu pojedina,cnu kako nil prigovori ni raspre, kojima bi mozda lbilai lizlo~ena,
po.sljedicu, a da ne •b ih neposredno vtl.dio, dai se o:na moze iz ni staivise slava, k.akva god bila, koju bi mi 00,a, mogla steéi,
njih izvestl~ na, vise razli'cnih nacina. Moj;a je najveéa teskoéa ne bi dali ndlkakva pDVIOda da gubim v,riijeme, koje kanim
obicno u tome, da pronadem, na, koji od ovih: naicina OIIla od upotrebiti za svoje uèenje. Jer, premda je istina, da je svaki
njih zaivisli.. Za avo, naime, ne poznajem nikakav drugi put fovjek duzan staratU se, ukoliko je do Illj,ega, za, dobm drugih,
do da ponovno, traziim neka :is.kustv.a, koja su takva, da je i premdai upravo znaèi, da covjek ne vrijedi nista, ako ,ntl.je od
njihov rezultat r.azlicit, prema tome, da lii. ga treba objasnja- ko.risti nikOiille, ipak je takoder istina, da nasi napori trebaju
v:arti na jedan ili na drugi od ovih naicina. Uastaliom, sad sam prelaziti gr.anicu sadasnj::lce di da je dolbro n e laéati se onoga,
to1iko napredovao, da imam, kako mi se mni, jasnu sliku, sto bi mozda donijelo neku kocist n:asim suvremenicima, ako
kako valja postupati, da bili napravt:lo veéinu onih, koji mogu se to desava u naimjeri, da se ,cini drugo, stO" ée donijet:i. vise
posluziti u ovu sv·r hu. Ali uvidaim takoder, da su ta1 iskustva koristi naS::lm pot.omcima. Rado, naime, p,riznajem, da ano
takva i tako brojna, da ni moje ruke ni mojli prihodi, ma:kar mailo, sto sam dosad naucio, nije tako reéi nista1 u po.redbi
btlli i tisuéu puta. veér.il neg-oli jesu, ne bi mogli biti dovoljni s onim, st.o ne znam, i da ne ocaj.avam, da ne bih to nwgao
za sve, tako da éu prema tome, kako budem ods,ad u stanju nauciti. Goitov,o jie ista stvar s onima, koji ma1lo po malo ot-
da ih vrsim vise ili manje, takoder vise ili manje napred:o- krivaju ist:1I1u u znanostti. k.ao s anima, koji s manje truda
vati u spoznaji pri:mde. Upravo orvo sam se odlucio objavittil u stiicu veliko bogatstvo nakon sto su se veé po,c:eli 'bogatiti,
rruwraiivi, lmju sam bio napjsao, d tu taiko ja:sno pokazati korist, neg,oÙ su sticali m alo, doik su j'O's bili sir.o masniji. Ili se p:aik
lroju javnost moze od taiga imati, da. bih obavezao sve one koji mogui U5p0rediva,ti s v·ojskovoctama., kojih s:n.age obicno rastu
uopée zele dobro drugih ljudi, t. j1, sve one loojlit su zbilja ra.zm.jerno njdhorvim p clbjedaima, i koji. trebaju pokazati vise
cestiti, a ne samo po izgledu niti sa:mo po, misljenju, koliko vjestine, da se odrze nakon izgublj·ene bitke, neg.oli dai zauzmu
da mi sa,opée poikuse, koje su veé izv;rsili, toliko i da me po.- gradove i poikra:jine nakon dobivene. Jer stva:r,no, znaci, da
mazu u istraziv:anju onl'.Jh koje jos treba izvrsiti. se borimo ka;o u bitcii, kada nasto.j~imo savladati sve teskoée
Otada: su me, medutim, drugi raz}ooi 1potakli da promi- i zablude, ikoje nais. spr ecav.aju da dodemo do spozna,je isitine,
jenim svoje .poglede i da svoje misljenje usmjerim u pravcu a znaci . b:itku izgu'biti, kaid usva.jamo pogresno shvaéanje o
da trebam vjerno nastaviti pdsanjem o s:vemu, sto budam nekom makar srumo donekle ,orpéem i vaznom predmetu. Ta
smatrao od neke v:a1znosti, i to: utoliko, ukotilko budem otkrivao po,trebno je poslije toga mnogo vise vjestine, da bismo se
u tome istinu. Uz to sam .odlucio, da pos·t upam tako brizljivo vratni u ;i;sti po1oizaj, u ko,jem smo bili iprije togia,, negali da
kao da bih stvar htio stampati. Covjek ima, naime, utoliko bismo znatno napredov.ali, kad veé ;posjedujemo ipouzdana
vise ra.zloga, da sve potainko provjeri, buduéi da ooo, sto ée, nacela. Ako sam ranij e otk:rd,o nekolilm istina u znanostima
kao sto '.Pretpostavljamo, mnog1 morati vidjeti, nesumnjivo (a nadam se, da ée stvari, koje se nalaze u ovojl knjizi, pobu-

52 53
diti uvjerenje, da sam neke otkrio), mogu reéi, da su one nisam mkad prmrijetio, da bi se pomoéu ovih diskusija uobi-
~amo posljed'.iJce zav.isn.e od pet ili sest glavnih problema, cajenih u ,skolama otkrila neka dotad nepoznata istina, jer,
koje sa,m savladao, i koje smatram bit~ama, u kojima1 je sreéa dok svatko naJStoj!i da bude pobjednik, ljudi se mnogo· vise
bila na mojoj stra,nJi. Stavi.se, ne 1boj:ian se tvrditi, da mi po vjezbaju da istaknu vrij'ednost vjerojaJtnosti nego da ocijene
mom misljenju treba jos samo dvije ili tri slicne, pa, dai pot- razloge nai objema stranama, i oni, koji su dugo bili valjani
puno p01Stignem svoj' ciàj, i da jos nisam t'olilko ostarlo, da braniioci,, nisu zato kasnije bolji suci.
prema obicnom toku prirode ne ,bih mogao u ovu svrhu imati Pa ni korist, koju: bi drugi imali od objavljivanja· mojih
jos dovoljno ·vremena. Ali smatram, da sam utolHm ville duzan :rri:isli, ne bi mogla biti narocito veli.lka, posto ih nisam doveo
stedj;eti ovo vrijeme, ukoliko imam vise nade, da éu ga moéi jos taiko daleko, da im ne bi bilo potrebno dodati jos mnogo
dobro iskoristirtli. Ima,o Mb bez sumnje dosta cesto da ga gu- toga, prije nego bi se mogle prakticki primi;j'eniti. A mislim,
bim, kad b.ih objavio osnove swje fizike. Premda su, naime, da mogu kazaiti a da se 1I1e hvaJ.im, da treba, ako ima netko,
ti osnovi gotovo svi ta1ko ociti, da ih oovjeik treba samo cuti, koj/i\ bi za to bio spoooban, da to pr,ije budem ja negoli netko
pa, da 1h sma.tra istinitim, i 1Premda nema nijednog, :koji po drugi. To ne znaici, da na svijetu nema mnogo neuporedivo
mom misljenju ne b~h mogao dokazati, i.lpak iz ra:zlo,ga, jer pametnijih ljudi od mene, veé hoéu reéi, da se predmet ne
je n emoguée, da ibi se slagali sa svim razlicitim shva6anjima
1
moie tako dobro shvatiti i usvojiti, kad ga naucimo od dru-
drugih lj:udi, unaprij ed znam, da b:i1 me prtl.govori, koje bi oni gog nego, kad smo ga sami pronasli. To je u ovim stvar!ilrna
izazva.li, odvraéali od mog rada. taiko istinito, da sam neke svoje naooxe cesto tumaèio veoma
Moze se kazati, daJ bi ovi prigovotri ibili korilsni, i to ko- bistr\im ljudima i 0tni su ih, kako je izgledalo, dok sam im
Li:ko zato, da upoznam svoje pogre§ke, toliiku i zato, da, u govorfo., sasVtim tocno razumUjevali; ali. sam >ipalk pr.imijetio,
sluc:aju, da sam ucinio nesto ;prnzitivno, drugi time prooire da su ih, kad bi ih ponovili, gorovo uvijek tako i:imliijenili, da
svoje razumijevainje. A buduéi da vise ljudi vtlse vidi neg·o poje- ih vi.se niisam mogao priznati kao svoje, Rado se kocil'sti.m
d!iniac, to bi mi drugi, koristeéi se orum, sto sam otkrrl.o ja, OV'Om .prigodom, da zamolim ovdje nase potom.ke, da nikad ne
dosli taikoder sa wojim otkriéìma u pomoé. Ali, premda povjeruju, da stvari, o kojima ée im govoriti, poticu o.d
priznajem, da swm preko mjere sklon da, upadnem u pogre.ske mene, ,ailro ih ja saJm ne budem imio. N.&ako se ne èudim
i rpremda se gotovo nikad ne uzdam u prve misli, koj e imi nrusitranootima, koje se pripisuju svim starim fi1ozofima, kojil".
padaju na pa.met, iiPak me iskustvo, koje sam stekao sa, svar djela. ne posjedujemo, niti smatram zato, da su njihovi nazori
kovirsnlim pògovorima, sprecava, da bi se od njih mogao bilft veoma po,gresni, buduéi da su to bili najistaknutiji ljudi
nadati bilo kakvoj1 iko,risti. Veé sam, naime, cesto iS'kusio sud svog doba, veé jedino, dai sm.o o tim nazorima pogresno oba-
on,ih, koje sam drzao prijateljima, tako i mnogih drngih vijesteni. Tako vidimo, da se gotov,o nikad nije dogodilo, da bi
kojima sam, kaiko sam mislio, b:iJo ravnodusan, a stavdse i ih bio neki od njihovtlih sljedbenilka nadmasio, a uvjeren sam,
nekolicine takviih, za koje sam znao, da ée zbog svoje pakosti da ·bi se najstrastvenJije da.nasnje pristalice Aristo,teLai srrna-
i za,v isti doota pokusati da ukazu na ono, sto bi odanost pri- trale· sretnima, kad ibi oivladale takvim p,oiznarvanjem prirode
krila mojian. prijateljii.ma, pa se je :iipak rijetko kada dogodilo, kao on, pa1 .makar to bilo ,i po cijenu da ono n:ilkad ne ée biti
da bi mi bili .prigovariaJ.i na neèemu, za sto j a veé unaprijed veée. Oni su halik na brsljan, koji nikaid ne tezi da se popne
ne ibih znao, osim alko se nije radilo o ilmkvoj ·od mog pred- vise od sta!bala, koja ga, podrzavaju i koji se, Mavise, vrlo
meta veorna udaljenoj stvari. Na taj nacin nisam gotovo nikad cest.o i spusta, cim je jednom dopu~aio, do njihova vrha. Tak.o
naisao na kritièara svojih nazora, koji mi se ne bi prièinjavao mi se ciru\ da se i ovtl. pristase sipus.taju, t. j. postaju na neki
ili manje strog ili manje ,p ravedan nego ja sam. Isto talro nacin manje u,oe.ni .nego kad bi se uzdrza.Li. od studija. Oni se,

54 55
nalime, ne zadovoljavaju time, dai znaju ono, sto je u njihovu moj.ih uputa. Da, sam ja od mladosti naumo sve istine, kojih
autoru r:a:zurnljivo obj;asnjeno, veé bi ,O'Sim toga htjeli u sa.m dokaze otada trazio, i da me nije stalo nimalo truda da
njemu pronaéi rjesenje mno.g ih 1Pita:nja, o kojima on i ne ih nau:è'im uvjeren sam, da ne bih bio nikad dosao ini do spoma.je
govori i na koja mozda nije nikad ni mislio. Svakalk:o je njihov bilo kakv:;(h drug,i.h. U najmanju ruku ne bfr. nikad bio po-
nalfu1 filowfiranj.a vrlo prikladan za sve one, Jrojih je duh stigao onu vjestinu i 1akoéu, koju mislim da imam u i.z.na-
0$'ednje kakvoée. Zbog nejasnoée svoj[h razl;ikovanja :il na- lazenju uvijek novih istina, ukolilko se trudim da ih trazim.
èe1ai oni su u stanju goivo:ri.ti o stvarima tako smjelo kao da I ukratko, ako ruma1 na sv;iljetu rad, ikoji moze uspjesno dovr-
ih poznaju, i braniti sve, sto kazu, od najostroumnijih i naj- siti .samo anaj, koji ga je poèeo, 1onda je to rad, kojim se
vjestijih ,protirv:ni:ka,, a da iih nrllkaiko mje mogwée razuivjeriti. bavim ja.
U toon pogledu oni slice .na. slijepc:a, ~oji., da ibi se bez stete Toèno je, da u pogledu pokusa, koji mogu sluzliti. u ovu
moga.o .b omti s protirvnikom, !kio,jiì vidi, dovede taiga, 1protivn.ika svrhu, jedain jedini covjek nije u stanju da ih uèini sve, ali ne
u najdublj1i: kut potpUi!lo tamnog podruma. Mogu kazatii, da moze za to ni kor.ilsn.o upotrebiti druge ·r uke do svoje vli.1stite,
je za ,ove uèenjake od koristi, sto odusta1j,em od objavljivanja ili ruke obrtnika ili takvih ljudi, koje bih mogao platiti i
svoj:ih nalèela filozofije, kojJma se sluzilm; budu6i da, su ona koje bi nada na za:radu ikao virlo uspjesno sredstvo podsticala
stvarno veoma jed:nostavna i jasna, to bili s njiihovim obja,- da izvrse tioono sve stvari, k;o je btlh lilm odredio. Dobrovoljni
vljivanjem postiga.o tako reéi u.to kao karl biiih otv,orio ne,- sùradnici, naiime, koj[ bi se mozda iiz radoznalosti ili, iz zelje
koliko prozor,a iii osvijetlio ovaj1 poclrum, kamo, su protivn!ici za uèenjem pionudili, da mi poonazu, veéinom ne samo da viie
sisli da se tuku. Ali ni J1Ja:jpametniji ljudli: nema,ju zasto, da obeéaV1aju nego1i! ucine i jedino prave lijepe p,rijedloge, od
zele upoznati moje nazore, jer, ako hoée da znaju govoriti o kojilh se ni:kad nijedan ne oistvaruje, nego bi sigurno htjeli
svim stvarrima i steéi ,g las da su Uièeni, oni ée u tome mno,g,o lak- bi1!il i na,gradeni objasnj.e njem mnogi!h pita:nj,ai ili ba,rèm èe-
se uspjeti, .ako se za:dovolje vjerojatnoséu, koju je bez velikog stitkama i suvisnim razgovorima; a ;n.a takve stvari covjek
trudal moguée naéi u svim vrstaima predmeta, neg,oli da traze ne moie bez velike stete trositi svoje vrijerne. A onli polkusi,
istinu, koj.a se tek postepeno otkrwa, i to samo u nekim ko:je su ve6 !ilmrsili drugi, èalk kiaid bi ih ovi ì htjeli .saopéiti.,
preclimetima, i koja,, aiko je ·govora: o d:ruig.im.a, obaivezuje na a sto ljudi, koji ih nazivaju tajnama, ne ibi nikad uè.inili,
otvoreno pr!ilznanje, da il1 ne ,p oznajemo. Ako li, naiprotiv, vise veéinom se sastoje od toliko suvisniir.: okolnooti i primjesa, da
vole ~znaju samo nekoliko dsti:n.a, koja bez sumnje zaslu.zuje bi bilo vrlio tesko odgonenuti u nj~lma sadrzanu istinu. Osi:m
prednost, od tastine da izgled.aju da znaj,u sve, i ako se hoée toga goto:vio svi ovi ipokusi bili bi tako slabo objasnjeni ili èaik
poVoditi za namjerom slicnom mojoj, onda zato nije po•trebno t.ako ipog,r esni, posto su oni, ikoji, su !ilh vrsilii, nas.tojali prika-
da ,im kazem nesto, vise od 01n01g, sto sam veé kazao u ovoj zati ih u sugLaisnoSlti sa svoj:im naèelima·, da, kad bi i bilo
rasprtavi. Alro su, naim.e, u stanju iéi dalje od mene, bit ée nekih, koji bi mogli. ·stvari kio.risno posluzi~i1 on/, opet ne bi
tihl vise u staind.u da sa.mi pronadu sve, sto mislim, da sarn ja vrijedili ikolii:ko i vrijeme ,p otrebno zia njilh.ov jtzbor. Kad bi
prona~ao. Kako sam se u svom iistrazivanju uvijek pridrzavao se, prema1 tome, nasao èovjek, za kog.a bi se pouoo.ano malo,
reda, sigu:rnJo je, da je ono, sto mi joo ipreostaje da, otkrijem, da bi ,m01gao pronaiér nadveée i ljuds'kom drustvu najkiorisnije
po sebli teze i salkrivenije od onog, sto sam dooad bio u stanju stvari, i ;kJaJd •bi sto;ga drugi ljudil u svakom pogledu nastojali
pronaéi, a njimai 1bi pricinillo mnogo manje zadovoljstva, kad da ga pomognu u ,ostvarivanju njegovih. namjiera, ne v,id:Lm,
bd. to ,doznali od mene negoli od samih sebe. Osim toga ée da bi mogli uèiniti za njega nesto drugo osim da pridonOS'e
:iJm navika, kojlU ée steéi time, da traze najprije lakse stvari troslkovima potrebnim za njegove poikuse :il da se i ina~
i da tek postepeno ,prelaze na teze, kor.i&titi vise od svih brinu, kialko mu nièije dO'Saffivanje ne bi oduzimailo njegovo

56 :57
vrijeme. Ali bez dbzira na to, sto .sama sebe ne precjenjujem mnoge stvari moga,o ostaviti holje nego sto sam to ucinilo, da
toliko; da b.iJh. htio obeéati ista izvanredno, n:ilti sam toliko nisam propustio da im natwknem, u cemu bi mogli prtder
uobrazen, da bih sebi utvaI1a.o, kako je javnost duzna da se nijeti mojim niamjerama.
mnogo zanlfillla za moje namjere, nemam o sebi ni tako nisko I pomislio sam, da mogu laik.o izabrati nelrol'i.'ko problema,
nùnjenje ,da bih rbio spreman od biLo koga primJti kakvu god koji bi bez mnogih kontroverza i bez obaveza da o svojiun
nùlost, za koju bi se moglo drzati, dai je nisam zasluzio. nacelima izjavim vise negoli zelim, i:pak doota j,a5no pokazali,
Sva ova rarzmatra:nja, uzeta :ziajedno bila su prije tri go- sto u naucil mogu ili ,ne mogu. Ne zna,m, da li mi je to poslò
dine povod, da nisam htio objavit~ raspr.arvu, na kojoj sam za rukom ntl.ti bith. htio govoreéi sam o svojim djelima pre-
r.adi,o, i, sta.vise, da sam odlucio, da za sv·og zivo.ta ne objav- sresti ioiji sud; ali ée mi biti vrlo milo, ako, ona budu pod-
lj,ujem nikakvu drugu taiko opéenite prirode lliiti kakvu druk- vrgnuta kritilci. Kaik.o bih za to p,ruzio s.to vise prilike, mol!im
ciju, iz ikoje bi se mogli shvatiti osnovi moje fizike. Dva druga sve on€, koji ée imati u tom pogledu ikakve prigovore, da ih
razloga, medutiim, naknadno su me opet potakla, da ovome i:zivole poslati mojemu knjizaru. Ka.d mi dh ova'ji bude saopéro,
·nadodam neke ,pojedinacne rasprave i da j.avnosti polozim pokusat éu da prilozim ujedno i svoj odgovOT i taiko ée citaoci!,
racun o sviojoj djelaitnosti i svojim namjerama. Prvi je razlog videéi oboje sk.upa, utoliko Ia!kse suditi. o istini. Obeéajem na-
taj, sto ,bi, kad to ne bi,t., ucin'io, rnnogi, koj:il su znali za moju ime, da ,p,r.i tom ne éw ni.kad ,daivati. du.ge odgovo>re, veé samo,
raniju namjeru, da éu stam,p,ati neka djela, mogli ponùsliti, da éu sasvim otvio,r€1lli() pr.iznait,i; svoje pogreslke, ako ih uvidim,
da ée razlozi, zbog kojili ·od toga odustactem, vise biti na moj~ ili pak, aiko ii.Jh ne primijeti.m, da éu reét samo, sto smrutràm
stetu n~oli jesu. Jer, .p remda ne volim pretjerano slavu, ili potrebnim za odbranu stvaI"i, koje sam napisao ne dodavajuéi
§~avise, ako smijem tako kaizati, piremda je mrzim, ukoliko 01bjasnjenje nikaikvog noivog predmeta, kako se ne bih hét
je drzim suprotnom nùru, koji cijelliim iznad svega, ip.ak, krajai i lkonca upustao iz jedne teme u drugu.
s druge striam.e, ni.kad nisam ,pokusao da svoju djelatnost pri- Ako b!il neki predmeti, koje saim izlozio u pocetku Di.op-
krivai:n kao zlo&n niti sam narocito opr€zno postupao, da bih trike i Meteora, odbijali citaoca, zaito sto il.: natii.varo :.pret-
ostao n~at, roolik,o zato, sto bih bio smatrao, da time sam
1
postavkama« i sto se è:'ini kao da ih ne zelim dOlk:azati, neka
sebi. nanasim nepravdu, toliko i ZJarto, sto bi mi to zadaivalo stripljivo i pazljivo p:l'Ocik,I ciltavu raspravu i ja se n,adam, da
lieku vrstu nemira, a sto bi ·opet !bilo protivno savrsenom ée biti zadovoljan. Cin!i mi se, nanne, da ondje razlozi na taj
dusevnom spok,o.j stvu, za koji.m tezLm. Kolebajuéi se tako nacin slijede jedan poolije drugog, da, k,ao sto se posljednj1
uvijek i2Jllledu nastojanj.a da budem poznat ili da ne budem, doikazuju prvima kao SV!Ojim uzrocima, tako se obrnuto ovi
nisiam mogao ~11i.j.eéiti, da ne steiknem neku vrstu glasa i bio prvi dokazuju posljednjima kao, svojim posljediicama. Ali ne
sattn. misljenja, da moram uci.niti sve, sto se moze, kako bih treba misliti, da tu cirum pogresku, !koju logicari nazivaju
ostao .posteden bairem. ,od slabog. Drugi1 razlog, koji me je pogresnim krugom; budwéii. da naime i:skustvo veéinu ovih
potakao na pisanjè ovog djela, jest taj, sto satm iz dana u dan posljedioai j asno potvrduje, to uzroci, od kojih ih izvodìm, fte
Sire vi.se svjestan. zakasnjenja, od kojeg strada moja namjera, sluze toliko za njihoivo doka,zivanje, koUko za njihovo obj:as-
·d,arnapredujem u znanju zbog velikog b,roja pokusa, koji su mi njav:anje; dakle bas uzroke doka:zujem pomoéu pò!Sljedica.. A
.potrebni, a koje ne mogu vrsiti bez tude pomoéi. Premda »prei;postavkama« sa.m ih nazv,aio zato, da bi se ;razumjelo
nisam tòli.ko umi·s ljen, da bih se nadao, kaiko ée biti javru>st moje stajaliste, da ih mogu izvodit1 od onih prvih istina, koje
·u mòjO'j stvari narocilto 'zainteresirana, ipak, isto tako, rie éu saan gore obja:snio. Medutim, irzmiòno nisam htio òvo izvodenj,e
satm sebi toli!ko naskoditi, da bih dao povoda onima, koji ée stvamo sprovesti, kako biih na taj naicin sprijecio, da imrjesni
me. prezivjeti, da mi jednog dana prigovaraj.u, kako sam i.m ljudi, koji sebi utvaraju, da za jedan dan znaidu sve, sto su dru.-
gi razmiAljali k:roz dvadeset godina, l!li.m SijlJO im o tome kazali Moja me sklonost toliko odvraéa od svarkovrsnilh drugih na-
BBmo nekoliko rijeo., i koji su utoliko vise skloni pogreskama a mjera, a napose od talk.vili, koje mogu jednima koristiti samo
manje sposobruL zai l!lstinu, ukoliko su ostroum.nlji i zìv,a,hn;iji, taiko, dai dru~ma skode, da, kad bi me bilo kakve prilike pri-
ne ba, .mogli ,otuda dobiti povoda za stva:ilalrl.je neke pretjerane silile da se njima bavim, ne vjerujem, da bih moigao u tome
filozofije na osnovi, lroju ée smatx·ati mojim natehlma, a da se imati uspjeha. To ovdje ii irzjavljujem, iako znam, da ova iz-
krivica za to pripisuje meni. Naizore, naiine, kqj51 su sa&v",m jarva ne ée moéii pridonijeti moro ugledu u svijetu. Ali mi do
moji, nikaiko ne na1Stojim opravdavati :zJbog nov.osti, jer sam toga nije ni stailo i uvijek éu se smatrati vi.se oba,vezan onima,
uvjeren, da ée se njihovi razlo~, a~o se praviln,o procijene, naklonoséu kojtih éu bez smetnje uzivati svoju dokolicu negoli.
pakazatl. taJko jednostarvn:n i. u sugLrumosti sa zdravim razumi>m, onima, ko,ji bi imi ponudili i najcasn.ije sluzbe na ovom svijetu.
da ée fa,gledati manje v.atnredni i manje neobicni od bilo kojih
drugili, koji se mogu :i.matti o hstim predmetilm.ru. Takoder se
ne hvalim, da sam ,p1,yj 1ortkiio bilo koje narore, ali svakak-0,
da ih nikad nisam prihv.aitio zato, sto su ih :izrekli drugi .nri.ti
zato, sto ih nisu izrekli, veé 1isklj1ucilvo zato, sto me je um o
nj:ima uvjerio.
A.ko paik mefumica.ri nisu u s.ta.nju odi1:i:11tld1 izradlti pro-
nalaza!k objas.njen u Diqpt~"ici, ne l'IÙIStlm, da1 se zato mo.ze
kazati.ì, da ne valja S o,J:>zln:oan na vjcl-tinu i izvjezbanost, naime,
kojUJ tra~.e izrada i namjeitanje masina, koje sam opisao, ma
da, u ,opisu ne nedostaije ni najsii.tn:ijilh pq,jecli:nosti, ne bili bio
manje imenaden, kad bi ilm to, smjiesta uspjelo, nego, dtad bi
netko u jedoom danu mogao oclliicno nauciti da svi.Mi na lutnju
samo Zél!to, silo su mu dali dob:ru muzièklll ipartituru. A ;r azlog,
d.a pj:§em francuski, koji je jecik moje domOJvine, a ne laitinski,
koji je jez:ik moafu uèitelja, jest taj, sto se na:c1am., da ée oni,
koji se sltliZe samo svojim pri..rodrum zdravim ra2umom, bolje
su:diti o mojim nazorima ne,goli oni, koji vjeruju jeJd:ino u stare
knjige. On.i, meèlutirm, ,kod kojih zdrav ·raizum sacinjava jedin-
stvo s uèenjero, a, koje jed!ino zelijm za svoje suce, ne ée biti,
vjerujem, toliko zaruzeti zaJ latinski, da ne bi ~tj~i cuti moje
·1"azloge zato, ~to ih obja~njavam na narodnom. Jeziku.
Nemam, uo.stalom, namjeru da. ovdje potanko govorim. ~
napretku, k()lji se nadam ubuduée uciniti u zna!l'lost~1ao, . m.ti
da.se prema javnosti u.puS'taim u ikakva obe6anja, za koJa,msa~
srguran, dru 6u ih i,spuniti. Reéi éu jeclin~. to, da .sa.rn o~C'io
ostata1k 2Jivota upotrebiti za to, da. nastoJun steéi takvo poz-
navanj•e prirode, koje bi om,oguéilo, da se iz. njega ]POVuku
sigurnij,ai pravila za medicJ.inu negq §to su '.biilia! dosada§nja.

80 81
REN.t DESCARTES
OSNOVI EILOZ(J;FIJE
' . I. DIO

S LATINSI.OG Pl.l.lVEO
Dr. VELJK9 GOR TAN

•,

. '·
. .,:. ·~· ; : :~
NASLOV ORIGJlìfALA1
' Rl!.Nt';t>ESC-ARTES
PRINtIPIA PHIVOSOPHIA.t
R E N A T I D E S-C A R T E S

PRINCI.PIA OSNOVI LJUDSKE SPOZNAJE

PHILOSOPHILE I.

Vltima Edilio cum opttma co/Lata,,,diligenter Tko lstrdu.ie lsUnu, mora.Bllduéi da smo se rodili kao nejaka
.ieùamput. u ~ivotu sum-
recognita, & mendil ,x,purgat11. njatl DO mogucinosU o djeca i budué~ da smo razncito pro-
svemn. sudivali osje-ti.lne stvari, prije nego
smo mogli potpuno upotrebljavati
svoj um, mnoge nas predrasude odvraéaju od spoznaje jstllne.
Od _n jih, è.ml se, mozemo se oslobodlti samo tako, al«> jednOIDl
u ZlVotu poku~amo sumi:1j ati o svemu u éemu prona.demo i
najmanju sum.nju neslgurnosti.

II.

Bit ée, stavise, komno, dai i ono, o


I iito je sumnjlvo. treba,
drzo.ti ncistinltlm. éemu budemo su.mnjali, smatramo
neistinitim, kako bismo sto jasnije pronasli, sto je posve si-
gurno i sto se najlaikse dade spoznati.

III.
MeO:utim ta se sumnja ne Medutim to sumnjanje moramo ogra-
smije primj enjlvati na
zivotnu praksu.
niciti samo za istrazivanje istine.
.A. M S T E I. O D .A. 14 l, U zivotnoj naime praksi, jer bi nani
vrlo cesto izmakla. prili.ka za djelovanje, prije nego bis.mo se
Apnd D A N I E 1 E M E 1 s li v 1 R 1 u M, mog,li rijesiti svojih sumnja, nerijetko smo prisilj eni prihvatiti
cl::> I~c LXXVII, nesto, sto je samo vjerojatno, ili katkada, iako nam se od
C11m Pri1,-iltgir, S, C,fart4 J.Mjtjl111il. dvoga jedno ne po.kazuje vjerojatnijim od drugoga, ipak oda-
brati jedno ili drugo.

5 Rasprava o metodt
65
IV. rovati onome, sto nije sasvim sigurno i ispitano, i tako se
cuvati, da nikada ne pogrijesimo.
Zasto mozemo sumnJati o Stoga, kako smo se sada dali samo
stval'ima, koje se mogu , ,
na 1sprtivanje istine, u prvom redu
zamijetlti, VII.
sumnjat éemo, da li uopée postoji
ne.sto, sto se da zamijetiti ili zamisliti, i to najprije zato, sto Ne mozemo sumnJatl, da Budemo li ta:ko zabacivali i cak
opazamo, da osjetila katka:da grijese, a razbo,ritost trazi, da se postojlmo, ilok sumnjamo. smatrali neisti11t1:Jlm sve ono, o èemu
nikada suvise ne pouzdavamo u one, koji su nas makar je- To So prvo, lito spo:mnJe· mozemo nekako sumnjati, l ako do-
mo, e.ko prn.vllno fllcrto-
damput prevarili, zatim zato, sto nam se svakog dana u snu firamo. lazimo do pomdsli, da ne postoji
èinil, da zamjeéujemo ili zamisljamo nebrojeno toga, sto nigdje nikakav bog, nikakvo nebo, nikakva
ne postoji. Tko tako sumnja, ne vidi nikakvih zn.akova, po tjelesa, da ni mi satmi nemamo ni ruku ni nogu niti, konacno,
kojima bi sigurno razlikov,a!o san od budno.g stanja. ikakvo tij·elo, ali ipak ne dolazim-0 do pomò.sli, da ne po-
st.ojimo lllli sami, koji to mislimo. Ne mozemo nairne prihvatiti
misao, da ono, sto misli, u to isuo vrijeme, dok misli, uopée ne
V. postojli. Sto:ga je ova spoznaja J a mi .s 1 i m, da k 1 e
j es am prva i od svih najsigurnija, do koje dolazi tko god
Zasto I o matematlckim Sumnja,t éemo i o svemu ostalOIIll pravilno filozofira.
. dokMima.. svto smo rpnJe.. d rzvali potpuno s1gur-
• ,
mm, cak i o matematickim dOlkaz:ima i ,o osnovima, za koje
VIII.
smo dotadai drzali da su sami po sebi jasni i to zato sto smo
V:idjeli, da su neki katkada u tome pogrij~sili i kao' p,otpuno To je ;l/ najboljl put da upoznamo
111 toga Be upoznaje razllka.
s1gurno i samo po sebi jasno prihvatilii nesto sto se nama
1
izmedu dulie i tlJela, prirodu duba i njegovu razliku od
c~~l,~ neisti,rùt'im, a onda i :l!ato, sto smo culi, da postoji bog, Ollnomo l.zmedu misaone tijela1. Dok naime ispitujemo, tko smo
koJ1 Je svemogué i koji nas je stvor:ilo. Ne znamo na.ime nije sh>arl i tjeleene.
mi, koji pretpostavljamo1 da je la!no
!i nas mo,z ~a htio stvoriti takvima, da se uvijek varamd, cak sve, sto je razllcito od nas, jasno vidimo, da nasoj primodi ne
1 u onom, sto naan se pokazuje sasvim jasnim. Jer cini se da pripada nike.!kva proteznost, nil oblìk, ni Jn·etanje s mjesta,
je to moguée isto tako kao i to, dru se varamo samo katk;da.
Diti. 'Ì.Sta tome slicno, sto trehru pnl.pisivati tijelu, nego samo
Da nam se to posljednje desava, veé smo rprije primi'jetili. Pa roisljenje. Zato se ono spozn aje prije i sigur.ll'ije Mgio ikakav
ako i zami~li~?· da ne potjecemo od presilnoga boga, nego tjelesni predme<t. Misljenje naime ve6 zamjeéujeano, dok o
od nas sam1h 111 od koga drugog, koliko manje moénog tvoroai
d:rugome jos sumnjamo.
na.seg podrijetla selbi pr.ipisemo, toliko ée biti vjerojatni,j:e, da
smo tako nesavrsen!i1 da se uvijek varamo.
IX.
VI.
Sto je misljcnje. Pod rijecju mi s 1 j e n j e shvaéam
Imamo slobodnu volju, da Medutim, od koga god mi potjecali, srve ono, sto se zbiva u nasoj svijesti,
u sumnji uskratimo pri- i ma koliko bio on moéan i ma ukoliko smo svjesni toga. I tako, ne samo shvaéa1I1j'e, ttijenje,
stanak i da se tako cu- zamisljanje, nego i opazanje ovdje je isto, sto ii imisljenje.
vamo od pogreske. koliko varljiv, ]pak osjeéamo u sebi
slobodu, da uvijek mozemo ne vje-- Ako naime kazem: »J a vi di m« rn »J a s et a m, d a k 1 e

67
66
J es a m« i ako to uvidattn po gleda.nju dli po setanju, koje
stan.ciji, toliiko je jasnije upoznajemo. Da ili u nasem duhu na-
se vrsi pomoéu tijela, zakljucak nije potpuno siguran, jer
lazimo vise nego u ikojoj drugoj stvari, ocevidn0 je po tome,
mogu misliti - kako se cesto desava u snu ----, da vidim ili
da setam, premda ne otva11am oci i ne micem' se s mjesta, sto uopée nrnta ne djeluje na nas, dai upoznamo nesto drugo,
cak, mozda, :premda uopée nemam tijela. Ali alko to uvidam a da nas to isto ne bi mnogo sigurnije navodilo na spoznaju
po samoj osjetnosti, odnosno po svijesti gledanja i'li: setanja, na,seg duha. Na pr. ako sma,tram, da zemlja postoji, po tome,
zalkljucak je siguran, jer se tada odnosi na duh, koji jedini sto je diram ili vidi.m, dodsta upravo po tome moram jos prije
osij'eéa ili misli, da vidi ili da seta. smatrati, da postoji1 moj duh. Mozda je naime moguée, da,
mislim, da dodirujem zemlju, premda zemlja uopée ne postoji,
ali n:ije moguée, da to mislim, a da mog duha, koji to misli,
X. uopée nema. Tako je to d sa svim drugim.

$11.SVl:m jednosta.vnl l so.mi


Ne tumaciim ovèlje mnoge druge iz-
po Bebl ja.J3nl pojmo~l XII.
postaju tn.mniji, knd ih
raze, lroj e sam veé upotrebio ili éu
kusa,mo loglokl dcf.lniratl. ih upotrebljavati u daljem 1',a;zlaga-
Medu takve pojmove ne n:ju, jer mi se cini, da su sami Zasto to nije svlma O tome su ,ani, kojli nisu pravilno
jednako ;lasno. filo0ofirali, imali drukcije misljenje
smiju se ubrajati spoznaje po sebi dovoljno jasni. Cesto sam
stecene ucenjem. upravo zato, sto n:ilkada nisu dovoljno, brizno lucili duh od
primijetio, da su filozofi grijesili
u tome, sto su logickim definicijama kusa1i tumacitil ono tijela. Premda su oni drzali, da im je nji!".ovo postojanje
sto je vrlo jednostavno i samo po sebi jasno, pa su tak~ izvje~rrije nego ista dru.go, ipak nisu uocild, da su pod vla-
cinili to manje razumljivim. No kad sam rekao, da je postavka: stitim postojanjem morali kod tog,a razumijevati svoj duh.
J a ~ i s 1 i m, da k 1 e j es a m prva i od svih najsigurnija, Onri su naprotiv pod tim radije razumijevaU samo svoje tijelo,
do koJe dolazi tko god pravilno filozofira n:isam 2Jarto rekao koje su ocima vidjeli i rukama pipali te kojem su pogresno
d~ ,prije ti~igai. nije pot:rebno znati, sto j; misljenje, sto j~ pripisivaU sposobnost opazainja. Upravo ta okolnost ,odvratila
b1tak, sto Je sagurnost, i isto tako, da ne treba znati, kako je ih je od toga, da upoznajù picirodu duha.
nerno,guée, da ono, sto misli, ne postoji, i drugo tome slicno.
Me~utim, k~k_o su to najjednostaivniji pojmovi, koji sami po
seb1 ne pruzaJu spoznaju, da .i:sta postoji, smatrao sam da ih XIII.
ne mornm nabrajati. '
U kojem smislu spoznaja Kad se pak duh, koji sam sebe po-
ostalih stvari zavisi od znaje, a o svemu drugom jos sumnja,
X.I. spoznaje · boga.
obazire posvuda na-0,foolo, da prosil'i
Kako je nas .~uh poznatiji Ali da se veé uvidi, kako se nas duh svoju spoznadu, najpr:i!je nalazi u sebi ideje mnagih stvari.
..
od t1Jela. •
moze spoznati. ne samo prije di sigur- Dok ih on samo promatra, a ne tvrdi i ne porice, da izvan
mJe, nego i ocitije od tijela, treba spomenuti, da je po p r i- njega1 postoji ista njima slicno, ne moze se prevarit: .. NalaZ'i,
r o d n o m s v i j e t 1 u potpuno j asno, da n i s t a nema nika- takoder neke opée sudove i od njih stvara razlicite dokarze,
kvih stanja ni svo:jstava. Zato, gdje giod naidemo na kakva za koje je uvjeren da .su istiniti, dok ih god razmatra. ~ako,
stanja ~li sv~jstva, nuzno se tu nalazit tvar ili supstancija, kojoj na primjer, duh ima u sebi iideje brojeva ,i likova. Medu opéim
cna pnpadaJu, pa lrnliko ih vise nademo u tistoj tvari ili sup- sudovtlima ima duh i ov,a1j: A k o j e d n a k o m do d a s j e-
d n a k o, i z b r o j é e b i t i j e d n a k, i tome slicno. Na
68
69
temelju tiih opéih suidova lako se da doikazati, da su tri kuta XVI.
u trokutu jednaka dvjema pravim kutovtma,, i t . d. Zato je
Predrasude spreéavaju O tome ée, kazem, nas duh lako biti
duh uvjeren, da su ti i takvi zakljucci istiniti, dokle god ima da svi jasno spoznaju tu
pred néima premise, iz kojih ih je izveo. No kako ih ne moze nuiiidu bozjeg bitka.
uvjeren, ako se prethodno potpuno
uV1ijek imati pred ocima i kako kasnije pomislja i na to, dai oslobodi predrasuda. No jer smo na-
jos ne zna, nije li mozda stvoren s takvom prirodom, da se vikli u svemu ,ostalom luciti sustinu od bitka i po volji stva-
vara i u onome, sto mu se è':inil sasvim oéevidno, vidi, da rati razlicite ideje onoga, sto nigdje niti jest niti j'e bilo, lako
s pravom sumnja u taikve zakljucke i da ne moze postiéi nam se desav:a, kad nismo sasvim zadubeni u promatranje
nikakvo pouzdano znanje, prije nego upozna z,a:éetnika svog najsavrsenijeg biéa, da sumnjamo, ne pripada li mozda ideja
podrij etla. o njemu medu one ideje, koje 'Smo proizvoljno stvorili, il:i\
harem medu one, kojih sustini ne pripada bitak.
XIV.

Po tome, sto je u nasem UzJima:juéi nadalje u obzir, da se XVII .


11ojmu boga. ukl,jufen medu razlic.itim idejama, ikoje u sebi
nnf.n·t bittlk, s pravom se Sto j e ve6e objc.ktivno Kad paik dalje p1'0matrarno ideje,
trna, nal<Wi i ideja najmudrijeg, na,j-
i.rn.kl,tuiiuJe, d& bog ;,;,ostoji. sa.vrleruivo svake na!ie
moénijeg i najsavrrsenijeg biéa, koja koje i.mamo u sebi, vidimo, da se
ldc.je, &o veéi moro. biti
n.fezin nzrok. one doduse meàusobno mnogo ne
se daleiko istice nad svima, dur.: u njoj upoznaje sam bitak,
ne samo mogué i slucaj.an, kao u idejama svih drugih stv,a,r i, razlikuju, ukoliko su neki nacin
.misljenja, alii da su veoma razlicite, ukoliko jedniru predstavlj,a
koje razgovijetno shvaéa, nego. i potpuno nuzdan i vjeca:n.
I ka o, sto je, na prinnjer, po tome, sto spoznaje, da je u ideji jednu stva'I', a druga drugu, :L da , sto vise objektivno·g savr-
1rokuta nuzno saidrzana postavka, da su tri njeg·o va kuta senstva sadrzavaju u sehi:, to savrseniji _mora, biti i njihov
jednaka dvjema p,r avim kutovima, duh jasno uvjeren o tome, uzro,k, T.aiko, ako netko ima u sebi ideju nek-0g sasvim umjet-
da tr,okut ima tri kuta jednaka dvjema, pravim kutovima, taiko nickog stroja, s pravom se moze pitati, ko•ji je uzrok, od
veé sa!mo po tome, sto spoznaje, da je u i<leji na:jsavrsenijeg kojega je dobio taj stroj; da li je naime negdje vidio takav
biéa u:kljuè':en nuzdan i vjefon bitak, mora doisita zakljutiti, stroj nacinjen od drugoga ili je t.ako pomno prouè':io meha-
da postoji najsavrsenije biée. n:1cke nauke iH je paJk u njega tolik,a1 umna snaga, da ga je
rnogao izmisliti, premda ga ndkada nigdje nije vidio. Jer è':itav
umjetnicki stroj., k,oji je ukljucen u toj ideji samo objektivno
xv. ilil kao u nekoj slici, imor,a biti ukljucen u njego,yu uzroku,
U p ojmn druglh stvarl Jos vise ée o tome biti uvjeren, ako
r ma kakav taj kona1cno bio, i to ne samo objektivno ,ili pre-
dodzbeno, nego, barem u prvom i glavnom u2Jroku, uistinu
nije n 11. isti nacin ukJJuì!en
uzme u obzir, da u sebi ille nalazi
nuzni, nego sa,mo 01·hnldnt formalno ili eminentno.
bltak. ideju niceg drugog, u k.ojoj M opazio
da je na isti nacin ukljuè':en nuzdan
bitak. Iz toga ée naime :razabrati, da tu ideju najsavrsenijeg XVIII.
biéa nije stvorio on sam i da ona ne pokazuje neku htmericnu
prirodu, nego i lstinitu i ne.p:romjenljivu, koj,a mora postojati, I iz ovoga se zakljui!uje, Tako, lrnd u sebi imamo ideju boga
da bog postojl. ili najviseg biéa, s ,pravom mozemo
jer je u njoj ukljucen nuzdan bitak.

70 71
isp1itivati, iz kojeg je uzroka .i.mamo. U njoj éemo pronaéi koji imamo u seb.i: ideju najvi.sir. bozjih savrsenstava. Po pri-
toliku neizmjernost, da smo veé po tome potpuno sigurni, da rodnom je naime svijetlu sasvilm jasno, da ono, sto poznaje
nam ju je mo,g ao dati samo onaj, u kojem su doista sakupljena nesto savrsenije od sebe, ne postoji saimo po sebi. Inace m
sva saVTsenstva, t. j. samo bog, koji realno postoji. Po pri- samo sebi bilo dalo sva siaivrsenstva, kojih ideju ima u sebi.
rodnom je naime svijetlu sasvim ocev,i dno, ne samo da iz Zato moze potjecati samo od ,onog, sto u sebi ;i ma sva ta sa-
nicega ne nastaje nista 1i, da se ano, sto je savrsenije, ne moze vrsenstva, t. j. samo od boga.
razviti iz manje sa1vrsenoga kao· iz svog djelotvornog i pot-
punog uzroka, nego da i u nama ne moze postojati ideja ili
slika ikakve stvari, kojoj ne bi postojao negdje, bilo u nama XXI.
b:ilo izvan nas, neki pmlik, koji stvarno sadrzi sva njezina_
savrsenstva. A kakc ona najvisa savrsenstva, k·ojih ideju Trajanje na§eg iHvota Ni'sta ne moze zamracit:i, ociglednost
imamo, ni:kako ne nalazimo u sebi, iz toga veé tocno zakljucu~ dovoljno je da doka.ze to,g dok.aiza, samo ako imamo pred
·--postojanje boga.
jemo, da su cma u nekom biéu razlicitom od nas, naime u bogu, ooima prirodu vremena ili trajanja
ili barem da su jednom bila u njemu. Iz toga sasvlm ocito slije- stvari. Ona je takva, da dijelovi vremena nisu u medusobnoj
di, da 10:na jos i sada postoje. zavisnosti 1r nikada ne postoje istovrecrneno. Zbog toga odatle,
sto s,ada postojimo, ne sli1jedi, da éemo postojati i u najskorije
vrijeme, ako nas neki uz:rok, naime onaj isti, koji nas je prvi
XIX.
put stvorio, neprestano na neki na~in ponovno ne stvara, t. j.
odrzava. Lako naime raza.biremo, da, u nama nema nika.kve
Iako ne mo!emo shvalltl To je dovoljno sigurno i ocevidno,
bo!Ju 11rlrodu, f-pak ;JasnlJo sile, kojom bismo se odrzavali, :ii da onaj, u kojega je tolika
,onùna, koj!ì su no.vikli promatrati
ml- svega spoznajemo snaga, da odrzav,ru nas, koji smo razlièiti od njega, toliko prije
ideju boga i imati pred ocima nje-
njcgova sa.vrifen!liva. odrzava i sebe sama, m, radije, da mu za odrzavanje nije nitko
gov,ai najvisa savrsenstva. Iako naime
potreban i, konacno, dai je ,o,n bog.
ta savrsenstva ne shvaéamo, jer pripadaju prirodi neograni-
cenoga, tako da ih mi, koji smo ograniceni, JJ ne mozemo
shvatiti, uza sve to i,p ak ih mozemo razabirati jasnije i raz-
XXII.
govjetnije nego Ìlkakve tjelesne predmete, jer vise ispunjaju
nase misljenje, jer su jednostavni,ja i nisu zamracena nikakvim
ogranicenjima. Po ndcm nal!lnu SJ>o:r.na- Ov,akvo dokazivanje b ozjeg posto-
vanja, da bog postojl,
,gpoinu;iemo ujcdno i 6Ve
janja, n anne pomoéu n jegove ideje,
.njegove a-trlbute, ukollko i.ma tu veliku prednost . sto u jedno,
xx. se daju spozna.tt koliko to dopusta slabost nase pri-
prirodnom snagom urna.
Mi ne postoJimo sa.ml po Noto ne zamjeéuju svi, ,ai i mi, poput rode, upoznajemo, tko je on. Bacimo
sebi, n ego smo sh•orenl od
oni h, koji imaju ld eju nekog umjet-
1 li naime po,g led na primdenu nam njegovu ideju, vidimo, da
boga. On, dakle, postoji.
nickog stroja,, ali obicno ne znaju, je on vjecan, sveznaju.éi i svemogué, izvor svake dobrote i
odakle su je p rimili , nemamo na umu, da nam je ideia boga istine, stvoritelj svega i da, najposlije, ima u sebi sve, u cemu
jednom dosla od samog boga, il to zato, sto smo je oduvijek mozemo jasno zapaziti neiko neograniceno Hi nikakv:iim ne-
imaili. Zato treba jos istrazivati, od koga potjecemo mi sami, savrsenstvom neomedeno savrsenstvo.

72 73
XXIII. niposto èuditi, sto se koliko u neizmjernoj bozj,oj prirodi, toliko
Bcg nlfo tjelcsno biée, ne u :stvarima, kJOje je on stvorio, nalazi mnogo toga, sto prelazi
Doista mnogo je to,ga, u cemu doduse
osjeéa kao mi i ne zeli upozna:jeimo neko savr5enstvo, ali moguénost naseg shvaéanj,a1•
opac!nu grijeha.
gdje ip,ak nailazimo i na neko ne-
savrsenstvo ili ogranicenje, pa zato ne moze to pristajati bogu. XXVI.
Stoga jer je u tjelesnoj p1·i1rodi s prostornim protezanjem usko
Nikada ne treba Tako se nikada ne éemo zamarati ra-
spoje~a i djelJivost, a biti djeljiv je nesawsenstvo, izvjesno
raspravUntl o neo grani- :spravljanjem O neogranicenom. Do-
je, da bog nije tijelo. I premda je nase osjeéanje neko sa~r~ cenom, nego samo o onom, ista, kad smo ogr.a111icend, bilo bi be-
senstvo, ip,ak, jer je u svakom osjeéanju neka trpnja, a trpJeti u cemu viaimo da nema
znaci zavisiti od nekoga, ne smijemo· n;i'.Posto smatrati, da je nikakvih granica. Takvo smisleno da kusamo o tome nesto
u boga osjeéanje, nego samo misljenje i htijenje. O tome mo- je protezanje odrediti i tako uc:llniti: neograniceno
ramo drzati, da on sve shvaéa, hoée i vrsi ujedno, jednom
au
svljeta, dj eJJh•ost love.na neki naòin ogranicenim i shvatlji-
motorJje, bro.i zv Uez!la I
t. d. , §to sve treba &ma-
vim. Ne éemo se dakle truditi da1 od-
jedinom, uvijek istom i najjednostavnijom radnjom, a ne kao
mi s nefoobko odijeljenih radnja. Kazem: s ve, t. j. sve stvari. trati beskonacnlm. govaramo o:n:irrna, koj1 p·iltaju: kad bi
On na'i-me ne zeli opacinu grijeha, jer to nije stv,a r. bila dana neo~ranicena erta, da li bi
i nj,ena polovica, bila neogr.anièena, da li je neo:g rani.c en broj
p.aran ili neparan i slicno. Cint se naime, da ·o tilm pitanjima
1

XXIV. moraju razmisljati samo ·ani, koji drze, da im j,e um neogr,a ...
n'ièen. Mi pak o svemu ,onome, kod cega. u nekom pogledu ne
Od spoznaje boga dolazi Kako je dakle jedino bog p_ravi uzrok budeimo mogli naéi nika,kvu gra.n.ilcu, ne éemo ipak tvrdilti da
se do s·pozna;ie stvorova
imajuéi nl\ nmu, da je on
svega, sto jest ili sto moze biti, ocito je neogran1ceno, nego éemo to promatr.ati kao beskonaoeno.
neo grn.nJ~en, a mi éemo u filo'Zlofiranju krenuti najbo- Stoga, buduéi da ne mozemo zamislìti taiko veliko protezanje,
ogra-n iceni. ljim putem, ,a,ko iiz s,poznaje samoga da ne bismo uvidali, da ono mo,z e biti jos veée, kazat éemo, da
boga kusamo izvestL objasnjenje sve- je velicina moguéih stvari beskona,cna. Isto tako, buduéi da se
ga, sto je on stvorio, da tak 0 piostignemo najsavrsenije znanje, neko tijelo ne moze ra.z dijeliti na tako mnogo dijelova, da se
t. j. spoznavanje ucinaka iz njihovih uzroka. Da bismo se toga ne bi uvidalo, da se poj'e dìni dijelovi mo-gu jos i da·l je dijeliti,
prihv,artili dovoljno sigurno i bez opasnosti da pogrijesimo, s.matrat éemo, da, je koLilci.na beskonafoo djelji,va, Nadiailje,
treba, da se kao mjerom opreza sluzimo sitalnim i zivim sje-
buduéi da ne mo·zetmo zamisliti taiko velik broj zvijezda, da ne
éanjem na t·o, da je bog neognmicen zacetnik svega, a mi da
bismo vjerovali, da th je bo1g mogao stvoriti jos vise, uzet
smo potpuno ograniceni.
éemo, da je njihov broj beskona1can. Tako 1sto i o ostalom.
xxv.
Treba vjerov~,ti u sve, sto XXVII.
Taiko, ,aiko ·nam bo.g slucajno otkrije
je bog obja-vio, lako to
prelazi :mogu6nost naseg
o sebi samome ili O drugim stvarlma Koja Te éetmo stvari nazivati beskonacnim
je razlika izmeciu
shvallanJo., nesto, sto prelazi prirodnu snagu na~ beskonacnog i radi!j,e neg, 0 neogra.nièenritm u jednu
seg urna, a takva su doista otajstva neogranicenog. ruku zato da ·o znaku n e o g r ani-
Utje1ovljenja i Trojstva, ne éemo se ustruoaivati da tome vje-
è e n ostavimo samo za boga, jer /edino kod njega u svakom
rujemo, iako to jasno ne r,azumijemo. Takoder ne éemo se
po,gledu ne samo ne upoznajemo nika:kve g11aJnice, nego tako-

74 75
àer po:ziitivno razabiremo da nema nika'kvih gran.ica, a u shvafa, t. j. ukoliko ga jasno i razgovijetno opaza ~ ne bi ll?'io
drugu ruku zato, sto kod drugih stvari ne razabiremo pozi- jstindt. S pravom bi doista treba1o nazivati boga varalicom,
tirvno na istil na1cin, da u nekom pogledu nemaju gr.anica, nego
da nam je dao k.rirvu i laznu sposo bnost spoznaje, koja itnjesto
1

istine prlnna laz. Tako se uk1anja ona lu·ajnja swnnja, koja je


samo priznajemo, da njihove granice, ako ih imaju, ne mozemo
proistjecala odatle, §to nismo znali, nismo li 111ozda takve
pronaéi.
p1'irod~, da se varamo j u onome, sto nam se cinl sasvim
XXVIII.
ocito. Stavise, po toro ée naèelu 1aiko bj'\J uklonjenm !i svi drugi
prije navedeni razlozi sumnje. Ne smiju nam do:ista vise biti
Treba lspliivatl nei .Talco, najposlije, i-azlog~ p,:it'odnih sumnjive matematicke Lstine; u'er su srusv.lm 1jasne. A ako pa-
svrhovite r!U.loge stvore- zimo na to, sto je u osjetlima bilo u budnorn stanju bilo u snu
nil1 stv&rl, nego
stvari ne éemo nikada uzimati iz
djelowornc. svrhe, koju je i.mao p1·ed sobom bog jasno i :na:zgovijetno, pa ako to lulSimo od onoga, sto je zbrkano
ili priroda pri njihovu stvaranju, jer i nejasno, lako éemo spoznati, sto u bilo kojoj stvari m011'amo
ne smijemo biti toliko preuzetni, da bismo sebe smatrali dioni- drzati istinitìrn. Nije potrebno, da na ovom mjeslu opsimije
cima njegovih nakana. No, ako njega samoga budemo sma- o tom raspravljamo, jer je to veé nekako izlozeno u Meta -
trali djelotvornim uzrokom svega, vidjet éemo, kakve nam f i zie k i m medita e i j ama i jer je tocnije tu:macenje
sve zaikljucke s obzil'om na njegove uè:rnke, koji se pokazuju toga zavisno od poznavanja onoga, sto slijedi.
nasilm osjetilirna, pruza prirodno svijetlo, koje nam je on dao,
iz onih atributa, koje je htio da donekle poznajemo. Ipak, kako
je veé receno, moramo imati na umu, da tom prirodnOim svi- XXXI.
jetlu treba vjerovati samo dotle, dok nam sam bog ne ohja.vi
Ako se nalie zablude No buduéi da se, uza sve to, sto ·b og
nesto njemu protivno. odnose na boga, on& 11u nije varalica, ipak cesto desava, da,
sa.mo nijekattJe, a ako se
se v ara.mo, potrebno nam je - da
XXIX. odnose na nru;, ne dostacl.
bis.mo istrazili izvor i uzrok nasih
Bog ni;ie uzrok nbluda. Prvdi hozji atribut, koji ovdje dolazi zabluda i da bismo naucili da ih se cuvamo - uociti, da nase
u obzir, jest to, da je on u najveéoj zablude ne zavise t,oliko od razuma, koliko od volje, i da se za
mjeri istinit i da daje svako svijetlo. Zato se nikak10 ne moze njihovo radanje ne trazi stvarni utjecaj boga, nego kad se one
~rihvatiti ~isljenje, da nas on vara ili da je u p11avom i pozi- odnose na nj, da su samo nijekanje, a kad se odnose na nas,
tivnom sm!l!Slu uzrok zabluda, kojima smo stalno izlozeni. nedostaci.
Premda se kod nas ljudi sposobnost varanja drugih mozda
X.XXII.
~ini neki~ dokiazom urna, ipak zelja za varanjem potjece samo
iz zlobe ili straha i slabosti, pa stoga ne p.ristaje bogu. U nama su sa.mo dvije Sve se naime pojave svijesti, koje u
po;Jo.vc svljestl: umno '3ebi d ozilvljujemo, dadu svestii• na
spozuavanJc i voljna
djeJntnost.
dvije glavne. Jedna je od njih per-
xxx. cepclja ili dje]atnost urna, a druga
je htijenje ili djelatnost volje. Jer zamjeéivanje, zamisljanje
Iz toga slijedi, da je Iz toga slijedi, da prirodno svijetlo
istlnito sve, sto Jasno i cisto spoznavanje samo su razliciti nac'inù percipiranja, kao
opazamo, pa se uklanjaju ili spos,obnost spoznaje primljena od sto su zelja, protivljenje, tvrdenje, nijekanje i sumnja razliciti
prije naveèlene sumnje. Iboga ne moze nikada shvatiti nije- nacini htijenja.
dan predmet, koji - ukoliko ga Olllai

76
77
XXXIII. XXXVII.

Grij e§lmo samo, kada


Ka:da pal< ne§uo p erclpira.mo, oNto je, Najveée je savrsenstvo Sto se pak volj1a1 pruza vrlo siroko,
sudimo Q 11tv11l'I, koju
da se tako dugo ne vara.mo, dok o covjeka, to radi slobodno, 'to i odgovara ojenoj pxirodl. U co-
slabo pomajemo. t. j, po svojoj volji. T ime
tome ba§ n1~ta n e tvrdimo ili nije- vjeku je ba§ to neka-ko najveée savr-
postaje vrljeda.n pohvale
cemo. Isto tako ne varamo se ni onda, kada tvrdimo ili nijece- senstvo, lito radi svojo.m v,o ljom, t. j.
ili prlJekorn.
mo samo ono, sto percipiramo jasno i razgovijetno. Varamo se slobodnJO. Tako on na neki poseban
samo ·onda, kada (kako se desava) nesto ne percipiramo tocno, naéi:n postaje zacetnik svojih djela i zbog njih doibi,ya poil:lVìalu.
a ipak o tome sudimo.
Ne hva11e se naime .automati, sto tocno izvode sve kretnje, za
koje su udesenil, j~ ih nuzno tako izvode, nego se hvali njibov
XXXIV.
tvorac, §to fr.: je ta.ko to&lo 'i2lradio, jer ili nije nal':inio po
Za s u6enje trazl se ne Za, sudenje trazi se doduse razum, nuzcli, nego slobodnom vo]jom. N,a, istll na& zacijelo treba
:samo razum, nego I volja.,
Jer o stvari, koju nikako ne percipil- nam spoznavanje istine upisaitri u veéu zaslugu, sto je spozna-
ramo, ne mozemo nista suditi ali se jemo svojom voljom, neg,0, kad bismo je m-0ra1:il spoznavati.
trazi i volja, da predocena stvar dobije odobrenje. Ne trazi se
ipak (harem za bilo kakvo sudenje) potpuna i svestrana per-
cepcija. Mozemo naime odobravati mnoge stvari, koje pozna- XXXVIII.
jemo samo vrlo nejasno i zbrkano.
Upadanje u zablude Sto pa:k upada:mo u zablude, to je
nedostatak je nalleg nedostatak u nasem djelovanju ili u
xxxv. dj elovanJ11, a ne nali&
upotrebi slobode, a ne u nasoj pr1-
Volja se prosth· !ire nego prirode. Krlvice podanika
Ta i;,ercepcija uma proteze se doista rodi, jer je ona ista, sudili mi: neto-
razum, pa je %&to uzrok ces to se mogu pripisntt
sa.mo na ono malo podnlcje, koje joj drugim gospodarima, ali -cno ili tocno. Premda je bog mogao
p og:resaka.
se pru.za, pa je uvijek veomai ogra- nikada bogu. dati nasem ra,zumu toliku pronica-
nicena. Naprotiv volja se nekako m-0.ze nazvati neograni-
vost, da se nika.d a ne var,amo, ipa:k
cenom, jer se na sve, sto moze postati predmetom volje nekog
drugoga :i!li one neizmjerne volje, kofa je u boga, moze pro- 1ilkakvim pravoro ne mozemo to od njeg.a zahtijeva:ti. Ne
tegnuti i nasa volj.a. Zato je mi lako prosirujemo i preko smi:j'emo smatrati boga uzrocnlnkom nasih zabluda zato, sto je
onoga, .Mo jasno spoznajemo. Kad tako rad.imo, nije ni cudo, mog,a10 djelovati, da nikada ne upadnemo u zabludu, onako
sto zap.adamo u zabludu. isto, kako medu 1judima za fovjeka, koji ima moé da sprijeci
zlo, a ipak ga n e sprecava, kazemo da je nj'egov uzrocnik.
XXXVI. Moé naime, .koju imaju ljudi jednÌ. nad dl"ugima:, ustanovljena
Za nase zablude ne je zato, da se njome sluze, kako bi druge odvr.atili od zla, a
Ipak se ni na koji nacin ne moze bog
mozemo okrivljivati boga.
smatraiti zacetnikom nasih zabluda moé, koju hog ima. nad svima, potpuno je nezavisna i slohodna.
zato, sto nam nije dao sveznajuéi ra- Stoga mu dugujemo najve6u zahvalnost za dobra, koja nam je
zum. Ta stvorenom razumu pri[)ada, da bude ogranicen, a udijelio, a nemamo n:Lkakva prava da se tuzimo, sto nam nije
ogranicenom, da se ne proteze na sve. udijelio sve, sto uvidamo da na:m je mogao udijelirti.

78 79
XXXIX.
shvatljiiJva, sumnja:mo o· drugoj, koju u dubinu shvaéamo i u
Sloboda volje sama Je po Da je u nasoj volji sloboda i dai po sebi samima dozivljujemo.
sebi jasna. ·
volJ!iJ mnogocemu mozemo privoljeti
XLII.
ili ne privoljeti, taoko je ocito da to
treiba ~brojiti ~ed~ prve i najopéenitije urodene na~ poj- Kako nas nasa volja ipak /N,o, kad veé znamo, da sve nase za-
move. To se naJbo.lJe potkazalo, kad sm0 malo prije, nastojeéi va.ra, premda nastojlmo lblude potj~fo ,od volje, moze se ci-
da o svemu sumnJa:mo, doprli tako daleko da smo zamislili da se ne varamo. ,
niti cudnim, sto se uopce varamo,
ka~.o na~ neki s~emoguéiJ zacetnik naseg· ;ostanka na svaki jer nema nikoga, koji bi r.tio da·ti se zavarati. Ali jedno je
nacm kusa. _varaih. _Ipak smo pri tome osjeéali, dru je u nama htjeti se varatil, a saiSvim drugo htjet il prihvatiti ono, u cemu
sloboda, k_oJom mozemo uskrati,ti vjerovanje onome sto nije se abicrm krije zabluda. Premda s tvarno nema nikoga, koji bi
po_t!m.no ~~~umo ni istr:izeno, pa nam nista ne moz~ biti ja- izricito bio voljan upasti u za:bludu, ipak je tesko naéi nekoga,
smJe 1 ocitliJe od o.noga, sfo nam se ta,da pokazalo nesumnjivim. koji cesto .ne bi blilo voljan prihv,a1ti1ti ono, u cemu je pogreska,
ali je o.n ne .primjeéuje. Caik je i saima: teznja za istinom
veoma cesto uzrokom, da oni, ikoji ne znaju tocn.o, kako se do
XL. nje dolazi, izricu sud o necem, sto ne razumiju, i , tako upa,-
Sigurno je I &o, da je bog Al' , . daju u :zia,b ludu.
sve unaprijed odredio. vec poz.najemo boga i opaza-
1 mi
mo u njemu tako neizmjernu moé, XLIII.
. . y da nam se cini, gresJùm mislj enje, Nikada se' ne vara.mo,
da. :11111k~da mozemo nesto uciniti, sto ne bi on veé pr!ije una- ~igurno je pak, da: n:iikada ne bismo
kada prlhva6amo sa.mo jp1iilhvatili laz kao istinu , kad bismo
pr1Jeyd bx,o ochedio. Zato se la:ko mozem0 _za,plesti u v ellke ono, st o poznaJcmo jasno
,poteskoée, iaiko tu bozju providnost pokusamo uskladiti sa i razgovijetno.
~dobravali samo ono, sto poznajemo,
slobodom svoje volje i zajedno shvatirtL jedno lii drugo. jasno i l'rui;govijetno. Kazem s i g u r-
n o, jer, kaiko bog nije varljiv, sp~
sobnost spoznaje, koju nam je 1on da-o, ne moze iéi za lazju, kao
XLI. sto to ne moze ni sposobnost odobravanja, uk,oliko se proteze
samo na ono, sto se j.asno spoznaje. Sve kad se to n:ilc im ne
Ka,Ico !le sloboda naie Tih éemo se t "k é f ·
vo)Je moze uskladiU 8 • • P_O e.:, 'D' BI r Jesiti, ako bi dalo dokazarti, tako je to od prirode usadeno u svaciju dusu,
bof,jom providnoll6u. [.)OJIU!.limO, da Je ilJBS duh ogranicen, da, tkad god nesto, spo.z najemo jasno, sami od sebe to odobr~
. ia bozJa moé neogranicena i da je on vamo il nikako ne mozemo sumnjati u istinitost toga.
~~ome _veé . ~d vje~os~i 1:e samo..unaprljed znao sve, sto jest
·, 11 _moze bnh, _nego 1 htio 1 unap.r13ed od.t-edio. Zato je mi do-
volJn.o spoznaJ~o, da bismo jasno i r.azgovij etno uocili, da je XLIV.
on~ u b~gu, iiH J~ ne shvaéamo dovoljno, da bisrn,o vidjeli, na Uvijek krivo sudimo, kad :rsto je taJko sigurno, kad prihvaéamo
k~J1 nac1n .ostavlJa neodredenim ljudswo djel,ovanje. Medutim odobravamo ono, sto neki r,azlog, koji ne r azUinijemo, da
m1 ~o tohko s,vjesnd slobo,de i neodlucenosti, koja je u nama, nismo jasno spoznall.
~e m varamo ili dolazimo do istine
da msta ne spoznajemo ·ocigleanije i savrsenije ',)d toga. Bilo samo slucajno, pa tako ne znamo, da se ne varamo,. No ipak
bi naime besmisleno, da zbog toga, sto ne shvaéamo jednu rijeuko se desava, da odobrav.amo ono, sto ojpazamo da nismo
stvar, za koju znamo da nam po svojoj prirodi mora biti ne- .razu:mjeli, j'e r nam prirodno sV'J.jetlo nareduje, da sudimo SalIIlO
80
6 Rasprava o metodi 81
o s.po.znatoj stvari. Vrlo cesto grijesimo u tome, sto drzimo, tle smo pobrali mnogo predrasuda, koj~ se kasni1.e v:éina
da smo mnogo toga nekoé spoznali, pa to cuvamo u p,améenju ljudr ne mo!e ru.kada rijesiti. Da blsmo ih 2e mog~ riJe§iti,
i odobravamo, iak.o u stvari nismo to n:itkada spo.z nali. navest éu ovdje u pregledu sve jednosta~ne poJmove, 1z
kojih se sastoje nase misli, 1 ukazat éu, sto Je u ~vak.om o~
njih jasno, a sto je nejasno, odnosno u cemu b1SID0 mogli
XLV.
pasti u zabludu.
Sto je jasna, a §to Ima cak vrlo mnogo ljudi, koji za XLVIII.
razgovijetna spoznaja.citav,ru svog zivota n'ista ne spoznaju
dovoljno tocno, da bi o tome mogli sve, lito je predmet na!ieg Sve, sto je pred.met nase perc:?cije,
izreé1 siguran sud. Trazi se naime, da: spoznaja, na koju bi se spoznavan;IA., promniro.mo pro matrarno ili kao stvari i nJihOV<8l
mogao oslon:iJti siguran i nesumnjiv sud, bude ne samo j.asna, kao stvari l njlhova svo.f· svojstva tli k.ao vjel!:ne li15tine, koje
stva m kao vjellne,
isUn
1
, pns to1·e saimo u na ".. em nu.- JenJ·u. Od
',l(l'
nego i ra,z govijetna. J,asnom naziiivam onu spoznaju, ko.ja je
pozornom duhu ziva i otvo•rena.; tako kazemo, da o.noi jasno
Na.braJa.nje s.vM ·
onoga, sto promatramo kao stv ar1,·
vidimo, sto je pred nasim oikom, k.oje promatra, i sto dosta nBJjopéenitije je: supstancija, tl'IWjanje, red, broj . i in~e _sve
snazno t otvooc-eno na nj djeluje. Razgo.v ijetnom pak niazivam takvo, sto se proteze na, sve vrste stvari. No Ja. ~n~aJem
onu spoznaju, ko,ja je pored jasnoée tako od svega drugoga samo dvije najvi§e vrste stvari: jedno su duho_vne 1h mis.~~ne,
odijeljena i rastavljena, da u sebi sa.drfa1va samo ano, sto je t. j . one, koje piliJpadaju duhu ili mi,sao~oJ supstan~1J1, ,ai
jasno. drugo ·su materijalne ili one, koje pripadaJu proteznoJ s~p-
stanciji, t. j'. tijelu. Spoznavanje i htij~je, te sv~ Vl'Ste ~oli.~o
XLVI. spoznavanja·, toliko J-.tijenja prlpadiaJ~ ~a.o~oJ supstanc13i
Protemioj pak 5upstanciji pri.pada v~licina 1li. upravo ?ro~e-
Na primjeru boia pokazuJe Tako k.ad netko o:sjeéa kaikav tezaik zanje u dulji.nu, sirinu i visinu, pa oblik, krl?t~Je, P?l~J, d3e-
s e, da. spoznaja mole biti bol, u njemu je osjeéanje bola: do- ljiV10st pojed.inih dijelova d. tome slicno. No ~ za.mJeéu.Jemo u
jasna, a da ne bude sebi jos i neke druge pojave, koje ne moraJu. p~a~a.ti ~amo
razgovijetna, ali da ne duse vr1o j as.no, ,aili nije uvijek ra-
moze biti razgovijetna, a zgovij etm.o. Obil\no naiirn.e ljudi mi- duhu, a, ni sa.mo tiJjelu i koje, kako ée kasnije b1t1 _izl ozeno,
da ne bude jasna, jesaju to osjeéan:j'e sa: svojim neja- kad dodemo na to, potjecu od uske i prisne_ veze naseg duha
snim sudom o prirodi onoga, sto mi- s tijelom. To su osjeéarjl gladi, ze~e i t. d., za,t1~ ~us~vna uzbu-
sle dai se nala:zi. u bo:les.nom dijelu tijela· i sto je slicno osje- denja ili. strast.~~ koje ne postoJe samo u. f(XUslJenJu, na pr.
éanju bola, koji jedini jasno osjeéa.ju. Ta~o moze osjeéanje biti gnjevno veselo tuzno ljubavno uzbude11Je i t. d., Pa napo-
jasno, a nerazgovijetno, ali nikakvn 1osjeéanje ne moze biti ra- sljetku ~vi osje6aji, n: pr. bola, §ltaklja11ja, sv'je:losti ~ boja,
zgovijetno, ako nije j.asno. zvukov.aJ, mir.ilsà, okusd, tQpline, tvrdoée i drug1h svoJstava,
koja zamjeéuje opip.
XLVII.
XLIX.
Da ,bism;o istM"avili U djetinjstvu je duh taiko uro.njen u
predrasude svog djetinj- tijelo, da, iako je mnogo toga jasno Vj cène se ts tlne ne daju ISve <to promatramo kao stvari ili kao
stva, treba da ispltamo, sn.mo tako na.brojlU, ali injihova svojstva, odnosno stanja. All
sto je u svaloom od na.sih spoznao, ipak ta spoznaj.a nije nikad to nUo n l potrebno. 'kada priznajemo, da je nemoguée,
jednoslavnih pojmova ja- i ni u ce.mu razgovìjetna. Uza sve
sno. to on tada o mno.gocemu sudi. Oda- da :i:z nicega postaije nesto, t ada se ta izj,a,va: O d n i ee g a
83
82
n e p o s t a j e n i s t a ne smaitra rneko.m stvari, koj a, po.stoji, uociti n:ilka'kvo znacenje tog naziva, koje bi bilo zm1jednicko
nii.ti nekilm njenim stanjem, nego neikom vjecnom istinom, bogu i stvo.rov,i,ma,.
koja ima svoje sjediste u na'i;em duhu !~ naziva se opéi sud ili
aksiom. Takvi su ,aiksformi: I s t ,a s t v a r n e mo z e u j e d n ·o
LII.
bit i i ne bit il. On o, s t o se dogo.di 1 o, ne mo z e
biti ta,kvo, kao, da se nije dogodilo. Onaj, koji
m i s 1 i, n e m o z e n e p 10, s t ,o j a t 1, .. d o k m i s 1 i - i bez-
Kako taj nazlv u istom 1No pod tim zajedniokim pojmom
znaiien ju pristajc duhu i lmogu se .razumijevati. tjelesna sup-
broj dmgih. Oni se doduse ne mogu svi lak.0 nabrojiti, ali ih
tijelu i kako 110 supstancija staincija i duh ili misa.onai supstancija
treba znati, kaid naide prilika, da o njimw razmislja,mo i da spozna,Je.
se ne damo1 zaslij epiti nlilkaikvim predrasudama. ~onk> stv01rene, jer su to stvari, kojlma
je za biltaik potrebna, samo ibo·z ja pomoé. Ipak se supstancija
ne moze zamijetiti samo IPO tome, sto je !Dina stvar, koja postoji,
L. jer to samo po ,seb1 ne :moze djelo;vati na1 nas. Lako je medutim
81:'.)0znajemo po bilo k·ojem njezinu a.tri:butu n.a temelju ono,g
Ti se opéi sudovi jasno ITi se o,péi sudovi bez sumnje :mogu opéeg suda, da, n i sta nema nikakvih atr.ibuta, niti ikakviih
shva6a,ju, all zbog pred-
~hvatilti jasilJQ i ra,zgovijetno, jer :Jlh sviojstàva ili kvaliteta. Po tome naime, sto zamjeéujemo neki
rnsuda svo 11jlh ne
shviwll4u svL ~nace ne bismo ni smjeli n.aizivati atribut, zakljucujemo, da tu nuzno mora Mti neka stvar, sto
10ipé!i1m sudovima. Ta:ko, doista neki postoji, ili su:pstancija, kojoj bi se taj atribut mogao pridijeliti.
od njih ne zasluzuju to ime jednaiko kod sviih, jer ih ne shva-
éaju svi jednako, i to, po m-ojem misrj,enju, ne zato, st01 blil
spoznajnai s.posolbnost jednog covjeka. bila veéa nego drugog, LI'II.
veé zato, sto. se ti opéi sudo;vi s1luaa1j;no, prntive predrasudama
nekiih ljudi . Stoga ih ,oni ne mo,g u 1ako, sbvat'irti, doik iih neki Svakoj supsta.noijl p ripB· Supstancija se doduse s pozna je po
drugi, kojil su sl:o:b10dni od tih predrasuda, shvaéaju vrlo jasno. da JedBn l>i tnil tribu t, na bilo kojem atrib utu, a.lru ipak svakiw
1
pr. duhu m lJJjenje, a Uje-
l u prote!nost. supstancirjai ima jedno posebno svod,..
LI. stvo, koje sacinjava njenu prilrodu
i .bit i na koje se od:nose sva drug.a njena. svo.jstva. Tako prote-
Sto je m:vst anclj a i zMto Sto se pa•k tH:e on~g,a, §to·,prom.atrarmo zanje u duljinu, sirti:nu i dubinu sacinj1a1Va pdrodu tjelesine
taJ naitv ne pristaje n Umo, stva.ri ili nj'ihov,ru stanja, virijedno supstancije, a misljenje prirodu misaone supstancije. Na ilrne 1

istom znnoenju boll11 l sve drugo, sto se moze priipisaiti tijelu, ima kao1 pretpostaV'ku
stvorovima.. ,je 1.rudai 1,?osebno razmatrati svako
fpoo:edinOI. Pod supstancij om mozemo proteznost, pa je samo neikO' stanje pir,otezne stvari, kiao, sto
ra'Zuml~jeva,t i sa:mn stvar, koja taiko posit oji, da joj za posto- sve ono, sto nalalZimo u duhu, predstavljla samo r.azlicita s,t anda
janje /nije potrebna nikakva dru.ga stvar. Ka'o srupstancija mlisljenja. 'Ea,ko se IlJal pr. hk moze predo6til samo u proteznoj
pak, kojoj nije potrebna bas nilkaikva stvar, moze se rnzumjeti stvari, a kretanj.e samo: u protegmutu prostorru; isto tako za-
samo jedn,a, jedina, naime bog. Sve pak druge supstancije, mislj,a nje, osjeéanje i volja samo u misaonoj stv.arÌ'. Naprotiv
kako uvida:mo, mogu postoj1a1ti samo uz. bozju poma,é. Zato naziv proteznost se moze predociti bez li'kial ili kretanja, a misljenje
supstancija ne pristaje .bogu i drugima u istom znacenju, kako bez zamisljanja i1i osjeéanja. To vrijedi i za1ostalio, kako je
se ohilcno govo,ri u skolama, t . j. ne moie se razgwijetno ocevidno s vakome, koji to pazljivo. razmaitra.

84 85
LIV. nazivamo to sviojstvom i, konacno, lkad samo opéenito zamjeéu-
jemo, da se to nalazi u supstanciji, nazivamo to atributom.
Kako mofemo imati ,lasne Tako mozemo lako imati dva jasna Stoga kazemo, da u bogu nisu zapravo ni stanja ni svojstv.a;,
i razgovljetne pojmove o i 11aizgovijetna pojma Hi ideje, jednu nego samo atributi, jer kod njega ne mozemo zamisliti nikakvu
misaono.l i tJelesnoj promjenu. Cak ni u s tvorenùn stvarima ono, sto nije nikada
supstancljl, a o stvorenoj misaonoj, a drugu o tje-
ta.ko lsto i
o bogu. lesnoj supstanciji, ako naime tocno razlifilto, kao na pr. postojanje i trajanje u stvar.iJ, koja po,-
luruno sve aitribute milljenja od stoji i traje, ne smije se naziva.ti sv:ojstvom ni stanjem, nego
atributa proteznosti. !sto taiko mozemo imati jasnu i razgo- aJtributom.
vijetnu ideju nestvorene i nezavisne misaone supstancije, t, j.
boga. Samo ne smijemo smatrati, da ona prltmjereno prikazuje
LVII.
sve, sto je u bogu, niti smijemo ma dodavaiti njenu sadrfaju.
Moramo samo paziti na ·ono, sto je stvarno u njoj sadrzano Nekl su atribuU. ii Nesto se od toga nalazi. u samim
i sto oc;iito uvidamo da pripada prirodi naijS1a1Vrsenijeg biéa,. stvarlma, a nekl u stvar':iimai i :naziva se njfilio:vim atribu-
Ni;tJko dois.ta ne moze poricati, da se u nama nalazi taikva ml§Ijenju. Sto je
tima; i stanjima, a nesto jedino u na-
ideja bog1a1, nego saimo onaj, ~oji drzi:, da u ljudskom duhu traja,nje I vrijeme.
uopée .nema spoznaje boga. ~em mi!ljenju, Tako, kad lucimo vri-
jeme od traj,anja shvaéenog opéenito i kad kazemo, da je
vrijeme broj kretanja, to je saimo stanje mi~ljenja. U kretanju
LV. zaista: ne ra21a1btremo drukctilje tr,a janje 1I1ego, u nepotkrenutilm
stvarimai, kako se jasno vidi iz ov·oga: Kaid se dva tijela kreéu
Kako se razgovijetno Vrlo éemo ra·zgovijetno shvatì:ti i jeda:n sat, jedno: od njih sporo, a drugo brro, ne broji:mo je-
spoznaje i trajanje, red
broj, traj amje, ,red i broj, ako im ne prida- dnome vise vremena; nego drugome, premdai je kod jednogia:
mo nikia:kav pojam supstancije, nego bilo, mnogo, vise ~retanja. No da. bismo mjerili trajanje svib
ako smatramo, da je trajanje svake stvari samo, stanje, kojim stvar.il, uspo:red:ujemo ga s trajanjem ontih najveéih i naj-
je predocujemo, ukoliko ona trajno postoji, i :aiko, slicno ravnomjernijih kretanja, po kojimai nastaju godine i dani,
tome, smatramo, da i :red i broj niisu nista razlicito od xe- pa tom trajanj:u dajemo ime vrijeme. Tako tOI ne dodaje tra.-
danih i brojeni\h stvari, veé samo stanja, pod kojima te stvari janju shvaéenom opéenito nista drugo nego samo jedno stanje
promaitramo. misljenja.

LVI.
LV:III.
Sto su to sta.nja, Pod nazivom sta n j a ovdje ra.zu-
svojstva i atributl. Broj i sva universalija !sto die tako i broj, samo stanje mi-
mijemo potpuno ono isto, Mo na
samo su stanJa mii!ljenja. sljenja, kad se ne promatrai u stv<>-
drugom mjestu pod nazivom atri-
b u ti i s v o j s t va. Kad vidimo, da nesto takvo djel uje na renim stv.arimal, nego samo apstrakt-
supstanciju i .da je mijenja, nazivamo to sta.njem, a kad se no ili opéenito. To v,r ijedi ziai sve, sto nazilv;amo un ;r, versa-
ruslijed te promjene supstancija moze zvati takvom i takvom, l i j a.

86 87
LIX. tome, sto mozemo jasno i razgovijetno shvatiti jednu bez
druge. Kad spoznajemo boga, sigurm smo, da on moze izra~
Kako se dolazt ,do Ta universalija nastaju samo tako, diti sve, sto god r:aizgovij.€ tno shvaéamo. Tako na pr. veé
unlversallja I lito se samo po tome, sto veé imamo iideju pr.otegnute ili tjelesne
obliino uzlma. kao pet sto se sluziano jednom te istom
gle.vnlh, natme kao rod, idej10.m za poon:isljanje svih pojedi- supstancije, i.aJko jos ne znamo sigurno, da ikakva taikva stvar
vrsta, ra.zllka, osobina nacnih stvairi, koje su medusobno uistinu postoji, ipak smo siigurni, da ona moze postojati i, ako
akcldenclja. slicne, kao sto nadijevamo jedno te postoji, daJ se svaki nj'ezin dio, koji smo misljenjem odredili,
. . . isto ime svim stvarima1 predstavlje- realno razlikuje od •ostalih njezinih cfajelova. Na isti nacin
mm tom 1deJom. To je ba:s ime universalno. Tak,o, ikad vidimo veé sa:mo po tome, sto sva,tko shva,éa, da je on sam misa,ona
dva kamena, a ne obr.aéa.~ o paznju na, njihovu pri1rodu, nego stvar i da mislj,e njem moze ,od sebe odvojiti SV1a1ku drugu sup-
sa~ na to, sto su dva, •o bhkujemo ideju brodia1, kojil naziiivarno stanciju, koliko misaonu, toliko prntegnutu, sigurno je, da se
~VOJstvo. ~ada1 :ka:snije. vidimo dvije ptice ili dva stabla, pa svatkio, tako promatrain, reailno raizlikuje od svake druge mi-
1 tu ne uzimamio u obz1r njihovu prkodu, nego samo to st.o saione i tjelesne SUjpstaincije. Pa ako i -zamislimo, da je bog
su dva,, po~ovo se. slu~imo .onom prijasnjom :iidejom, koja je s nekorrn takvom misaonom supstancijom spojlio neku tjelesnu
zato opcemtar, pa 1 taJ br-OJ nazivamo· unri.versalnim nazivom tako tijeS1110, da se tjesnje ne bi mogle spojiti, pa da je taiko
dv o j ~ t v. o. N a isti na.cin, kad gledamo lik 10<meden sa, trii iprav- i:z njih dviiju stvorio, jednu cjelinu, one ipak ostaju realno
ca, oblikuJemo neka!kvu ideju njega i nazivamo je idejom tro- razlicne. Mà1 kako naime tijesno on n,j:i1h: sjedinio, ne moze
kuta, pa se kasnije njom kao universa~ijem sluzimo da u duhu sebe samoga lisiti moéi, koju je prije imao, da ih odijeli, ili
pred?cimo sve druge li!kove omedene sa tri prave~. Kad pak da odrfava jednu bez druge. Ono .paik, sto bog moze odijeliiti.
opa.z1~, da ne~i troikuti imaju pravi kut, a neki ga nemaju, ìli odvojeno odrza.vati, rea,lno je razlicno.
obliikuJemo uruvel'S!a1lnu ideju pravokutno,g trokuta. Ona, se
u odnosu prema: Ol'lloj prij a·s njoj kao O(paéenitijoj naziva vrsta.
Ta je pravokutnost universalna razlika, po kojOj! se svi pra- LXI.
voku1mi trokuti razlikuju od sv.ih drugih tlloikuta. To, sto je
kvad11att baze jednak kvadratima: stranica, osobina je, koja
o modalnoj razlicnosti. Modalna je ,raz]iènost dv,ojaka, naime
pripada svim pravokutnian trokutima, i to samo njima, Naipo- jedna je -izmedu strunja u prravom
s:rrrislu te rijeci i supstancije, koj01j to stanje p,ripada~ a druga
sljetku, ako zamislimo, da se neki takvi trokuti kreéu, a neki
j,e izmedu dva stanja iste supstaincije. Prva se 11azliicnost spo-
ne, to ée kod njih biti universalna alkcidencija. Tako se obicno
znaje po tome, sto supstanatju dofata mozemo j,asno predocit11
n.~vodi pet universa1iija: rod, vrsta, razlika, rnsobina i aikciden- bez stanja, za koje k,atzemn da se od nje razlikuje, ali ne
C!Ja.
mozemo, obrmuto, predociti stanje bez :saime supstancije, Tako
se na pr. oblik i kretanj,e modalno razli:kuju od tjelesne
LX. supstain.cije, u kojoj se nalaze, a tako i.sto twdenje i sjeéanj€

I
od duha. Druga pak razlicnost sp,oznaje se po tome, sto jedno
O razliè!nosUma, i toBroj u samim stv arima n astaJje iz stainje mozemo doduse predociti bez drugoga ii obrnuto, ali
najprije o realnoj raz-
llilnos&L
Irjihove raizUcnosti, koja je trojaka: ipak ne mozemn predoàilti ni jedno ni drugo stanje bez one
realna, modalna i odnosna;. ReaJ.na, iste supstaincije, u kojoj se nalaze. Talko na pr. ako se kreée
postoji zapravo samo izmedu dvije ili vise supstanciij'ai. Mi cetverouglast ka:men, ja doista mogu predociti njegov cetvero-
spoznajemo, da su one medusobno realno razlicne, veé po uglast oiblik bez kretanja i, obrnuto, nj'eg)OIVO kretanje bez

b8 89
cetverouglasLa qbl.U<.a, ali bez supstancije ka.mena ne mogu jasnije i najrazgovjetnije. Stavise, lrukse shvaéamo proteznu
predo~ ni to kretalllje ni taj obllk. Medutim ra.zlicrio.st, ili misaonu supstanciju nego samu supstanciju ne osvréuéi se
kojom se stanje jedne supstaincije razliikuje od druge supstan- na to, da li ona misli ili se proteze. Nekako je naime tesko
cije ili od stanja druge supstancije, na pr. kad se kretanje odvajati pojam supstancije od pojma misljenja ili proteznosti,
jednog tljela razl.ikuje od drugog tijela ili od duha kao 'i1 kad jer su ti pojmovi razlicilti samo u mislima. Osim toga .p ojam
se k:i:etanje razlikuje od sumnje, treba, filni se, prije nazivati1 ne postaje jasniji, kiad njime ,obuhvatimo sto manje sadr-
realnom nego modalnom, jei· se ta stanja ne nwgu jasno p1·e- zaja, nego samo, kad ono, sto nj.i me obuhvaéamo, tocno lu-
dofilti bez realno razliènLh supstancija, kojima prtitpaidaju kao èimo od svega drugoga.
stanja,.

LXII. LXIV.

Konacno, razliénost odnosa poLS'toji Ka.ko se mi!iljenje i Misljenje i proteznost mogu se uzeti
O razJ.iènosti odnosa. proteznost mogu spoma.tl .il kao stanj1a1 supstancije, ukoliko na-
iz:medu supstancije i nekog njezina i kao stanja supetanoije.
srtributa, bez kojeg se ona ne mole shvati1i, il1 JIZD}edu dv.a ime isti duh m.oze imati vise razli-
takva a.t:ributa jedne iste supstam.cije. Ta se ra,z;UènJOst. s,poonaje citih misli, a isto tijelo, zadrzavajuéi jednaiku veliilcinu, ~ro-
po ti:>me, sto ne moiemo oblikovaifu jasnu i razgovljetnu ideju te.?Ja:ti se na vise razlicitih na:cina, naiilme sad vise u duljinu,
te supstancije, akio od nje oclijelimo taj atr.ilbut, ili rpo ~ome, a manje u sdirinu ili dubinu, dok malo kasnije, protivno tome,
sto ne mozem.o jasno shv,artiti ideju j,e dnog od tih ail'ibuta, vise u sirinu, a manje u dulj:ilnu. Taida se :misljenje i protez-
ako ga odvojim10 od drugoga. Tako je na pr. svakai stilpstancija., n.ost modalno razlikuju od supstamcije i mogu se shvatiti
jer prestankom njezina tradanj a p,restacte ì njezino postojanje, jednaiko jasno i razgovijetno k.ruo i ona. Samo1 se ne smiju
odvojena od trajanja samo u misli. I sva, stanja misljenja, promatrati kao supstancije ili kao stva,ri\ odijeljene od drugih,
lrojai promatram.o, kao dai su ·u predmetima, r,a,zlikuju se sa.mo u nego d'e dino kao stanja stvairi. Jer upravo, time, sto ih pro-
misli od predmeta., u lwjima ih pomi~ljamo, i izmedrn sebe u m.atriattno u supstancijama, kojimai pripadaju kao stanjai,
jednom istom predmetu. Sjeéam se doduse., da sam ma· drugioo.n razlikujemo ih od tih supstancija i spoonajemo pravu njihovu
mjest'UI tu vrsiu razlicnosti smijesao s mcxlalnom, i to pri kraju kakvoéu. Kad bismo ih na:proifuv htjeli promatrati odvojeno
odg.ovora na prve prigiovore proiti.v »Meditacija o osnov:ima od supstancija, u kojima se ina1aize, upra:vo time promatrali
filozofije«. No on.-dje nije bilo prillke, da se o tome t~o bismo ih kao stvarn, koje postoje, pa bismo tako pobrkàli
raspravlja, pa je za moju svrhu bilo dovoljlil.O, Mo sam jed:o:u ideje stanja i supstancije.
i drugu razlicnost lucio od realne.
LXV.
LXIII.
Kako se moi::u spc:u<nati Na isti éemo nacin najbolje shva,-
Kako se miì!Hjenje i Misljenje i protezno.st mogu se pro- stanja misljenja i prote- titi razlic.ita stanja misljenja, na pr.
proteznost mogu razgovi- znosti.
ma/tratil kao ono, sto sacinjava pri- spoznavan.ie, mastanje, sje6anje, hti-
jetno spoznntl kao ono, rodu razum.ne i tjelesne supstancije.
sto saolnJava prirodu
jenje i t. d., pa isto takoi raz1iicitai stanja proteznos.t i ili stanja,
duba i Ujela. Tada se moraju shvatiti jeclnadto kao koja se ,od:nose na proteinost, na pr. sve likove, smjestaj
sairna misaona i protezna supstan- dijelova i njihovo kretanje, aiko :iih promatramo samo kao
cija, t. j. kao duh i tijelo. Na taj illlaJcin daju se shvatiti naj- stanj,a! stvari, u kojima SP. 11.alaze, te ako pod kretanjem. po-

90 91

1
misljamo samo nrjesno kretanje i ako ne istrazujemo, kakva LXVIII.
je sila, koja ga prouzrokuje (nju éu ipak rpokusati razjasniti,
k1aid dodemo do toga). Dko koo, to1r treba lu- No da bi~o ovdje lulmi Jasno od
i!i\l ono, ìlto jasno suouia-
nejasnoga, treba vrl o pa~lj ivo vocliLti
jcmo, od onoga, u llemu
LXVI. so mozcm11 varati. racuna o tome, dai se 1bol i boja i
osta1lo takve vrste sthvaéa j.as1J1Jo i
Kako se ;fa.sno spozn11va,ju Preosta ju osjeti, ~uvstva :i teznrle. ra~govijetno, samo ka,d se promatra kao osjet ili misao. Na-
osjeti, i5uvstva.. 1 teznje,
iako cesto o njlma ,k:rivo
Oni se taikol1er mogu jasno shva'tibtl, protiv, kad se smaltra, d.aJ su to neke stva[1ii, ko,je postoje izvan
11u1J.imo. ako se brlzno ~uvamo, da o njima naseg duha, ne moze se bas nikak10 shvatiti njihova kakvoéa.
ne sudimo nista vise, veé tocno ono,
Kad netko kaze, da na nekom tijelu vidi boju ili da u nekom
sto je sadrzano u nasem predocivanju i cega smo neposredno
dijelu tij,ela osjeéa bol, to je poitpuno isto, ikao kad bi rek.ao,
svjesni. Medutim vrlo je tesko1 dr,za,ti se toga, harem sfo se
da tu v:ildi lilli osjeéa to, ali da ne zna, sto je to zap:mvo, t j'.
tice nasih osjeta. Nema naime nikoga meùu nama, koji ne bi
da ne zna, sto vidi ili sto osje6a1. Doduse, ako je kod toga
od djetinjstVìa, sudiilo, da su svi njegovi osj,eti neke stvari, ikoje
manje pazljiv, la1lm é·e steéi uvjerenje, da to donekle poZ111aje,
postoje izvan njeg,ova duh.a, i lro,je su sasvim slilcne njegovim
jer zamislj.a:, da j e to slicno onom osjetu boje ili bo.fa, loojiil
1

osjeUma1, t. j. predoidzbama, koje je o njima dob:ilo. Tako smo


dozivljuje. No .1\pak, bude li ispitivao, sta je to, sto predstavljia1
na pr. videéi iboju smaJtra,li, da vidimo, stvar, koja pos:toji iz-
taj osjet boje ili bola, koji ikao da. postoji u ,oibojenom tijelu
van nas i koja je potpuno slLcna tdeji boje, koju smo ta!da u
iliil u bolesnom dijelu tijela, opa!Zit ée svakako, da to ne zna.
sebi dozivljavali. Zbog navike takvog sudenja cini1o nam
se, da to vidimo ta:ko jasno i naizgovigetno, da smo to smw-
trali stgurn1m ì nedvojbelllim.
LXIX.

LXVII. Sasvim se drukcije Bogotovu ée to o:paziti, ,ako uzme u


spoznaju v eliìilna, oblik obzir, da sasvim drukc.iJjìe spoznaje,
t. d. nego boje, bolovi i
Cesto se varamo i u Potpuno je isto i sa svim drugim sto je u videnom tijelu velicina il:il
t. d .
samom sudu o bolu. oblik Uil ikretanje (harem mjesno;
oojettma, !Pa: i sa osjetoan skiaikljanja
i bola. Iako ne s,matram,o, da se to filozofi su naime izmisliili nek,ai druga kretanj'a razlicita: od
nalaiz.i izvan nas, ipak obicno ne promatramo to kao nesto, sto mjesnog i time ucinili nerazumljiv:iijom njegovu prirodu) ili
se :na1lazi samo u duhu ili u naisoj predodzb:ii, nego kao nesto, smjestaj ilit trajanje ili brioj i slicno, sto se u tjelesima, kako
sto se nalazi u ruci ili u no,zi ili u bilo kojem drugom diidelu smo veé rekli, jasno spoznaje, negoli sto je u istom tijelu
naseg tijela. A ipaoc, ka:d na pr. osjeéamo bol, kaio da je u
1 boja ili bol ili miris ili okus ili drngo sto talkvo, sto se, ikako
nasoj, norzi, to, da je tal bol nesto, sto izvan naseg duha postojiJ rekoh, odnosi :na osjetiJno zamjeéivanje. Premda1 naime, kad
u nozi, nije nimalo .s!itgurnije od tog.a, da svijetlo, kad ga na vidimo nelm tijelo, nismo sigurnij;i, da ono postoji, po tome,
suncu vidiimo, postod:t na suncu izvan nas. Jedno i drugo sto se pokazuje u nekom obliiku, nego !PO' tome, sto se poka-
predrasude su naseg djetinjstva, kako ée se k1asn:uj!e jasno zuje u nekoj boji, ipak daleko ocevidnije spoznajemo, sto je u
p<jkazati. njemu oib111k, nego sto je u njemu boja.

92 93
LXX. dozivjelo nesto ugodno. Kad bi pak na tljelo djelovalo nesto
bez velike ugodnostl ili neugodnostiJ. duh je, prema raz.liéitilm
Na d"a naitna moicmo Jasno je ~tkle, kad kazemo, da pe,r- mjestima i n,al(:inima tog djelova.nja, imalO razliéite osjete,
sudUI o onome, iUo perol·
cipiramo na p,i·edmetima boje, da je naime one, tlcoje nazi1vamo osjet.ima okusA, mirusa, zvukova,
plramo osJetlllma. Jeàntm
Od njlb i!uvaruo 110 mablu-to u stvari fato, ka,o kad bismo rekli, topline, studeni, svijetla, .b oja i s1i~oga, sto ne predstavlja
de, a drugim upadamo u da na predmetima nesto. percipilramo nista, sto bi se nalazilo izvan misljenj,ai. Ujedno je percipiirao
nju. i da doduse ne znamo, sto je to, alii velicinu, obU!k, kretanje i slifuo. No to mu se nije poikazlvalo
da se iz toga u nama samima stva- kao osjeti, nego: kao neke stvari ,~li njihova stanja, koja po-
ra neki veoma ocit il jasam. osjet, ikoji se naziva osjet boja. stoje ili barem mogu postoj,a1ti izvan misljenja, iako on nije
No velika je razUk.a u nacinu sudenja. Dok naime samo su- jos zapaizao tu n:jd.hovu razli!ku. Kad je zati:m ustrojstvo tijela,
dimo, da nesto jest u predmetima (t. j. u stvarima,, od kojih koje je •o d prirode talm izgradeno·, da se vlast'iitom snagom
nam do1a!Zi osjet, bez obzilra, kakve su one), ali da ne znamo, moze kretati na naizlicite nacine, slucajno postizavalo kakvu
sto je to, mii, se ne samo ne v.aramo, nego se time unaprijed ugodnost ili izmic.alo neugodnositi okreéuéì se nasum:ce amo
osiguravaimo protiv zablude, jer kad uvidamo, da nesto ne tamo, zapocoo je duh, koji! je s tijelOim, bruo, usko spojen, opa:
zn.amo, mainje smo sklOiili da o tome naglo sudimo. Protivno
~fati, da ono, sto tijelo taiko postizava, ili j.zbjegava, postoj1
je, kad mislimo, da boje percipiramo na predmetimai, i.ako
izV1S1D !Iljega. Nadalje je tome pripisiva.o ne samo velicinu,
stvarno ne znamo, sta, je to, sto nazivamo rijecju bo j a, te
iako ne mozemo spoznatt nikakvu slicnost izmedu boje, za oblilk, kretanj'e i slilcno, sto je percipiraio, kao stvari ili njir.ova
koju pretpostavlj,amo, da je u predmetima, i one boje, koju stanja, nego takoèler okus, miris i ostalo, cega, je osjete iza-
dozivljujemo nasim osjetilom. No kako to ne uvidamo i kako zvane djelovanjem toga u sebi opaz.alO. Svodeéi sve samo na
ima mnogo drugoga, sto jasno perci.pi.ramo, da osjeéamo dù.i korist tijela, u :koje je bio potpuTIIO• ur01J1jen, duh je drzao, da
spoznajemo ne drukcije, :nego iOltlalko, ikako jest ili barem u svakom predme1u, koji na, nj djeluje, ima toJ.iko, vise,
k,aiko moze b:ilti u !I)redmetima, na pr. velicina, oblik, broj odnosno manje realnastil, koliko Je veée, odnosno manje to
i t. d., la•k o zapadamo u poigresku, da sudimo, dai je ano, sto djelovanje. Tako je smaltrao, da mno,g o V!ise supstancije ili
u predmetima nazivamo bojom, nesto sasv.im slicno boji, tjelesnosti ima u kamenju ili u kovinama nego u vodi ili u
koju osjeéamo, .pa tako drzimo, da jasno percipir.alm.O ono, zraku, jer je osjeéao, da u njima, ima vise tv:rdoée i' tezine.
sto nikako ne percipiramo. Cak je drfao rpotpuno nicim zrak onda, dok u njemu nije
opazao IIli vjletair ni studen ni toplinu. Kako mu svijetlo sa
zvijezda nije svijetlil,o. jaice od malilh plamicaika, svjetiljke,
LXXI.
nijednu zv;Ljezdu nije sebi predstavlj1a10 veéom od tih plami-
Glllvnt uzrok za.bluda U tome se moze upoznatil prvi i caka. Nadalje, kako nije zapazaio, da se zemlja okreée u ikrugu
potjeile oa predrasuda glavni uzrak svili zabluda. Nas je i da je njena povrsina savinuta u ikuglu, bio je skloruji mislje-
bi djetlnjstn. nju, da· je zemlja nepomicna, a, njena povrsina ravna. Sa tisuéu
naliime duh u djetinjstvu bio tako
tijesno privezan uz tijelo, da se nije prepustao nikakvim drugih takvih predrasuda prozet je nas duh veé od prvog
drugim mislima, nego samo onima, preko koji\h je osjeéao djetinj:stva. Kasnije, u djecackoj dobi, nas se duh nije vIBe
O!llo, sto je djelovalo :na tijelo. Tada nije jos upravljao svoje sjeéao, da je to primfo bez dovoljna ispitivanj.a, pa je sve to
misli na nesto tirzVJaJnjsko, nego je samo osjeéao bol, kad bi prihvaitio ka,o pna:vu i ocitu :ilstinu, k.ao da je os.jetilima, to
tijelo zadesila kakva neugo.dnost, ili nasladu, kad bi tijelo spoznao tilli ka,o da mu je to usadila piriroda.

94 95
LXXII. LXXIV .
Drugi Je unok 2ablud!l
ìito ne moY.emo :aaboravlli Iako d~ u zreli.rn &"'Odì!nauna, kaid vise Cletvrtl je uzrok, sto svoje Na,posljetku, 1Jbog upotrebe govora
Predrasnile. ne sluz1 P0 1lpuno tijelu i ne svod.i sve
1 poj move poveJiuJemo s
rlte~lnla, lcojo ne pav e-zujemo sve svoje pojmove s ri-
prromatrain:it· b" na nj, nego i fapituje istinitiost stval'li oilrovara;Ju tol!no jeèima, pomo<:u kojjh ih izrH!emo, tP.
1tvarrlma. ih zadrz.avamo u paméenju zajedno
je pn}je ta~: ;r:~:~:::la;pil ;eé, d ai jev la,z no nu:1og~1toga, sto
, . ' ne moze lako rzbnsati to i s tim rijecima,. Buduéi da se kasnije
pamcen~ ~- Dokle se god te p.redrasude cvrsto drze u aiméen. z lakile sjeéarno rjtjeè'.ti nego SJivarl, tesko da ikadai imamo ta.ko
mogu biti uzrokom ra,z.novrsnih zablud T k iP . JU,
od djetillljstva zamislJ'ali .. d _a . . a o .na pr. Jer smo l'&.zgovijetan pojiaa:n bilo cega, da bismo ga mogli potpuno odi-
ZV1Jez e vrlo s1tmma · 1• . . jeliti od predoclzbe rijel5i. Zbog toga se m.ish gotovo svih ljudi
nomski razlozi dokaeu ·u d .' ia."'lo, na:m astro-
m'Ìlsljenje joo UviJ'ek ta~k ' . aksudone vrl~ vehke, ipak je krivo llJ)l'aVljaju vi.se na rtiijec:il nego na stva:ri Tako oni cesto odo-
.
lJati ih druk;X.;..;· o Ja,
. . o' a Jllalm Je ven- v,ma t esvkO zanus- •v bra,v,aju neshvaéene rJjeèi 1 jer smatraju, dai su ih nekoé shvatili
\uJl.Ina negio pr.~J e. ili do:im,all od drugih, koji nu ih tocno shvaéali. Iako se sve to
ne moze ·ovdje toè11,o i.moiiti, jer nije jos prJkaza.na pti<ro'da
ljudskog tijelai i nije jo~ dolklaizarno, da i.koje ti,,jelo pos.tboji, cinl
LXXIII . se ipruk dovoljno razumlji,vim, da. bi .pomoglo raspoznavaiti
jasne i ra®govijetne pojmove .od nejasnih ii. pobmanih.
Trelii je uzrok, lto se
zam.a,ran10 u111·1wJJ(l.ju(ii D.s.im toga, nas duh ne moze Jl!Ì ma
paznju na. ono, sto ll.ije sta svraéa,tt paznju bez ne.k:e tesk-Oée
LlQ{V .
na ilomaku oaJetilim.a,.. i ~Ora. Od svega mu je pak naj-
Zato BWo na.viklt 6Udltl teze svra6arti [Paznju nai oai..o, ~to se
O
tome ne Po sadasnjoj
spoznaji, nego Po ranije
n: na.l~zi _na dOlhvatu ni osjetilima
l11 m t b 1
Skup svcga, ~ega 11e
treba prldriavatl, da bi
11e, vnljano fUo:t"ofiraJo.
Stoga :llB, -0zhiljno filu.lo.filra.noe i, za
istrazivanje istine u svlm stvarima,
stvor:entm airedrasudam as i, 1 o zato, sto mu je priroda koje se daju s_poznati, najprije se
a. taikvai zbog veze s tij elom, bilo zato treha, l'ije§iti svih predrasuda-. odnlosno treba, se buzno 1:uvati,
,,,,,s'1,..,,_ . sto je u, Pl'Vi:m glodtnama, kad, je in~
2 ...............!'1Jen samo predinetima os · tiin da ne vjerujemo mkak.vim nùsljenjima, koj.a smo nekoé pri-
st-,-- - to Je og za'll)jeéivanja ili maste hvatili, ako iJh prethodn0, ne podwgnemo noV'Om ~pitivanju
t t::'JU:lU. u me veéu praksu l· lak·Oéu l=JenJa ~~)(,. .
nego U! drtigim
'
i ne utvridimo, da su is.tinita. Zatim po redu treba svTBéati
~ va.runa. T~ mnogi mogu zami.Blilti sa.mo supstallciju koja pa.z.nju na· pojmove, k<>je tmamo .sa.mi u sebi. Samo <me od nj1t,
Je slikovita, tJelesna i pr.istupacnéll osjetilima N zn . , . koje prtiJ takvom ilspitivanju upomalm.o ka,o, jasne i ra.zgov.ijetne,
da se dacie pred "'ti · e aJu na:un.e,
. . . . o':1 sanro O"no, sto se sastojj od protezan ·.ai i to sve takve, treba da smatramo istinitim. Budemo li talco
:tan~.a ru oblika, iako se jo~ mnogo drugih stvari d§ spoz.n:ti • postupa-h, na,jprije éemo uoc.iti, da postojimo, ukoliko smo
, mis~~· d{;l n~ lll()fe. nàsta pos<tOljati, sto nije tijelo 1 da a~ mi.salo.ne pr.irode, zart:m da, po.stojlil bog, da smo o n jemu zavJsni
sv~ t1Jelo daJe zanujetiti osjetllima. Medut.ian b~d éi d i da se :iz razmatraarja nj~govih a.tributai llll02e pronaé.i istina
d<!!ISta n:i Cli kakvoj shnaa.i ne doznajemo kakv . , u a i u ostalim stvarima~ jer je on njibov uzrok. Napooljetku,
~aflldetn k~ A dal I
a Je, Samo 0Sje- uocit éemo, dai osim pojmova. boga ;il naseg duha postoji u nama
e je biti. .izloze.n-0, desava se, da veélna za
6J)oznaja mnogih teza vjeène dstine kaioi na pr. O d n i ee g a
•. '. y~ ..

crtava srvog ZIVJOta sve P'r edo~uje pobrkano.


n e n a s t a j e n i s t a !i t. d. , ist.o tako spoznaja neke tjelesne
96
7 Rasprava o metodi 97
prirode ili protegnu.te, djeljive, pokreme i t. d., te nekih oojetà,
koji na na:s djeluju, kao sto' su bol, boje, iokusi i t. d., iako jos
ne zn.amo uzrok, zbog kojeg ta!ko na na.s djeluju. AJro tò ùsPf()-
redimo s onim, sto smp prije .zibrkano ,znislili, steéi éemo ~o-
sobn.oot da oblikujemo jasne i ra.zgovijetne pojmove svih stvari,
k,oj'e se da:ju spo~ti.
U to malo misli saidrfanil su, cini mii se, glavni osnovi
ljudske spoznaje.

LXXVI .

Treba vi.le drtatl do No uz ost.a1o moramo kao v:r,hovno


bol!eg ugleda nego do pra,vilo U88lditi u svoje paméenje, da
nalles 1poznavanja,
treba vjerova ti ik.ao u naj$!!gurnl~e KEN2 DESCARTES
Izuzevll to,fUozofu ne
dolllraje da odobrava od svega u (l{[lO, sto nam je bog obja-
lita drugo osi.m onoga, vio. I premda ée nam mozda svijetlo (l596-Hl50)
sto Je 11poznao, ra:zuma! mjesto toga pruzati nesto
drugo kao potpuno, j asno i ocevidno,
ipaik treba da vjerujemo radije bozjem ugledu nego, svorn
vlastitom prosudivanju. U onoone naprotiv, o cemu nas bo-
zanska vjera nista ne u~V, filozofu nikako ne dolikuje da i.sta
dr.zi istilllitim, sto nikada nije .spoznao kao istinito, niti da se
vise pouzdava u osjete, t. j. u nerazoorite sudlQIVe svog djet;lnj-
stva, nego u zreo razUJn.

98
Tokom triju stoljeéa, koja su prosla od Desc.a:rtesove
smrti, njegova je fHooofija dozivjela najrazlièruja tumacenja.
Svaki hmorar filooofije, analilzirajuéi njegovo djelo, isticao
je prema sv-Olm vlastitom stanovistu one Descairtesove tekstove
i postavtke, koje su trebale opravdati anticipixano shv~je, dai
je Descairtes :'bio radonalist ili iracian.alist, ideaJrilSt ili pret-
hodn:ilk dijalekti&og materij,ailizma! i sl , a zapootavljao teksto-
ve iii postavke, koje se s ta!kvim shvaéainjem nisu slagale. Ova
protivrjecna, tumacenja nisu od.raz samo pxiotivrjecnih pogleda
nru svijet sa,nrilh i:nterpretatom, veé i odraz stvarnih protivrjec-
n01Sti u samoj mo:wfilji, koja se anail.iziira i turnaci. Ako se
polazi od cinjlenice, da je filozofija nastajala! lalicizacijom
teologije i uvodenjem u IOIVJO podrucje p11ilrodnih nauka, i od
c1!njenice, da je filozof u veéoj mjeti za'VÌS<ilot od teoloskiè~
predocaba nego od prirod:no-nauènih, da je dadtle, objasnjava-
juéi. covjeka, njego~ sv.i.jest kao i njegovu historiju, bi.o prisi-
ljen da djelonntl:cnim i oskudnim rezultatima naJUke doda:je
svoje spekulaitilvne ik!cmstrukcije ili :meta.fizilku, ic:mda postaije
razumljivo, da je zapra:vo svaka filorofija bila, a i morala biti,
protivrjecna:1 •
pjlelo Descartesovo treba shvatiiti kaio takvu protiv-
rjecnost. Nemoguée je Descwrtesia proglasavaiti idealis·tiom ili
materijalistom; on je istovremeno i jedno i drugo. Filoo:ofska
mii.saio XVII. vijeka, u lrojem Descartes zivi i 11adi1, nije j~
diferenckana,, ona je protivrjecna. Tailro se Descartesova meta-
fizikai i teologij1ai ne smiju uzi.mati kao neke svjesne mJistifi-
kaicijie, !kao shvaéanje opasnosti, koje njegovo naucno (t. j. mac.
terijaootÌlclko) ucenje predstaivlja protiv tadasnjeg utvrdenog
drustvenog i ideoloskog poretka. Descartes je svak.ak.o osjeéao
izvjesne iprobleme, koje je pokrenula njegova metoda, i ustuk-
nuo je pred njima, ali ne samo uslijed fi:li&og straha od 101pas-
1 et. Letebvre, .I>esoarle111 lij IIB,

101
nosti, veé i od »dusevnog« straha pred nepozna.tim, pred po- To je ib:i!lo djelo mlade burzoa.zùje u usponu, koje je histo-
misli, da bi ta metoda dovela do rusenja svega sto postoji, i do rijski zadatak bio da r·azvije proizvodne snage i time u vezi
bezaikia,nja. 1 prirodne na,uke i tehniùrn.
O Descartesu posto,ji danas ogromna literaitura. Svakli. nOIV'i
pokuisaj, da se on prika.ze kao iiskljucivi predsta'Vllik jedn.og I.
od obadvaju ekstremnih filozofskih pravaca, danas ne bi bio
tofan. Prikazati ga danas objektivno, znaci ocijeniti njeg\OIV Prije prouè':avanja problema Descartesove filo:rofije treba
raid historiijsko-matooijalisticki, shvatiti njegovu filozofiju kao òcrtati historijske uvjete, koji su doveli dio kartezijanstva.
1deoloski odraz tadasnjeg drustvenog ikretanja. S toig stano- Oni padaju u XVI. vìjek. :Arouè':avanje drustvenog kretanjia1
vista pokusao je prikazati Descartesa H. Le f e b v re u svom e;vog doba .pokazuje, da se moderna svijest tek rada. Naj-
djelu »De se art e s«. 2 Ovaj prikaz Descairtesa u glavnim slobodoumniji ljudi nastoje da se otrgnu od sta.rih oblika mi-
postavka,ma o njegiovu djelu izraden je po Lefebvru. sljenja, da ih slome, ali u tome jedva uspijevaju,
Descartesov,a, je filozofija pr.ilnm individual.istiokom i Novi drustven.i i po.l:lticki ,pokreti tog dOlba mogu se izra-
racionaltistickom pogledu na svijet, 111al'Zoru, dakle, koji, istice zavati samo teoloskim jezikom i time oni postaju hereze. Teo-
slobodu pojedi,nca i a:pstraktni um, kao i njihovo ookladiva- loske rasprave i vjer.siki ratovi odrafavaju i ujedno prikrivaju
nje. To je nazor :o svijetu francuske li:b era,lne burzoazije u po.,tajanje kapitalizma, stvaranje nacionalnosti i pojavljivanje
svom pocetku i usponu (XVJ:. i XVII. vijek). Desca~te50rvo treéeg staleza.
najslaivnije djelo, najlzainintljirvije i najikara1kteristicnije, »Ra-
Filozofija ~aje sputana u prezivjelim tdeO:loskim obli-
s ,prava o metodi«, nosi biljeg proglasa tadasri.je 2JaiPadne
cima·. Odricuéi se teologije i misti'ke, fil,oro!fi upada,ju u pla-
cirvHJtzacije, induistrijske oiwlizacije, i ,njeziina nosioca, libe-
tOll11!zam, neoplatonizam, kaibalu i t . d. rf.ako skolag,tilrn vlada
rarlne burzoazije u uspon:u. 3
i u filozofiji i u .Mrnli. Iako je srednji vijek bio premasen s ob-
Z&padlna civilizadja, koja je izgradena na rusevinama la-
zirom na ekonomtlku, ideolooka njegova nadgraidnja tek sto se
tjnske lkultu:re i krséan.sike mitoliogije, proglasilai je um opéim
orudem duha. Suvremeni oovjek izclize se izna:d prirode i je ;pocela klimati
hoée da je uipo.zna, savlaida i iskorJséav,a u svoje svrhe. Ka,o svalko hiJStorijsko .razdoblj:e i srecJ!njti vijek je prosao
Fizilka1ne pojave prirode izgubile su karakteristiku tajanstve- razliaite svoje faze: rast, vrhunac, opadanje i krizu. Kriza
nosti, one su ,p od'vrgnute istra,z ivanju: » ... moguée je doéi do s:redinjeg vijek.a1 pada u XVI. stoljeée. Ono naja:vljuje ujedno
spoznaja, koje su za zivot veoma korisrne, i da se mjesto ove i dolazak noviog s'Vijeta.
spekulativne ( =skolasticke) filoZ!Offije, koja se uci u 1skolania, Srednji vijek ima svoje dms.tveno U'reden:je - feuda-
moze naéi pralltticna, pomoéu !koje bismo, taiko tocno upoznali lizaim. Feudalizarm je bio siistem hijerarhije osoiba i nepo-
ma.gu i dj~va:nje vatre, vode, zraka, zvijezda, nebeskog svoda sred:nih veza. Citav•a feudailna piramida temeljila se na vla-
i svih drugih tijela, koja nas okruzuju, kao ~to poznajemo ra- snistvu zemlje i na1 eksploataciji kmetova. Ova hijeraxhija
zliote strucne vj~ne na!ih obrtnika, i mogli ih ... upotreblja- ima dvostruki izgled: veza osoba i odnosi, vlasnistva. Na svakì
vati u sve svrhe ... , te taiko pootati gioopodarima i vlasnicima dio zemlje pritiskuje citava, hijerarhij,a i na njemu se vrs1
priil'ode«.• cjelokU1pillOSt odnosa i feuda,lnih prava. Ta je hijerarhlja
religiozna; i pravna.
Cf. Lefebvre, .26, 2:1.
1
z Hend Li!d'~vre, De se art es, P.ads 19417, i~anje »Hier et VrhUJ11ac feuda'lizma znaci XIII. sitoljeée, razdoblje re-
Aujouro'hui, 300 st:raJnica, oktav-form.ata lativne ravnoteze. Medutim ekonio:mski uspon uskoro je
3 Cf. Lefeibv!l'e, op. cit. 3.7 ss.
4
nertaio. Ravnoteza je ukinuta naipose razmjenom robe, zamje-
Rm (= s.ki!'aée,no m »Rasprava o metodi«) st·r. 50.

102 103
nom narturalne rente novcanom, razvojem g,rad~kog obrta, u svih moguéih obliika srednjevjekovne hereze i kasnije ck>
manufaiktuiru i poolovima trgovaèke bUII"zoazdje. Bas od ovog raznih ,oblika protemain.ti,zma.
vremena trgova:èlka (gradska) bmzoazijai moze sticati feudailni Dvolicnoot neposrednih odniosa li pra'Vllih odnosa, ikoji su
posjed kupovinom, ulaziti u red feudalaca (- to ée biti novo, b.itni za feudalitzaim, pojaivljuje se u ideologiji kao proti:vtjec-
buirzoasko plemstvo! -) i n:a taj naci1n, na ov,oj novoj osnovi, nost. Da bi se ta ,protiv,rjeomst Ulkinufa i !krséalnsk!i nWQlr o
pi,i,ti.Slkivati kmeta novim pojaica:nim ugnjeta,vanjem i eks,plo- svijetu ucilnito ,prihvatlji'V za svaikog, morala bi se ukinuti
ataci'jom.1 hijerairhdja posred!nliJka istine. Med:utim, aiko se Ulkine ona,
Kaikva j,e bila ideol~ka strana feudalizma? Dvos.truki ukilruut ée se crlkv,ena hiijerai11hija posrednika: istine ,a s njome
i·zgled feudailne hijera:rhije u p01gledu produ!kci.Olllih odnosa i d'nl!Stveni i poliiticki. poredalk.
(veza osoba i odno:si vlasnistva) morao se odraziti i :iideolosiki Descartesova teolo:gija i toorijai spozna,je pokusaj su da se
kao pogled na svi.jet, koji treba da opravda posvetene veze uk:inu posrednici izmedu tstine i pojed:in.ca. Um u Descarte-
feudalnih prava i pravnih odnosa. sovoj filorofij~ ocl!bacuje izricito svaki dru,gi au,toritet. Spio,z;naja
Ideolo~o orude za ovu sv,rhu dala j,e .Airi.stotelov.a filo- O!bjekta nije silogiJStiicka deduikcija. Um rastavlja objekt na
zofij a, njegov,ru fonnialna logika. Njezin se postupa:k kreée sastaivine dijelciV'e, a zatiJm gai od njih opet sastavlja prema
unutar r o do v a i v r s t a. Svaki rod spalda u vmtu, koja racionalnom redu. 1
je opéija; o:zm,ake ·vo<da 1zvode se :itz znaikova v,rs.te. Siloig:ist[ènro OV'U protiv1·jeénost skolastilke poveéa<> je ra1zvoj eko-
rasudivanje pola,zi od vr:ste prema rodu, od opéeg pTetna nomtke, koji je Mao svoj.im uzl,a,zm;im putem. GJ.aivne oznaike
posebnom i pojeditna1cno1111. U owm loigicko--spekula,tivnom Qvog ,1sazvioja bile su: zam,j ena na;turallnog gospodarstv.a s go-
izra.zu hijera1rh:ije pCJ1j1111ova srednjli vij,ek j,e nasao i id~losiki spodairstvom, •lmje se temelj:i. ;r,i,a razmjeni robe, pove éanje
odraiz za hijerarhiju ljudi. proizvod;nje usli'jed tehnick,Qg usav1•savanja oruda li sve veéa
Na svom V:l'lhUlllcu srednji vijek postitzaiva po['edaik, koji s.pecijaliza.cija u pocl,jeli ;rada., za1tnjena natmalne 1·ertte s nov-
suvr·emenicima i'Agleda utemeljen u prirodi i u umu, daikle canom sa sw,,m posljedlc.arna, lmje su iz te zaimjene pro..isticaJ.e.
nepokoleblj.iv, vj,ecan. U skolaistici taj se ,poredaik odiraizaiva Uz te promjene dolaz.i jos porast gradova ti njihov utjecaj,
pomoéu ideoloskih obliika prOISlosti. gotovo potpuno odivajanje grada od sela, zaioistaj.anje poljo-
Tra1govi ovog obli:ka mi:sljenja mogu se naéi kod Desca·r- privrede iza mainufaiMure i maisinske ind!UJStrije, koja je u
te.sa. U protiJvrjecn.asti. s njegovom racionail.IiJOIJn metodom naistajainju, a time u vezi i .gUJbitaik ekonomskog i politickog
skolas,ticko radonalizi.lrainje hi:j,erarhije natla:zi se u njegovoj gospodstva sela naid grad0im.
teolo.gijd. i neraizdruz ivo j,e povezano s ovam metodom. Krajem srednjag vJ.j eka po,d sve veéìlm utjecajem budo-
Skol:astiika je saidTzavala unutar:nju protivrjecnost, koja azlje pom..nju se 1;"as;pa1<:11at1 I seoske i gratlsk:e z-aijednice (cehovi
ée, s vremenom, likviclirati 10,vu filozofiju.. Po toj fHozo:fiiji i t. d.). One posta1u plij enom nove t.rgovaè'.lke Sllistoìk.raclje,
1

covjek je odreden po SVIOlm mjeistu koje za.uzima u hd.jeraxhiji. koja je mogla kupova1fli, k-ako je veé gore bilo reèeno, feudal-
Odatk:le o.n sarmaje i;,s.tinu? Ne direktno, veé iindi,rektno preko na diobrai. Mjesto stan:ih zajednica, 'koje se meduoobno pomuu
posre:dJn.iika,. Isttilnat se prenios.i s na:jviseg mjesta hi.jerairihijsike i dopunjuju, do-1-ati po:stepeno rezim silobodne- ikonk:uirencije.
ljesmnice (bog m aipsolutno) sa.mo pos:tepeno na nize preko 'D.raclicirje i, obicaji zaanijie njeni su lièmom mi.ci-jativom.. S obra-
feu!da.I!I1e hijerairhije crkve. Piobune protiv ovog ucivrséenog zovanjem indiivitlualnosti po-pustaju ne.p.osredne veze, tak.o
reda, jer se pojedinac niikad nije time mogaio pOlmiriti, veé je foarakteristiilòne za feuda!lir.r.a!m, i na .nj:ih'OIVU se mje.stu ,p oja-
traz.i.o n.epos,redaln. dodir s istànom, s bQgom, diov odile su do
1 vljuju posredne veze: roba i trzi:ste, novac, apstraktna misao
t Cf. Lefebvre, op. ciit. 48 ss. 1 Cf. UefebVTe, op. ci't. 69 114!.

104 106
i, napokon, drzava, apsolutna (jed:in:stvena) mo1na:rhija mjesto 2elja za znanjem ,pobudHa je u njemu prezi,r za knjiige. Jezu:iti
raJStrkane feudalne. 1 su: mu obeéali, da ée mu humail1listièke nauke pruziti j.asnu i
Napredak u nauci u XVI. vijeku :isao je parnlelno s na- cvrstu spoznaju svega, sto je za· zivot korisno. Od svoje se-
pretkom u tehn.irei. AJm je p.re:ziiranje fiziokog rada u starom snaeste godine dalje on uvida laznost ovili obeéanja.
vijeiku imalo porazne poolj,edice za nauku odvajajuéi teoriju Desca,rtesov rad poc:inje ,goddne 1618., kad je on po prvi
od prakse, matematiku od fizike, u XVI. vijeku isèezava svaka put ugledao ideju »divne nauke«, kako sam kaze, na koje
drustvena osnova O'V'e ideoloske poj,ave i fizièki je rad reha- ootvarrenju radi. Jos mu tada nije jaisno, da li ée ,oina sluziti
bilitiran. samo za pr.ilmjeaiu u matematici ili ée imati sid, univerzalniji
Id~oloska za1msenost XVL vijeka dosta je velìka. Pojam domasaj. Fragmeruti njegova djela »O 1 y m pi e a« pokazuju
indiJVtdlualnog vlasngtva na zemlju sve do god. 1789. nije jos k,rajnju nejasnoéu u tom pogledlu i svjedoèe, da je Descar-
stekaJo juridicku jasnoéu, koju je irnao u rimskom pravu .Ka.- tes trebao, obaJViti velik po~aio, da bi. raskrci,o i ocisti10 svoju
pitalisticka svojina·, svojina nad novcem s pravom lihvaTenja fUozofsku misao, svoje maitematicko !i.strazivanje i svoju svi-
razvija se sporo. Feuidalno vlasnistvo .na zemlju postepeno jest od naislaga traidicije. U tu svrhu trebalai je d:a mu pooluzi
prestaje biti drustvena os:nova. Burzoazija, koja se uzdize, njegova sumnja, koju ne primjenjuje sa.mo na motr.a.l i na
ne na,meée se poilitièld, veé jos ~a dugo vremena ostaje u f.ilozofske na~wre, veé i na èitavu zalihu predocaba,, u kojoj
okvirima feuidaltzma·. On.a gOIIllila kaipital - (t.o je prvobitna se prema: srednjevjekO'V'Iloj tra,diciji magij.ai mijesa s besko-
akumulacija u Francuskoj!) - veoma je stedljiva, ili novac risoom apstrakdjom. 1
upotrebljava za nalmp zemlje pojacavajuéi nai taj naèin Od god. 1618. dailje Desca,rtes je na OS11JOIVU rada, svojih
feudalizam u zalasku. Njezina revolucionarnost samo je spo- prethodnika u matematici., filzid, ana001II1iji li fiziologiji pro-
radièn.a. i tako on.a ,atmo.guéuje poja'Vljiv.anje apoolutne mo.na;io- uca'VaJO niz problema iz ov.ih podrnèj.a: o padu tijela, (1618),
h;.jie. o trisekciji, kuta i kUJbiè<nim jednadzbama (1619). Raspraiva
U isto vrijeme rada se individualizam, koji ima svoju »De solidorum eleme:ntis« (1619-1620), kloja obra<iuje
prakticnu oonov;u, u konku.ren.ciji d individualnl'J.j inicijativi probleme iz geometTij'e, radovi o Pa:ppusovu problemu i
Pojedinaic se sluzi drustvenom za:j,ednicom za svoje vlastite formulacija aina!litio&e geometrije (1631), o tangentama: (163'7),
svrhe, a kori:sti joj sa.mo tiro putem. o anatomiji i fiz1ologiji cÌlrkulareije krvi {1628-1638) i t. d. i t. d,
XVI. vijek zavdava prc4ivrjecnost i!zmedu objek.tivnostl ulaze svi u OV'O pocLrucj,e. 2
nauike i postupnog razvoja, mdividualne svijest:i. Time se sk~ Djela: »Ra:sprava o, metodi,« (1637), dod~na nje-
la:sticka ideologij,a, ,prezi'Vj.ela. Da b,i se kao odraz ove obje-
govim istrazivainjima o dio.ptrici, meteorima i geometriji,
ktivne protivrjec,nosti pojavila nova, skolaistici suprotna, v::sa,
»Meta, f i z iè k e me di t a e i j e« (1641), »N a e e I a f i 1 o-
ideologija, bilo je potrebno, da oba kraja ove protivrjecnosti
z o f .i, j e« (1644) na Latinsikom jeztku, zatim ist.o djelo na
udu u svjjest jednog poje:d:rnca. To je upra;vo bio Descartes.2
fr.aincuskoon jezi:ku, revidirano .i poipunje.no (1647) i »Stra s ti
d use« (1649), obraduju pretezno filozofske problerne.
II. Poslij e nj egove smrti izasla j e nj egova "R a s p r a v a o
svi j et ,u« (1664), zatim »Pravi 1 a z a, up ;r a v 1 j a n j e
Descartes potjeèe iz novijeg burfoaskog plernstva. Roden d uh a« (1667) (koja su ostala nedovrsena) i nj·e.g ova kore-
god. 1596., on zairana doJ.a,zi u jeZU!itski kolegij La Flèche. spott1dencija. Bas ova korespondendja mnogo je doprinijela

t Cf. Mamifest komunlsticke, pa,rt1je 19 ss; Kultura ,1948. t Cf. Lefebwe, op. cit. 103 ss.
I Cf. Lefebv:re, op. cit. 92. i Iibid. , 107 116,

108 107
n1.zumijevanju njegove filozofije, jer su Descartesovi pogledi se izvanjskim, objektivnim putem, veé in t. ui e i j o~· .su-
u pimxii,ma. poznanicima i prijatel.j:ima iz;razeni jasnije nego u bj ektivmm putem. Osnov sv ake ~zvj~~os~, sigu1·~osti . Jes~
1
objavljenim djelima. slobodna samosvij:e st. Misaoni suobJekt ili. nusalC>lli »Ja.« v.iAe
ne vjeruje UJ praiksu. SaJlllOOV!i1jest izvlaici sve iz sebe, ~ o~dem
Sve ovo pdkàzuje enciklopedi1&.i kara:kter Descarrteoova
:z,a svlaidBJVanje svijeta ne proglaJSBJVa se praksa il1 lJudska
duha. Prihva:éajuéi veé stecenu nauku na svim podrucjima,
od matematike do fiJ:ozofije i medicine, on je razvija, dalje, djelatniost, veé metoda.1 .. .

ulazi u probleme i nastoji ih r.ijesiti. Svai ova podrucja on pro- Takav idea:Hsticlti stav u oidnosu bitkai i sv1Jesti, da se
ucava u medusobnoj povezanosti. Ova je veza biiJ.a omoguéena kao pola,z na to.oka uzima, svijest, dictveo je De~c~orte~ uipr~
·.
nJegovoJ · metodi u mnogi:m pitain.jima do meta.frz1!ke 1. teoloigl'Je.
, .
otkri.éem Descartesova oiblika, i, oruda spozna,je, njegovom
me to:dom. Put, koji!m je Desca.rtes isa:o . u .ovom. »procisca:vrun.J.u«
Metoda .se u De.scartesovim radovi1ma primjeéuje, iako svijesti, u elin.ùnill"ainju njezin~ ne~asnih po~.a,va, n u lroll~
nejasno, od samog pocetka. Ova metoda, koju je u »Ras p r a- j&Sn.1h i o~evidnih, i u uzdi2a1Il.JU lllllS8iOUDg »Ja« !2nad un~tar
vi o metodi« fil!ozofski fovmulimaio, i Jroja mu je sluzila n.jeg »lkaosa« ostaliftl misli, osjeta1 opBJZarja,, predo~ba 1 sl.,
kaio vodilja u svim njegovmi radovi.ma i u1Spjaesima, postavlja bila j e s u m n j ai.
slijedeée zahtjeve: SUJmnjai j,e saima po sebi 111.egaitirvm:i mo.ment u procesu
1. anaJ.i!zu ili rastavljalll,je konkretnih i slozenliih po(iava; spozn.aje, a.li OIIl:3, dovod:i Descartesa dio pooitilV'lle .postavik~
2. svoden,je ovih pv,j,a va na jednootavnije, t.j. na apstrakt- >>m i s l i m, d a k 1 e p o s t o j i m. « Descairtes. swnnJa:, da b1
nije njihove elemente, koje treba najprije istraziti i dooa,I() do izvjes.n,osti, a ta je izvjesnost posti. gnuta u sam~
1

3. sintezu stva,rn01Sti pocevsi, od ovih elemenata. svi'j,ooti: koliko go.d sumnjaiCJI, ja misli~. 2 Desca,rt~v.a sumnJ~
DescaJI'tesova filorz;od:ija pOika.zuje teznju, ,da se ovaj po- usko je povezana s Descartesovim favotom, ona. Je sastavm
stU1pak oprav;da,, jer se temelji n:a. pri.rodi samih stvaJI'i: red je dio njegorve metode i odireduje izvjesne erte in3ego,ve meta-
spoznaje i red bitka. fd~ike.
Svako njegovo, filozofako i naiucno dje1o daje mu prigodu Povijest razvoja Descartesova .mi:sljenja ~jedno j.e .po-
da ovu metodu precizira, da je formulira i primi,j eni na nov v.ijest njegove metodi&e sumnje. O tom ~voJu. g.ovo1n cita.v
materija,L Odbacivsi sve sto je osjetilne prilrode (boju, tempe- prvi dro »R asp ;r a:v e o metod i«, ki0J1 ~ J e ~i~af-
raturu, tezinu i t. d.) ika.o nejasno, on drz:i. ispravnim samo ono sktm podacima !iz njegovih djecaclkih gioidina .. ?esca:rtes Je 1zn~-
sto je o ei g 1 ed n q, evideil1!tno. Uz ovu tetnju za ocigled- 'tkoxcu' humandmiolcih inaiu!ka, u koJ1ma ga obu~BJVaJu
n ad en p l1 "' • 'ti "h
noséu iskrsava kod njega i tefoja za jrusnom svijeséu, teznj:a u gimnaziji, preinda »je studirao n a jednoj od naJz~mem Jl .
za tim, da se misaion:i subjekt oslobodi unutarnjeg kaosa, da skola u Evropii.« Kaisnije se ova swmnj,a prod.u blJuje. S':~
se iskriistal.iizira. Ova teznja prniti i fovmulaciju same metoide odsj,ek .n jegova zi.vota donosii. mu nove sumnJe potvrduJu~1
i ujedno je njezi.no filozofsko objasn.jenje. U ovom proci~- prijasnje. Od »vjezbi, koje su predmet skols~o?. rada«, ~~Ja
va.nju svijesti Descairtes ide tako ooleko, era svijest o sa.moro ga: prati u vi.su gitlnna,z iju i tu se h:7aita za stud1J .starrog VlJ~a,
sebi pocilnje p:osmatrat:i: ka:OI nesto apsolut-no, .n eza·v isno od bilo za govomistvo i pjesll1!istvo, prelaz1 na ma!tematiku, teologiJu,
c~ga drurgog. Sai mo svi j est kao razvojni stupanj svijesti, filozofiju t n.a sve ostale naUJke.
a koj~ je rezultat prailcse i teorije niza ljudskih generacija, za Sumnj.a, 0 metodi, o koj,oj govori drugi dio » R a s P r a, v e
Descairtesa je ap,s,olutru pocetaac, od !kojeg on polazi. Sve, sto me t o d i«, reproducira Descairtesovu ~ votnu sumnju. O
O
prethodi ~Olznaji »mi s 1 i m, da k 1 e post o j i m« (cogito,
ergo sum), koja 'Ulpravo oznaicuje stup3111.j sa,moov:ijesti, izbri- 1 Cf Lefebvre, op. cilt. 113 .ss. ·
2 cr: vorllinder, Ges~hichte d. Philosophie, 1932, str. 243
sano je. Potpuna jaisnost i pouzdrunost o samom sebi ne s,Uce
109
108
·bescartesovoj se sumnji ,g ovoti kao <> n®OJ....... ~~·x-•· ·
· · tak · •·•••1f"'UJ.wuJOJ po- metode, do pràviÌa 1~iglednosti:» ... da ndikad ru.§ta ne pri.~
JaVl, o reéi, ~ da s e je Descarles ruprav-o 'rOdio da sumnja.
hvaéam ikao istimito, a da jasno ne s,poznam, da je takvo, ...
~ak ova SUJmnJa mora da j,mai svoj k~en u stvamootJ., ona
da najbrizljiivij'e izbjega,vam svako prena:gljivanje i nepro-
Je odraz ove stvarnosti, a ne samo helld$ti~lti princip. Descax-
vjereno donosenje suda, i da u svojim SUJdovima obuhvaéam
tes uvijek na.novo putuje. God. 1629. on deih1dlti.vno lllapu.Ma
jedino OIIlo, sto je za moj duh taiko jasno i razgovijetno, da
Fr.a ncusku, svoju domovinu. Njegorvl h:istor:i<!an i.stil'·· d j
ti P . da 1.1.1, a e nemam nikakva povoda o tome su:mnjati«. 1
napus . o ~r.rz, · bi izbjegaio buèJti.. zivot i mogao da 1"8,di u
sa.rno6i. Ah zbog toga Il!ije potrebno na.pu§ta,t.i zemlju, v e/: U pocetku cetvrte glave »Rasprave o metodi« De-
otiéi u_ . ~ mimi p.redjel FTancuske, a ne u Holandiju.' u scartes podvrgava sumnji :i: matematiku, makar da se bas u
Ho~di11 Je D~caii:es v~é rall'ije na~10' po.dstrek:a sv<nn geniju. mat.e matici nalazi najvisi stupa,nj oc:iigledno.sti: »Po.sto ima
U toJ ~°:1'110iJ k~plitaJ1sUc.koj zemlji, g<lje su Jjudi radini i ljudi, koji, se u zakljucivanju varaju fak i u najjednioiStavnijim
t?lerantnn._1 ne blmu se za tuele stvari, De.scartes je na~ miT stvairima geometrije i izvode krive zakljucke, ... odbacio sam
si~nost_a, ~amoéUJ.. Holandija je u to doba, davala ut&iste od kaio krd.ve sve razloge, 1koje sam ra.nije bio drzao kao dokaze«. 2
Uz mora!, nazore ,podatke osjetila i osjetne kvalitete 1ooporena
Pl o,gona 1 . VJerske mtolera:ncije na,pred!nim misliocima iz dru-
,gì,n z~~lJa. Za D~8:arrtesovu, .~jenu priJ.ika ru Francuskoj i je uprkos oci:glednosti i iizvjesnost u matematici.
B:Oi1all1id:i.J1, !k.air~ten~facne su s lijede-ée njegove njel!:i iz jednog Proces sumnje kod Descartesa je daikle slijedeéi. Sumnja
PIBma sv~ pnJatelJu G. de B alzacu Ì'Z god, 1631: l/Koje bi se pastaje metodicka, ona zahvaéa citav sa dr z a j svijesti, al,i
d!rugo mJeslo u ostaJ.om SV'iljetu m0ig1o izabra1;i, gdje bi se time on.a: ipak implicirai povjerenje svijesti (=misljenja) u
mogle t~co la!lco :kao cwdje (=u HolandJi.ji) naé:L sve zivotne samu :sebe. S ukidanjem sadrzaja svijesti ukida se ujedoo i
u~dn~1, gdj: bi \Se moglo spavati .s manje nesp·oikojstva, gdje veza s l()lbjektom ( =va1?1j:sk.im svijetom) :i. s è:itavian stece:nim
bi IUIVJ.~ek staJale 5;PX'~e vojske za vaAu zaAtitu, ,g dje bi znanjem. Ukratko, nijece se sve, ·sto nijé upravo sumnja ili
trovaa:i.J'e, kl:v~ta, l!Zda·Jna..§tvo bili manje po21IU1ti?«• Descar- svijest o sumnji. Sta to znaci? Sadrzaj svijesti, steceno znainje,
teoova SUJIILnJ a ima za, potklr~u nj egovo n.apwta.nje Francuske. nije povezano znanje, ono je tekovina raz u ma ili inteligen-
I
U ~vim plodnirm god:llnama 1628-1650 u Holandiji oo. cije (razbora). Razum obraduje podatke iskustva i p.rakse i do-
p.r~~blJuje sv~jai naucna :iistrazivanja i, otkriva opéu metodu, lazi do nepovezanih spoznaja. Metodiicka sumnja nijece ove
koJu Je nazreo JOO 1619. /l'Q on prije svega, sprema svoje velik spoznaje né ulddajuéi ih. Nijecuéi ih ova sumnja i2dize o b 1 i k
fiJ.021~0 d~~o ».Ras_p r a v u o ,m et od i«, dok njegov~ miAljenja - u m, t. j. stupanj spOIZilaje, koji je visi od razuma·.
sumtlrJai doznJeva, 'l! on 1z svoje svijesti odstraaijuje sve pogre- Um kao spoznaja pojavljuje se ikao negacija razuma. Nega:cija
foe nB!Zore steèene ranije.
preko sumnje implicir.a u procesu De.scartesova miAljenja afir-
. . I~edu furmulacije .n:jegove metode i otkriéa postàvke ma<!iju i narpiredak u u m s k o j apstrakciji. Pomoéu sumnje i u
~m 1 s l 1 m, da k 1 e p osto j i m« ima; vreJne.tl5ki r ~ od sumnj!i kao negaciji razumsikih spozna1ja rac1aju se d. metoda i
-~ev~t godina, ik·oji je :isprunjen sumnjama, oklijeva.njem :i tra- um. Metodicki i opéi um proistice iz negacije misli. Sa samom
zenJem. Odno.s izrnedu metode i po.stavke »mi s I i m da k I e
P osto j i m« treba odrediti iproc€SOlll sumnje.
pocetku Desca:rteoova :rada sumnja. dovod.i do prvog praviJa
samoan u sUmnjom pootavlja se u m s k a sigurnost. Ali, ako se um tak,o
postavlja iznad razuma ,bez jedmstva, s nj,im, Oillda, je taj um
odreden joo :sarno kao cistf1 oblik misljenja. I samo u wom
1
Ct. Letebvre, op. c1t. 116 ss.
cistom obliku rnislj,e11ja, u svije:sti bez sa~zaja,- u svijesti,
Rm;, ~~.' Istorija tilozo.fije II. u redlllkcijd. Aleksa.ndrova, 1, t. d. ,128 J et. 1 Rm, Z2
! Rrn, 31
110
111
koja je 'izgubHa d<>clir i vezu sa svojim va:njskim objektom 1
gdje se nalazim, ... «. Njegovo doka7liiva!llje odjednom se ne:
na~aa1ù se izvjesniost. Ova svije.st, k-0ju je sumnja ispraznil:a,
zaismva vise ,na realnoj osnOIVi, veé na fikoiji .Tako od mi-
pootaj e ~aflzièka su.pstancijalnQ,St, » r e s e o g i t a n s «,
(supstancija koj'a .misli,), i nj1u Descrurtes pos,tarwja kao po - saonog subjekta, koji se je otkinuo od stvairnosi, fikcija pro-
éi et n u oc:uglednost, ~tao po1ar.mu to~ 1 Kriterjj ~tine nije izvodlu ».dusu« mzlicitu od tijela. Zasto je Descartesu potrebna
razum, vel! »jasna i razgovijetna svijesh µopée ( = um): »Ali ova fikcija? Ona dolalli od kidanja konkretnih veza pojedinca
s8/m odmah z-atfun pl'imi:jet:io, da,1 dok sam htio -taooa 'llli.sliti, sa stvarno.séu, ona je izaizvana Desca,rtesovoon samoéom,
dai .ie sve 1lcrivo, nll!2mo treba da j'a, koj!i mlslim, jesam neito. povlacenjem i-z drustva, udaljivanjem od zivotne prakse. Odvo-
I pono mi je bilo j.asno. da je ova istina: mi s 1i m, d ,a,, k le jivsi se od svijeta d1 posveti:vs.i se samo svom misljenju, De-
j e s a m, ta:ko l'Vlrsta i tako pouzdanR . . . ,p l 0Jst11d;io sa;r:n, da scao:tes je mo1gao zamisljati, da nema tijela, ni mjesta, na
je ... mogu prihva.titi kao prvo nacelo filozorfije ... « 2 kojem se on nalazi, ni svijeta i sl. Taiko se dob'i!va misljenje
Ivl1.i!sljenje ì spoznaijai dru~veni su proizvodi, hllstorijski bez 1stvarnog objekta spoznaj·e, bez vanj.sikioig svdjeta. 1 Ali, to
proizvodi, koj!L .su se razv.ijaili i usavr!avali kr.o,z geinerac.ije. misljenje sebi na:lazi drugi objekt, a to je savrseno biée ili
Pojed:ina-c Ulh je prim1:10 od svoje mJadosti kaoo otkri<éa odozgo boig: »Razmisljajué1 o tome, da sumnjam i da· prema tome moje
1 izv.am.a, od boga, predaika, roditelja i saim sv,Oljom praiksoon biée nije posve savrseno ... pa[o mi je na um da trazim, odakle
i teo11:itio.m p:r.idono.si<o njihovu dailjem razvoju d warv,ma,vrunjru. sam naucio misliti na nesto savr.senije nego li sam ja sam.« 2
Ali ljudska s,viijest, svìjest ,rru\saoonog pojed'inca, samos,v.i{iest, Descartes je dosao do metafizike. Suimnja, koja mu je bi,la,
ra,cla .se sporo i ne prapO<Zna:je se kao prO!izvod ovog ·1 ·azvoja. put do :spoznaje, sad je proglaisena nesavr.senstvom: » ••• kaid
Po Desca.rtesu mraaoni se pojedinarc u hiistoxiji m:i.§lje:ri,ja sam s,e vrat!io proucaivanju iideje, koju sam liimao o savrsenom
afi!l1Ul:ilrai klao svl.ìjem, kao centair 1n,Mljenja1 kao b'tvBlI'an poje- biéu: vidio sam, da je u ovoj idejri. egzistendja ,obU!hv atena na
1

dtnac, dakle ikao s1obodain. isti nacin ... «3 To je Descartesov »Oi!litol0:ski dokaz« o posto-
S postaivLj·a injem speku~atirvnQg m!1.§ljetlllja (-uma) iimlad janju boga. Ako se djelatnost misaonog covjeka odvojli1 od
iskustva i bez veze s njim, sp<:>,zns,v~ju6.i. SUJbjeikt je,,odVJOjen svog sadrzaja i od sv,o,jih veza s vanjskim svijetom i postaje
od objekta: »Zatim sa•m pa,zljd'Vo prot1,ea,va,o, §ta -sam, i vircl!'io »cii.Sto« misljenje, nepokre.tna »supstancija ikoja misli«, onda
sa,m , da mogu prertposta.viti, d:a nemam ttjela i da. ne postaje se ova djelatnost mora obja.snjavati me.ta.:flilli!cki. To joj, me-
11.i .wiJet ni mij-esto, gdje se nalazim ... « 3 Descacrtes je naisao durfun, ne vraéa zivi ocmos sa sadrfajem, s objektom .Tim se
na metodicku sumnju na putu do spoznaje. Metoda p.r{ivreme- putem vi.se ne moze pos.tiléi jedinstv.0 subjekta i objekta·,
nog ne.hzriOO!D.j.a suda, k.J.,i,,tiike predil'asudal i pretposta,vlti, pro- misljenje vi.se nlide odraiz stvarnog bitka, ono je stvo:rii:lo meta-
vjeraV'anj·e podata:ka i el,emenaita sva.k:Olg postavlj e:nog p"Iloble- fizicki bitak, boga, :i uspostavilo s njim fiktivno jedi1nsvo. To
ma, metod.ai je, koja saèinjava sa,stavnà. dio mo1derniog niauònog je DescaTtesov ii d e a 1 i z ai m.
duihar. Desca!X'tesov'a sumnja V'od!i do spoznaje. Spoznajuéi
Metod!:1cka sumnja i ra!Zm.isljanje pokazali su Descairtesu
su')Jjekt .ne S1.1.lml.ja samo <> prediraosudiruma !ili11 veé stecenim spo- red, kojim trebai pOléi i koji je ujedno :i red spoznaje i red
znaj~ma o objaktu, vet o samom sebi. Polazeéi od su;n:mje stvairinosti. S ontoJoskim dokazmn, t. j. s .postavljanjem boga
prema, spoznaji Descartes se upusta u ffilkciju: » .. • mogu pret- kao garainta :istine, taj je red izvrnut. Sve, sto je steceno i
posta vi ti, da nemam tijela i da ne posto1e ni svij et nd. m.jesto, stv.arno, time de razdvojeno i ujedinit ée se samo pod fikcijom,
1 Cf. Le:febwe, oop. cflt. 124 ss.
2 Rm, 31 s. 1 Cf. Lefe,bvre, op. cit. 13•1 ss.
2 Rm. 32
" l'bld, 32
3 Tibid. 34

112 8 Rasprava o metodi


113
da je bog stvori'o svi.jet i da je stavio u nas »:I.dice 1stinec, dualizam svijesti i materije, dviju supstancija medusobnò
pomoéu kojih in tu lii ti v no, spozna:jemo, prirodu stvari. potpuno .r azlicnih, od lkoji!h se nijedna ne moze izvesti iz druge
Descartes poci:nj,e redoon spoznaje, ikoji ni.je i ne rnoze biti i1i; svesti na drugu i: od kojih ,prva (»res cogitans«) m-0ze da po-
dan apr.i:oTiro. Na:ulka naipreduje putem sve veée apstrakcije i stoji bez druge: »I aiko mozda, i1i prije sigurno, kao sto éu
sve dwbljeg l'1s1kustvenog proclliTanja u konkretnu stvarnost. odmah kazati, imam tijelo, s k,ojim sam veoma usko pove;,;an,
On.a dalde ortkriva red u svom vlaistitom kretanju ooprijed. :iipak, buduéii da, s jedne strane, imam jasan i razgovijetan
Ali, ciJm je spekulacija posti.gla pobjedu n:ad spoznajom, De- pojam o samom sebi, ukioUko sa,m stvar koja ,mis1i, a kojoj ne
sca:rtes za:ulStavlja red i razmisljanja o njemu i njegovim pripada ~roteznost, i buduéi da, s druge strane, imam razgo-
cetirma pravilillma o metodi, koja odreduju red spoznaje, i vijetan pojam tijela, ukoliko je ,ono samo stvar, kojoj pripada
dolazi do ucenja o intuiciji. proteznost, a koja ne ,misli, sigurno je, da je »ja«, t. j. moja
Medutilrn, intuicija protivrijeèi Descartesov,oj filozofiji. dusa, po lkojoj jesrum, sta jesam, potpuno i istinski razlicna od
Plodinost njegove metode je u tome, sto donosi konstruktivni maga tijelai J. da: ona, moze biti ili postojati ibez njega ... «1
red. Spoznaja gra,d'i. -slozenije ist.ine od najjednostav.ndjLh ele- Ovaj dualiZ&m predstavlja ;,;a samog Descartesa nerjesiv
menata. problem, nemoguénost da se shvati odnos svijesti i materije.
Ovom pojmu k,01I1:Struiktirvnog reda Desca,r tes kasnije sup- Ako je, naime, tijelo samo geometri,j ska supstancija i kao
stituira red dan unaiprijed intuicijom. To je red, koji od mli- takvo apsolutno razlicno i ,odvojeno od svijesti, onda je ono
saonog »ja« IÌ!de do spekulativne beskonacno.sti. Intuicija, treba samo mehanizam ziv,o,tinje, samo masi1I1a bez svijesti, i ne po-
Descairtesu, da bi se postaivka »mi s 1 i m, d a, k 1 e p o s t o j i m« stoji nikakav prijelaz izmedu tog mehanizma i! jasne svije&ti.
povezala s bogom. 1 Da bi na neki nacin povezao i ujedinio ove dvije supstan-
Surnnja je Descartesa dovela do nijekanja osjetilnih kva- cije, Descartes stvara hipotezu o djelovanju duse na tijelo
liteta u vainjskom svij,etu. Jedini predm.et .spoznaje to,g svijeta preko epifize (glandula pinealis), koj,a u ljudskom mozgu visi
j,e pro sto r.