Vous êtes sur la page 1sur 24

Coped si ilGtalii d Karab Fmcisc

CdlinGruia

NUIELUSA

DEALUN

Editura IonCreanga
E"rcuresti,1987

Vugml dil nu aru purere. Muguel tmmi arunci pricrx in crupere $ lragq de s yo icoalA din phint. Ciupero qe rupse fi din ea izbucni un fm Flben. Funut invalii inrFo ctit; lcul acita apoi se ridiq deasupm padurl $ s misrd in zare. Odad o noruJ de fuin pieriri copacii o clupd ciudare. pieri Mugurel. SpriDreoam o rups ta ruga rrrigind dupd ajuro'. Nu-i raspundea insi;imenj. Cararile ii e,;u necunoscure. S raraci Si rd umblind ea ri ,lrigind. in loare p6nile. * pomeni inrr-o ra.i>r. in faF unui atun. caE * Iegdna. Nu adb nici un vint t totqi alunul se legam de pmci cineva il scurum ate tulpini.

pord cu Muruel prin paduR q culeagi ciuFrci. Soarele irtrus de amid ri cotmle lo' rima*sed ro( goale. $i cm mergeau ei )i se afundau prinlrc copaci. Dumai lad d ztuir; o ciuperca Me Si frmod,a. S aplecad s o ruF dar ciuperca s Ecu nevCzuri. Se uirad mirali rn lu J o rturi ceva md depaile. "G $ fie oile. ryuse Sprinleoara. rd a av picioare.r Cind s ui6 nai bine. fab vtu d aiborii erau slrimbi. liri fruM. ca sminau cu drF tipluri vir. ctreai mjScau crengle e nDre degek rdsfile. Sprinreoara * sFne. Voi $f rrige pe -mtiru

k ta6

A fosl oda6 o femeE samana carc avea doi coDii: u bamr ri o fad. o chema SrioEoara. ia F beiar Mugurel. lnrr{ zi. Sprinleoara

Nu te min d mn bgen cind nu bab vintul $imi ingelbneitc fruda in roiul verii. b radacina m e s vRme napmzoic. Un lieme? Acu SDrinteoara- faE ioepu $ sap cir u t'il. Ptuinrd eE bre. radacinile adinci, 5i dtr a nu s Hsn pinn nu gnsi viemele $i-l stdvi rE le. Acord, apoi,
dadu

Ce ai alunule? intseba SprinteoaB-

pumni. $i

rndicinile cu pnmint $ fiind

Multume$, fa6 bunA, c, m-ai $dFt de vrnjmt. gi apleindu-ti u - rnfloril. alutrui adaugl: rRupe de aici o nuielug. Cu atiu F pot .m (\ aceas6 nuielug &d vd arioge copei uscati. F dau ior innori ti vor le& rod. Daca vei arios sensF uscare ele vor inrerz )r vor da radac'd. Daq lei aUnS creoguF verri. ele sub cHi rd r \or
raeplali. Spdnleoam ld nuieluF & alu $i o b6ge in sin. Peste pidure s les noaptea. Vintul mi$a frunzele copacilor Si Spnntedrei i se pnra d au& glasul lui Mugurel. Dup, mul6 ueme ajunw intr-o poimn $i s aFd sa e odihneas4 9i cm sb r gindud nmai c aude m fluierat. Un balau @g verde, w tira prin iarba indeptindu$e cdtre un cope inalt in cm s zArq m cujb neobilnuit. Vtuind-o pe Spdnrcoara,

iat4 alunul it fruffi noi Si infloi.

h vale un izvor adus, d citva ori, apt in lepedd pe daE haina slbnl, inmuguri,

s arunctr asupn i. Fata s dddu indirat- Scoas nuieluF de alm ti at'ns un rug uscat & mure, $ F datd. in calq balawului, rdsdri o tufi mare de mure c@, incolacindu-s, il prins ca intr-o tesiture incilciti. Balaurul incepu sa s aircoleasd, dtr il cit * zbdta cu atit resireau, in jurul lui, nai mutii rugi ti-l le&u din toaE perlik. Pinn h ud balaunn pieri inlbuit. Bucuroag, Sprinteoara voi sl porneasci roi dwaft, dtr aui m gls din coprc: <Hei, *und-t, fad vit@ze, vire pasrrq @ Fnel de argint 9i tr putea I te inghitd). Clit ai clipi, patrea m penl de argint obod, deshire ci$'rl, inehili fata, apoi * ridid la puii ei. Puii lncQd sA sdi$ @ tolii intr-u gls: (Dn-i drumul namn,
bqlaurul

ne-a slpat & balaurul cel verde cm venea se ne minince, di-i drumul din sFl" SprinFoarei nu-i veni 3a creadi d a sdpal alit d rFde. din SS inlun*oa$ a pa\arei $ rremum de groer. nCm rr{i mu\ume$ d mi-ai scnpat puisorii de dufman? intreba paserea s penele de argint.) (Se-mi spui un& l-q put gtui F frqiorul meu.) (Nu Qtiq dd intr-o chpe voi inconjun lumea s aflu.> $i, cit ai bab din palme, pastue cu Fne de aryint zbutn. $i cit ai fu@ o lula pasara e pene de dgint s $ intotrs: (Ca g ajugi pine la ftarcle Uu iii trebuies opinci d fier 9i indrtoneald de voinic.

Fraele tiu

e la

Zim Hapsin4 stdpim Muntelui Ngu. Muntel ii ptuit

de o lupoaici cu dinlii de otel d cu chi neadomili. AF mia sps son me4 pasirs s Fnele de au. Tine fulgul eesh 9i cind vei fi la greu sel pui in podul palmei. AcM coboarn $ pome$te-E insprc miudnoapte. Fii inS cu bagare de sam5, Hapsina q vicld ii nu poate fi doborib decit fl sabia Uriafului Fau. Sprinteoira ar fi dorit sA mai intrcbe eva, dd pasArea l$i llw zborul. Si a mers Sprinteoara, 9i a mers $ iag ca intr{ diminaE s hezi in cala i o u munb gol, pleNv. Fab s aFzd pe o piatd g se odihDeascl Dtr nu-i tihni somnul d F da6 aui o

lard mare. Cind s uild mai bine, vazu intr-o vale u om nespus de ciudat. Av@ spinar cit doui po4i, pus ahturB, bralele groa* cit copacii, ti .tre! cu un fel de ghioagn lovea slincile $i muntii ti s vaictrrea. (De6 ar fi crnera sa-d $oad bleskmau de lie\pe din cbr i-d) darui orice. viesr rmi mininca lederea.- "ld.cor eu !iespea din ochi. numai ae rimpdra{e." Fau se aprop de t ria!. dar abia ii putu ajunge pin; la glezn6. Se urd pe o lrind dtr abia ii puru ajus piM la bdu. io le dio lM se suj intr-un brad inalt $ii aiun* la frunte. Cu vlrfui broboadei ii scoas viespea din ochi. (Mullumesc, spus UriaSul. Cu e t pot oare
darui? Eu sint Metterul Faur. Uriatd din Munlii Pleguvi.)t Fab ii povesti intimplars cu frntiorul ei, omul ascul6, iti lua apoi, de jos, ghioa9 $ lovi in munte. Pe da6 se deschis o potr6 Si intrad

lscu u ciocdnel. "Sabia ile pucrc cir una rure. Opinc'te ili vor ajunge h drum. Cu cimanelul, daca lei tod in munrete rcela ble,remat.'el _* % deschrde". Spnnreoara nultud Uriasutd ii o porni la drum. ii mers. + mer* muld \reme pina crnd simti cn odor picioarete grcr o srring opiocile de fier. k de$alp li incella dlu perech;. Oboral; ii recu d l; ,i pnnr dh nou putere. Clt o fi meK nimeni n-tr pue spune. du lau rchimta in cale $e perechi de opinci Si d freliorul ej tot nu putu da. Cind incllF c& de{ $pEa Fmhe, tntr{ clipitn ajuns ta poateb munFlui palir de lupoaiq ce cu drntii de otel ri chi neinctu9i. G sa lad Sprinleoara I \u em glud re le iei la luDd cu asemen liahioana. ft aceea. lald s urq inLrun copac ti arlepd rd lina noapre;, doa,, doa'. ra adom lupoaica. Dar Iuptrica nrc' \orba 5a rnchid; ;chii. Vrhnira. _fau i$ add* amine de pulul pa$'ei m penele de arginr. it pus in palma. Parl'ea cu peDele de arginl se arad rF dala. 5i dupa a scbimbdd cilew lorbe. partuea fr penele de arginr batu dn dipi ti iolr{

inrr.o fi er;r ie. Acolo, t riJrul rupr o aschie dm sabia,a. o rrtru de cicva ori prinrrc deSele. a pe o bucau de trara si-i fao fci o sabje. Apoi tua o aha bucad & fier. o lramrnE h pumni ca r un atuar. 1i-i fio S]rnnroarei $pc perechi de opinci. 5i rupind din ghioa$ luj de olet o 6KaE

penele de argint mai bitu o da6 din aripi, pestrdle zburara $i s intoarseri apoi fisare cu cik o rmud usati in cioc. Cit ai clipi, ailncard povaE jos,'b jmllupoaiei. lecind u larc de crengi marc $ imlr. Lupoais sari rperiaE din culcq intrrcrnd $ rup5 crengile cu dinlij. Dtr c'L re-ai tFrg la ochi. sosid alte pasari fl raciuni aprin$ h ciG. Ti lasara pesh vrescuri vrea$urile s aprin$ra deju imprejur. ti roaE pasarile incepud $ lacd vinl s tripile. Lupoaica tu inviluiu de neceri $i pieri. Sprinteo@ apropie de munle til atinf ru ciocanelul. Tn munle s des[i* o poard 9i fab prins a urca pe siri minunate, de ffiura albastde. $i tot mergind, prin locui fermeca&, iag ci se pomeni intr-o pa$teri mre, cu prtii ii bol{ib de clettar. in mijtocul pelterii em o $6 de lintinn si parca auzi aF un hmit in adiDc. Iil@ i s fecu cit utr puie. I s pAru cA aude pa$ din ce in ce ma apropiatri. Fab $rigAi Hei cffi $ti acolo? Abia spus l din urnd cuvint $ in gura fintinii vh iefind o mogildeata cu u se in spate. mea, cum de ai putut veni pid aici? igi imhAi* fratele. MugNl era slab, gnlbjit $i zdref,turos. <De cind m-a furat Zina Hapsif,a, cobor, in fiecare zi, prin finllna asa $ caut nest@b. Trebuie se umplu gapE od6i, dd pini acM n-am

clipi venid atlt pasAri incit nu mai lncipeau in copaci. Pase@ cu

Mugurel

Sprinboan

Sprinteod4 suioan

umplut decit m ungher. cdci pielrele scumpe s gissc greu. intoarce{e mai bine acasi surioara mea. Dad te va gasi aici Zim Hapsina va fi 6u de lin i de mine, intoarce{e acasA. Nici nu d gindesc, hai :epde, vino dupi mine, spuse Sprinteotra. Mugurel lise saculjos, alse din 1 o piatra sumpi, o puse in bwunar $ zise: (Are putere asupra iniunericulu. E o piatd rare.) Cei doi eopii porniri. Dar drumul IE care venis fata * ascunsese. Incepud S sag pesrc bolovani collurosi, Fse adincurile care li s deschideau in cale. Boliile s prdbuseau, pegterile s fertrau, intunericUl ii impresur; dintr-o da6. Mugurel scoase piatm fermecata. ZarirA o cripdtud in munte. Sprinteoan atins l@il acela cu ciocanlul d fiu $i in fata lor s deschis o u$4. Cei doi copii ietiri la lumina zilei. Dar abia IEcud citiva pa$ cA Zina Hapsina, znrindu-i din virful Muntelui Negru, rups cu gbiarele o buca6 de stinci Si o arund inaintea lor. Din bwau de stind crsu numaidecft m munte inalt pifr la cr. Sprinboan ili incAlF repde opincile de fier, il lD pe Mugurel in brale d cil ai bate din palme trecud pesc munt. Zina Halsina rrimise, dupi i, Vintul de Mied\oapre. Vintul porni \ijrind. Ii ridica pe cei doi copii prna la nori tF, ld felii opincile termelate. dar.abia nu i-o puru smulge din mini. ln-

fuiat, vintul ii arunctr

ziri intr{ vegdud un ii trunchi Ncat ale cope. Fab soas nuielu$a ale alun din sin Si atinse trunchiul eela. Trunchiul pe da6 invui d lege rod. Pomle lui erau nemaipomenit de gustoase. Ci doi copii ili potolid fome4 setq $i a$ezad la umbrA sub copac. CoFcri cregea, criba din @ in ce mai mare, rcoperindu-i o fruMi$ul lui racoros. $i cm s gindeau ei -d putea fae se coboare de pe munte, din copac cin o cren$F. Sprinteoam atins crengula o nuielu$a de alu ii IE da6 crengqa dndu redicini $i incepu g crascA sub ochii 1or. Atunci Sprinteoan 9i MugEl prinserd se rupe mdk crcngule din copac, sA b adnge cu nuielw de alu Si si le arune pe munte. Tinindu-s de tulpinele copacilor, cei doi copii incepue \i coboile. Coborirul era g'eu. De la LulpinA. la tulp'na. de F o radecina pe alri rAdaciDA $ fl bagm de sema ajuNrA piM ap(oape de poalele munElui. Dd cind g pd piciorul pe pemint vtourA in fala lor o pdpstie adinca, lEste care nu tc@ nici o rdddcini, fsb care nici un rb nu s-tr fi incumerat se sarE. $i cm sta Sprinteoam $i * gindea c aa faca. iti adus minE de fulgd pasarir o pnele de arginr. Dd cind se-l punA

Si iatA ctr de la o vreme incepu sd-i chinuie sA faca, de fome de sele, Sprinteoda Stiau

pe Muntele Secetei. Au stat acolo, sN, c au stat fmms $i ska. Cind nu mi

Sprinreoara. Spnnleoara. nmai s k pot ajura.;uielus de alun, dar -as@ penrru c@ din urro dala. Arula'e rebuie g faci... SprinIeoam lua nuiel\a o rnfrp* iD munte :' fE daE incepu * creasq iFsk pr,parie. un pod impleliL dn ramuri vepi. Si rmsile erau adl de dse ri podul atir de marc jncir nici nu s redea prepasria. Cf,i doi copii pomira repede pe pod. dtr Hapsina. wrindu-* ipri Munrete Secerei 9i vaindu-l verde. impaduit. porni e o \ ijelie. Muguet ! Sprinreoam ramai coborau pe o poleca inttro lale m'nunaH. cind le ieti in cate zgrip iuoaica. Sprinreoam s dadu un p6 inapoi )i scoas sabia darui; ie Fau. Hapsina h' lunSi mjinile sa apue sabia Sprirreoam i Ie rered dinr{ dare. Miinile s ridicard de i6 i * tipid It ld de Lrupul Hapsinei. hara r inspaiminta. penrru o ctipr. Dar prine curaj crnd igi aminri de vorbele Uriasului. Zim Hapsim $- preiace cind in corb. cind in $arpe. cind * inalp

in palmA, il scipd Si fulgul pluti e pluti apoi cia in adincul pdpastiei. De nicAieri nu se ara6 nimen'. 5i dedat; fau aui u glas:

o tRJie pina la nori. cind r lalea. e o broisce. la pAini. SprinreoaE in* nu o slabe o ctipe. o love inrrum cu sabia Sjmlind Hapsim purera \abiei, \oi $ fuga sa-ri cheme ajutoarete. SpriDreffia nu-i dadu ragr cad venindu-i bine ji reFa d'nr;-r da6 caiut. Zgrip luroe s prAbu$i. Din rrupul ei ie$i un fum vinit. inecdcios. caie ie

risipi ln vint-.. $ in acel momnt e aui o zglduiturtr de s cutemmri vailuhuite. Mmtele Nep s scufunda in pimint si in lcul lui aoail o bald cu aoa calbuie. ' Sprinteoara il apiru-r MuruldrniDa t bucuro$ pomid sprcese