Vous êtes sur la page 1sur 54

Trang 1

TRNG I HC S PHM K THUT TP.HCM


KHOA: IN T
B MN: C S K THUT IN T
Tn hc phn: K THUT IN T M hc phn:1162010
S VHT:3
Trnh o to:i hc
A - NGN HNG CU HI KIM TRA NH GI KIU T LUN.
Chng 1: DIODE V MCH NG DNG
1. Cc ni dung kin thc ti thiu m sinh vin phi nm vng sau khi hc xong chng 1
1.1
PIV : n p phn cc ngc.
I
D :
dng in qua Diode.
V

, V
D
: in p ngng dn ca Diode.
I
s
: dng in bo ha.
V
T
: in p nhit.
: hng s ph thuc vo vt liu. 12
T
k
: nhi t kelvin T
k
= T
c
+273
q : i n tch q = 1,6 x 10
-19
C
k : h ng s Boltzman. k = 1,38 x 10
-23
J/
0
K

1.2
( ) 1 =
T D
V V
S D
e I I
n

q
kT
V
k
T
=
1.3
Bi ton 1: Cho ng vo V
i
, xc nh v v dng sng ng ra V
o

Bi ton 2: Cho mch n p dng zener, cho ng vo, tm ng ra.
Bi ton 3: Cho mch n p dng zener, cho ng ra, tm ng vo.
Bi ton 4: Tm I
D,
V
o
, xc nh cng logic
2. Cc mc tiu kim tra nh gi v dng cu hi kim tra nh gi gi chng 1


Mc tiu kim tra nh gi Ni dung
Mc Nh Cc kin thc cn nh :
Phng trnh ca diode
Biu mu 3a
Trang 2
Ngng dn ca diode Si v Ge, in p PIV ca diode trong cc
mch chnh lu.
Mc Hiu c cc kin
thc hc
Cc thng s gii hn ca diode
Hiu c hot ng ca cc mch chnh lu bn k, ton k, cng
thc tnh in p ra trung bnh, dng in ra trung bnh trn ti
Cc loi diode khc
Kh nng vn dng cc kin
thc hc
Cc kin thc m sinh vin phi bit vn dng :
Xc nh dc trong tng bi ton c th ngng dn ca diode

Kh nng tng hp: Bi ton 1: Cho ng vo V
i
, xc nh v v dng sng ng ra V
o

Bi ton 2: Cho mch n p dng zener, cho ng vo, tm ng ra.
Bi ton 3: Cho mch n p dng zener, cho ng ra, tm ng vo.
Bi ton 4: Tm I
D,
V
o
, xc nh cng logic

3. Ngn hng cu hi v p n chi tit chng 1
tt Loi Ni dung im
1 Cu hi


Cho Vi. V dng sng ng ra Vo
Vi Diode l Si.
V
i
= V
m
sin(wt)1.5
p nD

R

V
I

V
O

S
i
Trang 3
2 Cu hi 1.5
p n

3 Cu hi 1.5
p n
Vi
-
Si
+
+
-
Vo 3.3kO
V
-
+
-
Vo Vi
+
Ideal
8.2kO
Si

V
T
=-0.7V
-V
m
+V
T

t
0
t
V
o
V
T
= V+0.7V
-Vm - V
T


0
-V
T

Trang 4
4 Cu hi

1.5
p n


5 Cu hi 1.5
p n


6 Cu hi 1.5
V
T
= V+ 0.7v
-
Vi
-
+ +
R
v
Vo
S
i
-
Vi
+
-
+
Vo R
v
S
i
+
Vi Vo
-
R
-
v
+
S
i
t
0
V
o
V
T
= -V-0.7V
V
T

-Vm - V
T


Trang 5
p n
7 Cu hi

2
p n
Si
-
Si
Si
-
+
Vo
Si
+
V
o
V
T1
= 1.4V
V
T2
= -1.4V
t
-V
m
- V
T2
0
t
0
V
o
V
T
= V-0.7V
V
T
= V-0.7V
Vm + V
T

Trang 6
8 Cu hi 2
p n

9 Cu hi 2
p n
V
T1
= 1.4V
V
T2
= -1.4V
t
V
m
- V
T1
0
-
Vo
Ideal Diodes
-
+
+
5.6kO
5.6kO 5.6kO
Si
-
Si
Si
-
+
Vo
Si
+
V
T1
= (V
m
-0.7v)/2
V
T2
= (-V
m
+0.7v)/2
t
V
m
- V
T
0
Trang 7
10 Cu hi 1.5
p n
11 Cu hi 2
p n
Si
Si
+
Vo
-
5.6kO
5.6kO
5.6kO
V
T1
= (V
m
-0.7v)/2
V
T2
= (-V
m
+0.7v)/2
t
V
m
- V
T1
0
Trang 8
12 Cu hi 2
p n
13 Cu hi

1
p n


14 Cu hi 1
Vo Vi
-
+
R
+
-
-V
m

t 0
V
0

T
2
T

- 0.7V
t 0
V
0

T
2
T

- 0.7V
- -
Vi = 110V (rms) Ideal
+ +
2.2K
Vo (Vdc)

Si
S
i

Trang 9
p n


15 Cu hi 2
p n
16 Cu hi 2
R
Si
Vo
+
-
10K
i
-
+
1K
Vo
+
-
+
10K
R
-
1K
Si
0.7V
t 0
V
0

T
2
T

V
T
= 0.7V
0.7V
t 0
V
0

T
2
T

Vm
11
10

V
T
=0.77V
V
m
Trang 10
p n
17 Cu hi 1.5
p n


18 Cu hi 1.5
+ +
-
v
Vi Vo
R
-
+
Vo Vi
+
Si
- -
5.6kO
v
0
V
T
t
V
0

T
2
T

V
T
= v+ 0.7V
V
m
-0.7V
t 0
V
0

T
2
T

-0.77V
Vm
11
10

Trang 11
p n


19 Cu hi 1.5
p n


20 Cu hi 1.5
p n


V
T
t
V
0

V
T
= -v+ 0.7V
V
m
0

T
V
T
t 0
V
0

2
T

V
T
= -v - 0.7V
V
T
t 0
V
0

V
T
= v + 0.7V
Vo Vi
+
-
v
-
R
+
S
i
Vo
- -
R
+
Vi
v
+
S
i

Trang 12
21 Cu hi
1.5
p n


22 Cu hi 1.5
p n


23 Cu hi


Cho bit ng ra ca mch V
o
l bao
nhiu?
1.5
-
Vo
Si
+
-
Vi
+
V
1
V
2
Si
15kO
-10V
Vo 0V
2.2K
Si
Si
-10V
-10V
Vo 0V
2.2K
Si
Si
-10V
-10V
Vo 0V
2.2K
Si
Si
-10V

R
v
+
Vi
+
1
v
-
Vo
-
2
S
i
S
i
V
T1
t 0
V
0

2
T

V
T1
= -v
1
+ 0.7V
V
T2
= v
2
- 0.7V
V
T2

T
V
T2
t 0
V
0

2
T

V
T2
= -v
1
- 0.7V
V
T1
= v
2
+ 0.7V
V
T1

T
Trang 13
Si
Si
Vo
1K
0V
-10V
Si
Si
Vo
1K
0V
-10V
Si
Si
Vo
1K
0V
-10V
I
Z
Vi
-
+
R
S
R
L
I
L
I
ZM
V
Z
p n V
o
= 9.3V
24 Cu hi

Cho bit ng ra ca mch V
o
l bao
nhiu?


1.5
p n V
o
= -9.3V
25 Cu hi


a. Xc nh R
L
v I
L
V
RL
= 10V.
b. Xc nh cng sut cc i
Vi I
ZM
= 32mA, Vi = 50V, Vz = 10V, R
S
= 1kO.

2
p n a.

O s s O
O =

= -
O = = =
= = = -
=

=
= = =
k R
V V
V R
R
k
I
V
R
mA I I I
mA
R
V V
I
V V V V
L
Z i
Z S
L
L
Z
L
ZM L
S
i
25 . 1 250
250
10 50
10 1
25 . 1
8
10
8 32 40
40
1
10 50
10
min
min
max
min
0
0

b. mA I V P
ZM Z ZM
320 32 10 = = =


26 Cu hi a. Hy xc nh V
L
, I
L
, I
R
vi R
L
= 180O.
b. Xc nh gi tr ca R
L
c c cng sut cc I P
Zmax
=
400mW.
c. Xc nh gi tr nh nht ca R
L
zener diode c th hot
ng c.
Cho V
Z
= 10V, R
S
=110O, V
i
= 50V
3
Trang 14


p n a.
A
R R
V
I
mA
R
V
I
V V V V
L S
i
L
L
L
L
L L
17 . 0
180 110
50
55
180
10
10
0
=
+
=
+
=
= = =
= = =

b.
O = = =
= = =
= = =
9 . 76
13 . 0
10
13 . 0 04 . 0 17 . 0
40
10
400
max
max
L
L
L
Zmaz L L
Z
Z
Z
I
V
R
A I I I
mA
V
P
I

c.
O =
|
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|

=
+
=
5 . 27
1
10
50
1
110
1
1
0
0
V
V
R R
R R
R
V V
i
S L
S L
L
i27 Cu hi Hy xc nh gi tr ca Vi sao cho V
L
= 9V v zener diode hot
ng khng qu cng sut.
Cho R
L
= 1kO, P
ZM
= 300mW, R = 100O.

3
p n
mA
V
P
I
V V V V
Z
ZM
ZM
Z L
3 . 33
9
300
9
0
= = =
= = =

Chn: mA I I
ZM Z
33 . 3 3 . 33
10
1
10
1
min
= = =


-
+
Vi R
L
R
S
I
Z
I
L
Vi
R
S

R
L
I
Z
I
L
Trang 15
( ) ( )
( ) ( )
V V V
V
I I R V V I I R V
V V V
mA
R
V
I
i
i
L ZM S Z i L Z S Z
i i i
L
L
L
13 10
9 3 . 33 1 . 0 9 9 33 . 3 1 . 0 9
9
1
9
min
max min
s s
+ + s s + +
+ + s s + +
s s
= = =

28 Cu hi Cho mt s mch diode nh hnh v. Cc s liu khc cho sn
trn s . V mch tng v tnh in p ng ra.


1
p n in p ng ra :
V
O
= -(24 - 0,3 -0,7 ) 6,8K / 6,8K + 2,2K = - 17,37V

1
29 Cu hi

Tnh in p ng ra V
out
v
dng in I chy trong mi s . Bit in tr thun ca diode
khng ng k.

1
p n

S (a) : V
OUT
= + 0.7V
I = ( 12 -0,3 - 0,7 ) / 2,2K = 5mA
S (b) : I = ( 22 -0,7 ) / ( 2,2K + 2,2K ) = 4,84 mA

6,8K
Ge Si
2,2K
24V +
24V
0,3V 0,7V
6,8K
2,2K Vout
Si
2,2K
Vout
Ge
12V
(a)
2,2K 2,2K

10mA
(b)
Si
2,2K
2,2K
22V
Vout
0,7V
+
+
(b)
Trang 16
V
OUT
= I . 2,2K = 4,84 mA . 2,2K = 10,65V
29 Cu hi

Tnh in p ng ra V
OUT
v dng in I chy trong s . Bit in
tr thun trn diode khng ng k.

1
p nI = 11 / ( 2,2K + 3,3K ) = 2 mA
V
OUT
= 2mA . 3,3K = 6,6 V


30 Cu hi Cho mt s mch diode nh hnh v. Tnh dng in qua mi
nhnh R
1
, R
2
, R
3
. Cho mt s mch diode nh hnh v.
Tnh dng in qua mi nhnh R1, R2, R3. B qua in tr thun
ca diode. Cc s liu khc cho trn s .


1
p n Hai nhnh R
1
v R
2
khng c dng i qua .
Dng i qua nhnh R
3
l I = ( 24 - 0,7 - 0,7 ) / 3,3K = 6,85 mA

31 Cu hi Xc nh in p ng ra Vo v dng in qua mi diode trong mch
sau. B qua in tr thun ca diode khi dn.


1
p n Dng in qua nhnh diode Ge l I
1
=2,47 mA
3,3K
Vout
-12V
Si Ge 2,2K
3,3K
2,2K
-12V
+ +
0,3V 0,7V
-24V
Si Si Si
Si
R1 R2 R3
2K
2K
1K
G
e
Si
Vo +10V
Trang 17
Dng in qua nhnh diode Si l I
2
= 2,27 mA
in p ng ra V
O
= 1K .( 2,47 mA + 2,27mA ) = 4,74 mA

32 Cu hi Xc nh in p ng ra Vo v dng in qua diode trong mch sau.
B qua in tr thun ca diode khi dn.1
p n
R
T
= 150 . 100 / 150 + 100 =
60
E
T
= 24 . 100 / 100 + 150 =
9,6 V
V
O
= 0,7 V
I = 9,6 - 0,7 / 60 = 0,15 mA33 Cu hi Cho 1 s mch diode sau, tnh dng in qua mi diode v in
p ng ra V0, cc s liu khc cho trn s .

1
p n Diode Ge ON , diode Si OFF
Dng qua Si bng 0
Dng qua Ge I = ( 20 + 5 - 0,3 ) / 6,8K = 3,63 mA
V
O
= 20 - 6,8 K . 3,63 mA = - 4,7 V

34 Cu hi Cho 1 s diode sau , v mch tng ng, b qua in tr thun
ca diode, xc nh dng in qua diode v in p ng ra V
O
, cc
s liu khc cho trn s .1.5
150
100
24V
Vo
Si
+
I
60
9,6V
Vo
Si
+
Vo
Ge
20V -5V
Si
6,8K
2,2K 2,2K

10mA

Si
Trang 18
p n S tng ng:
Dng in qua diodev in p ng ra:
V Vo
mA I
65 , 10 5 . 2 , 2
84 , 4
2 , 2 2 , 2
7 , 0 22
= =
=
+

=

1
35 Cu hi Cho 1 s o diode sau , ve mach tng ng, bo qua ien tr
thuan cua diode ,tnh dong ien qua moi diode va ien ap
ngo ra V
O
, cac so lieu khac cho tren s o.

42V
3,3K Si
Ge
Vout

1
p n Mch in tng ng :
Dng in qua diode v in p ng ra:

) ( 3 , 0
) ( 4 , 12
3 , 3
3 , 0 7 , 0 42
V Vo
mA I
=
=

=


36 Cu hi Cho mt mch n p c in p ng ra 10V., in tr ti R
L
bin
thin trong phm vi 250<R
L
<1,25K. Tnh in tr hn dng R
S

v cng sut tiu tn cc i ca Zener? Cc s liu khc cho trn s
.


3
p n
I
L MAX
= 10 / 0,25K = 40mA = I
S

R
S
= ( 50 - 10 ) / 40 mA = 1K
I
LMIN
= 10 / 1,25K = 8mA
I
ZMAX
= 40 -8 = 32 mA

Vo I
2,2K
2,2K
0,7V
22V
R
L
(+)
(-)
R
S
U
I
=50V U
O
=10V
Z
(+)
(-)
Trang 19
P
ZMAX
= 10 . 32 mA = 320 mW
37 Cu hi
Cho m t m ch n p c i n p ng ra 10V (hnh 2), zener c cng
su t tiu tn cc tn cc ti u l 20mW v cc i l 1W. Tnh i n
tr t i nh nh t v ln nh t cho php Zener c tc d ng n p?
Cc s li u khc cho trn s .3
p n
I
S
= (22 - 10 ) /0,1K = 120 mA
I
ZMIN
= 20mW / 10 = 2 mA
I
ZMAX
= 1000 mW / 10 = 100 mA
I
LMAX
= 120 -2 = 118 mA R
LMIN
= 10 /118 mA = 84
I
LMIN
= 120 - 100 = 20 mA R
LMAX
= 10 /20 mA = 500


38 Cu hi Cho mt mch n p sau. Bit Zener c V
Z
=10V, P
ZMAX
=400mW.
a) Xc nh R
L
cc i Zener tiu tn cng sut ln nht cho
php.
b) Xc nh R
L
cc ti Zener trng thi ON.

3
p n I
S
= ( 20 - 10 ) / 0,22K = 45,45 mA
I
ZMAX
= 400mW / 10 = 40 mA
I
LMIN
= 45,45 - 40 = 5,45 mA
R
LMAX
= 10 / 5,45mA = 1,83K
I
LMAX
= 45,45mA
R
LMIN
= 10 / 45,45 mA = 220

39 Cu hi Cho mt mch n p sau c in p ng ra Vo khng i 20V cung
cp cho ti R
L
=1K v in p ng vo V
IN
thay i t 30V n
50V. Xc nh ga tr ca in tr ni tip Rs v dng cc i qua
3
R
L
(+)
(-)
100

U
I
=22V U
O
=10V
Z
(+)
(-)
I
L
I
R
R
L
(+)
(-)
220

U
I
=20V U
L
Z
(+)
(-)
Trang 20
Zener.


p n
I
L
= 20 / 1K = 20 mA
I
SMIN
= 20mA
R
S
= ( 30 - 20 ) / 20 mA = 500
I
SMAX
= ( 50 - 20 ) / 0,5K = 60 mA
I
ZMAX
= 60 - 20 = 40 mA

40 Cu hi Cho mt mch n p sau, zener n p 12 V c cng sut tiu tn cc
i 150mW v BJT c li dng |=100 v b qua V
BE
. Tnh in
tr ti ln nht cho php Zener khng b qa ti? Cc s liu khc
cho trn s .
3
p n
I
Zmax
=150mW/12=12,5mA
I
S
=(36-12)/1,5K=16mA
I
Bmin
=16-12,5=3,5mA
I
Cmin
=100.3,5mA=0,35A
R
Lmax
=12/0,35=34,3Chng 2: PHN CC TRANSISTOR
1. Cc ni dung kin thc ti thiu m sinh vin phi nm vng sau khi hc xong chng 2
1.1Cu to BJT, FET
Hat ng BJT, FET
Cc s ni dy, c tuyn V-A ca BJT, FET
Mi quan h gia h s alpha v beta ca BJT
1K

R
L
(+)
(-)
R
S
U
I
U
L
Z
(+)
(-)
R
L
1,5K
36V
NPN
+
Trang 21
B
C
I
I
= |
B C E
I I I + =
| o
1
1
1
+ =
JFET , D-MOSFET th phng trnh Shockley:
2
1
GS
D DSS
P
V
I I
V
| |
=
|
\ .
Cc mch phn cc cho BJT v FET
1.2
Bi ton 1: Tm im tnh Q, xc nh V
B
, V
E
, V
C
Bi ton 2: Thit k mch phn cc

2. Cc mc tiu kim tra nh gi v dng cu hi kim tra nh gi gi chng 2

Mc tiu kim tra nh gi Ni dung
Mc Nh Cc kin thc cn nh :
BJT
B
C
I
I
= |
B C E
I I I + =
1 +
=
|
|
o
CBO CBO CEO
I I I | | ~ + = ) 1 (
B B B B C E
I I I I I I ) 1 ( + = + = + = | |
JFET , D-MOSFET th phng trnh Shockley:
2
1
GS
D DSS
P
V
I I
V
| |
=
|
\ .S D
I I =

A I
G
0 =

S D
I I =

A I
G
0 =

Trang 22


Cc thng s gii hn ca BJT v FET
Mc Hiu c cc kin
thc hc
Hiu c :
c tuyn V-A
Cc dng mch phn cc
Kh nng vn dng cc kin
thc hc
cc kin thc m sinh vin phi bit vn dng :
So snh cc mch mc kiu EC,BC,CC
So snh cc mch mc kiu SC, GC,DC
So snh BJT v FET
Kh nng tng hp: Bi ton 1: Tm im tnh Q, xc nh V
B
, V
E
, V
C
Bi ton 2: Thit k mch phn cc3. Ngn hng cu hi v p n chi tit chng 2
tt Loi Ni dung im
1 Cu hi

Tnh ton in p phn cc v I
C
cho mch in hnh sau:

2
p n
( )
( )( ) V k mA V R I V V
mA A I I
A
k
V
R
V V
I
C C CC CE
B C
B
BE CC
B
83 , 6 2 , 2 35 , 2 12
35 , 2 ) 08 , 40 ( 50
08 , 47
680
7 , 0 12
= O = =
= = =
=
O

=
u |
u


+

V
CE

10F
C
2

| = 85
C
1

I
C

R
C

3,3KO

Ng vo ac
V
CC
= + 12V
R
B

240KO

Ng ra ac
I
B

| = 50

Trang 23
2 Cu hi Tnh V
C
v I
C
cho mch in hnh sau:

2
p n
( )
( )
( ) ( )( ) | | V k mA V R I V V
mA A I I
A
k
V
R
V V
I
C C CC C
B C
B
BE CC
B
6 , 9 3 , 3 76 , 3 22
76 , 3 32 , 31 120
32 , 31
680
7 , 0 22
= O = =
= = =
=
O

=
u |
u


3 Cu hi
Tnh ton in p phn cc V
CE
v dng in I
C
trong mch in hnh
sau:


2
p n
( )
( )
( )
( ) ( ) V k mA k mA V R I R I V V
mA A I I
A
k
V
k k
V
R R
V V
I
E E C C CC CE
B C
E B
BE CC
B
1 , 9 1 635 , 3 2 635 , 3 20
635 , 3 ) 35 , 36 ( 100
35 , 36
531
3 , 19
1 101 430
7 , 0 20
1
= O O = =
= = =
=
O
=
O + O

=
+ +

=
u |
u
|


V
CC
= 22V
V
C

V
B

20F
C
1

I
C

R
C

3,3KO

V
i

R
B

680KO

V
o

I
B

| = 120
I
E

C
E

40F
V
o

C
2

10F

+
C
1

10F
I
C

R
C

2 kO

V
i

V
CC
= + 20V
R
B

430KO

I
B

V
CE

| = 100
R
E

1 kO
Trang 24
4 Cu hi
Tnh ton gi tr in tr R
C
nu c

V
C
= 10V trong mch in hnh sau:

:
3
p n
( )
( )
( )
mA A I I
A
k
V
k k
V
R R
V V
I
B C
E B
BE CC
B
635 , 3 ) 35 , 36 ( 100
35 , 36
531
3 , 19
1 101 430
7 , 0 20
1
= = =
=
O
=
O + O

=
+ +

=
u |
u
|
( )
C
C C CC C
R
R I V V
3
10 635 , 3 20 10

=
=

Suy ra :
O =

=

k R
C
75 , 2
10 635 , 3
10 20
3

Chn R
C
=2,7kO.

5 Cu hi Tnh ton gi tr R
B
transistor hat ng trng thi dn bo ha 3
p n Ta c:
-

( )
E C
CC
E C
CE CC
C
CE C E C CC
R R
V
R R
V V
I
V I R R V
| |
|
+

=
+

=
+ + =
2 . 0
(Transistor dn bo ha => V
CE
= 0.2V)

I
E

C
E

40F
V
o

C
2

10F

+
C
1

10F
I
C

R
C
1kO


V
i

V
CC
= + 15V
R
B


I
B

V
CE

| = 50
R
E

0.5 kO
I
E

C
E

40F
V
o

C
2

10F

+
C
1

10F
I
C

R
C


V
i

V
CC
= + 20V
R
B

430KO

I
B

V
CE

| = 100
R
E

1 kO
Trang 25
-

| /
7 . 0
C
E C CC
B
E E BE CC
B
E E BE B B CC
I
R I V
I
R I V V
R
R I V R I V

=

=
+ + =

6 Cu hi
Tnh ton in p phn cc V
CE
v dng in I
C
trong mch in hnh
sau (p dng phng php tnh gn ng)
3
p n
( )
( )( )
V V V V V V
V k mA V R I V V
mA
k
V
I
R
V
I
V V V V V V
V V
R R
R
V
E C CE
C C CC C
C
E
E
E
BE B E
CC
B B
B
B
03 , 12 3 , 1 33 , 13
33 , 13 10 867 , 0 22
867 , 0
5 , 1
3 , 1
3 , 1 7 , 0 2
2 22
9 , 3 39
9 , 3
2 1
2
= = =
= O = =
=
O
= ~ =
= = =
=
+
=
+
=


7 Cu hi Cho s phn cc mt BJT NPN Si nh sau. Bit V
BE
=0,7V, li
dng |=100. Tnh:
a) dng in tnh I
C
, I
E
, I
B
b) in p tnh V
CE
v in p b nhit V
E

Cc s liu khc cho trn s .2
I
C


V
CC
= + 22V
R
B1

390kO

R
C

10kO

R
B2

3,9kO

C
E

10F

I
E


R
E

1,5kO

V
B


10F

10F

V
C


V
E


V
CE


V
i


V
o


| = 140
C1
C2
10K
36V
1K
100
6V
+
Trang 26
p n
I
C
~ I
E
= 100 I
B
6 = 10K . I
B
+ 0,7 + 0,1K .100 I
B

I
B
= 0,265 mA
I
C
~ I
E
= 26,5mA
V
CE
= 36 - 1K.26,5 - 0,1K.26,5 = 6,85V
V
E
= 0,1K.26,5 = 2,65V

8 Cu hi Tnh dng in phn cc I
E
v in p V
CE
cho mch in hi tip in
p hnh
sau:3
p n in tr hi tip R
B
l tng ca hai in tr mc gia cc C v cc B:
( )( )
( )
( )( )
( ) ( )( )
( ) ( )( )
V V V
k k mA V R R I V V
mA A I I
A
k k k
V
R R R
V V
I
E C E CC CE
B E
E C B
BE CC
B
72 , 5 28 , 4 10
2 , 1 3 02 , 1 10
02 , 1 03 , 20 51 1
03 , 20
2 , 1 3 51 250
7 , 0 10
1
= =
O + O = + =
= = + =
=
O + O + O

=
+ + +

=
u |
u
|


00
V
i
C
3

R
C

3 kO
V
CC
= 10V
V
o
R
E

1,2 kO
C
3

10F
C
2

10F
10F
R
1

R
2

I
C
C
I '
I
B
100kO 150kO
I
E

+

| = 50
V
CE

Trang 27
9 Cu hi Tnh dng in cc thu I
C
v in p V
C
cho mch in phn cc phn
hnh sau:
3
p n
( )( )
( )
( )( )
( )
( )( ) V k mA V R I V V
mA A I I
A
k k
V
R R R
V V
I
C C CC C
B C
E C B
BE CC
B
02 , 12 4 , 2 49 , 2 18
49 , 2 2 , 33 75
2 , 33
510 4 , 2 76 300
7 , 0 18
1
= O = =
= = =
=
O + O + O

=
+ + +

=
u |
u
|


10 Cu hi Cho s phn cc mt BJT NPN Si nh sau. Bit V
BE
=0,7V, li
dng |=100. Tnh:
a) dng in tnh I
C
, I
E,
I
B
b) in p tnh V
CE
Cc s liu khc cho trn s .

2
p n
I
C
~ I
E
= 100 I
B

12 = 220K . I
B
+ 0,7
I
B
= 0,051 mA
I
C
~ I
E
= 5,1 mA
V
CE
= 12 - 1,2K .5,1mA = 5,88V


11 Cu hi Cho mt s khuch i Darlington gm 2 BJT T1 v T2. li dng
ca T1 v T2.
li dng ca T1 v T2 ln lt l |
1
= 80 v |
2
=20. Bit dng ng
3
00
V
i
C
3

R
C

2,4 kO
V
CC
= 18V
V
o
R
E

510O
C
3

10F
C
2

10F
10F
R
1

R
2

I
C
C
I '
I
B
150kO 150kO
I
E

+

| = 75
V
CE

C4
C
0
C
E

50F
V
C

1,2K
220K
12V
Trang 28
vo cc B ca T1 l
I
B1
=500 uA. Cc s liu
khc cho trn s .
a) Tnh in p ng
vo (1)
Tnh cng sut tiu tn
trn T2 (1)


p n | = 80.20=1600
I
OUT
=500 uA .1600 = 0,8A
U
O
= U
I
= 0,8 .25 = 20V
P ( T
2
) = ( 24 -20 ) .0,8 = 3,2W


12 Cu hi Cho s phn cc BJT nh sau. Bit V
BE
=0,7 V, |=100. Tnh IB, IC,
IE, VB, VE, VC, VCE bng mch tng ng Thevenin ( Cc in p
V
B
, V
E
, V
C
trong s c xc nh so vi mass v cc s liu khc
cho sn trn s ).


2
p n
R
T
= ( 39K // 8,2K ) = 6,77K
E
T
= 8,2K . 18 / ( 39K + 8,2K ) = 3,12V
3,12 = 6,77K . I
B
+ 0,7 + 100 . I
B
. 1K
I
B
= 0,022 mA
I
C
= I
E
= 2,2 mA
V
B
= 0,7 + 2,2 = 2,9V
V
E
= 2,2 V
V
C
= 18 - 3,3K . 2,2 mA = 10,74 mA
V
CE
= 10,74 - 2,2 = 8,54 V

U
I
24V
R
E
25
U
O
1K
3,3K
8,2K
39K
VcV
E

18V
Trang 29
13 Cu hi
Cho s phn cc BJT nh sau. Bi t V
BE
=0,7V, |=120. Tnh I
B
,
I
C
, I
E
, V
B
, V
E
, V
C
, V
CE
( Cc i n p V
B
, V
E
, V
C
trong s c xc
nh so vi mass v cc s li u khc cho
s n trn s )

2
p n
I
B
= 7,9 uA
I
C
= 948 uA
I
E
= 955.9 uA
V
B
= 9,4 V
V
C
= 13,3 V
V
E
= 8.7V
V
CE
= 4,6V

14 Cu hi
Cho s o phan cc mot BJT NPN Si nh sau . Biet V
BE
= 0,7V, o li
dong | = 100 . Zener co V
Z
= 6V Tnh dong ien tnh I
C
, I
E
, I
B
, ien
ap tnh V
CE
, cong suat tieu tan tren Zener.
Cac so lieu khac cho tren s o.

3
p n
Ic=52,47(mA)
I
E
=53(mA)
I
B
=0,52(mA)
V
CE
= 7,16 (V)
P=0,67.6=4,02(mW)

470K
9,1K
9,1K

22V
Si
Ic

10K

24V

220

100

12V

+
Trang 30
15 Cu hi Tnh gi tr in tr R
E
, R
C
v R
C
cho mch khuch i transistor vi
in tr n nh R
E
hnh sau. H s khuch i dng tiu biu ca
transistor l 90 ti im c I
C
= 5mA.
2.5
p n im lm vic c chn t cc thng s ca ngun v transistor l I
CQ

= 5mA v V
CEQ
= 10V.
( ) ( ) V V V V
CC E
Q
2 20
10
1
10
1
= = ~
in tr cc pht:
O = = ~ 400
5
2
mA
V
I
V
R
Q
C
E
E

in tr cc thu c tnh bng:
( )
O = =

=

= k
mA
V
mA
V
I
V V V
R
Q
Q Q
C
E CE CC
C
6 , 1
5
8
5
2 10 20

Tnh dng in cc nn bng:
A
mA
I
I
Q
Q
C
B
u
|
56 , 55
90
5
~ = =
Ta thy, in tr cc nn c tnh bng:
( )
A
V
A
V
I
V V V
R
Q
Q
B
E BE CC
B
u u 56 , 55
3 , 17
56 , 55
2 7 , 0 20
=

=

=

16 Cu hi Thit k mch in phn cc cho mt mch khuch i nh hnh sau.
Vi | = 150, I
C
= 1mA, V
CQ
= V
CC
/2.
2.5
I
C
= 2 mA

V
CC
= + 20V
R
BR
C


2N4401
C
E

50F

I
B


R
E

V
B


10F

10F

V
C


V
E


V
CE
= 10V

V
i


V
o


| = 140
C1
C2
+


Trang 31
p n
Chn ( ) ( ) V V V V
CC E
Q
6 , 1 16
10
1
10
1
= = = v tnh R
E
:
O = = ~ k
mA
V
I
V
R
Q
Q
C
E
E
6 , 1
1
6 , 1

: V
V V
V
CC
C
Q
8
2
16
2
= = =
V V V V V V
Q Q Q
E C CE
4 , 6 6 , 1 8 = = =
Sau tnh R
C
:
( )
O =

=

= k
mA
V
I
V V V
R
Q
Q Q
C
E CE CC
C
8
1
6 , 1 4 , 6 16

(s dng in tr 8,2kO)
Tnh V
BQ
:
V V V V V V
BE E B
Q Q
3 , 2 7 , 0 6 , 1 = + = + =
Cui cng, tnh R
B1
v R
B2
:
( )
( )
O =
O
= s k
k
R R
E B
24
10
6 , 1 150
10
1
1
|
V t: V V V
R R
R
Q
B CC
B B
B
3 , 2
2 1
2
= =
+

O ~ k R
B
143
1
(s dng 150kO)

I
C
= 10 mA

V
CC
= 16V
R
B1


R
CR
B2C
E

100F

I
E


R
E


V
B


10F

10F

V
C


V
E


V
CE
= 8V

V
i


V
o


| (min) = 80
C1
C2
I
B


I
1


I
2

Trang 32
17 Cu hi Xc nh dng cc mng I
D
v in p cc mng ngun V
DS
cho mch
in phn cc c nh hnh sau:2
p n
V V V
GG GS
5 , 1 = =
V
V
V
mA
V
V
I I
P
GS
DSS D
69 , 4
4
5 , 1
1 12 1
2
= |
.
|

\
|

=
|
|
.
|

\
|
=
( )( ) V k mA V R I V V
D D DD D
4 , 6 2 , 1 69 , 4 12 = O = =
V V V V V V
S D DS
4 , 6 0 4 , 6 = = =


18 Cu hi Xc nh in p phn cc V
DS
v dng in I
D
cho mch in hnh
sau:


2
p n
-
Ta c: do dng in I
G
= 0

|
|
.
|

\
|
=
= = =
2
1
0
p
GS
DSS D
S D S D S G GS
V
V
I I
R I R I V V V

Gii h phng trnh trn ta c: I
D,
V
GS
- ( ) V V I R R V
DS D S D DD
20 = + + =
=> V
DS
= V
DD
(R
D
+ R
S
)I
D

+ 12V
G
0
0
S
D
I
D

V
DS

1MO
1,5V
1,2kO
I
DSS
= 12mA
V
P
= 4V
V
o

V
i

1MO
0
0
+ 20V
I
DSS
= 8 mA
V
P
= 6V
750O
1,5kO
V
DD
Trang 33
19 Cu hi Tnh in p phn cc V
DS
v dng in I
D
2
p n - Ta c:

|
|
.
|

\
|
=

+
= =
2
2 1
1
1
p
GS
DSS D
S D
B B
B
DD S G GS
V
V
I I
R I
R R
R
V V V V

Gii h phng trnh trn ta c: I
D
v V
GS
-
( ) V V I R R V
DS D S D DD
12 = + + =

=> V
DS
= V
DD
(R
D
+ R
S
)I
D

20 Cu hi Tm in p phn cc v dng in I
D
ca mch: 2
p n - Ta c:

) 2 (
) 1 ( 1
2 1
2
2
S D G S G GS
G G
G
DD G
P
GS
DSS D
R I V V V V
R R
R
V V
V
V
I I
= =
+
=
|
|
.
|

\
|
=

Gii h phng trnh (1) v (2) ta c: I
D
v V
GS


1uF
C1
10uF
C2
C1815
T1
A
C
+
100uF
CG
470uF
CE1
12K
R8
100
R6
22K
R4
1K
R3
+
10uF
C3
12 V
10K
R1
2.2K
R10
D
K30A
1K
VR1
B
100
R2
2.2K
R9
MFS
1K
R5
12K
R7
R
B1
R
B2
R
D
V
DD
Rg1
Rs
Vi
C1
Rg2
Rd
C2
Vdd
Vo

Trang 34
- V
DD
= (R
D
+ R
S
)I
D
+ V
DS

=>V
DS
= V
DD
(R
D
+ R
S
)I
D


Chng 4: OPAMP V MCH NG DNG
1Cc ni dung kin thc ti thiu m sinh vin phi nm vng sau khi hc xong chng 4
1.1

1.2Khuch i o :
1
2 0
R
R
V
V
A
i
V
= =


1.3Khuch i khng o:
2
0
1
1
i
R
V V
R
| |
= +
|
\ .

1.4
Bi ton 1: Xc nh mch o hay khng o, cho v
i
v v
o
Bi ton 2: Mch khuch i ghp 2 Opamp , xc nh v
o


2Cc mc tiu kim tra nh gi v dng cu hi kim tra nh gi gi chng 4
Mc tiu kim tra nh gi Ni dung
Mc Nh cc kin thc cn nh :
Khuch i o :
1
2 0
R
R
V
V
A
i
V
= =
Khuch i khng o:
2
0
1
1
i
R
V V
R
| |
= +
|
\ .

Mc Hiu c cc kin
thc hc
Hiu c hot ng ca cc mch khuch o v khng o, ng
dng.
+V
CC

-V
CC

+V
S
V
d
= V
i+
- V
i-

A
Vf

+V
Sf

-V
Sf

-V
S

V
0

A
V0

c tuy n truy n t khi c h i ti p m
Trang 35
Kh nng vn dng cc kin
thc hc
Cc kin thc m sinh vin phi bit vn dng :
Mch cng o du
Mch cng khng o du
Mch khuch i vi sai

Kh nng tng hp: Bi ton 1: Xc nh mch o hay khng o, cho v
i
v v
o
Bi ton 2: Mch khuch i ghp 2 Opamp , xc nh v
o


3Ngn hng cu hi v p n chi tit chng 4
tt Loi Ni dung im
1 Cu hi Cho mt mch khuch o OPAMP c cc s liu cho trc nh
hnh v. Bit ng vo sin bin nh 0,5V, ng ra sin bin nh
nh 20V.
15V
-15V
Vo
R2
4,7K
Vi
R1

a) Tnh li p v in tr hi tip.
b) Vi li p tm c cu a v gi s ng sin bin nh 1V,
v dng sng in p ng ra.

2
p n a) in p nh ng ra l 10V, ng vo l 0,5V. li p l
10/0,5=20. in tr hi tip R
2
=20.4,7K=94K
b) V
IN
=sinet[V]V
out
=-20sinet
Bin nh dng +20V>ngun dng +15V nn b xn bi
+15V
Bin 3nh m -20V<ngun m -15V nn b xn bi -15V

2
2 Cu hi Cho mt mch khuch i o OPAMP nh sau, bit in p ng
vo V
IN
=2sinet[V].2
T/2 T
15V-15V
Vout
t
15V
-15V
1K
++
10K
Vout Vin
Trang 36


a) Tnh in p ca mch.
b) V dng sng in p ng ra V
OUT
so vi in p ng vo V
IN
. C
nhn xt g v nh dng v m ca dng sng in p ng ra?p n
A
V
= - 10K / 1K = -10
V
OUT
= ( - 10 ) 2 sinet = - 20 sinet [V]
2.5
3 Cu hi
Cho m t m ch khu ch i
OPAMP sau, bi t i n p
ng vo V
IN
=12 sinet[V].
a) Tnh li i n p c a
m ch.
b) V d ng sng i n p
ng ra V
OUT
so vi i n p
ng vo V
IN
. Tnh bin nh nh c a i n p ng ra.
2
p n A
V
= 1
V
OUT
= V
IN
= 12 sinet [V]
Bin nh nh ng ra l 18V
T/2 T
15V-15V
Vout
t
9V
-9V
10
+
Vout Vin
T/2 T
9V-9V
Vout
t
Trang 37


4 Cu hi Cho mch khuch i o OPAMP
a) Tnh li p
b) in vo ct in p ng ra khi bit in p ng vo cho
trc ca bng sau

U
I
(V) U
O
(V)
-3
-2
-1
+1
+2
+3


2
p n
li p = - ( 100K // 100 K ) / 10K = -5

U
I
(V) U
O
(V)
-3 +15
-2 +10
-1 +5
+1 -5
+2 -10
+3 -15

5 Cu hi Cho mt mch khuch a o sau:

a) Tnh li in p
b) V dng sng in p ng ra theo in p ng vo V
IN
(t) = 2 sin
2
100K
U
O
100K
+
10K 12V
-12V
U
I
100K
5K 30V
0V
Trang 38
100tt (V)
p n li p = - 100 K / 5 K = -20
V
OUT
= (-20) ( 2 sin 100 et ) = - 40 sin 100 e t [V}


6 Cu hi
Cho mt s mch OPAMP nh hnh v. Bit V
I1
=+3V v V
I2
=-
4V. Tnh in p ng ra. Cc s liu khc cho trn s .


2
p n
V
O
= ( - 22K / 2,2K ) ( +3 ) + ( 1 + 22K / 2,2K ) ( -4 ) = -74V bo
ha m
V
O
= - 15V

7 Cu hi Cho mt mch khuch o OPAMP c cc s liu cho trc nh
hnh v. Bit ng vo sin bin nh 0,5V, ng ra sin bin nh
nh 20V.
a) Tnh li p v in tr hi tip
b) Vi li p tm c cu a v gi s ng vo sin bin
nh 1V, v dng sng in p ng ra.

15V
-15V
Vo
R2
4,7K
Vi
R1

2
p n li p = - 10 /0,5 = -20
= 20 . 4,7K = 94K
30V
T/2 T
Vout
t
15V
-15V
Vo
22K?
2,2K?
Vi1
Vi2
T/2 T
15V-15V
Vout
t
Trang 39
8 Cu hi Cho mt khuch i OPAMP sau. Bit in p ng vo V
I
=5 sinet
[V].
a) Tnh li p in p ng ra Vo nh nh ln nht cho php
b) T tnh in tr hi tip Rf tha mn iu kin trn
(Cc s liu khc cho sn trn s )

2
p n
V
A
= 1/2 V
I
= 2,5 sin et [V] V
AMAX
= 2,5 V
V
OMAX
= 15 V A
V
= 15 / 2,5 = 6

1 + R
f
/ 15K = 6 R
f
= 75 K


9 Cu hi Cho mt mch khuch i OPAMP sau. Bit in p ng vo
V
IN
=0,5 sin et[V]
a) Tnh li p ca mi OPAMP v ca ton mch
b) V th dng sng in p ng ra V
o1
v V
o2

(Cc s liu khc cho sn trn s ).2
p n OPAMP 1 c A
V1
= + 6
OPAMP 2 c A
V2
= - 10
li p p ton mch A
V
= (+6) . (-10) = -60
V
O 1
= 3 sin et [V]
V
O 2
= - 30 sin et [V]

-15V
15V
10K
10K
15 K
R
f

A
Vo V
I

+
4,7K
47K

10K

15V
-15V
15V
-15V
+
+
Vin Vo2 Vo1
2K
Trang 4010 Cu hi Cho mt mch khuch i OPAMP sau. Bit in p ng vo
V
IN
=0,5sinet [V]
a) V dng sng in ng ra Vo1 v Vo2 theo VIN bit in p
Vo2 c bin nh nh ln nht cho php m khng b xn
do bo ha
b) T tnh li p ton mch v in tr hi tip R tha
mn iu kin
(Cc s liu khc cho sn trn s )2
3V
t
-3V
Vo1
T/2 T
15V-15V
Vo2
t
4,7K
R 10K

15V
-15V
15V
-15V
+
+
Vin Vo2 Vo1
2K
Trang 41
p n OPAMP 1 c A
V1
= + 6
V
O 1
= 3 sin et [V]
V
O 2
= - 15 sin et [V]
OPAMP 2 c A
V2
= - 15 / 3 = -5
li in p ton mch A
V
= (+6) . (-5) = -30
R = 4,7K.5 = 23,5 K


11 Cu hi Cho mt mch khuych i o sau, tnh phm vi gii hn ca in
p ng vo OPAMP khng b bo ha. Cc s liu khc cho trn
s .

1
p n
) ( 5 , 1
10
15
10
10
100
max
V V
Av
i
= =
= =
Chng 6 : I S BOOLE V MCH LOGIC
1Cc ni dung kin thc ti thiu m sinh vin phi nm vng sau khi hc xong chng 6
1.1 Cac cng logic co bn
1.2 Cac quy tc c bn i s Boole
a. 1 = a
(V i b = 1)
a + 1 = 1
(V i b = 1)
-15V
3V
t
-3V
Vo1
15V
t
Vo1

100K
10K 15V
-15V
Trang 42
a. 0 = 0
(V i i b = 0)
a.a = a
a. a = 0
a(a + b) = a
a + 0 = a
(V i b = 0)
a + a = a
a + a = 1
(V i = 1)
a + a.b = a

1.3
nh l De Morgan
nh l 1:
B A B A . = +

o li : A + B =
B A.

nh l 2:
B A B A + = .

o li: A.B =
B A+

1.4
Bi ton 1: T bng s tht xy dng biu thc Boole , v s logic.
Bi ton 2: Cho biu thc Boole ,lp bng s tht,n gin biu thc biu din thnh s logic
2Cc mc tiu kim tra nh gi v dng cu hi kim tra nh gi gi chng 6


Mc tiu kim tra nh gi Ni dung
Mc Nh cc kin thc cn nh :
Cac quy tc c bn i s Boole
nh l De Morgan

Mc Hiu c cc kin
thc hc
Hiu c hot ng ca cc cong logic
Kh nng vn dng cc kin
thc hc
cc kin thc m sinh vin phi bit vn dng :
Xy dng biu thc Boole
V s logic
Lp bng s tht
n gin biu thc v ly kt qa biu din thnh s logic

Kh nng tng hp: Bi ton 1: T bng s tht xy dng biu thc Boole , v s
logic.
Trang 43
Bi ton 2: Cho biu thc Boole ,lp bng s tht,n gin biu
thc biu din thnh s logic


3Ngn hng cu hi v p n chi tit chng 6
tt Loi Ni dung im
1 Cu hi Cho mt bng s tht sau y
a) Xy dng biu thc Boole dng tng ca tch.
b) V s logic


Input Out put
A B C Y
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0
2
p n a) Y = A B C + A B C + A B C
b) S logic


2 Cu hi Cho mt s logic sau:

A
B
C
Y

2
A B C
Y
Trang 44

a) Vit hm Boole ng ra.
b) Lp bng s tht.
p n

a) Biu thc Boole Y = A B + B C
= 000 + 001 + 000 + 100


b) Bng s tht


Input Out put
A B C Y
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 0

3 Cu hi Cho mt biu thc Boole sau:


1) Lp bng s tht
2) n gin biu thc v ly kt qa biu din thnh s logic
2
p n
) ( 011 101 111 B A C AC BC ABC C B A BC A Y + = + = + + = + + =
Input Out put
A B C Y
0 0 0 0

ABC C B A BC A Y + + =
A
B


C

Y
Trang 45

0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1
4 Cu hi Cho mt biu thc Boole:


a) Lp bng s tht.
b) n gin biu thc bng phng php i s, ri biu din thnh s
logic.
2
p n
AB AC BC C AB C B A BC A ABC Y + + = + + + = + + + = 110 101 011 111
A B C
Y


A
B C Y
0 0 0
0
0 0
1

0
0
1 0 0
0 1

1 1

1
0

0

0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1
1

5 Cu hi Cho mt cng logic sau y:
A
B
Y
High
Low
High
Low
Output
Inputs
1 2 3 4 5 6 7 8

V dng xung ng ra vi cng cc xung ng vo A v B.

1
C AB C B A BC A ABC Y + + + =
Trang 46
p n
6 Cu hi Cho mt s logic sau:
A
B
C
Y

a) Vit hm Boole ng ra.
b) Lp bng s tht

2
p n
Y = A B + B C = 000 + 001 + 100


A
B C Y
0 0 0
1
0 0
1

10
0
1 0
0
0 1

1 0

1
0

0

1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1
0

7 Cu hi Dng ton cng NAND xy dng 3 cng c bn AND, OR, NOT 1.5
p n
A A
H
L
H
L
H
L
A

B

Y
B A B A + =
A A
B B
AB
AB
A
B

AB
Trang 47

8 Cu hi Dng ton cng NOR biu din 3 cng logic c bn AND, OR, NOT. 1.5
p n9 Cu hi Dng ton cng NOR, v s logic biu thc Boole sau:
Y=(A+B)(C+D)
1.5
p n
A
B
A
C
D
A+B
C+D
A+B+C+D =(A+B)(C+D)


10 Cu hi Cho m bng s tht sau y:
a) Xy dng biu thc Boole dng
tng ca tch
b) n gin biu thc v biu din
bng s logic

Input Out put
A B C Y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 1
1 1 1 0
2
p n
Y = A B C + A B C + A B C

B A+
A+B
A
B
A

B A+ = AB
B

A
B
A
A

A A
Trang 48
= A B C + A C


11 Cu hi Cho mt s logic sau:

A
B
C
Y


2
p n
a) C B AB Y + =
b)Input Out put
A B C Y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

12 Cu hi Cho mt bng s tht sau y

Input Out put
A B C Y
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 0
2
A B C
Trang 49


a) Xy dng biu thc Boole dng
tng ca tch
b) V s logic
1 1 0 0
1 1 1 1
p n
a) ABC C B A Y + =
b) S logic:
Y
A
B
C


13 Cu hi Cho mt s logic sau


A
B
C
Y


a) Vit hm Boole ng ra.
b) Lp bng s tht

2
p n
a) ) )( ( C B B A Y + + =
b)
Input Out put
A B C Y
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1

Trang 50

1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1
14 Cu hi Cho biu thc:


a) V s logic
b) Lp bng s tht
2
p n
a) C B AB Y + =
A
B
C
Y

b)
Input Out put
A B C Y
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1


Chng 7: MCH M
1Cc ni dung kin thc ti thiu m sinh vin phi nm vng sau khi hc xong chng 7

1.1Bng trng thi ca JKFF, TFFC B AB Y + =
FF tc ng c nh xu ng
K
J
CK
Q
Q
K
J
CK
Q
Q
Flip-flop tc ng cnh ln
Flip-flop JK.
0

Trang 51
Bi ton 1: Thit k mch m ln bt ng b MOD M
Bi ton 2: Xc nh s Flip Flop JK cn dng cho mch m MODM?V s logic, gin xung
v tn s ng ra
2Cc mc tiu kim tra nh gi v dng cu hi kim tra nh gi gi chng 7

Mc tiu kim tra nh gi Ni dung
Mc Nh cc kin thc cn nh : Bng trng thi ca JKFF, TFF


Mc Hiu c cc kin
thc hc
mch m ln bt ng b MOD M

Kh nng vn dng cc kin
thc hc
Thit k mch m ln bt ng b
Kh nng tng hp: Bi ton 1: Thit k mch m ln bt ng b MOD M
Bi ton 2: Xc nh s Flip Flop JK cn dng cho mch m
MODM?V s logic, gin xung v tn s ng ra


3Ngn hng cu hi v p n chi tit chng 7
tt Loi Ni dung im
1 Cu hi Kho st mch m MOD 7 dng Flip Flop JK qua cc bc phn tch, v
s logic, v
Dnh xung m, lp bng m.

3
p n a) Phn tch : MOD 7 : m t 0 n t 0 n 6 v s cn xa 7 , dng 3
FF JK
b) V s logic:


Flip-flop T.

Ck
Trang 52
J
Q
Q
K
J
Q
Q
K
J
Q
Q
K
CK CK CK
1
1
1
1
1
1
RESET
FFC FFB FFA
CLOCK
f/7
7
f

c) V dng xung m
Clock
K
J
QA
QB
QC
1
1

d) Bng m MOD 7
Xungm C B A S m
1 0 0 0 0
2 0 0 1 1
3 0 1 0 2
4 0 1 1 3
5 1 0 0 4
6 1 0 1 5
7 1 1 0 6
2 Cu hi a) C bao nhiu Flip Flop JK cn dng cho mch m MOD 8?
b) V s logic v tn s xung clock nu ng ra bit MSB c tn
s l 15 Hz.
2
p n
F = 8.15HZ = 120 HZ

3 Cu hi a) C bao nhiu FlipFlop JK cn dng cho mch m MOD 15? 2
J
Q
Q
K
J
Q
Q
K
J
Q
Q
K
CK CK CK
1
1
1
1
1
1
RESET
FFC FFB FFA
CLOCK
f/8

Trang 53
b) V s logic v tnh tn s xung clock n ng ra bit MSB c tn s
l 25Hz.


p n a. 4 FF
b.Tn s xung clock=15.25=375Hz


4 Cu hi a) C bao nhiu Flip Flop JK cn dng cho mch m MOD8?
b) V s logic v tnh tn s xung clock nu ng ra ca bit 2
2
c tn s
200 Hz.

2
p n

a. 3 FF
b. Tn s xung clock = 8 . 200 Hz = 1600HzNgn hng cu hi thi ny c thng qua b mn v nhm cn b ging dy hc phn.
Tp.HCM, ngy . 29. . thng . . 6. . nm . .2007 . . . .
Ngi bin son
(K v ghi r h tn, hc hm, hc v)
ThS L Hong Minh

T trng b mn: GVC Vi nh Phng . . . . . . . . . . . (K v ghi r h tn, hc hm, hc v)
Cn b ging dy 1: THSL Hong Minh. . . . . . . . . . . (K v ghi r h tn, hc hm, hc v)
Cn b ging dy 2: THS Nguyn Th Lng . . . . . . . . . . (K v ghi r h tn, hc hm, hc v)
clock
Reset

1
f
1
f/15
FFA FFB FFC FFD
T n s xung
clock=15.25=375Hz
1
1 1 1
1 1
J
Q
Q
K
SET
CLR
J
Q
Q
K
SET
J
Q
Q
K
CK CK CK
1
1
1
1
1
1
RESET
FFC FFB FFA
CLOCK
f/8
Trang 54