Vous êtes sur la page 1sur 5

GLÓRIA (Missa Afro-Brasileira) Repertório

CANTUS FIRMUS
Carlos Alberto Pinto Fonseca

q = 108-112
#
Soprano & # 44 ∑ ∑

#
Alto & # 44 ∑ ∑

# f
Tenor V # 44 ∑ ‰ œ> œ œ œ- œ Œ

f
Gló-ria/a De - us
? ## 4 ‰ ‰
Bass 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ
> > > >
Gló - ri/a in ex - cel - sis De o et in ter - ra pax ho -

2
## f
S & ∑ ‰ œ> œ œ œ- œ Œ

# f
Gló-ria/a De - us
,
& # Ó ‰
œ> œ œ œ >œ œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ> œ
A

>
#
Gló-ri/a in ex - cel-sis De o et in ter - ra pax ho -

T V # ‰ œ #œ œ œ- œ Œ ‰ œ> œ œ œ- œ Œ
>
nas al - tu - ras Gló-ria/a De - us ,
? ## œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
B
œ œ- œ œ œ œ œ œ œ
> >
œ œ œ- œ
> >
mi - ni - bus. Gló-ri/a in ex - cel-sis De o et in ter - ra pax ho -
GLORIA
2

# œ> œ œ œ- œ
& # ‰
4

œ #œ œ œ- œ Œ ‰ Œ
>
S

##
nas al - tu - ras, Gló-ria/a De - us
> >
& Ó ‰ œ> œ œ œ- ‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ- œ
A

mi - ni - bus, , Gló-ria/a De - us et in ter - ra pax ho -


#
T V # ‰ œ #œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- ˙ Œ
> > >

œ> œ œ œ œ> œ
nas al - tu - ras, Gló-ri/a in ex - cel-sis De o
? ## œ ‰ ‰
B
œ œ- œ œ œ œ œ œ œ
>
œ œ œ- œ
>
mi - ni - bus, Gló-ri/a in ex - cel-sis De o et in ter - ra pax ho -

-
œ. œ # œ-
rit.
## œ> œ œ œ- œ- œ- œ-
legato
J
6

S & ‰ ‰ ‰ J J
nas al - tu - ras, Gló - ria/a Deus nas al -
# >
œ œ œ œ >
œ œ œ œ œ œ
>
& # œ œ œ
rit.
A œ ‰ œ> œ œ œ œœ œœ ‰

œ
mi - ni - bus, Gló-ri/a in ex - cel-sis De o et in ter - ra pax ho
- # œ-
# œ> œ œ œ- œ. œ- œ-
rit.
-
œ
legato
T V # ‰ ‰ ‰ J J J
nas al - tu - ras, Gló - ria/a Deus nas al -
œ> œ œ œ > œ œ œ œ œ> œ
B
? ## œ œ œ œ
‰ œ œ œ œœ œœ

rit. œ>

mi - ni - bus, Gló-ri/a in ex - cel-sis De o et in ter - ra pax ho

Calmo e dolce q = 50 (2ª volta mf e dim.)


# # (cedendo al nuovo tempo) p
j p)
dolce e legato

œœ œœ œ œ œ (
- -̇
2ª volta
œ .. # œœ .. œ
8

œ nœ œ
ten.

S & œ œ œ #œ œ
tu - ras e paz na ter - ra aos ho - mens de bo - a von

##
(cedendo al nuovo tempo) p ( 2ª volta
p)
œ œ œ œ œ .. j
dolce e legato
A & ˙ œ. œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ
mi ni - bus. Paz na ter - ra aos ho - mens de bo - a von -

# # (cedendo al nuovo tempo) p p)


œ- -̇
dolce e legato 2ª volta
(
œ .. œ . œ œ #œ œ œ œ bœ nœ œ œ
ten.

T V J
tu - ras e paz na ter - ra aos ho - mens de bo - a von -
p
? ## œ œ œ œ œ
p)
(cedendo al nuovo tempo) 2ª volta
˙ œ œ œ
dolce e legato (
.. œ . #œ œ œ œ œ œ œ
J
B

mi ni - bus. Paz na ter - ra aos ho - mens de bo - a von -


GLORIA
3

# - -̇
& # œ ..
11 1. (choral breath) ten.
S #œ œ œ œ œ œ- œ œ œ #œ œ œ œ-
ta - de, de bo - a von - ta - de, de bo - a von - ta - de, e
#
& # #œ ..
(choral breath) ten.

- œ œ œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ # œ-
A


ta - de, de bo - a von - ta - de, de bo - a von - ta de, e
# - #œ.
V # nœ œ œ #œ œ œ- œ œ œ
J ˙
..
ten.

T œ œ #œ œ
ta - de, de bo - a von - ta - de, de bo - a von - ta de.

? # # # œ- œ œ œ- œ œ #œ -̇ œ-
(choral breath) ten.
B œ œ œ œ #œ œ ..
ta - de, de bo - a von - ta - de, de bo - a von - ta - de, e

Tempo I q = 112 molto articolato


##
15 2.

S & #œ œ œ ˙ Œ ∑ ∑

##
a von - ta - de.

& Œ ∑ ∑
nœ œ œ ˙
A

##
a von - ta - de.
F più f
T V #œ œ #œ ˙ Œ # œ. . œ. œ œ. .̇
‰ #œ œ œ œ ˙
. fl < <
a von - ta - de. Lau - da mus te. A - do-ra - mus te.
F
B
? ## # œ œ œ #˙ Œ Ó ‰ œ œ œ œ œ ˙ ≈ œ̆ œ. # œ. œ. œ.
. . fl. fl
a von - ta - de. Be-ne - di - ci-mus te. Glo-ri - fi - ca - mus

## f . . . œ̆ œ. # œ. œ. . U poco rall. ####


‰ œ̆ œ œ œ̆ œ ˙ w
19

S & Ó ≈ œ
Be-ne-di - ci-mus te. Glo-ri - fi - ca - mus te.
# fj U ####
& # ‰ #œ œ œ ˙
poco rall.
≈ #œ œ œ œ ˙ ≈ œ
>- . . . . œ. # œ. œ œ- ˙
A
< . fl -
Lau- da -mus te. A - do-ra - mus te. Glo-ri - fi-ca-mus te.
# f j U ####
V # ‰ # œ œ œ. ˙
poco rall.
≈ #œ œ œ œ ˙ ≈ œ œ œ œ #˙
>- . . . . . # œ. - -
T
< fl
Lau- da -mus te. A - do-ra - mus te. Glo-ri - fi-ca-mus te.
.
? ## ˙ f œ̆ œ. œ. œ̆ œ. ˙ œ̆ œ. # œ. œ œ. U
w poco rall.
####
B ‰ ≈
te. Be-ne-di - ci-mus te. Glo-ri - fi - ca - mus te.
GLORIA
4

NÓS VOS LOUVAMOS


Tempo de "Marcha Rancho" q = 92-104
P P
22
#### . p œ œ ˙. œ œ. j j
S & . ˙ œ Jœ œ œ
legato Nós vos lou - va - - - - mos nós vos ben di -
## legato p P P
A & # # .. ˙ œ œ ˙. œ œ. j
œ #œ nœ
Nós vos lou - va - - - - mos nós vos ben - di -
## p
œ. œ. œ.
V # # .. œ. . œ. œ œ. œ. . œ
molto articolato e staccatiss.(come tamburo)
T œ œ. œ œ. œ. . œ œ œ. œ œ. œ. # œ. . œ nœ. ‰
fl fl
Lau - da - mus te. Be - ne - di - ci mus te. A - do - ra - mus te. Glo - ri - fi -
P
? # # # # .. œ (come gran casso)
œ< œ< œ< œ̄ œ< # œ¯ œ<
B
< œ œ œ œ œ
< < < < <
Lau - da - mus te. Be - ne - di - ci - mus te. A - do - ra -

#### P j ˙.
œ œ
œ œ
25

S & ˙ ˙ œ.
ze - - - mos nós vos a - do - ra - - - - mos

#### P
& j œ ˙. œ
˙ ˙ #œ. œ œ
A

ze - - - mos nós vos a - do - ra - - - - mos


F
## ä j j
V # # œ. . œ. œ œ- ‰ œ. œ̆ œ œ. . œ. œ œ. œ. œ. œ. # œ. ≈ œ œ œ œ œ œ.
-
T

ca - mus te. Lau - da - mus te. Be ne - di - ci - mus te. A do - ra - mus te.


? # # # # œ̄ œ< œ̄ œ̄ œ̄ œ̄ œ< œ̄ œ̄
#œ œ œ œ œ
<
B
< < < <
mus te. Glo - ri - fi - ca - mus te. Lau - da - mus te. Be - ne -

## U nn##
molto corta
j U
1. 2.

.
& ## œ œ œ nœ ‰ ..
28

S
J J œ ˙ œ. ˙ ˙
nós vos glo - ri - fi - ca - - - mos. ca - - - mos.

# ## U U nn#
molto corta

A & # œ. œ œ
j
œ œ œ
j ˙ œ.
‰ .. ˙ ˙
#
nós vos glo - ri - fi - ca - - - mos. ca - - - mos.

#### j U U nn#
molto corta

V œ. . œ. œ œ. œ. œ. j œ. . n œ. œ œ. œ. ‰ .. œ . nœ œ œ ˙ #
T
œ. <
Glo - ri fi - ca - mus te. Lau - da mus te. Lau - da mus te.
a tempo
ç
molto corta
U U
? #### # œ œ̄ œ< œ< #œ ‰ j .. œ< œ< nn##
B
< œ œ œ < œ œ œ ˙
< < < â < <
di - ci - mus te. A - do - ra - mus te. A - do - ra - mus te.
GLORIA
5

Tempo I q = 112 molto articulato e Marc.


## f
‰ œ̆ œ. œ̄ œ̆ œ.
31

S & ∑ ∑ Ó
Be-ne-di - ci-mus
# f
& # ∑ ∑ ‰ # œj œ œ ˙
fl < <
A

## F œ œ
Lau- da-mus te.
f
V #œ. œ. ˙ ‰ # œ œ œ œ. ˙ ‰ # œj œ œ ˙
fl . < fl < mus
<
T
fl fl
F œ̆ œ. œ̄ œ̆ œ.
Lau - da - mus te. A-do-ra - mus te. Lau- da - te.

? ## Ó ‰ œ œ. œ œ œ ˙ ≈ œ̆ œ. # œ. œ œ ˙ ‰
fl < fl . < .
B

Be-ne-di - ci-mus te. Glo-ri - fi-ca -mus te. Be-ne-di - ci-mus

# œ̆ œ. # œ. œ̄ U
œ.
poco rall.
& # ˙ w
34

S ≈
te. Glo - ri - fi - ca - mus te.
# poco rall. U
A & # ≈ #œ œ. œ< œ. ˙ ≈ œ
. œ. # œ. œ- œ- #˙
â
A - do - ra - mus te. Glo - ri - fi - ca - mus te.
# poco rall. U
T V # ≈ #œ œ. œ< œ. ˙ ≈ œ
. œ. # œ. œ- œ- # ˙
â
œ̆ œ. # œ. œ̄ œ.
A - do - ra - mus te. Glo - ri - fi - ca - mus te.
U
B
? ## ˙ ≈
w poco rall.

te. Glo - ri - fi - ca - mus te.


Ed 31082011

Vous aimerez peut-être aussi