Vous êtes sur la page 1sur 2

Monitor Polski Nr 47

2628

Poz. 522

522
UCHWAA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 27 maja 2011 r. wsprawie uznania projektu rozporzdzenia Rady wsprawie jurysdykcji, prawa waciwego, uznawania iwykonywania orzecze sdowych wzakresie skutkw majtkowych zarejestrowanych zwizkw partnerskich (KOM(2011) 127 wersja ostateczna) za niezgodny zzasad pomocniczoci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art.148cc Regulaminu Sejmu, stwierdza, e projekt rozporzdzenia Rady wsprawie jurysdykcji, prawa waciwego, uznawania iwykonywania orzecze sdowych wzakresie skutkw majtkowych zarejestrowanych zwizkw partnerskich (KOM(2011) 127 wersja ostateczna) nie jest zgodny zzasad pomocniczoci, oktrej mowa wart.5 ust.3 Traktatu oUnii Europejskiej. Projekt ten narusza zasad pomocniczoci ze wzgldu na brak kompetencji Unii Europejskiej do przyjmowania aktw prawnych dotyczcych materialnego prawa rodzinnego. Uzasadniona opinia zawierajca powody, dla ktrych Sejm uznaje, e projekt nie jest zgodny zzasad pomocniczoci, stanowi zacznik do uchway. Marszaek Sejmu: G. Schetyna

Zacznik do uchway Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 27 maja 2011r. (poz. 522)

Uzasadniona opinia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 27 maja 2011r. zawierajca powody, dla ktrych Sejm uznaje, e projekt rozporzdzenia Rady wsprawie jurysdykcji, prawa waciwego, uznawania iwykonywania orzecze sdowych wzakresie skutkw majtkowych zarejestrowanych zwizkw partnerskich (KOM(2011) 127 wersja ostateczna) nie jest zgodny zzasad pomocniczoci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu projektu rozporzdzenia Rady wsprawie jurysdykcji, prawa waciwego, uznawania iwykonywania orzecze sdowych wzakresie skutkw majtkowych zarejestrowanych zwizkw partnerskich (KOM(2011) 127 wersja ostateczna) stwierdza, e projekt ten nie jest zgodny zzasad pomocniczoci, oktrej mowa wart.5 ust.3 Traktatu oUnii Europejskiej (TUE). Projekt ten narusza zasad pomocniczoci ze wzgldu na brak kompetencji Unii Europejskiej do przyjmowania aktw prawnych dotyczcych materialnego prawa rodzinnego. Art. 67 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) wyraa zasad uatwiania przez Uni dostpu do wymiaru sprawiedliwoci, wszczeglnoci przez wzajemne uznawanie orzecze wsprawach cywilnych. Podobnie art.81 ust.1 TfUE stanowi, e Unia rozwija wspprac sdow wsprawach cywilnych majcych skutki transgraniczne, woparciu ozasad wzajemnego uznawania orzecze sdowych ipozasdowych. Proponowane wprojekcie rozporzdzenia rozwizania wykraczaj jednak poza wzajemne uznawanie orzecze imog prowadzi do sytuacji, wktrej polski sd bdzie orzeka wsprawach dotyczcych zarejestrowanych zwizkw partnerskich na podstawie prawa innego pastwa, co bdzie skutkowa wprowadzeniem do polskiego prawa nieznanej mu instytucji zwizkw partnerskich bez moliwoci zastosowania do oceny takich zwizkw klauzuli porzdku publicznego. Wedug art.5 ust.2 TUE Unia Europejska dziaa wycznie wgranicach kompetencji przyznanych jej przez pastwa czonkowskie wTraktatach dla osignicia okrelonych wnich celw, natomiast wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii wTraktatach nale do pastw czonkowskich. Celem traktatowym nie jest przenoszenie regulacji materialnego prawa rodzinnego dotyczcych zwizkw partnerskich zpastw Unii, ktre wostatnich latach wprowadziy wustawodawstwie wewntrznym takie regulacje, do pastw, ktre podobnych konstrukcji prawnych nie przewiduj (m.in. do Polski, wktrej ochrona maestwa, jako zwizku kobiety imczyzny, jest zasad wyraon wart.18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Sejm stoi na stanowisku, e Unia Europejska nie ma kompetencji do przyjmowania przepisw dotyczcych materialnego prawa rodzinnego, wszczeglnoci przepisw, ktre powoduj wprowadzenie zwizkw partnerskich regulowanych prawem pastwa rejestracji wpastwach nieprzewidujcych takiej instytucji prawnej. Wocenie Sejmu Komisja, przyjmujc projekt rozporzdzenia wsprawie jurysdykcji, prawa waciwego, uznawania iwykonywania orzecze sdowych wzakresie skutkw majtkowych zarejestrowanych zwizkw partnerskich, wykroczya poza kompetencje przyznane Unii Europejskiej ipodja dziaania wdziedzinie nalecej do wycznej kompetencji pastw czonkowskich. Wedug art.5 ust.3 TUE wdziedzinach, ktre nie nale do jej wycznej kompetencji, zgodnie zzasad pomocniczoci, Unia podejmuje dziaania tylko wwczas itylko wtakim zakresie, wjakim cele zamierzonego dziaania nie mog zosta osignite wsposb wystarczajcy przez Pastwa Czonkowskie, zarwno na poziomie centralnym, jak iregionalnym oraz lokalnym, ijeli ze wzgldu na rozmiary lub skutki proponowanego dziaania moliwe jest lepsze ich osignicie na poziomie Unii. Warunki te nie zostay spenione wodniesieniu do projektu rozporzdzenia Rady wsprawie jurysdykcji, prawa waciwego, uznawania iwykony-

Monitor Polski Nr 47

2629

Poz. 522

wania orzecze sdowych wzakresie skutkw majtkowych zarejestrowanych zwizkw partnerskich. Skutkiem rozporzdzenia bdzie wprowadzenie do porzdkw prawnych pastw, ktre nie przewiduj instytucji zwizkw partnerskich, takich zwizkw regulowanych prawem pastwa rejestracji zwizku. Poddanie zwizku partnerskiego prawu pastwa jego rejestracji bez wzgldu na obecne aktualne zamieszkanie partnerw iprzy ograniczeniu stosowania

klauzuli porzdku publicznego jest niezgodne zart.4 i 5 TUE oraz art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zuwagi na to, e zgodnie zart.5 ust.1 TUE, wykonywanie kompetencji przyznanych Unii Europejskiej podlega zasadzie pomocniczoci, przekroczenie przez ni przyznanych jej kompetencji naley uzna za naruszenie zasady pomocniczoci.