Vous êtes sur la page 1sur 2

ryakavi viracita sadcravrtti vartanam agahrdaya nmanirvacana nma nirvacana nma daamo adhyya

avyakta trigtta vikra yatra bimbitam. uddha sphaikasaka para payati cvyaya.1 sanmtra kevala nityam adr a vedadarpaa. parokavdo vedaca yamritya prakate. 2. avyakat tu yadritya icchay bhsate bahi. tamadr a paro vetti icchmapi ca payati.3. kra kmabja syt tacchyeccheti kathyate. taddyanta vijnti jvadsa paro avyaya.4. vedacchy mahmy avyaktpi mahevare. bimbit lokarpea pratiloma prakin.5. bhya prasritmicch chy rp manoram. sukhtmik na labhate bahiranveat pumn.6. sarvata paripratvd anantatvn mahevara. svgeu bimbit vsvavibhrad vicinvate.7. yumanta partmno vandina parameitu. bodhayanti mahdeva nirmala praavasthita.8. jvo mahevara skn nirmalo bhaktavatsala. maltmspr avartm ca tad bhr tyo rpavn bhavet .9. ahakra vimhtm sk sadasat para. yumad bhvena prtm paramtm ca tatpara. 10 anditvn nirguatvt pram yasya na vidyate . andhra svamdhra kalpitu hrdaya krta.11. bhmirpo anilo vyu kha manobuddhireva ca. ahakrea caivabhta rp babhva sa . 12. etacchr bhagavadrpamaamrte sadtmana. tadeva veda karmkhya brhmabja svadarana.13. tadeva paurua prhu t tanu prakr ti vidu. sasra rpa taccaiva nryaa iti ruta.14. nnrupasya bjatvt kavaya tatvadarina. svecch rupnurupennanta kalpayanti ca.15 yadecch hr dayjjta ande svdikalpitu. tad sasram abhavad anditva tiraskr tam.16 aga mama hr dbhtamiti nicitya vhaa. agahrdaya nma svasantna samedhate.17. vho govr abha proktastasminnaati ya pumn. vednta sa mahdevo vedrtho vhaa smrta.18 yvatsvarpa jnti kartavya karma tvat. a svarpa sidhyartha karma jntmaka krta.19. tadeva brahma jnyt bodhyabodha yato bhavet. taddya dvaitamityukta svabodhdantameyati. 20

andyananta sva rpa vedntena prapadyate. jtrjeyobhaye nae sampra sytsvabodhata.21 svaabda paramrthe syt sarvanmn taducyate. svatva no sarvanmni syt paramrthaviparyaye.22. ahakra unyavc sarvrthn vightaka. ato anarthamiti prha asmt t sarvadehin.23 asmad bhva tvsura sydyumad bhva tu daivika. tasmdyumatvamlambya vartana va sukha bhavet. 24 asmad bhvapravr ttnmanarthptir bhaved druva. avrttirvydhioknmspada sydahakrti. 25 yumatva paramtmatva asmatva jvasajita. jvo dukhaikarpa sytparamtm sukh smr ta.26 parrtha ye ca jvanti te vindanti sukha sad. parnuvr ttirdharma syditi strai sunicita. 27 sarvavarram tu y vidy vr ttikri. pare prtikr t s syt pururthastay bhavet. 28 pramparyakramaprpt paramarthaprakini. janman saha saprpt kulavidy sat priy.29 yay kulasya pui syt saiva knt pativrt. tad srdha nivasat puistuica sambhavet. 30 parakryaratn tu paramrthvalokant. kaa prati nav priti praavspadato bhavet.31 asmadbhvaprasaktn paramrthasya nihnavn. dukha pratidina yti praavspadata dhruva.32 iti agahrdaya nma nirvacana nma daamo adhyya