Vous êtes sur la page 1sur 2

Goị Trăng

#œ ™
q=73 D©‹7 A©‹/C©

#### # ™2 œ œ œ œ œ œ œ œ œnœ œ œ œnœ œ œœœ ™


(GT .....)
œ œ œ œœ œ
& # ™4 ™
A©7
œœ
F© B‹6/F© A©7/D
œj

V V
Œ ‰ œ‹œ œ
Fill
## #
& # ## ™™ 42 œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ nœœ œ œœ œ nœœ œ œœ œ ™™ œ™ #œ ‹˙ œ #œ
J

%B œ œ A
#### # ˙ œ œ œ œ∑œ œ ™™ ∑ ∑
B©‹7(b5) F©/A©
œ œ G©‹7
œ œ œ B/C©
& # Ϊ
8 A©‹7
∑ œ ˙

˙
F©(“2) F©/A©
∑ ∑
F©/B

gọi trăng lên

# ## # œ œ
& # # #˙ nœ œ œœœœ ˙ ˙

(Dây tự chơi)


B F© D©(“4)/E©
∑ ™™ œ œ œ œ
#### #C©/E© ˙
B‹6 F©
nœ œ
18
F© F© E D©‹ D©‹/C© B©‹7(b5)

& # Œ Œ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Fill

linh với em 3 3 hơ
lời tı̀nh yêu


™™ ˙ ™™
C D©‹
#### # BŒ„Š7 ˙
C©/E©
30 C© F©
F©/A©
& # ∑ V
∑ ∑ Ó ∑ Ó ∑ Œ Ó Ó
E C©7 B A©‹ G©‹ Fill

## # # ™ œ œ ≈ j
D D©‹ D©‹/C©
#
& # ™ œ œ™ œ œœ œ œ œœ≈œ™ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ
G©‹ F©/A© B
j
42
B©º BŒ„Š7

VVVV
(Solo GT máu) B‹/D
#### # œ œ œ œ # ™™ œ œ œ≈ œ™j j œ œ œ≈œ™j œ œ œ
B7 E‹
œ
49
œ
1.CŒ„Š7

& # œ œ œ œ≈ œ™ œ œ œ
VV VV œ œ œ
2
Gọi trăng tờ 2
 # F©
# œB(“4) j ™™ % ## ### œ™ œ œ œ ™ œ œ
56 E/G©
œ
2. F©
œ≈ ˙ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B C©‹7(b5) F©(“4)
& Ϫ
lố i về

E √
#### # œ œ ˙ wJ ™™ œ ≈ œ œ
œw œ œ ≈ œ™
F©/A© B A©/D A©/D D©‹ C© B
œ ≈C©œ œA©‹Œ A‹7
C© C©/E©

V
∑ Œ ∑ Œ
G©‹
& #

œœ
#### # Œ ≈ r ≈ r ≈ œ ™ Ó œ œ œB œ∑œ œ
F©/A©

œ œ œœ œ ™ Œ ™
∑œ œ G©‹7
œœœœ œ œ ˙
1. 2.
C©(“4) C© F©
& #

lố i về