Vous êtes sur la page 1sur 25

LIST od Ojca

BOY PRZEKAZ MIOCI DLA CIEBIE

LIST od Ojca
Barry Adams
Oficyna Wydawnicza VOCATIO Warszawa

Tytu oryginau: Fathers Love Letter Przekad: Jarosaw Zachwieja Redakcja: Zesp VOCATIO Korekta: Beata Kaczmarczyk Redakcja techniczna: Magorzata Biegaska-Bartosiak
Copyright 2003 by Barry Adams. Published by WingSpread Publishers, Camp Hill, PA, USA All rights reserved Copyright 2011 by Oficyna Wydawnicza Vocatio All rights to the Polish edition reserved Fotografie wykorzystane na potrzeby ksiki autorstwa Bryana Macaulaya, Village Studio. Wszelkie prawa do wydania polskiego zastrzeone. Ksika ani adna jej cz nie moe by przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposb reprodukowana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca udziela zgody na reprodukcj plakatu List od Ojca do osobistego, prywatnego uytku. Reprodukcja innych fragmentw tej ksiki jest zabroniona bez pisemnej zgody wydawcy. W sprawie zezwole naley zwraca si do: Oficyna Wydawnicza Vocatio 02-798 Warszawa, ul. Polnej Ry 1 e-mail: vocatio@vocatio.com.pl Redakcja: fax (22) 648 63 82, tel. (22) 648 54 50 Dzia handlowy: fax (22) 648 03 79, tel. (22) 648 03 78 e-mail: handlowy@vocatio.com.pl Ksigarnia Wysykowa Vocatio 02-798 Warszawa 78, skr. poczt. 54 tel. (603) 861 952 e-mail: ksiegarnia@vocatio.com.pl www.vocatio.com.pl

ISBN 978-83-7492-151-0

Przedmowa
Jak to si stao, e powsta List od Ojca

padzierniku 1997 roku odpowiedziaem na wezwanie, w ktrym poproszono mnie, bym podczas pewnej konferencji, wzi udzia w grupowej modlitwie wstawienniczej. Mody czowiek, ktry modli si za mnie, powiedzia po prostu: Mam przed oczami pewien obraz widz ciebie jako noworodka i Boga, ktry jest twoim Ojcem. W tej wanie chwili bierze w donie twoj ppowin i czy j ze sob. Chocia nie zobaczyem w tym momencie przed oczami adnych fajerwerkw ani nie poczuem nic szczeglnie intensywnego, wanie wwczas rozpocza si moja wyprawa, ktrej celem byo blisze poznanie Boga jako mojego Niebiaskiego Ojca. Przez nastpne dziewi miesicy przeczytaem wiele ksiek na ten temat i chodziem na wszelkie moliwe spotkania majce cokolwiek wsplnego z tematem ojcowskiego serca Boga. W lipcu 1998 roku wziem udzia w rekolekcjach dla mczyzn organizowanych w North Bay, w prowincji Ontario. Celem tego weekendowego spotkania byo blisze poznanie Boga jako Ojca. Gdy rekolekcje dobiegay koca, jeden z moderatorw, Jack Winter, zapyta mnie, czy nie zechciabym wzi udziau w spotkaniu modlitewnym, by silniej dowiadczy tego, jak bardzo kocha mnie

Niebiaski Ojciec. Gdy Jack modli si, zaczem odczuwa cay bl i rozczarowanie maego chopca, ktry pragnie ze wszystkich si dowiadczy rodzicielskiej mioci. I nagle ta pustka zacza si wypenia niewiarygodnym ciepem emocjonalnym pochodzcym od Boga Ojca otaczajcego mnie swoimi ramionami. Fala za fal mio Boga wlewaa si w najgbsze zakamarki mojego serca, ktre w dziecistwie tak bardzo mi poraniono i w ktre wnikn strach. Mimo i od zawsze wiedziaem, e z punktu widzenia teologii Bg jest moim Ojcem, dopiero wtedy po raz pierwszy w yciu doznaem tak silnego zetknicia z Bogiem, e wstrzsno to moim ciaem, dusz i umysem. Po tak intensywnym spotkaniu z Bogiem zaczem zauwaa lady mioci Ojca w kadym miejscu Biblii, w jakie tylko zajrzaem. To byo tak, jakby nagle zapalio si wiato i byem w stanie dostrzec przejawy ojcowskiego serca Boga na kartach caego Pisma witego. Pamitam ten dzie, w ktrym poprosiem Boga, by pomg mi lepiej zrozumie Jego mio w wietle witych tekstw, poniewa teraz widziaem ju t relacj w caej Biblii. Natychmiast w gbi serca usyszaem cichy, spokojny gos mwicy: Jeeli ustawisz wite teksty w odpowiedniej kolejnoci, uo si one w list. Stao si to w grudniu 1998 roku, lecz jeszcze przed kocem stycznia 1999 roku zdoaem opracowa seri sparafrazowanych cytatw z Pisma witego w postaci prezentacji slajdw, ktrej towarzyszya piosenka Briana Doerksena Faithful Father. Prezentacj t wywietliem jako ilustracj do kazania wygoszonego w mojej macierzystej parafii. Byem zdumiony, jak wszyscy zgromadzeni zaczli reagowa na ten prosty przekaz ukazujcy mio Ojca Niebieskiego do kadego z nas. Wiele osb dowiadczyo wwczas osobistego, silnego zachwytu Bogiem.

Wszdzie, gdzie pokazywaem ow prost prezentacj, rezultaty byy podobne. Zaczem lepiej rozumie t gbok potrzeb tkwic w nas wszystkich, potrzeb dowiadczenia mioci, jak moe da nam tylko Bg Ojciec. To wanie wwczas zaczem si zastanawia, czy Bg nie ma jakiego wikszego planu dotyczcego rozpowszechnienia tego listu po caym wiecie. Na pocztku listopada 1999 roku uruchomiona zostaa nasza strona internetowa www.FathersLoveLetter.com. Ju w okolicach wrzenia 2000 roku zapotrzebowanie na t now form duszpasterstwa okazao si tak ogromne, e poprosiem koci, w ktrym suyem jako pastor, by zwolni mnie z dotychczasowych obowizkw i pozwoli na prac duszpastersk zwizan wycznie z dzieleniem si Ojcowskim Posaniem Mioci. Przez kolejne trzy lata bylimy wiadkami, jak dosownie miliony goci z ponad 125 krajw caego wiata odwiedzaj nasz stron internetow, aby czyta List od Ojca opublikowany tam ju w ponad czterdziestu jzykach. Cel, jaki nam dzisiaj przywieca, jest taki sam, jak w styczniu 1999 roku: rozpowszechnia dalej w list, jako przekaz mioci od Boga do wiata, ktry potrzebuje usysze Jego gos i dowiadczy Jego cudownej mioci. Barry Adams St. Catharines, Ontario

Sowa, ktre za chwil przeczytasz, s prawdziwe. Odmieni twoje ycie na zawsze, jeli im tylko na to pozwolisz. Pochodz one bowiem z serca samego Boga. On ci kocha. Jest Ojcem, ktrego poszukiwae cae swoje ycie. To jest Jego list adresowany do ciebie.

Moje Dziecko...
Nie znasz mnie, ale ja wiem o tobie wszystko. Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Znane mi s wszystkie twoje drogi. Nawet wszystkie twoje wosy zostay przeze mnie policzone. Stworzony bowiem zostae na mj obraz. We mnie yjesz, poruszasz si i jeste. Jeste bowiem z mojego rodu. Znaem ci, zanim si pocze w onie swej matki. Wybraem ci zgodnie z zamysem mej woli, gdy planowaem wszelkie stworzenie. Nie powstae przez pomyk. Wszystkie twoje dni s spisane w mojej ksidze. Okreliem waciwy czas twoich narodzin i granice twojego zamieszkania. Stworzony zostae tak cudownie. Ja utkaem ci w onie twojej matki. Od dnia twoich narodzin byem twoim opiekunem. Ci, ktrzy mnie nie znaj, opacznie rozumiej moj mow. Nie jestem ani odlegy, ani gniewny. Jestem przepeniony mioci i moim pragnieniem jest obdarza ci mioci. To dlatego, e ty jeste mym dzieckiem, a ja jestem twoim Ojcem. Zamierzam obdarowa ci nieskoczenie bardziej, ni twj ziemski ojciec mgby

kiedykolwiek. Jestem bowiem Ojcem doskonaym. Kade dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej rki. To ja bowiem daj ci wszystko, czego tylko potrzebujesz. W moich zamiarach zawsze leao zapewnienie ci najlepszej przyszoci, jakiej tylko moesz oczekiwa. Albowiem ukochaem ci odwieczn mioci. Cigle myl o tobie, a mych myli na twj temat jest wicej ni ziaren piasku. Raduj si tob. Nigdy nie zaprzestan wywiadcza ci dobra. Jeste bowiem szczegln moj wasnoci. Z caego serca i caej duszy pragn umocni ci tam, gdzie mieszkasz. Chc te ukaza ci rzeczy wielkie i wspaniae. Znajdziesz mnie, jeeli bdziesz mnie szuka z caego serca. Raduj si we mnie, a ja speni pragnienia twojego serca. Albowiem to ja jestem w tobie sprawc chcenia. Mog uczyni wicej, ni jeste w stanie zrozumie. Ja bowiem jestem twoim najwikszym pocieszycielem. Ja jestem Ojcem, ktry pociesza ci w kadym utrapieniu. Jestem blisko ciebie, gdy stajesz przede mn skruszony w sercu. Podobnie jak pasterz nosi jagni, tak ja niosem ci przy mej piersi. Pewnego dnia otr z twoich oczu wszelk z i zabior od ciebie wszelki trud, jaki znosie na tym wiecie. Ja jestem twoim Ojcem i miuj ci tak samo, jak umiowaem mego Jednorodzonego Syna Jezusa. To bowiem w Jezusie objawiem moj mio ku tobie. On jest odbiciem mojej istoty. Przyszed, aby pokaza ci, e jestem z tob, a nie przeciwko tobie, i aby ci przekaza, e w Nim nie poczytuj ci ju twoich grzechw. Jezus umar
10

po to, aby mg pojedna si ze mn. Zgoda na Jego mier bya dla mnie najwikszym wyrazem mojej mioci ku tobie. Oddaem wszystko, co gboko kochaem, by zjedna sobie twoj mio. Jeeli wic przyjmujesz dar mojego Syna Jezusa, mnie przyjmujesz. I nic nie zdoa ci ju odczy od mojej mioci. Wr do mnie, a wyprawi z twojego powodu wspaniae przyjcie w moim Krlestwie. Zawsze byem Ojcem i zawsze Ojcem bd. Chc jednak wiedzie... czy ty chcesz by moim dzieckiem? Czekam na ciebie.

Bg Wszechmogcy

Z mioci, Twj Ojciec

Moje dziecko...
Mt 18,1-4

Bg chce ci unie w gr, przytuli i wyszepta ci do ucha twoje imi. Zostae stworzony, by by Jego dzieckiem, a On twoim Ojcem. To twoje przeznaczenie i dlatego zostae poczty. Jeeli pozwolisz Mu kocha siebie w taki sposb, w jaki cudowny Ojciec kocha swoje malekie dziecko, uwiadomisz sobie w kocu, e ta potrzeba mioci i akceptacji, jaka towarzyszya ci w latach twojego dziecistwa, nadal jest w tobie obecna. Gdy zdecydujesz si zanurzy w objciach Boga, zobaczysz, e tego wanie poszukiwae przez cae swoje ycie. By moe zdawao ci si, e spenienia w yciu dostarczy ci kariera zawodowa, zwizek z drug osob albo jeszcze co innego. Tak naprawd znajdziesz je tylko w tym jednym, jedynym miejscu w ramionach twojego Niebiaskiego Ojca.

12

Modlitwa
Ukochany Ojcze w niebie. Modl si gorco o to, by dziki Twej asce sta si bardziej podobnym do dziecka. Pragn, aby wzi mnie na rce i mocno przytuli. Chc zatraci si w Twojej niezawodnej i niewyczerpanej mioci. Pom mi kroczy prost ciek wiary, ktra pozwoli mi zaufa Ci z caego serca w sprawach wszelkich moich potrzeb. Dzikuj, o dobry Ojcze, e wysuchae tej krtkiej modlitwy. Amen.

Nie znasz mnie, ale ja wiem o tobie

wszystko.
Ps 139,1

14

Zazwyczaj ojcowie znaj nas bardzo dobrze. Wiedz o naszych najmroczniejszych lkach i najjaniejszych marzeniach. Ich mio do nas jest zwykle gboka i pikna, nieporwnywalna do adnej innej, jakiej dane jest nam dowiadcza w naszym yciu. Jednak najczciej ich mio jest obwarowana warunkami i zalena od naszych osigni. Bogu wic niech bd dziki za to, e Jego uczucie nie jest mioci ziemsk. Jest ono nadnaturalne z samej swej natury i nie opiera si na tym, ile dobra jest w tobie, lecz na tym, ile dobra i miosierdzia jest w Nim. Tak, twj Ojciec w niebie zna ci prawdziwie i kocha z caego swojego serca.

Modlitwa
Ojcze, Ty wiesz o mnie wszystko. Widzisz wszystkie moje potknicia i upadki, lecz mimo to kochasz mnie bezwarunkowo. Dzikuj Ci za to, e Jezus odkupi swoj krwi wszystkie moje nieprawoci, aby wolno mi byo przyj do Ciebie. Dzikuj Ci, Ojcze, za to, e cho wiesz wszystko na mj temat i znasz moje wady, to i tak nadal kochasz mnie jak Twoje mae dzieci. Pom mi jeszcze dzisiaj wej w blask Twojej wspaniaej mioci. Amen.

Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz.


Ps 139,2

Twj Niebiaski Ojciec obecny jest osobicie we wszystkich aspektach twojego ycia, niezalenie od tego, jak nieistotne mog ci si one wydawa. Jest przy tobie, gdy wyruszasz do pracy. Jest obecny, gdy si bawisz. Czuwa nad tob, gdy pisz. adne z zada, ktrych si codziennie podejmujesz, nie jest dla twojego Ojca zbyt przyziemne ani niegodne uwagi. Obieca, e nigdy ci nie opuci i e si ciebie nie wyprze. I cho Bg zasiada na swoim tronie w niebiosach, to i tak znajduje czas, by czuwa nad tob, poniewa jeste podmiotem Jego wielkiej mioci.
16

Modlitwa
Kochany Ojcze, Ty wiesz o mnie wszystko. Czuwasz nade mn przez dwadziecia cztery godziny na dob. Jeste wszdzie i w kadej chwili. Dzikuj Ci, e stoisz obok mnie nawet w najbardziej prozaicznych momentach moich codziennych obowizkw. Modl si o to, aby rozpoznawa Twoj sta obecno we wszelkich sprawach, ktrych si podejmuj kadego dnia. Dzikuj Ci, e nigdy nie jeste zbyt zajty i masz zawsze dla mnie czas. Amen.

Znane mi s wszystkie twoje drogi.


Ps 139,3
Bg Ojciec doskonale wie, kim jeste i co robisz. A cho jest Panem wszelkiego stworzenia, pragnie te ukaza ci siebie takiego, jakim jest naprawd. Chce umoliwi ci poznanie Jego ojcowskiego serca. Nawizanie osobistego i bliskiego kontaktu z drug osob wymaga odsonicia si. Dlatego wanie Bg zesa na ziemi swego ukochanego Syna. To by Jego pierwszy krok, by zdoby twoje serce. Pokaza ci w ten sposb, jak bardzo pragnie pozostawa z tob w dobrych stosunkach. W momencie, gdy otrzymujesz dar Syna Boego i przyjmujesz Go do swojego ycia, stajesz si czci takiego samego gbokiego zwizku, jaki czy Jezusa z Jego Ojcem.

18

Modlitwa
Ojcze, dzikuj Ci za to, e znasz wszystkie drogi, ktrymi podam. Wierz, e Ty wiesz o mnie wszystko, a mimo to kochasz mnie nadzwyczajnie. Chc pozna Ciebie, mj Ojcze, i to znacznie lepiej, ni kiedykolwiek wczeniej byo mi to dane. Chc zacz spoglda w Twoje serce i rozumie wszystkie Twoje drogi. Modl si o to w imi Twojego umiowanego Syna Jezusa, ktry umar za mnie. Amen.

Nawet wszystkie twoje wosy zostay przeze mnie policzone.


Mt 10,29-31

Ojciec zada sobie trud policzenia kadego z wosw znajdujcych si na twojej gowie. C za niewiarygodna dbao o szczegy! Wspaniale jest pomyle, e co tak nieistotnego moe by dla Boga wane. Niebiaski Ojciec jest tak potny, e mgby zaczerpn ca wod z gbin oceanw jednym ruchem swej doni, lecz mimo to skupi si na tobie na tyle mocno, e policzy kady wos na twojej gowie. Jeeli zdarzaj ci si dni, podczas ktrych dokucza ci samotno i uwaasz, e tak naprawd nikogo nie obchodzisz, pamitaj, e Ojciec zada sobie trud policzenia kadego wosa na twojej gowie i nie dlatego, e si nudzi bd te nie mia nic innego do zrobienia, ale poniewa jeste Jego ukochanym dzieckiem.
20

Modlitwa
Ojcze, wiem, e panujesz nad wiatem nawet wwczas, gdy czuj si tak, jakby cae moje ycie wymykao mi si z rk. Pom mi zaufa w Twoj zdolno do zadbania o kady, nawet najdrobniejszy szczeg mego ycia. Dzikuj Ci za to, e kochasz mnie tak bardzo, i bye gotw zada sobie trud policzenia wszystkich wosw na mojej gowie. Wiem, jak wielka jest Twoja mio do mnie, i wierz, e stanowi dla Ciebie ogromn warto. Modl si o to, aby wiadomo tej prawdy wnikna dzi gbiej w moje serce. Amen.

Stworzony bowiem zostae na mj obraz.


Rdz 1,27

Nawet po tym, jak Bg stworzy niebo i ziemi, co w gbi Jego serca nie znalazo zaspokojenia. Dlatego te kontynuowa swoje dzieo i stworzy czowieka na swj obraz. Biblia wspomina, e Bg dosownie tchn w jego nozdrza tchnienie ycia (Rdz 2,7). Jak wzruszajca musiaa by to chwila, gdy Adam po raz pierwszy zaczerpn tchu, otworzy oczy i poczu pen mioci obecno Ojca. Tak jak w Adamie, rwnie i w tobie znajduje si boski odcisk DNA pochodzcy od samego Pana. Jeste jednym z dzieci Boga, stworzonym tak, aby odzwierciedla Jego oblicze. C za rado musi budzi si w sercu Ojca, gdy widzi lad swojej istoty w drogocennych dzieach swego wasnego stworzenia.
22

Modlitwa
Ojcze, dzikuj Ci, e stworzye mnie na swj obraz. Pom mi dostrzega odbicie Twojego pikna w moim yciu. Pragn okaza Ci m wdziczno rwnie za to, e zoye na mnie swj Boy odcisk DNA. Niech Twoja istota oraz charakter Twojego Syna znajd odzwierciedlenie we wszystkim, czym jestem i co robi. Amen.

yjesz, poruszasz si
i jeste.
Dz 17,28

We mnie

24

Mimo i Bg Ojciec stworzy ci jako jedyn w swoim rodzaju indywidualno, nie jeste tak naprawd kompletn osob, dopki nie staniesz si prawdziwie dzieckiem Boym. Wielu ludzi przechodzi przez swoje ycie w sposb niepeny, poniewa nie udao im si przyj wszystkiego tego, co ma do zaoferowania Ojciec. Nie zmarnuj wspaniaego i penego sensu ycia, jakie Bg przeznaczy kademu ze swoich dzieci. On pragnie obsypa ci bogosawiestwem ponad wszelkie bogosawiestwa. Jeszcze dzi zaczerpnij z obfitoci serca Ojca.

Modlitwa
Ojcze, przyznaj, e s chwile, w ktrych wol kroczy wasn drog wydeptywa tylko moje cieki przez ycie. A jednak tak czsto prowadz mnie one na manowce. Pom mi utrzyma oczy i serce skupione na Twoim planie dla mojego ycia. Nie chc przegapi Twych licznych bogosawiestw. Dziki Ci, Ojcze, za Twoj mio i miosierdzie. Amen.