Vous êtes sur la page 1sur 96

n

Réseau U-Magis Sekoly Ambony Momba ny Ita sy ny Serasera Orange Madagascar

Kolejy Masina Misely Amparibe Ecole Supérieure de l’Information et de la


Adresse ; Tour Orange, rue Ravoninahitriniarivo
Communication Antananarivo 101 – Madagascar
Site web : www.u-magis.mg
Saint Michel : 020 22 333 09 Adresse : Samis-esic, saint Michel – BP 3832 – T éléphone : +261 32 34 567 89
Bevalala : 032 11 102 56 Amparibe, Antananarivo
E-mail : contact.oma@orange.com
Antady / 032 40 128 91 Téléphone : 24 24 450/ 032 47 122 78/ 033 07
145 60 Site web : www.orange.mg
E-mail : info@samis-esic.mg
Site web : www.samis-esic.mg

Asa fikarohana hahazoana Mari-pahaizana LISANTSA


Amin’ny Siantsa Momba ny Ita sy ny Serasera
Lalam-piofanana : Serasera Amam-Bondrona

FAMETRAHANA TETIKADIN-TSERASERA
HANATSARANA NY SERASERA ANATIN’NY ORINASA
TRANGA : ORANGE MADAGASCAR

Atolotr’i:
RASOANAIVO Miora Arontsoa
VONDRON’NY MPITSARA:
Filoha: Dr. RALAINIRINA – RASOAMANANDRAY Pierrette
Doctorat en communication
Mpitsara:Rtoa RAMISASOA Sitraka Andrianina
Master en science de l’information et de la communication
Mpampaka teny ankademika: Rtoa RAKOTONDRAINIBE Seheno Malala
DEA Sciences Economiques, specialisation politique,économiques et sociales
Mpampaka teny teknika : Rtoa RATSISETRAINA Liva Saholy
Responsable Projets et Développement desRessources Humaines
Aogositra 2022
n

Sekoly Ambony Momba ny Ita sy ny Serasera Orange Madagascar


Ecole Supérieure de l’Information et de la
Adresse ; Tour Orange, rue Ravoninahitriniarivo
Communication Antananarivo 101 – Madagascar

Adresse : Samis-esic, saint Michel – BP 3832 – T éléphone : +261 32 34 567 89


Amparibe, Antananarivo
E-mail : contact.oma@orange.com
Téléphone : 24 24 450/ 032 47 122 78/ 033 07
145 60 Site web : www.orange.mg
E-mail : info@samis-esic.mg
Site web: www.samis-esic.mg

Asa fikarohana hahazoana Mari-pahaizana LISANTSA


Amin’ny Siantsa Momba ny Ita sy ny Serasera
Lalam-piofanana : Serasera Amam-Bondrona

FAMETRAHANA TETIKADIN-TSERASERA
HANATSARANA NY SERASERA ANATIN’NY ORINASA
TRANGA : ORANGE MADAGASCAR

Atolotr’i:

RASOANAIVO Miora Arontsoa


VONDRON’NY MPITSARA:
Filoha: Dr. RALAINIRINA – RASOAMANANDRAY Pierrette
Doctorat en communication
Mpitsara:Rtoa RAMISASOA Sitraka Andrianina
Master en science de l’information et de la communication
Mpampaka teny ankademika: Rtoa RAKOTONDRAINIBE Seheno Malala
DEA Sciences Economiques, specialisation politique,économiques et sociales
Mpampaka teny teknika : Rtoa RATSISETRAINA Liva Saholy
Responsable Projets et Développement desRessources Humaines
Aogositra 2022
FINTINA

Ny serasera dia fikambanan’ny fifamalian’asa miaraka amin’ny hafa izay mitondra


hafatra. Mitondra hevitra tiany ampitaina avokoa ny fihetsika rehetra, izay no maha
serasera azy ihany koa. Fomba iray azoentina mampita hafatra ihany koa ny fomba
fiakanjoakanjo. Ny fananganana orinasa iray dia miankina koa amin’ny serasera. Zava-
dehibe anisan’ny mampandroso ny orinasa iray ny fisian’ny serasera anatiny sy ivelany.
Natao mba hivohy ny sarin’orinasa na koa entina hanatsarana ny sary maha izy azy ny
serasera ivelany. Napetraka kosa ho fanamorana ny fifandraisana sy manamora ny
fanatanterahana ny asany serasera anatiny. « FANATSARANA NY SERASERA
ANATIN’NY ORINASA » no lahadinika nosafidiana nanatontosaina ny andranasa. Ho
famelabelarana izay lahadinika izay, nisafidy ny orinasa Orange Madagascar izay
orinasa manana ny lazany sy ny toerany eo amin’ny sehatry ny rafi-pifandraisana sy ny
fitaovan-tserasera ny mpikaroka. Nametraka sampana misahana ny serasera ivelany sy
sampana misahana ny serasera anatinytoy ny orinasa lehibe rehetra,ny orinasa Orange
Madagascar. Nisafidy ny hifantoka bebe kokoa amin’ny serasera anatiny ao anivon’ny
orinasa Orange Madagascar ny mpikaroka.Nahita sy nandalina ireo lesoka misy eo
amin’ny serasera anatiny tao amin’ny orinasa ny mpikaroka nandritra ny andranasa
natao. Azo refesina ny lanja sy ny fahombiazan’ny serasera raha toa ka tafapetraka tsara
izy, Azo lazaina fa mbola tsy voaray sy tafapetraka amin’ny toerana tokoky hisy azyny
serasera anatiny eo anivon’ny Orange Madagasikara nefa efa ahitana ireo fitaovan-
tserasera maro isankarazany napetraky ny orinasa. Tsy manome lanja sy mampiasa ireo
fitaovan-tserasera anatiny ireo anefa ny mpiasa.Mametraka tsikera amin’ny zavatra
iainan’ny sampana misahana ny serasera sy mandroso ireo tolo-kevitra, izay hitarika ny
fampandrosoana maharitra ho an’ny orinasa ity tatitra ity

Teny manan-danja: serasera anatiny, orinasa, toerany, lanjany, do-miverina,


fampandrosoana maharitra

i
TENY FISAORANA

Ity tatitry ny andran’asa ity no tontosa dia noho ny famindram-pon’Andriamanitra


lehibe izay isaorana sy ankalazaina noho ny nanomezany hery, tanjaka, fahasalamana
ary saina, nahafahana nanantanteraka ny andran’asa.

Isaorana etoana koa ireo rehetra izay nanohana sy nanampy tamin’ny endriny samy hafa
ka nahafahana namokatra izao tatitry ny andran’asa izao :

- Ny SAMIS-ESIC tarihin’i Révérend Père Jacques RANDIANARY,


SJ,tamin’ny fampianarana sy fitaizana teo anivon’ny anjerimanontolo ;
- Ny vondron’ny mpampianatra teto anivon’ny SAMIS-ESIC noho ireo
fampianara, toro-hevitra sy fizarana notaon’izy ireo nandritra izay taona « 
nandratovana fahalalana izay, tsonganina manokana amin’izany ny mpitarika
amin’ny fianarana, Ramatoa Seheno Malala RAKOTONDRAINIBE,izay
nitantana sy nanoro nandritra ny fanoratana izao tatitra izao ;
- Ireo komity mpitsara sy ireo mpanadina noho ny finiavan’izy ireo hitsara sy
hanatsara ny tatitry ny andran’asa ;
- Andriamatoa isany Fréderic DEBORD, Tale Jeneraly sy Zo
ANDRIATSILAVO Talen’ny Fitantanana Mpiasa tamin’ny nandraisany
anay ho mpianatr’asa teo anivon’ny ny orinasa Orange Madagasikara izay
tantanin’izy ireo ;
- Teo ihany koa Liva ROBSON miandraikitra ny Tetikasa sy fampandrosoana
ny mpiasa eo anivon’ny Orange Madagasikara, izay Mpitarika ara-teknika,
matihanina ny mpikaroka, noho ny fandraisany an-tanana sy ny fahafohizan-
tenany hampianatra, hanoro, ary hanitsy.
- Ireo mpiara-miasa tao amin’ny Orange Madagasikara izay tsy nitsahatra
nihaino sy nanampy ary nanohana an-kitsim-po nandritra ny fotoana
nandalovana ;
- Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra dia ireo ray aman-dreny sy zoky izay
nanao izay ahatanterahana ny fanirianay ka nanohana betsaka na ara-tsaina
na ara-bola sy fotoana.

ii
FIZAHAN-TANKELAKA
FINTINA.........................................................................................................................................i
TENY FISAORANA.........................................................................................................................ii
FIZAHAN-TANKELAKA..................................................................................................................iii
LISITRY NY KISARY.......................................................................................................................vii
LISITRY NY FANAFOHEZAN-TENY...............................................................................................viii
RAKI-TENY....................................................................................................................................ix
TENY SAROTRA............................................................................................................................xi
TENY FAMPIDIRANA.....................................................................................................................1
FIZARANA VOALOHANY :..............................................................................................................3
SEHATRA NIASANA.......................................................................................................................3
1.1. ANKAPOBENY MAHAKASIKA NY SEHATRA NIASANA........................................................5
1.1.1 TONTOLON’NY SERASERA ANATINY.........................................................................5
1.1.1.1. FAMARITANA...............................................................................................6
1.1.1.2. Lanjany.............................................................................................................7
1.1.1.3. Tanjony.............................................................................................................7
1.1.2 ORANGE MADAGASCAR...........................................................................................8
1.1.2.1. Tantarany.................................................................................................................8
1.1.2.2. Tanjony...................................................................................................................9
1.2.2.3. Sehatra imasoany..................................................................................................10
1.1.3 Serasera amam-bondrona........................................................................................11
1.1.3.1. Famaritana ny serasera amam-bondrona..............................................................12
1.1.3.2 Fihavahany..........................................................................................................12
1.1.3.3 Fampiarana azy amin’ny orinasa........................................................................13
1.2 Lohahevitra nosafidiana.................................................................................................14
1.2.1 Fanolorana ny lohahevitra......................................................................................14
1.2.1.1 Antony nisafidianana lohahevitra.......................................................................15
1.2.1.2. Fomba nentina nikaroka........................................................................................16
1.2.2. Lanjan’ny lohahevitra...................................................................................................16
1.2.2.1. Ny mampiavaka ny lohahevitra.............................................................................17
1.2.2.2 Petrak’olana...........................................................................................................18
1.2.2.3 Tanjon’ny lohahevitra.............................................................................................18
1.2.3. Vokatra iandrasana......................................................................................................19

iii
1.2.3.1. Fiovan-toetra.........................................................................................................20
1.2.3.2. Fampiasana ny serasera........................................................................................20
1.2.3.3. Ny fivoaran’ny serasera anatiny............................................................................21
1.3 Fisafidianana ny lalan-tsaina......................................................................................22
1.3.1. Mpanoratra sy ny lalan-tsaina......................................................................................23
1.3.1.1 Mombamomban’I Norbert Wiener.....................................................................23
1.3.1.2. Ny sehatra nikarohany...........................................................................................24
1.3.1.3. Ny mampiavaka ny lalan-tsaina.............................................................................25
1.3.2. Lalan-tsain’I Norbert Wiener........................................................................................25
1.3.2.1. Sarin’ny lalan-tsaina..............................................................................................26
1.3.2.2. Ny mandrafitra azy................................................................................................27
1.3.2.3 Ny momban’ny lalan-tsaina....................................................................................27
1.3.3. Ny fifandraisan’ny lalan-tsaina sy ny lohahevitra.........................................................28
1.3.3.1. Ny lohahevitra sy ny lalan-tsaina...........................................................................29
1.3.3.2. Ny antony ampiasana ny serasera ao amin’ny orinasa..........................................29
1.3.3.3 Fampiarana ny lalan-tsaina eo amin’ny orinasa.....................................................30
Fizarana faharoa : Fandalinana ny zava-misy.............................................................................32
2.1 Fampahafantarana ny misy eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar...............................34
2.1.1.Serasera anatiny ao amin'i Orange Madagascar...........................................................34
2.1.1.1 Fizotran'ny serasera anatiny...................................................................................34
2.1.1.2. Ireo fomba fiasa amin'ny fampitana ny ita............................................................36
2.1.1.3. Karazana hetsika ao amin'ny orinasa.....................................................................37
2.1.2. Ireo fitaovan-tserasera.................................................................................................37
2.1.2.1. Serasera an-tsoratra..............................................................................................38
2.1.2.2. Serasera am-bava..................................................................................................38
2.1.2.3. Serasera dizitaly.....................................................................................................39
2.1.3. Mpandray anjara amin'ny serasera anatiny.................................................................40
2.1.3.1. Tompon'andraikitra ambony.................................................................................40
2.1.3.2. Tompon'andraikitry ny serasera anatiny...............................................................41
2.1.3.3. Ny mpiasa tsotra....................................................................................................41
2.2 Fandalinana ny zava-misy.....................................................................................................42
2.2.1 Olana misy eo anivon'ny orinasa...................................................................................42
2.2.1.1 Fototry ny olana.....................................................................................................42
2.2.1.2 Fihatraikan'ny olana eo amin'ny tontolon'ny asa...................................................43

iv
2.2.1.3 Tetikady manoloana ny olana.................................................................................44
2.2.2 Mpandefa hafatra sy hafatra ary mpandray hafatra.....................................................44
2.2.2.1 Mpandefa hafatra......................................................................................................44
2.2.2.2 Hafatra.......................................................................................................................45
2.2.2.3 Mpandray hafatra...................................................................................................45
2.2.3 Lalan-kafatra sy tetikadin-tserasera ary fihatraikan'ny hafatra.....................................46
2.2.3.1Lalan-kafatra...........................................................................................................46
2.2.3.2 Tetikadin-tserasera.................................................................................................47
2.2.3.3 Fihatraikan'ny hafatra............................................................................................48
2.3.3 Fanombanana TALEFALO...............................................................................................48
2.3.3.1 Tanjaky ny serasera anatiny...................................................................................48
2.3.3.2 Lemin'ny serasera anatiny......................................................................................50
2.3.3.3 Fanararaotra sy loza manambana..........................................................................52
FIZARANA FAHA-TELO: Vahaholana sy sosokevitra....................................................................56
3.1. Vahaholana amin’ny ireo leminy.........................................................................................58
3.1.1. Vahaholana mikasika ny orinasa amin’ny ankapobeny................................................58
3.1.1.1. Fanatsarana ny fiheverana ny serasera anatiny....................................................59
3.1.1.2. Fanatsarana ny fiheverana ny hafatra voaray.......................................................60
3.1.1.3. Fanatsarana ny endrika fandefasana ny hafatra....................................................60
3.1.2. Vahaholana eo amin’ny fampiasana ny fitaovan-tserasera..........................................61
3.1.2.1. Fampisehoana ireo fitaovana fampitan-kafatra sy ny soa azo avy aminy..............61
3.1.2.2. Fitaritana ny mpiasa hijery ny fitaovan-tserasera..................................................62
3.2. Soso-kevitra hanatsarana ny tanjaka efa ananan’ny orinasa...............................................62
3.2.1. Fampivoarana ny Orange Madagascar amin’ny ankapobeiny..................................63
3.2.1.1. Fivelarana amin’ny mpanjifa.................................................................................63
3.2.1.2. Fanomezan-danja ny hevitry ny mpiasa................................................................64
3.2.1.3. Fanatsarana ny fomba fiasa...................................................................................64
3.2.2. Ny fihovan’ny toetran’ny mpiasa.................................................................................65
3.2.2.1. Ny fankaherezana ny mpiasa.................................................................................65
3.2.2.2. Ny fifehezana ny asa atao......................................................................................66
3.2.2.3 Fanomezan-danja ny orinasa amin’ny alalan’ny fanohanana karazana hetsika.....66
3.3 Fanomezan-danja ny Hevitry ny mpanjifa............................................................................67
3.3.3.1 Fampatsiahivana ny soafiaina anivon’ny orinasa....................................................67
3.3.3.2. Fikarakarana hetsika..............................................................................................68

v
3.3.3.3. Tolo-kevitra ho an’ny fanatsarana ny asa anivon’ny orinasa.................................68
FAMARANANA NY FIZARANA FAHATELO...................................................................................70
TENY FAMARANANA..................................................................................................................71
LOHARANO NANOVOIZAN-KEVITRA...........................................................................................72
LOHARANO AN-TRANOKALA......................................................................................................73
TOVANA A: Rijam-panotaniana..................................................................................................xii
TOVANA B: Valin’ny rijam-panotaniana.....................................................................................xiii
TOVANA D : TRANOKALAM-PIFANDRAISANA ORANGE MADAGASCAR....................................xiv
TOVANA E : TRANONKALAM-PIFANDRAISANA ORANGE ACTU..................................................xv
TOVANA F : FIDIRANA AO AMIN’NY PLAZZA.............................................................................xvi
RESUME....................................................................................................................................xvii
ABSTRACT................................................................................................................................xviii

vi
LISITRY NY KISARY

kisary1: lalan-tsainy Norbert Wiener.......................................................................................26


kisary 2 : Maneho ny fitsinjaran'ireo endri-tserasera anatiny anivon'i Orange Madagascar.....36
kisary 3 : Fampitahana ny fampiasana ireo fitaovan-tserasera...........................................40
Kisary4: fampitahana ny fampiasana ireo lalan-kafatra eo anivon'i Orange Madagascar47

vii
LISITRY NY FANAFOHEZAN-TENY

BMOI : Banque Malgache de l’Ocèan Indien

BOA: Banque Of Africa

DCE: Direction Commerciale d’Entreprise

DCVD: Direction Commerciale Vente et Distibution

DF: Direction financière

DMCC: Direction Marketing et Communication Commerciale

DRH: Direction Ressources Humaines

DRC: Direction Relation Client

DTI : Direction Technique Informatique

OMA : Orange Madagascar

OMM : Orange Money Madagascar

OSTIE : Organisation Sanitaire Tananarivienne Inter Entreprise

RDJ : Radio des Jeunes

SAMIS-ESIC : Sekoly Ambony Momban’ny Ita sy ny Serasera / Ecole Supérieure de


l’Information et de la communication

SICAM : Société Industrielle et Commerciale Automobile Malgache

TALEFALO : TAnjaka LEmy FAnararotra Loza

viii
RAKI-TENY

MALADASY FRANTSAY

Andrana asa : stage

Anterineto : intranet

Antso maimaimpoana : float

Asa karoka : travail de recherché

Do miverina : feed-back

Departemanta : département

Famelabelaran-kevitra : Conférence

Fampanarahana toetrandro : mise à jour

Faritra : zone

Fifanakaikezana : proximité

Fifandraisana : relation

Fiseraseran-davitra : télécommunication

Gazetin’orinasa : direction

Hetsika anatiny : journale d’entreprise

Idi-paneho : évènement interne

Mpandraharaha tamba-jotram-pifandraisana : codage

Risi-po : motivation

Serasera anatiny : communication interne

Vaki-faneho : décodage

ix
Serasera manonga : Communication ascendante

Serasera marindrano : communication latérale

Serasera mijotso : communication descendante

x
TENY SAROTRA

Antraneto : Tamba-jotra anatiny, Rarim-pifandraisana andrian’aratra ao anaty orinasa,


mandeha amin’ny alalan’ireo fitaovana ilaina amin’ny aterineto ;

Do-miverina : Tamberim-pihetsika na valin-kafatra ataon’ny mpandray hafatra


mankany amin’ny mpandefa hafatra.

Faneho : Fitaovana na fihetsika entina hampitaàna hafatra.

Ita : Vaovao voamarina miraiktra hafatra mana-danja.

Mailaka : Fitaovan-tserasera anatiny sy ivelany ilaina amin’ny fampitan-kafatra

Mpandefa hafatra : Olona na vondron’olona mandefa sy mampita ita makany


amin’ny vondron’olona tiliana

Mpandray hafatra : Olona na vondron’olona mpandray ny hafatra avy any amn’ny


mpandefa hafatra.

xi
TENY FAMPIDIRANA

Ahitana fivoarana lehibe ny tontolon’ny serasera amin’ny izao vanim-potoana


izao. Tsy mitsaha-mitombo ny kalitaon’ireo fomba fiseraserana efa nisy hatramin’izay
noho ny fivoaran’ny hairaha. Maro dia maro tokoa ny orinasa izay miforona amin’ izao
fotoana izao. Maro ny tanora izay mahavita ny fianarany ka mikasa ny hanangana ny
orinasa.Azo lazaina fa efa miha mora sy malalaka ny fananganana orinasa, ary amin’ny
fahaizana kely izay hanany no entina manangana izany. Anisany manana ny maha izy
ihany koa ny tontolon’ny tamba-jotra eto Madagasikara. Mpandrahaha efa manana ny
lazany manerana ny tany Europa moa ny ankabeazan’ny mpandraha amin’ny resaka
toro eto amin’ny firenena. Tafiditra ao anatiny izany ny Orange Madagascar, izay
vondrona misahana ny toro tsy zoviana amin’ny Malagasy intsony, indrindra eto
Antananarivo. Iray amin’ireo fitaovana fidirana amin’ny tamba-jotra eto Madagasikara
izy, ary mahafehy ireo fitsipika mahakasika ny toro, sy ny ita ary ny serasera. Tolotra
maro no vokarin’ny Orange Madagascar, toy ny mpandraraha rahavaviny rehetra ary
anisan’ireo mihezaka mafy amin’ny fampandrosoana ny lafim-pifandraisana izy.
Sampana manana ny lanjany ao amin’ny vondrona Orange Madagascar ny sampana iray
misahana ny serasera anatin’ny orinasa.

Asa anisan’ny tsy mbola tena voafehy tanteraka io fampijoroana ny serasera


anatiny io raha ny orinasa Malagasy no resahana. Mbola vitsy ihany ny orinasa ahitana
fa tomombana sy mifan-danja tsara, tsy misy kianina raha ny serasera anatiny sy ny
serasera ivelany.Izany indrindra no nahafahana nisintona izao petrak’olana izao: “Inona
no tetikady ahafahana manatsara ny serasera anatin’ny orinasa iray ?”. Manan-
danja lehibe ny serasera amin’ny famolavolana sy fanarenana ny serasera anivon’ny
orinasa.Amin’ny alalan’io no ahafahana manatsara ny fomba fiasa sy misarika ny olona
hanjifa. Hanaporofoana izany, ho halalinina ny lohahevitra mitondra ny lohateny hoe
“Fanatsarana ny serasera anatin’ny orinasa”.

Nosafidiana manokana hanaovana ny fikarohana ny sampana misahana ny


serasera anatiny, “Projet et Développement des Ressources humaines” (PRODEV),
izay anisan’ireo omen-danja lehibe ao amin’ny orinasa Orange Madagascar.
Petrakevitra naroso ny fanentanana ny rafim-pifandraisana anivon’ny orinasa, ny

1
fanitarana ny lazan’ny lanjan’ny serasera anatiny, sy ny fampafantarana ny vokatra
avoitr’izany. Tanjona amin’izany ny fampiakarana ny lazan’ny orinasa sy ny
ahatomombana ny fizotran’ny asa eo anivon’ny Orange Madagascar.

Mizara telo lehibe araka izany ny asa karoka. :

I- Ny sehatra nanaovana ny fikarohana, handalinana ny sehatra niasana, ny


lohahevitra nosafidiana ary ny lalan-tsainahitondrana ny fikarohana.
II- Famakafakana ny zava-misy ao amin’ny toerana niasana. Ao anatin’io no
hanolorana ny zava-misy, handalinana ny trana nosafidiana sy
hanasongadinana ny TALEFALO.
III- Fanolorona ireo tolo-kevitra sy vahaolana, hahafahana mamaha ny
TALEFALO.

2
FIZARANA VOALOHANY :

SEHATRA NIASANA

3
Anisan’ny politikan’ny mpitantana eto Madagasikara ny fanamorana ny famoronana sy
ny fananganana orinasa, izay miteraka ny famoronana asa.Maro ny iraka ara-toekarena
sy ara-diplomatika atao mba hisarihana ireo orinasa sy mpampiasa vahiny hipetraka
eto. Amin'izao fotoana izao dia maro ny orinasa mitsangana ary miezaka ny
mampahafantatra ny tenany amin'ny vahoaka amin'ny alàlan'ny fitaovan-tserasera
ivelany: dokam-barotra, ara-barotra, sy ny hafa. Saingy na eo aza ny endrika asehon'izy
ireo, dia misy ny tsy fahampiana ao amin'ny orinasa nohon’ny olana mety misy eo
amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa. Ny tsy fahampian'ny fifandraisana anatiny
toy izany dia mety hanimba ny fahombiazan'ny mpiasa sy ny orinasa.

Amin'izao fotoana izao dia hita fa maro no manamaivanany maha zava-dehibe ny


fifandraisana anatiny ny orinasa. Eo ny fivoaran'ny tontolon'ny fandraharahana dia
zava-dehibe ho an'ny orinasa sasany ny miantoka ny varotra, ny fampitomboana ny
fidiram-bolan'izy ireo ary ny fandroahana mpiasa raha toa ka mitotongana ny varotra
toy izay miresaka ny paikady mety ampivoatra eo amin’ny samy mpiasa sy ny
mpampiasa. Anisan’ny tombony lehibe ananan’ny orinasa Orange Madagascar ny
fampiasana ny fifandraisana manonga sy mijotso.

Hojerena ato amin’ny fizarana voalohany ny asa karoka ny sehatra niasana. Ao


anatin’izany no hampafantarina ny tontolon’ny serasera anatiny izay mandrafitra azy
dia ny famaritana, ny lanjany, ary tanjony. Manaraka izany dia aseho ny
mombamomban’ny Orange Madagascar Ankorondrano, ny tantarany, ny tanjony, ny
sehatra imasoany. Avohitra ao ihany koa ny serasera amam-bondrona, ny famaritana
izany, ny fiavahany, ary ny fampiarana azy ao amin’ny orinasa. Aorian’izany dia ho
aseho ny mombamomban’ny lohahevitra sy ny vokatra andrasana amin’izany. Hoentina
hamaranana ny fizarana voalohany dia ho resahina ny fifandraisan’ny lalan-tsaina sy ny
lohahevitra.

4
1.1. ANKAPOBENY MAHAKASIKA NY SEHATRA NIASANA

NyOrange Madagascar Ankorondrano no orindrafitra nosafidian’ny mpianatra


mpikaroka hanatanterahana ny asa karoka. Ny anton’ny safidy dia noho ny mampiavaka
ny orinasa eo amin’ny samy mpisehatra eo amin’ny rarim-pifandraisana. Mifanaraka
tanteraka amin’ny lohahevitra tiana asongandina ny lahasa tanterahan’ny orinasa
Orange Madagascar Ankorondrano. Mifantoka manokana amin’ny mahakasika serasera
anatiny sy ivelany ny orinasa ka manampy amin’ny fanatontosana ny asa karoka.

Amin’ny izao fotoana izao dia tsapa sy hita fa manana ny mampiavaka azy
manokana ny Orange Madagascar raha eo amin’ny sehatry ny akora/toro ary tsy
mitsitsy ezaka amin’ireo sehatra mifandraika amin’izay. Amin’ny alalan’ny
fampivoarana ny fotodrafitr’asa momba ny fifandraisan-davitra sy ny fanoavana
demokrasia ny fidirana amin’ny aterineto haingana, ny Orange dia mandray anjara
betsaka amin’ny fampandrosoana ny asa ara-toekarena sy sosialy eto Madagasikara.
Ahafahana mandalina kokoa izany dia ho jerena manaraka etoana ny momban’ny
tontolon’ny serasera anatiny. Aorian’izay ny orinasa Orange Madagasikara

1.1.1 TONTOLON’NY SERASERA ANATINY

Orinasa iraisam-pirenena tsy miankina ny Orange Madagascar izay atokisan’ny


mpanjifany. Mpandraharaha manana ny toerany eo amin’ny sehatry ny serasera eto
amin’ny firenena malagasy ary anisan’ny mavitrika eo amin’ny fanohanana ny asa-
sosialy sy fanantanjahan-tena izy. Anisan’ny ireo orianasa manome lanja ny
fifandraisana amin’ny mpanjifa, ary ihany koa ny serasera anatin’ny orinasa izany hoe
ny fifandraisana eo amin’ny mpiasa sy ny mpampiasa ary ny samy mpiasa ao anivony
ity farany. Ny fikoloana sy fanomezan-danja ny mpikambana anatiny no mampijoro sy
manatsara ny asan’ny orinasa.

Toa ny ankizy ihany ny orinasa, ny fitaizana sy ny fikoloana azy no mampiavaka sy


manatsara na koa manaratsy ny endrika asehoany. Toy ny amin’ny ankizy, ny ray aman-
dreny no tomponandraikitra voalohany amin’ny zanany ka azo lazaina ho zanakin’ny
mpiasa rehetra ao aminy ny orinasa noho izany anjaran’izy ireo no mikolo azy io. Vitsy

5
anefa ny orinasa voakolo tsara nohon’ny tsy fanomezan-danja ny serasera anatiny ka
mahatonga ny asa tsy mivoatra na koamitotongana. Mila fanarenana maharitra noho
izany ny orinasaraha misy izay tranga izay.

Manaraka izany dia ho aroso etoana nyfamaritana ny atao hoe serasera anatiny, ary ny
serasera ivelany. Aorian’izay dia ny lanjany ary faranana amin’ny fanasongadinana ny
tanjony.

1.1.1.1. FAMARITANA
Ny serasera dia ny fampitana vaovao amin'ny olona iray na maromaro sy fametrahana
fifandraisana amin'ny antoko iray na maromaro hafa. Fa mba hifandraisana dia mila
mahafantatra sy mifankazatra amin'ireo lafin-javatra isan-karazany izay miditra amin'ny
fizotran'ny serasera. Raha manana fomba fijery tsara isika, ireo lafin-javatra ireo dia
manampy amin'ny drafitra tsara kokoa, manatona tsara kokoa, mamakafaka tsara kokoa.

Nyserasera anatiny dia maneho ny hetsika rehetra atao ao anatin'ny orinasa iray mba
hifaneraserana amin'ny mpiasa ao aminy, antsoina koa hoe "serasera amam-bondrona"
na "serasera amambondron’asa". Hamaritra be ny kolontsain'ny orinasa ny fomba
fampiarana azy.

Araka ny anarany, ny serasera ivelany dia mikendry ny mpihaino ivelany


amin'ny orinasa na fikambanana.Tena ilaina amin’ny fanatsara ny sariny sy mametraka
laza tsara eny amin’ny sehatrin’ny varotra.

Mifampiankina tanteraka tokoa moa ny serasera anatiny sy ivelany ho an’ny


orindrafitra iray ary tsy afaka ny handeha irery. Ny fitambaran’izy ireo no fandraisana
an-tanana ny hoavin’ny orinasa sy fanatsarana ny fomba fiasa. Ary miantoka tanteraka
ny fanarenana ny orindrafitra iray ny fanomezan-danja ny serasera ivelany sy anatiny.
Tsy azo atao ambanin-javatra izany ireo singa roa ireo. Fitaovan-tserasera mahomby
ahafahana mampandroso na koa manarina ny orinasa.

6
1.1.1.2. Lanjany
Zava-dehibe eo amin’ny fanorenana orinasa ny fisian’ny serasera anatiny sy
ivelany. Manana ny lanjany tokoa ny sehatra misy azy ireo amin’ny maha tsy afaka
misaraka azy. Mifototra tsirairay amin’ny fanatsarana ny fomba fikoloina sy fanatsarana
ny asa, ary mitondra ny fahalalana ilainy rehetra hiantrehana amin’izany. Tokony hita
taratra ao anatin’ny orinasa iray ihany koa ny fitiavana sy finiavan’ireo mpiasa tsirairay
hanatontosa ny asany.

Araka ny famaritana dia fantatra fa fanolokoloana sy famolavolana ny orinasa


ny andraikitrin’ny serasera anatiny sy ny ivelany. Mialoha lalanany fampafatarana ny
orinasa noho izany ny fametrahana sy fampiharana ny serasera anatiny ahafahana
mampita ny traikefan’ny orinasa.

Iaraha-mahalala moa fa ny fomba fitantanan’ny lehibe no endrika voalohany hita


amin’ny orinasa iray. Toa nyzanaka ihany, raha toa ka tsy mety ny fitaizana ataon’ny
Ray aman-dreny dia tsy mandeha amin’ny tokony ho izy na tsy tomombana ny
fiainan’ny zanany. Ny orinasa dia toa izay ihany koa, ny fikolokoloin’ny tompon-
andraikitra voalohany no mampiavaka na tsia ny orinasany. Manaraka ao arian’ny izay
nyfahamatoran’ny fomba fiasan’ny tsirairay ary manatsara na tsia ny vokatry orinasa.

1.1.1.3. Tanjony
Fantatra fany serasera anaty orinasa dia fototra iray lehibe ahafahana manatsara
ny maha izy azy ny orinasa iray sy ahahafahana manarina azy raha sanatria tojo
fahasahiranana. Maro ny tanjona kendren’ny serasera raha eo anivon’ny orinasa iray.
Iray amin'ireo tanjona lehibe amin'ny serasera anatiny ny fananganana ny maha-izy azy,
ny fahatsapana ho anisan'ny vondrona iray, ny firaisankina eo amin'ny tarika samihafa,
mba hiara-hiasa ny tsirairay amin'ny fahombiazan'ny tetikasa iombonana.Ny
fifandraisana ivelany dia maneho ny hetsika rehetra ataon'ny orinasa mikendry ireo
rehetra ivelan'ny orinasa. Mikendry ny hampahafantatra ny orinasa sy ny tolotra omeny
amin'ny mpanjifaefa eo sy ny mpanjifa ho avy, hanorina ny maha-izy izany ary hamela
ny orinasa hiavaka amin'ireo mpifaninana aminy izy io.

Dingana iray lehibe eo amin’ny fanorenana ny orinasa ny fametrahana dieny


amboalohany ny tanjona kendrena, sy ny lalàna mifehy ny orinasa. Ny fifandraisana

7
tsara ao anatin'ny orinasa iray dia manatsara ny fahombiazan'ny fikambanana amin'ny
alàlan'ny fanomezana firindrana tsara kokoa sy fampitomboana ny vokatra noho ny
fitomboan'ny fanentanana ny mpiasa. Miankina tanteraka amin’ireo singa roa ireo no
ahafahana miroso amin’ny fampafatarana ny orinasa hananany hoavy mamiratra. Atao
izany mba hialana amin’ny lesoka amin’ny fitomboan’ny orindrafitra na eo amin'ny
raharaham-barotra na ny laza.

Raha ny hita, ny orinasa izay nahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fandraisana


anjara sy ny fandrisihana ny mpiasany, dia miendrika tarika na vondrona mahomby. Ny
fifandraisana anatiny noho izany dia mihitatra hatrany amin’ny fanaovana hetsika isan-
tarika, fanambymadio anaty orinasa, hetsika anatiny na ivelany handraisan’ny mpiasa
rehetra anjara . Anisan’ny orinasa mametraka ho zava-dehibe ny serasera anatiny ny
orinasa Orange Madagascar izay misahana sy tompon'andraikitra amin'ny tambajotran-
tserasera sy ny fitaovam-pifandraisana.

1.1.2 ORANGE MADAGASCAR

Lohalaharana eo amin’ny sehatry ny toro ny Orange Madagascar ary tsy mikely


soroka amin’izany. Amin’ny alalan’ny fampivoarana ny fotodrafitrasa momba ny
fifandraisan-davitra sy ny fanaovana demôkirasia ny fidirana amin’ny aterineto
haingam-pandeha, dia mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny asa ara-toekarena sy
sosialy eto Madagasikara ny Orange.

Avoitra manaraka etoana noho izany ny tantaran’ny Orange Madagascar, ary


aorian’izay ny tanjony, ary faranana amin’ny sehatra izay imasoany.

1.1.2.1. Tantarany
Ny orinasa Orange dia nipoitra taorian'ny famoronana tamin'ny 1990 ny
consortium britanika amin'ny tsenan'ny fifandraisan-davitra antsoina hoe Microtel,
mikendry ny hifaninana amin'ny Vodafone. Taorian'ny nandraisany ny anarana Orange
Plc tamin'ny 1994, dia nivoatra be tany Grande-Bretagne sy tany ivelany ilay marika, ka

8
novidin'ny vondrona “allemand Mannesmann” tamin'ny 1999, izay novidian'ny
Vodafone goavambe volana vitsivitsy taty aoriana. Tamin'ny taona 2000 no
nahazoan'ny France Telecom ny Orange Plc. Ny hetsika finday an'ny Orange Plc sy
France Telecom dia mitambatra ho orinasa tokana.

Antaris, mpisolo-tena ny Orange Plc, dia niorina teto Madagasikara ny faran’ny


taona 1997. Ny volana mars 2003, dia tombanana ho efa nahatratra 100 000 ny isan’ny
mpanjifany, izay vahiny ny ankamaroany. Nisy ihany koa anefa ireo mpanjifa malagasy
nanana ny toerany teo amin’ny sehatra nisy azy sy ireo orinasa lehibe. Nanomboka ny
28 Aprily 1994no lasa Orange io orinasa io izay manana ny mari-pamantarana
miendrika efa-joro izay midika fa ankoatry ny fahaiza-manao dia azo antoka koa ny
orinasa. Nanomboka ny 2 jolay 2021, ka hatramin’izao dia Andriamatoa Frédéric
Debord , izay efa Tale jeneralin’ny Orange Cameroun, no Tale jeneraly mitantana. Izy
no Tale jeneraly faha dimy rehefa nandimby ny mpitantana teo aloha dia Andriamatoa
Michel Degland. Anisan’ireo Tale Jeneraly nifandimby teto Andriamatoa isany : Michel
Barré,Patrice Pezat, Jean Luc Bohé.

Na dia teo aza izany fifandimbiasana Tale Jeneraly izany dia tsy niova mihintsy
ny tanjon’ny orinasa  : ny fanohizana ny fampivoarana ny Orange Madagasikara, sy ny
fanamafisana ny tanjona mba ho mpiara-miombon’antoka amin’nyfampandrosoana ara
haitao sy fanovana dizitaly ny nosy.

1.1.2.2. Tanjony
Anisany tanjona iray lehibe an’ny orinasa ny hanohizana ny fampandrosoana ny
Orange Madagascar.Ny fanamafisana indray ny fanirian’ny mpandraharaha ho mpiara-
miombon’antoka lehibe amin’ny fanovana nomerika lehibe eto amin’ny Nosy. Raha ny
eo amin’ny lafiny ara sosialy dia tena anisan’ny orinasa manana tanjona ny fampitobona
ny fivoarana ara haitao izy. Mikendry ihany koa nyorinasa ny ho fitaratra eo amin’ny
resaka serasera an-drohy, sy ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa.

Miaraka amin'ny drafitra stratejika “Engage 2025”, dia mitaky modely amin'ny
fitarihana mavitrika ny orinasa. Ny laharam-pahamehan’izy ireo: mampihavana ny
zava-bita ara-toekarena sy ny fomba fiasa maharitra, manoloana ny mpanjifa, ny

9
mpiasa, ny mpiara-miombon'antoka, ny fiaraha-monina manontolo. Ny fanoloran-tena
amin'ny fitovian-jo nomerika.

Manohy ny fanoloran-tena amin'ny fitovian-jo nomerika ho an'ny rehetra ny


orinasa miaraka amin'ny finiavana hamorona Foibe nomerika Orange amin'ny faritra
rehetra misy azy ireo amin'ny tanjona hanomezana fiofanana nomerika ho an'ireo olona
tsy tafiditra ao. Handefa tolotra tafiditra ao amin'ny firenena tsirairay any Eoropa ihany
koa, toy ny tolotra "Giga Solidarios" any Espaina. Any Afrika sy Afovoany Atsinanana,
hanohy ny ezaka ataony izy ireo hanolotra finday mora vidy kokoa, toa an'i Sanza.

1.2.2.3. Sehatra imasoany


Orange no mpiantsehatra azo itokisana izay manome ny rehetra ny
fanalahidin'ny tontolo nomerika tompon'andraikitra. Ny Orange Madagascar dia
mpanome tolotra aterineto sy fiantsolavitra. Manana tolotra maromaro ho an'ny olon-
tsotra sy matihanina izy io.

Raha tolotra ho an’ny isam-batan’olona ny Orange Madagascar dia toy izao no


fitsinjarana azy: tolotra tsy misy famandrihana izany hoe azon’ny rehetra ampiasaina
ary raha toa ka tsy liana amin’ny fampiasana izany intsony dia afaka miala tsy misy
arakaraka noho izay tsy misy famandriana izay,tolotra misy famandrihana izay
mifanohitra amin’ny teo aloha, izany hoe misy fifanarahana ataon’ny roa tonta indrindra
eo amin’ny fanajanonana ny fampiasana azy. Eo koa ny tolotra iraisam-pirenena izay
tolotra iraisan’ny ireo orinasa manerana ny tany mampiasa ny orinasa Orange
Madagascar ary afahana miserasera erak’izao tontolo izao.

Raha ny tolotra ho an’ny matihanina ny Orange Madagascar indray dia toy


izao:“ Internet Solutions”, vahaolana amin'ny feo sy SMS, vahaolana miampy sanda,
tolotra Orange Money avy amin'ny Orange Madagascar.

Akotran’ny maha matianina azy amin’ny sehatrin’ny toro dia avondron’ny


Orange Madagascar ho sehatra 4 lehibe ireo sampana misy ao anatiny. Ny faritra
tsirairay dia manambatra asa mitovy amin'ny tanjony sy ny fahaiza-manao ilaina
amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Ny sehatra iray dia zaraina ho fianakaviana araka ny
fahaiza-manao andrasana amin'ny toerana tsirairay.Manolotra asa 70 isan-karazany ny

10
Orange Madagascar izay ahafahan’ny tsirairay mamelona ny talentany sy
manatanteraka ny tetikasanyamin’ny fomba matihanina.

Marihana fa ny orinasa Orange Madagascar dia matetika anisan’ny mpanohana


amin’ny karazana hetsika eto amin’ny firenena. Anisan’izany ny “fankalazany ny
fetin’ny mozika”, « nyfiadiana izay ho tompondakan’i Afrika eo aminy taranja baolina
kitra andiany 6 mifanesy », “ny fifaninanana manoratra andiany 2002”. Nohon’ny
fahatokisana hanan’ny olona amin’ny Orange no antony lehibe mahatonga azy anisany
ho mpiantoka ireo karazana hetsika, eo ihany koa ny fahamatorana anany. Hita taratra
araka izany fa tsy ny lafiny serasera amin’ny aterineto ihany no sahanin’ny Orange
Madagascar fa manohana hetsika maro samihafa izy ary miara-miasa amin’ny orinasa
hafa ihany koa.

1.1.3 Serasera amam-bondrona

Ny serasera amam-bondrona no fototra ifantohan’ny asa karoka izay kasaina atao.


Araka izany dia manana ny lanjany sy ny toerany manokana ny serasera amambondrona
amin’ity asa karoka ity. Mifantoka tanteraka amin’ny fomba fandresen-dahatra sy
fampivoarana ny fiainan’ny orianasa. Manampy betsaka amin’ny fandrindrana sy
fampafatarana ny orinasa ihany koa ny fametrahana ny serasera ama-bondrona ho
fampitana ny fahalalana tokony hananan’ny tsirairay eo amin’ny sehatry ny asa.

Amin'ny famaritana tsotra, ny serasera amin'ny fandaminana na ny serasera amin'ny


orinasa dia ny fifandraisana izay atao ao anatiny na ivelan'ny orinasa, fikambanana,
orinasa na orinasa. Mitaky toetra sasany amin'ny lojika, famakafakana ary antony
manosika mafy.Fomba hoentina hanarenana ny orinasa ny serasera amam-bondrona,
Antony hampiasaina ny serasera amam-bondrona etoana dia ny mba ahafahana mamaha
ny olana misy ao amin’ny orinasa sy fanamafisana ny serasera anatiny.Mifantoka
kokoa amin’ny fanamafisana ny seraseraanatin’ny orinasa ny serasera amam-bondrona
hampiasaina ao amin’ny Orange Madagascar.

Ho alalinina manaraka eto ny famaritana ny atao hoe serasera amam-bondrona,


aorian’izay dia ho jerena ny mampiavaka azy, ary faranana amin’ny fampiarana azy
amin’ny fanatsarana sy fanamafisana ny serasera anatiny ny orinasa.

11
1.1.3.1. Famaritana ny serasera amam-bondrona
Ny serasera amam-bondrona dia manofana olona ho matihanina amin’ny
serasera eo anivon’ny orinasa. Ahafahana mamehy ny tontolom-pifandraisana ao
anatin’ny orinasa koa izy io, izay manome lanja ny mpandray anjara fototra ny orinasa
toy ny: ny mpitantana, sy ny mpiasa. Ny mampiavaka azy koa anefa dia fisokafany
amin’ny hafa amin’ny alalan’ny famehezana ny serasera ivelany. Ny fahaiza-mitarika
sy ny fandrindrana no hidin’ny serasera amam-bondrona.
Tena miompampana tokoa ao amin’ny serasera ny orinasa ny serasera amam-
bondrona satria io no misahana ny fandehanana sy ny fandaminana ny serasera rehetra
izay misy sy miseho ao amin’ny orinasa iray, ny fandehan’ny hafatra izay tokony
hiparitaka ao amin’ny orinasa. Azo lazaina ihany koa fa io lalam-piofanana io dia
mampiray sy mpampiasa sy ny mpiasa, tsy voatery ireo roa ireo anefa fa azo atao ny
mifandray amin’ny orinasa ety ivelany mba ahafahana mampitombo ny fiaraha- miasa
sy ny fifandraisana. Amin'ny farany, ny fampiofanana amin'ny serasera amam-bondrona
dia misy ilana azy foana hatrany.
Ny serasera amam-bondrona dia mikendry ireo mpitantana ny fifandraisana
amin'ny ho avy na ireo liana amin'ny dokam-barotra. Antsoina koa hoe fifandraisana
amin'ny orinasa, ireo mpianatra amin'ity sehatra manokana ity dia mianatra ny
fifandraisana anatiny sy ivelany ho fototry ny fiofanana. Ireo sampana roa ireo dia
mivelatra amin'ny sehatra maro, ary tsy ho an'ny orinasa ihany, ny mpianatra dia hanana
ny fifehezana ny lafiny rehetra amin'ny sehatry ny fandaminana.

1.1.3.2 Fihavahany
Manana ny mampiavaka azy manokana raha tahafina amin’ny serasera hafa ny
serasera amam-bondrona. Ny tena mampiavaka azy moa dia ny tanjona izay kendreny
eo amin’ny lafiny fanatsarana ny fomba fiasa anaty vodrona iray. Ny fihazonana sy
fanatsarana ny endriky ny orinasa iray no anisan’ny tanjona hampiasaina ny serasera
amam-bondona. Araka izany dia amin’ny alalan’ny serasera amam-bondrona no
ahafahana mahazo fiovam-pihetsika amam-panaon’ ny mpiasa ary ahafahana mamerina
amin’ izy ireo ny lanjan’ny serasera.

Ny votoatin'ity fizarana ity dia manasongadina ny zava-misy iainan'ny


mpianatra: fitondran-tena hanamafisana ny fifandrasana ao amin’ny orinasa, fitondran-

12
tena hialana mba ampandroso izany ary fitondran-tena vaovao hivoatra hatrany mba
hanatsarana hatrany ny efa tsara eo anivon’ny orinasa. Ny fandaharan'asa fanofanana
dia ahitana: fifandraisana andrim-panjakana, fifandraisana amin'ny dokam-barotra,
fifandraisana anatiny ary fifandraisana amin'ny hetsika. Ny tanjon'ny fampianarana
momba ny serasera amam-bondrona dia tsy ny hanamafisana ny foto-kevitry ny
fikambanana, fa ny hanehoana ny fomba azo trandrahana sy apetraka amin'ny fandikana
ny trangan-javatra.Raha fintinina, ny tanjon'ny serasera amam-bondrona dia ny
miantoka ny fampitana ny vaovao ao anatiny na ivelany.

Mitana anjara asa lehibe eo amin’ny fanarenana na koa fihazonana ny lazan’ny


orinasa iray ny serasera amam-bondrona. Ary mihavaka amin’ny endrika serasera hafa
ity farany noho ny fampiasana azy ao anatiny varotra sy ny lanja lehibe hanany ao
amin’ny fiainan’ny orinasa. Azo lazaina fa singa iray maha izy azy ny vondrona iray ny
fisian’ny serasera anatiny sy ivelany izay azo avy amin’ny fianarana momban’ny
serasera amam-bondrona. Singa iray manan-danja tsy tokony atao ambanin-javatra
araka izany ny serasera amam-bondrona.

1.1.3.3 Fampiarana azy amin’ny orinasa


Mampivelatra sy manamora ny fomba fiasa anaty orinasa iray ny serasera amam-
bondrona. Fototra iray lehibe eo amin’ny fikoloina orinasamanko ny serasera amam-
bondrona. Araka ny efa voalaza moa dia toy ny fitaizana ankizy ihany no fitondrana
orinasa iray, ka ny serasera amam-bondrona no kilalao na fitaovana ampiasaina
andresena lahatra ny mpiasa ao mba hampiavaka sy mandrafitra ny fomba fiasa anatiny
ary ny fampafatarana ny vondrona eo imason’ny mpanjifa. Ny serasera amam-bondrona
dia manampy be ny mpisahana ny serasera ao antin’ny orinasa Orange Madagascar
amin’ny endrika fampitan-kafatra.
Ilainany mifototra amin’ny serasera amam-bondrana mba hampirindra ny asa sy
ny fiainana anivon’ny orinasa. Ny fametrahana izany any amin’ny voalohany no
ampirindra ny asa sy mahamora ny fanantotosana izany amin’ny lafiny rehetra. Ao
anatin’izany ny tanjona tian’ny orinasa tratrarina. Ahatratrarana izany tanjona izany no
hisafidinana tsarany olona hiasa ao amin’ny orinasa ary volena ao anatin’ny tsirairay ny
fitsipi-pitondran-tena mendrika eo anivon’ny orinasa.

13
Ny serasera amam-bondrona koa dia fomba fifandraisana maharitra sy mahomby
eo amin’ny sehatry ny asa. Araka izany dia zava-dehibe eo amin’ny fanatsarana ny
serasera anatiny orinasa ny serasera amam-bondrona. Ary tsy afaka misaraka amin’ny
fiainan’ny orinasa mihitsy ny serasera amam-bondrona raha toa ka mampijoro sy
mampahafantatra ny orinasa no tanjona voalohany. Fototra iray ahafahana mahafantatra,
manatsara, mampirindra ny fiainan’ny orinasa ihany koa ny serasera amam-bondrona.

1.2 Lohahevitra nosafidiana

Toy ny asa karoka rehetra dia samy manana ny lohahevitra hitondrana ny


fikarohana ny mpianatra mpikaroka. Ny lohahevitra no anisany fampahafantarana
voalohany ny zava-misy izay mandrafitra ny asa karoka. Ny fisafidianana ny
lohahevitra dia tsy maintsy mianga amin’ny lalam-piofanana izay efa nosafidian’ny
mpikaroka misy eo anivon’ny SAMIS. Amin’ny alalan’izay no ahafahana manao
fanohanan-kevitra ka ahazahoana ny mari-pahaizana lisantsa amin’ny ita sy ny serasera.

Ny lalam-piofanana narahan’ ny mpikaroka dia ny serasera amam-bondrona.


Mifantoka tanteraka amin’ny sehatry ny fanatsarana ny serasera anatin’ny orinasa ny
lohahevitra. Nosafidian’ny mpikaroka ny tranga ny Orange Madagascar noho ny sehatra
imasoany. Ny orinasa Orange Madagasar dia efa fantatra fa misahana ny serasera eto
Madagasikara ary manana ny maha izy azy tokoa.Haseho manaraka etoana ny
fanolorana ny lohahevitra, aorian’izay ny lanjany, ary ho faranana amin’ny vokatra
andrasana amin’ny lohahevitra.

1.2.1 Fanolorana ny lohahevitra


Ny serasera dia ny fampitana vaovao amin'ny olona iray na maromaro, sy ny,
ny fametrahana fifandraisana amin'ny antoko iray na maromaro hafa. Ny tanjon'ny
serasera amin'ny orinasa anatiny dia ny fampivelarana ny fifanakalozana vaovao
amin'ny endrika fifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpanapa-kevitra sy ny
mpanatanteraka, hanamafisana ny fandraisan'anjaran'ny tsirairay sy ny firaisankina
iraisan'ny tsirairay, ny antony manosika ny mpiasa hanaitra ny fahatsapana ho anisany
izay antony mahomby amin'ny fifandraisana anatiny. Ny lohahevitra hoentiny amin’ity
asa karoka ity dia ny hoe “Serasera amam-bondrona hanatsarana ny serasera

14
anatiny ny orinasa iray”. Miantoka amin’ny fampiasana ny serasera amam-bondrona
ny fanatsarana ny serasera anatiny ho an’ny Orange Madagascar.

Azo lazaina fa anisan’ny singa mampivoatra ny firenena ny fivoarana ara-haitao.


Nomena lanjany sy nasongadina izany tamin’ny asa karoka sy nomena ny lohahevitra
ahafahana manatsara hatrany ny serasera anatiny orinasa. Araka ny efa fantatra dia ny
fanatsarana ny serasera anatiny aloha no ampirindra ny asa mba ahatsara ny endrika
hivelany ny orinasa. Ny lohahevitra noho izany no manampy ahafahana mandalina
kokoa izany.

Mba ahafahana mamaritra mazava izany dia ho avohitra manaraka etoana ny


antony nisafidianana ny lohahevitra, ary faranana amin’ny fomba noentina nikaroka.

1.2.1.1 Antony nisafidianana lohahevitra


Araka ny efa voalaza teo aloha, ny sehatry ny asa dia mihodinkodina
manodidina ny tontolo anatiny ao amin'ny orinasa. Raha jerena ny tanjon'ny
fifandraisana anatiny, dia ho azo antoka ny firaisan'ny mpiasa.Raha te hifandray anefa
isika dia mila mahafantatra ireo lafin-javatra isan-karazany tafiditra amin’ny fizotran’ny
fifandraisana. Raha manana fomba fijery tsara isika, ireo lafin-javatra ireo dia manampy
amin'ny drafitra tsara kokoa, manantona tsara kokoa, mamakafaka tsara kokoa.

Ny fisafidianana ny lohahevitra dia noho ny maha zava-dehibe ny serasera eo


amin'ny fiainantsika andavanandro. Fanampin'izany, ny zava-drehetra dia serasera satria
na ny vatantsika, ny fomba fitenintsika, ny fomba fiakanjontsika dia efa afaka maneho
ny toetrantsika. Koa satria ny serasera dia vato fehizoro hiantohana ny fampandehanan-
draharaha araka ny tokony ho izy ao amin’ny ny Orinasa iray, dia tsy maintsy
asongadina hatrany izany. Vitsy tokoa ny orinasa mavatra mijery sy manatsara ny rafitra
anatiny, marihina nefa fa singa iray fototry ny fampandrosoana ny orinasa izany. Azo
lazaina ho fanampiana lehibe ho an’ny orinasaity lohahevitra ity satria ny fahafantarana
ny lanjanao amin'ny orinasa iray dia manosika anao hiasa tsara

Antony iray izay nisafidianana ny lohahevitra ihay koa dia ny amaroan’ny


orinasa izay tsy mampitovy lanja ny serasera anatiny sy ivalany. Eo ihany koamihevitra
fa tsy ilaina loatra na tena tsy manana ny anjara-toerany ny serasera anatiny. Raha hita
fa misy lanjany tokoa ny serasera amam-bondrona teo anivon’ny orinasa Orange

15
Madagascar dia ny fandalinana izany no antony iray nisafidianana ity lohahevitra ity.
Rehefa natao ny asa fikarohana teo anivon’ny Orange Madagascar dia hita ny tranga sy
ny zava-misy marina eo amin’ny fomba fiasan’ny tsirairay eo anivon’ny orinasa ka
nanosika ny mpikaroka isafidy ny lohahevitra.

1.2.1.2. Fomba nentina nikaroka


Nokarohina sy nohadiadiana izay rehetra mahakasika ny lohahevitra nosafidiana.
Nampiharina nandritran’ny andran’asa ihany koa ny fampiasana ny lalan-tsaina izay
nosafidian’ny mpikaroka. Voalohany indrindra dia nojerena ny tetikadin-tserasera
nampiasain’ny orinasa nanaovana ny andran’asa, izany hoe ny orinasa Orange
Madagascar, ny serasera anatiny sy ivelany ary izay ilaina hanatsarana izany.
Novolavolaina sy napetraka tao anatin’izany ny rijam-panontaniana teo amin’ny mpiara
miasa, ka ireo valin-teny voaray dia natambatra sy notrandrahina tamin’ny alalan’ny
haiantontanisa.

Nanangona sy nikaroka ireo ny hevitra sy hita teo anivon’ny fanantaterahana ny


andran’asa mba nahafahana manoratra ny vokatra mifanaraka amin’ny fonjakevitra
nosafidian’ny mpikaroka. Fanaovana fikaroana manokana teo amin’ny aterineto
momban’ny fiainan’ny Orinasa niasana, sy ny famakiana ireo boky maro karazany
mikasika ny lohahevitra novoizina sy ny lalan-tsaina nosafidiana. Nampiarina ihany koa
ny lalan-tsaina mifandraiky amin’ny lohahevitra hampitana ny hafatra.

Ny fijerena ny fomba fiasan’ny mpikambana teo anivon’ny orinasa dia endrika iray
nentina nanantanterahana ny asa karoka. Raha teo anivon’ny Orinasa dia nofaritana
avokoa ny fizarana anatiny, ary nojerena ny mampiavaka ny fiasan’ny tsirairay.
Nofaritana tamin’ny izany ihany koa nyfitondra tenan’ny rehetra, manoloana ny
fitsipika anaty mifehy ny orinasa. Nahafahana nisintona vokatra maromaro mantsynadia
ny fijerena ny zava-misy teo anivon’ny Orinasa fotsiny aza.

1.2.2. Lanjan’ny lohahevitra


Ankehitriny moa dia efa iarahana mahita fa mitombo ihany ny isan’ny orinasa
miforona, maro ny tanora mavitrika mamorona asa sy manangana ny tetikasany
manokana. Vitsy tokoa anefa ny mahay mandrindra ny fiainana eo anivon’ny orinasa
nohon’ny tsy fahampian’ny fahalalana momba ny fikoloina ny orinasa na ihany koa ny

16
fanaovana tsinotsinona izany. Nisy tokoa ny takaitra navelan’ny valan’aretina
COVID19 ka maro ny orinasa mikorotana, ny akamaroany ary moa dia rava sy nikatona
nohon’ny fikorotanana maro samihafa. Mitombo isan’andro koa anefa ny orinasa kely
miforona nefa dia azo lazaina fa tsy dia tsara ny fototra niangany ka mety tsy ho
tomombana izany. Raha mijery ireo tanora eo amin’ny tamba-jotra moa isika dia maro
no mihezaka mamorona ny orinasa keliny saingy indrisy moa fa tsy maharitra ela izany
nohon’ny tsy fahampian’ny fahalalana mahakasika ny famolavolana ny orinasa izy ireo.

Araka ny efa nolazaina moa dia maro ny orinasa mikatona sy tsy mety
tomombana izay fikasana irina atao. Azo lazaina fa hita taratra amin’ny fomba fiasan’ny
izy ireo ny tsy fahampiana fahalalana sy ny fikorotanana eo anivon’ny fototra anatiny.
Hita avy amin’ny izany ihany koa ny tsy fahampian’ny serasera ao antin’ny orinasa
iray. Mba hanehoana ny lanjan’ny lohahevitra dia ho jerena manaraka eo ny
mampiavaka ny lohahevitra, aorian’izay ny fitaovana hampiarana ny lohahevitra, ary
faranana amin’ny tanjon’ny lohahevitra.

1.2.2.1. Ny mampiavaka ny lohahevitra


Ny lohahevitra nosafidian’ny mpikaroka dia manana ny mampiavaka azy
indrindra raha hoarina amin’ny lohahevitra hafa noho ny ezaka maro natao
nanantanterahana ny asa karoka. karazan-tserasera maro samihafa no nampiasaina
nanantontosana ny asa karoka hampiavaka azy amin’ny lohahevitra hafa. Ao
anatin’izany karazan-tserasera nampiasaina tamin’izany ny serasera mivantana izay
nampiharina tamin’ny mpiara-miasa sy ny tompon’andraikitra tao amin’ny
departemanta niasana nahafantarana ny zava-misy marina ao amin’ny akany. Tao
anatin’izany ihany koa ny fampiasana fitaovan-tserasera maro samihafa.

Ny mampiavaka ny fonjakevitra ihany koa ny famahana ny olana fototra tsy


mampandroso orinasa iray. Araka ny fantatra dia ny tsy fampirindrana sy ny
fametrahana ny fototra tsara eny ampiandohana no manakorotana ny orinasa sy ny asa
raketina ao. Ny serasera amam-bondrona no vahaolana aingana fantatra amahana ny
voka-dratsiny izany. Mitondra fampandrosoana eo amin’ny vondrona tiliana ihany koa
manko izy.

Ny lohahevitra dia noetina hanatsarana ny fiainan’ny orinasa sy ny mitano ny


firindran’ny ity farany hatrany. Ny orinasa nanantaterahana ny andrana asa sy ny asa
karoka mantsy dia tena manome vahana ny sehatry ny serasera. Manampy ny fivoarana

17
eo amin’ny resaka toro ny orinasa nandraketana sy manampy ny tsirairay hanantateraka
asa na fianarana izay atao amin’ny alalan’ny tamba-jotra serasera. Noraisina izany asa
izany mba hanamorana ny fampivoarana eo amin’ny samy irery.

1.2.2.2 Petrak’olana
Ny famakafakana ny sehatra saro-pady toy izany dia mitaky famehezana lafin-
javatra maro, ka ilaina ny manana fototra tsara. Avy eo dia afaka manokatra sy
mampihatra ny fahalalana manokana izay mety ho matihanina. Raha miresaka momba
ny fandaminana isika dia midika izany ny fifampiresahana sy fandrindrana ireo
mpisehatra tsirairay mba hitondrany ny fahalalany sy ny fahaizany. Ny fifanampiana
amin’ny fanatanterahana ny asany.

Mihamaro hatrany ny tanora mahavita ny fianarana ka maniry ny hanangana ny


orinasany manokana, miaraka amin’ny fahalalana kely izay hanana. Samy manana ny
fototra izay hiaingana avokoa ny tsirairay fa mila fantarina ny singa lehibe indrindra
mba hihazonana ny tanjaka sy ny lazan’ny orinasa. Maro moa no tsy mihezaka
manarina raha toa ka sendra tsy tomombana ny tetikasa. Ny famehezana ny lanjan’ny
serasera anatiny sy ivelany eo amin’ny fiainan’ny orinasa no tena manampy eo amin’ny
fikoloana orinasa.

Tao aorinan’ny fananterahana ny andranasa teo anion’ny orinasa Orange dia


tsapa fa na ny olona izay efa miasa ao anatin’ny orinasa aza dia misy ny manao
tsinontsinona ny lanjan’ny serasera anatiny. Ny tsy fampatsiahivana ny lanjan’ny
serasera anatiny matetika ihany koa no mitarika izay tsy firarahinaizay. Raha toa ka efa
samy serina amin’ny asany moa ny tsirairay dia rariny ny fanadinoana izany ary
mitarika any amin’ny fahatsapana fa manao ny asany ankery ny tenany. Amin’ny
ankapobeny dia ny tsy fametrahana ny anjaran’ny serasera anatiny na tsy
fampatsiahivana izany no anton’ny tsy mampandroso ny orinasa maro karazany.

1.2.2.3 Tanjon’ny lohahevitra


Zava-dehibe alohan’ny hanombohana ny asa karoka ny fametrahana ny
lohahevitra. Mandritra ny fisafidianana ny lohahevitra izay avohitra dia tsy maintsy
misy tanjona tratrarina ao. Ny famaritana ny tanjona dia anisany fototra iray ahafahana

18
mahavita hatramin’ny farany ny asa izay kasaina atao ary manampy amin’ny fanaovana
tombana ny fizotry ny asa. Ahitana ny vokatra izay azo amin’ny lohahevitra ka
hahatratrarana ny tanjona izay apetraka dieny eny am-piatombohana.

Ny lohahevitra izay nosafidiana dia manana ny anjara toerany manokana


amin’ny tontolon’ny fikoloina sy fanarenana ny orinasa ahafahana manatsara hatrany ny
asa sy andraikitra izany noraisiny. Manampy betsaka ny orinasa izay mikasa ny hanana
vokatra tsara sy hampirindra ny fiainan’ny orinasany ny fahatsapana ny lanjan’ny
serasera anatiny ary eo koa ny serasera ivelany. Tsy handiso fanantenana mihintsy ny
fampiasana ny serasera anatiny raha hay tsara ny mampihatra izany.

Ny fanatsarana ny serasera eo anivon’ny orinasa no ahafahana manatratra ny


tanjona. Manampy bebe kokoa ny fikoloina orinasa ny serasera ahafahana mampita ny
hafatra tiana ho fantatry ny mpiara-miasa rehetra. Manana ny lanjany manokana noho
izany izy ary tsy tokony hatao hambanin-javatra fa omena ny toerana sahaza azy eo
anivon’ny orinasa Orange Madagascar. Ilaina ny fanatsarana ny serasera ahafahana
manatomombana ny seraseran’ny orinasa ka ao anatin’ny tanjona izany.

1.2.3. Vokatra iandrasana


Toy ny asa rehetra izay kasaina atao dia iandrasana vokatra avokoa ary apetraka
dieny any am-piandohana.Ny antony nanaovana fikarohana dia hikatsahana ny
hahatsara kokoa ny fomba fiasa sy lamina ao anivon’ny orinasa Orange Madagascar
ahafahana mitazona ny lazany eo anivon’ny serasera. Andrasana ao anatin’ny sehatry ny
serasera amam-bondrona no ahafahana manampy azy ireo amin’ny fandrindrana ny
serasera anatiny. Ny tompon’andrakitra ao amin’i Orange Madagascar no misahana
izany mba ahazahoana izany vokatra izany.

Anisan’ny vokatra endrasan’ny asa fikarohana ihany koa ny fihovan-toetra,


fijerin’ny mpiasa anivon’ny orinasa. Ao amin’izany koa ny fahatsapan’ny tsirairay ny
maha-izy azy manoloana ny fiainan’ny orinasa, ary tsy hanaoambanin-javatra ny
orinasa sy ny asa andraketany. Ny orinasa Orange moa dia tsy eto Madagascar ihany no
misy azy. Noho izy mifandray tanteraka amin’ny mpiara miasa any ivelany ihany koa
izy ireo ary mety mitondra makany amin’ny fivoarana tokoa izany.

19
Ahafahana mandalina kokoa izany vokatra andrasana amin’ny lohahevitra izany
dia hojerena manaraka etoana ireo vokatra andrasana. Voalohany indrindra amin’izany
ny fiovan-toetra ny mpiara miasa, aorian’izany ny fampiasana serasera, ary faranana
amin’ny fivoaran’ny serasera anatiny.

1.2.3.1. Fiovan-toetra
Nandritra ny andran’asa natao teo anivon’ny orinasa Orange Madagascar dia
notakiana betsaka ny fahazoana vokatra mahomby vetivety ary azo tsapain-tanàna.
Miankina tanteraka amin’ny fanadihadihana sy ny fikarohana atao anefa ny hamaritana
ny vokatra izay andrasana. Hita taratra amin’ny zava-misy mitranga marina ao amin’ny
Orinasany vokatra tiana ho azo ary ny dingana arahana ahazahoana izany. Ny vokatra
andrasana dia tokony mifandraika tanteraka amin’ny lohahevitra nosafidian’ny
mpikaroka dieny tany am-piandohana ka ahafahana mamaritra izany aorian’ny
tanjon’ny lohahevitra avohitra.

Ny fiheverana sy fandraisan’ny ireo mpiasa eo anivon’ny orinasa ny momban’ny


lanjan’ny serasera anatiny no ahafahana mamaritra ny tranga nisy eo anivon’ny
tontolon’ny serasera. Izany ihany koa no ahitana ny fivoaran’ny orinasa izay manome
lanja tanteraka ny serasera anatiny. Famantarana ny fahombiazan’ny paik’ady apetraka
manko ny fiovan-toetra tsara izay hita hampiarin’ny tsirairay ao anatin’ny orinasa.Hita
taratra voalohany amin’ izany fiovam-pihetsika na toetra izany rehefa manomboka
fanadihadihana na fikarohana. Zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ny orinasa ny fihovan-
toetra hananan’ny mpiasa ao aminy mba ihazonana hatrany ny maha izy azy.

Araka ny efa voalaza teo aloha ao anatin’ny andininy hafa sy ny lohahevitra dia
ny fanatsarana ny fanomezan-danja ny serasera anatiny no fototra hiaingana. Ny vokatra
andrasana amin’ny alalan’izany fanatsarana izany noho izany dia ny hiazonana ny laza
sy ny vokatry ny orinasa hatrany. Ny serasera eo anivon’ny orinasa no mila hatao
laharam-pahamehana ahazahoana malaky ny vokatra tiana ho azo. Amin’ny alalan’ny
serasera amam-bondrona manko no ahafahana manova ny toetran’ny mpiasa izay
anisan’ny vokatra andrasana.

20
1.2.3.2. Fampiasana ny serasera
Ny serasera no anisan’ny singa fototra iray mampiodina ny orinasa iray toy ny
orinasa Orange Madagascar. Zava-dehibe tokoa eo amin’ny lafim-piainana rehetra ny
serasera ahafahana mahatomombana ny fifampitan-kafatra na fampiarana karazana
serasera hafa. Manampy betsaka amin’ny fampandrosoana ny orinasa ihany koa dia
anisan’ny anjara asa ny serasera ka hanatratrarana tanjona na vokatra apetraka. Izany
dia tokony omena ny lanjan’ny manokana eo anivon’ny fampandehanan-draharaha na
aiza orinasa na aiza.

Rehefa hita taratra ny paik’adin’ny fiasana misy eo anivon’ny Orinasa Orange


Madagascar ahafahana mikolo sy mihazona ny maha izy azy dia misy tsy fahampiana
eo anivon’ny serasera. Tamin’ny alalan’izany no ahafahana manantena vokatra amin’ny
fampiasana ny serasera. Ny fampiarana izany no ahafahana mandroso sy manatsaratsara
kokoa ny paik’ady ny fiasana eo amin’ny Orange Madagascar. Ilain’ny Orinasany
mampiatra ny serasera eo anivon’ny orin-drafitrany araka izany.

Ny fampiasana ny serasera dia miainga voalohany indrindra amin’ny fomba


fiseraserana eo anivon’ny Orinasa. Nampiasaina sy nitondrana ity lohahevitra ity ny
serasera amam-bondrona noho ny fahitana azy fa mahomby amin’ny fanatsarana ny
fiasa sy ny fikoloina ny orinasa. Misehatra kokoa amin’ny fandalinana sy fijerena ny
zava-misy marina eo anivon’ny orinasa manko ny serasera amam-bondrona. Aorian’ny
fampiaharana ny serasera ama-monina no ahafahana mametraka paik’adin-tserasera
mirindra ahafahana mampivoatra ny orinasa.

1.2.3.3. Ny fivoaran’ny serasera anatiny


Singa fototry ny fanorenana orinasa ny fametrahana ny serasera anatiny. Iaraha-
mahalala moa ny antom-pisihan’ny serasera anatiny izay fanamorana ny fampitana
hevitra, fampitana asa tokony atao ary koa fandraisana ny baiko mikasika ny asa tokony
atao. Hita taratra sy tsapa anefa fa mavesa-danja kokoa ny serasera ivelany nohon’ny
serasera anatiny raha eo anivon’ny orinasa ankehitriny. Raha toa ka volohany amin’ny
laharam-pahamehana ny endrika asehoan’ny orinasa iray.

Ny fanomezan-danja ny serasera ivelany ihany koa dia singa iray manatsara ny


fiainan’ny orinasa. Efa fantatra fa ny fikolona ny orinasa dia toy ny mikolo ankizy

21
ihany, mila volena toetra mendrika ny ankizy mba hanana toetra mendrika eo anivon’ny
fiarahamonina. Ny orinasa koa dia toa izay ihany ilaina ny mametraka volintsaina eo
anivon’ny orinasa izany hoe ilaina tsara tokoa ny fisihan’ny serasera eo amin’ny mpiasa
sy ny mpampiasa ary ny mpiasa samy mpiasa mba tsy hisian’ny fikorotanana. Ny tsy
fahampiana sy ny fikorotanana eo anivon’ny serasera matetika no manaratsy endrika
entin’ny orinasa manoloana ny mpanjifa azy.

Averina tsikelikely ao anatin’ny saina sy ny fomba fiasan’ny tsirairay ny


lanjan’ny serasera anatiny amin’ny alalan’ny fampahafantarana ny vokatra tsara azo avy
amin’izany. Mba ialana amin’ny fanaratsiana ny orinasa dia mila arahana izany fepetra
izany. Mba hahatsara ny vokatra azo sy ny fomba fiasa na ny fandraisana ary ny
fikarakarana ny mpandraraha hafa no antony hitondrana paik’ady mikasika ny serasera
anatin’ny orinasa. Samy mahazo voka-tsoa amin’izany na ny orinasa na ny mpiasa ka
hampandroso ny fivoaran’ny orinasa.

1.3 Fisafidianana ny lalan-tsaina


Anisany fitaovana iray fanohanana ny asa karoka ahafahana mampita hafatra ny
lalan-tsaina. Manazava bebe kokoa ny voatoatiny lohahevitra ny izy. Raha ny
firafitrin’ny asa karoka izay natao dia nampiharina ao amin’ny fizarana faharoa any
izany ny lalan-tsaina ahafahana maneho ny tanjaka, ny lemy, ny fanararaotra, ary ny
loza manambana (TALEFALO). Manampy betsaka ihany koa amin’ny fandrosoana sy
fitadiavana vahaolana ny lalan-tsaina. Ny tolo-kevitra sy vahaolana izay haroso ao
amin’ny fizarana fahatelo ny asa karoka.

Nosafidiana manokana ny lalan-tsain’i Norbert Wiener ampiharana ity asa karoka


ity.Lalan-tsaina mifototra kokoa amin’ny lafiny serasera izay ahitana ny do-miverina.
Ny lalan-tsaina dia hampiharina amin’ny fiaraha-monina ary natao hampiroborobo ny
serasera eo amin’ny samy olona ihany. Ao anatin’io lalan-tsaina io dia manindry
manokana izy fa ny olona rehetra dia vondrona avokoa na vondrona tsy mijoro ara-
dalàna ary izany. Izany hoe ny vatan’ny olona iray dia efa azo raisina ho vondrona iray
atao hoe vondrony samy irery ny mpikambana ao aminy moa dia ireo taova anatiny.
Mila fanatsarana ihany koa izy ireo mba ahatomombana ny vantana iray.Ho jerena
manaraka etoana ny mpanoratra sy ny lalan-tsaina, manaraka izany ny lalan-tsaina, ary
faranana amin’ny fifandraisan’ny lalan-tsaina sy ny lohahevitra.
22
1.3.1. Mpanoratra sy ny lalan-tsaina
Zava-dehibe eo amin’ny fanantanterahana ny asa karoka ny fampahafantarana ny
mpanoratra ny lalan-tsaina. Maro dia maro ny manam-pahaizana momba ny serasera ary
samy manana ny lalan-tsainy avy izy ireo. Fa nosafidian’ny mpikaroka ny lalan-tsain’i
Norbert Wiener. Antony nosafidianana ny lalan-tsaina ny fifanarahany amin’ny
lohahevitra izay nosafidiana.

Manome lanja ny fanatsarana ny serasera anatin”ny orinasa mbahiazonana ny maha


izy azy eo amin’ny sehatra hiandraketany nylohahevitra izay nosafidiana. Hampiarina
amin’izanyny lalan-tsaina ahazoana manantratra ny tanjona izay apetraka amin’ny
lohahevitra. Amin’ny alalan’ny lalan-tsaina ihany koa no ahazahoana ny vokatra rehetra
izay andrasana eo amin’ny orinasa. Manampy bebe kokoa noho izany ny lalan-tsaina
izay novolavolain’ny mpanoratra amin’ny asa karoka.

Ilaina fantarina ihany koa anefa ny mombamomban’ny mpanoratra ny lalan-tsaina


sy ny lalana izay nalehany nandritra ny fikarohana nataony. Ny fahafantarana ny
mampiavaka ny lalan-tsainy manko no nahafahana nisafidy izany.Ny sehatra
nikatrohany dia singa iray manampy amin’ny fahafantarana ny tontolo voafehin’ny
mpanoratra. Hasongadina manaraka eto ary ny mombamomban’i Norbert Wiener,
aorian’izay ny sehatra nikatrohany, ary faranana amin’ny mampiavaka ny lalan-tsaina.

1.3.1.1 Mombamomban’I Norbert Wiener


Teraka tamin'ny 26 Novambra 1894 tany Columbia, Missouri, Etazonia I
Norbert Wiener. Izy no lahimatoan'ny Jiosy mpifindra monina Leo Wiener sy Bertha
Kahn. Lehilahy namaky teny tsara ny rainy ary mpampianatra matihanina amin'ny
fiteny alemà sy slavy. Izy no nanome an'i Norbert ny fiofanana voalohany nataony. Lasa
agnostika i Wiener tatỳ aoriana.Izy no nampiditra ny hevitra momba ny do-miverina,
hevitra izay misy fiantraikany amin'ny sehatry ny injeniera, ny fanaraha-maso ny rafitra,
ny siansa informatika, ny biolojia, ny psikolojia, ny filozofia ary ny siansa.

Norbert Wiener koa dia nandray anjara tamin'ny ady nandritra ny Ady Lehibe
faharoa. Nanao fikarohana momba ny olana amin'ny fitifirana basy amin'ny lasibatra
mihetsika izy. Ny lalan-tsain’i Norbert.Wiener dia mikasika ny Do-miverina: lalan-
23
tsaina mirafitra ny serasera izay naseho ny taona 1950. Araka ny fikaroany, ny rafitra
rehetra dia fikambanana maneran-tany voaforona avy amin'ireo singa mifamatotra, izay
mahaforona fikambanana ny fifandraisana misy eo aminy. Mahafeno ny dingana sy
fepetra tokony arahana eo amin’ny serasera amam-bondrona tokoa izany.

Norbert Wiener dia nahalala an'i Margaret Engemann, mpifindra monina


alemà, tamin'ny alàlan'ny ray aman-dreniny. Nifanao voady tamin’ny fampakaram-bady
izy mivady tamin’ny 1926 ary nanan-janaka vavy roa.Maty noho ny aretim-po tamin'ny
18 Martsa 1964 tany Stockholm, Suede, 69 taona izy tamin’izay. Nalevina tao amin'ny
Sandwich Vittum Hill Cemetery, Carroll County, New Hampshire, Etazonia izy. Ny
vadiny, izay maty tamin’ny Novambra 1989, dia nalevina teo akaikiny.

1.3.1.2. Ny sehatra nikarohany


Rehefa niverina tany Etazonia izy dia niditra tao amin'ny fakiolten'i Harvard ho
mpampianatra filozofia tamin'ny 1915. Ny taona nanaraka dia lasa injeniera tao amin'ny
General Electric izy ary mpanoratra tao amin'ny "Encyclopedia Americana". Nandritra
ny fotoana fohy dia niasa ho mpanao gazety ho an'ny "Boston Herald" ihany koa izy.Na
dia mpiady mafana fo aza izy, dia nitady handray anjara tamin’ny ady nandritra ny Ady
Lehibe voalohany.

Nolavin'ny miaramila indroa ny fiezahany hahazo komisiona talohan'ny


navelany hiditra tao amin'ny tafika amerikana ary nalefa hiasa tao amin'ny vondrona
iray navoaka.Nanana fahafahana niara-niasa tamin'ny matematika ballistics hafa tao
amin'ny Aberdeen Proving Ground ihany koa izy. Tamin'ny Febroary 1919, nahazo ny
taratasy fandefasana azy i Wiener.Tsy nahita toerana maharitra tao amin'ny
mpampianatra Harvard izy ary niampanga ny biraon'ny oniversite ho anti-Semita.
Nolavina ihany koa ny fangatahany hiditra ao amin'ny Oniversiten'i Melbourne.

Tamin'ny farany, noho ny torohevitr'i William Fogg Osgood, dia nanaiky ny


toeran'ny profesora momba ny matematika tao amin'ny MIT izy. Nandritra ny androm-
piainany sisa dia nifandray tamin'ny andrim-panjakana izy ary lasa profesora tatỳ
aoriana.Amin'ny maha-manam-pahaizana Guggenheim azy, dia niverina tany Eoropa i
Norbert Wiener tamin'ny 1926. Taona maro talohan'ny Ady Lehibe faharoa, dia
nanatevin-daharana ny China Aid Society sy ny Komitin'ny vonjy taitra ho an'ny

24
fanampiana ho an'ireo mpianatra alemàna nafindra toerana i Wiener. Nanao
fampielezan-kevitra ho an'ny fampiasana manam-pahaizana toa an'i Yuk-Wing Lee sy
Antoni Zygmund izay tsy an'asa tamin'izany fotoana izany izy.

1.3.1.3. Ny mampiavaka ny lalan-tsaina


Ny lalan-tsaina rehetra dia samy manana ny fototra sy ny singa mampiavaka azy
amin’ny lalan-tsaina hafa. Eto ny lalan-tsain’ny Norbert Wiener no nisafidiana noho ny
fifotorany amin’ny tontolo ny serasera amam-bondrona. Anisan’ny mampiavaka
tanteraka ny lalan-tsain’ny Norbert Wiener manko ny fahaizany ny lalan-tsaina
mandray ny do-miverina avy amin’ny olona izay ampitana ny hafatra izany hoe
mandray ny sosokevitra na fanakianana isan-karazany. Ankoatran’izany dia ity lalan-
tsaina ity no voalohany amin’ny fiheverana ny hevitra momba ny fitsipika fanehoan-
kevitra, eo anelanelan’ny mpandefa sy ny mpandray hafatra.

Avy amin’ny lalan-tsaina no manampy sy mamaritra fikambanana ho vondrona


iray. Efa fantatra moa fa ity farany ity dia natao mba hampiroborobo ny serasera sy ny
fiseraserana eo anivon’ny vondrona iray na koa fitambarana olona maroraro. Zava-
dehibe amin’ny maha lalan-tsaina azy ny vokatra azo avy amin’ny fanampiana eo
anivon’ny fampitana hafatra sy fandraisana sosokevitra. Eo amin’ny lafin’ny
fandalinana ny TALEFALO ihany koa dia manampy be ny fampiasana ny lalan-tsaina.

Mampiavaka ity lalan-tsaina ity koa ny fandraisana an-tanana ny do-miverina azo


avy amin’ny mpandray hafatra sy famakafakana izany. Ity lalan-tsaina ity dia
mampiditra ny mpandray anjara rehetra anaty orinasa manomboka any amin’ny
mpandrindra voalohany hatrany amin’ny mpanantanteraka.Ny vondrona rehetra dia
mety hisy fiantraikan’ny amin’ny fomba fijerin’ny mpikambana ao amin’azy. Ary ireo
vondrona dia mivoatra amin’ny sehatra ny fiaraha-monina izay iankinan’izy ireo.

1.3.2. Lalan-tsain’I Norbert Wiener


Ny lalan-tsain’i Norbert Wiener dia manamarika fa rehefa tsy miampita intsony
ny vaovao ary mba hanatsara ny tahan'ny fambara, dia ilaina ny mihetsika amin'ny
tontolo iainana. Azo ampiasaina amin'ity karazana toe-javatra ity ihany koa ny
fiverenan-kevitra. Farany, ny fampitana ny vaovao amin'ny olombelona dia mampiasa

25
fantsona samihafa, ireo dia mampiasa faneho manokana izay tsy maintsy fantatry ny
mpandray.

Ny mpandefa hafatra sy ny mpandray hafatra noho izany dia azo lazaina fa tafiditra
ao anaty vondrona roa samy hafa. Azo raisina ho ohatra amin’izany ny fianakaviana, ny
eny anivon’ny orinasa, ary ny any amin’ny tarika maro samihafa. Hita taratra amin’ny
lalan-tsaina fa tsy ny mpandefa hafatra ihany no mahazo alalana hiteny fa na ny
mpisehatra hafa ihany koa dia manan-jo amin’izany. Malalaka tanteraka noho izany ny
lalan-tsaina amin’ny fisehatrany.

Anisan’ireo manam-pahaizana nampivelatra tanteraka ny tontolo ny serasera araka


ny fantatra iNOrbert. Wiener. Izy ihany koa dia manana fahalalana manokana
mahakasika ny sehatrin’ny serasera amam-bondrona. Nampiroborobo betsaka ny
serasera eo amin’ny samy olona sy ny fitaovana ary ny fampiasana ny lalan-tsainy.
Hojerena manaraka etoana ary ny kisarin’ny lalan-tsaina, ny mandrafitra azy ary ny
mombamomban’ny lalan-tsaina.

1.3.2.1. Sarin’ny lalan-tsaina


Ny lalan-tsaina rehetra dia samy manana ny kisary mampiavaka azy avokoa. Ny
kisary dia manampy bebe kokoa amin’ny fahazahoana sy fanazavana azy. Ho aseho
manaraka etoana ary ny kisary momban’ny lalan-tsaina arak’i Norbert Wiener izay
nosafidian’ny mpikaroka.

Azo lazaina fa anisan’ny lalan-tsaina tsotra sady mora azo ny lalan-tsain’i


Norbert Wiener rehefa ampitahana amin’ny lalan-tsaina maro hafa karazany. Araka ny
hita eo amin’ny kisary eo ambany dia azo atao hoe mora ny fampitana hafatra sy ny
fandraisana ny do-miverina. Ny tsy fahamaron’ny mpandray anjara no mahatonga ny
fampitana ny hafatra. Ny mpandray hafatra sy ny mpandefa hafatra no voakasiky ny
lalan-tsaina satria izany dia mitaky do-miverina aorian’ny asa izay ataon’ny mpandefa
hafatra.

Manaraka etoana ary ny kisary mandeho ny fizotran’ny lalan-tsaina :

Ampomba

Hafatra
MPANDEFA MPANDRAY
HAFATRA Sakana Lalan-kafatra Sakana HAFATRA

Idi-paneho – Faneho – Vaky faneho

Do-miverina

kisary1: lalan-tsainy Norbert Wiener


26
Loharano : Le feedback: les apports de N. Wiener 1950, théories du systéme de
communication,

1.3.2.2. Ny mandrafitra azy


Ny mpandefa hafatra sy ny mpandray hafatra dia singa roa tsy maintsy
mandrafitra ny lalan-tsaina rehetra tsy hakanavaka. Ny mpandefa hafatra dia ny olona
mampita vaovao mba hanehoana hafatra, na hampitana zava-misy. Eo amin’ny sehatry
ny serasera dia tena manan-danja tokoa ny mpandefa satria izy no tompon’andraikitra
amin’ny fanombohana ny fampitana ny hafatra.Ka ny hafatra dia ilay ita hampitan’ny
mpandefa hafatra amin’ny mpandray hafatra. Eo amin'ny sehatry ny serasera, ny
mpandray dia ny olona na orinasa mandray hafatra.

Votoatin’ny hafatra izay tiana ampitaina moa ny resaka. Izany hoe ny zavatra
resahin’ny mpandefa hafatra amin’ny vondrona iantefan’ny hafatra. Ny fantsona na ny
lalan-kafatra indray dia ireo fitaovan-tserasera hampiasain’ny mpandefa hafatra ary
mety ho karazany maro izany toy ny onajm-peo, televiziona, gazety na afisy. Ny faneho
indray dia iraisan’ny mpandefa hafatra sy ny mpandray hafatra noho ny fandefasan’ny
mpandefa hafatra dia misy vaky faneho ny mpandray hafatra.

Ny sembatsembana na ny sakana indray dia ireo zavatra rehetra manakorontana


ny serasera. Mety maro izany eo amin’ny fotoana fampitan-kafatra ka ao anatin’izany
ny kotaba rehefa miteny ny mpandefa hafatra. Ny do-miverina kosa no tena zava-dehibe
amin’ity lalan-tsaina ity, izany dia hevitra avy any amin’ny mpandray hafatra. Ny tsy
fisian’ny do-miverina manko dia anisan’ny fototra iray mety hanapaka ny serasera.

1.3.2.3 Ny momban’ny lalan-tsaina


Ny lalan-tsaina dia maneho mazava tsara ny fisian’ny fifandraisan’ny soso-kevitra
roa. Mifampiankina sy mifamatotra amin’ny alalan’ny rafitra fanehoan-kevitra ny
mpampita hafatra sy ny mpandray hafatra. Izany dia ampahany amin’ny tontolo sosialy
lehibe kokoa ary tsy miasa irery. Ao anatin’izany ny fianakaviana, ny fiaraha-monina,
na ny toeram-piasana1.

1
Communicationtheory.org
27
Ao anatin’ny lalan-tsaina nympanoratra dia mihevitra ny fanamorana ny serasera
anivon’ny vondrona iray. Ny mpampita hafatra sy ny mpandray hafatra ao anatin’ny
vondrona fikambanana iray na orinasa iray. Vokatr’izany, misy fiantraikany amin’ny
fikambanana ao aminy na eo amin’ny fomba fijeriny sy ny fisainany ary ny fitsarana
ireo orinasa ireo. Amin’ny alalan’io fanazavana io izy ireo dia mampiditra ny hevitry ny
teny manodidina ny tontolo iainana sy ny maha-vondrona azy.

Fanampin’izany, mampita ny hevitra izy ireo fa ny mpandray dia afaka mifandray


amin’ny mpandefa amin’ny alàlalan’ny do-miverina na valiny. Ity lalan-tsaina ity no
niandohan’ny asa momban’ny fifandraisana amin’ny orinasa. Mampiseho ihany koa ny
lalan-tsaina fa misy ny fifandrifian-javatra sy ny fifampikasihan-tanàna eo amin’ny
mpandefa sy ny mpandray hafatra. Mila fiheverana ny hevitra momba ny fitsipika
fanehoan-kevitra noho izany2.

1.3.3. Ny fifandraisan’ny lalan-tsaina sy ny lohahevitra


Misy antony manokana ny fisafidianana ny lalan-tsaina nohon’ny fiandraisany
amin’ny lohahevitra. Manan-danja be amin’ny tohan-kevitra ny fametrahana ny lalan-
tsaina. Izany dia manampy amin’ny fikarohana sy ny fanadiadiana izay atao eo
anivon’ny tranga misy ahafahana mahazo ny ita mari-pototra ilaina. Ilaina araka izany
ny fifampifandraisana ny lohahevitra amin’ny lalan-tsaina.Mila mifandraika tanteraka
amin’ny lohahevitra ny fisafidianana ny lalan-tsaina arahina.

Ilana tohan-kevitra fona ny lohahevitra na dia efa mazava ary. Miankina tanteraka
amin’ny lalan-tsaina mampahomby tetik’ady izay aroso ao amin’ny lohahevitra
hitondrana ny asa. Tsy afaka misaraka amin’ny lalan-tsaina no izany ny lohahevitra
noho izy manampy amin’ny fahandresen-dahatra, mampandeha ny serasera ary koa
ahazahoana vokatra sy mana-tratra ny tanjona.

Mba handalinana ny mikasika ny fifandraisan’ny lalan-tsaina sy ny lohahevitra


izany dia ho jerena manaraka etoana ny lohahevitra sy ny lalan-tsaina, manaraka izany
dia ho jerena akaiky ny antony ampiasana ny serasera ary ho faranana amin’ny fomba
fampiharana ny lalan-tsaina eo amin’ny tontolon’ny orinasa.

2
Hemaad.wordpress.com
28
1.3.3.1. Ny lohahevitra sy ny lalan-tsaina
Mba ahafahana nandroso tamin’ny fananterahana ny tatitry ny andran’asa dia ny
lohahevitra tiana novoizina no napetraka dieny teny ampiandohana. Araka ny efa
nofaritana hatramin’ny voalohany, mahakasika ny “Serasera amam-bondrona
hanatsarana ny serasera anatiny ny orinasa iray” ny asa karoka .Nylalan-tsain’i
Norbert Wiener noho izany no nosafidian’ny mpikaroka fa mifanaraka amin’ny
lohahevitra. Misahana ny tontolon’ny fifandaisana anaty orinasa io lalan-tsaina io ka
mifameno tanteraka amin’ny lohahevitra nosafidiana.

Mitaky paik’ady, ezaka sy fampandrosona maharitra ny famerenana ny


lanjan’ny serasera anatiny eo anivon’ny orinasa. Ny fametrahana ny serasera ho
laharam-pahamehana sy fanatanterahana ny sarin’ny lalan-tsaina no ahafahana
manatanteraka ny fampandrosoana izany. Amin’ny alalan’ny lalan-tsaina no ahafahana
manatratra sy manantateraka ny tanjona izay napetraka teny ampiandohana.Manana ny
toerany manokana eo amin’ny fanantanterahana ny asa karoka noho izany ny lalan-
tsaina.

Manampy amin’ny fanatsarana ny fampitan-kafatra eo amin’ny orinasa ny


fampiasana ny lalan-tsaina. Anisan’ny maha zava-dehibe ny fisian’ny lalan-tsaina dia
ny fiankinan-dohan’ny lohahevitra aminy. Efa fantatra fafitaovan-tserasera iray mba
ahafahana manantateraka ny tanjona entin’ny lohahevitra ny lalan-tsaina. Tena ilaina
noho izany ny lalan-tsaina hanosika ny mpiasa eo anivon’ny orinasa hanome ny
lanjan’ny serasera anatiny.

1.3.3.2. Ny antony ampiasana ny serasera ao amin’ny orinasa


Raha mifantoka amin’ny famaritana isika dia ny atao hoe serasera dia ny
fampitana hafatra, ita eo amin’ny olona roana maromaro. Izay atao rehetra moa dia efa
serasera avokoa na ny fomba fiakanjo na ny fomba fihetsika dia efa serasera avokoa.
Azo lazaina izany fa rehefa misy olona miresaka dia efa serasera izany, ary misy
karazany maro ny serasera ao ny serasera mifanatrika, serasera an-tsarambabe, ary ny
serasera an-tarika. Ny fisian’ny serasera eo anivon’ny orinasa dia tena mitondra
tombon-tsoa tokoa.

29
Ampiasainany serasera anatiny ny eo anivon’ny orinasa Orange Madagascar.Ho
fanamorana ny fifam-pitondrana, ny fampitan-kafatra sy ny fanomezana soso-kevitra eo
anivon’ny mpiasa sy ny mpampiasa na koa ny mpiasa samy mpiasa ny ampiasana izany.
Mampirindra tanteraka ny fiasana sy ny fiainana eo anivon’ny orinasa tokoa ny serasera
satria maro ny tsy fifankahazoana sy mitanila ny asa raha toa ka tsy eo ny serasera.
Mampirindra tanteraka ny fiainana ao amin’ny orinasa ny serasera amin’ny maha
kodiarana mampandroso azy.

Zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ny orinasa sy ny fampandrosoana ny asa tokoa


ny serasera. Mitana anjara toerana lehibe eo amin’ny fampirindrana ny asa tokoa ny
serasera satria amin’ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifankahazoana no mampandroso ny
orinasa. Ny serasera ihany koa no ahafahana mampita ita na hafatra avy any amin’ny
lehibe makany amin’ny mpanantanteraka. Singa fototra eo amin’ny fanatratrarana ny
tanjona ny fampiasana ny serasera.

1.3.3.3 Fampiarana ny lalan-tsaina eo amin’ny orinasa


Raha ampiarina amin’ny fianana eo amin’ny orinasa ny lalan-tsain’i Norbert
Wiener dia tena mifanaraka tsara avokoa. Azo tratrarina avokoa ny tanjona ary feno ny
fenitra takiana eo anivon’ny fiainana sy ny orinasa amin’ny fampiasana ny do-miverina.
Azo lazaina fa kisary iray izay maneho ny fandrindrana ny serasera anatiny tokony hisy
eo anivon’ny orinasa ny lalan-tsaina avoitr’i Norbert. Wiener.Ary maneho ny sakana
maro karazany mety hitranga ihany koa.

Voalohany amin’ny izany ny Mpandefa hafatra, izany hoe ny lehibe, izay


mandefa ity farany any amin’ny tompon’andraikitra misahana ny asa izay tokony atao
mifandrify amin’ny ilay hafatra. Manaraka izany ny fampiasana ny fantsona ampitana
izany hafatra izany mety izany amin’ny alalan’ny antso an-tarobia nany fandefasana ny
someso. Matetika anefa dia misy ny manembatsembana izany, mety eo amin’ny tsy
fahazoan’ny mpandray hafatra izany na koa ny faharatsian’ny rarim-pifandraisana. Ary
ny farany ny mpandray ny hafatra izany hoe ilay mpanantanteraka ny asa tokony atao
ary manantanteraka ny do-miverina any amin’ny nandefa hafatra.

Manome lanja ny olona na vondrona tiliana ny lalan-tsaina. Izany hoe ny


mpiara miasa ao amin’ny orinasa Orange Madagascar. Maneho ny filana be ny

30
fiseraserana eo amin’ny olona miasa ao anaty orinasa tokoa izany mba hampandroso sy
hampirindra ny fiarahamonina ao amin’ny orinasa. Hita araka izany fa dia tena
manampy tokoa amin’ny fanantanterahana ny asa sy ny fampirindrana ny orinasa ny
lalan-tsaina izay nataon’i Norbert Wiener ary izay no safidian’ny mpikaroka.

FAMARANANA NY FIZARANA VOALOHANY

Raha atao bango tokana izay rehetra voalaza tao anatin’ny fizarana voalohany
dia hita tao ampiandohanany ankapobeny mahakasika ny sehatra niasana, mandrafitra
an’izany ny tontolon’ny serasera anatiny, ny mombamomban’ny Orange Madagascar
ary ny serasera amam-bondona. Nojerena ao anatin’izany ny famaritana, ny lanjany, sy
ny tanjon’ny tontolon’ny serasera anatiny. Aorian’izany tantaran’ny orinasa Oranga
Madagascar, ny tanjony, sy ny sehatra imasoany. Nampifandraisina tamin’ny
lohahevitra amin’izany serasera amam-bondrona. Nofaritana aloha izany ary naseho ny
mampiavaka azy navohitra ny fampiarana azy amin’ny fandrindrana ny orinasa amin’ny
alalan’ny serasera anatiny.

31
Fizarana faharoa :
Fandalinana ny zava-misy

32
FAMPIDIRANA NY FIZARANA FAHAROA

Eto amin’izao fizarana faharoa izao no ilazana misimisy kokoa ny momba ny


fandalinana ny zava-misy. Ny fomba fiasana sy ny seho anivon’ny orinasa no ho
resahana amin’ny izany. Ny mikasika ny serasera anatiny moa no vohizina manokana
tamin’ny andran’asa ka ny sehatra anatiny no hovelabelarina eto amin'ity tapany faharoa
ity.

Manana ny lazany tokoa raha ny orinasa Orange Madagscar eo amin’ny resaka


fifandraisan-davitra eto Madagasikara. Betsaka ireo orinasa sy sampana avy any ivelany
izay misehatra sy miara-miasa aminy. Hita eny amin'ny fiainana andavanandro ihany
koa raha ny tamba-jotra Orange.Hita sy tsapa fa tena manana ny maha izy azy tokoa
raha ny orinasa Orange Madagascar raha toa ka ny seho hivelany no jerena satria dia
azo lazaina fa tomombana ny serasera ivelany eo anivon’ny orinasa. Betsaka ireo
hetsikaka mahasarika olona maro izany.

Eto amin'ity tapany faharoa ity no hitondrana ny mahakasika lalindalina kokoa


ny mahakasika ny serasera anatiny. Mizara telony asa eto ka ho jerena mialoha ny
fanoritsoritana ny misy eo anivon'ny Orange Madagascar. Eo amin'ny tapany faharoa
kosa indray ny fandalinana ny zava-misy. Ary eo amin'ny tapany fahatelo kosa ny
fanombanana TALEFALO.

33
2.1 Fampahafantarana ny misy eo anivon'ny orinasa Orange
Madagascar
Ny hanombohana ity fizarana faharoa ity moa dia ny famelabelarana ny zava-
misy eo amin’ny Orange Madagascar no ho resahana eto amin’ny tapany voalohany. Ny
tontolon'ny serasera anatiny moa no ho entina amin'izany. Efa mijoro sy manana ny
akony maro eo amin’ny sehatry ny serasera anatiny rahany ao amin’ny orinasa.

Anisan’ny dingana iray lehibe eo amin’ny sehatry ny orinasa ny fisian’ny


sampana misahana ny serasera anatiny. Tsapa mantsy fa betsaka ireo orinasa izay tsy
manana izany sampana izany, misy ihany ireo efa manana fa tsy manome lanja firy
izany. Mizara telo ity tapany voalohany amin'ny fizarana faharoa ity. Ho jerena mialoha
ny serasera anatiny ao amin'ny Orange Madagascar. Manaraka izay ho fantarina ireo
fitaovan-tseraseran'ny orinasa. Farany, ho fantarina ireo mpandray anjara amin'ny
lafin'ny serasera.

2.1.1.Serasera anatiny ao amin'i Orange Madagascar

Efa mipetraka moa ny serasera anatiny sy ivelany eo anivon’ny orinasa Orange


Madagascar. Ny sampana serasera anatiny dia sampana ao anatin’ny foibem-pitondrana
ny fitantanana mpiasa. Sampana iray tena mahaleo tena anefa ny sampana misahana ny
serasera anatiny. Manana ny tompon’andraikitra manokana izy io. Ary manana ny
anjara sahaniny dia ny serasera amin’ny samy mpiasa.

Hizara telo tsara ny fizotran’ny fampahalalana ny fizotran’ny asa eo anivon’ny


orinasa. Hisy ny fanazavana ny fizotran'ny serasera anatiny. Manaraka izay ny
fanolorana ireo fomba fiasa amin'ny fampitana ny ita. Ary farany, ireo karazana hetsika
ao amin'ny orinasa.

34
2.1.1.1 Fizotran'ny serasera anatiny
Tsy maintsy misy ny fenitra tsy maintsy arahina eo anivon’ny orinasa.Noho
izany tsy mandeha ho azy eny ny serasera amin’ny orinasa. Moramora kokoa raha ny
endrika hisehoan'ny serasera anatinyno entina hitondrana ny asa. Ampatsiahivina etoana
fa misy karazany ny endrikahisehoan’ny serasera anatiny anisan’ izany ny serasera
mijotso, ny serasera marindrano ary ny serasera manonga.

Ho resahina mialoha ary ny momban'ny serasera mijotso. Midika hoe midina ny


serasera mijotso.Izanyhoe avy any amin'ny mpampiasa sy ireo tompon'andraikitra ireo
hafatra sy ita no midina mankany amin'ireo mpiasa. Matetika mahasahana ny mpiasa na
momban’ny asa izay mampiodina ny orinasa avokoa izay avy amin’ny
tompon’andraikitra ambony avokoa ny hafatra alefa. Ohatra misy fivoriana ho atao dia
ny tomponandraikitra amin’ny izay no mandefa ny hafatra midina makany amin’ny
olona voakasika aminy izany. Rahany fenitra moa dia raha toa ka misy fanapahan-
kevitra tokony ho raisina dia tsy maintsy miandry fahazona alalana avy amin’ny ireo
lehibe tokoa izany sy mibaiko ny fitondrana ny asa sy ny fampirindrana ny. Hita taratra
eto sahady fa tena mibahan-toerana ny serasera mijotso.

Misy ihany koa ny serasera marindrano. Ity karazany iray ity indray dia serasera
eo amin'ireo olona mitovy sokajy. Izany hoe eo amin'ny samy mpampiasa sy eo amin'ny
samy mpiasa. Anisan'ny tena hita taratra ihany koa ity endrika iray ity satria tsy ho
tomombana moa ny asa raha toa ka tsy misy ny fampendivan-kevitra eo amin’ny mpiara
miasa izay mety itondra fampivoarana ny fomba fiasa sy ny asa. Tsapa mantsy fa
mahazo aina kokoa izy ireo nohon'ny fitoviana eo amin'ny resaka rafitra eo anivon'ny
orinasa.

Farany,ny serasera manonga. Avy amin'ny mpiasa ny hafatra no miainga


mankany amin'ireo mpampiasa. Eo anivon'ny orinasa dia mikatsaka hatrany ny
fifanakaikezana. Misy io karazana serasera iray io rehefa misy filàna maika avy amin'ny
mpiasa. Mahalana ihany anefa ity karazany iray ity satria mbola mipetraka ny resaka
rafitra sy elanelana eo anivon'ny orinasa. Raha teo anivon’ny orinasa Orange
Madagascar moa dia ohatra ny fanantaterahana ireo fampiofanana ho any mpiasa
vaovao izay mila fanekena avy any amin’ny lehibe an’ny orinasa moa ny fanaovana
izany dia eo no miasa ny serasera manonga.

35
Azo porofoina sy ambara etoana fa ny serasera mijotso no tena mandeha sy
mibahana raha eo anivon'i Orange Madagascar ary azo lazaina fa somary latsa- danja
ny serasera manonga. Ny hafatra avy any amin’ny lehibe no matetika misy noho ny
fangatahana avy amin’ny mpiasa.

mijotso marindrano manonga

10%
15%

75%

kisary 2 : Maneho ny fitsinjaran'ireo endri-tserasera anatiny anivon'i Orange


Madagascar

Loharano :Mpiakaroka, 2022

Ny fanadiadiana nataon’ny mpikaroka sy ireo valin’ny rijam-panontaniana no nahitana


fa 75 % ny serasera anatiny dia mijotso avokoa rahatoa ka 10 % ihany no manonga ary
ny 15 % ambiny dia serasera marindrano.

2.1.1.2. Ireo fomba fiasa amin'ny fampitana ny ita


Iaraha- mahalala fa anisan’ny orinasa misehatra betsaka eo anivon’ny teknolojia
ny orinasa Orange Madagascar. Miasa sy miaina tanteraka ato anatin’ny tontolon’ny
teknolojia isika ankehitriny, noho izany ilaina ny fampiasana ireo karazana lafika rehefa
rehefa handefa ahafahana mampita izany. Ny fandefasana mailaka no fomba fiasa izay
tena mibahana indrindra eo anivon'ny orinasa satria samy mampiasa solosaina sy
manana ny adiresy mailaka avokoa ny mpiasa rehetra izay miasa eo anivon'ny orinasa.
Misy ihany koa anefany fampitana ny ita amin'ny alalan'ny someso.
36
Hita nandritra ny adranasa fa tsy latsa danja koa anefa ny fampiasana ny peta-
drindrina izay hapetraka isak’ireo toerana be mpiserana. Misy ihany koa anefa ireo
resaka izay vita am-bavana an-tsofin-davitra. Eo ihany koa ny fiantsoana fivoriana raha
ilaina izany. Satria miankina amin'ny lanjan'ilay ita ny fomba fiasa andefasanaizany.

2.1.1.3. Karazana hetsika ao amin'ny orinasa


Orinasa tsy manao ambanin-javatra resaka sosialy ny Orange Madagascar.
Mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny maha olona sy ny fitsinjovana ny mpiara-
monina izy. Amin’izay fandraisany anjara eo amin’ny izany ohatra ny hetsika natao
rehefa nandalo ny valan’aretina COVID-19. Nisy ny hetsika fizarana ny aro vava
roapolo avy ho an’ny mpiasa tsirairay ary ny “GEL” sy “SOLUTION
HYDROALCOOLIQUE” izay hanasana tanana. Tsy ireo mpiasa teo anivon’ny foibe
ihany no nisitraka izany, fa nomena ihany koa ny mpiara miasa eny amin’ny faritra sy
ireo masoivoho rehetra. Tsy latsa danja ihany koa ny fikarakarana ny fanaovana ny
vaksiny ny mpiasa rehetra sy ny ankohonany teo amin’ny Orange Madagascar.Intelo
miantona no nisy izany ary nandray anjara tamin’ny fanentanana foana ny mpikaroka
nandritra ny fotoana naha teo azy.

Eo koa ny fankalazana sy fanomezan-danja ny fanomezan-dra, ny andro ho


an'ireo olona manana toe-batana hafa. Miaraka miaina izany ny mpiasa rehetra eo
anivon'ny Orange Madagascar, miaraka mankalaza izany izy ireo ka misy ireo hetsika
anatiny entina anehoana ny fanohanana ireny hetsika eto amin'ny firenena ireny.
Mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny tontolo iainana ihany koa ny orinasa
toy ny fambolen-kazo. Eo amin'ny lafiny fampianarana ihany koa ny Orange
Madagascar dia manao hetsika entina hanampiana ny fanarenana sekoly ary ny
fampandrosoana ny teknolojia eny anivon'ireny sekoly ireny.
Misy ihany koa ny fanehoana fahiziana amin'ny asa isan-tarika. Izany dia
karakaraina isaky ny foibem-pitondrana tsirairay avy. Ny tanjona amin'izany moa dia ny
hanamafisana ny serasera sy fifandraisana ny mpiara-miasa amin’ny alalan’ny fialana
amin'ny rotoroton'ny andavanandro ary miasa amin'ny fomba hafa indray sady fialana
voly ihany koa. Isan-taona io hetsika io ary manatanteraka azy daholo ny foibem-
pitondrana amin'ny fotoana izay mampety azy ireo ary amin'ny toerana izay safidian'izy
ireo.

37
2.1.2. Ireo fitaovan-tserasera
Ilana fitaovana foana hatrany ny fandefasana hafatra mba ho tomombana ny
serasera. Manana ny fitaovana izay ampiasainy ny orinasa ahafahany mampita ireo
hafatra sy ny ita amin'ireo vondrona tiliana dia ny mpiasa sy ny mpampiasa izany. Ary
efa misy sampana miandraikitra ny serasera anatiny izany ny Orange Madagascar.

Ho entina hitondrana ny asa eto ary dia ho zaraina telo ny asa ka voalohany
amin'izany ny fanolorana ny serasera an-tsoratra. Faharoa,ny serasera am-bava.
Fahatelo, ny serasera digitaly.

2.1.2.1. Serasera an-tsoratra


Anisan'ny fitaovan-tserasera efa nisy efa ela raha nytantara no dinihina ny
soratra. Efa tamin’ny andro fahagola no nisy ny serasera an-tsoratra, azo alaina ohatra
ny fanoratana ny didy folo, eo loa ny fandefasana taratasy ary mbola misy
mandrak’ankehitriny izany. Fitaovana iray izay mbola tsy mety lefy laza ny soratra ary
anisan'ny fitaovan-tserasera tena betsaka mpampiasa indrindra ary misy fomba fitenena
moa fa hoe ny teny mandalo fa ny soratra no mitoetra izay tena marina tokoa. Tahaka
izany ihany koa eo anivon'ny Orange Madagascar izay manome lanja sy toerana
manokana ny serasera an-tsoratra. Anisan'izany ny resaka peta-drindrina, ny mailaka
ary ny someso.

Araka ny efa voalaza, mikirakira solosaina ny mpiasa rehetra eo anivon'ny


orinasa, ary samy manana ny adiresy mailaka avokoa izay mitondra ny anarany kanefa
mitovy avokoa ny tohiany ohatra: xxxxx.xxx@orange.com. Rehefa misy ny vaovao sy
ireo zavatra tsara ho fatatrin'ny mpiasa sy ny mpampiasa rehetra eo anivon'ny orinasa,
dia ny eo anivon'ny serasera anatiny na izay tompon'andraikitry ny hafatra no mandefa
ny mailaka. Marihina fa manana ny adiresy mailaka ihany koa ny foibem-pitondrana.

Misy ihany koa ny peta-drindrina. izay natao hampahafantarana ireo hetsika


izay mifandray amin'ny mpiasa anatiny, na koa ireo hetsika izay ahitana ny fiaraha-
miasa amin'ny Orange Madagascar. Entina manao fanentanana koa ny peta-drindrina,
toy ny resaka ady amin'ny kolikoly, ny resaka fahasalamana, ny resaka fanajana ireo
fitaovana iombonana.

38
2.1.2.2. Serasera am-bava
Ampiasaina rehefa misy ny fihaonana tokony atao ny serasera am-bava.
Miankina amin'ny lanjan'ny ita sy ny hafatra izay tokony halefa ihany koa ny
fampiasana azy. Ilaina ny serasera am-bava rehefa misy ny fivoriana tokony atao. Io no
fomba fanaovana serasera voalohany tany amin’ny fahagola.

Ahitana ny serasera am-bava ihany koa rehefa misy ny famelabelaran-kevitra


ataon'ireo tompon'andraikitra ambony ka hiantsoana ny mpiasa hanatrika izany. Efa ao
anatin'ny lamina eo anivon'ny orinasa mantsy ny fanaovana fifanakalozan-kevitra
amin'ireo tompon'andraikitra rehetra isakin'ny foibem-pitondrana sy ireo
tompon'andraikitra isakin'ny deparitemanta.

Misy ihany koa ny fampihofanana, izay azo lazaina ihany koa fa serasera am-
bava. Natao hoan'ireo mpiasa izay vao niditra izy io ary misitraka izany fampihofanana
izany koa , ny mpanao andrana asa satria ireo izay misehatra eo anivon'ny orinasa.
Natao ihany koa ny fampihofanana rehefa misy fanentanana mifandray amin'ny
tontolon'ny asa.

2.1.2.3. Serasera dizitaly


Rehefa miresaka hoe dizitaly na ny nomerika dia ny resaka teknolojia izany.Azo
lazaina ho manana ny lanjany eny anivon'ny orinasa ny tontolon'ny teknolojia
ankehitriny ary saika ahitana izany avokoa rehefa fiasana. Mampiasa ny teknolojian’ny
tamba-jotra anaty ny eo anivon'ny Orange Madagascartoy ny “ Plazza”, ny “Coopnet”
ary ny Antraneto.

Rarim-pifandraisana anatiny ny Plazza3. Mitovy amin'ireo tamban-jotra-tserasera


sosialy rehetra toy Fesiboky ihany izy io , fa amin'ny endriny natokana hoan'ny
vondrona Orange irery ihany. Ao ireo mpiasa no afaka mahita ny tantaran'ny orinasa, ny
pejy izay tantanan'ny foibem-pitondrana tsiraray avy. Afaka andefasana sary, tahirin-
kevitra, ireo vaovao tsara ho fantatra rehetra. Ary ho an'ny mpiasa vaovao manokana dia
ahitana ny boky fandraisana ao. Ao no andefasan'ny serasera anatiny ny fandaminana
amin'ny fiodinan'ny fiakarana miasa.

Ny Coopnet indray dia ohatran'ny “skype” ihany izy fa natokana kosa hoan'ny
orinasa manokana. Ampiasaina izy rehefa misy ny fivoriana amin'ny olona amin'ny

3
Plazza, 2015, https://plazza.madagascar.com , 17 Jona 2022
39
faritra hafa na koa any ampitan-dranomasina. Natao ihany koa rehefa misy ny
fampihofanana ireo olona any amin'ny faritra.

Tranokala anatiny, araka izay anarany izay ny Antraneto 4. Ao no handefasana


ny fandaharana hoan'ny hetsika ho avy, ny asa afaka hidirana, ny vaovao nalaza teo
anivon'ny vondrona Orange na ny eto an-toerana na ny any ivelany. Ao ihany koa no
hampahafantarana ireo mpiasa vaovao, ireo niova asa, sy ireo niala.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
serasera am-bava serasera an-tsoratra serasera digitaly

kisary 3 : Fampitahana ny fampiasana ireo fitaovan-tserasera

Loharano :Mpikaroka, 2022

Araka ny hita amin’ny kisary moa dia mahazo lanja manokana ny serasera am-bava.
Voaporofo etoana moa fa mbola vitsy ny mampiasa ny serasera an-tsoratra sy ny
serasera digitaly. Satria manamora ny fanantanterahana ny asa tokoa ny fampitana izany
ambava.

2.1.3. Mpandray anjara amin'ny serasera anatiny


Manana ny mpandray anjara toy ny amin’ny sampana rehetra ihany koa ny ao
amin’ny serasera anatiny. Tsy iza moa ny mpiserasera ao fa ireo mpiasa sy mpampiasa
eo anivon'ny orinasa satria ny serasera tsy afaka handeha irery.

Intranet, https:// intranet.Orange Madagasikara , 17 Jona 2022


4

40
Hizara telo indray ary ny asa eto ho jerena mialoha ny mahakasika ireo
tompon'andraikitra ambony. Manaraka izay ny momban'ny tompon'andraikitry ny
serasera anatiny. Ary farany, momban'ny mpiasa tsotra.

2.1.3.1. Tompon'andraikitra ambony


Ny mpampiasa, na ireo izay manana anjara asa amin’ny fanomezana ny
andraikitra sy ny baiko tokony ho tanterahana no atao hoe tompon'andraikitra ambony.
Azo ambara izany eto fa ny serasera mijotso no hita eto. Manana anjara lehibe indrindra
eo amin'ny fampandrosoana ny orinasa 5 amin'ny maha mpitondra azy ny mpampiasa.

Raha eo anivon'ny orinasa izy ireny nà natao ho mpandefa hafatra. Fa raha


serasera avy any ivelany kosa dia mpandray hafatra izy ireny. Tsy maintsy misy ny
hafatra na ny ita voaray izay ny olona iray vao hafaka ny ho mpandefa hafatra. Ny
tompon'andraikitra ambony dia mihezaka hatrany ny mba hampizotra an-tsakany sy an-
davany ireo asa.

2.1.3.2. Tompon'andraikitry ny serasera anatiny


Izy no tena miasa indrindra raha ny tontolon'ny serasera no jerena amin'ny maha
tompon'andraikitra izany azy. Sady mpandray hafatra no sady mpandefa hafatra izy eo
anivon'ny orinasa. Makany aminy ny ankamaroan’ireo hafatra avy amin'ny talen'ny
orinasa, ary izy kosa no mamolavola izany mba ho takatry ny rehetra, Ny famolavolany
izany dia sady am-bava no an-tsoratra. Mpandray ireo hafatra sy ita avy any ivelany
izay tsara ho fantatra eo amin'ny tontolo anatiny ihany koa izy.

Mandalo eo aminy, na koa mandefa mailaka sy hafatra aminy ireo


tompon'andraikitra isa-tsokajiny rehetra raha te hampahafantarana ireo vaovao tian'izy
ireo ho fantatriny mpiasa rehetra eo anivon'ny orinasa6.

Izy no tompon'andraikitra voalohany indrindra raha misy ny tsy


fahatomombanana eo amin'ny resaka fampitana hafatra satria adidy sy andraikiny izany.

5
WESTPHALEN ; Marie-Hélène & LIBAERT ; Thierry, 2009, « Communicator » 6e
Édition ; Ed. Dunod ; Paris ; 2012, P 302.
6
LAËTITIA COQUELIN. PASCAL CHEVEREAU, 2013, Communiquer en interne,
outils et méthodes, Corps occitanie le damier, 1er edition, P6
41
2.1.3.3. Ny mpiasa tsotra
Tsy tokony ho adinoina ny mpiasa tsotra rehefa miresaka serasera anatiny. Izy
ireny tokoa no anisan'ny tena mpandray anjara amin'ny resaka fampiodonana ny asa
noho ireo ezaka izay ataony eo amin'ny asa izay ataony hoan'ny orinasa. Rehefa
miresaka mpiasa, ny serasera manonga izay no resahina, miety ihany koa ho serasera
marindrano izay.

Ny mpiasa tsotra no tena hiantefan'ny serasera satria izy ireo no mpandray ny


toromarika, ireo hafatra sy ireo fanamarihina avy amin'ireo tompon'andraikitra lehibe
noho izy. Izy ireo ihany koa anefa no ahafahana hitarafana ny fizotran'ny asa, satria avy
amin'izy ireo no ahitana ny do-miverina. Tena ilain’ny mpampiasa ny do-miverina ho
entiny mitondra fanatsarana sy fanovana eo amin'ny tontolon'ny asa.

2.2 Fandalinana ny zava-misy


Hita tamin'ny toko voalohany tamin'izay fizarana faharoa izay ny
fampahafantarana ny zava-misy. Hiditra eo amin'ny fandalinana ny zava-misy kosa eto.
Ilaina tokoa ny mandalinana kokoa amin'izay zavatra hita sy tsapa satria mantsy raha
safoina fotsiny, betsaka ireo zavatra mety tsy ho hita ahafahana maneho ny tena
votoatiny.

Hizara ho (03) indray asa eto amin'izao toko faharoa izao. Voalohany amin'izany
ny fandalinana eo amin'ny olana izay misy eo anivon'ny serasera anatiny. Faharoa
manaraka izany, halalinina ny momban'ny mpandefa hafatra sy hafatra ary mpandray
hafatra. Fahatelo, halalinina ny momban'ny lalan-kafatra sy tetikadin-tserasera ary ny
fihatraikany.

2.2.1 Olana misy eo anivon'ny orinasa


Ny olana eo anivon'ny serasera anatiny dia tena misy tokoa. Miteraka
fihatraikany ratsy eo amin'ny tontolon'ny asa ny fisian'ny olana. Ilaina dia ilaina tokoa
ny famahana izany olana izany mba tsy hitarany ka hiteraka zavatra hafa mety
hanohitohina ny fizotry ny asa.

42
Mizara telo (03) hatrany ny fitondrana ny asa. Ho jerena mialoha ny fototry ny
olana. Manaraka izany, ny fihatraikany eo amin'ny tontolon'ny asa. Farany, ho jerena ny
tetikady manoloana ny olana.

2.2.1.1 Fototry ny olana


Matoa misy izay ny olana, tsy maintsy misy ny nihavian'izany. Ny fahafantarana
ny fototry ny olana no ahafahana manova famindra sy mamolavola paik'ady hiadivana
amin'izany. Tsapa fa misy ny hezaka izay ataon'ny tompon'andraikitry ny serasera eo
anivon'ny orinasa Orange Madagascar.

Raha ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Orange Madagascar dia miisa eo amin'ny


645. Miparitaka manerana ny nosy izany hoe manerana ireo faritra miisa 13 araka izay
efa voalaza tatsy ambony. Noho izay fizarazarana toerana be loatra izay no tsy maha-
voahara-maso tanteraka ny fahatongava sy fandraisana ny ita any amin'ireo mpiasa
tsirairay avy manerana ny nosy.

Tsy afaka mandray anjara-feno amin'ireo hetsika anatiny ireny mpiasa any
amin'ny faitra ireny. Izany dia mety noho ny halavirana manoloana ny ivon'ny orinasa,
na koa eo amin'ny resaka fitaovana tsy ampy ahafahana manao fampitan-davitra.

Anisan'ny loharanon'ny olana ihany koa ny fisian'ny ireo mpiasa izay tsy
mahavoaray ny hafatra na dia eo anivon'ny orinasa eto amin'ny ivony ihany aza 7. Izany
olana izany dia miankina amin'ny tompon'andraikitra, satria izy ireo no manome alalana
ny sampana serasera anatiny handray ny hafatra avy aminy. Satria ny mpiasan'ny
serasera anatiny tsy aharaka ny isan'ny mpiasa sy ny adressy mailak’izy ireo.

2.2.1.2 Fihatraikan'ny olana eo amin'ny tontolon'ny asa


Rehefa hita ary izay ireo loharanon'ny olana, andeha ho jerena indray ny
fihatraikan’ireo olana eo amin'ny tontolon'ny asa.

Tsy voahara-maso ny fahatogavan'ny ita any amin'ireo mpiasa any amin'ny


faritra. Miteraka fahatsapan-tena ho voahavaka sy voahilika ao anatin'ny orinasa ireo
mpiasa avy any amin'ny faritra. Satria aty aoriana dia tonga any amin'ny izy ireo ny
akon'izay zavatra nitranga kanefa izy ireo tsy naharaka ny fisian'ilay hetsika, na vaovao.

7
Tranga hita sy heno nandritran'ny andrana asa 2022 tamin'ny mpiasa
43
Tsy miaraka mandroso ny mpiasa rehetra. Ny fahafantarana sy fanarahana ny ita
sy ny hafatra no antokyny fandrosoan'ny mpiasa. Rehefa maharaka ny zava-misy
rehetra ny mpiasa eo anivon'ny orinasa dia mora ho azy ireo ny mandray fanapahan-
kevitra eo amin'ny fomba fiasa. Noho izay tsy faharahana ny fahatogavan'ny ita izay dia
miteraka tsy fahatomombanana eo amin'ny fampitana hafatra.

2.2.1.3 Tetikady manoloana ny olana


Rehefa hita izay ny loharanon'ny olana sy ny fihatraikana eo amin'ny asa dia
ilaina ny mandray fanapahan-kevitra hisoroana ny fihitaran'ny olana.
Ilaina foana ny manamarina fa tena tonga teo anivon'ny mpiasa rehetra any
amin'ny faritra ny ita sy ireo hafatra rehetra izay tokony ho fantany. Tokony antsoina
ireo tompon-andraikitra isam-paritra na ireo izay afaka mandray an-tanana izany
hanamarinana fa tena voarain'ny mpiasa rehetra ny hafatra sy ireoita izay nalefa ho
an'ny mpiasa rehetra.

Rehefa misy ireo hetsika anatiny dia mila hamarinina hatrany ny fandehanan'ny
fitaovana sy ny fitsinjarana izany fitaovana izany amin'ireo mpiasa any amin'ny faritra.

Tokony hanome ny adressy mailakan'ny ireo mpiasany ireo tompon-andraikitra


tsirairay avy na io mpanao andrana asa, na mpiasa raikitra.

2.2.2 Mpandefa hafatra sy hafatra ary mpandray hafatra


Amin'ny mpisehatra eo anivon'ny serasera, sady mifototra eo amin'ny
tontolon'ny serasera ihany koa moa ny asa karoka dia tsy maintsy misy ny firesahana
momban'ny fampitana ireo hafatra sy ita. Ao anatin'izany indrindra no tokony
hiresahana momban'ny mpandefa hafatra sy hafatra ary ny mpandray hafatra, satria
anisan'ny toko telo (03) ny serasera ireo.

Hitsinjara ho telo (03) indray ary ny asa eto ka ho jerena tsirairay. Voalohany ny
mpandefa hafatra. Faharoa ny hafatra. Fahatelo ny mpandray hafatra.

2.2.2.1 Mpandefa hafatra


Ho jerena mialoha ary eto ny mpandefa hafatra. Ao anatin'ny tontolon'ny
serasera dia tokony hisy mihitsy ny mpandefa ny hafatra satria ny hafatra tsy tonga
tonga ho azy any amin'ny vondrona tiliany. Ny mpandefa hafatra na koa ny loharanon-
kafatra dia ireo tompon'andraikitra rehetra eo anivon'ny orinasa.
Ny hafatra rehetra dia avy amin'ny ireo tompon'andraikitra satria izy ihany koa

44
no mpitantana ny orinasa. Ny hevitra avy amin'izy ireo na koa ireo toro-marika avy
aminy no alefany. Izy ireo ihany koa no milaza ireo zava-baovao tokony ho fantatra.
Tsy latsa-danja amin'izany ny filoha Tale jeneraly 8 izay mibaiko ny mpiasa rehetra eo
anivony orinasa. Isan'andro izy no manome toro-marika. Raha araka ny fandalinana
izany dia ireo tompon'andraikitra no tena mpandefa hafatra fototra eo anivon'ny orinasa.

2.2.2.2 Hafatra
Ny hafatra no tena zava-dehibe indrindra amin'ny tontolon'ny serasera satria io
daholo no fitaovana ampiasaina na ny mpandefa na ihany koe ireo mpandray.

Ny hafatra9 no tena zava-dehibe amin'ny fampitana ny ita rehetra satria ny


hafatra no tena manana ny lanjany lehibe ary tsy tokony ho atao an-kinanga satria
mihantoka ny zavatra rehetra izy.

Mahakasika ny tontolo'ny asa avokoa ny hafatra rehetra izay ampitaina eo


anivon'ny orinasa.. Izany hoe ireo paikady izay ho raisin'ny orinasa, ireo fomba entina
ampandrosoana ny orinasa. Ireo hetsika anatiny izay miseho eo anivon'ny orinasa ka
mahasahina ny mpiasa rehetra. Ireo ita tsara ho fantatrin'ny rehetra, ireo fanovana nisy
teo anivon'ny orinasa. Ary tsy hadino ihany koe ireo firarin-tsoa isankarazany izay alefa
hoan'ny mpiasa tsiariray avy.Ilaina noho izany ny fandanjalanjana tsara ny teny na
voambolana ampiasaina mba ho azon’ireo hiatefan’ny hafatra tsara izay tiana ho
ampitaina.

2.2.2.3 Mpandray hafatra


Ho resahina manaraka eto indray ny momban'ny mpandray hafatra. Mazava ho
azy moa eto fa ny mpiasa no mpandray hafatra voalohany indrindra. Izy ireo avokoa no
mandray ny toro-marika rehetra avy amin'ireo mpampiasa azy ireo. Tsy tokony adino
koa anefa fa ny tompon'andraikitry ny serasera anatiny dia mpandray hafatra ihany koa.
Tsy misy ny maha tompon'andraikitry ny serasera azy raha toa ka tsy misy hafatra ho
seraina akory aza. Noho izany dia voasokajy anatin'ny mpandray hafatra izy.

Tsy tokony adinoihany koa anefa fa ireo tompon'andraikitra hafa ihany koa dia
mpandray hafatra. Mpandray hafatra izy ireo satria ny mpiasa izay eo ambanin'ny

8
Rakotoarisoa Anoka, tompona'andraikitry ny serasera anatiny, "Iza no tena mpandefa
hafatra mavitrika eto anivon' i ORANGE MADAGASIKARA ?"
9
LAËTITIA COQUELIN. PASCAL CHEVEREAU, 2013, Communiquer en interne,
outils et méthodes, Corps occitanie le damier, 1er edition P10
45
fifehezany no manao fangatahina aminy, mandefa fitarainana ary koa mandray soso-
kevitra avy amin'ireo mpiasa ho fampandrosoana ny foibem-pitondrana na ny
departemanta izay tantaniny.

Azo tsoahina amin'izany fasamy mpandray hafatra daholo ny rehetra eo


anivon'ny orinasa Orange Madagascar, araka ny fandalinana izay natao.

2.2.3 Lalan-kafatra sy tetikadin-tserasera ary fihatraikan'ny


hafatra
Ny fampitana ny hafatra dia ilàna fampiasana fitaovana na koa hoe lalan-kafatra
entina ampitana ny hafatra mankany amin'ireo izay tokony handray azy. Tsy vitan'ny
fitaovana fotsiny ihany anefa izany fa ilaina fampiasa tetikady entina hampitana izany
mba ahatomombana ny fampitana.

Eto ary dia mizara telo (03) toy ny mahazatra indray ny fizotran'ny asa. Ho
jerena mialoha ny momban'ny lalan-kafatra. Manaraka izay ny tetikadin-tserasera. Ary
farany, ny fihatraikan'ny hafatra.

2.2.3.1Lalan-kafatra
Ilaina dia tena ilaina tokoa ny fampiasana fitaovana anaovana lalan-kafatra.
Satria tsy afaka mandeha irery ny hafatra izay ampitaina, ka mety tsy ho tonga any
amin'ny mpandry hafatra.

Atao hoe lalan-kafatra ireo fitaovana rehetra manampy amin'ny fampitana


hafatra. Io no fantsona mitondra ny hafatra. Eo anivon'ny Orange Madagascar dia
betsaka ireo fitaovana izay ampiasaina ho lalan-kafatra. Ny fitaovan-tserasera malaky
no tena fampiasa ao. Ohatra ny fampiasana ny mailaka, ny fampiasana ny someso ary
koa ny fampiasana ny antso an-tarobia.Ireo fitaovana ireo dia tena manan-danja betsaka
kokoa.
Eo ihany koa anefa ireo fitaovan-tserasera toy ny am-bava raha toa ka mihaona
moa ilay olona toy ny fivoriana. Misy ihany koa ny fampiasa peta-drindrina ho lalan-
kafatra.

46
Series1
90%
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
10% 5% 3% 2%
0%
mailaka antso simaiso am-bava peta-drindrina

Kisary4: fampitahana ny fampiasana ireo lalan-kafatra eo anivon'i


Orange Madagascar

Loharano :Mpikaroka, 2022

Ny fomba fampitana ny hafatra eo anivon’ny orinasa moa no asehoan’ny kisary etoana


sy fampitahana izany amn’ny lalan-kafatra. Ny mailaka no tena fampiasan’ny mpiasa ao
amin’ny orinasa, matratra hatrany amin’ny 80 % ny hafatra no miampita amin’ny
alalan’ny mailaka. Haingana sy tsotra ihany moa ny fanantaterahana izany. Vitsy koa
(5%) ny mampiasa irony simaiso satria tsy dia mahavatra ny tsirairay ny andeha
hanoratra izany. Ny ambava moa dia tena kely ny fampesana izany satria dia tsy dia
manana fotoana ifampiresahana loatra izy ireo. Ny peta-drindrina moa dia ampesaina
tsara eo anivon’ny orinasa sainga vitsy dia vitsy ny olona mamaky izany tokoa.

2.2.3.2 Tetikadin-tserasera
Rehefa misy ny olana, ilaina indrindra ny mametraka tetikadin-tserasera entina
hiatrehana izany. Tonga eto amin'ny tapany faharoa izao, izay hiresahana ny tetikadin-
tserasera. Io tetikady io dia tokony ho mahomby raha tiana ny amahana ny olana.
Anisan'ny tetikadin-tserasera ny fanomezana anjara mitovy eo amin'ny ireo
vondrona tiliana izany hoe eo amin'ny mpitantana samy mpitantana izany. Tokony
omena sehatra manokana ho azy ireo izy ary ary tokony atao mitovy tantana izany.
Ao anatin'ny tetikady ihany koa ny fihainonana ny hevitry ny tsirairay. Ny
fihainoana ny olona iray dia maneho fa ilaina izy, ary koa manana ny lanjany izy eo
anivon'ny orinasa. Ilaina ihany koa ny fihainoana satria avy amin'izay no ahazoana
manatanteraka fanovana sy fanatsarana eo anivon'ny fomba fiasa sy eo anivon'ny
orinasa.

47
Tafiditra ao anatin'ny tetikadin-tserasera ihany koa ny fanomezana
fankasitrahana ho an'ireo mpiasa mendrika. Ampahafantarina amin'ny olona rehetra
izany fankasitrahana izany. Io paikady iray io dia anisan'ny miteraka risim-po hoan'ny
mpiasa.

2.2.3.3 Fihatraikan'ny hafatra


Ho jerena eto indray ary ny fihatraikan'ny hafatra izay nampitaina. Manoloana
ny fampitana ny hafatra dia hita sy tsapa fa ampahan'olona vitsy no liana amin'ireo
hafatra izay nampitaina. Izany vokatra izany dia azo avy amin'ny alalan'ny
fanadihandiana izay natao. Betsaka ireo mandray ny hafatra fa vitsy kosa anefa ireo izay
mamaly na manao fanamarihina.

Izay fahavitsian'ny fanamarihana izayno anton'ny tsy mampisy lanja ny serasera


anatiny. Azo lazaina ihany koa fa misy lesoka ao amin'ireo mpandefa hafatra matoa tsy
dia ahitana vokany firy eo amin'ireo mpandray hafatra izany. Mety tsy mazava na tsy
manintona ilay hafatra, mety koa tsy mikasika ny mpiasa rehetra ny hafatra nefa
nahavoaray azy daholo izy ireo. Ny tsikaritra anefa dia mety avokoa ireo lalan-kafatra
izay ampitaina. Satria dia azo lazaina fa voapita daholoa ihany ireo hafatra izay
ampitaina ary koa voahara mason'ireo mpandray hafatra ny fahatongavany sy ny
fisiany.

2.3.3 Fanombanana TALEFALO


Ny fanombanana TALEFALO dia efa lamina mipetraka eo anivon'ny sekoly
rehefa manatanteraka asa fikarohana. Ny TALEFALO moa dia azo halavaina amin'ny
hoe TAnjaka, LEmy, FAnararaotra ary LOza mitataho. Ny fandinihina ny teboka
tsirairay amin'ireo dia ahafahana mitondra soso-kevitra sy fanovana teo amin'ny sehatra
niasa ary koa mitondra fahalalana. Ity fanombanana ity moa dia miodina manodidina ny
orinasa Orange Madagascar.

Ity fizarana fahatelo amin'ity toko faharoa ity dia mizara telo (03) mazava tsara.
Entina anombohana izany dia ho jerena mialoha ny tanjaky ny serasera anatiny.
Anohizana azy, dia ny lemy eo amin'ny serasera anatiny. Entina hamaranana azy kosa
dia ny fanararaotra sy ny loza manambana.

48
2.3.3.1 Tanjaky ny serasera anatiny
Ny resaka tanjaky ny serasera anatiny no ho jerena mialoha eto. Manana ny
tanjany ny orinasa Orange Madagascarraha eo amin'ny sehatrin'ny serasera anatiny. Ny
tanjaka eo amin'ny serasera anatiny no tena zava-dehibe hoan'ny orinasa ary lafiny maro
no hivelaran'izany tanjaka izany.

Ho zaraina fizarana telo (03) ary ny asa eto ohatran'ny mahazatra. Ho jerena
mialoha amin'ny fitaovan-tserasera. Ho jerena manaraka ny fanomezana lanja ny
fifanakekezana. Ary farany eo amin'ny fampitana hafatra.

 Fitaovan-tserasera

Amin’ny maha orinasa mikirakira ny serasera azy dia maro dia maro tokoa raha
ny fitaovan-tserasera izay miasa eo anivon'ny Orange Madagascar. Eo ireo fitaovana
tsotra ary eo ihany koa ireo fitaovana mampiasa ny teknolojia.

Fitaovana tena efa avo lenta ary manaraka ny fandrosoana avokoa raha ny
fitaovan-tserasera izay ampiasaina eo anivon'ny orinasa. Eo ihany koa ny fisian'ny
antraneto izay manampy ny serasera hiparitaka vetivety. Marihina fa ny mpiasa rehetra
dia afaka misitraka ny antraneto avokoa.

Ny fanana finday misy antso maimaim-poana an-tamba-jotra iray amin’ny samy


mpiasa ihany koa dia anisan'ny tanjaka. Manampy mpiasa rehetra hifandray na aiza na
aiza amin'ny fotoana rehetra izany.

Ny mailaka ihany koa dia anisan'ny maneho ny tanjakin'ny serasera anatiny


satria ny mpiasa rehetra dia mampiasa izany avokoa ary ireo hafatra sy ita rehetra dia ao
anatin'ny mailaka daholo no alefa.

 Fanomezana lanja ny fifanakaikezana

Anisan'ny tanjakin'ny serasera anatiny ihany koa ny fanomezana lanja ny


fifanakekezana na koa ny "proximité".Eo anivon'ny orinasa ny olona rehetra dia mitovy
avokoa. Na dia misy aza ny resaka rafitra, dia tsy misy ny fanavahana sy ny tombo sy
hala. Eo anivon'ny orinasa ohatra dia tsy misy ny fampiasanany teny hoe ramatoa na
andriamatoa, fa ny olona rehetra dia samy antsoina amin'ny anarany avokoa na inona na
inona toerana misy azy, na firy na firy ny taonany.

49
Ny rehetra izay miasa eo anivon'ny orinasa dia samy mandray anjara amin'ny
ireo hetsika anatiny izay misy ao anatin'ny orinasa. Izany hoe samy miaraka mihosona
amin'ny zavatra rehetra izay atao ny rehetra na ny mpiasa na ny mpampiasa. Anisan'ny
antom-pisian'ny fanehoana fahiziana amin’asa isan-tarika izany. Hetsika iray entina
hampitambarana ny isakin'ny foibem-pitondrana entina hanatsarana ny fiaraha-miasa eo
amin'ny samy mpiasa sy eo amin'ny ireo mpiasa sy ny mpampiasa azy.

 Eo amin'ny fampitana hafatra

Eto amin'ny ity tapany farany ity no hijerena ny tanjaka eo amin'ny fampitanany
hafatra. Ny hafatra rehetra izay alefa any amin'ireo mpiasa sy mpampiasa izany hoe ireo
vondrona tilian'ny serasera anatiny dia efa voavola mialoha. Izany hoe mihezaka
hatrany ny avy eo amin'ny serasera anatiny mba ho azon'ny olon-drehetra ny hafatra
izay alefa. Ezahina mba tsy hisy teny sarotra na teny teknika be loatra any anaty hafatra
izay alefa. Anisan'ny paik'ady ny mba tsy ampalava be loatra ny hafatra izay ampitaina
satria mety ahakamo ny olona izany. Hezahina hatrany ny hafatra izay ampitaina mba
ho fohy10 nefa mazava tsara.

Eo amin'ny fampitana hafatra ihany koa dia ezahina ny mba hamelona azy
amin'ny fampiarahina amin'ny sary. Ny sary manko dia fomba iray izay entina
hanintonana ny sain'ny olona mba hamaky ilay hafatra izay nampitaina. Ezahina hatrany
ihany koa ny miehezaka mba ho sary manintona afaka mandefa hafatra feno na dia tsy
mamaky ilay soratra aza ny olona izay natao ho mpandray ilay hafatra.

2.3.3.2 Lemin'ny serasera anatiny


Hita teo izay ny tanjakin'ny serasera anatiny, ary tsikaritra fa tena manana ny
maha izy azy tokoa izany serasera anatiny izany. Ny zavatra rehetra ihany koa anefa dia
manana ny lafiny ratsy avokoa. Manana ny leminy raha ny serasera anatiny no jerena.
Betsaka ireo antony izay mety mahatonga izany lemy izany. Antony iray mety
mampikatso ny fiodinan'ny asa eo anivon'ny orinasa izany.
Mizara telo (03) indray ary ny asa eto amin'ny fandinihina ny lemy ity.
Voalohany amin'izany ary dia ho jerena ny lemy eo amin'ny ny tsy fanomezan-danja ny
serasera anatiny. Faharoa manaraka izay ny lemy eo amin'ny tsy fahatomombanan'ny
fahatongavan'ny hafatra. Fahatelo farany, ny lemy eo amin'ny hetsika anatiny.

10
Andrana natao nadritran'ny andrana asa.
50
 Tsy fanomezan-danja ny serasera anatiny

Tsikaritra nandritan'ny andrana asa fa tsy dia mahazo lanja loatra ny serasera
anatiny. Betsaka ireo hafatra izay ampitaina na izany amin'ny alalan'ny mailaka, na
amin'ny alalan'ny someso na amin'ny alalan'ny afisy. Tsikaritra anefa fa tsy dia
mampiraika ny olona izany. Ny asan'izy ireo no tena mibahana ao amin'ny sain'izy ireo.
Rehefa zavatra tsy dia ahitan'izy ireo tombony loatra dia tsy ahitana do-miverina firy.

Anamarinana izany tsy fanomezan-danja izany dia rehefa misy ny fakana ny


hevitry ny olona. Raha toa kamisy ny fakana ny hevitry ny olona amin'ny olona miisa
50 dia eo amin'ny 15 eo ihany no mamaly izany 11. Tsy dia maka fotoana firy anefa
izany. Ao anatin'ny ireo olona mamaly ireo dia vitsy ihany koa anefa no mba manome
valina mahafa-po sy mitondra fanatsarana. Lasa fahazarana hoan'ny olona fotsiny ny
mandray ny hafatra avy amin'ny serasera anatiny.

 Tsy fahatomombanana eo amin'ny fahatongavan'ny hafatra

Araka ny efa voalaza dia tsy tomombana ny fahatongavan'ny hafatra.


Manamarina izany, misy ireo mpiasa sasany izay tsy mahavoaray akory ny hafatra avy
amin'ny sampana serasera anatiny. Na izay amin'ny mailaka, na izay amin'ny simaiso.
Ny anton'izany dia ny tsy fahatafidiran'izy ireny ao anatin'ny ango-toron'ny serasera
anatiny.

Anisan'ny anton'ny tsy fahatomombanana ihany koa ny fivelarana be loatra ny


orinasa. Tsy fantatra noho izany raha tonga na tsy tonga any amin'ny faritra ny hafatra
izay nalefa ireny. Izy ireo ihany koa anefa dia tsy mandefa do-miverina hanamarinana fa
tonga any amin'izy ireo ny hafatra izay anmpitaina.

Eo ihany koa anefa ny olana avy amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Misy ireo
mpiasa vaovao. Tsy arakin'ny serasera anatiny avokoa anefa ny anarana sy ny adressy
mailaka an'izy ireny ka mahatonga azy tsy ho tafiditra anaty ango-toro. Izy ireny ihany
koa mazana tsy manana fahasahiana hanantona na koa minia tsy manatona tsotr'izao.

11
Andrana tsapa nandritran'ny fotoan'ny andrana asa.
51
 Hetsika anatiny

Rehefa miresaka hetsika anatiny dia ireo hetsika izay karakaraina ao anatin'ny
orinasa. Ny tena tanjon'ireny hetsika anatiny ireny dia ny hisian'ny fifampizarana,
fifanakalozan-kevitra ary koa ny fiarahana. Ao anatin'izany hetsika anatiny izany izao
ohatra ny fikarakarana fiaraha-misakafo, ny famelabelaran-kevitra ataon'ireo
tompon'andraikitra ambony. Ahazoana tombony ny fanatrehana ireny mba hisian'ny
fifanakekezana, ahazoana mandray andram-piainana ihany koa.

Tsikaritra anefa fa matetika dia voafetra foana ireo olona izay afaka manatrika
ireny hetsika anatiny ireny. Matetika dia eo amin'ny olona 20 eo ihany no raisina na dia
betsaka azy ny namaly ny antso. Misy ihany koa ireo olona izay tsy liana akory amin'ny
fisian'ireny hetsika anatiny ireny. Anisan'ny mampihena ny faharisian'ny olona
hanatrika ny hetsika manaraka izany.

Nefa ahitana lesoka ihany koa eo amin'ny resaka fisarihina. Misy amin'ireny
hetsika anatiny ireny no tsy dia mahasarika olona ihany. Mety nohon'ny lohahevitra,
mety nohon'ny fotoana.

2.3.3.3 Fanararaotra sy loza manambana


Hitatsika teo avokoa na ny tanjaka na ny lemy eo anivon'ny serasera anatiny ao
amin'ny orinasa Orange Madagascar.Toy ny zavatra rehetra moa dia tsy maintsy misy
ny fanararaotra izay tsy azo ialana na avela mba ho an’ny fandrosoan’ny orinasa. Eo
ihany koa ny loza manambana ny orinasa izay mety mitondra famotehana ny orinasa.

Mizara telo ny fitondrana ny asa. Voalohany amin'izany dia ny fanararaotra


amin'ny fananana teknolojia avo lenta. Faharoa, ny fanararaotra eo amin'ny fananana
paikady mafy hiadivana amin'ny kolikoly. Fahatelo, ny loza mitatao eo amin'ny
fiainan’ny sehatra imasoan’ny orinasa.

Fananana teknolojia avo lenta

Maro tokoa ny fanararaotra izay mandalo sy miserana eo anivon’ny sehatra


mikasika ny varotra, ny toro, sy ny hetsika maro karazany azo andraisan’ny orinasa
Orange anjara. Tombony iray lehibe ho an’ny Orange Madagascar tokoa ny fanana ireo
teknolojia avo lenta ireo. Amin’ny izao fotoana izao moa dia efa mipetraka tokoa ny
fanaovana ny varotra amin’ny alalan’ny tamba-jotra serasera. Koa ilaina

52
nymanararaotra ny fisiany izany mba ampafatarana ny fomba fandoavana vola ataon’ny
Orange izany hoe ny “Orange Money” mba ahamaro ny mpampiasa izany.

Fanararaotra lehibe ho an’ny Orinasa ihany koa ny fisian’ny hetsika maro izay
mitady farimbona antoka. Ny fidirana ho farimbona antoka moa dia manampy tokoa
amin’ny fampafatarana ny orinasa. Irony hetsika lehibe toy ny seho ara-
panatanjahatena, ara koltoraly sy ny maro samihafa. Izany hoe amin’ny alalan’ny
hetsika na seho lehibe no ahafahana mampitombo ny lazan’ny orinasa.

Raha hijery ny resaka rarim-pifandraisana moa dia mbola ny “4G” avokoa no


azon’ny mpandraraha eo amin’ny sehatry ny fifandraisana rehetra. Kanefa, efa misy ny
fifanekena amin’ny fampidirana ny tamba-jotra “5G” eto amin’ny firenena. Koa mba
ampivoatra hatrany ny orinasa dia ny mba ho anisany ny mpanjifa izany voalohany sy
ampiroborobo aingana izany manerana ny nosy no hatao tanjona.

Fananana paikady mafy hiadivana amin'ny kolikoly

Anisan’ny soafiainan’ny Orange Madagascar tokoa moa ny fiadiana amin’ny


kolokoly, na ao anivon’ny orinasa na koa any amin’ny ivelany. Anisa’ny fandaharana
iray eo anivon’ny orinasa izay mitondra ny anarana hoe “PAC SSI” na koa hoe
« Politique Anti-Corruption et de Sécurité de Système d’Information » . Izay entina
manoloana ny fiainana andavan’andro ihany koa fa tsy ho tazomina ao amin’ny orinasa
fotsiny ihany, ary azahoana taratasy fanamarinana avokoa izay manatritra izany.
Marihina fa ireo Tale isaky ny foibem-pitondrana dia efa nanao sonia fa tsy maintsy
manohitra ny kolikoly amin'ny hendriny rehetra ny mpiasa eo anivon'ny orinasa.

Izy io dia karazana fampihofanana manokana hoan'ny mpiasa tsirairay izay


mampahafantatra ireo hendrika kolikoly rehetra mety misy eo anivon'ny orinasa sy ny
fomba hiadivana amin'izany ary ireo fanapahan-kevitra tokony ho raisina. Amin'ny
farany izany fampihofanana manokana izany dia mahazo mari-pankasitrahana izay
rehetra nahavita ny fampihofanana hatramin'ny farany. Tsara ho marihina fa na ireo
mpanao andrana asa aza dia tsy maintsy manaraka izay fampihofanana izay satria
raisina ho toy ny efa miasa eo anivon'ny orinasa izy ireny. Ary ny mpiasa rehetra dia
tokony hanana izay mari-pankasitrahana izay amin'ny fotoana efa voatondro tsy maintsy
ahavitan'izany. Azo tarafina amin'izany fa tsy ny orinasa ihany no laharam-

53
pahamehan'ny Orange Madagascarfa ny fampihofanana ny olona rehetra izay miasa eo
aminy ho olom-pirenena vanona.

Loza mitatao eo amin'ny fiainan’ny sehatra imasoan’ny orinasa

Maro ireo singa izay mety heverina ho kely manoloana ny loza mety mikasika
ny orinasa. Anisany izany ny loza voajanahary ohatra ny fisian’ny rivodoza, izay mety
miteraka fikorotanana eo amin’ny rarim-pifandraisana. Ny fahatapahan-jiro ihany koa
izay manakorontana ny asa ao amin’ny orinasa. Fantatra moa fa samy manana
herinaratra mandeha amin’ny alalan’ny solika kanefa izao dia efa miakatra ihany koa ny
vidin’ny solika izany hoe mitombo hatrany ny fandanian’ny orinasa. Eo amin’ny lafiny
fanafarana entana ihany koa dia efa miakatra raha teo ny vidin’ny fitanterana amin’ny
fiara manidina sy ny sambo mpitatitra entana. Ny ady eo amin’ny Rosianina sy ny
Ukraniana dia mety mitarika ny fikatonan’ny mpamatsy entana sasany.

54
FAMARANANA NY FIZARANA FAHAROA

Raha fitinina ny voalaza ato amin’ny fizarana faharoa dia hita tao
ampiandohana ny fampafatarana ny zava misy eo anivon’ny orinasa Orange
Madagascar, mandrafitra an’izany ny momba ny serasera anatiny ao amin’ny orinasa,
ny fizotran’ny serasera anatiny, ireo fomba fiasa eo amin’ny fampitana ny ita ary ny
karazana hetsika ao amin’ny orinasa. Aorian’izany dia nampafantatra ny ireo karazana
fitaovan-tserasera ihany koa sy ny mpandray anjara ao amin’ny orinasa Orange
Madagascar. Nentina namarana izany ny filazana ny TALEFALO eo amin’ny orinasa
Orange Madagascar.

55
FIZARANA FAHA-TELO:
Vahaholana sy sosokevitra

56
FAMPIDIRANA NY FIZARANA FAHATELO
Efa hita tao amin’ny fizarana faharoa teo avokoa moa izay ny mikasika ny
TALEFALO. Ny olana rehetra moa dia ahitana vahaholana sy sosokevitra avokoa. Eto
amin’ny ity fizarana fahatelo sady farany ity no hamelabelarana izany. Mifandraiky
tanteraka amin’ny olana izay navoitra avokoa moa ny vahaholana etoana. Ary mikasika
ny fampadrosaoana ny orinasa ny sosokevitra aroso.

Azo lazaina fa dia maro tokoa ny fanararaotra izay mitondra any amin’ny
fanatsarana hatrany ny orinasa. Kanefa toy ny zavatra rehetra dia maro ny loza
manambana izay mety handrava ny lazan’ny ity farany ihany koa.

Tsy ny eo amin’ny sehatra anatiny ihany anefa no ahitana fa misy fanararaotra


sy loza manambana ny orinasa fa ahitana ihanykoa ny eo amin’ny sehatra hivelany.
Amin’ny maha orinasa lehibe ny Orange Madagascar moa dia maro ihany koa ny loza
manambana ny sehatra ivelany nefa mifandray amin’ny orinasa hatrany.

Eto amin’ny fizarana fahatelo ity no hamelabelarana kokoa ny momba ireo sosokevitra
sy vaholana. Hizara telo hatrany ny asa ka ho resahana amin’ny fizarana voalohany ny
mikasika ny vahaholana amin’ny leminy, manaraka izany ny filazana soso-kevitra
hanatsarana ny tanjaka efa anan’ny orinasa ary entina mamarana izany ny fanetanana ny
mpiasa eo anivon’ny orinasa.

57
3.1. Vahaholana amin’ny ireo leminy

Ny lemy rehetra izay hita sy tsapa teo anivon’ny orinasa sy ny sampana niasana
nandritra ny fotoana nanatanterahana ny andranasa moa dia efa voatanisa avokoa. Ireo
lemy ireo moa dia tsy olana izay tsy mety ho voavaha akory.Satria moa ny olana rehetra
dia ahitana vahaholana avokoa. Koa rehefa nandinika izany moa dia nahitana ny
vahaholany avokoa araka izay mety mba tsy hanaratsy sy hanimba ny endriky ny
orinasa ary hanampy hatrany amin’ny fampandrosoana ny orinasa Orange Madagascar
foana ihany.

Dingana iray eo anivon’ny orinasa ihany koa amin’ny fampandrosoana azy ny


fandraisana an-tanana sy fihainoana ny sosokevitra avy amin’ny hafa. Mila jerena tsara
anefa ny fototry ny olana vao mampandroso sosokevitra izany. Etoana moa dia efa hita
avokoa izany, ka hizara telo mazava tsara ny fanomezana sosokevitra aminy izany. Ho
jerena voalohany aminy izany ny vahaholana mikasika ny orinasa amin’ny ankapobeny,
manaraka izany ny fanomezan-danja ny serasera anatiny, ary ny fitaritana ny mpiasa
hijery ny fitaovan-tseraseran’ny orinasa.

3.1.1. Vahaholana mikasika ny orinasa amin’ny ankapobeny

Tsy misy moa ny vondrona na zavatra iray izay tena tomombana tsara izany. Ny
orinasa rehetra dia tsy maintsy misy ny lesoka avokoa. Ny serasera anatiny no
nitondrana ny asa karoka ka izany no ibanjinana misimisy kokoa. Ny fanamafisana ny
tanjaky ny serasera anatiny no any tokony atao, satria maro isa ihany no tsy mihevitra
izany ny amin’ny ireo mpiasa ireo.

Ny fiheverana ny mpiasa rehetra no hahatomombana ny fomba fiasa voalohany.


Inona moa ny atao hoe mihevitra ny mpiasa? Hita sy tsapa fa ny serasera mijotso no

58
tena miasa eo anivon’ny orinasa. Ilaina foana anefa ny hevitry ny tsirairay mba
hampirindra ny orinasa amin’ny fanantanterahana ny fangatahan’izy ireo na koa ny
fampiarana ny sosokevitra izay arosony.Manampy ny mpiasa amin’ny fahazotoany
manantateraka ny asa tokoa ny fahatsapany fa manan-danja eo anivon’ny orinasa ny
heviny.

Ny serasera eo amin’ny samy mpiasa ihany koa dia singa iray mila hazonona
mba hampirindra ny fomba fiasa sy ny asa tokony atao izany. Tsy ny olona izay iray
sampan’asa ihany no tokony hiaraka hitafa sy hifampizara eo anivon’ny orinasa. Azo
lazaina moa fa voafetra eo amin’ny fifampiarabana ihany ny serasera eo amin’ny mpiara
miasa sasany ary mitarika ny tsy fahafantarana ny tomponan’andraikitra sasany.

3.1.1.1. Fanatsarana ny fiheverana ny serasera anatiny


Ny fiheverana ny serasera anatiny dia tena anisany latsa-danja indrindra ao
amin’ny orinasa. Fantatr’izy ireo fa misy ny atao hoe sampana misahana ny serasera
anatiny kanefa tsy mihevitra izany izy ireo. Mba hanomezan’izy ireo ny lanja tokony ho
izy ny serasera anatiny dia mila volena anatin’ny mpiasa tsirairay ny fahatsapana fa
mpiara-miombon’antoka amin’ny fampandrosoana ny orinasa ny tsirairay. Ny
fahatsapana izany no hampirisika azy ireo hanome ny tsara indrindra avy amin’ny
tsirairay.

Mora adino raha toa ka tsy misy ny fampatsiahivana madinika ny zavatra


rehetra.Mba ialana amin’izany dia mila manao hetsika maromaro ireo mpiandraikitra ao
amin’ny serasera anatiny. Ny tanjon’ny hetsika izay tokony atao moa dia ny
fampafatarana ny anto-pisiny eo amin’ny orinasa. Izany hoe ho velabelarina ao ny asa
izay ataony sy ny vokatra azo avy aminy.

Manana anjara asa lehibe hatrany ny Mpiasa rehetra eo amin’ny fiheverana


sampana iray. Tosika iray lehibe eo amin’ny fanantanterahana tsara ny asan’ny ireo
tompon’andraikitra hatrany moa ny fahatsapana fa misy mihevitra ny asa vokariny.
Noho izany ilaina ny misarika ny sain’ny mpiasa tsirairay mba haneho fankasitrahana
sy mihevitra hatrany ny asa ataon’izy ireo. Satria moa dia mitanila ny orinasa iray raha
toa ka tsy tomombana ny asan’ny serasera anatiny izay tsy misy mihevitra hatrany.

59
3.1.1.2. Fanatsarana ny fiheverana ny hafatra voaray

Ny hafatra alefa eo anivon’ny orinasa moa dia tsy alefalefa foana. Matetika
misahana ny asa izay tokony atao no azo avy aminy izany hafatra izany. Maro anefa ny
tsy mihevitra ny lanjan’ny hafatra izay alefa azy sy ny mety filana ny valiny izay maika.
Ilaina tokoa ny fampafatarana ny lanjan’izany hafatra izany eo anivon’ny orinasa.

Ny tsy fahafantarana ny lanjan’ny fahazoana hafatra moa dia mitarika ny tsy


fahatombanana eo amin’ny fanantanterahana ny asa. Matetika moa dia miankina
amin’ny valin’ny hafatra izay nalefa no ahafahana manantanteraka na tsia ny asa. Izay
efa iaraha-mahalala moa fa ny asa rehetra dia liana ny fahazona ahalalana avokoa ny
fanantanterahana izany. Koa ilaina ny mamerina mametraka ny lanjan’ny fahazoana
hafatra sy ny famaliana na fandefasana valin-kafatra any amin’ny olona tiliana.

3.1.1.3. Fanatsarana ny endrika fandefasana ny hafatra

Manana lokanady lehibe eo amin’ny fanomezan-danja ny zavatra iray tokoa moa


ny endrika entina ampisehoana azy. Toy ny tanjona amin’ny orinasa ihany moa izany
hoe fanitonana maso hijery sy ahalala misimisy kokoa ny momban’ny orinasa. Izay no
antony voalohana hanomezan’ny rehetra lanja ny serasera ivelany. Misy araka izany ny
ezaka atao mba hisitomana ny olona hijery ny hafatra izay alefa azy.

Raha toa ka tsy nisy mihitsy ny fanovana na fanaovana fanavaozana ny endrika


fandefasana ny hafatra moa dia azo lazaina fa rariny raha toa ka tsy mampientan ny
mpiasa ny hanokatra izany. Ny sosokevitra afaka entina amin’ny izany moa ny
famoronana feo na ireo antsoina hoe “sonnerie” mampiavaka ireo karazana hafatra
miditra any amin’ny mailaka an’ny mpiasa tsirairay. Ny endriny koa dia afaka avaozina
hatrany, maro moa ny fivoarana ara-tekinolojia efa misy ka mila manaraka izany ihany
koa ny endriky ny fitaovana na lafika ampiasaina.

60
3.1.2. Vahaholana eo amin’ny fampiasana ny fitaovan-tserasera

Iaraha-mahalala moa ny lanjan’ny orinasa Orange amin’ny lafiny tekinilojia. Ny


fitaovan-tserasera eo anivon’ny orinasa Orange Madagascar moa dia manaraka hatrany
fivoarana afaka atao. Fivoarana dia midika fihovana fomba fampiasana na dia kely
foana hatrany ary. Matetika moa dia adino tokoa ny lanjan’ny fitaovan-tserasera eo
anivon’ny orinasa.

Ilaina araka izany ny mampatsiahy ny lanjan’ity farany. Izany hoe mila


mamorona fotoana hanatanterahana izay fampatsiahivana izay amin’ny mpiasa rehetra
ao amin’ny orinasa. Ireo mpiasa vaovao ihany koa dia mila volena ny lanjan’ny izany
dieny ampiandohana. Ny fanokanana fotoana mba hampiofanana izy ireo manokana
ihany koa dia tena ilaina.

Ampatsiahivana ao amin’izay fotoana atokana ho an’ny mpiasa efa raikitra


manokana izay moa ny antony nisiany ireo fiataoban-tserasera ireo sy ny lanjany eo
amin’ny fanantotosaina ny asa eo anivon’ny Orange Madagascar. Ny fampiofanana
ireo vaovao moa dia ilana fotoana bebe kokoa satria mbola vaovao aminy izy ireo izany.
Fa ilaina be mihintsy ny fambolena ny lanjan’ny fisian’ny ireo fitaovan-tserasera izany.

3.1.2.1. Fampisehoana ireo fitaovana fampitan-kafatra sy ny soa azo avy aminy


Maro moa ny fitaovan-tserasera izay efa natao eo anivon’ny orinasa Orange
Madagascar. Ny fahamaroany izany moa dia mitondra any amin’ny fanafangaroana ny
fomba fampiasana azy. Manakorotana ny fandraisana sy ny fahazoan’ny mpiasa ny
fomba ampiasana azy ihany koa ny fahamaroany ireo fitaovan-tserasera ireo. Misy
ihany anefa ny vahaolana azo aroso aminy izany.

Ny fitanisana izany dieny ampiandohana moa dia efa midika fifanjohin-kevitra.


Tsy tanisaina fotsiny amin’ny izao anefa fa avoitra eo ihany koa ny anjara asany sy ny
zavatra mety ho hita amin’ny fampiasana ireo rafim-pifandraisana ireo. Tsy adinoina

61
ihany koa ny milaza ny fahamoran’ny fanaoavana ny asa eo anivon’ny fampiasana ny
rafim-pifandraisana ao amin’ny orinasa Orange Madagascar izany.

Ny fitanisana izany indray mandeha izany hoe ilay eny ampiandohana moa dia
mety hisian’ny fanadinoana any aoriana any. Ny fametrahana peta-drindrina ahitana
izany moa dia hevitra iray azo lazaina fa mahomby. Mety tokoa izany satria mora tadidy
sy miraikitra ao anaty ny saina ny zavatra iray rehefa hitan’ny maso matetika.

3.1.2.2. Fitaritana ny mpiasa hijery ny fitaovan-tserasera


Tontolo iray izay hain’ny orinasa Orange Madagascar sahanina ihany koa ny
fanaovana dokam-barotra. Ny fahaizana izany anefa dia tsy ampiasaina amin’ny
fampafatarana any ivelany ihany raha toa ka tena ampandroso ny orinasa tokoa ny
tanjona. Ny fiainana anatiny ihany koa dia liana fanentanana sy doka mba ahafinaritra
hatrany ny tontolon’ny orinasa. Tontosa tsara kokoa ny asa raha toa ka tanteraka izany.

Raha miresaka ny dokam-barotra anatiny moa dia mety ahagaga hoe inona no
varotana ao antin’ny orinasa. Ny faonaovana doka momban’ny pejy na ny
tranokalan’ny Orange Madagascar. Ilana ny fanentanana matetika ny tranokalan’ny
Orange Madagascar mba hisintonana hatrany ny mpiasa rehetra hanaraka sy hampiasa
izany amin’ny tokony ho izy. Raha toa ka azo atao moa ny manendry olona iray na
maromaro mba hisahana izany fanentanana izany eo anivon’ny orinasa no tena
sosokevitra mahahomby.

Izay moa ny sosokevitra azo aroso manoloana ny lemy izay hita sy tsapa teo
nanditra ny fanatontosana ny asakaroka.

3.2. Soso-kevitra hanatsarana ny tanjaka efa ananan’ny orinasa


Tsy ny lemy foana hatrany anefa no mila fanarenenana eo anivon’ny orinasa fa
raha toa ka hitarika ny fahombiazan’ny orinasa hatrany dia mila hatsaraina avokoa ireo
singa misahana amin’ny izany fampandrosoana izany.Paik’ady izay mbola vitsy no
mahatsapa ny fahombiazany izany hoe mboka vitsy ny mihevitra izany. Ny fanatsarana
hatrany ireo singa efa heverina ho tanjanka eo amin’ny orinasa koa dia ilaina mba tsy
hampihemotra ny fivoarana.

62
Maro tokoa moa ireo tanjaka izay efa hanan’ny orinas Orange Madagascar izay
efa notanisaina teo aloha. Mba ho fanatsarana izany hatrany dia ho resahana manaraka
etoana ny fampivoarana ny orinasa amin’ny ankapobeiny, fampivelarana ny fomba
fijery sy ny fanatsarana ny fandraisana ny olona miasa sy ny mpanjifa ny orinasa.

3.2.1. Fampivoarana ny Orange Madagascar amin’ny ankapobeiny


Orinasa efa manana ny maha izy azy tokoa ny orinasa Orange Madagascar eo
amin’ny sehatra izay imasoany. Maro ihany koa moa ireo mpifaninana aminy eo
amin’ny lafin’ny toro. Samy mihezaka hatrany moa ny rehetra mba hampandroso sy
hampivotra ny orinasany, mba ahazoany mpanjifa hatrany hatrany.

Ny fanaovana laharam-pahamehana ny fanatsarana ny maha izy azy ny orinasa


no tena tokony atao. Ny fanatsarana hatrany ny fomba fiasa sy ny vokatra aroso ny
mpanjifa ihany koa dia tena tombony iray amin’ny fampandrosoana ny orinasa. Ny
famoronana rarim-pifandraisana izay ahazoan’ny orinasa sy ny mpanjifa tombony ihany
koa dia efa hafahana mialoha ny mpandraraha hafa. Etsy andaniny ny fitadiavana
hetsika na seho maro karazany izay mitady farimbona antoka.

Ny fanohanana ireny hetsika lehibe ireny moa dia tena mampitombo hatrany ny
lazan’ny orinasa. Raha toa izany ka ny hampandroso ny orinasa no tanjona dia tsy ny
lemy ihany no atao tsara fanarenana fa ny tanjaka ihany koa dia mila fijerena manokana.

3.2.1.1. Fivelarana amin’ny mpanjifa


Raha toa ka tsy misy ny mpanjifa moa dia tsy misy dikany ny fisihan’ny orinasa
iray. Eo amin’ny tontolon’ny asa moa dia mizara telo ny fisokajoana ny mpanjifa. Misy
ny mpanjifa mivantana, ny mpanjifa tsy mivadika ary ny mety ho mpanjifa. Ilana
paik’ady manokana ny misintona ny mpanjifa sy mitazona azy ihany koa.

Azo laziana hoe mora ihany ny fisintonana ny mpanjifa mba hisitraka ny tolotra
omen’ny orinasa Orange Madagascar. Ny fanamafisana hatrany ny dokam-barotra moa
no paika iray mahomby. Mila atao mahatanjaka tsara ny doka atao eo amin’ny toeram-
pivarotana mandritra ny fihatrehana ny hetsika na seho lehibe iray, ny dokam-barotra
an-tsolosaina izay ahitana ny tanora liana amin’ny resaka tamba-jotra serasera. Ny
tanora moa no tena tsara tilina mba hampivotra hatrany ny lazan’ny orinasa Orange
Madagascar.

63
Ny fitazomana ny mpanjifa dia mbola mitaky ezaka iray lehibe kokoa. Ahoana
moa no ahafahana mihazona ny efa eo sy ny misintona izay tilina ho mbola ho
mpanjifa? Amin’ny maha matihanina ny Orange Madagascar amin’ny resaka toro moa
dia tokony mamorona endrika hafa manamora ny fampiasana ny tamba-jotra serasera
ary mijery ny marimaritra iraisana eo amin’ny vidin’ny fanjifana izany. Mihezaka
hatrany mamokatra sy manatsara ny singa mandrafitra ny orinasa mba hiavahana
amin’ny mpifaninana.

3.2.1.2. Fanomezan-danja ny hevitry ny mpiasa


Tena zava-dehibe eo amin’ny serasera ny fahaizana mihaino. Ny serasera dia tsy
ny fampitana hafatra fotsiny ihany na ny manantateraka ny do-miverina fotsiny ihany.
Singa mandrafitra ny serasera ny fihainoana, tsy tomombana moa ny do-miverina izay
atao raha toa ka tsy misy ny fandraisana tsara ny hafatra izay alefa. Ny fanaovana do-
miverina koa anefa moa dia ilana fandalinana tsarany hafatra mba ahazoana izany tsara
izay voa manantan-teraka ny do-miverina.

Araka izany ilain’ny mpitondra ny mihaino ny hevitry ny mpandray anjara


rehetra eo amban’ny fitondrany eo amin’ny orinasa. Ny hevitry ny mpiasa moa dia tena
zava-dehibe tokoa satria izy no tena mihaina sy mihatrika ny olana eo anivon’ny
sampana misy azy. Tsy midika anefa izany fa tsy maintsy ho tanterahana avokoa ny
izay tenenin’izy ireo. Eo no ilana fandalinana tsara ny momban’ny izany sao dia
mitarika any amin’ny fanimbana ny orinasa indray anefa.

3.2.1.3. Fanatsarana ny fomba fiasa


Orinasa efa fanta-daza ny orinasa Orange Madagascar. Maro ny vokatra
aroson’izy ireo ary maro ihany koa ny mankasitraka izany. Tsy mety anefa raha toa ka
hionona amin’ny izay ihany fa ilaina hatrany ny manampy ny efa tsara eo amin’ny
orinasa. Ny fanatsarana hatrany fomba fanaovana ny no mampiavaka ny endrikin’ny
orinasa.

Nahitana tsy firindrana kely tao amin’ny fomba fampitan-kafatra teo anivon’ny
orinasa ka nitarika any amin’ny fikorotanan’ny fomba fiasan’ny tsirairay izany.
Miantomboka amin’ny fiheverana ny fandefasana sy ny fandraisana ny hafatra no
ahafahana manatsara izany. Ny fantatra dia ny fandefasana amin’ny mailaka no

64
fampiasa eo anivon’ny orinasa. Mety ny fampiasana azy io saingy vitsy no mihevitra
izany eo no eo, manjary mila fampatsiahivana foana izay asa alefa amin’ny mailaka.

Ilaina noho izany ny fiheverana sy fampiasana matetika ny someso n any antso


antsofin-dafitra. Antony izany mba afahan’ny tsirairay misahana ny asa mba
hanantanteraka izany eo no eo. Tsy midika anefa izany ny fanajanonana fampiasana ny
mailaka azo miaraka ampiasaina tsara izany mba hanafaingana ny fomba fiasa rehetra.

3.2.2. Ny fihovan’ny toetran’ny mpiasa


Maro ny sosok’hevitra izay naroso, ary azo lazaina fa anisan’ny paik’ady
mahomby eo amin’ny fanatsarana ny orinasa izany. Mora moa ny manome ireo
sosokevitra ireo fa tsy misy varany anefa raha toa ka tsy manaiky hanantateraka ny
mpiasa eo anivon’ny orinasa. Ezaka iray ny mikaroka hevitra hanatsarana ny
firindran’ny orinasa fa manana ny anjara asany avy nefa ny mpandray anjara eo
anivon’ny orinasa.

Mitaky fihovan-toetra avy amin’ny mpiasa ihany koa moa ny fanatsarana


serasera eo anivon’ny orinasa sy ny fampirindrana izany. Maro ny hevitra afaka
manome izany fa miankina tanteraka amin’ny fandavan-tena sy ny risi-po avy amin’ny
tsirairay ny fiovana. Mila fiarahamiasan’ny rehetra izany ny fampandrosoana ny orinasa
iray. Rehefa miaraka mihentana moa ny rehetra dia mora sy tsotra ny fampandrosoana.

Anisan’ny mampiavaka ny Orinasa Orange Madagascar moa ny fiaraha-


mientana. Kanefa ilaina hatrany ny mampitombo bebe kokoa azy io, satria anisan’ny
tanjaka izany ary ilaina ihany ny manatsara ny efa mety hatrany.

3.2.2.1. Ny fankaherezana ny mpiasa


Tsy mora tokoa ny manantateraka ny asa sy ny andraikitra maro samihafa. Ny
fananana fahazotoana isan’andro ihany koa dia tena tsy mora indraindray ary moa lasa
toa ny fanerena ny manao ny asa. Mihezaka hatrany foana moa ny rehetra ny hanome ny
tsara avy aminy. Matetika ny tsy fisin’ny marika na endrika fankasitrahana no anton’ny
tsy mampazoto ny mpiasa amin’ny asa izay manandrify azy.

65
Heverina fa tsy dia misy lanjany ny fanomezana fankasitrahana na dia kely ary
indraindray tena adino mihintsy izany. Anisan’ny manosika ny tsirairay hanao tsara izay
azony atao izany. Ilaina noho izany ny fanehoana marim-pankasitrahana na an-teny na
an-tsoratra izany. Inona moa ireo karazana marim-pakasitrahana resahana eto?

Eo amin’ny sehatry ny asa dia misy misy ihany ny marika azo raisina ho
fankasitrahana. Ohatra amin’ny izany ny fanomezana ny taratasy fankasitrahana
manambara ohatra fa anisan’ny mpiasa tena mavitrika sy mahay ny asa ataony ity
farany izany dia azo atao ho endrika fifaninana ihany koa. Mety koa izany hita taratra
eny amin’ny fanomezana valim-pankasitrahana eo amin’ny vola raisina rehefa mifarana
ny volana. Izany dia endrika ahafahana mankasitraka sy mampazoto ny mpiasa.

3.2.2.2. Ny fifehezana ny asa atao


Tena ilaina tokoa eo amin’ny sehatry ny asa ny famehezana tsara ny asa atao.
Mba tsy hampanaonao foana ny olona raisina hanao ny asa dia ilaina foana hatrany ny
fijerena ny fahaizana sy ny singa voafehin’ity farany. Mba hanamora ny
fanantaterahany ary mba tsy ho vesatra ho an’ny mpiray sampana aminy dia mila
tomponan’andrikitra iray manazava tsara ny asa izay ataony.

Ireo olona antsoina hoe mpanantanteraka andran’asa eo anivon’ny orinasa ihany


koa dia mila olona efa mahafehy tanteraka ny asa hiantsorohany. Amin’ny maha
mpanao andran’asa azy izany moa dia ny fahalalana avy any ampianarana ihany no mba
kely hanany. Ny ahazoana traikefa matihaninano antony hanaovany andran’asa. Ilaina
noho izany ny fanana olona efa matianina isan-tsapana hanamorana ny fampitana ny asa
tokony ho tanterahana.

3.2.2.3 Fanomezan-danja ny orinasa amin’ny alalan’ny fanohanana karazana


hetsika
Maro tokoa ny hetsika azo tohanana raha ny eto an-toerana. Fomba iray
manampy tosika amin’ny fampafantarana ny orinasa ny fandraisana anjara sy
fanohanana ireo seho maro karazany. Mandray anjara matetika amin’ny fanohanana
hetsika ny orinasa Orange Madagascar toy ny orinasa lehibe rehetra. Tsy latsa danja
amin’ny izany ny fanohanan’ny orinasa ny hetsika ara panatanjahan-tena toy ny « pro
league » , « fête de la musique sur les réseaux sociaux ».

66
Azo lazaina ihany nefa hoe vitsy ny hetsika tohanan’ny Orange Madagascar raha
hoarina amin’ny mpifaninana aminy. Na ny orinasa mamorona ny hetsikany manokana
na ireo hetsika vitsy mpahalala no tohanany. Fahadisoana anefa izay satria raha ny efa
mpanjifa eo ihany no mahalala ny orinasa dia tsy hisy izany ny fivoarana. Mety mitarika
amin’ny fanadinoana ny fisian’ity farany moa izany.

Mila fanampiana sy fampatsiahivana ny lanjan’ny fanohanana hetsika eo


amin’ny orinasa araka izany ny olona misahana izany ao anaty orinasa. Mila mijery ireo
fomba rehetra azo atao mba ahazoana ny hetsika lehibe indrindra sy manala ny Orinasa
efa misahana izany. Ohatra ny fahazoana fifanekena amin’ny mpikarakara ny
“Smatch’in” izay hetsika iray lehibe mampivondrana tanora maro, Mitarika ny
fampafatarana misimisy kokoa ny orinasa eo amin’ireo tanora sy ny hafa tokoa izany.

3.3 Fanomezan-danja ny Hevitry ny mpanjifa


Maro ny fitarainana heno, voaray ary ita eo amin’ny pejin’ny Orange
Madagascar. Misy mitombona ny fitarainana sy ny kiana azo avy aminy ary raha toa ka
heverina sy raisina amin’ny fijery entina hanatsarana dia azo raisina tokoa ity farany. Na
dia misy aza ireo zay hanakiana fotsiny dia ilaina fona hatrany ny mihevitra ny tian’izy
ireo ambara. Ny fandraisana ireo fitsikerana marim-pototra sy miabo no mitondra any
amin’ny fanatsarana ny fomba fiasa.

Mikasika ny tolotra avoitrin’ny Orange Madagascar matetika ny tsikera azo. Efa


voadinika tokoa moa izany ireo tolotra aroso alohan’ny ampahafantarana izany amin’ny
mpanjifa. Ary efa heverina ho mety amin’ny farim-piainanan’ny rehetra. Tsy midika
anefa izany fa tonga lafatra ny tolotry ny orinasa. Misy antony avokoa ny tsikera avy
amin’ny olona. Koa ilaina noho izany ny fanaovan’ny tompon’andraikitry ny pejy
tatitra amin’ny sampan mpiandrikitra ny tolotra momban’ny fangatahana sy ny
fitarainan’ny mpanjifa rehetra. Ny fiheverana ny fitarainan’izy ireo no ampijanona azy
ho mpajifa sy mety ampitombo izany ihany koa.

67
3.3.3.1 Fampatsiahivana ny soafiaina anivon’ny orinasa
Ny orinasa rehetra moa dia samy manana ny rafitra sy ny soafiainany avokoa.
Izy ireny moa dia efa nampetraka teny ampiandohana mba tsy hanaovan’ny
mpikambana ny tsy tokony hatao na mifanohitra amin’ny fitsipiky ny orinasa. Ny
orinasa Orange Madagascar moa dia toy ny orinasa rehetra izany hoe manana ny
fitsipika sy ny fenitra ary ny soafiaina manoka izay tokony ampiarin’ny mpikambana
rehetra eo anivon’ny orinasa.

Apetraka sy hazavaina dia eny ampiandohana avokoa ny antom-pisihany izy.


Misy mihintsy ny fihofanana iray ho an’ny mpiasa vaovao eo anivon’ny orinasa Orange
Madagascar. Eny hevitra iray tena mahahomby tokoa izany mba hitovizan’ny mpiara
miasa rehetra eo anivon’ny orinasa. Rehefa vita moa izay fanofanana izay dia misy ny
sonia atao mba ho marika fa manaiky ny hanaraka izany.

Mahomby tokoa izay hevitra efa nataon’ny orinasa Orange Madagascar izay.
Kanefa tsy voatery ho tadidy avokoa izay nolaizana nandritra izay fampiofanana izay na
dia misy ary ny fandraisana antsoratra izany. Ilaina noho izany fampatsihahivana
matetika izany ohatra ny fametrahana peta-drindrina misy ireo fitsipika mifehy, na koa
any anaty tranokala anatiny izay natokana hoan’ny mpiasa anivon’ny orinasa ireo
fitsipika sy soafiaina eo anivon’ny orinasa io.

3.3.3.2. Fikarakarana hetsika


Misy foana ny hetsika araka ny efa nolazaina tao aloha raha ny ao amin’ny
Orange Madagascar. Ny fampiofanana moa no tena matetika misy fa raha ny hetsika
fanehoana fahiziana amin’asa isan-taika dia indray isan-taona ihany no misy izany.
Mbola isan-tsampana ihany moa ny fanantaterahana izany ka ny iray sampana foana
ihany no miaraka. Ny hetsika ara-panatanjahan-tena no any mba fiarahan’ny mpiara-
miasa samihafa sampana anefa mbola ireo izay tia fanatanjahan-tena ihany hatrany no
miditra aminy izany.

Ilaina anefa ny fanamafisana ny fiseraserana eo amin’ny samyy mpiasa. Mila


fifanohanana hatrany ny fiarahamonina ao anivon’ny orinasa mba ampahazoto ny
tsirairay. Noho izany ilaina ny fanamafisana ny fanehoana fahaizana amin’asa isan-
tarika izay iarahany mpiara miasa rehetra eo anivon’ny orinasa. Izany ny eo amin’ny

68
orinasa Orange Madagascar dia ny mpiasa efa mihoatra ny 700 no hanaovana hetsika na
fihaonana sy fiarahana mikorana.

Sarotra tokoa moa no manantateraka izany hetsika ho an’ny olona efa mihoatra
ny 700 izany. Tsy misy moa ny vita mora raha mbola ny fahombiazana sy fandrosoana
no tanjona. Ilana fikirizana be ny fitondrana fampandrosoana eo anivon’ny orinasa iray.
Tena tsapa sy efa voa porofo fa mahomby ny fitondrana izany hetsika iraisina izany ho
paik’ady hanamafisana ny fiseraserana eo amin’ny mpiaramiasa. Izany ho velarina
kokoa ny serasera marindrano.

3.3.3.3. Tolo-kevitra ho an’ny fanatsarana ny asa anivon’ny orinasa


Azo lazaina fa milamina ihany ny serasera eo aninvon’ny orinasa Orange
Madagascar. Tsy misy moa ny zavatra tonga lafatra fa dia misy fona hatrany ny afaka
hatsaraina, harenina mba ampivoatra hatrany ny orinasa. Amin’ny maha mpanan-
tanteraka ny asa karoka teo anivon’ny serasera anatiny moa dia azo lazaina fa nahatsapa
sy nihaina tsara ny mety ho lesoka teo amin’ny serasera anatiny teo anivon’ny orinasa
Orange Madagascar.
Maro ny tolo-kevitra izay naroso teo aloha izay. Efa novelabelarina amin’ny
antsipirihany ihany moa ireo vahaholana afaka naroso amin’ny ireo singa maro
samihafa mitondra ny fampandrosoana ny orinasa. Ny fampandehanana tsara kokoa sy
ny fahatongavana ara-potona ny ita, na ny vaovao ao amin'ny orinasa dia tena ilaina
mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpiasa, ary koa ny mpanapa-kevitra. Ilaina
tokoa ny fahazoana ny hafatra ampitaina noho izany dia mila manampy ny vaovao na
ireo mpanao andran’asa ny voanteny an-tsehatra fampiasa eo anivon’ny orinasa.
Nahitana olana vitsivitsy maromaro moa ny teo amin’ny lafin’ny fampiasana
ny lafim-pifandraisana eo anivon’ny orinasa. Efa nolazaina teo aloha moa fa ilaina
hatrany ny manamafy ny momban’ny tokony hatao. Ny fanentanana misimisy kokoa ny
lafim-pifandraisana sy ny tranokala ary ny pejin’ny orinasa no ilaina be mba
hampanintona izany farany izany. Rehefa voaentana tsara sy hita fa mavitrika tokoa ny
pejy dia mampazoto ny mpiasa hiditra amin’ny izany pejy izany ary mampitombo ny
fahatomombanan’ny fampiasana ireo rarim-pifandraisana ireo izany.

69
FAMARANANA NY FIZARANA FAHATELO
Raha atao bango tokana moa ity fizarana fahatelo ity dia niresahana sy
nilazana ireo mety ho vahaolana eo anivon’ny orinasa Orange Madagascar izany. Maro
ireo sosokevitra izay naroso mba ho fanatsarana sy fanarenana ireo hita fa lemy teo
anivon’ny orinasa. Hita tao ihany koa fa ilaina ihany koa ny fiheverana ireo izay efa hita
fa tanjaka eo anivon’ny orinasa. Noho izany tsy tokony matoritory eo ambonin’izay efa
hita fa tomobana fa ilaina hatrany ny matsara ny tsara efa vita. Ary teo amin’ny farany
moa dia nampandroso sosokevitra azo raisina manoloana ny fitongilanan’ny serasera
anatin’ny orinasa Orange Madagascar ny mpianatra mpanantanteraka ny asa karoka.

70
TENY FAMARANANA
Tsara hatrany ny manamarika fa orinasa anisan’ny manana ny maha izy azy ny
Orange Madagascar, indrindra eto Madagascar. Anisan’ireo lehibe eo amin’ny
fampitana ita eto amin’ny Antananarivo sy eo amin’ny sehatry ny toro, azo lazaina
ihany koa fa anisan’ny maro mpampiasa eto anivon’ny firenena, izy raha ny fanadiadina
natao. Nandritra ny andran’asa no nahitana ny fomba fiasa sy ireo fomba
fanantanterahana hetsika anivon’ny serasera anatin’ny orinasa. Hita tamin’ny ity asa
fikarohana ity koa fa manana anjara toerana manokana ny serasera anatiny eo anivon’ny
orinasa Orange Madagascar izany.Anisan’ny rarim-pifandraisana izay tena fantatr’ireo
mpampiasa tamba-jotra tokoa ny Orange Madagascar. Nandritra io asa io no nahitana
ny lesoka sy ny olana sedraina amin’ny serasera anatin’ny orinasa.

Misy araka izany ireo sakana tsy maha tomombana ny serasera anatiny. Ohatra
amin’ny izany ny tsy fanomezan-danja tsotra izao ny fisian’ny izany serasera anatiny
izany ka lasa mihitatra amin’ny tsy fiheverana ny asan’izy ireo. Eo ihany koa ny
fanamaivanana ny lanjan’ny rafim-pidandraisana sy fandefasan-kafatra eo anivon’ny
orinasa. Etsy andaniny dia misy ny tsy fahampian’ny fanantaterahana ny serasera
manpnga eo amin’ny orinasa Orange Madagascar.

71
Nisy ireo vahaholana naroso ho fanatsarana ny serasera ao anatin’ny orinasa sy
fampiasana ny lafika fampitan-kafatra sy vaovao eo amin’ny Orange Madagascar. Nisy
ihany koa ny sosokevitra azo ampiarina avy hatrany toy ny fanentanana misimisy kokoa
ny pejy sy ny tranokala ary ny rafim-pifandraisana.

Entina hamaliana ny petrak’olana napetraka teny ampiandohana, mitaky


fiomanana be ny fanarenenana ny lesoka hita eo anivon’ny serasera anatin’ny orinasa.
Miainga izany any amin’ny famolavolana ny soafiaina izay ampidirina anatin’ny
mpiasa tsirairay. Izay vao mampafantatra ny lanjan’ny serasera anatiny ary ny asa
ataon’io sampana io anivon’ny orinasa. Ny rehetra moa dia tokony mihevitra hatrany ny
asan’ny serasera anatiny. Hita fa zava-dehibe tokoa ny fanatsarana ilay nentina.

72
LOHARANO NANOVOIZAN-KEVITRA.
1. La communication d’entreprise VUIBERT, 2007, 2ème Edition, p250
2. La Process Communication INTEREDITIONS, 2013,5ème Edition,
p1000
3. Le plan de communication DUNOD, 2005, 1ère Edition, p1900
4. Les 100 mots de la communication MAURICE LEVY, 2010, 4ème
Edition, P190
5. Règles de communication obligatoire d’informations OCDE, 2011, 6ème
Edition, p750
6. Stratégies de communication Dr. ANNE-MARIE CODRESCU, 2014,
7ème Edition, P850
7. Techniques de communication interpersonnelle EYROLLES2000, 5ème
Edition, P400
8. Théories des organisations LINDA ROULEAU1982, 2ème Edition, p850
9. La parole est un sport de combat, Bertrand Périer, 2017, P500
10. La communication interne des entreprises, Nicole d'Almeida et Thierry
Libaert, 2010, P900
11. La boite à outils de la communication, Bernadette Jézéquel et Philippe
Gérard, 2019, 4ème Edition, P960
12. Le plan de communication, Thierry Libaert, 2000, 5ème Edition, P1000
13. La communication Interne : Stratégies et techniques, Jacques Igalens et
Jean-Marc Décaudin, 2005, 2ème Edition, P500
14. Les secrets de la communication, John Grinder et Richard Bandler, 1982,
2ème Edition, P600
15. La communication évenementielle, Christophe Pascal, 2007, P450
16. Communication, Olivier Aïm, Stéphane Billiet, 2015, p700
17. Lexique therminologique
18. Guide de l’étudiant.

72
LOHARANO AN-TRANOKALA

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=objectif+de+la+communication+interne

https://www.digitalrecruiters.com/blog/la-communication-interne-un-outil-de-
mobilisation-des-collaborateurs-2

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=evolution+d%27une+entreprise

https://www.authot.com/fr/2019/03/18/levolution-de-la-communication-interne-des-
entreprises/

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ojectif+de+l
%27orange+madagascar

https://www.orange.mg/rse/nos-priorites/

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=engagement+2025+orange

https://www.orange.com/fr/groupe/nous-connaitre/Engage%202025%20%3A%20notre
%20nouveau%20plan%20strat%C3%A9gique

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+travail+d
%27orange+madagascar

https://www.orange.mg/rh/travailler-chez-nous/

https://annuaire.mg/orange/#google_vignette

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=cercle+de+travail+orange+madagascar

https://www.orange.mg/rh/nos-metiers/

https://www.facebook.com/orangemada/posts/2342362219167687/

73
TOVANA A: Rijam-panotaniana
Rijam-panotaniana napetraka tamin’ny mpiara miasa tao amin’ny Orange Madagascar

1. Fantatrao ve ny fisihan’ny serasera anatiny ao amin’ny orinasa?


2. Firy no mahafantatra ny tena anjara asany izany?
3. Inona ny anton’ny mahatonga ny tsy fahafantarana izany?
4. Mahafapo ve ny asa ataon’izy ireo?
5. Inona ny lesoka itanao amin’ny serasera anatiny ?
6. Ahoana ny fomba fampitana ny hafatra eto amin’ny orinasa?
7. Mahafantatra ireo rarim-pifandraisana eo anivon’ny orinasa ve ianao?
8. Mampiasa izany  ve ianao?
9. Inona ny lesoka itanao amin’ny fampiasana ireo rarim-pifandraisana ireo?
10. Manana olana amin’ny fomba fiasana eto amin’ny orinasa ve ianao?

xii
TOVANA B: Valin’ny rijam-panotaniana
Valin’ny rijam-panotaniana natao tamin’ny mpiara miasa.Isakin’ny mpiasa
nametrahana ny rijam-panotaniana: 10

FANONTANIANA VALIM-PANOTANIANA

1. Fantatrao ve ny fisihan’ny Eny mafantatra Tsia tsy mafantatra


serasera anatiny ao amin’ny 100% 0%
orinasa?

2. Firy no mahafantatra ny
tena anjara asany izany? Eny mafantatra Tsia tsy mafantatra
70% 30%
3. Inona ny anton’ny Tsy tia afantatra satria tsy dia miasa
mahatonga ny tsy Tsy nisy nilaza aminay
fahafantarana izany? 5% 25%
4. Mahafapo ve ny asa Mafinaritra Tsy dia aiko loatra
ataon’izy ireo? 70% 30%

5. Inona ny lesoka itanao Voafetra Tsy misy


amin’ny serasera anatiny ? 80% 20%

6. Ahoana ny fomba Antsoratra Ambava


fampitana ny hafatra eto 90% 10%
amin’ny orinasa ?
7. Mahafantatra ireo rarim- Eny mafantatra Tsia tsy mafantatra
pifandraisana eo anivon’ny orinasa 100%
ve ianao?
8. Mampiasa izany Ve ianao ? Eny mampiasa Tsia tsy mampiasa
80% 20%

9. Inona ny lesoka itanao


amin’ny fampiasana ireo Tsy ampy fanetanana Tsy dia misy vaovao mahaliana
rarim-pifandraisana ireo? 90% 10%

xiii
TOVANA D : TRANOKALAM-PIFANDRAISANA ORANGE
MADAGASCAR

Loharano : https://www.orange.mg

xiv
TOVANA E : TRANONKALAM-PIFANDRAISANA ORANGE ACTU

Loharano : https://actu.orange.mg/

xv
TOVANA F : FIDIRANA AO AMIN’NY PLAZZA

Loharano : https://plazza.orange.com/login

xvi
RESUME
La communication est l’ensemble des interactions avec autrui qui transmettent
une quelconque information. Chaque faits et gestes est une communication, car un
mouvement effectuer peut se faire traduite. Même un style vestimentaire est un moyen
de transmettre un message. La création d’une grande entreprise se base sur la
communication également. La présence d’une communication interne et da la
communication externe au sein d’une entreprise est primordiale pour le développement
de cette dernière. La communication externe est fait pour assurer l’image de
l’entreprise ou la redoré aussi. La communication interne est mise en place pour
faciliter la communication en entreprise et facilité la réalisation des travails. Le thème
choisis pour effectuer le stage en entreprise a pour titre : « AMELIORATION DE LA
COMMUNICATION INTERNE DE L’ENTREPRISE. ». Pour développer ce thème
de recherche l’étudiant a choisis l’entreprise Orange Madagascar qui est une entreprise
qui a sa notoriété dans le domaine du réseau de communication et des moyens de
communication. Comme toute entreprise Orange Madagascar a mis en place eux aussi
un département qui s’occupe de la communication interne ainsi que de la
communication externe. L’étudiant a choisi de se concentrer sur la communication
interne au sein de l’entreprise Orange Madagascar. Lors du stage effectuer l’étudiant, a
vu et analysé les inconvénients concernant la communication interne au sein de
l’entreprise. Malgré son importance et son efficacité si elle est bien établie il a était
constaté que la communication interne au sein de l’entreprise Orange Madagascar n’est
pas reconnu à sa juste valeurs et de même pour les moyens de communication qui ont
été mis en place par l’entreprise elle-même. La plus part des salariés dans l’entreprise ne
considèrent pas beaucoup la valeur et l’application de ces moyens de communication en
interne. Dans ce rapport l’étudiant effectue une critique concernant les faits au sein du
département chargé de la communication. Les propositions ont été avancées qui
peuvent menée aux développements durables de l’entreprise.

Mots clés : Communication interne, Entreprise, place, importance, retour


d’information, Développement durable.

xvii
ABSTRACT

Communication is the set of interactions with others that convey any


information. Every act is a communication, because a movement can be
translated. Even a dress style is a way of getting a message across. The creation
of a large company is based on communication as well. The presence of internal
and external communication within a company is essential for the development
of the company. External communication is done to ensure the company’s image
or to restore it. Internal communication is set up to facilitate communication in
companies and facilitate the implementation of work. The theme chosen for the
work placement is “IMPROVEMENT OF THE INTERNAL
COMMUNICATION OF THE COMPANY.” To develop this research theme
the student chose the company Orange Madagascar which is a company that has
its notoriety in the field of communication network and means of
communication. Like any company Orange Madagascar has also set up a
department that deals with internal communication as well as external
communication. The student chose to focus on internal communication within
the company Orange Madagascar. During the internship perform the student,
saw and analyzed the disadvantages regarding internal communication within
the company. Despite its importance and effectiveness if it is well established it
was found that the internal communication within the company Orange
Madagascar is not recognized to its fair values and the same for the means of
communication that have been put in place by the company she-even. Most
employees in the company do not consider the value and application of these
internal means of communication very highly. In this report the student criticizes
the facts within the department in charge of communication. Proposals have
been put forward that can lead to sustainable developments of the company.

Keywords: Internal communication, company, place, importance, Feedback,


Sustainable development.

xviii

Vous aimerez peut-être aussi