Vous êtes sur la page 1sur 227

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ

EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò
2021-2022

+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ

¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ EòÉ®úÉMÉÞ½þ ¨ÉÖpùhÉɱɪÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú


2021
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò

2021-2022

+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ


+xÉÖGò¨ÉÊhÉEòÉ
(+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉ)
{ÉÞ¹`ö Gò¨ÉÉÆEò
1. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... ... ... ... ... 1
2. ¨É½þÉ ±ÉäJÉÉ{ÉÉ±É +½þ´ÉÉ±É ... ... ... ... ... ... 17
3. +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ, xÉÉʶÉEò ... ... ... ... ... 18
4. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, {ÉÖhÉä ... ... ... ... 41
5. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ... ... ... ... ... ... 54
6. ÊGòb÷É ´É ªÉÖ´ÉEò ºÉä´ÉÉ ... ... ... ... ... ... 59
7. ¶ÉɱÉäªÉ ʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... ... ... ... ... 61
8. EÞò¹ÉÒ ´É {ÉnÖù¨É ʴɦÉÉMÉ----
EÞò¹ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... 68
{ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ... ... ... ... ... ... ... 69
¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉ... ... ... ... ... ... ... 78
9. {ÉÉhÉÒ{ÉÖ®ú´É`öÉ ´É º´ÉSUôiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... ... ... ... ... 85
(¨É½þÉ®úɹ]Åõ VÉÒ´ÉxÉ |ÉÉÊvÉEò®úhÉ)
¦ÉÚVÉ±É ºÉ´ÉæIÉhÉ ... ... ... ... ... ... 86
10. EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´É =tÉäVÉMÉiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ... ... ... ... ... ... 89
11. ºÉ½þEòÉ®ú ´É ´ÉºjÉÉätÉäMÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... ... ... ... ... 115
12. ¨É½þºÉÚ±É ´É ´ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... ... ... ... ... 116
13. =tÉäMÉ, >ðVÉÉÇ ´É EòɨÉMÉÉ®ú ʴɦÉÉMÉ----
Ê´ÉtÖiÉ Ê´ÉEòÉºÉ (+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ) ... ... ... ... ... 133
=tÉäMÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç ... ... ... ... ... 138
14. xÉMÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... ... ... ... ... 141
15. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... ... ... ... ... 143
16. ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... ... ... ... ... 157
BEòÉÎi¨ÉEò ¤ÉɱÉÊ´ÉEòÉºÉ ºÉä´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (+ÉÊnù´ÉɺÉÒ)
17. VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... ... ... ... ... 172
18. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +É®úÉMä ªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... ... ... ... ... 188
xɴɺÉÆVÉÒ´ÉxÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... ... ... ... 221
19. OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ----
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ OÉɨÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉÉäzÉiÉÒ +ʦɪÉÉxÉ ... ... ... ... ... 222
ÊnùxÉnùªÉɳý ={ÉÉvªÉÉªÉ - OÉɨÉÒhÉ EòÉè¶É±ªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... ... ... 223
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò
VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ, 2021-2022
|ÉɺiÉÉÊ´ÉEò--
2011 SªÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉÒ BEÚòhÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ 1123.76 ±ÉÉJÉ <iÉEòÒ +ºÉÚxÉ, iªÉÉ{ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ 105.10 ±ÉIÉ <iÉEòÒ
+ɽäþ. ½þÒ ®úÉVªÉÉSªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉäSªÉÉ 9.35 ]õCEäò <iÉEòÒ +ɽäþ. ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉä ªÉÉnùÒiÉ BEÚòhÉ 45 +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VɨÉÉiÉÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ºÉÚxÉ,
iªÉÉiÉÒ±É |ɨÉÖJÉ VɨÉÉiÉÒ Ê¦É±±É, ¨É½þÉnäù´É EòÉä³ýÒ, {É®úvÉÉxÉ, b÷ÉåMÉ®ú EòÉä³ýÒ, ®úÉVÉMÉÉåb÷, ´ÉÉ®ú±ÉÒ, EòÉäEòhÉÉ, `öÉEÚò®ú, `öÉEò®ú, EòÉlÉÉäb÷Ò EòÉä³ýÒ, ¨É±½þÉ®ú, +ÉÆvÉ, EòÉä®úEÚò,
vÉÉhÉEòÉ ÁÉ +ɽäþiÉ.
ºÉ¨ÉÉVÉÉiÉÒ±É Eò¨ÉEÚò´ÉiÉ PÉ]õEòÉÆ{ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò +iªÉÆiÉ nÖù¤ÉÇ±É +ºÉÚxÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ PÉ]õxÉäSªÉÉ Eò±É¨É 46 JÉɱÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ nÖù¤ÉÇ±É PÉ]õEòÉÆSªÉÉ +ÉÊhÉ
ʴɶÉä¹ÉiÉ: +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò, ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É +ÉÌlÉEò ʽþiɺÉƤÉÆvÉÉEòbä÷ ʴɶÉä¹É ±ÉIÉ näù>ðxÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ +ÉÊhÉ iªÉÉÆxÉÉ
ºÉɨÉÉÊVÉEò +xªÉÉªÉ +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä ¶ÉÉä¹ÉhÉ ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉÆ®úIÉhÉ näùhªÉÉºÉ ¶ÉɺÉxÉ Eò]õÒ¤Érù +ɽäþ. iªÉÉ|ɨÉÉhÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉSÉÉ iɺÉäSÉ ªÉÉ IÉäjÉɨÉvªÉä ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ
+ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉxÉä Eäò±É䱪ÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ´É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´Éä ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÓºÉÉ`öÒ BEò º´ÉiÉÆjÉ VÉxÉVÉÉiÉÒ
IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ºÉxÉ 1975-76 ¨ÉvªÉä iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÒ ´É iªÉÉSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ 1 BÊ|É±É 1976 {ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ. ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É 16
ÊVɱÁÉiÉÒ±É 68 iÉɱÉÖCªÉÉƨÉvªÉä 6,962 MÉÉ´Éä ´É 12 ¶É½þ®úä ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ɽäþ. iªÉÉʶɴÉÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ±É½þÉxÉ ±É½þÉxÉ ¦ÉÉMÉÉÆSÉÒ xÉÉånù Eò°üxÉ
VªÉÉ MÉÉ´ÉÉiÉ 50 ]õCCªÉÉƽþÚxÉ +ÊvÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ɽäþ +¶ÉÉ MÉÉ´ÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÚ½þ iɪÉÉ®ú Eò°üxÉ iªÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä 43
ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ IÉäjÉ Ê´ÉEòÉºÉ MÉ]õ (¨ÉÉb÷É) ´É 24 ±ÉPÉÖ ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ IÉäjÉ Ê´ÉEòÉºÉ MÉ]õ (ʨÉxÉÒ¨ÉÉb÷É) Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ºÉƨÉiÉÒxÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäSÉÒ ¨ÉÚ³ý =Êqù¹]äõ |ÉiªÉIÉÉiÉ ºÉÉvªÉ ½þÉäiÉ +ɽäþiÉ ËEò´ÉÉ xÉɽþÒiÉ, ½þÉäiÉ xɺɱªÉÉºÉ EòÉ xÉɽþÒiÉ ´É iÉÉä ºÉÉvªÉ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ºÉvªÉÉSªÉÉ {ÉrùiÉÒiÉ
¤Énù±É PÉb÷´ÉÚxÉ +ÉhÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¶ÉɺÉxÉɱÉÉ ªÉÉäMªÉ ʶɡòÉ®úºÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉVÉÒ ¨ÉÖJªÉ ºÉÊSÉ´É ´É ÊxɪÉÉäVÉxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ºÉnùºªÉ ¸ÉÒ. ºÉÖEòlÉxÉEò®ú ªÉÉÆSÉä +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ
iÉYÉ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉÒ BEò ={ɺÉʨÉiÉÒ xÉä¨É±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. ªÉÉ ºÉʨÉiÉÒxÉä +É{ɱªÉÉ +½þ´ÉɱÉÉuùÉ®äú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉSªÉÉ EòɪÉÇ|ÉhÉɱÉÒiÉ VÉä +ɨÉÚ±ÉÉOÉ ¤Énù±É
ºÉÖSÉʴɱÉä ´É Ê¶É¡òÉ®ú¶ÉÒ ºÉÖSÉʴɱªÉÉ, iªÉÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä º´ÉÒEÞòiÉ Eò°üxÉ iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú 1993-94 {ÉɺÉÚxÉ ®úÉVªÉÉSÉÒ ´ÉÉ̹ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ º´ÉiÉÆjÉ{ÉhÉä iɪÉÉ®ú Eäò±ÉÒ VÉÉiÉ +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉºÉ ºÉxÉ 2021-2022 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ JÉSÉÇ +ÆiÉMÉÇiÉ ¯û. 180.4973 EòÉä]õÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò EòɪÉÇGò¨É ºÉxÉ 2021-22 EòÊ®úiÉÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä ¯û. 9738.00 EòÉä]õÒ ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ Ênù±Éä±ÉÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉÉSÉä
´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉ. ¨ÉÆjÉÒ (+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ) ªÉÉÆSªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ ¤Éè`öEòÒxÉÖºÉÉ®ú ÊVɱ½þÉ ´ÉÉ̹ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ
¯û. 1858.78 EòÉä]õÒSÉÉ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉÚxÉ ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ 7879.22 EòÉä]õÒ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
ªÉÉʶɴÉÉªÉ ¯û. 2860.45 EòÉä]õÒ B´ÉføÒ iÉ®úiÉÚnù Eåòpù {ÉÖ®úºEÞòiÉ/Eåòpù ºÉ½þÉΪªÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSªÉÉ Eåòpù ʽþ¶¶ªÉÉEòÊ®úiÉÉ (Shadow provision) +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
={É®úÉäCiÉ|ɨÉÉhÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉxÉ 2021-22 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ BEÚòhÉ ¯û. 12778.9410 EòÉä]õÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ
+ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
ºÉxÉ 2021-22 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ iÉ®úiÉÚnù
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò JÉSÉÉÇSÉä |ÉEòÉ®ú iÉ®úiÉÚnù
1. +ÊxÉ´ÉɪÉÇ JÉSÉÇ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ... ... ... ... ... 180.4973
2. EòɪÉÇGò¨ÉÉÆ´É®úÒ±É JÉSÉÇ---
(+) ÊVɱ½þÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... ... 1858.78
(¤É) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ--- ... ... ... 6229.09
+ɺlÉÉ{ÉxÉÉ JÉSÉÇ ... ... ¯û. 2199.51 EòÉä]õÒ
¶ÉèIÉÊhÉEò ¤ÉÉÆvÉÒ±É JÉSÉÇ ... ¯û. 1915.46 EòÉä]õÒ
<iÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ¯û. 2175.77 EòÉä]õÒ
(Eò) <iÉ®ú |ɶÉɺÉEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ--- ... ... ... 1588.28
Eåòpù ªÉÉäVÉxÉÉÆxÉÉ ºÉ¨É¯û{É ®úÉVªÉ ʽþººÉÉ... ¯û. 806.92 EòÉä]õÒ
<iÉ®ú ®úÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ¯û. 781.36 EòÉä]õÒ
(++¤É+Eò) ... 9738.0000
Eåòpù {ÉÖ®úºEÞòiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... ... ... 2860.4470
(Eåòpù ʽþ¶¶ªÉÉEòÊ®úiÉÉ Shadow iÉ®úiÉÚnù)
BEÚòhÉ EòɪÉÇGò¨É ... 12598.4470
3. BEÚòhÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ (1+2) ... 12778.9410
2
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ Ê´É¶Éä¹É EåòpùÒªÉ ºÉ½þɪªÉ (Special Central Assistance to Tribal Sub Plan)
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉSªÉÉ {ÉɪÉɦÉÚiÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆxÉÉ {ÉÚ®úEò ÊxÉvÉÒ ¨½þhÉÚxÉ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ nù®ú´É¹ÉÔ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉºÉ Ê´É¶Éä¹É EåòpùÒªÉ
ºÉ½þɪªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä. 10 ´ªÉÉ {ÉÆSÉ´ÉÉ̹ÉEò ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ{ÉɺÉÚxÉ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Ê¨É³ýɱÉä±Éä ʴɶÉä¹É EåòpùÒªÉ ºÉ½þɪªÉ ´É ZÉɱÉä±ÉÉ JÉSÉÇ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ:--
(¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
´É¹ÉÇ ¨ÉÆVÉÚ®ú ®úCEò¨É JÉSÉÇ ZÉɱÉä±ÉÒ ®úCEò¨É
2013-2014 7728.00 7728.00
2014-2015 11726.18 11726.18
2015-2016 12514.91 12514.91
2016-2017 9547.00 9547.00
2017-2018 13760.38 13760.38
2018-2019 13802.57 13802.57
2019-2020 11929.79 11929.79
2020-2021 5034.22 --
BJÉÉtÉ ´É¹ÉÔ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ ÊxÉvÉÒ {ÉÚhÉÇ{ÉhÉä JÉSÉÇ xÉ ZÉɱªÉÉºÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ =´ÉÇÊ®úiÉ ÊxÉvÉÒ {ÉÖføÒ±É ´É¹ÉÔ ´ÉÉ{É®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉÉSªÉÉ +xÉÖSUäônù Gò. 275 (1) +xÉÖºÉÉ®ú |ÉÉ{iÉ ½þÉähÉÉ®äú EåòpùÒªÉ ºÉ½þɪªÉ
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉÉSªÉÉ +xÉÖSUäônù 275 (1) ¨ÉvÉÒ±É iÉ®úiÉÖnùÓxÉÖºÉÉ®ú nù®ú´É¹ÉÔ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉ½þɪªÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉä. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉSªÉÉ {ÉɪÉɦÉÚiÉ
Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆ´É®ú JÉSÉÇ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ 10 ´ªÉÉ {ÉÆSÉ´ÉÉ̹ÉEò ªÉÉäVÉxÉä{ÉɺÉÚxÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉºÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ EåòpùÒªÉ
ºÉ½þɪªÉÉiÉÚxÉ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä JÉSÉÇ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ.
(¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
´É¹ÉÇ ¨ÉÆVÉÚ®ú ®úCEò¨É JÉSÉÇ ZÉɱÉä±ÉÒ ®úCEò¨É
2013-2014 12489.00 12489.00
2014-2015 11701.30 11701.30
2015-2016 13374.00 13374.00
2016-2017 11536.53 11536.53
2017-2018 12862.24 12862.24
2018-2019 17015.91 17015.91
2019-2020 23136.70 12751.52
2020-2021 10427.71 --
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É |ɶÉɺÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉÉ ¤É³ýEò]õ Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä½þÒ ½þÉ ÊxÉvÉÒ ´ÉÉ{É®úiÉÉ ªÉäiÉÉä.
+ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉÚxÉ iªÉɺÉÉ`öÒ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ nù®ú´É¹ÉÔ ÊxÉvÉÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä. 10 ´ªÉÉ {ÉÆSÉ´ÉÉ̹ÉEò
ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ{ÉɺÉÚxÉ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Ê¨É³ýɱÉä±Éä ªÉɺÉƤÉÆvÉÒiÉ EåòpùÒªÉ +lÉǺɽþɪªÉ ´É ZÉɱÉä±ÉÉ JÉSÉÇ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ:--- (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
´É¹ÉÇ ¨ÉÆVÉÚ®ú ®úCEò¨É JÉSÉÇ ZÉɱÉä±ÉÒ ®úCEò¨É
2012-2013 ... ...
2013-2014 2610.00 2610.00
2014-2015 1900.00 1900.00
2015-2016 ... ...
2016-2017 2077.00 1900.00
2017-2018 1226.25 1403.25
2018-2019 1230.26 1230.26
2019-2020 2510.00 1510.00
2020-2021 1510.00 ...
ʴɦÉÉMÉÉSªÉÉ ¨É½þk´ÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ºÉÆÊIÉ{iÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ
(1) ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ºÉ¨ÉÚ½þ :----
ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ Ê¶ÉIÉhÉ, ¦ÉÉäVÉxÉ, ¤Éäb÷ÓMÉ ºÉÉʽþiªÉ iɺÉäSÉ <iÉ®ú +ɴɶªÉEò ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ Ênù±ªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ.
ºÉxÉ 2017-2018 {ÉɺÉÚxÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉʽþiªÉ iɺÉäSÉ ºÉÉvÉxÉ ºÉɨÉÖOÉÒ JÉ®äúnùÒEò®úÒiÉÉ +ɴɶªÉEò ®úCEò¨É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ lÉä]õ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉiÉ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ
ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ºÉt:κlÉiÉÒiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ +ÊvÉxɺiÉ 499 ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉƨÉvªÉä ºÉÖ¨ÉÉ®äú 1.83 ±ÉÉJÉ Ê´ÉtÉlÉÔ Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ +ɽäþ. ºÉxÉ
2021-22 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 1443.00 EòÉä]õÒ SÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
3

(2) +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ :----


¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ BEÚòhÉ 536 +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú +ºÉÚxÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ 64 |ÉÉlÉʨÉEò +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ´É
492 ¨ÉÉvªÉʨÉEò +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ SÉɱÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. ºÉnù®ú 492 ¨ÉÉvªÉʨÉEò +ɸɨɶÉɳýÉÆ{ÉèEòÒ 155 +ɸɨɶÉɳýÉƨÉvªÉä EòÊxɹ`ö
¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ ºÉt:κlÉiÉÒiÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉƨÉvªÉä BEÚòhÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2.33 ±ÉÉJÉ <iÉEòÒ +ɽäþ. +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉÆxÉÉ ´ÉäiÉxÉ
+xÉÖnùÉxÉ, {ÉÊ®ú®úIÉhÉ +xÉÖnùÉxÉ, +ÉEòκ¨ÉEò JÉSÉÇ +xÉÖnùÉxÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉxÉ 2021-22 ºÉÉ`öÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEò®úÒiÉÉ ¯û. 1450.00 EòÉä]õÒ SÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ
+ɱÉÒ +ɽäþ.
(3) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉ-¨ÉÖ±ÉÓºÉÉ`öÒ ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þ :----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ MÉÉ´É, iÉɱÉÖEòÉ, ÊVɱ½þÉ ´É ʴɦÉÉMÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ´É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÒxÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähªÉÉºÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ Ê¨É³ýÉ´Éä ¨½þhÉÚxÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ
´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ. ®úÉVªÉÉiÉ 494 ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½äþ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉÚxÉ iªÉɨÉvªÉä BEÚòhÉ 53895 Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ |É´Éä¶É näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
ºÉnù®ú ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þɨÉvªÉä Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉä¡òiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, ÊxÉ´ÉÉºÉ ´É +ɴɶªÉEò ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉʽþiªÉ {ÉÖ®ú´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉxÉ 2017-18 {ÉɺÉÚxÉ ¤Éäb÷ÓMÉ ºÉÉʽþiªÉ, ´ÉÁÉ, {ÉÖºiÉEäò,
¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉʽþiªÉ <iªÉÉnùÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ PÉähªÉÉEòÊ®úiÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉ´É®ú lÉä]õ ÊxÉvÉÒ VɨÉÉ Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉxÉ 2018-19
{ÉɺÉÚxÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú, ʴɦÉÉMÉÒªÉ +ÉÊhÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®úÒ±É ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ +ɽþÉ®úÉEòÊ®úiÉÉ lÉä]õ ±ÉÉ¦É ½þºiÉÉÆiÉ®ú (DBT) ªÉÉäVÉxÉäuùÉ®äú ±ÉÉ¦É näùhªÉÉSÉÉ
ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ºÉxÉ 2021-22 ºÉÉ`öÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 541.00 EòÉä]õÒ SÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
(4) xÉɨÉÉÆÊEòiÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¶ÉɳäýiÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ näùhÉä :----
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ xÉɨÉÉÆÊEòiÉ ¶Éɳäý¨ÉvªÉä <ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ Ê¶ÉIÉhÉ näùhÉä ªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉÚxÉ xÉɨÉÉÆÊEòiÉ
¶Éɳäý¨ÉÉ¡ÇòiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É ÊxÉ´ÉɺÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉÆSÉÉ JÉSÉÇ ¶ÉɺÉxÉɨÉÉ¡ÇòiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ +ÉVÉiÉÉMÉɪÉiÉ BEÚòhÉ
173 xÉɨÉÉÆÊEòiÉ ¶ÉɳýÉ¨Æ ÉvªÉä 53353 Ê´ÉtÉlÉÔ Ê¶ÉIÉhÉ PÉäiÉ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ¶ÉɳýÉSÆ ÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ´É iªÉÉÆSÉÉ nùVÉÉÇ ÊxÉζSÉiÉ Eò°üxÉ nùVÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú lÉä]õ ¶ÉɳýÉxÆ ÉÉ ÊxÉvÉÒ
Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ ºÉÆMÉhÉEò |ÉhÉɱÉÒ Ê´ÉEòʺÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ºÉxÉ 2021-22 ºÉÉ`öÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 370.00 EòÉä]õÒ SÉÒ iÉ®úiÉÚnù
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
(5) {ÉÆÊb÷iÉ nùÒxÉnùªÉÉ±É ={ÉÉvªÉÉªÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ :----
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ ÊnùxÉÉÆEò 15 +ÉìC]õɤä É®ú 2016 ®úÉVä ÉÒSªÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä ''{ÉÆb÷ÒiÉ nùÒxÉnùªÉÉ±É ={ÉÉvªÉÉªÉ º´ÉªÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ'' ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ
+Éú½þä. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ |É´Éä¶É xÉ Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉÉäVÉxÉ, ÊxÉ´ÉÉºÉ ´É <iÉ®ú ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
={ɱɤvÉ Eò°üxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ lÉä]õ ±ÉÉ¦É ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ |ÉÊGòªÉäxÉÖºÉÉ®ú {ÉÉjÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ +ÉvÉÉ®ú ºÉƱÉMxÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉɨÉvªÉä ®úCEò¨É Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
ºÉxÉ 2017-18 {ɪÉÈiÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú, ʴɦÉÉMÉ ºiÉ®ú ´É ÊVɱ½þÉ ºiÉ®ú ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ EòɪÉÇ®úiÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉƺlÉÉƨÉvÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ
±ÉÉ¦É näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ ½þÉäiÉÉ. ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉ, ÊnùxÉÉÆEò 27 xÉÉä´½åþ¤É®ú 2018 +x´ÉªÉä ºÉxÉ 2018-19 {ÉɺÉÚxÉ iÉɱÉÖEòÉ ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É EòɪÉÇ®úiÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉƺlÉÉƨÉvÉÒ±É
Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ näùJÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É näùhªÉÉSÉÒ ºÉÖ°ü´ÉÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ºÉxÉ 2021-22 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ ¯û. 70.00 EòÉä]õÒ
<iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
(6) {ÉäºÉÉ 5 ]õCEäò +¤ÉÆvÉ ÊxÉvÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ :----
®úÉVªÉÉiÉÒ±É +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉÓxÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ 5 ]õCEäò +¤ÉÆvÉ ÊxÉvÉÒ lÉä]õ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. ºÉxÉ 2015-16 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÚxÉ {ÉäºÉÉ
OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉÓxÉÉ 5 ]õCEäò lÉä]õ ÊxÉvÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉxÉ 2015-16 {ÉɺÉÚxÉ ºÉxÉ 2019-20 {ɪÉÈiÉ ¯û. 1037.43 EòÉä]õÒ B´ÉføÉ ÊxÉvÉÒ
2880 OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉÓSªÉÉ OÉɨɺɦÉÉ EòÉä¹ÉɨÉvªÉä lÉä]õ ¶ÉɺÉxÉ ºiÉ®úÉ´É°üxÉ ´ÉMÉÇ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. ºÉxÉ 2020-21 EòÊ®úiÉÉ ¯û. 267.89 EòÉä]õÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ
+ɱÉä±ÉÒ ½þÉäiÉÒþ. iªÉÉ{ÉèEòÒ ¯û. 133.94 EòÉä]õÒ Ê´ÉiÉÊ®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ºÉxÉ 2021-22 ºÉÉ`öÒ ¯û. 267.89 EòÉä]õÒ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
(7) ¶É¤É®úÒ PÉ®úEÖò±Éú ªÉÉäVÉxÉÉ :---- (ÊVɱ½þÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ={ɶÉÒ¹ÉÇ -- TL 170013)
®úÉVªÉÉiÉÒ±É ¤ÉäPÉ®ú iɺÉäSÉ EÖò³ýÉ ¨ÉÉiÉÒSÉÒ PÉ®äú +ºÉhÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓxÉÉ PÉ®äú ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ ÊnùxÉÉÆEò 28-3-2013 SªÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä ¶É¤É®úÒ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ®úEòÚ ±É ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ®úEòÚ ±É ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉEòÊ®úiÉÉ ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉɺɽþ |ÉÊiÉ PÉ®úEòÚ ±É ¯û{ɪÉä
132000 (ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ IÉäjÉÉEòÊ®úiÉÉ) ´É ¯û. 142000 (xÉIɱÉOɺiÉ ´É b÷ÉMå É®úɳý IÉäjÉÉEòÊ®úiÉÉ) +xÉÖnùÉxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ºÉxÉ 2021-22 ªÉÉ +ÉÌlÉEò
´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ ¯û. 350.00 EòÉä]õÒ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
(8) `öCEò®ú ¤ÉÉ{{ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ÉºiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ :----
®úÉVªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÉÈÊMÉhÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ÊVɱÁÉiÉÒ±É OÉɨÉÒhÉ/xÉÉMÉ®úÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉ, +ÊiÉÊ®úCiÉ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉ, ¨ÉÉb÷É/ʨÉxÉÒ¨ÉÉb÷É, +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ ¨ÉÉb÷É/ʨÉxÉÒ¨ÉÉb÷É IÉäjÉ ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É 50 ]õCEäò{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ
±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ÉºiªÉÉ/{ÉÉbä÷/´ÉÉb÷¬É/MÉÉ´ÉÉÆSªÉÉ/¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ, xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹ÉnäùSÉä |ɦÉÉMÉ ªÉälÉÒ±É Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉɨÉÖʽþEò Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ `öCEò®ú¤ÉÉ{{ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ÉºiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ BEòÉÎi¨ÉEò EòɪÉÇGò¨É ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ºÉxÉ 2021-22 ªÉÉ +ÉÌlÉEò
´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ ¯û. 210.02 EòÉä]õÒ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
(9) xªÉÖÎC±É+ºÉ ¤ÉVÉä]õ :----
VªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ËEò´ÉÉ Eò±ªÉÉhÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ºlɱÉEòɱÉÉxÉÖ¯û{É +ɴɶªÉEò +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +lÉǺÉÆEò±{ÉÉiÉ xÉɽþÒ +¶ÉÉ
+ʦÉxÉ´É º´É¯û{ÉÉSªÉÉ ºlÉÉÊxÉEò ¨É½þi´ÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, iÉÉÆÊjÉEò +Éè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉä¨ÉÖ³äý nùÒPÉÇ EòɱÉÉ´ÉvÉÒEòÊ®úiÉÉ +b÷EÚòxÉ xÉ {Éb÷iÉÉ ºlÉÉÊxÉEò {ÉÉiɳýÒ´É®ú iÉÉiÉb÷ÒxÉä +ÉÊhÉ
4

|ɦÉÉ´ÉÒ{ÉhÉä EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò°üxÉ iªÉÉÆSÉÉ ±ÉÉ¦É MÉ®úVÉÚ +ÉÊnù´ÉɺÉÓxÉÉ |ÉiªÉIÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ näùhÉä ½þÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ MÉɦÉÉ +ɽäþ. iÉlÉÉÊ{É, ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ EòVÉÇ näùhÉä +{ÉäÊIÉiÉ
xÉɽþÒ. xªÉÖÎC±É+ºÉ ¤ÉVÉä]õ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÒºÉ/EÖò]ÖõƤÉÉºÉ ±ÉɦÉÉSÉÒ +ÉÌlÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¯û. 50,000 +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ 2 ËEò´ÉÉ 3 ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉäIÉÉ
+ÊvÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlÉÔ BEòjÉ +ɱÉä iÉ®ú ºÉɨÉÚʽþEò |ÉEò±{É/EòɪÉÇGò¨É ºÉÖrùÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ ´É +¶ÉÉ |ÉEò±{ÉÉiÉ BEÚòhÉ Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¯û. 7,50,000 +ɽäþiÉ.
ºÉxÉ 2021-22 ºÉÉ`öÒ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ BEÚòhÉ ¯û. 100.00 EòÉä]õÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
(10) ¦ÉÉ®úiÉ®úixÉ b÷Éì. B. {ÉÒ. VÉä. +¤nÖù±É Eò±ÉÉ¨É +¨ÉÞiÉ +ɽþÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ :----
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉÉiÉ Eò¨ÉÒ ´ÉVÉxÉÉSÉÒ ¤ÉɱÉEäò VÉx¨ÉÉºÉ ªÉähÉä, EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ <iªÉÉnùÓ´É®ú ¨ÉÉiÉ Eò®úhÉä iɺÉäSÉ ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉEòÉÆSªÉÉ {ÉÉä¹ÉhÉɨÉvªÉä ´ÉÉfø Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ
¶ÉɺÉxÉÉuùÉ®äú MÉ®úÉänù®ú κjɪÉÉ, ºiÉxÉnùÉ ¨ÉÉiÉÉ +ÉÊhÉ 7 ¨ÉʽþxÉä iÉä 6 ´É¹ÉÇ ´ÉªÉÉäMÉ]õÉiÉÒ±É ¤ÉɱÉEòÉƺÉÉ`öÒ ¦ÉÉ®úiÉ®úixÉ b÷Éì. B. {ÉÒ. VÉä. +¤nÖù±É Eò±ÉÉ¨É +¨ÉÞiÉ +ɽþÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ
ÊnùxÉÉÆEò 18 xÉÉä´½åþ¤É®ú 2015 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä ºÉÖ°ü Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ ´ªÉÉ{iÉÒ +ÉiÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉÚxÉ ªÉÉuùÉ®äú MÉ®úÉänù®ú κjɪÉÉ ´É
ºiÉxÉnùÉ ¨ÉÉiÉÉ ªÉÉÆxÉÉ +É`ö´Éb÷¬ÉiÉÚxÉ 6 Ênù´ÉºÉ BEò ´Éä³ý SÉÉè®úºÉ +ɽþÉ®ú näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉÚxÉ nù®ú¨É½þÉ 1,27,695 ¨Éʽþ±ÉÉÆxÉÉ ±ÉÉ¦É näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ iÉ®ú 6,46,626
¤ÉɱÉEòÉÆxÉÉ +É`ö´Éb÷¬ÉiÉÚxÉ 4 Ênù´ÉºÉ +Æb÷Ò/Eäò³ýÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ºÉxÉ 2021-2022 ºÉÉ`öÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 189.44 EòÉä]õÒ SÉÒ iÉ®úiÉÚnù
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆEòÊ®úiÉÉ ®úÉVªÉºiÉ®úɴɯûxÉ ¯û. 6290 EòÉä]õÒ ´É ÊVɱ½þÉ ºiÉ®úɴɯûxÉ ¯û. 292 EòÉä]õÒ +¶ÉÒ BEÚòhÉ ¯û. 6483 EòÉä]õÒ
ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ{ÉèEòÒ |ɨÉÖJÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆxÉÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
®úÉVªÉºiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ
¨É½þºÉÖ±ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ----- (¯û. EòÉä]õÒiÉ)

+xÉÖGò¨ÉÉÆEò ªÉÉäVÉxÉÉ ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ ®úCEò¨É


1. +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ... ... ... ... 2225 B¡ò 129 1450.00
2. ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ... ... ... ... 2225 b÷Ò 734 1443.00
3. ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½þä ... ... ... 2225 b÷Ò 725 541.54
4. {ÉÆÊb÷iÉ ÊnùxÉnùªÉɳý ={ÉÉvªÉÉªÉ º´ÉªÉ¨É ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... 2225 <Ç 024 70.00
5. xÉɨÉÉÆÊEòiÉ <ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉÆSªÉÉ ¶ÉɳýÉÆiÉÒ±É Ê¶ÉIÉhÉ ... ... ... 2225 ºÉÒ 999 370.00
6. +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ´ÉèvÉiÉÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiÉÒ ... ... 2225 4122 41.53
7. IÉäjÉÒªÉ ªÉÆjÉhÉÉSÉä ¤É³ýEò]õÒEò®úhÉ ... ... ... 2225 1393 74.49
8. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ªÉÉºÉ ºÉ½þɪªÉ ... ... ... 2425 0854 32.00
9. ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉºÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þɪªÉ ... ... 2425 1359 7.50
10. JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ/+xÉÖnùÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... 2225 1493 300.00
11. Eåòpù´ÉiÉÔ +lÉǺÉÆEò±{É ... ... ... 2225 1704 100.00
12. ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ®úEÖò±É ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... 2225 b÷Ò 271 350.00
13. `öCEò®ú¤ÉÉ{{ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... 2225 b÷Ò 743 210.00
14. EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... 2225 b÷Ò 262 50.00
15. +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ... 2225 ºÉÒ 885 100.00
16. OÉɨÉÒhÉ ®úºiÉä nÖù°üºiÉÒ ... ... ... 3054 2722 100.00
17. EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ <¨ÉÉ®úiÉ nÖù¯ûºiÉÒ ... ... ... 2059 4567 3.00
18. {ÉÉäº]õ ¨Éì]õÅÒEò ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ (80.00 + 35.00 +3 0.00) ... ... 2225 b÷Ò 941 145.00
2225 B¡ò 094
2225 3529
19. {É®únäù¶ÉÒ Ê¶ÉIÉhÉÉEòÊ®úiÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ ... ... ... 2225 4098 4.50
20. ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ ... ... ... 2225 b÷Ò 387 10.00
21. MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´É¶Éä¹É ʶÉEò´ÉhÉÒ ... ... ... 2225 4089 2.00
22. ºÉèÊxÉEòÒ ¶ÉɳýÉ iÉÖEòb÷Ò±ÉÉ ºÉ½þɪªÉ ... ... ... 2202 BSÉ 973 15.00
23. {ÉÉä±ÉÒºÉ/ºÉèxªÉnù±É ¦É®úiÉÒ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ ... ... ... 2230 0755 6.00
24. <Ç-MÉ´½þxÉÇxºÉ |ÉEò±{É +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ... ... ... 2251 0848 5.00
25. |ÉʶÉIÉhÉÉ´É®úÒ±É JÉSÉÇ (1.50 + 1.50) ... ... ... 2251 0941 3.00
2225 3995
5

+xÉÖGò¨ÉÉÆEò ªÉÉäVÉxÉÉ ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ ®úCEò¨É

¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ-----
1. ®úºiÉä Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ... ... 5054 5117 300.00
2. ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ... ... ... 4225 1109 300.00
(250.00 + 25.00) 4225 1118
3. ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½äþ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ... ... ... 4225 1083 125.00
(50.00 + 75.00) 4225 1092
4. <ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ... ... ... 4225 0532 30.00
5. EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ... ... ... ... 4059 0233 10.00
6. ¤ÉÉÆvÉEòɨÉɺÉÉ`öÒ ¦ÉÚºÉÆ{ÉÉnùxÉ ... ... ... ... 4225 0131 10.00
7. ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉÆÊnù®ú ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ... ... ... ... 4225 1154 15.00
ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ----- 192.26
1. +ɸɨɶÉɳýÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É nÖù°üºiÉÒ ... ... ... 45.29
2. ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½þ nÖù¯ûºiÉÒ ... ... ... ... 18.27
3. ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉÆÊnù®ú ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ... ... ... ... 19.05
4. º´ÉÉʦɨÉÉxÉ ºÉ¤É±ÉÒEò®úhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... 5.30
5. +ɸɨɶÉɳýÉƨÉÉ¡ÇòiÉ GòÒb÷É º{ÉvÉÉÇ ... ... ... 3.68
6. `öCEò®ú¤ÉÉ{{ÉÉ (|ɱÉÆʤÉiÉ nùÉʪÉi´É) ... ... ... 36.41
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ +JÉiªÉÉ®úÒiÉ ¨É½þi´ÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ IÉäjÉɺÉÉ`öÒ ºÉxÉ 2021-22 EòÊ®úiÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ iÉ®úiÉÖnùÒ----
Ÿ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ 499 ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ, 539 +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ, 494 ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½äþ, 173 xÉɨÉÉÆÊEòiÉ ¶ÉɳýÉ
iɺÉäSÉ ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½þÉiÉ |É´Éä¶É xÉ Ê¨É³ýɱÉ䱪ÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ º´ÉªÉÆ¨É ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ +lÉǺɽþɪªÉ, iɺÉäSÉ ºÉèÊxÉEòÒ ¶ÉɳýÉ iÉÖEòb÷Ò±ÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ +ºÉä
¶ÉèIÉÊhÉEò ={ÉGò¨É SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. +¶ÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ={ÉGò¨ÉÉÆEòÊ®úiÉÉ ¯û. 3889.54 EòÉä]õÒ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
Ÿ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ +JÉiªÉÉ®úÒiÉ +ɺlÉÉ{ÉxÉÉʴɹɪÉEò ¤ÉɤÉÒ ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɽþÒ EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ ¤ÉɤÉÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ºÉÚxÉ ªÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ
VÉÉiÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ ´ÉèvÉiÉÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiÉÒ, IÉäjÉÒªÉ ªÉÆjÉhÉÉÆSÉä ¤É³ýEò]õÒEò®úhÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ºÉ½þɪªÉ, ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ
¨É½þɨÉÆb÷³ý ºÉ½þɪªÉ +¶ÉÉ IÉäjÉÒªÉ +ɺlÉÉ{ÉxÉÉʴɹɪÉEò ¤ÉɤÉÒEòÊ®úiÉÉ ¯û. 155.52 EòÉä]õÒ B´ÉføÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
Ÿ +ɸɨɶÉɳýÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ/´ÉºÉiÉÒMÉÞ½þ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ/<ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ/¦ÉÚʨɺÉÆ{ÉÉnùxÉ/EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É +¶ÉÉ <¨ÉÉ®úiÉ
¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆEòÊ®úiÉÉ ¯û. 490.00 EòÉä]õÒ B´ÉføÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
Ÿ ¨ÉìÊ]ÅõEòÉäkÉ®ú ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 140.00 EòÉä]õÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉÖ´ÉhÉÇ ¨É½þÉiä ºÉ´ÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÉvªÉʨÉEò
ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®ú ¯û. 175.37 EòÉä]õÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. +¶ÉÒ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ ¤ÉɤÉÓEòÊ®úiÉÉ ¯û. 315.37 EòÉä]õÒ
<iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
Ÿ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ {É®únäù¶ÉÒ Ê¶ÉIÉhÉÉEòÊ®úiÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ, ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´É¶Éä¹É
ʶÉEò´ÉhÉÒ, {ÉÉä±ÉÒºÉ/ºÉèxªÉnù±É ¦É®úiÉÒ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ +¶ÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆEòÊ®úiÉÉ ¯û. 22.50 EòÉä]õÒ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
Ÿ {ÉäºÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉÓxÉÉ 5 ]õCEäò +¤ÉÆvÉ ÊxÉvÉÒ +lÉǺɽþɪªÉ ªÉÉEòÊ®úiÉÉ ¯û. 267.89 EòÉä]õÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
`öCEò®ú ¤ÉÉ{{ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ÉºiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ xÉ´ÉÒxÉ EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ ¯û. 210.00 EòÉä]õÒ ´É |ɱÉÆʤÉiÉ nùÉʪÉi´ÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 36.41 EòÉä]õÒ +¶ÉÒ
BEÚòhÉ ¯û. 246.41 EòÉä]õÒ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. +¶ÉÉ ®úÒiÉÒxÉä OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉ/MÉÉ´É{ÉÉbä÷ ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É
¨ÉڱɦÉÚiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EòɨÉÉÆEòÊ®úiÉÉ ¯û. 514.30 EòÉä]õÒ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
Ÿ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈSªÉÉ PÉ®úEòÖ ±ÉɺÉÉ`öÒ {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ +É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ PÉ®úEòÚ ±É ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ ®úÉVªÉ ʽþ¶¶ªÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 300.00 EòÉä]õÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. iɺÉäSÉ {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ +É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ {ÉÉjÉ `ö®úhÉÉ-ªÉÉ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ ¶É¤É®úÒ PÉ®úEòÚ ±É ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ±ÉÉ¦É näùhªÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 350.00
EòÉä]õÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù iɺÉäSÉ +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ¯û. 100.00 EòÉä]õÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ +ɽäþ. +¶ÉÒ BEÚòhÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈSªÉÉ
PÉ®úEÖò±ÉɺÉÉ`öÒ BEÚòhÉ ¯û. 750.00 EòÉä]õÒ B´ÉføÒ ¦É®úÒ´É iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
Ÿ ®úºiÉä ´É {ÉÚ±É Ê´ÉEòÉºÉ Ê¶É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ®úÉVªÉºiÉ®úÉ´É°üxÉ xÉ´ÉÒxÉ EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ ¯û. 300.00 EòÉä]õÒ iÉ®ú ®úºiÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ´É nÖù°üºiÉÒºÉÉ`öÒ ¯û. 100.00 EòÉä]õÒ
+¶ÉÒ BEÚòhÉ ¯û. 400.00 EòÉä]õÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ªÉÉʶɴÉÉªÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úɴɯûxÉ ¯û. 181.84 EòÉä]õÒ B´ÉføÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ
+ɽäþ. +¶ÉÒ BEÚòhÉ ®úºiÉä Ê´ÉEòÉºÉ IÉäjÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 581.84 EòÉä]õÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
6

Ÿ ºlÉÉÊxÉEò MÉ®úVÉäºÉ +xÉÖ¯û{É +ɴɶªÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ Eåòpù´ÉiÉÔ +lÉǺÉÆEò±{É ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ ¯û. 100.00 EòÉä]õÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ +ºÉÚxÉ
EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇEò¨ÉÉEòÊ®úiÉÉ ¯û. 50.00 EòÉä]õÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VÉÒ´ÉxɨÉÉxÉ =ÆSÉÉ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú
ÊxĘ́ÉiÉÒʴɹɪÉEò EòɪÉÇGò¨ÉɺÉÉ`öÒ BEÚòhÉ ¯û. 150.00 EòÉä]õÒ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈEòÊ®úiÉÉ <iÉ®ú |ɶÉɺÉEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ |ɨÉÖJÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆxÉÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä iÉ®úiÉÚnù +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
(¯û. EòÉä]õÒ¨ÉvªÉä)
®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úCEò¨É ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úCEò¨É
1 2 3 4
OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 1034.50 EòÉä]õÒ----
¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ OÉÉ¨É ºÉb÷Eò ªÉÉäVÉxÉÉ ... 25.00 {ÉäºÉÉ OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉÓxÉÉ 5 ]õCEäò +¤ÉÆvÉ ÊxÉvÉÒ ... 267.89
OÉɨÉÒhÉ VÉÒ´ÉxÉÉäzÉiÉÒ +ʦɪÉÉxÉ ... 50.00 ºÉÖ´ÉhÉÇ ¨É½þÉäiºÉ´ÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ... 175.37
+ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ +ÆiÉMÉÇiÉ EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... 25.00 ªÉÉjÉɺlɳýÉSÆ ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... 8.40
¨Éʽþ±ÉÉ ÊEòºÉÉxÉ ºÉ¶ÉCiÉÒEò®úhÉ ... 1.00 ®úºiÉä ... 181.84
|ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ +É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (®úÉVªÉ ʽþººÉÉ) ... 300.00 ... ... ...
BEÚòhÉ ... 401.00 ... ... 633.50
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +É®úÉäMªÉ ʴɦÉÉMÉ -- ¯û. 366.05 EòÉä]õÒ----
¨É½þÉi¨ÉÉ VªÉÉäÊiɤÉÉ ¡Öò±Éä VÉxÉ+É®úÉMä ªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... 50.00 |ÉÉlÉʨÉEò +É®úÉäMªÉ Eåòpù nùVÉÉÇ ´ÉÉfø ... 54.66
®úɹ]ÅõÒªÉ OÉɨÉÒhÉ +É®úÉäMªÉ +ʦɪÉÉxÉ (®úÉVªÉ ʽþººÉÉ) ... 100 ºÉÆ´ÉänùxɶÉÒ±É ¦ÉÉMÉÉiÉ Ê¡ò®úiªÉÉ {ÉlÉEòÉuùÉ®äú +É®úÉäMªÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ... 36.92
®úɹ]ÅõÒªÉ xÉÉMÉ®úÒ +É®úÉäMªÉ +ʦɪÉÉxÉ (®úÉVªÉ ʽþººÉÉ) ... 10.11 |ÉÉlÉʨÉEò +É®úÉMä ªÉ Eåòpù ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ/nÖù¯ûºiÉÒ ... 62.24
|ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ ¨ÉÉiÉÞ ´ÉÆnùxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (®úÉVªÉ ʽþººÉÉ) ... 15.00 ... ... ...
|ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ VÉxÉ +É®úÉäMªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (®úÉVªÉ ʽþººÉÉ) ... 15.00 ... ... ...
®úɹ]ÅõÒªÉ +ɪÉÖ¹É +ʦɪÉÉxÉ (®úÉVªÉ ʽþººÉÉ) ... 3.00 ... ... ...
BEÚòhÉ ... 193.11 ... ... 172.94
ºÉɨÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ ´É ʴɶÉä¹É ºÉ½þɪªÉ ʴɦÉÉMÉ -- ¯û. 310.00 EòÉä]õÒ----
ºÉÆVÉªÉ MÉÉÆvÉÒ ÊxÉ®úÉvÉÉ®ú +xÉÖnùÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... 100.00 ... ... ...
¸ÉÉ´ÉhɤÉɳý ÊxÉ´ÉÞkÉÒ´ÉäiÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... 210.00 ... ... ...
BEÚòhÉ ... 310.00 ... ... ...
>ðVÉÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 296.53 EòÉä]õÒ----
EÞòʹÉ{ÉÆ{É OÉɽþEòÉÆxÉÉ ´ÉÒVÉ nù®úÉiÉ ºÉ´É±ÉiÉÒ{ÉÉä]õÒ +xÉÖnùÉxÉ ... 150.00 ´ÉÒVÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ Ê´É¹ÉªÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhÉä ... 109.57
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ Ê´ÉVÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ ={ÉEåòpù ºlÉÉ{ÉxÉ ... 10.00 ¨Éäb÷É ºÉƺlÉÉ/+{ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò >ðVÉÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ ... 16.95
¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ºÉÉè®ú EÞò¹ÉÒ {ÉÆ{É ªÉÉäVÉxÉÉ ... 10.00 ... ... ...
BEÚòhÉ ... 170.00 ... ... 126.53
¨Éʽ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 217.68 EòÉä]õÒ----
b÷Éì. B. {ÉÒ. VÉä. +¤nÖù±É Eò±ÉÉ¨É +ɽþÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ... 189.44
+ÆMÉhÉ´ÉÉb÷Ò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ... 19.64
¨Éʽþ±ÉÉ ¤ÉɱÉEò±ªÉÉhÉ ºÉʨÉiÉÒ ºÉ½þɪªÉ ... 7.17
OÉÉ¨É ¤ÉÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ ... 1.21
BEÚòhÉ ... ... ... 217.68
¶ÉɱÉäªÉ ʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 213.57 EòÉä]õÒ----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉxÉ ... 45.00 GòÒb÷É ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhÉä ... 25.57
=SSÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉxÉ ... 2.50 ... ... ...
ºÉèÊxÉEò ¶ÉɳýÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉxÉ ... 15.00 ... ... ...
ºÉ¨ÉOÉ Ê¶ÉIÉÉ +ʦɪÉÉxÉ ... 75.00
¶ÉɱÉäªÉ {ÉÉä¹ÉhÉ +ɽþÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ... 50.00
ºÉÉIÉ®ú ¦ÉÉ®úiÉ +ʦɪÉÉxÉ ... 0.50
BEÚòhÉ ... 188.00 ... 25.57
7

1 2 3 4
EÞòÊ¹É Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 186.97 EòÉä]õÒ----
EÞòÊ¹É Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉxÉ ... 5.00 ʤɮúºÉÉ ¨ÉÖÆb÷É EÞòÊ¹É GòÉÆiÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ... 94.69
¦ÉÉ>ðºÉɽäþ¤É ¡ÖòÆ b÷Eò®ú ¡ò³ý¤ÉÉMÉ ±ÉÉMÉ´Éb÷ ªÉÉäVÉxÉÉ ... 5.00 ¡ò³ý ®úÉ{ä É´ÉÉÊ]õEòÉ ... 1.00
Eåòpù ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ EÞòÊ¹É =zÉiÉÒ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ... 81.28
EòɪÉÇGò¨ÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨É°ü{É ®úÉVªÉ ʽþ¶¶ªÉÉÆEòÊ®úiÉÉ.
BEÚòhÉ ... 91.28 ... 95.69
VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ ´É ¨ÉÞnù ºÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 174.36 EòÉä]õÒ----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉÆÆiÉÒ±É ±ÉPÉÖ{ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú |ÉEò±{É ... 75.00 ºlÉÉÊxÉEò IÉäjÉ ±ÉPÉÖ{ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú |ÉEò±{É ... 78.78
(100 iÉä 250 ½äþ.). (0 iÉä 100 ½äþ.).
¨ÉÞnù ºÉÆvÉÉ®úhÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ... 20.58
BEÚòhÉ ... 75.00 ... 99.36
{ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ´É º´ÉSUôiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 111.41 EòÉä]õÒ----
®úɹ]ÅõÒªÉ OÉɨÉÒhÉ {ÉäªÉVÉ±É EòɪÉÇGò¨É (®úÉVªÉ ʽþººÉÉ) ... 60.00 xɳýÉxÉä {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ... 18.04
º´ÉSUô ¦ÉÉ®úiÉ +ʦɪÉÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉèªÉÎCiÉEò ¶ÉÉèSÉɱɪÉä ... 6.00 +É¸É¨É ¶ÉɳýÉÆxÉÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ... 15.75
¤ÉÉÆvÉhÉä (®úÉVªÉ ʽþººÉÉ).
Ê´Éʽþ®ú ´É EÚò{ÉxÉʱÉEòÉ ... 4.21
BEÚòhÉ ... 66.00 ... 45.41
´ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 86.99 EòÉä]õÒ----
´ÉxÉ {ɪÉÇ]õxÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... 12.00 nùMÉb÷Ò ¤ÉÉÆvÉ ... 17.06
Eåòpù {ÉÖ®úºEÞòiÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉä ®úÉVªÉ ʽþººÉä ... 15.78 {ÉÖxÉ´ÉÇxÉÒEò®úhÉ ... 8.77
®úÉ{ä É´ÉÉ]õÒEòÉ ... 3.70
BEòÉÎi¨ÉEò VÉÆMÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É ... 5.54
+ÉMÉÒ{ÉɺÉÚxÉ ´ÉxÉÉÆSÉä ºÉÆ®úIÉhÉ ... 5.62
MÉÉèhÉ´ÉxÉÉä{ÉVÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... 5.44
+ÉètÉäÊMÉEò/´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ ={ɪÉÉäMÉɺÉÉ`öÒ ´ÉxÉZÉÉbä÷ ±ÉÉMÉ´Éb÷ ... 8.94
BEÚòhÉ ... 27.78 ... 59.21
EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 66.36 EòÉä]õÒ----
ºÉÆEò±{É ªÉÉäVÉxÉÉ (®úÉVªÉ ʽþººÉÉ) ... 1.45 +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... 41.39
+ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ ... 0.60 ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ... 9.55
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê¶ÉIÉhÉ ¡òÒ |ÉÊiÉ{ÉÚiÉÔ ... 0.50 ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò ʶÉIÉhÉ ... 0.9
BEÚòhÉ ... 2.55 ... 63.81
xÉMÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 65.68 EòÉä]õÒ----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ xÉÉMÉ®úÒ ´ÉºiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ EòɪÉÇGò¨É ... 25.00 xÉMÉ®úÉiä lÉÉxÉ +ʦɪÉÉxÉ ... 30.68
xÉMÉ®úÉiä lÉÉxÉ +ʦɪÉÉxÉ ... 10.00 ...
BEÚòhÉ ... 35.00 ... 30.68
{ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ¨ÉiºªÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 52.01 EòÉä]õÒ----
º´ÉªÉÆ¨É ªÉÉäVÉxÉÉ ... 2.00 {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ nù´ÉÉJÉÉxÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉä ... 14.00
Ê´ÉÊ´ÉvÉ Eåòpù {ÉÖ®úºEÞòiÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉä ®úÉVªÉ ʽþººÉä ... 1.70 MÉɪÉÒ-¨½þ¶ÉÒ ´ÉÉ]õ{É ... 13.89
¶Éä³ý¬É-¨Éåf¬Éø VÉxÉÉ´É®äú ´ÉÉ]õ{É ... 8.48
EÖòCEÖò]õ {ÉIÉÒ ´ÉÉ]õ{É ... 4.77
JÉÉt {ÉÖ®ú´É`öÉ ... 3.88
¨ÉiºªÉÊ´ÉEòÉºÉ ... 1.10
BEÚòhÉ ... 3.70 48.30
8

1 2 3 4
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 43.69 EòÉä]õÒ----
EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ ´É ÊxÉ´ÉɺÉÒ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉä ... 43.69
BEÚòhÉ ... ... 43.69
{ÉÊ®ú´É½þxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 15.00 EòÉä]õÒ----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É BºÉ]õÒ bä÷{ÉÉåSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... 15.00
BEÚòhÉ ... 15.00
=tÉäMÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 7.17 EòÉä]õÒ----
¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ ®úÉVä ÉMÉÉ®ú ÊxĘ́ÉiÉÒ EòɪÉÇGò¨É ... 6.00 ´ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÉEòÊ®úiÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ, =tÉäVÉEòiÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ ... 1.17
BEÚòhÉ ... 6.00 ... 1.17
VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ -- ¯û. 3.85 EòÉä]õÒ----
ʴɺiÉÉ®ú ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ... 3.85
ºÉ´ÉæIÉhÉ ... 0.50
BEÚòhÉ ... 3.85
9

iÉCiÉÉ “+”
2021-2022 +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |ɶÉɺÉEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ´ÉÉ®ú Eäò±É䱪ÉÉ iÉ®úiÉÖnùÒ nù¶ÉÇÊ´ÉhÉÉ®úÉ iÉCiÉÉ
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÆ É)
|ɶÉɺÉEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä +lÉǺÉÆEò±{É 2020-21 +lÉǺÉÆEò±{É 2021-22
+.Gò. xÉÉ´É ®úÉVªÉºiÉ®ú ÊVɱ½þɺiÉ®ú BEÚòhÉ ®úÉVªÉºiÉ®ú ÊVɱ½þɺiÉ®ú BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8
1. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ...ú 51556148 5329324 56885472 62909369 1922668 64832037
2. OÉÉ¨É Ê´ÉEòÉºÉ ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 6992961 1452469 8445430 4760003 7328683 12088686
3. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +É®úÉMä ªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 1563026 2185961 3748987 1931098 1729446 3660544
4. ºÉɨÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ ´É ʴɶÉä¹É ºÉ½þɪªÉ ʴɦÉÉMÉ ... 2300001 ... 2300001 3100001 ... 3100001
5. =tÉäMÉ, =VÉÉÇ ´É EòɨÉMÉÉ®ú ʴɦÉÉMÉ ... 2468001 1161487 3629488 1760005 1277024 3037029
6. ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... 2456445 2456445 1 2176863 2176864
7. ¶ÉɱÉäªÉ ʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 2246108 246323 2492431 1880000 255726 2135726
8. EÞòÊ¹É ´É {ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ¨ÉiºªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 932638 1649850 2582488 949843 1440024 2389867
9. {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ´É º´ÉSUôiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 800000 729067 1529067 660000 454121 1114121
10. ´ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 84856 631494 716350 277800 592164 869964
11. EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 14001 673755 687756 25501 638115 663616
12. xÉMÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 250000 305640 555640 350000 306874 656874
13. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ ... ... 2403556 2403556 ... 436946 436946
14. {ÉÊ®ú´É½þxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 63200 ... 63200 150000 ... 150000
15. VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 7 ... 7 38578 ... 38578
16. ºÉ½þEòÉ®ú ʴɦÉÉMÉ ... 1 33681 33682 1 29146 29147

BEÚòhÉ ®úÉVªÉ ... 69270948 19259052 88530000 78792200 18587800 97380000


10

iÉCiÉÉ “¤É”
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ®úÉVªÉºiÉ®ú +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ +ÆnùÉVÉ ºÉxÉ 2021-2022
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÆ É)
+.Gò. ʴɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉ´É ¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ |ÉiªÉIÉ ®úCEò¨É +lÉǺÉÆEò±{É ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ +ÆnùÉVÉ
ºÉxÉ 2019-2020 ºÉxÉ 2020-2021 ºÉxÉ 2020-2021 ºÉxÉ 2021-2022
1 2 3 4 5 6 7
(+) +ÊxÉ´ÉɪÉÇ JÉSÉÇ :---
1. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2049- ´ªÉÉVÉ |ÉnùÉxÉ 336598 481022 662566 866498
2. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2225- +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ/+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ 776289 975667 1190894 1387106
VɨÉÉiÉÒ ´É <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉÉÆSÉä
Eò±ªÉÉhÉ
3. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2235- ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉÖ®úIÉÉ ´É Eò±ªÉÉhÉ 2090 4680 6230 8740
4. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2251- ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉªÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉä´ÉÉ 97559 139239 139239 152921
5. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 7610- ¶ÉɺÉEòÒªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ <iªÉÉnùÓxÉÉ 91480 138110 138110 299570
EòVÉÇ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò EòɪÉÇGò¨É
BEÚòhÉ ®úÉVªÉºiÉ®ú (+ÊxÉ´ÉɪÉÇ JÉSÉÇ) ... 1304016 1738718 2137039 2714835

+.Gò. ʴɦÉÉMÉÉSÉä xÉÉ´É ¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ |ÉiªÉIÉ ®úCEò¨É +lÉǺÉÆEò±{É ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ +ÆnùÉVÉ
ºÉxÉ 2019-2020 ºÉxÉ 2020-2021 ºÉxÉ 2020-2021 ºÉxÉ 2021-2022
1 2 3 4 5 6 7
(¤É) EòɪÉÇGò¨É JÉSÉÇ :---
1. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2059- ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòɨÉä 3744 20000 1 30000
2. ¶ÉɱÉäªÉ ʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2202- ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ Ê¶ÉIÉhÉ 3324514 2465223 2815223 1880000
3. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2202- ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ Ê¶ÉIÉhÉ 90919 170000 70000 150000
4. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2204- GòÒb÷É ´É ªÉÖ´ÉEò ºÉä´ÉÉ ... 13 13 13
5. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +É®úÉMä ªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2210- ´ÉètEòÒªÉ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +É®úÉMä ªÉ 985601 3384527 3384527 1781095
6. ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +É®úÉMä ªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2211- EÖò]ÖÆõ¤É Eò±ªÉÉhÉ 213514 164398 164398 150000
7. {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ´É º´ÉSUôiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2215- {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ´É º´ÉSUôiÉÉ 843222 800000 800000 660000
8. xÉMÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2217- xÉMÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ ... 250000 150001 350000
9. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2225- +ùxÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ/ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ 37070908 43064000 32284962 50501268
VɨÉÉiÉÒ ´É <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÔªÉÉÆSÉä
Eò±ªÉÉhÉ
10. EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2230- EòɨÉMÉÉ®ú ´É ºÉä´ÉɪÉÉäVÉxÉ 2817 9001 12700 11000
11. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2230- EòɨÉMÉÉ®ú ´É ºÉä´ÉɪÉÉäVÉxÉ 9644 25000 20000 60000
12. ºÉɨÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ ´É ʴɶÉä¹É 2235- ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉÖ®úIÉÉ ´É Eò±ªÉÉhÉ 2601195 4010001 4010001 3100001
ºÉ½þɪªÉ ʴɦÉÉMÉ
13. ¨Éʽþ±ÉÉ ´É ¤ÉɱÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2236- {ÉÉä¹ÉhÉ ... ... ... 1
14. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2251- ºÉÊSÉ´ÉÉ±ÉªÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉä´ÉÉ 36123 70000 35000 60000
15. EÞòÊ¹É Ê´É¦ÉÉMÉ 2401- {ÉÒEò ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 924482 919548 869548 905388
16. {ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2403- {ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 49398 58205 32472 24400
17. ¨ÉiºªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2405- ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ... ... ... 12642
18. ´ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2406- ´ÉxÉÒEò®úhÉ ´É ´ÉxªÉVÉÒ´É 26182 84855 59855 181800
11

1 2 3 4 5 6 7
19. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2406- ´ÉxÉÒEò®úhÉ ´É ´ÉxªÉVÉÒ´É ... 14000 2 2
20. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2425- ºÉ½þEòÉ®ú 184291 307571 5157572 3395000
21. ºÉ½þEòÉ®ú ʴɦÉÉMÉ 2435- <iÉ®ú EÞòʹÉʴɹɪÉEò EòɪÉÇGò¨É ... 1 1 1
22. OÉÉ¨É Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2501- OÉɨÉÊ´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ Ê´É¶Éä¹É 2499294 3742959 3742959 760001
EòɪÉÇGò¨É
23. OÉÉ¨É Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2505- OÉɨÉÒhÉ ®úÉVä ÉMÉÉ®ú 1440769 4060001 4221667 3000001
24. VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2702- ±É½þÉxÉ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ... 1 1 33572
25. >ðVÉÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉ 2801- ´ÉÒVÉ 1200000 208001 8001 1600004
26. >ðVÉÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉ 2810- xÉ´ÉÒxÉ ´É xÉ´ÉÒEò®úhÉÒªÉ >ðVÉÉÇ 120000 170000 170000 100000
27. =tÉäMÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2851- OÉɨÉÉätÉäMÉ ´É ±ÉPÉÖ =tÉäMÉ ... 60000 60000 60000
28. =tÉäMÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2852- =tÉäMÉ ... 30000 1 1
29. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 3054- ¨ÉÉMÉÇ ´É {ÉÚ±É 524977 900000 610000 1000000
30. {ÉÊ®ú´É½þxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 3055- ¨ÉÉMÉÇ {ÉÊ®ú´É½þxÉ ... 63200 57245 150000
31. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 4059- ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉ´É®úÒ±É 25989 150000 10000 100000
¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ
32. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 4202- ʶÉIÉEò GòÒb÷É Eò±ÉÉ ´É ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ... 50000 1 50000
EòɪÉÇ ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ
33. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 4225- +ùxÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ/ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ
VɨÉÉiÉÒ ´É <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉﻃ 2842984 4293101 3739826 4600001
ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ
34. EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 4250- <iÉ®ú ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É ºÉɨÉÖʽþEò ... 5000 3750 1
ºÉä´ÉÉ ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ
35. VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 4402- ¨ÉÞn ºÉÆvÉÉ®úhÉ ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ ... 1 1 1
JÉSÉÇ
36. ´ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 4406- ´ÉxÉÒEò®úhÉ ´É ´ÉxªÉVÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ´É®úÒ±É ... 2 2 36000
¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ
37. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 4425- ºÉ½þEòÉ®úÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ ... 120000 90000 50001
38. VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 4701- ¨ÉÉä`äö ´É ¨ÉvªÉ¨É {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ªÉÉ´É®úÒ±É ... 1 1 1
¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ
39. VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 4702- ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ 36208 250000 187500 750000
JÉSÉÇ
40. VɱɺÉÆ{ÉnùÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 4702- ±ÉPÉÖ {ÉÉ]õ¤ÉÆvÉÉ®äú ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ 329955 5 5 5
JÉSÉÇ
41. OÉÉ¨É Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 5054- ®úºiÉä ´É {ÉÚ±É ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ ... 500000 500000 250000
JÉSÉÇ
42. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 5054- ®úºiÉä ´É {ÉÚ±É ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ 1440570 3100000 3100000 3000000
JÉSÉÇ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò EòɪÉÇGò¨É
BEÚòhÉ ®úÉVªÉºiÉ®ú (EòɪÉÇGò¨É JÉSÉÇ) ... 56827300 73518615 66367236 78792200
12

iÉCiÉÉ “Eò”
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ÊVɱ½þÉÊxɽþɪÉú Eäò±É䱪ÉÉ iÉ®úiÉÖnùÒ nù¶ÉÇÊ´ÉhÉÉ®úÉ iÉCiÉÉ----2021-2022
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÆ É)
+.Gò. ÊVɱ½þÉ/±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ |ÉiªÉIÉ JÉSÉÇ +lÉǺÉÆEòα{ÉªÉ +ÆnùÉVÉ ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ +lÉǺÉÆEòα{ÉªÉ +ÆnùÉVÉ
ºÉxÉ 2019-2020 ºÉxÉ 2020-2021 ºÉxÉ 2020-2021 ºÉxÉ 2021-2022
1 2 3 4 5 6
1. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú
2225E196 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 460602 457897 457897 406146
4225 1341 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 93496 51541 51541 53792
6225 0812 (EòVÉæ) ... 200 200 200 200
BEÚòhÉ +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ... 554298 509638 509638 460138
2. +EòÉä±ÉÉ
2225E365 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 128937 104258 104258 104158
4225 1512 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 17818 16500 16500 16600
6225 0984 (EòVÉæ) ... 100 200 200 200
BEÚòhÉ +EòÉä±ÉÉú ... 146855 120958 120958 120958

3. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ
2225E356 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 814618 703465 703465 712205
4225 1501 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 114626 140863 140863 127263
6225 0975 (EòVÉæ) ... 500 400 400 260
BEÚòhÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ... 929744 844728 844728 839728
4. +Éè®úMÆ ÉɤÉÉnù
2225E211 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 93722 64430 64430 76633
4225 1361 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... 12203 12203 ...

BEÚòhÉ +Éè®ÆúMÉɤÉÉnùú ... 93722 76633 76633 76633


5. ¤ÉÒb÷
2225E258 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 20887 17489 17489 17491
4225 1403 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... 1 1 ...
6225 0877 (EòVÉæ) ... ... 1 1 ...
BEÚòhÉ ¤ÉÒb÷ ... 20887 17491 17491 17491
6. ¦ÉÆb÷É®úÉ
2225E311 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 93310 82232 82232 78213
4225 1468 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 8500 12481 12481 5000
6225 0939 (EòVÉæ) ... 250 250 250 250
BEÚòhÉ ¦ÉÆb÷É®úÉ ... 102060 94963 94963 83463
7. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ
2225E383 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 127397 115282 115282 127281
4225 1539 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 16329 26700 26700 14701
6225 1004 (EòVÉæ) ... 25 50 50 50
BEÚòhÉ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ... 143751 142032 142032 142032
13

iÉCiÉÉ “Eò”--(SÉɱÉÚ)
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÆ É)
1 2 3 4 5 6

8. SÉÆpù{ÉÚ®ú
2225E329 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 858504 713467 713467 714418
4225 1477 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 87531 125303 125303 108777
6225 0948 (EòVÉæ) ... 320 625 625 200
BEÚòhÉ SÉÆpù{ÉÚ®ú ... 946355 839395 839395 823395
9. vÉÖ³äý
2225E178 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 1084046 917279 917279 924575
4225 1323 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 130200 122396 122396 105200
6225 0797 (EòVÉæ) ... 233 500 500 400
BEÚòhÉ vÉÖ³äý ... 1214479 1040175 1040175 1030175
10. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ
2225E338 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 1342972 1136432 1136432 1134801
4225 1486 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 303994 355651 355651 317282
6225 0957 (EòVÉæ) ... ... 130 130 130
BEÚòhÉ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒú ... 1646966 1492213 1492213 1452213
11. MÉÉåÊnùªÉÉ
2225E347 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 531065 427022 427022 393134
4225 1495 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 45015 57747 57747 66535
6225 0966 (EòVÉæ) ... 250 300 300 300
BEÚòhÉ MÉÉåÊnùªÉÉ ... 576330 485069 485069 459969
12. ˽þMÉÉä±ÉÒ
2225E285 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 169618 148351 148351 152251
4225 1432 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 49554 32600 32600 28800
6225 0901 (EòVÉæ) ... 207 300 300 200
BEÚòhÉ Ë½þMÉÉä±ÉÒ ... 219379 181251 181251 181251
13. VɳýMÉÉ´É
2225E187 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 504374 425461 425461 388083
4225 1332 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 30578 42790 42790 56368
6225 0803 (EòVÉæ) ... 200 200 200 200
BEÚòhÉ VɳýMÉÉ´É ... 535152 468451 468451 444651
14. VÉɱÉxÉÉ
2225E222 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 27671 22591 22591 22591
4225 1379 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... ... ... ...
6225 0841 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ VÉɱÉxÉÉ ... 27671 22591 22591 22591
14

iÉCiÉÉ “Eò”--(SÉɱÉÚ) (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÆ É)


1 2 3 4 5 6
15. EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú
2225E151 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 5433 14645 14645 11645
4225 1305 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... 1501 1501 4501
6225 0779 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ EòÉä±½þÉ{ÉÚ® ... 5433 16146 16146 16146
16. ±ÉÉiÉÚ®ú
2225E267 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 37225 30728 30728 30729
4225 1412 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... ... ... ...
6225 0886 (EòVÉæ) ... ... 1 1 ...
BEÚòhÉ ±ÉÉiÉÚ®ú ... 37225 30729 30729 30729

17. ¨ÉÖƤÉ<Ç ¶É½þ®ú


2225E051 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 755 1100 1100 1212
4225 1207 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... ... ... ...
6225 0672 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ¶É½þ®ú ... 755 1100 1100 1212
18. ¨ÉÖ¤Æ É<Ç ={ÉxÉMÉ®ú
2225E062(¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 19922 24455 24455 40390
4225 1216 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 2970 4000 4000 15500
6225 0681 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç ={ÉxÉMÉ® ... 22892 28455 28455 55890

19. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú
2225E294 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 408793 348625 348625 364110
4225 1441 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 91968 74445 74445 58960
6225 0912 (EòVÉæ) ... 400 400 400 400
BEÚòhÉ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ... 501161 423470 423470 423470

20. xÉÉÆnùäb÷
2225E249 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 450276 585805 585805 383880
4225 1397 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 78439 54192 54192 106757
6225 0868 (EòVÉæ) ... 100 800 800 160
BEÚòhÉ xÉÉÆnäùb÷ú ... 528815 640797 640797 490797
21. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú
2225E202 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 2817066 2403037 2403037 2536045
4225 1352 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 467770 570538 570538 404230
6225 0821 (EòVÉæ) ... 279 400 400 400
BEÚòhÉ xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ® ... 3285115 2973975 2973975 2940675
15

iÉCiÉÉ “Eò”--(SÉɱÉÚ) (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÆ É)


1 2 3 4 5 6
22. xÉÉʶÉEò
2225E169 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 2699722 2427239 2427239 2395633
4225 1314 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 530077 561218 561218 512874
6225 0788 (EòVÉæ) ... 105 110 110 60
BEÚòhÉ xÉÉʶÉEò ... 3229904 2988567 2988567 2908567
23. =º¨ÉÉxÉɤÉÉnù
2225E276 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 19947 19261 19261 17082
4225 1421 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... 3 3 2182
6225 0895 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ =º¨ÉÉxÉɤÉÉnù ... 19947 19264 19264 19264
24. {ÉɱÉPÉ®ú
2225E409 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 2765836 2336634 2336634 2343596
4225 1557 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 393586 456656 456656 379694
6225 1022 (EòVÉæ) ... 600 600 600 600
BEÚòhÉ {ÉɱÉPÉ®ú ... 3160022 2793890 2793890 2723890
25. {É®ú¦ÉhÉÒ
2225E231 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 25978 21656 21656 21656
4225 1388 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... ... ... ...
6225 0859 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ {É®ú¦ÉhÉÒ ... 25978 21656 21656 21656
26. {ÉÖhÉä
2225E113 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 393556 397896 397896 356682
4225 1261 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 109868 124579 124579 87194
6225 0732 (EòVÉæ) ... ... 1 1 ...
BEÚòhÉ {ÉÖhÉä ... 503424 522476 522476 443876
27. ®úɪÉMÉb÷
2225E089 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 329719 300152 300152 278161
4225 1234 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 44293 59643 59643 51634
6225 0705 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ®úɪÉMÉb ... 374012 359795 359795 329795
28. ®úixÉÉÊMÉ®úÒ
2225E098 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 12221 9891 9891 6891
4225 1243 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 1000 1000 1000 4000
6225 0714 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ®úixÉÉÊMÉ®úÒ ... 13221 10891 10891 10891
29. ºÉÉÆMɱÉÒ
2225E131 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 1385 9300 9300 9300
4225 1281 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... 500 500 500
6225 0752 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ºÉÉÆMɱÉÒú ... 1385 9800 9800 9800
16

iÉCiÉÉ “Eò”--(SÉɱÉÚ) (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÆ É)


1 2 3 4 5 6
30. ºÉÉiÉÉ®úÉ
2225E122 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 15076 15839 15839 10839
4225 1272 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... 2 2 5002
6225 0741 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ºÉÉiÉÉ®úÉ ... 15076 15841 15841 15841
31. ˺ÉvÉÚnùÖMÉÇ
2225E104 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 3482 3729 3729 3729
4225 1252 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... ... ... ... ...
6225 0723 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ËºÉvÉÚnÖùMÉÇ ... 3482 3729 3729 3729
32. ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú
2225E142 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 39343 39974 39974 37974
4225 1299 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 1500 1501 1501 3501
6225 0761 (EòVÉæ) ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ... 40843 41475 41475 41475
33. `öÉhÉä
2225E071 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 624624 641121 641121 595121
4225 1225 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 91497 115905 115905 115905
6225 0699 (EòVÉæ) ... 200 210 210 210
BEÚòhÉ `öÉhÉäú ... 716321 757236 757236 711236
34. ´ÉvÉÉÇ
2225E302 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 119430 106826 106826 122918
4225 1459 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 39647 30104 30104 14038
6225 0921 (EòVÉæ) ... 150 25 25 ...
BEÚòhÉ ´ÉvÉÉÇú ... 159227 136955 136955 136956
35. ´ÉÉʶɨÉ
2225E392 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 89687 83520 83520 92730
4225 1548 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 27500 19500 19500 10300
6225 1013 (EòVÉæ) ... 20 40 40 30
BEÚòhÉ ´ÉÉÊ¶É¨É ... 117207 103060 103060 103060

36. ªÉ´ÉiɨÉɳý
2225E374 (¨É½þºÉÖ±ÉÒ) ... 891160 867960 867960 823196
4225 1521 (¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ) ... 235791 155977 155977 170761
6225 0993 (EòVÉæ) ... 714 220 220 200
BEÚòhÉ ªÉ´ÉiɨÉɳ ... 1127665 1024157 1024157 994157
BEÚòhÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ÊVɱ½þÉ ´ÉÉ̹ÉEò EòɪÉÇGò¨É 21046759 19259052 19259052 18587800
17

¨É½þɱÉäJÉÉ{ÉɱÉÉÆSªÉÉ ±ÉäJÉÉ{É®úÒIÉhÉ +½þ´ÉɱÉÉÆxÉÉ Ê¨É³ýhÉÉ®úÉ |ÉÊiɺÉÉnù


ªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ +ÊvÉ{ÉiªÉÉJÉɱÉÒ±É ºÉÊSÉ´É, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉɱɪÉ, +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ, xÉÉʶÉEò, +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É
|ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä, 4 +{É®ú +ɪÉÖCiÉ EòɪÉÉDZɪÉä ´É 29 |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆSÉÒ EòɪÉÉDZɪÉä ´É iªÉÉÆSªÉÉ +ÊvÉ{ÉiªÉÉJÉɱÉÒ±É ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
¨ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ/¨ÉÖ±ÉÓSªÉÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉSÉä ±ÉäJÉÉ{É®úÒIÉhÉ ¨É½þɱÉäJÉÉ{ÉÉ±É ªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEòbÚ÷xÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä.
|ɱÉÆʤÉiÉ {ÉÊ®úSUäônù/ÊxÉ®úÒIÉhÉ +½þ´ÉÉ±É ÊxÉEòɱÉÒ EòÉføhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú ±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ¤Éè`öøEòÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ɽäþiÉ iɺÉäSÉ
+ɪÉÖCiÉ ºiÉ®úÉ´É°üxÉ +{É®ú +ɪÉÖCiÉ ÊxɽþÉªÉ {ÉÊ®úSUäônù |ɱÉÆʤÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ |ɨÉÖJÉÉÆSªÉÉ ¤Éè`öEòÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eäò±ªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. +{É®ú +ɪÉÖCiÉ ÊxɽþÉªÉ |ɱÉÆʤÉiÉ
{ÉÊ®úSUäônùÉSÆ ÉÉ ÊxÉ{É]õÉ®úÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÉ. ºÉÊSÉ´É (+É. Ê´É.) ¨ÉÉ. ºÉ½þºÉÊSÉ´É/={ɺÉÊSÉ´É ªÉÉÆSªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ ¤Éè`öEòÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ. |ɱÉÆʤÉiÉ {ÉÊ®úSUäônùÉSÆ Éä
+xÉÖ{ÉɱÉxÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉÉÆEòbä÷ {ÉjÉÉxÉä {ÉÉ`ö{ÉÖ®úÉ´ÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä iÉ®ú +{É®ú +ɪÉÖCiÉÉÆEòbä÷ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉʺÉEò ¤Éè`öÊEòiÉ ªÉɤÉɤÉiÉSÉÉ
MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. ¨ÉÉSÉÇ 2012 iÉä 31-3-2021 +JÉä®ú |ɱÉÆʤÉiÉ {ÉÊ®úSUäônùÉÆSÉÒ ÎºlÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä ½þÉäiÉÒ :--
(1) ¨ÉÉSÉÇ 2012 iÉä 31 ¨ÉÉSÉÇ 2021 ... 992
18

+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ +ɪÉÖCiÉɱɪÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, xÉÉʶÉEò


+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ +ɪÉÖCiÉɱɪÉ, xÉÉʶÉEò iÉ¡æò ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ ºÉxÉ 2019-2020, 2020-2021 ´É 2021-2022 ¨ÉvÉÒ±É
+ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù, JÉSÉÇ iɺÉäSÉ ¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õ¬ä ´É ºÉÉvªÉ nù¶ÉÇÊ´ÉhÉÉ®úÒ ªÉÉäVÉxÉÉÊxɽþÉªÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.
1. +ɸɨɶÉɳýÉ ºÉ¨ÉÚ½þ (EòɪÉÇGò¨É ªÉÉäVÉxÉäiÉÒ±É iÉ®úiÉÚnùú)
1. Ashram School Complex (TSP+OTSP) Plan
2019-2020 (JÉSÉÇ) 58 |ÉÉlÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ
2019-2020 11993824.6 441 ¨ÉÉvªÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ + 141 Eò. ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä
2020-2021 (¨ÉÚ³ý iÉ®úiÉÚnù) 58 |ÉÉlÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ
2020-2021 13920601 441 ¨ÉÉvªÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ + 154 Eò. ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä
2021-2022 (|ɺiÉÉÊ´ÉiÉ) 58 |ÉÉlÉ. +ɸɨɶÉɳýÉÆSÉä ´ÉMÉÇ
2021-2022 15220649 441 ¨ÉÉvªÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ + 154 Eò. ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä
2. ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÒ SÉɱÉʴɱÉ䱪ÉÉ +ɸɨɶÉɳýÉºÉ +xÉÖnùÉxÉþ--(EòɪÉÇGò¨É JÉSÉÇú)
2. Grant-in-aid to Ashram School Run by V. A. (TSP+OTSP) Plan
2019-2020 (JÉSÉÇ) 64 |ÉÉlÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ
2019-2020 10889767 480 ¨ÉÉvªÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ + Eò. ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä
2020-2021 (¨ÉÚ³ý iÉ®úiÉÚnù) 64 |ÉÉlÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ
2020-2021 12300000 480 ¨ÉÉvªÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ + Eò. ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä
2021-2022 (|ɺiÉÉÊ´ÉiÉ) 64 |ÉÉlÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ
2021-2022 14849902 480 ¨ÉÉvªÉ. +ɸɨɶÉɳýÉ + Eò. ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä
3. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉ/¨ÉÖ±ÉÓºÉÉ`öÒ ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½äþ =PÉb÷hÉä
3. Opening and Maintenance of Govt. Hostels for Boys and Girls
´É¹ÉÇ JÉSÉÇ ±ÉIªÉ (ºÉÉvªÉ)
Year Expenditure Physical Target
(Rs. in thousands)
1 2 3
2019-2020 (JÉSÉÇ) ... ... ...
2019-2020 3527985.5 494 ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þ (EòɪÉÇGò¨É)
2020-2021 (¨ÉÚ³ý iÉ®úiÉÚnù) ... ... ... þ
2020-2021 5216102 486 ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þ (EòɪÉÇGò¨É)
2021-2022 (|ɺiÉÉÊ´ÉiÉ) ... ... ...
2021-2022 5487954 486 ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þ (EòɪÉÇGò¨É)
4. ºÉ½þEòÉ®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý +ÉÌlÉEò ºÉ½þɪªÉ (EòɪÉÇGò¨É JÉSÉÇù)
4. Financial Assistance to Tribal Development Corporation Ltd. (Plan)
2019-2020 (JÉSÉÇ)
2019-2020 164291 EòɪÉÇGò¨É
2020-2021 (¨ÉÚ³ý iÉ®úiÉÚnù)
2020-2021 275570 EòɪÉÇGò¨É
2020-2021 (|ɺiÉÉÊ´ÉiÉ)
2021-2022 295569 EòɪÉÇGò¨É
5. ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉkÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ (EòɪÉÇGò¨É JÉSÉÇ)
5. Shabari Adivasi Finance and Development Corporation Ltd. (Plan)
2019-2020
2019-2020 20000 ... -- EòɪÉÇGò¨É
2020-2021
2020-2021 32000 ... -- EòɪÉÇGò¨É
2020-2021 (|ɺiÉÉÊ´ÉiÉ)
2021-2022 40400 ... -- EòɪÉÇGò¨É
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ +ɪÉÖCiÉɱɪÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, xÉÉʶÉEò
|ɺiÉÉ´ÉxÉÉ---
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ºÉxÉ 1972 ¨ÉvªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉɱɪÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä Eäò±Éä±ÉÒ ½þÉäiÉÒ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäSÉÒ +ÊvÉEò |ɦÉÉ´ÉÒ{ÉhÉä +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ½þÉähªÉÉSªÉÉ
où¹]õÒxÉä ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ʴɦÉÉVÉxÉ Eò°üxÉ ºÉxÉ 1983 ¨ÉvªÉä ¨ÉÆjÉÉ±ÉªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú º´ÉiÉÆjÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÒhÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ +ÊvÉEò {ÉÊ®úhÉɨÉEòÉ®úEò +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É +ºÉ¨ÉiÉÉä±É nÚù®ú Eò°üxÉ SÉÉÆMɱªÉÉ Ê®úiÉÒxÉä ºÉÖºÉÚjÉiÉÉ ºÉÉvÉhªÉɺÉÉ`öÒ ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä ºÉ´ÉÇiÉÉä{É®úÒ
¤É³ýEò]õÒEò®úhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É |ɶÉɺÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉäSÉÒ {ÉÖxÉ®ÇúSÉxÉÉ VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 1992 ¨ÉvªÉä Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ɪÉÖCiÉ, +É. Ê´É., ¨É. ®úÉ., xÉÉʶÉEò, +{É®ú +ɪÉÖCiÉ, +É. Ê´É., xÉÉʶÉEò, `öÉhÉä,
+¨É®úÉ´ÉiÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú iɺÉäSÉ 30 |É. +., B. +É. Ê´É. |É. ªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉÒ ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ iɺÉäSÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùSªÉÉ
ªÉÆjÉhÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. ªÉÉ ªÉÆjÉhÉÉ BEòUôjÉÒ |ɶÉɺÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉäJÉɱÉÒ xɺɱªÉÉxÉä |ÉEò±{É ªÉÆjÉhÉäSÉä ¤É³ýEò]õÒEò®úhÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ +ÉÊhÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäʴɹɪÉEò Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
®úɤÉÊ´ÉhÉÉ-ªÉÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ÉÊhÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ªÉÆjÉhÉɨÉvÉÒ±É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆ´É®ú |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É ªÉÉÆSÉä ÊxɪÉÆjÉhÉ ±ÉÉMÉÚ Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä 29 |ÉEò±{ÉÉÆ{ÉèEòÒ, VÉ´½þÉ®ú, ÊVÉ. `öÉhÉä, b÷½þÉhÉÚ,
ÊVÉ. `öÉhÉä, xÉÉʶÉEò, Eò³ý´ÉhÉ, ÊVÉ. xÉÉʶÉEò, iɳýÉänùÉ ÊVÉ. xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, ÊEòxÉ´É]õ, ÊVÉ. xÉÉÆnäùb÷, vÉÉ®úhÉÒ, ÊVÉ. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É, ÊVÉ. ªÉ´ÉiɨÉɳý, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ, +½äþ®úÒ, ÊVÉ. MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ´É ¦ÉɨɮúÉMÉb÷, ÊVÉ. MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ
ªÉÉ 11 +iÉÒ ºÉÆ´ÉänùxɶÉÒ±É |ÉEò±{ÉÉÆ´É®ú |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É ¨½þhÉÚxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ɶÉɺÉÊxÉEò ºÉä´ÉäiÉÒ±É +É`ö ´É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉäiÉÒ±É iÉÒxÉ ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉ¨ÉªÉ ¸ÉähÉÒiÉÒ±É +ÊvÉEòÉ®úÒ ÊxɪÉÖCiÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ
ÊxÉhÉÇªÉ PÉäiɱÉÉ +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ {ÉÊ®úhÉɨÉEòÉ®úEò +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VÉxÉiÉäSªÉÉ +ÉÌlÉEò =zÉiÉÒºÉÉ`öÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉSÉÒ ´É ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉkÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ÉSÉÒý ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÖrùÉ
¶ÉɺÉxÉÉxÉä Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþ. iɺÉäSÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ´É®ú ºÉJÉÉä±É |ɨÉÉhÉÉiÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ´É +ɴɶªÉEò ºÉÉÆÎJªÉEòÒ ¨ÉÉʽþiÉÒSÉä ºÉÆEò±ÉxÉ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É ºÉÉƺEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉxÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ ½þÉähªÉÉSÉä où¹]õÒxÉä
iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ʴɦÉÉMÉÒªÉ Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆxÉÉ ¶ÉɺjÉÒªÉ |ÉʶÉIÉhÉÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ ½þÉähªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä {ÉÖhÉä ªÉälÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ näùJÉÒ±É ¶ÉɺÉxÉÉxÉä Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþ.

19
2013-2014 SÉä EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò iɪÉÉ®ú Eò®úiÉÉxÉÉ xÉ´ÉÒxÉ {ÉÖxÉ®ÇúSÉxÉäiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ Ê´ÉEòɺÉÉi¨ÉEò ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ ºÉ´ÉÇiÉÉä{É®úÒ ºÉJÉÉä±É Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ +ɴɶªÉEò iÉälÉä ºÉÉÆÎJªÉEòÒ ¨ÉÉʽþiÉÒnù¶ÉÇEò iÉCiÉä ´É VÉÉäb÷{ÉjÉä VÉÉäb÷hªÉÉiÉ
+ɱÉä±ÉÒ +ɽäþiÉ.

+ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ

+{É®ú +ɪÉÖCiÉ, `öÉhÉä +{É®ú +ɪÉÖCiÉ, xÉÉʶÉEò +{É®ú +ɪÉÖCiÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ +{É®ú +ɪÉÖCiÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú
(¤ÉÞ½þx¨ÉÖƤÉ<Ç, `öÉhÉä, ®úɪÉMÉb÷, (xÉÉʶÉEò, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú, VɳýMÉÉ´É, (xÉÉÆnäùb÷, {É®ú¦ÉhÉÒ, ªÉ´ÉiɨÉɳý, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, (xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, ´ÉvÉÉÇ, ¦ÉÆb÷É®úÉ, SÉÆpù{ÉÚ®ú,
®úixÉÉÊMÉ®úÒ, ˺ÉvÉÚnÖùMÉÇ, {ÉÖhÉä, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú ´É vÉÖ³äý ÊVɱ½äþ) +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù, VÉɱÉxÉÉ, ¤ÉÒb÷, ±ÉÉiÉÚ®ú, MÉÉåÊnùªÉÉ, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ÊVɱ½äþ)
ºÉÉiÉÉ®úÉ, ºÉÉÆMɱÉÒ, EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú, +EòÉä±ÉÉ, ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ,
=º¨ÉÉxÉɤÉÉnù ´É ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ÊVɱ½äþ) ˽þMÉÉä±ÉÒ ´É ´ÉÉÊ¶É¨É ÊVɱ½äþ)

|ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ


BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É,
|ÉEò±{É, {ÉähÉ, ¶É½þÉ{ÉÚ®ú, VÉ´½þÉ®, |ÉEò±{É, xÉÉʶÉEò, Eò³ý´ÉhÉ, ®úÉVÉÚ®ú, ÊEòxÉ´É]õ, {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É, vÉÉ®úhÉÒ, +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, näù´É®úÒ, ÊSɨÉÚ®ú, SÉÆpù{ÉÚ®ú, +½äþ®úÒ,
ºÉÉä±ÉÉ{ÉÖ®ú, b÷½þÉhÉÚ, PÉÉäbä÷MÉÉ´É ´É ¨ÉÖƤÉ<Çú vÉÖ³äý, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, iɳýÉänùÉ ´É ªÉÉ´É±É Eò³ý¨ÉxÉÖ®úÒ, ˽þMÉÉä±ÉÒ ´É +EòÉä±ÉÉ ¦ÉÆb÷É®úÉ, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ´É ¦ÉɨɮúÉMÉb÷
20

|É{ÉjÉ--1
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉɱɪÉÉiÉÒ±É {Énäù ´É {ÉnùÉÆSÉÒ ´ÉäiÉxɸÉähÉÒ nù¶ÉÇÊ´ÉhÉÉ®úÉ iÉCiÉÉ

ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ´ÉäiÉxɸÉähÉÒ BEÚòhÉ {Énäù


+. Gò. {ÉnùxÉÉ¨É ´ÉäiÉxÉ ¨Éì]õÅÒCºÉ¨ÉvÉÒ±É
´ÉäiÉxÉ ºiÉ®ú ¯û{ɪÉä 2020-2021
1. |ÉvÉÉxÉ ºÉÊSÉ´É ... ºÉÆ´ÉMÉÇ {Énù 1
2. ¨ÉÖJªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ ... BºÉ-29 1,31,100-2,16,600 1
3. ºÉ½þºÉÊSÉ´É ... BºÉ-27 1,18,500-2,14,100 1
4. ={ɺÉÊSÉ´É ... BºÉ-25 78,800-2,09,200 2
5. +´É®ú ºÉÊSÉ´É ... BºÉ-23 67,700-2,08,700 4
6. +´É®ú ºÉÊSÉ´É (Ê´ÉvÉÒ) ... BºÉ-23 67,700-2,08,700 1
7. ºÉ½þɪÉEò ¨ÉÖJªÉ +ʦɪÉÆiÉÉ ... BºÉ-23 67,700-2,08,700 1
8. ={É +ʦɪÉÆiÉÉ ... BºÉ-20 56,100-1,77,500 2
9. EòIÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-20 56,100-1,77,500 9
10. EòIÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-17 47,600-1,51,100 8
11. ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-16 44,900-1,42,400 1
12. =SSÉ ¸ÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... BºÉ-15 41,800-1,32,300 8
13. ºÉ½þɪÉEò EòIÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ/®úÉäJɱÉäJÉÉ{ÉÉ±É BºÉ-14 38,600-1,22,800 35
14. ÊxɨxÉ ¸ÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... BºÉ-14 38,600-1,22,800 7
15. ±ÉPÉÖ ]ÆõEò±ÉäJÉEò ... BºÉ-8 25,500-81,100 1
16. ʱÉÊ{ÉEò ]ÆõEò±ÉäJÉEò/®úÉJä É{ÉÉ±É . . . BºÉ-6 19,900-63,200 42
17. ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò ... BºÉ-6 19,900-63,200 2
18. xÉÉ<ÇEò ... BºÉ-3 16,600-52,400 1
19. ʶÉ{ÉÉ<Ç ... BºÉ-1 15,000-47,600 12
BEÚòhÉ ... 139
|É{ÉjÉ--2
{ɺÉÇxÉ±É ºÉ¨É®úÒ
31-3-2020 +JÉä®ú BEÚòhÉ {Énäù 31-3-2021 +JÉä®ú +ÆnùÉÊVÉiÉ BEÚòhÉ {Énäù
ºlÉɪÉÒ +ºlÉɪÉÒ BEÚòhÉ ºlÉɪÉÒ +ºlÉɪÉÒ BEÚòhÉ
1. ]äõÎCxÉEò±É--
®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ ... 4 4 ... 4 4
+®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ... 4 4 ... 4 4
2. xÉÉìxÉ-]äõÎCxÉEò±É--
®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ 22 5 27 22 5 27
+®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ 84 24 108 84 24 108
BEÚòhÉ 106 29 135 106 29 135
3. BEÚòhÉ 1 ´É 2--
®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ 22 9 31 22 9 31
+®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ 84 24 108 84 24 108
BEÚòhÉ 106 33 139 106 33 139
21

+ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ, ¨É.®úÉ., xÉÉʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉÉiÉÒ±É {Énäù

+.Gò. {ÉnùxÉÉ¨É ´ÉäiÉxɸÉähÉÒ ºiÉ®ú {ÉnùºÉÆJªÉÉ

1. +ɪÉÖCiÉ (ºÉÆ´ÉMÉÇ {Énù) ... ... 118500-214100 ... BºÉ-27 ... 1


2. +{É®ú +ɪÉÖCiÉ (¨ÉÖJªÉɱɪÉ) ... ... 118500-214100 ... BºÉ-27 ... 1
3. ºÉ½þ +ɪÉÖCiÉ ... ... 78800-209200 ... BºÉ-25 ... 1
4. ºÉ½þ +ɪÉÖCiÉ (ʶÉIÉhÉ) ... ... 78800-209200 ... BºÉ-25 ... 1
5. ºÉ½þ +ɪÉÖCiÉ (ÊxɪÉÉäVÉxÉ) ... ... 67700-208700 ... BºÉ-23 ... 1
6. ={É+ɪÉÖCiÉ ... ... 67700-208700 ... BºÉ-23 ... 1
7. ={É+ɪÉÖCiÉ (Ê´ÉkÉ) ... ... 67700-208700 ... BºÉ-23 ... 1
8. ={É+ɪÉÖCiÉ (ʶÉIÉhÉ) ... ... 67700-208700 ... BºÉ-23 ... 1
9. ºÉ½þɪÉEò +ɪÉÖCiÉ ... ... 56100-177500 ... BºÉ-20 ... 3
10. ºÉ½þɪÉEò +ɪÉÖCiÉ (ʶÉIÉhÉ) ... ... 56100-177500 ... BºÉ-20 ... 1
11. ºÉ½þɪÉEò |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ ... ... 41800-132300 ... BºÉ-15 ... 5
12. ºÉ½þÉ. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ (ʶÉIÉhÉ) ... 47600-151100 ... BºÉ-17 ... 4
13. ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... ... 47600-151100 ... BºÉ-17 ... 2
14. ÊxÉ´Éb÷¸ÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... ... 41800-132300 ... BºÉ-15 ... 1
15. ºÉ½þɪÉEò ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... ... 41800-132300 ... BºÉ-15 ... 2
16. EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +vÉÒIÉEò ... ... 38600-122800 ... BºÉ-14 ... 4
17. ´ÉÊ®ú¹`ö ʶÉIÉhÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 38600-122800 ... BºÉ-14 ... 4
18. ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉ½þɪÉEò ... ... 38600-122800 ... BºÉ-14 ... 1
19. ´ÉÊ®ú¹`ö +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò ... 38600-122800 ... BºÉ-14 ... 2
20. =SSɸÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... ... 41800-132300 ... BºÉ-15 ... 1
21. ÊxɨxɸÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... ... 38600-122800 ... BºÉ-14 ... 1
22. ={ɱÉäJÉÉ{ÉÉ±É ... ... 35400-112400 ... BºÉ-13 ... 4
23. ´ÉÊ®ú¹`ö ʱÉÊ{ÉEò ... ... 25500-81100 ... BºÉ-8 ... 9
24. EòÊxɹ`ö ʱÉÊ{ÉEò/]ÆõEò±ÉäJÉEò ... ... 19900-63200 ... BºÉ-6 ... 28
25. ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò ... ... 19900-63200 ... BºÉ-6 ... 4
26. {ÉÆ{É +Éì{É®äú]õ®ú ... ... 19900-63200 ... BºÉ-6 ... 1
27. xÉÉ<ÇEò ... ... 18000-56900 ... BºÉ-5 ... 1
28. ʶÉ{ÉÉ<Ç ... ... 15000-47600 ... BºÉ-1 ... 17
29. {ɽþÉ®äúEò®úÒ ... ... 15000-47600 ... BºÉ-1 ... 4
30. ¨ÉɳýÒ ... ... 15000-47600 ... BºÉ-1 ... 2
31. ºÉ¡òÉ<ÇMÉÉ®ú ... ... 15000-47600 ... BºÉ-1 ... 1

...
BEÚòhÉ ... 110
22

+{É®ú +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ, `öÉhÉä/xÉÉʶÉEò/xÉÉMÉ{ÉÚ®ú/+¨É®úÉ´ÉiÉÒºÉÉ`öÒ Ê´ÉʽþiÉ Eäò±Éä±ÉÒ {Énäù

+. Gò. {ÉnùxÉÉ¨É ´ÉäiÉxɸÉähÉÒ ºiÉ®ú {ÉnùºÉÆJªÉÉ


xÉÉʶÉEò `öÉhÉä +¨É®úÉ´ÉiÉÒ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. +{É®ú +ɪÉÖCiÉ (ºÉÆ´ÉMÉÇ {Énù) ... 118500-214100 BºÉ-27 1 1 1 1 4


2. +vÉÒIÉEò +ʦɪÉÆiÉÉ ... ... 78800-209200 BºÉ-25 1 ... ... 1 2
3. ={É+ɪÉÖCiÉ ... ... 67700-208700 BºÉ-23 1 1 1 1 4
4. ºÉ½þɪÉEò +ɪÉÖCiÉ ... ... 56100-177500 BºÉ-20 1 1 1 1 4
5. ºÉ½þɪÉEò +ɪÉÖCiÉ (ʶÉIÉhÉ) ... 56100-177500 BºÉ-20 1 1 1 1 4
6. ºÉ½þɪÉEò ºÉÆSÉɱÉEò (±ÉäJÉÉ) ... 56100-177500 BºÉ-20 1 1 1 1 4
7. ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 56100-177500 BºÉ-20 1 1 1 1 4
8. ={É +ʦɪÉÆiÉÉ ... ... 56100-177500 BºÉ-20 1 ... ... 1 2
9. ºÉ½þɪÉEò |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 41800-132300 BºÉ-15 1 1 ... 1 3
10. ºÉ½þɪÉEò |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ (ʶÉIÉhÉ) ... 41800-132300 BºÉ-15 4 4 4 4 16
11. ºÉ½þɪÉEò ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 41800-132300 BºÉ-15 2 2 2 2 8
12. EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ +vÉÒIÉEò ... ... 38600-122800 BºÉ-14 1 1 1 1 4
13. ´ÉÊ®ú¹`ö ʶÉIÉhÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 38600-122800 BºÉ-14 3 3 2 3 11
14. EòÊxɹ`öö ʶÉIÉhÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 35400-112400 BºÉ-13 1 1 1 1 4
15. ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉ½þɪÉEò ... ... 38600-122800 BºÉ-14 1 1 1 1 4
16. ´ÉÊ®ú¹`ö +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò ... 38600-122800 BºÉ-14 1 1 1 1 4
17. =SSɸÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... ... 41800-132300 BºÉ-15 2 1 1 2 6
18. ÊxɨxɸÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... 38600-122800 BºÉ-14 ... ... 1 1 2
19. EòÊxɹ`ö +ʦɪÉÆiÉÉ ... ... 38600-122800 BºÉ-14 2 ... ... 2 4
20. ={ɱÉäJÉÉ{ÉÉ±É ... ... 35400-112400 BºÉ-13 2 2 2 2 8
21. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò ... 35400-112400 BºÉ-13 1 1 1 1 4
22. ´ÉÊ®ú¹`ö ʱÉÊ{ÉEò ... ... 25500-81100 BºÉ-8 5 3 3 3 14
23. ºÉÉÆÎJªÉEòÒ ºÉ½þɪÉEò ... ... 25500-81100 BºÉ-8 1 1 1 1 4
24. EòÊxɹ`ö ʱÉÊ{ÉEò/]ÆõEò±ÉäJÉEò ... 19900-63200 BºÉ-6 21 22 20 21 84
25. ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò ... ... 19900-63200 BºÉ-6 2 2 2 2 8
26. ʶÉ{ÉÉ<Ç ... ... 15000-47600 BºÉ-1 8 8 7 7 30
27. ®úIÉEòú ... ... 15000-47600 BºÉ-1 1 1 1 1 4
...
BEÚòhÉ 67 61 57 65 250
23

(29) |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä EòɪÉÉDZɪÉÉiÉÒ±É {Énäù

+. Gò. {ÉnxÉɨÉù ´ÉäiÉxɸÉähÉÒ ºiÉ®ú {ÉnùºÉÆJªÉÉ


1 2 3 4 5

1. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ (¦ÉÉ.|É.ºÉä./¦ÉÉ.´É.ºÉä.)(ºÉÆ´ÉMÉÇ {Énù)... 118500-214100 BºÉ-27 11


2. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ (¸ÉähÉÒ-1) ... 67700-208700 BºÉ-23 6
3. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ (¸ÉähÉÒ-2) ... 56100-177500 BºÉ-20 13
4. ºÉ½þɪÉEò |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 41800-132300 BºÉ-15 58
5. ºÉ½þÉ. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ (ʶÉIÉhÉ) ... 41800-132300 BºÉ-15 112
6. ÊxɪÉÉäVÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 41800-132300 BºÉ-15 13
7. ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 44900-142400 BºÉ-16 11
8. ºÉ½þɪÉEò ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 41800-132300 BºÉ-15 30
9. EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +vÉÒIÉEò ... 38600-122800 BºÉ-14 30
10. Eò. ʶÉIÉhÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ ... 38600-122800 BºÉ-14 168
11. Eò. ʶÉIÉhÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ (ÊxÉ. Ê®ú.) ... 38600-122800 BºÉ-14 111
12. ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉ½þɪÉEò ... 38600-122800 BºÉ-14 30
13. ´ÉÊ®ú¹`ö +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò ... 38600-122800 BºÉ-14 32
14. ÊxɨxɸÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... 38600-122800 BºÉ-14 7
15. ={ɱÉäJÉÉ{ÉÉ±É ... 35400-112400 BºÉ-13 86
16. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò ... 35400-112400 BºÉ-13 91
17. ´ÉÊ®ú¹`ö ʱÉÊ{ÉEò ... 25500-81100 BºÉ-8 227
18. ºÉÉÆÎJªÉEòÒ ºÉ½þɪÉEò ... 25500-81100 BºÉ-8 29
19. ±ÉPÉÖ ]ÆõEò±ÉäJÉEò ... 25500-81100 BºÉ-8 28
20. ʱÉÊ{ÉEò ]ÆõEò±ÉäJÉEò ... 19900-63200 BºÉ-6 550
21. ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò ... 19900-63200 BºÉ-6 57
22. ʶÉ{ÉÉ<Ç ... 15000-47600 BºÉ-1 170
23. {ɽþÉ®äúEò®úÒ ... 15000-47600 BºÉ-1 28
24. +vÉÇ´Éä³ý ºÉ¡òÉ<ÇMÉÉ®ú ... 15000-47600 BºÉ-1 28
BEÚòhÉ ... 1926
24

|ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEòÊ®úiÉÉ Ê´ÉʽþiÉ Eò®úhªÉÉiÉ

BEÚòhÉ xÉÉʶÉEò
+. Gò. {ÉnùxÉɨÉ

ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú
xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú

PÉÉäb÷äMÉÉ´É
Eò³ý´ÉhÉ
xÉÉʶÉEò

¶É½þÉ{ÉÚ®ú
iɳýÉnä ùÉ

VÉ´½þÉ®ú
b÷½þÉhÉÚ
ªÉɴɱÉ
®úÉVÉÖ®ú

vÉÖ³äý

{ÉähÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1
2. ºÉ½þÉ. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ 3 3 2 2 3 3 2 18 2 2 2 2 2 2
3. ºÉ½þÉ. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ (ʶÉIÉhÉ) 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 3
4. ÊxɪÉÉäVÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 1 ... ... ... 1 1 ... 3 ... 1 ... 1 1 ...
5. ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 1 1 ... ... 1 ... ... 3 1 1 ... ... ... ...
6. ºÉ½þɪÉEò ±ÉäJÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1
7. EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +vÉÒIÉEò 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1
8. EòÊxɹ`ö ʶÉIÉhÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú +ÊvÉEòÉ®úÒ 6 6 6 6 6 6 6 42 6 6 6 6 6 3
9. EòÊxɹ`ö ʶÉ. Ê´É.ú +ÊvÉEòÉ®úÒ (ÊxÉÊ®ú) 8 8 4 5 6 6 6 43 6 5 4 3 3 ...
10. ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉ½þɪÉEò 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1
11. ´ÉÊ®ú¹`ö +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´É. ÊxÉ®úÒúIÉEò 2 2 1 1 1 2 2 11 1 1 1 1 2 ...
12. ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ÊxɨxɸÉähÉÒ 1 1 ... ... 1 ... ... 3 ... 1 ... ... ... ...
13. ={ɱÉäJÉÉ{ÉÉ±É 4 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 1
14. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò 4 4 4 4 3 3 3 25 4 3 3 4 2 2
15. ´ÉÊ®ú¹`ö ʱÉÊ{ÉEò 8 8 8 8 8 8 8 56 9 8 8 8 8 2
16. ºÉÉÆÎJªÉEòÒ ºÉ½þɪÉEò 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1
17. ±ÉPÉÖ ]ÆõEò±ÉäJÉEò 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 ...
18. EòÊxɹ`ö ʱÉÊ{ÉEò 20 20 20 20 20 20 20 140 20 20 20 20 20 10
19. ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 1
20. ʶÉ{ÉÉ<Ç 8 7 6 7 7 7 5 47 5 5 5 5 7 3
21. SÉÉèEòÒnùÉ®ú ... 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1
22. +vÉÇ´Éä³ý ºÉ¡òÉ<ÇMÉÉ®ú ... 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1
BEÚòhÉ . . . 78 77 68 70 74 73 69 509 71 70 66 67 68 34
25

+ɱÉä±ÉÒ {Énäù ´É |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆSÉä ¨ÉÖJªÉɱɪÉ

BEÚòhÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ

BEÚòhÉ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú

BEÚòhÉ BEÆònù®ú
BEÚòhÉ `öÉhÉä

{ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É

MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ
+Éè®úMÆ ÉɤÉÉnù

Eò³ý¨ÉxÉÖ®úÒ

¦ÉɨɮúÉMÉb÷
+EòÉä±ÉÉ

ÊEòxÉ´É]õ

xÉÉMÉ{ÉÚ®ú
vÉÉ®úhÉÒ

SÉÆpù{ÉÚ®ú

¦ÉÆb÷É®úÉ

+½äþ®úÒ
ÊSɨÉÚ®ú
{ÉÖºÉnù

näù´É®úÒ
¨ÉÖ¤Æ É<Ç

´ÉvÉÉÇ
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30
1 13 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 1 2 2 2 1 2 ... 14 58
1 24 4 4 4 4 4 4 4 28 3 4 4 2 4 4 4 4 3 32 112
... 3 ... ... 1 ... 1 ... 1 3 1 1 ... ... 1 ... ... 1 ... 4 13
... 2 ... ... 1 ... 1 ... 1 3 ... ... ... ... ... 1 1 1 ... 3 11
1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30
1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30
4 37 6 6 6 5 6 6 6 41 5 6 6 3 6 6 6 6 4 48 168
... 21 3 1 5 1 4 2 6 22 4 4 2 1 4 3 2 5 ... 25 111
1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 30
... 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 ... 1 1 8 32
... 1 ... ... ... ... 1 ... 1 2 ... ... ... ... ... ... ... 1 ... 1 7
2 18 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25 86
... 18 3 3 3 3 3 3 3 21 2 4 3 2 3 3 4 4 2 27 91
6 49 8 8 8 8 8 8 8 56 8 8 8 6 8 8 8 8 4 66 227
1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 8 29
... 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 28
8 118 20 20 20 20 20 20 20 140 18 20 20 10 20 20 20 14 10 152 550
2 13 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 1 2 2 2 2 1 16 57
3 33 5 5 7 5 7 5 7 41 6 5 6 4 6 7 6 6 3 49 170
1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 8 28
1 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 ... 8 28
34 410 65 63 71 62 70 64 73 468 63 68 64 42 68 68 65 66 35 539 1926
26

2. ʶÉIÉhÉ
1. |ɺiÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò :
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ ´É +ÊiÉnÖùMÉÇ¨É b÷ÉåMÉ®úɳý ¦ÉÉMÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÓSÉÉ +ÉÌlÉEò, ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É ºÉɨÉÉÊVÉEò Ê´ÉEòÉºÉ VɱÉnùMÉiÉÒxÉä PÉb÷´ÉÚxÉ +ÉhÉhªÉɺÉÉ`öÒ
1972-73 {ÉɺÉÚxÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ºÉ¨ÉÚ½þ ªÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÊ´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ªÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉJÉɱÉÒ +ɸɨɶÉɳýÉ, ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½þ,
¤ÉɱɴÉÉb÷Ò, EÞò¹ÉÒ |ÉÉiªÉÊIÉEò Eåòpù, {ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eåòpù, ´ªÉ´ÉºÉɪÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ Eåòpù ´É +É®úÉäMªÉ Eåòpù +ºÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇGò¨É ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ ½þÉäiÉä. {É®ÆúiÉÖ ªÉÉ
EòɪÉÇGò¨ÉɺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ 50-60 BEò®ú VɨÉÒxÉ ={ɱɤvÉ ½þÉä>ð xÉ ¶ÉEò±ªÉÉxÉä ¡òCiÉ +ºÉä ¶ÉèIÉÊhÉEò PÉ]õEò, +ɸɨɶÉɳýÉ, ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½þ ´É ¤ÉɱɴÉÉb÷Ò ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ
+ɱÉä +ɽäþiÉ. ºÉvªÉÉ 499 +ɸɨɶÉɳýÉ (ªÉÉ 499 ¶ÉɳýÉƨÉvªÉä 26 Ê`öEòÉhÉÒ ¡òHò EòxªÉÉ ¶ÉɳýÉ +ɽäþiÉ iÉ®ú 11 Ê`öEòÉhÉSªÉÉ ¶ÉɳýÉ ÁÉ <ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ +ɽäþiÉ
´É 2 +Énù¶ÉÇ +ɸɨɶÉɳýÉ) ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉ ºÉÖ°ü +ɽäþiÉ. ¶ÉɺÉEòÒªÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò +ɸɨɶÉɳýÉÆxÉÉ VÉÉäbÚ÷xÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ =SSÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ʶÉIÉhÉÉSÉÒ
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ <ªÉkÉÉ 11 ´ÉÒ ´É 12 ´ÉÒ SÉä (Eò±ÉÉ ´É Ê´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉäSÉä) ´ÉMÉÇ ºÉxÉ 1999-2000 {ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ. ªÉÉʶɴÉɪÉ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉÆ-¨ÉÖ±ÉÓºÉÉ`öÒ ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½äþ, ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉÒ ºÉƺlÉÉ ºÉÆSÉÉʱÉiÉ |ÉÉlÉʨÉEò ´É ¨ÉÉvªÉʨÉEò ʶÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ +ɸɨɶÉɳýÉ, iÉÉÆÊjÉEò ʶÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ 15 |ÉʶÉIÉhÉ Eåòpäù
´ÉMÉè®äú ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ +ɽäþiÉ. ªÉÉʶɴÉÉªÉ <iÉ®ú½þÒ ¶ÉèIÉÊhÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ iªÉɨÉvªÉä ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®ú ʶɹªÉ´ÉÞkÉÒ, +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ
ºÉƺlÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxÉ, {ÉÉäʱɺÉ, ºÉèxªÉ nù±É ¦É®úiÉÒ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ, ¨ÉÉä]õ®ú ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò |ÉʶÉIÉhÉ Eåòpù, ¶ÉɺÉEòÒªÉ/+xÉÖnùÉÊxÉiÉù +ɸɨɶÉɳäýiÉ
¤ÉÊIÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, <. 10/12 ´ÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉÉ{iÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê´É¶Éä¹É |ÉÉäiºÉɽþxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÖ´ÉhÉÇ ¨É½þÉäiºÉ´ÉÒ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞiÉÒ, ´ÉètEòÒªÉ ´É iÉiºÉ¨É ʶÉIÉhÉ PÉähÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê¶É¹ªÉ´ÉÞkÉÒ <iªÉÉnùÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ɽäþ.
27

(BEò) +ɸɨɶÉɳýÉ ºÉ¨ÉÚ½þ


(1) +ÊiÉ¶ÉªÉ nÖùMÉÇ¨É ´É b÷ÉMå É®úɳý ¦ÉÉMÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò, ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ´É ¶ÉèIÉÊhÉEò =zÉiÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä +ɸɨɶÉɳýÉ ºÉ¨ÉÚ½þ
ªÉÉäVÉxÉÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ.

(2) ªÉÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ºÉ¨ÉÚ½þÉiÉ ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½þɺɽþ |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ ªÉÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ɽäþ. ½þÒ +ɸɨɶÉɳýÉ |ÉiªÉäEò ´É¹ÉÔ 1 ´ÉMÉÇ ªÉÉ|ɨÉÉhÉä {ÉÖfäø VÉÉ>ðxÉ
ºÉÉiÉ´ÉÒ{ɪÉÈiÉ {ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳäýiÉ °ü{ÉÉÆiÉÊ®úiÉ ½þÉäiÉä.

(3) ªÉÉ +ɸɨɶÉɳäý±ÉÉ VÉÉäbÚ÷xÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ÉºÉiÉÒMÉÞ½þÉiÉ ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉƺÉÉ`öÒ 2 ´Éä³ýSÉä VÉä´ÉhÉ, 2 MÉhÉ´Éä¹É, +ÆlɯûhÉ, ʽþ´ÉɲªÉÉiÉ 2 ´ÉÖ±ÉxÉ VɺÉÔSÉä ºÉä]õ ´É
{ÉÉ`ö¬{ÉÖºiÉEäò ´É <iÉ®ú ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉʽþiªÉ ¨ÉÉä¡òiÉ Ênù±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ +ÉÊhÉ ¤Éɽäþ°üxÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ nÖù{ÉÉ®úSÉä VÉä´ÉhÉ, 1 MÉhÉ´Éä¹É +ÉÊhÉ ºÉ´ÉÇ |ÉEòÉ®úSÉä ʶÉIÉhÉ ¨ÉÉä¡òiÉ
Ênù±Éä VÉÉiÉä.

(4) ªÉÉʶɴÉÉªÉ VªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä |ÉÉlÉʨÉEò ʶÉIÉhÉ {ÉÚhÉÇ ZÉɱÉä +ɽäþ +¶ÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈEò®ÒúiÉÉ {ÉÖfäø ¨ÉÖ±ÉÉätÉäMÉÉäkÉ®ú +ɸɨɶÉɳäýSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ. iÉälÉÒ±É
¦ÉÉèMÉÉäʱÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒ ´É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ ÊxÉEòb÷ ±ÉIÉÉiÉ PÉä>ðxÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉäxÉä ¸ÉähÉÒ´ÉÉfø ½þÉä>ðxÉ |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳäýSÉä ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳäýiÉ ¯û{ÉÉÆiÉ®ú Eäò±Éä VÉÉiÉä.

(5) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ =SSÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSªÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ¶ÉɺÉxÉÉxÉä 123 ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉSÆ ªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ
EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä ºÉÖ°ü Eäò±ÉÒ +ºÉÚxÉ ªÉÉ EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉÆiÉ 123 Ê`öEòÉhÉÒ Eò±ÉÉ ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ ´É 80 Ê`öEòÉhÉÒ Eò±ÉÉ ´É Ê´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ +ɽäþiÉ.
JÉɱÉÒ±É iÉCiÉÉ BEÚòhÉ +ɸɨɶÉɳäýSÉÒ IɨÉiÉÉ (ºÉÆJªÉÉ) +ÉÊhÉ |ÉiªÉIÉ |É´Éä¶É PÉähÉÉ-ªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ ºÉÆJªÉÉ nù¶ÉÇÊ´ÉiÉÉä :
The following table indicates the intake capacity of existing Ashram Schools and number of students actually admitted therein :
iÉCiÉÉ BEò TABLE I
BEÚòhÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +ɸɨɶÉɳýÉÆSÉÒ +ɸɨɶÉɳäýiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ PÉähªÉÉSÉÒ |ÉiªÉIÉ |É´Éä¶É PÉähÉÉ-ªÉÉ
+.Gò. ÊVɱÁÉSÉä xÉÉ´É (+ÉÊnù´ÉɺÉÒ) ºÉÆJªÉÉ IɨÉiÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¶Éä®úÉ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ 2001 2019-20 2020-21 2021-22 2019-20 2020-21 2021-22 2019-20 2020-21 2021-22
|ÉÉ+ɶÉÉ ¨ÉÉ+ɶÉÉ Eò.¨É½þÉ. |ÉÉ+ɶÉÉ ¨ÉÉ+ɶÉÉ Eò.¨É½þÉ. |ÉÉ+ɶÉÉ ¨ÉÉ+ɶÉÉ Eò.¨É½þÉ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

xÉÉʶÉEò +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1. Nashik ]õÒBºÉ{ÉÒ 1564369 3 54 14 3 54 14 3 54 14 37400 37400 37400 36210 33805 38410 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ 3 2 4 3 2 4 3 2 4 4000 4000 4000 2656 2034 2100 ...

vÉÖ³äý +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Dhule ]õÒBºÉ{ÉÒ 647315 3 7 6 3 7 6 3 7 6 9050 9050 9050 7921 8017 8050 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ 4 2 ... 4 2 ... 4 2 ... 2000 2000 2000 1426 1025 1150 ...

xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Nandurbar ]õÒBºÉ{ÉÒ 1141933 15 43 14 15 43 14 15 43 14 35900 35900 35900 31511 30627 34479 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 2 ... ... 2 ... ... 2 ... 1000 1000 1000 641 696 721 ...

28
VɳýMÉÉ´É +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Jalgaon ]õÒBºÉ{ÉÒ 604367 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3950 5500 5500 3425 2885 3500 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 9 ... ... 9 ... ... 9 ... 4500 3500 3500 2452 2441 2500 ...

+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Ahmednagar ]õÒBºÉ{ÉÒ 378230 ... 11 3 ... 11 3 ... 11 3 7040 7040 7040 4395 4562 5000 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 6 1 ... 6 1 ... 6 1 3700 3700 3700 2125 1793 2000 ...

`öÉhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Thane ]õÒBºÉ{ÉÒ 424000 1 10 8 1 10 8 1 10 8 9750 9750 9750 7541 7400 8000 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ 2 2 ... 2 2 ... 2 2 ... 1700 1700 1700 1452 1340 1400 ...

{ÉɱÉPÉ®ú +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Palghar ]õÒBºÉ{ÉÒ 1118000 6 27 29 6 27 29 6 27 29 33150 33150 33150 33160 33658 33150 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ 1 ... 1 1 ... 1 1 ... 1 950 950 950 950 950 950 ...

{ÉÖhÉä +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8. Pune ]õÒBºÉ{ÉÒ 349000 ... 10 1 ... 10 1 ... 10 1 4750 4750 4750 4750 3520 4750 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4050 4050 4050 4050 2021 4050 ...

®úixÉÉÊMÉ®úÒ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. Ratnagiri ]õÒBºÉ{ÉÒ 20000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... ... 2 ... ... 2 ... ... 2 1000 1000 1000 653 589 700 ...
iÉCiÉÉ BEò (SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10. Solapur ]õÒBºÉ{ÉÒ 78000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 2 ... ... 2 ... ... 2 ... 1000 1000 1000 641 412 700 ...

EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11. Kolhapur ]õÒBºÉ{ÉÒ 30000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 2 ... ... 2 ... ... 2 ... 1000 1000 1000 685 456 700 ...

ºÉÉiÉÉ®úÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12. Satara ]õÒBºÉ{ÉÒ 30000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 2 ... ... 2 ... ... 2 ... 1000 1000 1000 612 521 600 ...

®úɪÉMÉb÷ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13. Raigad ]õÒBºÉ{ÉÒ 305000 ... ... 4 ... ... 4 ... ... 4 2300 2300 2300 1600 1532 2000 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... ... 8 ... ... 8 ... ... 8 4050 4050 4050 3152 3056 3500 ...

=º¨ÉÉxÉɤÉÉnù +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14. Osmanabad ]õÒBºÉ{ÉÒ 36000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 1 ... ... 1 ... ... 1 ... 500 500 500 354 325 400 ...

+¨É®úÉ´ÉiÉÒ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

29
15. Amravati ]õÒBºÉ{ÉÒ 47836 2 5 8 2 5 8 2 5 8 9400 9400 9400 8280 8402 8457 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ 1 4 ... 1 4 ... 1 4 ... 2000 2000 2000 1314 1609 1707 ...

ªÉ´ÉiɨÉɳý +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. Yavatmal ]õÒBºÉ{ÉÒ 27857 3 10 2 3 10 2 3 10 2 8050 8050 8050 3024 2899 3300 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 5 6 ... 5 6 ... 5 6 5400 5400 5400 2947 3027 3500 ...

xÉÉÆnùäb÷ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17. Nanded ]õÒBºÉ{ÉÒ 24193 ... 6 4 ... 6 4 ... 6 4 6350 6350 6350 4516 4306 4467 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ 1 3 2 1 3 2 1 3 2 2250 2250 2250 1523 1402 1442 ...

˽þMÉÉä±ÉÒ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18. Hingoli ]õÒBºÉ{ÉÒ 32103 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 4 1 ... 4 1 ... 4 1 2450 2450 2450 1919 1888 2200 ...

{É®ú¦ÉhÉÒ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19. Parbhani ]õÒBºÉ{ÉÒ 100088 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

+EòÉä±ÉÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20. Akola ]õÒBºÉ{ÉÒ 70987 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 1 1 ... 1 1 ... 1 1 1100 1100 1100 847 884 940 ...

´ÉÉÊ¶É¨É +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21. Washim ]õÒBºÉ{ÉÒ 115156 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 2 1 ... 2 1 ... 2 1 1450 1400 1400 987 891 980 ...
¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22. Buldhana ]õÒBºÉ{ÉÒ 253596 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 3 ... ... 3 ... ... 3 ... 1300 1300 1300 908 881 880 ...

+Éè®úMÆ ÉɤÉÉnù +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23. Aurangabad ]õÒBºÉ{ÉÒ 35210 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 5 ... ... 5 ... ... 5 ... 2500 2000 2000 1701 1522 1549 ...

¤ÉÒb÷ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24. Beed ]õÒBºÉ{ÉÒ 86898 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 3 ... ... 3 ... ... 3 ... 1500 1200 1200 819 791 810 ...

VÉɱÉxÉÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
25. Jalana ]õÒBºÉ{ÉÒ 356533 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

±ÉÉiÉÚ®ú +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26. Latur ]õÒBºÉ{ÉÒ 47836 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

xÉÉMÉ{ÉÚ®ú +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27. Nagpur ]õÒBºÉ{ÉÒ 444441 ... 1 1 ... 1 1 ... 1 1 900 900 900 910 825 817 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 3 1 ... 3 1 ... 3 1 2000 2000 2000 2100 1921 2100 ...

30
´ÉvÉÉÇ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28. Wardha ]õÒBºÉ{ÉÒ 154415 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 2 ... ... 2 ... ... 2 ... 1000 1000 1000 652 214 500 ...

¦ÉÆb÷É®úÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29. Bhandara ]õÒBºÉ{ÉÒ 97718 ... 1 ... ... 1 ... ... 1 ... 500 500 500 265 131 350 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

MÉÉåÊnùªÉÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30. Gondia ]õÒBºÉ{ÉÒ 1322635 ... 3 6 ... 3 6 ... 3 6 5700 5700 5700 3942 2991 4000 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 1 1 ... 1 1 ... 1 1 1200 1200 1200 850 714 800 ...

SÉÆpù{ÉÚ®ú +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31. Chandrapur ]õÒBºÉ{ÉÒ 2171000 ... 7 3 ... 7 3 ... 7 3 3550 3550 3550 3125 2032 3000 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... 2 ... ... 2 ... ... 2 ... 1400 1400 1400 1050 950 1100 ...

MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32. Gadchiroli ]õÒBºÉ{ÉÒ 371696 ... 25 18 ... 25 18 ... 25 18 22350 22350 22350 19737 13420 15000 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

BEÚòhÉ +ÊxÉ´ÉɪÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Total ... ]õÒBºÉ{ÉÒ 12486412 36 223 123 36 223 123 36 223 123 200090 201640 201640 174312 161012 176730 ...
+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ 14 72 31 14 72 31 14 72 31 56000 54150 54150 39466 34353 39979 ...
31

iÉCiÉÉ--nùÉäxÉ
TABLE--II
+ɸɨɶÉɳäýSÉÉ <ªÉkÉÉ 10 ´ÉÒ SÉÉ ÊxÉEòɱÉ
¶ÉɱÉÉÆiÉ {É®úÒúIÉä±ÉÉ ¶ÉɱÉÉÆiÉ {É®úÒúIÉäiÉ {ÉɺÉ
´É¹ÉÇ ¤ÉºÉ±Éä±Éä Ê´ÉtÉlÉÔ ZÉɱÉä±Éä Ê´ÉtÉlÉÔ {ÉÉºÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ
BEÚòhÉ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÖ±ÉÒ BEÚòhÉ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÖ±ÉÒ BEÚòhÉ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÖ±ÉÒ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 2019-2020 13427 6244 7183 12447 5676 6771 92.70 90.90 94.26
2. 2020-2021 14643 7159 7484 14300 7000 7300 97.66 97.78 97.54
(+ÆnùÉÊVÉiÉ)
3. 2021-2022 15375.2 7516.95 7858.2 15100 7400 7700 98.21 98.44 97.99
(+ÆnùÉÊVÉiÉ)

+ɸɨɶÉɳäýSÉÉ <ªÉkÉÉ 12 ´ÉÒ SÉÉ ÊxÉEòɱÉ


1. 2019-2020 10865 5396 5469 9874 4853 5021 90.88 89.94 91.81
2. 2020-2021 10115 4634 5481 9505 4305 5200 93.97 92.90 94.87
(+ÆnùÉÊVÉiÉ)
3. 2021-2022 10620.8 4865.7 5755.05 10020.3 4520.25 5500 94.35 92.90 95.57
(+ÆnùÉÊVÉiÉ)
32

+ɸÉú¨É¶ÉɳýÉ ºÉ¨ÉÚ½þ
Ashram School Complex
iÉCiÉÉ iÉÒxÉ
TABLE–III
Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒʴɹɪÉEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ :
Personnel Summary :

+. Gò. {ÉnùxÉÉ¨É ´ÉäiÉxɨÉÉxÉ ºiÉ®ú {ÉnùºÉÆJªÉÉ {ÉnùxÉɨÉ


Sr. No. Designation Pay Scale Level No. of Posts Designation
---------------------------------
2018-2019 2019-2020
1 2 3 4 5 6

(1) ®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ Gazetted


EÖò±É|ɨÉÖJÉ 41800–132300 S-15 2 2 Chancellor
BEÚòhÉ ... 2 2

(2) +®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ ´ÉMÉÇ-3 Non-Gazetted Class III


¨ÉÉvªÉʨÉEò ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò 47600–151100 S-17 436 436 Headmaster
|ÉÉvªÉÉ{ÉEò (EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉ) 47600–151100 S-17 882 882 Professor (Junior College)
ºÉ½þɪÉEò ʶÉIÉEò (+Énù¶ÉÇ +ɶÉÉ.) 38600–122800 S-14 18 18 Assistant Teacher (Jr. College)
|ÉÉlÉʨÉEò ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò 38600–122800 S-14 130 130 Headmaster (Primary)
ʶÉIÉEò (¨ÉÉvªÉʨÉEò) 38600–122800 S-14 1824 1824 Secondary Teacher
|ÉÉlÉʨÉEò ʶÉIÉEò (=SSÉ ¸ÉähÉÒ) 38600–122800 S-14 517 517 Primary Teacher (Higher Scale)
E òå pù|ɨÉÖJÉ 38600–122800 S-14 2 2 Kendra Pramukh
¨ÉÖJªÉ ʱÉÊ{ÉEò 35400–112400 S-13 1 1 Head Clerk
GòÒb÷É Ê¶ÉIÉEò 35400–112400 S-13 2 2 Sport Teacher
ÊSÉjÉEò±ÉÉ Ê¶ÉIÉEò 25500–81100 S-8 4 4 Drawing Teacher
ʶÉIÉEò (|ÉÉlÉʨÉEò) 25500–81100 S-8 3296 3296 Teacher (Primary)
ʶÉIÉhÉ ºÉä´ÉEò (|ÉÉlÉʨÉEò) Rs. 6000 Fix Pay ... ... Shikshan Sevak (Primary)
ʶÉÊIÉEòÉ (¤ÉɱɴÉÉb÷Ò/+ÊvÉÊIÉEòÉ) 25500–81100 S-8 551 551 Teacher (Bal./Supdt.)
´ÉÊ®ú¹`ö ʱÉÊ{ÉEò 25500–81100 S-8 4 4 Senior Clerk
´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þ +vÉÒIÉEò 25500–81100 S-8 552 552 Hostel Superintendent
xɺÉÇ 25500–81100 S-8 2 2 Nurse
EòÊxɹ`ö ʱÉÊ{ÉEò 19900–63200 S-6 357 357 Junior Clerk
|ɪÉÉäMɶÉɳýÉ ({ÉÊ®úSÉ®ú) ºÉ½þɪÉEò 19900–63200 S-6 86 86 Laboratory Assistant
OÉÆlÉ{ÉÉ±É 19900–63200 S-6 105 105 Librarian
BEÚòhÉ ... 8769 8769 Total

(3) SÉiÉÖlÉÇ ¸ÉähÉÒ ´ÉMÉÇ-4 Class IV


º´ÉªÉÆ{ÉÉEòÒ 16600–52400 S-3 2956 2956 Cook
¨ÉnùiÉÊxÉºÉ (EòɨÉÉ`öÒ) 15000–47600 S-1 2676 2676 Maid Servant
ʶÉ{ÉÉ<Ç 15000–47600 S-1 346 346 Peon
®úJÉ´ÉɱÉnùÉ®ú 15000–47600 S-1 499 499 Watchman
ºÉ¡òÉ<Ç EòɨÉMÉÉ®ú 15000–47600 S-1 321 321 Sweepers
|ɪÉÉäMɶÉɳýÉ {ÉÊ®úSÉ®ú 19900–63200 S-6 396 396 Laboratory Attendant
BEÚòhÉ ... 7194 7194 Total

BEÚòhÉ ºÉ´ÉÇ ... 15965 15965 Total


33

iÉCiÉÉ--SÉÉ®ú
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆiÉMÉÇiÉ EòɪÉÇ®úiÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ɸɨɶÉɳýÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉÆJªÉÉ ºÉxÉ 2020-21 (¨Éɽäþ ºÉ{]åõ¤É®ú +JÉä®ú)
+.Gò. |ÉEò±{É ¶ÉɺÉEòÒªÉ |ÉiªÉIÉÉiÉ |É´ÉäʶÉiÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ |ÉiªÉIÉÉiÉ |É´ÉäʶÉiÉ ¤ÉʽþºlÉ Ê´ÉtÉlÉÔ BEÚòhÉ |É´ÉäʶÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉÆJªÉÉ
EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¶ÉɳýÉ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÖ±ÉÒ BEÚòhÉ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÖ±ÉÒ BEÚòhÉ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÖ±ÉÒ BEÚòhÉ
1. xÉÉʶÉEò ... 39 5512 6194 11706 2862 2929 5791 8374 9123 17497
2. Eò³ý´ÉhÉ ... 41 6023 7748 13771 2210 2361 4571 8233 10109 18342
3. vÉÖ³äý ... 22 3482 4210 7692 605 745 1350 4087 4955 9042
4. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú ... 32 5792 5566 11358 1010 1112 2122 6802 6678 13480
5. iɳýÉnä ùÉ ... 42 6960 7368 14328 1568 1947 3515 8528 9315 17843
6. ªÉÉ´É±É ... 17 2324 1842 4166 505 655 1160 2829 2497 5326
7. ®úÉVÉÖ®ú ... 21 2394 3150 5544 410 401 811 2804 3551 6355
BEÚòhÉ xÉÉʶÉEò ʴɦÉÉMÉ.. 214 32487 36078 68565 9170 10150 19320 41657 46228 87885
8. PÉÉäb÷äMÉÉ´É ... 23 1978 2577 4555 744 664 1408 2722 3241 5963
9. ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ... 3 358 147 505 72 75 147 430 222 652
10. {ÉähÉ ... 14 1868 1948 3816 687 716 1403 2555 2664 5219
11. ¶É½þÉ{ÉÚ®ú ... 23 2906 2949 5855 1452 1433 2885 4358 4382 8740
12. VÉ´½þÉ®ú ... 30 5886 6054 11940 3155 2966 6121 9041 9020 18061
13. b÷½þÉhÉÚ ... 34 4286 4088 8374 4081 4092 8173 8367 8180 16547
14. ¨ÉÖ¤Æ É<Ç ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ `öÉhÉä ʴɦÉÉMÉ ... 127 17282 17763 35045 10191 9946 20137 27473 27709 55182
15. +Éè®úMÆ ÉɤÉÉnù ... 8 1325 970 2295 12 6 18 1337 976 2313
16. {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É ... 19 928 1090 2018 523 459 982 1451 1549 3000
17. {ÉÖºÉnù ... 7 883 1089 1972 63 80 143 946 1169 2115
18. ÊEòxÉ´É]õ ... 16 2026 2888 4914 317 415 732 2343 3303 5646
19. Eò³ý¨ÉxÉÖ®úÒ ... 5 625 1029 1654 86 77 163 711 1106 1817
20. +EòÉä±ÉÉ ... 8 1126 1276 2402 122 155 277 1248 1431 2679
21. vÉÉ®úhÉÒ ... 20 3185 3709 6894 1103 1449 2552 4288 5158 9446
BEÚòhÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ 83 10098 12051 22149 2226 2641 4867 12324 14692 27016
22. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ... 6 424 406 830 188 160 348 612 566 1178
23. ´ÉvÉÉÇ ... 2 113 76 189 12 13 25 125 89 214
24. näù´É®úÒ ... 11 1231 1564 2795 461 449 910 1692 2013 3705
25. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... 1 58 47 105 18 8 26 76 55 131
26. SÉÆpù{ÉÚ®ú ... 8 751 926 1677 152 202 354 903 1128 2031
27. ÊSɨÉÖ®ú ... 4 391 504 895 32 24 56 423 528 951
28. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ ... 24 3258 3551 6809 498 490 988 3756 4041 7797
29. +½äþ®úÒ ... 11 1252 1307 2559 177 205 382 1429 1512 2941
30. ¦ÉɨɮúÉMÉb÷ ... 8 1040 1173 2213 210 259 469 1250 1432 2682
BEÚòhÉ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ʴɦÉÉMÉ.. 75 8518 9554 18072 1748 1810 3558 10266 11364 21630
BEÚòhÉ ¨É½þÉ®úɹ]Å ®úÉVªÉ 499 68385 75446 143831 23335 24547 47882 91720 99993 191713
34

+xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ BEÚòhÉ 539 +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ SÉɱÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. ºÉxÉ 2020-21 ªÉÉ
¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉƨÉvÉÒ±É BEÚòhÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉÆJªÉÉ 2,33,619 <iÉEòÒ +ɽäþ. +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉÆxÉÉ ´ÉäiÉxÉ +xÉÖnùÉxÉ, {ÉÊ®ú®úIÉhÉ +xÉÖnùÉxÉ,
+ÉEòκ¨ÉEò JÉSÉÇ +xÉÖnùÉxÉ, <¨ÉÉ®úiÉ ¦ÉÉbä÷ ´ÉÉ <¨ÉÉ®úiÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É +xÉÖnùÉxÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉxÉ 2021-22 ºÉÉ`öÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEò®úÒiÉÉ ¯û. 1,48,49,902 ½þVÉÉ®ú
ÊxÉvÉÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
1. {ÉÊ®ú{ÉÉä¹ÉhÉ/{ÉÊ®ú®úIÉhÉ +xÉÖnùÉxÉ :--
{ÉÊ®ú®úIÉhÉ +xÉÖnùÉxÉÉiÉÚxÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳäýiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ +±{ÉÉä{ɽþÉ®ú ´É ¦ÉÉäVÉxÉÉ´É®úÒ±É JÉSÉÇ ¦ÉÉMÉʴɱÉÉ VÉÉiÉÉä. ºÉɨÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ ´É ʴɶÉä¹É ºÉ½þɪªÉ
ʴɦÉÉMÉ, ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Ênù. 3 ¨ÉÉSÉÇ 2019 +x´ÉªÉä {ÉÊ®ú®úIÉhÉ +xÉÖnùÉxÉÉiÉ |ÉÊiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ |ÉÊiÉ ¨Éɽþ ¯û. 900 ´É°üxÉ ¯û. 1500 +¶ÉÒ ´ÉÉfø Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
2. +ÉEòκ¨ÉEò +xÉÖnùÉxÉ :---
+ɸɨɶÉɳäýiÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSªÉÉ ´ÉäiÉxÉÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ +ÉEòκ¨ÉEò +xÉÖnùÉxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. +ÉEòκ¨ÉEò +xÉÖnùÉxÉÉiÉÚxÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ nèùxÉÆÊnùxÉ ´ÉÉ{É®úÉSªÉÉ ´ÉºiÉÚ,
¶ÉɱÉäªÉ ºÉÉʽþiªÉ iɺÉäSÉ +ɸɨɶÉɳäýiÉÒ±É nèùxÉÆÊnùxÉ JÉSÉÇ ¦ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
3. +É®úÉMä ªÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ :---
+xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýäiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ +É®úÉäMªÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ Ê¡ò®úiªÉÉ ´ÉètEòÒªÉ {ÉlÉEòÉƨÉÉ¡ÇòiÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ ¤ÉɤÉiÉSÉÒ xÉÉånù ½äþ±lÉ EòÉbÇ÷ ¨ÉvÉÚxÉ
¶ÉɳýÉƨÉvªÉä `äö´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. +ÉVÉÉ®úÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈEòÊ®úiÉÉ ¶ÉɳäýVɴɳýÒ±É OÉɨÉÒhÉ ¯ûMhÉɱɪÉä, ºÉɨÉÉxªÉ ¯ûMhÉɱɪÉä, ªÉɨÉvÉÚxÉ ={ÉSÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. EòɽþÒ +b÷SÉhÉ
¦ÉɺɱªÉÉºÉ iªÉÉ iªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ ½äþ ªÉɤÉɤÉiÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉÉºÉ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eò®úiÉÉiÉ. +ɸɨɶÉɳäýiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ +É®úÉäMªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä
Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ´É ʶÉIÉEòÉÆxÉÉ VÉÒ´ÉxÉ EòÉè¶É±ªÉ ʴɹɪÉEò |ÉʶÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
4. ºÉèÊxÉEòÒ ¶ÉɳýÉ :--
¶ÉɱÉäªÉ ʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ºÉèÊxÉEòÒ ¶ÉɳýÉƨÉvªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ +ÊiÉÊ®úCiÉ iÉÖEòb÷ÒuùÉ®äú <ªÉkÉÉ 5 ´ÉÒ {ÉɺÉÚxÉ {ÉÖfäø ʶÉIÉhÉ
PÉähªÉɺÉÉ`öÒ ¶ÉɱÉäªÉ ʶÉIÉhÉ ´É GòÒb÷É Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 24-12-2007 SªÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉèÊxÉEòÒ ¶ÉɳäýiÉÒ±É ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þ, ÊxÉ´ÉÉǽþ JÉSÉÇ ¦ÉÉMÉÊ´ÉhÉäºÉÉ`öÒ |ÉiÉÒ
Ê´ÉtÉlÉÔ ¯û. 15,000 ªÉÉ |ɨÉÉhÉä ´ÉÉ̹ÉEò +xÉÖnùÉxÉ, ªÉÉ ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ nÒùPÉÇ ºÉÖ]õÒSÉä EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ ºÉèÊxÉEòÒ ¶ÉɳäýiÉÚxÉ ¨ÉÚ³ý MÉÉ´ÉÒ ªÉähªÉÉ-
VÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ |É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ ´É nèùxÉÆÊnùxÉ ÊEò®úEòÉä³ý JÉSÉÇ (ªÉÉiÉ ¶ÉɱÉäªÉ ´É Eò´ÉɪÉiÉ MÉhÉ´Éä¶É, xÉÉ<Ç]õ bÅä÷ºÉõ ´É ¨ÉÉäVÉä, ]õÉì´Éä±É, iÉä±É, ºÉɤÉhÉ, nÆùiɨÉÆVÉxÉ, ±ÉäJÉxɺÉÉʽþiªÉ
<iªÉÉnùÒ) ºÉÉ`öÒ |ÉiÉÒ Ê´ÉtÉlÉÔ ¯û. 5,000 +ºÉä BEÚòhÉ ´ÉÉ̹ÉEò ¯û. 20,000 ªÉÉ|ɨÉÉhÉä +xÉÖnùÉxÉ iɺÉäSÉ +ÊiÉÊ®úCiÉ iÉÖEòb÷Ò´É®úÒ±É Ê¶ÉIÉEòÉÆSÉä ´ÉäiÉxÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
ʴɦÉÉMÉÉEòbÚ÷xÉ ºÉèÊxÉEòÒ ¶ÉɳýÉÆxÉÉ ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ Ênù±Éä VÉÉiÉä.
35

(2) |ÉEò±{ÉÊxɽþÉªÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ºÉÆJªÉÉ ´É |É´ÉäʶÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ


(Ênù. 8-5-2020 {ɪÉÈiÉ)
+.Gò. |ÉEò±{É +xÉÖnùÉÊxÉiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ºÉÆJªÉÉ
EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +ɸɨɶÉɳýÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÖ±ÉÒ iÉÞiÉÒªÉ{ÉÆlÉÒ BEÚòhÉ

1. xÉÉʶÉEò ... 40 8835 8788 1 17624


2. Eò³ý´ÉhÉú ... 39 10022 8514 ... 18536
3. vÉÖ³ýä ÷ ... 34 10843 7490 1 18334
4. xÉÆnùÚ®ú¤ÉÉ®ú ... 30 8320 7430 1 15751
5. iɳýÉnä ùÉ ... 21 6155 4435 ... 10590
6. ªÉɴɱÉú ... 32 13135 6670 1 19806
7. ®úÉVÉÚ®ú ... 15 2401 2350 ... 4751
BEÚòhÉ xÉÉʶÉEò ʴɦÉÉMÉ ... 211 59711 45677 4 105392
8. PÉÉäb÷äMÉÉ´É ... 8 1053 1183 ... 2236
9. ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ... 1 187 40 ... 227
10. {ÉähÉ ... 10 2081 1943 ... 4024
11. ¶É½É{ÉÚ®ú ... 13 3258 2529 ... 5787
12. VÉ´½þÉ®ú ... 18 6331 5502 ... 11833
13. b÷½þÉhÉÚ ... 21 6443 6524 1 12968
14. ¨ÉÖƤÉ<Çõ ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ `ÉhÉä ʴɦÉÉMÉ ... 71 19353 17721 1 37075
15. +Éè®úMÆ ÉɤÉÉnù ... 6 1931 705 ... 2636
16. {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É ... 25 5093 4265 2 9360
17. {ÉÖºÉnù ... 12 3110 2647 ... 5757
18. ÊEòxÉ´É]õú ... 21 4643 3907 ... 8550
19. Eò³ý¨ÉxÉÖ®úÒ ... 9 1667 1493 ... 3160
20. +EòÉä±ÉÉ ... 19 3893 3046 ... 6939
21. vÉÉ®úhÉÒ ... 27 5310 5162 ... 10472
BEÚòhÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ ... 119 25647 21225 2 46874
22. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ... 17 3704 3136 ... 6840
23. ´ÉvÉÉÇ ... 6 1109 976 ... 2085
24. näù´É®úÒ ... 24 3993 3319 ... 7312
25. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... 7 1020 789 ... 1809
26. SÉÆpù{ÉÚ®ú ... 26 4753 3593 1 8347
27. ÊSɨÉÚ®ú ... 9 967 668 ... 1635
28. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ ... 18 2956 2429 ... 5385
29. +½äþ®úÒ ... 15 2969 2180 ... 5149
30. ¦ÉɨɮúÉMÉb÷ ... 16 3126 2590 ... 5716
BEÚòhÉ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ʴɦÉÉMÉ ... 138 24597 19680 1 44278
BEÚòhÉ ¨É½þÉ®úɹ]Å ®úÉVªÉ õ . .. 539 129308 104303 8 233619
36

(3) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉ-¨ÉÖ±ÉÓºÉÉ`öÒ ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þ


+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ MÉÉ´É, iÉɱÉÖEòÉ, ÊVɱ½þÉ ´É ʴɦÉÉMÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ´É ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÒxÉ Ê¶ÉIÉhÉ PÉähªÉÉºÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ Ê¨É³ýÉ´Éä ¨½þhÉÚxÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ
´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ. ®úÉVªÉÉiÉ 495 ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½äþ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉÚxÉ iªÉɨÉvªÉä 33065 ¨ÉÖ±Éä ´É 21019 ¨ÉÖ±ÉÒ +¶ÉÉ BEÚòhÉ 54085
Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ |É´Éä¶É näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þɨÉvªÉä Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¨ÉÉä¡òiÉ ¦ÉÉäVÉxÉ, ÊxÉ´ÉÉºÉ ´É +ɴɶªÉEò ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉʽþiªÉ {ÉÖ®ú´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
ºÉxÉ 2017-18{ÉɺÉÚxÉ ¤Éäb÷ÓMÉ ºÉÉʽþiªÉ, ´ÉÁÉ, {ÉÖºiÉEäò, ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉʽþiªÉ <iªÉÉnùÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ PÉähªÉÉEòÊ®úiÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¤ÉÄEò JÉÉiªÉÉ´É®ú lÉä]õ ÊxÉvÉÒ VɨÉÉ
Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉxÉ 2018-19 {ÉɺÉÚxÉ ¨É½þÉxÉMÉ®ú, ʴɦÉÉMÉÒªÉ +ÉÊhÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®úÒ±É ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ
+ɽþÉ®úÉEòÊ®úiÉÉ lÉä]õ ±ÉÉ¦É ½þºiÉÉÆiÉ®ú (DBT) ªÉÉäVÉxÉäuùÉ®äú ±ÉÉ¦É näùhªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ºÉxÉ 2020-21 ºÉÉ`öÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 521.00 EòÉä]õÒ
SÉÒ iÉ®úiÉÚnù |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
´ÉºÉÊiÉMÉÞ½ ºÉ¨ÉÚ½þ
iÉCiÉÉ BEò
Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒʴɹɪÉEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ :
+. Gò. {ÉnùxÉÉ¨É ´ÉäiÉxɨÉÉxÉ ºiÉ®ú {ÉnùºÉÆJªÉÉ {ÉnùxÉɨÉ
Sr. No. Designation Pay Scale Level No. of Posts Designation
---------------------------------
2019-2020 2020-2021
1 2 3 4 5 6

(1) ®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ Gazetted


MÉÞ½þ|ɨÉÖJÉ 41800–132300 S-15 21 21 Chancellor
BEÚòhÉ ... 21 21

(2) +®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ ´ÉMÉÇ-3 Non-Gazetted Class III


MÉÞ½þ{ÉÉ±É 38600–122800 S-14 534 534 Warden
={ɱÉäJÉÉ{ÉÉ±É 35400–112400 S-13 29 29 Dy. Accountant
´ÉÊ®ú¹`ö ʱÉÊ{ÉEò 25500–81100 S-8 1 1 Sr. Clerk
EòÊxɹ`ö ʱÉÊ{ÉEò 19900–63200 S-6 394 394 Jr. Clerk
BEÚòhÉ ... 958 958 Total

(3) SÉiÉÖlÉÇ ¸ÉähÉÒ ´ÉMÉÇ-4 Class IV


º´ÉªÉÆ{ÉÉEòÒ 16600–52400 S-3 59 59 Cook
¨ÉnùiÉÊxÉºÉ (EòɨÉÉ`öÒ) 15000–47600 S-1 69 69 Maid Servant
ʶÉ{ÉÉ<Ç 15000–47600 S-1 410 410 Peon
®úJÉ´ÉɱÉnùÉ®ú 15000–47600 S-1 421 421 Watchman
ºÉ¡òÉ<Ç EòɨÉMÉÉ®ú 15000–47600 S-1 345 345 Sweepers
BEÚòhÉ ... 1304 1304 Total
BEÚòhÉ ºÉ´ÉÇ ... 2283 2283
37

iÉCiÉÉ--nùÉxä É
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þ ºÉÆJªÉÉ ´É ¨ÉÆVÉÚ®ú |É´Éä¶É IɨÉiÉÉ |ÉEò±{ÉÊxɽþÉªÉ iÉ{ɶÉÒ±É
+.Gò. |ÉEò±{É EòɪÉÉÇ±ÉªÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þä ºÉÆJªÉÉ ºÉvªÉÉSÉÒ ¨ÉÆVÉÚ®ú |É´Éä¶É IɨÉiÉÉ
¨ÉÖ±ÉÉÆSÉä ¨ÉÖ±ÉÓSÉä BEÚòhÉ ¨ÉÖ±Éä ¨ÉÖ±ÉÒ BEÚòhÉ
1. xÉÉʶÉEò ... ... 19 13 32 3030 1615 4645
2. Eò³ý´ÉhÉ ... ... 17 12 29 1925 1355 3280
3. vÉÖ³äý ... ... 16 13 29 2080 1430 3510
4. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú ... ... 17 12 29 3110 1675 4785
5. iɳýÉnä ùÉ ... ... 11 6 17 1025 625 1650
6. ªÉÉ´É±É ... ... 11 5 16 1345 550 1895
7. ®úÉVÉÖ®ú ... ... 14 8 22 1655 1000 2655
xÉÉʶÉEò ʴɦÉÉMÉ BEÚòhÉ ... 105 69 174 14170 8250 22420
8. PÉÉäb÷äMÉÉ´É ... ... 13 11 24 2635 1405 4040
9. ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ® ... ... 4 2 6 500 250 750
10. {ÉähÉú ... ... 8 4 12 1100 350 1450
11. ¶É½þÉ{ÉÚ®ú ... ... 8 3 11 525 225 750
12. VÉ´½þÉ®úú ... ... 9 7 16 825 575 1400
13. b÷½þÉhÉÚ ... ... 9 8 17 800 650 1450
14. ¨ÉÖ¤Æ É<Ç ... ... 1 1 2 150 75 225
`öÉhÉä ʴɦÉÉMÉ BEÚòhÉ ... 52 36 88 6535 3530 10065
15. +Éè®úÆMÉɤÉÉn ... ... 9 5 14 1825 950 2775
16. {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É ... ... 10 9 19 1350 995 2345
17. {ÉÖºÉnù ... ... 6 5 11 500 525 1025
18. ÊEòxÉ´É]õ ... ... 9 6 15 725 500 1225
19. Eò³ý¨ÉxÉÖ®úÒ ... ... 5 6 11 650 600 1250
20. +EòÉä±ÉÉ ... ... 10 6 16 1015 650 1665
21. vÉÉ®úhÉÒù ... ... 9 9 18 1720 1210 2930
+¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ BEÚòhÉ ... 58 46 104 7785 5430 13215
22. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ... ... 9 6 15 1775 950 2725
23. ´ÉvÉÉÇ ... ... 7 5 12 625 550 1175
24. näù´É®úÒ ... ... 10 9 19 1055 775 1830
25. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... 5 4 9 425 350 775
26. SÉÆpù{ÉÚ®ú ... ... 12 11 23 1050 775 1825
27. ÊSɨÉÖ®ú ... ... 5 5 10 425 380 805
28. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ ... ... 13 8 21 1315 970 2285
29. +½äþ®úÒ ... ... 4 4 8 325 300 625
30. ¦ÉɨɮúÉMÉb÷ ... ... 2 2 4 150 150 300
xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ʴɦÉÉMÉ BEÚòhÉ ... 67 54 121 7145 5200 12345
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ BEÚòhÉ .õ .. 282 205 487 35635 22410 58045
38

+ÉÌlÉEò =zÉiÉÒ
3. ECONOMIC UPLIFT
(1) |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ :
+ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ +ÉÌlÉEò =zÉiÉÒEòÊ®úiÉÉ º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, 275 (1) +x´ÉªÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÉä±ÉÒºÉ ºÉèxªÉnù±É ¦É®úiÉÒ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ, Ê´ÉʦÉzÉ
ʴɶÉä¹É EåòpùÒªÉ ºÉ½þɪªÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ, º´ÉÉʦɨÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ Ê´ÉEòɺÉ, Eåòpù´ÉiÉÔ +lÉǺÉÆEò±{É +¶ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ
+ɽäþiÉ.
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉÉSªÉÉ +xÉÖSUäônù 275 (1) ´É ʴɶÉä¹É EåòpùÒªÉ ºÉ½þɪªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉ
= ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉÉSªÉÉ +xÉÖSUäônù 275 (1) ªÉÉJÉɱÉÒ ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉ ´É ʴɶÉä¹É EåòpùÒªÉ ºÉ½þɪªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ nùÉäx½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ
®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉÚxÉ ªÉÉEòÊ®úiÉÉ 100 ]õCEäò Eåòp ºÉ½þɪªÉ ={ɱɤvÉ ½þÉäiÉä.
= ªÉÉ nùÉäx½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉÆEòÊ®úiÉÉ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ¨Éɽäþ VÉÖ±Éè 2016 ¨ÉvªÉä ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉ ÊxÉMÉÇʨÉiÉ Eäò±ªÉÉ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò
ºÉÖSÉxÉÉÆxÉÖºÉÉ® {ÉÖføÒ±É |ɨÉÉhÉä |ɺiÉÉ´É ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉSÉä Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ÊxÉnæù¶É Ênù±Éä±Éä +ɽäþiÉ.
+. Eò. IÉäjÉ ÊxÉvÉÒ ={ɱɤvÉiÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ
1. ʶÉIÉhÉ ... ... ... 40-50 ]õCEäò
2. +É®úÉMä ªÉ ... ... ... 10-15 ]õCEäò
3. EÞò¹ÉÒ, ¡ò±ÉÉäi{ÉÉnùxÉ, {ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ¨ÉiºªÉ, nÖùMvÉÊ´ÉEòÉºÉ ... ... 20-30 ]õCEäò
4. ®úÉVä ÉMÉÉ®ú ÊxĘ́ÉiÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... 10-15 ]õCEäò
5. |ɶÉɺÉEòÒªÉ ¤ÉɤÉÒ/ºÉƶÉÉävÉxÉ ... ... ... 5-10 ]õCEäò
= ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÖSÉxÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú ®úºiÉä, Ê´ÉtÖiÉ{ÉÖ®ú´É`öÉ, {ÉÉhÉÒ{ÉÖ®ú´É`öÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ¨ÉÉä`öä VɱÉ˺ÉSÉxÉ |ÉEò±{É, PÉ®ú¤ÉÉÆvÉhÉÒ ªÉɺÉÉ®úJÉä |ɺiÉÉ´É ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ
|ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒiÉ.
= ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉÉSªÉÉ +xÉÖSUäônù (1) 275 ªÉÉ ªÉÉÆVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ®úÉVªÉɨÉvªÉä SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ 16 BEò±É´ªÉ <ÆOÉVÉÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSªÉÉ +ɸɨɶÉɳýÉ
(EMRS) EòÊ®úiÉÉ ÊxÉvÉÒ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉÉä.
= (EMRS) EòÊ®úiÉÉ |ÉÊiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ |ÉiÉÒ ´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ ¯û. 01,09,000 <iÉEäò +xÉÖnùÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉ +ºÉiÉä. iÉ®ú xÉ´ÉÒxÉ (EMRS) SªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ
¯û. 24.00 EòÉä]õÒ |ɨÉÉhÉä ]õ{{ªÉÉ ]õ{{ªÉÉxÉä +xÉÖnùÉxÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ Ênù±Éä VÉÉiÉä.
= Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ MÉiÉ EòɽþÒ ´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÊxÉvÉÒ {ÉÖføÒ±É |ɨÉÉhÉä
+ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ (PVTGs) ºÉÆ®úIÉhÉ iÉlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É----
= Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ®úÉVªÉÉiÉÒ±É EòÉiÉEò®úÒ, EòÉä±ÉÉ¨É ´É ¨ÉÉb÷ÒªÉÉ MÉÉåb÷ ªÉÉ iÉÒxÉ VɨÉÉiÉÒ +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ ¨½þhÉÚxÉ PÉÉäʹÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ +ɽäþiÉ.

+.Gò. VɨÉÉiÉ ÊVɱ½äþ


1. EòÉiÉEò®úÒ ... ... ... `öÉhÉä, {ÉɱÉPÉ®ú, ®úɪÉMÉb÷, {ÉÖhÉä ´É xÉÉʶÉEò
2. EòÉä±ÉÉ¨É ... ... ... ªÉ´ÉiɨÉɳý, xÉÉÆnäùb÷, SÉÆpù{ÉÚ®ú
3. ¨ÉÉb÷ÒªÉÉ MÉÉåb÷ ... ... ... MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ
= ªÉÉ VɨÉÉiÉÓSªÉÉ ºÉ´ÉÉÈÊMÉxÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ºÉÆ®úIÉhÉ iÉlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉJÉɱÉÒ (CCD Plan) Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉÎCiÉMÉiÉ iɺÉäSÉ ºÉ¨ÉÖ½þ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉiÉ. iªÉÉ+xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbä÷ |ɺiÉÉ´É ºÉÉnù®ú Eò°üxÉ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eäò±É䱪ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉä.
= +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÓEòÊ®úiÉÉ ®úÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉÚxÉ näùJÉÒ±É ÊxÉvÉÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉä. ºÉnù®ú ÊxÉvÉÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÓEòÊ®úiÉÉ PÉ®úEòÖ ±É ¤ÉÉÆvÉÚxÉ
näùhªÉÉEò®úiÉÉ ´ÉÉ{É®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉÉä. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ PÉ®úEÖò±É ¤ÉÉÆvÉEòɨÉɺÉÉ`öÒ OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòIÉɨÉÉ¡ÇòiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉiÉä.
º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉä
= Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ Scheme of Grant in Aid to voluntary organisations working for the welfare of Scheduled Tribe ªÉÉ
ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉ Ê¶ÉIÉhÉ, +É®úÉäMªÉ, Ê{ÉhªÉÉSÉä {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ, ¶ÉäiÉÒ =i{ÉÉnùEòiÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉhÉä, ºÉɨÉÉÊVÉEò ºÉÖ®úIÉÉ <iªÉÉnùÒ IÉäjÉÉiÉ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ VÉxÉiÉäSªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É ºÉɨÉÉÊVÉEò =zÉiÉÒºÉÉ`öÒ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ 100 ]õCEäò ´É ªÉÉ
IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É ºÉƺlÉÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉxÉ (90 ]õCEäò Eåòpù ´É 10 ]õCEäò ºÉƺlÉäSÉä ªÉÉäMÉnùÉxÉ) Ênù±Éä VÉÉiÉä.
= Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉxÉä iªÉÉÆSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 1/4/2008 +x´ÉªÉä ÊxÉEò¹É ÊxÉζSÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþiÉ.
= ={É®úÉäCiÉ IÉäjÉÉiÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ ºÉƺlÉÉÆSÉä |ɺiÉÉ´ÉÉÆSªÉÉ JÉ®äú{ÉhÉÉ/MÉÖhÉ´ÉkÉäºÉƤÉÆvÉÒiÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ-ªÉÉÆSªÉÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ +½þ´ÉÉ±É +ɪÉÖCiÉ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉÆxÉÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ºÉÊSÉ´É, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉÆSÉä +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ Ê¶É¡òÉ®ú¶ÉÒxÉä Eåòpù
¶ÉɺÉxÉÉºÉ +xÉÖnùÉxÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉ`öÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ.
= ºÉxÉ 2020-21 EòÊ®úiÉÉ ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇ{ɪÉÈiÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò, +É®úÉäMªÉ <iªÉÉnùÒ IÉäjÉÉiÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ BEÚòhÉ 39 º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉÆSÉä |ɺiÉÉ´É Eåòpù
¶ÉɺÉxÉÉEòbä÷ +xÉÖnùÉxÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉ`öÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ.
39

¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ®úEÖò±É ªÉÉäVÉxÉÉ


®úÉVªÉÉiÉÒ±É ¤ÉäPÉ®ú ËEò´ÉÉ VªÉÉÆSÉÒ PÉ®äú EÖòb÷É-¨ÉÉiÉÒSÉÒ +ɽäþiÉ +¶ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ PÉ®äú ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 28-3-
2013 SªÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä ºÉxÉ 2012-13 {ÉɺÉÚxÉ ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ®úEÖò±É ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
IÉäjÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ÊVɱÁÉiÉÒ±É +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÓSªÉÉ ±ÉɦÉÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¤ÉÉÁ IÉäjÉÉiÉÒ±É ÊVɱÁÉiÉÒ±É +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ {ÉÉjÉ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ
PÉ®úÉSÉä 269.00 SÉÉè. ¡Öò. SÉ]õ<Ç IÉäjÉ +ºÉä±É iɺÉäSÉ ÊnùxÉÉÆEò 5-1-2016 SªÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ®úEÖò±É ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ +{ÉÆMÉ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈEòÊ®úiÉÉ
nùÉÊ®úpù¬ ®äú¹ÉäSÉÒ +]õ ʶÉÊlÉ±É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
2. OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä iªÉÉÆSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 10 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ 2016 SªÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä ®úÉVªÉÉiÉÒ±É OÉɨÉÒhÉ MÉÞ½þÊxɨÉÉÇhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÒ |ɦÉÉ´ÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ
´É ºÉÆÊxɪÉÆjÉhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòIÉ - <ÆÊnù®úÉ +É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ EòIÉÉSÉä ¯û{ÉÉÆiÉ®ú ''®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòIÉ - OÉɨÉÒhÉ MÉÞ½þÊxɨÉÉÇhÉ EòIÉɨÉvªÉä'' Eò®úhªÉɺÉ
¨ÉÉxªÉiÉÉ Ên±Éäù±ÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ EòIÉÉuùÉ®äú OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ ´É VɱɺÉÆvÉÉ®úhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ºÉɨÉÉÊVÉEò xªÉÉªÉ ´É ʴɶÉä¹É ºÉ½þɪªÉ ʴɦÉÉMÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, MÉÞ½þÊxɨÉÉÇhÉ ´É
ʴɶÉä¹É ºÉ½þɪªÉ ʴɦÉÉMÉ ´É ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÇ OÉɨÉÒhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ´É ºÉÆÊxɪÉÆjÉhÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
iÉnÂùxÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä OÉɨÉÒhÉ IÉäjÉÉEòÊ®úiÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊnùxÉÉÆEò 15-3-2016 +x´ÉªÉä ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
3. Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ |ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ OÉɨÉÒhÉ +É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ PÉ®úEòÖ ±ÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ IÉäjÉÉEòÊ®úiÉÉ ¯û. 1.20 ±ÉIÉ ´É xÉIɱÉOɺiÉ/b÷ÉMå É®úɳý
IÉäjÉÉEòÊ®úiÉÉ ¯û. 1.30 ±ÉIÉ B´ÉføÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. iÉnÂùxÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊnùxÉÉÆEò 6-1-2016 +x´ÉªÉä ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ®úEÖò±É ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ OÉɨÉÒhÉ
¦ÉÉMÉÉEòÊ®úiÉÉ ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉɺɽþ |ÉÊiÉ PÉ®úEÖò±É ¯û. 1,32,000 (ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ IÉäjÉÉEòÊ®úiÉÉ) ´É ¯û. 1,42,000 (xÉIɱÉMɺiÉ ´É b÷ÉåMÉ®úɳý IÉäjÉÉEòÊ®úiÉÉ) +xÉÖnùÉxÉ
ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ªÉɨÉvªÉä ¶ÉÉèSÉÉ±ÉªÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉɺÉÉ`öÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ ¯û. 12,000 SÉÒ |ÉÊiÉ{ÉÚiÉÔ {ÉÉhÉÒ{ÉÖ®ú´É`öÉ ´É º´ÉSUôiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä
Eò®úɴɪÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ ZÉɱÉÉ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ iªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä |ÉÊiÉ{ÉÚiÉÔ Eò®úhªÉÉºÉ +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ nù¶ÉÇʴɱªÉÉxÉä ºÉnù®úSÉÉ ÊxÉvÉÒ ªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÚ÷xÉ Ênù±ÉÉ VÉÉiÉÉä. iɺÉäSÉ |ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ
+É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (OÉɨÉÒhÉ) ¨ÉvÉÒ±É ±ÉɦÉÉlªÉÉÈ|ɨÉÉhÉä OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ®úEÖò±É ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ MGNREGA +ʦɺɮúhÉÉuùÉ®äú ºÉÉvÉÉ®úhÉ
IÉäjÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 17,280 xÉIɱÉOɺiÉ ´É b÷ÉåMÉ®úɳý IÉäjÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 18,240 +xÉÖnùÉxÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ.
4. iɺÉäSÉ SECC-2011 VÉxÉMÉhÉxÉäiÉÒ±É {É®ÆúiÉÖ |ÉvÉÉxɨÉÆjÉÒ +É´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvÉÚxÉ ´ÉMɳý±Éä±Éä ´É iªÉÉÆSÉä ¨ÉÉʺÉEò =i{ÉzÉ ¯û. 10,000 +ºÉ±É䱪ÉÉ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ
¶É¤É®úÒ PÉ®úEòÖ ±É ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É näùhªÉɺÉÉ`öÒ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊnùxÉÉÆEò 3-11-2017 +x´ÉªÉä OÉɨÉÒhÉ IÉäjÉÉEòÊ®úiÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ ´ÉÉ̹ÉEò =i{ÉzÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¯û. 1.00 ±ÉÉJÉ ´É°üxÉ
¯û. 1.20 ±ÉÉJÉ <iÉEòÒ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ªÉɨÉvªÉä {ÉÚ´ÉÔ ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ |ÉÉvÉÉxªÉGò¨Éɤɮúɤä É®úSÉ ¶É¤É®úÒ PÉ®úEòÖ ±É ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ±ÉÉ¦É näùiÉÉxÉÉ +ÉÊnù¨É
VɨÉÉiÉÒ ´É {ÉÉ®úvÉÒ VɨÉÉiÉÒ±ÉÉ |ÉÉvÉÉxªÉÉxÉä ±ÉÉ¦É näùhªÉÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. ¶ÉɺÉxÉ {ÉjÉ ÊnùxÉÉÆEò 8-1-2016 +x´ÉªÉä ºÉxÉ 2015-16 Eò®úÒiÉÉ ¶É¤É®úÒ PÉ®úEòÖ ±É
ªÉÉäVÉxÉäSÉä 10000 PÉ®úEÖò±ÉÉÆSÉä =Ênù¹]õ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä ½þÉäiÉä. iÉlÉÉÊ{É, OÉɨÉÊ´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ÊnùxÉÉÆEò 10-2-2016 SªÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
EòIÉ - OÉɨÉÒhÉ MÉÞ½þ ÊxɨÉÉÇhÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉxÉä ºÉxÉ 2015-16 ¨ÉvªÉä PÉ®úEòÖ ±ÉÉÆSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ZÉɱÉä±Éä xÉɽþÒ. iɺÉäSÉ ºÉxÉ 2015-16 ¨ÉvªÉä ¯û. 100 EòÉä]õÒ Bä´ÉVÉÒ
¯û. 70 EòÉä]õÒ ={ɱɤvÉ ZÉɱªÉÉxÉä ªÉɴɹÉÔSÉä PÉ®úEÖò±ÉÉÆSÉä 10000 SÉä =Êqù¹]õ Eò¨ÉÒ Eò°üxÉ 7000 Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. iɺÉäSÉ ¶ÉɺÉxÉ {ÉjÉ ÊnùxÉÉÆEò 30-6-2016 +x´ÉªÉä ºÉxÉ
2016-17 EòÊ®úiÉÉ 14000 PÉ®úEÖò±ÉÉÆSÉä =Êqù¹]õ ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ºÉxÉ 2016-17 ¨ÉvªÉä ºÉxÉ 2015-16 SÉä 7000 ´É 2016-17 SÉä 14000 +ºÉä BEÚòhÉ
21000 PÉ®úEÖò±ÉÉÆSÉä =Êqù¹]õ ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. SECC-2011 SªÉÉ VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉʺÉEò ¯û. 10,000 {ɪÉÈiÉ =i{ÉzÉ +ºÉ±Éä±Éä 33,613 ±ÉɦÉÉlÉÔ
={ɱɤvÉ ZÉɱÉä +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú ±ÉɦÉÉlªÉÉÈSÉä ºÉxÉ 2017-18, 2018-19 ´É 2019-20 ªÉÉ 3 ´É¹ÉÉǨÉvªÉä +xÉÖGò¨Éä 11,805, 11,205 ´É 38,153 +ºÉä =Êqù¹]õ ÊxÉζSÉiÉ
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.
5. ¶É¤É®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ®úEÖò±É ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ºÉxÉ 2015-16, 2016-17, 2017-18 ´É 2018-19 ¨ÉvªÉä +xÉÖGò¨Éä ¯û. 70 EòÉä]õÒ, ¯û. 172.34 EòÉä]õÒ,
¯û. 132 EòÉä]õÒ ´É ¯û. 150 EòÉä]õÒ <iÉEòÉ ÊxÉvÉÒ ®úÉVªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ EòIÉ - OÉɨÉÒhÉ MÉÞ½þ ªÉÉÆxÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ Ênù±Éä±ÉÉ +ɽäþ. iɺÉäSÉ ºÉxÉ 2019-20 EòÊ®úiÉÉ
¯û. 200.00 EòÉä]õÒ <iÉEòÉ ÊxÉvÉÒ +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ.
(ÊnùxÉÉÆEò 16-2-2021 {ɪÉÈiÉ +tÉ´ÉiÉ)
+.Gò. ´É¹ÉÇ ±ÉIÉÉÆEò ¨ÉÆVÉÚ®ú PÉ®úEÖò±Éä 1 ±ÉÉ iÉä 3 ®úÉ ½þ{iÉÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ {ÉÚhÉÇ PÉ®úEÖò±Éä
¶É¤É®úÒ {ÉÉ®úvÉÒ +ÉÊnù¨É ¶É¤É®úÒ {ÉÉ®úvÉÒ +ÉÊnù¨É ¶É¤É®úÒ {ÉÉ®úvÉÒ +ÉÊnù¨É ¶É¤É®úÒ {ÉÉ®úvÉÒ +ÉÊnù¨É
(1) 20851 1315 2187
1. 2016-17 21015 1340 2647 20896 1317 2188 (2) 20313 1269 2050 19845 1240 1848
(3) 19362 1202 1771
(1) 10997 947 18736
2. 2017-18 11805 1088 2346 11194 957 1895 (2) 10436 896 1715 8948 803 1411
(3) 9999 856 1625
(4) 9086 803 1472
(1) 11414 1489 892
3. 2018-19 12322 1793 1168 11652 1536 909 (2) 9404 1303 747 7338 989 574
(3) 8313 1205 669
(4) 5810 834 463
(1) 31735 ... 492
4. 2019-20 38153 ... 845 33942 ... 542 (2) 19089 ... 259 10431 ... 78
(3) 14269 ... 158
(4) 6583 ... 38
40

´ÉxɽþCEò EòɪÉnùÉ, 2006


+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ ´É <iÉ®ú {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò ´ÉxÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ (´ÉxɽþCEòÉÆSÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ) +ÊvÉÊxɪɨÉ, 2006 ´É ÊxɪɨÉ, 2008 +ÉÊhÉ ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ÊxɪɨÉ, 2012 xÉÖºÉÉ®ú
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ ´É <iÉ®ú {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò ´ÉxÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ªÉÉÆxÉÉ Eò±É¨É 3 (1) +x´ÉªÉäú ´ÉèªÉÎCiÉEò ´É ºÉɨÉÚʽþEò ´ÉxɽþCEò ËEò´ÉÉ nùɽä þÉSå Éä vÉÉ®úhÉÉÊvÉEòÉ®ú ʨɳýÊ´ÉhªÉÉSÉä +ÊvÉEòÉ®ú
|ÉÉ{iÉ +ɽäþiÉ.
ºÉnù®ú EòɪÉnù¬ÉSÉÒ ªÉÉäMªÉ Ê®úiÉÒxÉä +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ½þÉhä ªÉÉEòÊ®úiÉÉ MÉÉ´É {ÉÉiɳýÒ´É®ú 15,002 ´ÉxɽþCEò ºÉʨÉiªÉÉ, ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú 94 ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ ºÉʨÉiªÉÉ,
ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®ú 26 ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ºÉʨÉiªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ ´É ªÉÉ ºÉʨÉiªÉÉÆEòÊ®úiÉÉ Ê´Éʶɹ]õ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.
´ÉxÉ IÉäjÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ ´É <iÉ®ú {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò ´ÉxÉ ÊxÉ´ÉɺÉÓxÉÉ ´ÉxÉVÉʨÉxÉÒ näùhªÉɺÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É ÊxÉEò¹É {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþiÉ---
(1) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ÉxɽþCEò vÉÉ®úEòÉÆSÉÒ ´ÉxÉ VɨÉÒxÉ ÊnùxÉÉÆEò 13 Êb÷ºÉå¤É®ú 2005 {ÉÚ´ÉÔ ´ÉèvÉ ½þEònùÉ®úÒ +ºÉÉ´ÉÒ.
(2) <iÉ®ú {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò ´ÉxÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ ½äþ ÊnùxÉÉÆEò 13 Êb÷ºÉå¤É®ú 2005 {ÉÚ´ÉÔ ÊEò¨ÉÉxÉ 3 Ê{Éfø¬ÉÆ{ÉɺÉÚxÉ (75 ´É¹Éæ) ¨ÉÖJªÉi´ÉäEò°üxÉ ´ÉxÉÉiÉ ®úɽþhÉÉ®úÉ +ÉÊhÉ
={ÉVÉÒÊ´ÉEäòSªÉÉ JÉ-ªÉÉJÉÖ-ªÉÉ MÉ®úVÉÉƺÉÉ`öÒ ´ÉxÉÉÆ´É®ú ËEò´ÉÉ ´ÉxÉVÉʨÉxÉÓ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉhÉÉ®úÉ {ÉÉʽþVÉä.
(3) VɨÉÒxÉ ´ÉxɽþCEò ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ ´É <iÉ®ú {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò ´ÉxÉ ÊxÉ´ÉɺÉÒ (´ÉxɽþCEòÉÆSÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ) ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ÊxɪɨÉ, 2012 ¨ÉvÉÒ±É
ÊxÉªÉ¨É 13 SªÉÉ ={ÉÊxÉªÉ¨É 3 ¨ÉvªÉä ''OÉɨɺɦÉÉ, ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ ºÉʨÉiÉÒ +ÉÊhÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ºÉʨÉiÉÒ ´ÉxɽþCEò ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ÊxÉªÉ¨É 13 ¨ÉvªÉä xɨÉÚnù
Eäò±É䱪ÉÉ ¤ÉɤÉÓ{ÉèEòÒ BEòɽÚþxÉ +ÊvÉEò ¤ÉɤÉÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉäiÉÒ±É'' +¶ÉÒ iÉ®úiÉÚnù +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý ÊxÉªÉ¨É 13 ¨ÉvªÉä Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÖ®úÉ´ªÉÉÆ{ÉèEòÒ ÊEò¨ÉÉxÉ
2 {ÉÖ®úÉ´Éä Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉä>ðxÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ´ÉxɽþCEò ºÉʨÉiÉÒEòbÚ÷xÉ +ÆÊiÉ¨É ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
(4) OÉɨɺɦÉÉ ËEò´ÉÉ ={ÉʴɦÉÉMÉúÒªÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ ÊxÉhÉǪÉÉxÉä ¤ÉÉÊvÉiÉ ´ªÉCiÉÒ±ÉÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ºÉʨÉiÉÒEòbä÷ +{ÉÒ±É Eò®úhªÉÉSÉÒ ¨ÉÖ¦ÉÉ +ɽäþ.
={É®úÉäCiÉ iÉ®úiÉÖnùÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉäiÉÉ, ´ÉxɽþCEò EòɪÉnùÉ, 2006 SÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä, OÉɨɺɦÉÉ ´É ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ ºÉʨÉiÉÒ iɺÉäSÉ
ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ´ÉxɽþCEò ºÉʨÉiÉÒEòbä÷ |ɱÉÆʤÉiÉ +ºÉ±Éä±Éä nùÉ´Éä/+Ê{ɱÉä ªÉÉÆSÉÉ ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ iÉlÉÉ +vªÉIÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ´ÉxɽþCEò ºÉʨÉiÉÒ ªÉÉÆSÉä ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ÊxÉ{É]õÉ®úÉ
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
= Êb÷ºÉå¤É®ú 2020 +JÉä®ú{ɪÉÈiÉ ´ÉxɽþCEò EòɪÉnùÉ 2006 +ÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉxɽþCEò nùÉ´Éä ´É ´ÉxÉVÉʨÉxÉÒSÉä IÉäjÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ--
+.Gò. OÉɨɺɦÉäEòbä÷ |ÉÉ{iÉ nùÉ´Éä ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ºÉʨÉiÉÒ
¨ÉÉxªÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú ´ÉxÉIÉäjÉ (½äþC]õ®ú ú¨ÉvªÉä)
¨ÉÚ³ý nùÉ´Éä +Ê{É±É BEÚòhÉ ¨ÉÚ³ý nùÉ´Éä +Ê{É±É BEÚòhÉ
1. 371140 123943 62961 186904 277788.88 149185.75 426974.62
2. 11983 7934 13 7947 2962706.22 18971.73 2981677.95
BEÚòhÉ ... 383123 131877 62974 194851 3240495.1 168157.477 3408652.574

xªÉÖÎC±É+ºÉ ¤ÉVÉä]õ :----


VªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ËEò´ÉÉ Eò±ªÉÉhÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ºlɱÉEòɱÉÉxÉÖ¯û{É +ɴɶªÉEò +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +lÉǺÉÆEò±{ÉÉiÉ xÉɽþÒ +¶ÉÉ
+ʦÉxÉ´É º´É¯û{ÉÉSªÉÉ ºlÉÉÊxÉEò ¨É½þi´ÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, iÉÉÆÊjÉEò +Éè{ÉSÉÉÊ®úEòiÉä¨ÉÖ³äý nùÒPÉÇ EòɱÉÉ´ÉvÉÒEòÊ®úiÉÉ +b÷EÚòxÉ xÉ {Éb÷iÉÉ ºlÉÉÊxÉEò {ÉÉiɳýÒ´É®ú iÉÉiÉb÷ÒxÉä +ÉÊhÉ
|ɦÉÉ´ÉÒ{ÉhÉä EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò°üxÉ iªÉÉÆSÉÉ ±ÉÉ¦É MÉ®úVÉÚ +ÉÊnù´ÉɺÉÓxÉÉ |ÉiªÉIÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ näùhÉä ½þÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ MÉɦÉÉ +ɽäþ. iÉlÉÉÊ{É, ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ EòVÉÇ näùhÉä +{ÉäÊIÉiÉ
xÉɽþÒ. xªÉÖÎC±É+ºÉ ¤ÉVÉä]õ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ªÉCiÉÒºÉ/EÖò]ÖõƤÉÉºÉ ±ÉɦÉÉSÉÒ +ÉÌlÉEò ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¯û. 50,000 +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ 2 ËEò´ÉÉ 3 ËEò´ÉÉ iªÉÉ{ÉäIÉÉ
+ÊvÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlÉÔ BEòjÉ +ɱÉä iÉ®ú ºÉɨÉÚʽþEò |ÉEò±{É/EòɪÉÇGò¨É ºÉÖrùÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉiÉ ´É +¶ÉÉ |ÉEò±{ÉÉiÉ BEÚòhÉ Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¯û. 7,50,000 +ɽäþiÉ.
ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓºÉÉ`öÒ 85 ]õCEäò iÉ®ú +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÓºÉÉ`öÒ 100 ]õCEäò ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉ näùªÉ +ɽäþ. ºÉxÉ 2020-21 ºÉÉ`öÒ ºÉnù®ú
ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ BEÚòhÉ ¯û. 50.00 EòÉä]õÒ iÉ®úiÉÚnù |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
`öCEò®ú ¤ÉÉ{{ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ÉºiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ :----
®úÉVªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÉÈÊMÉhÉ Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ÊVɱÁÉiÉÒ±É OÉɨÉÒhÉ/xÉÉMÉ®úÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉ, +ÊiÉÊ®úCiÉ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉ, ¨ÉÉb÷É/ʨÉxÉÒ¨ÉÉb÷É, |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ¨ÉÉb÷É/ʨÉxÉÒ¨ÉÉb÷É IÉäjÉ ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É 50 ]õCEäò{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ
±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ÉºiªÉÉ/{ÉÉbä÷/´ÉÉb÷¬É/MÉÉ´ÉÉÆSªÉÉ/¨É½þÉxÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ, xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹ÉnäùSÉä |ɦÉÉMÉ ªÉälÉÒ±É Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉɨÉÖʽþEò Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ
ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ `öCEò®ú¤ÉÉ{{ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ÉºiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ BEòÉÎi¨ÉEò EòɪÉÇGò¨É ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSªÉÉ
ºiÉ®úÉ´É°üxÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä iÉ®ú ªÉÉºÉ ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ |ɶÉɺÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ºÉxÉ 2020-21 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇEòÊ®úiÉÉ
¯û. 175.02 EòÉä]õÒ <iÉEòÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉxÉ 2020-21 {ÉɺÉÚxÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ÊxÉEò¹ÉɨÉvªÉä ¤Énù±É Eò°üxÉ iÉÒ ®úÉVªÉºiÉ®úÉ´É°üxÉ ®úɤÉÊ´ÉhÉäSÉä
|ɺiÉÉÊ´ÉiÉ +ɽäþ.
41

+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, {ÉÖhÉä--1


+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ªÉälÉä 1 ¨Éä 1962 ºÉɱÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ºÉƺlÉä¨ÉvªÉä JÉɱÉÒ±É |ÉEò±{É ½þÉiÉÒ PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ---
(1) ¶ÉɺÉxÉÉSÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É/ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VÉÒ´ÉxɨÉÉxÉÉ´É®ú ½þÉähÉÉ®úÉ {ÉÊ®úhÉÉ¨É +¦ªÉɺÉhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ
+¦ªÉɺÉ/|ÉEò±{É ½þÉiÉÒ PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ/ºÉƶÉÉävÉxÉÉEòÊ®úiÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ JÉɱÉÒ±É |ÉÉvÉÉxªÉÉxÉÖºÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
(+) Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ºÉÖSÉʴɱÉä±Éä ʴɹɪÉ;
(¤É) ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ºÉÖSÉʴɱÉä±Éä ʴɹɪÉ;
(Eò) ºÉƺlÉäSªÉÉ ÊxɪÉɨÉEò ¨ÉÆb÷³ýÉxÉä ÊxÉ´Éb÷±Éä±Éä ʴɹɪÉ.
(2) 1970 ºÉɱÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉä´ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. ªÉÉ ºÉä´ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ½äþiÉÚ ´É =qäù¶É
JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.
(+) +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ Eò±ªÉÉhÉÉEò®úÒúiÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÊ®úhÉɨÉEòÉ®úEòÊ®úiªÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÕSªÉÉ YÉÉxÉɨÉvªÉä MÉÖhÉÉi¨ÉEò ¦É®ú
]õÉEòhÉä.
(¤É) |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÕSªÉÉ |ɶÉɺÉEòÒªÉ EòɨÉEòÉVÉÉiÉÒ±É YÉÉxÉÉiÉ ¦É®ú PÉɱÉhÉä.
(Eò) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ɸɨɶÉɳäýiÉÒ±É Ê¶ÉIÉEòÉÆSªÉÉ Ê¶ÉEòÊ´ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉriÉÒ ´É EòÉè¶É±ªÉÉiÉ MÉÖhÉÉi¨ÉEòoù¹]õ¬É ¦É®ú ]õÉEòhÉä, VÉähÉäEò°üxÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉ
ʶÉEòÊ´ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉriÉÒiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ½þÉä<DZÉ.
(b÷) +ɸɨɶÉɳäýiÉÒ±É ¨ÉÖJªÉÉvªÉÉ{ÉEò ´É ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉÒ±É +vÉÒIÉEòÉÆSÉä ¤ÉÉèÊrEò EòÉè¶É±ªÉ ´ÉÉføÊ´ÉhÉä.
(<Ç) ®úÉVªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ªÉÖ´ÉEòÉƺÉÉ`öÒ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉ ´É <iÉ®ú º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉÆSªÉÉ iɪÉÉ®úÒºÉÉ`öÒ Ê´É¶Éä¹É
|ÉʶÉIÉhÉ Ê¶ÉʤɮúÉÆSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä.
(3) ®úÉVªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ªÉÖ´ÉEòÉƺÉÉ`öÒ xÉäiÉÞi´É |ÉʶÉIÉhÉ Ê¶ÉʤɮúÉÆSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
(4) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ EÖò]ÖõƤÉÉÆSªÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò/+ÉÌlÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒ¤ÉɤÉiÉ ºÉÆJªÉÉi¨ÉEò ¨ÉÉʽþiÉÒ MÉÉä³ýÉ Eò®úhÉä, xÉEòɶÉä iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä ªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ EòɨÉä BEòÉÎi¨ÉEò IÉäjÉ
Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É EòIÉɨÉÉ¡ÇòiÉ SÉɱÉiÉä.
(5) ºÉƺlÉä¨ÉvªÉä ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ʴɦÉÉMÉ +ºÉÚxÉ ªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ xÉÞiªÉEò±ÉÉ º{ÉvÉÉÇ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Eò±ÉÉ ´É ½þºiÉEò±ÉÉ |Énù¶ÉÇxÉ iɺÉäSÉ ´ÉÉ®ú±ÉÒ ÊSÉjÉEò±ÉÉ
º{ÉvÉÉÈSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
(6) ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ʴɦÉÉMÉÉEòbÚ÷xÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉä VÉÒ´ÉxÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆ´É®ú ¨ÉÉʽþiÉÒ{É]õÉÆSÉä ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
(7) +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ nÖų̀ɳý ºÉƺEÞòÊiÉSÉä VÉiÉxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, =kÉäVÉxÉɺÉÉ`öÒ ºÉƺlÉäiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ºÉÆOɽþÉ±ÉªÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþ.
(8) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä iÉ{ÉɺÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ªÉÉ ºÉƺlÉäSªÉÉ +ÊvÉ{ÉiªÉÉJÉɱÉÒ +É`ö iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiªÉÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþiÉ. ªÉÉ ´ªÉÊiÉÊ®úHò xÉ´ªÉÉxÉä 5
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiªÉÉÆEòÊ®úiÉÉ +ÊvɺÉÚSÉxÉäuùÉ®äú ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
42

+ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ªÉÉÆSªÉÉ +ÊvÉxɺiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSªÉÉ +ɺlÉÉ{ÉxÉä´É®úÒ±É {Énäù
+. Gò. {ÉnùxÉÉ¨É ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ´ÉäiÉxÉ ¸ÉähÉÒiÉÒ±É ºiÉ®ú {ÉnùÉSÆ ÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú {Énäù BEÚòhÉ
1. +ɪÉÖCiÉ ... ºÉÆ´ÉMÉÇ {Énù 1 ... 1
2. ºÉ½þºÉÆSÉɱÉEò ... ºÉÆ´ÉMÉÇ {Énù 1 ... 1
3. ºÉ½þ+ɪÉÖCiÉ ... BºÉ-25 : 78,800-2,09,200 8 7 15
4. ={ɺÉÆSÉɱÉEò (ºÉƶÉÉävÉxÉ) ... BºÉ-23 : 67,700-2,08,700 8 7 15
5. Ê´ÉvÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-23 : 67,700-2,08,700 8 ... 8
6. ={ɺÉÆSÉɱÉEò (BIÉäÊ´ÉEòÉ) ... BºÉ-20 : 56,100-1,77,500 1 ... 1
7. ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-20 : 56,100-1,77,500 16 7 23
8. {ÉÉä±ÉÒºÉ ={É+vÉÒIÉEò ... BºÉ-20 : 56,100-1,77,500 8 7 15
9. {ÉÉä±ÉÒºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò ... BºÉ-18 : 49,100-1,55,800 38 14 52
10. ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-15 : 41,800-1,32,300 27 14 41
11. +ÊvÉ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ ... BºÉ-15 : 41,800-1,32,300 2 ... 2
12. |ɶÉɺÉEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-15 : 41,800-1,32,300 1 ... 1
13. ±ÉäJÉÉÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-16 : 44,900-1,42,400 1 ... 1
14. ºÉÉÆÎJªÉEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-15 : 41,800-1,32,300 1 ... 1
15. ºÉÆOɽþÉ±ÉªÉ +ʦɮúIÉÒ ... BºÉ-15 : 41,800-1,32,300 1 ... 1
16. =SSɸÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... BºÉ-15 : 41,800-1,32,300 2 ... 2
17. |ɤÉÆvÉEò ... BºÉ-15 : 41,800-1,32,300 8 ... 8
18. EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +vÉÒIÉEò ... BºÉ-14 : 38,600-1,22,800 1 ... 1
19. EòÊxɹ`ö |ɶÉɺÉEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-14 : 38,600-1,22,800 8 ... 8
20. ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉ½þɪÉEò ... BºÉ-14 : 38,600-1,22,800 22 ... 22
21. ºÉÉƺEÞòÊiÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ ... BºÉ-14 : 38,600-1,22,800 1 ... 1
22. ÊxɨxɸÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... BºÉ-14 : 38,600-1,22,800 24 ... 24
23. ºÉÉÆÎJªÉEòÒ ºÉ½þɪÉEò (´ÉÊ®ú¹`ö) ... BºÉ-13 : 35,400-1,12,400 1 ... 1
24. ¨ÉÖJªÉ ʱÉÊ{ÉEò ... BºÉ-13 : 35,400-1,12,400 1 ... 1
25. Eìò¨Éä®úɨÉxÉ-Eò¨É-|ÉÉäVÉäC]õú +Éì{É®äú]õ®ú ... BºÉ-10 : 29,200-92,300 1 ... 1
26. Eò±ÉÉEòÉ®ú-iÉlÉÉ-ʶɱ{ÉEòÉ®ú ... BºÉ-8 : 25,500-81,100 1 ... 1
27. ´ÉÊ®ú¹`ö ʱÉÊ{ÉEò ... BºÉ-8 : 25,500-81,100 2 ... 2
28. ºÉÉÆÎJªÉEòÒ ºÉ½þɪÉEò (EòÊxɹ`ö) ... BºÉ-8 : 25,500-81,100 6 ... 6
29. +x´Éä¹ÉEò (´ÉÊ®ú¹`ö) ... BºÉ-8 : 25,500-81,100 4 ... 4
30. ±ÉPÉÖ]õÆEò±ÉäJÉEò ... BºÉ-8 : 25,500-81,100 12 ... 12
31. ºÉ½þɪÉEò OÉÆlÉ{ÉÉ±É ... BºÉ-7 : 21,700-69,100 1 ... 1
32. {ÉÉä±ÉÒºÉ Ê¶É{ÉÉ<Ç ... BºÉ-7 : 21,700-69,100 38 14 52
33. EòÊxɹ`ö ʱÉÊ{ÉEò ... BºÉ-6 : 19,900-63,200 1 ... 1
34. ʱÉÊ{ÉEò-iÉlÉÉ-]ÆõEò±ÉäJÉEò ... BºÉ-6 : 19,900-63,200 59 ... 59
35. +x´Éä¹ÉEò (EòÊxɹ`ö) ... BºÉ-6 : 19,900-63,200 4 ... 4
36. ]ÆõEò±ÉäJÉEò ... BºÉ-6 : 19,900-63,200 1 ... 1
37. +ʦɱÉäJÉÉ{ÉÉ±É ... BºÉ-6 : 19,900-63,200 8 ... 8
38. ´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò ... BºÉ-6 : 19,900-63,200 8 ... 8
39. xÉÉ<ÇEò ... BºÉ-3 : 16,600-52,400 1 ... 1
40. ʶÉ{ÉÉ<Ç ... BºÉ-1 : 15,000-47,600 22 ... 22
41. MÉì±É®úÒ +]åõbÆ÷]õ ... BºÉ-1 : 15,000-47,600 1 ... 1
42. +]åõbÆ÷]õ ... BºÉ-1 : 15,000-47,600 1 ... 1
43. {ɽþÉ®äúEò®úÒ ... BºÉ-1 : 15,000-47,600 2 ... 2
44. ºÉ¡òÉ<Ç EòɨÉMÉÉ®ú ... BºÉ-1 : 15,000-47,600 1 ... 1
¨ÉÆVÉÚ®ú {Énäù ... 363 70 433
¦É®ú±Éä±ÉÒ {Énäù ... 269 ... 269
Ê®úCiÉ {Énä ù... 94 70 164
43

+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉäSÉÉ +ɺlÉÉ{ÉxÉÉ´É®úÒ±É {ÉnùÉÆSÉÉ +É®úÉJÉb÷É


´ÉMÉÇ 1 +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÆVÉÚ®ú ¦É®ú±Éä±ÉÒ Ê®úCiÉ ´ÉMÉÇ 3 Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ¨ÉÆVÉÚ®ú ¦É®ú±Éä±ÉÒ Ê®úCiÉ ´ÉMÉÇ 4 Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ¨ÉÆVÉÚ®ú ¦É®ú±Éä±ÉÒ Ê®úCiÉ
+ɪÉÖCiÉ 1 1 ... =SSɸÉähÉÒ ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò 2 1 1 xÉÉ<ÇEò 1 ... 1
ºÉ½þºÉÆSÉɱÉEò 1 1 ... EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +vÉÒIÉEò 1 1 ... ʶÉ{ÉÉ<Ç 9 7 2
={ɺÉÆSÉɱÉEò 1 1 ... ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉ½þɪÉEò 6 6 ... MÉì±É®úÒ +]åõ bÆ÷]õ 1 ... 1
(BIÉäÊ´ÉEòÉ) ºÉÉƺEÞòÊiÉEò +ÊvÉEòÉ®úÒ 1 1 ... ºÉ¡òÉ<Ç EòɨÉMÉÉ®ú 1 1 ...
BEÚòhÉ ... 3 3 ... ºÉÉÆÎJªÉEòÒ ºÉ½þɪÉEò 1 1 ... {ɽþÉ®äúEò®úÒ 2 2 ...
(´É)
BEÚòhÉ ... 15 10 5
´ÉMÉÇ 2 +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÆVÉÚ®ú ¦É®ú±Éä±ÉÒ Ê®úCiÉ ¨ÉÖJªÉ ʱÉÊ{ÉEò 1 ... 1
Eìò¨Éä®úɨÉxÉ-Eò¨É- 1 1 ... ´ÉMÉÇ 1, 2, 3, ´É 4 66 47 19
ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 3 3 ... |ÉÉäVÉäC]õ BEÚòhÉ ...
+ÊvÉ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ 1 1 ... Eò±ÉÉEòÉ®ú iÉlÉÉ 1 ... 1
|ɶÉɺÉEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 1 1 ... ʶɱ{ÉEòÉ®ú
±ÉäJÉÉÊvÉEòÉ®úÒ 1 1 ... ´ÉÊ®ú¹`ö ʱÉÊ{ÉEò 2 2 ...
xÉ´ÉÒxÉ 7 iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiªÉÉ
ºÉÉÆÎJªÉEòÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ 1 1 ... ºÉÉÆÎJªÉEòÒ ºÉ½þɪÉEò 6 2 4 {ÉɱÉPÉ®ú, xÉÉʶÉEò-2, vÉÖ³ýä , ÊEòxÉ´É]õ,
ºÉÆOɽþÉ±ÉªÉ +ʦɮúIÉÒ 1 ... 1 (Eò) ªÉ´ÉiɨÉɳý, MÉÉåÊnùªÉÉ ´É SÉÆpù{ÉÚ®ú
BEÚòhÉ ... 8 7 1 +x´Éä¹ÉEò (´ÉÊ®ú¹`ö) 4 2 2 {ÉnùxÉÉ¨É {ÉnùºÉÆJªÉÉ
+ÊvÉ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ 1 1 ...
ºÉ½þ +ɪÉÖCiÉ 7
±ÉPÉÖ]õÆEò±ÉäJÉEò 3 1 2
ºÉ½þɪÉEò OÉÆlÉ{ÉÉ±É 1 ... 1 ={ɺÉÆSÉɱÉEò 7
ʱÉÊ{ÉEò iÉlÉÉ 1 1 ... ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 7
]ÆõEò±ÉäJÉEò {ÉÉä±ÉÒºÉ ={É+vÉÒIÉEò 7
]ÆõEò±ÉäJÉEò 1 1 ... ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 14
EòÊxɹ`ö ʱÉÊ{ÉEò 1 1 ...
{ÉÉä±ÉÒºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò 14
+x´Éä¹ÉEò (EòÊxɹ`ö) 4 3 1
´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò 2 2 ... {ÉÉä±ÉÒºÉ Ê¶É{ÉÉ<Ç 14
BEÚòhÉ ... 40 27 13 BEÚòhÉ ... 70

+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiÉÓSªÉÉ +ɺlÉÉ{ÉxÉÉ´É®úÒ±É {ÉnùÉÆSÉÉ +É®úÉJÉb÷É


iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiªÉÉ
{ÉnùxÉÉ¨É xÉÉʶÉEò xÉÉMÉ{ÉÚ®ú +Éè®úÆMÉɤÉÉnù xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú {ÉÖhÉä `öÉhÉä +¨É®úÉ´ÉiÉÒ MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ
{ÉnùºÉÆJªÉÉ {ÉnùºÉÆJªÉÉ {ÉnùºÉÆJªÉÉ {ÉnùºÉÆJªÉÉ {ÉnùºÉÆJªÉÉ {ÉnùºÉÆJªÉÉ {ÉnùºÉÆJªÉÉ {ÉnùºÉÆJªÉÉ
ºÉ½þ +ɪÉÖCiÉ 1 1 1 1 1 1 1 1
={ɺÉÆSÉɱÉEò 1 1 1 1 1 1 1 1
´ÉÊ®ú¹`ö ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 2 2 2 2 2 2 2 2
{ÉÉä±ÉÒºÉ ={É+vÉÒIÉEò 1 1 1 1 1 1 1 1
ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 2 2 2 2 2 2 2 2
{ÉÉä±ÉÒºÉ ÊxÉ®úÒIÉEò 6 6 4 4 6 4 4 4
Eò. |ɶÉɺÉEòÒªÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ 1 1 1 1 1 1 1 1
|ɤÉÆvÉEò 1 1 1 1 1 1 1 1
ºÉƶÉÉävÉxÉ ºÉ½þɪÉEò 2 2 2 2 2 2 2 2
±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò (ÊxɨxÉ ¸ÉähÉÒ) 3 3 3 3 3 3 3 3
±ÉPÉÖ]õÆEò±ÉäJÉEò 1 1 1 1 1 1 1 1
ʱÉÊ{ÉEò iÉlÉÉ ]ÆõEò±ÉäJÉEò 8 8 9 9 8 8 8 8
´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò 2 2 ... ... 2 ... ... ...
{ÉÉä±ÉÒºÉ Ê¶É{ÉÉ<Ç 5 5 5 4 5 5 5 4
ʶÉ{ÉÉ<Ç 1 2 2 2 2 1 1 2
BEÚòhÉ ... 39 40 37 35 40 35 35 36
44

+ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ªÉÉÆSÉä ºÉxÉ 2020-21 SÉä
¨Éɽäþ 31 Êb÷ºÉå¤É®ú 2020 {ɪÉÈiÉSÉä JÉSÉÇ (Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉ-+) (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
+. Gò. xÉÉ´É ´É ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ ={ɶÉÒ¹ÉÇÇ +lÉǺÉÆEòα{ÉªÉ |ÉÉ{iÉú iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ Ê¶É±±ÉEò
+ÆnùÉVÉ 2020-21
1. T-2 01 ´ÉäiÉxÉ 43211.000 32408.250 25388.424 7019.826
2225 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ, <iÉ®ú 03 +ÊiÉEòÉʱÉEò ¦ÉkÉÉ 22.000 ... ... ...
¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É +±{ɺÉÆJªÉÉEò ªÉÉÆSÉä Eò±ªÉÉhÉ (05) 06 nÚ®úv´ÉxÉÒ, ´ÉÒVÉ ´É {ÉÉhÉÒ 330.000 99.000 62.951 36.049
ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ (05) (01) 11 näù¶ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |É´ÉÉºÉ 399.000 79.800 ... 79.800
VÉxÉVÉÉiÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä 13 EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ JÉSÉÇ 564.000 169.200 101.144 68.056
2225-1301 16 |ÉEòɶÉxÉä 10.000 ... ... ...
26 VÉÉʽþ®úÉiÉ, Ê´ÉGòÒ ´É |ÉʺÉrÒ 100.000 ... ... ...
28 ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò ´É ʴɶÉä¹É ºÉä´ÉÉ 50.000 ... ... ...
34 ʶɹªÉ´ÉÞkªÉÉ ´É Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxÉä 100.000 ... ... ...
BEÚòhÉ ... 44786.000 32756.250 25552.519 7203.731

2. T-2 01 ´ÉäiÉxÉ 7517.000 5637.75 4536.249 1101.501


+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ, <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ 03 +ÊiÉEòÉʱÉEò ¦ÉkÉÉ 9.000 ... ... ...
´É +±{ɺÉÆJªÉÉEò ªÉÉÆSÉä Eò±ªÉÉhÉ (00) (04) 06 nÚ®úv´ÉxÉÒ, ´ÉÒVÉ ´É {ÉÉhÉÒ 121.000 36.3 16.09 20.21
BEòÉÎi¨ÉEò IÉäjÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É 11 näù¶ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |É´ÉÉºÉ 121.000 24.2 ... 24.2
2225-1052 13 EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ JÉSÉÇ 157.000 47.1 24.54 22.56
BEÚòhÉ ... 7925.000 107.6 40.63 66.97

3. T-5 01 ´ÉäiÉxÉ 250000.000 187500.001 173325.205 14174.796


2225 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ, <iÉ®ú 02 ¨ÉVÉÖ®úÒ 738.000 73.800 56.000 17.800
¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É +±{ɺÉÆJªÉÉEò ªÉÉÆSÉä Eò±ªÉÉhÉ 03 +ÊiÉEòÉʱÉEò ¦ÉkÉÉ 652.000 ... ... ...
®úÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (02) (24) 06 nÚ®úv´ÉxÉÒ, ´ÉÒVÉ ´É {ÉÉhÉÒ 8456.000 2536.800 1986.273 550.527
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiÉÒ 10 EÆòjÉÉ]õÒ ºÉä´ÉÉ ... 8222.000 4511.829 3710.171
2225-4122 11 näù¶ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |É´ÉÉºÉ 4540.000 908.000 377.645 530.355
13 EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ JÉSÉÇ 58730.000 21143.000 20295.991 847.009
14 ¦ÉÉbä÷ {É^õÒ ´É Eò®ú 45821.000 13746.300 9152.050 4594.250
21 {ÉÖ®ú´É`öÉ ´É ºÉɨÉOÉÒ 8465.000 ... ... ...
24 {Éä]ÅõÉä±É, iÉä±É ´É ´ÉÆMÉxÉ 2870.000 574.000 543.471 30.529
28 ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò ´É ʴɶÉä¹É ºÉä´ÉÉ 10000.000 5000.000 921.160 4078.840
50 <iÉ®ú JÉSÉÇ 100.000 ... ... ...
BEÚòhÉ ... 390372.000 239703.901 211169.624 28534.277

4. T-5
2225 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ, <iÉ®ú
¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É +±{ɺÉÆJªÉÉEò ªÉÉÆSÉä Eò±ªÉÉhÉ, 31 ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉä 50000.000 5000.000 ... 5000.000
{ÉÆSÉ´ÉÉ̹ÉEò ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉäiÉxÉäiÉ®ú)
(02) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉä Eò±ªÉÉhÉ
796, VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ®úÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ (02) VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É ={ɪÉÉäVÉxÉÉ
(02) (02) ÊxɪÉÉäVÉxÉ ´É ºÉÆÊxɪÉÆjÉhÉ ¶ÉÉJÉÉ-VÉxÉVÉÉiÉÒ
Ê´ÉEòÉºÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ
2225-1867
45
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
+. Gò. xÉÉ´É ´É ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ ={ɶÉÒ¹ÉÇÇ +lÉǺÉÆEòα{ÉªÉ |ÉÉ{iÉú iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ Ê¶É±±ÉEò
+ÆnùÉVÉ 2020-21
5. T-5
2225 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ, <iÉ®ú 31 ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉä 2750.000 1850.000 342.000 1508.000
¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É +±{ɺÉÆJªÉÉEò ªÉÉÆSÉä Eò±ªÉÉhÉ (02)(36) (´ÉäiÉxÉäiÉ®ú)
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´É ®úÉVªÉ
|ɶÉɺÉEòÒªÉ ºÉä´ÉäSÉÒ ºÉÆvÉÒ |ÉÉ{iÉ Eò°üxÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ
iªÉÉÆxÉÉ ºÉÆPÉ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉ/ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ
+ɪÉÉäMÉÉEòbÚ÷xÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ {É®úÒIÉäSÉä |ÉʶÉIÉhÉ näùhÉä.
2225D387
6. T-5
2225 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ,ú 31 ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉä 1500.000 ... ... ...
<iÉ® ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É +±{ɺÉÆJªÉÉEò ªÉÉÆSÉä Eò±ªÉÉhÉ, (´ÉäiÉxÉäiÉ®ú)
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ªÉÖ´ÉEòÉƺÉÉ`öÒ EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòɺÉ
EòɪÉÇGò¨É
2225D262
7. T-5
2225 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ,ú 31 ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉä 10000.000 7500 4994 2506
<iÉ® ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É +±{ɺÉÆJªÉÉEò ªÉÉÆSÉä Eò±ªÉÉhÉ (´ÉäiÉxÉäiÉ®ú)
(01) (54) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ ´É <iÉ®ú {ÉÉÆ®ú{ÉÊ®úEò
´ÉxÉÊxÉ´ÉɺÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉ]õ{É Eäò±É䱪ÉÉ ´ÉxÉ VÉʨÉxÉÒSÉÒ
¨ÉÉäVÉhÉÒ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ¶ÉÖ±EòÉSÉä |ÉnùÉxÉ
2225D251
8. T-5
2225 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ, <iÉ®ú
¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É +±{ɺÉÆJªÉÉEò ªÉÉÆSÉä Eò±ªÉÉhÉ, 31 ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉä 20000.000 ... ... ...
{ÉÆSÉ´ÉÉ̹ÉEò ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (´ÉäiÉxÉäiÉ®ú)
(02) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉä Eò±ªÉÉhÉ
796, VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ®úÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ (02) VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É ={ɪÉÉäVÉxÉÉ
(02) (01) ÊxɪÉÉäVÉxÉ ´É ºÉÆÊxɪÉÆjÉhÉ ¶ÉÉJÉÉ-VÉxÉVÉÉiÉÒ
Ê´ÉEòÉºÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ
2225-2658
9. T-5
2225 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ, <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ 31 ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉä 500000.000 9170.000 3024.602 2325.398
´É +±{ɺÉÆJªÉÉEò ªÉÉÆSÉä Eò±ªÉÉhÉ {ÉÆSÉ´ÉÉ̹ÉEò (´ÉäiÉxÉäiÉ®ú)
ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (02) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉä
Eò±ªÉÉhÉ 796, VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ®úÉVªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (01) VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ
(01) (01) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ +ɪÉÖHòÉ±ÉªÉ (EòɪÉÇGò¨É)
2225-1393
46

Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉGò¨É
1. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƺEÞòiÉÒ, Eò±ÉÉ ´É VÉÒ´ÉxÉÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ±ÉPÉÖ{É]õ ÊxĘ́ÉiÉÒ :-----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò ºÉƺEÞòiÉÒ ´É Eò±ÉÉ ªÉÉÆSÉä VÉiÉxÉ ´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉxÉ 1981 {ÉɺÉÚxÉ nù®ú´É¹ÉÔ ±ÉPÉÖ{É]ÉÆSÉÒ ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®úSÉä
±ÉPÉÖ{É]õ ºÉÆOɽþɱɪÉÉºÉ ¦Éä]õ näùhÉÉ-ªÉÉ näù¶ÉÒ/Ê´Éúnäù¶ÉÒ {ɪÉÇ]õEòÉÆxÉÉ iɺÉäSÉ ¶ÉɳýÉ/¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ¨ÉÉvªÉ¨É ¨½þhÉÚxÉ ={ɪÉÖCiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä
nùÉJÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. ±ÉPÉÖ{É]õ nùÉJÉÊ´ÉhªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉƺlÉäEòbä÷ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VɨÉÉiÉÓ¤Éqù±É +ÊvÉEò ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉnù®ú ±ÉPÉÖ{É]õÉƨÉÖ³äý {ɪÉÇ]õEòÉÆxÉÉ
ʨɳýiÉä. ºÉxÉ 2020-2021 {ɪÉÈiÉ ºÉƺlÉäEòbÚ÷xÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VɨÉÉiÉÓ´É®ú BEÚòhÉ 98 ±ÉPÉÖ{É]õÉÆSÉÒ ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
ºÉxÉ 2021-2022 ¨ÉvªÉä BEÚòhÉ 10 ±ÉPÉÖ{É]õ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉä =Êqù¹]äõ +ºÉÚxÉ, iªÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 50.00 ±ÉÉJÉ B´ÉføÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
2. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ¨É½þÉäiºÉ´É :-----
ºÉxÉ 2013-2014 {ÉɺÉÚxÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ¨É½þÉäiºÉ´É +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhÉä ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ BEòÉ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ¨É½þÉäiºÉ´ÉɨÉvªÉä 5 Ênù´ÉºÉÉÆSÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
½þºiÉEò±ÉÉ |Énù¶ÉÇxÉ ´É Ê´ÉGòÒ iɺÉäSÉ BEò Ênù´ÉºÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò xÉÞiªÉº{ÉvÉÉÇ BEòÊjÉiÉ{ÉhÉä +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò°üxÉ ªÉÉSÉ EòɪÉÇGò¨ÉɨÉvªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VÉÒ´ÉxÉ ´É ºÉƺEÞòiÉÒ ´É Eò±ÉÉ ªÉÉ´É®ú
ªÉÉ EòɪÉÉÇú±ÉªÉɨÉÉ¡ÇòiÉ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ±ÉPÉÖ{É]õÉSÆ ÉÉ ¨É½þÉiä ºÉ´É ¶É½þ®úÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ÊxɨÉÆÊjÉiÉÉƺÉÉ`öÒ +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. +¶ÉÉ|ÉEòÉ®äú BEòÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ
¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É 4ú |ɨÉÖJÉ ¶É½þ®úÉiÉ ªÉÉ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò Eò±ÉÉ ¨É½þÉiä ºÉ´ÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ´É¹ÉÇ 2021-2022 ¨ÉvªÉä ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É 2 |ɨÉÖJÉ ¶É½þ®úä {ÉÖhÉä ´É xÉÉMÉ{ÉÚ®ú
ªÉälÉä ¨É½þÉäiºÉ´ÉÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. iªÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 50.00 ±ÉÉJÉ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉäþ±ÉÒ +ɽäþ.
3. OÉÆlÉÉ±ÉªÉ :-----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ªÉälÉÒ±É OÉÆlÉɱɪÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉɤÉɤÉiÉ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ªÉälÉÒ±É OÉÆlÉÉ±ÉªÉ ºÉxÉ 1979 {ÉɺÉÚxÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É Ê´ÉÊ´ÉvÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VɨÉÉiÉÒ iɺÉäSÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É +xªÉ
®úÉVªÉɨÉvªÉä +ºÉhÉÉ-ªÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ ºÉƤÉÆvÉÉxÉä ´É iªÉÉÆSªÉÉ ºÉƺEÞòiÉÒSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ºÉƶÉÉävÉEò ´É ºÉÆnù¦ÉÉÇi¨ÉEò +¦ªÉɺÉÉEòÊ®úiÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.
ºÉƺlÉäSªÉÉ =Êqù¹]õÉÆSÉÒ {ÉÚiÉÇiÉÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò iÉÒ {ÉÖºiÉEäò ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä OÉÆlÉɱɪÉÉSÉÒ ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. OÉÆlÉɱɪÉÉiÉ
+ÉVÉʨÉiÉÒ±ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆ´É®úÒ±É ºÉÖ¨ÉÉ®äú 21 ½þVÉÉ®ú {ÉÖºiÉEäò ={ɱɤvÉ +ɽäþiÉ. OÉÆlɺÉÆOɽþÉSÉÉ ±ÉÉ¦É ºÉƺlÉäiÉÒ±É ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É
ºÉƶÉÉävÉEòÉÆxÉÉ ½þÉäiÉ +ɽäþ. ºÉƶÉÉävÉxÉ +½þ´ÉɱÉ, ¨ÉÚ±ªÉÉÆEòxÉ +½þ´ÉɱÉ, ¨ÉÉxɴɶÉɺjÉÒªÉ +½þ´ÉɱÉ, ÊVɱ½þÉ MÉìZÉäÊ]õªÉ®ú, VÉxÉMÉhÉxÉÉ ÊxÉnæù¶É OÉÆlÉ (Census of India),
YÉÉxÉEòÉä¹É, Ê´É·ÉEòÉä¹É, ºÉƺEÞòÊiÉEòÉä¹É, ¨ÉÉxÉ´É´ÉƶɶÉɺjÉ, ºÉ¨ÉÉVɶÉɺjÉ, <ÊiɽþɺÉ, EòɪÉnùÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ÊVÉ´ÉxÉɶÉÒ ÊxÉMÉb÷ÒiÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ºÉ¨ÉÞvnù OÉÆlɺÉÆOɽþ OÉÆlÉɱɪÉÉiÉ
={ɱɤvÉ +ɽäþ. VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒºÉÉ`öÒ iªÉÉoù¹]õÒxÉä iɪÉÉ®ú Eò®úɴɪÉÉSªÉÉ +½þ´ÉɱÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ VÉÉiÉÒ, {É®Æú{É®úÉ, °üføÒ, SÉɱÉÒ®úÒiÉÒ Ê®ú´ÉÉVÉ ªÉÉÆSÉÉ +¦ªÉɺÉ
Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ OÉÆlÉɱɪÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ½þÉäiÉÉä.
4. ºÉƶÉÉävÉxÉ :----
ºÉƶÉÉävÉxÉ ¶ÉÉJÉäEòbä÷ JÉɱÉÒ±É EòɨÉÉSÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ ºÉÉä{ÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
l +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÓSÉÉ ¨ÉÉxɴɶÉɺjÉÒªÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhÉä.
l +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÓSªÉÉ ºÉƺEÞòiÉÒSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhÉä.
l Ê´ÉÊ´ÉvÉ VÉÉiÉÒ-VɨÉÉiÉÓSÉÉ iÉÖ±ÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ Eò®úhÉä.
l Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSªÉÉ {ÉÊ®úhÉɨÉEòÉ®úEòiÉä¤ÉɤÉiÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhÉä.
l +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉä ʶÉIÉhÉ, +É®úÉäMªÉ ´É ºÉɨÉÉÊVÉEò-ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ºÉ¨ÉºªÉÉÆ´É®ú +¦ªÉÉºÉ Eò®úhÉä.
l +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉä, <ÊiɽþÉºÉ +ÉnùÓSÉä nùºiÉBä´ÉVÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä.
l ÊxÉ®úÊxÉ®úɳý¬É ºÉÆPÉ]õxÉÉÆEòbÚ÷xÉ |ÉÉ{iÉ ÊxÉ´ÉänùxÉÉÆSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ¶ÉɺÉxÉÉºÉ +½þ´ÉÉ±É ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä.
l Ê´ÉÊ´ÉvÉ ®úÉVªÉ iɺÉäSÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ {ÉÊ®ú¹ÉnùÉÆxÉÉ ={ÉκlÉiÉ ®úɽÚþxÉ iɺÉäSÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEò±{É +ÉvÉÉ®äú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
|ɦÉÉMÉÉÆxÉÉ IÉäjɦÉä]õÒ näù>ðxÉ iªÉÉ ºÉƶÉÉävÉxÉɺÉÉ`öÒ MÉ®úVÉÉ ÊxÉζSÉiÉÒ Eò®úhÉä.
l ¨ÉÉxÉ´ÉÒ ½þCEò +ɪÉÉäMÉÉEòb÷Ò±É |ÉEò®úhÉÒ {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú Eò®úhÉä.
l +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉÉSÉÉ ´ÉÉ̹ÉEò |ɶÉɺÉEòÒªÉ +½þ´ÉÉ±É iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä.
l Ê´ÉvÉÉxɺɦÉÉ, Ê´ÉvÉÉxÉ {ÉÊ®ú¹Énù, ±ÉÉäEòºÉ¦ÉÉ, ®úÉVªÉºÉ¦ÉÉ ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É iÉÉ®úÉÆÊEòiÉ/+iÉÉ®úÉÆÊEòiÉ |ɶxÉ, ±ÉIÉ´ÉävÉÒ, +ÉèÊSÉiªÉÉSÉä ¨ÉÖqäù, Eò{ÉÉiɺÉÖSÉxÉÉ, `ö®úÉ´É,
+É·ÉɺÉxÉä <. |ÉEò®úhÉÉ´É®ú EòɪÉÇ´ÉɽþÒ Eò®úhÉä.
l Eåòpù ´É ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉUôÉjÉ´ÉÞkÉÒ ªÉÉäVÉxÉä¤ÉɤÉiÉ EòɪÉÇ´ÉɽþÒ Eò®úhÉä.
l ¨É½þÉ®úɹ]Åõ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ, ʴɨÉÖHò VÉÉiÉÒ ¦É]õCªÉÉ VɨÉÉiÉÒ, <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉÇ ´É ʴɶÉä¹É ¨ÉÉMÉɺÉ|É´ÉMÉÇ, VÉÉiÉÒSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ
(näùhªÉÉSÉä ´É iªÉÉSªÉÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒSÉä Ê´ÉÊxɪɨÉxÉ) ÊxɪɨÉ, 2003 xÉÖºÉÉ®ú ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É VÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉä ÊxÉMÉÇʨÉiÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºÉIÉ¨É |ÉÉÊvÉEòÉ®úÒ
ªÉÉÆxÉÒ ÊxÉMÉÇʨÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉÉSÉÉ +½þ´ÉÉ±É ºÉÆEòʱÉiÉ Eò®úhÉä.
l EòɪÉÉǺÉxÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉʽþiÉÒ +ÊvÉEòÉ®ú ¤ÉɤÉiÉSÉÉ {ÉjÉ´ªÉ´É½þÉ®ú, EòɨÉEòÉVÉ Eò®úhÉä, iɺÉäSÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ¶ÉÉJÉÉÊxɽþÉªÉ +½þ´ÉÉ±É |ÉÉ{iÉ Eò°üxÉ BEòÊjÉiÉ
ºÉÆEòʱÉiÉ Eò°üxÉ ºÉÆ{ÉÖhÉÇ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉÉ ¨ÉÉʺÉEò, jÉè¨ÉÉʺÉEò, ´ÉÉ̹ÉEò +½þ´ÉÉ±É ¶ÉɺÉxÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhÉä.
47

l ºÉƶÉÉävÉxÉ ¶ÉÉJÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ |ÉEò±{ÉÉƤÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ---


+.Gò. |ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉ´É +ʦÉEò®úhÉ |ÉEò±{ÉɺÉÉ`öÒ |ÉEò±{É ¶Éä®úÉ
¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ (¯û.) EòɱÉÉ´ÉvÉÒ
1. MÉÉä´ÉÉ®úÒ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÉ ºÉƶÉÉävÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ ]õÉ]õÉ ºÉ¨ÉÉVÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉƺlÉÉ, 59000,06 2017 |ÉEò±{É {ÉÚhÉÇ. +½þ´ÉÉ±É ºÉÉnù®ú.
¨ÉÖƤÉ<Ç.
2. Migration of Vulnerable Tribes in +Éì±É <ÆÊb÷ªÉÉ <Æκ]õ]õ¬Ú]õ +Éì¡ò 19,38,894 2018 |ÉEò±{É {ÉÚhÉÇ. +½þ´ÉÉ±É ºÉÉnù®ú.
Maharashtra Livelihood Resources ±ÉÉäEò±É ºÉ䱡ò MÉ´½þxÉǨÉå]õ, {ÉÖhÉä.
Health and Food Habits of Katkari
Tribe.

3. Migration of Vulnerable Tribes in ºÉ¨ÉÉVÉEòɪÉÇ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉ, 18,00,050 2018 |ÉEò±{É {ÉÚhÉÇ. +½þ´ÉÉ±É ºÉÉnù®ú.
Maharashtra Livelihood Resources ¤Éb÷xÉä®úÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ.
Health and Food Habits of Korku
Tribe.

4. Special Training on Awareness +Éì±É <ÆÊb÷ªÉÉ <Æκ]õ]õ¬Ú]õ +Éì¡ò 33,00,099 2018 |ÉEò±{É {ÉÚhÉÇ. +½þ´ÉÉ±É ºÉÉnù®ú.
about Health and Hygiene for ±ÉÉäEò±É ºÉ䱡ò MÉ´½þxÉǨÉå]õ, {ÉÖhÉä.
Prerika-Adolescent Girls in
Ashram Schools.

5. ´ÉxɽþCEò EòɪÉnùÉ, 2006 SÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ LBSNAA ¨ÉºÉÖ®úÒ ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ 3,20,067 2018 +ÆÊiÉ¨É +½þ´ÉÉ±É ±ÉäJÉxÉ ºÉÖ°ü.
(xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú ´É MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ). ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä.
6. Research and Documentation on (1) |É´É®úÉ <Îxº]õ]¬Ú]õ +Éì¡ò 70,00,000 2019 |ÉEò±{É ºÉÖ°ü.
Traditional Medical Healing ú¨Éäb÷ÒEò±É ºÉɪÉxºÉäºÉ, ±ÉÉähÉÒ,
Practices Among the Tribal úÊVÉ. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú.
Communities of Maharashtra (2) ±ÉÉäEòºÉä´ÉEò ¨ÉvÉÖEò®ú®úÉ´É SÉÉèvÉ®úÒ
ºÉ¨ÉÉVÉEòɪÉÇ ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉ,
VɳýMÉÉ´É.
(3) ¨É½þÉi¨ÉÉ MÉÉÆvÉÒ +ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ
ʽþxnùÒ Ê´É·ÉÊ´ÉtɱɪÉ, ´ÉvÉÉÇ.
7. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É 45 +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¡Öò±Éä, {ÉÖhÉä 4,70,00,730 2017 |ÉEò±{É ºÉÖ°ü +ɽäþ.
VɨÉÉiÉÒSÉÉ ¨ÉÉxɴɶÉɺjÉÒªÉ oùι]õEòÉäxÉÉiÉÚxÉ Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, {ÉÖhÉä. 23 VɨÉÉiÉÓSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ
+¦ªÉɺÉ. {ÉÚhÉÇ ´É +½þ´ÉɱÉÉÆSÉÒ |ÉÉlÉʨÉEò
iÉ{ÉɺÉhÉÒ {ÉÚhÉÇ: +ÆvÉ, EòÉä±ÉɨÉ,
EòÉä³ýÒ ¨É½þÉnäù´É, ®úÉVÉMÉÉåb÷, {É®úvÉÉxÉ,
vÉÉxÉEòÉ-iÉb÷´ÉÒ/iÉäiÉÉ®úÒªÉÉ/´É³ý´ÉÒ,
EòÉäEòhÉÉ, iÉb÷´ÉÒ-ʦɱÉ, EÆò´É®ú,
ʦɱÉɱÉÉ, ¡òɺÉä{ÉÉ®úvÉÒ, Eò-`öÉEò®ú,
EòÉä®úEÚò, ´ÉºÉÉ´Éä, EòÉä³ýÒ ¨É±½þÉ®ú,
nÖù¤É³ýÉ, vÉÉäÊb÷ªÉÉ, ½þ±É¤ÉÉ/½þ±É¤ÉÒ,
ʦɱÉ, {ÉÉb÷´ÉÒ, MÉÉÊ´ÉiÉ/¨ÉÉ´ÉSÉÒ,
¨É-`öÉEò®ú, ]õÉEòhÉEò®ú.
8. ºÉƶÉÉävÉxÉ {ÉriÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ +¦ªÉɺÉGò¨É. +Éä¨É OÉɨÉhªÉä <Îxº]õ]¬Ú] 16,73,250 2018-19 |ÉEò±{É ºÉÖ°ü.
¡òÉì®ú BVªÉÖEäò¶ÉxÉ±É BCºÉ±ÉxºÉ {ÉÖhÉä.
9. BEòÊjÉiÉ {ÉÊ®úÊ´ÉIÉÉvÉÒxÉ |ÉʶÉIÉhÉ ªÉ¶ÉnùÉ, {ÉÖhÉä +ÉÊhÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ 2,86,000 2019-20 +ÆiÉÒ¨É +½þ´ÉɱÉÉSÉä EòɨÉEòÉVÉ
EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƱÉMxÉiÉÉ. ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ºÉÖ°ü.
10. Scoping Study at Amaravati, PO |É´Éɽþ ¡òÉ=Æbä÷¶ÉxÉ, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, 5,50,000 2019-20 |ÉEò±{É {ÉÚhÉÇ +½þ´ÉÉ±É ºÉÉnù®ú.
Dharani for the Organization of an ¨É½þÉ®úɹ]Åõ.
Appropriate Grievance Redressal
System for the Tribal Schools.
48

+.Gò. |ÉEò±{ÉÉSÉä xÉÉ´É +ʦÉEò®úhÉ |ÉEò±{ÉɺÉÉ`öÒ |ÉEò±{É ¶Éä®úÉ


¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ (¯û.) EòɱÉÉ´ÉvÉÒ
11. Control the Population Decline ¨ÉÊhÉ{ÉÉ±É +EòÉnù¨ÉÒ +Éì¡ò ½þɪɮú 29,00,098 2019-20 +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ Ê´ÉEòɺÉ)
among the PVTGs in) Palghar BVªÉÖEäò¶ÉxÉ, EòxÉÉÇ]õEò. (EòɪÉÇGò¨É |ÉEò±{É ºÉÖ°ü).
and Rajgar. (through maternal and
child health and nutrition
intervention (15000 beneficiaries)

12. Maternal and Child Health Status ¨ÉÉxɴɶÉɺjÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉi¨ÉÉ 15,00,000 2019-20 +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ Ê´ÉEòɺÉ)
of PVTG (Kolam and Madia : 500 MÉÉÆvÉÒ +ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ Ê½þxnùÒ Ê´É·É (EòɪÉÇGò¨É |ÉEò±{É ºÉÖ°ü).
beneficiaries). Ê´ÉtɱɪÉ, ´ÉvÉÉÇ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ.
5. +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiÉÒ :----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÚxÉ ÊnùxÉÉÆEò 2 ¨Éä 1983 ®úÉäVÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ¶ÉɺÉxÉÉxÉä +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ
iÉ{ÉɺÉhÉÒºÉÉ`öÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. ºÉÒ¤ÉÒºÉÒ-1684/281 (25)/EòÉ. 11, ÊnùxÉÉÆEò 23 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 1985 +x´ÉªÉä ºÉÆSÉɱÉEò, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ªÉÉÆSªÉÉ +vªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiÉÒSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ. ªÉÉ ºÉʨÉiÉÒSÉÒ ®úSÉxÉÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä ½þÉäiÉÒ.
1. ºÉÆSÉɱÉEò, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨É. ®úÉ. {ÉÖhÉä ... +vªÉIÉ
2. ¨ÉÖJªÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨É.®úÉ. {ÉÖhÉä. .. ºÉnùºªÉ
3. ={ɺÉÆSÉɱÉEò, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨É.®úÉ. {ÉÖhÉä... ... ºÉnùºªÉ ºÉÊSÉ´É
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. BºÉ]õÒºÉÒ-1090/23942/186/EòÉ. 10, ÊnùxÉÉÆEò 3 VÉÚxÉ 1992 +x´ÉªÉä xÉÉʶÉEò ´É xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ªÉälÉä ={ɺÉÆSÉɱÉEò ªÉÉÆSªÉÉ
={ÉÉvªÉIÉiÉäJÉɱÉÒ nùÉäxÉ xÉ´ÉÒxÉ ºÉʨÉiªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ. iªÉÉSÉ vÉiÉÔ´É®ú, ÊnùxÉÉÆEò 30 Êb÷ºÉå¤É®ú 1992 +x´ÉªÉä {ÉÖhÉä ºÉʨÉiÉÒSÉÒ {ÉÖxÉ®ÇúSÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉ, Gò. BºÉ]õÒºÉÒ-1095/|É.Gò. 118/EòÉ. 10, ÊnùxÉÉÆEò 26 +ÉìC]õÉä¤É®ú 1995 xÉÖºÉÉ®ú ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ ¶ÉɳýÉ,
EòÉì±ÉäVÉÉiÉÒ±É Ê´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉäiÉ 11 ´ªÉÉ <ªÉkÉäiÉ Ê¶ÉEòhÉÉ-ªÉÉ ºÉ´ÉÇ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ VÉÉiÉÒSªÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ{ɺÉhÉÒºÉÉ`öÒ +VÉÇ Eò®úhÉä ´É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ
ºÉʨÉiªÉÉÆxÉÒ Ê´É½þÒiÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ iªÉÉ´É®ú EòɪÉÇ´ÉɽþÒ Eò®úhªÉÉSÉÒ {ÉriÉÒ ÊxÉζSÉiÉ Eäò±ÉÒ. +VÉÇnùÉ®úÉSªÉÉ ¶ÉɱÉäªÉ ´É MÉÞ½þSÉÉèEò¶ÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉnù®ú ºÉʨÉiªÉÉÆSÉä +ÊvÉxɺiÉ
ÊnùxÉÉÆEò 15 ¨ÉÉSÉÇ 1996 ®úÉäVÉÒSªÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä {ÉÉä±ÉÒºÉ nùIÉiÉÉ {ÉlÉEòÉSÉÒ ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ nùIÉiÉÉ {ÉlÉEòɨÉvªÉä {ÉÉä±ÉÒºÉ +vÉÒIÉEò, {ÉÉä±ÉÒºÉ
ÊxÉ®úÒIÉEò ´É {ÉÉä±ÉÒºÉ Ê¶É{ÉÉ<Ç ªÉÉ {ÉnùÉSÆ ÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ɽäþ. ÊnùxÉÉÆEò 14 VÉÖ±Éè 1997 ®úÉVä ÉÒSªÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä iÉÒxɽþÒ ºÉʨÉiªÉÉÆSÉÒ {ÉÖxÉ®ÇúSÉxÉÉ Eò®úiÉÉÆxÉÉ ºÉnùºªÉ ºÉÆJªÉÉ
iÉÒxÉ Bä´ÉVÉÒ {ÉÉSÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä>ðxÉ +{É®ú +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉ, ºÉnùºªÉ ªÉÉÆxÉÉ ºÉnùºªÉ ¨É½þhÉÚxÉ ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä.
¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. BºÉ]õÒºÉÒ-1099/|É.Gò. 138/EòÉ. 10, ÊnùxÉÉÆEò 6 ºÉ{]åõ¤É®ú 2000 +x´ÉªÉä `ÉöhÉä, +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù ´É +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉälÉä º´ÉiÉÆjÉ xÉ´ÉÒxÉ ºÉʨÉiªÉÉ ´É
iªÉÉÆSªÉÉ +ÊvÉxɺiÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ nùIÉiÉÉ {ÉlÉEòÉÆSÉÒ ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. BºÉ]õÒºÉÒ-1003/|É.Gò. 174/EòÉ. 10, ÊnùxÉÉÆEò 11 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ, 2005
xÉÖºÉÉ®ú +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiªÉÉƺÉÉ`öÒ {ÉÚhÉÇ´Éä³ý ºÉ½þ+ɪÉÖCiÉ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉIÉ ªÉÉ {ÉnùÉÆSÉÒ ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ.
¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. BºÉ]õÒºÉÒ-1006/|É.Gò. 186/EòÉ. 10, ÊnùxÉÉÆEò 8 Êb÷ºÉå¤É®ú, 2006 +x´ÉªÉäú xÉÉʶÉEò ´É xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ºÉʨÉiªÉÉÆSÉä ʴɦÉÉVÉxÉ Eò°üxÉ +xÉÖGò¨Éä
xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú ´É MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ªÉälÉä nùÉäxÉ xÉ´ÉÒxÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiªÉÉ ´É nùÉäxÉ {ÉÉä±ÉÒºÉ nùIÉiÉÉ {ÉlÉEòÉÆSÉÒ ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ.
¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. BºÉ]õÒºÉÒ-2119/|É.Gò. 34/EòÉ. 10, ÊnùxÉÉÆEò 13 ºÉ{]åõ¤É®ú, 2019 +x´ÉªÉäú {ÉɱÉPÉ®ú, xÉÉʶÉEò-2, vÉÖ³äý, ÊEòxÉ´É]õ, ªÉ´ÉiɨÉɳý, MÉÉåÊnùªÉÉ ´É
SÉÆpù{ÉÚ®ú ªÉälÉä xÉ´ÉÒxÉ ºÉÉiÉ ºÉʨÉiªÉÉÆSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
+¶ÉÉ {ÉriÉÒxÉä ®úÉVªÉÉiÉ ºÉt:κlÉiÉÒiÉ {ÉÚ´ÉÔSªÉÉ +É`ö +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiªÉÉ, {ÉÖhÉä, xÉÉʶÉEò, `öÉhÉä, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù,
xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ´É MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ +ÉÊhÉ xÉ´ªÉÉxÉä ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ {ÉɱÉPÉ®ú, xÉÉʶÉEò-2, vÉÖ³äý, ÊEòxÉ´É]õ, ªÉ´ÉiɨÉɳý, MÉÉåÊnùªÉÉ ´É SÉÆpù{ÉÚ®ú ªÉÉ ºÉÉiÉ +¶ÉÉ
BEÚòhÉ 15 ºÉʨÉiªÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊxÉMÉÇʨÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ iÉlÉÉÊ{É ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ, +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É ÊnùxÉÉÆEò 20
xÉÉä´½åþ¤É®ú 2020 +x´ÉªÉä xÉ´ÉÒxÉ 7 ºÉʨÉiªÉÉÆ{ÉèEòÒ {ÉɱÉPÉ®ú, xÉÉʶÉEò-2, ÊEòxÉ´É]õ, ªÉ´ÉiɨÉɳý ´É SÉÆpù{ÉÚ®ú +¶ÉÉ {ÉÉSÉ ºÉʨÉiÉÒ EòɪÉÉDZɪÉä ºÉÖ°ü Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉSÉä +ÊvɺÉÚSÉxÉÉ
ÊxÉMÉÇʨÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
ªÉÉ ºÉʨÉiªÉÉÆSÉÒ ®úSÉxÉÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.
1. +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ, {ÉÖhÉä ... +vªÉIÉ
2. ºÉ½þ+ɪÉÖCiÉ, +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiÉÒ {ÉÖhÉä ... ={ÉÉvªÉIÉ
3. ={ɺÉÆSÉɱÉEò (ºÉƶÉÉävÉxÉ) ... ... ºÉnùºªÉ ºÉÊSÉ´É
4. ´ÉÊ®ú¹`ö ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... ... ºÉnùºªÉ
5. ºÉƶÉÉävÉxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ... ... ºÉnùºªÉ
''¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ, ʴɨÉÖCiÉ VÉÉiÉÒ, ¦É]õCªÉÉ VɨÉÉiÉÒ, <iÉ®ú ¨ÉÉMÉÉºÉ |É´ÉMÉÇ, VÉÉiÉÒSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ (näùhªÉÉSÉä ´É
iªÉÉSªÉÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒSÉä Ê´ÉÊxɪɨÉxÉ) +ÊvÉÊxɪɨÉ, 2000 (2001 SÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ Gò. 23)'' {ÉÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ ´É ªÉÉ +ÊvÉÊxɪɨÉÉSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ½þÉhä ªÉÉSªÉÉ
49

où¹]õÒxÉä ''¨É½þÉ®úɹ]Åõ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSÉä |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ (näùhªÉÉSÉä ´É iªÉÉSªÉÉ {Éb÷iÉɳýhÉÒSÉä Ê´ÉÊxɪɨÉxÉ) ÊxɪɨÉ, 2003'' ½äþ ÊnùxÉÉÆEò 4 VÉÚxÉ 2003 +x´ÉªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ɱÉä +ºÉÚxÉ iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉʨÉiÉÒSÉä EòɨÉEòÉVÉ SÉɱÉiÉä.
ºÉt: +κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +É`ö +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ ºÉʨÉiÉÒ EòɪÉÉDZɪÉÉEòÊ®úiÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉÆ´ÉMÉÉÇiÉ BEÚòhÉ 298 {Énäù ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä
+ɽäþiÉ. xÉ´ÉÒxÉ ºÉÉiÉ ºÉʨÉiÉÒ EòɪÉÉÇú±ÉªÉÉEòÊ®úiÉÉ 70 ÊxɪÉʨÉiÉ {Énäù +ÉÊhÉ 70 {Énäù ¨ÉÉxÉvÉxÉ iÉi´ÉÉ´É®ú EÆòjÉÉ]õÒ {ÉriÉÒxÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉºÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùhªÉÉiÉ
+ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ¨Éɽäþ VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2020 +JÉä®ú ºÉ´ÉÇ ºÉʨÉiªÉÉÆEòbä÷ BEÚòhÉ 24,053 |ÉEò®úhÉä |ɱÉÆʤÉiÉ +ɽäþiÉ.
6. |ÉʶÉIÉhÉ :----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉä¨ÉvªÉä |ÉʶÉIÉhÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉxÉ 1972 {ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉÚxÉ ªÉÉ ºÉƺlÉäEòbÚ÷xÉ ºÉä´ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉʶÉIÉhÉ,
ºÉä´ÉÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ, EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´É =tÉäVÉEòiÉÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ªÉÖ´ÉEò-ªÉÖ´ÉiÉÒºÉÉ`öÒ xÉäiÉÞi´É |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉSÉÉ lÉÉäb÷CªÉÉiÉ iÉ{ɶÉÒ±É
JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä --
(1) ºÉä´ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É :---1970 {ÉɺÉÚxÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ ½þÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ EòɪÉÇ®iÉ
+ºÉ±É䱪ÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉƺÉÉ`öÒ ºÉä´ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É PÉäiÉ +ɽäþ. ªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉuùÉ®äú |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÕxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉEòÉVÉɺÉƤÉÆvÉÒ +ɴɶªÉEò YÉÉxÉ,
¨ÉÉʽþiÉÒ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉnäù, ¶ÉɺÉEòÒªÉ ÊxɪɨÉ-ÊxɪɨÉɴɱÉÒ, EòÉè¶É±ªÉ´ÉÞrùÒ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSÉä EòiÉÇ´ªÉ ´É VɤÉɤÉnùÉ-ªÉÉ ªÉÉÆSÉÒ VÉÉhÉÒ´É Eò°üxÉ näùhÉä ´É ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ
|ɦÉÉ´ÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ EòÊ®úiÉÉ +ÊvÉEò EòɪÉÇIÉ¨É ¤ÉxÉÊ´ÉhÉä ½þÒ =Êqù¹]äõ `äö´ÉÚxÉ ºÉä´ÉÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eäò±Éä VÉÉiÉÉiÉ. ªÉɺÉÉä¤ÉiÉSÉ
ºÉEòÉ®úÉi¨ÉEò où¹]õÒEòÉäxÉ +ÉÊhÉ ¨ÉÖ±ªÉ ʶÉIÉhÉ ªÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉÉ näùJÉÒ±É |ÉʶÉIÉhÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä. ºÉxÉ 2019-20 ¨ÉvªÉä |ÉʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ
Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úÉiÉÒ±É 216 |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É ªÉ¶Éº´ÉÒÊ®úiªÉÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eäò±Éä +ɽäþiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉuùÉ®äú BEÚòhÉ 8045 <iÉCªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÕxÉÉ ªÉ¶Éº´ÉÒÊ®úiªÉÉ
|ÉʶÉÊIÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ºÉxÉ 2021-22 ªÉÉ +ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉÇiÉ +ɪÉÉäÊVÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ ºÉjÉÉÆSÉÒ ºÉÉÆÎJªÉEòÒªÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ ¶Éä´É]õÒ xɨÉÚnù
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
(2) ºÉä´ÉÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É :---®úÉVªÉÉiÉÒ±É +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉä +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ´É ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ xÉÉMÉ®úÒ ºÉä´ÉäiÉÒ±É |ɨÉÉhÉ +±{É
+ɽä. iɺÉäSÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉä º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉƨÉvªÉä ¤ÉºÉhªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ näùJÉÒ±É +±{É +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉä ºÉnù®úSªÉÉ
{É®úÒIÉÉƺÉÉ`öÒ ¤ÉºÉhªÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ ´ÉÉføÉ´Éä ´É iªÉÉÆxÉÉ ºÉnù®úSªÉÉ {ÉÊ®úIÉÉƨÉvªÉä ªÉ¶É Ê¨É³ÚýxÉ iªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ ¨ÉÖJªÉ |É´ÉɽþÉiÉ +ÉhÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ ºÉnù®úSÉä
|ÉʶÉIÉhÉþ +iªÉÆiÉ ¨É½þi´ÉÉSÉä +ɽäþ.
+) EåòpùÒªÉ/¨É½þÉ®úɹ]Åõ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉ xÉÉMÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ªÉÉÆSÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò¨ÉÉÆEò : |ÉʶÉIÉhÉ 2012/|É.Gò. 158 (¦ÉÉMÉ-2)/EòÉ-17, ÊnùxÉÉÆEò 15
VÉÖ±Éè, 2014 iɺÉäSÉ ¶ÉɺÉxÉ ¶ÉÖrùÒ{ÉjÉEò : |ÉʶÉIÉhÉ 2019/|É. Gò. 21/EòÉ-09, ÊnùxÉÉÆEò 30 +ÉìMɺ]õ, 2019 +x´ÉªÉä ºÉÆPÉ/¨É½þÉ®úɹ]Åõ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ
+ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ xÉÉMÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
®úÉVªÉÉiÉÒ±É +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈEòÊ®úiÉÉ ºÉÆPÉ/¨É½þÉ®úɹ]Åõ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉÉEòbÚ÷xÉ (ªÉÖ.{ÉÒ.BºÉ.ºÉÒ./B¨É.{ÉÒ.BºÉ.ºÉÒ.) PÉähªÉÉiÉ
ªÉähÉÉ-ªÉÉ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒúIÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É ®úÉVªÉÉiÉÒ±É 9 Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ä ´É ªÉ¶ÉnùÉ, {ÉÖhÉä ªÉälÉä 11 ¨ÉʽþxªÉÉÆSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒEò®úÒiÉÉ |ÉiªÉäEò Ê´ÉtÉÊ{É`öÉiÉ 25 ´É
ªÉ¶ÉnùÉ ªÉälÉä 10 +ºÉä BEÚòhÉ 235 =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ {ÉÖføÒ±É ºÉÉä<Ç-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ Ênù±ªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ.
l Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxÉ ¯û. 6,000 |ÉÊiɨÉɽþ (ªÉÉiÉ ÊxÉ´ÉÉºÉ ´É ¦ÉÉäVÉxÉÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ɽäþ)
l ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉʽþiªÉ/{ÉÖºiÉEäò JÉ®äúnùÒºÉÉ`öÒ ¯û. 6,000 (¡òHò BEònùÉSÉ)
l <Æ]õ®úxÉä]õºÉ½þ ºÉÆMÉhÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
l OÉÆlÉÉ±ÉªÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉɺÉÉ`öÒ {Énù´ÉÒvÉ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä iªÉɺÉÉ`öÒ ºÉɨÉÉxªÉ YÉÉxÉÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ ®úÉVªÉ ºiÉ®úÒªÉ
|É´Éä¶É {É®úÒIÉÉ (CET) PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®úSÉÒ |É´Éä¶É {É®úÒIÉÉ nù®ú´É¹ÉÔ ¨ÉÉSÉÇ ¨ÉvªÉä PÉäiɱÉÒ VÉÉiÉä ´É ½äþ |ÉʶÉIÉhÉ nù®ú´É¹ÉÔ +ÉìMɺ]õ ¨ÉʽþxªÉÉiÉ ºÉÖ°ü ½þÉäiÉä.
=¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Ê´ÉtÉÊ{É`ö ÊxɽþÉªÉ VÉɺiÉ MÉÖhÉ |ÉÉ{iÉ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ 25 =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ |ÉʶÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
¤É) ºÉÆPÉ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉ xÉÉMÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ ¨ÉÖJªÉ {É®úÒIÉÉ ´É ¨ÉÖ±ÉÉJÉiÉ iɪÉÉ®úÒ EòÊ®úiÉÉ (ºÉÒ.BºÉ.{ÉÒ.ªÉÖ.)----
¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò¨ÉÉÆEò : ºÉÉxÉÖOÉɽþ +xÉÖnùÉxÉ näùhÉä ªÉÉäVÉxÉÉ----
|ÉʶÉIÉhÉ xÉÉä´½åþ¤É®ú 13 ÊnùxÉÉÆEò 09-EòÉ/75 Gò.|É./2020-,2020
ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÉÇiÉÒ±É =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ ºÉÆPÉ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉ xÉÉMÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ ¨ÉÖJªÉ {É®úÒIÉÉ
iɪÉÉ®úÒ EòÊ®úiÉÉ ºÉÉxÉÖOɽþ +xÉÖnùÉxÉ |ÉiÉÒ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔxÉÉ nù®ú ¨É½þÉ (ºÉÒ.BºÉ.{ÉÒ.ªÉÖ.) 12,000 +ºÉä BEÚòhÉ iÉÒxÉ ¨ÉʽþxªÉɺÉÉ`öÒ 36,000 ´É {ÉÖºiÉEò ºÉÆSÉ
JÉ®äúnùÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¡òHò BEònùÉSÉ BEÚòhÉ 14,000 +ºÉä BEÚòhÉ 50,000 <iÉEòÒ ®úCEò¨É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ¨ÉÉ¡ÇòiÉ
näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
50

Eò) ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ nÖùªªÉ¨É xªÉÉʪÉEò ºÉä´ÉÉ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ |ÉʶÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ ÊnùxÉÉÆEò : 2 Êb÷ºÉå¤É®ú, 2014 ®úÉVä ÉÒSÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉ-
ºÉnù®úSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒiÉÒ±É Ê´ÉvÉÒ {Énù´ÉÒvÉ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ VªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÆ ÉÒ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ nÖùªªÉ¨É xªÉÉʪÉEò ºÉä´ÉÉ
º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉäºÉÉ`öÒ +VÉÇ Eäò±Éä +ɽäþ +¶ªÉÉSÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ 11 ¨ÉʽþxÉä EòɱÉÉ´ÉvÉÒºÉÉ`öÒ ¤ÉÉ®ú EòÉèÎxºÉ±É +Éì¡ò ¨É½þÉ®úɹ]Åõ +ÉÊhÉ MÉÉä´ÉÉ ( ¤ÉÒBºÉVÉÒ) ªÉÉ
ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ |ÉʶÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉEò®úÒiÉÉ |ÉiªÉäEò ¨É½þºÉÚ±É Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔ ¤ÉÉ®ú EòÉèÎxºÉ±É +Éì¡ò ¨É½þÉ®úɹ]Åõ +ÉÊhÉ
MÉÉä´ÉÉ (¤ÉÒBºÉVÉÒ) ªÉÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ÊxÉ´Éb÷±Éä VÉÉiÉÉiÉ. |ÉiªÉäEò +É`ö´Éb÷¬ÉiÉ ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú ´É ®úÊ´É´ÉÉ®ú +ºÉÉ nùÉäxÉ Ênù´ÉºÉÉÆSÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É +ºÉiÉÉä.
ºÉnù®úSªÉÉ |ÉiªÉäEò Ênù´É¶ÉÒ |ɶxÉÉäkÉ®úÉSÉä ºÉjÉ +ºÉiÉÒ±É. ºÉnù®ú Ê`öEòÉhÉÒ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉ±Éä±Éä xªÉɺÉÉvÉÒ¶É ½äþ ºÉjÉÉSªÉÉ +vªÉIÉ{ÉnùÒ +ºÉiÉÉiÉ.
b÷) ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉ +ʦɪÉÉÆÊjÉEòÒ ºÉä´ÉÉ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ |ÉʶÉIÉÉhÉɺÉÉ`öÒ ÊnùxÉÉÆEò : 2 Êb÷ºÉå¤É®ú, 2014 ®úÉäVÉÒSÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉ----
ºÉnù®úSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒiÉÒ±É +ʦɪÉÉÆÊjÉEòÒ {Énù´ÉÒvÉ®ú VªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉxÆ ÉÒ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ±ÉÉäEòºÉä´ÉÉ +ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ +ʦɪÉÉÆÊjÉEòÒ ºÉä´ÉÉ º{ÉvÉÉÇ
{É®úÒIÉäºÉÉ`öÒ +VÉÇ Eäò±Éä +ɽäþiÉ +¶ªÉÉSÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ ºÉnù®úSÉä |ÉʶÉIÉhÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ +ʦɪÉÉÆÊjÉEòÒ |ÉʶÉIÉhÉ |ɤÉÉäÊvÉxÉÒ, xÉÉʶÉEò ªÉÉÆSªÉÉ +ÊvÉxɺiÉ
+ºÉ±ÉÂ䱪ÉÉ 1. ¨Éä]õÉ |ÉʶÉIÉhÉ Eåòpù, xÉÉʶÉEò 2. ¨Éä]õÉ, |ÉÉnäùʶÉEò |ÉʶÉIÉhÉ Eåòpù, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ªÉÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.
ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉEò®úÒiÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ +ʦɪÉÉÆÊjÉEòÒ |ÉʶÉIÉhÉ |ɤÉÉäÊvÉxÉÒ, xÉÉʶÉEò ½þÒ ºÉƺlÉÉ Eò®äú±É, iɺÉäSÉ ºÉnù®ú
ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ={É®úÉäHò |ÉʶÉIÉhÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ =¨ÉänùÉ®úÉÆSÉÒ ®úɽþhªÉÉSÉÒ ´É VÉä´ÉhÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´É ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉʽþiªÉ <. ºÉÉä<Ç-ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ
Ênù±ªÉÉ VÉÉiÉÒ±É.
<÷) Ê´ÉÊ´ÉvÉ ºÉ®ú³ý ºÉä´ÉÉ ¦É®úiÉÒ º{ÉvÉÉÇ {É®úÒIÉÉ |ÉʶÉIÉÉhÉɺÉÉ`öÒ ÊnùxÉÉÆEò : 29 xÉÉä´½åþ¤É®ú, 1985 ®úÉäVÉÒSÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉ----
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ {Énù´ÉÒvÉ®ú =¨Éänù´ÉÉ®úÉºÆ ÉÉ`öÒ 40 Ê´ÉtÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ 2 ¨ÉʽxÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒSÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É ªÉÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ
ªÉäiÉÉä.
|ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔÆxÉÉ ªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉ nù®ú¨ªÉÉxÉ ÊxɶÉÖ±Eò ÊxÉ´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä, iɺÉäSÉ |É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ (Ê¤É±É xÉÖºÉÉ®ú) ¦ÉÉäVÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ¶ÉèIÉÊhÉEò
ºÉÉʽþiªÉÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ JÉɱÉÒ±É nù®úÉxÉä DBT uùÉ®äú Ênù±ªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ.
l |ÉÊiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ |ÉÊiÉ ÊnùxÉ |ɨÉÉhÉä ¡òHò ¦ÉÉäVÉxÉ ®úCEò¨É ¯û. 250 (60 Ênù´ÉºÉ) ... ... ¯û. 15,000
l |ÉÊiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ ¶ÉèIÉÊhÉEò (BEònùÉSÉ) {ÉÖºiÉEòɺÉÉ`öÒ ®úCEò¨É ... ... ... ¯û. 3,500
l |ÉÊiÉ Ê´ÉtÉlÉÔ +ºÉä BEÚòhÉ ... ... ... ¯û. 18,500
|ÉʶÉIÉhÉ ºÉjÉÉÆSÉÒ ºÉÉÆÎJªÉEòÒªÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ----
ºÉä´ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉjÉä ºÉä´ÉÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É
+.Gò. ´É¹ÉÇ +ɪÉÉäÊVÉiÉ {ÉÉ®ú {Éb÷±Éä±ÉÒ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÕSÉÒ +ɪÉÉäÊVÉiÉ {ÉÉ®ú {Éb÷±Éä±ÉÒ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÕSÉÒ BEÚòhÉ
|ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É ºÉjÉä ºÉÆJªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ ºÉjÉä ºÉÆJªÉÉ JÉSÉÇ
1. 2019-20 216 216 8,045 9 Ê´ÉtÉÊ{É`äö, ªÉ¶ÉnùÉ ´É +É.ºÉÆ.|É.ºÉÆ. 275 7,34,19,250
{ÉÖhÉä ªÉälÉä |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É
2. 2020-21 32 32 2,248 EòÉäÊ´Éb÷-19 {ÉÊ®úκlÉiÉÒ ¨ÉÖ³ýä 16 11,60,444
Ê´ÉtÉÊ{É`ö ÊxɽþÉªÉ |ÉʶÉIÉhÉ
EòɪÉÇGò¨É ½þÉä>ð ¶ÉEò±ÉÉ xÉɽþÒ.
7. BIÉäÊ´ÉEòÉ EòIÉ :----
Community based approach to improve health and nutritional status and to reduce deaths of
tribals of Melghat :
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. EåòpÒùªÉ-2017/|É.Gò.67/EòÉ.19, ÊnùxÉÉÆEò 28/09/2017 +x´ÉªÉä Community based approach
to improve health and nutritional status and to reduce deaths of tribals of Melghat ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ¯û. 450.00 ±ÉIÉ
®úEò¨ÉäSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉÆxÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú |ÉEò±{É ¨É½þÉxÉ ]Åõº]õ, =iÉɴɱÉÒ iÉÉ. vÉÉ®úhÉÒ ÊVÉ. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉÉÆSÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ
ªÉäiÉ +ɽäþ. ºÉnù®úSÉÉ |ÉEò±{É {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇSÉÉ +ºÉÚxÉ iÉÉä ºÉ{]åõ¤É®ú 2017 iÉä +ÉìMɺ]õ 2022 {ɪÉÈiÉ +ºÉä±É.
ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäSÉä =qäù¶É/½äþiÉÚ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.
1. ¨Éä±ÉPÉÉ]õÉiÉÒ±É 20 +ÉÊnù´ÉɺÉÒ MÉÉ´ÉÉiÉÒ±É 5 ´É¹ÉÉÇJÉɱÉÒ±É ¤ÉɱÉEòÉÆSÉä ¨ÉÞiªÉÖnù®ú Eò¨ÉÒ Eò®úhÉä. (Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ 90 |ÉiÉÒ ½þVÉÉ®úÒ VÉx¨É)
2. +ÊiÉiÉÒµÉ EÖò{ÉÉä¹ÉhÉ Eò¨ÉÒ Eò®úhÉä (10 ]õCCªÉÉ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ).
3. ´ÉªÉ ´É¹Éæ 16 iÉä 60 ¨ÉvÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒSÉä ¨ÉÞiªÉÖnù®ú Eò¨ÉÒ Eò®úhÉä. (270 {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ)
4. xÉ´ÉVÉÉiÉ ¤ÉɱÉEòÉÆSÉä ´É ¨ÉÉiÉÉÆSÉä ¨ÉÞiªÉÖnù®ú Eò¨ÉÒ Eò®úhÉä. (200 {ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ)
5. +iÉÒ MÉƦÉÒ®ú ®úÉäMªÉÉ´É®ú ={ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ ¨Éä³ýPÉÉ]õÉiÉÒ±É ¯ûMhÉÉÆSÉä |ÉÉhÉ ´ÉÉSÉÊ´ÉhÉä.
51

iɺÉäSÉú ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¨É½þÉxÉ ]Åõº]õ, =iÉɴɱÉÒ ªÉÉ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ºÉƺlÉäºÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉ BEÚòhÉ ¯û. 257.63 ±ÉIÉ ÊxÉvÉÒ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
Creation of baselines for the PVTG groups :
Eåòpù ºÉ®úEòÉ®úxÉä ºÉ´ÉÇ 18 ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®úÉÆxÉÒ +É{ÉÉ{ɱªÉÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É |ÉiªÉäEò +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒSªÉÉ Ê´Éʶɹ]õ MÉ®úVÉÉ ºÉ¨ÉVÉÚxÉ PÉähªÉɺÉÉ`öÒ {ÉɪÉɦÉÚiÉ {ÉɽþhÉÒ
(Baseline Survey) Eò®úhªÉÉSÉä ÊxÉnæù¶É Ênù±Éä +ɽäþiÉ. ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉ EòÉiÉEò®úÒ, EòÉä±ÉÉ¨É +ÉÊhÉ ¨ÉÉb÷ÒªÉÉ MÉÉåb÷ ªÉÉ iÉÒxÉ +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ +Éfø³ÖÚxÉ ªÉäiÉÉiÉ. ºÉ¤É¤É,
ªÉÉ iÉÒxÉ VɨÉÉiÉÓSÉÉ ¤ÉäºÉ±ÉÉ<ÇxÉ ºÉ´½æþ +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ ºÉÆ®úIÉhÉ iÉlÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÓSÉÉ ºÉ´ÉÈEò¹É +ÉÊhÉ où¶ªÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò
+ÉÊhÉ +ÉÌlÉEò Ê´ÉEòÉºÉ PÉb÷´ÉÚxÉ +ÉhÉhÉä ½äþ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä =Êqù¹]õ +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. +ÉÊnù¨É-2017/|É.Gò. 72/EòÉ.-19, Ênù. 22-
09-2017 +x´ÉªÉä ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ BEÚòhÉ ¯û{ɪÉä 25.00 ±ÉIÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉÆxÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
ºÉnù®ú ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhÉÉ®úÒ ªÉÆjÉhÉÉ ¨½þhÉÚxÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ´É ¨ÉÖ¤Æ É<Ç +lÉǶÉɺjÉ ´É ºÉɨÉÉÊVÉEò vÉÉä®úhÉ ºÉƺlÉÉ,
¨ÉÆÖ¤É<Ç Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ênù±Éä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ +ɪÉÖCiÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ½äþ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ +ɽäþiÉ.
ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÖ¤Æ É<Ç +lÉǶÉɺjÉ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò vÉÉä®úhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÆ¤Ö É<Ç Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö ªÉÉ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ºÉƺlÉäºÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ÉlÉ¨É ]õ{{ªÉÉSÉÉ
JÉSÉÇ ¨½þhÉÚxÉ ®úCEò¨É ¯û. 15.00 ±ÉIÉ B´ÉføÉ ÊxÉvÉÒ ºÉxÉ 2017-18 ¨ÉvªÉä ´ÉMÉÇ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. iɺÉäSÉ +½þ´ÉÉ±É ±ÉäJÉxÉÉSÉä EòÉ¨É +ÆÊiÉ¨É ]õ{{ªÉÉiÉ +ɽäþ.
Setting up data analytics and project management centre for TSP planning and budgeting :
1. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. EåòpÒùªÉ-2017/|É. Gò. 86/EòÉ-19 +x´ÉªÉä Setting up of data analytics and
project management centre for TSP planning and budgeting ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ¯û. 855.16 ±ÉIÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ
näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
2. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ´É ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¡Öò±Éä Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, {ÉÖhÉä ªÉÉÆSªÉɨÉvÉÒ±É ªÉÉ |ÉEò±{ÉɺÉÉ`öÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉɨÉÆVɺªÉ Eò®úÉ®úÉ|ɨÉÉhÉä ½þÉ |ÉEò±{É
®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ½þÉ |ÉEò±{É ºÉÖ°ü Eò®úhÉä ´É |ÉEò±{ÉÉSªÉÉ näùJɦÉɱÉÒSÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ iÉÆjÉYÉÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ºÉÉÊ´ÉjÉÒ¤ÉÉ<Ç ¡Öò±Éä Ê´ÉtÉ{ÉÒ`,ö {ÉÖhÉä ªÉÉÆSÉÒ +ɽäþ.
3. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ®úÉVªÉÉiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Eò±ªÉÉhÉÉSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉiÉÉxÉÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ
ºÉÉÆÎJªÉEòÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ´É ºÉÆMÉhÉÒEòÒEÞòiÉ Ê´É¶±Éä¹ÉhÉ Eò®úhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ºÉÚxÉ iªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbä÷ EòÉähÉiÉÒ½þÒ iÉÉÆÊjÉEò |ÉhÉɱÉÒ ´É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý ={ɱɤvÉ xɺɱªÉÉxÉä ºÉnù®úSÉÉ
|ÉEò±{É +ɴɶªÉEò +ɽäþ.
4. ºÉnù®ú |ÉEò±{É ®úɤÉʴɱªÉÉxÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉɶÉÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ <iÉ®ú ʴɦÉÉMÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉÆEòʱÉiÉ ´É
ʴɶ±Éä¹ÉhÉ Eò°üxÉ BEòÊjÉiÉ®úÒiªÉÉ ={ɱɤvÉ ½þÉhä ÉÉ®ú +ɽäþ. BEòÊjÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉÆEòʱÉiÉ º´É¯û{ÉÉiÉ ={ɱɤvÉ ZÉɱªÉÉºÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
®úɤÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ <iÉ®ú ʴɦÉÉMÉÉºÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ÊxÉvÉÒSÉä ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä ´É ªÉÉäMªÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhÉä ¶ÉCªÉ ½þÉä<DZÉ.
5. ºÉnù®ú |ÉEò±{ÉÉiÉ BEòÊjÉiÉ bì÷¶É¤ÉÉäbÇ÷ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽä.þ iªÉɨÉvªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ BEòÊjÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ iɪÉÉ®ú
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ºÉÚxÉ iÉÉä BEò |ÉEòÉ®äú One Stop Solution ºÉÉ®úJÉä EòÉ¨É Eò®äú±É. ªÉÉ ºÉå]õ®ú¨ÉvªÉä Ê´ÉÊ´ÉvÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉÆEòbä÷ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòɺÉɺÉƤÉÆvÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ
¨ÉÉʽþiÉÒ BEòÊjÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä´ÉÚxÉ iÉÒ ªÉÉäMªÉ |ÉEòÉ®äú ºÉÆEòʱÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ (Data archival and data retrieval).
6. ºÉnù®ú |ÉEò±{ÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇSÉÉ +ºÉÚxÉ {ÉÖhÉä Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öÉºÉ ºÉxÉ 2017-18 ¨ÉvªÉä ¯û. 365.00 ±ÉIÉ ´É ºÉxÉ 2018-19 ¨ÉvªÉä 362.72 ±ÉIÉ +ºÉÉ
BEÚòhÉ ¯û. 727.72 ±ÉIÉ ÊxÉvÉÒ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É ÊxÉ´Éb÷Eò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ iÉɱÉÖCªÉÉƨÉvªÉä ºÉ¨ÉÖnùɪÉÉSÉä ºÉIɨÉÒEò®úhÉ ´É {ÉÉä¹ÉhÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ±ÉÉäEòºÉ½þ¦ÉÉMÉÉiÉÚxÉ Eò¨ªÉÖÊxÉ]õÒ +ìC¶ÉxÉ ¡òÉì®ú xªÉÖÊ]Åõ¶ÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ
|ÉɪÉÉäÊMÉEò iÉi´ÉÉ´É®ú ®úɤÉÊ´ÉhªÉɤÉɤÉiÉ :
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. EåòpùÒùªÉ-2017/|É. Gò. 64/EòÉ-19, Ênù. 18/10/2017 ´É ¶ÉɺÉxÉ ¶ÉÖvnùÒ{ÉjÉEò Ênù. 31/08/2018 +x´ÉªÉä ªÉÉ
ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ¯û. 5,35,20,906 <iÉCªÉÉ ®Eò¨ÉäSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉÆxÉÉ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É ÊxÉ´Éb÷Eò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ iÉɱÉÖCªÉÉƨÉvÉÒ±É
ºÉ¨ÉÖnùɪÉÉSÉä ºÉIɨÉÒEò®úhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉÚxÉ {ÉÉä¹ÉhÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉä´ÉÉ ´É PÉ®úÉiÉÒ±É {ÉÉä¹ÉhÉ {ÉriÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉäºÉÉ`öÒ ±ÉÉäEòºÉ½þ¦ÉÉMÉÉiÉÚxÉ ºÉnù®ú |ÉEò±{É |ÉɪÉÉäÊMÉEò iÉk´ÉÉ´É®ú
®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú |ÉEò±{É “ºÉÉlÉÒ” {ÉÖhÉä ªÉÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ºÉnù®úSÉÉ |ÉEò±{É ºÉ{]åõ¤É®ú 2018 iÉä +ÉìMɺ]õ 2020 ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ
®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ºÉnù®ú |ÉEò±{ÉɺÉÉ`öÒ ºÉxÉ 2018-19 ¨ÉvªÉä ¯û. 1,75,89,626 <iÉEòÉ ÊxÉvÉÒ ºÉÉlÉÒ ªÉÉ ºÉƺlÉäºÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
iɺÉäSÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉiÉ xɨÉÚnù Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉxÉ 2019-20 ¨ÉvªÉä ºÉnù®ú |ÉEò±{ÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 2,33,73,000 <iÉEòÉ ÊxÉvÉÒ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
Creating Livelihood in Jawhar and Mokhada :

VÉxÉVÉÉiÉÒ EòɪÉÇ ¨ÉÆjÉɱɪÉ, xÉ´ÉÒ Ênù±±ÉÒ ªÉälÉÒ±É ÊnùxÉÉÆEò 23/05/2018 ®úÉäVÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ |ÉEò±{É ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ºÉʨÉiÉÒSªÉÉ (PAC) ¤Éè`öEòÒiÉ Creating
Livelihood in Jawhar and Mokhada ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ¯û. 600.00 ±ÉIÉ ÊxÉvÉÒSªÉÉ |ɺiÉÉ´ÉÉºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉnùÉxÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ.
ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ½þÒ {ÉɱÉPÉ®ú ÊVɱÁÉiÉÒ±É BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É EòɪÉÉDZɪÉ, VÉ´½þÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉÉiÉÒ±É VÉ´½þÉ®ú ´É ¨ÉÉäJÉÉb÷É ªÉÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É
60 MÉÉ´ÉÉƨÉvªÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ½þÒ +ɪÉ. +ɪÉ. ]õÒ., ¨ÉÆ¤Ö É<Ç ´É BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É EòɪÉÉDZɪÉ, VÉ´½þÉ®ú ªÉÉÆSÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉƪÉÖCiÉ{ÉhÉä
®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ. ªÉÉ |ÉEò±{ÉÉuùÉ®äú {ÉɱÉPÉ®ú ÊVɱÁÉiÉÒ±É VÉ´½þÉ®ú ´É ¨ÉÉäJÉÉb÷É iÉɱÉÖCªÉÉƨÉvªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒºÉÉ`öÒ ={ÉÊVÉÊ´ÉEäòSÉÒ ºÉÉvÉxÉä/®úÉVä ÉMÉÉ®úÉSªÉÉ ºÉÆvÉÒ ={ɱɤvÉ
½þÉähÉÉ®ú +ɽäþiÉ. VÉ´½þÉ®ú ´É ¨ÉÉäJÉÉb÷É iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÉ EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòɺÉ, +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ =i{ÉÉnùxÉÉÆxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö ʨɳý´ÉÚxÉ näùhÉä, +ÉÊnù´ÉɺÉÒSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ
IɨÉiÉÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úhÉä ´É iªÉÉÆSÉä Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +ɪÉ.+ɪÉ.]õÒ., ¨ÉÆÖ¤É<Ç ªÉÉÆSÉäuùÉ®äú {ÉɪÉɦÉÚiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉÆSÉÒ =¦ÉÉ®úhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ.
52

ºÉnù®ú |ÉEò±{ÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ 2 ´É¹ÉÉÇSÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉxÉ 2018-19 ¨ÉvªÉä ¯û. 194.44 ±ÉIÉ ÊxÉvÉÒ |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, BEòÉÎi¨ÉEò +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É
EòɪÉÉDZɪÉ, VÉ´½þÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ (¨ÉÉÊb÷ªÉÉ, EòÉä±ÉɨÉ, EòÉiÉEò®úÒ) ºÉ¨ÉÖ½þÉSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉEò Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ 60 OÉɨɺÉÉlÉÓSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ ´É |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É :
+ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ (¨ÉÉÊb÷ªÉÉ, EòÉä±ÉɨÉ, EòÉiÉEò®úÒ) ºÉ¨ÉÖ½þÉSªÉÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ {ÉriÉÒxÉä Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ |É´ÉɽþÉiÉ +ÉhÉhÉä +ÉÊhÉ Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÒ |ɦÉÉ´ÉÒ{ÉhÉä
+ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉSªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç +lÉǶÉɺjÉ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò vÉÉä®úhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, ¨ÉÖƤÉ<Ç ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ
ªÉÉÆSÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ºÉƪÉÖCiÉ{ÉhÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. iɺÉäSÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉxÉ 2019-20 ´É ºÉxÉ 2020-21 ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. EåòpùÒùªÉ-2017/|É. Gò. 126/EòÉ-19, Ênù. 29/1/2019 +x´ÉªÉä ''¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ (¨ÉÉÊb÷ªÉÉ,
EòÉä±ÉɨÉ, EòÉiÉEò®úÒ) ºÉ¨ÉÖ½þÉSªÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶ÉEò Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ 60 OÉɨɺÉÉlÉÓSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ ´É |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É'' ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ¯û. 135.60 ±ÉIÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò
ºÉÚSÉxÉÉÆxÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉxÉ 2019-20 ¨ÉvªÉä ¯û. 33.90 ±ÉIÉ ÊxÉvÉÒ ¨ÉÖ¤Æ É<Ç +lÉǶÉɺjÉ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò vÉÉä®úhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖ¤Æ É<Ç Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, ¨ÉÖ¤Æ É<Ç
ªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ.
l Policy Formulation for PVTGs based on field research and need assessment Tribal Research
Centre Mumbai School of Economics and Public Policy :
+ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ ºÉ¨ÉÖ½þÉƺÉÉ`öÒ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ {ÉriÉÒxÉä +ÉÊhÉ Ê´É¹ÉªÉiÉYÉÉÆuùÉ®äú ºÉJÉÉä±É ºÉƶÉÉävÉxÉÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ vÉÉä®úhÉ ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò°üxÉ iªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ |É´ÉɽþÉiÉ
+ÉhÉhªÉÉSªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ¨ÉÆÖ¤É<Ç +lÉǶÉɺjÉ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò vÉÉä®úhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, ¨ÉÆÖ¤É<Ç ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ªÉÉÆSÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ
ºÉƪÉÖCiÉ{ÉhÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ, ªÉ´ÉiɨÉɳý, SÉÆpù{ÉÚ®ú, xÉÉÆnäùb÷, ´ÉvÉÉÇ, `öÉhÉä, {ÉɱÉPÉ®ú, ®úɪÉMÉb÷, ˺ÉvÉÖnÖùMÉÇ, xÉÉʶÉEò, ºÉÉiÉÉ®úÉ, {ÉÖhÉä <.
ÊVɱÁÉƨÉvªÉä ºÉxÉ 2019-20 ´É ºÉxÉ 2020-21 ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. EåòpùÒùªÉ-2017/|É. Gò. 126/EòÉ-19, Ênù. 29/1/2019 +x´ÉªÉä Policy Formulation for PVTGs
based on field research and need assessment Tribal Research Centre, Mumbai School of Economics and
Public Policy. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ¯û. 154.76 ±ÉIÉ ®úEò¨ÉäSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉÆxÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉxÉ 2019-20 ¨ÉvªÉä ºÉnù®ú
ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ ¯û. 38.69 ±ÉIÉ ÊxÉvÉÒ ¨ÉÖƤÉ<Ç +lÉǶÉɺjÉ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò vÉÉä®úhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆxÉÉ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ.
l ¤ÉåSɨÉÉEÇò ºÉ´ÉæþIÉhÉ :--
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ½þÒ ¶ÉɺÉxÉÉSÉÒ ¨É½þk´ÉÉSÉÒ ´É |ÉÉlɨªÉÉSÉÒ ¤ÉÉ¤É +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ VÉxÉiÉäSÉÉ ´É iªÉÉÆSÉÉ ®úʽþ´ÉÉºÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ BEòÉÎi¨ÉEò Ê´ÉEòɺÉɺÉÉ`öÒ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ½þÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ Îº´ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäuùÉ®äú Ê´ÉEòÉºÉ ½þÒ nùÒPÉÇEòÉʱÉxÉ |ÉÊGòªÉÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ªÉÉSÉÉ ÊxɪÉʨÉiÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ
+ÉføÉ´ÉÉ PÉähÉä MÉ®úVÉäSÉä `ö®úiÉä. ªÉɺÉÉ`öÒ ''¤ÉåSɨÉÉEÇò ºÉ´ÉæIÉhÉ'' SªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ÊxɪÉʨÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ +iªÉɴɶªÉEò `ö®ú±Éä +ɽäþ. ¤ÉåSɨÉÉEÇò ºÉ´½æþuùÉ®äú |ÉÉ{iÉ ¨ÉÉʽþiÉÒiÉÚxÉ
Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆxÉÉ ªÉÉäMªÉ Ênù¶ÉÉ näùiÉÉ ªÉäiÉä. ªÉɺÉÉ`öÒ ¤ÉåäSɨÉÉEÇò ºÉ´½æþIÉhÉ Eò®úhªÉÉSÉä |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ +ɽäþ.
¤ÉåSɨÉÉEÇò ºÉ´ÉæIÉhÉɺÉÉ`öÒ +ÆnùÉÊVÉiÉ ¯û. 38.48 EòÉä]õÒ JÉSÉÇ +{ÉäÊIÉiÉ +ɽäþ. iɺÉäSÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆÊ´ÉvÉÉxÉ +xÉÖSUäônù 275 (1) +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉxÉ 2019-20 ¨ÉvªÉä
¤ÉåäSɨÉÉEÇò ºÉ´½æþIÉhÉɺÉÉ`öÒ BEÚòhÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú ¯û. 250.00 ±ÉIÉ ÊxÉvÉÒ {ÉèEòÒ ¯û. 136.64 ±ÉIÉ <iÉEòÉ ÊxÉvÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ªÉÉÆxÉÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉÉ
+ɽäþ. ºÉxÉ 2020-21 ¨ÉvªÉä ¯û. 35.98 EòÉä]õÒ ÊxÉvÉÒSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþ. iªÉɺÉÉ`öÒ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbä÷ ºÉxÉ 2020-21 ¨ÉvªÉä ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉäÊ´ÉvÉÉxÉ +xÉÖSUäônù 275 (1)
+ÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉåäSɨÉÉEÇò ºÉ´½æþIÉhÉÉSÉÉ |ɺiÉÉ´É ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
ªÉÉ ¤ÉåäSɨÉÉEÇò ºÉ´½æþIÉhÉÉSÉÒ ´ªÉÉ{iÉÂÒ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, {ÉÖhÉä ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉEòbä÷ ºÉnù®ú ºÉ´ÉæIÉhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ
+ɴɶªÉEò iÉä ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý ={ɱɤvÉ xɺɱªÉÉxÉä ¤ÉåäSɨÉÉEÇò ºÉ´½æþIÉhÉÉSÉä EòÉ¨É ½äþ ¤ÉÉÁ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ Eò®úhªÉÉSÉä ¶ÉɺÉxÉÉºÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.
8. ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ ´ÉxɽþCEò EòɪÉnùÉ EòIÉ :----
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ ´É <iÉ®ú {ÉÉ®Æú{ÉÉÊ®úEò ´ÉxÉÊxÉ´ÉɺÉÒ (´ÉxɽþCEòÉÆSÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ) +ÊvÉÊxɪɨÉ, 2006 +ÉÊhÉ ÊxÉªÉ¨É 2008 ´É ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ÊxÉªÉ¨É 2012 SªÉÉ
+ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ ®úÉVªÉÉiÉ ¨Éɽäþ xÉÉä´½åþ¤É®ú 2020 +JÉä®ú nùÉ´ªÉÉÆSÉÒ ºÉtκlÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.---
l OÉɨɺɦÉäEòbä÷ BEÚòhÉ 3,71,128 ´ÉèªÉÎCiÉEò nùÉ´Éä nùÉJÉ±É ZÉɱÉä +ºÉÚxÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ºÉʨÉiÉÒEòbä÷ BEÚòhÉ 2,66,276 ´ÉèªÉÎCiÉEò nùÉ´Éä |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä
+ɽäþiÉ. {ÉèEòÒ 1,86,720 nùÉ´Éä ¨ÉÉxªÉ, 49,023 nùÉ´Éä +¨ÉÉxªÉ ´É 31,033 nùÉ´Éä |ɱÉÆʤÉiÉ +ºÉÚxÉ ¨ÉÉxªÉ Eäò±É䱪ÉÉ nùÉ´ªÉÉÆSÉä IÉäjÉ 1,72,002 ½äþ. +É®ú +ɽäþ.
l OÉɨɺɦÉäEòbä÷ BEÚòhÉ 11,983 ´ÉèªÉÎCiÉEò nùÉ´Éä nùÉJÉ±É ZÉɱÉä +ºÉÚxÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ºÉʨÉiÉÒEòbä÷ BEÚòhÉ 8,944 ´ÉèªÉÎCiÉEò nùÉ´Éä |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä
+ɽäþiÉ. {ÉèEòÒ 7,943 nùÉ´Éä ¨ÉÉxªÉ, 345 nùÉ´Éä +¨ÉÉxªÉ ´É 656 nùÉ´Éä |ɱÉÆʤÉiÉ +ºÉÚxÉ ¨ÉÉxªÉ Eäò±É䱪ÉÉ nùÉ´ªÉÉÆSÉä IÉäjÉ 12,05,412.48 ½ä. +É®úþ +ɽäþ.
l ´ÉxɽþCEò EòɪÉtÉSªÉÉ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒºÉÉ`öÒ ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ ´É ={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú 113 EÆòjÉÉ]õÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ºÉƺlÉäEòbÚ÷xÉ
+ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ {ÉÉä]Çõ±É http://trtionline.org.in ½þÒ +ÉìxɱÉÉ<ÇxÉ Êb÷ÊVÉ]õ±É ºÉ´ÉæIÉhÉ |ÉhÉɱÉÒ Ê´ÉxÉÉʴɱÉÆ¤É Ê´ÉEòʺÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ.
l ¨ÉÖƤÉ<Ç +lÉǶÉɺjÉ ´É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò vÉÉä®úhÉ ºÉƺlÉÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç Ê´ÉtÉ{ÉÒ`ö, ¨ÉÆÖ¤É<Ç ªÉälÉÒ±É iÉYÉÉÆEòbÚ÷xÉ ºÉɨÉÚʽþEò ´ÉxɽþCEò ʴɹɪÉɤÉɤÉiÉSÉÉ {ÉnùÊ´ÉEòÉ +¦ªÉɺÉGò¨É
®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. OÉÉ¨É ¨ÉåføÉ (±ÉäJÉÉ), vÉÉxÉÉä®úÉ, ÊVɱ½þÉ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ªÉälÉä OÉɨɺɦÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ´ÉxÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +¦ªÉɺÉGò¨ÉɺÉÉ`öÒ 30 Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ
ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä>ðxÉ 27 Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ ´ÉxÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +¦ªÉÉʺÉEòÉ {ÉnùÊ´ÉEòÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ÊVɱ½þÉ xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú ªÉälÉä ºÉɨÉÚʽþEò
´ÉxÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ {ÉnùÊ´ÉEòÉ +¦ªÉɺÉGò¨ÉÉSÉÒ nÖùºÉ®úÒ ¤ÉìSÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú +¦ªÉɺÉGò¨É oEò¸ÉÉ´ªÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ ®úɤÉÊ´ÉhÉäSÉä ÊxɪÉÉäVÉxÉ
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.
53

l ®úÉVªÉÉiÉ ¨Éɽäþ xÉÉä´½åþ¤É®ú, 2020 +JÉä®ú 11,983 ºÉɨÉÚʽþEò ´ÉxɽþCEòÉÆSÉä nùÉ´Éä |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä +ɽäþiÉ. iªÉÉ{ÉèEòÒ ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ºÉʨÉiÉÒxÉä 7,943 ºÉɨÉÚʽþEò
´ÉxɽþCEò nùÉ´Éä +ÆiÉÒ¨ÉiÉ: ¨ÉÉxªÉ Eäò±Éä +ɽäþiÉ. iªÉÉ{ÉèEòÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +É®úÉJÉb÷¬ÉÆSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhÉäºÉÉ`öÒ 50 MÉÉ´ÉÉÆxÉÉ ´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É
´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +É®úÉJÉbä÷ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉºÉ 306 MÉÉ´ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®úÒ |ÉÉ{iÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ 287 MÉÉ´ÉÉÆSÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +É®úÉJÉbä÷ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ
º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉ ´É OÉɨɺɦÉÉ ªÉÉÆSÉä ºÉ¨É´ÉäiÉ Eò®úÉ®úxÉɨÉä ZÉɱÉä±Éä +ºÉÚxÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ 144 MÉÉ´ÉÉÆSÉä EòɨÉEòÉVÉ º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ {ÉÚhÉÇ ZÉɱÉä +ɽäþiÉ.
=´ÉÇÊ®úiÉ 143 MÉÉ´ÉÉÆSÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +É®úÉJÉbä÷ iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉä EòɨÉEòÉVÉ |ÉMÉiÉÒ{ÉlÉÉ´É®ú +ɽäþ. ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ +É®úÉJÉbä÷ iɪÉÉ®ú
Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ 17 º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉƺlÉÉ ºÉ¨É´ÉäiÉ ÊVɱ½þÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ, MÉÉåÊnùªÉÉ, SÉÆpù{ÉÚ®ú, VɳýMÉÉ´É, `öÉhÉä, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, xÉÉÆnäùb÷, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, {ÉɱÉPÉ®ú,
ªÉ´ÉiɨÉɳý ´É ®úɪÉMÉb÷ ªÉÉ ÊVɱÁÉƨÉvªÉä EòɨÉEòÉVÉ ºÉÖ°ü +ɽäþ.
l ´ÉxɽþCEò EòɪÉtÉiÉÒ±É Eò±É¨É 4(2) xÉÖºÉÉ®ú +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ÊVɱÁÉiÉÒ±É vÉÉ®úhÉÒ ´É ÊSÉJɱÉnù®úÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉÒ±É vÉÉäEòÉOɺiÉ (+ÊiɺÉÆ´ÉänùxɶÉÒ±É) ´ÉxªÉVÉÒ´É
+ÊvÉ´ÉÉºÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉäSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ºÉnù®ú IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ´ÉºiÉÒSÉä {ÉÖxÉ´ÉǺÉxÉ ªÉɤÉɤÉiÉ IÉäjÉÒªÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú +¦ªÉɺÉÉ
nù®ú¨ªÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ¨ÉÉʽþiÉÒSÉä ºÉÆEò±ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.
l ±ÉÉ±É ¤É½þÉnÚù®ú ¶ÉɺjÉÒ |ɶÉɺÉxÉ +EòÉnù¨ÉÒ, ¨ÉºÉÖ®úÒ (LBSNAA) ªÉÉÆxÉÒ ´ÉxɽþCEò EòɪÉnùÉ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ 2006 +ÆiÉMÉÇiÉ ´ÉxɽþCEò nùÉ´ªÉÉƤÉɤÉiÉSÉÉ
ºÉƶÉÉävÉxÉÉi¨ÉEò +¦ªÉÉºÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉä¨ÉÉ¡ÇòiÉ ½þÉiÉÒ PÉäiɱÉÉ +ºÉÚxÉ ªÉÉ +¦ªÉɺÉÉEòÊ®úiÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ´É
xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú ªÉÉ nùÉäxÉ ÊVɱÁÉÆSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
54

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ, xÉÉʶÉEò-2


|ɺiÉÉ´ÉxÉÉ
¨É½þɨÉÆb÷³ýÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´É =qäù¶É :---
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ½þÒ |É´ÉiÉÇEò +ºÉ±Éä±ÉÒ BEò ºÉä´ÉɦÉÉ´ÉÒ ºÉƺlÉÉ +ºÉÚxÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉSÉÉ ¨ÉÖJªÉ =qäù¶É ®úÉVªÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ +ÉÌlÉEò Ê{ɳý´ÉhÉÚEò
lÉÉƤɴÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÉ ºÉ´ÉÉÇÆMÉÒhÉ Ê´ÉEòÉºÉ PÉb÷´ÉÚxÉ +ÉhÉhÉä ½þÉ +ɽäþ. ªÉÉ =qäù¶ÉÉSÉä +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä EòɪÉÇ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ |ɦÉÉ´ÉÒ ºÉÉvÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ªÉÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉSÉÒ
ºÉxÉ 1972 ¨ÉvªÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ +ÊvÉÊxɪɨÉÉx´ÉªÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ.
iÉlÉÉÊ{É, VªÉÉ nùÉäxÉ |ɨÉÖJÉ =Êqù¹]õÉÆxÉÉ +ÉvÉÉÊ®úiÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý EòɪÉÇ Eò®úiÉä iÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþiÉ--
(+) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò®úÒ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ EòÉ®úÉMÉÒ®ú +ÉÊhÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÚ¨ÉÒ½þÒxÉ ¨ÉVÉÚ®ú ªÉÉÆSÉÒ +ÉÌlÉEò Ê{ɳý´ÉhÉÚEò xÉɽþÒ¶ÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ |ɦÉÉ´ÉÒ ºÉÉvÉxÉ ¨½þhÉÚxÉ
EòɪÉÇ Eò®úhÉä.
(¤É) +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ +ÉÌlÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉɺÉÉ`öÒ |ÉiªÉIÉ ºÉ½þɪªÉÉSªÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ½þÉiÉÒ PÉähÉä.
ºÉÆSÉɱÉEò ¨ÉÆb÷³ý ºÉÆ®úSÉxÉÉ--
Ø ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉSÉä {ÉnùʺÉrù +vªÉIÉ ¨ÉÉ. ¨ÉÆjÉÒ, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ½äþ +ºÉiÉÒ±É.
Ø ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉSÉä ={ÉÉvªÉIÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxɪÉÖHò +ºÉiÉÉiÉ.
Ø ¶ÉɺÉEòÒªÉ ºÉÆSÉɱÉEò ºÉnùºªÉ 22 ´É ÊxÉ´ÉÉÇÊSÉiÉ ºÉÆSÉɱÉEò ºÉnùºªÉ 15.
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ, xÉÉʶÉEò SÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä :--
+. Gò. EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉ´É +ÆiÉMÉÇiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉ´É

1. ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉ, xÉÉʶÉEò ... ...


2. ¨É½þÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò (MÉÉåb÷´ÉxÉ)ú ... ...
3. |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, xÉÉʶÉEò ... {Éä`ö, Eò³ý´ÉhÉ, ºÉÖ®úMÉÉhÉÉ, Ënùb÷Éä®úÒ, PÉÉä]õÒ
4. |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, VÉ´½þÉ®ú ... VÉ´½þÉ®ú, ¶É½þÉ{ÉÚ®ú, ¨ÉÉäJÉÉb÷É, EòɺÉÉ, ¨ÉxÉÉä®ú
5. |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, VÉÖzÉ®ú ... ®úÉVÉÚ®ú, PÉÉäbä÷MÉÉ´É
6. |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú ... xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, xÉ´ÉÉ{ÉÚ®ú, ¶É½þÉnùÉ, iɳýÉänùÉ, vÉb÷MÉÉ´É, Ë{É{ɳýxÉä®ú, ªÉɴɱÉ
7. |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, vÉÉ®úhÉÒ ... vÉÉ®úhÉÒ, ÊSÉJɱÉnù®úÉ
8. |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, úªÉ´ÉiɨÉɳý ... ÊEòxÉ´É]õ, {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É, Eò³Æý¤É
9. |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, ¦ÉÆb÷É®úÉ ... näù´É®úÒ, xÉ´ÉäMÉɴɤÉÉÆvÉ, ®úɨÉ]äõEò
10. |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, SÉÆpù{ÉÚ® ... ÊSɨÉÚ®ú, MÉÉåb÷Ë{É{É®úÒ
11. |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ ... +É®ú¨ÉÉä®úÒ, EÖò®úJÉäb÷É, vÉÉxÉÉä®úÉ, EòÉä®úSÉÒ, PÉÉä]õ
12. ={É |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉ, +½äþ®úÒ (=SSÉ ¸ÉähÉÒ) ... ...
55

+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ªÉÉäVÉxÉÉ


(1) Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉSÉÒ +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ËEò¨ÉiÉ (MSP For MFP) MÉÉèhÉ´ÉxÉ={ÉVÉ JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ :---
¨É½þɨÉÆb÷³ý ½ÆþMÉÉ¨É 2014-2015 {ÉɺÉÚxÉ ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉSÉÒ ¨ÉÖJªÉ +ʦÉEòiÉÉÇ ºÉƺlÉÉ ¨½þhÉÂxÚ É Eåòp ù¶ÉɺÉxÉÉSÉÒ +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ nù®úÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ MÉÉèhÉ´ÉxÉ={ÉVÉ JÉ®äúnùÒ-
Ê´ÉGòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉiÉ +ɽäþ.
ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉÉJÉɱÉÒ±É 16 ÊVɱÁÉÆiÉ ®úɤÉÊ´ÉhÉäiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
(1) xÉÉʶÉEò (2) xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú (3) vÉÖ³ýä (4) VɳýMÉÉ´É (5) `öÉhÉä (6) {ÉɱÉPÉ®ú (7) ®úɪÉMÉb÷ (8) {ÉÖhÉä (9) +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú (10) ªÉ´ÉiɨÉɳý (11) xÉÉÆnùäb÷ (12) MÉÉåÊnùªÉÉ
(13) SÉÆpù{ÉÚ®ú (14) +¨É®úÉ´ÉiÉÒ (15) MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ (16) xÉÉMÉ{ÉÚ®ú.
Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÒ Eò±ªÉÉhÉ ¨ÉÆjÉɱɪÉ, xªÉÚ Ênù±±ÉÒ ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É (F. No. 2/19/2013-CP and R Govt. of India (MOTA) Date 3-1-2014)
SªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉxÉÖºÉÉ®ú ½ÆþMÉÉ¨É 2014-2015 {ÉɺÉÚxÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉSÉä |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ MÉÉèhÉ´ÉxÉ={ÉVÉSÉÒ JÉ®äúnùÒ ºÉÖ¯û +ɽäþ. iɺÉäSÉ F. No.
19/17/2018/Livelihood Govt. of India (MOTA) Date 26th December 2018 SªÉÉ {ÉjÉÉx´ÉªÉä Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÒ Eò±ªÉÉhÉ ¨ÉÆjÉɱɪÉ,
xªÉÚ Ênù±±ÉÒ ªÉÉÆxÉÒ {ÉÚ´ÉÔSÉä 23 ´É F. No. 19/17/2018/Livelihood Govt. of India (MOTA) 11th January 2019 SªÉÉ {ÉjÉÉx´ÉªÉä xÉ´ÉÒxÉ 26 MÉÉèhÉ´ÉxÉ={ÉVÉSÉÉ
ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eäò±Éä±ÉÉ +ºÉÚxÉ +ºÉä BEÚòhÉ 49 MÉÉèhÉ´ÉxÉ={ÉVÉSÉä +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ nù®ú VÉɽþÒ®ú Eäò±Éä±Éä +ɽäþiÉ iÉä JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä.--
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò MÉÉèhÉ´ÉxÉ={ÉVÉSÉä xÉÉ´É +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ nù®ú |ÉiÉÒ ÊEò±ÉÉä (¯û{ɪÉä)
1. ËSÉSÉ (¤ÉÒ ºÉ½þÒiÉ) ... ... ... 36
2. VÉÆMÉ±É ¨ÉvÉ ... ... ... 225
3. Ëb÷Eò Eò®úɪÉÉ ... ... ... 114
4. Eò®ÆúVÉ ¤ÉÒ ... ... ... 22
5. ºÉÉ±É ¤ÉÒ ... ... ... 20
6. ¨ÉÉä½þÉ ¤ÉÒ ... ... ... 29
7. ºÉÉ±É {ÉÉxÉ ... ... ... 35
8. SÉÉ®úÉä³ýÒ (]õ®ú¡ò±ªÉɺɽþÒiÉ) ... ... 126
9. ʽþ®úb÷É ... ... ... 15
10. ±ÉÉJÉ (+) ®ÆúMÉÒxÉÒ ... ... ... 200
(¤É) EÖòºÉÖ¨ÉÒ ... ... ... 275
11. EÖòºÉÖ¨É ¤ÉÒ ... ... ... 23
12. ËxÉ¤É ¤ÉÒ ... ... ... 27
13. {ÉÉä´ÉÉb÷ ¤ÉÒ ... ... ... 16
14. ¤Éä½þb÷É ... ... ... 17
15. ZÉÉbÚ÷ MÉ´ÉiÉ ... ... ... 50
16. ʶÉEäòEòÉ<Ç (´Éɳý±Éä±ÉÒ) ... ... 50
17. ¤Éä±É MÉ®ú (´Éɳý±Éä±Éä) ... ... ... 30
18. xÉÉMÉ®ú¨ÉÉälÉÉ ... ... ... 30
19. ¶ÉiÉÉ´É®úÒ¨ÉÖ³ý (´Éɳý±Éä±Éä) ... ... 107
20. ¨ÉvÉÖxÉÉʶÉxÉÒ ... ... ... 41
21. EòɱɨÉäPÉ ... ... ... 35
22. ËSÉSÉ (¤ÉÒ Ê´É®ú½þÒiÉ) ... ... ... 63
23. MÉÖMMÉÖ³ý ... ... ... 812
24. ¨ÉÉä½þÉ¡Öò±É (´Éɳý±Éä±Éä) ... ... 30
25. iÉäVÉ{ÉkÉÉ (´Éɳý±Éä±Éä) ... ... ... 40
26. VÉÉƦÉÚ³ý ¤ÉÒ (´Éɳý±Éä±Éä) ... ... 42
27. +ɴɳýÉ MÉ®ú (´Éɳý±Éä±ÉÉ) ... ... 52
28. ʤɤ¤ÉÉ ... ... ... 9
29. Ê®úaöÉ ... ... ... 14
30. ¤Éɽþ´ÉÉ ¤ÉÒ ... ... ... 13
31. +VÉÖÇxÉÒ ºÉÉ±É ... ... ... 21
32. EòÉäEò¨É (´Éɳý±Éä±Éä) ... ... ... 29
33. ÊMɱÉÉäªÉ ... ... ... 40
34. EòÉéSÉ ¤ÉÒ ... ... ... 21
35. ÊSÉjÉÉ ... ... ... 34
36. ´ÉÉ´ÉËb÷MÉ/´ÉÉ´ÉËb÷MÉ ¤ÉÒ (´Éɳý±Éä±Éä) ... ... 94
37. vÉ´É<Ç ¡Öò±É (´Éɳý±Éä±Éä) ... ... 37
38. EÖòSɱÉÉ ... ... ... 42
39. ´ÉxÉ iÉÖ³ý¶ÉÒ ... ... ... 22
40. ÊJÉ®úhÉÒ ... ... ... 35
41. ¤ÉEÖò³ý (Dried Bark) ... ... 46
56

+xÉÖGò¨ÉÉÆEò MÉÉèhÉ´ÉxÉ={ÉVÉSÉä xÉÉ´É +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ nù®ú |ÉiÉÒ ÊEò±ÉÉä (¯û{ɪÉä)


42. EÖò]ÖõVÉ (Dried Bark) ... ... 31
43. xÉÉäxÉÒ/ Aal (´Éɳý±Éä±Éä ¡ò³ý) ... 17
44. ºÉÉäxÉ{ÉÉ]õÉ /Soyanak pods ... ... 21
45. SÉÉÆiÉÉä¶ÉÒ ¤ÉÒ ... ... ... 45
46. EòɱÉÒ½þ®úÒ (Dried Tubers) ... ... 31
47. ¨ÉEòÉäªÉ (´Éɳý±Éä±Éä ¡ò³ý) ... ... 24
48. +{ÉÉÆMÉSÉä ®úÉä{É]äõ ... ... ... 28
49. ºÉÖÆMÉvɨÉÆjÉÒ ¨ÉÖ³ý/ tubes ... ... 38
JÉ®äúnùÒ, Ê´ÉGòÒ ´É ʶɱ±ÉEò ºÉÉ`öÉ iÉ{ɶÉÒ±É :-----
Eåòp ù¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ËEò¨ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ½ÆþMÉÉ¨É 2019-2020 ¨ÉvÉÒ±É MÉÉèhÉ´ÉxÉÉä{ÉVÉ JÉ®äúnùÒ/Ê´ÉGòÒ +½þ´ÉÉ±É iÉ{ɶÉÒ±É
(´ÉVÉxÉ ÏC´É]õ±É ´É ËEò¨ÉiÉ ¯û.)
+xÉÖ. MÉÉèhÉ´ÉxÉ={ÉVÉSÉä JÉ®äúnùÒ Ê´ÉGòÒ Ê¶É±±ÉEò ºÉÉ`öÉ
Gò. xÉÉ´É ´ÉVÉxÉ ÏC´É]õ±É ËEò¨ÉiÉ ¯û{ɪÉä ´ÉVÉxÉ ÏC´É]õ±É ËEò¨ÉiÉ ¯û{ɪÉä ´ÉVÉxÉ ÏC´É]õ±É ËEò¨ÉiÉ ¯û{ɪÉä
1. ËSÉSÉ (¤ÉÒ ºÉ½þÒiÉ) 3.07 9513.90 2.23 7133.00 0.84 2380.90
2. Ëb÷Eò Eò®úɪÉÉ 1.70 18360.00 ... ... 1.70 18360.00
3. Eò®ÆúVÉ ¤ÉÒ 0.32 590.00 0.23 575.00 0.09 15.00
4. ¨ÉÉä½þÉ ¤ÉÒ 3.40 8500.00 0.20 640.00 3.20 7860.00
5. SÉÉ®úÉä³ýÒ (]õ®ú¡ò±ªÉɺɽþÒiÉ) 5.66 61694.00 ... ... 5.66 61694.00
6. ʽþ®úb÷É 0.81 648.00 ... ... 0.81 648.00
7. ËxÉ¤É ¤ÉÒ 19.88 45724.00 19.88 51848.00 ... ...
8. {ÉÉä´ÉÉb÷ ¤ÉÒ 0.51 714.00 ... ... 0.51 714.00
9. ¤Éä½þb÷É 114.16 187848.00 0.76 1596.00 113.40 186252.00
10. MÉÖMMÉÖ³ý 1.41 98700.00 ... ... 1.41 98700.00
11. ¤Éä±É MÉ®ú (´Éɳý±Éä±Éä) 1.16 3132.00 1.16 4060.00 ... ...
12. ËSÉSÉ (¤ÉÒ Ê´É®ú½þÒiÉ) 0.27 837.00 ... ... 0.27 837.00
13. VÉÉƦÉÖ³ý ¤ÉÒ (´Éɳý±Éä±Éä) 1.55 5580.00 1.55 6665.00 ... ...
BEÚòhÉ ... 153.90 441840.90 26.01 72517.00 127.89 377460.90
´É®úÒ±É MÉÉèhÉ´ÉxÉ={ÉVɺÉÉ`öÉ <Ç-+ÉìC¶ÉxÉ ´É VÉɽÒþ®ú ʱɱÉÉ´ÉÉuùÉ®äú Ê´ÉGòÒSÉÒ EòɪÉÇ´ÉɽþÒ ºÉÖ°ü +ɽäþ.
(2) BEòÉÊvÉEòÉ®ú JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ---
¨É½þÉ®úɹ]Åõ VÉxÉVÉÉiÉÒ +ÉÌlÉEò κlÉiÉÒ (ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ) EòɪÉnùÉ, 1976 SÉä Eò±É¨É 6 +x´ÉªÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉ VÉɽþÒ®ú Eò°üxÉ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¤ÉÉÆvÉ´ÉÉÆSÉä iªÉÉÆxÉÒ =i{ÉÉÊnùiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¶ÉäiÉÒ ´É VÉÆMÉ¨É ¨ÉɱÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ ËEò¨ÉiÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ näùhÉäEòÊ®úiÉÉ iɺÉäSÉ iªÉÉÆSÉä ½þÉhä ÉÉ®äú +ÉÌlÉEò ¶ÉÉä¹ÉhÉ lÉÉƤÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉÖJªÉ
+ʦÉEòiÉÉÇ ¨½þhÉÚxÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉSÉÒ xÉä¨ÉhÉÚEò Eäò±ÉÒ. ºÉxÉ 1977-78 ¨ÉvªÉä ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É 7 iÉɱÉÖCªÉÉiÉ BEòÉÊvÉEòÉ®ú JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉ 16 ÊVɱÁÉiÉÒ±É 73 iÉɱÉÖCªÉÉiÉ BEòÉÊvÉEòÉ®ú JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ
ÊxÉhÉÇªÉ ÊnùxÉÉÆEò 7 ¨ÉÉSÉÇ 2008 xÉÖºÉÉ®ú BEòÉÊvÉEòÉ®ú JÉ®äúnùÒ BEò ´É¹ÉÉǺÉÉ`öÒ ÊxɱÉÆʤÉiÉ Eäò±ÉÒ. iÉnÂùxÉÆiÉ®ú ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉɺÉxÉ +ÊvɺÉÚSÉxÉÉ 19 +ÉìC]õÉä¤É®ú 2013 ´É
ÊnùxÉÉÆEò 25 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2018 +x´ÉªÉä ®úÉVªÉÉiÉÒ±É 8 ÊVɱÁÉiÉÒ±É 30 iÉɱÉÖCªÉÉiÉ nÖùMÉÇ¨É ´É +ÊiÉnÖùMÉÇ¨É ¦ÉÉMÉÉiÉ BEòÉÊvÉEòÉ®ú ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä 17 EÞò¹ÉÒ ={ÉVÉ ¨ÉɱÉÉSÉÒ JÉ®äúnùÒ
{ÉÖx½þÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. iªÉÉ+ÆiÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ JÉ®äúnùÒSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò ´É¹ÉÇ BEòÉÊvÉEòÉ®ú JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
´ÉVÉxÉ (±É.¨Éä. ]õxÉ) ËEò¨ÉiÉ (±ÉIÉ ¯û{ɪÉä)
1. 2013-2014 ... 1.88 3377.80
2. 2014-2015 ... 2.31 3702.36
3. 2015-2016 ... 1.74 4216.24
4. 2016-2017 ... 0.46 920.99
5. 2017-2018 ... 0.21 482.81
6. 2018-2019 ... 0.26 562.09
7. 2019-2020 ... 0.003 7.06
8. 2020-2021 ... ... ...
57

BEòÉÊvÉEòÉ®ú JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉäiÉÒ±É |ÉÉ{iÉ ÊxÉvÉÒ ´É JÉSÉÇ ÊxÉvÉÒ iÉ{ɶÉÒ±É :----


BEòÉÊvÉEòÉ®ú JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ½þÒ ¶ÉɺÉxÉ +ÊvɺÉÚSÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú ÊxÉnæùʶÉiÉ iÉɱÉÖCªÉɨÉvªÉä ®úɤÉʴɱÉÒ VÉÉiÉä. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ +ÊvɺÉÚSÉxÉäiÉ ÊxÉnæùʶÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ EÞò¹ÉÒ={ÉVÉ
¨ÉɱÉÉSÉÒ JÉ®äúnùÒ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäiÉ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ iÉÉä]õ¬ÉSÉÒ ¦É®ú{ÉÉ<Ç ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. JÉ®äúnùÒ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ EÞò¹ÉÒ={ÉVÉ ¨ÉɱÉÉSÉä JÉ®äúnùÒ/Ê´ÉGòÒ ÏC´É]õ±É|ɨÉÉhÉä
®úCEò¨É ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉºÉ Ênù±ÉÒ VÉÉiÉä. MÉiÉ iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ +xÉÖnùÉxÉÉSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.--
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò ´É¹ÉÇ |ÉÉ{iÉ ÊxÉvÉÒ (+xÉÖnùÉxÉ) JÉSÉÇ ÊxÉvÉÒ +JÉÌSÉiÉ
®úCEò¨É ¯û{ɪÉä ®úCEò¨É ¯û{ɪÉä ÊxÉvÉÒ

1. 2015-2016 ... ... ... ... ...


2. 2016-2017 ... ... 54,99,000 54,99,000 ...
3. 2017-2018 ... ... 15,61,011 15,61,011 ...
4. 2018-2019 ... ... 3,89,265 3,89,265 ...
(3) JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ´ÉÉ]õ{É ªÉÉäVÉxÉÉ :----
ºÉxÉ 2009-10 iÉä 2013-14 ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉÒ±É ®úCEò¨É ¯û. 244.60 EòÉä]õÒ ´É iªÉÉ´É®úÒ±É ´ªÉÉVÉ ®úCEò¨É ¯û. 116.57 EòÉä]õÒ +ºÉä BEÚòhÉ ¯û. 361.17 EòÉä]õÒSÆ Éä
JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ ÊnùxÉÉÆEò 06 VÉÚxÉ 2019 xÉÖºÉÉ®ú ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ¨ÉÉ¡ò Eäò±Éä +ɽäþ.
ºÉxÉ 2014-15 iÉä 2019-20 ¨ÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉ ºiÉ®úÉ´É°üxÉ JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉSÉä ÊxÉnæù¶É |ÉÉ{iÉ xɺɱªÉÉxÉä JÉÉ´É]õÒ EòVÉÇ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä xÉɽþÒ.
¨ÉÉjÉ 2020-21 ¨ÉvªÉä +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒSªÉÉ EÖò]ÖõƤÉÉÆxÉÉ JÉÉ´É]õÒ +xÉÖnùÉxÉ |ÉÊiÉ EÖò]ÖõÆ¤É ¯û. 4000 ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú Eäò±Éä +ºÉÚxÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ ¯û. 2000 ±ÉɦÉÉlªÉÉÇSªÉÉ JÉÉiªÉÉiÉ
VɨÉÉ Eò®úhÉäSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ ZÉɱÉÉ +ºÉÚxÉ =´ÉÇ®úÒiÉ ®úCEò¨É ¯û. 2000 ¨ÉvªÉä +zÉvÉÉxªÉ ÊEò®úÉhÉÉ ´É +xªÉ VÉÒ´ÉxÉɴɶªÉEò ´ÉºiÉÚ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnäùuùÉ®úÉ JÉ®äúnùÒSÉÒ
|ÉÊGòªÉÉ ºÉÖ°ü +ɽäþ.
(4) Eò®úÉxä ÉÉ {ÉÉ·ÉǦÉÖ¨ÉÒ´É®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÓxÉÉ vÉÉxªÉ ´ÉÉ]õ{É :----
Eò®úÉäxÉÉ Ê´É¹ÉÉhÉÚ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´ÉɨÉÖ³äý ®úÉVªÉÉiÉ +É{ÉÉiÉEòɱÉÒxÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÒ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱªÉÉxÉä +ÉÊnù¨É VɨÉÉiÉÒ ´É MÉ®úVÉÚ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSªÉÉ ={ÉÊVÉÊ´ÉEäòSÉÉ |ɶxÉ ÊxɨÉÉÇhÉ
ZÉɱªÉÉxÉä iɺÉäSÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ EòɺiÉEòÉ®úÉÆSÉÒ ={ÉɺɨÉÉ®ú ½þÉä>ð xɪÉä ¨½þhÉÚxÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉEòbä÷ BEòÉÊvÉEòÉ®ú JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉäiÉ Ê¶É±±ÉEò +ºÉ±Éä±Éä +zÉvÉÉxªÉ +ÉÊnù¨É ´É MÉ®úVÉÚ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉÆxÉÉ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉɤÉɤÉiÉ ªÉÉ EòɪÉÉDZɪÉÉxÉä ÊnùxÉÉÆEò 01-04-2020 ®úÉäVÉÒ ¶ÉɺÉxÉÉºÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ÊnùxÉÉÆEò 07-04-2020 ®úÉäVÉÒ
ÊxÉnæù¶É |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉä +ɽäþiÉ.
´ÉÉ]õ{ÉÉSÉä {ÉÊ®úhÉÉ¨É :---
+xÉÖGò¨ÉÉÆE |ÉÉnäùʶÉEò EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä iÉÉÆnùÚ³ý iÉÖ®ú SÉhÉÉ MɽÚþ ¦ÉMÉ®ú iÉÒ³ý
xÉÉ´É
1. vÉÉ®úhÉÒ ... ... 3 ÊEò±ÉÉä 10 ÊEò±ÉÉä ... 0.5 ÊEò±ÉÉä
2. ªÉ´ÉiɨÉɳý ... ... 2 ÊEò±ÉÉä ... ... ...
3. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú ... ... ... 10 ÊEò±ÉÉä ... ...
4. VÉ´½þÉ®ú 20 ÊEò±ÉÉä ... ... ... 5 ÊEò±ÉÉä ...
5. xÉÉʶÉEò 20 ÊEò±ÉÉä ... ... ... 5 ÊEò±ÉÉä ...
iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä ÊnùxÉÉÆEò 15-02-2020 vÉÉxªÉÉSÉä ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. (Ênù. 15-02-2021 +JÉä®ú)
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò |ÉÉnäùʶÉEò |ÉÉnäùʶÉEò ´ÉÉ]õ{É Eäò±É䱪ÉÉ vÉÉxªÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú
EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉ´É iÉÉÆnÚù³ý (|É.±ÉÉ. 20 ÊEò.) MÉ½Ú (|É.±ÉÉ. 10 ÊEò.) iÉÖ®ú (|É.±ÉÉ. 2.5 ÊEò.) SÉxÉÉ (|É.±ÉÉ. 2 ÊEò.) iÉÒ³ý (|É.±ÉÉ. 0.5 ÊEò.)
±ÉɦÉÉlÉÔ ´ÉVÉxÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ ´ÉVÉxÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ ´ÉVÉxÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ ´ÉVÉxÉ ±ÉɦÉÉlÉÔ ´ÉVÉxÉ
ºÉÆJªÉÉ ÏC´É. ºÉÆJªÉÉ ÏC´É. ºÉÆJªÉÉ ÏC´É. ºÉÆJªÉÉ ÏC´É. ºÉÆJªÉÉ ÏC´É.
1. vÉÉ®úhÉÒ ... ... 3600 360.00 ... ... 3600 108.00 3600 18.00
2. ÊEòxÉ´É]õ (ªÉ´ÉiɨÉɳý) ... ... ... ... 2631 65.77 23767 475.34 ... ...
3. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú ... ... 2036 203.60 ... ... ... ... ... ...
4. VÉ´½þÉ®ú 5007 1001.10 ... ... ... ... ... ... ... ...
5. xÉÉʶÉEò 2212 442.44 ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ... 7219 1443.54 5636 563.60 2631 65.77 27367 583.34 3600 18.00
58

(5) +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ËEò¨ÉiÉ JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ :----


(+) vÉÉxÉ JÉ®äúnùÒ :--
+ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ËEò¨ÉiÉ JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ºÉÚxÉ +zÉ, xÉÉMÉ®úÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ´É OÉɽþEò ºÉÆ®úIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSÉäEòb÷Ò±É ¶ÉɺÉxÉ
ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýɨÉÉ¡ÇòiÉ ºÉxÉ 2000-2001 {ÉɺÉÚxÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉMÉÒ±É 13 ´É¹ÉÉÈ{ÉɺÉÚxÉ
JÉ®äúnùÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. MÉiÉ 5 ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É JÉ®äúnùÒSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä.
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò ºÉxÉ ´ÉVÉxÉ ËEò¨ÉiÉ
({ÉhÉxÉ ½ÆþMÉɨÉ) (±É. ¨Éä. ]õxÉ) ¯û. (±ÉIÉ)
1. 2015-16 ... ... 11.36 18319.85
2. 2016-17 ... ... 16.97 24949.19
3. 2017-18 ... ... 10.71 14803.00
4. 2018-19 ... ... 28.62 50097.00
5. 2019-20 ... ... 49.18 89270.09
6. 2020-21 ( ÊnùxÉÉÆEò 15-02-2021 +JÉä®ú) 21.84 40798.33
Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ¨ÉÆVÉÚ®ú Eäò±É䱪ÉÉ ½þ¨ÉÒnù®úÉSÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ EòÉúºiÉEòÉ®úÉÆxÉÉ ±ÉÉ¦É Ê¨É³ýÉ´ÉÉ ªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä nù®ú´É¹ÉÔ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýɨÉÉ¡ÇòiÉ
¶ÉɺÉxÉÉSÉä ÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÉ® vÉÉxÉÉSÉÒ JÉ®äúnùÒ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä.ú iɺÉäSÉ JÉ®äúnùÒ Eäò±É䱪ÉÉ vÉÉxÉÉSÉÒ ¦É®úb÷É<Ç Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®úSÉ ®úÉ<ÇºÉ Ê¨É±É ÊxÉζSÉiÉ Eò°üxÉ
iªÉÉÆSÉä ¨ÉÉ¡ÇòiÉ vÉÉxÉÉSÉÒ ¦É®úb÷É<Ç ½þÉä>ðxÉ iɪÉÉ®ú ½þÉähÉÉ®úÉ ºÉÒB¨É+É®ú (iÉÉÆnÚù³ý) Ê´ÉEåòpùÒiÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbä÷ VɨÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
JÉ®úÒ{É {ÉhÉxÉ ½ÆþMÉÉ¨É 2020-21 ¨ÉvªÉä ÊnùxÉÉÆEò 15-02-2021 +JÉä®ú vÉÉxÉÉSÉÒ BEÚòhÉ JÉ®äúnùÒ 21.84 ±ÉIÉ ÏC´É]õ±É {ÉèEòÒ 1.23 ±ÉIÉ ÏC´É]õ±É (5.62 %)
vÉÉxÉÉSÉÒ |ÉiªÉIÉ ¦É®úb÷É<Ç Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. =´ÉÇÊ®úiÉ vÉÉxÉÉSÉÒ ¦É®úbÉ÷<Ç ¨ÉÖnùiÉÒSªÉÉ +ÉiÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úhªÉÉSÉÒ EòɪÉÇ´ÉɽþÒ ºÉÖ°ü +ɽäþ.
+ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ SÉÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉäiÉÒ±É |ÉÉ{iÉ ÊxÉvÉÒ ´É JÉSÉÇ ÊxÉvÉÒ iÉ{ɶÉÒ±É :--
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò ´É¹ÉÇ |ÉÉ{iÉ ´ÉºÉÚ±É ¤ÉÉEòÒ
+ÊOÉ¨É ¯û{ɪÉä +ÊOÉ¨É ¯û{ɪÉä
1. 2015-16 ... 560000000 560000000 ...
2. 2016-17 ... 450000000 450000000 ...
3. 2017-18 ... 330000000 330000000 ...
4. 2018-19 ... 400000000 400000000 ...
5. 2019-20 ... 2714500000 ... 2714500000
(¤É) ½ÆþMÉɨÉÊxɽþÉªÉ ¦É®úb÷vÉÉxªÉ JÉ®äúnùÒ :--
+ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ËEò¨ÉiÉ JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉäiÉ vÉÉxÉɤɮúɤä É®úSÉ V´ÉÉ®úÒ, ¤ÉÉVÉ®úÒ ´É ¨ÉEòÉ ªÉÉ ¦É®úb÷vÉÉxªÉÉSÉÒ JÉ®äúnùÒ Eò®úhÉä¤ÉɤÉiÉ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ nù®ú´É¹ÉÔ ÊxÉnæù¶É Ênù±Éä VÉÉiÉÉiÉ.
iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÉMÉÒ±É iÉÒxÉ ´É¹ÉÉÇiÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä ¦É®úb÷vÉÉxªÉÉSÉÒ JÉ®äúnùÒ ZÉɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò ´É¹ÉÇ ´É ½ÆþMÉÉ¨É ¨ÉɱÉÉSÉä xÉÉ´É +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ ËEò¨ÉiÉú JÉ®äúnùÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
´ÉVÉxÉ (ÏC´É]õ±É) ËEò¨ÉiÉ (±ÉIÉ ¯û{ɪÉä)
1. 2015-16 V´ÉÉ®úÒ ... ...
¨ÉEòÉ ... ...
2. 2016-17 V´ÉÉ®úÒ 3432.70 55.58
¨ÉEòÉ 5219.48 71.24
3. 2017-18 V´ÉÉ®úÒ 4115.45 69.96
¨ÉEòÉ 9895.55 141.01
4. 2018-19 V´ÉÉ®úÒ 12768.31 310.26
¨ÉEòÉ 9789.06 166.41
5. JÉ®úÒ{É ½ÆþMÉÉ¨É 2019-20 V´ÉÉ®úÒ 1006.60 25.66
(Ênù. 31-03-2020) ¨ÉEòÉ 151.41 2.66
6. ®ú¤¤ÉÒ ½ÆþMÉÉ¨É 2019-20 V´ÉÉ®úÒ 12482.50 318.30
(Ênù. 31-07-2020) ¨ÉEòÉ 166850.94 5936.57
7. JÉ®úÒ{É ½ÆþMÉÉ¨É 2020-21 V´ÉÉ®úÒ 12764.75 325.50
(Ênù. 31-01-2021) ¨ÉEòÉ 167387.44 2946.01
JÉ®äúnùÒ ZÉɱÉä±Éä ¦É®úb÷vÉÉxªÉ ½äþ ¶ÉɺÉxÉÉSÉä ÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä +ÊvɺiÉ MÉÉänùɨÉÉiÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eäò±Éä VÉÉiÉÉiÉ.
59

GòÒb÷É ´É ªÉÖ´ÉEò Eò±ªÉÉhÉ


¶ÉÉ®úÒÊ®úEò ʶÉIÉhÉ ´É GòÒb÷É ½äþ +É{ɱªÉÉ näù¶ÉÉSªÉÉ Ê¶ÉIÉhÉ {ÉriÉÒiÉ +ʴɦÉÉVªÉ ¦ÉÉMÉ ¤ÉxɱÉä +ɽäþiÉ. JÉä³ýÉbÖxÆ ÉÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näù>ðxÉ näù¶ÉÉiÉ
GòÒb÷É ´É JÉä³ý ªÉÉÆxÉÉ =kÉäVÉxÉ näùhªÉɺÉÉ`öÒ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ xÉ´ÉxÉ´ÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤɴÉiÉ +ºÉÚxÉ GòÒb÷É vÉÉä®úhÉ 2012 ªÉÉSÉÉSÉ BEò ¦ÉÉMÉ +ɽäþ.
GòÒb÷É Ê´É¦ÉÉMÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®ú ÊVɱ½þÉ ´ÉÉ̹ÉEò ªÉÉäVÉxÉäiÉxÉ JÉɱÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉȺÉÉ`öÒ º´ÉiÉÆjÉ{ÉhÉä ®úɤÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòÉƨÉvªÉä JÉä³ýÉÆʴɹɪÉÒ Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: iÉä VªÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉiÉ ®úɽþiÉÉiÉ, iªÉɨÉÖ³äý xÉèºÉÌMÉEò ºÉ½þVÉ |É´ÉÞkÉÒ +ºÉiÉä. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEò ½äþ vÉÉ´ÉhÉä,
{É´ÉÇiÉÉ®úÉä½þhÉ, =b÷¬É ¨ÉÉ®úhÉä, ÊiÉ®ÆúnùÉVÉÒ <iªÉÉnùÓºÉÉ®úJªÉÉ JÉä³ýÉƨÉvªÉä iÉ®ú¤ÉäVÉ +ºÉiÉÉiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ JÉä³ýÉSÉÉ nùVÉÉÇ +ÉÆiÉ®ú®úɹ]ÅõÒªÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú VÉÉ>ð ¶ÉEòiÉÉä. ¨½þhÉÚxÉ
JÉä³ýÉÆxÉÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ näù>ðxÉ JÉä³ýÉʴɹɪÉÒ xÉèºÉÌMÉEò ºÉ½þVÉ |É´ÉÞkÉÒSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉ iªÉÉÆxÉÉ +ɴɶªÉEò iªÉÉ JÉä³ýÉÆSªÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉSªÉÉ
où¹]õÒxÉä |ɪÉixɶÉÒ±É +ɽäþ. ªÉÉ IÉäjÉÉiÉ ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ ¨ÉÖJªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþiÉ.
1. GòÒb÷ÉÆMÉhÉÉSÉÉ Ê´ÉEòɺÉ----¶ÉɺÉxÉÉxÉä VÉɽþÒ®ú Eäò±É䱪ÉÉ GòÒb÷É vÉÉä®úhÉÉÆiÉMÉÇiÉ Gò. GòÒb÷ÉvÉÉä-3113/|É. Gò. 48/GòÒªÉÖºÉä-1, Ênù. 7 ºÉ{]åõ¤É®ú 2019 ¶ÉɺÉxÉ
ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ÊxÉEò¹ÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉƺlÉäuùÉ®úÉ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ, EòÊxɹ`ö
¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä iɺÉäSÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ¶ÉɳýÉ, ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ ºÉƺlÉÉ, ¶ÉɺÉEòÒªÉ ºÉƺlÉÉ/GòÒb÷É ¨ÉÆb÷³äý/¨ÉènùÉxÉä ªÉÉÆxÉÉ 400 ¨ÉÒ]õ®ú vÉÉ´ÉxɨÉÉMÉÇ iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä,
GòÒb÷ÉÆMÉhÉɦÉÉä´ÉiÉÒ EÖÆò{ÉxÉ, Ê´ÉÊ´ÉvÉ JÉä³ýÉÆSÉÒ GòÒb÷ÉÆMÉhÉä iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä, ¦ÉÉÆb÷É®úMÉÞ½þ, º´ÉSUôiÉÉMÉÞ½þ ¤ÉÉÆvÉhÉä, GòÒb÷ÉÆMÉhÉ ºÉ¨É{ÉÉiɳýÒiÉ Eò®úhÉä, Ê{ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉÉhªÉÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
Eò®úhÉä <. ºÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉɨÉÖ±ÉÓEòÊ®úiÉÉ ¶ÉɺÉxÉɨÉÉ¡ÇòiÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ɸɨɶÉɳýÉ ªÉÉÆxÉÉ 90 ]õCEäò ËEò´ÉÉ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ ¯û. 7.00 ±ÉÉJÉ ªÉÉ{ÉèEòÒ Eò¨ÉÒ
+ºÉä±É iÉä +xÉÖnùÉxÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
GòÒb÷É ºÉÉʽþiªÉ JÉ®äúnùÒºÉÉ`öÒ Eò¨ÉÉ±É ¯û. 3.00 ±ÉIÉ +xÉÖnùÉxÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ®úɽÒþ±É. ºÉxÉ 2020-21 ¨ÉvªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ TSP EòÊ®úiÉÉ ¯û. 645.00 ±ÉIÉ
´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò EòɪÉÇGò¨É ¤ÉÉÁ OTSP EòÊ®úiÉÉ ¯û. 247.47 ±ÉIÉ iÉ®úiÉÚnù ¨ÉÆVÉÚ®ú +ɽäþ.
2. ´ªÉɪÉÉ¨É ¶ÉɳýÉÆSÉÉ Ê´ÉEòɺÉ----¶ÉɺÉxÉÉxÉä VÉɽþÒþ®ú Eäò±É䱪ÉÉ GòÒb÷É vÉÉä®úhÉÉÆiÉMÉÇiÉ Gò. GòÒb÷ÉvÉÉä-ºÉÆEòÒhÉÇ/|É.Gò.49/GòÒªÉÖºÉä-1, Ênù. 8 VÉÉxÉä´ÉÉ®úÒ 2019
¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉÉx´ÉªÉä ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ÊxÉEò¹ÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eäò±ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ºÉÖoùfø ¶É®úÒ®ú ´É +É®úÉäMªÉÉSÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´ªÉɪÉɨɶÉɳýÉ ´É iÉɱɨÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉuùÉ®äú ½þÉäiÉ +ºÉÚxÉ,
ªÉÖ´ÉEòÉÆSÉÒ ¶ÉÉúú®úÒÊ®úEò ºÉÖoùføiÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉhÉä ½äþ =Êqùù¹]õ ºÉÉvªÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ º´ÉɪÉkÉ ºÉƺlÉÉ +ÊiÉ¶ÉªÉ ¨É½þi´ÉÉSÉÒ EòɨÉÊMÉ®úÒ ¤ÉVÉÉ´ÉiÉ +ɽäþiÉ.
iɺÉäSÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä PÉÉäʹÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É {ÉÉjÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉÊxÉiÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ´É =SSÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ, ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹Énù ¶ÉɳýÉ, ºlÉÉÊxÉEò
º´É®úÉVªÉ ºÉƺlÉÉ, ¶ÉɺÉEòÒªÉ ºÉƺlÉÉ/GòÒb÷É ¨ÉÆb÷³äý/¨ÉènùÉxÉä, xÉ´ÉÒxÉ ´ªÉɪÉɨɶÉɳýÉ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ËEò´ÉÉ nÖù¯ûºiÉÒ, xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉ +ÉÊhÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ´ªÉɪÉÉ¨É ºÉÉʽþiªÉ JÉ®äúnùÒºÉÉ`öÒ
VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ ¯û. 7.00 ±ÉÉJÉ <iÉEòä +xÉÖnùÉxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉxÉ 2020-21 ¨ÉvªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ TSP EòÊ®úiÉÉ ¯û. 931.83 ±ÉIÉ ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò
EòɪÉÇGò¨É ¤ÉÉÁ OTSP EòÊ®úiÉÉ ¯û. 385.01 ±ÉIÉ iÉ®úiÉÚnù ¨ÉÆVÉÚ®ú +ɽäþ.
3. ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉÉ Ê¶É¤ÉÒ®úÉÆSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ----ªÉÖ´ÉEòÉÆxÉÉ ºÉɨÉÉÊVÉEò IÉäjÉÉSÉÒ +É´Éb÷ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä, ªÉÖ´ÉɶÉCiÉÓxÉÉ Ê´ÉvÉɪÉEò ´É³ýhÉ ±ÉÉ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ xÉäiÉÞi´É MÉÖhÉ
Ê´ÉEòʺÉiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iɯûhÉÉÆxÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ näùhÉä +ɴɶªÉEò +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä +x´ÉªÉä º´ÉäSUôÉ ªÉÖ´ÉEò C±É¤É, ªÉÖ´ÉEò ¨ÉÆb÷³äý, GòÒb÷É ¨ÉÆb÷³äý, ¨Éʽþ±ÉÉ ¨ÉÆb÷³äý <iªÉÉnùÒ
xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉÉ Ê¶ÉʤɮúÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ½þɪªÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ Ê¶ÉʤɮúÉÆxÉÉ BEÚòhÉ JÉSÉÉÇSªÉÉ 50 ]õCEäò {ɪÉÈiÉ ËEò´ÉÉ Eò¨ÉɱÉ
¯û. 25,000 {ɪÉÈiÉ ªÉÉ{ÉèEòÒ VÉä Eò¨ÉÒ +ºÉä±É iÉä´Éfäø Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ½þɪªÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉxÉ 2020-21 ¨ÉvªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ TSP EòÊ®úiÉÉ ¯û. 28.32 ±ÉIÉ ´É
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò EòɪÉÇGò¨É ¤ÉÉÁ OTSP EòÊ®úiÉÉ ¯û. 17.00 ±ÉIÉ iÉ®úiÉÚnù ¨ÉÆVÉÚ®ú +ɽäþ.
4. OÉɨÉÒhÉ/¶É½þ®úÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É º´ÉªÉƺÉä´ÉÒ ºÉÆPÉ]õxÉÉÆxÉÉ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ½þɪªÉ----15 iÉä 35 ´ÉªÉÉäMÉ]õÉiÉÒ±É iɯûhÉ ½þÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉäiÉÒ±É ¨ÉÉä`öÉ PÉ]õEò +ɽäþ. iªÉÉSÉä ºÉÖ{iÉ
ºÉɨÉlªÉǽþÒ JÉÚ{É ¨ÉÉä`äö +ɽäþ. iªÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú SÉÉÆMɱªÉÉ EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Eò°üxÉ PÉähÉä ºÉ½þVÉ ¶ÉCªÉ +ɽäþ. ¨½þhÉÚxÉ OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É º´ÉäSUôÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉÆPÉ]õxÉÉÆxÉÉ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ½þɪªÉ
näù>ðxÉ =kÉäVÉxÉ näùhÉä MÉ®úVÉäSÉä +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä +x´ÉªÉä º´ÉäSUôÉ ªÉÖ´ÉEò C±É¤É, ªÉÖ´ÉEò ¨ÉÆb÷³äý, GòÒb÷É ¨ÉÆb÷³äý, ¨Éʽþ±ÉÉ ¨ÉÆb÷³äý <iªÉÉnùÒ xÉÉånùhÉÒEÞòiÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ ºÉ¨ÉÉVɺÉä´ÉÉ
ʶÉʤɮúÉSÉä +ɪÉÉäVÉxÉ iɺÉäSÉ ªÉÖ´ÉEòÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÖ´ÉEò Eò±ªÉÉhÉ EòɪÉÇGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ½þɪªÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ Ê¶ÉʤɮúÉÆxÉÉ BEÚòhÉ JÉSÉÉÇSªÉÉ 50 ]õCEäò
{ɪÉÈiÉ ËEò´ÉÉ Eò¨ÉÉ±É ¯û. 25,000 {ɪÉÈiÉ ªÉÉ{ÉèEòÒ VÉä Eò¨ÉÒ +ºÉä±É iÉä´Éfäø Ê´ÉkÉÒªÉ ºÉ½þɪªÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
ºÉxÉ 2020-21 ¨ÉvªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ TSP EòÊ®úiÉÉ ¯û. 35.19 ±ÉIÉ ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ PÉ]õEò EòɪÉÇGò¨É ¤ÉÉÁ OTSP EòÊ®úiÉÉ ¯û. 18.50 ±ÉIÉ iÉ®úiÉÚnù
¨ÉÆVÉÚ®ú +ɽäþ.
60

GòÒb÷É ´É ªÉÖ´ÉEò ºÉä´ÉÉ


2204--GòÒb÷É ´É ªÉÖ´ÉEò ºÉä´ÉÉ---ªÉÖ´ÉEò Eåòpäù ´É <iÉ®ú ºÉƺlÉÉÆxÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þɪªÉ (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
]õÒõBºÉ{ÉÒ +Éä]õÒBºÉ{ÉÒ
ºÉxÉ iÉ®úiÉÚn JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ
ªÉÖ´ÉEò Eåòpù ´É <iÉ®ú ºÉƺlÉÉÆxÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þɪªÉ----
2011--2012 48.65 48.41 33.50 22.97
2012--2013 53.70 46.20 20.50 28.65
2013--2014 63.96 68.96 28.07 28.07
2014--2015 55.04 30.78 14.45 8.00
2015--2016 61.09 46.34 8.90 7.42
2016--2017 55.82 39.20 8.00 8.00
2017--2018 35.75 32.75 4.30 4.30
2018--2019 26.25 9.33 2.50 2.00
2019--2020 63.50 30.00 16.50 16.50
´ªÉɪÉÉ¨É ¶ÉɳýÉ Ê´ÉEòɺÉ----
2011--2012 293.00 393.40 106.90 85.64
2012--2013 445.96 620.14 131.52 140.81
2013--2014 734.14 703.14 224.19 180.31
2014--2015 363.00 522.60 124.94 129.94
2015--2016 738.41 694.39 271.21 271.21
2016--2017 958.80 1044.24 234.10 205.62
2017--2018 816.50 812.50 115.41 115.39
2018--2019 974.94 943.57 119.90 119.90
2019--2020 1018.90 998.85 306.00 275.00
GòÒb÷ÉÆ MÉhÉ Ê´ÉEòɺÉ----
2011--2012 200.00 172.35 61.10 44.21
2012--2013 249.00 253.79 58.00 48.50
2013--2014 445.00 393.00 126.01 121.95
2014--2015 240.81 316.40 68.98 73.97
2015--2016 537.50 537.50 191.58 180.57
2016--2017 707.45 809.95 216.56 183.86
2017--2018 637.67 629.13 76.45 76.45
2018--2019 913.83 872.33 97.02 97.02
2019-2020 849.50 834.45 341.17 340.99
ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ Ê¶Éʤɮú----
2011--2012 43.19 30.74 20.00 17.02
2012--2013 35.55 32.84 19.00 20.75
2013--2014 45.55 45.55 23.00 23.00
2014--2015 39.04 40.00 17.92 14.50
2015--2016 47.75 35.50 14.19 4.67
2016--2017 44.50 32.30 9.00 7.00
2017--2018 24.00 23.50 5.00 5.00
2018--2019 14.25 9.08 2.00 2.00
2019-2020 42.50 19.00 17.00 16.50
61

¶ÉɱÉäªÉ ʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ


(+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ)
|ÉɺiÉÉÊ´ÉEò :
¶ÉɺÉxÉÉxÉä +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ +ÉÊhÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ ¨ÉvÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ +ÊvÉEò ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÉäªÉÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä BEò º´ÉiÉÆjÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ Ê´Éʶɹ]õ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÖnùҺɽþ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ. iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Eò±ªÉÉhÉɺÉÉ`öÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÖnùҺɽþ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
º´ÉiÉÆjÉÊ®úiªÉÉ nù¶ÉÇÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ´ÉäMɳäý EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò iɪÉÉ®ú Eäò±Éä +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ®úÉVªÉÉiÉ 16 ÊVɱ½äþ ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ +ɽäþiÉþ. iÉä JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉäþ--
{ÉÖhÉä, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú, ®úɪÉMÉb÷, `öÉhÉä, xÉÉʶÉEò, vÉÖ³äý, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, VɳýMÉÉ´É, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, xÉÉÆnäùb÷, ªÉ´ÉiɨÉɳý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, MÉÉåÊnùªÉÉ, SÉÆpù{ÉÚ®ú, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ, {ÉɱÉPÉ®ú
ªÉÉ{ÉèEòÒ xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú ½þÉ {ÉÚhÉÇiÉ: +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ÊVɱ½þÉ ¨½þhÉÚxÉ PÉÉäʹÉiÉ Eäò±Éä±ÉÉ +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉ ºÉÉIÉ®úiÉäSÉä ¶ÉäEòb÷É |ɨÉÉhÉ ¡òÉ®úSÉ Eò¨ÉÒ +ɽäþ. ={ɱɤvÉ +ÉEòbä÷´ÉÉ®úÒ|ɨÉÉhÉä iÉä ¡òCiÉ 40 ]õCEäò +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉɨÉvªÉä
ºÉÉIÉ®úiÉäSÉä |ɨÉÉhÉ ´ÉÉføÉ´Éä ¨½þhÉÚxÉ Eåòpù ºÉ®úEòÉ®úSªÉÉ ºÉ½þɪªÉÉxÉä |ÉÉèfø ʶÉIÉhÉÉSÉÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò EòɪÉÇGò¨É ½þÉiÉÒ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. ºÉxÉ 1978 ¨ÉvªÉä VÉä ʴɶÉä¹É EòɪÉÇGò¨É
PÉäiɱÉä +ɽäþiÉ, +ÉÊhÉ VªÉÉÆSÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ føÉä¤É³ý{ÉhÉää JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþiÉ.
— ¤ÉɱɴÉÉb÷¬É, |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ, ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ, +ɸɨɶÉɳýÉ, ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½äþ +ÊvÉEò ¶ÉɱÉäªÉ ºÉÉäªÉÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhÉä.
— ºÉ½þɪªÉ ´É |ÉÉäiºÉɽþxÉÉi¨ÉEò EòɪÉÇGò¨É;
— MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÖvÉÉ®ú EòɪÉÇGò¨É; +ÉÊhÉ
— +ÊvÉEò ¦ÉÉèÊiÉEò ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhÉä.
— +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉ ºÉxÉ 2019-20 xÉÖºÉÉ®ú BEÚòhÉ 56654 |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ, BEÚòhÉ 701 ¨ÉÉvªÉʨÉEò, =SSÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ´É EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉä
+ºÉÚxÉ iªÉÉiÉ BEÚòhÉ Ê´ÉtÉlÉÔ {É]õºÉÆJªÉÉ +ɽäþ +ÉÊhÉ ÁÉ ¶ÉɳýÉiÉÚxÉ BEÚòhÉ 2,87,909 ʶÉIÉEò ʶÉIÉhÉnùÉxÉÉSÉä EòÉ¨É Eò®úiÉÉiÉ.
— Ê´É®ú³ý ±ÉÉäEò´ÉºiÉÒ +ºÉ±Éä±ÉÒ lÉÉäb÷Ò JÉäb÷Ò ´ÉMɳýiÉÉ ¤É½ÖþiÉäEò ºÉ´ÉÇ JÉäb÷¬ÉÆiÉÚxÉ |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ɽäþiÉ.
— +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úhÉÉ-ªÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ´É Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ªÉÉÆxÉÉ ´ÉäiÉxɸÉähÉÒ xÉÖºÉÉ®ú |ÉÉäiºÉɽþxÉ{É®ú ¦ÉkÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
EòɽþÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ ¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹÉÉ EòÉä±ÉɨÉÒ, ¨ÉÉÊb÷ªÉÉ, MÉÉåb÷Ò +ÉÊhÉ ´ÉÉ®ú±ÉÒ +ɽäþ. iªÉÉÆxÉÉ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÚxÉ Ê¶ÉIÉhÉ Ênù±Éä VÉÉiÉä. iÉlÉÉÊ{É
¨ÉÉiÉÞ¦ÉɹÉäiÉÒ±É ¤ÉɱɴÉÉSÉxÉ {ÉÖºiÉEòÉÆSÉä +¦ÉÉ´ÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò |ÉMÉiÉÒ¨ÉvªÉä +b÷lɳäý ÊxɨÉÉÇhÉ ½þÉäiÉÉiÉ. ÁÉ ÎºlÉiÉÒiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ PÉb÷´ÉÚxÉ +ÉhÉhªÉÉSªÉÉ
où¹]õÒxÉä ¨ÉÉb÷ÒªÉÉ, MÉÉåb÷Ò, EòÉä±ÉɨÉÒ ´É ´ÉÉ®ú±ÉÒ ¤ÉÉä±ÉÒ¦ÉɹÉäiÉÒ±É ¤ÉÉ±É ´ÉÉSÉxÉÉÆSÉÒ {ÉÖºiÉEäò iɪÉÉ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþiÉ. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ¶ÉèIÉÊhÉEò ºÉƶÉÉävÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ
{ÉÊ®ú¹Énù, {ÉÖhÉä ÁÉ ºÉƺlÉäxÉä ºÉå]Åõ±É <Îxº]õ]õ¬Ú¶ÉxÉ +Éì¡ò <ÆÊb÷ªÉxÉ ±ÉÄM´ÉÒVÉäºÉ, ¨½èþºÉÚ®ú +ÉÊhÉ bä÷CEòxÉ EòÉì±ÉäVÉ, {ÉÖhÉä ÁÉÆSªÉÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÉxÉä vÉÖ³äý ÊVɱÁÉiÉ ¤ÉÉä±É±ªÉÉ
VÉÉhÉÉ-ªÉÉ Ê¦É±ÉÒ ÁÉ ¤ÉÉä±ÉÒ¦ÉɹÉäiÉÚxÉ {ÉÖºiÉEäò ʱÉʽþhªÉÉSÉÉ BEò ʴɶÉä¹É |ÉEò±{É {ÉÚhÉÇ Eäò±Éä±ÉÉ +ɽäþ.
ÊVɱ½þÉ Ê¶ÉIÉhÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, ªÉ´ÉiɨÉɳý ªÉälÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉÓºÉÉ`öÒ 40 |É´Éä¶É IɨÉiÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ ¨É®úÉ`öÒ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉSÉÒ BEò º´ÉiÉÆjÉ iÉÖEòb÷Ò +ɽäþ.
iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ÊVɱÁÉiÉ ÊVɱ½þÉ ¤ÉɱɦɴÉxÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþiÉ. ÊVɱ½þÉ ¤ÉɱɦɴÉxÉ ½äþ 5 iÉä 14 ´ÉªÉÉäMÉ]õÉiÉÒ±É ¤ÉɱÉEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉÒ Ê´ÉSÉÉ®ú IɨÉiÉÉ
Ê´ÉEòʺÉiÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä EòÉè¶É±ªÉ, +Éi¨ÉÊ´É·ÉɺÉ, ´ªÉÎCiɨÉi´É, VÉÒ´ÉxÉʴɹɪÉEò ¸ÉvnùÉ, ¨ÉÉxÉ´ÉiÉÉ ={ɪÉÉäMÉÒ ®úSÉxÉÉi¨ÉEò EòɪÉÇ ÁÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¤ÉɤÉÓxÉÉ º{ɶÉÇ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ
EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ ºÉ½þ¦ÉÉMÉÒ ½þÉähªÉÉSÉÒ ºÉÆvÉÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùiÉä. ¤ÉɱɦɴÉxÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ EòɪÉÉÇxÉ֦ɴÉ, ÊSÉjÉEò±ÉÉ, ºÉÆMÉÒiÉ, MÉÉä¹]õÒ <. ʴɹɪÉÉÆSÉä ʶÉIÉhÉ näùhªÉÉSÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ +ºÉiÉä.
ªÉÉʶɴÉÉªÉ Ê´É¶Éä¹É EåòpùÒªÉ ºÉ½þɪªÉÉiÉÚxÉ JÉɱÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉ +ɽäþiÉ.
(1) <ªÉkÉÉ 5 ´ÉÒ iÉä <. 10 ¨ÉvÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxÉ.
(2) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉ´É±ÉiÉÒ - ±ÉäJÉxÉ ºÉÉʽþiªÉ ´É MÉhÉ´Éä¶É {ÉÖ®ú´É`öÉ.
(3) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ MÉhÉ´Éä¶É {ÉÖ®ú´É`öÉ.
(4) Eäò³ýÉ{ÉÚ®ú ÊVɱ½þÉ ªÉ´ÉiɨÉɳý ªÉälÉÒ±É ¶ÉɺÉEòÒªÉ Ê´ÉtÉÊxÉEäòiÉxÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´É Ê´Ét¨ÉÉxÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ Ê´ÉtÉÊxÉEäòiÉxÉɨÉvÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ ºÉÆJªÉäiÉ ´ÉÉfø.
(5) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆSªÉÉ EÖò]ÖƤÉÉiÉ ®úɽþhªÉÉSÉÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ.
(6) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉ =iEÞò¹]õ EòÉ¨É Eò®úhÉÉ-ªÉÉ Ê¶ÉIÉEòÉÆxÉÉ =kÉäVÉxÉÉlÉÇ {ÉÉÊ®úiÉÉäʹÉEò.
ºÉ´ÉÇ Ê¶ÉIÉhÉ ¨ÉÉäʽþ¨Éä +ÆiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉɨÉvªÉä ¨É½þÉi¨ÉÉ ¡Öò±Éä ʶÉIÉhÉ ½þ¨ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. iɺÉäSÉ ´ÉºiÉÒ¶ÉɳýÉ ªÉÉäVÉxÉäuùÉ®äú ´ÉÉb÷¬É,
´ÉºiªÉÉ, iÉÉÆbä÷, {ÉÉbä÷ +¶ÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ´ÉºiÉÒ¶ÉɳýÉ ºÉÖ¯û Eò°üxÉ ¶ÉɳýɤÉÉÁ +¶ÉÉ 6 iÉä 14 ´ÉªÉÉäMÉ]õÉiÉÒ±É ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ ºÉÉäªÉ |ÉÉ{iÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
¶ÉɺÉxÉɨÉÉ¡ÇòiÉ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ Ê´É¶Éä¹É EÞòiÉÒ +É®úÉJÉb÷É ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú ÊVɱÁÉiÉÒ±É vÉb÷MÉÉÆ´É +ÉÊhÉ +CEò±ÉEÖò´ÉÉ ªÉÉ nùÉxä É iÉɱÉÖCªÉɨÉvªÉä
ªÉäiªÉÉ 2003 iÉä 2007 +¶ÉÉ {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇSªÉÉ EòɳýÉiÉ ÊxÉ®úIÉ®úiÉäSÉä |ɨÉÉhÉ Eò¨ÉÒ ½þÉä<Ç±É ªÉÉ où¹]õÒxÉä <ÆÊb÷Eäò]õ®ú ºÉ¨ÉÉä®ú `äö´ÉÚxÉ ´ÉºiÉÒ¶ÉɳýÉ, ¶ÉɳýÉ ´ÉMÉÇJÉÉ䱪ÉÉÆSÉÒ +{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉÆvÉEòɨÉä {ÉÚhÉÇ Eò®úhÉä iɺÉäSÉ +ɴɶªÉEòiÉäxÉÖºÉÉ®ú ´ÉMÉÇJÉÉ䱪ÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉä Eò®úhÉä ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
62
1. (10) : MÉ]õºiÉ®úÉ´É®ú iÉ{ÉɺÉhÉÒ, {ɪÉÇ´ÉäIÉhÉ ´É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eò®úhÉÉ®úÒ ªÉÆjÉhÉÉ ¨ÉVɤÉÚiÉ Eò®úhÉä :
ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnùÉ +κiÉi´ÉÉiÉ +ɱªÉÉ´É®ú ¨ÉÉvªÉʨÉEò ´É |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉSÆ ÉÒ iÉ{ÉɺÉhÉÒ 9 iÉä 14 ´ÉªÉÉäMÉ]õÉiÉÒ±É ¶ÉɳäýiÉ xÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉÆxÉÉ +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò ʶÉIÉhÉ
näùhÉä, |ÉÉèfø ʶÉIÉhÉ ´ÉMÉè®äú ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÓSÉÒ ºÉ´ÉǺ´ÉÒ VɤÉɤÉnùÉ®úÒ Ê¶ÉIÉhÉÉÊvÉEòÉ-ªÉÉÆ´É®ú {ÉbÚ÷ ±ÉÉMɱÉÒ. iªÉɨÉÖ³äý |ÉÉlÉʨÉEò ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É Ê¶ÉIÉhÉÉSÉä {ɪÉÇ´ÉäIÉhÉ, ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ,
iÉ{ÉɺÉhÉÒ <. EòɨÉÉEòbä÷ ±ÉIÉ EåòpùÒiÉ Eò®úhÉä ʶÉIÉhÉÉÊvÉEòÉ-ªÉÉÆºÉ +´ÉPÉb÷ ´ÉÉ]Úõ ±ÉÉMɱÉä. ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +¦ªÉɺÉGò¨É VɱÉnùMÉiÉÒxÉä ´ÉÉføhÉÉ®úÒ ºÉÆJªÉÉ, MÉÖhÉÉi¨ÉEò ´ÉÉføÒºÉÉ`öÒ
|ɪÉixÉ <. ¨ÉÖ³äý |ÉÉlÉʨÉEò ʶÉIÉhÉÉSÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ, iÉ{ÉɺÉhÉÒ ´É {ɪÉÇ´ÉäIÉhÉÉÆSÉä EòÉ¨É VÉɺiÉÒiÉVÉɺiÉ VɴɳÚýxÉ ºÉiÉiÉ ´É JÉÉä±É´É®ú ½þÉähÉä +ÆiªÉiÉ +ɴɶªÉEò `ö®ú±Éä +ɽäþ.
iªÉɨÉÖ³äý ½þÒ ªÉÆjÉhÉÉ VÉɺiÉÒiÉVÉɺiÉ ¨ÉVɤÉÚiÉ Eò®úhÉä ½þÒ +iªÉÆiÉ ¨É½þi´ÉÉSÉÒ ÊxÉEòb÷ +ɽäþ. |ÉÉlÉʨÉEò ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ½þÒ iªÉÉxÉÆiÉ®úSªÉÉ ºÉ´ÉÇ ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É
ºÉÖvÉÉ®úhÉäEò®úÒiÉÉ ÊxÉζSÉiÉSÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úhÉÉ®úÒ `ö®úhÉÉ®ú +ɽäþ.
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 2
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É |ÉÉlÉʨÉEò ¶ÉɳýÉÆSÉÒ ´É ʶÉIÉEòÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ nù¶ÉÇÊ´ÉhÉÉ®úÉ iÉCiÉÉ
ÊVÉ. {É. ¶ÉɳýÉ/xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ ¶ÉɳýÉ/JÉÉVÉMÉÒ ¶ÉɳýÉ/xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù ¶ÉɳýÉ
+. Gò. ÊVɱÁÉSÉä xÉÉ´É ´É¹ÉÇ ¶ÉɳýÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ Ê¶ÉIÉEò ºÉÆJªÉÉ
1 2 3 4 5
1. `öÉhÉä 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 4675 33587
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 4675 33587
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 4675 33587
2. ®úɪÉMÉb÷ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 3663 14544
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 3663 14544
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 3663 14544
3. xÉÉʶÉEò 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 5466 28070
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 5466 28070
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 5466 28070
4. vÉÖ³äý 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 1985 9557
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1985 9557
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 1985 9557
5. xÉÆnùÚ®ú¤ÉÉ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 2047 8093
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2047 8093
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 2047 8093
6. VɳýMÉÉ´É 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 3319 17923
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 3319 17923
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 3319 17923
7. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 5237 21773
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 5237 21773
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 5237 21773
8. {ÉÖhÉä 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 7188 46738
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 7188 46738
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 7188 46738
9. xÉÉÆnùäb÷ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 3630 17760
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 3630 17760
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 3630 17760
10. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 2843 12974
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2843 12974
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 2843 12974
11. ªÉ´ÉiɨÉɳý 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 3245 13520
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 3245 13520
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 3245 13520
12. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 4009 23796
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 4009 23796
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 4009 23796
13. MÉÉåÊnùªÉÉ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 1603 6728
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1603 6728
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 1603 6728
14. SÉÆpù{ÉÚ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 2421 10795
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2421 10795
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 2421 10795
15. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 2006 6493
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2006 6493
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 2006 6493
16. {ÉɱÉPÉ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 3317 15558
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 3317 15558
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 3317 15558
BEÚòhÉ ... 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 56654 287909
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 56654 287909
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 56654 287909
63

EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò-2021-2022, ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-5 ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ-22021901


(+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ ´É iÉÖEòb÷¬ÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉxÉ) (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ¶ÉɳýÉ¨Æ ÉvªÉä
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò ÊVɱÁÉSÉä xÉÉ´É ´É¹ÉÇ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉSÆ ÉÒ xÉ´ªÉÉxÉä VÉÉnùÉ iÉÖEòb÷¬É =PÉb÷hªÉÉºÉ BEÚòhÉ JÉSÉÇ
ºÉÆJªÉÉ {É®ú´ÉÉxÉMÉÒ Ênù±ÉÒ +ºÉ±ªÉɺÉ,
iªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ
1 2 3 4 5 6
1. ¤ÉÞ½þx¨ÉÖ¤Æ É<Ç (=) 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 1 ... 3783
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 4820
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 1 ... 5000
2. `öÉhÉä 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 5 ... 43390
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 5 ... 50093
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 5 ... 62687
3. ®úɪÉMÉb÷ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 5 ... 25179
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 5 ... 29986
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 5 ... 33050
4. xÉÉʶÉEò 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 3 ... 37000
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 3 ... 35578
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 3 ... 52507
5. vÉÖ³ýä ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 6 ... 17950
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 6 ... 19661
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 6 ... 24559
6. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 16 ... 166364
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 16 ... 178939
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 16 ... 213194
7. {ÉÖhÉä 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 6 ... 31219
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 6 ... 50722
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 6 ... 58410
8. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 7 ... 30254
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 7 ... 34912
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 7 ... 35909
9. xÉÉÆnùäb÷ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 8 ... 53080
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 8 ... 55477
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 8 ... 65874
10. xÉÉMÉ{ÉÚ® 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 2 ... 812
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2 ... 784
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 2 ... 915
11. Mú ÉÉåÊnùªÉÉ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 3 ... 50453
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 3 ... 88678
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 3 ... 94751
12. SÉÆpù{ÉÚ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 5 ... 46271
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 5 ... 49772
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 5 ... 57031
64

1 2 3 4 5 6

13. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 7 ... 62257


2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 7 ... 64839
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 7 ... 79124
14. ´ÉvÉÉÇ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 1 ... 6092
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 7899
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 1 ... 9903
15. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 8 ... 14111
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 8 ... 15042
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 8 ... 19827
16. ªÉ´ÉiɨÉɳý 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 19 ... 70791
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 19 ... 87502
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 19 ... 91857
2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 102 ... 661062
BEÚòhÉ ... 2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 102 ... 774703
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 102 ... 904796
65

EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò 2021-2022 ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-5 ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ-22021948


+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉÒ±É VÉÉnùÉ iÉÖEòb÷ÓxÉÉ ºÉ½þɪªÉ
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
+. Gò. ÊVɱÁÉSÉä xÉÉ´É ´É¹ÉÇ iÉÖEòb÷Ò ºÉÆJªÉÉ BEÚòhÉ JÉSÉÇ
1 2 3 4 5
1. `öÉhÉä 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 4 7541
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 10303
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 9251
2. xÉÉʶÉEò 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 1 1868
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2520
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 3000
3. xÉÆnùÚ®ú¤ÉÉ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 2 5060
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 6731
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 6762
4. MÉÉåÊnùªÉÉ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 5 9065
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 12152
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 16908
5. SÉÆpù{ÉÚ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 2 2209
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2719
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 2730
6. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 2 3217
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 4796
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 4492
7. ªÉ´ÉiɨÉɳý 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 3 1415
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2279
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 2159
BEÚòhÉ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 19 30375
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 41500
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) 45302
66

EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò 2021-2022 ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-5 ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ-2202h973


ºÉèÊxÉEòÒ ¶ÉɳäýºÉ VÉÉäb÷±É䱪ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSªÉÉ iÉÖEòb÷¬ÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉxÉ
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ¶ÉɳýÉ¨Æ ÉvªÉä
Gò¨ÉÉÆEò ÊVɱÁÉSÉä xÉÉ´É ´É¹ÉÇ ¶ÉɳýÉ ºÉÆJªÉÉ xÉ´ªÉÉxÉä VÉÉnùÉ iÉÖEòb÷¬É =PÉb÷hªÉÉºÉ BEÚòhÉ JÉSÉÇ
{É®ú´ÉÉxÉMÉÒ Ênù±ÉÒ +ºÉ±ªÉɺÉ,
iªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ
1 2 3 4 5 6

1. `öÉhÉä 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 1363


2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 1659
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 1815
2. ®úɪÉMÉb÷ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 9964
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 13719
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 11046
3. +Éè®úMÆ ÉɤÉÉnù 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 26492
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2 ... 32192
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 33653
4. {É®ú¦ÉhÉÒ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 1482
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 1542
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 1780
5. ¤ÉÒb÷ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 9981
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 12283
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 13778
6. =º¨ÉÉxÉɤÉÉnù 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 2653
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 3136
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 3701
7. ±ÉÉiÉÚ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 8556
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 8525
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 6684
8. ʽÆþMÉÉä±ÉÒ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 6514
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 8399
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 7683
9. ´ÉvÉÉÇ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 5429
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 8850
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 8555
10. ¦ÉÆb÷É®úÉ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 16943
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 19059
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 23716
11. SÉÆpù{ÉÚ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 1036
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 742
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 875
12. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 7774
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 12873
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 15568
67

1 2 3 4 5 6
13. vÉÖ³äý 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 23612
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2 ... 30050
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 33122
14. xÉÆnùÚ®ú¤ÉÉ®ú 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 17265
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 17182
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 20142
15. VɳýMÉÉ´É 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 11409
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 11097
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 12502
16. +EòÉä±ÉÉ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 6925
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 8511
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 10111
17. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 32735
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2 ... 26584
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 45884
18. ªÉ´ÉiɨÉɳý 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 5859
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 10487
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 10034
19. ´ÉÉÊ¶É¨É 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 8439
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 1 ... 9224
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 10200
BEÚòhÉ 2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) ... 204418
2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) ... 236117
2021-2022 (+ÆnùÉVÉä) ... 271849
68

EÞò¹ÉÒ
|ɺiÉÉ´ÉxÉÉ
EÞò¹ÉÒ :---
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉSÉä VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ BEòÊjÉiÉ{ÉhÉä ºÉ±ÉMÉ xɺÉÚxÉ iÉä iÉÒxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ {ɺɮú±Éä±Éä +ɽäþiÉ. =nùÉ. {ÉζSɨÉäEòb÷Ò±É ºÉÁÉpùÒSÉÉ {É^õÉ, =kÉ®äúEòb÷Ò±É
ºÉÉiÉ{ÉÖb÷¬ÉSÉÉ {É^õÉ ´É {ÉÖ´ÉæEòb÷Ò±É MÉÉäb÷´ÉxÉSÉÉ {É^õÉ, ¤É½ÖþiÉäEò ®úÉVªÉÉSÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉ¨ÉÉVÉ ºÉÁÉpùÒSªÉÉ {É]õ¬ÉiÉ ®úɽþiÉ +ºÉÚxÉ iªÉɨÉvªÉä `öÉhÉä, ®úɪÉMÉb÷, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú,
{ÉÖhÉä, xÉÉʶÉEò, vÉÖ³ýä ´É xÉÆn®Ú ú¤ÉÉ® ú½þä ÊVɱ½äþ ¨ÉÉäb÷iÉÉiÉ. ºÉÉiÉ{ÉÖb÷É Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ VɳýMÉÉ´É ´É +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ÊVɱÁÉÆSÉÉ EòɽþÒ ¦ÉÉMÉ ªÉäiÉÉä. iÉ®ú MÉÉåb÷´ÉxÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ ªÉ´ÉiɨÉɳý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú,
¦ÉÆb÷É®úÉ, MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ, xÉÉÆnùäb,÷ SÉÆpù{ÉÚ®ú ´É MÉÉåÊnùªÉÉ ÊVɱÁÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ɽäþ. lÉÉäb÷CªÉÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ®úÉVªÉÉSªÉÉ ´É®úÒ±É 16 ÊVɱÁÉƨÉvªÉä Ê´ÉJÉÖ®ú±Éä±Éä +ɽäþ. VÉxÉVÉÉiÉÒ
IÉäjÉÉSÉÒ `ö³ýEò ¦ÉÉèMÉÉäʱÉEò ´Éèʶɹ]õ¬ä ¨½þhÉVÉä b÷ÉåMÉ®úɳý ¦ÉÉMÉ, VɨÉÒxÉ, {ÉÉ>ðºÉ <iªÉÉnùÒ xÉèºÉÌMÉEòÊ®úiªÉÉ ±ÉMÉiÉSÉÉ <iÉ®ú ¦ÉÉMÉÉSªÉÉ iÉÖ±ÉxÉäxÉä VÉɺiÉ ´ÉèÊSÉjÉ{ÉÚhÉÇ +ɽäþ.
VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉ {Éb÷hÉÉ-ªÉÉ BEÚòhÉ {ÉɴɺÉÉSÉä |ɨÉÉhÉ ´É Ênù´ÉºÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÁɨÉvªÉä VÉɺiÉ iÉ¡òÉ´ÉiÉ +ɽäþ. `öÉhÉä ÊVɱÁÉSªÉÉ VÉ´½þÉ®ú iÉɱÉÖCªÉÉiÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ{ÉhÉä 4000 ʨÉ.
ʨÉ. {ÉÉ>ðºÉ ºÉÖ¨ÉÉ®äú 104 Ênù´ÉºÉÉƨÉvªÉä {Éb÷iÉÉä iÉ®ú xÉÉʶÉEò ÊVɱÁÉSªÉÉ ¤ÉÉMɱÉÉxÉ iÉɱÉÖCªÉÉiÉ 550 ʨÉ. ʨÉ. {ÉÉ>ðºÉ ¡òCiÉ 42 Ênù´ÉºÉÉiÉ {Éb÷iÉÉä. ªÉÉ´É°üxÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
ʴɦÉÉMÉÉiÉ Ê{ÉEòÉÆSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ Ê`öEòÊ`öEòÉhÉÒ ¤Énù±ÉiÉ +ɽäþ +ºÉä ÊnùºÉÚxÉ ªÉä<DZÉ. iɺÉäSÉ ªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É VÉʨÉxÉÒnäùJÉÒ±É Ê`öEòÊ`öEòÉhÉÒ ´ÉäMÉ´ÉäMɲªÉÉ +Éfø³ÚýxÉ ªÉäiÉÉiÉ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÉä`ö¬É ºÉÆJªÉäxÉä b÷ÉåMÉ®úɳý ¦ÉÉMÉÉiÉ ®úɽþiÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÒ ¶ÉäiÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÒ {ÉrùiÉ ±ÉMÉiÉSªÉÉ Ê¤ÉMÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ ¨ÉÉMÉɺɱÉä±ÉÒ +ɽäþ. +ÉÊhÉ
¨½þhÉÚxÉSÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒxÆÉÉ ¨É¶ÉÉMÉiÉÒSªÉÉ ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ {ÉriÉÒ¨ÉvªÉä ±ÉMÉiÉSªÉÉ Ê¤ÉMÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú +ÉhÉhªÉÉSÉä EòÉ¨É ¡òÉ®úSÉ ¨É½þk´ÉÉSÉä ´É JÉb÷iÉ®ú +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò®úÒ ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ¨É¶ÉÉMÉiÉ {ÉuùiÉÓSÉÉ +´É±ÉÆ¤É ¡òÉ®úSÉ ½þ³Úý½þ³Úý Eò®úÒiÉ +ɽäþiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ ±ÉMÉiÉSªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ¶ÉäiÉEò®úÒ +tÉ´ÉiÉ iÉÉÆÊjÉEò YÉÉxÉÉSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ
Eò°üxÉ ºÉÖvÉÉ®ú±É䱪ÉÉ ¶ÉäiÉÒ {ÉriÉÒSÉÉ +´É±ÉÆ¤É Eò®úÒiÉ +ɽäþ ´É iÉä iªÉÉÆSªÉÉ ¶ÉäiÉɨÉvÉÚxÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆSªÉÉ iÉä´Éfø¬ÉSÉ VÉʨÉxÉÒ¨ÉvÉÚxÉ ÊxÉPÉhÉÉ-ªÉÉ =i{ÉzÉÉ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ
=i{ÉzÉ EòÉføiÉÉiÉ. ªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ +ºÉä EòÒ, ±ÉMÉiÉSªÉÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÒ ºÉÖvÉÉ®ú±É䱪ÉÉ ¶ÉäiÉÒ {ÉrùiÉÒSªÉÉ +´É±ÉƤÉxÉɺÉÉ`öÒ +xÉÖnùÉxÉÉSÉä °ü{ÉÉxÉä ʨɳýhÉÉ-ªÉÉ
ÊxÉ®úÊxÉ®úɳýªÉÉ ºÉ´É±ÉiÉÒSÉÉ ¡òɪÉnùÉ ÊEòiªÉäEò ´É¹ÉÉÇ{ÉɺÉÚxÉ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉ´É®ú PÉäiɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ ºÉnù®ú ºÉ´É±ÉiÉÓSÉÉ ¡òɪÉnùÉ Ê´Éʶɹ]õö +ÉÌlÉEò ´É ºÉɨÉÉÊVÉEò
{ÉÊ®úκlÉiÉÒ¨ÉÖ³äý +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÒ PÉäiɱÉä±ÉÉ xÉɽþÒ.
=Êqù¹]äõ :----ʤɮúºÉÉ ¨ÉÖbÆ ÷É EÞò¹ÉÒ GòÉÆiÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (IÉäjÉÉÆiÉMÉÇiÉ ´É IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É) ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ ¨ÉÖJªÉ =Êqù¹]äõ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþiÉ :-----
1. VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ´É <iÉ®ú IÉäjÉ ªÉɨÉvÉÒ±É Ê´ÉEòɺÉÉSªÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉÒ±É ¡ò®úEò Eò¨ÉÒ Eò®úhÉä.
2. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉåEòÉSªÉÉ VÉÒ´ÉxɨÉÉxÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò®úhÉä.
3. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ ËºÉSÉxÉÉSÉÒ ¶Éɶ´ÉiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhÉä.
EÞò¹ÉÒ, {ÉnÖù¨É ʴɦÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç--32 ªÉÉÆSÉä Eòb÷Ò±É ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉ, Gò. +É. >ð. ªÉÉä. 2416/|É. Gò. 177/4-+ä, Ênù. 9 +ÉìMɺ]õ 2017 ´É ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉ
Gò. +É>ðªÉÉä 2417/|É. Gò. 127/4-+ä, Ênù. 30 Êb÷ºÉå¤É®ú 2017 +x´ÉªÉä ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆSÉä ¶ÉäiÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ʤɮúºÉÉ ¨ÉÖÆb÷É
EÞòÊ¹É GòÉÆiÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ (IÉäjÉÉÆiÉMÉÇiÉ ´É IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É) ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒ |É´ÉMÉÉÇiÉÒ±É 0.20 ½äþC]õ®ú iÉä 6 ½äþC]õ®ú {ɪÉÈiÉ ´ÉʽþiÉÒ IÉäjÉ (xÉ´ÉÒxÉ Ê´É½þÒ®ú ªÉÉ PÉ]õEòÉSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉähªÉɺÉÉ`öÒ ÊEò¨ÉÉxÉ 0.40 ½äþ. IÉäjÉ +ɴɶªÉEò)
´É ¯û. 1,50,000 {ɪÉÈiÉ ´ÉÉ̹ÉEò =i{ÉzÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¶ÉäiÉEò-ªÉÉÆxÉÉ ËºÉSÉxÉÉSÉÒ ¶ÉÉ·ÉiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näù>ðxÉ +ÉÌlÉEò =i{ÉzÉ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ Ê¤É®úºÉÉ ¨ÉÖbÆ ÷É EÞòʹÉ
GòÉÆiÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ EÞòÊ¹É Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. IÉäjÉҪɺiÉ®úÉ´É®ú ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnùÉÆSÉÉ EÞòʹÉ
ʴɦÉÉMÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ.
ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäÆiÉMÉÇiÉ xÉ´ÉÒxÉ Ê´É½þÒ®ú (¯û. 2.50 ±ÉÉJÉ), VÉÖxÉÒ Ê´É½þÒ®ú nÖù¯ûºiÉÒ (¯û. 50 ½þVÉÉ®ú), <xÉ´Éä±É ¤ÉÉä+Ë®úMÉ (¯û. 20 ½þVÉÉ®ú), {ÉÆ{É ºÉÆSÉ (¯û. 20 ½þVÉÉ®ú), ´ÉÒVÉ
VÉÉäb÷hÉÒ +ÉEòÉ®ú (¯û. 10 ½VÉÉ®ú), ¶ÉäiÉiɲªÉÉÆSÉä {±Éìº]õÒEò +ºiÉ®úÒEò®úhÉ (¯û. 1 ±ÉÉJÉ) ´É ºÉÖI¨É ˺ÉSÉxÉ ºÉÆSÉ (Ê`ö¤ÉEò ˺ÉSÉxÉ ºÉÆSÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 50 ½þVÉÉ®ú ËEò´ÉÉ iÉÖ¹ÉÉ®ú
˺ÉSÉxÉ ºÉÆSÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 25 ½þVÉÉ®ú), BSÉb÷Ò{ÉÒ</{ÉÒ´½þÒºÉÒ {ÉÉ<Ç{É (¯û. 30 ½þVÉÉ®ú), {É®úºÉ¤ÉÉMÉ (¯û. 500), ªÉÉ ¤ÉɤÉÓ´É®ú +xÉÖnùÉxÉ +xÉÖYÉäªÉ +ɽäþ. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ½þÒ
®úÉVªÉÉiÉÒ±É ¨ÉÖƤÉ<Ç, ˺ÉvÉÖnÖùMÉÇ, ®úixÉÉÊMÉ®úÒ, ºÉÉiÉÉ®úÉ, ºÉÉÆMɱÉÒ ´É EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú ½äþ ÊVɱ½äþ ´ÉMɳýiÉÉ <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ ÊVɱÁÉƨÉvªÉä ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ºÉxÉ 2018-19 ¨ÉvªÉä ¯û. 119.30 EòÉä]õÒ ´É ºÉxÉ 2019-20 ¨ÉvªÉä ¯û. 103.12 EòÉä]õÒ ÊxÉvÉÒSÉÉ Ê´ÉÊxɪÉÉäMÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉxÉ
2018-19 ¨ÉvªÉä 4569 ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ ±ÉÉ¦É näùhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ ´É ºÉxÉ 2019-20 ¨ÉvªÉä ¯û. 100.71 EòÉä]õÒ ÊxÉvÉÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ºÉÚxÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ
±ÉɦÉɺÉÉ`öÒ 4617 ±ÉɦÉÉlªÉÉÈSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ{ÉèEòÒ 2233 ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÒ xÉ´ÉÒxÉ ËºÉSÉxÉ Ê´É½þÒ®ú ªÉÉ PÉ]õEòÉSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉäiɱÉÉ +ɽäþ. ºÉxÉ 2020-21 ªÉÉ
+ÉÌlÉEò ´É¹ÉÉǨÉvªÉä ¯û. 116.09 EòÉä]õÒ ÊxÉvÉÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ÊxÉvÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÚ÷xÉ lÉä]õ ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ ºiÉ®úÉ´É°üxÉ ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùºÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä. ÊxÉvÉÒSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ ´É
ÊxɪÉÉäVÉxÉ +É®úÉJÉb÷É ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ÊVɱ½þÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ ¨ÉÆb÷³ýÉEòbÚ÷xÉ ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ-ªÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ ¶ÉɺÉxÉÉºÉ ºÉÉnù®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉxÉ 2021-22 ¨ÉvªÉä
®úɤÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ BEÚòhÉ ¯û. 127.71 EòÉä]õÒ ÊxÉvÉÒSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
69
{ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ºÉ¨ÉOÉ EòɪÉÇGò¨É :----
1. {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ ºÉä´ÉÉ ´É {ɶÉÖ+É®úÉäMªÉ :---®úÉVªÉÉiÉ 31-3-2020 +JÉä®úÒºÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉ 273 {ɶÉÖ |ÉlɨÉÉä{ÉSÉÉ®ú Eåòpäù, 163 {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ nù´ÉÉJÉÉxÉä
EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ +ɽäþiÉ. iªÉÉÆSÉä ¨ÉÉ¡ÇòiÉ {ɶÉÖ º´ÉɺlªÉÉSªÉÉ +ÉÊhÉ {ÉènùɶÉÒSªÉÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {ÉÖ®úʴɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. ªÉÉʶɴÉÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉ 35 Ê¡ò®úiªÉÉ {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ
nù´ÉÉJÉÉxªÉɨÉÉ¡ÇòiÉ +ÉVÉÉ®úÒ {ɶÉÖ{ÉIªÉÉÆxÉÉú ={ÉSÉÉ®ú, ®úÉMä É|ÉÊiɤÉÆvÉEò ±ÉºÉÒEò®úhÉ, ÊxÉEÞò¹]õ ´É³ÚýÆ SÉä JÉSSÉÒEò®úhÉ, ±É½þÉxÉ-¨ÉÉä`ö¬É ¶ÉºjÉÊGòªÉÉ <. ºÉÖÊ´ÉvÉÉ {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ.
VÉxÉÉ´É®úÉiÉÒ±É ºÉƺÉMÉÇVÉxªÉ ®úÉäMÉÉSÉÉ |ÉÉnÖù¦ÉÉÇ´É ]õɳýhªÉɺÉÉ`öÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉ +ÉÆiÉ®ú®úÉVªÉ ºÉÒ¨Éä´É®ú 7 iÉ{ÉɺÉhÉÒ xÉÉEäò EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ +ɽäþiÉ. MÉÉ<Ç-MÉÖ®úÉÆSÉä ±ÉɲªÉÉý,
JÉÖ®úEÖòiÉ ®úÉäMÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉÆ®úIÉhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉÉ ®úÉäMÉÉSªÉÉ ±ÉºÉÒSÉä ´ÉÉ]õ{ɽþÒ ¨ÉÉä¡òiÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä.
2. {ɶÉÖ ´É ¨Éʽþ¹É Ê´ÉEòÉºÉ :---{ÉÚ´ÉÉǸɨÉÒSªÉÉú +ÉvÉÉ®ú¦ÉÚiÉ OÉÉ¨É EåòpùÉJÉɱÉÒ±É BEÚòhÉ 87 ={ÉEåòpäù +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ +ɽäþiÉ. xÉÉå´½äþ¤É®ú 2001 {ÉɺÉÚxÉ
ºÉnù®ú½þÚ ={ÉEåòpäù ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnùÉEÆ òbä÷ ½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ ZÉɱÉä +ɽäþiÉ. {ÉÖ´ÉÔSªÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÒªÉ EÞòÊjÉ¨É ®äúiÉxÉ EåòpÉJÉɱÉÒ±É BEÚòhÉ 34 EÞòÊjÉ¨É ®äúiÉxÉ ={ÉEåòpäù ºÉvªÉÉ ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉ-
+ÆiÉMÉÇiÉ nù´ÉÉJÉÉxÉä ¨½þhÉÚxÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ +ɽäþiÉ. ªÉɨÉÖ³ýä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É MÉɪÉÒ/¨½þ¶ÉÓSÉÒ ÊxÉ{ÉVÉ ºÉÖvÉÉ®úhªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. MÉɪÉÒ/¨½þ¶ÉÓSÉÒ
ºÉÖvÉÉ®úÒiÉ {ÉrùiÉÒxÉä {ÉènùÉºÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ MÉÉä`öÒiÉ ´ÉÒªÉÉÇuùÉ®äú EÞòÊjÉ¨É ®äúiÉxÉÉSªÉÉ ºÉÉäªÉÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ.
3. ¨Éä¹É Ê´ÉEòÉºÉ :----+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ 10 ¶É䲪ÉÉ +ÉÊhÉ 1 {ÉènùɶÉÒSÉÉ ¤ÉÉäEòb÷ +ºÉä MÉ]õ 75 ]õCEäò +xÉÖnùÉxÉ ´É 25 ]õCEäò º´ÉiÉ:SÉä ¦ÉÉMÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É
ªÉÉ iÉi´ÉÉ´É®ú {ÉÖ®úÊ´ÉhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ®úÉVªÉ ÊxÉvÉÒiÉÚxÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉÒ.
(1) nÖùvÉɳý VÉxÉÉ´É®úÉÆSÉä ´ÉÉ]õ{É :--ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ 75 ]õCEäò +xÉÖnùÉxÉÉ´É®ú 2 nÖùvÉɳý VÉxÉÉ´É®äú (MÉɪÉÒ/¨½þ¶ÉÒ) MÉ]õ ´ÉÉ]õ{É
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. ºÉxÉ 2019-20 ¨ÉvªÉä ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ `öÉhÉä, {ÉɱÉPÉ®ú, ®úɪÉMÉb÷, xÉÉʶÉEò, vÉÖ³äý, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, {ÉÖhÉä, xÉÉÆnäùb÷, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ,
+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú, ´ÉÉʶɨÉ, ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ, ªÉ´ÉiɨÉɳý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, ´ÉvÉÉÇ, ¦ÉÆb÷É®úÉ, MÉÉåÊnùªÉÉ, SÉÆn{ÉÚ®ú, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ +¶ÉÉ BEÚòhÉ 19 ªÉÉ ÊVɱÁɨÉvªÉä nÖùvÉɳý
VÉxÉÉ´É®úÉSÉä MÉ]õ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä.
(2) ¶É䲪ÉÉÆSÉä MÉ]õ ´ÉÉ]õ{É :---ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ 10 ¶É䲪ÉÉ +ÉÊhÉ 1 {ÉènùɶÉÒSÉÉ ¤ÉÉäEòb÷ +ºÉÉ MÉ]õ 75 ]õCEäò +xÉÖnùÉxÉÉ´É®ú
´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ. ºÉxÉ 2019-20 ¨ÉvªÉä ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ `öÉhÉä, {ÉɱÉPÉ®ú, xÉÉʶÉEò, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®, vÉÖ³äý, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, {ÉÖhÉä, {É®ú¦ÉhÉÒ,
´ÉÉʶɨÉ, xÉÉÆnäùb÷, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ, ªÉ´ÉiɨÉɳý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, ´ÉvÉÉÇ, ¦ÉÆb÷É®úÉ, MÉÉåÊnùªÉÉ, SÉÆn{ÉÚ®ú, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ªÉÉ ÊVɱÁÉƨÉvªÉä ¶É䲪ÉÉSÉä MÉ]õ
´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä.
(3) 1000 ¨ÉÉÆºÉ±É EÖòCEÖò]õ {ÉIÉÒ ´ÉÉ]õ{É :--ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ `öÉhÉä, ®úɪÉMÉb÷ú, xÉÉʶÉEò, vÉÖ³äý, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú,
xÉÉÆnäùb÷, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, ªÉ´ÉiɨÉɳý, ´ÉvÉÉÇ, ¦ÉÆb÷É®úÉ, MÉÉåÊnùªÉÉ, SÉÆpù{ÉÚ®ú ªÉÉ ÊVɱÁÉiÉõ 75 ]õCEäò +xÉÖnùÉxÉÉ´É®ú ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä
+ɽäþiÉ.
(4) ¨Éʽþ±ÉÉ ºÉIɨÉÒEò®úhÉ :--+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨Éʽþ±ÉÉÆSªÉÉ ºÉIɨÉÒEò®úhÉɺÉÉ`öÒ {ɶÉÖ ´É ¨Éʽþ¹É Ê´ÉEòɺÉ, EÖòCEÖò]õ Ê´ÉEòɺÉ, ¨Éä¹É Ê´ÉEòÉºÉ ´É
ʴɺiÉÉ®ú |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ±ÉɦÉvÉÉ®úEò ¨Éʽþ±ÉÉÆxÉÉ ±ÉÉ¦É näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
(5) º´ÉªÉ¨É |ÉEò±{É :-ºÉxÉ 2017-18 iÉä 2019-20 ªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ º´ÉªÉ¨É |ÉEò±{É ®úɤÉÊ´ÉhÉä ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäºÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. EÖòCEÖò]õ 2017/|É.Gò.
271/{ÉnÖù¨É-4 ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¨ÉÖ¤Æ É<Ç-32, Ênù. 29-4-2017 +x´ÉªÉä |ɶÉɺÉEòÒªÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä+iÆ ÉMÉÇiÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ IÉäjÉ/
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={É|ÉEò±{É IÉäjÉÉiÉÒ±É 16 ÊVɱÁÉƨÉvÉÒ±É (`öÉhÉä, {ÉɱÉPÉ®ú, ®úɪÉMÉb÷, {ÉÖhÉä, xÉÉʶÉEò, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, VɳýMÉÉÆ´É, vÉÖ³äý,
+¨É®úÉ´ÉiÉÒ, ªÉ´ÉiɨÉɳý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ, MÉÉåÊnùªÉÉ, SÉÆpù{ÉÚ®ú, xÉÉÆnäùb÷) BEòÉÎi¨ÉEò ¤ÉɱÉÊ´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{ÉÉSªÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉÉiÉ BEÚòhÉ 104 ¨Énù®ú
ªÉÖÊxÉ]õSÉÒ ({ÉIÉÒ ºÉÆMÉÉä{ÉxÉ Eåòpù) ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþ. |ÉiªÉäEò ¨Énù®ú ªÉÖÊxÉ]õ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ 417 ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ 4 +É`ö´Ébä÷ ´ÉªÉÉSÉä |ÉiªÉäEòÒ
20-15-10 |ɨÉÉhÉä BEÚòhÉ 45 {ÉIÉÒ iÉÒxÉ ]õ{{ªÉÉiÉ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä>ðxÉ {ÉIÉÒ ÊxÉ´ÉÉ-ªÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 1500 ±ÉɦÉÉlÉÔ ªÉÉ|ɨÉÉhÉä BEÚòhÉ 43368
±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ EÖòCEÖò]õ {ÉɱÉxÉ |ÉʶÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ OÉɨÉÒhÉ ÊVÉ´ÉxÉÉäzÉiÉÒ +ʦɪÉÉxÉ (=¨Éänù) ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ±ÉɦÉÉlªÉÉÇSÉä ´É ªÉÆjÉhÉäSÉä
|ÉʶÉIÉhÉ ´É IɨÉiÉÉ ¤ÉÉÆvÉhÉÒ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ.
ºÉxÉ 2017-2018 ´É 2018-2019 iÉä +ÉìC]õÉä¤É®ú-2020 ºÉnù®ú |ÉEò±{ÉÉSÉÒ ºÉt:κlÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä---
+.Gò. ¤ÉÉ¤É ºÉt:κlÉiÉÒ
1. ºÉxÉ 2017-2018 iÉä 2019-20 {ɪÉÈiÉSÉÉ ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ ... ... ¯ûú. 2,843.00 ±ÉIÉ
2. ºÉxÉ 2017-2018 iÉä 2019-20 {ɪÉÈiÉSÉÉ |ÉÉ{iÉ ÊxÉvÉÒ ... ... ¯û. 2,063.18 ±ÉIÉ
3. ºÉxÉ 2017-2018 iÉä 2019-20 ¨ÉvÉÒ±É {Éʽþ±ªÉÉ ]õ{{ªÉÉiÉÒ±É ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ ÊVɱ½äþ ... xÉÉʶÉEò, vÉÖ³äý, VɳýMÉÉ´É, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú,
xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, {ÉÖhÉä, MÉÉåÊnùªÉÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú,
ªÉ´ÉiɨÉɳý, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, xÉÉÆnäùb÷, {ÉɱÉPÉ®ú,
®úɪÉMÉb÷, `öÉhÉä, SÉÆpù{ÉÚ®ú, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ.
4. ¨Énù®ú ªÉÖÊxÉ]õSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ... ... 100
5. |ÉʶÉIÉhÉ ºÉÖ°ü +ºÉ±Éä±Éä ÊVɱ½äþ ... ... 13
ºÉxÉ 2020-2021 SÉÉ +½þ´ÉɱÉ
1. ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ ÊVɱÁÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ... ... BEÚòhÉ 16 ÊVɱ½äþ.
`öÉhÉä, {ÉɱÉPÉ®ú, ®úɪÉMÉb÷, xÉÉʶÉEò, xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú,
vÉÖ³äý, VɳýMÉÉ´É, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, ªÉ´ÉiɨÉɳý,
+¨É®úÉ´ÉiÉÒ, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú, {ÉÖhÉä, SÉÆpù{ÉÚ®ú,
MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ, MÉÉåÊnùªÉÉ, xÉÉÆnäùb÷.
2. ±ÉɦÉÉlÉÔ ÊxÉ´Éb÷ |ÉÊGòªÉÉ {ÉÚhÉÇ ZÉɱÉä±Éä ÊVɱ½äþ ... ... ´É®úÒ±É|ɨÉÉhÉä ºÉ´ÉÇ ÊVɱ½äþ.
3. {ÉIÉÒ ºÉÆMÉÉä{ÉxÉ ºÉÖ°ü +ºÉ±Éä±Éä ÊVɱ½äþ ... ... 16
4. +ÉiÉÉ{ɪÉÈiÉ ´ÉÉ]õ{É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ SÉÉ®ú +É`ö´Ébä÷ ´ÉªÉÉSªÉÉ Ê{ɱÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ... 8,78,632
5. +ÉìC]õÉä¤É®ú 2018 {ɪÉÈiÉ {ÉIÉÒ ºÉÆMÉÉä{ÉxÉ ºÉÖ°ü +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨Énù®ú ªÉÖÊxÉ]õSÉÒ ºÉÆJªÉÉ... 73
6. +Æb÷Ò =i{ÉÉnùxÉ ºÉÖ°ü ZÉɱÉ䱪ÉÉ ÊVɱÁÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ´É xÉÉ´Éä. .. ... 11, ®úɪÉMÉb÷, xÉÉʶÉEò, vÉÖ³äý, VɳýMÉÉ´É,
+½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú, {ÉÖhÉä, MÉÉåÊnùªÉÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú,
ªÉ´ÉiɨÉɳý, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, xÉÉÆnäùb÷.
70

VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ´É VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É ={ɪÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSªÉÉ EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ


(1) 2403-{ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ |ÉlɨÉÉä{ÉSÉÉ®ú EåòpùɺÉÉ`öÒ <¨ÉÉ®úiÉÒ ¤ÉÉÆvÉhÉä/ÊVɱ½þÉ ´É iÉɱÉÖEòÉ {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ ºÉ´ÉÇÊSÉÊEòiºÉÉ±ÉªÉ ´É EÞòÊjÉ¨É ®äúiÉxÉ EåòpùÉSÉä
¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. `öÉhÉä ... 1 1
2. {ÉɱÉPÉ® 1 1 1
3. xÉÉʶÉEò 4 3 5
4. vÉÖ³äý 4 4 8
5. xÉÆnùÚ®ú¤ÉÉ®ú 11 5 11
6. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 2 5 7
7. {ÉÖhÉä 1 ... 2
8. xÉÉÆnùäb÷ 2 2 8
9. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 5 3 12
10. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ... ... 2
11. MÉÉåÊnùªÉÉ 5 10 8
12. SÉÆpù{ÉÚ®ú 8 6 12
13. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 8 4 4

(2) ¶Éä³ýÒ MÉ]õ ´ÉÉ]õ{É ´É xÉÉÊ´ÉxªÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ¶Éä³ýÒ MÉ]õ ´ÉÉ]õ{É (±ÉɦÉÉlÉÔ) :-----
±ÉɦÉÉlÉÔ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. `öÉhÉä 6 6 6
2. {ÉɱÉPÉ®ú 120 120 120
3. ®úɪÉMÉb÷ 30 30 30
4. xÉÉʶÉEò 36 55 55
5. vÉÖ³ä 90 87 100
6. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú 120 120 125
7. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 55 62 66
8. {ÉÖhÉä 69 23 70
9. {É®ú¦ÉhÉÒ 18 18 22
10. xÉÉÆnùäb÷ 38 17 44
11. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 30 30 30
12. ´ÉÉÊ¶É¨É 27 111 200
13. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 27 35 45
14. ªÉ´ÉiɨÉɳý 32 62 71
15. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 72 98 124
16. ´ÉvÉÉÇ 50 55 55
17. ¦ÉÆb÷É®úÉ 99 97 125
18. MÉÉåÊnùªÉÉ 236 359 222
19. SÉÆpù{ÉÚ®ú 220 220 240
20. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 132 84 160
71

(3) nÖùvÉɳý VÉxÉÉ´É®úÉÆSÉä MÉ]õ ´ÉÉ]õ{É ´É xÉÉÊ´ÉxªÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ nÖùvÉɳý VÉxÉÉ´É®úÉÆSÉä MÉ]õ ´ÉÉ]õ{É (±ÉɦÉÉlÉÔ) :-----
±ÉɦÉÉlÉÔ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. `öÉhÉä 10 10 10
2. {ÉɱÉPÉ®ú 60 60 60
3. ®úɪÉMÉb÷ ... 20 20
4. xÉÉʶÉEò 30 47 52
5. vÉÖ³äý 118 110 126
6. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú 78 78 85
7. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 10 14 20
8. {ÉÖhÉä 76 25 76
9. xÉÉÆnùäb÷ 35 15 40
10. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 43 43 44
11. ´ÉÉÊ¶É¨É 32 62 150
12. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 31 45 55
13. ªÉ´ÉiɨÉɳý 32 47 52
14. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 160 352 134
15. ´ÉvÉÉÇ 178 178 188
16. ¦ÉÆb÷É®úÉ 36 36 45
17. MÉÉåÊnùªÉÉ 125 382 179
18. SÉÆpù{ÉÚ®ú 125 50 140
19. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 15 9 30

(4) iɱÉÆMÉÉSÉä MÉ]õ ´ÉÉ]õ{É :-----

±ÉɦÉÉlÉÔ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)

1. ®úɪÉMÉb÷ ... ... 100


2. vÉÖ³äý 250 250 250
3. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 250 250 300
4. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 257 500 500
5. ´ÉvÉÉÇ 100 100 100
6. MÉÉåÊnùªÉÉú ... ... 320
7. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 3 6 6
72

(5) nÖù¦ÉiªÉÉ VÉxÉÉ´É®úÉÆxÉÉ JÉÉtõ ´ÉÉ]õ{É (±ÉɦÉÉlÉÔ) :-----


±ÉɦÉÉlÉÔ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú 634 50 ...
2. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 101 101 150
3. {ÉÖhÉä 254 ... ...
4. ªÉ´ÉiɨÉɳý 336 336 336
5. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 30 120 120
6. ´ÉvÉÉÇ 56 56 56
7. ¦ÉÆb÷É®úÉ 153 112 115
8. SÉÆpù{ÉÚ®ú 274 250 385
(6) ´ÉÆvªÉi´É ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ Ê¶Éʤɮäú :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. xÉÆnùÚ®ú¤ÉÉ®ú 255 200 300
2. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 10 10 15
3. {ÉÖhÉä 150 150 150
4. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 48 48 48
5. vÉÖ³äý 198 205 210
6. xÉÉMÉ{ÉÚ® 400 500 500
7. MÉÉåÊnùªÉÉ ... ... 360
(7) {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉÆxÉÉ +Éè¹ÉvÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. {ÉÖhÉä 29 29 29
2. {ÉɱÉPÉ®ú 76 76 76
3. xÉÉʶÉEò 101 342 342
4. vÉÖ³äý 25 21 21
5. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú 70 70 70
6. VɳýMÉÉ´É 152 152 152
7. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 16 16 16
8. xÉÉÆnùäb÷ 38 ... 38
9. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 24 24 24
10. ªÉ´ÉiɨÉɳý 16 16 16
11. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 18 18 18
12. ¦ÉÆb÷É®úÉ 138 106 106
13. SÉÆpù{ÉÚ®ú 155 155 155
14. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ ... 138 138
73
(8) ´Éè®úhÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É :-----
±ÉɦÉÉlÉÔ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. xÉÉʶÉEò 3333 3333 3333
2. vÉÖ³äý 80 80 80
3. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ® 433 666 800
4. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 1666 1666 1666
5. xÉÉÆnùäb÷ 200 ... 300
6. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 116 116 116
7. ªÉ´ÉiɨÉɳý 115 105 105
8. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ ... 300 300
(9) {ɶÉÖ |ÉlɨÉÉä{ÉSÉÉ®ú EåòpùÉSÉÉ nùVÉÉÇ´ÉÉfø Eò®úhÉä :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. MÉÉåÊnùªÉÉ ... ... 5
(10) ÊVɱ½þÉ {ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä ¤É³ýEò]õÒEò®úhÉ Eò®úhÉä :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú 1 1 1
2. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 13 13 13
(11) ºÉÆEò®úÒiÉ EòɱɴÉb÷Ò/¨½þ¶ÉÓSªÉÉ {ÉÉ®úb÷¬ÉÆSÉÒ VÉÉä{ÉɺÉxÉÉ :-----
±ÉɦÉÉlÉÔ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 22 88 88
(12) {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ nù´ÉÉJÉÉxªÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. SÉÆpù{ÉÚ®ú 6 6 6
(13) iÉɱÉÖEòÉ ±ÉPÉÖ {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ ºÉ´ÉÇ ÊSÉÊEòiºÉɱɪÉÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. ¤ÉÖ±Éb÷ÉhÉÉ ... ... 1
(14) ÊVɱ½þÉ {ɶÉÖºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ={É+ɪÉÖCiÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä ¤É³ýEò]õÒEò®úhÉ Eò®úhÉä :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. ®úɪÉMÉb÷ ... ... 1
2. ¤ÉÖ±Éb÷ÉhÉÉ 6 1 8
3. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... 1
74
(15) EÞòÊjÉ¨É ®äúiÉxÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉÆSÉä/EåòpùÉSÉä ¤É³ýEò]õÒEò®úhÉ :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... 85
(16) xÉÉÊ´ÉhªÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ 1000 ¨ÉÉÆºÉ±É {ÉIÉÒ ´ÉÉ]õ{É :-----
±ÉɦÉÉlÉÔ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. `öÉhÉä 5 5 5
2. ®úɪÉMÉb÷ ... ... 10
3. xÉÉÆnùäb÷ 5 5 7
4. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 26 26 13
5. xÉÉʶÉEò 6 10 15
6. vÉÖ³äý 16 4 12
7. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú 28 29 30
8. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 17 10 17
9. ªÉ´ÉiɨÉɳý 11 11 16
10. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 9 3 3
11. ´ÉvÉÉÇ 3 3 3
12. ¦ÉÆb÷É®úÉ 10 10 15
13. MÉÉåÊnùªÉÉ ... 13 ...
14. SÉÆpù{ÉÖ®ú 19 10 10
(17) EòɨÉvÉäxÉÖ nùkÉEò OÉÉ¨É ªÉÉäVÉxÉÉ :-----
MÉÉ´ÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 11 ... ...
(18) Ê¡ò®úiÉä {ɶÉÖ´ÉètEòÒªÉ nù´ÉÉJÉÉxÉÉ ´ÉɽþxÉ :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. {ÉÖhÉä 1 ... ...
(19) {ɶÉÖvÉxÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ xÉÉEòÉvÉÉ®úhÉÒ ´ÉɽþxÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ :-----
ºÉÆJªÉÉ
+xÉÖ- EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 ¶Éä®úÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ (|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (±ÉIªÉ)
1. {ÉɱÉPÉ®ú ... ... 1
2. xÉÉʶÉEò 1 1 1
3. vÉÖ³äý ... ... 1
4. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... 1 ...
5. MÉÉåÊnùªÉÉ ... 1 ...
6. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ ... 7 ...
Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉ--b÷
2021-2022 SÉÉ BEÚòhÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÉSÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉ|ɨÉÉhÉäSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
+xÉÖ- |ÉiªÉIÉ, 2018-2019 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +lÉǺÉÆEò±{É, 2019-2020 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021
Gò¨ÉÉÆEò EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä xÉÉ´Éò ¨É½þºÉÚ±É ¦ÉÉÆb÷´É±É BEÚòhÉ ¨É½þºÉÚ±É ¦ÉÉÆb÷´É±É BEÚòhÉ ¨É½þºÉÚ±É ¦ÉÉÆb÷´É±É BEÚòhÉ ¨É½þºÉÚ±É ¦ÉÉÆb÷´É±É BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) {ɶÉÖvÉxÉɺɽþ nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É----
ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...
BEÚòhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ʴɺiÉÉ®ú ´É |ÉʶÉIÉhÉ----
ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...
BEÚòhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

75
(3) ºÉ½þEòÉ®úÒ ´É +xªÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ ºÉ½þɪªÉ----
ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...
BEÚòhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(4) ¶ÉɺÉEòÒªÉ nÚùvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ----


ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...
BEÚòhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ºlÉÚ±É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
´ÉVÉÉ--´ÉºÉÖ±ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ÊxÉ´´É³ý ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉ--¤É÷
EòɪÉÇGò¨ÉÉ|ɨÉÉhÉä ¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÉÇJÉɱÉÒ±É 2021-2022 SªÉÉ BEÚòhÉ iÉ®úiÉÖnùÒ
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
+xÉÖ- EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä xÉÉ´Éò´É |ÉiªÉIÉ, 2018-2019 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +lÉǺÉÆEò±{É, 2019-2020 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021
Gò¨ÉÉÆEò ¨ÉÖJªÉ ±ÉäJÉÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(1) {ɶÉÖvÉxÉɺɽþ nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉEò±{É---
2404, nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4404, nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòɺÉÉ´É®úÒ±É ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...
¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ.
EòɪÉÇGò¨É Gò. 1 SÉÒ ¤Éä®úÒVÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ʴɺiÉÉ®ú ´É |ÉʶÉIÉhÉ----
2404, nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4404, nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòɺÉÉ´É®úÒ±É ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...
¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ

76
EòɪÉÇGò¨É Gò. 2 SÉÒ ¤Éä®úÒVÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(3) ºÉ½þEòÉ®úÒ ´É +xªÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ ºÉ½þɪªÉ----
2404, nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4404, nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòɺÉÉ´É®úÒ±É ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...
¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ
EòɪÉÇGò¨É Gò. 3 SÉÒ ¤Éä®úÒVÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(4) ¶ÉɺÉEòÒªÉ nÚùvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ----
2404, nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4404, nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòɺÉÉ´É®úÒ±É ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...
¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ.
EòɪÉÇGò¨É Gò. 4 SÉÒ ¤Éä®úÒVÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉ´ÉÇ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆSÉÒ BEÚòhÉ ¤Éä®úÒVÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉ--‘Eò’

(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
|ÉiªÉIÉ, 2018-2019 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +lÉǺÉÆEò±{É, 2019-2020 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021
iÉ{ɶÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(B) ={É-EòɪÉÉÇSÉä ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
(1) ¤ÉÉÆvÉEòɨÉä (xÉÉMÉ®úÒ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ªÉÆjɺÉɨÉÖOÉÒ ´É ºÉÉvÉxɺÉɨÉÖOÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(3) ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(4) VÉxÉÉ´É®úÉSÆ Éä ´ÉÉ]õ{É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(5) ´Éè®úhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(6) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Eò®úÒiÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...
EòɪÉÇGò¨É.
BEÚòhÉ---B--ºlÉÚ±É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
´ÉVÉÉ--´ÉºÉÖ±ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---B--ÊxÉ´´É³ý ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

77
(¤ÉÒ) =Êqù¹]õ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
|ɨÉÖJÉ EòɨÉä ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ªÉÆjɺÉɨÉÖOÉÒ, ½þiªÉÉ®äú ´É ºÉƪÉÆjÉä ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú JÉSÉÇ ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...
BEÚòhÉ---(¤ÉÒ)--ºlÉÚ±É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
´ÉVÉÉ--´ÉºÉÖ±ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(¤ÉÒ)--ÊxÉ´´É³ý ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(ºÉÒ) Ê´ÉkÉ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä


|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ--¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò
4404 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2404 ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ÊxÉ®ÆúEò ...

BEÚòhÉ---(ºÉÒ )--ºlÉÚ±É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
´ÉVÉÉ--´ÉºÉÖ±ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(ºÉÒ )--ÊxÉ´´É³ý ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
78

¦ÉÚVÉ±É ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉxÉ 2021-22 (+ÉÊnù´ÉɺÉÒ)


(1) ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ Eåòpù----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É iɱÉÉ´ÉÉƨÉvªÉä VɱÉnù ´ÉÉføhÉÉ-ªÉÉ |ɨÉÖJÉ EòÉ{ÉÇ +ÉÊhÉ ºÉɪÉÊ|ÉxÉºÉ ªÉÉ VÉÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉÉÆSÉä =i{ÉÉnùxÉ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ +ÉÊhÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉEòÊ®úiÉÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ Eåòpäù ´É ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eåòpäù ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþiÉ. iɺÉäSÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉɨÉvªÉä 4 Ê`öEòÉhÉÒ {ÉÉä]æõ¤É±É ½ìþSÉ®úÒVÉ
ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ®úɹ]ÅõÒªÉ EÞò¹ÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (R. K. V. Y.) +ÆiÉMÉÇiÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ºÉÚxÉ iªÉÉÆºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ZÉɱÉÒ +ɽäþ. <Ê]õªÉÉb÷Éä½þ,
+¨É±ÉxÉɱÉÉ +ÉÊhÉ SÉÉ®úMÉÉ´É ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ EåòpùÉÆ´É®ú ´ÉiÉÖdzýÉEòÉ®ú ½ìSÉ®úÒ ¤ÉÉÆvÉhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ºÉÚxÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ ¨ÉÉä`ö¬É |ɨÉÉhÉÉ´É®ú ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
(2) +´É°ürù {ÉÉhªÉÉiÉ ¨ÉiºªÉºÉÆ´ÉvÉÇxÉ---
VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉɨÉvªÉä 37,000 ½äþC]õ®ú VɱÉʴɺiÉÉ®ú IÉäjÉ ={ɱɤvÉ +ºÉÚxÉ ªÉÉ IÉäjÉÉEòÊ®úiÉÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉÉÆSÉÒ {ÉÖ®úä¶ÉÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ ºÉÉ`ö´ÉhÉÚEò Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ºÉÖ¨ÉÉ®äú 10
EòÉä]õÒ ¤ÉÒVÉÉÆSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþ. ºÉvªÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ EåòpùÉ´É°üxÉ ½þÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ EòɽþÒ |ɨÉÉhÉÉiÉ ¦ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. +ÊvÉEòSÉÒ MÉ®úVÉ
<iÉ®ú ºjÉÉäiÉÉiÉÚxÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ ¨ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
¦ÉÚVÉ±É ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉxÉ 2021-22
(1) ¦ÉÚVɱÉɶɪÉÒxÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ ºÉÆSɪÉxÉ---
®úÉVªÉÉiÉÒ±É ¦ÉÚVɱÉɶɪÉÒxÉ IÉäjÉÉÆiÉMÉÇiÉ xÉtÉ ´É VɱÉɶɪÉä ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉä. ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ¨ÉiºªÉºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ 4,18 ±ÉIÉ ½äþC]õ®ú VɱÉIÉäjÉÉiÉ
ªÉÉäMªÉ |ɨÉÉhÉÉiÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ ºÉÉ`ö´ÉhÉÚEò Eò®úhªÉÉºÉ |ÉÊiɴɹÉÔ +ÆnùÉVÉä 114 EòÉä]õÒ ¨ÉiºªÉ¤ÉÉä]õEÖ ò±ÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþ. ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ªÉÉäMªÉ +¶ÉÉ VɱÉnù ´ÉÉføÒSªÉÉ EòÉ{ÉÇ ¨ÉɶÉÉÆSÉÒ
Ê{ɱ±Éä {ÉζSÉ¨É ¤ÉÆMÉɱɨÉvÉÚxÉ +ɪÉÉiÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉ ½þÉiä ÉÒ. {É®ÆúiÉÖ 1991-92 {ÉɺÉÚxÉ +ɪÉÉiÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ ¤ÉÆnù Eò°üxÉ ºlÉÉÊxÉEòÊ®úiªÉÉ |ɨÉÖJÉ EòÉ{ÉÇ ¨ÉɶÉÉÆSÉä =i{ÉÉnùxÉ
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉÉSÉÒ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ½þÒ {ÉÚhÉÇ MÉ®úVÉ ¦ÉÉMÉÊ´ÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É 53 ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ/EòÉä³Æý¤ÉÒ ¤ÉÒVÉ Eåòpäù +ºÉÚxÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ 33 EåòpùÉ´É®ú ´ÉiÉÖdzýÉEòÉ®ú
½ìþSÉ®úÒ +ɽäþiÉ. 2019-20 ªÉɴɹÉÔ 6554.56 ±ÉÉJÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ ºlÉÉÊxÉEòÊ®úiªÉÉ ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò°üxÉ ¨ÉÎSUô¨ÉÉ®úÉÆxÉÉ ÊEò¡òɪÉiɶÉÒ®ú nù®úÉxÉä {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ.
(2) ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ----
¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ EåòpùÉSªÉÉ =¦ÉÉ®úhÉÒºÉ ºÉ´ÉÇ +ɴɶªÉEò ¤ÉɤÉÓxÉÒ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ +ºÉ±É䱪ÉÉ VÉÉMÉÉ ÊxÉ´ÉbÚ÷xÉ +¶ÉÉ Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ Eåòpäù ¤ÉÉÆvÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ.
ʴɦÉÉMÉÉEòbä÷ 64 ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ/EòÉä³ýÆ ¤ÉÒ ¤ÉÒVÉ Eåòpäù +ºÉÚxÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ 38 ʤÉMÉ®ú VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉ +ºÉÚxÉ =´ÉÇ®úÒiÉ 26 ʤÉMÉ®ú VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú EåòpùÉ´É®ú |ɨÉÖJÉ
EòÉ{ÉÇ ´É ºÉɪÉÊ|ÉxÉºÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉÉSÉä =i{ÉÉnùxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ¨ÉÖ³ýÉxÉMÉ®ú, ¤ÉÉä®ú ´É SÉÉ®úMÉÉ´É ½äþ iÉÒxÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ Eåòpù ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¨ÉiºªÉÉätÉäMÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý,
¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉÉÆSÉäEòbä÷ ½þºiÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eäò±Éä +ɽäþ. iɺÉäSÉ (1) +É®äú ÊVÉ. ¨ÉÖƤÉ<Ç, (2) nùÉ{ÉSÉ®úÒ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ Eåòpù ÊVÉ. {ÉɱÉPÉ®ú, (3) VÉɪÉEò´ÉÉb÷Ò ÊVÉ. +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù, (4) ¨ÉÉä¶ÉÔ
ÊVÉ. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, (5) <ºÉÉ{ÉÚ®ú ÊVÉ. ªÉ´ÉiɨÉɳý, (6) {ÉåSÉ ÊVÉ. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, (7) <Ê]õªÉÉb÷Éä½þ ÊVÉ. MÉÉåÊnùªÉÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ Eåòpäù JÉÉVÉMÉÒEò®úhÉÉuùÉ®äú `äöCªÉÉxÉä näùhªÉÉiÉ
+ɱÉä +ɽäþ.
(3) MÉÉäb÷¬É {ÉÉhªÉÉiÉÒ±É EòÉä³Æý¤ÉÒ ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉEò±{É---
MÉÉäb÷¬É {ÉÉhªÉÉiÉÒ±É EòÉä³Æý¤ÉÒ =i{ÉÉnùxÉ ½äþ ¦ÉÚVɱÉɶɪÉÒxÉ IÉäjÉÉiÉ xÉ´ªÉÉxÉä Ê´ÉEòʺÉiÉ ½þÉähÉÉ®äú IÉäjÉ +ɽäþ. iªÉɺÉÉ`öÒ ½ìþSÉ®úÒ =i{ÉÉÊnùiÉ EòÉä³Æý¤ÉÒ ¤ÉÒVÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉä`ö¬É
|ɨÉÉhÉÉiÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþ. ºÉvªÉÉ EòÉä³Æý¤ÉÒ ¤ÉÒVÉÉÆSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ EòɽþÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É xÉèºÉÌMÉEòÊ®úiªÉÉ ={ɱɤvÉ ½þÉähÉÉ-ªÉÉ ¤ÉÒVÉÉuùÉ®äú ¦ÉÉMɴɱÉÒ VÉÉiÉä.
ªÉɺÉÉ`öÒ `öÉhÉä ÊVɱÁÉiÉ nùÉ{ÉSÉ®úÒ ªÉälÉä £åòSÉ ¶ÉɺÉxÉÉSÉä +ÉÌlÉEò ´É iÉÉÆÊjÉEò ºÉ½þEòɪÉÉÇxÉä MÉÉäb÷¬É {ÉÉhªÉÉiÉÒ±É EòÉä³Æý¤ÉÒ ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉEò±{É =¦ÉÉ®úhªÉÉiÉ
+ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ. ªÉɺÉÉ`öÒ £åòSÉ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ 4.5 nù¶É±ÉIÉ £ìòCºÉSÉä +lÉǺɽþɪªÉ ´É +tÉ´ÉiÉ iÉÆjÉYÉÉxÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä. {É®ÆúiÉÖ EòɽþÒ iÉÉÆÊjÉEò +b÷SÉhÉÒ,
+{ÉÖ®úÉ ÊxÉvÉÒ ´É +{ÉÖ®äú ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¤É³ý ªÉɨÉÖ³äý ºÉnù®ú |ÉEò®úhÉɨÉvªÉä EòÉä³Æý¤ÉÒ ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ PÉähÉä ¶ÉCªÉ ZÉɱÉä±Éä xÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³äý ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. ¨ÉiºªÉÊ´É-2013/
ºÉÆ.Gò.334/ |É. Gò. 95/{ÉnÖù¨É-13, Ênù. 18/01/2014 +x´ÉªÉä ºÉnù®úSÉä Eåòpù ¦ÉÉbä÷{É^õÒxÉä näùhªÉɤÉɤÉiÉSÉÉ ÊxÉhÉÇªÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä Eåòpù ¦ÉÉbä÷{É^õÒxÉä
näùhÉäEòÊ®úiÉÉ <Ç-ÊxÉÊ´ÉnùÉ |ÉʺÉvnù Eò®úhªÉÉSÉÒ EòɪÉÇ´ÉɽþÒ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ºÉÖ°ü +ɽäþ.
¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ (VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ)
|ÉɺiÉÉÊ´ÉEò : VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉäSÉÉ |ɨÉÖJÉ =qäù¶É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòÉÆSÉÒ +ÉÌlÉEò ´É ºÉɨÉÉÊVÉEò κlÉiÉÒ ºÉÖvÉÉ°üxÉ iªÉÉÆSªÉÉ ÎºlÉiÉÒiÉÒ±É ´É <iÉ®ú ºÉÖvÉÉ®ú±É䱪ÉÉ VɨÉÉiÉÒiÉÒ±É ±ÉÉäEòÉÆSªÉÉ ÎºlÉiÉÒiÉÒ±É Ê´ÉEòɺÉÉSÉÒ nù®úÒ Eò¨ÉÒ Eò®úhÉä
½þÉ +ɽäþ. ªÉɺÉÉ`öÒ VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉ =i{ÉÉnùxÉ ´ÉÉfø ´É ®úÉäVÉMÉÉ®ú|ÉÊhÉiÉ EòɪÉÇGò¨É +ÉJÉhªÉÉSÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ +ɽäþ. ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨É +ÉJÉiÉÉxÉÉ ÊxÉ{ÉVɪÉÉäMªÉ VɱÉIÉäjÉ ´É =kÉ¨É |ÉiÉÒSÉä ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ +ÉÊhÉ iªÉÉSÉ ¤É®úÉä¤É®ú
+ÉÊnù´ÉɺÉÓxÉÉ ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ½äþ ÊxÉEò¹É MÉÞʽþiÉ vÉ®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. ªÉÉoù¹]õÒxÉä ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä ®úÉVªÉÉSªÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ MÉhɱªÉÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ SÉÉènùÉ ÊVɱÁÉiÉ ÊVɱ½þÉ ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉEòɺÉÉSÉä EòɪÉÇGò¨É ½þÉiÉÒ PÉäiɱÉä
+ɽäþiÉ.
¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSªÉÉ EòɪÉÉÇSÉä JÉɱÉÒ±É EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.
1. ʶÉIÉhÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ 2. ¦ÉÚVÉ±É ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉ
´É®úÒ±É EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä ʴɶ±Éä¹ÉhÉ “ºÉ¨ÉOÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ” Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.
Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉ '+' (EÆòºÉÉiÉÒ±É +ÉEòbä÷ +Éä. ]õÒ. BºÉ. SÉä)
2020-2021 SªÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÉSÉä +lÉǶÉÒ¹ÉÇ ´É EòɪÉÇGò¨É´ÉÉ®ú iÉ{ɶÉÒ±É (Figures in brackets relate to O. T. S.)
STATEMENT ‘A’
Major Head -Cum-Programmewise details total of Budget Estimates 2017-2018 (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ Rs. in thousands)

+. Gò. |ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ ´É EòɪÉÇGò¨É |ÉiªÉIÉ ®úEò¨ÉÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021 +lÉǺÉÆEò±{É, 2021-2022
Serial Major Head and Actuals Expenditure, 2019-2020 Budget Estimates, 2020-2021 Revised Estimates, 2020-2021 Budget Estimates, 2021-2022
No. Programme ------------------------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------
ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
Non-Plan Plan Total Non-Plan Plan Total Non-Plan Plan Total Non-Plan Plan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2405, ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉ---

79
2405, Fisheries--
ʶÉIÉhÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ
1. Education & Training ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ...
¦ÉÚVÉ±É ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉ
2. Inland Fisheries ... ... ... ... 4626.00 4626.00 .. . ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ
Total . . . ... ... ... ... 4626.00 4626.00 .. . ... ... ... ... ...
4405, ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉ´É®úÒ±É
¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ--- ¦ÉÚVÉ±É ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉ
4405, Capital Outlay Inland Fisheries ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ
Total . . . ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ...
6405, ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉɺÉÉ`öÒ EòVÉÇ--
6405, Loans for Fisheries
¦ÉÚVÉ±É ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉ
Inland Fisheries ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ
Total . . . ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ...
ÊxÉ´´É³ý BEÚòhÉ
Grand Total . . . ... ... ... ... 4626.00 4626.00 .. . ... ... ... ... ...

]õÒ{É : |ÉiªÉIÉ JÉSÉÉÇSÉÒ +ÉEòbä÷´ÉÉ®úÒ ºÉÆJªÉÉ Ê¨É³ýiÉ xÉɽþÒiÉ.


iÉCiÉÉ BEò
TABLE I
(nùÉxä É) Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ : (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
(ii) Financial Requirement : (Rs. in thousands)
EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É |ÉiªÉIÉ ®úEò¨ÉÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021 ºÉÖvÉÉ®ú±Éä±Éä +ÆnùÉVÉ, 2020-2021 +lÉǺÉÆEò±{É, 2021-2022
Details of Programmes Actuals, 2019-2020 Budget Estimates, 2020-2021 Revised Budget Esti., 2020-2021 Budget Estimates, 2021-2022

ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
Non-Plan Plan Total Non-Plan Plan Total Non-Plan Plan Total Non-Plan Plan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(B) EòɪÉÇÊxɽþÉªÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ--


(A) Activitywise Classification--
(+) ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ
(a) Fish Seed Product ... ... ... ... 2891.00 2891.00 ... ... ... ... ... ...
(¤É) +´É°üvnù {ÉÉhªÉÉiÉÒ±É ¨ÉiºªÉºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
(b) Fish Farming in Impounded Water ... ... ... ... 84.00 84.00 ... ... ... ... ... ...
(Eò) ¨ÉiºªÉºÉÆ´ÉvÉÇEò Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÆjÉhÉÉÆSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eò®úhÉä
(c) Setting up F.F.D.A. ... ... ... ... 73.00 73.00 ... ... ... ... ... ...
(b÷) ¨ÉɺÉä¨ÉÉ®úÒ ºÉÉvÉxÉÉÆ´É®ú +lÉǺɽþɪªÉ
(d) Assistance for Purchase of Fishery Requisites ... ... ... ... 1576.00 1576.00 ... ... ... ... ... ...
(<Ç) ®úÉ.ºÉ.Ê´É.ÊxÉ.SªÉÉ +lÉǺɽþɪªÉÉSªÉÉ {ÉvnùiÉÒ +x´ÉªÉä

80
¨ÉɺɳýÒSÉä ºÉÆ®úIÉhÉ, {ÉÊ®ú´É½þxÉ ´É Ê´ÉGòÒ.
(e) Preservation, Transport and Marketing
under the Financial Pattern of N.C.D.C. ... ... ... ... 2 2 ... ... ... ... ... ...
(¡ò) ®úÉVªÉÉiÉ ÊxɨÉJÉÉ®äú {ÉÉhÉÒ ¨É.´ªÉ. SÉÉ Ê´ÉEòɺÉ
(f) Brakish Water Fish Farming in the State ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(MÉ) ʴɨÉÉ =iÉ®úÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¨ÉɺÉä¨ÉÉ®úÉÆxÉÉ +xÉÖnùÉxÉ
(g) Group Insurance Scheme ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(½þ) ¨ÉÎSUô¨ÉÉ®ú ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆSÉÉ Ê´ÉEòɺÉ
(h) Dev. of Fisheries Co-operatives ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ºlÉÚ±É ¤Éä®úÒVÉ
Total-A (3)--Gross ... ... ... ... 4626.00 4626.00 ... ... ... ... ... ...
´ÉVÉÉ--´ÉºÉÚ±ÉÒ
Deduct--Recoveries ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ÊxÉ´´É³ý ¤Éä®úÒVÉ
Total--Net ... ... ... ... 4626.00 4626.00 ... ... ... ... ... ...

(]õÒ{É : +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäSÉÉ ÊxÉvÉÒ ºÉxÉ 2009-10 {ÉɺÉÚxÉ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ-ªÉÉÆxÉÉ ¶ÉɺÉxɺiÉ®úÉ´É°üxÉ {É®úº{É®ú ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.)
iÉCiÉÉ BEò--(SÉɱÉÚ) (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
TABLE I--(contd.)
(Rs. in thousands)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(ºÉÒ) Ê´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä--


(C) Source of Finance--
¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò |ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ
Demand No. Major Head
]õÒ-7--2405, ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉ
T-7--2405, Fisheries ... ... ... ... 4626.00 4626.00 ... ... ... ... ... ...
]õÒ-9--4405, ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉ´É®úÒ±É
¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ.
T-9--4405, C.O. on Fisheries ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
]õÒ-13--6405, ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉɺÉÉ`öÒ EòVÉæ
T-13--6405, Loans for Fisheries ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

BEÚòhÉ (ºÉÒ) ºlÉÚ±É ¤Éä®úÒVÉ


Total (C)--Gross ... ... ... ... ... 4626.00 4626.00 ... ... ... ... ... ...

81
´ÉVÉÉ--´ÉºÉÚ±ÉÒ
Deduct--Recoveries ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ÊxÉ´´É³ý (ºÉÒ) ¤Éä®úÒVÉ


Total (C)--Net ... ... ... ... ... 4626.00 4626.00 ... ... ... ... ... ...
82

iÉCiÉÉ nùÉäxÉ
TABLE II

¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ ºÉÆSɪÉxÉÉSÉÉ ´É ¨ÉiºªÉÉäi{ÉÉnùxÉÉSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É (+ÉÊnù´ÉɺÉÒ)


Statement of Stocking Fish Seed and Fish Production (Tribal)

¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉÉÆSÉä ºÉÆSɪÉxÉ ¨ÉiºªÉÉäi{ÉÉnùxÉ ¨ÉɶÉÉÆSÉÒ ËEò¨ÉiÉ


´É¹ÉÇ (¯û.±ÉÉJÉÉiÉ) (]õxÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
Year Stocking of fish seed Fish Production Value of fish
(Rs. in lakhs) (in Ton) (Rs. in lakhs)
ºlÉÉÊxÉEòÊ®úiªÉÉ ÊxĘ́ÉiÉ
Indigenous
1 2 3 4
2019--2020 (|ÉiªÉIÉ)
2019--2020 (Actuals) 1050.26 13515.45 27030.90

2020--2021 (+ÆnùÉÊVÉiÉ)
2020--2021 (Anticipated) 948.67 13078.00 26156.00

2021--2022 (+{ÉäÊIÉiÉ)
2021--2022 (Estimated) 1083.56 16192.00 16192.00

]õÒ{É : ¨ÉɶÉÉSÉÒ ËEò¨ÉiÉ ºÉ®úɺɮúÒ ¯û. 20.00 ÊEò±ÉÉä nù®ú +ÉEòÉ°üxÉ EòÉføhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
iÉCiÉÉ iÉÒxÉ (¤É)
TABLE III (B)

JÉɱÉÒ±É iÉCiÉÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ EåòpùÉSÉÉ VɱÉʴɺiÉÉ®ú ´É ¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ ÊxĘ́ÉiÉÒ nù¶ÉÇÊ´ÉiÉÉä.
The following table indicates water spread area of the farm and fish seed produced in Fish Seed Farms in operation.

¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ =i{ÉÉnùxÉ (+ÉEòbä÷ ±ÉÉJÉÉiÉ)


Fry Production (figures in lakhs)
¨ÉiºªÉ¤ÉÒVÉ
+. Gò. ʴɦÉÉMÉ ÊVɱ½þÉ EåòpùÉSÉä xÉÉ´É BEÚòhÉ VɱÉʴɺiÉÉ®ú IÉäjÉ (½äþC]õ®ú¨ÉvªÉä) 2019-2020 |ÉiªÉIÉ 2020-2021 +ÆnùÉÊVÉiÉ 2021-2022 +{ÉäÊIÉiÉ
Sr. No. Region District Name of the Farm Total water spread area (He.) 2019-2020 (Actuals) 2020-2021 (Anticipated) 2021-2022 (Estimated)
1 2 3 4 5 6 7 8

¨ÉiºªÉºÉÆ´ÉvÉÇxÉ =i{ÉÉnùxÉ Eåòpäù (Fish seed production farms)

1. ¨ÉÖ¤Æ É<Ç `öÉhÉä nùÉ{ÉSÉÉ®úÒ


Thane Dapchary 2.28 88.07 56.76 100.00

2. xÉÉʶÉEò xÉÉʶÉEò Eò®ÆúVÉ´ÉhÉ


Nashik Karanjwan 2.36 62.92 ... 150.00

83
3. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú MÉÉåÊnùªÉÉ <Ê]õªÉÉb÷Éä½þ
Gondiya Itiadoh 4.82 0.19 5.8 300.00

4. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú SÉÆpù{ÉÚ®ú +ƨɱÉxÉɱÉÉ


Chandrapur Amalnala 2.96 10.00 2.7 90.00

Total . . . 12.42 161.18 65.26 640.00

ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eåòpäù (Fish seed Rearing units)

1. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ¨ÉÉÆb÷´ÉÉ


Amravati Mandwa 2.28 7.32 10.00 20.00

2. +Éè®úMÆ ÉɤÉÉnù xÉÉÆnùäb÷ ±ÉÉähÉÒ


Nanded Loni 1.95 ... ... ...

3. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ËJÉb÷¶ÉÒ


Nagpur Khindshi 1.12 ... ... ...

4. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú SÉÆpù{ÉÚ®ú +ºÉÉä±ÉɨÉåføÉ


Chandrapur Asolamendha 1.39 15.8 6.74 14.00

Total . . . 6.74 23.12 16.74 34.00


84

iÉCiÉÉ SÉÉ®
TABLE IV
¨ÉÎSUô¨ÉÉ®ú ºÉÉvÉxÉÉ´É®úÒ±É +lÉǺɽþɪªÉÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ (+ÉÊnù´ÉɺÉÒ)
Information about physical financial assistance on Fishery Requisites
(¯û{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ)
(Rs. in Lakhs)

´É¹ÉÇ xÉɪɱÉÉìxÉ ºÉÚiÉ/VÉɳýÒ iɪÉÉ®ú VÉɳýÒ Ê¤ÉMÉ®ú ªÉÉÆÊjÉEò xÉÉèEòÉ


Year Nylon Twine Readymade Nets Non-Mechanised Boats
ÊEò±ÉÉä +lÉǺɽþɪªÉ ºÉÆJªÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ ºÉÆJªÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ
Kg. Financial No. Financial No. Financial
Assistance Assistance Assistance
1 2 3 4 5 6 7

2019--2020 (|ÉiªÉIÉ)
2019--2020 (Actuals) 75.99 14.3 20.00 0.35 ... ...

2020--2021 (+ÆnùÉÊVÉiÉ)
2020--2021 (Anticipated) 9768 19.66 ... ... ... ...

2021--2022 (+{ÉäÊIÉiÉ)
2021--2022 (Estimated) 12409 24.76 500.00 1.00 2.00 ...
85

{ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ ´É º´ÉSUôiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ


VÉ±É VÉÒ´ÉxÉ Ê¨É¶ÉxÉ :----

(1) Eåòpù ¶ÉɺÉxÉɨÉÉ¡ÇòiÉ 2009-10 {ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ°ü +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úɹ]ÅõÒªÉ OÉɨÉÒhÉ {ÉäªÉVÉ±É EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÒ (National Rural Drinking Water Programme-
NRDWP) VÉ±É VÉÒ´ÉxÉ Ê¨É¶ÉxɨÉvªÉä {ÉÖxÉ®ÇúSÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉxÉä Ênù. 25-12-2019 ®úÉäVÉÒ |ÉʺÉrù Eäò±É䱪ÉÉ VÉ±É VÉÒ´ÉxÉ Ê¨É¶ÉxÉSªÉÉ EòɪÉÇ®úiÉ
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉÆxÉÖºÉÉ®ú, Eåòpù ¶ÉɺÉxÉ näù¶ÉÉiÉÒ±É OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉxÉÉ ºÉxÉ 2024 {ɪÉÈiÉ ''½þ®ú PÉ®ú xÉ±É ºÉä VɱÉ'' (Piped Water Supply) |ɨÉÉhÉä
{ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhªÉÉºÉ EòÊ]õ¤Érù +ɽäþ. ®úÉVªÉÉiÉ VÉ±É VÉÒ´ÉxÉ Ê¨É¶ÉxÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉEò®úÒiÉÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò. VÉVÉÒ欃 2019/|É.Gò. 138/{ÉÉ{ÉÖ-10 (07),
Ênù. 04-09-2020 +x´ÉªÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ºÉÚSÉxÉÉ ÊxÉMÉÇʨÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ɽäþiÉ.

(2) VÉ±É VÉÒ´ÉxÉ Ê¨É¶ÉxÉ +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ 2020-2021 Eò®úÒiÉÉ ´ªÉÉ{iÉÒ ªÉÉ PÉ]õEòÉJÉɱÉÒ Eåòpù ʽþ¶¶ªÉÉ{ÉÉä]õÒ ®úÉVªÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û. 1546 EòÉä]õÓSÉÒ iÉ®ú ®úÉVªÉ
ʽþ¶¶ªÉÉ{ÉÉä]õÒ ¯û. 680.00 EòÉä]õÓSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. Eåòpù ʽþ¶¶ªÉÉSªÉÉ |ÉlÉ¨É ½þ{iªÉÉ{ÉÉä]õÒ Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Ênù. 24-08-2020 ®úÉVä ÉÒSªÉÉ {ÉjÉÉx´ÉªÉä ¯û.
457.2302 EòÉä]õÒ <iÉEòÉ ÊxÉvÉÒ ®úÉVªÉÉºÉ Ê´ÉiÉÊ®úiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. iªÉÉ{ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 69.39 EòÉä]õÒ <iÉEòÉ ÊxÉvÉÒ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ
+ɱÉÉ +ɽäþ.

(3) Ê´ÉkÉÒªÉ ´É¹ÉÇ 2020-2021 Eò®úÒiÉÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ ´É VɨÉÉiÉÒ PÉ]õEòÉJÉɱÉÒ +úxÉÖGò¨Éä ¯û. 206 EòÉä]õÒ (¯û. 156 EòÉä]õÒ Eåòpù ʽþººÉÉ + ¯û. 50 EòÉä]õÒ
®úÉVªÉ ʽþººÉÉ) ´É ¯û. 120 EòÉä]õÒ (¯û. 70 EòÉä]õÒ Eåòpù ʽþººÉÉ + ¯û. 50 EòÉä]õÒ ®úÉVªÉ ʽþººÉÉ) +lÉǺÉÆEòα{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ. Eåòpù ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ IMIS
|ÉhÉɱÉÒxÉÖºÉÉ®ú ºÉxÉ 2020-2021 ´É¹ÉÉǨÉvªÉä +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ ´É VɨÉÉiÉÒ PÉ]õEòÉÆiÉMÉÇiÉ 7,01,127 xɳý VÉÉäb÷hªÉÉ näùhªÉÉSÉä =Êqù¹]õ ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ.
86

EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò (+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ 2021-2022)


¦ÉÚVÉ±É ºÉ´ÉæIÉhÉ +ÉÊhÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÆjÉhÉÉ
ºjÉÉäiÉ ¤É³ýEò]õÒEò®úhÉÉÆiÉMÉÇiÉ Eò¨ÉÒ IɨÉiÉäSªÉÉ Ë´ÉvÉhÉ Ê´Éʽþ®úÓSÉä VɱɦÉÆVÉxÉ------
¦ÉÚVÉ±É ºÉ´ÉæIÉhÉ +ÉÊhÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÆjÉhÉäEòbä÷ 11 VɱɦÉÆVÉxÉ ºÉƪÉÆjÉä EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉuùÉ®äú OÉɨÉÒhÉ iɺÉäSÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É Ê{ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉÉhªÉɺÉÉ`öÒ
PÉäiɱÉ䱪ÉÉ {É®ÆúiÉÖ Eò¨ÉÒ IɨÉiÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ / IɨÉiÉÉ Eò¨ÉÒ ZÉɱÉ䱪ÉÉ Ë´ÉvÉhÉ Ê´Éʽþ®úÓSÉä VɱɦÉÆVÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. {ÉÉhÉÒ{ÉÖ®ú´É`öÉ ´É º´ÉSUôiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò.
+É{ÉxÉÉ-1004/|É.Gò. 30/{ÉÉ{ÉÖ-15, ÊnùxÉÉÆEò 7/8/2004 +xÉÖºÉÉ®ú BEòÉ VɱɦÉÆVÉxÉÉEòÊ®úiÉÉ ¯û. 6,000 <iÉEòÒ ®úCEò¨É ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
GROUNDWATER SURVEYS AND DEVELOPMENT AGENCY
(Tribal Sub-Plan 2021-22)
Hydrofracturing of Existing Low Yielding Bore Well under source sustainabilty :
Hydrofracturing is a process to rejuvenate the existing low yielding bore well. In which water is
injected with pressure into the bore well. The fractures in the weaker isolated zone in the bore well are
cleaned, widened and extended. Existing fractures extended so that the fractures get connected and
permeability is increased, due to which yield of bore well increases.
As per Water Supply and Sanitation Deptt. G. R. No. +É{ÉxÉÉ-1004/ |É. Gò.-30/{ÉÉ{ÉÖ-15, ÊnùxÉÉÆEò 7/8/2004.
The Cost of hydrofracturing is Rs. 6000/- per bore well.

iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 12 (+)


VɱɦÉÆVÉxÉ EòɪÉÇGò¨É
Ë´ÉvÉhÉ Ê´Éʽþ®úÓºÉÉ`öÒ `ö®úʴɱÉä±Éä ±ÉIªÉ, Eäò±Éä±Éä EòÉ¨É ´É EòɨÉÉSÉÒ BEÚòhÉ ®úCEò¨É (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
2019-2020 (|ÉiªÉIÉ) 2020-2021 (+{ÉäÊIÉiÉ) 2021-2022 (+ÆnùÉÊVÉiÉ)
+. Gò. ªÉÉäVÉxÉÉ ÊVɱ½þÉ Ë´É. Ê´É. Ë´É. Ê´É. EòɨÉÉSÉÒ Ë´É. Ê´É. Ë´É. Ê´É. EòɨÉÉSÉÒ Ë´É. Ê´É. Ë´É. Ê´É. EòɨÉÉSÉÒ
(±ÉIªÉ) (ºÉÉvªÉ) BEÚòhÉ (±ÉIªÉ) (¨ÉÆVÉÚ®ú) BEÚòhÉ (±ÉIªÉ) BEÚòhÉ
®úCEò¨É ®úCEò¨É ®úCEò¨É
(|ÉiªÉIÉ) (+{ÉäÊIÉiÉ) (+ÆnùÉÊVÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ]õÒBºÉ{ÉÒ +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 10 10 0.60 ... ... ... ... ... ...

2. +Éä]õÒBºÉ{ÉÒ xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú ... ... ... ... ... ... 25 1.50 1.50
87

®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ Eò¨ÉÒ IɨÉiÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ë´ÉvÉhÉ Ê´Éʽþ®úÓSÉä VɱɦÉÆVÉxÉ Eò®úhÉä 2020--21
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ/+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ (TSP/OTSP) ªÉÉäVÉxÉÉ
(¯û{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ)
¨ÉÆVÉÚ®ú Ë´ÉvÉhÉ ªÉ¶Éº´ÉÒ Ë´ÉvÉhÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Ë´ÉvÉhÉ ºÉ¨ÉÌ{ÉiÉ
+.Gò. ÊVɱ½þÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ Ê´Éʽþ®úÓSÉÒ Ê´Éʽþ®úÓSÉÒ Ê´Éʽþ®úÓºÉÉ`öÒ Eäò±Éä±ÉÉ JÉSÉÇ Eäò±Éä±Éä
ºÉÆJªÉÉ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉ{iÉ +xÉÖnùÉxÉ (¯û. ±ÉIÉ) +xÉÖnùÉxÉ
(¯û. ±ÉIÉ) (¯û. ±ÉIÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
... ... ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ... ... ...

Eò¨ÉÒ IɨÉiÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ë´ÉvÉhÉ Ê´Éʽþ®úÓSÉä VɱɦÉÆVÉxÉ Eò®úhÉä 2019--20


+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ/+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ (TSP/OTSP) ªÉÉäVÉxÉÉ
(¯û{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ)
|ɺiÉÉÊ´ÉiÉú Ë´ÉvÉhÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Ë´ÉvÉhÉ
+.Gò. ÊVɱ½þÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ Ê´Éʽþ®úÓSÉÒ Ê´Éʽþ®úÓºÉÉ`öÒ ¶Éä®úÉ
ºÉÆJªÉÉ +ɴɶªÉEò +xÉÖnùÉxÉ
¯û{ɪÉä
1 2 3 4 5 6 7
1. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ/TSP 2215 2231 10 0.60
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É 2215 2296 ÊxÉ®ÆúEò ÊxÉ®ÆúEò
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ/OTSP
Ê]õ{É :---+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ (TSP)/+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É (OTSP) +ÆiÉMÉÇiÉ <iÉ®ú ºÉ´ÉÇ ÊVɱÁÉÆSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ÊxÉ®ÆúEò +ɽäþ.

Eò¨ÉÒ IɨÉiÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ë´ÉvÉhÉ Ê´Éʽþ®úÓSÉä VɱɦÉÆVÉxÉ Eò®úhÉä 2020--21


+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ/+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ (TSP/OTSP) ªÉÉäVÉxÉÉ
(¯û{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ)
|ɺiÉÉÊ´ÉiÉú Ë´ÉvÉhÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Ë´ÉvÉhÉ
+.Gò. ÊVɱ½þÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ Ê´Éʽþ®úÓSÉÒ Ê´Éʽþ®úÓºÉÉ`öÒ ¶Éä®úÉ
ºÉÆJªÉÉ +ɴɶªÉEò +xÉÖnùÉxÉ
¯û{ɪÉä
1 2 3 4 5 6 7
... ... ... ... ÊxÉ®ÆúEò ... ...

Eò¨ÉÒ IɨÉiÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ Ë´ÉvÉhÉ Ê´Éʽþ®úÓSÉä VɱɦÉÆVÉxÉ Eò®úhÉä 2021--22


+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ/+ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ (TSP/OTSP) ªÉÉäVÉxÉÉ
(¯û{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ)
|ɺiÉÉÊ´ÉiÉú Ë´ÉvÉhÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Ë´ÉvÉhÉ
+.Gò. ÊVɱ½þÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ±ÉäJÉɶÉÒ¹ÉÇ Ê´Éʽþ®úÓSÉÒ Ê´Éʽþ®úÓºÉÉ`öÒ ¶Éä®úÉ
ºÉÆJªÉÉ +ɴɶªÉEò +xÉÖnùÉxÉ
¯û{ɪÉä
1 2 3 4 5 6 7
1. xÉÆnùÚ®ú¤ÉÉ®ú ʤÉMÉ®ú +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ 2215 2296 25 1.50 ...
88

iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 9
¦ÉÚVÉ±É ºÉ´ÉæIÉhÉ +ÉÊhÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÆjÉhÉäEòb÷Ò±É VɱɦÉÆVÉxÉ {ÉlÉEòÉÆSÉä EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò ´É¹ÉÇ 2020-2021 (Êb÷ºÉå¤É®ú 2020 +JÉä®ú)
´É¹ÉÇ 2019-2020 ´É¹ÉÇ 2020-2021 ´É¹ÉÇ 2021-2022
+.Gò. VɱɦÉÆVÉxÉ Êb÷ºÉå. 2019
=Êqù¹]õ ú ú ZÉɱÉä±ÉÉ JÉSÉÇ =Êqù¹]õ +{ÉäÊIÉiÉ +{ÉäÊIÉiÉ JÉSÉÇ =Êqù¹]õ +{ÉäÊIÉiÉ +{ÉäÊIÉiÉ JÉSÉÇ
{ÉlÉEò +JÉä®ú ºÉÉvªÉ
Ë´É.Ê´É. (¯û{ɪÉä ±ÉIÉ) Ë´É.Ê´É. Ë´É.Ê´É. (¯û{ɪÉä ±ÉIÉ) Ë´É.Ê´É. Ë´É.Ê´É. (¯û{ɪÉä ±ÉIÉ)
Ë´É.Ê´É.
1. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®úú 100 ... ... 100 30 1.80 100 100 6.00
2. vÉÖ³äý 100 ... ... 100 30 1.80 100 100 6.00
3. ºÉÉÆMɱÉÒ 100 17 0.918 100 42 2.52 100 100 6.00
4. ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú 100 17 0.918 100 75 4.50 100 100 6.00
5. +Éè®úMÆ ÉɤÉÉnù 100 12 0.648 100 ... ... 100 100 6.00
6. VÉɱÉxÉÉ 100 7 0.378 100 50 3.00 100 100 6.00
7. ¤ÉÒb÷ 100 ... ... 100 ... ... 100 100 6.00
8. {É®ú¦ÉhÉÒ 100 86 4.644 100 ... ... 100 100 6.00
9. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 100 5 0.27 100 ... ... 100 100 6.00
10. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 100 ... ... 100 ... ... 100 100 6.00
11. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 100 27 1.458 100 ... ... 100 100 6.00
89

EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´É =tÉäVÉMÉiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ


´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê¶ÉIÉhÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉÆSÉɱÉxÉɱɪÉ
(VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ)
1. iÉÆjÉ Ê¶ÉIÉhÉ
|ɺiÉÉ´ÉxÉÉ :
1. ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtɱɪÉä--
VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ iÉÉÆÊjÉEò ʶÉIÉhÉ näùhªÉÉSªÉÉ =qäù¶ÉÉxÉä BEÚòhÉ 15 ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpäù VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É iɱÉɺɮúÒ ´É ¨ÉÖ®ú¤ÉÉb÷
(ÊVÉ. `öÉhÉä), PÉÉäbä÷MÉÉ´É (ÊVÉ. {ÉÖhÉä) <MÉiÉ{ÉÖ®úÒ (ÊVÉ. xÉÉʶÉEò), xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú, iɳýÉänùÉ (ÊVÉ. vÉÖ³äý), vÉÉ®úhÉÒ ´É ºÉnùÉä¹ÉÉ ºÉɴɱÉÒ (ÊVÉ. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ), {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É
(ÊVÉ. ªÉ´ÉiɨÉɳý), ÊSɨÉÚ®ú, ®úÉVÉÚ®úÉ, (ÊVÉ. SÉÆpù{ÉÚ®ú), +É®ú¨ÉÉä®úÒ, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ´É EÖò®úJÉäb÷É (ÊVÉ. MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ), näù´É±ÉÉ{ÉÉ®ú (ÊVÉ. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú) ªÉälÉä ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ
+ɽþäiÉ. ´É®úÒ±É ºÉƺlÉÉÆSÉÒ |É´Éä¶É IɨÉiÉÉ ´É {É]õÉ´É®úÒ±É Ê´ÉtÉlÉÉÈSÉÒ ºÉÆJªÉÉ <iªÉÉnùÒ ¤ÉɤÉiÉSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É iÉCiÉÉ Gò. 2 ¨ÉvªÉä näùhªÉÉiÉ +ɱÉÉ +ɽäþ.
´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ ¶ÉɳýÉ ªÉÉ iÉÉÆÊjÉEò ¨ÉÉvªÉʨÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpäù +ºÉÚxÉ iªÉÉiÉ ºlÉÉÊxÉEò ¶ÉɳýÉ¨Æ ÉÉ¡ÇòiÉ {ÉÖ®úºEÞòiÉ Eäò±É䱪ÉÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´É¹ÉªÉ Ê¶ÉEòʴɱÉä VÉÉiÉÉiÉ.
ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉÖ³äý Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ JÉSÉÉÇiÉ VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ iÉÆjÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉÒ MÉ®úVÉ ¦ÉÉMÉÊ´ÉhÉä ¶ÉɺÉxÉÉºÉ ¶ÉCªÉ ZÉɱÉä +ɽäþ.
¨ÉÉvªÉʨÉEò {ÉÉiɳýÒ´É®úÒ±É iÉÉÆÊjÉEò ʴɹɪÉÉÆSÉÉ +¦ªÉÉºÉ ½þÉ Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉä iÉÉÆÊjÉEò ʴɹɪÉÉiÉÒ±É EòÉè¶É±ªÉ ´É YÉÉxÉ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ iÉ®ú Eò®úiÉÉäSÉ Ê¶É´ÉÉªÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò
ʶÉIÉhÉÉSÉä {ÉÚiÉÔxÉÆiÉ®ú iÉÉÆÊjÉEò ʶÉIÉhÉÉSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉÉJÉÉƨÉvªÉä |É´Éä¶É ʨɳýÊ´ÉhªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úiÉÉä. +ÉhÉJÉÒ +ºÉä EòÒ, VÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉä¨ÉvªÉä |É´Éä¶É
PÉähªÉÉSÉÒ <SUôÉ +ºÉä±É iÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ 25 ]õCEäò VÉÉMÉÉÆSÉÉ ¡òɪÉnùɽþÒ Ê¨É³Úý ¶ÉEòiÉÉä. VÉ®ú +ºÉä Ê´ÉtÉlÉÔ <ªÉkÉÉ +Eò®úÉ´ÉÒ (´ªÉɴɺÉÉʪÉEò) ¨ÉvªÉä |É´Éä¶É PÉä>ð <ÎSUôiÉ
+ºÉiÉÒ±É iÉ®ú iªÉÉÆxÉÉ EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtɱɪÉÉiÉ ®úÉJÉÚxÉ `äö´É±É䱪ÉÉ ®úÉJÉÒ´É VÉÉMÉÉÆSÉÉ ¡òɪÉnùɽþÒ Ê¨É³Úý ¶ÉEòiÉÉä.
EòÉè¶É±ªÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´É =tÉäVÉEòiÉÉ Ê´É¦ÉÉMÉ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê¶ÉIÉhÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ºÉÆSÉɱÉxÉɱɪÉ, (iÉÆjÉʶÉIÉhÉ)
Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉ--+
2020--2021 SÉÉ BEÚòhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÊxɽþÉªÉ +lÉǺÉÆEò±{É (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
+xÉÖ- |ÉiªÉIÉ, 2018-2019 +lÉǺÉÆEò±{É, 2019-2020 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021
Gò¨ÉÉÆEò EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉä xÉÉ´Éò ¨É½þºÉÖ±ÉÒ ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ BEÚòhÉ ¨É½þºÉÖ±ÉÒ ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ BEÚòhÉ ¨É½þºÉÖ±ÉÒ ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ BEÚòhÉ ¨É½þºÉÖ±ÉÒ ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(1) 2203--iÉÆjÉ Ê¶ÉIÉhÉ


iÉÆjÉ ¶ÉɳýÉ--
iÉÆjÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ =PÉb÷hÉä
´É iªÉÉÆSÉä {ÉÊ®ú®úIÉhÉ.
ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

90
...
BEÚòhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) 2230--EòɨÉMÉÉ®ú ´É ºÉä´ÉɪÉÉäVÉxÉ
03-|ÉʶÉIÉhÉ
003 EòÉ®úÉMÉÒ®ú ´É {ɪÉÇ´ÉäIÉEò ªÉÉÆSÉä
|ÉʶÉIÉhÉ--
+ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ--
(B) ®úÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ 41,97 ... 41,97 90,00 50,00 1,40,00 75,00 50,00 1,25,00 90,00 50,00 1,40,00
...
BEÚòhÉ 41,97 ... 41,97 90,00 50,00 1,40,00 75,00 50,00 1,25,00 90,00 50,00 1,40,00
Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉ--¤É
2020--2021 SÉÉ BEÚòhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÊxɽþÉªÉ +lÉǺÉÆEò±{É
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)

+xÉÖ- |ÉiªÉIÉ, 2018-2019 +lÉǺÉÆEò±{É, 2019-2020 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021
Gò¨ÉÉÆEò |ÉvÉÉxɶÉÒ¹ÉÇ ´É EòɪÉÇGò¨Éò ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(1) 2203--iÉÆjÉ Ê¶ÉIÉhÉ


iÉÆjÉ ¶ÉɳýÉ (103) (BEò)

iÉÆjÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ =PÉb÷hÉä


´É iªÉÉÆSÉä {ÉÊ®ú®úIÉhÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(B) ®úÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
...
BEÚòhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) 2230--EòɨÉMÉÉ®ú ´É ºÉä´ÉɪÉÉäVÉxÉ--

003-- EòÉ®úÉMÉÒ®ú ´É {ɪÉÇ´ÉäIÉEò ªÉÉÆSÉä

91
|ÉʶÉIÉhÉ.

+ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ--


(B) ®úÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... 31,40 31,40 ... 2,35,00 2,35,00 ... ... ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ ... 31,40 31,40 ... 2,35,00 2,35,00 ... ... ... ... ... ...
‘’(nùÉäxÉ) Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ : iÉCiÉÉ Gò. 1 (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
|ÉiªÉIÉ, 2018-2019 +lÉǺÉÆEò±{É, 2019-2020 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021
ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(+) 2203--iÉÉÆÊjÉEò ʶÉIÉhÉ--
iÉÆjÉ ¶ÉɳýÉ 103 (01)-- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1. iÉÆjÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ + ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. ºiÉ®úÉ´É®úÒ±É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê¶ÉIÉhÉ.
(00) (01) ®úÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
2. (00) (02) ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɱÉÉÆiÉ ... 4,63,12 4,63,12 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
{É®ÒúIÉÉ{ÉÚ´ÉÇ iÉÉÆÊjÉEò ʶÉIÉhÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ (ÊVɱ½þÉ)
BEÚòhÉ--(+) . . . ... 4,63,12 4,63,12 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(¤É) =Êqù¹]õ´ÉÉ® ´ÉMÉÔEò®úhÉ--ú
iÉÆjÉ ¶ÉɳýÉ--
iÉÆjÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ =PÉb÷hÉä
´É iªÉÉÆSÉä {ÉÊ®ú®úIÉhÉ.
´ÉäiÉxÉ ... 6,11,56 ... ... 11,00,00 ... ... 8,13,52 ... ... 12,00,00 ...

92
nÚ®úv´ÉxÉÒ, ´ÉÒVÉ, {ÉÉhÉÒ ¶ÉÖ±Eò ... 14,96 ... ... 15,20 ... ... 15,20 ... ... 16,00 ...
EÆòjÉÉ]õÒ ... 39,76 ... ... 1,00 ... ... ... ... ... 2,00,00 ...
|É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ ... 6,19 ... ... 15,00 ... ... 17,50 ... ... 13,00 ...
EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ JÉSÉÇ ... 17,45 ... ... 93,05 ... ... 65,14 ... ... 1,00,00 ...
¦ÉÉbä÷, {É^õÒ ´É Eò®ú ... 21,42 ... ... 15,25 ... ... 15,25 ... ... 12,00 ...
{ÉÖ®ú´É`öÉ ´É ºÉɨÉOÉÒ ... 21,33 ... ... 56,50 ... ... 39,55 ... ... 45,00 ...
{Éä]ÅõÉä±É iÉä±É ´É ´ÉÆMÉhÉ ... 50 ... ... 17,00 ... ... 17,00 ... ... 13,00 ...
ºÉ½þɪªÉEò +xÉÖnùÉxÉä ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú JÉSÉÇ (¦ÉÚºÉÆ{ÉÉnùxÉ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEò ´É ʴɶÉä¹É ºÉä´ÉÉ ... 9,16 ... ... 37,00 ... ... 25,90 ... ... 35,00 ...
ªÉÆjɺÉɨÉÖOÉÒ ´É ºÉÉvÉxÉ ºÉɨÉÖOÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ--(¤É) ... 7,42,33 ... ... 13,50,00 ... ... 10,02,06 ... ... 16,34,00 ...
(Eò) Ê´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä--
¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò-]õÒ-7
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ--2203-iÉÆjÉ Ê¶ÉIÉhÉ--
BEÚòhÉ--Eò--ºlÉÚ±É . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...
´ÉVÉÉ--´ÉºÉÖ±ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ--Eò--ÊxÉ´´É³ý . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ Gò. 2
(1) 2017---2018 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòp, iªÉÉÆSÉÒ |É´Éä¶ÉIɨÉiÉÉ ´É Ênù±Éä±Éä |É´Éä¶É nùÉJÉÊ´ÉhÉÉ®úÉ iÉCiÉÉ (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
+xÉÖ- Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ |É´Éä¶É IɨÉiÉÉ {É]õÉ´É®úÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈSÉÒ ºÉÆJªÉÉ =kÉÒhÉÇ Ê´ÉtÉlÉÔ BEÚòhÉ JÉSÉÇ
Gò¨ÉÉÆEò ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtɱɪÉÉSÉä ´É¹ÉÇ ´ÉMÉÇ´ÉÉ®úÒ <ªÉkÉÉ <ªÉkÉÉ <. 10 ´ÉÒ 2019-2020
xÉÉ´É 9 ´ÉÒ 10 ´ÉÒ 9 ´ÉÒ 10 ´ÉÒ BEÚòhÉ +É´ÉiÉÔ +xÉÉ´ÉiÉÔ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ÊVɱ½þÉ `öÉhÉä :
(1) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpù, 2019-2020 +VÉÉ. 15 15 ... ... ... ... ... ... ...
iɱÉɺɮúÒ (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 8 8 103 77 180 77 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 12 12 ... ... ... ... ... ... ...
<¨ÉÉ. 23 23 2 2 4 2 ... ... ...
<iÉ®ú 62 62 4 2 6 2 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 109 81 190 81 3380 100 3480
2020-2021 +VÉÉ. 15 15 ... ... ... ... ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 8 8 108 103 211 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 12 12 ... ... ... ... ... ... ...

93
<¨ÉÉ. 23 23 2 2 4 ... ... ... ...
<iÉ®ú 62 62 3 4 7 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 113 109 222 ... 2890 ... 2890
2021-2022 +VÉÉ. 15 15 15 15 30 ... ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 8 8 8 8 16 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 12 12 12 12 24 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. 23 23 23 23 46 ... ... ... ...
<iÉ®ú 62 62 62 62 134 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 120 120 240 ... 3560 ... 3560
ÊVɱ½þÉ `öÉhÉä :
(2) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpù, 2019-2020 +VÉÉ. 16 16 15 13 28 ... 2712 307 3019
¨ÉÖ®ú¤ÉÉb÷. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 8 8 5 4 9 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 14 14 3 3 6 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 82 82 109 84 193 97 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 132 104 236 97 2712 307 3019
iÉCiÉÉ Gò. 2--(SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2020-2021 +VÉÉ. 16 16 5 14 19 ... ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 8 8 4 5 9 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 14 14 1 3 4 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... 104 85 189 ... ... ... ...
<iÉ®ú 82 82 18 18 36 114 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 132 125 157 114 3930 100 4030
2021-2022 +VÉÉ. 16 16 5 14 19 ... ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 8 8 4 5 9 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 14 14 3 3 6 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... 90 92 182 ... ... ... ...
<iÉ®ú 82 82 18 9 27 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 120 120 240 ... 5005 ... 5005
ÊVɱ½þÉ xÉÉʶÉEò :
(3) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpù, 2019-2020 +VÉÉ. 5 5 2 ... 2 ... ... ... ...

94
<MÉiÉ{ÉÖ®úÒ. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 90 90 8 ... 8 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 4 4 28 ... 28 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 21 21 ... ... ... ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 38 ... 38 ... 5248 255 5503
2020-2021 +VÉÉ. 5 5 ... ... ... ... ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 90 90 39 ... 39 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 4 4 ... ... ... ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 21 21 ... ... ... ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 39 ... 39 ... 2349 103 2452
2021-2022 +VÉÉ. 5 5 5 ... 5 ... ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 90 90 90 39 129 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 4 4 4 ... 4 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 21 21 21 ... 21 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 120 39 159 ... ... ... ...
iÉCiÉÉ Gò. 2--(SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ÊVɱ½þÉ xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú :
(4) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpù, 2019-2020 +VÉÉ. 32 32 15 12 27 ... ... ... ...
xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 53 53 42 29 71 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 10 10 14 15 29 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 145 145 79 46 125 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 240 240 150 102 252 102 409 200 609

2020-2021 +VÉÉ. 32 32 5 6 11 ... ... ... ...


(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 53 53 44 12 56 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 10 10 25 8 33 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 145 145 56 44 100 ... ... ... ...

95
...
BEÚòhÉ 240 240 130 70 200 70 809 400 1209

2021-2022 +VÉÉ. 32 32 10 5 15 ... ... ... ...


(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 53 53 22 44 66 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 10 10 9 25 34 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 145 145 49 56 105 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 240 240 90 130 220 130 (+Ê{É+bÇ÷) 871 458 1329

ÊVɱ½þÉ xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú :
(5) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpù, 2019-2020 +VÉÉ. 6 11 6 11 17 ... ... ... ...
iɳýÉnä ùä. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 62 56 62 51 113 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 3 3 3 1 4 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 49 50 73 49 122 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 144 112 256 112 3860 ... 3860
iÉCiÉÉ Gò. 2--(SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2020-2021 +VÉÉ. 7 4 7 4 11 ... ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 71 57 71 57 128 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 3 1 3 1 4 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 39 58 44 66 110 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 125 128 253 128 4326 ... 4326
2021-2022 +VÉÉ. 5 4 7 4 11 ªÉÉ ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 75 60 75 60 135 ´É¹ÉÔSÉÒ ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 3 2 3 2 5 {ÉÊ®úIÉÉ ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ½þÉähÉä ... ... ...
<iÉ®ú 37 54 50 70 120 ¤ÉÉEòÒ +ɽäþ ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 135 136 271 ... 4500 ... 4500
ÊVɱ½þÉ ªÉ´ÉiɨÉɳý :
(6) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpù, 2019-2020 +VÉÉ. 47 47 3 7 10 7 ... ... ...

96
{ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 51 51 4 7 11 7 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 40 40 16 20 36 20 ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... 23 21 44 21 ... ... ...
<iÉ®ú 222 222 5 4 9 4 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 360 360 51 59 110 59 3839 ... 3839
2020-2021 +VÉÉ. 47 47 8 3 11 ... ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 51 51 9 4 13 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 40 40 25 16 41 .. ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... 23 23 46 ... ... ... ...
<iÉ®ú 222 222 31 5 36 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 360 360 96 51 147 ... 3927 ... 3927
2021-2022 +VÉÉ. 47 47 7 3 10 ... ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 51 51 8 5 13 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 40 40 22 20 42 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... 25 20 45 ... ... ... ...
<iÉ®ú 222 222 25 7 32 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 360 360 87 55 142 ... 4236 ... 4236
iÉCiÉÉ Gò. 2--(SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ÊVɱ½þÉ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú
(7) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÆjÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ 2019-2020 +VÉÉ. 8 11 8 11 19 ... ... ... ...
Eåòpù, näù´É±ÉÉ{ÉÉ®ú. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 71 68 71 ... 71 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 14 9 14 9 23 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 27 36 27 36 73 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 120 56 176 123 2816 122 2938
2020-2021 +VÉÉ. 18 9 18 9 27 ... ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 61 65 61 65 126 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 9 17 9 17 26 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 32 26 32 26 58 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 117 120 117 237 117 3097 134 3232
2021-2022 +VÉÉ. 10 18 10 18 28 ... ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 71 61 71 61 132 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 12 9 12 9 21 ... ... ... ...

97
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 27 32 27 32 59 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 120 120 240 120 3407 148 3555
ÊVɱ½þÉ MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ :
(8) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÆjÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ 2019-2020 +VÉÉ. 16 16 25 20 45 20 ... ... ...
Eåòpù, +É®ú¨ÉÉä®úÒ. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 8 8 30 14 44 14 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 13 13 28 14 42 14 ... ... ...
<¨ÉÉ. 23 23 70 50 120 50 ... ... ...
ʴɨÉÉ|É. (SBC) 2 2 4 1 5 1 ... ... ...
<iÉ®ú 58 58 7 2 9 2 ... ... ...
BEÚòhÉ . . . 120 120 164 101 265 101 5511 100 5611
2020-2021 +VÉÉ. 16 16 24 20 44 20 ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 8 8 20 25 45 25 6000 150 6150
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 13 13 20 25 45 25 ... ... ...
<¨ÉÉ. 23 23 33 60 93 60 ... ... ...
ʴɨÉÉ|É. (SBC) 2 2 3 4 7 4 ... ... ...
<iÉ®ú 58 58 5 7 12 7 ... ... ...
BEÚòhÉ . . . 120 120 105 141 246 141 6000 150 6150
iÉCiÉÉ Gò. 2--(SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2021-2022 +VÉÉ. 16 16 16 24 40 16 ... ... ...


(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 8 8 8 20 28 8 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 13 13 13 20 33 13 6300 150 6450
<¨ÉÉ. 23 23 25 33 58 25 ... ... ...
ʴɨÉÉ|É. (SBC) 2 2 8 3 11 8 ... ... ...
<iÉ®ú 58 58 50 5 55 50 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 120 105 225 120 6300 150 6450
ÊVɱ½þÉ MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ :
(9) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÆjÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ 2019-2020 +VÉÉ. 16 16 22 10 32 9 ... ... ...
Eåòpù, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 8 8 14 7 21 6 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 13 13 8 2 10 2 2838 ... ...
<¨ÉÉ. 23 23 38 10 48 10 ... ... ...
ʴɨÉÉ|É. (SBC) 2 2 3 1 4 1 ... ... ...
<iÉ®ú 58 58 ... 1 1 1 ... ... ...

98
...
BEÚòhÉ 120 120 85 31 116 29 2838 150 2988
2020-2021 +VÉÉ. 16 16 16 22 38 22 ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 8 8 8 13 21 13 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 13 13 13 8 21 8 ... ... ...
<¨ÉÉ. 23 23 ... 37 37 37 ... ... ...
ʴɨÉÉ|É. (SBC) 2 2 2 3 5 3 ... ... ...
<iÉ®ú 58 58 40 ... 40 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 79 83 162 83 3100 150 3250
2021-2022 +VÉÉ. 16 16 16 16 32 ... ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 8 8 8 8 16 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 13 13 13 13 26 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. 23 23 23 ... 23 ... ... ... ...
ʴɨÉÉ|É. (SBC) 2 2 2 2 4 ... ... ... ...
<iÉ®ú 58 58 58 40 98 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 120 79 199 ... 3400 150 3550
iÉCiÉÉ Gò. 2--(SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ÊVɱ½þÉ MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ :
(10) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÆjÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ 2019-2020 +VÉÉ. 16 16 32 23 55 22 ... ... ...
Eåòpù, EÖò®úJÉäb÷É. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 8 8 47 44 91 42 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 13 13 10 9 19 9 ... ... ...
<¨ÉÉ. 23 23 50 47 97 44 ... ... ...
ʴɨÉÉ|É. (SBC) 2 2 4 ... 4 ... ... ... ...
<iÉ®ú 58 58 5 7 12 7 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 148 130 278 124 3705 100 3805
2020-2021 +VÉÉ. 16 16 30 32 62 32 ... ... ....
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 8 8 40 47 87 47 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 13 13 10 10 20 10 ... ... ...
<¨ÉÉ. 23 23 35 50 85 50 ... ... ...
ʴɨÉÉ|É. (SBC) 2 2 2 ... 2 ... ... ... ...
<iÉ®ú 58 58 12 9 21 9 ... ... ...

99
...
BEÚòhÉ 120 120 129 148 277 148 4000 150 4150
2021-2022 +VÉÉ. 16 16 33 30 63 30 ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 8 8 50 40 90 40 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 13 13 10 10 20 10 ... ... ...
<¨ÉÉ. 23 23 42 35 77 35 ... ... ...
ʴɨÉÉ|É. (SBC) 2 2 2 2 4 2 ... ... ...
<iÉ®ú 58 58 12 12 24 12 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 149 129 278 129 4500 150 4650
ÊVɱ½þÉ SÉÆpù{ÉÚ®úý :
(11) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÆjÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ 2019-2020 +VÉÉ. 17 17 22 21 43 25 ... ... ...
Eåòpù, ÊSɨÉÚ®ú. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 9 9 21 23 44 24 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 3 3 22 8 30 8 2.69 1.00 3.69
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 90 91 71 59 130 49 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 119 120 136 111 247 106 2.69 1.00 3.69
iÉCiÉÉ Gò. 2--(SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2020-2021 +VÉÉ. 17 17 ... 21 21 21 ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 9 9 ... 21 21 21 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 3 3 ... 22 22 22 4.00 0.50 4.50
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 91 91 ... 71 71 71 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 ... 135 135 135 4.00 0.50 4.50
2021-2022 +VÉÉ. 17 17 17 ... ... ... ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 9 9 9 ... ... ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 3 3 3 ... ... ... 4.00 0.50 4.50
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 91 91 91 ... ... ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 120 ... ... ... 4.00 0.50 4.50
ÊVɱ½þÉ SÉÆpù{ÉÚ®úý :
(12) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÆjÉ ¨ÉÉvªÉʨÉEò ¶ÉɳýÉ 2019-2020 +VÉÉ. 17 17 ... 30 30 30 ... ... ...

100
Eåòpù, ®úÉVÉÚ®úÉú. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 9 9 ... 13 13 13 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 3 3 ... 11 11 11 5.89 2.00 7.89
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 91 91 ... 48 48 48 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 ... 102 102 102 5.89 2.00 7.89
2020-2021 +VÉÉ. 17 17 ... 30 30 30 ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 9 9 ... 13 13 13 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 3 3 ... 11 11 11 6.63 0.75 7.38
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 91 91 ... 48 48 48 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 ... 102 102 102 6.63 0.75 7.38
2021-2022 +VÉÉ. 17 17 ... ... ... ... ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 9 9 ... ... ... ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 3 3 ... ... ... ... 6.00 0.75 6.75
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 91 91 ... ... ... ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 ... ... ... ... 6.00 0.75 6.75
iÉCiÉÉ Gò. 2--(SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ÊVɱ½þÉ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ :
(13) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpù, 2019-2020 +VÉÉ. 12 12 35 36 71 36 ... ... ...
vÉÉ®úhÉÒ. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 18 18 9 7 16 7 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 12 12 15 17 32 17 0.20 13.48 13.68
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 78 78 31 31 61 31 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 90 91 180 91 0.20 13.48 13.68

2020-2021 +VÉÉ. 12 12 20 18 38 98 ... ... ...


(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 18 18 14 14 28 14 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 12 12 17 7 24 7 0.30 1400 1430
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 78 78 30 25 55 25 ... ... ...

101
...
BEÚòhÉ 120 120 81 64 145 144 0.30 1400 1430

2021-2022 +VÉÉ. 12 12 12 12 24 12 ... ... ...


(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 18 18 18 18 36 18 0.30 1500 1530
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 12 12 12 12 24 12 ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 78 78 78 78 156 78 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 120 120 240 120 0.30 1500 1530

ÊVɱ½þÉ {ÉÖhÉä :
(14) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpù, 2019-2020 +VÉÉ. 4 4 2 3 5 5 ... ... ...
PÉÉäb÷äMÉÉ´É. (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 90 90 18 17 35 35 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 3 3 1 3 4 4 ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú 23 23 6 58 126 126 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 89 81 170 170 40566 ... 40566
iÉCiÉÉ Gò. 2--(SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2020-2021 +VÉÉ. ... ... ... 3 3 3 ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. ... ... 15 15 30 30 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. ... ... 5 1 6 6 ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú ... ... 65 67 132 132 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 85 86 171 171 42261 ... 42261
2021-2022 +VÉÉ. ... ... 9 3 12 ... ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. ... ... 10 12 22 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. ... ... 4 8 12 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú ... ... 32 51 83 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 120 120 55 74 129 ... 63000 ... 63000
+¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ :
(15) ¶ÉɺÉEòÒªÉ iÉÉÆÊjÉEò Ê´ÉtÉ±ÉªÉ Eåòpù, 2019-2020 +VÉÉ. 47 47 23 17 40 17 ... ... ...

102
ºÉnùɤä ÉÉ ºÉɴɳýÒ (|ÉiªÉIÉ) +VÉ. 51 51 18 17 35 17 ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 40 40 16 47 63 47 ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... 23 12 35 12 ... ... ...
<iÉ®ú 222 222 20 10 30 10 ... ... ...
...
BEÚòhÉ 360 360 100 103 203 103 ... ... ...
2020-2021 +VÉÉ. 47 47 23 23 23 ... ... ... ...
(+{ÉäÊIÉiÉ) +VÉ. 51 51 18 18 18 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 40 40 16 16 16 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... 23 23 23 ... ... ... ...
<iÉ®ú 222 222 20 20 20 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 360 360 100 100 100 ... ... ... ...
2021-2022 +VÉÉ. 47 47 23 17 40 ... ... ... ...
(+ÆnùÉVÉä) +VÉ. 51 51 18 17 35 ... ... ... ...
Ê´ÉVÉÉ/¦ÉVÉ. 40 40 16 47 63 ... ... ... ...
<¨ÉÉ. ... ... 23 12 35 ... ... ... ...
<iÉ®ú 222 222 20 10 30 ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ 360 360 100 103 203 ... ... ... ...
103

ʶɱ{É EòÉ®úÉMÉÒ®ú |ÉʶÉIÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ


(BEò) |ɺiÉÉ´ÉxÉÉi¨ÉEò :--
VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÉ Ê¶É±{É EòÉ®úÉMÉÒ®ú |ÉʶÉIÉhÉ näùhªÉÉSªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ¶ÉɺÉxÉÉxÉä BEÚòhÉ 61 +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉ ºÉÖ°ü
Eäò±ªÉÉ +ɽäþiÉ.
ʶɱ{É EòÉ®úÉMÉÒ®ú |ÉʶÉIÉhÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ®úÉVªÉÉiÉ VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ 61 +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƨÉvÉÚxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉSÉÒ ¨ÉÖJªÉ
=Êqù¹]õä JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþiÉ :--
1. ¨ÉÉvªÉʨÉEò {ÉÉiɳýÒ{ɪÉÈiÉ (¶ÉɱÉÉÆiÉ {É®úÒIÉÉ =kÉÒhÉÇ ËEò´ÉÉ +xÉÖkÉÒhÉÇ) ʶÉIÉhÉ PÉäiɱÉ䱪ÉÉ ªÉÖ´ÉEòÉÆxÉÉ ªÉÉäMªÉ ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò |ÉʶÉIÉhÉ näù>ðxÉ iªÉÉÆSªÉɨÉvªÉä ®úÉVä ÉMÉÉ®ú
ʨɳýÊ´ÉhªÉÉSÉÒ ´ÉÉ º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®ú Eò®úhªÉÉSÉÒ IɨÉiÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò°üxÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÒSÉä |ɨÉÉhÉ Eò¨ÉÒ Eò®úhÉä.
2. +ÉètÉäÊMÉEò EòÉ®úJÉÉxªÉÉÆxÉÉ ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉiÉÚxÉ ±ÉÉMÉhÉÉ-ªÉÉ EÖò¶É±É EòÉ®úÉMÉÒ®úÉSÆ ÉÉ ºÉiÉiÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò°üxÉ +ÉètÉäÊMÉEòÒEò®úhÉÉºÉ SÉɱÉxÉÉ näùhÉä; +ÉÊhÉ
3. {ÉvnùiɶÉÒ®ú ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò |ÉʶÉIÉhÉ näù>ðxÉ =i{ÉÉnùxÉÉSÉÒ MÉiÉÒ ´É nùVÉÉÇ ´ÉÉføÊ´ÉhÉä.
+ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÉ`ö¬Gò¨É ʶÉEòʴɱÉä VÉÉiÉÉiÉ ´É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉʶÉIÉhÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +¦ªÉɺÉGò¨ÉÉSªÉÉ º´É°ü{ÉÉ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ
+ºÉÚxÉ iÉÉä BEò ËEò´ÉÉ nùÉäxÉ ´É¹ÉÇ EòɱÉÉ´ÉvÉÒSÉÉ +ºÉiÉÉä. ®úɹ]ÅõÒªÉ ´ªÉɴɺÉÉʪÉEò |ÉʶÉIÉhÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùiÉ¡æò ªÉÉ ºÉƺlÉÉÆiÉÒ±É ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉÆSªÉÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú {É®úÒIÉÉ
PÉäiɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ ´É =kÉÒhÉÇ |ÉʶÉIÉhÉÉlªÉÉÈxÉÉ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnùÉxÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ.
ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ ºÉt:κlÉiÉÒ :--
= +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ 61 ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉÆSÉÒ BEÚòhÉ |É´Éä¶É IɨÉiÉÉ 17,130 +ɽäþ.
= +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉä ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò®úhÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlªÉÉÈEòÊ®úiÉÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ɽäþiÉ.
(+) ÊxÉ´ÉɺÉÒ +ɸɨɶÉɳäýSÉä ¯û{ÉÉÆiÉ®ú ÊxÉ´ÉɺÉÒ +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä Eò®úhÉä :----+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉä
ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò®úhÉ Eò®úhÉä ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ 28 +ɸɨɶÉɳýÉÆSÉä ¯û{ÉÉÆiÉ®ú ÊxÉ´ÉɺÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉʶÉIÉhÉ +ɸɨɶÉɳäýiÉ (+ɪÉ.]õÒ.+ɪÉ.) ¨ÉvªÉä
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éäú +ºÉÚxÉ iªÉÉ{ÉèEòÒ 14 +ɸɨɶÉɳýÉ ´É¹ÉÇ 2005--2006 ¨ÉvªÉä, ´É¹ÉÇ 2006-2007 ¨ÉvªÉä 8 +ɸɨɶÉɳýÉ ´É ´É¹ÉÇ 2008-2009
¨ÉvªÉä 6 +ɸɨɶÉɳÉÆSÉä ¯û{ÉÉÆiÉ® Eò¯ûxÉú +É¸É¨É +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +ɽäþiÉ.
(¤É) Eò¨ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒBä´ÉVÉÒ VÉÉnùÉ ¨ÉÉMÉhÉÒSÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ°ü Eò®úhÉä :----xÉ´ÉÒxÉ +ÉvÉÖÊxÉEò iÉÆjÉYÉÉxÉ ´É +ÉvÉÖÊxÉEò ªÉÆjɺÉɨÉÖOÉÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú +ÉètÉäÊMÉEò
+ɺlÉÉ{ÉxÉäiÉ ½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ºÉvªÉÉ ºÉÖ°ü +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò EòÉè¶É±ªÉÉSÉÒ Eò¨ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ +ɽäþ iªÉɨÉÖ³äý +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä
Eò¨ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒBä´ÉVÉÒ VÉÉnùÉ ¨ÉÉMÉhÉÒSÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ°ü Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ºÉiÉä.
1. ´É¹ÉÇ 2004-2005 ¨ÉvªÉä 17 ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò¨ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Bä´ÉVÉÒ VÉÉnùÉ ¨ÉÉMÉhÉÒSÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ.
2. ´É¹ÉÇ 2005-2006 ¨ÉvªÉä 118 ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò¨ÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ Bä´ÉVÉÒ VÉÉnùÉ ¨ÉÉMÉhÉÒSÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ.
(Eò) xÉ´ÉÒxÉ +ÊvÉEòSÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä ºÉÖ°ü Eò®úhÉä :----+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ´É
+ÉvÉÖÊxÉEò iÉÆjÉYÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉähªÉɺÉÉ`öÒ ´É iªÉÉuùÉ®äú ®úÉäVÉMÉÉ®úÉÆSªÉÉ ºÉÆvÉÒ ={ɱɤvÉ ½þÉäiÉÒ±É ªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÖ°ü +ºÉ±É䱪ÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉètÉäÊMÉEò
|ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä xÉ´ÉÒxÉ +ÊvÉEòSÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ°ü Eò®úhÉä.
1. ´É¹ÉÇ 2004-2005 ¨ÉvªÉä 13 +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä 18 xÉ´ÉÒxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ.
2. ´É¹ÉÇ 2005-2006 ¨ÉvªÉä 14 +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä 14 xÉ´ÉÒxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþiÉ.
(b÷) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨Éʽþ±ÉÉÆSÉä ºÉIɨÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä :----
1. +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉ, xÉÆnÚ®ú¤ÉÉ®ú ´É MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ ªÉɨÉvªÉä |ÉiªÉäEòÒ 6 ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÓSªÉÉ ¨Éʽþ±ÉÉÆEòÊ®úiÉÉ ºÉÖ°ü
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ.
2. 5 ¨Éʽþ±ÉÉÆSªÉÉ +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä 9 ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +¦ªÉɺÉGò¨É nÖùºÉ-ªÉÉ {ÉɳýÒ¨ÉvªÉä ´É 18 xÉ´ÉÒxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +¦ªÉɺÉGò¨É
+xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÓSªÉÉ ¨Éʽþ±ÉÉƺÉÉ`öÒ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ.
3. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ 22 ´É 13 +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä +xÉÖGò¨Éä BEò ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ´É nùÉäxÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ¨Éʽþ±ÉÉÆEòÊ®úiÉÉ
ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê¶ÉIÉhÉÉSÉä ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò®úhÉ ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÓSªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlªÉÉÈxÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ Ê´É¶Éä¹É ºÉÖÊ´ÉvÉÉ----
(1) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉxÉä Ê´ÉʽþiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ÊxɪɨÉÉÆxÉÉ +xÉֺɯûxÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉiÉ ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ ´É ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þɤÉɽäþ®ú ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlªÉÉÈxÉÉ nù®ú¨É½þÉ +xÉÖGò¨Éä
¯û. 600 ´É ¯û. 500 |ÉÊiɨÉɽþ ÊxÉ´ÉÉǽ þ¦ÉkÉÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
(2) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ |ÉʶÉIÉhÉÉlªÉÉÈxÉÉ 56 +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ ºÉƺlÉÉƨÉvªÉä ¨ÉÖ±Éä ´É ¨ÉÖ±ÉÓEò®úÒiÉÉ º´ÉiÉÆjÉ ´ÉºÉÊiÉMÉÞ½þÉSÉÒ ºÉÉäªÉ
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
''+ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉƺÉÉ`öÒSÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ªÉÉÆSÉäEòbÚ÷xÉ iÉ®ú EòɽþÒ |ɨÉÉhÉÉiÉ Ê¶ÉIÉhÉ ´É ºÉä´ÉɪÉÉäVÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÚ÷xÉ
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ´É¹ÉÇ 2019-2020 ¨ÉvªÉä VªÉÉ 61 +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÚ÷xÉ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÒ ½þÉiä ÉÒ iªÉÉÆSªÉÉ
|É´Éä¶É IɨÉiÉäSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É ºÉÉä¤ÉiÉSªÉÉ |É{ÉjÉ 1 ¨ÉvªÉä nù¶ÉÇʴɱÉÉ +ɽäþ.'' ´É ÊxÉ´ÉɺÉÒ +É¸É¨É +ÉètÉäÊMÉEò |ÉʶÉIÉhÉ ºÉƺlÉÉÆSªÉÉ |É´Éä¶É IɨÉiÉäSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É |É{ÉjÉ 2 ¨ÉvªÉä
nù¶ÉÇʴɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
|É{ÉjÉ--1
¶ÉɺÉEòÒªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +Éè. |É. ºÉƺlÉÉƨÉvÉÒ±É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÊxɽþÉªÉ |É´Éä¶É IɨÉiÉä¤ÉɤÉiÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2019-20
+xÉÖ- ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉSÉä xÉÉ´É `öÉhÉä {ÉɱÉPÉ®ú ®úɪÉMÉb {ÉÖhÉä xÉÉʶÉEò vÉÖ³äý
Gò¨ÉÉÆEò ¶É½þÉ{ÉÚ®ú ¨ÉÖ®ú- BEÚòhÉ {ÉɱÉ- ´ÉÉhÉ- VÉ´½þÉ®ú ´ÉÉb÷É iɱÉÉ- ¨ÉÉäJÉÉb÷É Ê´ÉGò- BEÚòhÉ EòVÉÇiÉ÷ BEÚòhÉ ¨ÉÉÊhÉEò-BEÚòhÉ Ënùb÷É®ä úÒ Eò³ý- {Éä`ö ºÉÖ®ú- <MÉiÉ- ºÉ]õÉhÉÉ ÊjɤÉÆEòä - näù´É³ýÉ Ê¶É®ú- Ë{É{ɳý-
¤ÉÉb÷ PÉ®ú MÉÉ´É ºÉ®úÒ ¨ÉMÉb÷ b÷ɽä þ ´ÉhÉ MÉÉhÉÉ {ÉÚ®úÒ ·É®ú {ÉÚ®ú xÉä®ú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. ºÉÖiÉÉ®úEòÉ¨É ... ... ... ... 24 ... ... 24 ... ... 48 ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. ºÉÆvÉÉiÉÉ 40 40 80 ... 40 40 40 40 20 20 200 40 40 20 20 40 40 40 40 40 20 ... 20 ... 20
3. xɳý EòÉ®úÉMÉÒ®ú ... ... ... ... 24 ... ... 24 ... ... 48 48 48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. {ÉjÉä EòÉ®úÉMÉÒ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. {±ÉÉκ]õEò |ÉÉäºÉä˺ÉMÉ +Éì{É®äú]õ® ... ... ... ... 40 ... ... ... ... ... 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. {ÉÆ{É +Éì{É®äú]õ®ú-Eò¨É-¨ÉäEòì ÊxÉEò 20 ... 20 20 ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7. <Æ]äõÊ®ú+®ú bä÷EòÉä®äú¶ÉxÉ +ìxb÷ ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Êb÷ZÉɪÉËxÉMÉ.

104
8. ¨ÉäEìò.+Éì]õÉä <±Éä. +ìxb÷ ... 20 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ...
<±ÉäC]ÅõÉìÊxÉCºÉ.
9. ºÉÖ<ÈMÉ ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ ... 20 20 ... 20 20 20 40 20 20 140 40 40 ... ... ... 20 20 20 ... 20 ... ... ... ...
10. bÅä÷ºÉ ¨ÉäEòÓMÉ 20 20 40 20 ... 20 ... ... 20 ... 60 ... ... 20 20 ... ... 20 ... 20 20 ... 20 20 20
11. ¤ÉäʺÉEò EòÉ캨Éä]õɱä ÉÉìVÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12. ¡ìò¶ÉxÉ Êb÷ZÉÉ<ÇxÉ +ìhb÷ 20 ... 20 ... ... ... 20 ... ... ... 20 40 40 ... ... ... 20 ... ... ... 20 20 ... ... ...
]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ.
13. EòÉì¨{ªÉÖ]õ®ú +Éì{É®äú]õ®ú-Eò¨É- 48 ... 48 24 48 ... ... 48 ... 24 144 ... ... 24 24 48 24 48 ... 48 48 24 24 24 ...
|ÉÉäOÉÉ˨ÉMÉ +ʺɺ]Æõ]õ.
14. iÉÉ®úiÉÆjÉÒ ... ... ... ... 20 20 ... 20 20 ... 80 ... ... 20 20 20 20 20 ... ... 20 ... ... ... ...
15. ®ÆúMÉÉ®úÒ (VÉxÉ®ú±É) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. ´ÉÒVÉiÉÆjÉÒ 20 20 40 20 20 40 20 20 ... ... 120 40 40 ... ... 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ...
17. ªÉÆjÉ EòÉ®úÉMÉÒ®ú (PɹÉÇEò) ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18. VÉÉäb÷É®úÒ 20 ... 20 20 20 20 ... 20 ... 20 100 40 40 ... ... 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20
|É{ÉjÉ--1 (SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19. EòÉiÉÉ®úÒ 20 ... 20 ... 40 ... ... ... ... ... 40 ... ... 20 20 20 20 ... ... ... ... ... ... ... ...
20. ªÉÆjÉEòÉ®úÉMÉÒ®ú 20 ... 20 ... 40 ... ... ... ... ... 40 ... ... 40 40 20 20 ... ... ... ... 20 ... ... ...
21. <x¡òÉì®ú¨Éä¶ÉxÉ +ìxb÷ Eò¨ªÉÖÊxÉEäò ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... 24 ... ... 24 24 24 ... ... ... ... ... ... ... 24 ...
+ìxb÷ ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ +ìxb÷
ʺɺ]õÒ¨É ¨Éå]äõxÉxºÉ.
22. ¨ÉäEòì ÊxÉEò EòxZªÉ֨ɮú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<±ÉäC]ÅõÉìÊxÉCºÉ +{±ÉɪÉxºÉ.
23. Ê´É´½þÓMÉ ]äõÎCxÉʶɪÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24. ]äõCºÉ]õÉ<Ç±É ´Éä]õ |ÉÉäºÉä˺ÉMÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
]äõÎCxÉʶɪÉxÉ.
25. ]Úõ±É +ìhb÷ b÷ɪɨÉäEò®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(|ÉäºÉ ]Öõ±ºÉ, ÊVÉMºÉ +ìhb÷ Ê¡òCSÉ®ú).

105
26. ]Úõ±É +ìxb÷ b÷ɪɨÉäEò®ú ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(b÷É<ÇVÉ +ìxb÷ ¨ÉÉä±b÷).
27. ¨ÉäEìòÊxÉEò ¨É¶ÉÒxÉ ]Úõ±ºÉ ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
¨Éå]äõxÉxºÉ.
28. Eò¨{ªÉÖ]õ®ú ½þÉbÇ÷´Éä+®ú +ìxb÷ ... ... ... ... ... 24 ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
xÉä]õ´ÉEÇò ¨Éå]äõxÉxºÉ.
29. ºÉÆvÉÉiÉÉ (GMAW & GTAW) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30. κ{ÉËxÉMÉ ]äõCxÉÒʶɪÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31. ¡Öòb÷ |ÉÉäb÷C¶ÉxÉ (VÉxÉ®ú±É) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48 48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32. ¨ÉìEäòÊxÉEò ¨ÉÉä]õÉ®ú ´½äþʽþEò±É 24 ... 24 ... 24 24 ... ... ... 24 72 ... ... 24 24 48 24 24 ... 24 24 ... ... ... ...
33. ¨ÉäEìòÊxÉEò ]ÅìõC]õ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
34. ¤ÉäEò®ú +ìhb÷ Eòx¡äòC¶ÉxÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35. bÅ÷Éõ}]ÂõºÉ¨ÉxÉ ÊºÉδ½þ±É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|É{ÉjÉ--1 (SÉɱÉÚ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
36. ¡Öòb÷ +ìxb÷ ¤Éä´½þ®äúVÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉд½þºÉ +ʺɺ]õx]õ
37. ½þÉ>ðºÉ ÊEò{É®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48 48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
38. ¨ÉäEòì ÊxÉEò Êb÷ZÉä±É ... ... ... ... 48 48 ... ... ... 24 120 ... ... 48 48 48 ... ... ... ... ... ... 24 ... ...
39. |ÉʶÉiÉxÉ ´É ´ÉÉiÉÉxÉÖEòÚ Ê±ÉiÉ ... ... ... 24 24 ... ... 24 ... ... 72 ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... ... ... 24 ...
]äõCxÉÒʶɪÉxÉ
40. BºÉ.ºÉÒ.´½þÒ.]õÒ. ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(¨É®úÉ`öÒ)ú
...
BEÚòhÉ 252 120 372 128 548 256 100 260 80 132 1504 384 384 344 344 440 252 232 100 172 212 104 128 156 60

106
|É{ÉjÉ--1 (SÉɱÉÚ)
+xÉÖ- ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉSÉä xÉÉ´É xÉÆn®Ú ú¤ÉÉ®ú VɳýMÉÉ´É +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú xÉÉÆnùäb÷ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ªÉ´ÉiɨÉɳý xÉÉMÉ{ÉÚ®÷
Gò¨ÉÉÆEò xÉÆnÖù®ú- xÉ´ÉÉ{ÉÚ®ú iɳýÉnä ùÉ +CEò±É- ¶É½þÉnùÉ +GòÉhÉÒ ªÉÉ´É±É SÉÉä{Éb÷É ®úÉVÉÚ®ú BEÚòhÉ ÊEòxÉ-õ BEÚòhÉ ÊSÉJɱÉ- vÉÉ®úhÉÒ {ÉÉÆfø®ú- +ÉhÉÔ ®úɳäýMÉÉ´É ¨ÉÉ®äúMÉÉ´É Eò³Æý¤É BEÚòhÉ {ÉÉ®ú-
¤ÉÉ®ú EÖò´ÉÉ ´É] nù®úÉ Eò´Éb÷É Ê¶É´ÉxÉÒ
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1. ºÉÖiÉÉ®úEòÉ¨É 24 ... ... ... ... 24 ... ... ... 72 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
2. ºÉÆvÉÉiÉÉ 40 40 20 40 40 ... ... 40 20 600 40 40 40 40 40 40 40 40 ... 240 40
3. xɳý EòÉ®úÉMÉÒ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... 24 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. {ÉjÉä EòÉ®úÉMÉÒ®ú ... 40 ... ... ... ... ... ... ... 80 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. {±ÉÉκ]õEò |ÉÉäºÉä˺ÉMÉ +Éì{É®äú]õ® ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. {ÉÆ{É +Éì{É®äú]õ®ú-Eò¨É-¨ÉäEòì ÊxÉEò ... ... 20 ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7. <Æ]äõÊ®ú+®ú bä÷EòÉä®äú¶ÉxÉ +ìxb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Êb÷ZÉɪÉËxÉMÉ.
8. ¨ÉäEìò.+Éì]õÉä <±Éä. +ìxb÷ ... ... ... ... ... ... ... 40 ... 60 ... ... ... ... 20 ... ... ... ... 20 ...

107
<±ÉäC]ÅõÉìÊxÉCºÉ.
9. ºÉÖ<ÈMÉ ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ ... 20 ... 20 ... 20 ... 40 20 200 20 20 20 20 20 ... 20 20 ... 100 20
10. bÅä÷ºÉ ¨ÉäEòÓMÉ 20 20 20 ... 40 ... 20 40 20 300 20 20 20 ... ... 20 20 ... 40 100 20
11. ¤ÉäʺÉEò EòÉ캨Éä]õɱä ÉÉìVÉÒ ... 24 ... ... ... ... ... ... ... 24 ... ... ... ... 24 24 24 24 24 120 ...
12. ¡ìò¶ÉxÉ Êb÷ZÉÉ<ÇxÉ +ìhb÷ 20 20 ... ... ... ... ... ... ... 100 ... ... ... ... 20 ... ... ... ... 20 ...
]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ.
13. EòÉì¨{ªÉÖ]õ®ú +Éì{É®äú]õ®ú-Eò¨É- 72 24 24 ... 24 ... 24 ... ... 456 24 24 48 48 ... ... 48 24 ... 168 ...
|ÉÉäOÉÉ˨ÉMÉ +ʺɺ]Æõ]õ.
14. iÉÉ®úiÉÆjÉÒ 20 20 ... ... ... ... 20 ... ... 140 20 20 20 20 20 ... ... ... ... 60 ...
15. ®ÆúMÉÉ®úÒ (VÉxÉ®ú±É) 20 ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. ´ÉÒVÉiÉÆjÉÒ 20 20 ... 20 20 ... ... 20 20 300 20 20 20 ... ... 20 20 20 20 100 20
17. ªÉÆjÉ EòÉ®úÉMÉÒ®ú (PɹÉÇEò) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18. VÉÉäb÷É®úÒ 40 20 ... 20 20 ... ... ... 20 340 20 20 20 20 ... 20 20 20 20 120 ...
|É{ÉjÉ--1 (SÉɱÉÚ)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
19. EòÉiÉÉ®úÒ 40 20 ... ... ... ... ... ... ... 100 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20. ªÉÆjÉEòÉ®úÉMÉÒ®ú 20 20 ... ... ... ... ... ... ... 100 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21. <x¡òÉì®ú¨Éä¶ÉxÉ +ìxb÷ Eò¨ªÉÖÊxÉEäò 24 ... ... ... ... ... ... ... ... 72 ... ... 24 24 ... ... ... ... 24 72 ...
+ìxb÷ ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ +ìxb÷
ʺɺ]õÒ¨É ¨Éå]äõxÉxºÉ.
22. ¨ÉäEòì ÊxÉEò EòxZªÉ֨ɮú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 ... ... 24 ...
<±ÉäC]ÅõÉìÊxÉCºÉ.
23. Ê´É´½þÓMÉ ]äõÎCxÉʶɪÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 ... ... ... ... 24 ...
24. ]äõCºÉ]õÉ<Ç±É ´Éä]õ |ÉÉäºÉä˺ÉMÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... 20 ...
]äõÎCxÉʶɪÉxÉ.
25. ]Úõ±É +ìhb÷ b÷ɪɨÉäEò®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(|ÉäºÉ ]Öõ±ºÉ, ÊVÉMºÉ +ìhb÷ Ê¡òCSÉ®ú).

108
26. ]Úõ±É +ìxb÷ b÷ɪɨÉäEò®ú 24 ... ... ... ... ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(b÷É<ÇVÉ +ìxb÷ ¨ÉÉä±b÷).
27. ¨ÉäEìòÊxÉEò ¨É¶ÉÒxÉ ]Úõ±ºÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
¨Éå]äõxÉxºÉ.
28. Eò¨{ªÉÖ]õ®ú ½þÉbÇ÷´Éä+®ú +ìxb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
xÉä]õ´ÉEÇò ¨Éå]äõxÉxºÉ.
29. ºÉÆvÉÉiÉÉ (GMAW & GTAW) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
30. κ{ÉËxÉMÉ ]äõCxÉÒʶɪÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... 20 ...
31. ¡Öòb÷ |ÉÉäb÷C¶ÉxÉ (VÉxÉ®ú±É) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32. ¨ÉìEäòÊxÉEò ¨ÉÉä]õÉ®ú ´½äþʽþEò±É 24 24 ... ... 24 ... ... ... ... 216 24 24 24 ... 24 ... ... 24 ... 72 ...
33. ¨ÉäEìòÊxÉEò ]ÅìõC]õ®ú 40 ... ... ... ... ... 20 ... ... 60 ... ... ... ... ... ... ... ... 20 20 ...
34. ¤ÉäEò®ú +ìhb÷ Eòx¡äòC¶ÉxÉ®ú ... ... 24 ... ... 24 ... ... ... 48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35. bÅ÷Éõ}]ÂõºÉ¨ÉxÉ ÊºÉδ½þ±É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|É{ÉjÉ--1 (SÉɱÉÚ)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
36. ¡Öòb÷ +ìxb÷ ¤Éä´½þ®äúVÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉд½þºÉ +ʺɺ]õx]õ
37. ½þÉ>ðºÉ ÊEò{É®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
38. ¨ÉäEòì ÊxÉEò Êb÷ZÉä±É 48 ... ... ... ... ... ... 48 ... 168 24 24 48 ... 48 ... ... ... ... 96 ...
39. |ÉʶÉiÉxÉ ´É ´ÉÉiÉÉxÉÖEòÚ Ê±ÉiÉ 24 ... ... ... ... ... 24 ... ... 96 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
]äõCxÉÒʶɪÉxÉ
40. BºÉ.ºÉÒ.´½þÒ.]õÒ. ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò 40 ... ... ... ... ... ... ... ... 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(¨É®úÉ`öÒ)ú
...
BEÚòhÉ 584 312 108 100 168 68 108 228 124 3656 212 212 284 196 304 148 216 172 148 1468 124

109
|É{ÉjÉ--1 (SÉɱÉÚ)
+xÉÖ- ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉSÉä xÉÉ´É SÉÆpù{ÉÚ®ú MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ MÉÉäÊÆ nùªÉÉ
Gò¨ÉÉÆEò ®úÉVÉÚ®úÉ ÊVÉ´ÉiÉÒ {ÉÉå¦ÉÚhÉÉÇ MÉÉåb÷- ÊSɨÉÚ®ú EòÉä®- ¦ÉpùÉ- MÉb- +ɱÉÉ- näùºÉÉ<Ç- EòÉä®úSÉÒ EÖò®- +É®- SÉɨÉÉä¶ÉÔ B]õÉ- ʺɮúÉSå ÉÉ ¦ÉɨɮúÉ-÷ ¨ÉÖ±ÉSÉä®úÉ vÉÉxÉÉä®úÉ näù´É®úÒ +VÉÖÇxÉÒ- ºÉɱÉä- ºÉ´ÉÇ
Ê{É{É®úÒ {ÉxÉÉ ´ÉiÉÒ ÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ {ɱ±ÉÒ MÉÆVÉ úJÉäb÷É ú¨ÉÉä®úÒõ {ɱ±ÉÒ MÉb ¨ÉÉä®úMÉÉ´É EòºÉÉ BEÚòhÉ BEÚòhÉ
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
1. ºÉÖiÉÉ®úEòÉ¨É ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... 24 ... ... ... 24 24 24 ... ... ... ... 24 168 288
2. ºÉÆvÉÉiÉÉ 40 ... ... 40 40 20 ... 40 40 40 40 ... 40 40 40 ... 20 ... ... 40 20 40 580 1700
3. xɳý EòÉ®úÉMÉÒ®ú ... ... ... 24 ... ... 24 ... 24 24 ... ... ... ... ... ... ... ... 24 ... ... ... 120 240
4. {ÉjÉä EòÉ®úÉMÉÒ®ú ... ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 100
5. {±ÉÉκ]õEò |ÉÉäºÉä˺ÉMÉ +Éì{É®äú]õ® ... ... ... ... ... ... ... 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 80
6. {ÉÆ{É +Éì{É®äú]õ®ú-Eò¨É-¨ÉäEòì ÊxÉEò ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... 60 120
7. <Æ]äõÊ®ú+®ú bä÷EòÉä®äú¶ÉxÉ +ìxb÷ ... ... ... ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 48
Êb÷ZÉɪÉËxÉMÉ.
8. ¨ÉäEìò.+Éì]õÉä <±Éä. +ìxb÷ 20 ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 140

110
<±ÉäC]ÅõÉìÊxÉCºÉ.
9. ºÉÖ<ÈMÉ ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ 20 20 20 20 20 20 20 40 ... 20 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 480 1000
10. bÅä÷ºÉ ¨ÉäEòÓMÉ ... ... ... 20 20 20 ... 20 20 ... 20 20 20 20 20 20 20 ... 20 20 20 20 340 880
11. ¤ÉäʺÉEò EòÉ캨Éä]õɱä ÉÉìVÉÒ ... ... ... ... ... ... 24 48 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 ... ... 96 240
12. ¡ìò¶ÉxÉ Êb÷ZÉÉ<ÇxÉ +ìhb÷ 20 ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 240
]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ.
13. EòÉì¨{ªÉÖ]õ®ú +Éì{É®äú]õ®ú-Eò¨É- ... 24 24 ... ... ... ... 48 24 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 144 1008
|ÉÉäOÉÉ˨ÉMÉ +ʺɺ]Æõ]õ.
14. iÉÉ®úiÉÆjÉÒ 20 ... 20 20 20 20 ... 20 20 20 ... ... ... ... 20 20 20 20 ... 20 ... 20 280 600
15. ®ÆúMÉÉ®úÒ (VÉxÉ®ú±É) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... 40 100
16. ´ÉÒVÉiÉÆjÉÒ 20 20 ... 20 ... ... ... 20 20 20 20 20 20 20 ... ... ... ... 20 20 ... 20 280 900
17. ªÉÆjÉ EòÉ®úÉMÉÒ®ú (PɹÉÇEò) ... ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 40
18. VÉÉäb÷É®úÒ 20 20 20 20 20 20 ... 20 20 20 ... ... ... ... 20 20 20 20 ... 20 ... 20 300 940
|É{ÉjÉ--1 (SÉɱÉÚ)
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
19. EòÉiÉÉ®úÒ 20 ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 220
20. ªÉÆjÉEòÉ®úÉMÉÒ®ú 20 ... ... ... ... ... ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 240
21. <x¡òÉì®ú¨Éä¶ÉxÉ +ìxb÷ Eò¨ªÉÖÊxÉEäò ... ... ... ... ... ... 24 ... 24 ... ... ... 24 24 ... ... ... ... ... ... ... 24 120 312
+ìxb÷ ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ +ìxb÷
ʺɺ]õÒ¨É ¨Éå]äõxÉxºÉ.
22. ¨ÉäEòì ÊxÉEò EòxZªÉ֨ɮú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
<±ÉäC]ÅõÉìÊxÉCºÉ.
23. Ê´É´½þÓMÉ ]äõÎCxÉʶɪÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
24. ]äõCºÉ]õÉ<Ç±É ´Éä]õ |ÉÉäºÉä˺ÉMÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
]äõÎCxÉʶɪÉxÉ.
25. ]Úõ±É +ìhb÷ b÷ɪ48ɨÉäEò®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
(|ÉäºÉ ]Öõ±ºÉ, ÊVÉMºÉ +ìhb÷ Ê¡òCSÉ®ú).

111
26. ]Úõ±É +ìxb÷ b÷ɪɨÉäEò®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
(b÷É<ÇVÉ +ìxb÷ ¨ÉÉä±b÷).
27. ¨ÉäEìòÊxÉEò ¨É¶ÉÒxÉ ]Úõ±ºÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
¨Éå]äõxÉxºÉ.
28. Eò¨{ªÉÖ]õ®ú ½þÉbÇ÷´Éä+®ú +ìxb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
xÉä]õ´ÉEÇò ¨Éå]äõxÉxºÉ.
29. ºÉÆvÉÉiÉÉ (GMAW & GTAW)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
30. κ{ÉËxÉMÉ ]äõCxÉÒʶɪÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
31. ¡Öòb÷ |ÉÉäb÷C¶ÉxÉ (VÉxÉ®ú±É) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
32. ¨ÉìEäòÊxÉEò ¨ÉÉä]õÉ®ú ´½äþʽþEò±É 48 ... ... 24 ... ... ... 24 24 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 ... ... 188 600
33. ¨ÉäEìòÊxÉEò ]ÅìõC]õ®ú ... ... ... ... ... ... ... 40 20 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 100 180
34. ¤ÉäEò®ú +ìhb÷ Eòx¡äòC¶ÉxÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
35. bÅ÷É¡ºÉ¨ÉxÉ ÊºÉδ½þ±É ... ... ... ... ... ... ... 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 24
|É{ÉjÉ--1 (SÉɱÉÚ)
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
36. ¡Öòb÷ +ìxb÷ ¤Éä´½þ®äúVÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
ºÉд½þºÉ +ʺɺ]õx]õ
37. ½þÉ>ðºÉ ÊEò{É®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
38. ¨ÉäEòì ÊxÉEò Êb÷ZÉä±É 48 ... ... 48 ... 48 ... 48 ... 48 ... 48 ... 24 ... ... ... ... 48 48 48 48 504 960
39. |ÉʶÉiÉxÉ ´É ´ÉÉiÉÉxÉÖEòÚ Ê±ÉiÉ ... 24 ... ... ... ... 24 24 24 ... ... ... 24 24 ... ... ... ... ... ... 24 ... 168 336
]äõCxÉÒʶɪÉxÉ
40. BºÉ.ºÉÒ.´½þÒ.]õÒ. ±ÉPÉÖ±ÉäJÉEò ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40
(¨É®úÉ`öÒ)ú
...
BEÚòhÉ 320 132 84 236 144 148 136 624 284 304 164 152 148 172 144 104 124 104 152 236 132 236 4404 12368

112
|É{ÉjÉ--2
¶ÉɺÉEòÒªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +É¸É¨É +Éè. |É. ºÉƺlÉÉƨÉvÉÒ±É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÊxɽþÉªÉ |É´Éä¶É IɨÉiÉä¤ÉɤÉiÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ
+xÉÖ- `öÉhÉä {ÉɱÉPÉ®ú xÉÉʶÉEò xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú vÉÖ³äý VɳýMÉÉ´É +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú
Gò¨ÉÉÆEò ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉSÉä xÉÉ´É ¶ÉähÉ´Éä BEÚòhÉ EòÉ®äúMÉÉ´É b÷ÉMå ÉÉ®úÒ BEÚòhÉ ¤ÉÉä®úÒ- +ƤÉÖ{ÉÉb÷É +ɺɮ- xÉxÉɶÉÒ BEÚòhÉ ¨ÉÉÆb÷´ÉÒú ʶɮú´Éä BEÚòhÉ ºÉÖEòÉ{ÉÚ® xÉ´ÉÉ{ÉÉb÷É BEÚòhÉ VÉÉävÆ ÉxÉ BEÚòhÉ ¨É´Éä¶ÉÒ Eäò³ýÒ-ý ú BEÚòhÉ
{ÉÉb÷É ú¤ÉÉ®úÒ JÉäb÷É EòÉäiÉÚ³
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. EòÉì¨{ªÉÖ]õ®ú +Éì{É. +ìxb÷ ... ... ... ... ... ... ... 24 24 48 ... 24 24 ... 24 24 ... ... 24 24 48
|ÉÉäOÉì˨ÉMÉ +ʺɺ]Æõ]õ
2. bÅä÷ºÉ ¨ÉäEòÓMÉ 20 20 ... ... ... 20 20 ... ... 40 20 ... 20 ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Ê´ÉVÉiÉÆjÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... 20 20 ... ... ... 20 20 40 20 20 ... 20 20
4. ¡ìò¶ÉxÉ Êb÷ZÉÉ<ÇxÉ +ìhb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... 20 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 20
]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ
5. VÉÉäb÷É®úÒ ... ... ... ... ... 20 20 ... ... 40 ... ... ... 20 ... 20 ... ... 20 ... 20

113
6. ¨ÉäEìòÊxÉEò ¨ÉÉä]õÉ®ú ´½äþʽþEò±É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 24 ... ... ... ... ... ... ... ...
7. BºÉºÉÒ´½þÒ]õÒ -- EìòʤÉxÉä]õ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
¡òÌxÉSÉ®ú ¨ÉäEò®ú.
8. BºÉºÉÒ´½þÒ]õÒ -- VÉxÉ®ú±É ... ... ... 20 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ê¡ò]õ®ú-Eò¨É-¨ÉäEòì ÊxÉEò
9. ºÉÖ<ÈMÉ ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ 20 20 20 ... 20 ... ... 20 ... 20 20 20 40 20 20 40 20 20 ... ... ...
10. ºÉÆvÉÉiÉÉ ... ... ... ... ... ... ... 20 ... 20 ... ... ... ... ... ... 20 20 ... ... ...
11. iÉÉ®úiÉÆjÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... 20
...
BEÚòhÉ ¤Éä®úÒVÉ 40 40 20 20 40 40 40 64 64 208 40 68 108 60 64 124 60 60 64 64 128
|É{ÉjÉ--2 (SÉɱÉÚ)
xÉÉÆnùäb÷ ˽þMÉÉä±ÉÒ ªÉ´ÉiɨÉɳý +¨É®úÉ´ÉiÉÒ MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ SÉÆpù{ÉÚ®ú MÉÉåÊnùªÉÉ xÉÉMÉ{ÉÚ®ú
+xÉÖ- ´ªÉ´ÉºÉɪÉÉSÉä xÉÉ´É {ÉÉ]õÉnä ù÷É BEÚòhÉ VÉɨÉ- BEÚòhÉ +ÉÆiÆ É®úMÉÉ´É ½þ¹ÉÔ BEÚòhÉ ÊSÉJɱÉÒ ºÉֺɮúnùÉù BEÚòhÉ ®úɨÉMÉb÷ VÉÉƤÉÒªÉÉ JɨÉäxÉ-û EòÉäSÉÔü BEÚòhÉ ¨ÉÆMÉÒ näù´ÉÉb÷É BEÚòhÉ Ê¤ÉVÉä{ÉÉ® úBEÚòhÉ ¤Éä±ÉnùÉ BEÚòhÉ
Gò¨ÉÉÆEò MÉ´½þÉxÉ ÊSɯ
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. EòÉì¨{ªÉÖ]õ®ú +Éì{É. +ìxb÷ ... ... 24 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 24 24 ... 24 ... ... ... ...
|ÉÉäOÉì˨ÉMÉ +ʺɺ]Æõ]õ
2. bÅä÷ºÉ ¨ÉäEòÓMÉ ... ... ... ... ... ... ... 20 ... 20 20 ... 20 ... 40 ... ... ... ... ... ... ...
3. Ê´ÉVÉiÉÆjÉÒ 20 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 20 ... ... ... ...
4. ¡ìò¶ÉxÉ Êb÷ZÉÉ<ÇxÉ +ìhb÷ ... ... 20 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 20 20 ... 20 ... ... ... ...
]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ
5. VÉÉäb÷É®úÒ 20 20 ... ... 20 20 40 ... 20 20 20 20 ... 20 60 20 20 40 ... ... 20 20
6. ¨ÉäEìòÊxÉEò ¨ÉÉä]õÉ®ú ´½äþʽþEò±É 24 24 ... ... ... 24 24 ... 24 24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

114
7. BºÉºÉÒ´½þÒ]õÒ -- EìòʤÉxÉä]õ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 ... ... 24 ... ... ... ... ... ... ...
¡òÌxÉSÉ®ú ¨ÉäEò®ú.
8. BºÉºÉÒ´½þÒ]õÒ -- VÉxÉ®ú±É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ê¡ò]õ®ú-Eò¨É-¨ÉäEòì ÊxÉEò
9. ºÉÖ<ÈMÉ ]äõCxÉÉì±ÉÉìVÉÒ 20 20 ... ... 20 20 40 ... 20 20 ... 20 20 ... 40 ... 20 20 20 20 20 20
10. ºÉÆvÉÉiÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... 20 20 ... ... ... ... ... ... 20 20 ... ... ... ...
11. iÉÉ®úiÉÆjÉÒ ... ... 20 20 ... 20 20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...
BEÚòhÉ ¤Éä®úÒVÉ 84 84 64 64 40 84 124 20 84 104 40 64 40 64 208 64 80 144 20 20 40 40
115

ºÉ½þEòÉ®, {ÉhÉxÉú ´É ´ÉºjÉÉätÉäMÉ Ê´É¦ÉÉMÉ


(ºÉ½þEòÉ®ú)
ºÉ¨ÉOÉ EòɪÉÇEò¨É :
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ Ênù±É䱪ÉÉ +lÉǺɽþɪªÉÉSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉä´ÉÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆSÉÒ {ÉÖxÉ®ÇúSÉxÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖ´ÉÔSªÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ +´ÉºÉɪÉxÉÉiÉ EòÉfÚøxÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉ BEÚòhÉ 938
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ɽäþiÉ. ºÉnù®ú ºÉƺlÉÉÆxÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÒªÉ +xÉÖnùÉxÉ, ´ªÉÉVÉ +xÉÖnùÉxÉ, ¦ÉÉMÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É <. Ê´ÉÊ´ÉvÉ
|ÉEòÉ®úSÉä +lÉǺɽþɪªÉ iÉnùlÉÇ º´É°ü{ÉÉiÉ (+ìb÷´½þÉìEò ¤ÉäºÉҺɴɮú) ºÉxÉ 1990-1991 {ÉɺÉÚxÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä +ɽäþ. +ÉiÉÉ ¶ÉɺÉxÉÉSÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòb÷Ò±É
¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ Gò¨ÉÉÆEò +ÉʴɨÉ-1096/|É.Gò.-93/EòÉ-3, Ênù. 31 ¨ÉÉSÉÇ 1998 +x´ÉªÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ +lÉǺɽþɪªÉ näùhªÉÉSªÉÉ JÉɱÉÒ±É
ªÉÉäVÉxÉÉÆxÉÉ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.
ºÉxÉ 2019-2020 SÉÒ +ÉEòbä÷´ÉÉ®úÒ ½þÒ ¨Éɽäþ ¨ÉÉSÉÇ 2020 +JÉä®úSÉÒ JÉSÉÉÇSÉÒ +ÉEòbä÷´ÉÉ®úÒ +ɽäþ
(1) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉMɦÉÉÆb÷´É±ÉÒ +ƶÉnùÉxÉ :--- +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆSªÉÉ ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆxÉÉ
¶ÉäiÉÒºÉÉ`öÒ EòVÉÇ ´ÉÉ]õ{É, ¶ÉäiÉÒºÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò JÉiÉä, ¤ÉÒ-ʤɪÉÉxÉä ´É <iÉ®ú ÊxÉʴɹ`öÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ, ®úɺiÉ ¦ÉÉ´É nÖùEòÉxÉ SÉɱÉÊ´ÉhÉä, nÖùMvÉ´ªÉ´ÉºÉɪÉ, ¨ÉiºªÉ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ <iªÉÉnùÒ
´ªÉ´ÉºÉɪÉɺÉÉ`öÒ EòVÉÇ =¦ÉÉ®úhÉÒ Eò®úÉ´ÉÒ ±ÉÉMÉiÉä. ½þÒ EòVÉÇ =¦ÉÉ®úhÉÒ ºÉƺlÉäSªÉÉ ¦ÉÉMɦÉÉÆb÷´É±ÉÉSªÉÉ {É]õÒ¶ÉÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ªÉÉ ºÉƺlÉÉÆSÉÉ ¦ÉÉMɦÉÉÆb÷´É±ÉÒ {ÉɪÉÉ {ÉCEòÉ
Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ BEÚòhÉ 938 ºÉƺlÉÉƺÉÉ`öÒ |ÉiÉÒ ºÉƺlÉÉ ¯û. 50,000 ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ¦ÉÉMɦÉÉÆb÷´É±ÉÒ +ƶÉnùÉxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +lÉǺɽþɪªÉ
näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
(®úCEò¨É ¯û{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ)
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ
0.20 ... ... ... ... ... ... ...

(2) {ÉÖxÉ®ÇúÊSÉiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÒªÉ +xÉÖnùÉxÉ :--- ªÉÉ ºÆɺlÉÉÆSÉÉ +ÉÌlÉEò {ÉɪÉÉ ¨ÉVɤÉÚiÉ xɺɱªÉÉxÉä ºÉÖ¯ûú´ÉÉiÉÒSÉÒ
EòɽþÒ ´É¹Éæ iªÉÉÆxÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉä ´ÉäiÉxÉ, EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ JÉSÉÇ, ¦ÉÉbä÷ <iªÉÉnùÓºÉÉ`öÒ ªÉähÉÉ-ªÉÉ JÉSÉÉÇSÉÉ ¤ÉÉäVÉÉ ´É ºÉ¦ÉɺÉnùÉÆSÉÒ ºÉɨÉÉÊVÉEò, +ÉÌlÉEò {ÉÊ®úκlÉiÉÒ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉÉ
iɺÉäSÉ ªÉÉ ºÉƺlÉÉÆSÉä ºÉÖ°ü´ÉÉiÉÒSÉä ´ªÉ´É½þÉ®ú ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ®úɽþiÉÉiÉ, ½äþ ±ÉIÉÉiÉ PÉäiÉÉ |ÉiÉÒ ºÉƺlÉÉ ¯û. 10,000 |ÉiÉÒ ´É¹ÉÔ ªÉÉ|ɨÉÉhÉä ºÉxÉ 2005-2006 {ɪÉÈiÉ 938 ºÉƺlÉÉÆxÉÉ
näùhªÉÉSÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +lÉǺɽþɪªÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþ.
(®úCEò¨É ¯û{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ)
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ
11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 11.80 ... ...

(3) {ÉÖxÉ®ÇúÊSÉiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ º´ÉºiÉ vÉÉxªÉ nÖùEòÉxÉɺÉÉ`öÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÒªÉ +xÉÖnùÉxÉ :--- xÉ´ÉÒxÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ
EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ SÉɱÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ º´ÉºiÉ vÉÉxªÉ nÖùEòÉxÉÉÆxÉÉ ªÉähÉÉ®úÉ iÉÉä]õÉ ¦É°üxÉ EòÉføhªÉɺÉÉ`öÒ ¯û. 2,500 {ɪÉÈiÉ |ÉÊiɴɹÉÔ ËEò´ÉÉ |ÉiªÉIÉ ªÉähÉÉ®úÉ
iÉÉä]õÉ ªÉÉiÉ VÉä Eò¨ÉÒ +ºÉä±É B´Éfä ø+xÉÖnùÉxÉ 5 ´É¹ÉÉÇ{ɪÉÈiÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +lÉǺɽþɪªÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþ.
(®úCEò¨É ¯û{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ)
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ
... ... ... ... ... ... ... ...

(4) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉÆSÉä ¦ÉÉMÉ JÉ®äúnùÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ 7 ´É¹Éæ ¨ÉÖnùiÉÒSÉä ʤÉxÉ´ªÉÉVÉÒ EòVÉÇ :--- VÉÖxªÉÉ ºÉƺlÉäiÉ ºÉ¦ÉɺÉnù xÉ ZÉɱÉä±Éä
iɺÉäSÉ JÉÉiÉä¡òÉäb÷ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú xÉ´ÉÒxÉ ZÉɱÉä±Éä ¦ÉÚvÉÉ®úEòÉÆxÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ºÉƺlÉäSÉä ºÉ¦ÉɺÉnù ½þÉhä ªÉɺÉÉ`öÒ ´É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆSÉÉ
¡òɪÉnùÉ Ê¨É³ýÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ |ÉiªÉäEò +ÉÊnù´ÉɺÉÓxÉÉ ¦ÉÉMÉ JÉ®äúnùÒºÉÉ`öÒ ¯û{ɪÉä 100 {ɪÉÈiÉ ¦ÉÉMÉ JÉ®äúnùÒºÉÉ`öÒ Ê¤ÉxÉ´ªÉÉVÉÒ EòVÉÇ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ½äþ EòVÉÇ {ÉÉSÉ ½þ{iªÉÉiÉ {É®úiÉ
Eò®úɴɪÉÉSÉä +ºÉÚxÉ, {Éʽþ±ÉÉ ½þ{iÉÉ EòVÉÇ Ênù±ªÉÉSªÉÉ iÉÉ®úJÉä{ÉɺÉÚxÉ ÊiɺÉ-ªÉÉ ´É¹ÉÔ näùªÉ ½þÉäiÉÉä. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +lÉǺɽþɪªÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþ.
(®úCEò¨É ¯û{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ)
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ
21.00 17.19 52.45 74.00 3.00 ... ... ...
116

´ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ
(VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ)
|ÉvÉÉxÉ ¨ÉÖJªÉ ´ÉxɺÉÆ®úIÉEò, ¨É. ®úÉ., xÉÉMÉ{ÉÚ®ú
EòɪÉÇGò¨É ´É iªÉÉiÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ nù¶ÉÇÊ´ÉhÉÉ®äú Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉ
iÉCiÉÉ Gò. 1
Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒʴɹɪÉEò MÉÉä¹É´ÉÉ®úÉ :
+. Gò. EòɪÉÇGò¨É Gò¨ÉÉÆEò ´É xÉÉ´É Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ
2020-2021 2021-2022
1. ÊxÉnæù¶ÉxÉ ´É |ɶÉɺÉxÉ ... ... ... ...
2. ´ÉxÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ ... ... ... ...
3. ʶÉIÉhÉ ´É |ÉʶÉIÉhÉ ... ... ... ...
4. ´ÉxɺÉÆ®úIÉhÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ... ...
5. ´ÉÞIÉÉ®úÉ{ä ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... ...
6. ´ÉxÉÉäi{ÉÉnùxÉ ... ... ... ...
7. ´ÉxÉ nù³ýhɴɳýhÉ ´É <¨ÉÉ®úiÉÒ ... ... ... ...
8. ´ÉxªÉ|ÉÉhÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ´É ÊxɺÉMÉÇ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ... ... ... ...
9. ´ÉxÉä, ={É´ÉxÉä ´É Eò±ªÉÉhÉʴɹɪÉEò EòɪÉÇGò¨É ... ... ... ...
10. ´ÉxÉ Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ... ... ... ...

BEÚòhÉ ... ÊxÉ®ÆúEò ÊxÉ®ÆúEò

ºÉ´ÉÇ EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉÒ±É Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ, {ÉnùxÉÉ¨É ´É ´ÉäiÉxɨÉÉxÉ nù¶ÉÇÊ´ÉhÉÉ®äú Ê´É´É®úhÉ{ÉjÉ


iÉCiÉÉ Gò. 2
{ÉnùºÉÆJªÉÉ
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò {ÉnùxÉÉ¨É ´ÉäiÉxɨÉÉxÉ -----------------------------------------
2020-2021 2021-2022
1 2 3 4 5

1. ®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ ¯û{ɪÉä
ºÉ½þɪÉEò ´ÉxɺÉÆ®úIÉEò 9,300----34,800 ... ...
´ÉxÉIÉäjÉ{ÉÉ±É 9,300----34,800 ... ...
BEÚòhÉ ... ... ...
2. +®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ-´ÉMÉÇ 3
´ÉxÉ{ÉÉ±É 5,200-20,200 ... ...
´ÉxÉ®úIÉEò 5,200-20,200 ... ...
±ÉäJÉÉ{ÉÉ±É 5,200-20,200 ... ...
ʱÉÊ{ÉEò 5,200-20,200 ... ...
´ÉɽþxÉ SÉɱÉEò 5,200-20,200 ... ...
BEÚòhÉ ... ... ...
1. +®úÉVÉ{ÉÊjÉiÉ-´ÉMÉÇ 4
SÉÉèEòÒnùÉ®ú 4,440-7,440 ... ...
º´ÉSUôEò 4,440-7,440 ... ...
¨É½þÉ´ÉiÉ 5,200-20,200 ... ...
MÉ´ÉiÉ EòÉ{ÉhÉÉ®úÉ 4,440-7,440 ... ...
BEÚòhÉ ... ... ...
BEÚòhÉ ¤Éä®úÒVÉ... ÊxÉ®ÆúEò ÊxÉ®ÆúEò
EòɪÉÇGò¨É Gò. 4--´ÉxɺÉÆ®úIÉhÉ ´É Ê´ÉEòɺÉ
iÉCiÉÉ Gò. 1
(nùÉxä É) Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ : (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
|ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022
iÉ{ɶÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(+) EòɪÉÇ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
(1) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ®úÉä{Éä iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ´Éè®úhÉ ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(3) ¨ÉÞnùºÉÆvÉÉ®úhÉÉlÉÇ ´ÉxÉÒEò®úhÉ (IÉäjÉ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(4) JÉɱÉɴɱÉ䱪ÉÉ ´ÉxÉÉÆSÉä {ÉÖxÉ´ÉÇxÉÒEò®úhÉ ... 12,82,69 12,82,69 ... 10,84,77 10,84,77 ... 10,84,77 ... ... 1,08,48 1,08,48
(5) ±ÉÉMÉ´Éb÷ EòɪÉÇGò¨É ... 2,71,94 2,71,94 ... 1,73,77 1,73,77 ... 1,73,77 ... ... 17,38 17,37.7
(6) +CEò±ÉEÖò´ÉÉ vÉb÷MÉÉ´É Ê´É¶Éä¹É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
EÞòiÉÒ EòɪÉÇGò¨É.
(7) Ê´Énù¦ÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(¤ÉÉƤÉÖ ±ÉÉMÉ´Éb÷)

117
BEÚòhÉ---(+)--ºlÉÚ±É ... 15,54,63 15,54,63 ... 12,58,54 12,58,54 ... 12,58,54 ... ... 1,25,85.4 1,25,85
(¤É) =Êqù¹]õ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
(1) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ ®úÉä{Éä iɪÉÉ®ú Eò®úhÉä
¨ÉVÉÖ®úÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(1)--ÊxÉ´´É³ý ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ´Éè®úhÉ ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ Ê´ÉEòɺÉ--
¨ÉVÉÖ®úÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(2)--ÊxÉ´´É³ý ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(3) ¨ÉÞnùºÉÆvÉÉ®úhÉÉlÉÇ ´ÉxÉÒEò®úhÉ (IÉäjÉ)--
¨ÉVÉÖ®úÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(3)--ÊxÉ´´É³ý ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ BEò (SÉɱÉÚ)
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(4) JÉɱÉɴɱÉ䱪ÉÉ ´ÉxÉÉÆSÉä {ÉÖxÉ´ÉÇxÉÒEò®úhÉ
´ÉäiÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
¨ÉVÉÖ®úÒ ... 10,26,15 10,26,15 ... 8,67,82 ... ... 8,67,82 ... ... 86,78 86,78
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... 2,56,54 2,56,54 ... 2,16,95 ... ... 2,16,95 ... ... 21,70 21,70
<iÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(4)--ÊxÉ´´É³ý ... 12,82,69 12,82,69 ... 10,84,77 ... ... 10,84,77 ... ... 1,08,47.7 1,08,48
(5) ±ÉÉMÉ´Éb÷ EòɪÉÇGò¨É
¨ÉVÉÖ®úÒ ... 2,17,55 2,17,55 ... 1,39,02 ... ... 1,39,02 ... ... 13,90 13,90
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... 54,39 54,39 ... 34,75 ... ... 34,75 ... ... 3,48 3,48
BEÚòhÉ---(5)--ÊxÉ´´É³ý ... 2,71,94 2,71,94 ... 1,73,77 ... ... 1,73,77 ... ... 17,38 17,38
(6) +CEò±ÉEÖò´ÉÉ vÉb÷MÉÉ´É Ê´É¶Éä¹É
EÞòiÉÒ EòɪÉÇGò¨É

118
¨ÉVÉÖ®úÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(6)--ÊxÉ´´É³ý ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(7) Ê´Énù¦ÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ
(¤ÉÉƤÉÖ ±ÉÉMÉ´Éb÷)
¨ÉVÉÖ®úÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(7)--ÊxÉ´´É³ý ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(Eò) Ê´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä---
(1) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-5
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-2406
´ÉxÉÒEò®úhÉ ´É ´ÉxªÉVÉÒ´É ... 12,82,69 12,82,69 ... 10,84,77 ... ... 10,84,77 ... ... 1,08,47.7 1,08,48
(2) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-6
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-4406
´ÉxÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ ... 2,71,94 2,71,94 ... 1,73,77 ... ... 1,73,77 ... ... 17,38 17,38
BEÚòhÉ---(Eò)--ºlÉÚ±É ... 15,54,63 15,54,63 ... 12,58,54 ... ... 12,58,54 ... ... 1,25,85.4 1,25,85
EòɪÉÇGò¨É Gò. 5--´ÉÞIÉÉ®úÉ{ä ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉCiÉÉ Gò. 1
(nùÉxä É) Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ : (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
|ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022
iÉ{ɶÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(+) EòɪÉÇ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---


(1) ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ ®úÉ{ä ɨɳäý ... 3,93,80 3,93,80 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ºÉ´ÉÉæ{ɪÉÉäMÉÒ ´ÉÞIÉÉÆSÉÒ ±ÉÉMÉ´Éb÷ ... 9,19,19 9,19,19 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(3) ¦É®úÒ´É ´ÉxÉÒEò®úhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ--(+) ºlÉÚ±É ... 13,12,99 13,12,99 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(¤É) =Êqù¹]õ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
(1) ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ ®úÉ{ä ɨɳäý---
´ÉäiÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

119
¨ÉVÉÖ®úÒ ... 2,36,28 2,36,28 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... 1,57,52 1,57,52 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ... 3,93,80 3,93,80 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ºÉ´ÉÉæ{ɪÉÉäMÉÒ ´ÉÞIÉÉÆSÉÒ ±ÉÉMÉ´Éb÷--
´ÉäiÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
¨ÉVÉÖ®úÒ ... 7,35,35 7,35,35 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... 1,83,84 1,83,84 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ... 9,19,19 9,19,19 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(3) ¦É®úÒ´É ´ÉxÉÒEò®úhÉ EòɪÉÇGò¨É----
¨ÉVÉÖ®úÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ--(¤É) ºlÉÚ±É ... 13,12,99 13,12,99 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ BEò (SÉɱÉÚ)
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Eò) Ê´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä---


(1) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-5
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-2406
´ÉxÉÒEò®úhÉ ´É ´ÉxªÉVÉÒ´É ... 3,93,80 3,93,80 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-6
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-4406
´ÉxªÉVÉÒ´É ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ ... 9,19,19 9,19,19 ... .. ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(Eò)--ºlÉÚ±É ... 13,12,99 13,12,99 .. ... ... ... ... ... ... ... ...

120
121

EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ ºÉÉ®úÉÆ ¶É ´É Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉSÉä º{ɹ]õÒEò®úhÉ


iÉCiÉÉ Gò. 2
´É¹ÉÇ ´É¹ÉÇ ´É¹ÉÇ
ªÉÉäVÉxÉäSÉä xÉÉ´É ¤ÉÉ¤É |ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +ÆnùÉÊVÉiÉ, 2020-2021 +ÆnùÉÊVÉiÉ, 2021-2022
IÉäjÉ (½äþC]õ®ú¨ÉvªÉä) IÉäjÉ (½äþC]õ®ú¨ÉvªÉä) IÉäjÉ (½äþC]õ®ú¨ÉvªÉä)
1 2 3 4 5

1. ´Éè®úhÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ±ÉÉMÉ´Éb ÷{ÉÚ´ÉÇ


|ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ
ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
iÉÞiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
2. ºÉƪÉÖCiÉ ´ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ±ÉÉMÉ´Éb ÷{ÉÚ´ÉÇ
|ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ
ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
iÉÞiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
3. JÉɱÉɴɱÉ䱪ÉÉ ´ÉxÉÆÉSÉä {ÉÖxÉ´ÉÇxÉÒEò®úhÉ ±ÉÉMÉ´Éb ÷{ÉÚ´ÉÇ
|ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ
ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ ºÉnù®ú ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®ú ®úɤÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉ
iÉÞiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ +ºÉ±ªÉÉxÉä ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÉvªÉ iɺÉäSÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ±ÉIÉ ªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ªÉÉ ºiÉ®úɴɯûxÉ xɨÉÖnù
4. ÊEò®úEòÉä³ý ´ÉxÉÉäi{ÉÉnùxÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ±ÉÉMÉ´Éb÷ {ÉÚ´ÉÇ Eò®úiÉÉ ªÉähÉä ¶ÉCªÉ xÉɽþÒ.
|ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ
ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
iÉÞiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
5. ±ÉÉMÉ´Éb EòɪÉÇGò¨É ±ÉÉMÉ´Éb ÷{ÉÚ´ÉÇ
|ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ
ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
iÉÞiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
6. +CEò±ÉEÖò´ÉÉ, vÉb÷MÉÉ´É ±ÉÉMÉ´Éb÷ {ÉÚ´ÉÇ
(ʴɶÉä¹É EÞòiÉÒ EòɪÉÇGò¨É) |ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ
ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
iÉÞiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ ºÉÉ®úÉ¶Æ É ´É Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉSÉä º{ɹ]õÒEä ò®úhÉ
iÉCiÉÉ nùÉäxÉ
´É¹ÉÇ ´É¹ÉÇ ´É¹ÉÇ
ªÉÉäVÉxÉäSÉä xÉÉ´É ¤ÉÉ¤É |ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +ÆnùÉÊVÉiÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022
IÉäjÉ (½äþC]õ®ú¨ÉvªÉä) IÉäjÉ (½äþC]õ®ú¨ÉvªÉä) IÉäjÉ (½äþC]õ®ú¨ÉvªÉä)
1 2 3 4 5

1. Ê´Énù¦ÉÇ Ê´ÉEòÉºÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ ±ÉÉMÉ´Éb ÷{ÉÚ´ÉÇ


(¤ÉÉƤÉÖ ±ÉÉMÉ´Éb÷) |ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ
ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
iÉÞiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
SÉiÉÖlÉÇ ´É¹ÉÇ ºÉnù®ú ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®ú ®úɤÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉ
{ÉÆSÉ¨É ´É¹ÉÇ +ºÉ±ªÉÉxÉä ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÉvªÉ iɺÉäSÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ±ÉIÉ ªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ªÉÉ ºiÉ®úɴɯûxÉ xɨÉÖnù
2. ºÉ´ÉÉæ{ɪÉÉäMÉÒ ´ÉÞIÉÉÆSÉÒ ±ÉÉMÉ´Éb÷ ±ÉÉMÉ´Éb÷ {ÉÚ´ÉÇ Eò®úiÉÉ ªÉähÉä ¶ÉCªÉ xÉɽþÒ.
|ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ
ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
iÉÞiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
EòɪÉÇGò¨É Gò. 6--´ÉxÉÉäi{ÉÉnùxÉ
iÉCiÉÉ Gò. 1
(nùÉxä É) Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ : (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
|ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022
iÉ{ɶÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(+) EòɪÉÇ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---´ÉxÉ ºÉ¨ÉÚ{ɪÉÉäVÉxÉ---
(1) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉɱÉEòÒSÉä ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
VÉʨÉxÉÒ´É®úÒ±É ZÉÉbä÷ iÉÉäbÚ÷xÉ
ʴɱ½äþ´ÉÉ]õ ±ÉÉ´ÉhÉä.
(2) ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ʦÉEò®úhÉÉEòbÚ÷xÉ ´ÉxÉ÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉ¨ÉÚ{ɪÉÉäVÉxÉ ´ÉxÉÉäi{ÉÉnùxÉä.
(3) MÉÉèhÉ ´ÉxÉÉäi{ÉÉnùxÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... 5,83,15 5,83,15 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,67,49 4,67,49
BEÚòhÉ ... 5,83,15 5,83,15 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,67,49 4,67,49
(¤É) =Êqù¹]õ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
(1) +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ¨ÉɱÉEòÒSÉä
VÉʨÉxÉÒ´É®úÒ±É ZÉÉbä÷ iÉÉäbÚ÷xÉ

122
ʴɱ½äþ´ÉÉ]õ ±ÉÉ´ÉhÉä.
¨ÉVÉÖ®úÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
´ÉäiÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ JÉSÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ¶ÉɺÉEòÒªÉ +ʦÉEò®úhÉÉEòbÚ÷xÉ ´ÉxÉ
ºÉ¨ÉÚ{ɪÉÉäVÉxÉ÷ ´ÉxÉÉäi{ÉÉnùxÉä.
¨ÉVÉÖ®úÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
´ÉäiÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ JÉSÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
{ÉÊ®ú®úIÉhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ BEò (SÉɱÉÚ)
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(3) MÉÉèhÉ ´ÉxÉÉäi{ÉÉnùxÉÉSÉÉ Ê´ÉEòɺÉ----


¨ÉVÉÖ®úÒ ... 4,66,52 4,66,52 ... 3,39,99 3,39,99 ... 3,39,99 3,39,99 ... 3,73,99 3,73,99
ºÉÉʽþiªÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ... 1,16,63 1,16,63 ... 84,99.8 85,00 ... 84,99.8 85,00 ... 93,50 93,50
BEÚòhÉ (3) ... 5,83,15 5,83,15 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,67,49 4,67,49
BEÚòhÉ (¤É) ... 5,83,15 5,83,15 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,67,49 4,67,49
(Eò) Ê´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä---
(1) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-5
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-2406
´ÉxÉÒEò®úhÉ ´É ´ÉxªÉVÉÒ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-6
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-4406
´ÉxÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ ... 5,83,15 5,83,15 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,67,49 4,67,49

123
BEÚòhÉ---(ÊxÉ´´É³ý) ... 5,83,15 5,83,15 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,24,99 4,24,99 ... 4,67,49 4,67,49
124

EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ ºÉÉ®úÉ¶Æ É ´É Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉSÉä º{ɹ]õÒEò®úhÉ


iÉCiÉÉ nùÉäxÉ
´É¹ÉÇ ´É¹ÉÇ ´É¹ÉÇ
ªÉÉäVÉxÉäSÉä xÉÉ´É ¤ÉÉ¤É |ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +ÆnùÉÊVÉiÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022

1 2 3 4 5

MÉÉèhÉ ´ÉxÉÉäi{ÉÉnùxÉÉSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ±ÉÉMÉ´Éb ÷{ÉÚ´ÉÇ


ºÉnù®ú ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®ú ®úɤÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉ
|ÉlÉ¨É ´É¹ÉÇ
+ºÉ±ªÉÉxÉä ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÉvªÉ iɺÉäSÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ±ÉIÉ ªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ªÉÉ ºiÉ®úɴɯûxÉ xɨÉÖnù
ÊuùiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
Eò®úiÉÉ ªÉähÉä ¶ÉCªÉ xÉɽþÒ.
iÉÞiÉÒªÉ ´É¹ÉÇ
EòɪÉÇGò¨É Gò. 7--nù³ýhɴɳýhÉ ´É <¨ÉÉ®úiÉÒ
iÉCiÉÉ Gò. 1
(nùÉxä É) Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ : (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
|ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022
iÉ{ɶÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(+) EòɪÉÇ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
nù³ýhɴɳýhÉ ´É <¨ÉÉ®úiÉÒ ... 55,00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ ... 55,00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(¤É) =Êqù¹]õ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
nù³ýhɴɳýhÉ ´É <¨ÉÉ®úiÉÒ
´ÉäiÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
¨ÉVÉÖ®úÒ ... 22,00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
|É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ ... 33,00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

125
BEÚòhÉ ... 55,00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ (¤É) ... 55,00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(Eò) Ê´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä---
(1) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-5
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-2406
´ÉxÉÒEò®úhÉ ´É ´ÉxªÉVÉÒ´ÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(2) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-6
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-4406
´ÉxÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ ... 55,00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(Eò) ... 55,00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
126

EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ ºÉÉ®úÉ¶Æ É ´É Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉäSÉä º{ɹ]õÒEò®úhÉ


iÉCiÉÉ nùÉäxÉ
´É¹ÉÇ ´É¹ÉÇ ´É¹ÉÇ
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò EòɨÉÉSÉä Ê´É´É®úhÉ ¤ÉÉ¤É |ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +ÆnùÉÊVÉiÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022

1 2 3 4 5 6

1. ®úºiªÉÉÆSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É (ÊEò. ¨ÉÒ.)


JÉb÷ÒSÉä ®úºiÉä
¨ÉÖ°ü¨ÉÉÆSÉä ®úºiÉä
¨ÉÉiÉÒSÉä ®úºiÉä
2. {ÉÖ±ÉÉÆSÉä ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ
3. <¨ÉÉ®úiÉÓSÉä ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ
ºÉnù®ú ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®ú ®úɤÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉ
Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆSÉä ÊxÉ´ÉɺɺlÉÉxÉ
+ºÉ±ªÉÉxÉä ¦ÉÉèÊiÉEò ºÉÉvªÉ iɺÉäSÉ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ±ÉIÉ ªÉɤÉɤÉiÉSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ ªÉÉ ºiÉ®úɴɯûxÉ xɨÉÖnù
|ÉEòÉ®ú--1 Eò®úiÉÉ ªÉähÉä ¶ÉCªÉ xÉɽþÒ.
|ÉEòÉ®ú--2
|ÉEòÉ®ú--3
|ÉEòÉ®ú--4
|ÉEòÉ®ú--5
|ɶÉɺÉEòÒªÉ <¨ÉÉ®úiÉÒ
ʴɸÉɨÉMÉÞ½þä
ʴɽþÒ®úÒSÉä ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ
EòɪÉÇGò¨É Gò. 8---ÊxɺÉMÉÇ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ´ÉxªÉ |ÉÉhªÉÉÆSÉä {ÉÊ®ú®úIÉhÉ
iÉCiÉÉ Gò. 1
(nùÉxä É) Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ : (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
|ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022
iÉ{ɶÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(+) EòɪÉÇ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
(1) ÊxɺÉMÉÇ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ´ÉxªÉ |ÉÉhªÉÉÆSÉä ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
{ÉÊ®ú®úIÉhÉ.
BEÚòhÉ (+) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(¤É) =Êqù¹]õ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
(1) ÊxɺÉMÉÇ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ´ÉxªÉ |ÉÉhªÉÉÆSÉä
{ÉÊ®ú®úIÉhÉ
´ÉäiÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
¨ÉVÉÖ®úÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

127
|É´ÉÉºÉ JÉSÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ JÉSÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉʽþiªÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
<iÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ (¤É) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(Eò) Ê´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä---
(1) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-4
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-2406
´ÉxÉÒEò®úhÉ ´É ´ÉxªÉVÉÒ´ÉxÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(Eò) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
128

EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ ºÉÉ®úÉ¶Æ É ´É Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉSÉä º{ɹ]õÒEò®úhÉ


iÉCiÉÉ nùÉäxÉ
´É¹ÉÇ ´É¹ÉÇ ´É¹ÉÇ
¤ÉÉ¤É |ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +ÆnùÉÊVÉiÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022
1 2 3 4

1. ®úºiªÉÉÆSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É (ÊEò. ¨ÉÒ.) ... ... ...


2. ¨ÉÉä-ªÉÉÆSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É (°ü{ɪÉä) ... ... ...
3. <¨ÉÉ®úiÉÓSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ... ... ...
4. iɱÉÉ´ÉÉÆSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É (°ü{ɪÉä) ... ... ...
5. ʴɽþÒ®úÓSÉä ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É (°ü{ɪÉä) ... ... ...
6. <iÉ®ú EòɨÉä ... ... ...
EòɪÉÇGò¨É Gò. 9---´ÉxÉä, ={É´ÉxÉä +ÉÊhÉ Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¹ÉªÉEò EòɪÉÇGò¨É
iÉCiÉÉ Gò. 1
(nùÉxä É) Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ : (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
|ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022
iÉ{ɶÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(+) EòɪÉÇ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
(1) ´ÉxÉ EòɨÉMÉÉ®ú Eò±ªÉÉhÉ ... 77,00 77,00 ... 95,00 95,00 ... 95,00 95,00 ... 1,04,50 1,04,50
(2) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ EÖòEòÓMÉ MÉìºÉ,
ºÉÉä±É®ú EÖòEò®ú {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉä. .. 68,14 68,14 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(+ÉÊnù. ={ɪÉÉäVÉxÉÉ)
(3) ºÉƪÉÖCiÉ ´ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 4,97,72 4,97,72 ... 4,37,18 4,37,18 ... 4,37,18 4,37,18 ... 4,80,89.8 4,80,90
(4) ´ÉxɺÉÆ®úIÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... 4,85,93 4,85,93 ... 5,62,55 5,62,55 ... 5,62,55 5,62,55 ... 6,18,81 6,18,81
(5) ´ÉxÉIÉäjÉÉiÉ {ɪÉÇ]õxÉ ºlɳýÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(6) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉ {ɪÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ {ɪÉÇ]õxÉÉ... 2,00,00 2,00,00 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+ÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉÉQÉ |ÉEò±{ÉÉJÉɱÉÒ ®úÉVä ÉMÉÉ®ú
ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä.
(7) xÉÉ´ÉÒxªÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(8) ´ÉxÉiɳýÒ ¤ÉÉÆvÉhÉä (nùMÉb÷Ò ... 13,85,00 13,85,00 ... 13,46,63 13,46,63 ... 13,46,63 13,46,63 ... 14,81,29 14,81,29

129
¤ÉÆvÉÉ-ªÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ)
BEÚòhÉ (+) ... 27,13,79 27,13,79 ... 24,41,36 24,41,36 ... 24,41,36 24,41,36 ... 26,85,49.6 26,85,50
(¤É) =Êqù¹]õ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
(1) ´ÉxÉ EòɨÉMÉÉ®ú Eò±ªÉÉhÉ ... 77,00 77,00 ... 95,00 95,00 ... 95,00 95,00 ... 1,04,50 1,04,50
(2) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ EÖòEòÓMÉ MÉìºÉ, ... 68,14 68,14 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ºÉÉä±É®ú EÖòEò®ú {ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉä.
(+ÉÊnù. ={ɪÉÉäVÉxÉÉ)
(3) ºÉƪÉÖCiÉ ´ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ... 4,97,72 4,97,72 ... 4,37,18 4,37,18 ... 4,37,18 4,37,18 ... 4,80,89.8 4,80,90
(4) ´ÉxɺÉÆ®úIÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ... 4,85,93 4,85,93 ... 5,62,55 5,62,55 ... 5,62,55 5,62,55 ... 6,18,80.5 6,18,81
(5) ´ÉxÉIÉäjÉÉiÉ {ɪÉÇ]õxÉ ºlɳýÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(6) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉ {ɪÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ {ɪÉÇ]õxÉ... 2,00,00 2,00,00 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
+ÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉÉQÉ |ÉEò±{ÉÉJÉɱÉÒ ®úÉVä ÉMÉÉ®ú
ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä.
(7) xÉÉ´ÉÒxªÉ{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(8) ´ÉxÉiɳýÒ ¤ÉÉÆvÉhÉä (nùMÉb÷Ò ... 13,85,00 13,85,00 ... 13,46,63 13,46,63 ... 13,46,63 13,46,63 ... 14,81,29.3 14,81,29
¤ÉÆvÉÉ-ªÉÉSÉä ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ)
BEÚòhÉ ... 27,13,79 27,13,79 ... 24,41,36 24,41,36 ... 24,41,36 24,41,36 ... 26,85,49.6 26,85,50
BEÚòhÉ---(¤É) ... 27,13,79 27,13,79 ... 24,41,36 24,41,36 ... 24,41,36 24,41,36 ... 26,85,49.6 26,85,50
BEÚòhÉ---(¤É) ºlÉÚ±É ... 27,13,79 27,13,79 ... 24,41,36 24,41,36 ... 24,41,36 24,41,36 ... 26,85,49.6 26,85,50
BEÚòhÉ---(¤É) ÊxÉ´´É³ý ... 27,13,79 27,13,79 ... 24,41,36 24,41,36 ... 24,41,36 24,41,36 ... 26,85,49.6 26,85,50
iÉCiÉÉ BEò (SÉɱÉÚ)
(¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Eò) Ê´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä---


(1) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-5
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-2406
´ÉxÉÒEò®úhÉ ´É ´ÉxªÉVÉÒ´ÉxÉ ... 13,28,79 13,28,79 ... 10,94,73 10,94,73 ... 10,94,73 10,94,73 ... 12,04,20.3 12,04,20
(2) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-6
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-4406
´ÉxÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ ... 13,85,00 13,85,00 ... 13,46,63 13,46,63 ... 13,46,63 13,46,63 ... 14,81,29 14,81,29

BEÚòhÉ (Eò)-1496 ... 27,13,79 27,13,79 ... 24,41,36 24,41,36 ... 24,41,36 24,41,36 ... 26,85,49.6 26,85,50
BEÚòhÉ---(Eòý) ºlÉÚ±É ... 27,13,79 27,13,79 ... 24,41,36 24,41,36 ... 24,41,36 24,41,36 ... 26,85,49.6 26,85,50

130
BEÚòhÉ---(Eòý) ÊxÉ´´É³ý ... 27,13,79 27,13,79 ... 24,41,36 24,41,36 ... 24,41,36 24,41,36 ... 26,85,49.6 26,85,50
EòɪÉÇGò¨É Gò. 10---´ÉxÉÊ´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ý ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ
iÉCiÉÉ Gò. 1
(nùÉxä É) Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ : (¯û{ɪÉä ½þVÉÉ®úÉiÉ)
|ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +lÉǺÉÆEò±{É, 2020-2021 ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ +ÆnùÉVÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022
iÉ{ɶÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ®ú ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(+) EòɪÉÇ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
´ÉxÉÊ´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ÉºÉý ¦ÉÉMÉ ¦ÉÆÉb÷´É±É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ (+) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(¤É) =Êqù¹]õ´ÉÉ®ú ´ÉMÉÔEò®úhÉ---
´ÉxÉÊ´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉºÉ ¦ÉÉMÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ (¤É) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(Eò) Ê´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉäSÉÒ ºÉÉvÉxÉä---

131
(1) ¨ÉÉMÉhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò ]õÒ-5
|ÉvÉÉxÉ ¶ÉÒ¹ÉÇ-4406
´ÉxÉÒEò®úhÉ ´É ´ÉxªÉVÉÒ´ÉxÉ
ªÉÉ´É®úÒ±É ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÒ JÉSÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BEÚòhÉ---(Eò) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
132

EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ ºÉÉ®úÉ¶Æ É ´É Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉSÉä º{ɹ]õÒEò®úhÉ


iÉCiÉÉ nùÉäxÉ
{ɪÉÇ]õxÉ ºlɳýÉÆSÉÉ Ê´ÉEòɺÉ
|ÉiªÉIÉ, 2019-2020 +ÆnùÉÊVÉiÉ, 2020-2021 |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ, 2021-2022
1 2 3 4

1. ®úºiÉä (ÊEò. ¨ÉÒ.) ... ... ...


2. {ÉÚ±É (ºÉÆJªÉÉ) ... ... ...
3. <¨ÉÉ®úiÉÒ (ºÉÆJªÉÉ) ... ... ...
4. {ɪÉÇ]õxÉ ºlɳýÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ... ... ...

EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ ºÉÉ®úÉ¶Æ É ´É Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉSÉä º{ɹ]õÒEò®úhÉ


iÉCiÉÉ nùÉäxÉ
´É¹ÉÇ
ªÉÉäVÉxÉäSÉä xÉÉ´É ¤ÉÉ¤É |ÉiªÉIÉ, 2019-2020 |ÉiªÉIÉ, 2020-2021 |ÉiªÉIÉ, 2021-2022
IÉäjÉ (½äþC]õ®ú) IÉäjÉ (½äþC]õ®ú) IÉäjÉ (½äþC]õ®ú)
1 2 3 4 5

´ÉxÉÊ´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉºÉ ... ... ... ...


¦ÉÉMÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É näùhÉä.
133

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ Ê´ÉtÖiÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ EÆò{ÉxÉÒ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ


´ÉÉ̹ÉEò ªÉÉäVÉxÉÉ 2021-2022 (EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò)
1. ¨É½þÉÊ´ÉiÉ®úhÉ EÆò{ÉxÉÒSÉÒ EòɪÉæ ´É EòiÉÇ´ªÉä :-----
(+) EÆò{ÉxÉÒ ¨ÉÖJªÉiÉ: ´ÉÒVÉ Ê´ÉiÉ®úhÉÉSªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉɨÉvªÉä +ºÉä±É +ÉÊhÉ iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉɺÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò +ºÉhÉÉ®úÒ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ Ê´ÉtÖiÉ
¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ (¤ÉÉäbÇ÷) SªÉÉ ¨ÉɱɨÉkÉÉ, ¨ÉɱɨÉkÉäºÉƤÉÆvÉÒ Ê½þiɺÉƤÉÆvÉ, ½þCEò +ÉÊhÉ nùÉʪÉi´Éä ÊxÉʽþiÉ +ºÉä±É, Ê´ÉtÖiÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2003 SªÉÉ ¦ÉÉMÉ ¤ÉÉ®úÉ´ÉÒ
(¤ÉÉäb÷ÉSÇ ÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ) (+ÉÊhÉ iªÉÉ +ÆiÉMÉÇiÉ +ÊvɺÉÚÊSÉiÉ ½þºiÉÉÆiÉ®úhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ) SªÉÉ iÉ®úiÉÖnùÒxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ ¨ÉÉxªÉiÉÉ PÉähªÉÉSÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ºÉ®úEòÉ®úSÉÉ ÊxÉhÉǪÉ
+ÉÊhÉ ªÉÉ ºÉÆnù¦ÉÉÇiÉÒ±É `ö®úÉ´É, {ÉÊ®ú{ÉjÉEäò, +vªÉÉnäù¶É ´É +ÊvɺÉÚSÉxÉÉ +ÉÊhÉ EÆò{ÉxÉÒ {ÉÖføÒ±É ÊxÉhÉÇªÉ PÉä<Ç±É +ÉÊhÉ EÆò{ÉxÉÒ Ê´ÉtÖiÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 2003 SªÉÉ
Eò±É¨É 14 SªÉÉ iÉ®úiÉÖnùÒxÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ {É®ú´ÉÉxÉÉvÉÉ®úEò ¨½þhÉÚxÉ EòÉ¨É Eò®äú±É.
(¤É) ={É {ÉÉ®äú¹ÉhÉ, Ê´ÉiÉ®úhÉ, {ÉÖ®ú´É`ö¬ÉSÉÒ iÉ®úiÉÚnù, {ÉÖ®ú´É`öÉ, ´É½þxÉ, JÉ®äúnùÒ, Ê´ÉGòÒ, +ɪÉÉiÉ, ÊxɪÉÉÇiÉ ´É Ê´ÉVÉäSÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eò®úhÉä, Ê´ÉtÖiÉ ÊxɪÉɨÉEò +ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ
ÊxÉnæù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉiÉ®úhÉÉiÉ JÉÖ±ªÉÉ |É´Éä¶ÉÉSÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ Eò°üxÉ näùhÉä.
(Eò) Ê´ÉVÉäSªÉÉ Ê´ÉiÉ®úhÉÉSªÉÉ |ɪÉÉäVÉxÉÉlÉÇ |ÉEò±{É ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ±ÉÉ<ÇxºÉ +ÉÊhÉ iªÉÉÆSªÉɶÉÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ ºÉ´ÉÇ MÉÉä¹]õÒ ºÉÆ{ÉÉÊnùiÉ Eò®úhÉä, ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä, ¤ÉÉÆvÉhÉä, ½þÉiÉÒ
PÉähÉä, =¦ÉÉ®úhÉä, ¨ÉÉÆb÷hÉä, iªÉÉÆSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úhÉä, EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò®úhÉä, ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä, ¦ÉÉb÷¬ÉxÉä iɺÉäSÉ ¦ÉÉbä÷{É^õ¬ÉxÉä näùhÉä, JÉ®äúnùÒ Eò®úhÉä, Ê´ÉGòÒ
Eò®úhÉä, ºÉÖκlÉiÉÒiÉ `äö´ÉhÉä, iªÉÉÆSÉä {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eò®úhÉä, ¡äò®ú¡òÉ®ú Eò®úhÉä, xÉÖiÉxÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä, +ÉvÉÖÊxÉEòÒEò®úhÉ Eò®úhÉä, iªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úhÉä ´É ´ÉÉ{É®ú
Eò®úhÉä, iªÉÉiÉ ={ÉEåòpäù, xÉÉMÉ®úÒ ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´ÉiÉ®úhÉä Eåòpäù, Eäò¤É±ºÉ, iÉÉ®úÉ (´ÉɪɺÉÇ), iÉÉ®ú¨ÉÉMÉÇ (±ÉÉ<ÇxºÉ), ºÉÆSÉɪÉEò (+ìCªÉÖ¨ªÉÖ±Éä]õ®ú), ºÉƪÉÆjÉä, SÉʱÉjÉ
(¨ÉÒ]õºÉÇ), ¨ÉÉ{ÉÒ (¨ÉÒ]õ®ú) ={ÉEò®úhÉ, ºÉɨÉÖOÉÒ ´É Ê´ÉVÉäSÉä =i{ÉÉnùxÉ, ÊxĘ́ÉiÉÒ, ´ÉÉ{É®ú ºÉÉ`ö´ÉhÉ, ¨ÉÉäVÉhÉÒ ´É Ê´ÉiÉ®úhÉ ±ÉÉ<ÇxºÉ (B±É.]õÒ.+ìxb÷
BSÉ.]õÒ. 11/22/33 Eäò.´½þÒ.) ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉä.
(b÷) Ê´ÉtÖiÉ ¶ÉCiÉÒ (<±ÉäÎC]ÅõEò {ÉÉì´É®ú) ªÉÉÆSÉÒ JÉ®äúnùÒ, +ɪÉÉiÉ, ÊxɪÉÉÇiÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ËEò´ÉÉ iªÉÉiÉÒ±É +xªÉ näù´ÉPÉä´É ªÉÉÆSÉä EòɨÉEòÉVÉ {ÉÖfäø SÉɱÉÚ `äö´ÉhÉä +ÉÊhÉ
<±ÉäÎC]ÅõEò ={ÉEåòpäù, +ºÉÉäʶÉB]ÂõºÉ, ±ÉÉ<ÇxºÉ (B±É.]õÒ. ´É BSÉ.]õÒ. 11/22/33 Eäò.´½þÒ.) ªÉÉÆSÉä EòɪÉÇSÉɱÉxÉ ´É {É®úÒIÉhÉ +ÉÊhÉ (<±ÉäÎC]ÅõEò {ÉÉì´É®ú),
Ê´ÉtÖiÉ ´ÉÒVÉäSÉÉ ´ÉÉ{É®ú, ºÉÉ`ö´ÉhÉ ´É ¨ÉÉMÉhÉÒ iɺÉäSÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ ´É {ÉÖ®ú´É`öÉ ªÉÉÆSªÉɶÉÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ +ºÉhÉÉ-ªÉÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉÉÆSªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉƨÉvªÉä ºÉ½þEòɪÉÇ näùhÉä,
ºÉ½þɪªÉ Eò®úhÉä ´É ºÉ±±ÉÉ näùhÉä.
(<) =SSÉ ´½þÉä±]äõVÉSªÉÉ (½þÉªÉ ´½þÉä±]äõVÉ) (11/22/33 Eäò. ´½þÒ.) +ÉÊhÉ Eò¨ÉÒ ´½þÉä±]äõVÉSªÉÉ iÉÉ®úÉƨÉÉ¡ÇòiÉ +ÉÊhÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ={ÉEåòpùɨÉÉ¡ÇòiÉ <±ÉäÎC]ÅõEò
Êb÷º]ÅõÒ¤ªÉÖ¶ÉxÉ ±ÉÉ<ÇxºÉ +ÉÊhÉ ËEò´ÉÉ xÉä]õ´ÉEÇò =¦ÉÉ®úhÉä, ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä, ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Eò®úhÉä, iÉä º´ÉÒEòÉ®úhÉä, =¦ÉÉ®úhÉä, ¨ÉÉÆb÷hÉä, ={ɪÉÉäMÉÉiÉ +ÉhÉhÉä,
SÉɱɴÉhÉä, ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä, iÉä ¦ÉÉb÷¬ÉxÉä näùhÉä, ¦ÉÉbä÷{É^õ¬ÉxÉä näùhÉä, JÉ®äúnùÒ Eò®úhÉä, Ê´ÉGòÒ Eò®úhÉä iÉä ºÉÖκlÉiÉÒiÉ `äö´ÉhÉä, iÉä {ÉÊ®ú´ÉÌvÉiÉ Eò®úhÉä, iªÉÉiÉ ¡äò®ú
Eò®úhÉä, iªÉÉSÉä xÉÚiÉxÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä, iªÉÉÆSÉä +ÉvÉÖÊxÉEòÒEò®úhÉ Eò®úhÉä iªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úhÉä, ´É iªÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhÉä +ÉÊhÉ iªÉÉiÉ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ ´É
+xªÉjÉ EÖò`äö½þÒ +ºÉ±Éä±Éä Ê´ÉiÉ®úhÉ Eåòpùɺɽþ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ={ÉEåòpäù, Eäò¤É±ºÉ, iÉÉ®úÉ (´ÉɪɺÉÇ), ºÉÆSÉɪÉEò (+ìCªÉÖ¨ªÉÖ±Éä]õ®ú), ºÉƪÉÆjÉä, SÉʱÉjÉ (¨ÉÒ]õºÉÇ), ¨ÉÉ{ÉÒ
(¨ÉÒ]õºÉÇ), ={ÉEò®úhÉä, ºÉɨÉÖOÉÒ ºÉÆMÉhÉEò ´É +ÎxºÉ±É®úÒ Ê´ÉiÉ®úhÉ ºÉä´ÉÉƶÉÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ +ºÉhÉÉ®úÒ ºÉɨÉOÉÒ, Ê´ÉtÖiÉ >ðVÉæSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ, ºEòÉb÷É +ÉÊhÉ
B.B¨É.+É®ú. ʺÉκ]õ¨É ]äõʱÉEò¨ªÉÖÊxÉEäò¶ÉxÉ +ÉÊhÉ ]äõʱÉʨÉ]õË®úMÉ ={ÉEò®úhÉä ªÉÉÆSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É ½þÉäiÉÉ. <iÉ®úÉÆEòÊ®úiÉÉ ´É <iÉ®úÉÆSªÉÉ ´ÉiÉÒxÉä ½þÉªÉ ´½þÉä±]äõVÉ
(11/22/33 Eäò.´½þÒ.) +ÉÊhÉ ±ÉÉä ´½þÉä±]äõVÉ ±ÉÉ<ÇxºÉ +ÉÊhÉ ºÉƱÉMxÉ ={ÉEåòpäù, ={ÉEò®úhÉä, ºÉÉvÉxÉä, Eäò¤É±ºÉ, ´ÉɪɺÉÇ ªÉÉÆSÉÒ =¦ÉÉ®úhÉÒ, EòɪÉÇSÉɱÉxÉ,
{É®úÒúIÉhÉ, ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ½þÉiÉÒ PÉähÉä.
2. EÆò{ÉxÉÒSÉÒ ¨ÉÉʽþiÉÒ :-----
´ÉÒVÉ ´ÉÉʽþxÉÒiÉÒ±É iÉÚ]õ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉÉEòÊ®úiÉÉ ¨É®úÉÊ´ÉÊ´ÉEÆò¨É ¨ÉvªÉä BÊ|É±É 2003 {ÉɺÉÚxÉ ¨É½þÉÊ´ÉiÉ®úhÉ EÆò{ÉxÉÒEòbÚ÷xÉ EòɪÉÇGò¨É ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ. ªÉÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ
EòɪÉÇGò¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉGò¨É ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä.
1. >ðVÉÉÇ ±ÉäJÉÉÆEòxÉ :----
{ÉÊ®ú¨ÉÆb÷³ý, ¨ÉÆb÷³ý ʴɦÉÉMÉÒªÉ +ÉÊhÉ ´ÉÉʽþxÉÒ ºiÉ®úÉ´É®ú >ðVÉÉÇ ±ÉäJÉÉÆEòxÉ Eò°üxÉ iªÉÉSÉÉ ¨ÉÉʺÉEò +ÉføÉ´ÉÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
2. iÉÉÆÊjÉEò ½þÉxÉÒ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ +xªÉ ʴɦÉÉMÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ iɺÉäSÉ IÉäjÉÒªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ¡æò JÉɱÉÒ±É ={ÉɪɪÉÉäVÉxÉÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ :----
l Ê´ÉiÉ®úhÉ |ÉhÉɱÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉäºÉÉ`öÒ {ÉɪÉɦÉÚiÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ´ÉÉfø´ÉÚxÉ iÉÉÆÊjÉEò ½þÉxÉÒ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É EòɨÉä ÊxɪÉÉäÊVÉiÉ +ɽäþiÉ.
(+) xÉ´ÉÒxÉ ={ÉEåòpùÉSÆ ÉÒ =¦ÉÉ®úhÉÒ.
(¤É) +κiÉi´ÉÉiÉÒ±É ={ÉEåòpùÉÆSÉÒ IɨÉiÉÉ ´ÉÉføÊ´ÉhÉä (Augmentation).
(Eò) xÉ´ÉÒxÉ =SSÉ nùÉ¤É ´ÉÒVÉ ´ÉÉʽþxªÉÉ.
(b÷) xÉ´ÉÒxÉ ±ÉPÉÖ nùÉ¤É ´ÉÒVÉ ´ÉÉʽþxªÉÉ.
(<) xÉ´ÉÒxÉ ®úÉäʽþjÉä.
´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ ¤ÉɤÉÓ¨ÉÖ³äý Ê´ÉiÉ®úhÉ VÉɳäý ºÉ¶ÉCiÉ ½þÉä>ðxÉ iÉÉÆÊjÉEò ½þÉxÉÒ Eò¨ÉÒ ½þÉähªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ ½þÉähÉÉ®ú +ɽäþ.
3. ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ½þÉxÉÒ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ JÉɱÉÒ±É ={ÉÉªÉ ªÉÉäÊVɱÉä +ɽäþiÉ :-----
l ¨É½þÉÊ´ÉiÉ®úhɨÉvªÉä Centralised Billing {ÉriÉÒSÉÒ +ƨɱɤÉVÉÉ´ÉhÉÒ
l ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò xÉÖEòºÉÉxÉ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ PÉ®úMÉÖiÉÒ, ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ´É +ÉètÉäÊMÉEò (RCI) OÉɽþEòÉÆSÉÉ Ê¤É˱ÉMÉ (Billing Efficiency) ´ÉÉføÊ´ÉhªÉÉSÉä
|ɪÉixÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
l iªÉɺÉÉ`öÒ +iªÉÉvÉÖÊxÉEò iÉÆjÉYÉÉxÉÉ´É®ú +ÉvÉÉÊ®úiÉ º´ÉªÉÆSÉʱÉiÉ ¨ÉÒ]õ®ú ´ÉÉSÉxÉ (BB¨É+É®ú), EòÉì¨ÉxÉ Ê¨É]õ®ú Ê®úËb÷MÉ <xº]Åõ¨Éå]õ (CMRI) +É®. B¡ò.
(®äúÊb÷+Éä Ê£òC´ÉäxºÉÒ), +ɪÉ. +É®ú. (<x£òÉ ®äúb÷) ¨ÉÒ]õ®ú ´É ¡òÉä]õÉä ʨÉ]õ®ú Ê®úb÷ÓMÉ ªÉÉSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
134

l ¨ÉÉä¤ÉÉ<Ç±É +ì{É´nùÉ®äú ʨÉ]õ®ú Ê®úËb÷MÉSÉÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.


®úÉVªÉÉiÉÒ±É Ê´ÉVÉ SÉÉä®úÒ±ÉÉ +ɳýÉ PÉɱÉhªÉɺÉÉ`öÒ ¨É½þÉÊ´ÉiÉ®úhÉ EÆò{ÉxÉÒiÉ¡æò Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉɪɪÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉʴɱªÉÉ VÉÉiÉÉiÉ. iªÉÉSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.
1) ®úÉVªÉÉiÉ +ÉVÉ ®úÉäVÉÒ BEÚòhÉ EòÉªÉ¨É º´É°ü{ÉÒ 43 Ê¡ò®úiÉä {ÉlÉEò +É{É+É{ɱªÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉÉiÉ ÊxɪɨÉÒiÉ{ÉhÉä Ê´ÉtÖiÉ ºÉÆSÉÉSÉÒ iÉ{ÉɺÉhÉÒ Eò°üxÉ Ê´ÉtÖiÉ
ºÉÆSÉÉiÉÒ±É +ÊxɪÉʨÉiÉiÉÉ ´É ´ÉÒVÉ SÉÉä®úÒSÉä |ÉEòÉ®ú ¶ÉÉävÉÚxÉ EòÉføhªÉɺÉÉ`öÒ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþiÉ.
2) |ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ/ʴɦÉÉMÉÒªÉ/={ÉʴɦÉÉMÉÒªÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú >ðVÉÉÇ ±ÉäJÉÉÆEòxÉõ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ Ê´ÉVÉ MɳýiÉÒ {ÉäIÉÉ VÉɺiÉ MɳýiÉÒ +ºÉ±ªÉÉSÉä +Éfø³ÚýxÉ
+ɱªÉÉºÉ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ ±ÉIÉ EåòÊpùiÉ Eò°üxÉ Ê´ÉVÉ MɳýiÉÒ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.
4. Ê´ÉiÉ®úhÉ ½þÉxÉÒSÉÒ ºÉt:κlÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ :-----
´É¹ÉÇ% Ê´ÉiÉ®úhÉ ½þÉxÉÒ iÉÉÆÊjÉEò ´É ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ½þÉxÉÒ
2015-2016 ... ... ... 14.51 % 18.79 %
2016-2017 ... ... ... 14.68 % 18.88 %
2017-2018 ... ... ... 13.90 % 17.41 %
2018-2019 ... ... ... 13.63 % 16.94 %
2019-2020 ... ... ... 15.91 % 21.32 %
2020-2021 ºÉ{]åõ¤É®ú {ɪÉÈiÉ iÉÉi{ÉÖ®úiÉä) ... ... 19.14 % 34.19 %
3. ¦ÉÉ®úÊxɪɨÉxÉ :-----
´ÉÒVÉ ={ɱɤvÉiÉäiÉ ´ÉÉfø Eò®úhªÉÉSÉÉ EòɱɤÉr EòɪÉÇGò¨É ªÉÉäMªÉ ®úÒiÉÒxÉä +ƨɱÉÉiÉ +ÉhɱªÉÉxÉä iɺÉäSÉ ´ÉÒVÉ Ê´ÉiÉ®úhÉɺÉÉ`öÒ ºÉIÉ¨É |ÉhÉɱÉÒ =¦ÉÉ®ú±ªÉÉxÉä
¨É½þÉÊ´ÉiÉ®úhÉSªÉÉ ´ÉÒVÉ ={ɱɤvÉiÉäiÉ ´ÉÉfø ZÉɱÉÒ ´É iªÉɨÉÖ³äý ®úÉVªÉÉiÉ ¨Éɽäþ ¨ÉÉSÉÇ 2016 {ÉɺÉÚxÉ ¦ÉÉ®úÊxɪɨÉxÉ ®úqù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþ. {É®ÆúiÉÖ +ÉhÉÒ¤ÉÉhÉÒSªÉÉ
{ÉÊ®úκlÉiÉÒ¨ÉvªÉä ´ÉÒVÉäSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ ´É ={ɱɤvÉiÉÉ ªÉɨÉvªÉä iÉ¡òÉ´ÉiÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱªÉÉºÉ Ê´ÉVÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉiÉäºÉÉ`öÒ ´É ¨É½þÉ®úɹ]Åõ Ê´ÉtÖiÉ ÊxɪÉɨÉEò +ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú iÉÉi{ÉÖ®úiªÉÉ º´É¯û{ÉÉSÉä ¦ÉÉ®úÊxɪɨÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
ºÉxÉ 2020-2021 (xÉÉ´½åþ¤É®ú 2020 {ɪÉÈiÉ) ¨ÉvªÉä ¨É½þÉÊ´ÉiÉ®úhÉSÉÒ Eò¨ÉÉ±É ¨ÉÉMÉhÉÒ 20042 ¨Éä. ´Éì. <iÉEòÒ MÉä±Éä±ÉÒ +ɽäþ. ºÉvªÉÉ ®úÉVªÉÉiÉ VÉä´ÉføÒ Ê´ÉVÉäSÉÒ ¨ÉÉMÉhÉÒ
+ɽäþ, iÉä´ÉføÒ ´ÉÒVÉ ={ɱɤvÉ +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³äý Ê´ÉVÉäSªÉÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ B´ÉføÉ ´ÉÒVÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä.
l ®úÉVªÉÉiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ +EÞò¹ÉEò ´ÉÉʽþxªÉÉ ¦ÉÉ®úÊxɪɨÉxɨÉÖCiÉ Eäò±ªÉÉ +ɽäþiÉ.
l º´ÉiÉÆjÉ ´ÉÉʽþxªÉÉÆ´É®úÒ±É ={ɺÉÉ VɱÉ˺ÉSÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆxÉÉ 16 iÉÉºÉ 3 ¡äòVÉ ´ÉÒVÉ ={ɱɤvÉiÉÉ (+É`öø´Éb÷¬ÉiÉÚxÉ BEò Ênù´ÉºÉ ºÉÉ{iÉÉʽþEò ºÉÖ^õҺɽþ) näùhªÉÉiÉ
ªÉäiÉ +ɽäþ.
l iɺÉäSÉ {ÉÉhªÉÉSÉä ªÉÉäMªÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iɺÉäSÉ EÞò¹ÉÒ {ÉÆ{ÉÉƺÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò +ºÉ±Éä±ÉÉ Ê´ÉtÖiÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä>ðxÉ ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉÇªÉ ´É
¨É½þÉ®úɹ]Åõ Ê´ÉtÖiÉ ÊxɪÉɨÉEò +ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ®úÉVªÉÉiÉÒ±É EÞò¹ÉÒ ´ÉÉʽþxªÉÉÆ´É®úÒ±É EÞò¹ÉÒ OÉɽþEòÉÆxÉÉ ®úÉjÉÒSªÉÉ EòɳýÉiÉ 10 iÉÉºÉ ËEò´ÉÉ
Ênù´ÉºÉÉ 8 iÉÉºÉ 3 ¡äòVÉ ´ÉÒVÉäSÉÒ ={ɱɤvÉiÉÉ SÉGòÉEòÉ®ú {ÉriÉÒxÉä näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉä.
l +ÉhÉÒ¤ÉÉhÉÒSªÉÉ {ÉÊ®úκlÉiÉÒiÉ MÉ®úVÉ {Éb÷±ªÉÉºÉ ´ÉÒVÉ |ÉhÉɱÉÒSªÉÉ ºÉÖ®úÊIÉiÉiÉäºÉÉ`öÒ ]õ{{ªÉÉ]õ{{ªÉÉxÉä iÉÉi{ÉÖ®úiªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒºÉÉ`öÒ ¦ÉÉ®úÊxɪɨÉxÉ ±ÉÉMÉÚ
Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉä. iɺÉäSÉ ¡òCiÉ ºlÉÉÊxÉEò {ÉÉiɳýÒ´É®ú +SÉÉxÉEò EòɽþÒ iÉÉÆÊjÉEò +b÷SÉhÉÒ =nÂù¦É´É±ªÉÉºÉ +ɴɶªÉEòiÉäxÉÖºÉÉ®ú iÉÉi{ÉÖ®úiÉä ¦ÉÉ®úÊxɪɨÉxÉÉSÉä
ÊxɪÉÉäVÉxÉ Eò°üxÉ OÉɽþEòÉÆxÉÉ ºÉÖ®ú³ýÒiÉ{ÉhÉä Ê´ÉtÖiÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä.
4. EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðVÉÔEò®úhÉ :-----
¨É½þÉÊ´ÉiÉ®úhÉ EÆò{ÉxÉÒ¨ÉvªÉä EÞò¹ÉÒ >ðVÉÔEò®úhÉÉSÉÒ ÎºlÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ----
¨ÉÉMÉÒ±É 7 ´É¹ÉÉÇiÉ ¨É½þÉÊ´ÉiÉ®úhÉ EÆò{ÉxÉÒ¨ÉÉ¡ÇòiÉ näùhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ EÞò¹ÉÒ{ÉÆ{É ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä---
+.Gò. ´É¹ÉÇ Ênù±É䱪ÉÉ EÞò¹ÉÒ{ÉÆ{É ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ
1. 2013-2014 ... ... 1,24,769
2. 2014-2015 ... ... 1,47,993
3. 2015-2016 ... ... 1,30,000
4. 2016-2017 ... ... 1,25,522
5. 2017-2018 ... ... 66,174
6. 2018-2019 ... ... 66,479
7. 2019-2020 ... ... 96,327
BEÚòhÉ... 7,57,264
5. ªÉÉäVÉxÉÉ :-----
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ÉɪɪÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ Ê´ÉtÖiÉ Ê´ÉEòÉºÉ IÉäjÉɨÉvªÉä ¨É½þÉÊ´ÉiÉ®úhÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ JÉɱÉÒ±É ªÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ.
(+) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ (ÊVɱ½þɺiÉ®ú) :
ºÉnù®úÒ±É ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉ (]õÒBºÉ{ÉÒ) iɺÉäSÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É (+Éä]õÒBºÉ{ÉÒ) +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈEò®úÒiÉÉ ®úɤÉʴɱÉÒ VÉÉiÉä.ÁÉ
ªÉÉäVÉxÉäiÉÒ±É 85 ]õCEäò ÊxÉvÉÒ ½þÉ Ê]õBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É iÉ®ú =´ÉÇÊ®úiÉ ÊxÉvÉÒ ½É +Éä]õÒBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈEò®úÒiÉÉ JÉSÉÇ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉä. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ
|ÉɨÉÖJªÉÉxÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ¶ÉäiÉEò®úÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ EÞòʹÉ{ÉÆ{ÉÉºÉ ´ÉÒVÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ näùhÉä, +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ näùhÉä iɺÉäSÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ xÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ ´ÉÉb÷Ò/{ÉÉb÷¬ÉÆSÉä Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ Eò®úhÉä ½þÒ EòɨÉä Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉÚxÉ ºÉxÉ 2015-2016 ¨ÉvªÉä Eäò±Éä±ÉÒ EòɨÉä
{ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä---
135

Ê]õ.BºÉ.{ÉÒ. +Éä. ]õÒ. BºÉ. {ÉÒ.


+.Gò. iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ ±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ
1. EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 2150 2134 494 475
2. PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 5214 5142 584 575
3. ´ÉÉb÷Ò{ÉÉb÷É Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 243 239 24 24
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

4. =SSÉnùÉ¤É ´ÉÉʽþxÉÒ 471.13 ÊEò. ¨ÉÒ. 455.37 ÊEò. ¨ÉÒ. 127.58 ÊEò. ¨ÉÒ. 121.49 ÊEò. ¨ÉÒ.
5. ±ÉPÉÖnùÉ¤É ´ÉÉʽþxÉÒ 985.31 ÊEò. ¨ÉÒ. 952.77 ÊEò. ¨ÉÒ. 216.52 ÊEò. ¨ÉÒ. 189.46 ÊEò. ¨ÉÒ.
6. Ê´ÉiÉ®úhÉ ®úÉäʽþjÉä 749 721 166 153
7. ¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ ¯û. 93.09 EòÉä]õÒ ¯û. 12.13 EòÉä]õÒ
8. JÉSÉÇ ¯û. 93.09 EòÉä]õÒ ¯û. 12.13 EòÉä]õÒ
l ºÉxÉ 2016-17 ¨ÉvªÉä ÁÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉÉEòbä÷ ]õÒBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û{ɪÉä 82.90 EòÉä]õÒ iÉ®ú +Éä]õÒBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û{ɪÉä 11.63 EòÉä]õÒ
<iÉCªÉÉ ÊxÉvÉÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþ. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉú ZÉɱÉ䱪ÉÉ EòɨÉÉSÉÒ |ÉMÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä--
Ê]õ.BºÉ.{ÉÒ. +Éä. ]õÒ. BºÉ. {ÉÒ.
+.Gò. iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ ±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ
1. EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 2103 1950 303 259
2. PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 2462 2158 944 886
3. ´ÉÉb÷Ò{ÉÉb÷É Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 310 277 17 17
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

4. =SSÉnùÉ¤É ´ÉÉʽþxÉÒ 466.90 ÊEò. ¨ÉÒ. 419.82 ÊEò. ¨ÉÒ. 110.65 ÊEò. ¨ÉÒ. 85.55 ÊEò. ¨ÉÒ.
5. ±ÉPÉÖnùÉ¤É ´ÉÉʽþxÉÒ 1117.46 ÊEò. ¨ÉÒ. 1062.58 ÊEò. ¨ÉÒ. 195.98 ÊEò. ¨ÉÒ. 156.04 ÊEò. ¨ÉÒ.
6. Ê´ÉiÉ®úhÉ ®úÉäʽþjÉä 777 705 178 144
7. ¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ ¯û. 82.90 EòÉä]õÒ ¯û. 11.63 EòÉä]õÒ
8. JÉSÉÇ ¯û. 82.90 EòÉä]õÒ ¯û. 11.63 EòÉä]õÒ
l ºÉxÉ 2017-18 ¨ÉvªÉä ÁÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉÉEòbä Ê]õBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û{ɪÉä 92.05 EòÉä]õÒ iÉ®ú +Éä]õÒBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û{ɪÉä 11.95 EòÉä]õÒ
<iÉCªÉÉ ÊxÉvÉÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþ. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ EòɨÉÉSÉÒ |ÉMÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä ---
Ê]õ.BºÉ.{ÉÒ. +Éä. ]õÒ. BºÉ. {ÉÒ.
+.Gò. iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ ±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ
1. EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 2904 1046 324 199
2. PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 3076 2906 1059 983
3. ´ÉÉb÷Ò{ÉÉb÷É Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 193 160 16 16
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

4. =SSÉnùÉ¤É ´ÉÉʽþxÉÒ 1148.16 ÊEò. ¨ÉÒ. 546.61 ÊEò. ¨ÉÒ. 102.76 ÊEò. ¨ÉÒ. 82.80 ÊEò. ¨ÉÒ.
5. ±ÉPÉÖnùÉ¤É ´ÉÉʽþxÉÒ 1341.14 ÊEò. ¨ÉÒ. 948.21 ÊEò. ¨ÉÒ. 224.34 ÊEò. ¨ÉÒ. 185.53 ÊEò. ¨ÉÒ.
6. Ê´ÉiÉ®úhÉ ®úÉäʽþjÉä 730 615 148 131
7. ¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ ¯û. 92.05 EòÉä]õÒ ¯û. 11.95 EòÉä]õÒ
8. JÉSÉÇ ¯û. 92.05 EòÉä]õÒ ¯û. 11.95 EòÉä]õÒ
l ºÉxÉ 2018-19 ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉÉEòbä÷ Ê]õBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û{ɪÉä 92.62 EòÉä]õÒ iÉ®ú +Éä]õÒBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û{ɪÉä 11.56 EòÉä]õÒ <iÉCªÉÉ
ÊxÉvÉÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþ. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ ¨Éɽäþ ºÉ{]åõ¤É®ú 2020 +JÉä®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ EòɨÉÉSÉÒ |ÉMÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä ---
Ê]õ.BºÉ.{ÉÒ. +Éä. ]õÒ. BºÉ. {ÉÒ.
+.Gò. iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ ±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ
1. EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 424 261 155 58
2. PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 2150 645 692 395
3. ´ÉÉb÷Ò{ÉÉb÷É Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 357 177 ... ...
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

4. =SSÉnùÉ¤É ´ÉÉʽþxÉÒ 743.64 ÊEò. ¨ÉÒ. 645.12 ÊEò. ¨ÉÒ. 117.89 ÊEò. ¨ÉÒ. 100.62 ÊEò. ¨ÉÒ.
5. ±ÉPÉÖnùÉ¤É ´ÉÉʽþxÉÒ 1287.23 ÊEò. ¨ÉÒ. 873.28 ÊEò. ¨ÉÒ. 103.64 ÊEò. ¨ÉÒ. 104.13 ÊEò. ¨ÉÒ.
6. Ê´ÉiÉ®úhÉ ®úÉäʽþjÉä 1017 845 215 174
7. ¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ ¯û. 92.62 EòÉä]õÒ ¯û. 11.56 EòÉä]õÒ
8. JÉSÉÇ ¯û. 87.85 EòÉä]õÒ ¯û. 9.65 EòÉä]õÒ
=´ÉÇÊ®úiÉ EòɨÉä |ÉMÉiÉÒ{ÉlÉÉ´É®ú +ɽäþiÉ.
136

l ºÉxÉ 2019-20 ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉÉEòbä÷ Ê]õBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û{ɪÉä 99.55 EòÉä]õÒ iÉ®ú +Éä]õÒBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û{ɪÉä 15.67 EòÉä]õÒ <iÉCªÉÉ
ÊxÉvÉÒSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eäò±Éä±ÉÒ +ɽäþ. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ ¨Éɽäþ ºÉ{]åõ¤É®ú 2020 +JÉä®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ EòɨÉÉSÉÒ |ÉMÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä ---
Ê]õ.BºÉ.{ÉÒ. +Éä. ]õÒ. BºÉ. {ÉÒ.
+.Gò. iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ ±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ
1. EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 759 199 162 82
2. PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 1825 417 788 384
3. ´ÉÉb÷Ò{ÉÉb÷É Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 311 53 ... ...
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

4. =SSÉnùÉ¤É ´ÉÉʽþxÉÒ 743.84 ÊEò. ¨ÉÒ. 335.73 ÊEò. ¨ÉÒ. 130.04 ÊEò. ¨ÉÒ. 67.62 ÊEò. ¨ÉÒ.
5. ±ÉPÉÖnùÉ¤É ´ÉÉʽþxÉÒ 773.97 ÊEò. ¨ÉÒ. 411.22 ÊEò. ¨ÉÒ. 170.36 ÊEò. ¨ÉÒ. 38.16 ÊEò. ¨ÉÒ.
6. Ê´ÉiÉ®úhÉ ®úÉäʽþjÉä 1406 610 290 152
7. ¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ ¯û. 99.55 EòÉä]õÒ ¯û. 15.67 EòÉä]õÒ
8. JÉSÉÇ ¯û. 65.91 EòÉä]õÒ ¯û. 8.96 EòÉä]õÒ
=´ÉÇÊ®úiÉ EòɨÉä |ÉMÉiÉÒ{ÉlÉÉ´É®ú +ɽäþiÉ.
l ºÉxÉ 2020-21 EòÊ®úiÉÉ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Ê]õBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û{ɪÉä 80.36 EòÉä]õÒ iÉ®ú +Éä]õÒBºÉ{ÉÒ IÉäjÉÉEò®úÒiÉÉ ¯û{ɪÉä 21.82 EòÉä]õÒ <iÉCªÉÉ
ÊxÉvÉÒSÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. iªÉÉ ÊxÉvÉÒiÉÚxÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ EòɨÉä {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä---
+.Gò. iÉ{ɶÉÒ±É Ê]õ.BºÉ.{ÉÒ. +Éä. ]õÒ. BºÉ. {ÉÒ.
1. ÊxÉvÉÒSÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ ¯û. 80.36 EòÉä]õÒ ¯û. 21.82 EòÉä]õÒ
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

2. EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 500 160


3. PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 200 800
4. ´ÉÉb÷Ò{ÉÉb÷É Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 20 10
(¤É) ʴɶÉä¹É PÉ]õEò ªÉÉäVÉxÉÉ (ÊVɱ½þɺiÉ®ú) :
l ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäuùÉ®äú +xÉÖºÉÚÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ ´É xɴɤÉÉèr ±ÉɦÉÉlªÉÉÈxÉÉ EÞò¹ÉÒ{ÉÆ{É ´É PÉ®úMÉÖiÉÒ VÉÉäb÷hÉÒ näùhÉä, nùʱÉiÉ ´ÉºiªÉÉiÉÒ±É {ÉlÉÊnù´ªÉÉÆSÉä Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ <. EòɨÉä
Eäò±ÉÒ VÉÉiÉÉiÉ.
l ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ÊVɱ½þÉ ÊxɪÉÉäVÉxÉ ´É Ê´ÉEòÉºÉ ¨ÉÆb÷³ýɨÉÉ¡ÇòiÉ Ê´É¶Éä¹É PÉ]õEò ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ nù®ú´É¹ÉÔ ¨É½þÉÊ´ÉiÉ®úhÉ EÆò{ÉxÉÒºÉ EòVÉÉÇ>𠺴ɯû{ÉÉiÉ
ÊxÉvÉÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ Ênù±ÉÉ VÉÉiÉÉä. EòVÉÉÇSÉÉ ´ªÉÉVÉnù®ú 11.5 ]õCEäò <iÉEòÉ ½þÉäiÉÉ. ºÉxÉ 2013-2014 {ÉɺÉÚxÉ ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ¶ÉɺÉxÉ
ÊxÉhÉÇªÉ Gò. ºÉÆÊEòhÉÇ-2013/|É.Gò. 189/>ðVÉÉÇ-5, Ênù. 30-12-2013 +x´ÉªÉä +xÉÖnùÉxÉ º´É°ü{ÉÉiÉ näùhªÉÉºÉ ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ênù±Éä±ÉÒ +ɽäþ.
l ´É¹ÉÇ 2015-16 ¨ÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 76.06 EòÉä]õÒ B´Éfø¬É ®Eò¨ÉäSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. ʴɶÉä¹É PÉ]õEò ªÉÉäVÉxÉäiÉÚxÉ
ºÉxÉ 2015-16 ¨ÉvªÉä Eäò±Éä±ÉÒ EòɨÉä {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä----
Ê´É. PÉ. ªÉÉä.
iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ
EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 3293 2752
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 5430 4523


{ÉlÉÊnù´ªÉÉÆSÉä Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 2293 1910
¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ ¯û. 76.06 EòÉä]õÒ
JÉSÉÇ ¯û. 76.06 EòÉä]õÒ
l ´É¹ÉÇ 2016-17 ¨ÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 93.12 EòÉä]õÒ B´Éfø¬É ®úEò¨ÉäSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ
EòɨÉÉSÉÒ |ÉMÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä.
Ê´É. PÉ. ªÉÉä.
iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ
EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 3348 3030
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 5090 4939


{ÉlÉÊnù´ªÉÉÆSÉä Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 3493 3410
¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ ¯û. 93.12 EòÉä]õÒ
JÉSÉÇ ¯û. 93.12 EòÉä]õÒ
137
l ´É¹ÉÇ 2017-18 ¨ÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚxÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 117.41 EòÉä]õÒ B´Éfø¬É ®úEò¨ÉäSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒ. ´É¹ÉÇ 2017-18 ¨ÉvªÉä
ÁÉ ªÉÉäVÉxÉäiÉú ZÉɱÉ䱪ÉÉ EòɨÉÉSÉÒ |ÉMÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä----
Ê´É. PÉ. ªÉÉä.
iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ
EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 3901 2254
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 2949 2351


{ÉlÉÊnù´ªÉÉÆSÉä Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 3796 2921
¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ ¯û. 117.41 EòÉä]õÒ
JÉSÉÇ ¯û. 117.41 EòÉä]õÒ
l ´É¹ÉÇ 2018-19 ¨ÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚxÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 111.54 EòÉä]õÒ B´Éfø¬É ®úEò¨ÉäSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒþ. ´É¹ÉÇ 2018-19 ¨ÉvªÉä
¨Éɽäþ ºÉ{]åõ¤É®ú 2020 +JÉä®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ EòɨÉÉSÉÒ |ÉMÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä----
Ê´É. PÉ. ªÉÉä.
iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ
EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 2600 1159
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 3270 1816


{ÉlÉÊnù´ªÉÉÆSÉä Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 1981 1468
¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ ¯û. 111.54 EòÉä]õÒ
JÉSÉÇ ¯û. 104.38 EòÉä]õÒ
=´ÉÇÊ®úiÉ EòɨÉä |ÉMÉiÉÒ{ÉlÉÉ´É®ú +ɽäþiÉ.
l ´É¹ÉÇ 2019-20 ¨ÉvªÉä ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚxÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäEòÊ®úiÉÉ ¯û. 144.43 EòÉä]õÒ B´Éfø¬É ®úEò¨ÉäSÉÒ iÉ®úiÉÚnù Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ ½þÉäiÉÒþ. ´É¹ÉÇ 2019-20 ¨ÉvªÉä
ÁɨÉɽäþ ºÉ{]åõ¤É®ú 2020 +JÉä®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ EòɨÉÉSÉÒ |ÉMÉiÉÒ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä----
Ê´É. PÉ. ªÉÉä.
iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ ºÉÉvªÉ
EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 2309 488
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 2827 1474


{ÉlÉÊnù´ªÉÉÆSÉä Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 3064 1243
¨ÉÆVÉÚ®ú ÊxÉvÉÒ ¯û. 144.43 EòÉä]õÒ
JÉSÉÇ ¯û. 67.87 EòÉä]õÒ
=´ÉÇÊ®úiÉ EòɨÉä |ÉMÉiÉÒ{ÉlÉÉ´É®ú +ɽäþiÉ.
l ´É¹ÉÇ 2020-21 EòÊ®úiÉÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚxÉ ¯û. 152.81 EòÉä]õÒ <iÉCªÉÉ ÊxÉvÉÒSÉÒ ¨ÉÆVÉÖ®úÒ näùhªÉÉiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ. ÁÉ ÊxÉvÉÒiÉÚxÉ
Eò®úɴɪÉÉSÉÒ EòɨÉä JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä----
Ê´É. PÉ. ªÉÉä.
iÉ{ɶÉÒ±É
±ÉIªÉ
¦ÉÉèÊiÉEò =Êqù¹]õä

EÞòʹÉ{ÉÆ{É >ðÌVÉEò®úhÉ 2400


PÉ®úMÉÖiÉÒ ´ÉÒVÉ VÉÉäb÷hªÉÉ 2500
{ÉlÉÊnù´ªÉÉÆSÉä Ê´ÉtÖiÉÒEò®úhÉ 2000
|ɺiÉÉÊ´ÉiÉ ÊxÉvÉÒ ¯û. 152.81 EòÉä]õÒ
138

=tÉäVÉEòiÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É


(ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)

ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ÉÆxÉÉ º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®úɺÉÉ`öÒ |É´ÉÞkÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä =tÉäVÉEòiÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É ®úɤÉʴɱÉÉ VÉÉiÉÉä. ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉiÉ
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò ʶÉʤɮäú ´É |ÉʶÉIÉhÉ Ê¶Éʤɮäú PÉäiɱÉÒ VÉÉiÉÉiÉ. iªÉɨÉvªÉä =tÉäMÉ/ºÉä´ÉÉ ªÉÉÆEòÊ®úiÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ näùhÉä, VÉÉMÉäºÉƤÉÆvÉÒ +ɴɶªÉEò iÉ®úiÉÖnùÒ, |ÉEò±{É +½þ´ÉÉ±É iɪÉÉ®ú
Eò®úhÉä, ÊxÉ®úÊxÉ®úɳäý {É®ú´ÉÉxÉä ʨɳýÊ´ÉhªÉÉSªÉÉ {ÉvnùiÉÒ, Ê´ÉGòÒEòÊ®úiÉÉ +ɴɶªÉEò ¤ÉɤÉÒ <iªÉÉnùÓ¤ÉɤÉiÉ ={ɪÉÖCiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ Ênù±ÉÒ VÉÉiÉä. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä¨ÉvªÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ
=tÉäVÉEòiÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eåòpù, ʨÉ]õEòÉìxÉ ´É =tÉäMÉ ºÉÆSÉɱÉxÉɱɪÉÉxÉä ¨ÉÉxªÉiÉÉ Ênù±É䱪ÉÉ +¶ÉɺÉEòÒªÉ EÖò¶É±É |ÉʶÉIÉEò ºÉƺlÉÉƨÉÉ¡ÇòiÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É
PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ :----
1. =tÉäVÉEòiÉÉ {ÉÊ®úSÉªÉ EòɪÉÇGò¨É (1 Ênù´É¶ÉÒªÉ, +ÊxÉ´ÉɺÉÒ ) :--
2. =tÉäVÉEòiÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É (12 Ênù´É¶ÉÒªÉ, ÊxÉ´ÉɺÉÒ ) :--
3. iÉÉÆÊjÉEò |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É (15 Ênù´ÉºÉ iÉä 2 ¨ÉʽþxÉä, +ÊxÉ´ÉɺÉÒ ) :--
=tÉäVÉEòiÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ |ÉʶÉIÉhÉ EòɪÉÇGò¨É
ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉMÉÒ±É {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É |ÉMÉiÉÒSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ (VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉÆiÉMÉÇiÉ)
(¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
´É¹ÉÇ ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ =Êqù¹]õ ºÉÉvªÉ
2015-2016 28.30 28.30 27.30 943 874
2016-2017 33.34 33.34 33.31 1113 991
2017-2018 38.10 38.10 4.48 1270 142
2018-2019 25.80 39.10 36.88 1304 1038
2019-2020 27.00 40.30 38.71 1209 957
2020-2021 33.30 33.30 ... ... ...
(¨Éɽäþ xÉÉä´½åþ¤É®ú 2020 {ɪÉÈiÉú)

+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ (VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)


´É¹ÉÇ ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ =Êqù¹]õ ºÉÉvªÉ
2015-2016 28.95 28.95 28.59 965 840
2016-2017 31.70 31.70 31.15 1058 1021
2017-2018 34.10 34.10 2.60 1137 80
2018-2019 31.25 36.25 36.32 1209 1050
2019-2020 32.40 38.40 34.95 1152 683
2020-2021 37.45 37.45 ... ... ...
(¨Éɽäþ xÉÉä´½åþ¤É®ú 2020 {ɪÉÈiÉú)
139

ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ¤ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É ªÉÉäVÉxÉÉ (BºÉB¨ÉBºÉ)


(ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)
{ÉÉjÉiÉÉ :--
1. Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ 7 ´ÉÒ {ÉɺÉ
2. ´ÉªÉÉä¨ÉªÉÉÇnùÉ 18 iÉä 50 ´É¹Éæ
3. +VÉÇnùÉ®ú ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 15 ´É¹ÉÉÈSÉÉ ®úʽþ´ÉɺÉÒ +ºÉÉ´ÉÉ.
´Éèʶɹ]õ¬ä :--
¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉ, =tÉäMÉ, >ðVÉÉÇ ´É EòɨÉMÉÉ®ú ʴɦÉÉMÉ, Gò. <{ÉÒ{ÉÒ-2007/(1198)/=.--7, Ênù. 18 ¨Éä 2007 xÉÖºÉÉ®ú JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä vÉÉä®úhÉÉi¨ÉEò ¤Énù±É
Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ :--
1. |ÉEò±{É ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¯û. 25.00 ±ÉÉJÉÉ{ɪÉÈiÉ +ɽäþ;
2. ¤ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É EòVÉÉÇSÉÒ Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¯û. 3.75 ±ÉÉJÉÉ{ɪÉÈiÉ +ɽäþ.
3. ¤ÉÄEò EòVÉÇ 75 ]õCEäò.
4. ¯û{ɪÉä 10 ±ÉÉJÉÉÆ{ÉäIÉÉ Eò¨ÉÒ |ÉEò±{É JÉSÉÇ +ºÉ±É䱪ÉÉ |ÉEò±{ÉÉƨÉvªÉä ¤ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É EòVÉÉÇSÉä |ɨÉÉhÉ {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉä ®úɽþÒ±É----
(1) ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ |É´ÉMÉÉÇiÉÒ±É ±ÉɦÉvÉÉ®úEòÉƺÉÉ`öÒ ... ... ... ... ... 15 ]õCEäò
(2) +xÉÖ. VÉÉiÉÒ/VɨÉÉiÉÒ, +{ÉÆMÉ, ʴɨÉÖCiÉ ´É ¦É]õCªÉÉ VÉÉiÉÒ/ VɨÉÉiÉÒ +ÉÊhÉ <iÉ®ú ¨ÉÉMÉɺɴÉMÉﻃ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÉ... ... 20 ]õCEäò.
5. ¤ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É ºÉ½þɪªÉÉ´É®ú +ÉEòÉ®úɴɪÉÉSÉä ´ªÉÉVÉ :-- ¤ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±ÉÉSÉÒ ®úCEò¨É ¨ÉÞnÚ EòVÉÇ (ºÉÉì}]õ ±ÉÉäxÉ) ¨½þhÉÚxÉ nù®úºÉÉ±É 6 ]õCEäò ´ªÉÉVÉÉxÉä näùhªÉÉiÉ
ªÉÉ´Éä.
6. ¤ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É EòVÉÉÇSªÉÉ ®úEò¨ÉäSÉÒ Ê´ÉʽþiÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ {É®úiÉ¡äòb÷ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ xÉɽþÒ iÉ®ú lÉÊEòiÉ ®úEò¨Éä´É®ú nù. ºÉÉ. nù. ¶Éä. 1 ]õCE É nÆùb÷xÉÒªÉ ´ªÉÉVÉ
+ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.
7. ¤ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É EòVÉÉÇSªÉÉ ®úEò¨ÉäSÉÒ Ê´ÉʽþiÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ {É®úiÉ¡äòb÷ Eò®úhÉÉ-ªÉÉ ±ÉɦÉÉlÉÕxÉÉ 3 ]õCEäò Ê®ú¤Éä]õ näùhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.
8. ¶ÉɺÉxÉ ÊxÉhÉǪÉ, ÊnùxÉÉÆEò 15 ºÉ{]åõ¤É®ú 2003 +xÉÖºÉÉ®ú EòVÉÇnùÉ®úÉxÉä lÉÊEòiÉ ¨ÉÖqù±É ´É ´ªÉÉVÉ BEò®úEò¨ÉÒ ¦É®úhÉÉ Eäò±ªÉÉºÉ iªÉÉºÉ nÆùb÷xÉÒªÉ ´ªÉÉVÉ ¨ÉÉ¡ò +ɽäþ.
+¶ÉÉ |ÉEò®úhÉÉƨÉvªÉä nù. ºÉÉ. nù. ¶Éä. 1 ]õCEòÉ nù®úÉxÉä nÆùb÷xÉÒªÉ ´ªÉÉVÉ +ÉEòÉ®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþ ´É ´É®úÒ±É ´ªÉÉVÉ {ÉÚ´ÉDZÉIÉÒ |ɦÉÉ´ÉÉxÉä Ênù. 1-10-1993
{ÉɺÉÚxÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ SÉɱÉÚ |ÉEò®úhÉÉÆxÉÉ ±ÉÉMÉÚ +ɽäþ.
9. ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉÉ ´ÉɽþxÉ ´ªÉ´ÉºÉɪÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ®ú ´É =tÉäMÉÉƺÉÉ`öÒ ±ÉÉMÉÚ +ɽäþ.
10. EòVÉÉÇSÉÒ {É®úiÉ¡äòb÷ 7 ´É¹ÉÉÈSªÉÉ +ÉiÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ºÉÚxÉ ºÉÖ°üú´ÉÉiÉÒSÉÒ 3 ´É¹Éæ ʴɱÉƤÉÉ´ÉvÉÒ (´ÉɽþxÉÉƺÉÉ`öÒ ºÉ½þÉ ¨ÉʽþxÉä ) ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉä<DZÉ.
ºÉÖvÉÉÊ®úiÉ ¤ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉMÉÒ±É {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É |ÉMÉiÉÒSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ (VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉÆiÉMÉÇiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
´É¹ÉÇ ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ =Êqù¹]õ ºÉÉvªÉ
2015-2016 30.03 30.03 27.22 51 83
2016-2017 32.80 32.80 28.15 54 81
2017-2018 36.55 36.55 28.95 61 49
2018-2019 34.80 36.05 33.48 60 67
2019-2020 38.90 33.41 23.48 56 34
2020-2021 29.90 29.90 ... ... ...
(¨Éɽäþ xÉÉä´½åþ¤É®ú 2020 {ɪÉÈiÉú)
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ (VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
´É¹ÉÇ ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ =Êqù¹]õ ºÉÉvªÉ
2015-2016 27.14 27.14 19.01 48 58
2016-2017 30.12 30.12 22.79 52 72
2017-2018 29.70 29.70 20.74 53 39
2018-2019 26.45 26.20 22.30 46 48
2019-2020 42.71 27.20 18.62 48 22
2020-2021 17.12 17.12 ... ... ...
(¨Éɽäþ xÉÉä´½åþ¤É®ú 2020 {ɪÉÈiÉú)
140

ÊVɱ½þÉ =tÉäMÉ Eåòpù EòVÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ


(ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ)
Êxɨɶɽþ®úÒ ´É OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ ºÉÖI¨É =tÉäMÉÉÆxÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þɪªÉ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ºÉÉvÉhÉä ´É ªÉÉuùÉ®äú +ÊvÉEò ®úÉäVÉMÉÉ®úºÉÆvÉÒ ´É º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®ú
ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ÊVɱ½þÉ =tÉäMÉ Eåòpù EòVÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÖ°ü Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ºÉÚxÉ ÊVɱ½þɺiÉ®úÉ´É®ú ÊVɱ½þÉ =tÉäMÉ Eåòpù
EòɪÉÉDZɪÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ®úɤÉʴɱÉÒ VÉÉiÉä.
{ÉÉjÉiÉÉ :--
1. ʶÉIÉhÉÉSÉÒ ´É ´ÉªÉÉSÉÒ +]õ xÉɽþÒ.
2. =tÉäMÉ, ±ÉPÉÖ =tÉäMÉ xÉÉånùhÉÒºÉ {ÉÉjÉ +ºÉÉ´ÉÉ.
3. =tÉäMÉɨÉvÉÒ±É ªÉÆjɺÉɨÉOÉÒ MÉÆÖiÉ´ÉhÉÚEò ¯û. 2 ±ÉÉJÉÉSÉä +ÉiÉ +ºÉÉ´ÉÒ.
4. 1 ±ÉÉJÉ ±ÉÉäEò´ÉºiÉÒ (1981 |ÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú) +ºÉhÉÉ-ªÉÉ MÉÉ´ÉÉƨÉvªÉä =tÉäMÉ ºÉÖ°ü Eò®úiÉÉ ªÉäiÉÉä.
5. SÉɱÉÚ =tÉäMÉÉSÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ½þÒ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉäiÉÉ ªÉäiÉÉä.
´Éèʶɹ]õ¬ä :--
1. 65 iÉä 75 ]õCEäò ¤ÉÄEò EòVÉÇ.
2. ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ |É´ÉMÉÉǺÉÉ`öÒ 20 ]õCEäò ¤ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É VÉɺiÉÒiÉ VÉɺiÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¯û. 40,000 {ɪÉÈiÉ.
+xÉÖ. VÉÉiÉÒ/VɨÉÉiÉÒSªÉÉ ±ÉɦÉÉlÉ# 30 ]õCEäò Eò¨ÉÉ±É ¨ÉªÉÉÇnùÉ ¯û. 60,000 {ɪÉÈiÉ.
3. ´ªÉÉVÉÉSÉÉ nù®ú 4 ]õCEäò ®úɽþÒ±É.
4. ±ÉɦÉÉlªÉÉÇºÉ º´ÉiÉ:SÉä 5 ]õCEäò ¦ÉÉÆb÷´É±É.
5. ¤ÉÒVÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É EòVÉÉÇSÉÒ {É®úiÉ¡äòb÷ 4 ´É¹Éæ.
ÊVɱ½þÉ =tÉäMÉ Eåòpù EòVÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäVÉxÉåiÉMÉÇiÉ ¨ÉÉMÉÒ±É {ÉÉSÉ ´É¹ÉÉÇiÉÒ±É |ÉMÉiÉÒSÉÉ +ÉføÉ´ÉÉ JÉɱÉÒ±É|ɨÉÉhÉä +ɽäþ.
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ (VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉÆiÉMÉÇiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
´É¹ÉÇ ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ =Êqù¹]õ ºÉÉvªÉ
2015-2016 7.73 7.73 7.73 20 27
2016-2017 8.50 8.50 8.20 22 23
2017-2018 8.90 8.90 4.87 23 13
2018-2019 15.00 8.70 5.26 22 15
2019-2020 7.70 7.70 1.90 20 6
2020-2021 5.10 5.10 ... ... ...
(¨Éɽäþ xÉÉä´½åþ¤É®úú 2020 {ɪÉÈiÉú)
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ (VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉɤÉɽäþ®úÒ±É) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
´É¹ÉÇ ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ =Êqù¹]õ ºÉÉvªÉ
2015-2016 23.29 23.29 10.24 60 32
2016-2017 13.30 13.30 10.52 36 28
2017-2018 14.55 14.55 8.28 38 27
2018-2019 11.80 11.80 9.97 31 26
2019-2020 13.95 13.95 4.45 36 12
2020-2021 7.40 7.40 ... ... ...
(¨Éɽäþ xÉÉä´½åþ¤É®ú 2020 {ɪÉÈiÉú)
141

xÉMÉ®ú Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉ


¨É½þÉ®úɹ]Åõ ºÉÖ´ÉhÉÇ VɪÉÆiÉÒ xÉMÉ®úÉiä lÉÉxÉ ¨É½þÉ+ʦɪÉÉxÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ |ÉEò±{ÉÉiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É xÉÉMÉ®úÒ ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê½þººÉÉ ={ɱɤvÉ
Eò°üxÉ näùhÉä :--
l ''¨É½þÉ®úɹ]Åõ ºÉÖ´ÉhÉÇ VɪÉÆiÉÒ xÉMÉ®úÉäilÉÉxÉ ¨É½þÉ+ʦɪÉÉxÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ'' ®úÉVªÉÉiÉÒ±É xÉÉMÉ®úÒ ¦ÉÉMÉÉiÉ {ÉÉhÉÒ {ÉÖ®ú´É`öÉ, ¦ÉÖªÉÉ®úÒ MÉ]õÉ®ú, ®úºiÉä Ê´ÉEòÉºÉ ªÉɺÉÉ®úJªÉÉ
{ÉɪÉɦÉÚiÉ |ÉEò±{É ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉiÉ.
l 'É̈½®¹]þÉúÉ Å ºÉÉ́hÖ ÉÇ VÉiªÉÒÆ xÉMiÉl®ä ÉxúÉÉ É̈½+þÉ Ê¦ÉªÉxÉ+'iÉMÆiõÉÇ VÉ®úÉ̈ÆÚ |ÉEò±{ÉiÉ iªÉ VɪÉÉäixÉÒ±ä É ẾÉkÉÒªÉ +ÉEivÉҺɤÞòxÉÆÖ É®ú 'b'÷' ÷' É́MÉÇ É̈½xÉMþÉ É®Éʱú{ ÉEòɺÉ`öÒ
30 ]õCEäò, ''+'' ´ÉMÉÇ xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòɺÉÉ`öÒ 25 ]õCEäò, ''¤É'' ´ÉMÉÇ xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòɺÉÉ`öÒ 15 ]õCEäò, ''Eò'' ´ÉMÉÇ xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ/xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉÒºÉÉ`öÒ 10 ]õCEäò
ªÉÉ|ɨÉÉhÉä xÉÉMÉ®úÒ ºlÉÉÊxÉEò º´É®úÉVªÉ ºÉƺlÉÉÆxÉÉ Ê½þººÉÉ =¦ÉÉ®úhÉä +ɴɶªÉEò +ºÉiÉä.
l ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ VÉ´½þÉ®ú xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, b÷½þÉhÉÚ xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, ËjɤÉEäò·É®ú xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, <MÉiÉ{ÉÖ®úÒ xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, iɳýÉänùÉ
xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, xÉ´ÉÉ{ÉÖ®ú xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, ÊSÉJɱÉnù®úÉ xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, ÊEòxÉ´É]õ xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, ¶É½þÉ{ÉÖ®ú xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, Eò³ý´ÉhÉ
xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, ºÉÖ®úMÉhÉÉ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, {Éä`ö xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, vÉb÷MÉÉ´É xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, ʺɮúÉSå ÉÉ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, +½äþ®úÒ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, B]õÉ{ɱ±ÉÒ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ,
vÉÉxÉÉä®úÉ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, EÖò®úJÉäb÷É xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, EòÉä®úSÉÒ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, ¦ÉɨɮúÉMÉb÷ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, Ê´ÉGò¨ÉMÉb÷ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, iɱÉɺɮúÒ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ,
´ÉÉb÷É xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, ¨ÉÉäJÉÉb÷É xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, vÉÉ®úhÉÒ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ ªÉÉ 27 xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹ÉnùÉ/xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
l ºÉ¤É¤É, ºÉxÉ 2021-22 ºÉÉ`öÒ ¯û. 10 EòÉä]õÒ <iÉEòÉ ÊxÉvÉÒ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.

+ÉÊnù´ÉɺÉÒ xÉÉMÉ®úÒ ´ÉºiÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ :--


l ''xÉÉMÉ®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ÉºiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ'' ½þÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹ÉnùÉÆSªÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉÉiÉ
+ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ÉºiªÉÉƨÉvÉÒ±É Ê´ÉEòɺÉEòɨÉÉƺÉÉ`öÒ ÊxÉvÉÒ ={ɱɤvÉ Eò°üxÉ näùhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
l ''xÉÉMÉ®úÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ÉºiÉÒ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ'' ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇEò iÉi´Éä iÉlÉÉ EòɪÉÇ{ÉrùiÉÒ, ÊnùxÉÉÆEò 6 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ, 2007 +x´ÉªÉä ÊxÉζSÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ
+ɱÉä±ÉÒ +ɽäþ.
l ºÉnù® ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ úVÉ´½þÉ®ú xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, b÷½þÉhÉÚ xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, ËjɤÉEäò·É®ú xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, <MÉiÉ{ÉÖ®úÒ xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, xÉÆnÖù®ú¤ÉÉ®ú xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, iɳýÉänùÉ
xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, xÉ´ÉÉ{ÉÖ®ú xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, ÊSÉJɱÉnù®úÉ xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, ÊEòxÉ´É]õ xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹Énù, ¶É½þÉ{ÉÖ®ú xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, Eò³ý´ÉhÉ
xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, ºÉÖ®úMÉhÉÉ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, {Éä`ö xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, vÉb÷MÉÉ´É xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, ʺɮúÉSå ÉÉ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, +½äþ®úÒ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, B]õÉ{ɱ±ÉÒ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ,
vÉÉxÉÉä®úÉ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, EÖò®úJÉäb÷É xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, EòÉä®úSÉÒ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, ¦ÉɨɮúÉMÉb÷ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, Ê´ÉGò¨ÉMÉb÷ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, iɱÉɺɮúÒ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ,
´ÉÉb÷É xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, ¨ÉÉäJÉÉb÷É xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ, vÉÉ®úhÉÒ xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉ ªÉÉ 27 xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹ÉnùÉ/xÉMÉ®ú{ÉÆSÉɪÉiÉÓSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
l ºÉnù® ªÉÉäVÉxÉä+ÆiÉMÉÇiÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ´ÉºiªÉÉƨÉvÉÒ±É +ÆiÉMÉÇiÉ ®úºiÉä, MÉ]õÉ®äú, ºÉÉÆb÷{ÉÉhÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ´ÉÒVÉäSÉÒ ºÉÉäªÉ, +É®úÉäMªÉ ʴɹɪÉEò ºÉÉäªÉÒ, ʶÉIÉhÉ Ê´É¹ÉªÉEò
ºÉÉäªÉÒ iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä +ÉÊnù´ÉɺÉÓEòbÚ÷xÉ ÊxĘ́ÉiÉ ´ÉºiÉÖÆSÉÒ Ê´É{ÉhÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ªÉɺɽþ <iÉ®ú |ÉÉlÉʨÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ <iªÉÉnùÒºÉÉ`öÒ ÊxÉvÉÒ Ê´ÉiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
l ºÉnù®ú ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒSÉÉ ÊxÉvÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ Ê´ÉEòÉºÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉEòbÚ÷xÉ +lÉǺÉÆEòʱ{ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉäiÉÉä.
l ºÉxÉ 2021-22 ºÉÉ`öÒ ¯û. 25 EòÉä]õÒ <iÉEòÉ ÊxÉvÉÒ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ +ɽäþ.
VÉxÉVÉÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É xÉMÉ®ú{ÉÊ®ú¹ÉnùÉÆxÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉƺÉÉ`öÒ tɴɪÉÉSªÉÉ +ÉÌlÉEò ºÉ½þɪªÉɤÉqù±É ¨ÉÉʽþiÉÒ
EòɪÉÇGò¨É EòɪÉǦÉÉ®úÉSÉÉ ºÉÉ®úÉ¶Æ É ´É Ê´ÉkÉÒªÉ +ɴɶªÉEòiÉÉÆSÉä º{ɹ]õÒEò®úhÉ---
(°ü{ɪÉä ±ÉÉJÉÉiÉ)
Ênù±Éä±Éä +ÉÌlÉEò ºÉ½þɪªÉ
+xÉÖGò¨ÉÉÆEò ÊVɱ½þÉ/xÉMÉ®ú{ÉÉʱÉEòÉ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 ¨ÉvÉÒ±É näùªÉ ºÉ½þɪªÉ
+xÉÖnùÉxÉ EòVÉÇ BEÚòhÉ +xÉÖnùÉxÉ EòVÉÇ BEÚòhÉ +xÉÖnùÉxÉ EòVÉÇ BEÚòhÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(+) ¯û{ɪÉä ¯û{ɪÉä ¯û{ɪÉä ¯û{ɪÉä ¯û{ɪÉä ¯û{ɪÉä ¯û{ɪÉä ¯û{ɪÉä ¯û{ɪÉä
EòÉäEòhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ-----
1. {ÉɱÉPÉ®ú (VÉ÷´½þÉ®ú, b÷½þÉhÉÚ xÉ. {É.) 187.00 ... 187.00 301.85 ... 301.85 155 ... 155
xÉÉʶÉEò ʴɦÉÉMÉ-----
2. xÉÉʶÉEò (ËjɤÉEò, <MÉiÉ{ÉÚ®úÒ xÉ. {É.) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. xÉÆnÚù®ú¤ÉÉ®ú (xÉÆnÚù®ú¤ÉÉ®ú, iɳýÉänäù, xÉ´ÉÉ{ÉÚ®ú xÉ. {É.) 373.00 ... 373.00 298.14 ... 298.14 257 ... 257

142
+¨É®úÉ´ÉiÉÒ Ê´É¦ÉÉMÉ-----
4. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ (ÊSÉJɱÉvÉ®úÉ xÉ. {É.) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. ªÉ´ÉiɨÉɳý ({ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É xÉ. {É.) ... ... ... ... ... ... 214 ... 214
+Éè®úÆMÉɤÉÉnù ʴɦÉÉMÉ-----
6. xÉÉÆnäùb÷ (ÊEòxÉ´É]õ xÉ. {É.) ... ... ... ... ... ... 214 ... 214
BEÚòhÉ (+) VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉSÉÒ ¤Éä®úÒVÉ ... 560.00 ... 560.00 599.99 ... 599.99 840 ... 840

Ê]õ{É :------ ºÉxÉ 2009-2010 {ÉɺÉÚxÉ ªÉÉäVÉxÉäSÉä ºÉÆÊxɪÉÆjÉhÉ ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉäEòbä÷ +ɽäþ.
143

ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ


(VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ)
1. VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉäiÉÒ±É ®úºiÉä ´É <¨ÉÉ®úiÉÒSÉÒ EòɨÉä
(1) |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ :
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ºÉɨÉÉÊVÉEò ´É +ÉÌlÉEò Ê´ÉEòɺÉÉSÉÉ ´ÉäMÉ iªÉÉSÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É Ê¤ÉMÉ®ú VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ´ÉäMÉÉ<iÉEòÉ ´ÉÉføÊ´ÉhªÉÉEòÊ®úiÉÉ
¶ÉɺÉxÉÉxÉä {ÉÆSÉ´ÉÉ̹ÉEò ªÉÉäVÉxÉäiÉ BEò VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eäò±ÉÒ +ɽäþ. ªÉÉ VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉäiÉ `öÉhÉä, ®úɪÉMÉb÷, {ÉÖhÉä, +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú, vÉÖ³äý,
xÉÉʶÉEò, VɳýMÉÉ´É, +¨É®úÉ´ÉiÉÒ, ªÉ´ÉiɨÉɳý, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú, ¦ÉÆb÷É®úÉ, SÉÆpù{ÉÚ®ú, MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ +ÉÊhÉ xÉÉÆnäùb÷ ªÉÉ 14 ÊVɱÁÉÆiÉÒ±É 68 iɽþʺɱɨÉvÉÒ±É 6,731 MÉÉ´ÉÉÆSªÉÉ ºÉ¨ÉÖ½þÉSÉä
BEòÊjÉiÉ Ê´ÉäEòÉºÉ EòɪÉÇ ºÉ¨ÉÉʴɹ]õ +ɽäþ.
VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉäiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ ®úºiÉä, <¨ÉÉ®úiÉÒ ¤ÉÉÆvÉhÉÒSªÉÉ EòɪÉÇGò¨ÉÉSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ɽäþ. ®úºiªÉÉSªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉÆSÉä iɺÉäSÉ {ÉÚ±É ´É ¨ÉÉä-ªÉÉÆSÉä
¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSªÉÉ JÉSÉÉÇSÉä nù®ú ½äþ |ÉSÉʱÉiÉ ÊVɱ½þÉ nù®úºÉÚSÉÒ´É®ú +´É±ÉƤÉÚxÉ +ºÉiÉÉiÉ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ®úºiÉä ´É {ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ ¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉiÉ EòɨÉÉSÉÉ JÉSÉÉÇSªÉÉ 10
]õCCªÉÉ|ɨÉÉhÉä ´ÉÉføÒ´É ®úCEò¨É +xÉÖYÉäªÉ +ɽäþ.
VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ´É ʤÉMÉ®ú VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ®úºiÉä ¤ÉÉÆvÉhÉÒSÉä ¦ÉÉèÊiÉEò ´É ºÉÆEò±{ÉÊSÉjÉÉSÉä ÊxÉEò¹É ºÉÉ®úJÉäSÉ +ºÉiÉÉiÉ. ¡òCiÉ VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É ®úºiªÉÉSªÉÉ
¤ÉÉÆvÉEòɨÉÉSÉä nù®ú nÖùMÉÇ¨É b÷ÉäÆMÉ®úɳý ´É +ÆiÉMÉÇiÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É +ºÉä +ºÉ±ªÉɨÉÖ³äý ºÉÉʽþiªÉ ´É ¨ÉVÉÖ®úÒ´É®ú +{ÉäÊIÉiÉ JÉSÉÇ VÉɺiÉ ½þÉäiÉÉä. ªÉɺiÉ´É ½äþ ʤÉMÉ®ú VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉÉiÉÒ±É
nù®úÉ{ÉäIÉÉ EòɽþÒ |ɨÉÉhÉÉiÉ VÉɺiÉ +ºÉiÉÉiÉ.
2012-2013 SªÉÉ ´ÉÉ̹ÉEò ªÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ={ɪÉÉäVÉxÉÉÆiÉMÉÇiÉ ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ ®úºiÉä ªÉÉäVÉxÉäºÉÉ`öÒ °ü. 1706.92 ±ÉÉJÉ ÊxɪÉiÉ´ªÉªÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú +ɽäþ. +ÉÊnù´ÉɺÉÒ
={ɪÉÉäVÉxÉÉ IÉäjÉÉiÉÒ±É 2011 VÉxÉMÉhÉxÉÉxÉÖºÉÉ®ú 31-3-2019 ®úÉäVÉÒ ¤ÉÉ®ú¨ÉɽþÒ ´É +É`ö¨ÉɽþÒ ®úºiªÉÉxÉä VÉÉäb÷±É䱪ÉÉ MÉÉ´ÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ JÉɱÉÒ±É |ɨÉÉhÉä--

+. Gò. BEÚòhÉ MÉÉ´Éä ¤ÉÉ®ú¨ÉɽþÒ ®úºiªÉÉxÉä +É`ö¨ÉɽþÒ ®úºiªÉÉxÉä =´ÉÇÊ®úiÉ MÉÉ´Éä


VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ VÉÉäb÷±Éä±ÉÒ
1. 1 iÉä 200 3161 2876 186 98
2. 200 iÉä 499 6089 5911 143 35
3. 500 iÉä 999 10356 10275 67 14
4. 1,000 iÉä 1,499 6526 6497 17 12
5. 1500 {ÉäIÉÉ VÉɺiÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ 10488 10467 15 6
BEÚòhÉ ... 36620 36026 428 165

VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉäJÉɱÉÒ±É EòɪÉÇGò¨ÉÉÆSÉä ÊxɪÉÉäVÉxÉ ´É ºÉÆÊxɪÉÆjÉhÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÆjÉɱɪÉɨÉvªÉä JÉɱÉÒ nù¶ÉÇʴɱÉ䱪ÉÉ
+ºlÉɪÉÒ VÉÉMÉÉ ¨ÉÆVÉÚ®ú Eò®úhªÉÉiÉ +ɱªÉÉ +ɽäþiÉ.
The below mentioned temporary posts have been sanctioned in the Public Works Department, Mantralaya for the work
relating to planning and monitoring programmes under the Tribal Area Sub-Plan.

¨ÉÉMÉhÉÒ Gò.-BSÉ-6, 2059-ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòɨÉ, 80-ºÉ´ÉǺÉÉvÉÉ®úhÉ,


00.(01) ºÉÆSÉɱÉxÉ ´É |ɶÉɺÉxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É Ê´É¦ÉÉMÉ (JÉÖqù)

+xÉÖGò¨ÉÉÆEò {ÉnùxÉÉ¨É ´ÉäiÉxÉ ¸ÉähÉÒ VÉÉMÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ


Sr. No. Designation of Post Pay Scale No. of posts

={É+ʦɪÉÆiÉÉ ¯û. 9,300--34,800 OÉäb÷ ´ÉäiÉxÉ 5,400 1


(ʴɶÉä¹É ´ÉäiÉxÉ ¡òCiÉ ¯û. 300)
1 Deputy Engineer ... Rs. 9,300--34,800 Grade Pay 5,400 1
(Special pay only Rs. 300)

VÉxÉVÉÉiÉÒ IÉäjÉ ={ɪÉÉäVÉxÉÉ+ÆiÉMÉÇiÉ (1) ®úºiÉä (2) {ÉÚ±É ´É (3) <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉSÉÉ EòɪÉǦÉÉ®ú ºÉÉä¤ÉiÉ iÉCiÉÉ Gò. 1, 2 ´É 3 ¨ÉvªÉä nù¶ÉÇʴɱÉÉ +ɽäþ.
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 1
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò---ºÉxÉ 2021--2022
®úÉVªÉ ¨ÉÉMÉÇ
ºÉxÉ 2020--2021 ´É 2021--2022 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù ´É EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉiªÉIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ºÉɱÉÒ ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ ºÉxÉ 2021--2022 SÉÉ EòɪÉÇGò¨É
´É¹ÉÉÇSªÉÉ
ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä ®úEòÉxÉÉ 3 ¨ÉvÉÒ±É 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉMÉiÉÒ {ÉlÉÉ´É®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉÚ ´É xÉ´ÉÒxÉ
ÊVɱ½þÉ ®úºiªÉÉÆSÉÒ ®úºiªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉƤÉÒ EòÊ®úiÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ ´É®úÒ±É ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ®úºiªÉÉÆSÉÒ EòɨÉÉÆSÉÒ +{ÉäÊIÉiÉ EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ
BEÚòhÉ ±ÉÉƤÉÒ (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) ®úºiªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉƤÉÒ ±ÉÉƤÉÒ ±ÉÉƤÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ
(ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. `öÉhÉä ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. {ÉɱÉPÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. ®úɪÉMÉb÷ 15.63 12.00 81.36 25.00 11.00 6.00 12.00 12.00 375.00
4. xÉÉʶÉEò 624.89 ... ... ... ... ... ... ... ...
5. vÉÖ³äý ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. xÉÆn®Ú ú¤ÉÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...

144
7. VɳýMÉÉ´É 20.00 ... ... ... ... ... 10 ... 120.00
8. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 129.90 ... ... ... ... ... ... ... ...
9. {ÉÖhÉä (=kÉ®ú) 256.38 35.00 709.48 1242.20 20.00 42.00 78.00 39.00 1508.00
10. xÉÉÆnùäb÷/¦ÉÉäEò®ú 45.90 ... ... ... ... ... ... ... ...
11. ʽþMÆ ÉÉä±ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 613.48 ... ... ... ... ... ... ... ...
13. ªÉ´ÉiɨÉɳý 445.60 ... ... ... ... ... ... ... ...
14. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15. ¦ÉÆb÷É®úÉ 2.00 2.00 ... 50.00 2.00 2.00 ... 2.00 50.00
16. MÉÉåÊnùªÉÉ 84.50 ... ... ... ... ... ... ... ...
17. SÉÆpù{ÉÚ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 1003.21 ... ... ... ... ... ... ... ...
19. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21. ´ÉÉÊ¶É¨É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22. JÉɨÉMÉÉ´É 46.50 ... ... ... ... ... ... ... ...
23. ´ÉvÉÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24. VÉÉ. ¤ÉÄ. |É. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 1
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò---ºÉxÉ 2021--2022
|ɨÉÖJÉ ÊVɱ½þÉ ¨ÉÉMÉÇ
ºÉxÉ 2020--2021 ´É 2021--2022 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù ´É EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉiªÉIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ºÉɱÉÒ ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ ºÉxÉ 2021--2022 SÉÉ EòɪÉÇGò¨É
´É¹ÉÉÇSªÉÉ
ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä ®úEòÉxÉÉ 3 ¨ÉvÉÒ±É 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉMÉiÉÒ {ÉlÉÉ´É®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉÚ ´É xÉ´ÉÒxÉ
ÊVɱ½þÉ ®úºiªÉÉÆSÉÒ ®úºiªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉƤÉÒ EòÊ®úiÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ ´É®úÒ±É ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ®úºiªÉÉÆSÉÒ EòɨÉÉÆSÉÒ +{ÉäÊIÉiÉ EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ
BEÚòhÉ ±ÉÉƤÉÒ (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) ®úºiªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉƤÉÒ ±ÉÉƤÉÒ ±ÉÉƤÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ
(ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. `öÉhÉä 337.98 195 952.91 1726.07 195 195 ... 70 859.26
2. {ÉɱÉPÉ®ú 585.85 350 3537.98 7745.50 350 350 ... 180 1660.38
3. ®úɪÉMÉb÷ 12.00 17.26 81.36 165 13.50 17.25 2.30 11.65 610.00
4. xÉÉʶÉEò 1244.42 212.20 4014.52 4014.52 80.00 80.00 ... 212.20 1300.00
5. vÉÖ³äý 677.43 337.83 2614.98 5127.32 130.18 75.60 190 185 5360.00
6. xÉÆn®Ú ú¤ÉÉ®ú 1249.22 47.10 228.18 205 18.10 32.60 110 29 895.00

145
7. VɳýMÉÉ´É 124.50 58.00 ... 2314.66 58.00 ... 5.00 5.00 600.00
8. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. {ÉÖhÉä (=kÉ®ú) 324.30 12.40 130 110 10 10 20 20 1300.00
10. {É®ú¦ÉhÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11. xÉÉÆnùäb÷ 258.90 54.50 116.62 265 54.50 59.50 5 5 140.00
12. ʽþMÆ ÉÉä±ÉÒ 72.00 ... ... ... ... 4.00 ... 4.00 100.00
13. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 509.94 ... ... ... ... ... ... ... ...
14. ªÉ´ÉiɨÉɳý 340.32 12.10(ºÉÖvÉÉ) 207.56 207.56 ... 12.10(ºÉÖvÉÉ) ... 12.10(ºÉÖvÉÉ) 3000.00
... 1.00(xÉ´ÉÒxÉ) ... ... ... 1.00(xÉ´ÉÒxÉ) ... 1.00(xÉ´ÉÒxÉ) ...
15. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 20.75 10.00 113.68 70.00 10.00 20.75 ... 10.00 70.00
16. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17. MÉÉåÊnùªÉÉ 271.80 1.00 141.25 20.00 1.00 274.80 ... 1.00 20.00
18. SÉÆpù{ÉÚ®ú 1018.75 12.00 93.72 265.00 19.50 5.00 7.00 6.00 350.00
19. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 978.57 ... ... ... ... ... ... ... ...
20. ´ÉÉÊ¶É¨É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22. JÉɨÉMÉÉ´É 76.00 5.00 ... 125.87 5.00 5.00 ... 5.00 100.00
23. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24. ´ÉvÉÉÇ 41.75 30.00 ... 150.00 21.75 21.75 21.75 21.75 800.00
25. VÉÉ. ¤ÉÄ. |É. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 1
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò---ºÉxÉ 2021--2022
<iÉ®ú ÊVɱ½þÉ ¨ÉÉMÉÇ
ºÉxÉ 2020--2021 ´É 2021--2022 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù ´É EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉiªÉIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ºÉɱÉÒ ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ ºÉxÉ 2021--2022 SÉÉ EòɪÉÇGò¨É
´É¹ÉÉÇSªÉÉ
ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä ®úEòÉxÉÉ 3 ¨ÉvÉÒ±É 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉMÉiÉÒ {ÉlÉÉ´É®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉÚ ´É xÉ´ÉÒxÉ
ÊVɱ½þÉ ®úºiªÉÉÆSÉÒ ®úºiªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉƤÉÒ EòÊ®úiÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ ´É®úÒ±É ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ®úºiªÉÉÆSÉÒ EòɨÉÉÆSÉÒ +{ÉäÊIÉiÉ EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ
BEÚòhÉ ±ÉÉƤÉÒ (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) ®úºiªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉƤÉÒ ±ÉÉƤÉÒ ±ÉÉƤÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ
(ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ºÉÉEò´É
1. `öÉhÉä ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. {ÉɱÉPÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. ®úɪÉMÉb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...

146
5. {ÉÖhÉä (=kÉ®ú) 2257.10 20 50 10 10 20 20 30 800.00
6. xÉÉʶÉEò 1051.25 ... ... ... ... ... ... ... ...
7. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8. ´ÉÉÊ¶É¨É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. ¤ÉÖ±Éfø÷ÉhÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10. VɳýMÉÉ´É ... 2.40 ... 60.00 2.40 ... 2.00 ... 50.00
11. ˽þMÉÉä±ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12. xÉÉÆnùäb÷/¦ÉÉäEò®ú 30.00 14 171.45 405 14 2 2 2 100
13. SÉÆpù{ÉÚ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14. ´ÉvÉÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ... ... 5.02 ... ... 1.05 ... ... 5.02
16. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17. MÉÉåÊnùªÉÉ 1.00 ... 9.48 ... ... 1.00 ... ... 9.48
18. JÉɨÉMÉÉ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 2346.26 15 602.17 1500 10 4 75 15 3000
20. vÉÖ³äý 432.70 75.64 99.21 310.22 73.12 17.22 30 17.22 37.50
21. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú 211.55 50.70 229.83 570.00 15.00 40.70 40.00 47.70 1505.00
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 1
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò---ºÉxÉ 2021--2022
<iÉ®ú ÊVɱ½þÉ ¨ÉÉMÉÇ
ºÉxÉ 2020--2021 ´É 2021--2022 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù ´É EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉiªÉIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ºÉɱÉÒ ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ ºÉxÉ 2021--2022 SÉÉ EòɪÉÇGò¨É
´É¹ÉÉÇSªÉÉ
ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä ®úEòÉxÉÉ 3 ¨ÉvÉÒ±É 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉMÉiÉÒ {ÉlÉÉ´É®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉÚ ´É xÉ´ÉÒxÉ
ÊVɱ½þÉ ®úºiªÉÉÆSÉÒ ®úºiªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉƤÉÒ EòÊ®úiÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ ´É®úÒ±É ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ®úºiªÉÉÆSÉÒ EòɨÉÉÆSÉÒ +{ÉäÊIÉiÉ EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ
BEÚòhÉ ±ÉÉƤÉÒ (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) ®úºiªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉƤÉÒ ±ÉÉƤÉÒ ±ÉÉƤÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ
(ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OÉɨÉÒhÉ ®úºiÉä
1. `öÉhÉä 160.00 110 1429.37 2589.10 110 110 ... 50 1288.90
2. {ÉɱÉPÉ®ú 571.98 450 5306.97 11618.25 450 450 ... 121 2490.57
3. ®úɪÉMÉb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. ªÉ´ÉiɨÉɳý 2015 ... ... ... ... ... ... ... ...
5. {ÉÖhÉä (=kÉ®ú) 1077.6 20 50 10 10 20 20 30 800

147
6. xÉÉʶÉEò 2654.39 ... ... ... ... ... ... ... ...
7. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8. JÉɨÉMÉÉÆ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. xÉÆn®Ú ú¤ÉÉ®ú 445 281.10 1537.07 1632.23 135.60 140 130 130 5340.00
10. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 930.75 b÷É¤Æ É®úÒEò®úhÉ 46.40 (5 ¨ÉÉä-ªÉÉ) 57.98 1427.19 JÉb÷ÒEò®úhÉ 46.40 JÉb÷ÒEò®úhÉ 46.40 JÉb÷ÒEò®úhÉ 42.04 JÉb÷ÒEò®úhÉ 88.44 2478.19
... ... ... ... b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ ... b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ ... b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ ... b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ ... ...
11. vÉÖ³äý 1256.05 99.28 392.71 464.54 99.28 38 20 99.28 ...
12. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14. ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15. SÉÆpù{ÉÚ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. ´ÉvÉÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 19.10 15.05 187.74 67.95 15.05 29.10 ... 15.05 67.95
18. ´ÉÉÊ¶É¨É 10.30 ... ... ... ... ... ... ... ...
19. xÉÉÆnùäb÷ 46.50 46.50 395.90 703 30 33.10 33.10 20 600
20. ˽þMÉÉä±ÉÒ 22 ... ... ... ... ... ... ... ...
21. JÉɨÉMÉÉÆ´É ... 1.0 4.50 8.90 ... 1.0 ... 1.0 ...
22. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... 54.12 ... ... 20 ... ... 50.00
23. MÉÉåÊnùªÉÉ 9.50 3.25 80.41 10.00 3.25 23.60 ... ... 80.00
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 1
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò---ºÉxÉ 2021--2022
ÊEò¨ÉÉxÉ MÉ®úVÉÉ EòɪÉÇGò¨É
ºÉxÉ 2020--2021 ´É 2021--2022 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù ´É EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉiªÉIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ºÉɱÉÒ ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ ºÉxÉ 2021--2022 SÉÉ EòɪÉÇGò¨É
´É¹ÉÉÇSªÉÉ
ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä ®úEòÉxÉÉ 3 ¨ÉvÉÒ±É 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉMÉiÉÒ {ÉlÉÉ´É®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉÚ ´É xÉ´ÉÒxÉ
ÊVɱ½þÉ ®úºiªÉÉÆSÉÒ ®úºiªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉƤÉÒ EòÊ®úiÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ ´É®úÒ±É ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ ®úºiªÉÉÆSÉÒ EòɨÉÉÆSÉÒ +{ÉäÊIÉiÉ EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ
BEÚòhÉ ±ÉÉƤÉÒ (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) ®úºiªÉÉÆSÉÒ ±ÉÉƤÉÒ ±ÉÉƤÉÒ ±ÉÉƤÉÒ +ɴɶªÉEòiÉÉ
(ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (ÊEò. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. `öÉhÉä ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. ®úɪÉMÉb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. xÉÉʶÉEò ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. vÉÖ³äý ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. xÉÆn®Ú ú¤ÉÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. VɳýMÉÉ´É ... ... (0 {ÉÚ±É) ... 52.88 ... ...(2 {ÉÚ±É) 25.90 (4 ¨ÉÉä-ªÉÉ) 25.90 (4 ¨ÉÉä-ªÉÉ) 780.00

148
7. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 28.60 JÉb÷ÒEò®úhÉ ... ... ... JÉb÷ÒEò®úhÉ ... JÉb÷ÒEò®úhÉ ... ... (4 ¨ÉÉä-ªÉÉ) ... ...
b÷É¤Æ É®úÒEò®úhÉ ... (0 ¨ÉÉä-ªÉÉ) b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ ...(0¨ÉÉä-ªÉÉ)b÷ÉƤɮúÒEò®úhÉ... ... (10¨ÉÉä-ªÉÉ) ... ...
8. {ÉÖhÉä (=kÉ®ú) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. {É®ú¦ÉhÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10. xÉÉÆnùäb÷/¦ÉÉäEò®ú 79.70 ... ... ... ... ... ... ... ...
11. ʽþMÆ ÉÉä±ÉÒ 22.00 ... ... ... ... ... ... ... ...
12. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13. ªÉ´ÉiɨÉɳý 752.00 7.00 ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 10.50 7.00 ... 15.00 (20 {ÉÚ±É) ...
(7 {ÉÚ±É, 15 ¨ÉÉä-ªÉÉ, 5 ®ú{É]Âõ)ä (40 ®ú{É]Âõä, 20 {ÉÚ±É,)
14. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. MÉÉåÊnùªÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17. SÉÆpù{ÉÚ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 1812.66 ... ... ... ... ... 25.00 ... 1500.00
19. ´ÉÉÊ¶É¨É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20. JÉɨÉMÉÉ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22. ¤ÉÖ±Éfø÷ÉhÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23. ´ÉvÉÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 1
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò---ºÉxÉ 2021--2022
¨ÉÉä`äö {ÉÚ±É
ºÉxÉ 2020--2021 ´É 2021--2022 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù ´É EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉiªÉIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ºÉɱÉÒ ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ ºÉxÉ 2021--2022 SÉÉ EòɪÉÇGò¨É
´É¹ÉÉÇSªÉÉ
ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä ®úEòÉxÉÉ 3 ¨ÉvÉÒ±É 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- {ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉMÉiÉÒ {ÉlÉÉ´É®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉÚ ´É xÉ´ÉÒxÉ
ÊVɱ½þÉ {ÉÚ±ÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉSÉÒ {ÉÚ±ÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉSÉÒ EòÊ®úiÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ ´É®úÒ±É ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ EòɨÉÉSÉÒ EòɨÉÉÆSÉÒ +{ÉäÊIÉiÉ EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ
ºÉÆJªÉÉ (31/3/20) ºÉÆJªÉÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ ºÉÆJªÉÉ EòɨÉÉSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆJªÉÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ
(¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. `öÉhÉä 1.00 ... 41.10 40.00 ... ... ... 1 100.00
2. {ÉɱÉPÉ®ú 20.00 19.00 1524.54 3440.00 13.00 13.00 ... 1 1600.00
3. ®úɪÉMÉb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. xÉÉʶÉEò 54.00 ... ... ... ... ... ... ... ...
5. vÉÖ³äý 1.00 1.00 27.05 27.00 1.00 1.00 1 1 108.00

149
6. xÉÆn®Ú ú¤ÉÉ®ú 7.00 12.00 589.85 665.00 5.00 12.00 4 9 2350.00
7. VɳýMÉÉ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. {ÉÖhÉä (=kÉ®ú) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10. xÉÉÆnùäb÷/¦ÉÉäEò®ú 3 ... ... ... ... ... 1 1 500.00
11. ʽþMÆ ÉÉä±ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 49 1.00 45.50 ... ... ... ... ... ...
13. ªÉ´ÉiɨÉɳý ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 1.00 ... 102.75 50.00 ... 1.00 ... ... 100.00
15. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. MÉÉåÊnùªÉÉ 1.00 ... 123.30 50.00 ... 1.00 ... ... 100.00
17. SÉÆpù{ÉÚ®ú 12.00 ... ... ... ... 1.00 1 ... 300.00
18. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 42.00 7.00 650.27 1000.00 5.00 2.00 5 2 4000.00
19. ¤ÉÖ±Éfø÷ÉhÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20. ´ÉvÉÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21. JÉɨÉMÉÉ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23. ´ÉÉÊ¶É¨É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 2
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò---ºÉxÉ 2021--2022
±É½þÉxÉ {ÉÚ±É
ºÉxÉ 2020--2021 ´É 2021--2022 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ ®úºiªÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù ´É EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉiªÉIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ºÉɱÉÒ ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ ºÉxÉ 2021--2022 SÉÉ EòɪÉÇGò¨É
´É¹ÉÉÇSªÉÉ
ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä ®úEòÉxÉÉ 3 ¨ÉvÉÒ±É 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ {ÉÚ±ÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉ- {ÉÚ±ÉÉSªÉÉ EòɨÉÉ- EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉMÉiÉÒ{ÉlÉÉ´É®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉÚ ´É xÉ´ÉÒxÉ
ÊVɱ½þÉ {ÉÖ±ÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉSÉÒ {ÉÚ±ÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉÆSÉÒ EòÊ®úiÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ ´É®úÒ±É ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ EòɨÉÉÆSÉÒ EòɨÉÉÆSÉÒ +{ÉäÊIÉiÉ EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ
ºÉÆJªÉÉ ºÉÆJªÉÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ (ºÉÆJªÉÉ) EòɨÉÉÆSÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÆJªÉÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ
31-3-2020 (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) ºÉÆJªÉÉ (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. `öÉhÉä 3 3 43.60 100 2 2 ... 1 50.00
2. {ÉɱÉPÉ®ú 41 32 399.78 1300 22 22 ... 5 800.00
3. ®úɪÉMÉb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. xÉÉʶÉEò 160 20 ... 470.80 ... ... ... ... 560.00
5. vÉÖ³äý 8 7 71.17 74.50 4 6 5 7 135.00

150
6. xÉÆn®Ú ú¤ÉÉ®ú 16 30 491.08 357.10 8 32 14 32 2244.00
7. VɳýMÉÉ´É ... 11 ... 699 11 ... 1 1 160.00
8. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. {ÉÖhÉä (=kÉ®ú) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10. xÉÉÆnùäb÷/¦ÉÉäEò®ú 48 3.00 ... ... ... 4 4 4 855.00
11. ʽþMÆ ÉÉä±ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 142 ... ... ... ... ... ... ... ...
13. ªÉ´ÉiɨÉɳý ... 5 ... ... ... ... ... ... 150.00
14. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 3 3 34.39 114.35 3 3 ... 3 114.35
15. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. MÉÉåÊnùªÉÉ 1 1 111.30 50 1 4 ... 1 100.00
17. SÉÆpù{ÉÚ®ú 99 5 ... 230 3 2 ... 2 200.00
18. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 375 15 255.06 1500.00 14 1 25 15 5000.00
19. JÉɨÉMÉÉ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20. ¤ÉÖ±Éfø÷ÉhÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21. ´ÉÉÊ¶É¨É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23. ´ÉvÉÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 3
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò---ºÉxÉ 2021--2022
|ɶÉɺÉEòÒªÉ <¨ÉÉ®úiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ´É 2021--2022 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù ´É EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉiªÉIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ºÉɱÉÒ ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ ºÉxÉ 2021--2022 SÉÉ EòɪÉÇGò¨É
´É¹ÉÉÇSªÉÉ
ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä ®úEòÉxÉÉ 3 ¨ÉvÉÒ±É 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSªÉÉ EòɨÉÉ- <¨ÉÉ®úiÉÒSªÉÉ EòɨÉÉ- EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉMÉiÉÒ {ÉlÉÉ´É®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉÚ ´É xÉ´ÉÒxÉ
ÊVɱ½þÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSÉä IÉäjÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSªÉÉ EòɨÉÉSÉä EòÊ®úiÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ ´É®úÒ±É ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉÆSÉä EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ
(SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) IÉäjÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) <¨ÉÉ®úiÉÒSÉä IÉäjÉ <¨ÉÉ®úiÉÒSÉä IÉäjÉ +{ÉäÊIÉiÉ IÉäjÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ
31-3-2020 (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. `öÉhÉä ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. {ÉɱÉPÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. ®úɪÉMÉb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. xÉÉʶÉEò ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. vÉÖ³äý ... ... ... ... ... ... ... ... ...

151
6. xÉÆnùÖ®ú¤ÉÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7. VɳýMÉÉ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. {ÉÖhÉä (=kÉ®ú) 29738.77 ... ... ... ... ... ... ... ...
10. xÉÉÆnùäb÷/¦ÉÉäEò®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11. ʽþMÆ ÉÉä±ÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
12. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
13. ªÉ´ÉiɨÉɳý 4759.81 ... ... ... ... ... ... ... ...
14. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. MÉÉåÊnùªÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17. SÉÆpù{ÉÚ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
18. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 14238.94 ... ... ... ... ... ... ... ...
19. ´ÉÉÊ¶É¨É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20. ¤ÉÖ±Éfø÷ÉhÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21. JÉɨÉMÉÉ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22. ´ÉvÉÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 3
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò---ºÉxÉ 2021--2022
(2) EòɪÉÉÇi¨ÉEò <¨ÉÉ®úiÉÒ (+) ¶ÉèIÉÊhÉEò
ºÉxÉ 2020--2021 ´É 2021--2022 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù ´É EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉiªÉIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ºÉɱÉÒ ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ ºÉxÉ 2021--2022 SÉÉ EòɪÉÇGò¨É
´É¹ÉÉÇSªÉÉ
ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä ®úEòÉxÉÉ 3 ¨ÉvÉÒ±É 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉ- <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉ- EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉMÉiÉÒ{ÉlÉÉ´É®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉÚ ´É xÉ´ÉÒxÉ
ÊVɱ½þÉ <¨ÉÉ®úiÉÓSÉä <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉSÉä EòÊ®úiÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ ´É®úÒ±É ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ <¨ÉÉ®úiÉÓSÉä <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉÆSÉä EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ
IÉäjÉ IÉäjÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) <¨ÉÉ®úiÉÓSÉä IÉäjÉ IÉäjÉ +{ÉäÊIÉiÉ IÉÂäjÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ
(31/3/2020) (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ) (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) (¯û. ±ÉÉJÉÉiÉ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. `öÉhÉä ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. {ÉɱÉPÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. ®úɪÉMÉb÷ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. xÉÉʶÉEò ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. vÉÖ³äý ... ... ... ... ... ... ... ... ...

152
6. xÉÆn®Ú ú¤ÉÉ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7. VɳýMÉÉ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8. +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 33900.76 ... ... ... ... ... ... ... ...
9. {ÉÖhÉä (=kÉ®ú) 47889.16 11026.00 4.33 8.00 ... 4.33 ... ... ...
10. xÉÉÆnùäb÷/¦ÉÉäEò®ú 21494.00 ... ... ... ... ... ... ... ...
11. ʽþMÆ ÉÉä±ÉÒ 5474.36 ... ... ... ... ... ... ... ...
12. +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 19677.87 ... ... ... ... ... ... ... ...
13. ªÉ´ÉiɨÉɳý ... 2114.16 ... ... ... ... ... ... ...
14. xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ... ... ... ... ... ... ... ... ...
15. ¦ÉÆb÷É®úÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16. MÉÉåÊnùªÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17. SÉÆpù{ÉÚ®ú 1023.87 ... ... ... ... ... ... ... ...
18. MÉb÷ÊSÉ®úɱä ÉÒ 56610.00 ... ... ... ... ... ... ... ...
19. ¤ÉÖ±Éfø÷ÉhÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20. JÉɨÉMÉÉ´É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21. +EòÉä±ÉÉ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22. ´ÉvÉÉÇ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
23. ´ÉÉÊ¶É¨É ... ... ... ... ... ... ... ... ...
iÉCiÉÉ Gò¨ÉÉÆEò 3
EòɪÉÇGò¨É +ÆnùÉVÉ{ÉjÉEò---ºÉxÉ 2021--2022
(2) EòɪÉÉÇi¨ÉEò <¨ÉÉ®úiÉÒ (+) ´ÉètEòÒªÉ
ºÉxÉ 2020--2021 ´É 2021--2022 ªÉÉ ´É¹ÉÉÇiÉ <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉEòÊ®úiÉÉ Eäò±Éä±ÉÒ +ÉÌlÉEò iÉ®úiÉÚnù ´É EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉiªÉIÉ ZÉɱÉä±ÉÒ |ÉMÉiÉÒ
ºÉxÉ 2020--2021 ºÉɱÉÒ ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ ºÉxÉ 2021--2022 SÉÉ EòɪÉÇGò¨É
´É¹ÉÉÇSªÉÉ
ºÉÖ®ú´ÉÉiÉÒ±ÉÉ 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2020--2021 ¨ÉvªÉä ®úEòÉxÉÉ 3 ¨ÉvÉÒ±É 2020--2021 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä 2021--2022 ¨ÉvªÉä
+κiÉi´ÉÉiÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ SÉɱÉÚ +ºÉ±É䱪ÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉ- <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉ- EòɨÉÉÆSÉÒ |ÉMÉiÉÒ{ÉlÉÉ´É®ú |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ Eäò±É䱪ÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉhä ÉÉ-ªÉÉ SÉɱÉÚ ´É xÉ´ÉÒxÉ
ÊVɱ½þÉ <¨ÉÉ®úiÉÓSÉä <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉSÉä EòÊ®úiÉÉ +lÉǺÉÆEò±{ÉÒªÉ ´É®úÒ±É ºÉƦÉÉ´ªÉ ÊGòªÉɶÉÒ±É |ÉMÉiÉÒ +ºÉ±É䱪ÉÉ xÉ´ÉÒxÉ <¨ÉÉ®úiÉÓSÉä <¨ÉÉ®úiÉÓSªÉÉ EòɨÉÉÆSÉä EòɨÉÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉkÉÒªÉ
IÉäjÉ IÉäjÉ iÉ®úiÉÚnù JÉSÉÇ (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉä) <¨ÉÉ®úiÉÓSÉä IÉäjÉ IÉäjÉ +{ÉäÊIÉiÉ IÉÂäjÉ +ɴɶªÉEòiÉÉ
(31/3/2020) (SÉÉè. ¨ÉÒ. ¨ÉvªÉ