Vous êtes sur la page 1sur 218

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Dofinansowano ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Wydawnictwo dofinansowane ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Biuro Studiw i Pomiarw Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o. 80-299 Gdask, ul. Orfeusza 2 tel. (058) 301-42-53, fax (058) 301-42-52

Opole, 2010 r. EKOMETRIA Sp. z o.o. 1

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

OPRACOWA IE WYKO A E PRZEZ:

Biuro Studiw i Pomiarw Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o. 80-299 Gdask, ul. Orfeusza 2 tel. (058) 301-42-53, fax (058) 301-42-52

Zesp autorski Biura Studiw i Pomiarw Proekologicznych Ekometria Sp. z o.o. Gwny Projektant: Mariola Fijoek Magorzata Paciorek Magdalena Balun Wojciech Trapp Maciej Paciorek Magorzata Studziska Dorota Kokot Agnieszka Bemka Wojciech Trapp

Prezes Zarzdu:

Gdask 2010

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

SPIS SKRTW
BAT Najlepsza dostpna technika/technologia, z ang. Best Available Technique BO Bank Ochrony rodowiska CALMET model meteorologiczny CALPUFF Model symulacji atmosferycznej dyspersji czstek na danym obszarze CALPOST Program do odczytywania wynikw z programu CALPUFF CO Tlenek wgla c.o. Centralne ogrzewanie CTDM Model do oceny jakoci powietrza w zoonym terenie geograficznym, z ang. Complex Terrain Dispersion Model c.w.u. Ciepa woda uytkowa Dyrektywa CAF - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakoci powietrza i czystszego powietrza dla Europy Earth Tech Inc. Earth Tech Incorporated (nazwa wasna firmy) EC - Elektrociepownia EMEP Model meteorologiczny transportu zanieczyszcze w powietrzu, z ang. European Monitoring and Evaluation Program ESOCh Ekologiczny System Obszarw Chronionych Gg Giga gram GIS System Informacji Geograficznej, z ang. Geographic Information System GUS Gwny Urzd Statystyczny HNO3 Kwas azotowy (V) ICM Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ISC3 Model sucy do oszacowywania ste zanieczyszcze pochodzcych gwnie z przemysu, z ang. Industrial Source Complex LPG Gaz naturalny, z ang. Liquified Petroleum Gas MESOPUFF Model symulacyjny zanieczyszcze powietrza o skali regionalnej, z ang. Mesoscale Puff Model Mg Mega gram MM5 mezoskalowy model meteorologiczny M Ministerstwo rodowiska MT Margines tolerancji MW Mega watt NFOiGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej NH3 Amoniak NH4+ Jon amonowy NH4NO3 Azotan amonu NPOP Naprawczy Program Ochrony Powietrza NO2 Dwutlenek azotu NO3 Jon azotowy (V) NOx Tlenki azotu NSR Operaty dla Nowych rde z ang. New Source Review NSS Narodowa Strategia Spjnoci O3 Ozon Pb Ow PD Poziom dopuszczalny PJ Peta dul
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 5

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

PM Py drobny, z ang. Particulate Matter POP Program Ochrony Powietrza PO Prawo Ochrony rodowiska PSD Zapobieganie istotnemu pogorszeniu jakoci powietrza, z ang. Prevention of Significant Deterioration RM Rada Ministrw RPO Regionalny Program Operacyjny SIP Stanowe Plany Wdroeniowe, z ang. State Implementation Plan SO2 Dwutlenek siarki SO42- Jon siarczanowy (VI) UMPL Model sucy do prognozowania pogody ujednolicony dla rejonu Polski, z ang. Unified Model for Poland Area UTM Rodzaj odwzorowania kartograficznego z ang. Universal Transverse Mercator WFOiGW Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej WIO Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska WSSE Wojewdzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna g Mikrogram, milionowa cz grama (NH4)2SO4 Siarczan amonu

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

SPIS TRECI
1. 2. 3. 4. 4.1. WSTP ......................................................................................................................................................... 15 PODSTAWY PRAW E ............................................................................................................................. 16 DOKUME TY I MATERIAY WYKORZYSTA E W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU OCHRO Y POWIETRZA ........................................................................................................................ 19 CHARAKTERYSTYKA STREFY GUBCZYCKO-PRUD ICKIEJ ................................................. 25 POOENIE ............................................................................................................................................ 25 4.1.1. Powiat gubczycki ........................................................................................................................ 25 4.1.2. Powiat prudnicki .......................................................................................................................... 25 UKSZTATOWANIE POWIERZCHNI .......................................................................................................... 26 4.2.1. Powiat gubczycki ........................................................................................................................ 26 4.2.2. Powiat prudnicki .......................................................................................................................... 26 UYTKOWANIE TERENU, OBSZARY CHRONIONE ..................................................................................... 27 4.3.1. Powiat gubczycki ........................................................................................................................ 27 4.3.2. Powiat prudnicki .......................................................................................................................... 29 KLIMAT ................................................................................................................................................. 30 HISTORIA I ZABYTKI .............................................................................................................................. 31 4.5.1. Powiat gubczycki ........................................................................................................................ 31 4.5.2. Powiat prudnicki .......................................................................................................................... 32 GOSPODARKA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ ............................................................................... 33 4.6.1. Powiat gubczycki ........................................................................................................................ 33 4.6.2. Powiat prudnicki .......................................................................................................................... 35 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-EKOLOGICZNA NAJWANIEJSZYCH ZAKADW PRZEMYSOWYCH NA TERENIE STREFY PRUDNICKO-GUBCZYCKIEJ ........................................................................................ 35 DEMOGRAFIA I URBANIZACJA, BEZROBOCIE .......................................................................................... 39 4.8.1. Powiat gubczycki ........................................................................................................................ 39 4.8.2. Powiat prudnicki .......................................................................................................................... 40 CHARAKTERYSTYKA OBECNEGO SPOSOBU ZAOPATRZENIA ODBIORCW W ENERGI CIEPLN I GAZ ..... 41 4.9.1. Powiat gubczycki ........................................................................................................................ 41 4.9.2. Powiat prudnicki .......................................................................................................................... 44 ZAGAD IE IA OCHRO Y ATMOSFERY W IST IEJCYCH DOKUME TACH, PLA ACH, PROGRAMACH ......................................................................................................................................... 47 PLANY KRAJOWE ................................................................................................................................... 47 PLANY WOJEWDZKIE ........................................................................................................................... 53 PLANY MIEJSCOWE ................................................................................................................................ 56 5.3.1. Powiat gubczycki ........................................................................................................................ 56 5.3.2. Powiat prudnicki .......................................................................................................................... 62 POMIARY ZA IECZYSZCZE POWIETRZA W STREFIE GUBCZYCKO-PRUD ICKIEJ .. 71 POMIARY ZANIECZYSZCZE POWIETRZA W 2008 ROKU ......................................................................... 71 ANALIZA PRZEKROCZE POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PYU ZAWIESZONEGO PM10 .............................. 72 POMIARY STE PYU ZAWIESZONEGO PM10 W STREFIE GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W LATACH 20052008 ...................................................................................................................................................... 73 WARU KI METEOROLOGICZ E W 2008 R. W STREFIE GUBCZYCKO-PRUD ICKIEJ ... 75 EMISJA PYU ZAWIESZO EGO PM10 ................................................................................................ 80 EMISJA ZEWNTRZNA PYU PM10 .......................................................................................................... 88 8.1.1. Emisja pyu zawieszonego PM10 spoza pasa 30 km wok strefy........................................ 89 8.1.2. Emisja z pasa 30 km wok strefy ............................................................................................. 90 EMISJA PYU ZAWIESZONEGO PM10 Z TERENU STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ .............................. 92 8.2.1. Emisja powierzchniowa pyu zawieszonego PM10.................................................................. 93 8.2.2. Emisja liniowa pyu zawieszonego PM10 .................................................................................. 95 8.2.3. Emisja punktowa pyu zawieszonego PM10 ............................................................................. 99 8.2.4. Emisja pyu zawieszonego PM10 z rolnictwa ......................................................................... 100 EMISJA PYU ZAWIESZONEGO PM10 Z TERENU MIAST STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ ................. 102 8.3.1. Emisja punktowa pyu zawieszonego PM10 ........................................................................... 103 8.3.2. Emisja powierzchniowa pyu zawieszonego PM10................................................................ 105 8.3.3. Emisja liniowa pyu zawieszonego PM10 ................................................................................ 108 MODELOWA IE ROZPRZESTRZE IA IA SI ZA IECZYSZCZE ........................................ 113 MODEL CALMET/CALPUFF ............................................................................................................. 113 7

4.2.

4.3.

4.4. 4.5.

4.6.

4.7. 4.8.

4.9.

5. 5.1. 5.2. 5.3.

6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. 8. 8.1.

8.2.

8.3.

9. 9.1.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 10. STE IA PYU ZAWIESZO EGO PM10 WYZ ACZO E MODELOWO ................................ 117 10.1. IMISJA NAPYWOWA NA TERENIE STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ ............................................... 117 10.2. STENIA PYU ZAWIESZONEGO PM10 POCHODZCE Z EMISJI PUNKTOWEJ ......................................... 122 10.3. STENIA PYU ZAWIESZONEGO PM10 POCHODZCE OD EMISJI POWIERZCHNIOWEJ ........................... 126 10.4. STENIA PYU ZAWIESZONEGO PM10 POCHODZCE OD EMISJI LINIOWEJ ........................................... 130 10.5. STENIA PYU ZAWIESZONEGO PM10 POCHODZCE OD EMISJI Z ROLNICTWA .................................... 134 10.6. STENIA POCHODZCE OD EMISJI NATURALNEJ (BIOGENICZNEJ) ....................................................... 136 10.7. STENIA CAKOWITE PYU PM10 NA TERENIE STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ .......................... 136 10.8. OCENA WIARYGODNOCI PRZEPROWADZONYCH OBLICZE MODELOWYCH ......................................... 145 11. OBSZARY ZAGROE .......................................................................................................................... 147 11.1. OBSZARY Z PRZEKROCZONYM POZIOMEM DOPUSZCZALNYM STE PYU ZAWIESZONEGO PM10 O OKRESIE UREDNIANIA WYNIKW POMIARW 24 GODZINY ................................................................. 147 11.1.1. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Prudniku ...... 147 11.1.2. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Gubczycach 150 11.1.3. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Gogwku .... 153 11.1.4. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Kietrzu ......... 155 11.1.5. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Baborowie ... 158 11.2. OBSZARY Z PRZEKROCZONYM POZIOMEM DOPUSZCZALNYM STE PYU ZAWIESZONEGO PM10 O OKRESIE UREDNIANIA WYNIKW POMIARW ROK KALENDARZOWY .................................................. 161 11.2.1. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Prudniku ...... 161 12. OBSZARY ARUSZE STA DARDW JAKOCI POWIETRZA ATMOSFERYCZ EGO W ZAKRESIE PYU ZAWIESZO EGO PM10 PODSUMOWA IE .................................................. 167 13. SCE ARIUSZ APRAWCZY DLA PYU ZAWIESZO EGO PM10 ............................................... 171 13.1. WPYW EMISJI NATURALNEJ ............................................................................................................... 171 13.2. NAPYW TRANSGRANICZNY ................................................................................................................ 173 13.3. PRUDNIK .............................................................................................................................................. 176 13.3.1. Dziaania w zakresie emisji powierzchniowej ........................................................................ 176 13.3.1. Dziaania w zakresie emisji komunikacyjnej .......................................................................... 177 13.4. GUBCZYCE......................................................................................................................................... 180 13.5. KIERUNKI I ZAKRES DZIAA NIEZBDNYCH DO PRZYWRCENIA STANDARDW JAKOCI POWIETRZA W ZAKRESIE PYU ZAWIESZONEGO PM10 ................................................................................................. 182 13.6. DZIAANIA NAPRAWCZE WYKONANE W STREFIE PRZED 2005 R. I KONTYNUOWANE W LATACH NASTPNYCH ....................................................................................................................................... 187 13.7. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU .......................................................................................................... 191 14. DZIAA IA APRAWCZE W ZAKRESIE EMISJI PYU ZAWIESZO EGO PM10 .................. 192 14.1. LISTA DZIAA NAPRAWCZYCH, KTRE NIE ZOSTAY WYTYPOWANE DO WDROENIA........................ 194 14.2. RODKI SUCE OCHRONIE WRALIWYCH GRUP LUDNOCI, W TYM DZIECI ....................................... 194 15. OBOWIZKI I OGRA ICZE IA WY IKAJCE Z REALIZACJI PROGRAMU ...................... 195 16. ZASADY SPORZDZA IA I FORMACJI O PROGRAMACH OCHRO Y POWIETRZA....... 200 11 201 16.1. PROGNOZA NA PIERWSZY ROK PO ZAKOCZENIU REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA ....... 212 16.2. PRZEWIDYWANE ZMIANY EMISJI DO POWIETRZA ZE RDE ZLOKALIZOWANYCH POZA GRANICAMI KRAJU ORAZ NA TERENIE KRAJU .......................................................................................................... 215

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

SPIS RYSUNKW
Rysunek 1. Strefa gubczycko-prudnicka ............................................................................................................... 25 Rysunek 2. Lokalizacja stacji pomiarw jakoci powietrza, na ktrej stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 w Gubczycach w 2008 r. ..................................................................... 72 Rysunek 3. Przebieg rednich miesicznych wartoci temperatury powietrza w oczkach siatki z modelu CALMET zlokalizowanych w Gubczycach oraz Prudniku w 2008 r. .................................................................................... 75 Rysunek 4. Re wiatrw w oczkach siatki z modelu CALMET zlokalizowanych w Gubczycach i Prudniku w 2008 r..................................................................................................................................................................... 77 Rysunek 5. Sumy opadw atmosferycznych w oczkach siatki z modelu CALMET zlokalizowanych w Gubczycach i Prudniku w 2008 r. .............................................................................................................................................. 79 Rysunek 6. Warunki brzegowe dla PM10 pierwotnego dla obszaru wojewdztwa opolskiego ............................... 83 Rysunek 7. Warunki brzegowe dla prekursorw pyu SO2, dla obszaru wojewdztwa opolskiego ..................... 84 Rysunek 8. Warunki brzegowe dla prekursorw pyu Ox, dla obszaru wojewdztwa opolskiego .................... 84 Rysunek 9. Warunki brzegowe dla aerozoli wtrnych - SO42-, dla obszaru wojewdztwa opolskiego ................... 85 Rysunek 10. Warunki brzegowe dla aerozoli wtrnych - O3- dla obszaru wojewdztwa opolskiego .................. 85 Rysunek 11. Warunki brzegowe dla aerozoli wtrnych H O3, dla obszaru wojewdztwa opolskiego ............... 85 Rysunek 12. apyw transgraniczny aerozolu O3 na obszar Polski .................................................................... 87 Rysunek 13. apyw transgraniczny aerozolu SO4 na obszar Polski..................................................................... 87 Rysunek 14. Udzia procentowy poszczeglnych typw emisji pyu zawieszonego PM10 w emisji napywowej w strefie gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ............................................................................................................... 89 Rysunek 15. Emisja pyu zawieszonego PM10 z emitorw punktowych, wyszych ni 30 m z wojewdztwa opolskiego w 2008 r. .............................................................................................................................................. 90 Rysunek 16. Emisja pyu zawieszonego PM10 z emitorw wszystkich typw zlokalizowanych w pasie 30 km wok strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ................................................................................................................ 92 Rysunek 17. Udzia procentowy poszczeglnych typw rde emisji w caoci zinwentaryzowanej emisji pyu zawieszonego PM10 na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ............................................................... 93 Rysunek 18. Emisja powierzchniowa pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ........ 95 Rysunek 19. Emisja komunikacyjna pyu zawieszonego PM10 na drogach strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku ........................................................................................................................................................................ 97 Rysunek 20. Emisja komunikacyjna pyu zawieszonego PM10 ze spalania na drogach strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 roku ........................................................................................................................................ 97 Rysunek 21. Emisja komunikacyjna pyu zawieszonego PM10 z tarcia na drogach strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku ............................................................................................................................................................... 98 Rysunek 22. Emisja komunikacyjna pyu zawieszonego PM10 z unosu na drogach strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku ............................................................................................................................................................... 98 Rysunek 23. Emisja punktowa pyu zawieszonego PM10 ze strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku. .............. 99 Rysunek 24. Emisja pyu zawieszonego PM10 z indywidualnej hodowli zwierzt gospodarskich ze strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku ................................................................................................................... 100 Rysunek 25. Emisja pyu zawieszonego PM10 z upraw polowych ze strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku101 Rysunek 26. Emisja pyu zawieszonego PM10 z maszyn rolniczych ze strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku ............................................................................................................................................................................. 101 Rysunek 27. Udzia procentowy poszczeglnych typw rde emisji w caoci zinwentaryzowanej emisji pyu zawieszonego PM10 na terenie Gubczyc w 2008 r. ............................................................................................. 102 Rysunek 28. Udzia procentowy poszczeglnych typw rde emisji w caoci zinwentaryzowanej emisji pyu zawieszonego PM10 na terenie Prudnika w 2008 r. ............................................................................................. 103 Rysunek 29. Emisja pyu zawieszonego PM10 z emitorw punktowych na terenie Gubczyc w 2008 r. ............... 104 Rysunek 30. Emisja pyu zawieszonego PM10 z emitorw punktowych na terenie Prudnika w 2008 r. ............... 104 Rysunek 31. Emisja powierzchniowa pyu zawieszonego PM10 w Gubczycach w 2008 r. .................................. 106 Rysunek 32. Emisja powierzchniowa pyu zawieszonego PM10 w Prudniku w 2008 r. ....................................... 107 Rysunek 33. Gsto emisji powierzchniowej pyu zawieszonego PM10 na terenie Gubczyc w 2008 r. ............. 107 Rysunek 34. Gsto emisji powierzchniowej pyu zawieszonego PM10 na terenie Prudnika w 2008 r. ............. 108 Rysunek 35. Cakowita emisja liniowa pyu zawieszonego PM10 w Gubczycach w 2008 r. ............................... 109 Rysunek 36. Emisja pyu zawieszonego PM10 z unosu, ze rde komunikacyjnych w Gubczycach w 2008 r. ... 109 Rysunek 37. Emisja pyu zawieszonego PM10 ze spalania paliw, ze rde komunikacyjnych w Gubczycach w 2008 r................................................................................................................................................................... 110 Rysunek 38. Emisja pyu zawieszonego PM10 z tarcia, ze rde komunikacyjnych w Gubczycach w 2008 r. ... 110 Rysunek 39. Cakowita emisja liniowa pyu zawieszonego PM10 w Prudniku w 2008 r. ..................................... 111 Rysunek 40. Emisja pyu zawieszonego PM10 z unosu, ze rde komunikacyjnych w Prudniku w 2008 r. ......... 111 BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 9

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Rysunek 41. Emisja pyu zawieszonego PM10 ze spalania paliw, ze rde komunikacyjnych w Prudniku w 2008 r............................................................................................................................................................................ 112 Rysunek 42. Emisja pyu zawieszonego PM10 z tarcia, ze rde komunikacyjnych w Prudniku w 2008 r. ......... 112 Rysunek 43. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od cakowitej emisji napywowej w 2008 r. ................................. 118 Rysunek 44. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od cakowitej emisji napywowej w 2008 r. ................................. 118 Rysunek 45. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw 24 godziny (36 max) w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od regionalnej emisji napywowej w 2008 r............................................... 119 Rysunek 46. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od regionalnej emisji napywowej w 2008 r. ............................... 120 Rysunek 47. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od napywu transgranicznego w 2008 r....................................... 121 Rysunek 48. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od napywu transgranicznego w 2008 r....................................... 121 Rysunek 49. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji punktowej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ............................ 122 Rysunek 50. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji punktowej w Gubczycach w 2008 r. .................................................................... 123 Rysunek 51. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji punktowej w Prudniku w 2008 r........................................................................... 123 Rysunek 52. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji punktowej, na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ............. 124 Rysunek 53. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji punktowej w Gubczycach w 2008 r. ...................................................... 125 Rysunek 54. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji punktowej w Prudniku w 2008 r. ........................................................... 126 Rysunek 55. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji powierzchniowej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r................... 126 Rysunek 56. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji powierzchniowej w Gubczycach w 2008 r. ......................................................... 127 Rysunek 57. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji powierzchniowej w Prudniku w 2008 r. ............................................................... 127 Rysunek 58. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji powierzchniowej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ... 128 Rysunek 59. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji powierzchniowej w Gubczycach w 2008 r. ........................................... 129 Rysunek 60. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji powierzchniowej w Prudniku w 2008 r. ................................................. 129 Rysunek 61. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji komunikacyjnej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r..................... 131 Rysunek 62. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw ste 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji komunikacyjnej w Gubczycach w 2008 r. .................................................................... 131 Rysunek 63. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji komunikacyjnej w Prudniku w 2008 r. ................................................................. 132 Rysunek 64. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji komunikacyjnej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ..... 133 Rysunek 65. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji komunikacyjnej w Gubczycach w 2008 r. ............................................. 133 Rysunek 66. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji komunikacyjnej w Prudniku w 2008 r. ................................................... 134 Rysunek 67. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych z rolnictwa na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. .......................................... 135 Rysunek 68. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych z rolnictwa na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ............................ 135 Rysunek 69. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ...................................................... 137 Rysunek 70. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Prudnika w 2008 r. ...................................................................................... 137

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

10

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Rysunek 71. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Gogwka w 2008 r...................................................................................... 138 Rysunek 72. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie gminy Gubczyce w 2008 r........................................................................... 138 Rysunek 73. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Baborowa w 2008 r. .................................................................................... 139 Rysunek 74. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Kietrza w 2008 r. ......................................................................................... 139 Rysunek 75. Udziay poszczeglnych typw emisji w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ............................ 140 Rysunek 76. Procentowy udzia emisji napywowej w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ............................ 141 Rysunek 77. Procentowy udzia emisji powierzchniowej w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ........ 141 Rysunek 78. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy z emisji cakowitej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008r. ......................................... 143 Rysunek 79. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy z emisji cakowitej na terenie Prudnika w 2008 r. ........................................................................ 143 Rysunek 80. Udziay poszczeglnych typw emisji w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ................................ 144 Rysunek 81. Procentowy udzia emisji napywowej w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ................................ 145 Rysunek 82. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Prudniku ......................................................................................... 148 Rysunek 83. Warto procentowa przekrocze ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Prudniku ........................................................................................................ 148 Rysunek 84. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Prudniku ..................................................................... 149 Rysunek 85. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Prudniku ..................................................................... 149 Rysunek 86. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Prudniku ..................................................................... 150 Rysunek 87. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gubczycach.................................................................................... 151 Rysunek 88. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gubczycach................................................................ 151 Rysunek 89. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gubczycach................................................................ 152 Rysunek 90. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gubczycach................................................................ 152 Rysunek 91. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gogwku ........................................................................................ 153 Rysunek 92. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gogwku .................................................................... 154 Rysunek 93. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gogwku .................................................................... 154 Rysunek 94. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gogwku .................................................................... 155 Rysunek 95. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Kietrzu ............................................................................................ 156 Rysunek 96. Warto procentowa przekrocze ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Kietrzu ........................................................................................................... 156 Rysunek 97. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Kietrzu ........................................................................ 157 Rysunek 98. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Kietrzu ........................................................................ 157 Rysunek 99. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Kietrzu ........................................................................ 158 Rysunek 100. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Baborowie ................................................................... 159 BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 11

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Rysunek 101. Warto procentowa przekrocze ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Baborowie ..................................................................................................... 159 Rysunek 102. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Baborowie ................................................................... 160 Rysunek 103. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Baborowie ................................................................... 160 Rysunek 104. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Baborowie ................................................................... 161 Rysunek 105. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w Prudniku ......................................................................... 162 Rysunek 106. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w Prudniku ......................................................................... 162 Rysunek 107. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w Prudniku ......................................................................... 163 Rysunek 108. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w Prudniku ......................................................................... 163 Rysunek 109. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. po odjciu napywu ste pochodzcych od emisji naturalnej ...................................................................................................................... 172 Rysunek 110 Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Prudnika w 2008 r. po odjciu napywu ste pochodzcych od emisji naturalnej............................................................................................................................................................. 172 Rysunek 111. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy z emisji cakowitej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. po odjciu ste pochodzcych od emisji naturalnej ...................................................................................................................... 173 Rysunek 112. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. po odjciu napywu transgranicznego i ste pochodzcych od emisji naturalnej ............................................................................ 174 Rysunek 113. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Prudnika w 2008 r. po odjciu napywu transgranicznego i ste pochodzcych od emisji naturalnej ...................................................................................................................... 175 Rysunek 114. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy z emisji cakowitej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. po odjciu napywu transgranicznego i ste pochodzcych od emisji naturalnej ............................................................................ 175 Rysunek 115. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny pochodzcych od emisji powierzchniowej, po zastosowaniu dziaa dot. zmiany ogrzewania w Prudniku ....... 177 Rysunek 116. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny pochodzcych od emisji liniowej, po zastosowaniu dziaa w zakresie komunikacji w Prudniku ....................... 179 Rysunek 117. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny pochodzcych od cakowitej emisji, po zastosowaniu dziaa naprawczych oraz odjciu napywu transgranicznego i ste pochodzcych od emisji naturalnej ............................................................................ 180 Rysunek 118. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny pochodzcych od emisji liniowej, po zastosowaniu dziaa naprawczych w Gubczycach ................................. 181 Rysunek 119. Prognoza spalania paliw [PJ] w produkcji energii elektrycznej i ciepa do roku 2020 ................ 212 Rysunek 120. Prognoza spalania paliw [PJ] w produkcji przemysowej i budownictwie do roku 2020 ............. 213 Rysunek 121. Prognoza spalania paliw [Gg] w transporcie do roku 2020 ......................................................... 214

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

12

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

SPIS TABEL
Tabela 1. Struktura uytkowania gruntw powiatu gubczyckiego ........................................................................ 29 Tabela 2. Liczba ludnoci w powiecie gubczyckim (dane z 31.12.2008 r.)........................................................... 39 Tabela 3. Podzia powiatu gubczyckiego na jednostki terytorialne ...................................................................... 40 Tabela 4. Liczba ludnoci w powiecie prudnickim (dane z 31.12.2008 r.) ............................................................ 40 Tabela 5. Podzia powiatu prudnickiego na jednostki terytorialne ....................................................................... 41 Tabela 6. Zapotrzebowanie na ciepo gmin powiatu gubczyckiego ...................................................................... 41 Tabela 7. Struktura paliwowa gmin powiatu gubczyckiego.................................................................................. 41 Tabela 8. Stopie zgazyfikowania gmin na terenie powiatu gubczyckiego........................................................... 43 Tabela 9. Zapotrzebowanie na ciepo gmin powiatu prudnickiego ....................................................................... 44 Tabela 10. Struktura paliwowa gmin powiatu prudnickiego ................................................................................. 44 Tabela 11. Stopie zgazyfikowania gmin na terenie powiatu prudnickiego .......................................................... 45 Tabela 12. Wykaz powierzchni gruntw przewidzianych do zalesienia w latach 2001-2020 w wojewdztwie opolskim ................................................................................................................................................................. 52 Tabela 13. Stacja pomiarowa, z ktrej wyniki pomiarw pyu zawieszonego PM10 zakwalifikowane zostay do oceny rocznej w 2008 r. ......................................................................................................................................... 71 Tabela 14. Stenia pyu zawieszonego PM10 oraz procent przekrocze na stacji zakwalifikowanej przez WIO do oceny rocznej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ................................................................... 71 Tabela 15. Terminy przekrocze poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 na stacji w Gubczycach w 2008 r..................................................................................................................................................................... 73 Tabela 16. Stenia pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczycko-prudnickiej w latach 2005-2008. .................. 74 Tabela 17. Udzia procentowy prdkoci wiatru w oczkach siatki z modelu CALMET zlokalizowanych w Gubczycach i Prudniku w 2008 r. ......................................................................................................................... 77 Tabela 18. Klasy rwnowagi atmosfery w oczkach siatki z modelu CALMET zlokalizowanych w Gubczycach i Prudniku w 2008 r. ................................................................................................................................................ 78 Tabela 19. Sumy emisji napywowej (z terenu wojewdztwa) pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczyckoprudnickiej w 2008 r. ............................................................................................................................................. 88 Tabela 20. Emisja pyu zawieszonego PM10 ze strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. ...................................... 93 Tabela 21. Emisja z komunikacji pyu PM10 z terenu strefy gubczycko-prudnickiej............................................. 99 Tabela 22. Sumy emisji pyu zawieszonego PM10 dla rnych typw rde zlokalizowanych na terenie Gubczyc i Prudnika w 2008 r. ............................................................................................................................................ 102 Tabela 23. Wymagana dokadno modelowania ................................................................................................ 146 Tabela 24. Dokadno modelowania pyu zawieszonego PM10 w punkcie pomiarowym w Gubczycach w 2008 r. ............................................................................................................................................................................. 146 Tabela 25. Podzia rde emisji pyu zawieszonego PM10 w steniach w obszarach przekrocze w strefie gubczycko-prudnickiej ........................................................................................................................................ 165 Tabela 26. Obszary przekrocze poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 wyznaczone na podstawie modelowania ........................................................................................................................................................ 168 Tabela 27. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy po zastosowaniu wariantw naprawczych w obszarach przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 .............................................................................................................................................. 181 Tabela 28 Porwnanie kosztw ogrzewania 1 m2 mieszka rnymi mediami.................................................... 185 Tabela 29. Propozycja struktury finansowania i udziau w realizacji poszczeglnych elementw programu likwidacji niskiej emisji energetycznej w Prudniku ............................................................................................. 186 Tabela 30. Zakres dziaa naprawczych niezbdnych do przywracania poziomw dopuszczalnych pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczycko-prudnickiej oraz terminy realizacji, koszty i rda finansowania poszczeglnych zada .......................................................................................................................................... 193 Tabela 31. Lista dziaa naprawczych (w zakresie ograniczenia emisji pyu PM10), ktre nie zostay wytypowane do wdroenia........................................................................................................................................................ 194 Tabela 32. Zakres kompetencji i zada organw administracji w ramach realizacji programu ochrony powietrza ............................................................................................................................................................................. 196 Tabela 33. Prognoza spalania paliw [PJ] w produkcji energii elektrycznej i ciepa do roku 2020 .................... 212 Tabela 34. Prognoza spalania paliw [PJ] w produkcji przemysowej i budownictwie do roku 2020 ................. 213 Tabela 35. Prognoza spalania paliw [Gg] w transporcie do roku 2020 ............................................................. 213 Tabela 36. Prognozowane poziomy ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w obszarach przekrocze poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczyckoprudnickiej w 2008 i 2013 roku ........................................................................................................................... 215 Tabela 37. Emisja SO2, wg sektorw gospodarki, w krajach 15 UE [kt/rok] ................................................. 215 Tabela 38. Emisja SO2, wg sektorw gospodarki, w krajach nowych UE [kt/rok] ......................................... 216 BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 13

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 39. Emisja Ox, wg sektorw gospodarki, w krajach 15 UE [kt/rok] ................................................ 216 Tabela 40. Emisja Ox, wg sektorw gospodarki, w krajach nowych UE [kt/rok] ........................................ 216 Tabela 41. Emisja PM10, wg sektorw gospodarki, w krajach 15 UE [kt/rok] ............................................... 217 Tabela 42. Emisja PM10, wg sektorw gospodarki, w krajach nowych UE [kt/rok] ....................................... 217 Tabela 43. Zuycie energii [PJ] w latach 2010-2020 w podziale na typ nonikw ............................................ 218 Tabela 44. Zmiany emisji w Polsce w latach 2005-2020 .................................................................................... 218

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

14

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

1. Wstp
Poniszy dokument Program ochrony powietrza dla strefy gubczyckoprudnickiej w zakresie pyu PM10 opracowany zosta w zwizku z przekroczeniem poziomw dopuszczalnych jakoci powietrza w zakresie pyu zawieszonego PM10. Podstawowym dokumentem wskazujcym na konieczno wykonania naprawczego programu ochrony powietrza w strefie prudnicko-gubczyckiej, w zakresie zanieczyszcze pyu zawieszonego PM10, jest bieca ocena jakoci powietrza w wojewdztwie opolskim za 2008 rok, wykonana przez Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Opolu. Program ochrony powietrza koncentruje si na istotnych powodach wystpowania przekrocze zanieczyszcze powietrza pyem zawieszonym PM10 oraz na znalezieniu skutecznych i moliwych do zrealizowania dziaa, ktrych wdroenie spowoduje obnienie poziomu zanieczyszcze co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Gwnym celem sporzdzenia naprawczego programu ochrony powietrza jest przywrcenie naruszonych standardw jakoci powietrza, a przez to poprawa warunkw ycia mieszkacw, podwyszenie standardw cywilizacyjnych oraz lepsza jako ycia w miastach i terenach pozamiejskich. Realizacja zada wynikajcych z programu ochrony powietrza ma na celu zmniejszenie ste substancji zanieczyszczajcych w powietrzu w danej strefie do poziomu dopuszczalnego na rok bazowy 2005 dla pyu zawieszonego PM10 i utrzymywania go na takim poziomie. Poziomy ste zanieczyszcze do osignicia i utrzymania w strefie gubczycko-prudnickiej to: Py zawieszony PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny 36 maksimum - 50 g/m3; Py zawieszony PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy 40 g/m3 wedug obowizujcego Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomw niektrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281). Powysze standardy dla pyu PM10 s wice dla wadz samorzdowych i powinny by osignite i dotrzymane we wszystkich strefach do roku 2005. W dniu 11 czerwca 2008 r. w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej ogoszono Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakoci powietrza i czystszego powietrza dla Europy, zwan Dyrektyw CAFE. Zgodnie z art. 22 Dyrektywy CAFE termin realizacji programu ochrony powietrza moe zosta przesunity do dnia 11 czerwca 2011 roku pod warunkiem waciwego uzasadnienia. Monitoring zanieczyszcze powietrza w 2008 roku realizowany by w oparciu o manualn stacj pomiarow WIO w Gubczycach.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

15

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

2. Podstawy prawne
Program ochrony powietrza w strefie gubczycko-prudnickiej wojewdztwa opolskiego, zosta sporzdzony w oparciu o nastpujce akty prawne: 1. Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25 poz.150, z pn. zmianami) Zgodnie z art. 91, marszaek wojewdztwa, w terminie 12 miesicy od dnia otrzymania wynikw oceny poziomw substancji w powietrzu i klasyfikacji stref (o ktrych mowa w art. 89 ust.1), przedstawia do zaopiniowania waciwym starostom projekt uchway w sprawie programu ochrony powietrza, a starosta jest obowizany do wydania opinii w terminie miesica od dnia otrzymania projektu uchway w sprawie programu ochrony powietrza. Program ten ma na celu osignicie dopuszczalnych poziomw substancji w powietrzu dla stref, w ktrych poziom choby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny. Dla stref, w ktrych zosta przekroczony poziom wicej ni jednej substancji, sporzdza si wsplny program ochrony powietrza dotyczcy wszystkich tych substancji. Marszaek wojewdztwa zapewnia moliwo udziau spoeczestwa w postpowaniu, ktrego przedmiotem jest sporzdzenie programu ochrony powietrza. Wedug powyszej Ustawy, art.87 pkt. 2, stref stanowi: - aglomeracja o liczbie mieszkacw wikszej ni 250 tysicy, - obszar jednego lub wicej powiatw pooonych na obszarze tego samego wojewdztwa nie wchodzcy w skad aglomeracji. 2. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakim powinny odpowiada programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 38 poz. 221) Minister rodowiska, w drodze rozporzdzenia okreli szczegowe wymagania jakim powinny odpowiada programy ochrony powietrza oraz ich zakres tematyczny. Termin realizacji programu, w tym terminy realizacji poszczeglnych zada programu ustala si, uwzgldniajc: 1) wielko przekroczenia, 2) rozkad gstoci zaludnienia, 3) moliwoci finansowe, spoeczne i gospodarcze, 4) uwarunkowania wynikajce z funkcjonowania obiektw i obszarw chronionych na podstawie odrbnych przepisw. 3. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomw niektrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281) Rozporzdzenie okrela: 1) poziomy dopuszczalne dla niektrych substancji w powietrzu, zrnicowane ze wzgldu na ochron zdrowia ludzi i ochron rolin; 2) poziomy docelowe dla niektrych substancji w powietrzu, zrnicowane ze wzgldu na ochron zdrowia ludzi oraz ochron rolin; 3) poziomy celw dugoterminowych dla niektrych substancji w powietrzu, zrnicowane ze wzgldu na ochron zdrowia ludzi oraz ochron rolin;
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 16

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

4) alarmowe poziomy dla niektrych substancji w powietrzu, 5) warunki, w jakich ustala si poziom substancji, takie jak temperatura i cinienie; 6) oznaczenie numeryczne substancji, pozwalajce na jednoznaczn jej identyfikacj; 7) okresy, dla ktrych urednia si wyniki pomiarw; 8) dopuszczaln czsto przekraczania poziomw dopuszczalnych i docelowych; 9) terminy osignicia poziomw, o ktrych mowa w pkt. 1-3, dla niektrych substancji w powietrzu; 10) marginesy tolerancji dla niektrych poziomw dopuszczalnych, wyraone jako malejca warto procentowa w stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w kolejnych latach. 4. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczcych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216 poz. 1377). Zgodnie z 6. 1. marszaek wojewdztwa przekazuje ministrowi waciwemu do spraw rodowiska informacje o programach ochrony powietrza niezwocznie po ogoszeniu uchway sejmiku wojewdztwa w sprawie programu ochrony powietrza, obejmujce: 1) opracowanie tekstowe, na bazie ktrego sporzdzono program ochrony powietrza; 2) uchwa sejmiku wojewdztwa w sprawie programu ochrony powietrza; 3) zestawienie informacji dotyczcych programw ochrony powietrza. 5. Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakoci powietrza i czystszego powietrza dla Europy, ustanawiajc rodki majce na celu: 1) zdefiniowanie i okrelenie celw dotyczcych jakoci powietrza, wyznaczonych w taki sposb, aby unika, zapobiega lub ogranicza szkodliwe oddziaywanie na zdrowie ludzi i rodowiska jako caoci, 2) ocen jakoci powietrza w pastwach czonkowskich na podstawie wsplnych metod i kryteriw, 3) uzyskiwanie informacji na temat jakoci powietrza i uciliwoci oraz monitorowania dugoterminowych trendw i poprawy stanu powietrza wynikajcych z realizacji rodkw krajowych i wsplnotowych, 4) zapewnienie, e informacja na temat jakoci powietrza bya udostpniana spoeczestwu, 5) utrzymanie jakoci powietrza, tam gdzie jest ona dobra, oraz jej popraw w pozostaych przypadkach, 6) promowanie cisej wsppracy pomidzy pastwami czonkowskimi w zakresie ograniczania zanieczyszczania powietrza.

Zgodnie z artykuem 22 Dyrektywy, istnieje moliwo powiadomienia Komisji przez pastwa czonkowskie o spenieniu warunkw pozwalajcych na wyczenie z obowizku stosowania tych wartoci dopuszczalnych dla pyu zawieszonego (PM10) do 11 czerwca 2011 roku: W przypadku gdy w okrelonej strefie lub aglomeracji zgodno z wartociami dopuszczalnymi dla PM10 okrelonymi w zaczniku XI nie moe by osignita ze wzgldu na szczeglne lokalne warunki rozprzestrzeniania
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 17

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

si zanieczyszcze, niekorzystne warunki klimatyczne lub transgraniczny charakter zanieczyszczenia, pastwo czonkowskie zostaje wyczone z obowizku stosowania tych wartoci dopuszczalnych do dnia 11 czerwca 2011 r., po spenieniu ww. warunkw oraz wskazaniu przez to pastwo czonkowskie, e podjto wszelkie odpowiednie rodki na szczeblu krajowym i lokalnym w celu dotrzymania terminw. Zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie powiadomie dotyczcych odroczenia terminw realizacji i wycze z obowizku stosowania okrelonych wartoci dopuszczalnych na mocy art. 22 dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakoci powietrza atmosferycznego i w sprawie czystszego powietrza dla Europy z dnia 26 czerwca 2008 roku, wyczenie z obowizku stosowania wartoci dopuszczalnych dla pyu zawieszonego PM10 nastpi po przedoeniu przez pastwo czonkowskie powiadomie (formularzy derogacyjnych) okrelajcych przyczyny niezgodnoci z wartociami dopuszczalnymi w pierwotnym terminie (tj. do dnia 1 stycznia 2005 r.). W zwizku z powyszym, w programie ochrony powietrza dla strefy gubczycko-prudnickiej zamieszczono informacje niezbdne do przygotowania poszczeglnych formularzy derogacyjnych. Ponadto program ochrony powietrza uwzgldnia: 1. "Zasady sporzdzania naprawczych programw ochrony powietrza w strefach", opracowane w Zakadzie Ochrony Atmosfery Instytutu Ochrony rodowiska w 2003 r., ktre jest materiaem pomocniczym przy opracowywaniu programw ochrony powietrza. 2. Aktualizacja zasad sporzdzania naprawczych programw ochrony powietrza w strefach, Ministerstwo rodowiska, lipiec 2008 r. 3. Wskazwki dla wojewdzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biecych i programw ochrony powietrza, wydane przez Ministerstwo rodowiska i Gwnego Inspektora Ochrony rodowiska w 2003 r. 4. Wskazwki metodyczne dotyczce modelowania matematycznego w systemie zarzdzania jakoci powietrza wydane przez Ministerstwo rodowiska i Gwnego Inspektora Ochrony rodowiska w 2003 r. 5. Wyniki biecej oceny jakoci powietrza za rok 2008, wykonanej przez WIO w Opolu.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

18

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

3. Dokumenty i materiay wykorzystane w trakcie realizacji programu ochrony powietrza


W trakcie realizacji programu ochrony powietrza wykorzystano i przeanalizowano niej wymienione dokumenty oraz materiay. Informacje z dokumentw dla innych stref byy wykorzystywane przy opracowywaniu niniejszego programu, w zwizku z koniecznoci uwzgldnienia emisji napywowej z pasa wok strefy gubczycko-prudnickiej. Miejscowe dokumenty strategiczne: Powiat gubczycki: Aktualizacja Programu Ochrony rodowiska na lata 2008-2011 z perspektyw na lata 2012-2015; Strategia Rozwoju Gminy Gubczyce; Program Ochrony rodowiska dla Gminy Gubczyce na lata 2009 2012 z perspektyw 2013-2016; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gubczyce; Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gubczyce 2009-2015. Powiat prudnicki: Strategia rozwoju powiatu prudnickiego; Program ochrony rodowiska dla powiatu prudnickiego na lata 2004-2007 z perspektyw do roku 2011; Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2000-2020; Program Ochrony rodowiska dla Miasta i Gminy Prudnik; Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik; Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika.

Materiay udostpnione przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Opolskiego: Pozwolenia zintegrowane: 1. Decyzja nr R.III-AS-6610-1-2/06 z lipca 2006 r., pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu o maksymalnej obsadzie 65000 stanowisk oraz instalacji pozostaych, zlokalizowanej w Twardawie na dziace nr 130/5, gm. Gogwek; 2. Decyzja nr R.III-MJP-6610-1-5/06 z dnia 12 lipca 2006 r., pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu o maksymalnej obsadzie 240 000 stanowisk oraz instalacji pozostaych, zlokalizowanych na terenie Fermy Drobiu Mokra na dziace nr 595/36; 3. Decyzja nr R.III-IOC-6610-1-32/07 z dnia 30 padziernika 2007 r., pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu na 87 000 stanowiskach, zlokalizowanej na fermie w Lubrzy przy ul. Spdzielcw na dziakach nr 316/7 i 320/8;
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 19

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

4. Decyzja nr DO.III-MW-7637-4/08 z lutego 2008 r., pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza dla Spki z o.o. Kombinat Rolny Kietrz w Kietrzu przy ul. Zatorze 2, z instalacji Zakadu Usug Produkcyjnych i Remontowych i Zakadu Mechanizacji, zlokalizowanych w Kietrzu przy ul. Zatorze 2. 5. Decyzja nr DO.IV-AKu-7636-1/08 z dnia 31 lipca 2008 r., pozwolenie zintegrowane dla instalacji do skadowania odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne o cakowitej pojemnoci 45 000 Mg, zlokalizowanej w Pawowiczkach, udzielone dla Zakadu Usug Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib w Baborowie przy ul. Krakowskiej 1; 6. Decyzja nr R.III-MSe-6610-1-50/07 z dnia 09 listopada 2007 r., pozwolenie zintegrowane udzielone dla Przedsibiorstwa Komunalnego Hydrokan Sp. z o.o. w Kietrzu przy ul. Traugutta 15, dla instalacji do skadowania odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne, o zdolnoci przyjmowania do 50 Mg/dob i o pojemnoci 288 766 Mg, zlokalizowanej w Dzierysawiu, gm. Kietrz,; 7. Decyzja nr R.III-AK-6610-1-54/06 z dnia 28 maja 2007 r., pozwolenie zintegrowane udzielone dla Zakadu Usug Komunalnych Sp. z o.o. w Prudniku przy ul. Wiejskiej, dla instalacji do skadowania odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne o zdolnoci przyjmowania powyej 10 Mg/dob zlokalizowanej w Prudniku; 8. Decyzja nr R.III-IOC-6610-1-20/05 z dnia 08 maja 2006 r., pozwolenie zintegrowane udzielone dla Rolniczej Spdzielni Produkcyjnej Skrzypiec, Skrzypiec 31, 48-231 Lubrza, dla instalacji do chowu drobiu o maksymalnej obsadzie 179 540 stanowisk, zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w Trzebinie, na dziace nr 134, gm. Lubrza, 9. Decyzja nr R.III.IOC-6610-1-4/07 z dnia 28.06.2007 zmieniajca decyzj nr R.III-IOC-6610-1-20/05 z dnia 08 maja 2006 r., pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu o maksymalnej obsadzie 179 540 stanowisk, zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w Trzebinie, na dziace nr 134, gm. Lubrza, dla Rolniczej Spdzielni Produkcyjnej Skrzypiec, Skrzypiec 31, 48-231 Lubrza.

Materiay udostpnione przez Wojewod Opolskiego: Pozwolenia zintegrowane: - Decyzja nr R.III-MK-6610-1-15/05/06 z dnia 24 marca 2006 r., pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu-brojlerw na 72500 stanowiskach zlokalizowanej na dziace nr 176 w Piorunkowicach; - Decyzja nr R.III-MD-6610-1-52/06 z dnia 01 czerwca 2007 r., pozwolenie zintegrowane dla projektowanej instalacji do powierzchniowej obrbki metali z zastosowaniem procesw chemicznych o objtoci wanien procesowych przekraczajcej 30 m3, zlokalizowanej na terenie zakadu w Gouszowicach, na dziace o numerze ewidencyjnym 135/1 w Zakadzie Urzdze Grzewczych Elektromet Wojciech Jurkiewicz, Gouszowice 53; - Decyzja nr R.III-TD-6610-1-33/06 z lutego 2007 r., pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu brojlerw o maksymalnej obsadzie 65000 stanowisk oraz instalacji pozostaych, na terenie Fermy Drobiu w Gogwku, na dziakach nr: 694, 695, 940, 941, 948, 949, 950, 951, 964;

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

20

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- Decyzja nr R.III-I-6610-1-16/06 padziernika 2006 r., pozwolenie zintegrowane dla instalacji do skadowania odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne, o zdolnoci przyjmowania powyej 10 Mg/dob zlokalizowanej w Gubczycach przy ul. Ronowskiej oraz pozostaych instalacji zlokalizowanych pod tym samym adresem, dla Usug Komunalnych Sp. z o.o. z siedzib w Gubczycach przy ul. Ronowskiej; - Decyzja nr R.III-MD-6610-1-30/05 z czerwca 2006 r., pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych, dla Rolniczej Spdzielni Produkcyjnej w Jasionie, 48-200 Prudnik Jasiona 16; - Decyzja nr R.III-TD-6610-1-22/05 z dnia 17 maja 2006 r., pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu brojlerw o liczbie 81 300 stanowisk, zlokalizowanej na terenie fermy w Racawicach lskich, gmina Gogwek, na dziace nr 255/19, dla Rolniczej Spdzielni Produkcyjnej w Racawicach lskich, ul. Gubczycka 15.

Materiay udostpnione przez Starostwo Powiatowe w Gubczycach Pozwolenia na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza: - O-7645/3/2002 z 31.12.2002 dla Przedsibiorstwa Pastwowej Komunikacji Samochodowej (Gubczyce); - O-7645/8/2003 z 21.07.2003 dla Przedsibiorstwa Produkcyjno-HandlowoUsugowego "Galmet" SDR. Galara Spka Jawna (Gubczyce); - O-7645/11/2003 z 17.11.2003 dla Zakadu Urzdze Grzewczych "Elektromet" (Gouszowice) - O-76451112003 z 07.02.2003 dla Spki Top-Tech (Lwowiany); - O-7645/1/2004 z 29.01.2004 dla Przedsibiorstwa Produkcyjno - Usugowo Handlowego "LemIet" (Branice); - O-7645/5/2004 z 28.12.2004 dla Przedsibiorstwa Budownictwa Oglnego i Instalacyjnego "Chmielewski" B. Chmielewski B. Chmielewska Spka Jawna (Gubczyce); - O-7645/l/2002/2005/2008 z 08.09.2008 dla Provimi Polska Sp. z o.o. w Warszawie; - O-7645/4/2005 z 07.06.2005 dla Zakadw Piwowarskich "Gubczyce" SA; - O-7645/l/2005 z 08.02.2005 dla Przedsibiorstwa Robt Drogowych i Mostowych (Gubczyce); - O-7645/6/2005 z 16.09.2005 dla Samodzielnego Wojewdzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im Ksidza Biskupa Jzefa Nathana w Likwidacji (Branice); - O-7645/5/2005 z 18.07.2005 dla Gubczyckiego Przedsibiorstwa Budowlanego" BUDOMEX" Sp. z 0.0. Gubczyce; - O-7645110/2006 z 10.10.2006 dla Spki Jawnej Myliwy i Falkowski (Gubczyce); - O-764517/2006 z 27.09.2006 dla Przedsibiorstwa Produkcyjno-Handlowego Zakad Ceramiczny Pawe Chodakowski (Branice); - O-7645/512006 z 16.08.2006 dla Zakadu Usug Komunalnych Sp. z o.o. (Baborw); - O-7645/11/2006 z 28.11.2006 dla Przedsibiorstwa Handlowo-Usugowego "AGROPOL" Sp. z 0.0. (Baborw);
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 21

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- O-7645/2/2009/201O z 22.02.2010 dla Top Farms AGRO Sp. z o. o. Bogdanowice Kolonia; - O-7645/l/2009/201O z 08.02.2010 dla Quintessens Polska Sp. z 0.0. Kietrz; - O-7645/3/201O z 22.04.2010 dla Kopex-Eko Spka z o.o.(Katowice, siedziba zakadu Rwne). Zgoszenia instalacji z ktrych emisja nie wymaga pozwolenia: - 23 Luty 2004 - Okrgowa Spdzielnia Mleczarska Gubczyce, Zgoszenie kotowni parowej gazowo olejowej; - 22 Wrzesie 2005 - Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usugowe "Galmet" SDR Galara Spka Jawna (Gubczyce), Zgoszenie dotyczy instalacji: 3 kotowni, piecw w biurowcu, zbiornika na olej opaowy oraz zbiornika na przechowywanie gazu pynnego; - Stycze 2006 - Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna Wojnowice 48-130 Kietrz, Zgoszenie instalacji zlokalizowanych w Bazie Rogoany; - Marzec 2006 - Spdzielnia Mieszkaniowa, ul. Krta 10, 48-100 Gubczyce, Zgoszenie instalacji energetycznego spalania paliwa zlokalizowanych w kotowni przy ul. Krtej 10 w Gubczycach; - Marzec 2006 - Spdzielnia Mieszkaniowa, ul. Krta 10, 48-100 Gubczyce, Zgoszenie instalacji energetycznego spalania paliwa zlokalizowanych w kotowni przy ul. Warszawskiej w Gubczycach; - Grudzie 2006 - "BIOCHEM" Spka Jawna, ul. Raciborska 113, 48-130 Kietrz, Zgoszenie eksploatacji instalacji do przechowywania zboa; - Stycze 2007 - TOP FARMS NAWOZY Sp. z 0.0. Bogdanowice Kolonia, 48-100 Gubczyce. Zgoszenie instalacji emitujcej substancje do powietrza: - Czerwiec 2007 - Grupa Producentw Rolnych "Ziarno" Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 24 Nasiedle, 48-130 Kietrz Zgoszenie instalacji do przechowywania zboa; - Luty 2008 - Polski Chleb Sp. z 0.0., ul. Okrzei 27, 48-130 Kietrz, Zgoszenie instalacji do produkcji dywanw wzekowych z wkien naturalnych; - Sierpie 2008 - TOP FARMS GUBCZYCE Sp. z 0.0., ul. Bolesawa Chrobrego 23, 48-100 Gubczyce (Dzbace), Zgoszenie instalacji przyjcia, czyszczenia, suszenia i przechowywania zboa; - 2008 - ASA Sp. z 0.0. w Gubczycach, Zgoszenie instalacji zlokalizowanych na terenie zakadu. Materiay udostpnione przez Starostwo Powiatowe w Prudniku: - Koncesja nr Ro.I.751-25/02 z dnia 25.11.2002 r. na wydobywanie kopaliny ze zoa kruszywa naturalnego Skrzypiec II w gminie Lubrza, dla P. Pawa Grabowskiego; - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-2/03 z dnia 04.07.2003 r., pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Zakadu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. ul. Zielona w Lubrzy;

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

22

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-5/04 z dnia 27.12.2004 r., pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Fabryki Mebli Prudnik sp. z o.o. ul. Meblarska 1 w Prudniku; - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-2/04 z dnia 26.08.2004 r., pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Orodka Hodowli Zarodowej Gogwek sp. z o.o. w Gogwku ul. Fabryczna 2b - Warsztat Mechaniczny w Gogwku ul. Powstacw l. 59; - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-3/07 z dnia 17.01.2008 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Przedsibiorstwa Produkcyjno-Usugowego TORKONSTAL sp. z o.o. ul. Pryska 19 w Prudniku; - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-1/07 z dnia 14.06.2007 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla VTO-DEKOR sp. z o.o., Gogwek ul. Fabryczna 4a; - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-3/03 z dnia 10.07.2003 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Spdzielni Pionier w Prudniku, ul. Batorego 35; - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-1/04 z dnia 08.03.2004 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Rolniczej Spdzielni Produkcyjnej w Rostkowicach 38, Gostomia, gm. Biaa; - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-6/03 z dnia 06.02.2004 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Rolniczej Spdzielni Produkcyjnej w Skrzypcu; - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-5/03 z dnia 30.07.2003 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Zakadu Przemysu Cukierniczego Piast w Gogwku ul. Kociuszki 14; - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-4/05 z dnia 02.01.2006 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Przedsibiorstwa Robt Drogowych i Mostowych S.A. w Gubczycach, ul. Kolejowa 1 Wytwrnia Mas Bitumicznych w Rzepczach - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-3/04 z dnia 02.11.2004 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Przedsibiorstwa Produkcyjno-UsugowoHandlowego Rol-Pol S. Wojciechowski, Z. Skowroski Spka Jawna Biaa ul. Gogwecka 1 Baza Magazynowa w Biaej ul. Lipowa 10, nr dziaki 839; - Dokumentacja do zgoszenia instalacji z uwagi na wprowadzenie do powietrza substancji Elewator Prudnik nalecy do Polskich Mynw S.A. w Warszawie; - Decyzja nr Ro.III.7644-P/II-5/05 z dnia 29.12.2005 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, dla Zakadw Przemysu Bawenianego Frotex S.A. ul. Nyska 10 w Prudniku.

Inne materiay: - udostpnione przez Starostwa Powiatowe z terenu wojewdztw: opolskiego, dolnolskiego, wielkopolskiego, lskiego i dzkiego pozwolenia na wprowadzanie pyw i gazw do powietrza oraz zgoszenia instalacji, - Dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka z 2002 roku (aktualizacja na rok 2008), - Ruch Drogowy 2005 r., Transprojekt-Warszawa; Warszawa 2006 r. Wynikiem analizy pozwole na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza, wykazw rodzajw i iloci substancji wprowadzanych do powietrza, sporzdzanych w ramach systemu opat za korzystanie ze rodowiska, danych znajdujcych si w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszcze, raportw
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 23

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

o oddziaywaniu przedsiwzi na rodowisko, opisw technik i technologii dotyczcych ograniczenia wprowadzania substancji do powietrza s elektroniczne bazy danych o emisji punktowej (energetycznej i technologicznej), liniowej (komunikacyjnej) i powierzchniowej (ogrzewanie indywidualne, skadowiska, wirownie itp.), ktre zostay przekazane Zamawiajcemu. Natomiast synteza informacji o emisji zawarta jest w rozdziale 8 - Emisja pyu zawieszonego PM10.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

24

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

4. Charakterystyka strefy gubczycko-prudnickiej


Strefa gubczycko-prudnicka skada si z dwch powiatw: prudnickiego i gubczyckiego, tak wic charakterystyka strefy bdzie obejmowaa oba powiaty.

4.1. Pooenie
4.1.1. Powiat gubczycki Powiat gubczycki pooony jest w poudniowej czci wojewdztwa opolskiego. Jego siedzib jest miasto Gubczyce. Powiat zajmuje powierzchni 673 km2, co stanowi 7,15% powierzchni wojewdztwa. W skad powiatu wchodz gminy: Baborw, Branice, Gubczyce, Kietrz. Teren powiatu gubczyckiego to historyczny szlak handlowy, czcy lsk z Czechami. Poudniowa cze granicy powiatu jest jednoczenie granic pastwa.

Rysunek 1. Strefa gubczycko-prudnicka

4.1.2. Powiat prudnicki

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

25

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Powiat prudnicki jest pooony w poudniowej czci wojewdztwa opolskiego, zajmuje powierzchni 571 km2, co stanowi 6,07 % oglnej powierzchni wojewdztwa. Jego siedzib jest miasto Prudnik. W skad powiatu wchodz gminy: Prudnik, Biaa, Lubrza, Gogwek.

4.2. Uksztatowanie powierzchni


4.2.1. Powiat gubczycki Pod wzgldem podziau fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego (1994, 1998) powiat gubczycki pooony jest na granicy dwu duych jednostek strukturalnych o znaczeniu europejskim, tj.: - Masywu Czeskiego, - Nizin rodkowoeuropejskich. Masyw Czeski reprezentowany jest przez najdalej pooon na wschd cz Sudetw Gry Opawskie, za Niziny rodkowoeuropejskie przez najdalej wysunit na poudnie cz Niziny lskiej Paskowy Gubczycki. Wiksz cz powiatu zajmuje paskowy, ktry rozciga si a do granic z Czechami. Brak bariery grskiej (jak np. w poudniowej czci powiatu prudnickiego Gr Opawskich) powoduje i zanieczyszczenia transgraniczne z uprzemysowionej czci Czech, mog bez problemu napywa na ten teren. Paskowy Gubczycki obejmuje pooon na wysokoci od ok. 200 do ok. 320 m n.p.m. wysoczyzn lessow porozcinan gbokimi dolinami rzecznymi oraz mniejszymi wwozami. Lokalnie, w szczeglnoci na pograniczu mezoregionu z innymi jednostkami i na krawdziach erozyjnych rzek, spod pokryw lessowych wystpuj ostacowe formy trzeciorzdowe, kredowe i najczstsze dolnokarboskie. Jest to najniej wyniesiona nad poziom morza cz tych gr. Wysokoci bezwzgldne dochodz tu jedynie do ok. 540 m n.p.m. W krajobrazie Gr Opawskich wyrnia si silnie zdenudowane rozlege, poogie wzniesienia o wysokoci wzgldnej nie przekraczajcej 150 m. Najwiksza koncentracja wzniesie zbudowanych ze stosunkowo twardych ska fliszowych zlokalizowana jest na zalesionym obszarze midzy Radyni, Pielgrzymowem oraz Dobieszowem. Wysokoci wzniesie sigaj na tym terenie od 415 do 476 m n.p.m. Rzeba Paskowyu Gubczyckiego bardzo silnie nawizuje do powstaego w wyniku dziaalnoci tektonicznej podoa podczwartorzdowego. Charakterystyczn cech geomorfologii tego terenu jest wystpowanie zrnicowanej w formach rzeby szeroko pagrkowatej i falistej powizanej z gboko rozcinajcymi podoe dolinkami rzek. Zrnicowanie wysokoci wzgldnych jest do due i oscyluje w granicach od ok. 220 m n.p.m. w czci pnocnej poprzez 240-280 m n.p.m., w czci wschodniej i centralnej, do 320 m n.p.m. na przedpolu Gr Opawskich.

4.2.2. Powiat prudnicki Powiat prudnicki pooony jest w poudniowej czci wojewdztwa opolskiego, u podna Sudetw, na pograniczu dwch krain geograficznych - Paskowyu Gubczyckiego i Gr Opawskich.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 26

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

W uksztatowaniu powierzchni powiatu widoczne jest zrnicowanie krajobrazowe. Cz poudniowa to urozmaicony teren niewysokich gr zbudowanych ze starych utworw paleozoicznych. Ten mezoregion jest stosunkowo dobrze zalesiony (Las Prudnicki), a od 1988 roku ustanowiono na tym terenie Park Krajobrazowy "Gry Opawskie". Te niewysokie gry stanowi czciow barier dla zanieczyszcze transgranicznych napywajcych z Czech. Od poudnia Gry Opawskie przechodz ku pnocy w rozlege, otwarte i coraz nisze tereny przez Paskowy Gubczycki, Kotlin Raciborsk do Rwniny Niemodliskiej. Znaczna cz powiatu to wysoko pooone (250-300 m n.p.m.) tereny rwninne urozmaicone niewielkimi wzniesieniami, z bardzo dobr gleb lessow, sabo zalesione, wykorzystywane gwnie rolniczo.

4.3. Uytkowanie terenu, obszary chronione


4.3.1. Powiat gubczycki Uwarunkowania morfologiczne powiatu gubczyckiego sprawiaj, e sie hydrograficzna na tym terenie jest sabo rozwinita. Obszar ten naley do zlewni Odry, w ktrej wyrnia si cztery zlewnie podrzdne: Osobogi, Straduni, Psiny i Opawy. Dorzecze Psiny obejmuje zlewnie rzeki Troi oraz Psiny ze Zotnikiem. Dorzecze Straduni obejmuje dwa gwne cieki Jakubowicki Potok, Grudynk i Gnojnik wraz z dopywami. Charakterystyczn cech dorzecza Opawy jest wystpowanie jednego gwnego cieku Opawicy oraz licznych maych dopyww. Rozwojowi rolnictwa sprzyjaj bardzo dobre gleby (gleby klasy I-III stanowi 74% oglnej powierzchni gruntw ornych) a take klimat. W strukturze upraw przewaaj roliny zboowe (pszenica, yto i jczmie) - ponad 80% upraw oraz roliny okopowe (ziemniaki i buraki) - blisko 10%. W szczeglnoci gminami rolniczymi s: gmina Baborw, ktrej ponad 75% powierzchni stanowi bardzo yzne gleby I i III klasy. Jeszcze korzystniejsze warunki panuj w gminie Branice, w ktrej grunty klasy I-IIIb stanowi a 90,9% ogu gruntw. Sprzyja to uprawom szczeglnie pszenno-buraczanym. W przypadku gminy Kietrz wystpuje zdecydowana dominacja kompleksw najlepszych pszennych. Obejmuj one cznie a 96,2% gruntw ornych. Na terenie powiatu a ok. 30% gruntw jest zagroonych erozj. Na system obszarw i obiektw prawnie chronionych powiatu gubczyckiego skadaj si: 2 rezerwaty, 9 pomnikw przyrody oraz 3 obszary chronionego krajobrazu, a take siedliska chronione i zagroone wyginiciem (4 lokalizacje dla muraw kserotermicznych, dbrowy, lasu grdowego). Rezerwaty: - Gra Gipsowa, gmina Kietrz, pow. 1,02 ha rezerwat rolinnoci kserotermicznej; - Rozumice, gmina Kietrz, pow. 92,62 ha. Obszary chronionego krajobrazu: - Mokre Lewice, obejmujcy fragment Gr Opawskich, gminy Branice i Gubczyce, pow. 6 527,7 ha, z malowniczymi dolinami rzek Opawicy i Troi,
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 27

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- Las Gubczycki, gmina Gubczyce, pow. 1 597,5 ha, ze rdlenym Wilczym Stawem, - Wronin-Maciowakrze, gminy: Baborw, Cisek, Pawowiczki, Polska Cerekiew, pow. 4 307,6 ha. W okolicy Nowej Cerkwi znajduje si kamienioom bazaltu obiekt dokumentujcy geologiczne dzieje Paskowyu Gubczyckiego. Obecnie na terenie powiatu gubczyckiego wyznaczone zostay 2 Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 s to proponowane do utworzenia przez rzd RP obszary Natura 2000. PLH 160018 Rozumicki Las, o powierzchni 96.6 ha. Las Rozumicki jest izolowanym kompleksem lenym pooonym w poudniowej czci woj. opolskiego na granicy z Czechami. Las porasta fragment wysoczyzny polodowcowej ze stropowo zalegajcymi glinami lessopodobnymi i zwaowymi. Obszar charakteryzuje si duym zrnicowaniem rzeby terenu. Wysoczyzna rozcita jest na terenie kompleksu lenego gbokimi dolinkami. Jest to bardzo wany pod wzgldem fitosocjologicznym obszar, pokryty w duym stopniu przez bardzo dobrze wyksztacone zbiorowiska grdu subkontynentalnego. Wystpuje tu ok. 20 gatunkw zagroonych lub podlegajcych prawnej ochronie. Obszar ten w caoci jest objty ochron rezerwatow - Rezerwat Rozumice. PLH160007 Gry Opawskie, o powierzchni 5583.3 ha Jest to najdalej na wschd wysunita cz Sudetw Wschodnich zapadajca si w obnienie Bramy Morawskiej. Najwyej wyniesiony obszar to Biskupia Kopa 889 m n.p.m., najniej - dolina Biaej Guchoaskiej 270 m n.p.m. Skay rnych formacji lokalnie tworz strome zespoy skakowe z urwiskami. Masywy grskie rozdzielone s gbokimi dolinami rzecznymi i przeomami. Wrd obszarw o najwyszych walorach przyrodniczych dominujcymi formami pokrycia terenu s lasy, w wikszoci kwane buczyny i wierczyny, a w dolinach rzek i potokw gi. Na obszarach nielenych wystpuj ekstensywnie uytkowane ki. Obszar obejmuje gwn cz masywu (midzy Guchoazami a Prudnikiem), enklaw k. Prudnika (kwane dbrowy podgrskie) oraz enklaw obejmujc pd-wsch. cz masywu wychodzc zza granicy czeskiej w rej. Pielgrzymowa i Opawicy. Wrd rolin na uwag zasuguj zaraza ta i jaskier platanolistny. Roliny te w Grach Opawskich posiadaj jedyne stanowisko w woj. opolskim. Wystpuje tu 10 gatunkw storczykw, a wrd nich podkolan zielonawy, storczyk mski, czy czsto spotykane, take przy szlakach, buawnik mieczolistny oraz kukuka Fuchsa. Rwnie bogaty jest wiat zwierzt. Wystpuj tutaj kumaki grskie i traszki grskie. Miejscami spotka mona take salamandry plamiste. Z gadw na uwag zasuguje gniewosz plamisty oraz mija zygzakowata. Gniedzi si tu wiele rzadkich gatunkw ptakw. Nale do nich bocian czarny, pluszcz, pliszka grska czy te zimorodek. Na polach usysze mona derkacze, za noc spotka mona puchacza, popielice oraz kilka gatunkw nietoperzy. Oprcz tego du atrakcj turystyczn s pozostaoci po kopalnictwie zota z XIII w., nieuytkowane kamienioomy upkw fyllitowych. Gwna cz obszaru chroniona jest w ramach Parku Krajobrazowego Gry Opawskie, obejmuje rezerwaty przyrody: Cicha Dolina, Nad Biak, Las Bukowy.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 28

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Obecnie lasy Paskowyu Gubczyckiego stanowi znikomy procent oglnej powierzchni powiatu. Na tle lesistoci kraju (28,1%) i wojewdztwa (26,2%) lesisto powiatu jest bardzo niska i wynosi tylko 6%. Na pnoc od Gubczyc, w obrbie Paskowyu Gubczyckiego pooony jest Las Gubczycki, obejmujcy cz zlewni Straduni wraz z licznymi wwozami i parowami, zajmowany w przewaajcej czci przez wierki i sosny. Odznacza si on wysokimi walorami przyrodniczymi. Na tym terenie spotka mona wiele chronionych rolin i zwierzt. Nieco mniejsze kompleksy lene znajduj si take w poudniowo zachodniej czci gminy Gubczyce, m.in. w okolicach Pielgrzymowa, Pietrowic, Radyni, Braciszowa oraz na wschd od Chrstna.
Tabela 1. Struktura uytkowania gruntw powiatu gubczyckiego

Uytkowanie Uytki rolne Lasy Pozostae grunty

Powierzchnia [ha] 57 309 4 145 5 856

% powierzchni powiatu 85,14 6,16 8,7

Ziele osiedlow w miecie Gubczyce stanowi 9 obiektw o pow. 3,2 ha, jeden park o powierzchni ok. 11,3 ha, zielece (20 obiektw o pow. 7,2 ha), ziele uliczna o pow. 6,8 ha, oraz tereny zieleni osiedlowej o pow. 4,0 ha. Obszar powiatu pooony jest w regionie niezbyt zasobnym w uyteczne kopaliny, jeli nie liczy kruszyw budowlanych: ilastych ceramiki budowlanej, upkw metamorficznych, piaskowcw szarych, piasku i wiru. Wedug Pastwowego Instytutu Geologicznego, w 2007 r. na terenie powiatu gubczyckiego znajdowao si 15 udokumentowanych z kopalin. 4.3.2. Powiat prudnicki Gmina Prudnik ley u podna Gr Opawskich stanowicych niewielkie pasmo Sudetw Wschodnich. Obszar powiatu prudnickiego w caoci pooony jest w zlewni rzeki Odry, ktra jest osi hydrograficzn wojewdztwa opolskiego. Przez powiat przepywaj rzeki: Osoboga, Prudnik, Zoty Potok, Biaa, Stradunia, Swornica i inne. W powiecie dominuj uytki rolne stanowice ponad 77% powierzchni powiatu, lasy i grunty lene stanowi ponad 11% powierzchni powiatu, ki 5%. Wszystkie gminy powiatu charakteryzuj si wysokim udziaem gruntw rolnych. Rozmieszczenie lasw w powiecie jest nierwnomierne. Najwiksze zwarte kompleksy lene - Borw Niemodliskich i Gr Opawskich wystpuj na pnocy i poudniu powiatu. Obszary o wysokich walorach przyrodniczych objte ochron prawn zajmuj w powiecie prudnickim ok. 2,9% powierzchni, co klasyfikuje powiat na jednym z ostatnich miejsc w wojewdztwie opolskim (rednia dla wojewdztwa to 27,1% powierzchni). Na terenie gminy Prudnik znajduje si Park Krajobrazowy Gry Opawskie oraz jego otulina. Na terenie Parku wyodrbniaj si trzy masywy grskie, tj.: masyw Gry Parkowej; masyw Dugoty i Kobylicy oraz masyw Biskupiej Kopy.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 29

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Na terenie gminy Biaa znajduj si due kompleksy lene "Borw Niemodliskich", stanowicych pozostao po dawnej Puszczy lskiej. Wchodz one w skad Obszaru Chronionego Krajobrazu. Istniejcy tu rezerwat przyrodniczy "Jeleni Dwr" wiadczy o niezaprzeczalnych walorach naturalnego rodowiska przyrodniczego tego obszaru. Cz poudniowa powiatu to pikny obszar niewysokich gr pokrytych lasami. W obszarze gminy Lubrza znajduje si cz Parku Krajobrazowego "Gr Opawskich" z zarejestrowanymi pomnikami przyrody oywionej i nieoywionej. Na terenie powiatu prudnickiego wyznaczony znajduje si cz Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 - PLH160007 Gry Opawskie (opis w rozdziale 4.3.1).

4.4.

Klimat

Strefa gubczycko-prudnicka ley na granicy sudeckiego i lskowielkopolskiego regionu klimatycznego z zaznaczonym wpywem Oceanu Atlantyckiego oraz sabym wpywem gr. Obszary ten charakteryzuje si ostrzejszymi ni centralna cz wojewdztwa warunkami klimatycznymi, ale w powiecie gubczyckim s one agodniejsze ni warunki panujce na zachodzie w nieodlegych wyszych partiach Grach Opawskich (Sudety Wschodnie) i na wschodzie na Wyynie lskiej. Spowodowane jest to pooeniem w obnieniu Bramy Morawskiej, dokd podczas oglnoeuropejskiej cyrkulacji mas powietrza dociera sabo modyfikowane przez wpywy grskie Sudetw i Karpat Wschodnich ciepe powietrze rdziemnomorskie od poudnia i agodne masy atlantyckie z pnocnego zachodu. Ktre, zwaszcza w okresie zimowym, agodz warunki pogodowe. Tereny Gr Opawskich charakteryzuj si ostrzejszymi warunkami atmosferycznymi, natomiast Paskowy Gubczycki charakteryzuje si klimatem nieco agodniejszym. Warunki klimatyczne strefy charakteryzuj si nastpujcymi parametrami: o rednia temperatura roczna 7,5 8,0 0C o rednia temperatura stycznia -1,0 - -2,0 0C o rednia temperatura lipca 17,0 17,5 0C o rednia dugo okresu bez przymrozkowego 170 dni o okres wegetacyjny powyej 220 dni o opady atmosferyczne 650 770 cm o rednia roczna liczba dni z mg 40 dni o rednia roczna prdko wiatru 2,5 m/s o dominujce kierunki wiatrw S i W (zima), NW (lato) o udzia cisz atmosferycznych 15%.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

30

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

4.5. Historia i Zabytki


4.5.1. Powiat gubczycki Nieznana jest dokadna data nadania miastu Gubczyce praw miejskich. Wiadomo, e w 1270 r. krl Czech Przemys Ottokar II odnowi - nadane miastu wczeniej - przywileje miejskie. Niedugo potem Gubczyce zostay otoczone murem obronnym z 22 basztami i 3 wieami bramnymi oraz fos. W 1298 r. krl Czech Wacaw II, syn Ottokara II, znacznie rozszerzy przywileje Gubczyc. Odtd mogy one nabywa majtki wiejskie, a take stay si zwierzchnim trybunaem tzw. prawa gubczyckiego dla wielu morawskich miejscowoci. W latach 1365-1503 Gubczyce byy samodzielnym ksistwem. W roku 1741 krl pruski Fryderyk Wielki odebra cesarzowej austriackiej lsk, a z ziemi gubczyckiej - po pokoju wrocawskim Prusacy utworzyli powiat gubczycki. Od koca XVIII wieku stopniowo redukowano gubczyckie mury miejskie. W 1837 r. za spraw radnego miejskiego dr Josefa Lauffra rozpoczo si tworzenie parku miejskiego. Zbudowane w II poowie XIX wieku poczenie kolejowe Gubczyc z Raciborzem, Racawicami lskimi i Krnowem pozwolio na dalszy rozwj miasta. Powstao wwczas kilka browarw, w tym najwikszy Weberbauera, funkcjonujcy do dzi, sodownie, tartaki, myny parowe, huta szka, fabryki weny nalece do dwch przedsibiorczych przemysowcw ydowskich: Hollndra i Teichmanna, na bazie ktrych po II wojnie wiatowej powstay Zakady Przemysu Dziewiarskiego "Unia". Powstay te inne budynki, np. w 1864 r. ydowska synagoga u zbiegu ulic Kochanowskiego i Koszarowej, Katolicka Szkoa Ludowa (obecnie Szkoa Podstawowa nr 2), Sd Powiatowy z wizieniem przy ul. Kochanowskiego, Urzd Landrata (dzisiejszy Urzd Miasta i Gminy), poczta, koszary przy ul. Sowackiego - eromskiego, wiea cinie, gazownia, stra poarna, Liceum Sistr de Notre Dame przy ul. Raciborskiej. Na pocztku XX wieku Gubczyce otrzymay wodocig i kanalizacj. W 1921 r. w wyniku plebiscytu grnolskiego miasto pozostao w rkach Niemcw. 24 marca 1945 r. do Gubczyc weszy oddziay radzieckie. 19 maja 1945 r. komendant Gubczyc, radziecki ppk Barinow przekaza miasto starocie Tadeuszowi Kopczyskiemu. Od tego momentu zacz si polski okres w dziejach Gubczyc. Zniesiona zostaa jego dotychczasowa nazwa Leobschtz. Rok pniej Gubczyce stay si miastem powiatowym (do roku 1975). Rang siedziby wadz powiatu gubczyckiego miasto odzyskao ponownie z dniem 1 stycznia 1999 r. Wrd licznych zabytkw znajdujcych si w miecie Gubczyce mona wymieni: renesansowy ratusz zbudowany w roku 1570 na miejscu dawnego domu kupieckiego z XIV wieku , odbudowany w latach 2006-2008; koci parafialny. p.w. Narodzenia NMP z II po. XIII w.; pnobarokowy zesp klasztorny Franciszkanw z XVIII w.; kolumna Maryjna z 1738 roku. Zabytki na terenie gminy Gubczyce to m.in. koci p.w. w. Trjcy w Opawicy - zabytek klasy O zbudowany w latach 1701-1706; koci p.w. Podwyszenia w. Krzya z 1910 r. w Bogdanowicach; koci p.w. w. Jana Chrzciciela z 1575 r. w Chomiy; zamek z XVI w. (przebudowany w XIX w.) w Grobnikach;
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 31

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

koci p.w. Podwyszenia w. Krzya w Klisinie; klasycystyczny dwr z pocztku XIX w. w Pielgrzymowie; klasycystyczny dwr z pocztku XIX w., paac w Pomorzowicach zbudowany w 1614 r. przez starost ksistwa karniowskiego Hartwicha von Stitten, Zabytki na terenie gminy Baborw to m.in.: Koci parafialny p.w. Narodzenia Najwitszej Panny Marii w Baborowie; Koci cmentarny p.w. w. Jzefa w Baborowie; Ratusz w Baborowie; Spichlerz przy ul. Wiejskiej w Baborowie; Koci parafialny p.w. w. Katarzyny w Babicach; Koci parafialny p.w. w. Mateusza w Boguchwaowie; Zabytki na terenie gminy Branice to m.in.: kocioy w Bliszczycach, Branicach, Wodzieninie (ruiny), paace w Wysokiej i Branicach, spichlerz dworski w Wysokiej. Zabytki na terenie gminy Kietrz to m.in.: barokowy koci parafialny w. Tomasza z XVI i XVIII w., w Kietrzu; pnobarokowa kaplica cmentarna w. Krzya z po. XVIII w., w Kietrzu; koci klasztorny p.w. Trzech Krli, w Kietrzu. zesp paacowy z I po. XVIII w., w Nasiedlu W Nowej Cerekwi, ktra prawa miejskie uzyskaa w XIII wieku (utracia je dopiero przed II wojn wiatow), zachowa si miejski charakter zabudowy z obszernym, czworobocznym rynkiem i sporo zabytkw szczeglnie z XVIII i XIX wieku, m.in.: barokowo-klasycystyczny koci parafialny p.w. w. Piotra i Pawa z II poowy XVIII w., wzniesiony w miejscu poprzedniego, z koca XVII w.; ruina kocioa cmentarnego p.w. w. Wacawa z II po. XVII w., ktry zosta czciowo przebudowany w wieku XIX.; ruina zamku z przeomu XVI i XVII wieku, znajdujca si nad rzek Troj. 4.5.2. Powiat prudnicki Sprzyjajce warunki naturalne oraz pooenie w ssiedztwie Bramy Morawskiej, spowodoway, e osadnictwo na terenie powiatu prudnickiego rozwijao si ju w dawnych czasach. Dowodem na to s znaleziska z modszej epoki kamienia (neolitu). W Prudniku zachoway si lady kontaktw prasowiaskich mieszkacw tej ziemi z Rzymem. S to rzymskie monety pochodzce z I-IV w. n. e. W XII wieku powsta w Prudniku pierwszy, obronny zamek. Zbudowa go w 1259 roku czeski rycerz - Wok z Rozenbergu. Wielko powiatu prudnickiego zwizana bya z wczeniejsz przynalenoci do Moraw. Na mapach z ok. 1450 roku i okoo 1700 roku jest naniesiony powiat prudnicki. Po przejciu tych ziem we wadanie Austrii, Prudnik urs do rangi najwikszego miasta ziemi prudnickiej. Na mapie powiatowej z 1937 roku powiat prudnicki graniczy z powiatami: kozielskim, opolskim, gubczyckim, nyskim i niemodliskim. W roku 1331 pojawia si po raz pierwszy nazwa Prudnik. Do roku 1337 miasto znajdowao w granicach Korony Czeskiej. Potem panem Ziemi Prudnickiej by Bolko Niemodliski, a nastpnie do roku 1532 tj. do mieci Jana Dobrego, Prudnik by w posiadaniu Piastw Opolskich. Po wyganiciu tej dynastii rzdy na tym terenie objli Habsburgowie. Ju wtedy miasto byo prnym orodkiem rzemielniczym i handlowym. Lata wojny trzydziestoletniej ( 1618-1648) to dla Prudnika okres wielkich zniszcze. W 1642 roku grd zosta zdobyty, a nastpnie spalony przez Szwedw.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 32

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Pniej w wyniku wojen lskich pomidzy Austri i Prusami Prudnik znalaz si pod panowaniem Prus. Kolejne ogromne zniszczenia przyniosa tzw. wojna ziemniaczana w 2 poowie XVIII w. Ponowny rozwj nastpi z pocztkiem XIX w. W 1828 roku Prudnik liczy okoo 4000 mieszkacw. W tym te okresie powstay pierwsze fabryki weny, lnu i jedwabiu, a take fabryka adamaszku Frnkla. Wybudowano cegielni, browar, myny i fabryk octu. W 1876 roku Prudnik poczono kolej z Nys i Kolem. Pocztek XX wieku zwizany by z rozwojem poudniowej czci miasta, gdzie powstaa ciekawa zabudowa willowa, wielorodzinna, a take ania miejska, park, budynek kasyna i koszary. Zabytki, ktre warto zobaczy w Prudniku to: Wiea Zamkowa (XIII w.) pozostao po zamku obronnym, zbudowanym przez Woka z Rozemberga - zaoyciela miasta; Wiea Bramy Dolnej (1481 r.) zbudowana z cegy w stylu gotyckim; Dwie Baszty wraz z przylegym murem (XIV - XV w.) - obecnie mieci si tu Muzeum Ziemi Prudnickiej; Ratusz na Rynku odbudowany przez widnickiego architekta Thomasa w 1782 r. Pod koniec XIX w. przebudowany, w postaci tej zachowa si do dnia dzisiejszego; Koci Parafialny w. Michaa Archanioa z 1738 roku, pnobarokowy, halowy murowany z cegy, z barokowym otarzem gwnym; Sanktuarium i Klasztor oo. Franciszkanw w Lasku Prudnickim z grotami: Lurdzk i "Zoenia Chrystusa do Grobu"; koci i klasztor (obecny ksztat z 1769r.) oo. Bonifratrw z dobudowanym skrzydem wschodnim w roku 1916. Zabytki w powiecie W Gogwku: Zamek rodu Oppersdorffw (1562-1571), Koci oo. Franciszkanw z 1632 r. z Grobem Boym, Rynek z kamieniczkami z XVII XIX wieku; W Biaej: Baszta - wiea przybrana gotycka z XV wieku, Wiea wodna z 1606 roku zbudowana przez J. Prszkowskiego (doprowadzaa wod do zamku), Zamek wybudowany w latach 1639-40 w miejscu byej kasztelani z XIII w., Koci parafialny p.w. NMP, Cmentarz ydowski (Kirkut) z XV wieku; W Lubrzy: koci parafialny p.w. w. Jakuba zbudowany w latach 1797-1798.

4.6. Gospodarka strefy gubczycko-prudnickiej


4.6.1. Powiat gubczycki

Dominujc dziedzin gospodarki powiatu gubczyckiego jest rolnictwo. Na terenie powiatu s dwa gospodarstwa wielkotowarowe powyej 10 tys. ha oraz kilkanacie gospodarstw przekraczajcych wielkoci 100 ha, a rednia wielko gospodarstwa rolnego wynosi ok. 10 ha. Na uytkach rolnych z przewag II i III klasy uprawiane s gwnie: buraki, rzepak i pszenica, prowadzone s take hodowle krw mlecznych i trzody chlewnej.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 33

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

W powiecie gubczyckim ogem na koniec 2006 r. pracowao 8708 osb, z czego w sektorze publicznym 4235, a w prywatnym 4473 osoby. Natomiast z kocem 2007 r. og zatrudnionych wynosi 9044, z czego 4145 osb pracowao w sektorze publicznym, a 4899 w sektorze prywatnym. Stosunkowo rwnomierny rozkad zatrudnionych osb na dwa sektory: publiczny i prywatny by zauwaalny w 2006 r., gdzie proporcje wynosiy 48,6% do 51,4%. Rok pniej odsetek pracujcych wzrs na korzy sektora prywatnego w proporcjach 45,8% do 54,2%1. Brak jest uciliwego przemysu, a istniejcy jest zwizany w duej czci z przetwrstwem rolno-spoywczym (mleczarnie, sodowniczo-browarniany), a take produkcj urzdze grzewczych (koty, podgrzewacze wody, bojlery, itp.) oraz w mniejszej czci z elektromechanik, ceramik i przetwrstwem drewna, produkcj suplementw diety i dermokosmetykw. Dziaalno w zakresie przetwrstwa rolno-spoywczego na terenie miasta i gminy Gubczyce prowadz:

Zakady Piwowarskie S.A. w Gubczycach produkcja piwa i napojw chodzcych oraz sodu, Toska Sp. z o.o. Grupa Bongrain przetwrstwo mleka, Spdzielnia Mleczarska w Gubczycach, PSS Spoem Gubczyce piekarnia, produkcja cukiernicza, Top Farms Gubczyce Sp. z o.o. rzenia, masarnia, przetwrstwo rolnospoywcze.

W miecie, poza przetwrstwem rolno-spoywczym, rozwija si: budownictwo (Gubczyckie Przedsibiorstwo Budowlane Budomex Sp. z o.o. w Gubczycach, Przedsibiorstwo Budownictwa Oglnego i Instalacyjnego Chmielewski s.j. w Gubczycach), przemys metalowy produkcja grzejnikw centralnego ogrzewania i bojlerw ogrzewania wody (Zakad Urzdze Grzewczych Elektromet oraz Przedsibiorstwo Produkcyjno-Usugowo-Handlowe Galmet s.j.). We wsi Lwowiany znajduje si Zakad Remontowo-Budowlany. W soectwie Braciszw dziaa ponadto kopalnia odkrywkowa piaskowca szarogazowego. Dominujcym dziaem gospodarki w Gubczycach na koniec 2007 r. by handel oraz usugi zwizane z rnego rodzaju naprawami (30%). Znaczcy odsetek stanowi te sektor zwizany z obsug nieruchomoci oraz obsug firm (27,4%) oraz budownictwo (9%). Dziaalno usugowa, komunalna, spoeczna i indywidualna reprezentowana jest przez niemal identyczn ilo podmiotw gospodarczych co w przemyle. Odsetek obu sekcji w oglnej strukturze wynosi po 6,4%. W miecie na koniec 2007 r. funkcjonowao ogem 1591 podmiotw gospodarki narodowej zatrudniajcych do 9 osb, 61 podmiotw, w ktrych pracowao od 10 do 49 osb, oraz 23 podmioty, ktre zatrudniay 50 pracujcych i wicej. W powiecie gubczyckim dziaaj ponadto takie zakady jak:

1

PPUH Zakad Ceramiczny w Branicach cegielnia, DREW-DB . Deberny Branice tartak, KUBIS s.c. Ferma Drobiu w Klisinie,

Rynek pracy w wojewdztwie opolskim w 2007 r., Urzd Statystyczny w Opolu, wrzesie 2008.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

34

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Kopex-Eko Rwne - produkcja pelotu ze somy, Przedsibiorstwo Robt Drogowych i Mostowych Gubczyce - baza i zakad Rzepce, ZUK Baborw - kotownie lokalne, Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.

Jak wynika z raportu Urzdu Statystycznego w Opolu, w cigu 2007 r. we wszystkich powiatach, za wyjtkiem nyskiego oraz Opola - miasta na prawach powiatu, odnotowano wzrost przecitnego zatrudnienia. Jednak najmniej nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w powiecie gubczyckim - 0,2 tys. 4.6.2. Powiat prudnicki W powiecie prudnickim produkcja przemysowa nie jest szeroko rozwinita, natomiast jest skoncentrowana w miastach, jednoczenie z dobrze rozwinit produkcj rolno-spoywcz. Dziaa tutaj ponad 4 tys. podmiotw gospodarki narodowej. Najliczniejsz grup stanowi podmioty sektora prywatnego, maej i redniej przedsibiorczoci, zajmujce si gwnie handlem i wiadczeniem usug. W strukturze gospodarczej miast powiatu dominuje sektor usug, istotne znaczenie zajmuje take przemys zatrudniajcy ok. 35 % ogu pracujcych w gospodarce, przy redniej wojewdzkiej 33,6 %. Poza orodkami miejskimi, w powiecie dominuje funkcja rolnicza. Najwiksze zakady przemysowe powiatu prudnickiego zlokalizowane s w Prudniku. S to przede wszystkim: Zakad Energetyki Cieplnej Prudnik, Fabryka Mebli, Spdzielnia Pionier Zakad Pracy Chronionej, Przedsibiorstwo Produkcyjno Usugowe Torkonstal sp. z o.o, Artech Polska Sp. z o.o. Do znaczcych zakadw przemysowych na obszarze powiatu, oprcz zakadw z terenu miasta Prudnik nale: Rozlewnia Wd Gazowanych ,,Ustronianka w Biaej oraz Zakad Przemysu Cukierniczego ,,Piast w Gogwku. Powiat prudnicki posiada znaczce zasoby z surowcw mineralnych. Ogem na terenie powiatu znajduje si 18 udokumentowanych z surowcw, w tym 8 jest eksploatowanych. Baza surowcowa to gwnie kruszywa naturalne (12 z). Wystpujce w powiecie surowce zalicza si do grupy surowcw skalnych nalecych do kopalin pospolitych: kamienie drogowe i budowlane, kruszywo naturalne, surowce ilaste ceramiki budowlanej.

4.7. Charakterystyka techniczno-ekologiczna najwaniejszych zakadw przemysowych na terenie strefy prudnickogubczyckiej


Poniej oraz w rozdziaach 4.9.1 i 4.9.2 przedstawiono charakterystyk najwaniejszych zakadw przemysowych zlokalizowanych na terenie strefy gubczycko-prudnickiej oraz znajdujcych si w nich instalacji. Charakterystyka
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 35

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

wszystkich zakadw przemysowych, informacje z ktrych byy podstaw okrelenia emisji punktowej, zostay zawarte w bazach emisji, udostpnionych Zamawiajcemu w formie elektronicznej. Wikszo przedsibiorstw w strefie gubczycko-prudnickiej posiadajcych pozwolenia zintegrowane to fermy hodowlane. Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna w Racawicach lskich, ul. Gubczycka 15 Spdzielnia posiada wane do 16.05.2016 r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu brojlerw, o liczbie 81 300 stanowisk, udzielone decyzj nr R.IIITD-6610-1-22/05 z dnia 17.05.2006 r. Do instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego zalicza si 6 hal o liczbie 14 000 stanowisk dla drobiu kada. Pozostae instalacje to: - kotownia segmentu nr 1 opalan wglem - 2 koty wglowe STALMARK 150 o mocy 0,3 MW; - kotownia segmentu nr 2 opalan wglem - 2 koty wglowe STALMARK 100 i 130 o mocy 0,3 MW; - kotownia segmentu nr 3 opalan wglem - 2 koty wglowe STALMARK 100 i 130 o mocy 0,3 MW; - magazyny paszy; - pomieszczenia socjalne. Chw drobiu prowadzony jest na gbokiej cice ze somy citej w iloci 2,3 m3/1000 kur. Emisja czna pyu ogem z instalacji wynosi 1,05 Mg/rok. Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna SKRZYPIEC, Skrzypce 31 Spdzielnia posiada wane do 08.05.2016 r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu, o liczbie 179 540 stanowisk, zlokalizowanej na terenie fermy drobiu w Trzebinie, udzielone decyzj nr R.III.IOC-6610-1-20/05 z dnia 08.05.2006 r. Pozwolenie zostao zmienione decyzj nr R.III.IOC-6610-1-4/07 z dnia 28.06.2007 r. Prowadzi si tu chw kur niosek w sposb przemysowy. Do instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego zalicza si 8 kurnikw oraz 16 silosw. Pozostae instalacje to: - instalacja do produkcji masy jajecznej; - kompostownia; - 2 kotownie olejowe wyposaone w koty o mocy 165 kW kady; - kotownia wglowa wyposaona w kocio o wydajnoci 95 kW; - agregat prdotwrczy o mocy nominalnej 250 kW. Chw drobiu prowadzony jest w systemie klatkowym, bezcioowym. Emisja pyu zawieszonego PM10 z instalacji chowu drobiu wynosi 2,126 Mg/rok. Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna w Jasionie, 48-200 Prudnik Jasiona 16 Spdzielnia posiada wane do 31.12.2011 r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych, udzielone decyzj nr R.III.MD.6610-1-30/05 z czerwca 2006 r. Prowadzi si tu chw drobiu i produkcj jaj kurzych. Do instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego zalicza si: - 4 obiekty hodowlane; - 4 nagrzewnice opalane propanem o mocy 70 kW/kada;
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 36

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- 3 stalowe silosy na pasz (2 o pojemnoci 10 Mg i jeden o pojemnoci 15 Mg) wraz z urzdzeniami technologicznymi przygotowujcymi, dozujcymi i zadajcymi pasz, urzdzeniami do dozowania wody oraz urzdzeniami wentylacyjnymi. Pozostae instalacje to: - sortowania i magazyn jaj; - konfiskator na pade sztuki; - pyta na pomiot; - zbiorniki bezodpywowe, wybieralne na cieki 3 sztuki; - agregat prdotwrczy o mocy 75 kW; - kotownia wyposaona w kocio Buderus G115 opalany olejem lekkim opaowym, o mocy 34 kW (na potrzeby pomieszcze biurowych; - suszarnia zboa, tj. podgrzewacz powietrza i kolumna suszarnicza; - wialnia i czyszczalnia do przechowywania zboa oraz rutownik. Chw drobiu prowadzony jest na cice. Emisja czna pyu zawieszonego PM10 z instalacji wynosi 3,468 Mg/rok. Gospodarstwo Produkcji Rolnej Konrad Porba, Gogwek, ul. Zboowa 5 Gospodarstwo posiada wane do 09.02.2017 r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu brojlerw, o maksymalnej obsadzie 65 000 stanowisk oraz instalacji pozostaych, zlokalizowanych na terenie Fermy Drobiu w Gogwku, udzielone decyzj nr R.III-TD-6610-1-33/06 z lutego 2007 r. Do instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego zalicza si: - 2 hale wraz z urzdzeniami do zadawania paszy i pojenia drobiu; - 4 nagrzewnice gazowe LPG o mocy 75 kW i 90 kW, zlokalizowane w kadej z hal; - 3 silosy magazynowe mieszanek paszowych. Pozostae instalacje to: - kotownia wyposaona w kocio o mocy 0,18 MW; - wze paszowy wraz z baz magazynow zb. Chw drobiu prowadzony jest w systemie intensywnym, cikowym. Emisja czna pyu ogem z instalacji IPPC wynosi 2,6733 Mg/rok, a pyu PM10 0,4845 Mg/rok. Ferma Drobiu, Kern Franciszek, Ewa w Strzeleczkach, ul. Sienkiewicza 11 Spdzielnia posiada wane do 08.05.2016 r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu, na 87 000 stanowisk, zlokalizowanej na fermie w Lubrzy przy ul. Spdzielcw, udzielone decyzj nr R.III.IOC-6610-1-32/07 z dnia 30.10.2007 r. Prowadzi si tu chw kur misnych brojlerw w intensywnym systemie bezklatkowym, metod cioow. Do instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego zaliczono 6 kurnikw z cznikami, w ktrych mieszcz si pomieszczenia przygotowania i magazynowania pasz. W kadym z kurnikw znajduj si 2 nagrzewnice olejowe o mocy 100 kW kada. Emisja pyu ogem z instalacji IPPC wynosi 0,0324 Mg/rok. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Jasiulek Marek i Justyna, ul. Konopnickiej 12 w Kdzierzynie-Kolu

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

37

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Gospodarstwo posiada wane do 11.01.2016 r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu, o maksymalnej obsadzie 240 000 stanowisk oraz instalacji pozostaych, zlokalizowanych na terenie Fermy Drobiu w Mokra udzielone decyzj nr R.III-MJP-6610-1-5/06 z dnia 12.07.2006 r. Do instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego zalicza si: - 8 kurnikw do chowu brojlerw wraz z nagrzewnicami olejowymi o mocy 100 kW kada; Pozostae instalacje to: - 16 silosw na mieszanki paszowe o cznej pojemnoci 226 Mg; - pomieszczenia administracyjno-socjalne; - 8 kotowni wyposaonych w koty o nominalnej mocy cieplnej 416,66 kW kady; Chw drobiu prowadzony jest w systemie intensywnym, cioowym. Emisja czna pyu ogem z instalacji IPPC wynosi 0,33784 Mg/rok. Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Kdzierzynie-Kolu Jasiulek Werner, ul. Konopnickiej 12 w

Gospodarstwo posiada wane do 11.01.2016 r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu, o maksymalnej obsadzie 65 000 stanowisk oraz instalacji pozostaych, zlokalizowanych na terenie Fermy Drobiu w Twardawie, udzielone decyzj nr R.III-AS-6610-1-2/06 z lipca 2006 r. Do instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego zalicza si: - 4 kurniki do chowu brojlerw poczone w 2 segmenty wraz z systemem ogrzewania nagrzewnicami olejowymi o mocy 200 kW; - silosy paszowe. Pozostae instalacje to: - wze przygotowania paszy z silosami na surowce; - zewntrzna instalacja ogrzewania hal; - agregat prdotwrczy; Gospodarstwo zajmuje si odchowem pisklt w sposb przemysowy, w systemie cikowym. Emisja czna pyu ogem z instalacji IPPC wynosi 2,67169 Mg/rok. Rolnicza Spdzielnia Produkcyjna w Piorunkowicach, Piorunkowice 1, 48-200 Prudnik Spdzielnia posiada wane do 31.03.2016 r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu-brojlerw, o maksymalnej obsadzie 72 500 stanowiska, zlokalizowanej w Piorunkowicach, udzielone decyzj nr R.III-MK-6610-1-15/05/06 z dnia 24 marca 2006 r. Do instalacji wymagajcych pozwolenia zintegrowanego zalicza si 5 kurnikw wraz z urzdzeniami technologicznymi przygotowujcymi i dozujcymi pasz, urzdzeniami wentylacyjnymi oraz promiennikami. Pozostae instalacje to: - 2 kotownie opalane wglem wyposaone w koty o mocy 450 kW i 56 kW; - budynek administracyjno-biurowy; - 1 obora krw mlecznych; - 4 szamba o cznej pojemnoci 73 m3; - 5 silosw na kiszonk; - transformator energetyczny; - 3 magazyny.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 38

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Chw drobiu prowadzony jest na gbokiej cice ze somy citej. Emisja czna pyu ogem z instalacji IPPC wynosi 3,5 Mg/rok. Zakad Urzdze Grzewczych ELEKTROMET Wojciech Jurkiewicz, Gouszowice 53 Zakad posiada wane do 03.06.2017 r. pozwolenie zintegrowane dla instalacji do powierzchniowej obrbki metali z zastosowaniem procesw chemicznych, o objtoci wanien procesorowych przekraczajcej 30 m3, zlokalizowanej na terenie zakadu w Gouszowicach, udzielone decyzj, z dnia 01.06.2007 r., nr R.III.MD.6610-1-52/06. Przedmiotem dziaalnoci zakadu jest wytwarzanie urzdze grzewczych. Gwne procesy technologiczne, prowadzone na terenie zakadu to: - cicie i obrbka wstpna blach i rur, - spawanie zbiornikw i innych elementw, - wykonywanie termoizolacji; - produkcja obudowy; - monta kocowy urzdze; - proces emaliowania zbiornikw stalowych. Emisja czna pyu ogem z instalacji IPPC wynosi 0,121 Mg/rok. Ponadto zakad posiada wane do 30.09.2013 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza z dnia 17.11.2003 r., nr O 7645/11/2003, dla instalacji obejmujcej: - ocynkowni; - spawalni I; - spawalni II; - emalierni; - lini malowania proszkowego.

4.8. Demografia i urbanizacja, bezrobocie


4.8.1. Powiat gubczycki
Tabela 2. Liczba ludnoci w powiecie gubczyckim (dane z 31.12.2008 r.) Ogem osb Kobiety osb % Mczyni osb %

49580 25 311 51 24 269 49

Liczba ludnoci w powiecie gubczyckim wynosi ponad 49 tys. mieszkacw, gsto zaludnienia wynosi ok. 73,7 os/km2 i jest nisza od redniej wojewdzkiej, ktra wynosi 109,55 os/km2 . Liczba mieszkacw w gminie Gubczyce na koniec 2008 r. wynosia 23 892 osb, z tego w miecie mieszkao 13 269 osb tj. 55,5% a na terenach wiejskich 10
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 39

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

623 osb tj. 44,5%. W porwnaniu z 2007 r. nastpi spadek liczby mieszkacw ogem o ok. 0,44%. W miecie liczba mieszkacw spada cznie o 64 osoby, a na terenach wiejskich o 41 osb. Gsto zaludnienia na obszarze miasta wynosia 1020 osb na 1 km2. W tym samym czasie miasto zamieszkiwao 6294 mczyzn (47,4% ogu mieszkacw) i 6975 kobiet (52,6%). Na 100 mczyzn przypadao 111 kobiet.

Tabela 3. Podzia powiatu gubczyckiego na jednostki terytorialne

Gmina Miasto i Gmina Gubczyce


W tym miasto

Powierzchnia [km2] 294


13

% powierzchni powiatu 43,68 1,9 17,38 20,80 18,14

Miasto i Gmina Baborw Miasto i Gmina Kietrz Gmina Branice

117 140 122

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2008 roku w wojewdztwie opolskim wyniosa 9,8%, a w kraju 9,5%. W powiecie gubczyckim natomiast odsetek zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 12,7%, a bez pracy pozostawao 2177 osb, w tym 1207 kobiet. Stopa bezrobocia w powiecie gubczyckim, w latach 2004-2006 systematycznie malaa, wynoszc odpowiednio: 22,8%, 21,8%, 18,6%, 14,1%. 4.8.2. Powiat prudnicki
Tabela 4. Liczba ludnoci w powiecie prudnickim (dane z 31.12.2008 r.) Ogem osb Kobiety osb % Mczyni osb %

59032 30775 52 28257 48

Liczba ludnoci w powiecie prudnickim wynosi ponad 59 tys. mieszkacw, gsto zaludnienia wynosi ok. 103 os/km2 i jest nisza od redniej wojewdzkiej. Poziom urbanizacji powiatu wynosi 52,8% i jest porwnywalny do redniego poziomu urbanizacji wojewdztwa wynoszcego 52,3 %. Liczba mieszkacw w gminie Prudnik na koniec 2008 r. wynosia 29 107 osb, z tego w miecie mieszkao 22 787 osb tj. 78,3% a na terenach wiejskich 6320 osb tj. 21,7%. W porwnaniu z 2007r. nastpi spadek liczby mieszkacw ogem o ok. 0,63% - w miecie liczba mieszkacw spada cznie o 140 osoby, a na terenach wiejskich o 44 osoby. Gsto zaludnienia na obszarze miasta wynosia 1139 osb na 1 km2. W tym samym czasie miasto zamieszkiwao 10683 mczyzn (46,9% ogu mieszkacw) i 12104 kobiet (53,1%). Na 100 mczyzn przypadao 113 kobiet.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 40

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 5. Podzia powiatu prudnickiego na jednostki terytorialne

Gmina Miasto i Gmina Prudnik


W tym miasto

Powierzchnia [km2] 122


20

% powierzchni powiatu 21,4


3,6

Miasto i Gmina Gogwek Gmina Lubrza Miasto i Gmina Biaa

190 84 196

29,7 14,5 34,3

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2008 roku w wojewdztwie opolskim wyniosa 9,8%, a w kraju 9,5%. W powiecie prudnickim natomiast odsetek zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 13.6%, a bez pracy pozostawao 2608 osb, w tym 1420 kobiet (stopa bezrobocia w latach 2004-2007 wynosia odpowiednio: 19,6%, 20,3%, 20,3%, 16,1%).

4.9. Charakterystyka obecnego odbiorcw w energi ciepln i gaz


4.9.1. Powiat gubczycki

sposobu

zaopatrzenia

Tabela 6. Zapotrzebowanie na ciepo gmin powiatu gubczyckiego Roczne zuycie ciepa [TJ] ogem budownictwo zakady

Gmina

Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MWt] ogem budownictwo zakady

Baborw Branice Gubczyce Kietrz Powiat

56,7 20,2 86,5 43,4 206,9

23 19,9 72,8 36,6 152,3

33,8 0,3 13,7 6,8 54,6

311 145 676 295 1428

165 144 524 263 1096

146 2 152 32 331

rdo: Studium Rozwoju Systemw Energetycznych w Wojewdztwie Opolskim do roku 2015, Energoprojekt - Katowice SA, Katowice 2003 r.

Tabela 7. Struktura paliwowa gmin powiatu gubczyckiego Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MWt] Roczne zuycie ciepa [TJ] Udzia paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych [%] gaz energia wgiel inne ziemny elektr.

Gmina

Baborw Branice Gubczyce Kietrz Powiat

56,7 20,2 86,5 43,4 206,9

311 145 676 295 1428

91 87 73 92 82

8 4 11 4 8

1 1 1 1 1

0 8 15 3 9

rdo: Studium Rozwoju Systemw Energetycznych w Wojewdztwie Opolskim do roku 2015, Energoprojekt - Katowice SA, Katowice 2003 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

41

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

cznie na terenie powiatu znajduje si 19 rde o mocy powyej 1 MWt, o cznej mocy 85 MWt, w tym rda o mocy powyej 5 MWt. rda o mocy powyej 5 MWt w powiecie gubczyckim to: - System ciepowniczy Kombinatu Rolnego Kietrz sp. z o.o. w Kietrzu, ul. Zatorze 2, o mocy 12,5 MWt, koty opalane wglem kamiennym; Kombinat posiada wane do 27.02.2018 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza nr DO.III.MW.7637-4/08 z lutego 2008 r. Emisja pyu PM10 dla caej instalacji (kotownia + 2 warsztaty mechaniczne) wynosi 0,034 Mg/rok. - System ciepowniczy Samodzielnego Wojewdzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, o mocy 11,6 MWt, 4 koty opalane miaem wglowym, sieci cieplne o cznej dugoci 3,1 km. Cakowite zapotrzebowanie mocy cieplnej pokrywane przez ciepowni wynosi ok. 7 MW, w tym na potrzeby wasne zakadu (co + cwu) 3,979 MWt oraz na potrzeby mieszkaniowe 3,032 MWt. Rezerwa mocy wynosi ok. 1,9 MW. Szpital posiada wane do 31.12.2015 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyu do powietrza nr O 7645/4/2004 z dnia 20.08.2004 r., zmienione decyzj nr O 7645/6/2005 z dnia 16.09.2005 r. Roczna emisja pyu ogem dla instalacji wynosi 33,12 Mg. - Zakady Piwowarskie Gubczyce S.A., ul. Armii Wojska Polskiego 16/18 w Gubczycach, o mocy 5,3 MWt, koty opalane olejem opaowym cikim i lekkim oraz wglem. Zakad posiada pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza z dnia 7.06.2005 r., nr O 7645/4/2005 dla instalacji: Sodowni nr 1 w Gubczycach przy ul. I Armii Wojska Polskiego 16/18 oraz Browaru w Gubczycach przy ul. Wodnej 4. Pozwolenie wane jest do 30.06.2015 r. Emisja cakowita pyu z instalacji wynosi 2,459 Mg/rok. Na terenie miasta Gubczyce znajduje si kilkanacie kotowni lokalnych zaopatrujcych budownictwo wielorodzinne. Produkcj oraz dystrybucj ciepa na terenie miasta prowadz Spdzielnia Mieszkaniowa w Gubczycach posiadajca 8 kotowni w Gubczycach (po jednej przy ul. Krtej, Warszawskiej, Gdaskiej, Al. lskiej, Tuwima, Raciborskiej oraz 2 na os. Konstytucji) oraz po jednej w Baborowie, Branicach i Kietrzu, Gubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spoecznego, zarzdzajce 5 kotowniami (przy ul. Krakowskiej 4, Powstacw 21, Niepodlegoci 30, Sudeckiej 20 i Pocztowej 8) oraz Zakady Piwowarskie S.A., posiadajce 3 kotownie. Indywidualne rda ciepa na terenie miasta maj sumaryczn moc ok. 7,3 MW. W Gubczycach potrzeby cieplne pokrywane s w ok. 77% z kotowni lokalnych oraz w 23% ze rde indywidualnych. Powiat gubczycki w ok. 46% jest zgazyfikowany. Gaz dostarczany jest do gmin: Gubczyce, Kietrz, Baborw z polskiej sieci gazowej, a miejscowo Branice zaopatrywana jest w gaz z sieci czeskiej. Gubczyce zgazyfikowane s gazem ziemnym niskoprnym. Przez pozostay teren gminy przebiega gazocig systemowy relacji Nysa - Racibrz. Na terenie gminy zlokalizowane s 4 stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia oraz 4 stacje redukcyjno-pomiarowe II stopnia. Na terenie gminy Gubczyce z gazu ogem korzysta 7 577 odbiorcw. Dugo sieci gazowej rozdzielczej niskiego cinienia wynosi 60,8 km, za redniego cinienia 1,8 km.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

42

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 8. Stopie zgazyfikowania gmin na terenie powiatu gubczyckiego Gmina % gazyfikacji

Gubczyce Kietrz Baborw Branice

54,69 43,55 41,03 24,26

rdo: Studium Rozwoju Systemw Energetycznych w Wojewdztwie Opolskim do roku 2015, Energoprojekt - Katowice SA, Katowice 2003 r.

Wykorzystanie energii odnawialnej Na terenie powiatu gubczyckiego energia odnawialna jest wykorzystywana w minimalnym zakresie. Aktualnie funkcjonuj trzy mae elektrownie wodne tj.: - Maa Elektrownia Wodna - Branice Zamek, korzystajca z rzeki Opawy o mocy 0,05 MW - Maa Elektrownia Wodna Bliszczyce zlokalizowana na cieku Mynwka pobierajca wod z rzeki Opawy, spitrzonej staym jazem betonowym, o mocy zainstalowanej 0,022 MW. - Maa Elektrownia Wodna - Klisino, gm. Gubczyce korzystajca z zasobw rzeki Osobogi, z istniejcego staego pitrzenia dla wytwarzania energii elektrycznej, o mocy 0,05 MW. Gminy w powiecie gubczyckim posiadaj bardzo duy potencja w zakresie wykorzystania energii z biomasy. Due obszary upraw rolnych i hodowli s potencjalnym rdem znaczcych iloci somy i biogazu z fermentacji metanowej odchodw zwierzcych. Stwarza to realne moliwoci wykorzystania energii z biomasy. Ponadto na rozpatrywanym obszarze istniej te dogodne warunki uprawiania rolin do celw energetycznych (np. wysoko wydajnych gatunkw wierzb i topoli). Obecnie Gubczyckie Przedsibiorstwo Budowlane Budomex wykorzystuje drewno jako paliwo w kotowni. Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Gubczyce planuje budow biogazowni o mocy ok. 200 kW w Gubczycach, w oparciu o oczyszczalnie ciekw. W gminie Kietrz do 2013 r. planuje si budow trzech ferm wiatrowych. Na terenie gminy Gubczyce prowadzone s dziaania zmierzajce do uruchomienia pierwszych ferm wiatrowych. Ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego posiadaj miejscowoci Bogdanowice, Krzyowice, Zubrzyce i Zopowy. W stadium przygotowania i ustanawiania znajduje si plan dla miejscowoci Zawiszyce. 18 wrzenia 2008 r. uchwa nr XXIII/208/08 Rady Miejskiej w Gubczycach zosta przyjty plan zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego Zopowy na obszarze wsi Bogdanowice, Krzyowice, Zubrzyce i Zopowy wraz z dokumentami informujcymi o lokalizacji oraz wpywie na rodowisko nowych elektrowni wiatrowych.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

43

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

4.9.2. Powiat prudnicki


Tabela 9. Zapotrzebowanie na ciepo gmin powiatu prudnickiego
Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MWt] Gmina ogem budownictwo zakady ogem budownictwo Zakady Roczne zuycie ciepa [TJ]

Biaa Gogwek Lubrza Prudnik Powiat

43,7 55,9 17,4 126,9 243,9

43,2 52,9 16,5 87,6 200,2

0,4 3,0 0,9 39,4 43,7

312 145 676 295 1428

311 381 119 630 1442

1 32 2 358 392

rdo: Studium Rozwoju Systemw Energetycznych w Wojewdztwie Opolskim do roku 2015, Energoprojekt - Katowice SA, Katowice 2003 r. Tabela 10. Struktura paliwowa gmin powiatu prudnickiego
Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MWt] Roczne zuycie ciepa [TJ] Udzia paliwa w pokryciu potrzeb cieplnych [%] gaz energia wgiel inne ziemny elektr.

Gmina

Biaa Gogwek Lubrza Prudnik Powiat

43,7 55,9 17,4 126,9 243,9

312 145 676 295 1428

97 83 97 94 93

0 15 0 4 5

1 1 1 1 1

2 1 2 1 1

rdo: Studium Rozwoju Systemw Energetycznych w Wojewdztwie Opolskim do roku 2015, Energoprojekt - Katowice SA, Katowice 2003 r.

Na terenie powiatu dziaa jedno rdo skojarzonej produkcji ciepa i energii elektrycznej tj. Zakady Przemysu Bawenianego Frotex, obecnie w upadoci, w Prudniku, o mocy zainstalowanej kotw 40 MWt, mocy zainstalowanej elektrycznej 2,3 MWe, opalane wglem kamiennym. Z Zakadu wyprowadzony by system ciepowniczy zasilajcy miasto. Obecnie ciepownia nie pracuje ju w systemie ciepowniczym miasta, zasila w ciepo jedynie kilka firm powstaych na terenie byego zakadu. Frotex posiada wane do 31.12.2015 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza nr Ro.III.7644-P/II-5/05 z dnia 29.12.2005 r. Emisja roczna pyu PM10 dla wszystkich rde z zakadu wynosi 28,1 Mg (dla wariantu I funkcjonowania) oraz 63,8 Mg (dla wariantu drugiego podwyszone emitory). cznie na terenie powiatu znajduje si 5 rde o mocy powyej 1 MWt, o cznej mocy 74 MWt, w tym 2 rda o mocy powyej 5 MWt. rda o mocy powyej 5 MWt to wyej wspomniany Frotex oraz Zakad Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Ciepownia Lubrza, ul. Zielona 1. Jedynie miasto Prudnik oraz Gogwek posiadaj rozwinit sie ciepownicz, ktra dostarcza ciepo do prywatnych domostw. Ponadto w kadej gminie powiatu dziaaj lokalne kotownie dostarczajce ciepo do budynkw uytecznoci publicznej (szkoy, przychodnie, urzdy), czy te do drobniejszych przedsibiorstw. W Prudniku funkcjonoway dwa systemy ciepownicze:

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

44

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- Wysokoparametrowy wodny obsugiwany przez Zakad Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o.; centralna ciepownia rejonowa przy ul. Zielonej wyposaona jest w 3 koty opalane wglem kamiennym i biomas, o cznej mocy 33,13 MWt, sieci cieplne o cznej dugoci ok. 11,14 km. Kotownia jest wyposaona w zespl odpylaczy o skutecznoci odpylania 92-95%. Po przeprowadzeniu prac termo modernizacyjnych u odbiorcw moliwe jest uzyskanie rezerwy mocy okoo 2 MW. Grupy odbiorcw: potrzeby wasne 0,68 MWt, budownictwo mieszkaniowe 22,46 MWt, przemys 3,22 MWt, usugi 0,73 MWt, inne 4,71 MWt. ZEC zarzdza rwnie trzema kotowniami: przy ul. Kolejowej, Wiejskiej 22 i Piastowskiej 64, o cznej wydajnoci 0,175 MW, wyposaone w koty stalowe opalane ekogroszkiem. ZEC posiada wane do dnia 31.12.2013 r. pozwolenie na wprowadzanie gazw i pyw do powietrza nr Ro.III.7644-P/II-2/03 z dnia 04.07.2003 r., zmienione decyzj nr Ro.II.7644-P/II-1/08 z dnia 25.03.2008 r. Emisja roczna pyu ogem dla kotowni na ul. Zielonej wynosi 57,068 Mg. - Parowy zasilany z zakadu Frotex S.A. Grupy odbiorcw: potrzeby wasne zakadu 29 MWt, budownictwo mieszkaniowe 1,3 MWt, przemys 0,1 MWt, usugi 0,1 MWt. Rezerwa mocy cieplnej z zakadu wynosi ok. 7,5 MW w parze. Obecnie ciepownia Frotexu, ktry jest w stanie upadoci nie zasila systemu ciepowniczego miasta.
Tabela 11. Stopie zgazyfikowania gmin na terenie powiatu prudnickiego Gmina % gazyfikacji

Biaa Gogwek Lubrza Prudnik

0 37,13 0 69,95

rdo: Studium Rozwoju Systemw Energetycznych w Wojewdztwie Opolskim do roku 2015, Energoprojekt - Katowice SA, Katowice 2003 r.

Sie gazowa jest dobrze rozwinita na terenie miasta Prudnika. Natomiast brak dobrze rozwinitej sieci gazowniczej na obszarze powiatu prudnickiego powoduje, e zuycie gazu jest niewielkie. Na terenie miasta Prudnika wszyscy odbiorcy zasilani s gazem o niskim cinieniu poprzez trzy stacje redukcyjne, zlokalizowane przy ul. Nyskiej, ul. Komorowskiego oraz ul. Podgrnej. Niezgazyfikowane tereny miasta Prudnika pooone s pomidzy ulicami Nysk i Prysk, powyej ul. Towarowej, s to rwnie poudniowe tereny miasta Prudnika. Za granic terenw zasilanych gazem po zachodniej i poudniowowschodniej stronie miasta mona uwaa rzek Prudnik. Wykorzystanie energii odnawialnej

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

45

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Gminy w powiecie prudnickim posiadaj bardzo duy potencja w zakresie wykorzystania energii z biomasy. Due obszary upraw rolnych i hodowli s potencjalnym rdem znaczcych iloci somy i biogazu z fermentacji metanowej odchodw zwierzcych. Stwarza to realne moliwoci wykorzystania energii z biomasy. Ponadto na rozpatrywanym obszarze istniej te dogodne warunki uprawiania rolin do celw energetycznych (np. wysoko wydajnych gatunkw wierzb i topoli). Obecnie dwa budynki mieszkalne w miejscowoci Biaa ogrzewane s przez kotowni o mocy 0,1 MW, opalan som i drewnem oraz jeden budynek mieszkalny w miejscowoci Gogwek ogrzewany przez kotowni o mocy 0,07 MW, opalan som. W miejscowoci Moszczanka funkcjonuje maa elektrownia wodna na rzece Zoty Potok, o mocy 0,025 MW oraz na rzece Osoboga o mocy 0,06 MW. Planuje si wybudowanie maej elektrowni wodnej na rzece Prudnik, w miejscowoci Skrzypiec, o mocy 0,04 MW.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

46

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

5. Zagadnienia ochrony atmosfery w istniejcych dokumentach, planach, programach


Naprawczy program ochrony powietrza powinien by zintegrowany z wojewdzkimi oraz lokalnymi programami i planami zatwierdzonymi dla omawianego obszaru, a take zawiera odniesienia do strategicznych planw krajowych. Na stan aerosanitarny danego terenu (tworzenie si lokalnych obszarw przekrocze) oddziauje nie tylko emisja zanieczyszcze, ale rwnie sposb zagospodarowania przestrzennego obszaru, pokrycie terenu, lokalne moliwoci przewietrzania itp. Natomiast moliwoci zmian w wielkoci i rodzaju emisji (np. z indywidualnych palenisk domowych, czy z komunikacji) s silnie uzalenione od istniejcych zapisw w strategii rozwoju miast (powiatw), w planach zagospodarowania przestrzennego, a take od planw rozwoju komunikacji, moliwoci rozwoju sieci energetycznych, czy gazowych, od planowanych inwestycji oraz moliwoci finansowych wadz lokalnych i podmiotw gospodarczych. W ramach tworzenia naprawczego programu dla strefy gubczycko-prudnickiej przeanalizowano ponisze dokumenty krajowe, wojewdzkie i miejscowe. Poniej przedstawiono te informacje z poszczeglnych dokumentw i planw, ktre s znaczce dla wnioskw zawartych w programie ochrony powietrza dla strefy gubczycko - prudnickiej.

5.1. Plany krajowe


Podstawow zasad polityki ekologicznej pastwa polskiego jest przyjta w Konstytucji RP zasada zrwnowaonego rozwoju, ktrej podstawowym zaoeniem jest takie prowadzenie polityki i dziaa we wszystkich dziedzinach gospodarki i ycia spoecznego, aby zachowa zasoby i walory rodowiska w jak najlepszym stanie, przy jednoczesnym zachowaniu trwaoci funkcjonowania procesw przyrodniczych oraz naturalnej rnorodnoci biologicznej. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania Kraju Polska 2000 plus raporty 1, 2, 3, 4 wykonane przez zespoy ekspertw w Centralnym Urzdzie Planowania (Warszawa 1995 r.) wraz z dyskusjami makroregionalnymi oraz opracowanie Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania Kraju Polska 2000 plus wykonane w Rzdowym Centrum Studiw Strategicznych (Warszawa, lipiec 1997 r.) wszystkie pod redakcj prof. Jerzego Koodziejskiego, stanowi, jak dotd, podstawowy materia studialny dotyczcy polityki przestrzennej pastwa. Narodowa Strategia Spjnoci 2007-2013 okrela priorytety, obszary i system wdraania funduszy unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu Spjnoci na lata 2007-2013. Cel strategiczny NSS to zapewnienie warunkw do wzrostu konkurencyjnoci gospodarki. Jego realizacja odbywa si poprzez Programy Operacyjne (zarzdzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) oraz 16 Regionalnych Programw Operacyjnych (zarzdzanych przez zarzdy wojewdztw). Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko jest wzrost atrakcyjnoci inwestycyjnej regionw Polski poprzez rozwj infrastruktury przy
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 47

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

uwzgldnianiu zasad ochrony rodowiska, zdrowia spoeczestwa, zachowania tosamoci kulturowej i rozwoju spjnoci terytorialnej. W programie tym okrelono 14 osi priorytetowych: Gospodarka wodno-ciekowa; Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; Przedsiwzicia dostosowujce przedsibiorstwa do wymogw ochrony rodowiska; Ochrona przyrody i ksztatowanie postaw ekologicznych; Transeuropejskie sieci transportowe; Transport przyjazny rodowisku; Bezpieczestwo transportu i krajowe sieci transportowe; Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej; Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku; Bezpieczestwo energetyczne; Kultura i dziedzictwo kulturowe; Bezpieczestwo zdrowotne i poprawa efektywnoci systemu ochrony zdrowia; Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarzdzania programem upowszechniania wiedzy na temat wsparcia ze rodkw UE; Pomoc techniczna dla wsparcia zdolnoci instytucjonalnych w instytucjach uczestniczcych we wdraaniu priorytetw wspfinansowania z funduszu spjnoci. Istotne znaczenie dla dziaa na rzecz ochrony powietrza maj dokumenty strategiczne zatwierdzone przez Rad Ministrw i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: II Polityka ekologiczna pastwa (przyjta przez RM 13.06.2000 r., a przez Sejm 23.08.2001r.). Podstawowym celem nowej polityki ekologicznej pastwa jest zapewnienie bezpieczestwa ekologicznego kraju (mieszkacw, infrastruktury spoecznej i zasobw przyrodniczych), przy zaoeniu, e strategia zrwnowaonego rozwoju Polski pozwoli na wdraanie takiego modelu tego rozwoju, ktry zapewni na tyle skuteczn regulacj i reglamentacj korzystania ze rodowiska, aby rodzaj i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich uytkownikw nie stwarzay zagroenia dla jakoci i trwaoci przyrodniczych zasobw. Cele polityki ekologicznej: 1) W 2) W sferze racjonalnego uytkowania zasobw naturalnych: Racjonalizacja uytkowania wody; Zmniejszenie materiaochonnoci i odpadowoci produkcji; Zmniejszenie energochonnoci gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze rde odnawialnych; Ochrona gleb; Wzbogacanie i racjonalna eksploatacja zasobw lenych; Ochrona zasobw kopalin. zakresie jakoci rodowiska: Gospodarowanie odpadami; Stosunki wodne i jako wd; Jako powietrza. Zmiany klimatu; Stres miejski. Haas i promieniowanie; Bezpieczestwo chemiczne i biologiczne; Nadzwyczajne zagroenia rodowiska;
48

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rnorodno biologiczna i krajobrazowa. Cechami charakterystycznymi nowej polityki w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami s: zwikszenie liczby zanieczyszcze objtych przeciwdziaaniem majcym zmniejszy lub ograniczy ich emisj i niekorzystne oddziaywanie na rodowisko (do gwnych nale substancje bezporednio zagraajce yciu i zdrowiu ludzi, takie jak metale cikie i trwae zanieczyszczenia organiczne, substancje degradujce rodowisko i porednio wpywajce na zdrowie i warunki ycia, takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, amoniak, lotne zwizki organiczne i ozon przyziemny, substancje wpywajce na zmiany klimatyczne, takie jak dwutlenek wgla, metan, podtlenek azotu, HFCs, SF6, PFCs, a take substancje niszczce warstw ozonow, kontrolowane przez Protok Montrealski); konsekwentne przechodzenie na likwidacj zanieczyszcze u rda, poprzez zmiany nonikw energii (ze szczeglnym uwzgldnieniem rde energii odnawialnej), stosowanie czystszych surowcw i technologii (zgodnie z zasad korzystania z najlepszych dostpnych technik i dostpnych metod) oraz minimalizacj zuycia energii i surowcw; coraz szersze normowanie emisji w przemyle, energetyce i transporcie; coraz szersze wprowadzanie norm produktowych, ograniczajcych emisj do powietrza zanieczyszcze w rezultacie penego cyklu ycia produktw i wyrobw - od wydobycia surowcw, poprzez ich przetwarzanie, wytwarzanie nowych produktw i wyrobw oraz ich uytkowanie, a do przejcia w form odpadw. Program wykonawczy do II polityki ekologicznej pastwa na lata 2002-2010 opracowany w 2002 r., ktry jest dokumentem o charakterze operacyjnym. Polityka ekologiczna pastwa na lata 2007-2010 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2011-20142, (Warszawa, grudzie 2006 r.) jest aktualizacj polityki ekologicznej pastwa na lata 2007-2010. Wymg aktualizacji wynika z jednej strony z ustawy Prawo ochrony rodowiska, ktre nakada obowizek aktualizowania krajowej polityki ekologicznej co 4 lata, z drugiej strony z potrzeby odniesienia jej celw i niezbdnych dziaa do aktualnej sytuacji spoeczno-gospodarczej oraz stanu rodowiska. Nadrzdnym, strategicznym celem polityki ekologicznej pastwa jest zapewnienie bezpieczestwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrwnowaonego rozwoju spoeczno-gospodarczego. Celami realizacyjnymi Polityki s: 1. Wzmacnianie systemu zarzdzania ochron rodowiska. 2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobw przyrody. 3. Zrwnowaone wykorzystanie materiaw, wody i energii. 4. Dalsza poprawa jakoci rodowiska i bezpieczestwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkacw Polski. 5. Ochrona klimatu

Dokument rzdowy 49

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

W odniesieniu do poprawy jakoci powietrza znaczca jest realizacja nastpujcych zada, w ramach powyszych priorytetw: Ad. 1 - Zapewnienie integracji celw ochrony rodowiska i priorytetw polityki ekologicznej ze strategiami rozwoju rnych sektorw gospodarki; - Wzmocnienie roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony rodowiska; - Wprowadzenie penej odpowiedzialnoci sprawcy za szkody w rodowisku jako elementu realizacji zasady zanieczyszczajcy paci. Ad. 2 - Stworzenie skutecznych mechanizmw ochrony zasobw i walorw przyrodniczych oraz krajobrazowych poza obszarami chronionymi; - Kontynuacja prac zmierzajcych do wzrostu lesistoci kraju (docelowo do 30% pow. kraju); - Kontynuacja prac przy rekultywacji gruntw zdegradowanych. Ad. 3 - Wdraanie zasady decouplingu rozdzielenia zalenoci presji rodowiskowej od rozwoju gospodarczego; - Zaoszczdzenie 9% energii finalnej w cigu 9 lat, do roku 2017; - Wprowadzenie wskanikw zuycia surowcw, wody, energii na jednostk produktu w poszczeglnych sektorach gospodarki; - Stworzenie mechanizmw uatwiajcych wykorzystanie prostych rezerw energetycznych przez ograniczanie strat i wprowadzanie materiaw i technologii energooszczdnych; - Osignicie 7.5% udziau energii wytwarzanej ze rde odnawialnych zarwno w bilansie zuycia energii pierwotnej w 2010 r., jak i takiego samego udziau tych rde w produkcji energii elektrycznej; - Uzyskanie 5.75% udziau biokomponentw w zuyciu paliw pynnych w transporcie w 2010 r. Ad. 4 - Optymalizacja potrzeb transportowych i ograniczanie emisji ze rodkw transportu jako element poprawy jakoci powietrza na terenach zurbanizowanych; - Realizacja programw ograniczenie wielkoci emisji do powietrza ze rde przemysowych i komunalnych; - Ograniczanie emisji z duych rde spalania energetycznego. Ad.5 - Spenienie wymaga Protokou z Kioto; - Wykorzystanie lasw jako pochaniaczy gazw cieplarnianych; - Dalsza redukcja emisji gazw cieplarnianych ze wszystkich sektorw gospodarki, wspieranie programw w tym zakresie; - Wspieranie programw zwikszajcych ilo wizanego wgla; - Podjcie dziaa instytucjonalnych pozwalajcych na korzystanie z mechanizmw elastycznoci Protokou z Kioto; - Rozpoczcie analiz dotyczcych potrzeb i moliwoci wdraania dziaa adaptacyjnych w sektorach szczeglnie wraliwych na skutki zmiany klimatu - Stworzenie warunkw instytucjonalnych pozwalajcych na aktywne wsptworzenie wsplnotowej polityki klimatycznej, w tym przyjcie zobowiza na okres po roku 2012.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

50

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Istotne dla jakoci powietrza w Polsce s nastpujce cele redniookresowe do 2014 r., okrelone w Polityce : 1. Rozwijanie trwale zrwnowaonej, wielofunkcyjnej gospodarki lenej. 2. Wzrost efektywnoci wykorzystania surowcw, w tym zasobw wodnych w gospodarce. 3. Zwikszenie efektywnoci energetycznej gospodarki, zaoszczdzenie 9% energii finalnej w cigu 9 lat, do roku 2017. 4. Wspieranie budowy nowych odnawialnych rde energii, tak by udzia energii z OZE w zuyciu energii pierwotnej oraz w krajowym zuyciu energii elektrycznej brutto osign w roku 2010 co najmniej 7.5% oraz utrzymanie tego udziau na poziomie nie niszym w latach 2011-2014, przy przewidywanym wzrocie konsumpcji energii elektrycznej w Polsce. 5. Dalsze zwikszenie udziau biopaliw w odniesieniu do paliw uywanych w transporcie. 6. Spenienie wymaga prawnych w zakresie jakoci powietrza. 7. Spenienie standardw emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa. 8. Redukcja emisji z obiektw energetycznego spalania w kierunku puapw emisyjnych okrelonych w Traktacie Akcesyjnym. 9. Zwikszenie udziau odzysku, w tym w szczeglnoci odzysku energii z odpadw, zgodnego z wymaganiami ochrony rodowiska. 10. Konsekwentne wdraanie krajowych programw redukcji emisji, tak aby w perspektywie dugoterminowej osign redukcj emisji w odniesieniu do emisji w roku bazowym wynikajc z porozumie midzynarodowych. Narodowy plan rozwoju ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na lata 20042006. Plan ten okrela priorytety w zakresie inwestycji ekologicznych, moliwe do sfinansowania z funduszu spjnoci oraz z polskiego wkadu. Jednym z priorytetw jest dokonanie liczcego si postpu w ograniczeniu emisji do powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenkw wgla i benzenu. 10 listopada 2009 r. Rada Ministrw przyja uchwa w sprawie Polityki Energetycznej Polski do roku 2030, ktra zastpia dotychczasow Polityk Energetyczn Polski do roku 2025. Jest to dokument, ktry zawiera pakiet dziaa, majcych na celu zapewnienie bezpieczestwa energetycznego, konkurencyjnoci gospodarki, jej efektywnoci energetycznej oraz ochrony rodowiska. Za najistotniejsze zasady polityki energetycznej uwaa si: zasad harmonijnego gospodarowania energi w warunkach spoecznej gospodarki rynkowej, pen integracj polskiej energetyki z europejsk i wiatow, wypenianie zobowiza traktatowych Polski, zasad rynku konkurencyjnego z niezbdn administracyjn regulacj w obszarach, w ktrych mechanizmy rynkowe nie dziaaj oraz wspomaganie rozwoju Odnawialnych rde Energii (OZE). W nowej Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku wskazano podstawowe kierunki polskiej polityki energetycznej, opisujc je jako nastpujce priorytety: poprawa efektywnoci energetycznej, wzrost bezpieczestwa dostaw paliw i energii, dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jdrowej,
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 51

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

rozwj wykorzystania odnawialnych rde energii, w tym biopaliw, rozwj konkurencyjnych rynkw paliw i energii, ograniczenie oddziaywania energetyki na rodowisko. Gwnym celem polityki energetycznej w obszarze wytwarzania i przesyania energii elektrycznej oraz ciepa jest zapewnienie cigego pokrycia zapotrzebowania na energi przy uwzgldnieniu maksymalnego moliwego wykorzystania krajowych zasobw oraz przyjaznych rodowisku technologii. W zakresie ograniczenia oddziaywania energetyki na rodowisko nowa polityka energetyczne identyfikuje gwne celami jako: ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczestwa energetycznego, ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyw (w tym PM10 i PM2,5) do poziomw wynikajcych z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, ograniczanie negatywnego oddziaywania energetyki na stan wd powierzchniowych i podziemnych, minimalizacja skadowania odpadw poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce, zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (przyjta przez RM 5.09.2000 r., a przez Sejm 23.08.2001 r.) zakada wzrost udziau energii ze rde odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w 2010 r. i do 14 % w 2020 r. w strukturze zuycia nonikw pierwotnych. Krajowy Program Zwikszania Lesistoci Aktualizacja 2003 r., Warszawa, maj 2003 r. jest modyfikacj KPZL, przyjtego przez Rad Ministrw RP w dniu 23.06.1995 r. Jest to dokument strategiczny, bdcy instrumentem polityki lenej w zakresie ksztatowania przestrzeni przyrodniczej kraju. Dokument ten zawiera oglne wytyczne sporzdzania regionalnych planw przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie zwikszania lesistoci.
Tabela 12. Wykaz powierzchni gruntw przewidzianych do zalesienia w latach 2001-2020 w wojewdztwie opolskim Powierzchnia gruntw rolnych przewidzianych do zalesienia w latach 2001-2020 Lp. Powiat Sektor Sektor pastwowy razem niepastwowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 brzeski gubczycki Kdzierzysko-kozielski kluczborski krapkowicki namysowski nyski oleski opolski prudnicki strzelecki Opole Ogem wojewdztwo 550 539 68 200 15 752 174 239 410 35 60 3 3 045 1 854 411 366 205 179 310 121 1 767 613 1 294 839 27 7 986 2 404 950 434 405 194 1 062 295 20 06 1 023 1 329 899 30 11 031

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

52

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

5.2. Plany wojewdzkie


Strategia Rozwoju Wojewdztwa Opolskiego zostaa przyjta przez Sejmik Wojewdztwa Opolskiego 11 padziernika 2005 r., stanowi gwny element programowania strategicznego na poziomie regionu. Obejmuje horyzont do 2020 r. Priorytety rozwoju okrelone w Strategii to: 1. wzmocnienie konkurencyjnoci wojewdztwa 2. wyrwnanie poziomu spoeczno-gospodarczego w regionie opolskim. Na podstawie tak okrelonych priorytetw Strategia wyznacza cele strategiczne dla wojewdztwa: Innowacyjny region z dobrze wyksztaconymi i aktywnymi mieszkacami; Zapewnienie dogodnych warunkw ycia w regionie; Rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu; Rozwj funkcji metropolitalnych aglomeracji opolskiej; Wielofunkcyjne, rnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania obszary wiejskie; Rozwj wielokulturowej tosamoci oraz midzynarodowej i krajowej wsppracy regionalnej. Polityk strategiczn z zakresu ochrony rodowiska okrelon w Strategii realizuje poprzez Program Ochrony rodowiska Wojewdztwa Opolskiego samorzd wojewdztwa. Program Ochrony rodowiska Wojewdztwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektyw do roku 2014; Opole 2008 r. W dokumencie tym okrelono dugoterminow polityk ochrony rodowiska dla wojewdztwa, przedstawiono cele krtkoterminowe i sposb ich realizacji, okrelono sposoby zarzdzania rodowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu. W Programie strefa gubczycko-prudnicka zostaa zakwalifikowana do strefy rolnej obejmujcej poudniowe i zachodnie obszary wojewdztwa o najwyszej wartoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej z orodkami subregionalnymi Nysy i Brzegu oraz orodkami lokalnymi w Prudniku, Guchoazach i Gubczycach. Program nie formuuje celu generalnego, natomiast podkrela pierwszorzdn potrzeb zachowania dobrego stanu rodowiska, jako podstawowego warunku zrwnowaonego i harmonijnego rozwoju. Cele i zadania okrelone w POWO s spjne z celami szczegowymi Strategii Rozwoju Wojewdztwa Opolskiego. Poniej przytoczono tylko te cele, ktrych realizacja bdzie miaa wpyw na stan aerosanitarny wojewdztwa, a wic i strefy gubczycko-prudnickiej: 1. Zachowanie, popularyzacja i wykorzystanie walorw przyrodniczo-krajobrazowych lska Opolskiego: Z punktu widzenia ochrony powietrza bardzo istotnymi zagadnieniami s: - utworzenie i zabezpieczenie ostoi europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000; - zachowanie zrnicowanych i wielofunkcyjnych lasw wojewdztwa; realizacja wojewdzkiego programu zwikszania lesistoci (osignicie poziomu 26,7% do 2010 r. i 27% do 2014 r.), w tym zalesianie gruntw nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych. 2. Wzrost poziomu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej Najwaniejsze cele w tym zakresie to: - Wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym wojewdztwa;
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 53

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Optymalne lokalizowanie nowych obiektw i urzdze do produkcji energii odnawialnej; - Wsparcie projektw w zakresie budowy urzdze i instalacji do produkcji i transportu energii odnawialnej. 3. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i rodowiska czowieka przed haasem Gwne kierunki dziaa to: - Zmniejszenie emisji komunikacyjnej, zwaszcza na obszarach zurbanizowanych (Opole, Strzelce Opolskie, Kdzierzyn-Kole, Nysa, Brzeg, Gorzw lski, Ozimek); - Zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszcze w miastach i na terenach wiejskich; - Kontynuacja ograniczania emisji przemysowych, w tym w szczeglnoci w zakadach mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko. Cele redniookresowe do roku 2014 dla wojewdztwa opolskiego: - Budowa systemu zarzdzania ochron powietrza atmosferycznego a. Systematyczne opracowywanie i wdraanie programw ochrony powietrza. b. Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza, gownie w zakresie pyw PM10 i PM2,5, benzenu, SO2, NO2, metali cikich i WWA. c. Restrykcyjne przestrzeganie wymogw uwzgldnienia celw ochrony powietrza w regionalnych i lokalnych programach, strategiach i politykach sektorowych. - Kontynuowanie i rozbudowa wdroonych mechanizmw rynkowych, sprzyjajcych podejmowaniu dziaa w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziaania zmianom klimatu. - kontynuacja dziaa zmierzajcych do dalszej redukcji emisji zanieczyszcze atmosferycznych. d. wspieranie dziaa inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez podmioty gospodarcze oraz podejmowane dziaania zmierzajce do redukcji emisji SO2 i NO2 z duych rde energetycznego spalania w ramach wdraania Traktatu Akcesyjnego, e. wspieranie dziaa na rzecz dalszego ograniczenia niskiej emisji ze rde komunalnych, f. wdroenie (po opracowaniu na szczeblu krajowym) strategii zmniejszenia stenia pyw zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz ozonu przyziemnego w powietrzu, g. promocja i wspieranie rozwiza pozwalajcych na unikanie lub zmniejszanie wielkoci emisji z transportu oraz majcych na celu wdroenie europejskich standardw emisji ze rodkw transportu i zapewnienie wysokiej jakoci paliw, w tym zwikszenie wykorzystania paliw alternatywnych (np. biopaliw), h. Budowa obwodnic dla miast i wyposaenie drg w zabudow biologiczn, i. Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych rde energii oraz technologii zwikszajcych efektywne wykorzystanie energii i zmniejszajcych materiaochonno gospodarki. 4. Ochrona powierzchni ziemi i rodowiska glebowego Gwne kierunki dziaa to: - Bieca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych; - Rewitalizacja terenw dawnych wyrobisk grniczych; -

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

54

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Zalesianie gruntw rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych.

W Programie zosta zamieszczony harmonogram finansowo-rzeczowy zada przewidzianych do realizacji na lata 2007-2010 z perspektyw do roku 2014. Studium Rozwoju Systemw Energetycznych w Wojewdztwie Opolskim do roku 2015, wykonane przez Energoprojekt Katowice SA, zawiera nastpujce informacje dotyczce systemu ciepowniczego w strefie gubczycko-prudnickiej: W zakresie energii odnawialnej gmina Gubczyce jest jedn z gmin wojewdztwa opolskiego majc najwikszy potencja do upraw energetycznych oraz do energetycznego wykorzystania somy. Gmina Gogwek ma rwnie duy potencja do energetycznego wykorzystania somy. Opolszczyzna jako zagbie rzepakowe jest atrakcyjnym miejscem lokalizacji biorafinerii oleju rzepakowego i budowy kompleksw agro-energetycznych. Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Opolskiego na lata 2007-2013 zosta przyjty przez Komisj Europejsk 01.10.2007 r. Jest on jednym z narzdzi realizacji Strategii Rozwoju Wojewdztwa Opolskiego. Zagadnienia z zakresu ochrony rodowiska, czyli poprawa stanu rodowiska naturalnego i ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczestwa przeciwpowodziowego, s jednym z kilku celw strategicznych. Cel ten bdzie osigany poprzez realizacj nastpujcych zada wymienionych w Osi Priorytetowej 4 pn. Ochrona rodowiska: - Poprawa jakoci rodowiska naturalnego poprzez unowoczenienie gospodarki wodno-ciekowej oraz zmniejszenie zagroenia powodziowego; - Zwikszenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadw; - Poprawa jakoci powietrza oraz zwikszenie wykorzystania energii ze rde odnawialnych; - Zachowanie i ochrona rnorodnoci biologicznej oraz walorw przyrodniczych i krajobrazowych Opolszczyzny. W Programie zaoono, e wsparcie uzyskaj midzy innymi: - dziaania dotyczce wykorzystania biogazu pochodzcego ze skadowisk, oczyszczalni ciekw, kompostowni do celw energetycznych i ciepowniczych zwaszcza przez mae elektrownie lub bezporednio do celw technologicznych; - projekty dotyczce wymiany rde ciepa, budowy i modernizacji sieci ciepowniczych w obiektach publicznych; - dziaania zmierzajce do budowy urzdze i instalacji sucych do wytwarzania, magazynowania, przesyu i produkcji energii odnawialnej, tj. m.in. sonecznej, wiatrowej, biomasy, hydroelektrycznej i geotermicznej. Ze wzgldu na oglny charakter zapisw w RPO WO 2007-2013 zosta opracowany dodatkowy dokument pn. Szczegowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 20072013.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

55

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

5.3. Plany miejscowe


5.3.1. Powiat gubczycki Aktualizacja Programu Ochrony rodowiska na lata 2008-2011 z Perspektyw na lata 2012-2015 wyznaczya nastpujce cele ekologiczne dla powiatu gubczyckiego: - rodowisko dla zdrowia dalsza poprawa jakoci rodowiska i bezpieczestwa ekologicznego; - Wzmocnienie systemu zarzdzania rodowiskiem oraz podniesienie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa; - Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobw przyrody; - Zrwnowaone wykorzystanie materiaw, wody i energii. Wane dla poprawy jakoci powietrza cele redniookresowe do 2015 r. i kierunki dziaa wskazane w ww. Programie: Cel redniookresowy: Utrzymanie jakoci powietrza na terenie powiatu gubczyckiego zgodnie z obowizujcymi standardami jakoci powietrza. W jego ramach wyznaczono nastpujce kierunki dziaa: Zadania wasne: - Upowszechnienie informacji o rozmieszczeniu i moliwociach technicznych wykorzystania potencjau energetycznego poszczeglnych rodzajw odnawialnych rde energii; - Prowadzenie dziaa edukacyjnych oraz popularyzujcych odnawialne rda energii; - Wspieranie rozwiza pozwalajcych na unikanie lub zmniejszanie wielkoci emisji z transportu wyprowadzenie ruchu komunikacyjnego z centrum miast budowa obwodnic; - Prowadzenie remontw istniejcych drg m.in.: granice wojewdztwa dolnolskiego Baborw Bernacice, Gubczyce Lisicice, Wodzienin Nowa Cerekiew, Wiechowice Gubczyce, Wodzienin Boboluszki, Kietrz Rozumice, Pietrowice Opawice, Baborw Radoszowy; - Realizacja przedsiwzi termomodernizacyjnych; - Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych rde energii oraz technologii zwikszajcych efektywne wykorzystanie energii i zmniejszajcych materiaochonno gospodarki; - Tworzenie obszarw ograniczonego uytkowania zgodnie z wymaganiami obowizujcego prawa w zakresie ochrony rodowiska; - Wnikliwe prowadzenie postpowa w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko planowanych przedsiwzi; - Zwikszenie wiadomoci spoeczestwa w zakresie potrzeb i moliwoci ochrony powietrza, w tym oszczdnoci energii i stosowania odnawialnych rde energii oraz szkodliwoci spalania odpadw w gospodarstwach domowych; - Szkolenia dla podmiotw gospodarczych w zakresie wymaga dotyczcych ochrony rodowiska. Zadania koordynowane: - Usprawnienie organizacji ruchu drogowego;
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 56

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- Wspieranie dziaa inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez podmioty gospodarcze; - Wspieranie dziaa na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze rde komunalnych m.in. wymian kotw wglowych na paliwo gazowe, olej opaowy, biopaliwa; - Zwikszenie wykorzystania paliw alternatywnych (np. biopaliw); - Sprztanie drg przez ich zarzdcw, w szczeglnoci systematyczne sprztanie na mokro drg, chodnikw w miastach i miejscach zagszczonej zabudowy ze szczegln starannoci po sezonie zimowym, po ustpieniu niegw przedsibiorstwa komunalne; - Wprowadzanie scentralizowanych systemw grzewczych dla ograniczania liczby rde niskiej emisji; - Modernizacja ciepowni lub czenie systemw ciepowniczych w celu optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej paliw; - Spenienie wymaga prawnych przez zakady w zakresie jakoci powietrza, spenienie standardw emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa; - Wykonywanie obowizkowych pomiarw w zakresie wprowadzania gazw i pyw do powietrza oraz przekazywanie wynikw pomiarw odpowiednim organom w formie ustalonej prawem; - Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony rodowiska w zakresie gospodarowania odpadami denie do likwidacji problemu spalania odpadw poza spalarniami i wspspalarniami odpadw oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisw w zakresie ochrony rodowiska; - Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organw i inspekcji ochrony rodowiska w zwizku z uciliwociami zgaszanymi przez spoeczestwo dotyczcymi emisji gazw i pyw do powietrza oraz emisji uciliwych zapachw; - Termomodernizacja obiektw szpitalnych w Branicach, pawilon B, C, D, K; - Modernizacja systemu energetycznego spalania z zastosowaniem biomasy w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach; - Termomodernizacja szk w Kietrzu; - Modernizacja kotowni Szkoa Podstawowa nr 1, Gmina Gubczyce; - Modernizacja drogi ul. Kociuszki w Kietrzu; - Modernizacja drg transportu rolnego w Kietrzu, Nowej Cerekwi, ciborzycach Wielkich; - Modernizacja drg: Widok, ciborzyce Mae Tarnkowa, Lisicice, Gmina Gubczyce; - Budowa drg dojazdowych do gruntw rolnych: Rakw-Langowo wraz z odbudow obiektu mostowego, w Suchej Psinie, Tustomostach, Gmina Baborw. W ramach celu redniookresowego: Gospodarowanie odpadami z uwzgldnieniem zapobiegania powstawania odpadw, minimalizacji ich iloci, zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony rodowiska odzysku i bezpiecznego dla rodowiska unieszkodliwiania wymieniono m.in. nastpujce kierunki dziaa: - Wzmocnienie kontroli podmiotw eksploatujcych instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadw; - Denie do likwidacji problemu nielegalnego spalania odpadw.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

57

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Cel redniookresowy: Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze rde odnawialnych wyznaczono nastpujce kierunki dziaa: Zadania wasne: - Upowszechnienie informacji o rozmieszczeniu i moliwociach technicznych wykorzystania potencjau energetycznego poszczeglnych rodzajw odnawialnych rde energii; - Prowadzenie dziaa edukacyjnych oraz popularyzujcych odnawialne rda energii; Zadania koordynowane: - Prowadzenie analiz przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizowaniu urzdze i obiektw do produkcji energii, w szczeglnoci wiatrowej i wodnej oraz ich wykorzystaniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; - Budowa elektrowni wiatrowych o przewidywanej mocy pow. 30 MW kada: Czerwonkw, Bliszczyce, Bliszczyce-Michakowice; - Budowa parku wiatrowego Zopowy na obszarze wsi: Bogdanowice, Krzyowice, Zopowy, Zurzyce. Planowane 22 szt. x 2,5 MW; - Budowa farmy wiatrowej Kietrz planowane 2 szt. x 2,0 MW; - Budowa biogazowni osigajcej moc ok. 200 kW w Gubczycach, w oparciu o oczyszczalnie ciekw. Strategia Rozwoju Gminy Gubczyce przyjta uchwa Nr XX/263/2001 Rady Miejskiej w Gubczycach z dnia 28 lutego 2001 r. Przyjta w Strategii wizja rozwoju gminy to: Samorzdna Gmina Gubczyce orodkiem nowoczesnego rolnictwa, usug i turystyki. Cele strategiczne, wyznaczajce zasadniczy kierunek rozwoju gminy jako caoci to: 1. Poprawa warunkw ycia mieszkacw w gminie. 2. Nowoczesne rolnictwo oraz wielofunkcyjny rozwj obszarw wiejskich. 3. Rozwj infrastruktury technicznej, przemysu i usug. Kademu celowi strategicznemu zostay przypisane cele szczegowe, ktre naley zrealizowa, aby osign dany cel strategiczny. Poniej wymieniono te cele szczegowe i dziaania dugoterminowe okrelone w Strategii, ktrych realizacja moe przyczyni si do poprawy stanu aerosanitarnego gminy: - Uporzdkowanie istniejcych i kreowanie nowych oglnodostpnych terenw zieleni, jak i terenw sportowo-rekreacyjnych. - Przebudowa podstawowego, miejskiego ukadu drogowo-ulicznego w kontekcie rewitalizacji historycznego centrum miasta oraz przeprowadzenia ruchu pozamiejskiego poza jego obrbem w sposb maksymalnie optymalny (rozstrzygnicie ksztatu wewntrznej i zewntrznej obwodnicy miasta) - Poddanie modernizacji technicznej i organizacyjnej lokalnej sieci ulicznej: monitorowanie biecych utrudnie ukadu komunikacyjnego - rozwizywanie ich metodami inynierii ruchu wraz z niedopuszczeniem do dekapitalizacji ukadu w sytuacji wystpienia zagroe dla funkcjonowania ukadu komunikacyjnego miasta, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta ze szczeglnym uwzgldnieniem parkingw. - Budowa i rozbudowa sieci wodocigowej, kanalizacyjnej oraz gazowej. - Dbao o stan rodowiska naturalnego - ochrona wd, gruntu, powietrza i ochrona przed zanieczyszczeniami i haasem.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

58

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- Podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej - budowa obwodnicy miasta Gubczyce w celu poczenia pastw poudniowych z portem w KdzierzynieKolu i autostrad A4. - Opracowanie programu potrzeb dla sieci gazowej w miecie z uwzgldnieniem modernizacji sieci gazowej. - Promocja i dziaania na rzecz wdraania czynnikw grzewczych proekologicznych. W aktualizacji Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Gubczyce na lata 2009 2012 z perspektyw 2013-2016 wyznaczono nastpujce cele dla Gminy Gubczyce z zakresu ochrony rodowiska: - rodowisko dla zdrowia dalsza poprawa jakoci rodowiska i bezpieczestwa ekologicznego, - wzmocnienie systemu zarzdzania rodowiskiem oraz podniesienie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa, - ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobw przyrody, - zrwnowaone wykorzystanie materiaw, wody i energii. W ich ramach wyznaczono cele redniookresowe do 2016 r., poniej zaprezentowano te, ktre s istotne dla poprawy jakoci powietrza w gminie: - Podnoszenie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa, zgodnie z zasad: myl globalnie, dziaaj lokalnie. - Opracowanie miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, ktre powinny by podstaw lokalizacji nowych inwestycji: Uwzgldnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymaga ochrony rodowiska i gospodarki wodnej, w szczeglnoci wynikajcych z opracowa ekofizjograficznych, prognoz oddziaywania na rodowisko. Uwzgldnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wynikw monitoringu rodowiska, w szczeglnoci w zakresie powietrza, wd i haasu. - Zachowanie bogatej rnorodnoci biologicznej: Zachowanie istniejcych zbiornikw wodnych; Ograniczanie inwestycji uciliwego przemysu; Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni; Zachowanie istniejcej zieleni urzdzonej. - Racjonalne uytkowanie zasobw lenych przez ksztatowanie ich waciwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego: Przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, urzdzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewie, zakrzewie na terenach bdcych wasnoci gminy; Realizacja Wojewdzkiego Programu Zwikszenia Lesistoci; Renaturalizacja obszarw lenych; Zalesianie gatunkami rodzimymi gruntw nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieuytkw i terenw zdegradowanych i przeksztaconych; Zachowanie istniejcych kompleksw lenych; Ochrona gleb lenych; Stay monitoring rodowiska lenego w celu przeciwdziaania stanom niepodanym (poary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska mieci). - Ochrona niezagospodarowanych z kopalin w procesie planowania przestrzennego: Rekultywacja terenw po eksploatacji kopalin.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 59

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- Osignicie jakoci powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Gubczyce oraz utrzymanie jakoci powietrza atmosferycznego zgodnie z obowizujcymi standardami jakoci rodowiska: Prowadzenie remontw istniejcych drg m.in. zmiana nawierzchni; Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i moliwociach technicznych wykorzystania potencjau energetycznego poszczeglnych rodzajw odnawialnych rde energii; Prowadzenie dziaa edukacyjnych oraz popularyzujcych odnawialne rda energii; Wspieranie rozwiza pozwalajcych na unikanie lub zmniejszanie wielkoci emisji z transportu; Realizacja przedsiwzi termomodernizacyjnych; Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych rde energii oraz technologii zwikszajcych efektywne wykorzystanie energii i zmniejszajcych materiaochonno gospodarki; Zwikszenie wiadomoci spoeczestwa w zakresie potrzeb i moliwoci ochrony powietrza, w tym oszczdnoci energii i stosowania odnawialnych rde energii oraz szkodliwoci spalania odpadw w gospodarstwach domowych; Szkolenia dla podmiotw gospodarczych w zakresie wymaga dotyczcych ochrony rodowiska; Wspieranie dziaa na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze rde komunalnych m.in. wymian kotw wglowych na paliwo gazowe, olej opaowy, biopaliwa; Modernizacja budynku Urzdu Gminy Gubczyce; Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 2 w Gubczycach; Termomodernizacja Przedszkola nr 1 w Gubczycach; Boisko wielofunkcyjne i termomodernizacja Gimnazjum nr 1 w Gubczycach; Przyczenie kotowni Gimnazjum Nr 1 do kotowni przy ul. Olimpijskiej; Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fermy wiatrowej Zawiszyce; Uchwalenie przez Marszaka Wojewdztwa Opolskiego Programu Ochrony Powietrza po zaopiniowaniu przez Starost Gubczyckiego oraz jego realizacja; Usprawnienie organizacji ruchu drogowego; Tworzenie obszarw ograniczonego uytkowania zgodnie z wymaganiami obowizujcego prawa w zakresie ochrony rodowiska; Wnikliwe prowadzenie postpowa w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko planowanych przedsiwzi; Zwikszenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykadowo biopaliw); Sprztanie drg przez ich zarzdcw w szczeglnoci systematyczne sprztanie na mokro drg, chodnikw, w miejscach zagszczonej zabudowy ze szczegln starannoci po sezonie zimowym, po ustpieniu niegw przez przedsibiorstwa komunalne; Modernizacja ciepowni lub czenie systemw ciepowniczych w celu optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej paliw; Spenienie wymaga prawnych przez zakady w zakresie jakoci powietrza, spenienie standardw emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 60

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Wykonywanie obowizkowych pomiarw w zakresie wprowadzania gazw i pyw do powietrza oraz przekazywanie odpowiednim organom w formie ustalonej prawem; Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony rodowiska w zakresie gospodarowania odpadami denie do likwidacji problemu spalania odpadw poza spalarniami i wspspalarniami odpadw oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisw w zakresie ochrony rodowiska; Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organw i inspekcji ochrony rodowiska w zwizku z uciliwociami zgaszanymi przez spoeczestwo dotyczcymi emisji gazw i pyw do powietrza oraz emisji uciliwych zapachw; - Dokonanie wiarygodnej oceny naraania spoeczestwa na ponadnormatywny haas i podjcie krokw do zmniejszenia tego zagroenia tam, gdzie jest ono najwiksze: Budowa cieek rowerowych; Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego; Modernizacja nawierzchni drg; Usprawnianie organizacji ruchu drogowego; Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kochanowskiego w Gubczycach; Remont ulicy Pocztowej i Parkowej w Gubczycach; Budowa ulicy Sonecznej; - Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze rde odnawialnych: Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i moliwociach technicznych wykorzystania potencjau energetycznego poszczeglnych rodzajw odnawialnych rde energii; Prowadzenie dziaa edukacyjnych oraz popularyzujcych odnawialne rda energii;

W Uchwale Nr XXXVI/443/2006 Rady Miejskiej w Gubczycach z dnia 17 padziernika 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubczyce zawarto zapisy, ktrych wdroenie bdzie miao pozytywny wpyw na jako powietrza w miecie. S to: Rozdzia 4 Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Pkt. 12. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem: 1) nakazuje si spenienie warunkw w zakresie emisji zanieczyszcze do powietrza, zgodnie z przepisami szczegowymi; 2) nakazuje si stosowania paliw ekologicznych (o niskiej zawartoci zwizkw siarki) w zabudowie mieszkaniowej i usugowej; 3) nakazuje si dla obszarw projektowanej dziaalnoci gospodarczej i przemysowej spenienie obowizujcych warunkw prawnych w zakresie emisji zanieczyszcze do powietrza, w tym hermetyzacj procesw technologicznych, ograniczajcych emisj zanieczyszcze; Pkt. 16. W zakresie ochrony terenw zieleni i wartoci krajobrazowych: 1) nakazuje si ochron lokalnych wartoci krajobrazu oraz zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie, w szczeglnoci: a) naturalnego uksztatowania, b) istniejcych szpalerw drzew o walorach kompozycyjnych, c) skupisk zadrzewie,
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 61

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

d) doliny rzeki, e) zieleni cmentarnej; 2) utrzymanie istniejcej zieleni, z dopuszczeniem wycinki w sytuacji koniecznoci wprowadzenia niezbdnych rozwiza z zakresu przedsiwzi liniowych odpowiednio: infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, oraz porzdkowania struktury osadniczej, wprowadzajc w kadym przypadku obowizek kompensacji przyrodniczej, o ktrej mowa w przepisach ochrony rodowiska; 3) ksztatowanie nowej zieleni w sposb nie kolidujcy z zabudow wprowadzanie nasadze zgodnie z siedliskiem przy uwzgldnieniu docelowej wysokoci i rozoystoci oraz otwar widokowych; 4) realizacja nasadze w skadzie gatunkowym zgodnym z warunkami siedliskowymi i zblionymi do tzw. rolinnoci potencjalnej tego terenu (rodzimej); 5) dopuszcza si renowacj sanitarn przewietlenia, cicia sanitarne, usuwanie elementw zakcajcych otwarcia widokowe; 6) w ramach terenw zieleni dopuszcza si realizacje cigw pieszych i cieek rowerowych oraz elementw maej architektury zwikszajcych atrakcyjno tych terenw; 7) wprowadzenie rdpolnych pasw wiatrochronnych; 8) wprowadzenie zadrzewie rdpolnych wspgrajcych z uksztatowaniem terenu; Pkt. 20. Przy realizacji obwodnicy zewntrznej naley uwzgldni budow ekranw akustycznych oraz nasadzenie rolinnoci stanowicej barier ochronn przed haasem i zanieczyszczeniem a jednoczenie zapewniajc biornorodno tego terenu. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gubczyce 2009-2015 jest realizowany na obszarze centrum Gubczyc, w skad ktrego wczono 31 ulic. Za cele podstawowe dla obszaru rewitalizacji uznaje si: rewaloryzacj zdegradowanej przestrzeni miejskiej w zabytkowym centrum Gubczyc; aktywizacj grup zagroonych wykluczeniem spoecznym; wzmocnienie lokalnej przedsibiorczoci. CELE W SFERZE PRZESTRZENNEJ podniesienie jakoci przestrzeni publicznych (place, skwery, place zabaw, zespoy zieleni); podniesienie jakoci infrastruktury drogowej i okoo drogowej (drogi, chodniki, parkingi, owietlenie); podniesienie jakoci infrastruktury technicznej (wod-kan.).

5.3.2. Powiat prudnicki W Strategii rozwoju powiatu prudnickiego zaproponowano nastpujc misj rozwoju Wsplnoty Prudnickiej: Zasobna, nowoczesna z zadbanym rodowiskiem wsplnota gmin powiatu prudnickiego, czerpica poytki z przygranicznego
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 62

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

pooenia, miejscem mieszkacw.

zwikszania

szans

indywidualnego

rozwoju

swoich

Cele strategiczne Wsplnoty Prudnickiej s nastpujce: 1. Wsppraca transgraniczna, gwnie w dziedzinie gospodarczej; 2. Uporzdkowanie rodowiska naturalnego - wyposaenie w infrastruktur techniczn i rozwizania systemowe; 3. Turystyka - wykorzystanie walorw historycznych, kulturowych i rodowiskowych; 4. Edukacja dostosowana do rynku pracy i ksztacenie ustawiczne; 5. Aktywizacja przetwrstwa rolno-spoywczego i modelowanie restrukturyzacyjne rolnictwa; 6. Poprawa jakoci ycia oraz zapewnienie stabilnoci i perspektyw lokalnej spoecznoci; 7. Zapewnienie adu przestrzennego powiatu zrwnowaonego ekologicznie; 8. Podnoszenie efektywnoci organizacji sterowania rozwojem. Cele szczegowe majce wpyw na stan jakoci powietrza w powiecie to: - uporzdkowanie systemw ciepowniczych z punktu widzenia eliminacji niskiej emisji, - gazyfikacja wsi, - poprawa rozwiza komunikacyjnych z punktu widzenia bezpieczestwa czowieka i uciliwoci oddziaywania na rodowisko, - ochrona melioracyjna k i nasadzenia rdpolne otwartych przestrzeni, - uzbrojenie terenu pod inwestycje, - wykorzystanie terenu do budowy cieek rowerowych i pieszych szlakw turystycznych. Cele redniookresowe oraz kierunki dziaa dla powiatu prudnickiego do 2011 roku przyjte w Programie ochrony rodowiska dla powiatu prudnickiego na lata 2004-2007 z perspektyw do roku 2011 obejmuj midzy innymi: 1. Ochron i wzrost rnorodnoci biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarw chronionych. 2. Zachowanie istniejcych zasobw lenych oraz zwikszanie powierzchni lasw i wzrost ich rnorodnoci biologicznej. - zwikszenie lesistoci powiatu do roku 2011 co najmniej o 1% tj. do poziomu 12,3%, - lokalizacja zalesie i zadrzewie zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, z wyczeniem obszarw k, gdzie wystpuj zagroone gatunki rolin gwnie niektre ki podmoke i kserotermiczne, w tym ksztatowanie granicy polno-lenej, - zwikszanie iloci i powierzchni zadrzewie, w szczeglnoci na terenach intensywnie uytkowanych rolniczo zagroonych erozj wietrzn i wodn, w szczeglnoci gminy Gogwek i Lubrza, - rnicowanie struktury gatunkowej i wiekowej lasw oraz przebudowa lasw uszkodzonych przemysowo, - ochrona zieleni dolin rzecznych.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

63

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

3. Racjonalizacje gospodarowania zasobami wd i ich ochrona, w tym zapewnienie wody dobrej jakoci dla zaopatrzenia ludnoci miast, wsi i przemysu oraz poprawa stanu czystoci wd powierzchniowych i podziemnych. 4. Ochron, racjonalne wykorzystanie i rekultywacj gleb oraz ochron zasobw kopalin. 5. Popraw jakoci powietrza atmosferycznego. W ramach tego celu Plan zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa opolskiego przewiduje: - W granicach powiatu prudnickiego zakada si modernizacj drogi krajowej nr 41 do penych parametrw klasy G. - Dla drogi krajowej nr 40 przewiduje si osignicie penych parametrw klasy G. Zakres planowanej modernizacji uwzgldnia m.in.: budow obwodnicy miasta Gogwek oraz obej miejscowoci: ka Prudnicka (gm. Prudnik), Lubrza, Stare Kotkowice (gm. Gogwek), Biedrzychowice (gm. Gogwek), Zwiastowice (gm. Gogwek), Twardawa (gm. Gogwek), - Dla drogi wojewdzkiej nr 416 (Krapkowice Racibrz) planuje si osignicie penych parametrw klasy G. - Zakada si modernizacj drogi wojewdzkiej nr 409 (Dbina Strzelce Opolskie) do penych parametrw klasy G oraz modernizacj drg wojewdzkich nr: 407 (Nysa cznik), 417 (Laskowice Racibrz) do penych parametrw klasy Z wraz z budow obejcia miejscowoci cznik (gm. Biaa) w cigu drogi nr 407 i Racawice l. (gm. Gogwek) w cigu drogi 417. Program ochrony rodowiska dla wojewdztwa opolskiego przewiduje do roku 2010 nastpujce przedsiwzicia z zakresu ograniczenia uciliwoci komunikacyjnych: - budow obwodnicy wschodniej miasta Prudnika w cigu drogi krajowej nr 41 (3,1 km), - budow obwodnicy miasta Gogwek i Lubrza, - modernizacj drogi nr 414 na odcinku Biaa Krobusz z obwodnic miasta Biaa. Dodatkowo wyrniono jeszcze nastpujce kierunki dziaa dla powiatu prudnickiego w zakresie komunikacji: - popraw stanu technicznego drg powiatowych i gminnych o maej przepustowoci i zym stanie technicznym, - modernizacje taboru komunikacji autobusowej, wymiana pojazdw na bardziej ekologiczne, - wprowadzenie i propagowanie systemu przewozw kombinowanych: rower z innymi rodkami lokomocji, - zmiany w organizacji ruchu komunikacyjnego na terenach miejskich, - wsparcie budowy infrastruktury rowerowej: budowa nowych tras rowerowych i modernizacja istniejcych, w tym wyczenie tras rowerowych poza pasy drg samochodowych, budowa parkingw dla rowerw, itp., - promowanie i tworzenie warunkw dla zwikszania si udziau podry transportem zbiorowym, rowerowych i pieszych pomidzy miejscami zamieszkania, pracy oraz wypoczynku i zakupw, - wprowadzenie pasw zieleni izolacyjnej przy drogach, w szczeglnoci w ssiedztwie zabudowy. Wyrnione kierunki dziaa szczegowych w zakresie emisji niskiej obejmuj: - ograniczenie emisji zanieczyszcze powietrza ze spalania paliw w sektorze produkcyjnym,

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

64

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

identyfikacj obszarw wystpowania przekrocze poziomw odniesienia jakoci powietrza, - likwidacj lokalnych kotowni i podczenie do zbiorczej sieci cieplnej, - wprowadzanie niskoemisyjnych nonikw energetycznych w gospodarce komunalnej, - ograniczenie niskiej emisji zanieczyszcze sektora komunalnego, - modernizacj i hermetyzacj procesw technologicznych oraz zastosowanie instalacji ochronnych, - ograniczenie emisji zanieczyszcze lotnych zwizkw organicznych (LZO) powstajcych w wyniku magazynowania benzyn oraz ich dystrybucji, - ograniczenie emisji metali cikich do powietrza oraz trwaych zanieczyszcze organicznych do rodowiska, - wspieranie przedsiwzi dotyczcych korzystania z ekologicznych rde energii w indywidualnych gospodarstwach, - termorenowacj budynkw, zwaszcza uytecznoci publicznej oraz stosowanie materiaw energooszczdnych w budownictwie. Wyrnione kierunki dziaa szczegowych w zakresie emisji przemysowej obejmuj: - wprowadzanie systemw zarzdzania rodowiskiem ISO 14000 oraz dobrowolnych dziaa nie normatywnych (np. czystsza produkcja), - wdraanie nowoczesnych technologii, przyjaznych rodowisku (BAT), - modernizacj i hermetyzacj procesw technologicznych w przemyle oraz ich automatyzacja, - instalowanie urzdze do redukcji zanieczyszcze powstaych w procesie spalania paliw i procesach technologicznych oraz poprawa sprawnoci obecnie funkcjonujcych urzdze redukujcych zanieczyszczenia, - przeciwdziaanie zmianom klimatycznym, w tym ograniczenie emisji gazw cieplarnianych do powietrza atmosferycznego (CO2, CH4, N2O, SF6), - wprowadzenie handlu zbywalnymi jednostkami emisji do powietrza (w szczeglnoci CO2 oraz SO2), zasad wsplnych przedsiwzi (JI), mechanizmu czystego rozwoju (CDM) oraz systemw zielonych certyfikatw i zielonych podatkw, - tworzenie warunkw do wprowadzania i upowszechniania w gospodarce systemw zarzdzania rodowiskowego i przegldw ekologicznych, - dobrowolne uczestnictwo przedsibiorstw w systemach zarzdzania rodowiskowego (EMAS, ISO seria 14 000 i 9 000, ruch czystszej produkcji). - przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji i oceny funkcjonowania instalacji oraz opracowanie i wdroenie bazy danych o odnawialnych rdach energii, - wsparcie projektw w zakresie budowy urzdze i instalacji do produkcji i transportu energii odnawialnej. - budow urzdze i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z wykorzystaniem rde odnawialnych: biopaliw, energii wodnej, wiatrowej, energii sonecznej, energii geotermalnej, pomp ciepa, - promowanie i popularyzacja modelowych rozwiza w zakresie wykorzystania energii ze rde odnawialnych, w tym rozwiza technologicznych, administracyjnych i finansowych, - wczenie problematyki energii odnawialnej do wytycznych dotyczcych sporzdzania regionalnych i lokalnych planw energetycznych oraz miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego z analiz
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 65

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

przyrodniczo-krajobrazow lokalizacji obiektw i urzdze do produkcji energii odnawialnej. 6. Zmniejszenie skali naraenia mieszkacw powiatu na nadmierny, ponadnormatywny poziom haasu. 7. Monitoring pl elektromagnetycznych oraz popraw bezpieczestwa ekologicznego. 8. Dla odpadw sektora komunalnego: Objcie wszystkich mieszkacw powiatu zorganizowan zbirk odpadw komunalnych. Deponowanie na skadowiskach nie wicej ni 65% wszystkich odpadw komunalnych. Skierowanie na skadowiska nie wicej ni 75% (wagowo) cakowitej iloci odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji (w stosunku do roku 1995). Osignicie zakadanych limitw odzysku i recyklingu poszczeglnych odpadw: - opakowania z papieru i tektury: 50%, - opakowania ze szka: 45%, - opakowania z tworzyw sztucznych: 30%, - opakowania metalowe: 45%, - opakowania wielomateriaowe: 30%, - odpady wielkogabarytowe: 50% - odpady budowlane: 40% - odpady niebezpieczne (z grupy odpadw komunalnych): 50% 9. Dla odpadw sektora gospodarczego: Utrzymanie iloci odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadw przemysowych na poziomie obecnym. Bezpieczne dla rodowiska unieszkodliwienie odpadw azbestowych oraz odpadw i urzdze zawierajcych PCB. Eliminacja zagroenia ze strony odpadw pochodzcych z jednostek medycznych i placwek weterynaryjnych. 10. Zapobieganie zagroeniom i zmniejszenie skutkw ekologicznych i spoecznych powanych awarii przemysowych i transportu materiaw niebezpiecznych. 11. Zapewnienie bezpieczestwa chemicznego i biologicznego spoeczestwa i rodowiska. 12. Podniesienie wiadomoci ekologicznej spoeczestwa.

Gwne cele zawarte w dokumencie Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2000-2020 s nastpujce: Cel 1. Zapewnienie stabilnoci i perspektyw rozwoju spoecznoci Gminy Prudnik. 1. Wspieranie inicjatyw i wsppraca z mieszkacami w celu realizacji zada wasnych Gminy: wspieranie organizacji pozarzdowych dziaajcych na terenie i na rzecz Gminy, wspieranie inicjatyw samorzdw osiedlowych i wiejskich, zgodnych z celami Gminy. 2. Organizacja ycia kulturalnego i innych form samorealizacji si mieszkacw:

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

66

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

stworzenie rnorodnych form spdzania wolnego czasu ze szczeglnym uwzgldnieniem dziaa o charakterze kulturalnoedukacyjnym, aktywizacja kulturalna modziey, propagowanie osigni kulturalnych rnych grup narodowociowych i spoecznych, popularyzacja idei zjednoczonej Europy, stworzenie poczucia wizi mieszkacw z Gminy. 3. Modernizacja istniejcych placwek infrastruktury spoecznej: modernizacja placwek szkolnych, modernizacja obiektw przeznaczonych na dziaalno spoecznokulturaln. Cel 2. Zapewnienie efektywnego rozwoju gospodarczego Gminy Prudnik. 1. Rozwj turystyki i sportu: wzrost liczby turystw przybywajcych do gminy, stworzenie miejsc pracy dla osb pracujcych w przemyle turystycznym, stworzenie dostpu do infrastruktury sportowej. 2. Wspieranie ducha przedsibiorczoci i inicjatywy gospodarczej: stworzenie dogodnych warunkw do rozwoju maych i rednich przedsibiorstw (MSP), konsolidacja lokalnych przedsibiorstw do wsppracy z Gmin. 3. Promocja i wspieranie rozwoju przetwrstwa rolno-spoywczego: stworzenie dogodnych warunkw dla rozwoju przemysu rolnospoywczego. Cel 3. Zapewnienie rozwoju Gminy Prudnik zrwnowaonego ekologicznie 1. Efektywne zarzdzanie rodowiskiem: likwidacja zanieczyszczenia Gminy odpadami, ograniczenie szkd powstajcych w rodowisku naturalnym wynikajcych z gromadzenia odpadw, ograniczenie szkd powstajcych w rodowisku naturalnym wskutek stosowania szkodliwych technologii i systemu grzewczego, wprowadzanie technologii zapewniajcych spenianie norm w zakresie ochrony rodowiska wymaganych w krajach Unii Europejskiej. 2. Poprawa gospodarki wodnej: poprawa zaopatrzenia w wod wsi Gminy Prudnik, zabezpieczenie przeciwpowodziowe gminy. 3. Poprawa warunkw sanitarnych na terenie Miasta i Gminy: cakowita kanalizacja Miasta i Gminy, likwidacja zanieczyszcze ciekami rzek Prudnik i Zoty Potok we wsppracy z Republik Czesk i ssiednimi gminami polskimi. Cel 4. Zapewnienie adu przestrzennego w Gminie Prudnik 1. Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej: usprawnienie komunikacji w Gminie, zwikszenie atrakcyjnoci terenu Gminy dla osb przejedajcych i turystw,
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 67

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

wsparcie w tworzeniu dogodnych pocze komunikacyjnych z Republik Czesk. 2. Modernizacja i rozbudowa Miasta Prudnik: podniesienie estetyki Miasta jako forma reklamy, efektywne wykorzystanie przestrzeni Miasta, stworzenie warunkw do rozwoju rnych form dziaalnoci instytucji i organizacji uytecznych publicznie. W Programie Ochrony rodowiska Dla Miasta i Gminy Prudnik dugoterminowy cel programu sformuowano nastpujco: Rozwj przestrzenny oraz spoeczno gospodarczy gminy Prudnik, poprzez uzyskanie takiej struktury, ktra w zrwnowaony i harmonijny sposb pozwoli na wykorzystanie jego zasobw dla poprawy warunkw ycia mieszkacw, przy zachowaniu i rewaloryzacji najcenniejszych elementw rodowiska przyrodniczego i kulturowego. Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik zostao uchwalone przez Rad Miejsk w dniu 26.02.2010 Uchwa nr LII/789/2010, a nastpnie zmienione Uchwa Nr LII/789/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik. Studium jest czci lokalnego systemu planowania. Celem generalnym rozwoju gminy jest rozwj zrwnowaony, przez ktry naley rozumie zrwnowaony udzia czynnikw ekologicznych, gospodarczych i spoecznych w ksztatowaniu procesw rozwojowych. Do celw strategicznych zaliczono: 1. Cele warunkujce popraw jakoci ycia, 2. Cele stymulujce efektywno gospodarowania, 3. Cele zapewniajce popraw adu przestrzennego. Wyznaczono cele czstkowe, speniajce wyej wymienione gwne zaoenia: w sferze ekologii: popraw jakoci rodowiska przyrodniczego, optymalne wykorzystanie zasobw przyrodniczych gminy do uksztatowania rozwoju gospodarczego, w tym ochrona dobrych kompleksw glebowych i zalesienie gruntw sabych rolniczo, zachowanie zasobw rodowiska dla potrzeb odnowy biologicznej mieszkacw, ochron wd powierzchniowych i racjonalizacj systemu gospodarowania wod, popraw warunkw sanitarnych, gwnie na obszarach wiejskich poprzez pene skanalizowanie ciekw i kontrolowan gospodark odpadami, ochron i racjonalne wykorzystanie zasobw dziedzictwa kulturowego w rozwoju gminy, szczeglnie w rozwoju turystyki i umacniania atrakcyjnoci miasta i gminy.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

68

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

w sferze adu przestrzennego i jego ochrony: modernizacj i rewitalizacj zabudowy ze szczeglnym uwzgldnieniem rdmiecia miasta Prudnika, wykorzystujc uchwalony w 2004 r. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika, rewitalizacj przestrzeni publicznych miasta i wsi, wyeksponowanie walorw urbanistycznych, architektonicznych i krajobrazowych zarwno miasta jak i jednostek wiejskich, wzbogacenie i wyeksponowanie terenw zieleni publicznej (park miejski, parki podworskie). Priorytetowe zadania o znaczeniu lokalnym to midzy innymi: - modernizacja ukadu komunikacyjnego (m.in. budowa obwodnic miasta) - modernizacja przestrzeni publicznych w miecie i na wsi, - modernizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, rewitalizacja zabudowy rdmiejskiej i peryferyjnej, - rozbudowa infrastruktury technicznej, w tym w szczeglnoci skanalizowanie wiejskich jednostek osadniczych, - ochrona walorw przyrodniczokrajobrazowych na obszarze parku krajobrazowego Gry Opawskie, - rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego obiektu zamku i parku w ce Prudnickiej, - opracowanie i wdroenie programu gazyfikacji wiejskich jednostek osadniczych. Realizacja Programu Rewitalizacji Miasta Prudnika w okresie obejmujcym lata 2009-2015 zakada osignicie celw w postaci: - powstrzymania degradacji zabytkowych obiektw i terenw objtych ochron konserwatorsk, - poprawy stanu zasobw kulturowych miasta, - poprawy stanu zasobw mieszkaniowych miasta, - kontynuacji dugofalowego procesu tworzenia z miasta i regionu obszaru atrakcyjnego turystycznie, co pozwoli mieszkacom czerpa zyski z usug turystycznych, - rozwoju maych i rednich przedsibiorcw poprzez budow obiektw, w ktrych wiadczone bd usugi oraz wprowadzenie dodatkowych funkcji usugowych w zakresie turystyki, - zmniejszania bezrobocia dziki nowym oraz istniejcym podmiotom gospodarczym dziaajcym w dziedzinie turystyki i w usugach okoo turystycznych, - poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, wzmocnienia atrakcyjnoci i funkcji centralnej miasta, zarwno dla turystw, jak i dla mieszkacw, - oywienia pustych przestrzeni, - poprawy stanu rodowiska naturalnego, - poprawy stanu technicznego budynkw mieszkalnych, - poprawy stanu technicznego infrastruktury technicznej i spoecznej oraz ograniczenia patologii spoecznych. Rewitalizacja ma obejmowa nastpujcy obszar, ktrego granice zewntrzne wyznacza bd ulice: Jagielloska, Klasztorna oraz Armii Krajowej i obejmowa
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 69

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

bdzie: ul. Jagiellosk, ul. Ratuszow, ul. Kocieln, ul. Ciasn, ul. ukow, ul. Pocztow, ul. Star, ul. Pod Bramami, ul. Krotk, ul. Wsk, ul. Plac Szarych Szeregw oraz ul. Plac Farny.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

70

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

6. Pomiary zanieczyszcze gubczycko-prudnickiej

powietrza

strefie

6.1. Pomiary zanieczyszcze powietrza w 2008 roku


Na terenie strefy gubczycko-prudnickiej monitoring powietrza prowadzony jest przez Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Opolu. Na podstawie pomiarw, zgodnie z rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie poziomw niektrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz. 281), mona stwierdzi, e w 2008 r. wystpio przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny. Bieca ocena jakoci powietrza za rok 2008, w strefie gubczyckoprudnickiej, opieraa si na wynikach pomiarw manualnych prowadzonych w Gubczycach. W wyniku przeprowadzonej oceny jakoci powietrza, biorc pod uwag kryterium ochrony zdrowia, stref gubczycko-prudnick zakwalifikowano do klasy C pod wzgldem zanieczyszczenia powietrza pyem zawieszonym PM10.

Tabela

13.

Stacja pomiarowa, z ktrej wyniki pomiarw zakwalifikowane zostay do oceny rocznej w 2008 r. Stacja

pyu

zawieszonego

PM10

Strefa Kod stacji OpGub1pyl Nazwa strefy Gubczyckoprudnicka Kod strefy PL.16.03.z.02

Lp. Miejscowo 1. Gubczyce

Program naprawczy ma na celu wskazanie obszarw, dla ktrych musz by podjte dziaania ograniczajce stenia pyu PM10 do poziomw dopuszczalnych. Poniej, w tabeli i na rysunku, przedstawiono charakterystyk stanowiska, na ktrym w 2008 roku zostay przekroczone dopuszczalne poziomy pyu zawieszonego PM10.

Tabela

14.

Stenia pyu zawieszonego PM10 oraz procent przekrocze na stacji zakwalifikowanej przez WIO do oceny rocznej na terenie strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 r.
x y Typ stacji Typ pyu 24h 3 [g/m ] rok % Liczba przekr. przekro- [g/m3] cze 16 45 35.5 % przekr.

Stanowisko

Gubczyce, 1749'05''E 50 12'05''N manual. Kochanowskiego

PM10

58

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

71

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Analizy danych pomiarowych wykazay, e w 2008 roku stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny, natomiast poziom dopuszczalny dla stenia redniorocznego zosta dotrzymany. Pomiary wykonane na terenie strefy gubczycko-prudnickiej wskazuj na wystpowanie zagroe dla jakoci powietrza na tym obszarze. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu ste pyu zawieszonego PM10 pochodz gwnie z emisji z indywidualnego ogrzewania mieszka oraz z napywu. Z pomiarw wynika, e przekroczenia ste pyu zawieszonego PM10 s w wikszych miejscowociach strefy istotnym problemem.

Rysunek 2. Lokalizacja stacji pomiarw jakoci powietrza, na ktrej stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 w Gubczycach w 2008 r.

6.2. Analiza przekrocze zawieszonego PM10

poziomu

dopuszczalnego

pyu

W celu ustalenia przyczyn wystpowania przekrocze pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny zestawiono terminy przekrocze ste dopuszczalnych pyu na stacji przy ul. Kochanowskiego 23 w Gubczycach.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

72

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 15. Terminy przekrocze poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 na stacji w Gubczycach w 2008 r. Termin przekroczenia 2008-01-13 2008-02-05 2008-02-09 2008-02-11 2008-02-12 2008-02-13 2008-02-14 2008-02-21 2008-02-26 2008-03-08 2008-03-09 2008-03-10 2008-04-03 2008-04-13 2008-10-10 PM10 24 h 3 [ g/m ] 86 51 58 135 159 154 68 55 54 72 93 66 51 52 87 Termin przekroczenia 2008-10-11 2008-10-14 2008-10-23 2008-10-26 2008-10-28 2008-10-29 2008-11-03 2008-11-04 2008-11-05 2008-11-06 2008-11-07 2008-11-08 2008-11-09 2008-11-13 2008-11-14 PM10 24 h 3 [ g/m ] 53 67 64 79 58 72 77 77 125 100 99 78 73 62 63 Termin przekroczenia 2008-11-26 2008-12-06 2008-12-09 2008-12-11 2008-12-12 2008-12-13 2008-12-14 2008-12-15 2008-12-16 2008-12-17 2008-12-18 2008-12-28 2008-12-29 2008-12-30 2008-12-31 PM10 24 h 3 [ g/m ] 57 55 58 58 60 92 79 99 89 135 92 57 97 110 74

Analiza sytuacji przekrocze w Gubczycach wskazuje, e wszystkie przypadki przekrocze wystpuj w sezonie zimowym. W zwizku z tym mona zaoy, e za przekroczenia poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 odpowiedzialna jest przede wszystkim niska emisja z systemw grzewczych, zwizana z sektorem komunalno-bytowym. W okresie zimowym czstym zjawiskiem s szczeglnie niekorzystne scenariusze meteorologiczne, ktre wzmagaj emisj nisk i przyczyniaj si do wyszych ste zanieczyszcze w powietrzu.

6.3. Pomiary ste pyu zawieszonego PM10 gubczycko-prudnickiej w latach 2005-2008

w strefie

Dla strefy gubczycko-prudnickiej dostpne s wyniki pomiarw ste pyu zawieszonego: - z lat 2005-2008 z punktu pomiarowego w Gubczycach, wykonywanych przez WIO, - z lat 2005-2007 z punktu pomiarowego w Prudniku, nadzorowanych przez WSSE.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

73

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 16. Stenia pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczycko-prudnickiej w latach 20052008. Stenia pyu zawieszonego PM10 3 [ g/m ] 24 h (36 max) rok 24 h (36 max) rok 24 h (36 max) rok 24 h (36 max) rok

Rok

Gubczyce

Prudnik

2005 2006 2007 2008

75 36.1 63 39.1 50 30.3 58 35.5

50 30.1 58 39.7 59 39.7 Likwidacja punktu pomiarowego

Analiza danych pomiarowych wskazuje na wystpienie ste ponadnormatywnych w strefie przed rokiem 2008 w punkcie pomiarowym w Gubczycach w latach 2005 i 2006, a w punkcie pomiarowym w Prudniku w latach 2006 i 2007. Przed 2008 rokiem, mimo stwierdzonych przekrocze, strefa gubczycko-prudnicka bya kwalifikowana do klasy czystoci A ze wzgldu na ochron zdrowia dla pyu PM10. Poniej przedstawiono uzasadnienie WIO w Opolu nadawania strefie klasy A w latach 2005-2007: 1. W rocznej ocenie jakoci powietrza za 2005 r. strefie gubczyckiej przyznano klas A, poniewa stacja pomiarowa, na podstawie ktrej klasyfikowano stref bya wwczas now stacj, z niepenym pokryciem pomiarami w roku, a dodatkowo byy to pierwsze pomiary pyu PM10 w tej strefie. 2. O zakwalifikowaniu strefy gubczyckiej i prudnickiej do klasy A w ocenie jakoci powietrza za rok 2006 zadecydoway przede wszystkim niekorzystne warunki meteorologiczne jakie wystpiy w roku 2006, ktre niewtpliwie wpyny na uzyskane wyniki. Rok 2007 mia by okresem, w ktrym potwierdz si (lub nie) wyniki pyu PM10 uzyskane w roku 2006, zwaszcza, e kompletno serii pomiarowych nie bya pena, w porwnaniu z zakadan. 3. W rocznej ocenie jakoci powietrza za 2007 r. stref gubczycko-prudnick zakwalifikowano do klasy A, a zadecydoway o tym stenia uzyskane na stacji pomiarowej w Gubczycach, prowadzonej przez WIO, ktre potraktowano jako bardziej reprezentatywne, z uwagi na peniejsz kompletno serii pomiarowej i prawidow lokalizacj, w porwnaniu ze stacj w Prudniku.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

74

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

7. Warunki meteorologiczne w 2008 r. w strefie gubczycko-prudnickiej


Warunki meteorologiczne dla strefy gubczycko-prudnickiej okrelono na podstawie danych z modelu WRF, uszczegawianych modelem CALMET. Do analizy wybrano pola siatki meteorologicznej 1 km x 1 km, zlokalizowane na terenie miast Gubczyce oraz Prudnik. Przyjto reprezentatywno danych dla caej strefy. Temperatura powietrza Przebieg rednich miesicznych wartoci temperatury powietrza w Gubczycach i Prudniku jest bardzo zbliony. rednia roczna warto temperatury wyniosa 10.3C. Najwysze temperatury wystpiy w lipcu i sierpniu, kiedy wyniosy odpowiednio 19.5C i 19.7C w Gubczycach oraz 19.2C i 19.5C w Prudniku. Najchodniejszy by grudzie ze redni temperatur 1.4C w Gubczycach i 1.6C w Prudniku. rednia temperatura procza zimowego w powiecie gubczyckim wyniosa 4.8C, a w powiecie prudnickim 4.9C, przecitne temperatury procza letniego dla tych obszarw ksztatoway si odpowiednio 15.9C i 15.7C.

Rysunek 3. Przebieg rednich miesicznych wartoci temperatury powietrza w oczkach siatki z modelu CALMET zlokalizowanych w Gubczycach oraz Prudniku w 2008 r.

Warunki wietrzne Na rozprzestrzenianie si zanieczyszcze na obszarach miejskich duy wpyw maj prdkoci oraz kierunki wiatrw. Niskie prdkoci wiatru lub cisze sprzyjaj tworzeniu si lokalnych koncentracji zanieczyszcze, natomiast wiatry o wikszych prdkociach sprzyjaj ich rozpraszaniu. Sytuacja przewietrzania miasta jest jednak uwarunkowana jego zabudow, to znaczy musz istnie korytarze bez zabudowy na kierunkach prostopadych do przewaajcych kierunkw wiatru, aby miasto byo

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

75

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

dobrze przewietrzane. Istnienie takich korytarzy powinno by ujte w planach przestrzennego zagospodarowania miast. Poniej zaprezentowano re wiatrw dla oczek siatki meteorologicznej. Re wiatrw wykonano dla caego roku oraz dla proczy letniego i zimowego:

Gubczyce
Rok

Prudnik
Rok

Procze letnie

Procze letnie

Procze zimowe

Procze zimowe

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

76

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 4. Re wiatrw w oczkach siatki z modelu CALMET zlokalizowanych w Gubczycach i Prudniku w 2008 r.

W Gubczycach najczciej wystpoway wiatry z kierunkw pnocnozachodniego oraz SSW. W Prudniku natomiast dominoway wiatry zachodnie i poudniowo-zachodnie. W obu powiatach strefy zauwaalne jest osabienie wiatrw z kierunkw WSW oraz SW, co wie si z pooeniem tego obszaru w cieniu pasma grskiego wschodniej czci Sudetw. Zestawiono take rednie prdkoci wiatru w odpowiednich zakresach, uwzgldniajc cay rok oraz procza letnie i zimowe.
Tabela 17. Udzia procentowy prdkoci wiatru w oczkach siatki z modelu CALMET zlokalizowanych w Gubczycach i Prudniku w 2008 r. Prdko wiatru [m/s] <1.5 1.5-3.1 3.1-5.1 5.1-8.2 >8.2 Gubczyce rok 11.3 18.9 31.4 29.7 8.7 lato 11.7 25.0 41.2 21.7 0.5 zima 11.0 12.8 21.6 37.8 17.0 rok 9.2 21.4 30.9 28.3 10.3 Prudnik lato 10.5 27.9 40.0 21.0 0.6 zima 7.9 14.9 21.7 35.5 20.0

Analiza danych wskazuje, e w 2008 roku w strefie gubczycko-prudnickiej najczciej wystpoway wiatry z zakresu prdkoci od 3.1 do 5.1 m/s ponad 30% przypadkw. Udzia wiatrw o niskich prdkociach, do 1.5 m/s, wikszy by w powiecie gubczyckim (11.3%) ni prudnickim (9.2%), z mniejsz czstotliwoci wystpoway jednak wiatry silne, przekraczajce 8.2 m/s (odpowiednio 8.7 i 10.3%). Procze letnie charakteryzowao si wikszym udziaem wiatrw o prdkociach 1.53.1 m/s oraz 3.1-5.1 m/s, nieco wikszym udziaem wiatrw sabych oraz znacznym zmniejszeniem udziau wiatrw silnych. W proczu zimowym natomiast wyranie wzrosy przecitne prdkoci wiatru w strefie. Na terenie powiatu gubczyckiego wiatry przekraczajce 5.1 m/s stanowiy 54.8% przypadkw w sezonie, a na terenie powiatu prudnickiego 55.5% przypadkw w sezonie. Naley podkreli, e dane dotyczce prdkoci wiatru uzyskane z modelu przedstawiaj wysze wartoci ni w rzeczywistoci. Model nie uwzgldnia lokalnych

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

77

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

warunkw topograficznych, takich jak budynki czy wysokie drzewa, a wyznaczone przez niego pola wiatrowe s urednione do wikszych obszarw pl 1 km x 1 km. Wysoko warstwy inwersyjnej Na rozprzestrzenianie si zanieczyszcze duy wpyw ma wysoko warstwy inwersyjnej. Niskie pooenie warstwy inwersyjnej utrudnia dyspersj zanieczyszcze niskich pochodzcych gwnie od komunikacji oraz ogrzewania indywidualnego. W 2008 roku w Gubczycach stwierdzono 178 dni z inwersj poniej 100 m, przy czym 78 z nich przypadao na sezon zimowy. W Prudniku wystpio 158 dni z inwersj poniej 100 m, w tym 63 w okresie zimy. Klasy rwnowagi atmosferycznej Bardzo istotnym parametrem dla rozprzestrzeniania si zanieczyszcze jest klasa rwnowagi atmosfery Pasquilla, ktra opisuje pionowe ruchy powietrza zwizane z gradientem temperatury i prdkoci wiatru. Wystpuje 6 klas rwnowagi atmosfery, z ktrych najmniej korzystne dla rozprzestrzeniania si zanieczyszcze s 1 i 2 oraz 5 i 6. Z poniszej tabeli wynika, i najczciej wystpuje klasa rwnowagi atmosfery 4, ktra zdecydowanie jest najkorzystniejsza dla rozprzestrzeniania si zanieczyszcze.

Tabela 18. Klasy rwnowagi atmosfery w oczkach siatki z modelu CALMET zlokalizowanych w Gubczycach i Prudniku w 2008 r.

Klasa rwnowagi atmosfery 1 2 3 4 5 6

[%] Gubczyce 1 11 14 50 14 11 Prudnik 1 10 14 51 12 11

Opad atmosferyczny Roczna suma opadw w 2008 roku w powiecie gubczyckim wyniosa 736 mm, a w powiecie prudnickim 808 mm. Najwysze sumy opadw wystpiy w lipcu, do wilgotne byy take kwiecie i maj. Najnisze sumy opadw w obu powiatach cechoway luty, padziernik oraz listopad.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

78

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek

5. Sumy opadw atmosferycznych w oczkach siatki zlokalizowanych w Gubczycach i Prudniku w 2008 r.

modelu

CALMET

W strefie gubczycko-prudnickiej nie ma stacji meteorologicznej, tak wic nie ma moliwoci porwnania danych pomiarowych z danymi z modelu.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

79

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

8. Emisja pyu zawieszonego PM10


Zmiana struktury oraz spadek znaczenia przemysu na rzecz wzrostu znaczenia sektora usug w latach dziewidziesitych ubiegego wieku spowodowaa istotne obnienie emisji ze rde przemysowych. Gwnymi przyczynami tych zmian byo: - zmniejszenie produkcji, - modernizacja technologii przemysowych i wprowadzanie nowoczesnych rozwiza, - instalowanie urzdze redukujcych emisje, - poprawa jakoci paliwa uywanego w duych elektrociepowniach, - zaostrzanie przepisw zwizanych z emisj zanieczyszcze z duych instalacji energetycznych i przemysowych. Ponadto w strefie gubczycko-prudnickiej przewaa dziaalno rolnicza i mniej uciliwy przemys zwizany z produkcj roln. Due gospodarstwa rolne mogce by znaczcym rdem emisji pyu zlokalizowane s zazwyczaj poza terenami gsto zaludnionymi. Ograniczenie emisji z przemysu uwypukli problem emisji z innych rde. Istnieje wiele prac, ktre wi ponadnormatywne stenia pyu zawieszonego PM10 z tzw. nisk emisj, pochodzc z ogrzewania indywidualnego, gdzie jako podstawowe paliwo uywany jest wgiel, szczeglnie ten o niskiej jakoci - duej zawartoci popiou i siarki, a jako rdo grzewcze uywane s koty o niskiej sprawnoci. Na wysokie stenia zanieczyszcze nie bez wpywu pozostaje charakter zabudowy na danym terenie. rednia i wysza zabudowa o zwartym charakterze, przy niektrych scenariuszach meteorologicznych sprzyja tworzeniu si sytuacji smogowych. Szczeglnie istotnym czynnikiem rozpraszajcym zanieczyszczenia jest wiatr, ktry przy tego typu zabudowie ma ograniczone moliwoci przewietrzania. Spory problem stanowi te osiedla domkw jednorodzinnych o gstej zabudowie. Domki te opalane s gwnie paliwem staym, ktre generuje znaczne adunki zanieczyszcze, a skupienie wielu domkw w jednym miejscu dodatkowo wzmaga efekt. Rwnoczenie narasta problem z zanieczyszczeniami transportowymi. Wzrost liczby samochodw, a co za tym idzie czstsze migracje ludnoci, zy stan nawierzchni oraz powstawanie nowych odcinkw drg wi si ze wzrostem emisji, w szczeglnoci tlenkw azotu, ale rwnie z pyem pochodzcym ze cierania: okadzin hamulcowych, opon oraz nawierzchni jezdni. Dodatkowy problem stanowi emisja pyu pochodzcego z zabrudzenia jezdni. Stenia pochodzce od tego typu emisji zale od typu nawierzchni jezdni, iloci pojazdw, ich wagi, sposobu utrzymania jezdni oraz od natenia opadu deszczu. Ponadto w strefach przygranicznych, takich jak strefa gubczycko-prudnicka naley si liczy, przy sprzyjajcych kierunkach wiatru, z napywem zanieczyszcze spoza granicy naszego pastwa, tzw. zanieczyszcze transgranicznych. Konstruujc program naprawczy dla strefy gubczycko-prudnickiej wzito pod uwag adunki emisji ze wszystkich moliwych rde, rwnie tych zlokalizowanych poza obszarem strefy. W celu stworzenia baz emisji wykorzystano szereg dokumentw (pozwole zintegrowanych, pozwole na emisje pyw i gazw do powietrza, zgosze instalacji, informacji o ruchu, o ludnoci, o uytkowaniu terenu) uzyskanych z Urzdu Marszakowskiego
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 80

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Wojewdztwa Opolskiego, Opolskiego Urzdu Wojewdzkiego, Urzdw Miejskich w Gubczycach i Prudniku, Starostw Powiatowych w Gubczycach i Prudniku, innych starostw w wojewdztwie oraz innych urzdw. Ze wzgldu na rodzaj i zasig wpywu oraz na wykonywane obliczenia modelowe emisje (bazy emisji) podzielono na nastpujce typy: - emisj punktow pochodzc ze rde przemysowych technologicznych i energetycznych, - emisj powierzchniow nisk emisj z palenisk domowych, - emisj liniow zwizan z komunikacj samochodow, - emisj z rolnictwa zwizan z hodowl zwierzt gospodarskich, uprawami oraz fermami, - emisj z Czech pochodzc od emitorw wszystkich typw, zlokalizowanych w pobliu granicy z Polsk. Wyej wymienione bazy emisji zostay utworzone przez Wykonawc i przekazane Zamawiajcemu w formie elektronicznej. Bazy te zostay utworzone w celu wykorzystania ich do obliczenia rozkadw ste zanieczyszcze i wykonania bilansw emisji. Bilanse zanieczyszcze pyu zawieszonego PM10, pochodzce od podmiotw korzystajcych ze rodowiska, podano w podziale na emisj napywow, emisj ze strefy oraz z miast powiatowych w strefie i zamieszczono w tabelach 19-22. Wpyw emisji powierzchniowej i komunikacyjnej oraz niskiej emisji punktowej (o wysokoci emitora do 30 m), a co za tym idzie zasig imisji od nich pochodzcych, ogranicza si do kilku lub kilkunastu kilometrw od rda. Z tego wzgldu emisj ze wszystkich typw rde analizowano wewntrz strefy oraz w pasie 30 km wok niej. Poza tym pasem brano pod uwag wpyw emisji punktowej z emitorw o wysokoci powyej 30 m z caego terenu wojewdztwa opolskiego. Bardzo istotnym elementem w steniach pyu zawieszonego PM10 s stenia aerozoli wtrnych. Zastosowany do oblicze rozprzestrzeniania si zanieczyszcze model CALPUFF jest wyposaony w schemat przemian chemicznych zwizkw siarki i azotu MEZOPUFF. Schemat ten ujmuje pi substancji: emitowane - NOx i SO2, a take obliczane - NO3 i HNO3 oraz SO42-. Koniecznym warunkiem uruchomienia oblicze jest okrelenie ta amoniaku (np. w ramach opracowywanego programu przyjto 12 wartoci rednich miesicznych ste dla powiatw wyznaczonych na podstawie danych statystycznych) oraz ozonu w postaci szeregu cogodzinnych wartoci pomiarowych. Amoniak jest emitowany do atmosfery w postaci gazowej i nastpnie, w zalenoci od panujcych warunkw meteorologicznych oraz obecnoci innych zwizkw w powietrzu, moe przeksztaca si w jon amonowy NH4+ lub pozostawa w niezmienionej formie. Amoniak reaguje z takimi zanieczyszczeniami powietrza jak tlenki azotu i tlenki siarki, a konkretniej, z tworzcymi si z nich kwasami: azotowym (V) i siarkowym (VI). W wyniku tych reakcji powstaj siarczany i azotany, gwne prekursory kwanych deszczy oraz aerozoli nieorganicznych, ktre wchodz w skad pyu zawieszonego PM2.5, a wic i pyu zawieszonego PM10. Py zawieszony PM2.5 ze wzgldu na niewielkie rozmiary i skad chemiczny stanowi due niebezpieczestwo dla zdrowia ludzi. Siarczany i azotany mog powstawa zarwno w fazie gazowej jak i ciekej, zgodnie z rwnaniami reakcji:

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

81

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

NH3(g) + HNO3 = NH4NO3(s) 2NH3(g) + H2SO4 = (NH4)2SO4(s)


(g) faza gazowa (s) faza staa

NH3 obecny w powietrzu jest usuwany i wraca na powierzchni ziemi wskutek mokrej lub suchej depozycji. Depozycja mokra polega na wymywaniu zanieczyszcze z atmosfery w wyniku opadw deszczu, niegu lub osiadania mgy, natomiast depozycja sucha jest zwizana z suchym osiadaniem zanieczyszcze pyowych. W wyniku dziaania tych zjawisk, nastpuje wtrne zanieczyszczenie gleby oraz wd powierzchniowych i podziemnych, gwnie zwizkami azotu i siarki. Czas ycia gazowego NH3 w atmosferze jest stosunkowo krtki, dlatego sucha depozycja zachodzi szybko przewanie w pobliu rda emisji. Natomiast trwao jonu amonowego jest wiksza i moe by on przenoszony na wiksze odlegoci, gdzie nastpuje jego wymywanie lub suche osiadanie. Dla potrzeb programu ochrony powietrza dla strefy gubczycko-prudnickiej model CALPUFF skonfigurowano wczajc przemiany chemiczne z uwzgldnieniem zmiennoci ozonu (na podstawie pomiarw automatycznych) i ta amoniaku oraz depozycje: such i mokr. Jest to podstawowy warunek prawidowego wyznaczenia ste pyu zawieszonego PM10. Napyw zanieczyszcze spoza obszaru obliczeniowego uwzgldniono wczajc w modelu CALPUFF modu ste brzegowych, dziki czemu wprowadza si czasow i przestrzenn zmienno ta. Warunki brzegowe, dla wszystkich substancji pierwotnych i wtrnych (azotany i siarczany) oraz amoniaku wyznaczono zgodnie z procedur, wedug ktrej w polach pasa zewntrznego pola meteorologicznego okrela si wartoci rednioroczne substancji (jak pokazano na poniszych rysunkach) oraz ich comiesiczn zmienno. Od jakoci dostpnej informacji zaley jej zrnicowanie: maksymalnie mona uwzgldni tyle rnych wartoci ste ile jest pl w pasie zewntrznym. Do wyznaczenia wartoci w polu zewntrznym wykorzystano wyniki ze stacji pomiarowych systemu EMEP lub modelu EMEP. Prawidowe i wiarygodne okrelenie wartoci brzegowych jest szczeglnie istotne dla aerozoli wtrnych (reprezentowanych w dalszym opisie przez SO42- i NO3-), poniewa stenia tych zwizkw w rezultacie przemian tlenkw siarki i azotu emitowanych lokalnie s znacznie mniejsze od napywajcych z otoczenia. Poniej przedstawiono napyw pyu zawieszonego PM10, tlenkw: siarki SO2 i azotu NOx oraz powstajcych w wyniku przemian aerozoli: NO3- i SO42-.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

82

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 6. Warunki brzegowe dla PM10 pierwotnego dla obszaru wojewdztwa opolskiego

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

83

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Rysunek 7. Warunki brzegowe dla prekursorw pyu SO2, dla obszaru wojewdztwa opolskiego

Rysunek 8. Warunki brzegowe dla prekursorw pyu NOx, dla obszaru wojewdztwa opolskiego

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

84

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Rysunek 9. Warunki brzegowe dla aerozoli wtrnych - SO4 , dla obszaru wojewdztwa opolskiego
2-

Rysunek 10. Warunki brzegowe dla aerozoli wtrnych - NO3 dla obszaru wojewdztwa opolskiego

Rysunek 11. Warunki brzegowe dla aerozoli wtrnych HNO3, dla obszaru wojewdztwa opolskiego

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

85

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Wyjanienia wymaga dominujcy kierunek napywu w przypadku czsteczkowego aerozolu NO3, odmienny ni dla pozostaych czstek i gazw. W przypadku aerozoli zasadnicze znaczenie ma napyw z duych odlegoci, w tym przede wszystkim napyw transgraniczny. Dlatego poniej przedstawiono napyw transgraniczny SO4 i NO3 na obszar Polski, wyznaczony w trakcie realizacji, przez zesp z Ekometrii Sp. z o.o., w pracy zleconej przez GIO Warszawa, w 2008 r., pt. Opracowanie prognozy zanieczyszczenia powietrza pyem drobnym w Polsce na lata 2010, 2015, 2020 wraz z analiz uwarunkowa i ocen kosztw osignicia standardw dla pyu okrelonych projektowan dyrektyw w sprawie jakoci powietrza atmosferycznego i czystszego powietrza dla Europy, 2008 r. Naley zwrci uwag na fakt mniejszej skali stosowanej w ramach powyszego opracowania pocigajcej za sob wiksze urednienie, a wic i nisze wartoci ste. Jak wynika z poniszych rysunkw napyw globalny (w skali Europy) na Polsk wywouje napyw na wojewdztwo opolskie czstek NO3 z dominujcego kierunku pnocnego, podczas gdy w przypadku SO4 dominujcym jest kierunek poudniowo-wschodni.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

86

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 12. Napyw transgraniczny aerozolu NO3 na obszar Polski

Rysunek 13. Napyw transgraniczny aerozolu SO4 na obszar Polski

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

87

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

8.1. Emisja zewntrzna pyu PM10


Cakowita emisja napywowa na obszar strefy skada si z emisji transgranicznej i emisji z terenu Polski, ktre s okrelone jako warunki brzegowe dla wojewdztwa, w skad ktrego wchodzi dana strefa. Ponadto uwzgldnia si wszystkie emitory punktowe z terenu waciwego wojewdztwa o wysokoci powyej 30 m oraz cakowit emisj z pasa 30 kilometrw wok danej strefy (punktow, powierzchniow, liniow i z rolnictwa). Poniewa warunki brzegowe (emisja transgraniczna i z terenu Polski) brane s do oblicze modelowych jako wartoci ste zanieczyszcze, a nie emisji, wic nie mog by wczone do poniszej statystyki emisji napywowej. Roczna suma emisji ze wszystkich typw emitorw uwzgldnionych w obliczeniach emisji zewntrznej wyniosa 90 380,6 ton pyu zawieszonego PM10.

Tabela 19. Sumy emisji napywowej (z terenu wojewdztwa) pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

Typ emisji punktowa h>30 m punktowa z pasa 30 km powierzchniowa z pasa 30 km liniowa z pasa 30 km z rolnictwa z pasa 30 km z upraw z hodowli z maszyn z Czech z pasa 30 km SUMA

PM10 [Mg/rok] 921.4 5816.5 77958.9 1922.0 1047.2 706.8 198.2 142.2 2714.54 90380.6

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

88

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 14. Udzia procentowy poszczeglnych typw emisji pyu zawieszonego PM10 w emisji napywowej w strefie gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

8.1.1. Emisja pyu zawieszonego PM10 spoza pasa 30 km wok strefy Roczny adunek pyu zawieszonego PM10, pochodzcy od emitorw punktowych o wysokoci komina co najmniej 30 m, zlokalizowanych na terenie wojewdztwa opolskiego, ale poza pasem 30 km wok strefy gubczyckoprudnickiej, wynis 924,4 ton, co stanowio 1% cakowitej emisji napywowej.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

89

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 15. Emisja pyu zawieszonego PM10 z emitorw punktowych, wyszych ni 30 m z wojewdztwa opolskiego w 2008 r.

8.1.2. Emisja z pasa 30 km wok strefy Emisja z pasa 30 km wok strefy gubczycko-prudnickiej obejmuje emisj punktow, powierzchniow, liniow, z rolnictwa (w tym z hodowli, upraw i maszyn rolniczych) oraz z terenu Czech (uwzgldniajc wszystkie typy emitorw). Emisja powierzchniowa poza stref gubczycko-prudnick zostaa wyznaczona w dwojaki sposb. Miejscowoci, dla ktrych bya dostpna dokadniejsza informacja, podzielone zostay na poligony, do ktrych zostaa dowizana informacja o sposobie ogrzewania mieszka. Natomiast w mniejszych miejscowociach, poniej 1000 mieszkacw, emisja zostaa wyznaczona na podstawie liczby ludnoci w miejscowociach oraz informacji o sposobie ogrzewania mieszka w poszczeglnych gminach, uzyskanych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka z 2002 roku, zaktualizowanego na rok 2008. Nastpnie zosta wykonany kataster emisji powierzchniowej w polach siatki 1 km x 1 km. Dane dotyczce emisji komunikacyjnej (liniowej) dla drg krajowych i wojewdzkich pozyskano z opracowania wykonanego przez "Transprojekt Warszawa", wydajcego co pi lat mapy ruchu drogowego. Mapy te zawieraj
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 90

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

wartoci rednie dobowe iloci przejedajcych pojazdw, z uwzgldnieniem struktury pojazdw oraz zamieszczajcego wskaniki ilustrujce dotychczasow oraz prognozowan zmienno parametrw ruchu w kolejnych latach. Pomiary ruchu byy wykonywane w roku 2005, natomiast opracowanie Transprojektu zawiera prognozy ruchu na kolejne lata i na tej podstawie informacja o nateniu ruchu zostaa zaktualizowana. Ze wzgldu na to, i baza nie pokrywa wszystkich drg w pasie 30 km wok strefy gubczycko-prudnickiej, wykonano kataster emisji komunikacyjnej w polach siatki 1000 m x 1000 m. W celu uzupenienia katastru zaoono, e punkty pomiaru natenia i struktury ruchu zostay zlokalizowane w miejscach najwikszego ruchu. Nastpnie wyrniono dwa rodzaje pl katastru wymagajce uzupenienia: - pola, w ktrych emisja zwizana z nateniem i struktur ruchu okrelona jest na czci odcinkw ulic, lub na wszystkich ulicach, - pola, w ktrych brak jest jakiejkolwiek informacji o emisji (nateniu i strukturze ruchu). W kolejnym kroku uzupeniono kataster w polach obu typw. Emisja pyu zawieszonego PM10 z hodowli, zostaa wyznaczona na podstawie informacji o pogowiu zwierzt gospodarskich w gminach, uzyskanej na podstawie danych statystycznych. Natomiast emisja z upraw polowych zostaa wyznaczona na podstawie mapy cyfrowej uytkowania terenu w wojewdztwie opolskim, z ktrej wyodrbniono warstw gruntw rolnych i wyznaczono na tej podstawie emisj pyu zawieszonego PM10, informacj t pozyskano z oglnoeuropejskiego projektu CORINE LAND COVER 2006 (CLC06). Z tego samego rda pochodzi informacja dotyczca maszyn rolniczych. Do wyznaczenia emisji wykorzystano take wskaniki, okrelone przez KASHUE w Inwentaryzacji emisji do powietrza SO2, NO2, CO, NH3, pyw, metali cikich, NMLZO i TZO w Polsce, odniesione do powierzchni obszarw rolnych. Ponadto utworzono kataster emisji na bazie siatki 5 km x 5 km. Emisja z terenu Czech obejmuje emisje ze wszystkich typw emitorw pooonych w pasie 30 km od granicy strefy. Emisja przedstawiona zostaa w katastrze na bazie siatki 5 km x 5 km.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

91

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 16. Emisja pyu zawieszonego PM10 z emitorw wszystkich typw zlokalizowanych w pasie 30 km wok strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

Cakowita emisja pyu zawieszonego PM10 z pasa 30 km wok strefy wyniosa 89 459,2 ton, co stanowio 99% cakowitej emisji napywowej. Najwikszy udzia w emisji spoza strefy ma emisja powierzchniowa z pasa (86%), udzia emisji punktowej wynosi 7%, a udzia pozostaych typw ksztatuje si w zakresie od 1 do 3%.

8.2. Emisja pyu zawieszonego gubczycko-prudnickiej

PM10

terenu

strefy

Emisja pyu zawieszonego PM10 ze strefy gubczycko-prudnickiej obejmuje emisj punktow, powierzchniow, liniow oraz z rolnictwa.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

92

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 20. Emisja pyu zawieszonego PM10 ze strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

Typ emisji punktowa powierzchniowa rolnictwo, w tym: hodowla uprawy maszyny


fermy

PM10 [Mg/rok] 215.1 1933.4 493.3 100.8 322.7 64.9 4.8 189.6 27.4 14.0 148.1 2831.4

liniowa, w tym: spaliny tarcie kurz SUMA

Rysunek

17. Udzia procentowy poszczeglnych typw rde emisji w caoci zinwentaryzowanej emisji pyu zawieszonego PM10 na terenie strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 r.

Najwikszy udzia w emisji z terenu strefy ma emisja powierzchniowa, stanowica 68% emisji cakowitej. Znaczny jest take udzia emisji z rolnictwa (17%), natomiast najmniejsze oddziaywanie wywiera emisja liniowa (7%) i emisja punktowa (8%). 8.2.1. Emisja powierzchniowa pyu zawieszonego PM10 W gminach strefy gubczycko-prudnickiej emisj powierzchniow wyznaczono na podstawie: liczby ludnoci w miejscowociach, informacji o powierzchni mieszka na osob, informacji o powierzchni mieszka ogrzewanych centralnie indywidualnie oraz ogrzewanych indywidualnie piecami. Dane z Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka z 2002 roku, zaktualizowanego na rok 2008, pozwoliy na
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 93

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

oszacowanie struktury paliw uywanych do ogrzewania. Wynika z niego, i dominujcym medium s paliwa stae wgiel i drewno. Podobnie jak w przypadku emisji powierzchniowej z pasa 30 km wok strefy, wykonano kataster emisji powierzchniowej w polach siatki 1 km x 1 km. Miejscowoci, dla ktrych bya dostpna dokadniejsza informacja, podzielone zostay na poligony, do ktrych zostaa dowizana informacja o sposobie ogrzewania mieszka. Uszczegowione informacje o sposobach ogrzewania zostay przygotowane dla Gubczyc, Prudnika oraz Gogwka. rdo informacji stanowiy: Studium rozwoju systemw energetycznych wojewdztwa opolskiego do 2015 roku; Projekt zaoe do planu zaopatrzenia w ciepo, energi elektryczn i paliwa gazowe miasta i gminy Gubczyce; Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Gubczyce; Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gogwek w granicach administracyjnych miasta; - wizja lokalna przeprowadzona na terenie miast przez pracownikw BSiPP Ekometria Sp. z o.o.; - informacja statystyczna z Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka z roku 2002, zaktualizowana na rok 2008; - informacja o liczbie ludnoci na ulicach pozyskana z Urzdu Gminy w Prudniku oraz Urzdu Miejskiego w Gubczycach. Emisja powierzchniowa, zwizana gwnie z ogrzewaniem indywidualnym, miaa najwikszy udzia w cakowitej emisji ze strefy, wynoszcy 68%.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

94

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 18. Emisja powierzchniowa pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

8.2.2. Emisja liniowa pyu zawieszonego PM10 Gminy wchodzce w skad powiatw gubczyckiego i prudnickiego posiadaj dobrze rozwinit sie drg i sprawnie dziaajce systemy komunikacyjne. Na terenie powiatu gubczyckiego krzyuj si wane krajowe szlaki komunikacyjne drogowe: - 38 granica pastwa - Pietrowice - Gubczyce - Kdzierzyn Kole, - 416 Krapkowice Gogwek Gubczyce - Kietrz Racibrz, - 417 Laskowice Klisino Szonw Szczyty Racibrz, - 419 Nowa Cerekwia-Kolonia w. Anny-Niekazanice Branice - gr. pastwa, - 420 Kietrz - Dzierysaw - Pilszcz - gr. pastwa. Przez teren miasta i gminy Gubczyce przebiegaj: - droga krajowa Nr 38 o znaczeniu regionalnym relacji Kdzierzyn-Kole Gubczyce - granica pastwa, - droga wojewdzka Nr 416 Krapkowice Gogwek Gubczyce Kietrz Racibrz.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

95

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Okoo 20 km od centrum miasta pooona jest droga krajowa relacji Pszczyna Racibrz - Opole Nr 45, penica funkcj trasy gwnej ruchu przypieszonego. Od budowanej autostrady A4 relacji Drezno-Berlin-Zgorzelec-Wrocaw-Opole-GliwiceKatowice-Krakw-Rzeszw-Medyka-Kijw miasto oddalone jest o okoo 35-40 km. Gwnymi elementami ukadu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym w powiecie prudnickim s: - droga krajowa nr 41 relacji Nysa granica pastwa, ktra prowadzi bezporednio do penotowarowego przejcia granicznego Trzebina Bartultovice, - droga krajowa nr 40 zapewniajca dojazd do przej granicznych osobowotowarowych w wojewdztwie opolskim: Guchoazy Mikulovice, Konradw Zlate Hory, - droga wojewdzka nr 414 (Opole Lubrza) stanowica najkrtsze powizanie powiatu prudnickiego i jednoczenie przejcia granicznego Trzebina Bartultovice ze stolic wojewdztwa ( miasto Opole), a poprzez drog nr 409 z autostrad A4. Pozostaymi elementami ukadu komunikacyjnego w powiecie prudnickim s drogi wojewdzkie nr: 407, 409, 414, 416, 417. Sie komunikacyjn uzupeniaj drogi powiatowe i gminne. Emisj komunikacyjn (liniow) w strefie gubczycko-prudnickiej wyznaczono analogicznie do emisji z pasa 30 km wok strefy. Tak przygotowana informacja emisyjna nie pokrywaa jednak wszystkich ulic w miastach Gubczycach, Baborowie, Kietrzu, Prudniku, Biaej i Gogwku. Dlatego wykonano kataster w polach siatki o oczku 250 m x 250 m, uzupeniajc dane dla tych ulic, na ktrych nie byo adnych pomiarw natenia i struktury ruchu pojazdw. W celu uzupenienia katastru zaoono, e punkty pomiaru natenia i struktury ruchu zostay zlokalizowane w miejscach najwikszego ruchu. Wykonano dwa katastry: kataster wszystkich ulic w ww. miastach oraz kataster ulic, na ktrych prowadzono pomiary natenia ruchu pojazdw. Nastpnie wyrniono dwa rodzaje pl katastru wymagajce uzupenienia: - pola, w ktrych emisja zwizana z nateniem i struktur ruchu okrelona jest na czci odcinkw ulic, lub na wszystkich ulicach, - pola, w ktrych brak jest jakiejkolwiek informacji o emisji (nateniu i strukturze ruchu).

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

96

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 19. Emisja komunikacyjna pyu zawieszonego PM10 na drogach strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 roku

Rysunek 20. Emisja komunikacyjna pyu zawieszonego PM10 ze spalania na drogach strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

97

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 21. Emisja komunikacyjna pyu zawieszonego PM10 z tarcia na drogach strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku

Rysunek 22. Emisja komunikacyjna pyu zawieszonego PM10 z unosu na drogach strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

98

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Roczny adunek pyu zawieszonego PM10 z emisji komunikacyjnej z terenu strefy gubczycko-prudnickiej wynis 189,6 tony, co stanowio 7% cakowitej emisji ze strefy. Najwiksze znaczenie mia py unoszony z jezdni (78%).

Tabela 21. Emisja z komunikacji pyu PM10 z terenu strefy gubczycko-prudnickiej Rodzaj pyu Py zawieszony PM10 ze spalania Py zawieszony PM10 z tarcia Py zawieszony PM10 z unosu Py zawieszony PM10 cakowity z emisji komunikacyjnej Emisja [Mg/rok] 27.4 14.0 148.1 189.6 Udzia [%] 14 7 78 100

8.2.3. Emisja punktowa pyu zawieszonego PM10 Roczna emisja pyu zawieszonego PM10 ze strefy gubczycko-prudnickiej wyniosa 215,1 tony, co stanowio 8% cakowitej emisji ze strefy.

Rysunek 23. Emisja punktowa pyu zawieszonego PM10 ze strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

99

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

8.2.4. Emisja pyu zawieszonego PM10 z rolnictwa Emisj pyu zawieszonego PM10 z rolnictwa ze strefy gubczycko-prudnickiej wyznaczono analogicznie jak emisj z pasa 30 km wok strefy. Uwzgldniono emisj z hodowli indywidualnej, upraw, maszyn rolniczych i dodatkowo z ferm. czna suma emisji pyu PM10 wyniosa 493,3 ton, co stanowio 17% cakowitej emisji ze strefy.

Rysunek 24. Emisja pyu zawieszonego PM10 z indywidualnej hodowli zwierzt gospodarskich ze strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 roku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

100

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 25. Emisja pyu zawieszonego PM10 z upraw polowych ze strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 roku

Rysunek 26. Emisja pyu zawieszonego PM10 z maszyn rolniczych ze strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 roku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

101

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

8.3. Emisja pyu zawieszonego PM10 z terenu miast strefy gubczycko-prudnickiej


Ze wzgldu na to, e przekroczenia ste dopuszczalnych pyu zawieszonego PM10 wystpuj na terenie miast, w tym wypadku przekroczenia wystpiy w Gubczycach i s zwizane w znacznej mierze ze sposobem ogrzewania mieszka, dokonano uszczegowionej analizy emisji z terenu najwikszych miast na terenie strefy Gubczyc i Prudnika. Poniej przedstawiono sumy emisji i udziay poszczeglnych jej typw w emisji cakowitej z tych miast.
Tabela 22. Sumy emisji pyu zawieszonego PM10 dla rnych typw rde zlokalizowanych na terenie Gubczyc i Prudnika w 2008 r.

Gubczyce Typ emisji PM10 [Mg/rok] 21.8 65.5 10.3 1.2 0.6 8.5 SUMA 97.6

Prudnik PM10 [Mg/rok] 5.4 199.4 14.7 1.9 0.8 12.0 219.5

punktowa powierzchniowa liniowa, w tym: spaliny tarcie unos

Rysunek

27. Udzia procentowy poszczeglnych typw rde emisji w caoci zinwentaryzowanej emisji pyu zawieszonego PM10 na terenie Gubczyc w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

102

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek

28. Udzia procentowy poszczeglnych typw rde emisji w caoci zinwentaryzowanej emisji pyu zawieszonego PM10 na terenie Prudnika w 2008 r.

Analiza powyszych danych wskazuje, e najwikszy udzia emisji pyu zawieszonego PM10 na terenie Gubczyc oraz Prudnika ma niska emisja zwizana z energetycznym spalaniem paliw dla celw grzewczych. 8.3.1. Emisja punktowa pyu zawieszonego PM10 Do zakadw o najwikszej emisji pyu zawieszonego PM10 nale: Spdzielnia Mieszkaniowa Gubczyce, BUDOMEX Sp. z o.o. oraz Przedsibiorstwo Pastwowej Komunikacji Samochodowej. Emisja z terenu miasta w 2008 roku wyniosa 5,4 tony, co stanowio 22% emisji cakowitej. W Prudniku za emisj pyu odpowiedzialne s gwnie: ELEWATOR PRUDNIK Polskie Myny SA oraz FROTEX SA. Suma emisji ze rde punktowych wyniosa 5,4 tony, co stanowio tylko 4% cakowitej emisji z miasta. Wida, e rda zwizane z przemysem maj bardzo ograniczony wpyw na wielko emisji z terenu Prudnika.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

103

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 29. Emisja pyu zawieszonego PM10 z emitorw punktowych na terenie Gubczyc w 2008 r.

Rysunek 30. Emisja pyu zawieszonego PM10 z emitorw punktowych na terenie Prudnika w 2008 r. BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 104

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

8.3.2. Emisja powierzchniowa pyu zawieszonego PM10 Emisj powierzchniow na terenie miast strefy gubczycko-prudnickiej wyznaczono na podstawie dokumentw udostpnionych przez Urzdy Miejskie w Gubczycach i Prudniku oraz danych statystycznych (ilo ludnoci na poszczeglnych ulicach). Gubczyce podzielono na 23 fragmenty, a Prudnik na 27. Dla tych wydzielonych obszarw okrelono typ ogrzewania oraz, na podstawie liczby ludnoci, powierzchni ogrzewan indywidualnie. Dostpne dokumenty oraz wizja lokalna pozwoliy zlokalizowa powierzchnie ogrzewane z miejskiej sieci ciepowniczej, ogrzewane indywidualnie piecami oraz ogrzewane centralnie lokalnymi kotowniami (np. kotownia ogrzewajca jeden budynek wielomieszkaniowy). Okrelono rwnie do ktrych fragmentw miast dochodzi sie gazowa. Naley zaznaczy, i do wyznaczenia emisji pyu PM10 nie brano pod uwag powierzchni ogrzewanej z miejskiej sieci ciepowniczej. Szacuje si, e na terenie Gubczyc okoo 77% mieszka podczonych jest do miejskiej sieci ciepowniczej, a w Prudniku okoo 46% mieszka. Na podstawie powyszych informacji moliwe byo okrelenie emisji powierzchniowej pyu zawieszonego PM10 w obu miastach powiatowych. Roczny adunek pyu zawieszonego w Gubczycach wynis 65,5 tony (67% cakowitej emisji z miasta), a w Prudniku 199,4 tony (91% cakowitej emisji z miasta).

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

105

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 31. Emisja powierzchniowa pyu zawieszonego PM10 w Gubczycach w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

106

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Rysunek 32. Emisja powierzchniowa pyu zawieszonego PM10 w Prudniku w 2008 r.

Tak wyznaczona emisja powierzchniowa jest wartoci szacunkow. Brak jest dokadnej inwentaryzacji rde i wielkoci emisji niskiej oraz danych o rodzaju i iloci spalanych paliw. Biorc pod uwag fakt uboenia mieszkacw oraz wysok cen gazu, notuje si przechodzenie na gorszy jakociowo, ale taszy wgiel oraz spalanie odpadw. Na terenie Opolszczyzny spalany jest rwnie tzw. mu wglowy, ktry nie jest ujmowany we wskanikach emisji pyu. Z tego wzgldu rzeczywista emisja powierzchniowa moe by niedoszacowana. Typ zabudowy oraz wyznaczona emisja powierzchniowa pozwalaj na wyznaczenie gstoci emisji, ktra stanowi podstaw do obliczenia ste zanieczyszcze. Im wiksza gsto emisji tym wiksze prawdopodobiestwo wystpienia przekrocze. Naley zaznaczy, i wikszo scenariuszy meteorologicznych sprzyjajcych wysokim koncentracjom zanieczyszcze wystpuje w sezonie grzewczym, co potguje moliwo wystpienia przekrocze wartoci dopuszczalnych ste PM10.

Rysunek 33. Gsto emisji powierzchniowej pyu zawieszonego PM10 na terenie Gubczyc w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

107

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 34. Gsto emisji powierzchniowej pyu zawieszonego PM10 na terenie Prudnika w 2008 r.

8.3.3. Emisja liniowa pyu zawieszonego PM10 Sposb wyznaczania emisji liniowej na terenie miast zosta omwiony w rozdziale dotyczcym emisji ze strefy. Na poniszych rysunkach przedstawiono kataster emisji liniowej pyu zawieszonego PM10 z podziaem na py ze spalania paliwa, z tarcia i z unosu. Emisja komunikacyjna z terenu Gubczyc

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

108

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 35. Cakowita emisja liniowa pyu zawieszonego PM10 w Gubczycach w 2008 r.

Rysunek 36. Emisja pyu zawieszonego PM10 z unosu, ze rde komunikacyjnych w Gubczycach w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

109

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 37. Emisja pyu zawieszonego PM10 ze spalania paliw, ze rde komunikacyjnych w Gubczycach w 2008 r.

Rysunek 38. Emisja pyu zawieszonego PM10 z tarcia, ze rde komunikacyjnych w Gubczycach w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

110

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Emisja komunikacyjna z terenu Prudnika

Rysunek 39. Cakowita emisja liniowa pyu zawieszonego PM10 w Prudniku w 2008 r.

Rysunek 40. Emisja pyu zawieszonego PM10 z unosu, ze rde komunikacyjnych w Prudniku w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

111

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 41. Emisja pyu zawieszonego PM10 ze spalania paliw, ze rde komunikacyjnych w Prudniku w 2008 r.

Rysunek 42. Emisja pyu zawieszonego PM10 z tarcia, ze rde komunikacyjnych w Prudniku w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

112

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

9. Modelowanie rozprzestrzeniania si zanieczyszcze


Do oblicze rozkadu ste zanieczyszcze pyem zawieszonym PM10 na obszarze strefy gubczycko-prudnickiej uyto modelu CALMET/CALPUFF. W ramach opracowania programu, obliczenia rozkadw ste wykonano w oparciu o uzupenion baz emisji i dane meteorologiczne za 2008 rok. Uzupenieniom i uszczegowieniu podlegay informacje dotyczce wszystkich typw emisji. Obliczenia modelem CALPUFF wykonano w podziale na typy rde: punktowe, powierzchniowe, liniowe i z rolnictwa. Dodatkowo rda podzielono na te zlokalizowane na terenie strefy gubczycko-prudnickiej i poza ni (pas 30 km dla rde powierzchniowych, liniowych, punktowych, z rolnictwa i z terenu Czech oraz cae wojewdztwo dla rde punktowych o wysokoci powyej 30 m). Takie rozwizanie umoliwia niezalene wyznaczenie ste pochodzcych od dowolnego typu emisji, a w konsekwencji do wyznaczenia udziaw imisji pochodzcej od kadego typu rde w imisji cakowitej oraz powierzchni przekrocze i liczby ludnoci naraonej na ponadnormatywne stenia zanieczyszcze, w caoci i dla rnych typw rde. Przy modelowaniu rozprzestrzeniania si pyu zawieszonego PM10 istotny jest rwnie fakt uwzgldnienia tzw. pyu wtrnego, pochodzcego z przemian azotu i siarki.

9.1. Model CALMET/CALPUFF


Model CALPUFF zosta opracowany w Earth Tech, Inc. w Kalifornii. CALMET/CALPUFF jest modelem oboku ostatniej generacji uwzgldniajcym rzeb terenu oraz czasow i przestrzenn zmienno warunkw meteorologicznych w trzech wymiarach. Jest to wielowarstwowy, niestacjonarny model w ukadzie Lagrangea, przygotowany do obliczania ste wielu substancji, ktry moe wyznacza wpyw pl meteorologicznych zmiennych w czasie i w przestrzeni na transport, przemiany i depozycj zanieczyszcze. CALPUFF moe wykorzystywa informacje z trjwymiarowych pl meteorologicznych lub z pojedynczej stacji naziemnej w formacie zgodnym z modelem ISC3 lub CTDM. Model CALPUFF zawiera moduy umoliwiajce opcjonalnie uwzgldnienie transportu zanieczyszcze nad obszarami wodnymi, wpywu duych zbiornikw wodnych (morza), obmywania budynkw, suchej i mokrej depozycji oraz prostych przemian chemicznych. Zasig modelu CALMET/CALPUFF wynosi od dziesitkw metrw do kilkuset kilometrw. Model ten odznacza si du wraliwoci na przestrzenne charakterystyki rodowiska oraz zmienno pola meteorologicznego. Model CALPUFF przyjmuje informacje o emisji ze rde: - punktowych (o staej bd zmiennej emisji), - liniowych (o staej bd zmiennej emisji), - powierzchniowych (o staej bd zmiennej emisji). Model uwzgldnia niestacjonarn (o parametrach zmiennych w czasie) emisj i warunki meteorologiczne trjwymiarowe pola meteorologiczne (wiatr, temperatura, cinienie, itp.), przestrzenn zmienno wysokoci warstwy mieszania,

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

113

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

szorstkoci, prdkoci konwekcyjnej, dugoci Monina-Obuchowa, opadu, pionowej i poziomej turbulencji. Wanie ta cecha, zdolno uwzgldniania czasowej i przestrzennej zmiennoci pl meteorologicznych decyduje o zasigu modelu okrelanym od kilkudziesiciu metrw do kilkuset kilometrw odlegoci rdo receptor. Waga zasigu modelu (powyej 300 km) jest silnie podkrelona w podstawowym dokumencie dla programw ochrony powietrza, jakim s Zasady sporzdzania naprawczych programw ochrony powietrza w strefach, opracowanym w 2003 r. przez Ministerstwo rodowiska. W rozdziale 7, na str. 12 autorzy pisz: rda emisji odpowiedzialne za wystpowanie ste o wartociach wyszych ni ustalone kryteria mog by zlokalizowane w granicach danej strefy, na terenie poza stref z wystpujcymi przekroczeniami, ale w wojewdztwie obejmujcym dan stref lub znajdowa si poza granicami wojewdztwa. W kadym przypadku niezbdne bdzie ustalenie przyczyn wystpowania ponadnormatywnych ste zanieczyszcze w strefie. Zasig przestrzenny analiz, w wielu sytuacjach, nie bdzie mg by ograniczony jedynie do strefy ze stwierdzonymi obszarami przekrocze ste zanieczyszcze. Niezbdne bdzie wwczas dokonanie analiz w skali caego wojewdztwa, a niekiedy, szczeglnie gdy obszar przekrocze pooony jest w pobliu granic wojewdztwa, niezbdne bdzie dokonanie analiz obejmujcych rda pooone w innych wojewdztwach. Z kolei w rozdziale 11: Inwentaryzacj emisji naley obj przy analizie przekrocze ste rednich rocznych SO2, NO2/NOx, i PM10 wszystkie rda zlokalizowane na terenie wojewdztwa obejmujcego analizowan stref (ZW). Podobne wymagania wobec modelu stosowanego w obliczeniach dla programw ochrony powietrza, okrela opublikowane w 2008 roku, przez Ministerstwo rodowiska opracowanie pt. Aktualizacja zasad sporzdzania naprawczych programw ochrony powietrza w strefach. W pracy Wskazwki dotyczce modelowania matematycznego w systemie zarzdzania jakoci powietrza przygotowanej na zlecenie GIO i Ministerstwa rodowiska, w 2003 r., autor wskazuje model CALPUFF jako podstawowy model dla opracowa w skali regionalnej, a wic dla, jak pokazano powyej, dla naprawczych programw ochrony powietrza. Istotne jest rwnie, e model CALPUFF posiada bardzo nowoczesny i rozbudowany modu rozprzestrzeniania si pyu, w tym frakcji PM10, PM2.5 oraz PM1, wykorzystywany rwnie w modelu fotochemicznym CAMx. Podobnie jak w przypadku innych modeli rekomendowanych przez EPA, dokadno modelu jest obwarowana wieloma zastrzeeniami i jest szacowana na 70%80% dla wartoci redniorocznych PM10 (bd oszacowania definiowany jako maksymalne odchylenie mierzonych i obliczanych poziomw substancji wynosi 20%30%), czyli spenia wymagania okrelone w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie oceny poziomw substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87 poz. 798). Zaley ona przede wszystkim od jakoci dostarczanych danych wejciowych o emisji, meteorologii i szczegowoci informacji o terenie oraz od wdroenia systemw zapewnienia jakoci pomiarw, z ktrych wynikami porwnywane s rezultaty oblicze.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 114

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

W obliczeniach wykorzystano informacj meteorologiczn pochodzc z modelu ARW-WRF. Model ARW-WRF jest mezoskalowym modelem meteorologicznym zaprojektowanym do symulacji i prognozowania cyrkulacji atmosferycznej. Jako dane wejciowe mona zastosowa informacj pochodzc z oglnodostpnego projektu NCEP/NCAR Reanalysis, ktre to dane uwzgldniaj wszelkie dane pomiarowe z sieci pomiarw naziemnych, aerologicznych i opadowych oraz dane z sonday i obserwacji satelitarnych. Zakres parametrw meteorologicznych z modelu WRF jest nastpujcy: na poziomach: - skadowa U, V i W wiatru, - temperatura, - wspczynnik mieszania pary wodnej, chmur, deszczu, niegu, - wilgotno wzgldna, - grad, koncentracja lodu, - cinienie, - prdko pionowa, na powierzchni: - temperatura na 2 m, - temperatura na powierzchni mrz, - wspczynnik mieszania 2 m, - skadowa U i V wiatru na 10 m, - temperatura, wilgotno i nawodnienie gleby, - pokrycie niegu i wysoko pokrywy nienej, - opad konwekcyjny i niekonwekcyjny, Zakres informacji meteorologicznej w peni pokrywa potrzeby modelu CALMET/CALPUFF. Model CALPUFF wyznacza stenia wybranych substancji rwnie w siatce pola obliczeniowego. Model CALMET/CALPUFF w badaniach majcych na celu wyznaczenie zmiennoci przestrzennej i czasowej ste zanieczyszcze w skalach: miejskiej, regionalnej i ponadregionalnej jest znakomitym narzdziem pozwalajcym na uwzgldnienie nie tylko duej iloci, zrnicowanych emitorw, ale i charakterystyk rodowiska przyrodniczego. W pakiecie CALMET/CALPUFF obliczenia s prowadzone w kilku wzajemnie powizanych siatkach prostoktnych. Wielko boku pola podstawowego kadej z siatek moe by kadorazowo ustalona przez uytkownika i zaley od wielkoci obszaru i zrnicowania jego fizjografii (rzeba i uytkowanie terenu) oraz od przyjtej skali bada. W 2003 roku w USA znowelizowano regulacje prawne w zakresie zmian statusu modeli transportu zanieczyszcze, stosowanych przy sporzdzaniu stanowych planw wdroeniowych (SIP), operatw dla nowych rde (NSR) z wczeniem zapobiegania istotnemu pogorszeniu jakoci powietrza (PSD). W rezultacie model CALPUFF zosta przesunity z grupy modeli alternatywnych do grupy modeli preferowanych, rwnie dla zastosowa zwizanych z transportem na odlegoci powyej 50 km.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

115

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

W modelu CALMET/CALPUFF na kadym etapie przetwarzania wykorzystywane s czasowe serie cogodzinne obliczane dla kadego pola siatki. Oznacza to, e w kadym polu siatki okrelone s cogodzinne szeregi czasowe parametrw meteorologicznych i ste zanieczyszcze, na kilku poziomach. Szeregi te s nastpnie zapisywane do plikw wyjciowych i mog by wielokrotnie przetwarzane przy uyciu specjalnego postprocesora CALPOST lub wielofunkcyjnego programu przygotowanego w firmie Ekometria, uatwiajcego wyznaczenie wszystkich niezbdnych charakterystyk. Model pozwala na uwzgldnienie wszystkich emitorw znajdujcych si w ramach siatki obliczeniowej, tzn. np. emitorw punktowych z caego wojewdztwa przy receptorach ustawionych tylko na terenie badanej strefy. Proces modelowania rozprzestrzeniania w trzech fazach: si zanieczyszcze przebiega

Faza 1 - przygotowanie danych wejciowych do modelu. Jest to faza najbardziej czasoi pracochonna. Wymaga zebrania lub uzupenienia danych meteorologicznych i emisyjnych o roku, dla ktrego maj zosta wykonane obliczenia. Faza 2 - proces modelowania. Czas trwania tej fazy zaley od powierzchni obszaru, dla ktrego przeprowadzane jest modelowanie, skali odwzorowania (dokadnoci), od iloci emitorw oraz od iloci receptorw. Przebiega ona dwuetapowo - w pierwszym etapie preprocesorem CALMET modeluje si rozkad pl meteorologicznych dla danego obszaru; w etapie drugim korzystajc z tych oblicze oraz z danych emisyjnych oblicza si rozkady ste zanieczyszcze przy uyciu modelu CALPUFF. Faza 3 przetworzenie, wizualizacja i analiza uzyskanych danych obliczeniowych. Narzdzia przygotowane przez firm "Ekometria" pozwalaj na sprawn obsug wszystkich danych, tak wejciowych jak i wyjciowych. Natomiast Zleceniodawca uzyskuje tak due i rnorodne dane wynikowe, i mona je wykorzystywa do rnych zada, w rnym czasie. Wszystkie obliczenia po przetworzeniu przygotowanymi przez firm "Ekometria" narzdziami s wizualizowane przy pomocy programw GIS. Pliki wejciowe przygotowywane s w oparciu o wzorce proponowane przez twrcw pakietu. Pliki te zawieraj bardzo duo komentarzy uatwiajcych osobom zainteresowanym zrozumienie zasady pracy modelu jak i organizacji zbiorw wejciowych i wynikowych (wyjciowych). Podobnie jak w przypadku receptorw, dla kadego rodzaju emisji, przygotowano w firmie "Ekometria" specjalne programy przetwarzajce zbiory baz danych emisyjnych na odpowiednie pliki tekstowe przygotowane w postaci umoliwiajcej bezporednie przeniesienie zawartoci do plikw wejciowych do modelu. Obliczenia przeprowadzono osobno dla kadego rodzaju emisji, tzn. dla emisji liniowej, powierzchniowej, punktowej i z rolnictwa, z dodatkowym podziaem na rda wewntrz i na zewntrz badanego obszaru, a nastpnie wyniki sumowano programem Calpulator, ktry sumuje i skaluje stenia wyznaczone z dwch lub wicej grup rde z rnych przebiegw CALPUFFa. Wyznaczone przy pomocy modelu CALMET/CALPUFF przestrzenne rozkady ste pyu zawieszonego PM10 przedstawiono w kolejnym rozdziale.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

116

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

10. Stenia pyu zawieszonego PM10 wyznaczone modelowo


10.1. Imisja napywowa prudnickiej na terenie strefy gubczycko-

Jako powietrza na danym obszarze ksztatowana jest nie tylko poprzez emisj tam wystpujc, ale rwnie due znaczenie ma imisja napywowa. Wan rol w rozprzestrzenianiu si zanieczyszcze spoza granic strefy odgrywaj czynniki meteorologiczne oraz fizyczno-geograficzne. Czynniki te zostay ujte w procesie oblicze rozprzestrzeniania si zanieczyszcze dla emisji spoza strefy. Obliczenia wykonano dla emisji punktowej dla rde o wysokoci co najmniej 30 m oraz dla emisji ze wszystkich typw rde zlokalizowanych w pasie 30 km wok strefy. Podzia taki wynika z ograniczonego zasigu oddziaywania emisji niskiej. Uwzgldniono rwnie wpyw emisji spoza wojewdztwa w postaci warunkw brzegowych, wyznaczonych na podstawie wynikw modelu EMEP oraz wpyw emisji z terenu Czech, obejmujcej rda w obrbie siatki meteorologicznej. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny, pochodzce od cakowitej emisji napywowej na teren strefy gubczycko-prudnickiej, ksztatoway si w zakresie od 20 do 33,3 g/m3, co stanowio od 40 do 67% poziomu dopuszczalnego. Najwysze wartoci charakteryzoway wschodni cz strefy, a najnisze zachodni gwnie gminy Gubczyce, Prudnik i Lubrza. Stenia o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy wynosiy od 12,4 do 18,6 g/m3 (31-46,5% poziomu dopuszczalnego). Wystpowanie ste minimalnych i maksymalnych pokrywa si z minimami i maksimami okrelonymi dla ste krtkookresowych. Rozkad przestrzenny ste pyu zawieszonego z napywu wyranie wskazuje na znaczny wpyw rde pooonych na terenie wojewdztwa lskiego, w szczeglnoci w obszarze Grnego lska oraz Czech.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

117

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 43. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od cakowitej emisji napywowej w 2008 r.

Rysunek 44. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od cakowitej emisji napywowej w 2008 r. BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 118

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Okrelono take napyw regionalny na stref gubczycko-prudnick, obejmujcy wszystkie typy rde zlokalizowanych w pasie 30 km od granic strefy (tj. emitory punktowe, powierzchniowe, liniowe, z rolnictwa oraz z terenu Czech). Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny, ksztatujce napyw regionalny, wynosiy od 7,1 do 18,4 g/m3, co stanowio od 14 do 37% poziomu dopuszczalnego. Stenia rednioroczne natomiast wynosiy od 2,2 do 7,3 g/m3, co stanowio od 5,5 do 18% poziomu dopuszczalnego. Najwysze stenia wystpoway we wschodniej czci strefy, a najnisze w zachodniej.

Rysunek 45. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw 24 godziny (36 max) w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od regionalnej emisji napywowej w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

119

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 46. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od regionalnej emisji napywowej w 2008 r.

Istotnym elementem ksztatujcym stenia na terenie danej strefy jest rwnie napyw spoza granic Polski. W przypadku strefy gubczycko-prudnickiej, graniczcej z silnie uprzemysowionym obszarem pnocnych Czech, napyw transgraniczny ma szczeglne znaczenie w ksztatowaniu si poziomu zanieczyszcze. Stenia krtkookresowe, pochodzce od napywu transgranicznego, ksztatoway si w zakresie od 11,1 do 17,2 g/m3, osigajc najwysze wartoci w poudniowej czci strefy, w gminach Kietrz i Baborw, gdzie dochodziy do 34% poziomu dopuszczalnego. Natomiast stenia rednioroczne w tym rejonie sigay 23% poziomu dopuszczalnego (ksztatoway si w zakresie od 6,9-9,2 g/m3). Analiza wynikw modelowania pozwala wysnu wniosek, e za stenia pyu PM10 w strefie gubczycko-prudnickiej w znacznej mierze s odpowiedzialne rda pooone poza t stref, w szczeglnoci rda spoza wojewdztwa i zza granicy kraju.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

120

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 47. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od napywu transgranicznego w 2008 r.

Rysunek 48. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w strefie gubczycko-prudnickiej pochodzce od napywu transgranicznego w 2008 r. BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 121

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

10.2. Stenia pyu zawieszonego PM10 pochodzce z emisji punktowej


Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 z emisji punktowej zlokalizowanej na terenie strefy wskazuje, e najwysze stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) wystpuj w pojedynczych receptorach na terenie Kietrza (okoo 4 g/m3) oraz Gubczyc i Baborowa (ponad 3 g/m3). Jednak stenia pochodzce od emisji punktowej s niewielkie i stanowi maksymalnie tylko 8 % poziomu dopuszczalnego.

Rysunek 49. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji punktowej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

Na terenie Prudnika stenia te s nisze osigaj 2,6 ponad 5% poziomu dopuszczalnego.

g/m3, co stanowi

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

122

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 50. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji punktowej w Gubczycach w 2008 r.

Rysunek 51. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji punktowej w Prudniku w 2008 r. BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 123

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy, pochodzce od emisji z terenu strefy gubczycko-prudnickiej, osigaj do 3,55% poziomu dopuszczalnego i wystpuj w Gubczycach.

Rysunek 52. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji punktowej, na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

Stenia pyu zawieszonego PM10 pochodzce z emisji punktowej ze strefy na terenie Prudnika osigaj maksymalnie 2,4% poziomu dopuszczalnego.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

124

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 53. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji punktowej w Gubczycach w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

125

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Rysunek 54. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji punktowej w Prudniku w 2008 r.

10.3. Stenia pyu zawieszonego PM10 pochodzce od emisji powierzchniowej


Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny, pochodzce od emisji powierzchniowej z terenu strefy, na jej obszarze, poza miastami, s niewielkie i wynosz od 2 do 9% poziomu dopuszczalnego. Znaczenie wysze stenia charakteryzuj miasta. Na terenie Prudnika stenia te osigaj nawet 53,4 g/m3 i przekraczaj tym samym poziom dopuszczalny. Stenia ponadnormatywne wystpuj w jednym tylko receptorze, w zwizku z tym nie wystpuje w miecie obszar przekrocze, dla ste pochodzcych od emisji powierzchniowej. W Gubczycach stenia pyu zawieszonego PM10 pochodzce od emisji powierzchniowej osigaj maksymalnie 25 g/m3 (50% poziomu dopuszczalnego).

Rysunek 55. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji powierzchniowej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

126

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 56. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji powierzchniowej w Gubczycach w 2008 r.

Rysunek 57. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji powierzchniowej w Prudniku w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

127

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy na obszarze strefy przyjmuj wartoci z zakresu od 0,75 do 4,5% poziomu dopuszczalnego. W Gubczycach stenia te osigaj 30% poziomu dopuszczalnego, a w Prudniku prawie 62%.

Rysunek 58. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji powierzchniowej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

128

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 59. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji powierzchniowej w Gubczycach w 2008 r.

Rysunek 60. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji powierzchniowej w Prudniku w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

129

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

10.4. Stenia pyu zawieszonego PM10 pochodzce od emisji liniowej


W rozkadach imisji z transportu drogowego wyranie zaznacza si wpyw duych, gwnych arterii komunikacyjnych drg krajowych nr 38, 40 i 41 oraz drg wojewdzkich nr 414 i 416. Najwysze wartoci ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny wystpoway na terenie Gubczyc, Prudnika i Gogwka, gdzie osigay od 2,3 do 4,5 g/m3 (5-9% poziomu dopuszczalnego). Poza miastami, wzdu gwnych arterii komunikacyjnych stenia osigay przecitnie od 2 do 3% poziomu dopuszczalnego.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

130

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 61. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji komunikacyjnej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

Rysunek 62. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw ste 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji komunikacyjnej w Gubczycach w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

131

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 63. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych od emisji komunikacyjnej w Prudniku w 2008 r.

Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy wykazuje podobny przebieg do ste redniodobowych. Najwysze stenia rwnie wystpuj na ternie najwikszych miast, gdzie osigaj od 3 do 6% poziomu dopuszczalnego, a poza miastami, wzdu gwnych drg, dochodz do 2% poziomu dopuszczalnego.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

132

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 64. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji komunikacyjnej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

Rysunek 65. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji komunikacyjnej w Gubczycach w 2008 r. BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 133

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 66. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych od emisji komunikacyjnej w Prudniku w 2008 r.

10.5. Stenia pyu zawieszonego PM10 pochodzce od emisji z rolnictwa


Wpyw emisji z rolnictwa z terenu strefy jest stosunkowo niewielki. Najwysza koncentracja ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny wystpuje w pnocno-wschodniej czci strefy, na terenie gmin Gogwek oraz Biaa. Stenia w tym rejonie nieznacznie przekraczaj 5% poziomu dopuszczalnego. Stenia rednioroczne najwysze wartoci osigaj rwnie w pnocnowschodniej czci strefy. Stenia te dochodz do okoo 3% poziomu dopuszczalnego.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

134

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 67. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) pochodzcych z rolnictwa na terenie strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 r.

Rysunek 68. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy pochodzcych z rolnictwa na terenie strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 r. BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 135

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

10.6. Stenia pochodzce od emisji naturalnej (biogenicznej)


Stenia pochodzce od emisji naturalnej (biogenicznej) w strefie gubczyckoprudnickiej zostay wyznaczone na podstawie raportu Europejskiej Agencji Ochrony rodowiska (Europen Environment Agency) pt. Spatial assessment of PM10 and ozone concentrations in Europe (2005) (EEA Technical report/ No1/2009), w ktrym oszacowano rednie to naturalne pyu zawieszonego PM10 dla Europy na 5 g/m3.

10.7. Stenia cakowite pyu PM10 na terenie strefy gubczyckoprudnickiej


Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny, wyznaczony na podstawie modelowania, wskazuje na wystpienie przekrocze poziomu dopuszczalnego. Na terenie strefy gubczyckoprudnickiej stenia dopuszczalne zostay przekroczone w Prudniku (max. o 70%), Gogwku (max. o 6%), Gubczycach (max. o 12%), Baborowie (max. o 16%) oraz Kietrzu (max. o 16%). Na przewaajcym obszarze strefy, poza miastami, stenia ksztatuj si w zakresie od okoo 55 do 75% poziomu dopuszczalnego, tylko w pojedynczych receptorach w strefie przekraczaj 75% poziomu dopuszczalnego.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

136

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 69. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

Rysunek 70. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Prudnika w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

137

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 71. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Gogwka w 2008 r.

Rysunek 72. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie gminy Gubczyce w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

138

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 73. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Baborowa w 2008 r.

Rysunek 74. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Kietrza w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

139

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

W zdecydowanej wikszoci receptorw na terenie strefy w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny przewaa emisja napywowa (gwnie spoza wojewdztwa). W wikszych miejscowociach zaznacza si rwnie przewaga emisji powierzchniowej. Udzia napywu w wikszoci receptorw na obszarze strefy ksztatuje si w zakresie od 60 do 90%. Udzia emisji powierzchniowej jest najwyszy w miastach, gdzie dochodzi nawet do 90%, natomiast na pozostaym obszarze strefy mieci si w zakresie od 0 do 60%.

Rysunek 75. Udziay poszczeglnych typw emisji w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

140

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 76. Procentowy udzia emisji napywowej w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

Rysunek 77. Procentowy udzia emisji powierzchniowej w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r. BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 141

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Wyniki z modelowania wskazuj, e w wikszoci receptorw na terenie strefy gubczycko-prudnickiej stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy, pochodzce od caoci emisji, ksztatuj si w zakresie od 45 do 65% poziomu dopuszczalnego. Poziom dopuszczalny zosta przekroczony na terenie miasta Prudnik, gdzie stenia osigny 44,7 g/m3. W pozostaych miastach strefy stenia przekraczay 75% poziomu dopuszczalnego, ale norma zostaa dotrzymana.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

142

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 78. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy z emisji cakowitej na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008r.

Rysunek 79. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy z emisji cakowitej na terenie Prudnika w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

143

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

W przewaajcej liczbie receptorw w steniach pyu zawieszonego PM10 przewaa napyw. Jedynie w kilku receptorach na terenie strefy przewaa emisja powierzchniowa. Udzia napywu wynosi przewanie od 60 do 70%, a na obrzeach strefy przekracza 90%. Udzia emisji powierzchniowej na og nie przekracza 20%.

Rysunek 80. Udziay poszczeglnych typw emisji w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

144

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 81. Procentowy udzia emisji napywowej w steniach pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy na terenie strefy gubczycko-prudnickiej w 2008 r.

10.8. Ocena wiarygodnoci modelowych

przeprowadzonych

oblicze

Zgodnie z prawem polskim i Unii Europejskiej podstaw do oceny jakoci powietrza w strefach jest pomiar ste zanieczyszcze gazowych i pyowych na terenie strefy, przy czym najbardziej wiarygodne (obcione najmniejszym bdem) s stacje automatyczne. Modelowanie, bdce metod uzupeniajc w ramach systemu oceny, jest wykorzystywane przede wszystkim do oceny w czystych strefach klasy A. W trakcie realizacji programw ochrony powietrza modelowanie staje si natomiast podstawowym narzdziem analitycznym. Dotyczy to zarwno etapu diagnozy stanu w caym obszarze strefy, ale przede wszystkim etapu wskazania rde odpowiedzialnych za przekroczenia i konstruowania wariantw dziaa naprawczych oraz oceny ich skutecznoci. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomw substancji w powietrzu (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2009 r.) okrela wymagania, jakie speni maj wyniki modelowania:

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

145

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 23. Wymagana dokadno modelowania Dokadno Stenie rednie godzinowe Stenie rednie omiogodzinne Stenie rednie dobowe Stenie rednie roczne SO2, NO2, NOx 50% do 60% 50% 30% 50% Py zawieszony Benzen PM10 i Pb 50% CO 50% Ozon 50% w dzie 50% -

Dokadno jest definiowana jako maksymalne odchylenie mierzonych i obliczanych poziomw substancji odpowiednio do okresu urednienia wynikw pomiarw, dla ktrego okrelono dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. W przypadku pyu zawieszonego PM10 bd dla ste o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny nie jest zdefiniowany. Zestawienie dokadnoci modelowania w ramach realizacji programu ochrony powietrza dla strefy gubczycko-prudnickiej przedstawiono poniej:
Tabela 24. Dokadno modelowania pyu zawieszonego PM10 w punkcie pomiarowym w Gubczycach w 2008 r.
Py zawieszony PM10 24h [g/m3] pomiar Py zawieszony PM10 24h [g/m3] modelowanie Py zawieszony PM10 rok [g/m3] pomiar Py zawieszony PM10 rok [g/m3] modelowanie

Kod stacji

Bd wzgl. [%]

Bd wzgl. [%]

Gubczyce manualna 1

58

44,5

-23,3

35,5

27,7

-22,0

Jak wynika z analizy danych zamieszczonych w tabeli 24, dokadno modelowania pyu zawieszonego PM10 w porwnaniu z wynikami ze stacji w strefie gubczycko-prudnickiej jest bardzo dobra. Pewne niedoszacowanie wartoci z modelowania moe wynika z niedoszacowania emisji powierzchniowej.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

146

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

11. Obszary zagroe


W poprzednim rozdziale stwierdzono, i obszarami, na terenie ktrych wystpiy przekroczenia poziomw dopuszczalnych pyu zawieszonego PM10 s miasta: Prudnik, Gubczyce, Gogwek, Baborw i Kietrz. W strefie wystpiy przekroczenia poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny oraz, na terenie Prudnika, stenia o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy. Szczegowe obszary zagroe zostay wyznaczone na podstawie wynikw z modelowania, gdy wyznaczenie obszarw zagroe na podstawie danych z pojedynczego punktu pomiarowego jest niemoliwe. Z drugiej strony wyniki z modelowania naley przyjmowa z pewnym przyblieniem. Na podstawie analizy wynikw modelowych (mapa cyfrowa) przedstawiono szczegowy opis obszarw przekrocze ste pyu zawieszonego w strefie gubczycko-prudnickiej.

11.1. Obszary z przekroczonym poziomem dopuszczalnym ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny
11.1.1. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Prudniku Miasto Prudnik zdecydowana wikszo zabudowanego obszaru miasta. Pnocna granica obszaru przekrocze biegnie od ul. Nyskiej, wzdu ulic Dworcowej, Powstacw lskich i Polnej do granic miasta; zachodnia granica przebiega wzdu zachodniej czci Kolonii Karola Miarki, przecina Jasionowe Wzgrze wzdu ul. Sybirakw, siga ul. Jasionkowej; poudniowa granica przebiega wzdu ul Konopnickiej, al. Miej i al. Lipowej, przecina Osiedle Tysiclecia wzdu ul. Broniewskiego; wschodnia granica przebiega wzdu ulic Zwycistwa, onierskiej i Szpitalnej. Obszar przekrocze zajmuje powierzchni 245,2 ha, zamieszkuje go ok. 16 500 osb; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny wynosz 85,1 g/m3; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy wynosz 44,7 g/m3; cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego: 92; skala przestrzenna pooenia rde emisji poddanych dziaaniu naprawczemu: 1,31 km; kod obszaru przekrocze: Op08PruPM10d01.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

147

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 82. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Prudniku

Rysunek 83. Warto procentowa przekrocze ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Prudniku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

148

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 84. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Prudniku

Rysunek 85. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Prudniku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

149

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 86. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Prudniku

11.1.2. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Gubczycach Miasto Gubczyce centralna cz miasta. Pnocna granica obszaru przekrocze biegnie wzdu ul. Sobieskiego oraz czci ulicy Krlowej Jadwigi; wschodnia granica przebiega wzdu ulic: Staszica, Sosnowieckiej i Przyrowie; poudniowa granica przebiega wzdu ulic Browarnej i Kochanowskiego; zachodnia pomidzy ulicami Chrobrego i Niepodlegoci. Obszar przekrocze zajmuje powierzchni 19,94 ha, zamieszkuje go ok. 2880 osb; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny wynosz 55,5 g/m3; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy wynosz 33,7 g/m3; cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego: 46; skala przestrzenna pooenia rde emisji poddanych dziaaniu naprawczemu: 0,45 km; kod obszaru przekrocze: Op08GluPM10d02.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

150

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 87. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gubczycach

Rysunek 88. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gubczycach

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

151

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 89. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gubczycach

Rysunek 90. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gubczycach

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

152

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

11.1.3. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Gogwku Miasto Gogwek centralna cz miasta. Pnocna granica obszaru przekrocze biegnie wzdu ul. Batorego; wschodnia przecina ulice: Targow, Korfantego i 3 Maja i dalej biegnie wzdu ulicy Kpielowej; poudniowa granica przebiega wzdu ulicy Staszica; zachodnia przebiega przez Rynek oraz wzdu ulicy Zamkowej. Obszar przekrocze zajmuje powierzchni 9,7 ha, zamieszkuje go ok. 3668 osb; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny wynosz 53,0 g/m3; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy wynosz 33,7 g/m3; cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego: 41; skala przestrzenna pooenia rde emisji poddanych dziaaniu naprawczemu: 0,24 km; kod obszaru przekrocze: Op08GloPM10d03.

Rysunek 91. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gogwku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

153

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 92. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gogwku

Rysunek 93. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gogwku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

154

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 94. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Gogwku

11.1.4.

Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Kietrzu

Miasto Kietrz pnocna cz miasta. Obszar znajdujcy si w obrbie ulic: Grskiej, Nadbrzenej, Ogrodowej i Polnej. Obszar przekrocze zajmuje powierzchni 46,2 ha, zamieszkuje go ok. 160 osb; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny wynosz 57,6 g/m3; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy wynosz 33,8 g/m3; cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego: 46; skala przestrzenna pooenia rde emisji poddanych dziaaniu naprawczemu: 0,64 km; kod obszaru przekrocze: Op08KiePM10d04.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

155

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 95. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Kietrzu

Rysunek 96. Warto procentowa przekrocze ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Kietrzu

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

156

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 97. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Kietrzu

Rysunek 98. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Kietrzu

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

157

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 99. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Kietrzu

11.1.5. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Baborowie Miasto Baborw pnocna i rodkowa cz miasta. Pnocna granica obszaru przekrocze przecina ulic Gubczyck, Wiejsk oraz skrzyowanie ulic: Kociuszki i 40-lecia PRL; wschodnia przecina ulice: Rzemielnikw i Straakw; poudniowa granica przecina ulice: Kwiatow, Soneczn, Wincentego Witosa, Dbrowszczakw i Wsk. Obszar przekrocze zajmuje powierzchni 65,5 ha, zamieszkuje go ok. 213 osb; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny wynosz 58,2 g/m3; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy wynosz 34,0 g/m3; cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego: 46; skala przestrzenna pooenia rde emisji poddanych dziaaniu naprawczemu: 0,8 km; kod obszaru przekrocze: Op08BabPM10d05.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

158

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 100. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Baborowie

Rysunek 101. Warto procentowa przekrocze ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Baborowie

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

159

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 102. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Baborowie

Rysunek 103. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Baborowie

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

160

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 104. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) w Baborowie

11.2. Obszary z przekroczonym poziomem dopuszczalnym ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy
11.2.1. Obszary z przekroczonym poziomem ste pyu zawieszonego PM10 w Prudniku Miasto Prudnik centralna cze miasta. Pnocna granica obszaru przekrocze biegnie wzdu Placu Zamkowego i ulicy Krlowej Jadwigi; zachodnia przecina ulice: Piastowsk, Klasztorn, Ratuszow, Plac Farny i Kocieln, poudniowa granica dotyka ul. Armii Krajowej; wschodnia granica przecina ulice: ukow, Star, Sobieskiego i Damrota. Obszar przekrocze zajmuje powierzchni 3,95 ha, zamieszkuje go ok. 1400 osb; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny wynosz 85,1 g/m3; maksymalne stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy wynosz 44,7 g/m3; cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego: 92; skala przestrzenna pooenia rde emisji poddanych dziaaniu naprawczemu: 0,17 km; kod obszaru przekrocze: Op08PruPM10a01.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

161

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 105. Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w Prudniku

Rysunek 106. Wikszociowy udzia poszczeglnych typw emisji w imisji pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w Prudniku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

162

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 107. Udzia procentowy emisji powierzchniowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w Prudniku

Rysunek 108. Udzia procentowy emisji napywowej w imisji cakowitej pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w Prudniku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

163

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Z analizy powyszych rysunkw wynika, e w wikszoci receptorw na terenie poszczeglnych miejscowoci strefy, w steniach cakowitych pyu zawieszonego PM10 przewaa udzia emisji napywowej. Natomiast w obszarach przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10, pojawia si rwnie przewaga emisji powierzchniowej, ktrej udziay sigaj nawet 90%.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

164

Tabela 25. Podzia rde emisji pyu zawieszonego PM10 w steniach w obszarach przekrocze w strefie gubczycko-prudnickiej

Op08BabPM10d05

Op08PruPM10d01

Op08GluPM10d02

Op08GloPM10d03

Kod(y) sytuacji przekroczenia

Szacunkowy podzia dla regionalnej wartoci ta dla PM10 Z pastwa czonkowskiego rda transgraniczne rda naturalne Inne (poda jakie?) Razem Szacunkowy podzia dla przyrostu wartoci ta (miejskiego) dla PM10 Ruch drogowy Przemys, w tym wytwarzanie ciepa i energii elektrycznej Rolnictwo rda zwizane z handlem i mieszkalnictwem Przewozy morskie Maszyny samojezdne nieporuszajce si po drogach EKOMETRIA Sp. z o.o.

18.16 19.05 NI* NI* 37.21

21.88 23.14 NI* NI* 45.02

23.12 21.38 NI* NI* 44.5

25.06 26.98 NI* NI* 52.04

25.56 25.45 NI* NI* 51.01

13.67 14.39 NI* NI* 28.06

0.34 0.25 1.10 2.73 NI* NI*

1.49 0.9 2.5 7.95 NI* NI*

1.31 0.22 3.79 8.24 NI* NI*

0.8 0.46 3.35 4.04 NI* NI*

0.53 0.92 2.93 2.98 NI* NI*

0.26 0.19 0.83 2.05 NI* NI*

165

Op08PruPM10a01

Op08KiePM10d04

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 rda naturalne Transgraniczne to miejskie (poda rdo) Inne (poda jakie?) Razem Szacunkowy podzia dla lokalnego przyrostu komponentu PM10 Ruch drogowy Przemys, w tym wytwarzanie ciepa i energii elektrycznej Rolnictwo rda zwizane z handlem i mieszkalnictwem Przewozy morskie Maszyny samojezdne nieporuszajce si po drogach rda naturalne Transgraniczne rda lokalne (poda rdo) Inne (poda jakie) Razem *NI nie istotne NI* NIE DOT. NIE DOT. 4.42 NI* NIE DOT. NIE DOT. 12.84 NI* NIE DOT. NIE DOT. 13.56 NI* NIE DOT. NIE DOT. 8.65 NI* NIE DOT. NIE DOT. 7.36 NI* NIE DOT. NIE DOT. 3.33

2.27 0.33 0.97 46.68 NI* NI*

3.92 0.12 0.14 29.42 NI* NI*

4.3 0.08 0.15 28.75 NI* NI*

1.07 0.22 0.01 29.04 NI* NI*

0.14 0.39 0.01 32.26 NI* NI*

1.9 0.29 0.85 59.47 NI* NI*

8.11 NIE DOT. NIE DOT. 58.36

8.55 NIE DOT. NIE DOT. 42.15

8.66 NIE DOT. NIE DOT. 41.94

8.98 NIE DOT. NIE DOT. 39.32

8.83 NIE DOT. NIE DOT. 41.63

6.09 NIE DOT. NIE DOT. 68.6

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

166

12. Obszary narusze standardw jakoci powietrza atmosferycznego w zakresie pyu zawieszonego PM10 podsumowanie
Przedstawiona powyej diagnoza stanu aerosanitarnego strefy gubczyckoprudnickiej wskazuje na istnienie szeciu obszarw z naruszonymi standardami jakoci rodowiska atmosferycznego, czterech z przekroczonym poziomem dopuszczalnym ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny oraz jednego z przekroczonym poziomem dopuszczalnym ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy. Wystpowanie obszarw zagroe na terenie strefy gubczycko-prudnickiej spowodowane jest kilkoma czynnikami, gwnie emisj napywow z wojewdztwa, spoza wojewdztwa opolskiego, spoza kraju oraz z ogrzewania indywidualnego. Gwnym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest wskazanie niezbdnych dziaa w zakresie gospodarczym i urbanistycznym w strefie tak, aby moliwa bya poprawa jakoci powietrza oraz jakoci ycia mieszkacw. Podstawowym narzdziem polityki przestrzennej miast i gmin s plany zagospodarowania przestrzennego, ktre jako prawo miejscowe musz by przestrzegane przez wszystkich uytkownikw danego obszaru. Wszystkie dziaania, ktre bezporednio lub porednio mog przyczyni si do poprawy sytuacji aerosanitarnej w gminach powinny by ujte w planach zagospodarowania przestrzennego.

EKOMETRIA Sp. z o.o.

167

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 26. Obszary przekrocze poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 wyznaczone na podstawie modelowania Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego [ha] / ludno / 3 warto z oblicze [ g/m ]/ 3 warto z pomiaru [ g/m ] Opis obszaru Py zawieszony Py zawieszony PM10 24h PM10 rok (36 max) 245,2 / 16500 / 3,95 / 1400 / Obszar zabudowy 44,7 / brak wielorodzinnej, jednorodzinnej, 85.1 / brak usugowej

Nr

Nazwa obszaru

Dziaania naprawcze

Miasto Prudnik zdecydowana wikszo zabudowanego obszaru miasta. Pnocna granica obszaru przekrocze biegnie od ul. Nyskiej, wzdu ulic Dworcowej, Powstacw lskich i Polnej do granic miasta, wschodnia przebiega wzdu zachodniej czci Kolonii Karola Miarki, przecina Jasionowe Wzgrze wzdu ul. Sybirakw, siga ul. Jasionkowej, poudniowa granica przebiega wzdu ul Konopnickiej, al. Miej i al. Lipowej, przecina Osiedle Tysiclecia wzdu ul. Broniewskiego; zachodnia granica przebiega wzdu ulic Zwycistwa, onierskiej i Szpitalnej.

1) Obnienie emisji z napywu 2) Obnienie emisji z ogrzewania indywidualnego w Prudniku 3) Obnienie emisji komunikacyjnej w Prudniku

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

168

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego [ha] / ludno / Opis obszaru 3 warto z oblicze [ g/m ]/ 3 warto z pomiaru [ g/m ] 19,94 / 2880 / brak Obszar zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, 55,5 / 58,0 usugowej

Nr 2

Nazwa obszaru

Dziaania naprawcze 1) Obnienie emisji z napywu 2) Obnienie emisji komunikacyjnej Gubczycach

Miasto Gubczyce centralna cz miasta. Pnocna granica obszaru przekrocze biegnie wzdu ul. Sobieskiego oraz czci ulicy Krlowej Jadwigi, wschodnia przebiega wzdu ulic: Staszica, Sosnowieckiej i Przyrowie; poudniowa granica przebiega wzdu ulic Browarnej i Kochanowskiego, zachodnia pomidzy ulicami Chrobrego i Niepodlegoci. 9,79 / 3668 / 53,0 brak Obszar zabudowy Miasto Gogwek wielorodzinnej, jednorodzinnej, / brak centralna cz miasta. Pnocna granica obszaru usugowej przekrocze biegnie wzdu ul. Batorego, wschodnia przecina ulice: Targow, Korfantego i 3 Maja i dalej biegnie wzdu ulicy Kpielowej; poudniowa granica przebiega wzdu ulicy Staszica, zachodnia przebiega przez Rynek oraz wzdu ulicy Zamkowej.

Obnienie emisji z napywu

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

169

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego [ha] / ludno / 3 warto z oblicze [ g/m ]/ 3 warto z pomiaru [ g/m ] 46,2 / 160 / brak 57,6 / brak

Nr 4

Nazwa obszaru Miasto Kietrz pnocna cz miasta. Obszar znajdujcy si w obrbie ulic: Grskiej, Nadbrzenej, Ogrodowej i Polnej. Miasto Baborw pnocna i rodkowa cz miasta. Pnocna granica obszaru przekrocze przecina ulic Gubczyck, Wiejsk oraz skrzyowanie ulic: Kociuszki i 40-lecia PRL, wschodnia przecina ulice: Rzemielnikw i Straakw; poudniowa granica przecina ulice Kwiatow, Soneczn, Wincentego Witosa, Dbrowszczakw i Wsk.

Opis obszaru Obszar zabudowy jednorodzinnej

Dziaania naprawcze Obnienie emisji z napywu

Obszar zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej

65,5 / 213 / 58,2 / brak

brak

Obnienie emisji z napywu

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

170

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

13. Scenariusz naprawczy dla pyu zawieszonego PM10


13.1. Wpyw emisji naturalnej
Punkt (14) Dyrektywy CAFE stanowi i: Emisja zanieczyszcze z naturalnych rde moe podlega ocenie, jednak nie mona jej kontrolowa. Z tego wzgldu w przypadku gdy zanieczyszczenia powietrza pochodzce ze rde naturalnych mog by okrelone z wystarczajc pewnoci oraz gdy stany przekrocze wynikaj cakowicie lub czciowo z zanieczyszcze pochodzcych ze rde naturalnych, mog one, na warunkach okrelonych w niniejszej dyrektywie, by pominite podczas oceny zgodnoci z wartociami dopuszczalnymi dla jakoci powietrza. W zwizku z powyszym, od ste cakowitych pyu zawieszonego PM10 odjto stenia pochodzce od emisji naturalnej. Wyniki przedstawiono na poniszych rysunkach.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

171

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 109. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 r. po odjciu napywu ste pochodzcych od emisji naturalnej

Rysunek 110 Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Prudnika w 2008 r. po odjciu napywu ste pochodzcych od emisji naturalnej BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 172

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 111. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy z emisji cakowitej na terenie strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 r. po odjciu ste pochodzcych od emisji naturalnej

Jak wida na powyszych rysunkach, po odjciu ste pochodzcych od emisji naturalnej, tylko w Prudniku pozosta niewielki obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny, natomiast na pozostaych obszarach (w Gubczycach, Kietrzu, Baborowie, Gogwku) przekrocze nie odnotowano. Zlikwidowany zosta rwnie obszar przekrocze ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w Prudniku. Biorc pod uwag zapisy w Dyrektywie CAFE, dotyczce emisji biogennej, naley uzna, i jedynie obszar przekrocze ste pyu PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny w Prudniku jest obszarem, ktry powinien podlega dziaaniom naprawczym.

13.2. Napyw transgraniczny


Wyznaczone modelem CALMET/CALPUFF stenia pochodzce od napywu transgranicznego pyu zawieszonego PM10 na teren strefy gubczycko-prudnickiej wskazuj, i na terenie strefy pozostaje niewielki margines ste do zagospodarowania przez emisj z tego terenu. Jednak Dyrektywa CAFE pozwala na wyczenie z obowizku stosowania wartoci dopuszczalnych dla PM10 do dnia 11 czerwca 2011 r. Tak wic mimo, e napyw transgraniczny na obszar strefy gubczycko-prudnickiej jest znaczcy, to dziaania naprawcze w Prudniku (gdzie po odjciu ste pochodzcych od emisji naturalnej nadal wystpuje obszar przekrocze) naley podj.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 173

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Poniej przedstawiono rozkady ste pyu zawieszonego PM10 po odjciu ste pochodzenia transgranicznego oraz ste pochodzcych od emisji naturalnej, ktra jest niezalena od dziaalnoci czowieka.

Rysunek 112. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 r. po odjciu napywu transgranicznego i ste pochodzcych od emisji naturalnej

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

174

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 113. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny (36 max) z emisji cakowitej na terenie Prudnika w 2008 r. po odjciu napywu transgranicznego i ste pochodzcych od emisji naturalnej

Rysunek 114. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy z emisji cakowitej na terenie strefy gubczyckoprudnickiej w 2008 r. po odjciu napywu transgranicznego i ste pochodzcych od emisji naturalnej

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

175

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Po odjciu napywu transgranicznego oraz ste pochodzcych od emisji naturalnej, nadal pozosta w Prudniku bardzo niewielki obszar przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny. W wyniku przyjcia Dyrektywy CAFE wszystkie strefy s zobligowane do wdroenia dziaa naprawczych i obnienia imisji pyu zawieszonego do/lub poniej poziomu dopuszczalnego do czerwca 2011 r. Taki sam obowizek zosta naoony na wszystkie Pastwa Czonkowskie Unii Europejskiej, w tym rwnie na Czechy. Powinno to skutkowa zmniejszeniem napywu transgranicznego w najbliszych kilku latach.

13.3. Prudnik
13.3.1. Dziaania w zakresie emisji powierzchniowej

W Prudniku, za przekroczenia poziomw dopuszczalnych pyu zawieszonego PM10 oprcz emisji napywowej odpowiada rwnie emisja powierzchniowa. Dlatego te proponuje si obnienie emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez zmian sposobu ogrzewania np.: poprzez podczenie do sieci ciepowniczej okoo 35070 m2 powierzchni ogrzewanej obecnie indywidualnie z terenu miasta lub zamian ogrzewania paliwami staymi (okoo 35421 m2 powierzchni ogrzewanej) na ogrzewanie paliwem ekologicznym, np. ekogroszkiem, peletami, gazem ziemnym lub ogrzewaniem elektrycznym. Dziaanie naprawcze dotyczyoby centralnej czci miasta ograniczonej nastpujcymi ulicami: Chrobrego, Armii Krajowej, Klasztornej, Piastowskiej i Kotaja. Rozwizanie to spowoduje obnienie emisji powierzchniowej w miecie o okoo 5.5%, czyli do wartoci 188.4 Mg/rok.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

176

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 115. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny pochodzcych od emisji powierzchniowej, po zastosowaniu dziaa dot. zmiany ogrzewania w Prudniku

13.3.1.

Dziaania w zakresie emisji komunikacyjnej

W zwizku z budow obwodnicy Prudnika w cigu drogi krajowej nr 41, oszacowano wpyw inwestycji na popraw stanu aerosanitarnego w miecie. W dniu 19 maja 2010 r. zostaa wydana przez Burmistrza Prudnika decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy miasta Prudnik w cigu drogi krajowej Nr 41 Nysa - Prudnik - Trzebina - Gr. Pastwa wedug wariantu II. Podstawowymi celami inwestycji s: - poprawa przepustowoci i prdkoci ruchu tranzytowego na kierunku DK 41, - poprawa bezpieczestwa ruchu w korytarzu drogi krajowej Nr 41, - poprawa warunkw ekologicznych mieszkacw miejscowoci Prudnik mieszkajcych w otoczeniu drogi krajowej Nr 41, - umoliwienie aktywacji gospodarczej terenw zlokalizowanych w ssiedztwie korytarza drogi krajowej Nr 41 oraz w wojewdztwie opolskim. Projektowana obwodnica ma klas GP (gwna ruchu przyspieszonego) i jest zaprojektowana jako droga o ograniczonej dostpnoci. Podstawowe parametry techniczne obwodnicy to: prdko projektowa: 80 km/h, prdko miarodajna: 100 km/h, dostpno drogi: poprzez skrzyowania, przekrj poprzeczny: jednojezdniowy,

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

177

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

liczba pasw ruchu: 1/2 (jedna jezdnia o dwch pasach ruchu, po jednym w obu kierunkach - szeroko pasa ruchu: 3,5 m, szeroko opaski: 0.7 m, szeroko pobocza gruntowego: 2.0 m, dopuszczalny nacisk: 115 kN/o, kategoria obcienia ruchem KR4. Zgodnie z danymi GDDKiA Opole, natenie ruchu na projektowanej obwodnicy przedstawia si nastpujco: wariant zerowy (polegajcy braku realizacji przedsiwzicia): ok. 3000 - 14000 pojazdw/dob; stan projektowy dla realizacji obwodnicy: ok. 1700 - 13000 pojazdw/dob. W zwizku z realizacj inwestycji szacuje si, i cay ruch tranzytowy (przede wszystkim przejazd samochodw ciarowych) zostanie przeniesiony poza granice miasta, a emisja komunikacyjna w miecie zmniejszy si o ok. 50%. Ponadto proponuje si obnienie emisji komunikacyjnej w miecie poprzez zwikszenie czstotliwoci sprztania ulic na mokro, zwaszcza w okresie bezdeszczowym, w obszarze z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyu zawieszonego PM10. Dziaanie to spowoduje obnienie emisji pyu unoszonego w miecie o okoo 20%. Sumarycznie emisja komunikacyjna w Prudniku, w wyniku realizacji wariantu zmniejszy si o 9,75 Mg, czyli o ok. 66%. Pomimo tego, i w wyniku wdroenia wariantu nastpi znaczcy spadek emisji liniowej PM10, to nie bdzie to miao wyranego wpywu na obnienie ste. Powodem tego jest fakt, i stenia pochodzce od komunikacji stanowiy maksymalnie tylko okoo 8% poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny. Poniej przedstawiono rozkady ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny, po wariancie komunikacyjnym.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

178

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 116. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny pochodzcych od emisji liniowej, po zastosowaniu dziaa w zakresie komunikacji w Prudniku

Po zastosowaniu powyszych dziaa oraz odjciu wpywu emisji naturalnej, w adnym punkcie w miecie stenia pyu zawieszonego o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny nie przekraczaj poziomu dopuszczalnego, zatem efekt ekologiczny zosta osignity.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

179

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 117. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny pochodzcych od cakowitej emisji, po zastosowaniu dziaa naprawczych oraz odjciu napywu transgranicznego i ste pochodzcych od emisji naturalnej

13.4. Gubczyce
W Gubczycach, za przekroczenia poziomw dopuszczalnych ste pyu zawieszonego PM10 odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja napywowa. Ju po odjciu ste pochodzcych od emisji transgranicznej i naturalnej, stenia PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny wystpuj poniej poziomu dopuszczalnego. Jednak na granicy obszaru przekrocze pojawiaj si niewielkie obszary z przewag emisji powierzchniowej. W zwizku z tym, i zgodnie z planem zaopatrzenia miasta i gminy w ciepo, tylko 23% powierzchni mieszkalnej miasta jest ogrzewana w sposb indywidualny, w programie ochrony powietrza nie wskazano konkretnych obszarw, ktre naleaoby podda dziaaniom naprawczym w zakresie obnienia emisji powierzchniowej. Jednak naley, w miar moliwoci technicznych jak i ekonomicznych, dy do likwidacji niskiej emisji na terenie miasta i sukcesywnie zastpowa paleniska na paliwa stae ekologicznymi rdami energii (w tym przede wszystkim scentralizowanymi rdami ciepa). Dodatkowo proponuje si obnienie emisji komunikacyjnej w miecie poprzez zwikszenie czstotliwoci sprztania ulic na mokro, zwaszcza w okresie bezdeszczowym, w obszarze z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyu zawieszonego PM10. Dziaanie to spowoduje obnienie emisji pyu unoszonego w miecie o okoo 20%, czyli obnienie cakowitej emisji komunikacyjnej w miecie o 16.5% (do wartoci 8.6 Mg/rok).
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 180

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 118. Rozkad ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny pochodzcych od emisji liniowej, po zastosowaniu dziaa naprawczych w Gubczycach

Na podstawie analizy wynikw modelowych na mapie cyfrowej wyznaczono zakresy ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy, uzyskane po zastosowaniu wariantw naprawczych w zdefiniowanych obszarach przekrocze poziomu dopuszczalnego w strefie gubczycko-prudnickiej. Wyniki przedstawiono poniej.
Tabela 27. Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy po zastosowaniu wariantw naprawczych w obszarach przekrocze poziomu dopuszczalnego ste pyu zawieszonego PM10 Kod obszaru przekrocze Op08PruPM10d01 Op08GluPM10d02 Op08GloPM10d03 Op08KiePM10d04 Op08BabPM10d05 Op08WidPM10d06 Op08PruPM10a01 Substancja zanieczyszczajca Py zawieszony PM10 Py zawieszony PM10 Py zawieszony PM10 Py zawieszony PM10 Py zawieszony PM10 Py zawieszony PM10 Py zawieszony PM10 Stenia w 2008 roku 3 [g/m ] 44,7 33,8 33,7 33,9 34,2 31,3 44,7 Stenia w ostatnim roku obowizywania programu 3 [g/m ] 24,5 21,5 21,7 21,2 21,7 19,36 24,5

Lp.

1 2 3 4 5 6 7

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

181

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

13.5. Kierunki i zakres dziaa niezbdnych do przywrcenia standardw jakoci powietrza w zakresie pyu zawieszonego PM10
Podstawowe kierunki dziaa zmierzajcych do przywrcenia poziomw dopuszczalnych pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczycko-prudnickiej obejmuj nastpujce dziaania: 1) W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno bytowej i technologicznej): rozbudowa centralnych systemw zaopatrywania w energi ciepln, zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartoci popiou gaz, olej opaowy lub zastosowanie energii elektrycznej oraz indywidualnych rde energii odnawialnej, zmniejszanie zapotrzebowania na energi ciepln poprzez ograniczanie strat ciepa termomodernizacja budynkw, ograniczanie emisji z niskich rozproszonych rde technologicznych, upowszechnienie przyjaznego rodowisku budownictwa (materiay energooszczdne), zmiana technologii i surowcw stosowanych w rzemiole, usugach i drobnej wytwrczoci wpywajca na ograniczanie emisji pyu PM10. W zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej): caociowe zintegrowane planowanie rozwoju systemu transportu na terenie miast, kontynuacja modernizacji taboru komunikacji autobusowej, wprowadzenie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczeglnie w systemie transportu publicznego i sub miejskich, wykorzystanie istniejcych linii kolejowych dla autobusw szynowych, bieca modernizacja drg, stosowanie przy modernizacji drg i parkingw materiaw i technologii gwarantujcych ograniczenie emisji pyu podczas eksploatacji, tworzenie systemu cieek rowerowych, intensyfikacja okresowego czyszczenia ulic, wprowadzenie ogranicze prdkoci na drogach o pylcej nawierzchni, wprowadzanie zieleni ochronnej wzdu cigw drogowych, kolejowych i wodnych. W zakresie ograniczania emisji z istotnych rde punktowych energetyczne spalanie paliw: ograniczenie wielkoci emisji pyu zawieszonego PM10 poprzez optymalne sterowanie procesem spalania i podnoszenie sprawnoci procesu produkcji energii, zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartoci popiou, stosowanie technik gwarantujcych zmniejszenie emisji substancji do powietrza, stosowanie technik odpylania spalin o duej efektywnoci, stosowanie oprcz spalania paliw odnawialnych rde energii, zmniejszenie strat przesyu energii, W zakresie ograniczania emisji z istotnych rde punktowych rda technologiczne: stosowanie efektywnych technik odpylania gazw odlotowych,
182

2) 3) -

4) -

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

5) W -

6) W -

zmiana technologii produkcji, skutkujca ograniczeniem rde o znaczcej emisji pyu, zakresie edukacji ekologicznej i reklamy: ksztatowanie waciwych zachowa spoecznych poprzez propagowanie koniecznoci oszczdzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uwiadamianie o szkodliwoci spalania paliw niskiej jakoci, prowadzenie akcji edukacyjnych majcych na celu uwiadamianie spoeczestwa o szkodliwoci spalania odpadw (mieci) poczonych z uwiadomieniem moliwoci nakadania mandatw za spalanie odpadw (mieci), przez policj lub stra miejsk na terenie miasta, uwiadamianie spoeczestwa o korzyciach pyncych z uytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych dziaa zwizanych z ograniczeniem emisji niskiej, promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych rde ciepa, wspieranie przedsiwzi polegajcych na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru i usug propagujcych model konsumpcji zgodny z zasadami zrwnowaonego rozwoju, w tym w zakresie ochrony powietrza. zakresie planowania przestrzennego: uwzgldnianie w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobw zabudowy i zagospodarowania terenu umoliwiajcych ograniczenie emisji pyu PM10 poprzez dziaania polegajce na: modernizowaniu ukadu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza cise centrum miast, reorganizacji ukadu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref zamknitych dla ruchu samochodowego w cisym centrum miast, wprowadzaniu zieleni izolacyjnej i urzdzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych miast (place, skwery, ksztatowaniu korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania miast, ustalaniu sposobu zaopatrzenia w ciepo z preferencj dla nastpujcych czynnikw grzewczych, takich jak: miejska sie ciepownicza, gaz ziemny, gaz pynny, olej opaowy lekki, energia elektryczna, energia odnawialna, wprowadzenie zapisw dotyczcych zakazu lokalizacji zakadw przemysowych emitujcych py do powietrza na terenach mieszkaniowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem centrum miast.

Z punktu widzenia zarzdzania jakoci powietrza w miastach istnieje dua luka prawna. Wprowadzanie do powietrza zanieczyszcze z palenisk domowych przez osoby fizyczne nie podlega adnym ograniczeniom prawnym, organizacyjnym czy ekonomicznym. Osoby ogrzewajce mieszkania (w budynkach istniejcych, inaczej jest przy budowie np. nowych domw jednorodzinnych, gdzie sposb ogrzewania moe by narzucony) nie musz uzyskiwa zgody na funkcjonowanie piecw domowych, nie podlegaj kontroli w zakresie wielkoci emisji i nie wnosz opat za korzystanie ze rodowiska, nie podlegaj take kontroli w zakresie rodzaju i jakoci spalanych paliw. Poniewa w przewaajcej czci za przekroczenia wartoci normatywnych pyu zawieszonego odpowiadaj indywidualne paleniska wglowe, ich likwidacja ma priorytetowe znaczenie, a podczenie zewntrznych rde energii umoliwi sterowanie systemem ochrony atmosfery, w tym zapobieganie sytuacjom alarmowym.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 183

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

W obszarze centrum miast przewaa zwarta zabudowa rdmiejska. Wasno obiektw jest zrnicowana, co jest czynnikiem utrudniajcym realizacj planu restrukturyzacji systemw grzewczych. Znaczna cz obiektw jest wasnoci prywatn lub mieszan, co w przyszoci wymusi prowadzenie negocjacji z licznymi wacicielami. W pozostaych obszarach przewaaj domki jednorodzinne. Udzia emisji pochodzcej od scentralizowanych rde ciepa w steniach jest niewielki. Wytworzona energia cieplna moe by dostarczana do poszczeglnych dzielnic rurocigami magistralnymi wody gorcej, a nastpnie rozprowadzana do obiektw sieci rurocigw rozdzielczych i przyczami. Od wzw cieplnych gorca woda dla potrzeb c.o. i c.w.u. musi by rozprowadzona po budynkach za pomoc sieci wewntrznych a do grzejnikw. Niezbdne sieci wewntrzne jak i zewntrzne musz by realizowane jako nowa inwestycja. Istnieje potrzeba kontynuowania na szczeblu wojewdzkim i miejskim polityki finansowej wspomagajcej wacicieli lokali zdecydowanych do zamiany ogrzewania wglowego na ogrzewanie proekologiczne, z priorytetem na system centralny, miejski. Rwnie dostawcy ciepa, wobec dziaa oszczdnociowych odbiorcw, przeprowadzanych termomodernizacji, a wic spadku poboru ciepa, powinni by zainteresowani poszerzaniem rynku oraz inwestowaniem w jego rozwj. Jest to tym bardziej uzasadnione, e trzymanie nadwyek produkcyjnych jest kosztowne. Osobnym zagadnieniem jest rewitalizacja zabudowy, ktra jeli bdzie przeprowadzana (uzalenienie finansowe) powinna wiza si z termorenowacj budynkw. Rozwizanie takie moe przynie wielorakie korzyci: - zmniejszenie zuycia energii cieplnej, - znaczna poprawa standardu ycia mieszkacw, - poprawa atrakcyjnoci turystycznej i inwestycyjnej miasta. Poniej podano oszczdnoci energii cieplnej moliwe do uzyskania przez poszczeglne elementy termorenowacji i modernizacji: - automatyka pogodowa, regulacja wzw i rde ciepa - 5 do10%, - modernizacja instalacji c.o., regulacja hydrauliczna, zawory termostatyczne, podzielniki ciepa 10 do 20 %, - monta ekranw zagrzejnikowych ok. 5%, - docieplenie zewntrznych przegrd budowlanych 10 do 20%, - uszczelnienie stolarki okiennej i drzwiowej 3 do 5%, - wymiana okien na trzyszybowe 10 do 15%. Rzeczywista wielko uzyskanych oszczdnoci zaley od aktualnego stanu budynku i jego charakterystyki cieplnej. Celowo i opacalno poszczeglnych dziaa powinna by okrelona na podstawie audytu energetycznego. Pomocna w tych dziaaniach moe by ustawa termorenowacyjna, zapewniajca preferencyjne kredyty i ich czciowe umorzenie dla dziaa uzasadnionych w audycie energetycznym. Naley zwrci uwag na fakt, e zadowalajcy efekt ekologiczny mona uzyska przy realizacji wyej omwionych wariantw powierzchniowych, bez uwzgldnienia planowanych dziaa modernizacji ciepowni, centrum zarzdzania i linii przesyowych oraz termomodernizacji budynkw, ktre niewtpliwie, dziki obnieniu strat i poprawie sprawnoci, spowoduj obnienie emisji pyu.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

184

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

W celu okrelenia szacunkowych kosztw wdroenia dziaania naprawczego na terenie Prudnika, polegajcego na podczeniu do miejskiej sieci ciepowniczej budynkw ogrzewanych paliwami staymi, przyjto nastpujce zaoenia: - Planem objto wszystkie obiekty dotychczas ogrzewane indywidualnymi piecami wglowymi. O wczeniu do wykazu nie decydowa stan techniczny obiektw. - Uwzgldniono cen niezbdnego (w danym obiekcie) wza cieplnego. - Wykluczono potrzeb prowadzenia powszechnych prac termomodernizacyjnych. - Niezbdne bdzie zbudowanie instalacji do rozprowadzenia wody gorcej c.o. i c.w.u. oraz instalacja grzejnikw. - Koszty realizacji sieci cieplnych oszacowano na podstawie aktualnych cen realizacji inwestycji tego typu. - Pominito koszty realizacji projektw technicznych, ktre mog siga kilku % wartoci inwestycji. Z analizy dostpnych dokumentw wynika, e jednostkowe, aczkolwiek tylko szacunkowe koszty przedstawiaj si nastpujco: 1) Podczenie do sieci ciepowniczej jednego budynku wielorodzinnego, o zapotrzebowaniu mocy cieplnej okoo 50 kW: koszt wza cieplnego c.o./c.w. 35 tys. z koszt instalacji c.o. wewntrz budynkw bez grzejnikw 68 tys. z, razem 103 tys. z; 2) Podczenie do sieci ciepowniczej jednego budynku jednorodzinnego: koszt wza cieplnego c.o./c.w. 12 tys. z koszt instalacji c.o. wewntrz budynkw bez grzejnikw 17 tys. z, razem 29 tys. z; W przypadku budynkw, ktre znajduj si poza zasigiem istniejcej sieci ciepowniczej, w obu przypadkach naley doliczy nastpujce koszty, w zalenoci od rednicy rury ciepowniczej: Sieci magistralne 1 200 3 500 z/mb Sieci rozdzielcze 750 1 000 z/mb W poniszej tabeli zestawiono koszty ogrzewania mieszka rnymi mediami, w tym koszty ogrzewania z miejskiej sieci ciepowniczej ZEC Prudnik.
Tabela 28 Porwnanie kosztw ogrzewania 1 m mieszka rnymi mediami koszt ogrzania 1m2 Rodzaj paliwa Gaz ziemny GZ 50 taryfa W3 LPG Olej opaowy Ecoterm Plus Wgiel kamienny orzech I gat. (popi 6%) Ekogroszek (popi 4%) Mia wglowy Drewno BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. dom bardzo dobrze ocieplony 16.20 - 20.40 39.60 27.50 18.70 13.20 8.80 7.70 dom dobrze ocieplony 22.10 - 27.80 54.00 37.50 25.50 18.00 12.00 10.50 dom rednio ocieplony 29.50 - 37.10 72.00 50.00 34.00 24.00 16.00 14.00 dom nieocieplony 44.2 - 55.50 108.00 75.00 51.00 36.00 24.00 21.00 185
2

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 koszt ogrzania 1m2 Rodzaj paliwa dom bardzo dobrze ocieplony dom dobrze ocieplony dom rednio ocieplony dom nieocieplony

Energia elektryczna taryfa 73.70 100.50 134.00 201.00 caodobowa Pompa ciepa 18.70 25.50 34.00 51.00 ZEC Prudnik 12.35 16.25 19.50 rdo: opracowanie wasne z uyciem http://www.instalacjebudowlane.pl/ i www.rakoczy.pl

Jak wida w powyszej tabeli, koszt ogrzewania mieszka z miejskiej sieci ciepowniczej jest najniszy i jest to rozwizanie najbardziej korzystne z ekologicznego punktu widzenia.

Tabela 29. Propozycja struktury finansowania i udziau w realizacji poszczeglnych elementw programu likwidacji niskiej emisji energetycznej w Prudniku Zakres rzeczowy Likwidacja ogrzewania indywidualnego w Prudniku poprzez podczenie do sieci 2 cieplnej okoo 35070 m powierzchni ogrzewanej paliwem staym na obszarze Prudnika budownictwo wielorodzinne. Razem rda finansowania Wasne Urzdu Gminy Prudnik waciciele budynkw WFOiGW NFOiGW 7 224 7 224 Nakady [tys. z]

Naley rwnie zbada moliwo czciowego finansowania przedsiwzicia likwidacji niskich rde emisji z innych rde, np. z systemu funduszy ekologicznych z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, z Banku Ochrony rodowiska S.A., ktry cz kredytw o charakterze preferencyjnym przeznacza na dofinansowanie dziaa w zakresie ochrony rodowiska czy te z Fundacji Ekofundusz, ktra dziaa bdzie do 2010 r., a ktra finansuje dziaania w zakresie ochrony rodowiska. Fundacja Ekofundusz wspiera ponadto realizacj projektw zwizanych z oszczdnoci energii, popraw efektywnoci jej wykorzystania. rodki NFOiGW oraz WFOiGW mog by przeznaczone na pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla rodowiska nonikw energii, wspieranie ekologicznych form transportu. Mona rwnie stara si o rodki pomocowe Unii Europejskiej nastawione na finansowanie duych inwestycji infrastrukturalnych.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

186

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

13.6. Dziaania naprawcze wykonane w strefie przed 2005 r. i kontynuowane w latach nastpnych
I. Na terenie powiatu gubczyckiego:

W 2000 roku: - Wymiana kota centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pietrowicach; - Wymiana 8 szt. okien w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubczycach; - Wymiana 24 okien w Gimnazjum nr 1 w Gubczycach, ul. Kochanowskiego; - Wymiana 8 okien w Zespole Szk w Gubczycach ul. Dworcowa; - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 2925 m2; - Wykonanie 11 przyczy gazowych do budynkw w Gubczycach i 2 w Kietrzu; - Budowa sieci gazowej w Baborowie; - Przebudowa i wymiana wewntrzna instalacji gazowej w budynku ZSM w Gubczycach. W 2001 roku: - Wymiana kota c.o. w Szkole Podstawowej w Lisicicach; - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 7180 m2; - Wykonanie 9 przyczy gazowych do budynkw w Gubczycach, 2 w Branicach oraz 1 w Kietrzu. W 2002 roku: - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 6544 m2; - Wykonanie 8 przyczy gazowych do budynkw w Gubczycach, 1 w Branicach i 2 w Kietrzu. - Modernizacja kotowni wglowej na gazow oraz wybudowanie kotowni gazowej w Kietrzu. W 2003 roku: - Wymiana okien 4 szt. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubczycach; - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w Gimnazjum nr 1 w Gubczycach; - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Gubczycach; - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w Szkole Podstawowej w Lisicicach; - Modernizacja kotowni centralnego ogrzewania w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Gubczycach; - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 11071 m2; - Budowa sieci cieplnej w Gubczycach; - Wykonanie 10 przyczy gazowych do budynkw w Gubczycach, 3 w Branicach, 2 w Kietrzu wraz z sieci; - Wymiana kotw c.o. w Przedszkolu w Gubczycach; - Modernizacja kotowni wglowej w Branicach. W 2004 roku: - Dofinansowanie docieplenia budynku mieszkalnego ul. Powstacw 27 koszty poniesione przez Wsplnot Mieszkaniow; - Remont dachu i wymiana 5 okien w wietlicy w Dobieszowie; - Ze rodkw Programu Aktywizacji Obszarw Wiejskich sfinansowano czciowo remonty wraz z wymian okien w Szkoach Podstawowych w Klisinie, Zopowych, Pietrowicach, Bogdanowicach i Lisicicach wydatkowano - 137 968 z;
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 187

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- W Domu Dziennego Pobytu w ramach usug remontowych wykonano m.in. remont pieca c.o. wydatkowano 3 059 z; - Remonty wraz z wymian okien w Szkoach Podstawowych w Klisinie, Zopowy, Pietrowicach, Bogdanowicach i Lisicicach. wydatkowano 299 537 z; - Przeprowadzono oczystk ulic na dugoci 32,267 km oraz na powierzchni 76.043 m2 chodnikw wydatkowano 299 869 z. - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 12755 m2. - Wykonanie 16 przyczy gazowych do budynkw w Gubczycach, 1 w Branicach oraz 3 w Kietrzu; - Budowa gazocigu od Szonowa do Laskowic oraz budowa sieci gazu w Gouszowicach; - Budowa sieci gazowej w Baborowie. W 2005 roku: - Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i prowadzenie nadzoru inwestorskiego remontu kotowni w Szkole Podstawowej w Bogdanowicach - wydatkowano 450 000 z; - W szkole w Pietrowicach wykonano remont kotowni za 50 000 z; - Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Gubczycach. Zadanie to zrealizowano w czci z kredytu termomodernizacyjnego wysokoci 501 000 z. wydatkowano 762 715 z, - Przeprowadzono oczystk ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m2 chodnikw - wydatkowano 309 958 z. - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 12890 m2. - Wykonanie 14 przyczy gazowych do budynkw w Gubczycach, 3 w Gouszowicach oraz 3 w Branicach, przycza gazu do kotowni w Kietrzu, 2 przyczy w Baborowie. W 2006 roku: - Wymiana okien w wietlicy w ciborzycach Maych oraz w wietlicy w Lisicicach; - Ocieplenie ciany budynku ul. Niepodlegoci 11 Kochanowskiego 7 - Koszty poniesione przez Wsplnot Mieszkaniow; - Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym ul. Kotaja 1 - Koszty poniesione przez Wsplnot Mieszkaniow; - Zakup usug remontowych dla Domu Dziennego Pobytu, w tym m.in. remont kotowni, wymiana pieca c.o wraz z podgrzewaczem wody - wydatkowano 15 718 z; - Przeprowadzono oczystk ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m2 chodnikw - wydatkowano 319 951 z. - Wprowadzono do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubczyce przyjtego Uchwa Nr XXXVI/443/2006 Rady Miejskiej w Gubczycach z dnia 17 padziernika 2006 r. zapis: &11 punkt 12 ustp 2 nakazuje si stosowania paliw ekologicznych (o niskiej zawartoci zwizkw siarki) w zabudowie mieszkaniowej i usugowej; - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 11819 m2; - Wykonanie przycza cieplnego w Kietrzu. - Wykonanie 11 przyczy gazowych do budynkw w Gubczycach, 1 w Kietrzu, 1 w Baborowie. - Budowa sieci gazu z przyczami Gadzowice Gouszowice oraz sieci gazu w Gadzowicach. W 2007 roku:

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

188

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- Ocieplenie cian budynku mieszkalnego ul. Krakowska 4, 6, Kociuszki 30A Koszty poniesione przez Wsplnot Mieszkaniow; - Przeprowadzono oczystk ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m2 chodnikw - wydatkowano 325 615 z; - Opracowanie zmiany do gminnego planu zagospodarowania przestrzennego uwzgldniajcej wyznaczenie stref pod budow farm wiatrowych w miejscowoci Zopowy - wydatkowano 20 000 z; - Termomodernizacja Szkoy Podstawowej nr 1 w Gubczycach oraz piaskowanie grzejnikw; - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 33489 m2. - Wykonanie 15 przyczy gazowych do budynkw w Gubczycach, w 6 przypadkach wybudowanie sieci gazowej. - Budowa sieci gazowej w Kietrzu oraz 2 przyczy; - Przebudowa wraz ze zmian sposobu uytkowania budynku skadu opau na kotowni gazow w Gubczycach. W 2008 roku: - Opracowanie zmiany do gminnego planu zagospodarowania przestrzennego uwzgldniajcej wyznaczenie stref pod budow farm wiatrowych w miejscowociach Zopowy wydatkowano 4 000 z; - Termomodernizacja i utwardzanie placu Zespou Szk w Lisicicach; - Remont kotowni w Szkole Podstawowej nr 1 w Gubczycach; - Termomodernizacja budynku gwnego Zespou Szk w Lisicicach; - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 51102 m2. - Wykonanie 6 przyczy gazowych do budynkw w Gubczycach oraz budowa sieci gazowej, 1 przycza w Branicach. - Budowa sieci gazowej w Kietrzu oraz 2 przyczy. W 2009 roku: - Termomodernizacja Szkoy Podstawowej nr 2 w Gubczycach Etap I: Remont dachu nad sal gimnastyczn; - Wymiana kotw oraz remont ukadu technologicznego w kotowni w Gimnazjum nr 1 w Gubczycach; - Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Gubczycach, Etap I: wymiana okien w sali gimnastycznej; - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 31958 m2; - Budowa sieci cieplnej wraz z przyczami do budynku uytecznoci publicznej w Gubczycach. - Wykonanie 14 przyczy gazowych do budynkw w Gubczycach. - Budowa gazocigu oraz 3 przyczy w Gouszowicach i przycza w Gadzowicach. - Przyczenie gazu do pywalni krytej w Kietrzu; - Budowa gazocigu wraz z przyczami do budynku usugowego w Baborowie. W 2010 roku: - Remont czstkowy ubytkw na drogach, na powierzchni 18475 m2. - Budowa gazocigu wraz z przyczem i sieci gazow w Gouszowicach. - Wykonanie 1 przycza gazu w Baborowie; - Wybudowanie dwch farm wiatrowych wraz z liniami energetycznymi; - Budowa parku elektrowni wiatrowej i stacji transformatorowej w miejscowoci Zopowy.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

189

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Ponadto w ww. latach wykonano: - Modernizacj drogi dojazdowej do gruntw rolnych wraz z odwodnieniem we wsi Debrzyca; - Budow i modernizacj drogi dojazdowej do gruntw rolnych w miejscowoci Lisicice; - Budow drogi gminnej Gadzowice-Rusin. - Wybudowano ciek rowerow relacji Gubczyce Gubczyce Sady. - Wykonano termomodernizacje: Domu Pomocy Spoecznej w Dzbacach, Domu Pomocy Spoecznej w Klisinie Filia Boboluszki na powierzchni 287 m2, Zespou Szk Mechanicznych w Gubczycach, Zespou Szk Oglnoksztaccych w Gubczycach, Budynku Komendy Pastwowej Powiatowej Stray Poarnej w Gubczycach. - Zmiana rodzaju paliwa stosowanego do ogrzewania z wgla kamiennego na: Ekogroszek Dom Pomocy Spoecznej w Klisinie (powierzchnia uytkowa ok. 3422 m2), Olej opaowy Filia Domu Pomocy Spoecznej w Radyni (powierzchnia uytkowa ok. 1268 m2), Gaz Zesp Szk Mechanicznych w Gubczycach (powierzchnia uytkowa ok. 2880 m2 + 2400 m2 warsztaty ), Ekogroszek Zesp Szk Oglnoksztaccych w Gubczycach (powierzchnia uytkowa ok. 3600 m2), Gaz SPZOZ Szpital Powiatowy w Gubczycach (powierzchnia uytkowa ok. 6900 m2), Gaz Komenda Pastwowej Powiatowej Stray Poarnej w Gubczycach (powierzchnia uytkowa ok. 1160 m2), Na terenie miasta Gubczyce okresowo prowadzone s prace zwizane z czyszczeniem drg gminnych, wykonywane przez firm Usugi Komunalne sp. z o.o. II. Na terenie powiatu prudnickiego: Ocieplenie stropodachu oraz wymiana okien budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku; Ocieplenie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz wymiana okien; Wymiana okien w Liceum Oglnoksztaccym w Biaej; Wymiana okien oraz ocieplenie stropodachu w budynku Zespou Szk Zawodowych nr 1 w Prudniku; Wymiana okien w budynku Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 w Prudniku; Tremomodernizacje szk podstawowych w Prudniku; Wymiana okien oraz ocieplenie stropodachu w budynku biblioteki Zespou Szk Oglnoksztaccych; Termomodernizacja budynkw mieszkalnych Spdzielni Mieszkaniowej os. Jesionkowa i os. Kard. S. Wyszyskiego, ul. Kociuszki, w Prudniku;
190

Termomodernizacje:

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- Wymiana okien w budynku Zespou Szk w Gogwku. Modernizacje kotowni: - Wymiana pieca na piec opalany ekogroszkiem w budynku Szkoy w Grabinie; - Wymiana pieca na piec opalany ekogroszkiem w budynku szpitala w Biaej; - Wymiana ogrzewania w budynku II Liceum Oglnoksztaccego w Prudniku na ogrzewanie gazowe; - Likwidacja kotowni opalanej wglem ogrzewajcej budynek Starostwa Powiatowego w Prudniku oraz budynek Zespou Szk Rolniczych w Prudniku i podczenie do ogrzewania miejskiego; - Likwidacja lokalnych kotowni w zasobach Zarzdu Budynkw Komunalnych w Prudniku; - Likwidacja kotowni w parafii w. Michaa Archanioa w Prudniku; - Likwidacja kotowni w klasztorze o.o. Bonifratw przy ul. Piastowskiej w Prudniku; - Wymiana pieca na piec opalany ekogroszkiem w budynku Zespou Szk w Gogwku. Modernizacje drg: - W 2009 r. zmodernizowano 13,2 km drg; - W 2010 r. zostanie zmodernizowanych 10,68 km drg; - W 2009 r. wybudowano 2,56 km cieek rowerowych; - W 2010 r. zostanie wybudowanych 2,59 km cieek rowerowych. Ponadto: - regularnie od 15 kwietnia do 15 padziernika czyszczone s drogi powiatowe. - I i II etap rewitalizacji rdmiecia Prudnika: modernizacja sieci ciepej ograniczajca straty na przesyle, nowe nawierzchnie drogowe (likwidacja uszkodzonych nawierzchni asfaltowych na rzecz kostki granitowej); - Przystpienie do sporzdzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka, w ktrym wyznaczono obszar pod budow fermy wiatrowej na ok. 30 wiatrakw.

13.7. Termin realizacji programu


Okrela si termin realizacji programu do 31.12.2015 roku. Realizacja poszczeglnych zada uzaleniona jest od moliwoci prawnych i finansowych. Szczegowe terminy realizacji poszczeglnych zada programu okrelone s w Tabela 309.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

191

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

14. Dziaania naprawcze zawieszonego PM10

zakresie

emisji

pyu

Podstawowe kierunki dziaa zmierzajcych do przywracania poziomw dopuszczalnych pyu zawieszonego PM10 powinny si koncentrowa na nastpujcych gwnych dziaaniach: 1. Obnienie emisji z energetycznego spalania paliw dla celw komunalnych w Prudniku poprzez podczenie budynkw ogrzewanych obecnie indywidualnie, gwnie piecami wglowymi, do sieci ciepowniczej. 2. Obnienie emisji komunikacyjnej w Prudniku poprzez budow obwodnicy Prudnika w cigu drogi krajowej nr 41. 3. Obnienie emisji komunikacyjnej w Prudniku i Gubczycach poprzez zwikszenie czstotliwoci sprztania ulic w okresie bezdeszczowym.

Poniej w tabeli zestawiono najistotniejsze dziaania naprawcze.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

192

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 30. Zakres dziaa naprawczych niezbdnych do przywracania poziomw dopuszczalnych pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczyckoprudnickiej oraz terminy realizacji, koszty i rda finansowania poszczeglnych zada Lokalizacja dziaa (adres, opis obszaru dziaa itp.) 4 Planowany termin zakoczenia 5 31.12.2015 r. w miar moliwoci finansowych i prawnych Jednostka realizujca zadanie 6 Koszt realizacji dziaania (tys. PLN) 7

Lp.

Kierunek \Dziaania 2 Ograniczenie emisji zanieczyszcze z energetycznego spalania paliw KOD DZIAANIA NAPRAWCZEGO: OpPruSC Ograniczenie emisji komunikacyjnej KOD DZIAANIA NAPRAWCZEGO: OpPruObw Ograniczenie emisji komunikacyjnej KOD DZIAANIA NAPRAWCZEGO: OpPruKom Ograniczenie emisji komunikacyjnej KOD DZIAANIA NAPRAWCZEGO: OpGluKom

Sposb dziaania

rda finansowania 8 Wasne Urzdu Gminy w Prudniku, RPO WO, waciciele budynkw, WFOiGW, NFOiGW

3 Opracowanie i realizacja programu ograniczenia niskiej emisji z energetycznego spalania paliw. Dziaanie naprawcze dotyczyoby gwnie centralnej czci miasta ograniczonej nastpujcymi ulicami: Chrobrego, Armii Krajowej, Klasztornej, Piastowskiej i Kotaja.

Miasto Prudnik

Urzd Gminy w Prudniku

7 224

Budowa obwodnicy Prudnika w cigu drogi krajowej nr 41.

Miasto Prudnik

2015r.

Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad

66 334

Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad

Zwikszenie czstotliwoci sprztania ulic na mokro, zwaszcza w okresie bezdeszczowym, w obszarze z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyu zawieszonego PM10 Zwikszenie czstotliwoci sprztania ulic na mokro, zwaszcza w okresie bezdeszczowym, w obszarze z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyu zawieszonego PM10

Miasto Prudnik

Od 2010 r. stale

Urzd Gminy w Prudniku

300

Wasne Urzdu Gminy w Prudniku

Miasto Gubczyce

Od 2010 r.stale

Urzd Miasta i Gminy Gubczyce

300

Wasne Urzdu Miasta i Gminy Gubczyce

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

193

14.1. Lista dziaa naprawczych, ktre nie zostay wytypowane do wdroenia


Poniej wymieniono te dziaania naprawcze, ktre moliwe s do zastosowania, a ktre z rnych przyczyn nie zostay wytypowane do wdroenia. Lista tych dziaa jest ograniczona, ze wzgldu na to, i gwnymi rdami emisji pyu PM10 w strefie jest ogrzewanie indywidualne, wglowe, komunikacja oraz napyw zanieczyszcze spoza strefy. Jedynym dziaaniem dla likwidacji niskiej emisji z ogrzewania indywidualnego jest zmiana tego ogrzewania na niskoemisyjne, a dla napywu nie okrela si dziaa naprawczych.
Tabela 31. Lista dziaa naprawczych (w zakresie ograniczenia emisji pyu PM10), ktre nie zostay wytypowane do wdroenia Dziaanie naprawcze Dziaania naprawcze w miejscowociach Kietrz, Baborw, Gogwek i Gubczyce Przyczyna jego niezastosowania Po odjciu ste pochodzcych od emisji biogennej obszary przekrocze nie wystpuj

14.2. rodki suce ochronie wraliwych grup ludnoci, w tym dzieci


Podstawowym rodkiem sucym ochronie wraliwych grup ludnoci jest dotrzymywanie standardw jakoci powietrza okrelonych w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomw niektrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). Tak wic jeli standardy te nie s dotrzymane naley podj wszelkie moliwe dziaania aby poprawi jako powietrza w strefie. rodkami sucymi ochronie wraliwych grup ludnoci s: 1. Przyjcie i realizacja Programu Ochrony Powietrza; 2. Opracowanie i realizacja programu Likwidacji Niskiej Emisji; 3. Tworzenie miejsc odpoczynku i zabaw wraz z zieleni miejsk na obszarach (dzielnicach) miasta, gdzie nie wystpuj przekroczenia ste zanieczyszcze; 4. Tworzenie sieci monitoringu powietrza w miastach wraz z systemem ostrzegawczym dla ludnoci; 5. Tworzenie systemu prognoz dla zanieczyszcze w powietrzu wraz z systemem alertowym dla ludnoci; 6. Informowanie i przestrzeganie ludnoci, w tym szczeglnie dzieci, gdzie i kiedy zanieczyszczenia powietrza (np. szczeglnie ruchliwe ulice w godzinach szczytu komunikacyjnego) s grone dla ich zdrowia, tak aby mogli tych miejsc unika; 7. Tworzenie obszarw poprawiajcych lokalny klimat parki, zielece ze zbiornikami wodnymi;

EKOMETRIA Sp. z o.o.

194

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

8. Naoenie szczeglnej kontroli na przedsibiorcw przewocych materiay sypkie, wykonujcych remonty, prowadzcych budowy itp. aby prace te byy wykonywane bez nadmiernego naraenia ludnoci na pylenie.

15. Obowizki i ograniczenia wynikajce z realizacji programu


Wycznie wadze lokalne maj kompetencje i mog efektywnie przeciwdziaa naruszeniom standardw jakoci rodowiska, w tym powietrza, poprzez plany zagospodarowania przestrzennego, oceny oddziaywania na rodowisko, pozwolenia na emisje, pozwolenia na budow oraz lokalne uregulowania prawne, np. zachty finansowe skierowane do osb fizycznych. Marszaek Wojewdztwa Opolskiego, w zwizku z realizacj Programu, bdzie odpowiedzialny za: administrowanie i nadzr nad baz danych o emisji; uzupenianie bazy danych o emisji; zbieranie informacji o stopniu realizacji zada zapisanych w Programie; przekazywanie Ministrowi rodowiska informacji o realizacji Programu; wystpienia do Marszaka Sejmu, Kancelarii Rzdu lub odpowiednich ministrw w sprawie wprowadzenia stosownych uregulowa prawnych, pozwalajcych na egzekwowanie dziaa zawartych w programach ochrony powietrza (np. dotyczcych zmiany systemu grzewczego w gospodarstwach domowych, obowizku zmywania ulic przez zarzdzajcego drog). Starostowie powiatw gubczyckiego i prudnickiego s zobowizani do przekazywania Marszakowi informacji o: wydawanych decyzjach, w szczeglnoci: decyzjach administracyjnych zawierajcych informacje o emisji zanieczyszcze do powietrza, pozwoleniach na wprowadzanie zanieczyszcze do powietrza, pozwoleniach zintegrowanych, decyzjach zobowizujcych do wykonywania pomiarw emisji oraz informacji o przyjmowanych w trybie art. 152 ustawy PO zgoszeniach eksploatacji instalacji. Burmistrzowie miast Gubczyc i Prudnika s zobowizani do przekazywania organowi przyjmujcemu Program informacji o: podejmowanych decyzjach dotyczcych realizacji dziaa wynikajcych z podstawowych kierunkw i zakresw dziaa majcych na celu w szczeglnoci ograniczenie emisji zanieczyszcze ze rde bytowokomunalnych; dziaaniach podjtych w celu wdroenia zada wynikajcych z realizacji naprawczego programu ochrony powietrza.

Organ przyjmujcy Program wyda uchwa w sprawie okrelenia programu ochrony powietrza dla strefy gubczycko-prudnickiej.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

195

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Sprawozdania o wdroonych dziaaniach na terenie strefy, w celu realizacji zada wynikajcych z naprawczego programu ochrony powietrza, burmistrzowie miast powinni na bieco przekazywa do organu przyjmujcego Program. Organ przyjmujcy Program powinien kontrolowa wykonanie zada w terminach przewidzianych na ich zakoczenie. Coroczne uaktualniane bazy danych emisyjnych (szczeglnie wprowadzanie zmian w emisji powierzchniowej) oraz coroczne oceny jakoci powietrza wykonywane przez WIO w Opolu pozwol na biec kontrol stanu aerosanitarnego w strefie gubczycko-prudnickiej. Realizacja programu ochrony powietrza wymaga wsppracy wielu organw administracji i instytucji. Konieczna jest zatem moliwo biecej oceny realizacji programu. W tym celu naley cile okreli zakres kompetencji i zada, ktre przedstawiono w poniszej tabeli.
Tabela 32. Zakres kompetencji i zada organw administracji w ramach realizacji programu ochrony powietrza Zadanie Organ administracji Marszaek Wojewdztwa Program ochrony powietrza Przekazanie opinii o programie ochrony powietrza w terminie miesica od dnia otrzymania projektu uchway Przekazanie Marszakowi harmonogramu rzeczowofinansowego realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Zapisy w kierunkach zagospodarowania przestrzennego oraz w planach zagospodarowania przestrzennego o wczaniu nowych inwestycji (budownictwo, przemys) do sieci cieplnych, tam gdzie to moliwe, w innych przypadkach o stosowaniu paliw proekologicznych. Roczny raport o zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym dotyczcym mieszkalnictwa (zmiana Przekazywana informacja Dokument z ktrego wynika zadanie Monitorowanie realizacji

Projekt uchway

Starostowie

Burmistrzowie/ Prezydenci miast Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)

Burmistrzowie/ Prezydenci miast

Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Plany zagospodarowania przestrzennego

Powiatowy Aktualizacja Inspektor bazy danych o Nadzoru emisji - emisja Budowlanego komunalna BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

Program ochrony powietrza

Przekazanie Marszakowi, na koniec lutego za rok 196

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Organ administracji Przekazywana informacja przeznaczenia budynkw oraz rozbudowa nowych osiedli) Roczny raport o zmianach w zakresie ukadu komunikacyjnego, wykonywanych pomiarach ruchu na terenie miasta Roczny raport o zmianach w zakresie ukadu komunikacyjnego, wykonywanych pomiarach ruchu na terenie powiatu: drogi powiatowe i gminne Roczny raport o zmianach w zakresie ukadu komunikacyjnego, wykonywanych pomiarach ruchu na terenie strefy: drogi wojewdzkie Przekazywanie informacji o planowanych inwestycjach ponadlokalnych Roczny raport o nowych i zmienianych decyzjach i zgoszeniach dla instalacji na wprowadzanie gazw lub pyw do powietrza, decyzjach zobowizujcych do pomiarw emisji, Przekazywanie informacji o nakadanych na podmioty gospodarcze karach za przekroczenia dopuszczalnych wielkoci emisji substancji objtych programem ochrony powietrza Monitoring realizacji Programu ochrony powietrza poprzez prowadzenie i aktualizacj bazy danych o emisji wedug spywajcych informacji oraz informacji posiadanych przez Marszaka Roczny raport z realizacji Programu w zakresie ograniczenia niskiej emisji komunalno-bytowej (wdroenie programu ograniczenia niskiej emisji) wedug Dokument z ktrego wynika zadanie Monitorowanie realizacji poprzedni

Zadanie

Burmistrzowie/ Prezydenci miast Aktualizacja bazy danych o emisji - emisja komunikacyjna Starostowie

Program ochrony powietrza

Przekazanie Marszakowi, na koniec lutego za rok poprzedni

Zarzd Drg Wojewdzkich

Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad

Przekazywani e na bieco Program ochrony powietrza Przekazanie Marszakowi, na koniec lutego za rok poprzedni

Aktualizacja bazy danych o emisji - emisja punktowa

Starostowie

Emisja punktowa

WIO

Zgodnie z uprawnieniam i ustawowymi

Oglna baza danych o emisji

Marszaek

Corocznie aktualizowan a baza danych

Raport z realizacji Programu ochrony powietrza

Burmistrzowie/ Prezydenci miast

program ochrony powietrza

Przekazanie Marszakowi, na koniec lutego za rok poprzedni 197

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Organ administracji Przekazywana informacja okrelonych poniej wskanikw. Raport ten stanowi bdzie rwnoczenie podstaw do aktualizacji bazy emisji komunalnej Roczny raport z realizacji Programu w zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej wedug okrelonych poniej wskanikw Roczny raport z realizacji Programu w zakresie ograniczenia emisji z istotnych rde: punktowych (technologicznych, energetycznych), powierzchniowych (skadowiska odpadw, materiaw sypkich, oczyszczalnie ciekw) komunikacyjnych wedug okrelonych poniej wskanikw Wykonanie okresowej analizy przebiegu realizacji Programu ochrony powietrza i przekazanie Ministrowi waciwemu do spraw rodowiska sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza co 3 lata Podjcie ewentualnych dziaa korygujcych Coroczny raport: Ocena jakoci powietrza w wojewdztwie opolskim Dokument z ktrego wynika zadanie Monitorowanie realizacji

Zadanie

Burmistrzowie/ Prezydenci miast

Starostowie

Raport z realizacji Programu ochrony powietrza

Marszaek Wojewdztwa

art. 94 ust. 2a Prawo ochrony rodowiska

Minister rodowiska

Uchwaa Sejmiku Wojewdztwa Obowizki ustawowe

Ocena skutkw podjtych dziaa

WIO

WIO: monitoring jakoci powietrza

W celu uatwienia przekazywania informacji o programie proponuje si wykorzystanie poniszych wskanikw realizacji programu: - dugo wybudowanych lub zmodernizowanych ciepocigw, ilo nowych wzw cieplnych oraz liczba budynkw (nowych i starych) podczonych do miejskiej sieci ciepowniczej, - dugo wybudowanych gazocigw, liczba nowych stacji redukcyjnych, przyczy gazowych wybudowanych w celach grzewczych i bytowych oraz liczba budynkw zaopatrywanych ze rde ciepa opalanych paliwem gazowym, - liczba i rodzaj wybudowanych nowych rde technologicznych i energetycznych,
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 198

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

- liczba i rodzaj obiektw energetycznych zmodernizowanych w celu poprawy sprawnoci cieplnej rde, - liczba i rodzaj zainstalowanych, nowych urzdze redukujcych wielko emisji pyu, - liczba i rodzaj instalacji, z ktrych wielko emisji zanieczyszcze zostaa zredukowana wskutek zastosowania najlepszych dostpnych technik (BAT), - liczba podmiotw gospodarczych, dla ktrych wydano pozwolenia na emisj, - liczba podmiotw, ktre wdroyy w okresie sprawozdawczym system zarzdzania rodowiskowego, w tym system zapewniajcy podniesienie efektywnoci energetycznej instalacji i efektywnej gospodarki materiaowo-surowcowej, - liczba zlikwidowanych kotowni, palenisk domowych i rde emisji technologicznej opalanych paliwem staym (wgiel, koks), - liczba oddanych do uytkowania nowych lub zmodernizowanych niskoemisyjnych rde ciepa z okreleniem rodzaju spalanego paliwa, - liczba obiektw poddanych termomodernizacji (w tym wymiana stolarki okiennej), - dugo drg wybudowanych celem przeniesienia ruchu komunikacyjnego poza obszary miast lub ich centra, - liczba i rodzaj zmian w organizacji ruchu komunikacyjnego zwikszajcych bezpieczestwo i pynno ruchu, - dugo drg poddana modernizacji (naprawy, utwardzenia), - liczba parkingw, miejsc parkingowych zlokalizowanych poza centrami miast, w systemie Park&Ride, - dugo drg poddawanych regularnym czyszczeniom nawierzchni drogowych, - dugo wybudowanych cieek rowerowych, - modernizacje ilo i rodzaj dokonane w taborze komunikacji miejskiej (np. wymiana taboru, wprowadzanie paliw niskoemisyjnych itp.). Zadania wchodzce w zakres Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Program Ograniczenia Niskiej Emisji ma na celu wymian niskosprawnych kotw opalanych paliwami staymi, w budownictwie indywidualnym i wielorodzinnym (kamienice), na ekologiczne, niskoemisyjne (gazowe, olejowe, retortowe). W razie potrzeby programem objte powinno by rwnie rozprowadzenie bd modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz sprawdzenie wraz z ewentualn napraw funkcjonowania przewodw kominowych. Zakres obowizkw Operatora powinien obejmowa: przygotowanie dokumentacji programu, wraz z audytem energetycznym budynkw, przygotowanie harmonogramw rzeczowo-finansowych, przygotowanie harmonogramw rozliczeniowych, pozyskanie rodkw na wykonanie programu, uruchomienie Punktu Obsugi Klienta, szeroko zakrojon akcj informacyjn dla potencjalnych odbiorcw programu, obejmujc zarwno informacje na temat programu, jak i porady merytoryczne i techniczne, stworzenie list osb chtnych do wzicia udziau w programie, wyonienie firm, ktre zajyby si techniczn realizacj programu, kontrol i egzekwowanie od firm instalatorskich wykonania zleconych prac.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 199

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

16. Zasady sporzdzania informacji o programach ochrony powietrza


Zacznik nr 4 do Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczcych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216 poz. 1377), okrela zakres i ukad przekazywanych informacji o programach ochrony powietrza. Rozporzdzenie to wprowadza dwa kluczowe pojcia, a mianowicie: Sytuacja przekroczenia Dziaanie naprawcze

Sytuacja przekroczenia jest definiowana (Tabela 2*) przez: - obszar, na ktrym stwierdzono przekroczenie wartoci kryterialnej, czyli poziomu dopuszczalnego, bd poziomu dopuszczalnego powikszonego o margines tolerancji, - zanieczyszczenie, dla ktrego stwierdzono przekroczenie wartoci kryterialnej, - kryterium wraz z czasem uredniania ste, obszarem obowizywania, w tym obszary ochrony uzdrowiskowej, parkw narodowych i inne. * - numeracja tabel w biecym rozdziale zostaa zachowana taka jak w Zaczniku nr 4 do
Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczcych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216 poz. 1377).

Kadej sytuacji przekroczenia przydziela si unikatowy kod, skadajcy si z 6 pl: - kod wojewdztwa (dwa znaki), - rok referencyjny (dwie cyfry), - skrt nazwy strefy (trzy znaki), - symbol zanieczyszczenia, - symbol czasu uredniania (h/d/a/8) ste przekraczajcych wartoci kryterialne, - numer kolejny obszaru przekrocze w strefie (dwa znaki). Dziaanie naprawcze definiowane i opisywane w Tabeli 7, ktremu nadaje si unikalny kod i ktre moe by stosowane do wielu obszarw przekrocze. Tabele 1 i 7 su zdefiniowaniu sytuacji przekrocze i dziaa naprawczych, natomiast tabele od 2 do 6 s wypeniane oddzielnie dla kadej substancji, okresu uredniania i obszarw przekrocze, przy czym tabela 6, w ktrej opisywane s dziaania naprawcze, ktre jeszcze nie zostay podjte, nie jest wypeniana w momencie ogaszania programu ochrony powietrza. Wszystkie wartoci pojawiajce si w tabelach maj swoje odzwierciedlenie w elaboracie programu ochrony powietrza. Wyjtkiem s jedynie wartoci prognozowane dla pierwszego roku po zakoczeniu realizacji programu ochrony powietrza (POP). Prognozy wykonano wykorzystujc tendencje zmian emisji kadego typu okrelone w programach prognostycznych Unii Europejskiej. Sposb tworzenia prognoz opisano w p. 15.1.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 200

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Poniej zamieszczono tabele i ich struktur wraz z zaznaczeniem rozdziaw, w ktrych opisano wartoci parametrw wpisywanych do tych tabel. Czerwon czcionk podano numery rozdziaw. Tabela nr 2 Opis sytuacji przekrocze poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego Kod Zawarto Odpowied Lp. czenia 1 Kod sytuacji przekroczenia S 11 2 Substancja zanieczyszczajca S 11 3 Kod strefy L 6 4 Nazwa miasta (miast) lub miejscowoci Czas uredniania ste zanieczyszcze, dla ktrych zostaa przekroczona warto PD+MT [h/d/a] Poziom stenia w roku referencyjnym: stenie w g/m3, jeeli waciwe, lub maksymalne 8-godzinne rednie stenie CO w mg/m3, jeeli waciwe, lub cakowita liczba przekrocze wartoci PD+MT, jeeli waciwe Cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego (PD) w roku referencyjnym Liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla ozonu w roku kalendarzowym przekraczajca dopuszczaln czsto przekrocze poziomu dopuszczalnego ozonu ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2) Stenie ozonu w powietrzu przekraczajce poziom dopuszczalny ze wzgldu na ochron rolin wyraony jako AOT403) Poziom stenia w roku referencyjnym wyraony w L 11

11

6 6.1 6.2

R R

11 NIE DOT. NIE DOT.

6.3

11

NIE DOT.

NIE DOT.

10

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

201

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Lp.

Zawarto stosunku do pozostaych kryteriw zwizanych z naraeniem zdrowia ludzi (inne czasy uredniania) danej substancji zanieczyszczajcej, o ile takie kryteria istniej: stenie w g/m3, jeeli waciwe, lub cakowita liczba przekrocze wyraona w stosunku do poziomw dopuszczalnych, jeeli waciwe Stenia obserwowane w poprzednich 3 latach, jeeli dostpne: rok i stenia w g/m3, jeeli waciwe, lub rok i maksymalne 8-godzinne rednie stenie CO w mg/m3, jeeli waciwe, lub rok i cakowita liczba przekrocze wyraona w stosunku do PD+MT, jeeli waciwe Jeeli przekroczenie zostao wykryte za pomoc pomiarw: kod stacji pomiarowej, na ktrej zarejestrowano przekroczenie wsprzdne geograficzne stacji pomiarowej typ stacji i typ obszaru Jeeli przekroczenie zostao wykryte za pomoc oblicze modelowych: lokalizacja obszaru przekrocze typ obszaru przekrocze Szacunkowy obszar (km2), na ktrym zosta przekroczony poziom dopuszczalny w roku referencyjnym Szacunkowa dugo drogi (km), gdzie stenie przekroczyo poziom dopuszczalny w roku

Kod czenia

Odpowied

10.1

11

10.2

NIE DOT.

11 11.1 11.2

L L

NIEDOSTPNE NIEDOSTPNE

11.3

NIEDOSTPNE

12 12.1 12.2 12.3 13 13.1 13.2 14

L L S

NIE DOT. NIE DOT. NIE DOT.

LS S T

11 11 11

15

11

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

202

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Lp.

Zawarto

Kod czenia

Odpowied

16

17

referencyjnym Szacunkowa rednia liczba osb obecna na obszarze, gdzie przekroczony by poziom T dopuszczalny w roku referencyjnym Uwagi NIE DOT.

11

Tabela nr 3 Analiza przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku referencyjnym Kod Lp. Zawarto Odpowied czenia 1 Kod sytuacji przekroczenia S Szacunkowy poziom ta 2 regionalnego: rednie roczne stenia w g/m3, 2.1 11 R jeeli waciwe, lub maksymalne 8-godzinne 2.2 stenia CO w mg/m3, jeeli R NIE DOT. waciwe, lub liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla ozonu w roku kalendarzowym przekraczajca dopuszczaln 2.3 R NIE DOT. czsto przekrocze poziomu dopuszczalnego ozonu ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2) lub stenie ozonu w powietrzu przekraczajce poziom R NIE DOT. 2.4 dopuszczalny ze wzgldu na ochron rolin wyraony jako AOT403) lub cakowita liczba przekrocze 2.5 wartoci dopuszczalnej (PD), R NIE WYSTPUJ jeeli waciwe Szacunkowy poziom ta 3 cakowitego: rednie roczne stenia w g/m3, 3.1 11 R jeeli waciwe, lub maksymalne 8-godzinne 3.2 stenia CO w mg/m3, jeeli R NIE DOT. waciwe, lub 3.3 liczba dni z przekroczeniami NIE DOT.
BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o. 203

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Lp. Zawarto poziomu dopuszczalnego dla ozonu w roku kalendarzowym przekraczajca dopuszczaln czsto przekrocze poziomu dopuszczalnego ozonu ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2) lub stenie ozonu w powietrzu przekraczajce poziom dopuszczalny ze wzgldu na ochron rolin wyraony jako AOT403) lub cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego (PD), jeeli waciwe Wskazanie stopnia, w jakim lokalne rda przyczyniaj si do przekroczenia poziomu dopuszczalnego: ruch pojazdw samochodowych przemys, w tym wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej rolnictwo rda zwizane z handlem i mieszkalnictwem rda naturalne inne Odnonik do inwentaryzacji emisji wykorzystywanej podczas analiz Wyjtkowe warunki klimatyczne lub meteorologiczne Wyjtkowa lokalna topografia Uwagi

Kod czenia

Odpowied

3.4

NIE DOT.

3.5

NIE WYSTPUJ

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 6 7 8

S S S S S S LS S S NIE DOT.

11 11 11 11 11 11 8 7 4 -

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

204

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Tabela nr 4 Prognozowany poziom bazowy - poziom zanieczyszcze, jaki byby w roku 2010 LUB 20135), w roku zakoczenia realizacji POP w sytuacji niepodejmowania adnych dodatkowych dziaa poza tymi, ktrych podjcie wynika z przepisw Lp. Zawarto 1 2 2.1 Kod sytuacji przekroczenia Krtki opis scenariusza emisji uytego do oszacowania poziomu bazowego: rda tworzce regionaln warto ta rda regionalne tworzce warto ta cakowitego, ale nietworzce regionalnej wartoci ta rda lokalne, o ile maj znaczcy wkad Oczekiwane wartoci poziomu bazowego ste w pierwszym roku po zakoczeniu realizacji POP w sytuacji niepodjcia realizacji POP: poziom regionalnego ta bazowego: rednie roczne stenia w g/m3, jeeli waciwe, lub maksymalne 8-godzinne stenia CO w mg/m3, jeeli waciwe liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla O3 w roku kalendarzowym przekraczajca dopuszczaln czsto przekrocze poziomu dopuszczalnego ozonu ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2) lub stenie ozonu w powietrzu przekraczajce poziom dopuszczalny ze wzgldu na ochron rolin wyraony jako AOT403) lub cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego Kod czenia S Odpowied 11 8 S 8

2.2

2.3

3.1 3.1.1 3.1.2

R R

16 NIE DOT.

3.1.3

NIE DOT.

3.1.4

NIE DOT.

3.1.5

NIE WYSTPUJ
205

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Lp. Zawarto (PD), jeeli waciwe poziom cakowitego ta bazowego: rednie roczne stenia w g/m3, jeeli waciwe, lub maksymalne 8-godzinne stenia CO w mg/m3, jeeli waciwe liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla O3 w roku kalendarzowym przekraczajca dopuszczaln czsto przekrocze poziomu dopuszczalnego ozonu ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi lub stenie ozonu w powietrzu przekraczajce poziom dopuszczalny ze wzgldu na ochron rolin wyraony jako AOT40 lub cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego (PD), jeeli waciwe prognozowana warto bazowa w miejscu przekroczenia: rednie roczne stenia w g/m3, jeeli waciwe, lub maksymalne 8-godzinne stenia CO w mg/m3, jeeli waciwe liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla O3 w roku kalendarzowym przekraczajca dopuszczaln czsto przekrocze poziomu dopuszczalnego ozonu ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi lub stenie ozonu w powietrzu przekraczajce poziom dopuszczalny ze wzgldu na ochron rolin wyraony jako AOT40 lub cakowita liczba przekrocze

Kod czenia

Odpowied

3.2 3.2.1 3.2.2

R R

16 NIE DOT.

3.2.3

NIE DOT.

3.2.4

NIE DOT.

3.2.5

NIE WYSTPUJ

3.3 3.3.1 3.3.2

R R

16 NIE DOT.

3.3.3

NIE DOT.

3.3.4

NIE DOT.

3.3.5

16
206

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Lp. Zawarto poziomu dopuszczalnego (PD), jeeli waciwe Oczekiwane wartoci poziomu bazowego ste w roku 2010 lub 20135) (2010 r. dla: BENZENU, NO2 i O3; 2013 r. dla: As, Ni, Cd, B(a)P): poziom regionalnego ta bazowego w roku 2005,2010 lub 20135): rednie roczne stenia w g/m3, jeeli waciwe, lub maksymalne 8-godzinne stenia CO w mg/m3, jeeli waciwe liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla O3 w roku kalendarzowym przekraczajca dopuszczaln czsto przekrocze poziomu dopuszczalnego ozonu ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi2) lub stenie ozonu w powietrzu przekraczajce poziom dopuszczalny ze wzgldu na ochron rolin wyraony jako AOT403) lub cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego (PD), jeeli waciwe poziom cakowitego ta bazowego w roku 2005, 2010 lub 20135): rednie roczne stenia w g/m3, jeeli waciwe, lub maksymalne 8-godzinne stenia CO w mg/m3, jeeli waciwe liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla O3 w roku kalendarzowym przekraczajca dopuszczaln czsto przekrocze poziomu dopuszczalnego ozonu ustanowionego dla

Kod czenia

Odpowied

4.1 4.1.1 4.1.2

R R

NIE DOT. NIE DOT.

4.1.3

NIE DOT.

4.1.4

NIE DOT.

4.1.5

NIE DOT.

4.2 4.2.1 4.2.2

R R

NIE DOT. NIE DOT.

4.2.3

NIE DOT.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

207

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Lp. Zawarto

Kod czenia

Odpowied

4.2.4

4.2.5

4.3

4.3.1 4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

ochrony zdrowia ludzi lub stenie ozonu w powietrzu przekraczajce poziom dopuszczalny ze wzgldu na R ochron rolin wyraony jako AOT40 lub cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego R (PD), jeeli waciwe prognozowana warto bazowa w miejscu przekroczenia w roku 2010 lub 20135): rednie roczne stenia w R g/m3, jeeli waciwe, lub maksymalne 8-godzinne stenia CO w mg/m3, jeeli R waciwe liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego dla O3 w roku kalendarzowym przekraczajca dopuszczaln R czsto przekrocze poziomu dopuszczalnego ozonu ustanowionego dla ochrony zdrowia ludzi lub stenie ozonu w powietrzu przekraczajce poziom dopuszczalny ze wzgldu na R ochron rolin wyraony jako AOT40 lub cakowita liczba przekrocze poziomu dopuszczalnego R (PD), jeeli waciwe Czy potrzebne s jakie rodki inne ni przewidziane istniejcymi przepisami prawa S w celu osignicia poziomu dopuszczalnego w uzgodnionym terminie? Uwagi NIE DOT.

NIE DOT.

NIE DOT.

NIE DOT. NIE DOT.

NIE DOT.

NIE DOT.

NIE DOT.

16

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

208

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Tabela nr 5 Informacje na temat dodatkowych dziaa naprawczych w odniesieniu do wymaganych przez przepisy6) Lp. Zawarto 1 2 3 Kod sytuacji przekroczenia Kody dziaa naprawczych Przewidywany harmonogram wdroenia Wskanik(i) monitorowania postpu Przydzielone fundusze (lata, w euro) Szacunkowa wysoko cakowita kosztw (w euro) Szacunkowy poziom zanieczyszczenia powietrza w latach odpowiednio: 2005, 2010, w ostatnim roku obowizywania programu Uwagi Kod czenia S S L Odpowied Uwagi i wyjanienia 11 14

14

15

14

14

16 R

NIE DOT.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

209

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Tabela nr 6 Dziaania naprawcze moliwe do zastosowania, ktre jeszcze nie zostay podjte, oraz dziaania dugoterminowe - niewynikajce z przepisw Lp. Zawarto Kod sytuacji przekroczenia Kody dziaa naprawczych moliwych 2 do zastosowania, ktre jeszcze nie zostay podjte Dla dziaa naprawczych, 3 ktre jeszcze nie zostay podjte: szczebel administracyjny, 3.1 na ktrym mona podj dziaanie naprawcze przyczyna, z powodu 3.2 ktrej nie podjto dziaania naprawczego Kody dziaa 4 naprawczych dugoterminowych 5 Uwagi 1 Kod czenia S Odpowied 11

LS

NIE DOT. LS

LS

LS NIE DOT. -

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

210

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Tabela nr 7 Zestawienie dziaa naprawczych Lp. Zawarto 1 2 3 Kod dziaania naprawczego Tytu Opis Szczebel administracyjny, na ktrym mona podj dany rodek Rodzaj rodka Czy rodek ma charakter regulacyjny? Skala czasowa osignicia redukcji ste Kategoria rde emisji, ktrej dotyczy dziaanie naprawcze Skala przestrzenna pooenia rde emisji poddanych dziaaniu Kod czenia S S S Odpowied Uwagi i wyjanienia 14 14 13/14

LS

5 6

LS

A;B;C tak

LS

LS

D;B

LS

11

10 Uwagi

NIE DOT.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

211

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

16.1. Prognoza na pierwszy rok po zakoczeniu realizacji programu ochrony powietrza Tabela 4 w zaczniku nr 4 do Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczcych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216 poz. 1377), umoliwia analiz sytuacji, jaka wystpiaby, gdyby nie podjto adnych dziaa naprawczych. Prognozowany jest poziom bazowy poziom zanieczyszcze, jaki byby w roku zakoczenia realizacji programu ochrony powietrza w sytuacji niepodejmowania adnych dodatkowych dziaa poza tymi, ktrych podjcie wynika z przepisw. Podstaw prognozy ste jest tutaj prognoza emisji. W niniejszej pracy oparto si na opracowaniu Dane suce do opracowania dla Polski prognoz emisji zanieczyszcze do powietrza do roku 2020 w tym prognoz emisji gazw cieplarnianych przygotowanym przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji usytuowane w Instytucie Ochrony rodowiska na zlecenie Ministerstwa rodowiska w lutym 2006 r. Zgodnie z opracowaniem prognoza emisji tworzona jest przede wszystkim na bazie oficjalnych prognoz aktywnoci okrelone przez zuycie paliw, produkcj wyrobw przemysowych itp. Poniej pokazano tendencje zmian spalania paliw w rozbiciu na paliwa cieke, gazowe i stae dla trzech podstawowych, z punktu widzenia emisji zanieczyszcze rodzajw aktywnoci: produkcji energii elektrycznej i ciepa, produkcji przemysowej i budownictwa oraz transportu
Tabela 33. Prognoza spalania paliw [PJ] w produkcji energii elektrycznej i ciepa do roku 2020 Rodzaj paliwa Paliwa cieke Paliwa gazowe Paliwa stae biomasa 2010 r. 35.85 135.91 1 725.36 76.47 2015 r. 34.93 277.17 1 618.13 100.76 2020 r. 34.38 400.15 1 623.02 120.6

Rysunek 119. Prognoza spalania paliw [PJ] w produkcji energii elektrycznej i ciepa do roku 2020

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

212

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 34. Prognoza spalania paliw [PJ] w produkcji przemysowej i budownictwie do roku 2020 Rodzaj paliwa Paliwa cieke Paliwa gazowe Paliwa stae biomasa 2010 r. 50.35 209.65 155.2 55.68 2015 r. 55.84 214.24 140.46 53.73 2020 r. 58.41 215.8 135.94 52.22

Rysunek 120. Prognoza spalania paliw [PJ] w produkcji przemysowej i budownictwie do roku 2020

Tabela 35. Prognoza spalania paliw [Gg] w transporcie do roku 2020 Rodzaj paliwa Paliwa lotnicze [PJ] Benzyna samochodowa Gaz cieky (LPG) Olej napdowy 2010 r. 19.2 4 500 2 070 5 173.1 2015 r. 24.5 5 000 2 530 5 735.8 2020 r. 31.6 5 500 2 870 6 397.8

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

213

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10

Rysunek 121. Prognoza spalania paliw [Gg] w transporcie do roku 2020

Jak wida, sta tendencj wzrostu wykazuje jedynie zuycie paliw w transporcie. Wzrost ten jednak bdzie niewtpliwie rekompensowany przez cig popraw technologii silnikw.

Na tej podstawie okrelono szacunkow warto redniorocznego ta regionalnego oraz ta cakowitego pyu zawieszonego PM10 w 2011 roku w strefie gubczycko-prudnickiej: to transgraniczne pyu zawieszonego PM10: 6,9 g/m3 9,2g/m3 w roku 2008; 7,4 g/m3 9,8 g/m3 w roku 2013;: to regionalne pyu zawieszonego PM10: 2,2 g/m3 7,3 g/m3 w roku 2008; 2,3 g/m3 7,8 g/m3 w roku 2013; to cakowite pyu zawieszonego PM10: 12,45 g/m3 do 18,6 g/m3 w roku 2008; 13,3 g/m3 do 19,9 g/m3 w roku 2013. Podobnie, rednie roczne stenia w obszarach przekrocze, w przypadku nie podejmowania dodatkowych dziaa naprawczych oprcz tych wymaganych przez przepisy prawa, przedstawia si bd nastpujco:

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

214

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 36. Prognozowane poziomy ste pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw rok kalendarzowy w obszarach przekrocze poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 w strefie gubczycko-prudnickiej w 2008 i 2013 roku Stenia pyu zawieszonego PM10 o okresie Stenia pyu uredniania zawieszonego wynikw pomiarw PM10 o okresie rok kalendarzowy uredniania w 2013 roku w wynikw pomiarw przypadku nie rok kalendarzowy podejmowania w 2008 roku dodatkowych dziaa naprawczych 44,7 47,8 33,8 36,2 33,7 36,1 33,9 36,3 34,2 36,6 31,3 33,5 44,7 47,8

Obszar

Liczba przekrocze w 2008 roku

Liczba przekrocze w 2013 roku w przypadku nie podejmowania dodatkowych dziaa naprawczych

Op08PruPM10d01 Op08GluPM10d02 Op08GloPM10d03 Op08KiePM10d04 Op08BabPM10d05 Op08WidPM10d06 Op08PruPM10a01

92 46 41 46 46 43 92

98 49 44 49 49 46 98

16.2. Przewidywane zmiany emisji do powietrza ze rde zlokalizowanych poza granicami kraju oraz na terenie kraju
Prognoz stanu zanieczyszczenia powietrza pyem zawieszonym PM10 i PM2.5 dla lat 2010, 2015 oraz 2020 sporzdzono w oparciu o opracowanie Baseline Scenarios for the Clean Air for Europe (CAFE) Programme, gdzie zostay podane emisje zanieczyszcze oraz ich redukcje wyliczone modelem energetycznym PRIMES. Opracowanie podaje zmiany konsumpcji energii oraz zmiany emisji w rozbiciu na paliwa oraz gazie gospodarki wedug kategoryzacji SNAP. Poniej podano zmiany emisji poszczeglnych zanieczyszcze w 15 starych krajach Unii Europejskiej oraz w krajach nowych.
Tabela 37. Emisja SO2, wg sektorw gospodarki, w krajach 15 UE [kt/rok] Sektory gospodarki rok Produkcja energii Przemys (spalanie) Komunalnobytowy Transport Rolnictwo Procesy produkcyjne SUMA 2000 3 234 1 235 389 329 0 853 6 040 PRIMES ze zmianami klimatycznymi 2010 2015 2020 655 621 177 210 0 759 2 422 482 586 155 212 0 757 2 192 298 574 143 214 0 784 2 013 PRIMES bez zmian klimatycznych 2010 2015 2020 829 653 186 208 0 780 2 656 643 629 164 210 0 780 2 426 442 600 152 212 0 802 2 208 Prognozy krajowe 2010 899 649 225 210 0 770 2 754 2015 772 676 209 223 0 765 2 646 2020 372 652 199 217 0 788 2 229 215

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 38. Emisja SO2, wg sektorw gospodarki, w krajach nowych UE [kt/rok] Sektory gospodarki rok Produkcja energii Przemys (spalanie) Komunalnobytowy Transport Rolnictwo Procesy produkcyjne SUMA 2000 1 781 402 276 69 0 168 2 696 PRIMES ze zmianami klimatycznymi 2010 2015 2020 926 261 129 4 0 149 1 468 507 265 87 3 0 154 1 016 309 261 58 3 0 162 793 PRIMES bez zmian klimatycznych 2010 2015 2020 1057 276 137 4 0 149 1 622 704 283 98 3 0 153 1 241 493 278 65 3 0 157 997 Prognozy krajowe 2010 943 259 147 4 0 149 1 502 2015 524 265 107 3 0 154 1 053 2020 330 265 65 3 0 162 825

Tabela 39. Emisja NOx, wg sektorw gospodarki, w krajach 15 UE [kt/rok] Sektory gospodarki rok Produkcja energii Przemys (spalanie) Komunalnobytowy Transport Rolnictwo Procesy produkcyjne SUMA 2000 1 502 947 541 6 365 0 558 9 913 PRIMES ze zmianami klimatycznymi 2010 2015 2020 846 753 522 4 148 0 532 6 802 717 743 518 3 240 0 529 5 747 620 739 511 2 760 0 536 5 165 PRIMES bez zmian klimatycznych 2010 2015 2020 927 775 549 4 333 0 561 7 145 805 769 546 3 358 0 561 6 039 689 755 537 2 843 0 565 5 388 Prognozy krajowe 2010 996 812 551 4 188 0 546 7 094 2015 863 831 549 3 329 0 542 6 115 2020 630 837 548 2 848 0 547 5 410

Tabela 40. Emisja NOx, wg sektorw gospodarki, w krajach nowych UE [kt/rok] Sektory gospodarki rok Produkcja energii Przemys (spalanie) Komunalnobytowy Transport Rolnictwo Procesy produkcyjne SUMA 2000 563 163 96 732 0 116 1 670 PRIMES ze zmianami klimatycznymi 2010 2015 2020 364 119 90 457 0 84 1 113 293 117 87 326 0 84 907 181 117 85 254 0 87 724 PRIMES bez zmian klimatycznych 2010 2015 2020 407 123 94 462 0 86 1 171 364 121 93 330 0 85 993 218 121 91 257 0 87 774 Prognozy krajowe 2010 389 122 92 479 0 85 1 167 2015 323 121 90 439 0 84 966 2020 212 122 87 274 0 87 783

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

216

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 41. Emisja PM10, wg sektorw gospodarki, w krajach 15 UE [kt/rok] Sektory gospodarki rok Produkcja energii Przemys (spalanie) Komunalnobytowy Transport Rolnictwo Procesy produkcyjne SUMA 2000 111 38 516 521 226 411 1 823 PRIMES ze zmianami klimatycznymi 2010 2015 2020 54 22 369 346 223 338 1 352 49 21 341 286 221 340 1 258 43 20 308 263 222 348 1 204 PRIMES bez zmian klimatycznych 2010 2015 2020 72 23 367 355 228 350 1 396 68 22 339 293 226 352 1 301 86 21 305 269 227 357 1 265 Prognozy krajowe 2010 65 21 445 357 224 329 1 442 2015 70 25 424 298 226 330 1 373 2020 49 24 393 274 232 335 1 307

Tabela 42. Emisja PM10, wg sektorw gospodarki, w krajach nowych UE [kt/rok] Sektory gospodarki rok Produkcja energii Przemys (spalanie) Komunalnobytowy Transport Rolnictwo Procesy produkcyjne SUMA 2000 137 26 241 58 64 97 622 PRIMES ze zmianami klimatycznymi 2010 2015 2020 59 8 156 36 63 51 374 48 8 125 28 63 50 323 42 8 93 26 62 51 282 PRIMES bez zmian klimatycznych 2010 2015 2020 64 9 157 37 61 52 380 60 9 131 29 59 51 339 60 9 96 26 59 51 301 Prognozy krajowe 2010 66 9 176 39 62 51 404 2015 54 9 147 30 62 50 353 2020 51 10 104 27 61 50 303

Zakada si, i w Polsce od 2005 r. w cigu najbliszych 15 lat zuycie energii wzronie z 3800 PJ do 4614 PJ. Rwnoczenie zmieni si znaczco struktura paliw spadnie udzia paliw staych, a nastpi wzrost zuycia gazu oraz rde odnawialnych. Natomiast nadal w produkcji energii wgiel kamienny bdzie podstawowym nonikiem.

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

217

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY GUBCZYCKO-PRUDNICKIEJ W ZAKRESIE PYU PM10 Tabela 43. Zuycie energii [PJ] w latach 2010-2020 w podziale na typ nonikw Rodzaj nonika wgiel brunatny wgiel kamienny inne paliwa stae oleje cikie oleje lekkie benzyna gazy naturalne ogniwa wodorowe rda odnawialne elektrownie wodne energia nuklearna 2010 1 125 1 945 318 548 841 928 2 284 0 36 84 626 2015 861 2 118 338 545 917 1031 2 652 1 65 88 622 2020 807 2 140 327 533 976 1126 3 008 1 99 89 621

Ponisza tabela prezentuje zmiany emisji wyznaczone modelem PRIMES dla Polski w latach 2005-2020.
Tabela 44. Zmiany emisji w Polsce w latach 2005-2020 zwizek SO2 [kt] wsk redukcji SO2 [%] NO2 [kt] wsk redukcji NO2 [%] LZO [kt] wsk redukcji LZO [%] NH3 [kt] wsk wzrostu NH3 [%] PM10 [kt] wsk redukcji PM10 [%] PM2.5 [kt] wsk redukcji PM2.5 [%] 182 258 319 500 730 2005 1281 2010 1046 81.69 616 84.44 418 83.60 328 102.98 210 81.55 149 81.87 2015 883 68.96 542 74.30 363 72.60 329 103.30 185 71.84 130 71.43 2020 723 56.46 390 53.46 324 64.80 333 104.55 159 61.75 107 58.79

BSiPP EKOMETRIA Sp. z o.o.

218