Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR IV/19/11 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 4 lutego 2011 r.

w sprawie okrelenia warunkw i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie Na podstawie art.27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.857 z pn.zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co nastpuje: 1. W celu zapewnienia rozwoju sportu i zwikszenia dostpnoci spoecznoci lokalnej do dziaalnoci sportowej prowadzonej na terenie gminy Kolonowskie przez kluby i stowarzyszenia sportowe, a w szczeglnoci w celu zapewnienia szkole sportowych w rnych dyscyplinach dla dzieci i modziey oraz organizacji i udziau w imprezach sportowych, okrela si warunki oraz tryb finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie. 2. 1. Kluby i stowarzyszenia sportowe prowadzce dziaania z zakresu sportu na rzecz mieszkacw gminy Kolonowskie, niedziaajce w celu osignicia zysku, mog wystpowa do Burmistrza Kolonowskiego z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie przedsiwzi z zakresu sportu. 2. Wsparcie finansowe na realizacj przedsiwzi z zakresu sportu nastpuje w formie dotacji celowej, przyznawanej podmiotom wymienionym w ust. 1, ktre zoyy wniosek do Burmistrza Kolonowskiego o dofinansowanie przedsiwzi z zakresu sportu. 3. Podmioty, aby uzyska dotacj, zobowizane s zoy pisemny wniosek o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok budetowy. 3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawiera: 1) nazw i siedzib wnioskodawcy, 2) szczegowy opis realizacji zadania oraz zakadany cel zadania, 3) kalkulacj przewidywanych kosztw realizacji zadania (kosztorys), 4) terminy i miejsce realizacji zadania (harmonogram), 5) liczb osb objtych dotowanym zadaniem, 6) pisemne owiadczenie, e prowadz dziaania z zakresu sportu na rzecz mieszkacw gminy Kolonowskie, 7) informacj o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniajcych wykonanie zadania, 8) informacj o wysokoci rodkw finansowych uzyskanych na realizacj danego zadania z innych rde, 9) wysoko planowanej do uzyskania dotacji z budetu gminy, 10) dat i podpis osb upowanionych do skadania owiadcze woli w imieniu wnioskodawcy. 2. Do wniosku, o ktrym mowa w ust.1, naley doczy orygina lub kopi potwierdzon za zgodno przez osoby upowanione do skadania owiadcze woli w imieniu wnioskodawcy: 1) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sdowego lub odpowiednio wycigu z rejestru stowarzysze zwykych prowadzonego przez starost, 2) sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok, 3) aktualnego statutu klubu lub stowarzyszenia sportowego. 4. W ramach dofinansowania mog by uwzgldnione wydatki poniesione w szczeglnoci na: 1) pokrycie kosztw organizowania zawodw sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach w tym: a) udzia druyny lub zawodnika we wspzawodnictwie sportowym, b) wynajem obiektw sportowych, c) delegacje sdziowskie, d) transport na zawody,
Id: POLPZ-IRKDD-PQBPV-AHBKN-GPKDJ. Podpisany Strona 1

e) zabezpieczenie medyczne, f) ubezpieczenie zawodnikw, g) ochrona zawodw, h) wyywienie zawodnikw biorcych udzia w zawodach, w trakcie ich trwania i bezporednio po; 2) pokrycie kosztw realizacji programw szkolenia sportowego w tym: a) wynagrodzenia trenerw i instruktorw, b) wynajem obiektw sportowych, c) zakup sprztu sportowego, d) zakup strojw sportowych, e) badania okresowe zawodnikw; - jeeli wpynie to na popraw warunkw uprawiania sportu przez czonkw klubu sportowego, ktry otrzyma dotacj, lub zwikszy dostpno spoecznoci lokalnej do dziaalnoci sportowej prowadzonej przez ten klub lub stowarzyszenie sportowe. 5. 1. Wnioski, o ktrych mowa w 2 ust. 2, skada si do Burmistrza Kolonowskiego, ktry rozpatruje i dokonuje ich wnioskw i, po zaakceptowaniu, ujmuje je w projekcie budetu. 2. Lista podmiotw oraz kwoty dotacji przyznane z budetu gminy Kolonowskie na realizacj przedsiwzi z zakresu sportu zostan podane do wiadomoci publicznej przez wywieszenie informacji na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39 oraz publikacj na stronie internetowej Urzdu Miasta i Gminy Kolonowskie. 6. Wysoko rodkw finansowych na realizacj przedsiwzi z zakresu sportu okrela Rada Miejska w Kolonowskiem w uchwale budetowej. 7. Burmistrz Kolonowskiego w terminie do 60 dni po uchwaleniu budetu zawiera z podmiotem dotowanym pisemn umow zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pn.zm.). 8. 1. W trakcie realizacji zadania lub po jego zakoczeniu Burmistrz Kolonowskiego moe upowani pracownika Urzdu Miasta i Gminy w Kolonowskiem do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zleconego zadania oraz wydatkowania przyznanej dotacji , dotyczce: 1) rzeczywistego przebiegu realizacji zadania oraz realizacji zakadanych celw w zakresie dotowanego zadania; 2) prawidowoci wykorzystania rodkw publicznych na realizacj zadania, 3) prawidowoci dokumentw finansowych oraz innej dokumentacji zwizanej z realizacj zadania. 2. Z czynnoci kontrolnych sporzdzany jest protok. 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidowoci w sposobie wykorzystania rodkw finansowych osoba przeprowadzajca kontrol kieruje do podmiotu realizujcego przedsiwzicie z zakresu sportu stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczajc termin do usunicia stwierdzonych nieprawidowoci. 4. W przypadku gdy podmiot nie usunie stwierdzonych nieprawidowoci i nie doprowadzi do ich usunicia w wyznaczonym terminie, umowa moe zosta rozwizana ze skutkiem natychmiastowym. 5. Rozwizujc umow, Burmistrz Kolonowskiego okreli kwot dotacji podlegajc zwrotowi w wyniku stwierdzenia okolicznoci, o ktrych mowa w ust. 4, zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 9. 1. Po realizacji zadania objtego dotacj przyznan na podstawie umowy zawartej zgodnie z 7, podmioty wymienione w 1 s zobowizane zoy Burmistrzowi Kolonowskiego sprawozdanie z wykonania zadania w terminie 30 dni od zakoczenia jego realizacji. 2. Sprawozdanie powinno zawiera: 1) opis zrealizowanego zadania, osignitych celw oraz terminowoci realizacji przedsiwzicia, 2) rozliczenie finansowe cakowitych kosztw poniesionych na realizacj zadania,
Id: POLPZ-IRKDD-PQBPV-AHBKN-GPKDJ. Podpisany Strona 2

3) spis wszystkich faktur (rachunkw), ktre opacone zostay w caoci lub w czci ze rodkw pochodzcych z dotacji. 3. Na danie Burmistrza Kolonowskiego podmioty, wraz ze sprawozdaniem, udostpniaj do wgldu oryginay dokumentw finansowych potwierdzajcych wydatkowanie dotacji otrzymanej z budetu gminy. 4. Dotacje udzielone z budetu gminy na realizacj przedsiwzi z zakresu sportu: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 2) pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci, - podlegaj zwrotowi do budetu gminy Kolonowskie zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 5. Kwota dotacji niewykorzystanej w roku budetowym podlega zwrotowi do budetu gminy zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 10. Dotacje na realizacj przedsiwzi z zakresu sportu w 2011 r. bd przyznawane na podstawie wnioskw zoonych w terminie do 30 dni od dnia wejcia w ycie uchway. 11. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Kolonowskiego. 12. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Opolskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Franciszek Klimas

Id: POLPZ-IRKDD-PQBPV-AHBKN-GPKDJ. Podpisany

Strona 3