Vous êtes sur la page 1sur 7

ROZPORZDZENIE Nr 2/2010

Dyrektora Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej we Wrocawiu


z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujcia wody podziemnej w Szybowicach, gmina
Prudnik, powiat prudnicki, wojewdztwo opolskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 z pn. zm.)1 zarzdza si, co nastpuje:
1. Ustanawia si stref ochronn ujcia wody podziemnej z utworw czwartorzdowych
w miejscowoci Szybowice.
2. Stref ochronn ujcia wody stanowi:
1) teren ochrony bezporedniej obejmujcy: studni nr 1, studni nr 4, o powierzchni 615 m2
(wielobok o wymiarach 21,0 x 30,0 x 20,0 x 30,0 m), zgodnie z zacznikiem nr 1;
2) teren ochrony poredniej o powierzchni 5,54 km 2, zlokalizowany na dziakach ewidencyjnych okrelonych w zaczniku nr 3 do rozporzdzenia, przedstawiony na zaczniku nr 2 do rozporzdzenia i opisany w zaczniku nr 4 do rozporzdzenia.
3.1. Na terenie ochrony bezporedniej ujcia wody zabronione jest uytkowanie gruntw do
celw niezwizanych z eksploatacj ujcia wody.
2. Na terenie ochrony bezporedniej ujcia wody naley:
1) odprowadza wody opadowe w sposb uniemoliwiajcy przedostawanie si ich do urzdze sucych do poboru wody;
2) zagospodarowa teren zieleni;
3) odprowadza poza granic terenu ochrony bezporedniej cieki z urzdze sanitarnych,
przeznaczonych do uytku osb zatrudnionych przy obsudze urzdze sucych do poboru wody;
4) ograniczy do niezbdnych potrzeb przebywanie osb niezatrudnionych przy obsudze urzdze sucych do poboru wody.
3. Teren ochrony bezporedniej naley ogrodzi i oznakowa tablic zawierajc informacje
o ujciu wody podziemnej i zakazie wstpu osobom nieupowanionym, umieszczon w sposb
przedstawiony na zaczniku nr 1 do rozporzdzenia.
4.1. Na terenie ochrony poredniej zabrania si:
1) wprowadzania ciekw do wd lub do ziemi, za wyjtkiem:
a) oczyszczonych wd opadowych i roztopowych,
b) wd opadowych i roztopowych, ktre mog by wprowadzane do wd lub do ziemi bez
oczyszczania;
2) rolniczego wykorzystania ciekw;
3) grzebania zwok zwierzcych;
4) przechowywania lub skadowania odpadw promieniotwrczych;
5) lokalizowania magazynw produktw ropopochodnych, a take rurocigw do ich transportu;
6) lokalizowania skadowisk odpadw komunalnych, niebezpiecznych, innych ni niebezpieczne i obojtne oraz obojtnych;
7) lokalizowania nowych uj wody dla innych uytkownikw;
8) wydobywania kopalin.
2. Granice terenu ochrony poredniej naley oznakowa tablicami informacyjnymi zgodnie
z lokalizacj przedstawion na zaczniku nr 2 do rozporzdzenia.
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i Nr 267,
poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz.
493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704; z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664.

5. Znosi si stref ochronn ujcia wody dla wodocigu wiejskiego w Szybowicach, skadajc si z terenu ochrony bezporedniej i terenu ochrony poredniej, ustanowion decyzj
nr Ro.III.-6210-9/99 Starosty Prudnickiego z dnia 8 padziernika 1999 r.
6. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku
Urzdowym Wojewdztwa Opolskiego.
z up. Ministra rodowiska
Zastpca Dyrektora
Regionalnego Zarzdu
Gospodarki Wodnej
we Wrocawiu
Pawe Potoczny

Zacznik nr 1 do rozporzdzenia Nr 2/2010


Dyrektora RZGW we Wrocawiu
z dnia 26 marca 2010 r.

Mapa terenu ochrony bezporedniej ujcia wody w Szybowicach w skali 1:1 000

Zacznik nr 2 do rozporzdzenia Nr 2/2010


Dyrektora RZGW we Wrocawiu
z dnia 26 marca 2010 r.
Mapa terenu ochrony bezporedniej ujcia wody w Szybowicach w skali 1:25 000

Zacznik nr 3
do rozporzdzenia Nr 2/2010
Dyrektora RZGW we Wrocawiu z dnia 26 marca 2010 r.
Wykaz dziaek wchodzcych w skad terenu ochrony poredniej ujcia wody w Szybowicach

Lp

Obszar
geodezyjny

Nr dziaki
215, 216, 222, 223, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 233, 244, 245, 246,
247/1, 247/2, 248, 249, 258, 259/1, 259/2, 260, 261, 265/2, 265/3,
265/3, 265/4, 266, 267, 268, 269, 270, 272/3, 274, 275, 276, 277,
278, 279, 280, 281, 282, 283/2, 283/3, 283/4, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290/1, 290/2, 291, 292, 293, 294,295, 296,

Szybowice
- arkusz mapy
1

Szybowice
- arkusz mapy
2

Szybowice
- arkusz mapy
3

305/1, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 313/2, 313/3, 314, 315, 316,
317/1, 317/2, 318, 320/1, 320/2, 320/3, 321, 322, 323, 324, 325,
326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 329/1, 329/2, 330, 331/1, 331/2, 332/1,
332/2, 332/3, 332/4, 332/5, 336, 338/1, 338/2, 338/3, 339, 351/3,
352, 353, 354, 358, 359, 360, 361, 367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 368,
369,
1144, 1159/1, 1160/1, 1161/1, 1162, 1163, 1166, 1167, 1168, 1170,
1171, 1172, 1173, 1176/1, 1177/1, 1178/1, 1287
953/1, 954, 955/1, 980/1, 980/2, 981, 982, 983, 984, 985, 986/1,
986/2, 987/1, 987/2, 988, 989, 990,
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028/2, 1028/1,
1242, 1244
154/1, 154/2, 155/1, 155/2, 156, 157/1, 157/2, 157/3, 159/2, 159/3,
159/4, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175/2, 175/3, 175/4, 176, 177,
178, 179, 180, 181, 182, 183/1, 183/2, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190/1, 190/2, 191, 192, 193/1, 193/2, 194, 195/3, 195/4, 195/5,
196,
209/1, 209/3, 209/4, 209/5, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218,
219/2, 219/3, 219/4, 219/5, 220, 221/1, 221/2, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 234, 235, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 238, 239,
240/1, 240/2, 241, 242, 243/1, 243/2,
1140, 1142, 1151/2, 1152, 1155, 1156, 1157, 1159/2, 1160/2,
1161/2

428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436/1, 436/5, 436/6, 436/7,
436/8, 437, 438/3, 438/4, 438/5, 438/6, 438/7, 438/8, 439, 440,
441/1, 441/2, 442, 443/1, 443/2, 444, 445, 446/2, 446/3, 446/4, 447,
448, 449/1, 449/2, 450, 451/1, 451/2, 452, 453, 454, 455/3, 455/4,
455/5, 455/6, 456, 457, 458, 459/1, 459/2, 460, 461, 462, 463,
464/2, 464/3, 464/4, 465, 466, 467, 468, 469, 470/1, 470/2, 471/1,
471/2, 472, 473, 474/1, 474/2, 475, 476, 477, 478, 479/1, 480/1,
480/2, 480/3, 480/4, 480/5, 481/1, 481/2, 482, 483, 484, 485, 486,
487, 488, 489,

Szybowice
- arkusz mapy
8

548/1, 548/2, 549/1, 549/2, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 554, 555/1,
555/2, 556/1, 556/2, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563/1, 563/2,
564, 565, 566, 567, 568/1, 568/2, 569, 570, 571, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582,
661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671/1, 671/2,
672/1, 672/2, 673, 674, 675, 676, 677/1, 677/2, 678, 679, 680/1,
680/2, 681, 682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 687, 688/1,
688/2, 689, 690, 691, 692/1, 692/2, 693, 694, 695, 696, 697, 698,
699/1, 699/2,
700, 701, 702, 703, 704, 705,

Szybowice
- arkusz mapy
10

1184/2, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1198/1, 1198/2, 1199,


1206/2, 1208/1,1208/2, 1208/3, 1208/4, 1209/2, 1288, 1312/2, 1316
342/1, 347, 355, 356, 357, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 365/1,
365/2, 365/3, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 374, 375/1, 375/2, 375/3,
375/4, 375/5, 375/7, 375/8, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 379/2,
379/4, 379/5, 380/1, 380/2, 381/1, 381/2, 382,
1164/1, 1164/2, 1176/2, 1177/2, 1178/2, 1179, 1182, 1184/1
490, 491, 492/1, 492/2, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 495/1, 495/2,
496, 497/1, 497/3, 497/4, 498, 499,
500, 583, 584, 585, 586,

Szybowice
- arkusz mapy
11

Szybowice
-arkusz mapy
12
Szybowice
- arkusz mapy
13
Rudziczka
- arkusz mapy
3

706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714/1, 714/2, 715, 716,
717, 718/1, 718/2, 719, 721, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727/1,
727/2, 728, 729, 730/3, 730/4, 731, 732/1, 732/3, 732/4, 734/3,
734/4,
1051/1, 1051/2, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057,
1059, 1060/1, 1060/3, 1060/4, 1061, 1062, 1082, 1083, 1084,
1085/3, 1086, 1087, 1088/1, 1088/2, 1200/1, 1201, 1202, 1203,
1204, 1206/1, 1209/5, 1209/6, 1259, 1261, 1309, 1312/1, 1313
197/3, 1139

143/1, 150/1

508/2, 508/3, 509/3, 510/1, 510/3, 511/1, 511/2, 512, 513/4


904, 906

493/3, 499/1, 499/2,


10

Rudziczka
-arkusz mapy 5

500/1, 500/2, 501/1, 501/3, 501/4, 502/1, 502/2, 503, 506/2,


907/2, 928, 930/1

Zacznik nr 4
do rozporzdzenia Nr 2/2010
Dyrektora RZGW we Wrocawiu
z dnia 26 marca 2010 r.
Opis przebiegu granicy terenu ochrony poredniej ujcia wody podziemnej w Szybowicach
Granica terenu ochrony poredniej ujcia wody podziemnej w Szybowicach nawizuje do topografii terenu (tj. ulic i drg lenych) po wewntrznej ich stronie nie obejmujc pasw drogowych. Szczegowy opis przebiegu granicy przedstawiono poniej.
W czci zachodniej granica przebiega w kierunku wzdu drogi, w kierunku pnocnym, na
dziace o numerze 1140, nastpnie skrca na zachd i biegnie drog na dziace o numerze 1153.
Po okoo 235 m skrca drog z Szybowic do Mieszkowic na dziace nr 1127/1 (obrb Szybowice
arkusz mapy 3) i biegnie ni a do drogi polnej na dziace 1145 (obrb Szybowice a.m. 13).
W czci pnocnej wzdu drogi polnej na dziace nr 1145 (obrb Szybowice a.m. 13) w kierunku na SE, dalej wzdu drogi polnej na dziace nr 1148 (obrb Szybowice a.m. 12). Dalej granic pomidzy dziakami nr 197/3 i 197/4 (obrb Szybowice a.m. 12). Dalej wzdu drogi na
dziace nr 1142, po czym skrca w kierunku wschodnim i biegnie drog na dziace nr 1158/2
(a.m. 3 obrb Szybowice), a dalej drog na dziace nr 1158/1, po czym skrca w kierunku poudniowym drog na dziace nr 1144, nastpnie po ok. 37 m ponownie skrca w kierunku E i biegnie drog na dziace nr 1165. Po ok. 575 m skrca na pnoc i przez ok. 37 m biegnie drog na
dziace 1162, po czym skrca na wschd i biegnie drog na dziace 1169. Po ok. 325 m skrca
w kierunku pnocnym i biegnie drog na dziace nr 1163 (a.m. 1)
W czci wschodniej przebiega zewntrzn granic dziaki 342/1 (a.m. 10) po czym skrca
i biegnie drog na dziace 902/2. Po okoo 92 m skrca drog pooon na dziakach nr 925 oraz
927 i biegnie ni ok. 707 m. Nastpnie skrca w kierunku N i biegnie dalej drog na dziace
nr 906 (obrb Rudziczka a.m. 3). Dalej granica biegnie 380 m w kierunku SE drog na dz.
nr 919, po czym skrca w kierunku SW i biegnie 385 m drog na dz. nr 907/2. Nastpnie ponownie skrca w kierunku SE (droga na dz. nr 929) i po przebyciu 375 m skrca w kierunku SW
i biegnie drog na dziace 910 (obrb Rudziczka a.m.5). Dalej drog na dziace nr 1180, po czym
skrca w kierunku SE i biegnie dalej drog 1184/1 (a.m. 10). Dalej wzdu cieku na dziace
nr 1313 do poczenia z drog wiejsk (dz. nr 1209/5).
W czci poudniowej granica po przebyciu ok 475 m drog wiejsk skrca w kierunku SW
i biegnie ok. 215 m drog na dziace numer 1209/5, a do pierwszego skrzyowania z drog poln (dziaka nr 1262). Skrca pod ktem prostym w kierunku poudniowym i przebiega drog na
dziace 1262 a do kolejnego skrzyowania z drog poln. Nastpnie drog poln na dziace
nr 1274, przecinajc drog na dziace nr 1261, biegnie dalej drog 1270 (a.m. 11), nastpnie
drog 1265, 1253 i 1249. Dalej granic dziaek 953/2 i 953/1 (a.m. 2). Dalej wzdu drogi na
dziace nr 1209/2, po czym skrca wzdu drogi na dziace nr 1208/4 (a.m. 8) i biegnie wzdu
tej drogi zachodnimi granicami dziaek o numerach: 661, 662 i 548/1 po czym dalej biegnie
wzdu drogi a dziace nr 1206/2 i zachodni granic dziaki 548/2. Nastpnie skrca w kierunku
zachodnim i biegnie dalej wzdu gwnej drogi przez wie Szybowice na dziace nr 1206/2
(a.m. 8) a do skrzyowania z drog do Miszkowic na dziace nr 1188, po czym skrca w kierunku pnocnym i biegnie dalej t drog. Nastpnie skrca w kierunku wschodnim, biegnie drog na
dziace nr 1184/2 (a.m. 8) i z powrotem skrca w kierunku pnocnym, biegnc dalej drog na
dziace nr 1140 (a.m. 3).