Vous êtes sur la page 1sur 7

Uchwaa Nr XXIX/301/2009 Sejmiku Wojewdztwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie zmiany budetu Wojewdztwa Opolskiego na 2009 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z pn. zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.), Sejmik Wojewdztwa Opolskiego uchwala, co nastpuje: 1.1. Zwiksza si plan dochodw budetu wojewdztwa na zadania wasne o kwot 6 823 387 z, w tym: 1) zwiksza si plan dochodw na zadania wasne realizowane z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej o kwot 6 818 187, w tym: w dziale 600 Transport i czno o kwot 6 000 000 z, w dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej o kwot 818 187 z; 2) zwiksza si plan dochodw na pozostae zadania wasne o kwot 5 200 z, w tym w dziale 750 Administracja publiczna o kwot 5 200 z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway. 2. Zwiksza si plan wydatkw budetu wojewdztwa na zadania wasne o kwot 6 823 387 z, w tym: 1) zwiksza si plan wydatkw na zadania wasne realizowane z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej o kwot 7 090 926 z, w tym: w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo o kwot 10 z, w dziale 600 Transport i czno o kwot 6 000 000 z, w dziale 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej o kwot 1 090 916 z; 2) zmniejsza si plan wydatkw na pozostae zadania wasne o kwot 267 539 z, w tym: a) zwiksza si plan wydatkw w dziale 750 Administracja publiczna o kwot 5 200 z, b) zmniejsza si plan wydatkw w dziale 758 Rne rozliczenia o kwot 272 739 z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway. 3. Dokonuje si nastpujcych przesuni midzy dziaami planu wydatkw: 1) zmniejsza si wydatki biece w dziale 750 Administracja publiczna o kwot 103 396 z; 2) zwiksza si wydatki biece w dziale 150 Przetwrstwo przemysowe o kwot 103 396 z, zgodnie z zacznikiem nr 1 do uchway. 4. Dokonuje si zmian w planie wydatkw w dziale 600 Transport i czno zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. 5. Zwiksza si wydatki zwizane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwot 19 000 000 z. Wykaz wieloletnich programw inwestycyjnych po zmianach stanowi zacznik nr 3 do niniejszej uchway. 6. Dokonuje si zmian w planie wydatkw na programy i projekty realizowane z udziaem rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Wojewdztwa. 3. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Opolskiego. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia. Wiceprzewodniczcy Sejmiku Ryszard Donitza

Zacznik nr 1 do uchway Nr XXIX/301/2009 Sejmiku Wojewdztwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. Zestawienie zmian Zadania wasne realizowane z udziaem rodkw z budetu Unii Europejskiej DOCHODY Zwikszenia W DZIALE 600 TRANSPORT I CZNO w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewdzkie 6298 rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 6 000 000 z W DZIALE 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostaa dziaalno 2708 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 818 187 z o kwot o kwot o kwot 6 818 187 z 6 000 000 z 6 000 000 z

o kwot

o kwot o kwot

818 187 z 818 187 z

o kwot

WYDATKI Zwikszenia W DZIALE 010 ROLNICTWO I OWIECTWO w rozdziale 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwj obszarw wiejskich wydatki biece W DZIALE 600 TRANSPORT I CZNO w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewdzkie wydatki majtkowe W DZIALE 853 POZOSTAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOECZNEJ w rozdziale 85395 Pozostaa dziaalno wydatki biece w tym wynagrodzenia Pozostae zadania wasne DOCHODY Zwikszenia o kwot 5 200z o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot 7 090 926 z 10 z 10 z 10 z 6 000 000 z 6 000 000 z 6 000 000 z

o o o o

kwot kwot kwot kwot

1 090 916 z 1 090 916 z 1 090 916 z 62 114 z

W DZIALE 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostaa dziaalno 2700 - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw(zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 200 z

o kwot o kwot

5 200 z 5 200 z

o kwot

WYDATKI Zmniejszenie W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w rozdziale 75018 Urzdy marszakowskie wydatki biece 71 704 z w tym wynagrodzenia i pochodne 70 797 z w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego wydatki biece W DZIALE 758 RNE ROZLICZENIA w rozdziale 75818 Rezerwy oglne i celowe z wydatki biece z w tym rezerwa oglna 272 739 z Zwikszenia W DZIALE 150 PRZETWRSTWO PRZEMYSOWE w rozdziale 15011 Rozwj przedsibiorczoci wydatki biece 103 396 z w tym: wynagrodzenia 70 797 z W DZIALE 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostaa dziaalno wydatki biece o kwot o kwot 272 739 o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot 376 135 z 103 396 z 71 704 z

o kwot o kwot o kwot o kwot

31 692 z 31 692 z 272 739 z 272 739

o kwot o kwot o kwot o kwot

108 596 z 103 396 z 103 396 z

o kwot

o kwot o kwot o kwot

5 200 z 5 200 z 5 200 z

Zacznik nr 2 do uchway Nr XXIX/301/2009 Sejmiku Wojewdztwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2009 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania wasne WYDATKI

W DZIALE 600 TRANSPORT I CZNO Zmniejszenie w rozdziale 60095 Pozostaa dziaalno Wydatki majtkowe Zwikszenie w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewdzkie Wydatki majtkowe o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot o kwot 9 900 000 z 9 900 000 z 9 900 000 z 9 900 000 z 9 900 000 z 9 900 000 z