Vous êtes sur la page 1sur 4

UCHWAA NR III/10/10 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie okrlenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (jt. z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 pn. zm.), art. 5, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych11)) I2)) (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co nastpuje : 1. Okrela si wysoko stawek podatku od nieruchomoci obowizujcych na terenie Gminy Klimontw na 2011 r. : 1) Od budynkw lub ich czci: a) a)mieszkalnych - 0,30 z od 1 m2 powierzchni uytkowej, b) a)zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej - 15,50 z od 1 m2 powierzchni uytkowej, c) a)zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej poczonej ze sprzeda napojw alkoholowych - 15,50 z od 1 m2 powierzchni uytkowej, d) a)zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej z wyczeniem usug - 12,50 z od 1 m2 powierzchni uytkowej, e) a)zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie usug - 10,00 z od 1 m2 powierzchni uytkowej, f) a)zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie aptek - 17,00 z od 1 m2 powierzchni uytkowej, g) a)zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym - 5,70 z od 1 m2 powierzchni uytkowej, h) a)zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze zdrowotnych - 3,00 z od 1 m2 powierzchni uytkowej, i) a)pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 3,00 z od 1 m2 powierzchni uytkowej. 2) Od budowli - 2 % ich wartoci ustalonej na 1 stycznia roku podatkowego 3) Od gruntw: a) a)zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb ich zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw - 0,50 z od 1 m2 powierzchni, b) a)zwizanych z prowadzeniem sezonowych punktw skupu owocw i warzyw oraz zajtych na wymian butli z gazem pynnym - 0,60 z od 1 m2 powierzchni, c) a)pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego - 0,15 z od 1 m2 powierzchni, d) a)pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,65 z od 1 ha powierzchni.

Id: HZTOT-HZQWI-AFEZS-VINNY-EVPLK. Podpisany

Strona 1

2. 1. Stawki podatku okrelone w 1 pkt. 1 lit. "d" i lit. "e" w odniesieniu do podatnikw prowadzcych dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno - prawn oraz sposb finansowania stanowi pomoc de minimis, ktrej udzielanie nastpuje zgodnie z warunkami rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r. ) i mog by stosowane po spenieniu warunkw okrelonych w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2. Pomoc de minimis jest rnica pomidzy: 1) 1)stawk podstawow okrelon w 1 pkt. 1 lit. "b" a stawk preferencyjn okrelon w 1 pkt. 1 lit. "d" oraz 2) 1)stawk podstawow okrelon w 1 pkt. 1 lit. "b" a stawk preferencyjn okrelon w 1 pkt. 1 lit. "e" . 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 4. Traci moc uchwaa Nr XXXIII/257/09 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2010 r. 5. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego i na tablicy ogosze Urzdu Gminy w Klimontowie. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego, nie wczeniej ni w dniu 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczcy Rady Gminy Jan Rbacz

1) Odnonik

nr 1 dodany do tytuu ustawy przez art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o zmianie i uchyleniu niektrych ustaw w zwizku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), ktra wesza w ycie z dniem 1 maja 2004r. 2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroenia nastpujcych dyrektyw Wsplnot Europejskich: 1).dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wsplnych zasad dla niektrych typw transportu kombinowanego towarw miedzy pastwami czonkowskimi (Dz.Urz. WE L 386 z 17.12.1992), 2).dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opat za uytkowanie niektrych typw infrastruktury przez pojazdy ciarowe (Dz.Urz. WE L 187z 20.07.1999). Dane dotyczce ogaszania aktw prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej dotycz ogoszenia tych aktw w Dzienniku Urzdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Id: HZTOT-HZQWI-AFEZS-VINNY-EVPLK. Podpisany

Strona 2

Zacznik do Uchway Nr III/10/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30 grudnia 2010 r. zacznik nr 1 do uchway Nr III/10/10 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 30.12.2010 r. 1. Stawki, o ktrych mowa w treci 1 pkt. 1 lit. "d" i lit. "e" uchway, maj zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podatnikw prowadzcych dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno - prawn oraz sposb finansowania, z wyjtkiem podmiotw okrelonych w art. 1 rozporzdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.). 2. 1. Podatnik prowadzcy dziaalno gospodarcz (za wyjtkiem prowadzcego dziaalno w sektorze transportu drogowego), przy zachowaniu wszystkich warunkw okrelonych w uchwale, moe skorzysta ze stawek podatkowych, o ktrych mowa w 1, jeeli warto pomocy brutto cznie z wartoci innej pomocy de minimis otrzyman przez niego w okresie biecego roku kalendarzowego oraz dwch poprzedzajcych go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowicej 200 000 EURO. 2. Podatnik prowadzcy dziaalno gospodarcz w sektorze transportu drogowego, przy zachowaniu wszystkich warunkw okrelonych w uchwale, moe skorzysta ze stawek podatkowych stanowicych pomoc de minimis, jeeli warto tej pomocy brutto cznie z wartoci innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie biecego roku kalendarzowego oraz dwch poprzedzajcych go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowicej 100 000 EURO. 3. 1. Beneficjent pomocy, o ktrej mowa w 2 uchway do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego zobowizany jest do przedstawienia organowi podatkowemu 1) 1)wszystkich zawiadcze o pomocy de minimis, jakie otrzyma w roku, w ktrym ubiega si o pomoc, oraz w cigu 2 poprzedzajcych go lat, albo owiadcze o wielkoci pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo owiadcze o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz, 2) 1)informacji niezbdnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczcych w szczeglnoci wnioskodawcy i prowadzonej przez niego dziaalnoci oraz wielkoci i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztw kwalifikujcych si do objcia pomoc, na pokrycie ktrych ma by przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu informacji okrelonym rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegajcy si o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), 3) 1)zawiadczenia o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej lub odpisu aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sdowego. 4) Podatnik korzystajcy z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchway jest zobowizany do przedoenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu puapu pomocy de minimis okrelonego w 2 niniejszego zacznika, w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu. 2. Podatnik korzystajcy z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchway jest zobowizany do przedoenia w danym terminie - na wniosek organu udzielajcego pomocy - dodatkowych informacji niezbdnych dla jej oceny oraz prawidowego udzielenia 3. Podatnik korzystajcy z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchway jest zobowizany do przedoenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu puapu pomocy de minimis okrelonego w 2 niniejszego zacznika, w terminie do 14 dni od zaistnienia tego faktu.

Id: HZTOT-HZQWI-AFEZS-VINNY-EVPLK. Podpisany

Strona 1

4. W przypadku, kiedy zastosowanie stawek podatkowych przewidzianych w 1 pkt. 1 lit. "d" i lit. "e" uchway nie jest moliwe z uwagi na przekroczenie puapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopenienie obowizkw okrelonych w 3 niniejszego zacznika, wobec podatnika prowadzcego dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno - prawn oraz sposb finansowania zastosowanie bdzie miaa stawka okrelona w 1 pkt. 1 lit. "b" uchway. Obowizkiem podatnika w takim przypadku jest zoenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomoci na dany rok kalendarzowy sporzdzonej na waciwym formularzu wedug ustalonego wzoru lub informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych, sporzdzon na formularzu wedug ustalonego wzoru. 4. 1. Organ podatkowy po sprawdzeniu, e moe wobec podatnika zastosowa stawki podatkowe, o ktrych mowa w 1 pkt. 1 lit. "d" i lit. "e" uchway, wydaje zawiadczenie potwierdzajce, e udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis, zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zawiadcze o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybowstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354). 2. Dniem udzielenia pomocy: 1) 1)dla osb prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spek nie majcych osobowoci prawnej prowadzcych dziaalno gospodarcz bez wzgldu na form organizacyjno - prawn oraz sposb finansowania, jest dzie w ktrym zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opatach lokalnych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pn. zm.) upywa termin zoenia deklaracji na podatek od nieruchomoci na dany rok kalendarzowy, 2) 1)dla osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz, jest dzie wydania decyzji ustalajcej wysoko podatku od nieruchomoci na cay rok kalendarzowy. 3. Rwnowarto pomocy w euro ustala si wedug redniego kursu walut obcych, ogaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowizujcego w dniu udzielenia pomocy.

Id: HZTOT-HZQWI-AFEZS-VINNY-EVPLK. Podpisany

Strona 2