Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR 39/VI/11 RADY MIEJSKIEJ W CHCINACH z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budecie gminy i miasta na 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. nr 142, poz.1591 z pn. zm.), art.212 ust.1 pkt 1,2,4,5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co nastpuje: 1. 1. Zwiksza si dochody o kwot z. 475 852,30 Dzia 600 rozdzia 60016 2007 o kwot z 1 314,42 Dzia 720 rozdzia 72095 6207 o kwot z 104 851,63 Dzia 921 rozdzia 92120 6207 o kwot z 369 686,25 2. Zmniejsza si dochody o kwot z.119 235,24 Dzia 010 rozdzia 01010 6207 o kwot z 9 235,23 Dzia 750 rozdzia 75075 2007 o kwot z 110 000,01 3. Zmniejsza si wydatki o kwot z. 83 958,00 Dzia 010 rozdzia 01010 6057 o kwot z 9 235,23 Dzia 010 rozdzia 01010 6059 o kwot z 18 456,77 Dzia 720 rozdzia 72095 6050 o kwot z 21 906,00 Dzia 750 rozdzia 75075 4300 o kwot z 8 000,00 Dzia 754 rozdzia 75412 6050 o kwot z 26 360,00 4. Zwiksza si wydatki o kwot z. 440 575,06 Dzia 710 rozdzia 71004 4300 o kwot z 46 290,11 Dzia 720 rozdzia 72095 6057 o kwot z 104 851,63 Dzia 720 rozdzia 72095 6059 o kwot z 22 960,32 Dzia 754 rozdzia 75495 4300 o kwot z 120,00 Dzia 801 rozdzia 80110 6050 o kwot z 44 600,00 Dzia 852 rozdzia 85295 3110 o kwot z 160 000,00 Dzia 921 rozdzia 92195 6059 o kwot z 53 753,00 Dzia 926 rozdzia 92605 4170 o kwot z 500,00 Dzia 926 rozdzia 92605 4210 o kwot z 3 500,00 Dzia 926 rozdzia 92605 4300 o kwot z 4 000,00

Id: NMBAV-XRJNO-CWOKI-NHYTQ-SYRWX. Podpisany

Strona 1

2. 1. Limity wydatkw na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2011 r okrelone w zaczniku Nr 3 do uchway Rady Miejskiej Nr 15/IV/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. po zmianach stanowi zacznik Nr 1 do niniejszej uchway. 2. Wydatki majtkowe i biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2011 r okrelone w zaczniku Nr 4 do uchway Rady Miejskiej Nr 15/IV/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. po zmianach stanowi zacznik Nr 2 do niniejszej uchway. 3. Plan przychodw i rozchodw budetu w 2011 r. okrelony w zaczniku Nr 5 do uchway Rady Miejskiej. do uchway Rady Miejskiej Nr 15/IV/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. po zmianach stanowi zacznik Nr 3 do niniejszej uchway. 3. Wykonanie uchway zleca si Burmistrzowi Gminy i Miasta Chciny. 4. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Cezary Mielczarz

Id: NMBAV-XRJNO-CWOKI-NHYTQ-SYRWX. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr 39/VI/11 Rady Miejskiej w Chcinach z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf Limity wydatkw na wieloletnie przedsiwzicia planowane do poniesienia w 2011 roku Zacznik Nr 2 do Uchway Nr 39/VI/11 Rady Miejskiej w Chcinach z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik2.pdf Wydatki majtkowe i biece na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2011 rok Zacznik Nr 3 do Uchway Nr 39/VI/11 Rady Miejskiej w Chcinach z dnia 31 stycznia 2011 r. Zalacznik3.pdf Przychody i rozchody budetu w 2011 r.

Id: NMBAV-XRJNO-CWOKI-NHYTQ-SYRWX. Podpisany

Strona 3