Vous êtes sur la page 1sur 4

Zacznik nr1 do uchway Rady Gminy ubnice Nr VI/17/11 z dnia 28 luty 2011 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.


w zotych

Planowane wydatki w tym rda finansowania


w tym:

1 Jednostka org. realizujca zadanie lub koordynujca program

Lp.

Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

rok budetowy 2011 dochody kredyty (7+8+9+10) wasne jst i poyczki

kredyty i poyczki zacignite na realizacj zadania pod refundacj wydatkw

dotacje i rodki pochodzce z innych r.*

rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

11

1.

O10

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej i O1041 1.000.000 poprawa estetyki w centrum miejscowoci ubnice Przebudowa drogi Orzelec Duy

500.000

A. B. C. D.

500.000

Urzd Gminy ubnice

2.

600 60016

1.030.000

530.000

A. B.500.000 C. D.

Urzd Gminy ubnice Urzd Gminy ubnice Urzd Gminy ubnice

3. 4.

600 60016 Zakup koparki 754 75412

310.000

310.000 150.000 A. B. C. D.

Budowa budynku 150.000 garaowego dla OSP Budowa obiektw sportowych

5.

801 80101

628.000

268.000

360.000

Urzd Gminy ubnice Urzd Gminy ubnice Urzd Gminy ubnice x

6.

Budowa zespou 801 80110 obiektw sportowych

3.500.000

1.700.000 A. B. C. D. -

1.800.000

7. Ogem

Zakup pojemnikw 900 90002 do selektywnej 240.525 zbirki odpadw 6.858.525

9.2661 3.550.661

147.864 500000 2.807.864

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania: A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych C. Inne rda D. Inne rda

Zacznik Nr 2 do uchway Rady Gminy ubnice Nr VI/17/2011 z dnia 28 luty 2011 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi na 2011 rok
Jednostka org. Okres realizujca realizacji Dzia Rozdzia zadanie lub zadania koordynujca program
3 4 5 6

L.p .
1

Projekt

Przewidywane nakady i rda finansowania rdo


7

Wydatki w roku budetowym 2011


8 9

kwota
1000000 1000000

1.

Program:PROW 2007-2013 Priorytet:Wzrost jakoci infrastruktury spoecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystyk i sport Dziaanie: Odnowa i rozwj wsi Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i poprawa estetyki

2011 UG ubnice

O10

O1041

Warto zadania:

Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE 500000 500000 1000000 500000 1000000 500000

2.

Program: PROW 2007-2013 Priorytet:Jako ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie: Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Projekt:Przydomowe oczyszczalnie ciekw dla gminy ubnice

20112012

UG ubnice

O10

O1010

Warto zadania:

3382059

2464000

Wydatki biece:

- rodki z budetu j.s.t.

- rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE 2079134 1414000 3382059 1302925 2464000 1050000

Program:PROW 2007-2013

3.

Priorytet:Wsparcie innowacyjnoci, budowa spoeczestwa informacyjnego oraz wzrost potencjau inwestycyjnego regionu Dziaanie:Budowa infrastruktury spoeczenstwa informacyjnego Projekt:E witokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst

20112012

UG ubnice

720

72095 Warto zadania:

369376

232688

Wydatki biece:

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE 299019 182688 369376 70357 232688 50000

Program: PROW 2007-2013 Priorytet:Wzrost jakoci infrastruktury spoecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystyk i sport Dziaanie:Odnowa i rozwj wsi Projekt: Budowa boisk sportowych

4.

2011 UG ubnice

801

80101 Warto zadania: Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

628000

628000

628000 268.000

628000 268000

360000

360000

5.

Program:RPOW 2007-2013 Priorytet:Wzrost jakoci infrastruktury spoecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystyk i sport Dziaanie: Inwestycje w sfer dziedzictwa kulturowego Projekt: Budowa zespou obiektw sportowych przy publicznym Gimnazjum w ubnicach

2011 UG ubnice

801

80110 Warto zadania:

3500000

3500000

Wydatki biece:

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych 1800000 1800000 3500000 1700000 3500000 1700000

w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE Program: PROW 2007-2013 Priorytet:Program ycia na obszarach wiejskich i rnicowanie gospodarki wiejskiej Dziaanie:Podstawowe usugi dla gospodarki wiejskiej Projekt: Zakup pojemnikw do selektywnej zbirki odpadw

6.

2011 UG ubnice

900

90002 Warto zadania:

240525

240525

Wydatki biece:

- rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE 147864 147864 240525 92661 240525 92661

Ogem wydatki Wydatki biece: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE Wydatki majtkowe: - rodki z budetu j.s.t. - rodki z budetu krajowego - rodki z UE oraz innych rde zagranicznych w tym: kredyty i poyczki zacigane na wydatki refundowane ze rodkw UE

9.119.960

8.065.213

9.119.960 3.933.943 5.186.017

8.065.213 3.660.661 4.404.552