Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR VII/29/2011

RADYGMINYWWANIOWIE
zdnia31marca2011r.
w sprawie zmiany uchwayRadyGminywWaniowienrVI/22/2011zdnia24lutego2011rokuwsprawie
uchwalenia budetu Gminy Waniwna2011rok
Napodstawieart.18ust.2pkt4,pkt9lit.d,iustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym (Dz. U.
z2001r.Nr142,poz.1591zpn.zm.)wzwizkuzart.94ust.1,211,art.212ust.1pkt1,2,3,4,5,6,8,9,10,ust.
2pkt1,2,art.214pkt.1,art.222ust.1,ust.2pkt.1,2,3,art.231ust.2,art.235,art.236,art.237ust.1,ust.2pkt.1,2,
3,art.258ust.1pkt.1,2,3,art.,art.264ust.3,4ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych(Dz.U.nr
157,poz.1240zpzm) Rada Gminy uchwala, co nastpuje:
1.Ulega zmianie trezacznikaNr2,,Wydatkibudetu Gminy Waniwna2011rokdo uchway Rady
GminywWaniowieNrVI/22/2011zdnia24.02.2011rokuiwtomiejscewprowadzasizacznikNr1do
niniejszej uchway.
2.Ulega zmianie trezacznikaNr3,,Limitywydatkwnawieloletnieprzedsiwzicia planowane do
poniesieniaw2011rokudo uchwayRadyGminywWaniowieNrVI/22/2011zdnia24.02.2011rokuiwto
miejsce wprowadza sizacznikNr2doniniejszejuchway
3.Ulega zmianie trezacznikaNr7,,Dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadazzakresuadministracji
rzdowejiinnychzadazleconych odrbnymiustawamiw2011rokudo uchwayRadyGminywWaniowie Nr
VI/22/2011zdnia24.02.2011rokuiwtomiejscewprowadzasiZacznikNr3doniniejszejuchway.
4.Ulega zmianie trezacznikaNr8,,Dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadarealizowanych na
podstawie porozumie( umw)miedzyjednostkamisamorzduterytorialnegow2011rokudo uchway Rady Gminy
wWaniowieNrVI/22/2011zdnia24.02.2011rokuiwtomiejscewprowadzasiZacznikNr4doniniejszej
uchway.
5.W4pkt2)ippkta)uchwayRadyGminywWaniowieNrVI/22/2011zdnia24.02.2011rokukwot
rezerwycelowejzprzeznaczeniemnazarzdzaniekryzysowewwysokoci 35.351,00 zzastpuje sikwot
35.528,00 z.
6.Pozostae zapisy uchway nie ulegajzmianie.
7.Wykonanie Uchway powierza siWjtowi.
8.Uchwaawchodziwyciezdniempodjciazmocobowizujcod1stycznia2011rokuipodlega
publikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwawitokrzyskiego oraz na tablicy ogoszeUrzdu Gminy
Zacznik nr 1
do uchway Nr VII/29/2011
RadyGminywWaniowie
zdnia31marca2011r.
Zalacznik1.pdf
ID: CVIXP-LCNDG-CMHUT-JWEJR-HZGSN.
Podpisany.budetu Gminy Waniwna2011rok
Wydatki

Zacznik nr 2

Strona 1 / 2

publikacjiwDziennikuUrzdowymWojewdztwawitokrzyskiego oraz na tablicy ogoszeUrzdu Gminy


Zacznik nr 1
do uchway Nr VII/29/2011
RadyGminywWaniowie
zdnia31marca2011r.
Zalacznik1.pdf
Wydatki budetu Gminy Waniwna2011rok
Zacznik nr 2
do uchway Nr VII/29/2011
RadyGminywWaniowie
zdnia31marca2011r.
Zalacznik2.pdf
Limitywydatkwnawieloletnieprzedsiwziciaplanowanedoponiesieniaw2011roku
Zacznik nr 3
do uchway Nr VII/29/2011
RadyGminywWaniowie
zdnia31marca2011r.
Zalacznik3.pdf
Dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadazzakresuadministracjirzdowejiinnychzadazleconych
Zacznik nr 4
do uchway Nr VII/29/2011
RadyGminywWaniowie
zdnia31marca2011r.
Zalacznik4.pdf
Dochodyiwydatkizwizanezrealizacjzadarealizowanych na podstawie porozumie(umw)midzy
jednostkami samorzduterytorialnegow2011r.

Przewodniczcy Rady Gminy


Mirosaw Chamera

ID: CVIXP-LCNDG-CMHUT-JWEJR-HZGSN. Podpisany.

Strona 2 / 2

Centres d'intérêt liés